GÖRGÜ-GÖRENEK ANITTEPE ROTARY KULÜBÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRGÜ-GÖRENEK ANITTEPE ROTARY KULÜBÜ"

Transkript

1 Bugünün Gençleri Yarýnýn Büyükleri Ýçin GÖRGÜ-GÖRENEK ANITTEPE ROTARY KULÜBÜ

2

3 Bugünün Gençleri Yarýnýn Büyükleri Ýçin GÖRGÜ-GÖRENEK ANKARA ANITTEPE ROTARY KULÜBÜ'NÜN 2009/2010 DÖNEMÝ GENÇLÝK ve TOPLUM HÝZMETÝDÝR Dönem Baþkaný Engin Bozkurt Yazan Fatma Çölaþan (Geçmiþ Dönem Baþkaný) Geniþletilmiþ 2.Baský: Ocak 2010

4

5 TEÞEKKÜR Bu kitabýn basýlmasýnda büyük katkýlarý bulunan Rotary Bölge 2009/2010 Dönemi Guvernörümüz Sayýn Hasan AKDUMAN'a Maddi manevi destek veren veya reklamlarýyla Katkýda bulunan BORTOR ÝNÞAAT, ERTEM GRUP, GELÝÞÝM TEKNÝK, GEN-TES MÜHENDÝSLÝK, GRUNDFOS TÜRKÝYE, ÝNKA FIXING, KLÝDA KLÝMA, KUAFÖR ENVER ALTUÐ, ODE YALITIM, SPIRAX SARCO/ INTERVALF, ULUDAÐ MÝMARLIK & ÇESKON MÜHENDÝSLÝK, ÜNTES KLÝMA ve VIESSMANN TÜRKÝYE kuruluþlarýna teþekkür ederiz.

6

7 ÖNSÖZ Anýttepe Rotary Kulübü'nün 2002/2003 döneminde yayýmlamýþ olduðu Görgü-Gelenek kitabý, 2009/2010 döneminde gözden geçirilerek yeni ilaveler ve deðiþikliklerle bu defa Bugünün Gençleri Yarýnýn Büyükleri Ýçin GÖRGÜ-GÖRENEK adý altýnda tekrar basýlmýþtýr. Kitap, özellikle gençler hedef alýnarak Türkiye'de bu konuda görülen önemli eksikliklerin tamamlanmasýna katkýda bulunulmak üzere hazýrlanmýþtýr. Kitabýmýz özgün bir çalýþmadýr ve 2009/2010 döneminde ayrýca bazý Ankara ilköðretim okullarýnda yaþ grubu gençlere seminer þeklinde aktarýlmýþtýr. Seminerlerde iþlenen kurallar ilköðretim çaðýnda olan gençler için seçilmiþ olmakla birlikte, bugünün aydýn gençlerinin yarýnýn aydýn büyükleri olacaklarý düþünülerek kitabýn içeriði daha geniþ tutulmuþtur. GÖRGÜ-GÖRENEK bir öneri kitabýdýr ve içinde konuyla ilgili noksanlar veya kimileri için fazla bilgi bulunabilir. Örneðin Türkçe'yi doðru konuþmanýn ve yazmanýn önemli görgü kurallarýndan olduðunu kabul etmemize karþýn, bu konunun bizleri aþan bir uzmanlýk konusu ve baþlýbaþýna bir bilim dalý olmasý, ayrýca bu denli geniþ bir öðretiyi kitabýmýza sýðdýrmanýn olanaksýzlýðý karþýsýnda, birkaç temel uyarý hariç konu bir tarafa býrakýlmak zorunda kalýnmýþtýr. Doðru yerde doðru davranýþlar sergilemek, yerinde konuþmak, dilimizi güzel kullanmak, yemeði kurallara uyarak yemek, zamana ve içinde bulunulan ortama uygun giyinmek, nezaket kurallarýný bilmek ve uygulamak ve bütün bunlarý kiþiliðimizle ters düþmeyecek biçimde yapabilmek özel yaþantýmýz ve iþ hayatýmýzda bizlere saygýnlýk ve baþarý kazandýracak, bizleri mutlu edecektir. Görgü kurallarýnýn her birinin mantýklý birer nedeni vardýr ; bunlar yaþantýmýzý kolaylaþtýrýrlar (son kalanýný alýrken çorbayý üstümüze dökmemek için tabaðý karþýya doðru eðmek gibi), birlikte olduðumuz kiþileri rahatsýz etmemizi engellerler (yemek masasýnda kürdanla diþ temizlenmeyeceðini bilerek, karþýmýzda oturan kiþinin iþtahýnýn kaçmasýna neden olmamak gibi), insanlarýn ortak kurallar vasýtasýyla daha çabuk

8 kaynaþmalarýný saðlarlar, ayrýca bizi her durumda ne yapýlmasý gerektiðini düþünmek gibi bir güçlükten kurtarýrlar. Hiç kimse görgülü bir birey olarak dünyaya gelmez; davranýþ biçimlerini içinde yaþadýðý aileden, okuldan ve yakýn çevresinden zaman içinde öðrenir. Ailelerimizin, çevremizde bulunanlarýn herþeyi bilmiyor olmasý çok doðaldýr ve bu nedenle Bilmemek deðil, öðrenmemek ayýptýr. deyiþimiz, bu konuda çok yerinde bir deyiþtir. Ben istediðim gibi davranýrým, konuþurum, giyinirim, beðenmeyen beðenmesin tavrý, zamanla yalnýzlýða, baþarýsýzlýða, iliþkilerde zedelenmeye ve nihayet toplum tarafýndan dýþlanmaya neden olabilir. Görgü kurallarýný bilmek ve uygulamak ; olduðumuz gibi deðil de olmak istediðimiz gibi görünmek, yani bir çeþit sahtecilik veya baþkalarý tarafýndan kabul görme ihtiyacý içinde, kiþiliðimizden ödün vermek deðildir. Tam tersine, bu yönde harcanan çabalar zaman içinde kiþinin geliþmesine, olgunlaþmasýna, saygýnlýk ve dolayýsýyla kendine güven kazanmasýna neden olacaktýr. Kiþilik, davranýþlar ve ait olunmak istenen sosyal çevre uyum içinde olduðu zaman, yaþantýmýzýn daha mutlu olacaðý bir gerçektir. Kitabýmýzýn bir baþucu kitabý olarak saklanmasýnýn ve tekrar tekrar okunarak çok sayýdaki kuralýn zaman içine yayýlarak özümsenmesinin yararlý olduðunu, bizlere ilk baskýmýzdan sonra geçen yýllar göstermiþtir. Yapmak istediðimiz, sosyal yaþamda uygun karþýlanmayan davranýþlarýn vurgulanmasý, uluslararasý kabul görmüþ görgü kurallarýnýn gençlerimiz tarafýndan yerinde ve bilerek kullanýlabilmelarinin saðlanmasý, ayný zamanda genel kurallarla çeliþmeyen güzel göreneklerimizin yaþatýlmasýdýr. Doðaldýr ki okuyucularýmýz kitabýmýzý okuduktan sonra, hangi ortamda nasýl davranmalarý gerektiðine yine kendileri karar vereceklerdir.

9 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 1. Tanýþma-Selamlaþma-Tokalaþma Ýþyeri ve Okul Davranýþlarý Yemek Adabý Giyim Armaðanlar Telefon Görüþmeleri ve E-Posta Mesajlarý Genel Davranýþ - Konuþma...63

10

11 Bölüm 1 Tanýþma-Selamlaþma-Tokalaþma

12 Birbirlerini tanýmayan kiþileri mutlaka tanýþtýrmak gerekir. Tanýþtýrma sýrasýnda isimler çok açýk ve anlaþýlýr biçimde söylenmeli, anlaþýlmayan isim tekrar sorulmalýdýr. Birkaç kiþi birbirlerine tanýþtýrýlýrken, grup içinde ismi söylenmeyen kalmamalýdýr. Örneðin bir iþyerinde tanýþtýrma yapýlýrken, sekreter vb. yardýmcý elemanlar da tanýþtýrýlmalýdýr. Bu þekilde ihmale uðrayan biri, kendi adýný söylemek ve tanýþmaya katýlmaktan çekinmemelidir. Tanýþtýrýlmadan, tanýmadýðýmýz kiþilerle sohbete baþlamak uygun deðildir. Konuþmak isteyen kiþi, tanýþtýrýlmayý beklemeli veya mutlaka konuþmasý gerekiyorsa önce kendini tanýtmalýdýr. Küçük büyüðe, genç yaþlýya, ast üste, erkek kadýna, genç kýz yaþlý erkeðe tanýþtýrýlýr. Önce tanýþtýrýlan kiþinin ismi, kendisine takdim yapýlana söylenir. Tek kiþi topluluða takdim edilir ve ismi söylenir; kalabalýk gruplardaki kiþilerin adlarýnýn ise tek tek söylenmesi gerekli deðildir. Ünvanlarý olan kiþilerin, tanýþtýrma esnasýnda ünvanlarýnýn da kullanýlmasý uygun olur. Konuyla ilgisi yoksa ve çok gerekli deðilse hiç kimse eþinin, babasýnýn vb. ünvaný konu edilerek tanýþtýrýlmamalýdýr. Önemli olan tanýþacak kiþilerdir; eþleri veya aileleri deðildir. Yeni tanýþýlan kiþilere senlibenli hitap etmek göreneklerimize aykýrýdýr. Bu kiþilere üstadým, dostum, kardeþim veya evladým gibi ifadelerle hitap etmek de hoþ olmayacaktýr. Gençler ve çocuklar kendilerinden yaþlý veya mevki yönünden üstün kiþilere tanýþtýrýldýklarýnda memnun oldum deðil, teþekkür ederim (tanýþtýrýldýðýmýz için) demelidirler. 10

13 Önceden tanýdýðýmýz kiþilerin daha sonraki bir karþýlaþmada bizi tanýmadýklarýný farkedersek, Sanýrým hatýrlayacaksýnýz; ben Mehmet Gürsoy, sizinle iki yýl önce Zeynep ve Salih Öztek'in düðünlerinde ayný masada oturmuþtuk gibi bir hatýrlatma yapmak yerinde olur. Hatýrlanmayan kiþinin Düþün bakalým ben kimim? gibi zorlayýcý davranýþlarda bulunmasý uygun olmaz. Kapalý yerlerde karþýlaþan kiþiler, birbirlerini tanýmasalar bile selam vermelidirler. Doktor, avukat vb. Ofislerindeki bekleme salonlarýna sonradan gelenler, salonda bulunanlarý herkes tarafýndan duyulacak biçimde selamlamalýdýrlar. Yolda yürürken veya herhangi bir yerde göz göze gelen yabancýlar, birbirlerine hafif bir þekilde gülümsemelidirler. Asansör birden fazla kiþi tarafýndan kullanýldýðýnda, son girenler diðerlerini selamlamalý ve ilk çýkanlar kalanlara iyi günler veya akþamlar dilemelidirler. Kadýnlar kendi cinsleriyle selamlaþýrken ayaða kalkmalýdýrlar; sadece yaþça büyük olanlar genç kýzlar için ayaða kalkmayabilirler. Erkekler hem erkeklerle, hem de kadýnlarla selamlaþýrken ayaða kalkmalýdýrlar. Çocuklarýn ve gençlerin ise kendi arkadaþlarý dýþýndaki kiþilerle selamlaþýrken her zaman ayaða kalkmalarý gerekmektedir. On konuktan az kiþi bulunan kadýn toplantýlarýnda, yaþlý bir kadýnýn içeri girmesi halinde daha gençler ayaða kalkmalýdýrlar. Restoranda yemek yenilirken, masaya bir kadýn gelip konuþmak istediðinde, erkek ayaða kalkmalýdýr. Kadýnýn 11

14 da masada oturan diðer kiþileri hafifçe selamlamasý ve söyleyeceklerini fazla uzatmadan oradan ayrýlmasý uygun olur. Masaya bir erkek geldiðinde, hitap ettiði kiþi erkekse oturan yine ayaða kalkar. Kadýnlar masada ayaða kalkmak zorunda deðillerdir, ancak kendilerinden yaþça veya mevki olarak çok yüksekte bulunan kadýn veya erkekler için kalkmalýdýrlar. Tokalaþma sýrasýnda önce büyük küçüðe, yaþlý gence, üst asta, kadýn erkeðe, yaþlý erkek genç kýza elini uzatýr. Daha genç ve ast durumunda olanlar ile erkekler, kendilerine el uzatýlmasýný beklemelidirler. Selamlaþma ise bunun tersi sýra ile olur. Örneðin önce küçükler büyükleri selamlamalýdýrlar. Tokalaþma, karþýmýzdaki kiþinin yüzüne bakarak, sað ellerimizin avuç içleri birbirlerine tam temas edecek þekilde yapýlýr. Çok sert veya çok gevþek tokalaþma yapýlmamalýdýr. Tokalaþma sýrasýnda elde eldiven varsa, kadýnlar kendi cinsleriyle tokalaþýrken eldivenlerini çýkarmalý, çok yaþlý veya yüksek mevkide olan erkekler hariç, erkeklerle tokalaþýrken çýkarmamalýdýrlar. Erkekler, eldivenlerini her zaman çýkarmalýdýrlar. Çocuklar ve gençler de, kendi akranlarý ile olan tokalaþmalar dýþýnda eldivenlerini çýkarýrlar. 12

15 Bölüm 2 Ýþyeri ve Okul Davranýþlarý

16 Ýþ yerlerinde randevusuz ziyaret yapýlmamalý, görüþme için ne kadar zaman ayýrýlmasý istendiði randevu talebi sýrasýnda karþýdakine söylenmeli veya ne kadar zaman ayýrýlabileceði kendisine sorulmalýdýr. Ýþ yerinde ziyarete gelmiþ olan konuklar, olaðanüstü durumlar hariç bekletilmeden ayakta karþýlanmalý, rahat edebilecekleri düzende oturtulmalý, durum uygunsa ikramda bulunulmalý ve ziyaretleri için kendilerine teþekkür edilip yine ayakta uðurlanmalýdýrlar. Ýþ için ziyarete gelenler, yaþça çok büyük veya mevki yönünden üstün deðillerse, kendilerini kapýda karþýlamak ya da kapýya kadar geçirmek gerekli deðildir. Ayný iþ yerinde çalýþanlar, kýsa süreli kutlamalar hariç, çalýþma saatleri içinde özel konularýný görüþmek veya sohbet etmek için birbirlerine ziyarete gitmemelidirler. Çalýþanlar amirlerinin izni olmadan iþyerlerine ailelerini, çocuklarýný götürmemelidirler. Okulda da, özel günler hariç velilerin veya aile bireylerinin ders saatlerinde ve teneffüslerde sýnýflara girmeleri doðru olmaz. Ziyaretlerde iþyeri sahibi özel olarak ikram etmedikçe sigara içilmemelidir. Kapalý yerlerde sigara içmek hem yasaktýr hem de içmeyenlere zarar vermesi açýsýndan uygun deðildir. Toplantýlara önceden bildirilmiþ olan saatte toplantý yerinde hazýr olunacak þekilde gidilmelidir. Toplantý sýrasýnda baþka þeylerle ilgilenilmemeli ve mobil telefonlar kapalý tutulmalýdýr. Çok önemli bir mesaj bekleniyorsa, az katýlýmlý toplantýlarda katýlanlardan izin alýnarak telefon sessiz uyarý konumuna getirilebilir, fakat bir çaðrý alýndýðýnda konuþmak gerekiyorsa salondan 14

17 dýþarý çýkýlmalýdýr. Derslerde mobil telefonlar mutlaka kapalý tutulmalýdýr. Toplantý sýrasýnda kimsenin sözünü kesmemek, konuþmak için toplantýyý yönetenden izin istemek gerekir. Okulda da benzer kurallar geçerlidir. Ders yöneticisi öðretmen olduðu için, kendisinden izin istenilmeden söz alýnmamalýdýr. Ýþ toplantýsýný düzenleyen kiþi; toplantýnýn gündemini, nerede yapýlacaðýný, gününü, baþlangýç ve bitiþ saatlerini katýlýmcýlara önceden yazýlý olarak bildirmelidir. Toplantýyý zamanýnda baþlatýp zamanýnda bitirmeye özen göstermek uygar bir davranýþtýr. Toplantýda herkese söz hakký vermek ve mecbur kalýnmadýkça konuþan kiþinin sözünü kesmemek gerekir. Ancak toplantýnýn konusu dýþýna çýkanlarý, çok uzun konuþanlarý veya soru sormak bahanesiyle konuþma yapmak isteyenleri kibarca uyarmak yöneticinin hakkýdýr. Ýþyerlerinde kapýlarý kapalý olan odalara, kapý vurularak girilmelidir. Okullarda da sýnýflar dahil, kapalý kapýlara vurulmadan içeri girmek uygun deðildir. Üst düzeydeki amirlerin ise açýk dahi olsa, kapýlarý vurularak haberdar edilmeleri gerekir. Toplantýlarda ve derslerde tedirginlik, sabýrsýzlýk ve sinirlilik ifade eden ayak sallama, kalem kapaklarýný açýp kapama, saçla oynama, yumruk sýkma, elleri ovuþturma gibi hareketler yapmak hoþ deðildir. Ýyi bir dinleyici olmak, konuþan kiþiye veya öðretmene dikkati vermek, bu sýrada baþka þeylerle ilgilenmemek ve yanýmýzdakilerle konuþmamak gerekir. Konuþanýn anlattýklarý sonuna kadar hiç araya girilmeden ve sessizce dinlenmelidir. 15

18 Yaþça veya mevki yönünden üstün kiþilere, kendileri tarafýndan talep edilmedikçe kartvizit verilmemesi, gerekiyorsa kartvizitin sekreterlerine, yardýmcýlarýna býrakýlmasý doðru olur. Kartvizit hiç kimseye arkasý çizilerek verilmemelidir. Kartvizit alýndýðýnda okunmadan bir kenara býrakýlmamalý, kýsa süreli incelenmeli ve karþýdakine deðer verildiði hissettirilmelidir. Toplantýlarda verilen kartvizitler, toplantý boyunca masa üzerinde bulundurulmalýdýrlar. Aksine bir zorunluluk yoksa, yemekli iþ toplantýlarýndaki iþ görüþmelerine ana yemek yenildikten sonra baþlanmalýdýr. Ýþ iliþkileri içinde sadece küçük ve maddi deðeri olmayan armaðanlar verilmeli, rüþvet sýnýfýna girebilecek armaðanlar kabul edilmemeli veya verilmemelidir. Öðrencilerin de birbirlerine çok gösteriþli veya pahalý olanlar yerine, küçük ama arkadaþlarý için özenle seçilmiþ armaðanlar vermeleri yerinde olur. Baþka bölümlerin sekreter veya görevlilerine, o bölümün amirinin izni alýnmadan görev verilmemelidir. Sýnýfta da belli bir görevi üstlenmiþ öðrenciler olduðu takdirde, isteklerin öncelikle söz konusu öðrenciye iletilmesi uygun olur. Kimsenin masasýnýn üzerinde bulunan kitabý, yazýlý belgeyi veya yanýmýzda oturan iþ veya okul arkadaþlarýmýzýn yazdýklarýný göz ucuyla bile olsa okumak uygun olmaz. En yakýn amir atlanarak bir üst amire þikayette bulunulmamalý; ancak ilk amirle çözülemeyen problemler için daha üst düzeydeki yetkililere baþvurulmalýdýr. Okullarda bu sýralamanýn karþýlýðý önce sýnýf baþkaný, 16

19 daha sonra öðretmen, kat muavini, müdür yardýmcýsý ve müdür þeklinde olmalýdýr. Ýþyerlerine ve okula ertesi gün de koku yaymaya devam eden pastýrma, sarýmsak gibi yiyecekler yenilerek gidilmesi, diðer çalýþanlarý veya öðrencileri rahatsýz edecektir. Bu gibi yiyecekler sadece hafta sonlarýnda tüketilmelidir. Ýþ mektuplarý ve dilekçeler elle yazýlmamalýdýr. Mektubun imza kýsmýnda kiþinin ismi ile birlikte görevi de yazýlý olmalýdýr. Elden gönderilen mektuplarýn zarflarý yapýþtýrýlmamalýdýr. Mektuplar, hitap kýsmý üstte ve önde kalacak þekilde akordeon þeklinde katlanýrlar ve zarfýn içine, zarf arka tarafýndan açýldýðýnda yazýnýn baþ tarafý görülecek biçimde yerleþtirilirler. Ýþ mektuplarýnýn veya belgelerin altýna birden fazla imza atýlmasý gerekiyorsa, daha yüksek mevki sahibi olan kiþinin imzasý saðda olmalýdýr. Örneðin Bakan ve Genel Müdür imzasý ile gönderilecek bir yazýnýn altýndaki imzalardan saðdaki Bakan'a, soldaki Genel Müdür'e aittir. Sýnavlarda kopya çekmek, ödevlerini baþkalarýna yaptýrmak gibi eylemler özgüven sahibi öðrencilerin baþvurmayacaklarý davranýþlardýr. Ýþ arkadaþlarýný amirlere, sýnýf arkadaþlarýný öðretmene þikayet etmek toplum tarafýndan hoþ karþýlanmayan davranýþlardýr. Ýþyerlerine ve okula mutlaka temiz ve ütülü giysilerle, boyalý ayakkabýlarla gitmek gerekir. Kopmuþ düðmeleri 17

20 olan giysiler giymek toplum adabýna uygun deðildir. Vücut temizliði de çok önemlidir ve sadece yüz yýkamak yerine olanaklar elveriyorsa her sabah duþ yapýlmalýdýr. Hergün temiz çamaþýr ve çorap giymek, ayakkabýlarýn (özellikle spor ayakkabýlarýn) içlerini sýk sýk temizlemek ve koku yaymalarýný önlemek, týrnaklarýn bakýmýný ihmal etmemek, saçlarýn her zaman temiz ve bakýmlý olmasýna dikkat etmek mutlaka gerekir.unutulmamalýdýr ki medeni insanlar her zaman temiz kokarlar ve bakýmlý görünürler. Öðrenciler bakýmý iþlerinin bir kýsmýnýn yükünü ailelerinin üzerinden alabilir, örneðin çoraplarýný hergün kendileri yýkayabilirler. Öðretmenlerden veya amirlerden kadýn, adam diye bahsetmemek, okula ve iþe geç kalmamak, derslere geç girmemek, kitapsýz deftersiz okula gitmemek uygarca davranýþlardýr. 18

21 Bölüm 3 Yemek Adabý

22 Yemek yeme davranýþlarý bütün dünyada kiþinin görgü seviyesinin belki de en önemli göstergesi sayýldýðýndan, söz konusu davranýþlarýn gençlere okullarda mutlaka öðretilmesi gerekir. Ailenin katkýlarý da, okul eðitimine destek olmalýdýr. Yemek-kokteyl parti davetleri yazýlý veya sözlü yapýlabilirler; niþan-düðün davetlerinin yazýlý olarak yapýlmasýna dikkat edilmelidir. Yazýlý davetlerde L.C.V. (Lütfen Cevap Veriniz) notu bulunuyorsa, davet sahibine en az bir hafta önceden katýlým hakkýnda olumlu veya olumsuz cevap vermek gerekir. Sözlü davetlerde de davete katýlýnýp katýlýnmayacaðý zamanýnda davet sahibine bildirilmelidir. Normal koþullarda, kokteyl parti gibi oturmalý olmayan davetlerin davetiyelerinde L.C.V. notu bulunmaz; ancak yer darlýðý olduðu takdirde veya davet sahibinin katýlým sayýsýný bilmek istemesi durumunda geri bildirim talep edilmelidir. Onur konuðu olan davetlerde, baþka konuklar da çaðýrýlacaksa önceden onur konuðuna bilgi verilmeli ve nazikçe onun izni alýnmalýdýr. Onur konuðundan daha yüksek mevkideki kiþiler mümkünse söz konusu toplantýya davet edilmemelidirler. Bir konuþmacýnýn bulunduðu her çeþit toplantýda, kürsüde konuþma yapýlýrken mümkün olduðunca yemek yenilmemelidir. Konuþma sýrasýnda yemek ikramý yapýlmýþsa, çatal býçak sesleri çýkarýlmadan yemek yenilebilir. Davetlere uygun kýyafetle ve zamanýnda gitmek; orada bulunan diðer konuklarla tanýþýp sohbet etmek; sofra sohbetine katýlmak; hýzlý ve fazla yemek yememek; hýzlý ve fazla içki içmemek; davet sýrasýnda tartýþma yaratmamak 20

23 ve tartýþmalara katýlmamak; yüksek sesle konuþmamak nezaket kurallarýna uygun davranýþlardýr. Ayrýlýrken davet sahibine teþekkür etmeyi ihmal etmemek gerekir. Yemek davetlerinde konuklar hemen masaya oturtulmamalý; yemek öncesinde içecek, çikolata vs. ikramý yapýlarak küçük bir sohbet zamaný ayýrýlmalýdýr. Ev davetlerinde, yemek öncesi alýnan içeceklerin ikramýna onur konuðu ve diðer konuklarýn dörtte biri geldiðinde baþlanýr. Onur konuðu gelmeden içecek ikramýna baþlanmamalýdýr. Bütün konuklar geldikten sonra ve içeceklerin bitimine yakýn, ev sahibesi tarafýndan yemeðe davet yapýlýr. Eðer bir konuk gecikmiþse kendisi dakika kadar beklenebilir. Ancak geç kalan kiþi diðer davetlilerden genç ise, hazýr bulunan konuklara ayýp olmamasý için yemeðe baþlanmalýdýr. Kalabalýk davetler için düzenlenen birden çok masanýn üzerine, davetlilerin yerlerini bulabilmeleri için masa numaralarý konulabilir veya önceden konuklara oturacaklarý yerler bildirilebilir. Ancak onur konuklarýnýn oturacaðý masalara numara konulmaz, söz konusu konuklar bu masalara davet sahibi veya davet sahibinin yakýnlarý tarafýndan refakatle götürülmelidirler. Buyur edilmeden yemek masasýna oturulmamalýdýr. Oturma önceliði, sýrasýyla yaþlýlara ve mevki yönünden yüksekte olanlara, kadýnlara ve diðer konuklara aittir. Davet sahipleri ile gençler ve çocuklar en son otururlar. Yemekli toplantýlarda oturma düzeni bir kadýn, bir erkek þeklinde dengeli olmalý, zorunluluk bulunmadýkça kadýnlar ve erkekler gruplaþmamalýdýrlar. Yemeksiz toplantýlarda da oturma düzeni esas olarak böyle 21

24 olmalýdýr. Masada eþler karþýlýklý deðil, ancak yanyana olmamak kaydýyla masanýn ayný tarafýna oturtulmalýdýrlar. Ev sahibi ve sahibesinin yerleri dikdörtgen masalarda iki uçta veya 12 kiþiden az konuk olduðunda masanýn tam ortasýnda saða ve sola birer kaydýrýlmýþ olarak karþýlýklý düzenlenebilir. Ev sahibi ve sahibesi masanýn iki verev ucunda da oturabilirler. Yemekte onur konuðu bulunmadýðý takdirde veya gayri resmi yemeklerde, oturma kurallarýný katý bir þekilde uygulamak gerekli deðildir. Yemeðe oturulduðunda peçete dizler üzerine bir kenarý kývrýlmýþ olarak konulur; bu kenar gerektiðinde aðzý silmek için kullanýlýr ve katlý olarak muhafaza edilir. Peçete tabaðýn altýna sýkýþtýrýlmaz, boyuna asýlmaz. Yemek bittikten sonra, kullanýlmamýþ peçetelerle karýþtýrýlma ihtimali olabileceðinden kirli peçete katlanmamalý, buruþuk halde tabaðýn sol tarafýna býrakýlmalýdýr. Kumaþ peçeteye ilave olarak masaya ayrýca kaðýt peçete konulmamalýdýr. Davet sahibi yine de kaðýt peçete vermiþ ise, aðýz bu kaðýda silinmelidir. Küçük kaðýt peçeteler dizler üzerine konulmamalý, tabaðýn yanýnda gerekince kullanýlmak üzere katlý olarak muhafaza edilmelidir. Yemek için özel imal edilmiþ büyük boyda ve kalýn kaðýttan yapýlmýþ yemek peçeteleri kumaþ peçete gibi kullanýlabilir. Yemek sýrasýnda masadan ayrýlýp geri gelmek gerekiyorsa, peçete dönüþte alýnmak üzere tabaðýn sað tarafýna veya sandalyenin üzerine buruþuk halde býrakýlýr. Kalktýktan sonra sandalye masaya doðru biraz yaklaþtýrýlmalýdýr. 22

25 Gece çantasý, bu iþ için yapýlmýþ özel bir aský kullanýlarak yemek masasýnýn kenarýna asýlabilir. Aský yoksa ve sandalyenin arkasý uygunsa, çanta oturanýn arkasýna konulabilir. Sandalye arkasý uygun deðilse, çanta kucakta peçete altýna veya son çare olarak masa üzerinde sol taraftaki salata tabaðýnýn alt tarafýna, yemek servislerine deðmeyecek þekilde yerleþtirilebilir. Gece çantalarýnýn, zorunlu olmadýkça yemek masalarý üzerine konulmamasý esastýr. Ev sahibi veya davet sahibi yemek sonunda peçetesini masaya býrakmadan konuklar da býrakmamalýdýrlar, çünkü yemeðin bittiðine davet eden karar vermelidir. Ancak masada çok yaþlý veya yüksek mevkide bir kiþi varsa, bu sona erdirme iþi kendisine býrakýlmalýdýr. Evde verilen garsonsuz yemek davetleri gayri-resmi davet sayýlýr ve konuklar masada servise yardým edebilirler. Bu çeþit davetlerde ev sahibesinin ne kadar çalýþtýðý konuklara hissettirilmemelidir. Örneðin, ev sahibesinin sürekli yerinden kalkarak mutfaktan yiyecek içecek taþýmamasý gerekir. Bu nedenle, ikram edilecek yemekler önceden özenle seçilmeli, yemek çeþidi az fakat doyurucu olmalýdýr. Yemekler arasýnda sohbete zaman ayýrýlmalý, hýzlý bir servisten kaçýnýlmalýdýr. Ev davetlerinde yemek masasýnýn ortasýna sade bir süsleme yapýlmasý uygun olur. Bu güzel bir çanak veya benzeri olabileceði gibi, içinde taze ve kýsa saplý çiçekler bulunan alçak bir vazo da olabilir. Çiçeklerin tek tek masa üzerine serpiþtirilmesi, örtünün üzerine pullar-taþlar vb. yerleþtirilmesi uygun olmaz. Yemek masalarý fazla süslü ve gösteriþli olmamalýdýr. Oturmalý yemek davetlerinde, tabak çatal býçak vs.'nin masaya çarptýðýnda çýkacak sesleri önlemek üzere, yemek 23

26 örtüsünün altýna yumuþak ve kalýn bir alt örtü serilmelidir. Kapitone alt örtüler bu iþ için çok uygundur. Yemek örtüleri beyaz veya açýk renklerde seçilebilir. Dantel yemek örtüsü kullanýlacaksa peçeteler baþka cins, örneðin keten olabilir. Resmi akþam yemeklerinde beyaz örtü kullanýlmalýdýr. Yemek masasý hazýrlanýrken çatal, tabaðýn sol tarafýna ve uçlarý yukarý bakar þekilde, býçak ise sað tarafýna ve keskin tarafý tabaða doðru çevirilmiþ olarak konulur. Kaþýk kullanýlacaksa, býçaðýn saðýna ve içi yukarý bakar þekilde yerleþtirilir. Ev davetlerinde tabaðýn üst tarafýna kaþýk-çatal-býçak konulmaz; bunlar tatlý veya meyve servisi sýrasý geldiðinde konuklara ayrýca verilirler. Resmi olmayan yemeklerde masa hazýrlanýrken, peçete çatalýn sol tarafýna katlanmýþ olarak konulur. Resmi davetlerde ise peçeteler tabaklarýn üzerine yerleþtirilir. Tabaðýn iki tarafýna konulmuþ birden çok sayýdaki çatal, býçak ve kaþýklar, yemek sýrasýna göre dýþtan içe doðru alýnarak kullanýlýrlar. Hangi çatalýn veya býçaðýn kullanýlacaðý konusunda teredddüt varsa, her yeni serviste hep en dýþtakiler alýnarak yemeðe devam edilmelidir. Tabaðýn üst tarafýna yerleþtirilmiþ çatalbýçak-kaþýklar ise tatlý veya meyve içindir. Üst tarafa yerleþtirilmiþ bu servislerin yerleþtiriliþ biçimi, onlarýn hangi elle tutulacaðýnýn iþaretidir. Örneðin dondurma gibi kaygan veya kaþýða alýnmasý zor tatlýlar sað eldeki kaþýk vasýtasýyla ve sol elde tutulan çatalýn yardýmý ile yenilirler. Resmi davetler hariç evde verilen yemek davetlerinde meyve ve tatlý servisleri, bunlara sýra geldiði zaman konuklara ayrýca verilir, önceden tabaðýn üst tarafýna yerleþtirilmez. 24

27 Bardaklar içinde tabaða en yakýn yerleþtirileni su bardaðý olmalýdýr. Su bardaðýnýn yanýna masa kenarý ile açý yapacak þekilde diðer bardaklar ve kadehler dizilir. Resmi veya yarý-resmi yemek davetlerinde masaya önceden ekmek konulmaz; ekmek ancak yemeðe baþlanýldýðýnda konuklara tek tek ikram edilir. Tost ekmeði kahvaltý hariç hiçbir yemek masasý için uygun deðildir. Bunun yerine taze veya kýzartýlmýþ beyaz/esmer ekmek dilimleri veya küçük yuvarlak ekmekler tercih edilmelidir. Oturmalý ev davetlerinde, yemek masasýnýn yanýndaki büfenin veya küçük bir masanýn üzerine önceden ikinciüçüncü servis tabaklarý, tatlý ve meyve tabaklarý ve servisleri, ilave çatal-býçaklar, kaþýklar konulabilir. Soðuk ikram edilmeyeceklerse, tatlý ve/veya meyve de önceden bunlarýn yanýna yerleþtirilebilir. Masa yakýnýnda bulundurulan çift katlý ve tekerlekli servis masalarýnýn üst katlarý tatlý ve meyve ile bunlarýn servis takýmlarýnýn; alt katlarý ise kirli tabaklarýn yemek sonuna kadar muhafazasý için kullanýlýr. Böylece ev sahibinin bu iþler için yerinden kalkmasý önlenmiþ olur. Ýkram edilen yemek çeþitleri deðiþtikçe, tabaklarý ve servisleri de deðiþtirmek uygun olur. Ancak yakýn arkadaþlarla yenilen yemeklerde bu kurala sýký sýkýya uymak zorunlu deðildir. Balýk yenildikten sonra hem tabaklarýn hem de servislerin mutlaka deðiþtirilmeleri gerekir. Ortaya konulan ve paylaþýlacak olan salata, meze gibi yiyecek tabaklarýnýn herbirinde servis kaþýðý ve/veya çatalý bulunmalýdýr. Eksik servisler ev sahibinden veya 25

28 garsondan istenilmeli, aðýza deðdirilen kaþýk-çatallar herkesin ortak kullanacaðý tabaklardan yiyecek almak için kullanýlmamalýdýrlar. Yemekte elle yenilmesi gereken yiyecekler bulunduðu takdirde, masada el yýkamak için altýnda ayrý bir tabak ve dantel vb. örtü bulunan parmak yýkama taslarý kullanýlabilir. Bunlarýn içine bir dilim limon veya gül yapraðý ile ýlýk su konulur. Tasa iki el birden sokulmamalý; tas, eller sýra ile ve sadece parmaklar suya girecek þekilde kullanýldýktan sonra peçete ile kurulama yapýlmalýdýr. Bazý davetlerde su yerine ýslatýlmýþ küçük havlular da kullanýlmaktadýr. Yemek servisi sýrasý; ev sahibi erkeðin saðýnda oturan kadýn (kadýn onur konuðu), solunda oturan kadýn, öncelik sýrasýna göre diðer kadýnlar, ev sahibesi, ev sahibesinin saðýndaki erkek (erkek onur konuðu), ev sahibesinin solundaki erkek, onu izleyen diðer erkekler, en sonunda da ev sahibi erkek þeklinde olmalýdýr. Ev sahibi haným yemeðe baþlamadan, misafirlerin baþlamalarý ayýptýr. Ev sahibesinin de bir an önce yerine oturmasý ve misafirlerini bekletmemek için ilk lokmayý almasý gerekir. Ev dýþýndaki davetlerde de, davet sahibi veya toplantý baþkaný Hoþgeldiniz, afiyet olsun demeden ve içki içilecekse kadeh kaldýrmadan önce misafirlerin yemeðe-içmeye baþlamalarý hoþ deðildir. Yemek sonunda davet sahibi masadan kalkmadan, konuklarýn kalkmamalarý gerekir. Konuklar teklif etseler dahi ev sahibi sofra toplama yardýmýný kabul etmemeli, yardýmcýsý yoksa bir seferde en çok iki tabak taþýyarak masayý kendisi toplamalýdýr. Ancak örtünün üzerindeki kýrýntýlarý temizlememeli, tuzluk ve biberlikleri masadan kaldýrmamalýdýr. 26

29 Davet sahibinin bulunmadýðý on kiþiden kalabalýk yemek masalarýnda, masada bulunanlarýn üçte ikisine yemek servisi yapýlmýþsa yemeðe baþlanabilir. Daha küçük gruplarda (4-10 kiþi) herkesin yemeðinin gelmesi mutlaka beklenmelidir. Evde verilen oturmalý yemek davetlerinde yemek çeþidi öðle yemeklerinde üç veya dördü (örnek : baþlangýç, ana yemek ve tatlý/meyve), akþam yemeklerinde dört veya beþi (örnek : baþlangýç, ana yemek, salata ve tatlý/meyve ) geçmemelidir. Daha fazla sayýda yemek ikram etmek gösteriþ olarak algýlanabileceðinden uygun olmayabilir. Genel kural olarak çeþit az, fakat miktarlar doyurucu olmalýdýr. Günümüzde tatlý yerine peynir de ikram edilebilmektedir. Salata bazý batý ülkelerinde baþlangýç (antre) yemeði olarak yenilmekte, bazýlarýnda da ana yemekten sonra sunulmaktadýr. Bizim adetlerimize göre salata, ana yemekle birlikte servis edilir. Yakýn akrabalar veya arkadaþlar arasýnda yenilen yemekler hariç, masaya çið soðan veya sarýmsak konulmamalý, salatalar da soðansýz hazýrlanmalýdýr. Resmi ve yarý resmi yemeklerde ahþaptan yapýlmýþ tuzluk-biberlikler, ahþap salata kaseleri ve kaþýklar kullanýlmamalýdýr. Bunlar daha samimi yemek masalarý içindir. Resmi yemek masalarýna düz tabanlý su bardaklarý konulmamalýdýr; bunlar salon veya oturma odalarýnda su ikram edilirken kullanýlýrlar. Masadaki içki kadehlerinin yanýnda onlarla uyumlu ve ayaklý su bardaklarý kullanýlmalýdýr. Masaya oturulmadan önce bardaklara su doldurulabilir; önceden servis yapýlabilecek yiyecek-içecek arasýnda tek istisna sudur. 27

30 Cam kaplarda sýcak yemek ikramý yapýlmamalýdýr. Su sürahileri geniþ aðýzlý ve alçak olmalýdýrlar. Yüksek sürahiler meyve suyu vb. için kullanýlabilir. Çorba kasesi veya tabaðý, altýnda ikinci bir tabak olmadan doðrudan masa örtüsü üzerine konulmamalýdýr. Bakýr, gümüþ veya diðer madeni servis tabaklarýnda yemek ikramý yapýlabilir. Ancak bu tür madeni tabaklar tatlýlar için uygun deðildir. Çift kulplu kaselerde servis edilen çorba hariç, konuklara ikram edilecek yiyecekler mutfaktan porsiyon halinde getirilmemeli, konuklarýn bunlarý masa üzerindeki servis tabaklarýndan istedikleri kadar almalarýna olanak verilmelidir. Çay davetlerinde de kural aynýdýr; yiyecekler önceden tabaklara konulmamalý, konuklara istedikleri yiyecekten istedikleri kadar alma veya bazýlarýný almama imkaný tanýnmalýdýr. Ev davetlerinde masaya sigara konulacaksa, paketle deðil cam tabak vb. içinde konulmasý tercih edilmeli ve kül tablalarý da küçük seçilmelidir. Kül tablasý dýþýnda hiçbir þey kül silkmek veya sigara söndürmek için kullanýlmamalýdýr. En doðrusu, sigara içmeyenlerin bulunduðu kapalý mekanlarda hiç sigara içilmemesidir. Ev davetlerinde ana yemek veya et yemekleri ikinci kez ikram edilmeli, arzu edenlere tekrar verilmelidir. Çorba tekrar ikram edilmez. Yemek öncesinde masaya oturulmadan alkollü veya alkolsüz kokteyller ile viski, þampanya, cin, campari, martini vb. alkollü içecekler alýnabilir. Yemekle içilebilecek alkollü içkiler sek þarap, raký veya diðer mahalli içkilerdir. Gayri resmi öðle yemeklerinde bira da içilebilir. 28

31 Yemekte çorba varsa çorba bitmeden içki ikram edilmemeli, yemek sýrasýnda viski, konyak, likör, tatlý þarap ve kokteyller içilmemelidir. Ýçecekler çorba servisi bittikten sonra verilirler. Yemek sonrasýnda kahve ile birlikte likör veya konyak ikram edilebilir. Yemek sonrasýnda ayrýca tatlý þaraplar, þampanya, tatlý likörler, meyve sularý ve þuruplar da içilebilir. Göreneklerimize göre Türk kahvesinin yanýnda, kahve telvesinin aðýzda kalmamasý için su da ikram edilmektedir. Genel kural olarak beyaz etlerle (tavuk, balýk) beyaz þarap, kýrmýzý etlerle (dana, kuzu, av eti) kýrmýzý þarap içilir fakat günümüzde kýrmýzý-beyaz seçimi içenin tercihine býrakýlmaktadýr. Tatlý þaraplarýn meyvelerle içilmesi uygun olur. Soðutulmuþ pembe (rose) þarap meyve veya kuru yemiþle birlikte içilebildiði gibi, her çeþit et ve yemekle de alýnabilir. Ev davetlerinde þarabýn tadýna bakýlmamalý, içki doðrudan kadehlere doldurulmalý ve içilmelidir. Beyaz þarap, ýsýnmamasý için küçük kadehlerde içilir ve kadeh yarýya kadar doldurulur. Kýrmýzý þarap kadehleri daha büyüktür ve yarým doldurulmalarýna gerek yoktur. Büyük balon þeklindeki kýrmýzý þarap kadehlerine ise çok az miktarda þarap konulur; bunlar genellikle eski ve/veya iyi marka þaraplardýr. Raký özel raký kadehlerinde içilir ve yanýna ayrýca su bardaðý konulur. Bira özel bira bardaklarýnda ve soðutulmuþ olarak ikram edilir. Likör, küçük likör kadehlerinde sunulur. Konyak, balon þeklinde ve aðzý dar küçük veya büyük konyak kadehlerinin dibine az miktarda konulur. Sherry, buzlukta önceden soðutulmuþ buðulu likör kadehlerinde ikram edilir. Cin ise, tonik ve limon ilavesi ile viski veya su bardaðýnda 29

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Tesislerimizde konsept farklılıkları gereği kullanılan ekipmanlarda, marka ve ölçülerinde farklılıklar olabilir.

Tesislerimizde konsept farklılıkları gereği kullanılan ekipmanlarda, marka ve ölçülerinde farklılıklar olabilir. Tesislerimizde konsept farklılıkları gereği kullanılan ekipmanlarda, marka ve ölçülerinde farklılıklar olabilir. Servis Tabakları Düz tabak; 16-19-21-24-28-30 cm çapında, beyaz renkli, sert şeffaf porselenden

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

No KRİTERLER EVET HAYIR EVET HAYIR 1

No KRİTERLER EVET HAYIR EVET HAYIR 1 SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 3 SINAV ALANI / HİZMET TEDARİKÇİSİ SEÇME VE DEĞERLENDİRME FORMU Sınav Alanı/Hizmet Tedarikçi Adı: Tarih: İş Tanımı: Faaliyet Alanı: İletişim Bilgileri: SINAV ALANI TEDARİKÇİSİ Tarafından

Detaylı

Menüde sosluklar getirilmelidir. Yemekten sonra çay veya kahve servisi yemeğe dâhil olan içecektir.

Menüde sosluklar getirilmelidir. Yemekten sonra çay veya kahve servisi yemeğe dâhil olan içecektir. TÜRK SERVİS USULÜ 1-Türk servisinin özellikleri: Türk gelenek ve göreneklerini yansıtan servis usulüdür. Yemekler hazır porsiyonlar seklinde servis edilir. Tekerlekli geridonda servis yapılır. Alışıla

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE SERVİSTE KULLANILAN MALZEMELER. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Yiyecek ve İçecek Servisi Arş. Gör.

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE SERVİSTE KULLANILAN MALZEMELER. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Yiyecek ve İçecek Servisi Arş. Gör. YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE SERVİSTE KULLANILAN MALZEMELER Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Yiyecek ve İçecek Servisi Arş. Gör. Reha KILIÇHAN SERVİSTE KULLANILAN MALZEMELER Restoran işletmelerinde

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

BAR NEDİR? OTELİMİZDEKİ BAR ÇEŞİTLERİ :

BAR NEDİR? OTELİMİZDEKİ BAR ÇEŞİTLERİ : BAR NEDİR? OTELİMİZDEKİ BAR ÇEŞİTLERİ : Her türlü alkollü ve alkolsüz içkilerin bulunduğu ve de bu karışımlardan elde edilen içkilerin sunulduğu bir (bölümdür) yerdir. Mini Bar Pool Bar Beach Bar Veranda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Görgü ve Protokol Kurallarının Kavramsal İçeriği ve Yönetimde Görgü ve Protokol Kuralları

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Görgü ve Protokol Kurallarının Kavramsal İçeriği ve Yönetimde Görgü ve Protokol Kuralları İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Görgü ve Protokol Kurallarının Kavramsal İçeriği ve Yönetimde Görgü ve Protokol Kuralları 1. Görgü, Nezaket, Zarafet ve Protokolün Kavramsal İçeriği... 1 2. Yönetimde Protokol

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Öğr. Gör. Osman ÇULHA 1/30

Öğr. Gör. Osman ÇULHA 1/30 Öğr. Gör. Osman ÇULHA 1/30 2/30 İçerik MENÜNÜN YAPISI Klasik Menü Klasikten Günümüz Modern Menüsüne Değişmeler Günümüz Modern Menüsü MENÜNÜN İÇERİĞİ Menünün Yapısı Bilinen en eski düzenli menü 1800 lü

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

WORLD ORGANİZASYON. www.worldorganizasyon.com EKİPMAN KİRALAMA FİYAT LİSTESİ ÜRÜN ADI STOK MİKTARI EBATLARI BİRİM FİYATI ÜRÜN RESMİ NOT

WORLD ORGANİZASYON. www.worldorganizasyon.com EKİPMAN KİRALAMA FİYAT LİSTESİ ÜRÜN ADI STOK MİKTARI EBATLARI BİRİM FİYATI ÜRÜN RESMİ NOT WORLD ORGANİZASYON www.worldorganizasyon.com EKİPMAN KİRALAMA FİYAT LİSTESİ ÜRÜN ADI STOK MİKTARI EBATLARI BİRİM FİYATI ÜRÜN RESMİ NOT Açılır-kapanır sandalye 800 10 TL 15 gün öncesinden haber verildiği

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ...... v GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI A. Hitap... 10 B. Selamlama... 14 C. Tanıtma ve Tanıştırma... 19 D. El Sıkma (Tokalaşma)... 24 E. El Öpme ve Öpüşme... 26 F.

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

İki dilim baklavaya yarım litre su

İki dilim baklavaya yarım litre su İki dilim baklavaya yarım litre su Bayramların vazgeçilmez ikramı şerbetli tatlılar, Ramazan ayı boyunca susuz kalan bünyelere ilk günden aşırı yükleme yapılmasına neden olmamak için, iki dilim baklavaya

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi. 2- Dikdörtgen tepsi

Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi. 2- Dikdörtgen tepsi Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi 2- Dikdörtgen tepsi YUVARLAK TEPSİ: Az miktarda olan malzemeler için kullanılır. Bir görevli rahatca hem taşıyıp hem servis yapabilir.

Detaylı

SERVİS YÖNTEMLERİ Servis yöntemleri, mutfakta hazırlanan yiyeceklerin konuklara servis edilmesinde uygulanan ana sistemleri ifade eder.

SERVİS YÖNTEMLERİ Servis yöntemleri, mutfakta hazırlanan yiyeceklerin konuklara servis edilmesinde uygulanan ana sistemleri ifade eder. SERVİS YÖNTEMLERİ Servis yöntemleri, mutfakta hazırlanan yiyeceklerin konuklara servis edilmesinde uygulanan ana sistemleri ifade eder. Hangi servis yönteminin uygulanacağı; işletmenin yönetimine, personelin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Silindir kapaklarý çatlak olup olmadýðý çeºitli yöntemlerle belirlenir. Bunun

Silindir kapaklarý çatlak olup olmadýðý çeºitli yöntemlerle belirlenir. Bunun SÝLÝNDÝR KAPAKLARINIIN YENÝLEªTÝRÝLMESÝ Motorlardan sökülen çeºitli tip silindir kapaklarý önce temizlenir, sonra arýza yönünden kontrol edilir ve gerekiyorsa iºlenerek düzeltilir. TEMÝZLEME: Silindir

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

RESTAURANT HAZIRLIĞI

RESTAURANT HAZIRLIĞI MISE EN PLACE Yemek salonu servise açılmadan önce yapılan bütün hazırlıkları kapsar. Mise en place, bir outlette servis operasyonunun tam ve kusursuz bir şekilde yürümesi için yapılan, en önemli kontrol

Detaylı

DiYABET VE BESLENME N M.-

DiYABET VE BESLENME N M.- DiYABET VE BESLENME Diyabet tedavisinin amacı;kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet!

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! On5yirmi5.com Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! Ender Saraç'tan sağlıklı kilo verdiren diyet... Yayın Tarihi : 15 Mayıs 2011 Pazar (oluşturma : 11/19/2015) Sağlıklı Kilo Verdirici Diyet 1. Gün Diyet Listesi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI Ekmek, diğer tahıllar ve patates Meyve ve sebzeler Et, balık ve alternatifleri Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler Süt ve süt ürünleri Sağlıklı beslenme tabağı insanların

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KUVER ÇEŞİTLERİ VE SERVİS USULLERİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

KUVER ÇEŞİTLERİ VE SERVİS USULLERİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi KUVER ÇEŞİTLERİ VE SERVİS USULLERİ Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi KUVER ÇEŞİTLERİ Kuver Açma Ekmek tabağı ve bazen servis tabağı, çatal, kaşık, bıçak takımları, özel yemek

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

SERVİS DEPARTMANINDA KULLANILAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ

SERVİS DEPARTMANINDA KULLANILAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ SERVİS DEPARTMANINDA KULLANILAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ MASA ÖRTÜSÜ : Genellikle keten veya keten-pamuklu karışımlardan hazırlanırlar ve masanın her kenarından 20 30 cm. sarkmalıdır. Bu duruma göre, masa örtüsünün

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Engelli Kliniði El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı