ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900"

Transkript

1 N900

2 2

3 Sistem Modern catering dünyas n n geliflimine ZANUSS Professional Sistemi'nin katk lar n kim inkar edebilir. Bu sektördeki her profesyonel, mutfakta çal flma yaflam n iyilefltiren ve olanaklar geniflleten itici gücün fark ndad r. Zanussi Professional Sistemi, tüm dünyada milyonlarca kifli taraf ndan kullan lan üniversal bir sistemdir. N900 Sistemi de bu üniversal sistemin parçalar ndan biridir. N900, en yüksek standartlarda ideal bir çal flma ortam yaratan ve güvenilirlikte mükemmel performans birlefltiren çok güçlü mutfak cihazlar d r. 3

4 N900 Gazl Ocak ve Kuzineler Elektrikli Ocak ve Kuzineler Enfraruj Ocaklar Endüksiyon Ocaklar Kendi kategorisinde maksimum güç Tümüyle AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyon 2 mm kal nl kta üst tabla Elektrikli piflirme teknolojisinde en geliflmifl sistem: Endüksiyon Benzersiz brulörler: Çiçek alev teknolojisi IPX5 s n f su geçirmezlik Lazer tekni i ile imalat ve kaynaks z birlefltirme Yenilikçi ve ergonomik tasar m 4

5 modüler piflirme Sistemi Kapal Atefl Ocaklar Dinlendirme Ocaklar Izgaralar Grill- Barbeküler 150 den fazla modelden oluflan modüler piflirme serisi N900, mutfak profesyonellerinin ihtiyaçlar için en uygun çözümdür. En küçük ayr nt s na kadar özen gösterilmifl olan N900, mutfaklarda üretim standartlar n yükseltirken, enerji tüketimini azaltm flt r. Paslanmaz çelik gövde, 2 mm kal nl ndaki üst tabla, lazer teknolojsi ve IPX5 s n f su geçirmezlik gibi özellikleriyle dayan kl l k ve güvenilirlik garantisi veren bu serinin tüm cihazlar kategorilerinde en yüksek güce sahiptirler. Gaz teknolojisinde dünya lideri olan Zanussi Professional, benzersiz bir bulufl olan yüksek rand manl çiçek alevli brulörleri gelifltirmifltir. Çiçek alev. 5

6 N900 Fritözler Kaynatma Kazanlar Makarna Pifliriciler Devirmeli Tavalar 6

7 modüler piflirme Sistemi Benmariler Nötr Ara Tezgahlar Nötr Alt Dolaplar So utmal Alt Dolaplar Kaynaks z birleflme noktalar, hassas finifl, kontrol paneline s k ca basan kontrol dü meleri, preslenmifl genifl yüzeyler ve konsol tipi montaj çözümleri, profesyonellerin çal flma ortam nda emniyet ve hijyen kriterlerine uymalar n kolaylaflt ran teknik tasar m özelliklerinin sadece bir k sm d r. Ayr ca, serinin modern tasar m ve olabildi ince modüler olmas son derece fonksiyonel ve mükemmel çözümler sunmaktad r. N900 Zanussi Professional serisinin tüm cihazlar en s k emniyet ve hijyen standartlar na göre imal edilmifltir. Ulusal ve uluslararas kurulufllar taraf ndan onaylanm fl ve markas ile etiketlenmifltir. 7

8 8

9 Gazl Ocak ve Kuzineler Maksimum güç, dayan kl l k, verimlilik ve hijyen, N900 Zanussi Professional serisinin ocak ve kuzinelerinin ay rtedici özellikleridir. Gaz brulörleri 6 ile 10 kw aras nda güce sahiptir ve 1,5 ile 6 kw ve 4 ile 10 kw aras nda de iflen ayar seçenekleriyle farkl ebatlarda (10-42 cm) kaplar n kullan m na olanak tan r ve piflme sürelerini olabildi ince k salt r. Ocaklar n üzerindeki tencere destekleri paslanmaz çeliktir ve bulafl k makinesinde y kanabilirler. Döküm tencere destekleri de mevcuttur ancak opsiyoneldir. Brulörlerin pozisyonlar de ifltirilebilir. Ateflleme, pilot alev vas tas yla gerçeklefltirilir. Kolay temizlik amac yla ocaklar, kapaklar ve f r n kollar pres bask olarak imal edilmifltir; ayr ca, tüm köfleler yuvarlat lm flt r. GAZLI OCAK VE KUZ NELER: 4 aç k ateflli modellerin alt nda gazl ve elektrikli f r nlar vard r. Bu ünitenin 10 kw gücünde brulörlü modelleri de bulunur. 6 aç k ateflli ünitelerde ise gazl f r n n yan s ra kapakl bir dolap da bulunur. 6 ocakl kuzinenin 10 kw l k güçlendirilmifl ocakl modeli de mevcuttur. 8 aç k ateflli oca n alt nda 2 gazl f r n yeral r. 2, 4 ve 6 aç k ateflli ocaklar n güçlü brulörlü (10 kw) modelleri de mevcuttur. Gazl f r nlar, 8.5 kw güç ve 120 C C aral nda çal flma s cakl ile maksimum performans sa lar. AISI 430 paslanmaz çelikten piflirme bölümü, hem dayan kl d r hem de kolay temizlenir. 40 mm kal nl ndaki f r n kapa s yal t m n n garantisidir. F r n kontrol dü meleri daha ergonomik olsun diye üst kontrol paneline yerlefltirilmifltir. F r n taban ndaki nervürlü döküm plaka eflit piflirme sa lar. 9

10 Elektrikli Ocak ve Kuzineler N900 serisinin Elektrikli Ocaklar nda 300 x 300 mm boyutlar nda döküm pleytler kullan lm flt r ve herbiri 4 kw güçtedir. N900 Elektrikli Ocaklar, dayan kl ve emniyetlidir; preslenmifl AISI 304 kalite üst tabla 20/10 kal nl ktad r. Ocaklar gövdeye s zd rmaz biçimde monte edildi i için temizlik ifllemi çok kolayd r. ELEKTR KL OCAK ve FIRINLAR: Elektrikli f r n üstünde 4 pleytli model 2 ya da 4 pleytli setüstü ocaklar Elektrikli f r n, 6 kw güç ve 100 C C aral nda çal flma s cakl ile maksimum performans sa lar. F r n iç bölümü AISI 430 paslanmaz çeliktendir. Is yal t m amac yla f r n kapa 40 mm kal nl nda tasarlanm flt r. Ergonomik olmas için, ocak dü meleri üst kontrol paneline yerlefltirilmifltir. Daha mükemmel piflirme kalitesi için f r nda oluflan nemi d flar atmak amac yla bir çek-valf kullan lm flt r. Elektrikli f r nlarda alttan s tma, yukar dan zgara ve kombine olmak üzere üç piflirme özelli i vard r. Pürüzsüz preslenmifl üst tabla F r n n içi de paslanmaz çeliktir 10

11 Enfraruj ve Endüksiyon Ocaklar Enfraruj Ocaklarda tek merkezli, içiçe iki s tma eleman bulunur. 300 mm çap ndaki bu elemanlar bir enerji regülatörü ile kontrol edilir. Tüm yemeklerin, özellikle de so uk yiyeceklerin h zl piflirilmesini sa lar. 6 mm kal nl ndaki seramik cam yüzey temizlik ifllemini ve tencere hareketlerini kolaylaflt r r. Kullan - c lar n emniyeti için üst tablada seramik yüzeyin s cak oldu unu gösteren bir uyar fl vard r. ENFRARUJ OCAKLAR: 2 piflirme zonlu ocak 4 piflirme zonlu ocak Tek merkezli içiçe iki piflirme zonu N900 ocaklarda, Endüksiyon Piflirme Sistemi, 6 mm kal nl nda seramik cam pleytlere uygulanm flt r ve s kayb olmaks z n h zl ve emniyetli piflirme sa lar. Her biri 5 kw gücünde olan 280 mm çap ndaki piflirme zonlar, endüksiyon ocaklarda kullan lan tencerelerin tabanlar yla direkt temas etti inde aktif konuma geçer. Tencereye temas etmeyen tabla so uk konumda kal r. N900 endüksiyon ocaklarda afl r s nmaya karfl emniyet sviçi bulunur. Dijital kontrol paneli, tencereye iletilen enerjinin 8 farkl seviyede ayarlanmas na olanak tan r. Bu hassas kontrol sayesinde, flef piflirme ifllemini tümüyle kontrolü alt nda bulundurabilir; krema gibi hassas tariflerin haz rlanmas için ideal koflullar yarat r. ENDÜKS YON OCAKLAR: 2 piflirme zonlu ocak 4 piflirme zonlu ocak Dijital kontrol paneli ve seramik üst tabla Verimlilik 90 Enerji 2.30 Elektrikli Ocak 1.95 Gazl Ocak Endüksiyon Oca Elektrikli Ocak Gazl Ocak Endüksiyon Oca Yiyece e aktar lan enerjinin cihazlar taraf ndan üretilen enerjiye oran 12 lt suyu 20 C den 90 C ye s tmak için gerekli enerji 11

12 N900 genifllik gaz gaz elek. elek voltaj. d mm h mm a rl k s cak so uk drenaj kw ba lant kw kg su su Gazl ocak-kuzine 2-Aç k ateflli / Aç k ateflli / Aç k ateflli / Aç k ateflli (10 kw) / Aç k ateflli (10 kw) / Aç k ateflli (10 kw) / brulörlü / Gazl kuzine 4-Aç k ateflli, gazl f r n / Aç k ateflli, gazl f r n + dolap / Aç k ateflli, 2 gazl f r n / Aç k ateflli, elektrikli f r n / /3/ Aç k ateflli (10 kw), gazl f r n / Aç k ateflli, büyük f r n / Aç k ateflli (10 kw), f r n + dolap / Elektrikli ocak-kuzine 2-Kare pleytli setüstü ocak /3/ Kare pleytli setüstü ocak /3/ Kare pleytli kuzine, elektrikli f r n /3/ Setüstü enfraruj ocak 2-Zonlu setüstü enfraruj ocak /3/ Zonlu setüstü enfraruj ocak /3/ Setüstü endüksiyon ocak 2-Zonlu setüstü endüksiyon ocak /3/ Zonlu setüstü endüksiyon ocak /3/ Gazl kapal atefl ocak-kuzine Setüstü / Alt f r nl / Kapal ocak + 2 aç k atefl, f r nl / Kapal ocak + 2 aç k atefl + f r n + dolap / Dinlendirme ocaklar Elektrikli dinlendirme oca /3/ Elektrikli dinlendirme oca /3/ Gazl dinlendirme oca / Gazl dinlendirme oca / Gazl zgara-setüstü Düz pleytli - E imli / Düz pleytli - E imli / Nervürlü pleytli - E imli / Düz+nervürlü pleytli - E imli / Düz pleytli - Yatay / Düz pleytli - Yatay / Nervürlü pleytli - E imli / Düz+nervürlü pleytli - E imli / Düz krom pleytli - E imli / Düz krom pleytli - E imli / Düz+nervürlü krom pleytli - E imli / Elektrikli zgara-setüstü Düz pleytli - Yatay /3/ Düz pleytli - Yatay /3/ Nervürlü pleytli - E imli /3/ Düz + nervürlü pleytli - E imli /3/ Düz korm pleytli - E imli /3/ Düz krom pleytli - E imli /3/ Düz + nervürlü krom pleytli - E imli /3/ F r nl zgaralar Gazl düz + nervürlü, e imli, f r nl / Elektrikli düz + nervürlü e imli pleytli, f r nl /3/ Grill-Barbekü Gazl alt dolapl barbekü / Gazl alt dolapl barbekü / Elektrikli alt dolapl barbekü /3/ Elektrikli alt dolapl barbekü /3/ Gazl fritöz Setüstü, 15 lt / Setüstü, lt / Dolapl, 23 lt / Dolapl, lt / Dolapl, 23 lt, elektronik / /1/ Dolapl, 23 lt, Active / /1/ Dolapl, 23 lt, elektronik, ya filtreli / /1/ Dolapl, 23 lt, gaz tüplü / Elektrikli fritöz Setüstü, 15 lt /3/ Setüstü, lt /3/ Dolapl, 23 lt /3/ Dolapl, lt /3/ Dolapl, 18 lt /3/ Dolapl, lt /3/ Dolapl, 23 lt, elektronik /3/ Dolapl, 23 lt, Active /3/ Dolapl, 23 lt, elektronik, ya filtreli /3/ Patates sıcak tutucu Patates sıcak tutucu, GN1/ /1/ Gazlı kaynatma kazanı lt Gazlı, direk / /1/ /4 3/ lt Gazlı, direk / /1/ /4 3/ lt Gazlı, direk / /1/ /4 3/4 40/60 - lt Gazlı, indirek / /1/ /4 3/4 12

13 Ürün Yelpazesi genifllik gaz gaz elek. elek voltaj. d mm h mm a rl k s cak so uk drenaj kw ba lant kw kg su su Gazl kaynatma kazanı 80/100 - lt Gazlı, indirek / /1/ /4 3/4 80/100 - lt Gazlı, indirek / /1/ /4 3/4 100/150 - lt Gazlı, indirek / /1/ /4 3/4 100/150 - lt Gazlı, indirek / /1/ /4 3/4 100/150 - lt Gazlı, indirek / /1/ /4 3/4 Elektrikli kaynatma kazanı 60 - lt Elektrikli, indirek /3/ /4 3/ lt Elektrikli, indirek /3/ /4 3/ lt Elektrikli, indirek, oto. su doldurma /3/ /4 3/ lt Elektrikli, indirek /3/ /4 3/ lt Elektrikli, indirek, otoklav kapak /3/ /4 3/ lt Elektrikli, indirek, oto. su doldurma /3/ /4 3/4 Dikdörtgen kaynatma kazan lt Gazlı, indirek / /1/ /2 1/ lt Gazlı, indirek / /1/ /2 1/ lt Elektrikli, indirek /3/ /2 1/ lt Elektrikli, indirek /3/ /2 1/2 Makarna piflirici Gazl, 1 x 40 lt / /1/ /4 1 Gazl, 1 x 40 lt, Rapid System / /3/ /4 1 Gazl, 2 x lt / /1/ /4 1 Gazl, 2 x lt, Rapid System / /3/ /4 1 Elektrikli, 1- Hazneli 40 lt /3/ /4 1 Elektrikli, Rapid System, 40 lt /3/ /4 1 Elektrikli, lt /3/ /4 1 Elektrikli, Rapid System, lt /3/ /4 1 Gazlı devirmeli tava 80 - lt Gazlı, döküm tabanlı / /1/ / lt Gazlı, döküm tabanlı / /1/ / lt Gazlı, döküm tabanlı / /1/ / lt Gazlı, döküm tabanlı, otomatik / /1/ / lt Gazlı, birleflik tabanlı / /1/ / lt Gazlı, birleflik tabanlı, otomatik / /1/ / lt Gazlı, döküm tabanlı, otomatik / /1/ / lt Gazlı, birleflik tabanlı, otomatik / /1/ /4 Elektrikli devirmeli tava 80 - lt Elektrikli, döküm tabanlı /3/ / lt Elektrikli, birleflik tabanlı /3/ / lt Elektrikli, döküm tabanlı /3/ / lt Elektrikli, döküm tabanlı, otomatik /3/ / lt Elektrikli, birleflik tabanlı /3/ / lt Elektrikli, birleflik tabanlı, otomatik /3/ / lt Elektrikli, döküm tabanlı, otomatik /3/ / lt Elektrikli, birleflik tabanlı, otomatik /3/ /4 Çok amaçlı tava 22 lt Gazlı, çift tabanlı, altı dolaplı / lt Elektrikli, çift tabanlı, altı dolaplı /3/ Benmari Gazlı, dolaplı, GN2/1, h=150 mm / /4 Gazlı, dolaplı, GN2/1, h=150 mm / /4 Elektrikli, setüstü, GN2/1, h=150 mm /1/ /4 Elektrikli, dolaplı, GN2/1, h=150 mm /3/ /4 Ara çalıflma tezgahı Setüstü çalıflma tezgahı, çekmeceli Setüstü çalıflma tezgahı, çekmeceli Setüstü çalıflma tezgahı, çekmeceli Setüstü çalıflma tezgahı Setüstü çalıflma tezgahı Setüstü çalıflma tezgahı Alt dolap So utmalı alt dolap, 2 çekmeceli /1/ Önü açık alt dolap mm Önü açık alt dolap mm Önü açık alt dolap mm Kapılı alt dolap mm Kapılı alt dolap mm Kapılı alt dolap mm Önü açık alt dolap, hijyenik tip Önü açık alt dolap, hijyenik tip Önü açık alt dolap, konsol tip Önü açık alt dolap, konsol tip Köprü tip montaj Köprü tip montaj için suport Köprü tip montaj için suport Köprü tip montaj için suport Köprü tip montaj için suport Köprü tip montaj için suport Köprü tip montaj için suport Konsol Duvar tipi konsol Duvar tipi konsol Duvar tipi konsol Duvar tipi konsol Duvar tipi konsol Ada tipi konsol Ada tipi konsol Ada tipi konsol Ada tipi konsol Ada tipi konsol

14 14

15 Kapal Atefl Ocaklar ve Dinlendirme Ocaklar Kapal Atefl Ocaklar, büyük tencerelerin yerlefltirilebilece i 800 x 700 mm boyutlar nda genifl bir döküm üst tablaya sahiptir. 30 mm kal nl ndaki üst tablada s da l m na yard mc olan özel bir düzenek bulunur. Ortada 500 C ye kadar yükselen, kenarlarda ise 200 C ye kadar inen de iflik s zonlar, ayn anda farkl yemekleri piflirmeye olanak verir. Brulör 10,5 kw güç üretir ve bir termocouple emniyet valfi ile korunur. Ocaklar, pilot alevi ile çal fl r ve piezo çakmakl d r. KAPALI ATEfi OCAKLAR: Gazl f r nl 1 model Gazl f r n ve kapakl dolap üzerinde 2 aç k ateflli 1 model Setüstü 1 model N900 Dinlendirme Ocaklar, yemeklerin çok k s k ateflte piflirilmesine veya piflirilmifl yemeklerin servis edilmeden önce sabit s cakl kta tutulmas na olanak sa lar. Is, tencere ebatlar na ve piflen malzemeye göre ayarlanabilir. Döküm üst tabla yerinden sökülebilir. 800 mm lik modelde 2 piflirme zonu için ayr kontrol dü meleri vard r, bu sayede üst tablada iki farkl s zonunda çal flmak mümkündür. Yo un kullan m olmad zamanlarda tek bir bölümde kullan labilir. N900 serisindeki tüm gazl cihazlar gibi, kapal atefl ocaklar ve dinlendirme ocaklar da do algaz veya LPG ile çal flabilir. D NLEND RME OCAKLARI: 400 mm ve 800 mm lik gazl modeller 15

16 Izgaralar ve Grill-Barbeküler N900 Izgaralar, k sa sürede gereken s cakl a eriflilmesini, eflit s da l m n ve çok düflük s kayb n sa layacak flekilde tasarlanm flt r. S zd rmaz, gömme piflirme plakas, düflük karbon alafl ml çelik ya da krom kapl malzemeden düz veya nervürlü olabilir. Izgara ifllemi s ras nda ortaya ç kan su ve ya n 3 litre kapasiteli ya konteyn r na rahatça akabilmesi için piflirme tablas nda büyük bir delik bulunur. Zanussi zgaralar n yatay ve e imli tabla modelleri mevcuttur. Yatay tablal modeller soslu piflirme için uygundur ve boflaltma deli ini kapamak için s ya dayan kl, s zd rmaz bir tapas vard r. Piflirme plakas n n kal nl (15 mm) ve yüksek güç seviyesi (gazl modellerde 20 kw, elektrikli modellerde 15 kw), yo un kullan m koflullar nda dahi sabit ve ideal piflirme s cakl sa lar. Düz ve nervürlü zgara tablas ve ya s çramalar na karfl koruyucu s rtl k Çal flma s cakl 110 C- 270 C aras nda de iflir. IZGARA SER S : Yatay ya da e imli tipte, düflük karbon alafl ml çelik veya krom kaplamal, düz veya nervürlü plakal, gazl veya elektrikli 400 mm lik zgaralar Yatay ya da e imli tipte, düflük karbon alafl ml çelik veya krom kaplamal, düz veya 2/3 düz ve 1/3 nervürlü plakal, gazl veya elektrikli 800 mm lik zgaralar Düflük karbon alafl ml çelik, düz plakal, f r n üzerinde gazl veya elektrikli 800 mm lik modeller. N900 serisinin Grill-Barbeküleri et, bal k ve sebze zgara yapmak için ideal cihazlard r. Gazl ve elektrikli modeller hem dengeli piflirme ve yüksek güç hem de hijyen sa larlar. Güçleri, gazl modellerde 22 kw a, elektrikli modellerde ise 15 kw a ç kar lm flt r. Piflirme zgaras n n alt nda büyük bir ya toplama haznesi bulunur. Bu hazneye su konulmas, buraya akan ya n s cakl n düflürür ve güvenli ve optimum piflirme sonuçlar elde edilmesini sa lar. AISI 316 paslanmaz çelikten radyan levhalar bir yandan s y eflit olarak da t r, öte yandan brulör ve rezistanslar akan ya lardan korur. Paslanmaz çelik brulörler için gazl modellerde termocouple emniyet valfi bulunur. Elektrikli modeller için Incoloy 800 takviyeli rezistanslar kullan lm flt r ve bir de emniyet termostat vard r. Piezo çakmak atefllemeli ocaklarda, çevreye ya s çramas n engelleyen paslanmaz çelikten s rtl k da mevcuttur. GRILL-BARBEKÜ SER S : Gazl veya elektrikli 400 mm veya 800 mm lik modeller Döküm piflirme zgaras yerinden ç kar l p temizlenebilir. Bu zgaralar 2 tarafl kullan l rlar. Et piflirilen yüzeyinde özel kanallar etlerden süzülen ya n ya toplama haznesine akmas n sa lar. Di er taraf daha genifl yüzeylidir ve bal k, sebze ya da hamburger için uygundur. 16

17 Fritözler ve Patates S cak Tutucu N900 serisi Fritözler, mükemmel performanslar ve verimlilileri ile öne ç karlar. Ya hazneleri, AISI 304 paslanmaz çelikten V- biçimindedir ve genifl bir ya genleflme alan vard r. Bu özellik, ya da optimum s al flverifline ve dolay s yla ya n daha uzun süre dayanmas n sa lar. Is t c elemanlar n haznenin d fl nda bulunmas, köflelerin yuvarlat lm fl olmas ve kaynaks z imalat, temizlik ifllemine büyük kolayl k getirir. Çal flma s cakl klar gazl modellerde 120 C-190 C, elektrikli modellerde ise 105 C- 190 C aras nda de iflir. Active ve elektronik modellerde, kullan lm fl ya, entegre bir boflaltma sistemi vas tas yla mobil bir konteyn rda toplan r. Bu özellik sayesinde, kullan lm fl ya n filtre edilmesi yada at lmas basitleflmifl ve kullan c güvenli i artm flt r. Büyük ya genleflme bölmesi Active serisi fritözler, HACCP kurallar na uygun, k zart lacak her ürün için ideal s ve sürenin belirlendi i 5 program haf zas na kay tedebildi i dijital bir kontrol sistemine sahiptir. G da güvenli i Kontrolü sayesinde, tüm k zartma ifllemi sürekli olarak izlenir: yeflil fl k sürecin kontrol alt nda oldu unu, k rm z fl k ise mikrobiyolojik güvenlik koflullar na eriflilmedi ini belirtir. ActiveFritöz, normal olmayan tüm de erleri haf zas na kaydeder. Bu de erleri, sonradan görüntüleyebilir veya bir HACCP yaz c s (opsiyonel) ba lanmas halinde ç kt s n alabilirsiniz. FR TÖZ SER S ÜRÜNLER: Is tma elemanlar n n ya haznesi d fl nda oldu u 15 litrelik gazl veya elektrikli modeller Is tma elemanlar n n haznenin içinde oldu u 18 litrelik modeller Is tma elemanlar n n hazne d fl nda oldu u, elektronik süre ve s cakl k kontrollü ve elektronik kontrol ve ya filtreleme sistemine sahip 23 litrelik modeller veya ACTIVE model Patates S cak Tutucu, tüm k zart lm fl yiyeceklerin tuzlanmas ve piflirme iflleminden sonra sabit s cakl kta tutulmas için vazgeçilmez bir elemand r. Is y eflit da tan bir enfraruj lamba, köfleleri yuvarlat lm fl bir hazne, kolayca temizlenebilen, sökülebilir perfore taban, doldurma ifllemini kolaylaflt ran genifl bir ön bölme belli bafll fiziksel özelliklerdir. Gücü 1,5 kw t r. PATATES SICAK TUTUCU: 1 setüstü elektriki model 17

18 Kaynatma Kazanlar N900 serisindeki Kaynatma Kazanlar enerji regülatörü sayesinde kaynama iflleminin hassas biçimde kontrol edilmesini garanti eder. Elekronik ateflleme düzenekli bir pilot alev ile kontrol edilen yeni paslanmaz çelik brulörler, optimum yanma ve yüksek rand man sa lar. Preslenmifl kazan ve kapak, su ve tuzun korozyon etkisine karfl dirençli AISI 316L kalite paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Hava ceketli otoklav kapak (150 ve 100/150 litrelik modellerde), su geçirmez bir kauçuk contaya, merkeze yerlefltirilmifl emniyet valfine ve sa lam bir çelik kola sahiptir. Kaynatma kazanlar nda bas nc görüntüleyen bir gösterge, hava ceketi bas nc için emniyet vanas, ceketteki havay boflaltabilen bir cihaz ve emniyet termostatlar bulunur. Kazanlar, enerji tüketimini en aza indirecek flekilde tasarlanm flt r. Manostat, hava ceketteki enerji ve su tüketimini kontrol eder; su eklenmesi gerekti inde veya herhangi bir beklenmedik durumda uyar lambas yanar. S cak veya so uk su girifl bir solenoid vana vas tas yla gerçeklefltirilir. Haznenin boflalt lmas için sap s nmayan 2 parmakl k çelik bir musluk kullan l r. AISI 304 paslanmaz çelik brulörler için gazl modellerde termocouple emniyet vanas bulunur. Elektrikli modellerde Incoloy 800 takviyeli elemanlara ek olarak bir de emniyet termostat vard r. KAYNATMA KAZANLARI SER S : Gazl veya elektrikli modeller, 40/60, 80/100 ve 100/150 litre seçenekli, indirekt s tmal, su ceketine otomatik su doldurma düzene i Gazl modeller, 100 ve 150 litre seçenekli, direkt s tmal Gazl model, 180 litre, indirekt s tmal dikdörtgen tip Gazl veya elektrikli model, 250 litre, indirekt s tmal dikdörtgen tip Emniyet vanal otoklav kapak Preslenmifl kazan Manometreli kontrol paneli Ceketteki bas nç için emniyet valfi Hava boflaltma cihaz Sap yana yatabilen boflaltma muslu u 18

19 Makarna Pifliriciler N900 serisindeki Makarna Pifliriciler, yüksek verim ve termal performaslar ile tan n rlar. Temizlik ve bak mlar kolayd r. fllevsel parçalar n tümüne ön bölümden eriflilebilir. Hazne, su ve tuzun korozyon etkilerine karfl dirençli olabilmesi için AISI 316 kalite paslanmaz çelikten üretilmifltir. Niflasta ve köpü ün boflalt lmas için bir taflma borusu bulunur. Kullan m son derece kolay olan kontrol panelinde kaynama iflleminin hassasiyetle kontrol edilmesine olanak sa layan bir enerji regülatörü, haznenin h zla doldurulmas için bir sviç ve 60 C ye kadar önceden s t lm fl su ile azalan suyun yerine hazneyi sürekli besleyen bir baflka sviç ( Rapid System modellerinde) bulunmaktad r. 40 litre hazneli tüm modellerde haznenin bofl oldu u durumlarda çal flmas n önleyen bir manostat vard r. 150 ve 190 litre hazneli gazl ve elektrikli modeller, haznedeki minimum ve maksimum su seviyelerinin kontrolü ve otomatik doldurma ifllemi için elektronik bir cihaz ile donat lm fllard r. MAKARNA P fi R C LER SER S : 40 litrelik 1 veya 2 hazneli, gazl veya elektrikli modeller 40 litrelik 1 veya 2 hazneli, gazl veya elektrikli Rapid System modeller Otomatik sepet asansörüne sahip 150 litrelik 1 hazneli gazl, elektrikli veya buharl modeller Otomatik sepet asansörüne sahip ve direkt ya da indirekt s tma düzenine sahip 190 litrelik 1 hazneli gazl, elektrikli veya buharl modeller Otomatik sepet asansörüne sahip 190 litrelik 2 hazneli gazl, elektrikli veya buharl modeller Köfleleri yuvarlat lm fl hazne Boflaltma delikli taflma alan 19

20 Devirmeli Tavalar Tüm N900 Devirmelli Tava modellerinde tavalar AISI 304 kalite paslanmaz çeliktir ve iç köfleleri yuvarlat lm flt r. Tava tabanlar 15 mm kal nl ndad r ve 2 farkl malzemeden imal edilmifllerdir. Düflük karbon alafl ml çelik modeli kuru tip piflirmeler için, birleflik tabanl modeli ise hem kuru hem de soslu piflirme için idealdir. Devirmeli tavalar, mekanik veya motorlu devirme düzene ine, yiyeceklerin tavaya yap flmas n önleyecek flekilde piflirme ifllemini hassasiyetle kontrol edilmesini sa layan bir enerji regülatörüne ve 80 C C aras nda ayarlanabilen bir termostata sahiptir. Kapakta otomatik dengeleme mentefleleri, ergonomik sap, ikili koruma ve içerde bir damlama tepsisi mevcuttur. Krom kaplama brulörler için gazl modellerde termocouple emniyet vanas bulunur. DEV RMEL TAVA SER S : Manuel veya otomatik kald rmal, düflük karbon alafl ml çelik ya da bileflik tabanl, 80 litre kapasiteli, gazl veya elektrikli modeller Manuel veya otomatik kald rmal, düflük karbon alafl ml çelik ya da bileflik tabanl, 100 litre kapasiteli, gazl veya elektrikli modeller 80 litrelik, kar flt r c l gazl veya elektrikli modeller Kontrol paneli Paslanmaz çelik mentefle Krom kaplama brulör 20

21 Benmariler, Ara Çal flma Tezgahlar ve Alt Dolaplar N900 Benmarilerde s kontrolü 60 C - 90 C aras nda çal flan bir termostat vas tas yla yap l r. Temizleme ve boflaltma kolayl sa layan yuvarlat lm fl köfleleri bulunan haznelere, yüksekli i 150 mm ye kadar ç kabilen ve GN 1/1 + 1/3 ebatlar nda küvetler s ar. Benmarilerde ayr ca perfore bir taban bulunur. Su boflaltma ifllemi bir taflma borusu vas tas yla yap l r. Brulörlerin termocouple emniyet valfi korumal pilot alevi vard r. BENMAR SER S : Gazl veya elektrikli, 400 mm veya 800 mm setüstü modeller Perfore tabanl ve taflma borulu hazne Ara Çal flma Tezgahlar tümüyle paslanmaz çelikten olup 250 mm yüksekli indedir. Üst tabla 20/10 kal nl ndad r. Ara tezgahlara çekmece tak lmas mümkündür. ARA ÇALIfiMA TEZGAHLARI SER S : Çekmeceli veya çekmecesiz, 200 mm, 400 mm ve 800 mm eninde modeller N900 Nötr Alt Dolaplar da tümüyle AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmifltir. Scotch Brite sonland rmas vard r. ste e ba l olarak çekmece, s tma ünitesi, gastronorm kaplar için raylar vb. monte edilebilir. So utmal Alt Dolapta teleskopik sürgü sistemi üzerinde 2 adet büyük çekmece, termostat, defrost ifllemi için bir uyar lambas ve Açma/ Kapama sviçi bulunur. ç s cakl k - 2 C ile +10 C aras nda ayarlanabilir. ALT DOLAP SER S : 200 mm, 400 mm, 800 mm ve 1200 mm seçenekleriyle nötr modeller ve hijyenik veya kap s z olarak da sunulabilen 400 ve 800 mm lik üniteler 2 çekmeceli so utmal alt dolap Teleskopik raylar üzerinde büyük çekmeceler 21

22 Izgara/Barbekü ve Fritöz Sistemleri Yüksek hijyen standartlar ve yo un üretim, Zanussi Professional Izgara/Barbekü Sisteminin temel özellikleri aras ndad r. Izgara üst tablas ve gril üzerinde 42 hamburger yerlefltirilebilir ve yüksek güçleri sayesinde bir saatte 300 ün üzerinde hamburger veya 500 dana biftek piflirmek mümkündür. So utmal alt dolap sayesinde et, bal k, sebze veya peynirleri piflirecekleri noktan n hemen yak n nda depolamak mümkündür. Zanussi Professional Fritöz Sistemi; 23 litrelik ActiveFritöz, 15 litrelik fritöz, k zart lan malzemenin tuzlanmas ve sabit s cakl kta muhafaza edilmesi için s cak tutucu ve nötr üst tabladan oluflur. Zanussi Professional fritöz sistemi ile verimlilik, dondurulmufl patateslerle saatte 34 kiloya, yar -piflmifl patateslerle 60 kiloya kadar ç kabilir. Entegre ya filtreleme sistemli ActiveFritöz, k zart lm fl yiyeceklerde yüksek kalite ve lezzetin garantisidir. Izgara/Barbekü sistemi Fritöz sistemi 22

Beklentilerinizi Karflılar

Beklentilerinizi Karflılar N700 2 N700 Tüm Beklentilerinizi Karflılar Düfllerinizi Gerçe e Dönüfltüren Yeni ZANUSSI N700 Modüler Piflirme Serisi Tasarımı yafladı ımız modern ve yenilikçi ça ı yansıtıyor. Beklentilerinizi karflılayacak

Detaylı

4 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler

4 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik, konstrüksiyon

Detaylı

6 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler

6 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar

2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

Gazlı Kapalı Ateş Ocaklar-Fırınlı

Gazlı Kapalı Ateş Ocaklar-Fırınlı 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler

Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Gazlı Kaynatma Kazanları

Gazlı Kaynatma Kazanları Krom Mutfak San. Tic. Ltd. Sti. 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla

Detaylı

2 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar

2 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar 2 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar serisi en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmıştır. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Setüstü Gazlı Izgaralar

Setüstü Gazlı Izgaralar 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

2 büyük zonlu endüksiyon ocak 7kW

2 büyük zonlu endüksiyon ocak 7kW Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

Gazlı Kaynatma Kazanları

Gazlı Kaynatma Kazanları 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Setüstü Elektrikli Benmariler

Setüstü Elektrikli Benmariler 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler

Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Setüstü Elekt. Izgaralar - Yarım Modül

Setüstü Elekt. Izgaralar - Yarım Modül 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Elektrikli Kaynatma Kazanları

Elektrikli Kaynatma Kazanları 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Dikdörtgen kaynatma kazanları

Dikdörtgen kaynatma kazanları Electrolux Modüler Pişirme Ekipmanlar 900-Line; kurumsal catering hizmeti veren işletmelerle, büyük restoran ve otel mutfaklarnın ağır yüklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu serinin modüler tasarım

Detaylı

Dolaplı elektrikli ızgaralar

Dolaplı elektrikli ızgaralar Elco 700HP serisinde 100'ün üzerinde farklı model bulunur; bunlar en yüksek seviyede performans, güvenirlik, enerji tasarrufu, emniyet standartları ve ergonomik operasyonu garanti altına alacak şekilde

Detaylı

Elektrikli Makarna Pişiriciler

Elektrikli Makarna Pişiriciler Elco 700HP serisi, en üst düzeyde performans, güvenirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu sağlayan 100'den fazla modelden oluşur. Bu modellerin dolaplı veya köprü tip konfigurasyonları

Detaylı

Gazlı çok amaçlı pişiriciler

Gazlı çok amaçlı pişiriciler Elco 700HP serisinde 100'ün üzerinde farklı model bulunur; bunlar en yüksek seviyede performans, güvenirlik, enerji tasarrufu, emniyet standartları ve ergonomik operasyonu garanti altına alacak şekilde

Detaylı

Gazlı Çok Amaçlı Pişiriciler

Gazlı Çok Amaçlı Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Buharlı dikdörtgen kaynatma kazanı

Buharlı dikdörtgen kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Kapalı ateş ocaklar - Dolaplı

Kapalı ateş ocaklar - Dolaplı Elco 700HP serisinde 100'ün üzerinde farklı model cihaz bulunur; bunlar en yüksek seviyede performans, güvenirlik, enerji tasarrufu, emniyet standartları ve ergonomik operasyonu garanti altına alacak şekilde

Detaylı

Dolaplı gazlı makarna pişiriciler

Dolaplı gazlı makarna pişiriciler Elco 700HP serisinde 100'ün üzerinde farklı model bulunur; bunlar en yüksek seviyede performans, güvenirlik, enerji tasarrufu, emniyet standartları ve ergonomik operasyonu garanti altına alacak şekilde

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

Elektrikli Makarna Pişiriciler

Elektrikli Makarna Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Gazlı Makarna Pişiriciler

Gazlı Makarna Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Dolaplı Elektrikli Barbeküler

Dolaplı Elektrikli Barbeküler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Elektrikli Makarna Pişiriciler

Elektrikli Makarna Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Soğ.Pizza Tezg.ve Teşhir Ünit.

Soğ.Pizza Tezg.ve Teşhir Ünit. Bu seri, üstü granit tablalı ve 700 mm derinliğinde 3 model soğutmalı tezgahtan oluşur. Tümünde soğutmalı bir bölüm vardır ve 1780 mm uzunluğundandır. kodlu model iki kapı ve altı çekmeceli; kodlu model

Detaylı

Dolaplı Gazlı Barbeküler

Dolaplı Gazlı Barbeküler 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLR 9631 YS Gümüfl Çift Bölmeli F r n (Üst Bölme Statik / lt Bölme Turbo F r n) 3 Gözü Gazl, 1 Gözü Elektrikli Ocak Programlanabilir Dijital Saat Teleskopik Raf (lt Bölmede) Katalitik rka

Detaylı

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Setüstü Endüksiyon Ocaklar

Setüstü Endüksiyon Ocaklar 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Dolaplı Gazlı Barbeküler

Dolaplı Gazlı Barbeküler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Dolaplı gazlı makarna pişiriciler

Dolaplı gazlı makarna pişiriciler Elco 700HP serisinde 100'ün üzerinde farklı model bulunur; bunlar en yüksek seviyede performans, güvenirlik, enerji tasarrufu, emniyet standartları ve ergonomik operasyonu garanti altına alacak şekilde

Detaylı

Elektrikli çok amaçlı pişiriciler

Elektrikli çok amaçlı pişiriciler Elco 700HP serisinde 100'ün üzerinde farklı model bulunur; bunlar en yüksek seviyede performans, güvenirlik, enerji tasarrufu, emniyet standartları ve ergonomik operasyonu garanti altına alacak şekilde

Detaylı

6 ocaklı kuzine - Elektrik fırınlı

6 ocaklı kuzine - Elektrik fırınlı Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Elektrikli Makarna Pişiriciler

Elektrikli Makarna Pişiriciler Elco 700HP serisi, en üst düzeyde performans, güvenirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu sağlayan 100'den fazla modelden oluşur. Bu modellerin dolaplı veya köprü tip konfigurasyonları

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Fırınlar 2-7 60 cm Fırınlar 2-5 Ethos Kompakt Buharlı Pişirici / Kompakt Fırın/ Kompakt Mikrodalga 6 Expression Kompakt Buharlı Pişirici 7 Classic Kompakt Fırın 7 Mikrodalgalar 8-10 Kahve Makinası 11 Isıtma

Detaylı

Setüstü Gazlı Fritözler

Setüstü Gazlı Fritözler 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Elektrikli basınçlı kaynatma kazanı

Elektrikli basınçlı kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Elek.dikdörtgen kazanlar - Elektronik

Elek.dikdörtgen kazanlar - Elektronik Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Gazlı otomatik makarna pişiriciler

Gazlı otomatik makarna pişiriciler Electrolux 900 Serisi modüler pişirme ekipmanları, büyük restoran ve otel mutfakları ile kurumsal catering şirketlerinin ağır iş amaçlı pişirme gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmışlardır. Bu serinin

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen kaynatma kazanı

Elektrikli dikdörtgen kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Gazlı devrilir tavalar

Gazlı devrilir tavalar Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Gazlı kapalı ateş ocak - Fırınlı

Gazlı kapalı ateş ocak - Fırınlı Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Gazlı kaynatma kazanları İndirek

Gazlı kaynatma kazanları İndirek Electrolux 900 Serisi modüler pişirme ekipmanları, büyük restoran ve otel mutfakları ile kurumsal catering şirketlerinin ağır iş amaçlı pişirme gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmışlardır. Bu serinin

Detaylı

Elektrikli devrilir tavalar

Elektrikli devrilir tavalar Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Elektrikli Kaynatma Kazanları

Elektrikli Kaynatma Kazanları 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Gazlı Makarna Pişiriciler

Gazlı Makarna Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

4 ocaklı kuzine - Elektrik fırınlı

4 ocaklı kuzine - Elektrik fırınlı Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Gazlı düz pleytli ızgara

Gazlı düz pleytli ızgara Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Kaynatma kazanları - Promix

Kaynatma kazanları - Promix Electrolux elektrikli kaynatma kazanları farklı ihtiyaçlara göre çok değişik özelliklere sahiptir. Bu özellikler yüksek kapasite, yüksek güç, hız ayarlı mikser, motorlu devirme tertibatı, konforlu elektronik

Detaylı

Elektrikli kaynatma kazanları - Smartline

Elektrikli kaynatma kazanları - Smartline Electrolux elektrikli kaynatma kazanları farklı ihtiyaçlara göre çok değişik özelliklere sahiptir. Bu özellikler yüksek kapasite, yüksek güç, hız ayarlı mikser, motorlu devirme tertibatı, konforlu elektronik

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Elektrikli kuzineler. Elco 700HP

Elektrikli kuzineler. Elco 700HP Elco 700HP serisinde 100'ün üzerinde farklı model bulunur; bunlar en yüksek seviyede performans, güvenirlik, enerji tasarrufu, emniyet standartları ve ergonomik operasyonu garanti altına alacak şekilde

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

AISI 304 kalite paslanmaz çelikten, ray üzerine monte sepet sistemi. Tüm emniyet cihazlarına sahiptir.

AISI 304 kalite paslanmaz çelikten, ray üzerine monte sepet sistemi. Tüm emniyet cihazlarına sahiptir. Electrolux 900 Serisi modüler pişirme ekipmanları, büyük restoran ve otel mutfakları ile kurumsal catering şirketlerinin ağır iş amaçlı pişirme gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmışlardır. Bu serinin

Detaylı

Elektrikli basınçlı kaynatma kazanı

Elektrikli basınçlı kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Elektrikli kaynatma kazanı

Elektrikli kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Çok amaçlı pişirme üniteleri

Çok amaçlı pişirme üniteleri Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

6 Pleytli elektrikli ocak

6 Pleytli elektrikli ocak Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Elektrikli kaynatma kazanı

Elektrikli kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; bu yelpazede tek tek ekipmanların

Detaylı

Elektrikli ve gazlı fritözler

Elektrikli ve gazlı fritözler Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Elektrikli kaynatma kazanı

Elektrikli kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Setüstü gazlı ızgaralar

Setüstü gazlı ızgaralar Elco 700HP serisinde 100'ün üzerinde farklı model bulunur; bunlar en yüksek seviyede performans, güvenirlik, enerji tasarrufu, emniyet standartları ve ergonomik operasyonu garanti altına alacak şekilde

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Elektrikli Devrilir Kay.Kaz.

Elektrikli Devrilir Kay.Kaz. Electrolux THERMALINE otel, i yeri yemekhaneleri, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı mutfakları gibi kurumsal mutfakların a ır i gereksinimleri için tasarlanmı tır. Ekipman serisi geni seçenekler

Detaylı

Dolaplı benmariler GN1/1

Dolaplı benmariler GN1/1 Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Duvara monte gazlı ocaklar

Duvara monte gazlı ocaklar Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 400 litre kapasiteli, AISI 304 paslanmaz çelik buzdolaplarından

Detaylı

Elektrikli Basınçlı Devrilir Tavalar

Elektrikli Basınçlı Devrilir Tavalar ] Electrolux THERMALINE otel, işyeri mutfakları, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı inflight mutfaklarının ağır iş gereksinimleri için tasarlanmıştır. Bu ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Setüstü Gazlı PowerGrill HP

Setüstü Gazlı PowerGrill HP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Buharlı kaynatma kazanı

Buharlı kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; bu yelpazede tek tek ekipmanların

Detaylı

Gazlı makarna pişiriciler

Gazlı makarna pişiriciler Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Electrolux Profesyonel Müşteri Hizmetleri. Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri Katalog Modüler pişirme

Electrolux Profesyonel Müşteri Hizmetleri. Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri Katalog Modüler pişirme Electrolux Profesyonel Müşteri Hizmetleri Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri Katalog 2017 Modüler pişirme 10.000 profesyonel teknisyen ve stoktaki toplam 98.000 den fazla yedek parça, dünyanın her yerine

Detaylı

2 Zonlu endüksiyon ocak 5kW

2 Zonlu endüksiyon ocak 5kW Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Buharlı Chill Therm. Electrolux Thermetic Cihazlar

Buharlı Chill Therm. Electrolux Thermetic Cihazlar Chilltherm, Electrolux Thermaline'ın yeni kaynatma kazanıdır. Entegre soğutma sistemi sayesinde "Cook & Chill" prosesi için geleneksel ekipmanlar yerine tek bir ekipman kullanılması yeterlidir. Bir tek

Detaylı

Gazlı basınçlı devrilir tavalar

Gazlı basınçlı devrilir tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; bu yelpazede tek tek ekipmanların

Detaylı

4 büyük zonlu endüksiyon ocak 7kW

4 büyük zonlu endüksiyon ocak 7kW Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Elektrikli Devrilir Tavalar

Elektrikli Devrilir Tavalar Electrolux THERMALINE otel, işyeri mutfakları, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı inflight mutfaklarının ağır iş gereksinimleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek

Detaylı