ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900"

Transkript

1 N900

2 2

3 Sistem Modern catering dünyas n n geliflimine ZANUSS Professional Sistemi'nin katk lar n kim inkar edebilir. Bu sektördeki her profesyonel, mutfakta çal flma yaflam n iyilefltiren ve olanaklar geniflleten itici gücün fark ndad r. Zanussi Professional Sistemi, tüm dünyada milyonlarca kifli taraf ndan kullan lan üniversal bir sistemdir. N900 Sistemi de bu üniversal sistemin parçalar ndan biridir. N900, en yüksek standartlarda ideal bir çal flma ortam yaratan ve güvenilirlikte mükemmel performans birlefltiren çok güçlü mutfak cihazlar d r. 3

4 N900 Gazl Ocak ve Kuzineler Elektrikli Ocak ve Kuzineler Enfraruj Ocaklar Endüksiyon Ocaklar Kendi kategorisinde maksimum güç Tümüyle AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyon 2 mm kal nl kta üst tabla Elektrikli piflirme teknolojisinde en geliflmifl sistem: Endüksiyon Benzersiz brulörler: Çiçek alev teknolojisi IPX5 s n f su geçirmezlik Lazer tekni i ile imalat ve kaynaks z birlefltirme Yenilikçi ve ergonomik tasar m 4

5 modüler piflirme Sistemi Kapal Atefl Ocaklar Dinlendirme Ocaklar Izgaralar Grill- Barbeküler 150 den fazla modelden oluflan modüler piflirme serisi N900, mutfak profesyonellerinin ihtiyaçlar için en uygun çözümdür. En küçük ayr nt s na kadar özen gösterilmifl olan N900, mutfaklarda üretim standartlar n yükseltirken, enerji tüketimini azaltm flt r. Paslanmaz çelik gövde, 2 mm kal nl ndaki üst tabla, lazer teknolojsi ve IPX5 s n f su geçirmezlik gibi özellikleriyle dayan kl l k ve güvenilirlik garantisi veren bu serinin tüm cihazlar kategorilerinde en yüksek güce sahiptirler. Gaz teknolojisinde dünya lideri olan Zanussi Professional, benzersiz bir bulufl olan yüksek rand manl çiçek alevli brulörleri gelifltirmifltir. Çiçek alev. 5

6 N900 Fritözler Kaynatma Kazanlar Makarna Pifliriciler Devirmeli Tavalar 6

7 modüler piflirme Sistemi Benmariler Nötr Ara Tezgahlar Nötr Alt Dolaplar So utmal Alt Dolaplar Kaynaks z birleflme noktalar, hassas finifl, kontrol paneline s k ca basan kontrol dü meleri, preslenmifl genifl yüzeyler ve konsol tipi montaj çözümleri, profesyonellerin çal flma ortam nda emniyet ve hijyen kriterlerine uymalar n kolaylaflt ran teknik tasar m özelliklerinin sadece bir k sm d r. Ayr ca, serinin modern tasar m ve olabildi ince modüler olmas son derece fonksiyonel ve mükemmel çözümler sunmaktad r. N900 Zanussi Professional serisinin tüm cihazlar en s k emniyet ve hijyen standartlar na göre imal edilmifltir. Ulusal ve uluslararas kurulufllar taraf ndan onaylanm fl ve markas ile etiketlenmifltir. 7

8 8

9 Gazl Ocak ve Kuzineler Maksimum güç, dayan kl l k, verimlilik ve hijyen, N900 Zanussi Professional serisinin ocak ve kuzinelerinin ay rtedici özellikleridir. Gaz brulörleri 6 ile 10 kw aras nda güce sahiptir ve 1,5 ile 6 kw ve 4 ile 10 kw aras nda de iflen ayar seçenekleriyle farkl ebatlarda (10-42 cm) kaplar n kullan m na olanak tan r ve piflme sürelerini olabildi ince k salt r. Ocaklar n üzerindeki tencere destekleri paslanmaz çeliktir ve bulafl k makinesinde y kanabilirler. Döküm tencere destekleri de mevcuttur ancak opsiyoneldir. Brulörlerin pozisyonlar de ifltirilebilir. Ateflleme, pilot alev vas tas yla gerçeklefltirilir. Kolay temizlik amac yla ocaklar, kapaklar ve f r n kollar pres bask olarak imal edilmifltir; ayr ca, tüm köfleler yuvarlat lm flt r. GAZLI OCAK VE KUZ NELER: 4 aç k ateflli modellerin alt nda gazl ve elektrikli f r nlar vard r. Bu ünitenin 10 kw gücünde brulörlü modelleri de bulunur. 6 aç k ateflli ünitelerde ise gazl f r n n yan s ra kapakl bir dolap da bulunur. 6 ocakl kuzinenin 10 kw l k güçlendirilmifl ocakl modeli de mevcuttur. 8 aç k ateflli oca n alt nda 2 gazl f r n yeral r. 2, 4 ve 6 aç k ateflli ocaklar n güçlü brulörlü (10 kw) modelleri de mevcuttur. Gazl f r nlar, 8.5 kw güç ve 120 C C aral nda çal flma s cakl ile maksimum performans sa lar. AISI 430 paslanmaz çelikten piflirme bölümü, hem dayan kl d r hem de kolay temizlenir. 40 mm kal nl ndaki f r n kapa s yal t m n n garantisidir. F r n kontrol dü meleri daha ergonomik olsun diye üst kontrol paneline yerlefltirilmifltir. F r n taban ndaki nervürlü döküm plaka eflit piflirme sa lar. 9

10 Elektrikli Ocak ve Kuzineler N900 serisinin Elektrikli Ocaklar nda 300 x 300 mm boyutlar nda döküm pleytler kullan lm flt r ve herbiri 4 kw güçtedir. N900 Elektrikli Ocaklar, dayan kl ve emniyetlidir; preslenmifl AISI 304 kalite üst tabla 20/10 kal nl ktad r. Ocaklar gövdeye s zd rmaz biçimde monte edildi i için temizlik ifllemi çok kolayd r. ELEKTR KL OCAK ve FIRINLAR: Elektrikli f r n üstünde 4 pleytli model 2 ya da 4 pleytli setüstü ocaklar Elektrikli f r n, 6 kw güç ve 100 C C aral nda çal flma s cakl ile maksimum performans sa lar. F r n iç bölümü AISI 430 paslanmaz çeliktendir. Is yal t m amac yla f r n kapa 40 mm kal nl nda tasarlanm flt r. Ergonomik olmas için, ocak dü meleri üst kontrol paneline yerlefltirilmifltir. Daha mükemmel piflirme kalitesi için f r nda oluflan nemi d flar atmak amac yla bir çek-valf kullan lm flt r. Elektrikli f r nlarda alttan s tma, yukar dan zgara ve kombine olmak üzere üç piflirme özelli i vard r. Pürüzsüz preslenmifl üst tabla F r n n içi de paslanmaz çeliktir 10

11 Enfraruj ve Endüksiyon Ocaklar Enfraruj Ocaklarda tek merkezli, içiçe iki s tma eleman bulunur. 300 mm çap ndaki bu elemanlar bir enerji regülatörü ile kontrol edilir. Tüm yemeklerin, özellikle de so uk yiyeceklerin h zl piflirilmesini sa lar. 6 mm kal nl ndaki seramik cam yüzey temizlik ifllemini ve tencere hareketlerini kolaylaflt r r. Kullan - c lar n emniyeti için üst tablada seramik yüzeyin s cak oldu unu gösteren bir uyar fl vard r. ENFRARUJ OCAKLAR: 2 piflirme zonlu ocak 4 piflirme zonlu ocak Tek merkezli içiçe iki piflirme zonu N900 ocaklarda, Endüksiyon Piflirme Sistemi, 6 mm kal nl nda seramik cam pleytlere uygulanm flt r ve s kayb olmaks z n h zl ve emniyetli piflirme sa lar. Her biri 5 kw gücünde olan 280 mm çap ndaki piflirme zonlar, endüksiyon ocaklarda kullan lan tencerelerin tabanlar yla direkt temas etti inde aktif konuma geçer. Tencereye temas etmeyen tabla so uk konumda kal r. N900 endüksiyon ocaklarda afl r s nmaya karfl emniyet sviçi bulunur. Dijital kontrol paneli, tencereye iletilen enerjinin 8 farkl seviyede ayarlanmas na olanak tan r. Bu hassas kontrol sayesinde, flef piflirme ifllemini tümüyle kontrolü alt nda bulundurabilir; krema gibi hassas tariflerin haz rlanmas için ideal koflullar yarat r. ENDÜKS YON OCAKLAR: 2 piflirme zonlu ocak 4 piflirme zonlu ocak Dijital kontrol paneli ve seramik üst tabla Verimlilik 90 Enerji 2.30 Elektrikli Ocak 1.95 Gazl Ocak Endüksiyon Oca Elektrikli Ocak Gazl Ocak Endüksiyon Oca Yiyece e aktar lan enerjinin cihazlar taraf ndan üretilen enerjiye oran 12 lt suyu 20 C den 90 C ye s tmak için gerekli enerji 11

12 N900 genifllik gaz gaz elek. elek voltaj. d mm h mm a rl k s cak so uk drenaj kw ba lant kw kg su su Gazl ocak-kuzine 2-Aç k ateflli / Aç k ateflli / Aç k ateflli / Aç k ateflli (10 kw) / Aç k ateflli (10 kw) / Aç k ateflli (10 kw) / brulörlü / Gazl kuzine 4-Aç k ateflli, gazl f r n / Aç k ateflli, gazl f r n + dolap / Aç k ateflli, 2 gazl f r n / Aç k ateflli, elektrikli f r n / /3/ Aç k ateflli (10 kw), gazl f r n / Aç k ateflli, büyük f r n / Aç k ateflli (10 kw), f r n + dolap / Elektrikli ocak-kuzine 2-Kare pleytli setüstü ocak /3/ Kare pleytli setüstü ocak /3/ Kare pleytli kuzine, elektrikli f r n /3/ Setüstü enfraruj ocak 2-Zonlu setüstü enfraruj ocak /3/ Zonlu setüstü enfraruj ocak /3/ Setüstü endüksiyon ocak 2-Zonlu setüstü endüksiyon ocak /3/ Zonlu setüstü endüksiyon ocak /3/ Gazl kapal atefl ocak-kuzine Setüstü / Alt f r nl / Kapal ocak + 2 aç k atefl, f r nl / Kapal ocak + 2 aç k atefl + f r n + dolap / Dinlendirme ocaklar Elektrikli dinlendirme oca /3/ Elektrikli dinlendirme oca /3/ Gazl dinlendirme oca / Gazl dinlendirme oca / Gazl zgara-setüstü Düz pleytli - E imli / Düz pleytli - E imli / Nervürlü pleytli - E imli / Düz+nervürlü pleytli - E imli / Düz pleytli - Yatay / Düz pleytli - Yatay / Nervürlü pleytli - E imli / Düz+nervürlü pleytli - E imli / Düz krom pleytli - E imli / Düz krom pleytli - E imli / Düz+nervürlü krom pleytli - E imli / Elektrikli zgara-setüstü Düz pleytli - Yatay /3/ Düz pleytli - Yatay /3/ Nervürlü pleytli - E imli /3/ Düz + nervürlü pleytli - E imli /3/ Düz korm pleytli - E imli /3/ Düz krom pleytli - E imli /3/ Düz + nervürlü krom pleytli - E imli /3/ F r nl zgaralar Gazl düz + nervürlü, e imli, f r nl / Elektrikli düz + nervürlü e imli pleytli, f r nl /3/ Grill-Barbekü Gazl alt dolapl barbekü / Gazl alt dolapl barbekü / Elektrikli alt dolapl barbekü /3/ Elektrikli alt dolapl barbekü /3/ Gazl fritöz Setüstü, 15 lt / Setüstü, lt / Dolapl, 23 lt / Dolapl, lt / Dolapl, 23 lt, elektronik / /1/ Dolapl, 23 lt, Active / /1/ Dolapl, 23 lt, elektronik, ya filtreli / /1/ Dolapl, 23 lt, gaz tüplü / Elektrikli fritöz Setüstü, 15 lt /3/ Setüstü, lt /3/ Dolapl, 23 lt /3/ Dolapl, lt /3/ Dolapl, 18 lt /3/ Dolapl, lt /3/ Dolapl, 23 lt, elektronik /3/ Dolapl, 23 lt, Active /3/ Dolapl, 23 lt, elektronik, ya filtreli /3/ Patates sıcak tutucu Patates sıcak tutucu, GN1/ /1/ Gazlı kaynatma kazanı lt Gazlı, direk / /1/ /4 3/ lt Gazlı, direk / /1/ /4 3/ lt Gazlı, direk / /1/ /4 3/4 40/60 - lt Gazlı, indirek / /1/ /4 3/4 12

13 Ürün Yelpazesi genifllik gaz gaz elek. elek voltaj. d mm h mm a rl k s cak so uk drenaj kw ba lant kw kg su su Gazl kaynatma kazanı 80/100 - lt Gazlı, indirek / /1/ /4 3/4 80/100 - lt Gazlı, indirek / /1/ /4 3/4 100/150 - lt Gazlı, indirek / /1/ /4 3/4 100/150 - lt Gazlı, indirek / /1/ /4 3/4 100/150 - lt Gazlı, indirek / /1/ /4 3/4 Elektrikli kaynatma kazanı 60 - lt Elektrikli, indirek /3/ /4 3/ lt Elektrikli, indirek /3/ /4 3/ lt Elektrikli, indirek, oto. su doldurma /3/ /4 3/ lt Elektrikli, indirek /3/ /4 3/ lt Elektrikli, indirek, otoklav kapak /3/ /4 3/ lt Elektrikli, indirek, oto. su doldurma /3/ /4 3/4 Dikdörtgen kaynatma kazan lt Gazlı, indirek / /1/ /2 1/ lt Gazlı, indirek / /1/ /2 1/ lt Elektrikli, indirek /3/ /2 1/ lt Elektrikli, indirek /3/ /2 1/2 Makarna piflirici Gazl, 1 x 40 lt / /1/ /4 1 Gazl, 1 x 40 lt, Rapid System / /3/ /4 1 Gazl, 2 x lt / /1/ /4 1 Gazl, 2 x lt, Rapid System / /3/ /4 1 Elektrikli, 1- Hazneli 40 lt /3/ /4 1 Elektrikli, Rapid System, 40 lt /3/ /4 1 Elektrikli, lt /3/ /4 1 Elektrikli, Rapid System, lt /3/ /4 1 Gazlı devirmeli tava 80 - lt Gazlı, döküm tabanlı / /1/ / lt Gazlı, döküm tabanlı / /1/ / lt Gazlı, döküm tabanlı / /1/ / lt Gazlı, döküm tabanlı, otomatik / /1/ / lt Gazlı, birleflik tabanlı / /1/ / lt Gazlı, birleflik tabanlı, otomatik / /1/ / lt Gazlı, döküm tabanlı, otomatik / /1/ / lt Gazlı, birleflik tabanlı, otomatik / /1/ /4 Elektrikli devirmeli tava 80 - lt Elektrikli, döküm tabanlı /3/ / lt Elektrikli, birleflik tabanlı /3/ / lt Elektrikli, döküm tabanlı /3/ / lt Elektrikli, döküm tabanlı, otomatik /3/ / lt Elektrikli, birleflik tabanlı /3/ / lt Elektrikli, birleflik tabanlı, otomatik /3/ / lt Elektrikli, döküm tabanlı, otomatik /3/ / lt Elektrikli, birleflik tabanlı, otomatik /3/ /4 Çok amaçlı tava 22 lt Gazlı, çift tabanlı, altı dolaplı / lt Elektrikli, çift tabanlı, altı dolaplı /3/ Benmari Gazlı, dolaplı, GN2/1, h=150 mm / /4 Gazlı, dolaplı, GN2/1, h=150 mm / /4 Elektrikli, setüstü, GN2/1, h=150 mm /1/ /4 Elektrikli, dolaplı, GN2/1, h=150 mm /3/ /4 Ara çalıflma tezgahı Setüstü çalıflma tezgahı, çekmeceli Setüstü çalıflma tezgahı, çekmeceli Setüstü çalıflma tezgahı, çekmeceli Setüstü çalıflma tezgahı Setüstü çalıflma tezgahı Setüstü çalıflma tezgahı Alt dolap So utmalı alt dolap, 2 çekmeceli /1/ Önü açık alt dolap mm Önü açık alt dolap mm Önü açık alt dolap mm Kapılı alt dolap mm Kapılı alt dolap mm Kapılı alt dolap mm Önü açık alt dolap, hijyenik tip Önü açık alt dolap, hijyenik tip Önü açık alt dolap, konsol tip Önü açık alt dolap, konsol tip Köprü tip montaj Köprü tip montaj için suport Köprü tip montaj için suport Köprü tip montaj için suport Köprü tip montaj için suport Köprü tip montaj için suport Köprü tip montaj için suport Konsol Duvar tipi konsol Duvar tipi konsol Duvar tipi konsol Duvar tipi konsol Duvar tipi konsol Ada tipi konsol Ada tipi konsol Ada tipi konsol Ada tipi konsol Ada tipi konsol

14 14

15 Kapal Atefl Ocaklar ve Dinlendirme Ocaklar Kapal Atefl Ocaklar, büyük tencerelerin yerlefltirilebilece i 800 x 700 mm boyutlar nda genifl bir döküm üst tablaya sahiptir. 30 mm kal nl ndaki üst tablada s da l m na yard mc olan özel bir düzenek bulunur. Ortada 500 C ye kadar yükselen, kenarlarda ise 200 C ye kadar inen de iflik s zonlar, ayn anda farkl yemekleri piflirmeye olanak verir. Brulör 10,5 kw güç üretir ve bir termocouple emniyet valfi ile korunur. Ocaklar, pilot alevi ile çal fl r ve piezo çakmakl d r. KAPALI ATEfi OCAKLAR: Gazl f r nl 1 model Gazl f r n ve kapakl dolap üzerinde 2 aç k ateflli 1 model Setüstü 1 model N900 Dinlendirme Ocaklar, yemeklerin çok k s k ateflte piflirilmesine veya piflirilmifl yemeklerin servis edilmeden önce sabit s cakl kta tutulmas na olanak sa lar. Is, tencere ebatlar na ve piflen malzemeye göre ayarlanabilir. Döküm üst tabla yerinden sökülebilir. 800 mm lik modelde 2 piflirme zonu için ayr kontrol dü meleri vard r, bu sayede üst tablada iki farkl s zonunda çal flmak mümkündür. Yo un kullan m olmad zamanlarda tek bir bölümde kullan labilir. N900 serisindeki tüm gazl cihazlar gibi, kapal atefl ocaklar ve dinlendirme ocaklar da do algaz veya LPG ile çal flabilir. D NLEND RME OCAKLARI: 400 mm ve 800 mm lik gazl modeller 15

16 Izgaralar ve Grill-Barbeküler N900 Izgaralar, k sa sürede gereken s cakl a eriflilmesini, eflit s da l m n ve çok düflük s kayb n sa layacak flekilde tasarlanm flt r. S zd rmaz, gömme piflirme plakas, düflük karbon alafl ml çelik ya da krom kapl malzemeden düz veya nervürlü olabilir. Izgara ifllemi s ras nda ortaya ç kan su ve ya n 3 litre kapasiteli ya konteyn r na rahatça akabilmesi için piflirme tablas nda büyük bir delik bulunur. Zanussi zgaralar n yatay ve e imli tabla modelleri mevcuttur. Yatay tablal modeller soslu piflirme için uygundur ve boflaltma deli ini kapamak için s ya dayan kl, s zd rmaz bir tapas vard r. Piflirme plakas n n kal nl (15 mm) ve yüksek güç seviyesi (gazl modellerde 20 kw, elektrikli modellerde 15 kw), yo un kullan m koflullar nda dahi sabit ve ideal piflirme s cakl sa lar. Düz ve nervürlü zgara tablas ve ya s çramalar na karfl koruyucu s rtl k Çal flma s cakl 110 C- 270 C aras nda de iflir. IZGARA SER S : Yatay ya da e imli tipte, düflük karbon alafl ml çelik veya krom kaplamal, düz veya nervürlü plakal, gazl veya elektrikli 400 mm lik zgaralar Yatay ya da e imli tipte, düflük karbon alafl ml çelik veya krom kaplamal, düz veya 2/3 düz ve 1/3 nervürlü plakal, gazl veya elektrikli 800 mm lik zgaralar Düflük karbon alafl ml çelik, düz plakal, f r n üzerinde gazl veya elektrikli 800 mm lik modeller. N900 serisinin Grill-Barbeküleri et, bal k ve sebze zgara yapmak için ideal cihazlard r. Gazl ve elektrikli modeller hem dengeli piflirme ve yüksek güç hem de hijyen sa larlar. Güçleri, gazl modellerde 22 kw a, elektrikli modellerde ise 15 kw a ç kar lm flt r. Piflirme zgaras n n alt nda büyük bir ya toplama haznesi bulunur. Bu hazneye su konulmas, buraya akan ya n s cakl n düflürür ve güvenli ve optimum piflirme sonuçlar elde edilmesini sa lar. AISI 316 paslanmaz çelikten radyan levhalar bir yandan s y eflit olarak da t r, öte yandan brulör ve rezistanslar akan ya lardan korur. Paslanmaz çelik brulörler için gazl modellerde termocouple emniyet valfi bulunur. Elektrikli modeller için Incoloy 800 takviyeli rezistanslar kullan lm flt r ve bir de emniyet termostat vard r. Piezo çakmak atefllemeli ocaklarda, çevreye ya s çramas n engelleyen paslanmaz çelikten s rtl k da mevcuttur. GRILL-BARBEKÜ SER S : Gazl veya elektrikli 400 mm veya 800 mm lik modeller Döküm piflirme zgaras yerinden ç kar l p temizlenebilir. Bu zgaralar 2 tarafl kullan l rlar. Et piflirilen yüzeyinde özel kanallar etlerden süzülen ya n ya toplama haznesine akmas n sa lar. Di er taraf daha genifl yüzeylidir ve bal k, sebze ya da hamburger için uygundur. 16

17 Fritözler ve Patates S cak Tutucu N900 serisi Fritözler, mükemmel performanslar ve verimlilileri ile öne ç karlar. Ya hazneleri, AISI 304 paslanmaz çelikten V- biçimindedir ve genifl bir ya genleflme alan vard r. Bu özellik, ya da optimum s al flverifline ve dolay s yla ya n daha uzun süre dayanmas n sa lar. Is t c elemanlar n haznenin d fl nda bulunmas, köflelerin yuvarlat lm fl olmas ve kaynaks z imalat, temizlik ifllemine büyük kolayl k getirir. Çal flma s cakl klar gazl modellerde 120 C-190 C, elektrikli modellerde ise 105 C- 190 C aras nda de iflir. Active ve elektronik modellerde, kullan lm fl ya, entegre bir boflaltma sistemi vas tas yla mobil bir konteyn rda toplan r. Bu özellik sayesinde, kullan lm fl ya n filtre edilmesi yada at lmas basitleflmifl ve kullan c güvenli i artm flt r. Büyük ya genleflme bölmesi Active serisi fritözler, HACCP kurallar na uygun, k zart lacak her ürün için ideal s ve sürenin belirlendi i 5 program haf zas na kay tedebildi i dijital bir kontrol sistemine sahiptir. G da güvenli i Kontrolü sayesinde, tüm k zartma ifllemi sürekli olarak izlenir: yeflil fl k sürecin kontrol alt nda oldu unu, k rm z fl k ise mikrobiyolojik güvenlik koflullar na eriflilmedi ini belirtir. ActiveFritöz, normal olmayan tüm de erleri haf zas na kaydeder. Bu de erleri, sonradan görüntüleyebilir veya bir HACCP yaz c s (opsiyonel) ba lanmas halinde ç kt s n alabilirsiniz. FR TÖZ SER S ÜRÜNLER: Is tma elemanlar n n ya haznesi d fl nda oldu u 15 litrelik gazl veya elektrikli modeller Is tma elemanlar n n haznenin içinde oldu u 18 litrelik modeller Is tma elemanlar n n hazne d fl nda oldu u, elektronik süre ve s cakl k kontrollü ve elektronik kontrol ve ya filtreleme sistemine sahip 23 litrelik modeller veya ACTIVE model Patates S cak Tutucu, tüm k zart lm fl yiyeceklerin tuzlanmas ve piflirme iflleminden sonra sabit s cakl kta tutulmas için vazgeçilmez bir elemand r. Is y eflit da tan bir enfraruj lamba, köfleleri yuvarlat lm fl bir hazne, kolayca temizlenebilen, sökülebilir perfore taban, doldurma ifllemini kolaylaflt ran genifl bir ön bölme belli bafll fiziksel özelliklerdir. Gücü 1,5 kw t r. PATATES SICAK TUTUCU: 1 setüstü elektriki model 17

18 Kaynatma Kazanlar N900 serisindeki Kaynatma Kazanlar enerji regülatörü sayesinde kaynama iflleminin hassas biçimde kontrol edilmesini garanti eder. Elekronik ateflleme düzenekli bir pilot alev ile kontrol edilen yeni paslanmaz çelik brulörler, optimum yanma ve yüksek rand man sa lar. Preslenmifl kazan ve kapak, su ve tuzun korozyon etkisine karfl dirençli AISI 316L kalite paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Hava ceketli otoklav kapak (150 ve 100/150 litrelik modellerde), su geçirmez bir kauçuk contaya, merkeze yerlefltirilmifl emniyet valfine ve sa lam bir çelik kola sahiptir. Kaynatma kazanlar nda bas nc görüntüleyen bir gösterge, hava ceketi bas nc için emniyet vanas, ceketteki havay boflaltabilen bir cihaz ve emniyet termostatlar bulunur. Kazanlar, enerji tüketimini en aza indirecek flekilde tasarlanm flt r. Manostat, hava ceketteki enerji ve su tüketimini kontrol eder; su eklenmesi gerekti inde veya herhangi bir beklenmedik durumda uyar lambas yanar. S cak veya so uk su girifl bir solenoid vana vas tas yla gerçeklefltirilir. Haznenin boflalt lmas için sap s nmayan 2 parmakl k çelik bir musluk kullan l r. AISI 304 paslanmaz çelik brulörler için gazl modellerde termocouple emniyet vanas bulunur. Elektrikli modellerde Incoloy 800 takviyeli elemanlara ek olarak bir de emniyet termostat vard r. KAYNATMA KAZANLARI SER S : Gazl veya elektrikli modeller, 40/60, 80/100 ve 100/150 litre seçenekli, indirekt s tmal, su ceketine otomatik su doldurma düzene i Gazl modeller, 100 ve 150 litre seçenekli, direkt s tmal Gazl model, 180 litre, indirekt s tmal dikdörtgen tip Gazl veya elektrikli model, 250 litre, indirekt s tmal dikdörtgen tip Emniyet vanal otoklav kapak Preslenmifl kazan Manometreli kontrol paneli Ceketteki bas nç için emniyet valfi Hava boflaltma cihaz Sap yana yatabilen boflaltma muslu u 18

19 Makarna Pifliriciler N900 serisindeki Makarna Pifliriciler, yüksek verim ve termal performaslar ile tan n rlar. Temizlik ve bak mlar kolayd r. fllevsel parçalar n tümüne ön bölümden eriflilebilir. Hazne, su ve tuzun korozyon etkilerine karfl dirençli olabilmesi için AISI 316 kalite paslanmaz çelikten üretilmifltir. Niflasta ve köpü ün boflalt lmas için bir taflma borusu bulunur. Kullan m son derece kolay olan kontrol panelinde kaynama iflleminin hassasiyetle kontrol edilmesine olanak sa layan bir enerji regülatörü, haznenin h zla doldurulmas için bir sviç ve 60 C ye kadar önceden s t lm fl su ile azalan suyun yerine hazneyi sürekli besleyen bir baflka sviç ( Rapid System modellerinde) bulunmaktad r. 40 litre hazneli tüm modellerde haznenin bofl oldu u durumlarda çal flmas n önleyen bir manostat vard r. 150 ve 190 litre hazneli gazl ve elektrikli modeller, haznedeki minimum ve maksimum su seviyelerinin kontrolü ve otomatik doldurma ifllemi için elektronik bir cihaz ile donat lm fllard r. MAKARNA P fi R C LER SER S : 40 litrelik 1 veya 2 hazneli, gazl veya elektrikli modeller 40 litrelik 1 veya 2 hazneli, gazl veya elektrikli Rapid System modeller Otomatik sepet asansörüne sahip 150 litrelik 1 hazneli gazl, elektrikli veya buharl modeller Otomatik sepet asansörüne sahip ve direkt ya da indirekt s tma düzenine sahip 190 litrelik 1 hazneli gazl, elektrikli veya buharl modeller Otomatik sepet asansörüne sahip 190 litrelik 2 hazneli gazl, elektrikli veya buharl modeller Köfleleri yuvarlat lm fl hazne Boflaltma delikli taflma alan 19

20 Devirmeli Tavalar Tüm N900 Devirmelli Tava modellerinde tavalar AISI 304 kalite paslanmaz çeliktir ve iç köfleleri yuvarlat lm flt r. Tava tabanlar 15 mm kal nl ndad r ve 2 farkl malzemeden imal edilmifllerdir. Düflük karbon alafl ml çelik modeli kuru tip piflirmeler için, birleflik tabanl modeli ise hem kuru hem de soslu piflirme için idealdir. Devirmeli tavalar, mekanik veya motorlu devirme düzene ine, yiyeceklerin tavaya yap flmas n önleyecek flekilde piflirme ifllemini hassasiyetle kontrol edilmesini sa layan bir enerji regülatörüne ve 80 C C aras nda ayarlanabilen bir termostata sahiptir. Kapakta otomatik dengeleme mentefleleri, ergonomik sap, ikili koruma ve içerde bir damlama tepsisi mevcuttur. Krom kaplama brulörler için gazl modellerde termocouple emniyet vanas bulunur. DEV RMEL TAVA SER S : Manuel veya otomatik kald rmal, düflük karbon alafl ml çelik ya da bileflik tabanl, 80 litre kapasiteli, gazl veya elektrikli modeller Manuel veya otomatik kald rmal, düflük karbon alafl ml çelik ya da bileflik tabanl, 100 litre kapasiteli, gazl veya elektrikli modeller 80 litrelik, kar flt r c l gazl veya elektrikli modeller Kontrol paneli Paslanmaz çelik mentefle Krom kaplama brulör 20

21 Benmariler, Ara Çal flma Tezgahlar ve Alt Dolaplar N900 Benmarilerde s kontrolü 60 C - 90 C aras nda çal flan bir termostat vas tas yla yap l r. Temizleme ve boflaltma kolayl sa layan yuvarlat lm fl köfleleri bulunan haznelere, yüksekli i 150 mm ye kadar ç kabilen ve GN 1/1 + 1/3 ebatlar nda küvetler s ar. Benmarilerde ayr ca perfore bir taban bulunur. Su boflaltma ifllemi bir taflma borusu vas tas yla yap l r. Brulörlerin termocouple emniyet valfi korumal pilot alevi vard r. BENMAR SER S : Gazl veya elektrikli, 400 mm veya 800 mm setüstü modeller Perfore tabanl ve taflma borulu hazne Ara Çal flma Tezgahlar tümüyle paslanmaz çelikten olup 250 mm yüksekli indedir. Üst tabla 20/10 kal nl ndad r. Ara tezgahlara çekmece tak lmas mümkündür. ARA ÇALIfiMA TEZGAHLARI SER S : Çekmeceli veya çekmecesiz, 200 mm, 400 mm ve 800 mm eninde modeller N900 Nötr Alt Dolaplar da tümüyle AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmifltir. Scotch Brite sonland rmas vard r. ste e ba l olarak çekmece, s tma ünitesi, gastronorm kaplar için raylar vb. monte edilebilir. So utmal Alt Dolapta teleskopik sürgü sistemi üzerinde 2 adet büyük çekmece, termostat, defrost ifllemi için bir uyar lambas ve Açma/ Kapama sviçi bulunur. ç s cakl k - 2 C ile +10 C aras nda ayarlanabilir. ALT DOLAP SER S : 200 mm, 400 mm, 800 mm ve 1200 mm seçenekleriyle nötr modeller ve hijyenik veya kap s z olarak da sunulabilen 400 ve 800 mm lik üniteler 2 çekmeceli so utmal alt dolap Teleskopik raylar üzerinde büyük çekmeceler 21

22 Izgara/Barbekü ve Fritöz Sistemleri Yüksek hijyen standartlar ve yo un üretim, Zanussi Professional Izgara/Barbekü Sisteminin temel özellikleri aras ndad r. Izgara üst tablas ve gril üzerinde 42 hamburger yerlefltirilebilir ve yüksek güçleri sayesinde bir saatte 300 ün üzerinde hamburger veya 500 dana biftek piflirmek mümkündür. So utmal alt dolap sayesinde et, bal k, sebze veya peynirleri piflirecekleri noktan n hemen yak n nda depolamak mümkündür. Zanussi Professional Fritöz Sistemi; 23 litrelik ActiveFritöz, 15 litrelik fritöz, k zart lan malzemenin tuzlanmas ve sabit s cakl kta muhafaza edilmesi için s cak tutucu ve nötr üst tabladan oluflur. Zanussi Professional fritöz sistemi ile verimlilik, dondurulmufl patateslerle saatte 34 kiloya, yar -piflmifl patateslerle 60 kiloya kadar ç kabilir. Entegre ya filtreleme sistemli ActiveFritöz, k zart lm fl yiyeceklerde yüksek kalite ve lezzetin garantisidir. Izgara/Barbekü sistemi Fritöz sistemi 22

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160 EC 160 EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kapasitesi: 160 litre S cakl k ayar aral : Ortam s cakl + 7 C / 50 C CO 2 ayar aral : % 0 20 Hava ceketli s tma sistemi K z lötesi CO 2 seviyesi ölçüm sistemi Parametrelerin

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar

2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL

Detaylı