SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE"

Transkript

1 YASED Uluslararasý Yatýrýmcýlar Derneði ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikalarý Araºtýrma Merkezi TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE YABANCI SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE ETKÝNLÝKLERÝNÝN ANALÝZÝ MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ (III) ÖNEMLÝ: BU BÝR ÖN RAPORDUR, ATIFTA BULUNULMAMASI ÖNEMLE RÝCA OLUNUR. Hazýrlayanlar: Erkan ERDÝL M. Teoman PAMUKÇU Yelda ERDEN Hadi Tolga GÖKSÝDAN Emek KEPENEK 1

2 ÝÇÝNDEKÝLER 1. GÝRݪ 5 2. SAHA ÇALIªMASI YÖNTEMÝ GZFT Analizi Yöntemi ve Uygulamasý Yarý Yapýlandýrýlýrmýº Mülakat (Derinlemesine Mülakat) Yöntemi ve Uygulamasý GZFT ANALÝZÝ SONUÇLARI Güçlü Yönler Zayýf Yönler Fýrsatlar Tehditler SONUÇ YARI YAPILANDIRILMIª MÜLAKAT ANALÝZÝ SONUÇLARI Genel Firma Profili Telekomünikasyon ve Biliºim Ýlaç Otomotiv Elektronik Diðer Sektörler Genel Ar-Ge Eðilimleri ve Performans Göstergeleri ݺ Çevresi ve Ar-Ge Faaliyetleri Telekomünikasyon ve Biliºim Ýlaç Otomotiv Elektronik.70 2

3 4.4 Yasal-Kurumsal Çerçeve ve Ar-Ge ݺbirlikleri Telekomünikasyon ve Biliºim Ýlaç Otomotiv Elektronik.90 5.SONUÇ..94 EKLER

4 TABLOLAR Tablo 1:GZFT Analizi Yaklaºýmý 10 Tablo 2: Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesini destekleyecek güçlü yanlarý.15 Tablo 3:Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesini destekleyecek güçlü yanlarý..18 Tablo 4:Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesini saðlayabilecek Fýrsatlar 25 Tablo 5:Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesini engelleyebilecek Tehditler.28 Tablo 6: Özet GZFT Analizi Tablosu.30 Tablo 7: Çalýºmaya Katýlan ÇUª larýn Küresel Ar-Ge Yatýrýmlarý, Tablo 8: Çalýºmaya Katýlan ÇUª larýn Türkiye Bazlý Özet Göstergeleri, ªEKÝLLER ªekil 1: GZFT Analizinin Yapýsý.8 EKLER EK 1: GZFT Analizine Davet Edilen ve Katýlan YASED Üyesi firmalarýn temsilcileri. 101 EK 2: Yarý yapýlandýrýlmýº mülakat çalýºmasý için baðlantý kurulan firmalar. 102 EK 3: Yarý Yapýlandýrýlmýº Mülakat Sorularý 103 EK 4: GZFT Tablosu (GZFT Analizinde Oylanan Ýfadeler).107 Ek 5: GZFT Analizinde Elenen Ýfadeler

5 1. GÝRݪ Nihai amacý Türkiye de faaliyet gösteren yabancý sermayeli firmalarýn Ar-Ge etkinliklerinin çözümlenmesi ve bu çözümleme üzerinde politika önerileri geliºtirmek olan çalýºmanýn son bölümünde, ilk iki bölümde elde edilen veriler firmalarla yapýlan Güçlü Yönler, Zayýf Yönler, Fýrsatlar ve Tehditler-GZFT (SWOT) analizi ve mülakat sonuçlarý ile zenginleºtirilecektir. Sonuç olarak nitel ve nicel veriler kullanýlarak, Türkiye de faaliyet gösteren yabancý sermayeli firmalarýn Ar-Ge etkinlikleri üzerine politika önerileri geliºtirilecektir. Bu aºamada YASED yönetim kurulu ve YASED Ar-Ge teknik komitesinin de önerileriyle gündeme gelen dört sektör (telekomünikasyon ve biliºim; ilaç; elektronik; otomotiv) inceleme konusu olmuºtur. Yine adý geçen kurularlýn önerisi ile çalýºmaya konu olacak firmalar belirlenmiº, ayrýca bu sektörlere girmeyen ama bu sektörlerle kesiºen bazý firmalar da çalýºmaya dahil edilmiºtir. Çalýºma yöntemi ile ilgili derinlemesine bilgi bir sonraki bölümde sunulacaktýr. Bu aºamaya iliºkin rapor, adý geçen sektörlere özel birtakým saptamalar ve öneriler yapmakla birlikte, genel politika önerilerini de içerecektir. Bu çerçevede, çalýºmanýn üçüncü bölümünde ilk olarak, çalýºmanýn yöntemi detaylý bir biçimde aktarýlacaktýr. Daha sonra yapýlan GZFT sonuçlarýnýn tartýºýlmasý izleyecektir. Bu bölümde, hem katýlýmcýlarla YASED organizasyonunda gerçekleºen GZFT toplantýsýnýn sonuçlarý hem de mülakat katýlýmcýlarýna yaptýrýlan GZFT benzeri bir uygulamanýn sonuçlarý yer alacaktýr. Raporun dördüncü bölümünde yarý yapýlandýrýlmýº mülakatlar sonucu elde edilen daha çok nitel verilerden oluºan bir veri setinden faydalanýlacak ve katýlýmcý firmalarýn genel firma profili; iº çevresi ve Ar-Ge ye bakýº açýlarý; Ar-Ge kurumsal yapýsýna yaklaºýmlarý sektörel olarak incelenecektir. Burada amaç her bir sektörde önemli aðýrlýklara sahip firmalarýn yaklaºýmlarýnýn betimsel olarak ortaya konulmasýndan öte, firmalarýn verdiði bilgiler üzerinden analitik sonuçlara varýlmasýdýr. Böylesi bir yaklaºým firma bazýnda öznel bilgiler bütünü olarak görünse de; sosyal bilimler de oldukça yaygýn bir biçimde kullanýlan bir tekniktir. Önemli olan özgün ve türdeº birtakým gerçekliklerin saptanmasý, sektörler arasý farklýlýklarýn ortaya çýkarýlmasý ve bunlarý kullanarak genel yargý ve sonuçlara ulaºýlmasýdýr. Bu 5

6 baðlamda, raporun dördüncü bölümü mülakat bölümleri ile iliºkilendirilerek üç alt bölümden oluºacak, her alt bölümde farklý sektörleri içeren beº alt bölümden oluºacaktýr. Dördüncü bölümde ortaya konan sektörel durum ve sektörlere özgü öneriler ýºýðýnda raporun son bölümünde, Türkiye de faaliyet gösteren çok uluslu ºirketlerin (ÇUª) Ar-Ge faaliyetlerine bakýº açýsý genel olarak özetlenecek ve özellikle sektörler arasý kesiºen konu baºlýklarý üzerinden genel bir çözümleme yapýlacaktýr. Bu çözümleme sadece politika önerilerini içermekle kalmayacak, ayný zamanda olasý Türkiye de faaliyet gösteren ÇUª larýn Ar-Ge faaliyetlerini artýrmalarýna yardýmcý olacaðý düºünülen politika araçlarýnýn da tanýmlanmasýna doðru bir adým teºkil edecektir. ODTÜ-TEKPOL ve YASED iºbirliði ile geliºtirilen ve uygulanan bu çalýºma uygulanabilir, gerçekçi ve paydaºlar tarafýndan kabul edilebilir bir yol haritasý çýkarmaya yönelik önemli bir adým olacaktýr. 2. SAHA ÇALIªMASI YÖNTEMÝ Ýlk iki aºamasý ikincil verilerden yararlanan çalýºmanýn, son aºamasý çalýºma ekibi tarafýndan bizzat toplanan birincil verilere dayanmaktadýr. Toplan birincil veriler, daha önceki aºamalarda daha çok nicel analizler için kullanýlan ikincil verileri tamamlamaya yöneliktir. Bu aºamada da bir kýsým nicel veriler toplanmýº olsa da, temel hedef nicel verilerin tam olarak ortaya koyamadýðý bir takým niteliksel ölçümleri gerçekleºtirmektir. Ayrýca, bu aºamada toplanan verilere yönelik tasarým daha önceki aºamalarda derlenen ikincil veri kaynaklarýný tamamlamakla kalmamýº, doðrudan politika önerileri oluºturmaya yönelik olmuºtur. 2.1 GZFT Analizi Yöntemi ve Uygulamasý Çalýºma çerçevesinde, farklý ancak yine birbirini tamamlayan iki uygulama yapýlmýºtýr. Bunlardan ilki nitel durum tespitine yönelik GZFT analizidir. Genel anlamda GZFT, kuruluºun çevresi ile etkileºim içinde sistematik olarak incelendiði bir yöntemdir. Bu kapsamda kuruluºun içsel olarak güçlü ve zayýf yönleri ile dýºsal etkenlerden kaynaklanan fýrsatlar ve tehditler belirlenir. Bu yaklaºým, planlama yapýlýrken kuruluºun güçlü ve zayýf yönleri ile, karºý karºýya olduðu fýrsat ve tehditleri analiz etmeyi ve geleceðe dönük stratejiler geliºtirmeyi ifade eder. GZFT analizinde katýlýmcýlara analiz edecekleri bir sistem tanýmlanýr ve bu sistemi 6

7 referans alarak iç ve dýº deðerlendirme yapmalarý istenir. Sistem içi deðerlendirme mevcut durumun saptanmasý ve kurumun güçlü ve zayýf yönlerinin belirlenmesi sorun ve fýrsatlara karºý yanýt verebilme gücünün ortaya konmasýný ifade eder. Ayrýca kurumun mevcut paradigmasý ve deðerlerinin bir ifadesidir. GZFT analizinin temel yapýsý ªekil 1 de özetlenmiºtir. GZFT nin sistem içi deðerlendirme kýsmý çeºitli aºamalardan oluºur ve temel olarak sistemin güçlü ve zayýf yönlerini ortaya koymayý amaçlar: Sistemin kapasitesi nedir? Ne tür avantajlarý mevcuttur? Ne tür dezavantajlarý mevcuttur? Paydaºlarýn ihtiyaç ve beklentilerinin tatmininde sýnýrlamalar var mý? Paydaº ihtiyaç ve beklentileri nasýl deðiºiyor? Pozitif yönde bir deðiºme için ne gibi fýrsatlar var? türünde sorulara cevap aranýr. Öte yandan, dýº deðerlendirme ya da çevre analizi, fýrsat ve tehditleri ortaya koymaya yöneliktir. Çevre analizi yapýlýrken çevresel faktörlerin kuruluº için ne gibi fýrsatlar ve tehditler ortaya koyduðu incelenir. Çevre analizinde; dünyadaki genel eðilimler, sistemin faaliyet gösterdiði ortamdaki deðiºimler, kalkýnma planlarý ve programlar, hükümet programlarý ve varsa istikrar programlarý ile diðer kuruluºlarýn ve kesimlerin durumu ve özellikle sistemin hizmet ettiði hedef kitlenin beklentileri dikkate alýnýr. GZFT nin fýrsatlar ve tehditler aºamasýný oluºturan bugün ve gelecek açýsýndan deðerlendirmeyi ele alan aºamasýdýr: Mevcut dýºsal ortamýn koºullarý nelerdir? Devletin mali durumu nasýl? Sistemi ilgilendiren ne gibi dýºsal parametreler mevcuttur? Nasýl? Kritik olan parametreler nelerdir? o Mevcut sorunlar (yerel, ulusal, bölgesel, küresel) nelerdir ve önem dereceleri nedir? o Kamuoyunun dikkatini çeken sorun ve politika önerileri nelerdir? Sistem nasýl etkilenmektedir? 7

8 GZFT Analizinde Temel Baºlýklar Kuruluº Ýçi Unsurlar Güçlü Yönler Zayýf Yönler Fýrsatlar Tehditler Çevresel Unsurlar ªekil 1: GZFT Analizinin Yapýsý Dýºsal ortam nasýl deðiºebilir? Hükümetin yýllýk ve beº yýllýk harcama ve gelir tutarý nedir? Dýºsal ortamýn temel parametrelerini belirleyen güçler nelerdir? Ne gibi önemli sorunlar bekleniyor ve sistem üzerindeki etkileri neler olabilir? Bu tarz dýºsal etkilerin sistem paydaºlarýnýn davranýºlarý üzerindeki rolü neler olabilir ve hangileri en önemlidir? Geleceðe yönelik en uygun senaryolar neler olabilir? türünde sorulara yanýtlar aranýr. 8

9 Sistem içi deðerlendirme ve çevre analizi yapýlýrken sistemin karºýlaºabileceði riskler ve belirsizlikler özellikle tespit edilir. Bu ve benzeri konulara dönük yapýlacak çalýºmalar ve araºtýrmalar sonucunda sistemin karºý karºýya olduðu güçlü ve zayýf yönler ve fýrsatlar ve tehditler bir tabloda özetlenir. Geleceðe dönük stratejiler geliºtirilirken fýrsatlar önemli oranda etkili olacak, tehditler ise kuruluº tarafýndan yakýndan izlenecek ve bu tehditlere dönük tedbirler alýnacaktýr. Çevre analizi sonucunda sadece mevcut durum tespit edilmekle kalýnmaz; ayný zamanda gelecekle ilgili tahminler yapýlýr veya senaryolar oluºturulur. Gelecekte oluºacak çevre ºartlarýnýn sistemi nasýl, ne ölçüde ve ne yönde etkileyeceði tartýºýlýr. Çevrede meydana gelebilecek ve sistemin kontrol edemeyeceði geliºmelere karºý sistemin alternatif planlar hazýrlamasý söz konusu olabilecektir. Bu kavramsal çerçeve üzerinden gerçekleºtirilen ve firma temsilcilerinin katýlýmýyla düzenlemiº bir GZFT toplantýsý ile bu firmalarýn Ar-Ge faaliyetleri ve vizyonlarý/planlarý hakkýnda bilgi sahibi olunmuºtur. GZFT Analizine katýlacak ºirketler, Ýlaç, Elektronik, Biliºim ve Otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren YASED üyesi firmalar arasýndan YASED yönetim kurulu ve YASED Ar-Ge teknik komitesinin de önerileriyle seçilmiºtir ve 14 Nisan 2010 tarihinde 21 kiºinin katýlýmýyla GZFT Analizi Çalýºmasý gerçekleºtirilmiºtir. GZFT Analizi Çalýºmamýzda Türkiye ekonomisinde yabancý sermayeli firmalarýn AR-GE etkinlikleri gerçekleºtirmeleri konusundaki dýºsal olan fýrsat ve tehditlerin ve içsel olan zayýf ve güçlü yönlerin analitik bir yaklaºýmla (GZFT Metodoloji) belirlenmesi, sunulmasý ve analiz edilmesi amaçlanmýºtýr. Bu amaçla, 14 Nisan 2010 tarihinde Ýstanbul da Türkiye Ekonomisinde Yabancý Sermayeli Firmalarýn Ar-Ge Etkinliklerinin Analizi GZFT Çalýºmasý, TEKPOL Proje Ekibinin (5 Kiºi), benzeri toplantýlarýn moderasyonunda deneyim sahibi bir Teknik Uzmanýn, YASED üyesi firmalardan temsilcilerin (13 kiºi), YASED i temsilen Barhan Özce ve YASED Ekonomi Uzmaný Pýnar Karaman ýn katýlýmlarýyla gerçekleºtirilmiºtir. Toplamda 26 Yased üyesi ºirket temsilcisi toplantýya davet edilmiº/katýlýmlarýný bildirmiº, ancak 13 temsilci toplantýya katýlmýºtýr. 1 Katýlým oraný %50 olarak gerçekleºmiºtir. Katýlým oraný, GZFT Çalýºmasýnýn sonuçlarýnýn istatistiksel anlamlýlýklarýnýn desteklemektedir ve genelde beklenen düzeydedir. Bu uygulamada söz konusu analiz birimini, yani sistemi Türkiye olarak kabul 1 GZFT Analizine davet edilen ve katýlan YASED Üyesi firmalarýn temsilcilerinin listesi EK 1 te verilmiºtir. 9

10 ederek, yabancý sermayeli firmalarýn Türkiye de Ar-Ge faaliyeti geçekleºtirmelerini destekleyecek, Türkiye Ekonomisi nin (yani sistemin) güçlü ve geliºmeye açýk/zayýf yönleri ile Türkiye nin dýº çevrede karºý karºýya bulunduðu fýrsatlar ve tehditleri belirlemeyi amaçladýk. Bu amaçla da yaratýcý fikir üretme yöntemleri yoluyla ve tüm katýlýmcýlarýn çalýºmalara baºýndan sonuna kadar aktif katýlýmýyla GZFT Çalýºmamýzý gerçekleºtirdik. Türkiye ye Ar-Ge odaklý YSY çekmeye yönelik politika önerileri oluºturmayý hedefleyen çalýºmamýzda, GZFT Analizi yönteminden mevcut durumu tespit edebilmek amacýyla faydalanýlmýºtýr. GZFT çalýºmasýnda Yabancý sermayeli ºirketlerin, Türkiye de Ar-Ge faaliyeti gerçekleºtirmeleri için Türkiye Ekonomisi nin güçlü ve geliºmeye açýk/zayýf yönleri ve dýº çevrede karºý karºýya bulunduðu fýrsatlar ve tehditler belirlenmiºtir. GZFT (SWOT) analizinin açýlýmý: Güçlü Yönler. Zayýf Yönler Fýrsatlar. Tehditler.. Strengths Weaknesses Opportunities Threats ºeklindedir ve bu ifadelerin kaynaklarý içsel ve dýºsal ve olumlu ve olumsuz olarak iki ayrý grupta toplanýr. KAYNAÐI BAKIMINDAN GZFT ANALÝZÝ Tablo 1:GZFT Analizi Yaklaºýmý ETKÝLERÝ BAKIMINDAN OLUMLU OLUMSUZ ÝÇ GÜÇLÜ ALANLAR ZAYIF ALANLAR DIª FIRSATLAR TEHDÝTLER GZFT Analizinde, 4 farklý türde faktör belirlenmiºtir (Tablo 1): Ýçsel Faktörler: Türkiye nin, Yabancý sermayeli ºirketlerin Türkiye de Ar-Ge faaliyeti gerçekleºtirmelerini etkileyecek ve kendi içindeki dinamiklerden(yani sistemin kendisinden) kaynaklanan güçlü ve zayýf yönleri Dýºsal Faktörler: Yabancý sermayeli ºirketlerin sistemin (Türkiye nin) dýº çevresinde karºýlaºtýklarý ve Türkiye de Ar-Ge faaliyeti gerçekleºtirmeleri etkileyecek fýrsatlar ve tehditler. 10

11 Olumlu Faktörler: Yabancý sermayeli ºirketlerin Türkiye de Ar-Ge faaliyeti gerçekleºtirmelerini destekleyecek ve olumlu etkileyecek sistemin (Türkiye nin) kendi içinden kaynaklanan güçlü yönleri ve dýºarýdan kaynaklanan fýrsatlar. Olumsuz Faktörler: Yabancý sermayeli ºirketlerin Türkiye de Ar-Ge faaliyeti gerçekleºtirmelerini olumsuz etkileyebilecek Türkiye nin geliºtirilmeye açýk/zayýf yönleri ve dýºarýdan kaynaklanabilecek tehditler. Ýlk aºamada katýlýmcýlar beºer kiºilik üç gruba ayrýlmýºtýr. Her gruba TEKPOL Proje ekibinden bir proje asistaný moderatörlük yapmýº ve çalýºmanýn tamamýnda salon moderatörü hazýr bulunmuºtur. Çalýºmanýn Koordinatörlüðünü, Doç. Dr. Erkan ERDÝL ve Doç. Dr. M. Teoman Pamukçu; 1.Grup Moderatörlüðünü Hadi Tolga GÖKSÝDAN (ODTÜ -TEKPOL), 2. Grup Moderatörlüðünü Emek Barýº KEPENEK- (ODTÜ -TEKPOL), ve 3. Grup Moderatörlüðünü Yelda ERDEN (ODTÜ -TEKPOL) yapmýºtýr. Bu aºamada gruplarýn sýrasýyla Güçlü Fýrsat Zayýf, Zayýf Tehdit Güçlü ve Fýrsat Tehdit konularýnda fikir üretmeleri saðlanmýº ve böylece çalýºma sonucunda 2 set Güçlü- Zayýf- Fýrsat-Tehdit analizi elde edilmiºtir. Çalýºma fikir üretme ve üretilen fikirlerin oylanmasý ºeklinde iki aºamadan oluºmuºtur. Çalýºma sürecinin ilk aºamasý olan fikir üretme aºamasý ºu sýrayla gerçekleºmiºtir: Gruplar içinde fikir üretimine Türkiye nin, Yabancý sermayeli ºirketlerin Türkiye de Ar-Ge faaliyeti gerçekleºtirmelerini saðlayacak (engelleyecek) güçlü yönleri açýk/zayýf yönleri) nelerdir? (geliºime Yabancý sermayeli ºirketlerin Türkiye de Ar-Ge yapmasýný destekleyecek (engelleyecek) fýrsatlar (tehditler) nelerdir? sorularý sorularak baºlanmýºtýr. Her katýlýmcý, soruya yönelik fikir üretmiº ve bu fikri tek bir post-it e yazarak önündeki, tepsi adý verilen A3 kaðýda yapýºtýrarak, bir yanýndaki katýlýmcýya iletmiºtir. 11

12 Her katýlýmcý, önüne gelen kaðýdýn üzerinde yazýlý diðer fikirleri inceleyerek yeni fikir oluºtururmuº ve bu iºlem bir kaç tur sürdürüldükten sonra, fikir üretimi tamamlanmýºtýr. Daha sonra, kâðýtlar üzerinde üretilen fikirler grup içerisinde okunmuº ve benzer ifadelerden sadece bir tanesi seçilmiº veya düzeltme yapýlarak yeni bir ifade oluºturulmuºtur. Oluºturulan ifadeler deðerlendirilerek, grup içerisinde çalýºýlan alanda nihai bir fikirler listesi oluºturulmuºtur. Grubun çalýºmasý gereken tüm alanlarda (Güçlü, Zayýf, vb.) bu süreç tekrarlanmýºtýr. Çalýºmanýn ikinci aºamasý olan üretilen fikirlerin oylanmasý ise ºu ºekilde gerçekleºmiºtir: Çalýºýlan alan ile ilgili (Gruplar tarafýndan oluºturulan) 2 ºer adet liste, gruplar arasýnda paylaºtýrýlmýº ve her gruptaki tüm katýlýmcýlara gösterilerek konsolide edilmiºtir. Bu noktada Salon Moderatörü Birleºtirme iºinde katýlýmcýlarý teknik olarak yönlendirmiºtir. Üzerinden oylama yapýlacak nihai güçlü yönler, zayýf yönler, fýrsatlar ve tehditler listesi oluºturulmuº ve oylama aºamasýna geçilmiºtir. Her katýlýmcýya, üretilen ifadelerin sayýsýnýn üçte biri kadar oy hakký verilmiº ve katýlýmcýlardan öncelikli gördükleri her maddeye göre bu oylarý daðýtmalarý istenmiºtir. Bu oylamayý katýlýmcýlarý teker teker her GZFT grubu için tekrarlamasý saðlanmýºtýr. Her katýlýmcýnýn dört ayrý grupta kullandýklarý oylar sayýlmýº ve verilen oylarýn daðýlýmýna göre de öncelikli ifadeler listesi oluºturulmuºtur. GZFT analizinin sonuçlarý bir sonraki bölümde tartýºýlacaktýr. 12

13 2.2 Yarý Yapýlandýrýlýrmýº Mülakat (Derinlemesine Mülakat) Yöntemi ve Uygulamasý Yarý yapýlandýrýlmýº mülakat, konularýn derinlemesine incelenmesi amacý ile yapýlan yüz yüze görüºmeler ºeklinde gerçekleºen bir araºtýrma yöntemidir. Katýlýmcýlarla birebir (veya çift olarak) gerçekleºtirilen derinlemesine görüºmelerdir. Yarý yapýlandýrýlmýº mülakat aºaðýdaki durumlarda en yüksek verimlilik saðlayan nitel bir araºtýrma tekniðidir: Kiºisel/hassas konularda bilgi toplamak, Gizli kalmýº anlam ve duygulara ulaºmak, Gruptan etkilenmeyi (sosyal onaylanma, beðenilme kaygýsý) en aza indirgeyerek kiºisel görüºleri anlamak, Birden fazla katýlýmcýnýn ayný toplantýda zaman baskýsý nedeniyle bir araya getirilememesi gibi zorluklar. Yarý yapýlandýrýlmýº mülakat yöntem, bu nitelikleri itibarýyla çalýºmaya önemli katkýda bulunan ve çoðu zaman ortaya çýkmasý zor görünen bilgilere ulaºmak açýsýndan tercih edilmiºtir. Çalýºmanýn bu aºamasýnda da YASED yönetim kurulu ve YASED Ar-Ge teknik komitesinin de önerileriyle çalýºmaya katký verebilecek ve daha önce kararlaºtýrýlan sektörlerden 30 firma seçilmiº ve bunlarýn 26 sý ile yarý yapýlandýrýlmýº mülakat gerçekleºtirilmiºtir. Mülakat randevularýnýn alýnmasýnda YASED Ekonomi Uzmaný Pýnar Karaman çok önemli katkýda bulunmuº ancak kendisinin tüm çabalarýna karºýn 5 firma geri bildirimde bulunmamýºtýr. 2 Yarý yapýlandýrýlmýº mülakat konu baºlýklarýna ve sorulara yine YASED ile iºbirliði içerisinde karar verilmiºtir. Bu sorular genel çerçeveyi çizmekle birlikte belli konu baºlýklarýnda ve katýlýmcýlarýn katkýda bulunmak istedikleri konularda, katýlýmcýlarýn derinlemesine görüº ve önerileri alýnmýºtýr. Çalýºmada uygulanan yarý yapýlandýrýlmýº mülakat dört ana bölümden oluºmaktadýr. 3 Birinci bölüm genel firma bilgilerinin yaný sýra, firmanýn Ar-Ge faaliyetlerinin mevcut durumunu ve gelecek üç yýldaki öngörüleri de sorgulamaktadýr. Ýkinci bölüm, firmanýn iº çevresi ile iliºkilerini; Ar-Ge faaliyeti kararlarýný nasýl aldýðýna dair süreçleri; ana firmanýn Ar-Ge 2 Yarý yapýlandýrýlmýº mülakat çalýºmasý için baðlantý kurulan firmalarýn listesi için EK 2 de verilmiºtir. 3 Yarý yapýlandýrýlmýº mülakat çalýºmasý sorularý EK 3 te yer almaktadýr. 13

14 faaliyetleri ve buna iliºkin süreçleri; Ar-Ge merkezlerinin küresel daðýlýmýný ve Türkiye deki Ar-Ge faaliyetlerinin doðasýný ve finansmaný faaliyetlerini öðrenmeye yönelik sorulardan oluºmaktadýr. Üçüncü bölüm Türkiye de var olan kurumsal ve yasal çerçeveye iliºkin görüºleri; nitelikli iºgücü gibi altyapý kaynaklarýný ve firmanýn Ar-Ge iºbirliklerini incelemektedir. Son bölümde ise bir önceki aºamada yapýlan GZFT analizi benzeri bir analiz katýlýmcýlara uygulanmaktadýr. Çalýºma çerçevesinde ayrýca yurtdýºýndaki ana firmaya da bir anket gönderilmesi düºünülmüº ve bununla ilgili firmalardan bilgi alýnmaya çalýºýlmýºtýr. Ancak yapýlan görüºmelerde böylesi bir uygulamanýn yapýlmasýnýn, çalýºmanýn zaman kýsýtlarý ile çeliºeceði düºüncesi doðduðundan bu uygulamadan vazgeçilmiºtir. 4 Çalýºmanýn bundan sonraki bölümünde GZFT analizinin sonuçlarý detaylý biçimde tartýºýlacaktýr. 3. GZFT ANALÝZÝ SONUÇLARI GZFT toplantýsýnýn ilk bölümündeki fikir üretme aºamasýndan çýkan GZFT ifadelerinin tamamý ikinci aºamada önceliklendirme yapmalarý için katýlýmcýlarýn oylamasýna sunulmuºtur. Bu ilk aºamada, konsolide edilmiº elli sekiz (58) ifadeden oluºan Zayýf /Geliºtirilmeye Açýk Yönler Listesi, yirmi sekiz (28) ifadeden oluºan Güçlü Yönler Listesi, yirmi altý (26) ifadeden oluºan Fýrsatlar Listesi ve on bir (11) ifadeden oluºan Tehditler Listesi hazýrlanmýºtýr. Bu listelerde yer alan ve çalýºmanýn sonunda elde edilen ifadelerin tamamý EK 4 deki GZFT Tablosunda, konsolidasyonun sonrasýnda yapýlan oylamada elenen ifadeler EK 5 de verilmiºtir. GZFT Analizinde her kategoride, grup içinde üretilen fikirler hakkýnda genel olarak anlaºmaya varýldýðý ve sonuçlarýn bu ºekilde oluºturulduðu önemle iºaret edilmektedir. Unutulmamasý gereken nokta ise, analizimizin, toplantýya katýlan ºirket temsilcilerinin ve dolayýsýyla ºirketlerin fikir ve katkýlarýndan yola çýkýlarak hazýrlanmýº genellemeleri içeriyor olmasýdýr. Çalýºmamýzda katýlýmcýlardan, bir önceki bölümde açýklanan yöntem çerçevesinde, gruplar tarafýndan üretilen ve kendilerine daðýtýlan Güçlü Yönler listesinden öncelikli olduðunu 4 Ancak bu uygulamanýn çalýºma sonrasýnda ayrý bir çalýºma olarak yapýlmasý düºünülebilir. 14

15 düºündükleri dokuz ifadeyi, Zayýf Yönler listesinden öncelikli olduðunu düºündükleri on beº ifadeyi, Fýrsatlar listesinden öncelikli olduðunu düºündükleri sekiz ifadeyi, Tehditler listesinden öncelikli olduðunu düºündükleri beº ifadeyi iºaretlemeleri istenmiºtir. Önceliklendirme sýralamasý, katýlýmcýlar tarafýndan en çok oy alan ifadeden en az oy alan ifadeye doðru yapýlmýºtýr. 3.1 Güçlü Yönler Katýlýmcýlarýn oyladýklarý Güçlü yönler ifadeleri ve aldýklarý oylar ºu ºekilde olmuºtur: Tablo 2: Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesini destekleyecek güçlü yanlarý No: GÜÇLÜ YÖNLER (Olumlu-Ýçsel) OY G2 Genç ve artan nüfus (demografik güç) 12 G28 G27 G17 Ar-Ge yatýrýmý yapýlabilmesi için temel oluºturabilecek alanlarda üretim ve lojistik faaliyetleri/ teknolojileri konusunda yetkinlik birikimi Yerel pazarýn büyüklüðü ve geliºme hýzýnýn fazla olmasý (enerji, ilaç, saðlýk, otomotiv, dayanýklý tüketim malzemeleri sektörlerinde) Belli alanlarda dünya çapýnda bilgi birikimi ve tecrübe oluºmasý; dünyaya iº yapabilecek düzeyde Ar-Ge merkezlerinin kurulmasý G14 Düºük yatýrým maliyetleri 8 G18 Geliºmiº ülkelere göre, mühendis ve araºtýrmacýlarýn daha kolay oluºturulabilecek ºartlarla tatmin edilebilmesi 7 G3 Dinamik bir ekonomiye sahip geliºmekte olan bir ülke olmamýz 7 G1 Genç, dinamik, iyi eðitimli, nitelikli, istekli, esnek (multitasking) ve farkýndalýðý yüksek insan kaynaðý 7 G21 Ar-Ge harcamalarýnýn GSYÝH'ye oranýnýn artmasý 6 G5 Nitelikli beyin gücünün mühendislikleri tercih etmesi (Üniversitede mühendislik bölümlerine en yüksek puanlý öðrencilerin alýnmasý) 6 G4 Yaratýcýlýk ve tetikleyici araºtýrma kabiliyeti 6 G26 Pazar, üretim ve Ar-Ge'nin birlikte var olabileceði uygun bir ortam olmasý 5 G12 Rekabetçi bir Ar-Ge teºvik kanunu olmasý 5 G9 Ar-Ge araçlarýnýn tümüne kolay eriºim 5 G16 Artan patent baºvurularý ve patent desteklerinin iyi bir seviyede olmasý 4 G7 Karºýlanmamýº yerel ihtiyaçlara yönelik Ar-Ge yapma imkaný 4 G24 Bazý endüstri sektörlerinde kümeleºme (otomotiv, savunma vb.) 3 15

16 G20 Türkiye'deki akademik birikim ve ortamýn Ar-Ge'ye uygun olmasý (tersine beyin göçünü destekliyor olmasý) 3 G15 Coðrafi konum avantajlarý olmasý 3 G11 Ar-Ge'nin öneminin kamu tarafýndan da anlaºýlmasý 3 G6 Artan STK faaliyetleri ve bilinç 3 G25 Ar-Ge kanun ve yönetmeliklerin AB'ye uyumluluðu ve uyum süreci 2 G22 Teknokent sayýsýnda artýº & firmalarýn Ar-Ge birimlerine daha fazla yatýrým yapmasý 2 G10 Hýzlý karar verebilme yeteneði 2 G23 Türk üniversitelerinin geliºmiº ülke üniversiteleri ile yakýn iliºki içinde olmasý 1 G19 Türkiye'nin güzelliklerinin (Güney,Ege) yabancý bilim adamlarýný çekmesinde güçlü bir taraf oluºturmasý G13 Teknolojiyi hýzlý ºekilde adapte edebilme gücü 1 G8 Uluslararasý standartlara uygun iº yapabilme kapasitesi varlýðý 1 1 Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesini destekleyecek güçlü yanlarýnýn listelendiði Tablo 2 deki sýralamadan da açýkça görüldüðü gibi, GZFT toplantýmýza katýlan ºirket temsilcilerine göre, ÇUª larýn Türkiye de Ar-Ge odaklý yabancý sermaye yatýrýmý yapmalarýný çekici hale getirebilecek en önemli unsur, oylamamýza katýlan 15 uzmandan 12 si (%80) tarafýndan Türkiye nin bu alandaki güçlü yaný olarak belirlenmiº Genç ve artan nüfus olmuºtur. Türkiye deki bu demografik güç, hem geniº bir talep yaratacak büyük bir iç pazar olmasý, hem de iº gücü anlamýnda potansiyel olarak güçlü ve geniº bir arz yaratabilmesi anlamýnda ÇUª larýn Türkiye de Ar-Ge yatýrýmý yapmalarýný çekici hale getirmektedir. Türkiye deki nitelikli iº gücünün ve iyi eðitimli genç mezunlarýn varlýðý, Ar-Ge çalýºmalarýný Türkiye de baºarýyla gerçekleºtirebilecekleri konusunda ÇUª yöneticilerini ikna etmiº durumdadýr. Öte yandan toplantýmýza katýlan ÇUª temsilcilerine göre Türkiye de Ar-Ge odaklý YSY yapýlmasýný destekleyecek, Türkiye nin bir diðer güçlü yaný ise 11 ºirket temsilcisi(tüm katýlýmcýlarýn %73 ü) tarafýndan iºaretlenen Ar-Ge yatýrýmý yapýlabilmesi için temel oluºturabilecek alanlarda üretim ve lojistik faaliyetleri/ teknolojileri konusunda yetkinlik birikimidir. Dayanýklý tüketim malzemeleri, Elektrikli eºya, bilgi ve iletiºim teknolojileri, otomotiv ve ilaç sektörü gibi alanlarda üretim ve lojistik faaliyetlerdeki yetkinlik birikimleri oldukça önemlidir ve bu birikimler, ÇUª un kendi merkez ülkesi dýºýnda yatýrým yapacaðý ülkelere karar verirken Türkiye nin önündeki önemli rakipler olan Hindistan, Çin ve Polonya, Slovakya, Macarsitan gibi Doðu Avrupa Ülkeleri ile Türkiye karºýlaºtýrýldýðýnda, geliºtirilmesi 16

17 ve üzerine eðilinmesi durumda önemli bir avantaj olarak Türkiye yi cazip hale getirecek güçlü bir unsurdur. Bunun yanýsýra, Türkiye de faaliyetleri olan birçok ÇUª, Türkiye nin genelde merkezinde bulunduðu ve liderliðini yaptýðý üretim ve ihracat pazarý olarak tanýmlanmýº bölgeleri için gerçekleºtirdikleri üretimin önemli bir kýsmýný Türkiye de uzun yýllardýr faaliyet gösteren fabrikalarýnda üretmekte ve tüketim piyasalarýna Türkiye den ihracat etmektedirler. Bu durum da, Türkiye nin Ar-Ge yapýlmasý planlanan bir çok alanda önemli üretim ve lojistik faaliyetleri/teknolojileri konusunda yetkinlik birikimi elde etmesini saðlamýº ve ÇUª larýn Ar- Ge yatýrýmlarýný Türkiye ye yönlendirmeleri için Türkiye yi cazip hale getiren önemli bir faktör olmuºtur. Çok uluslu ºirketlerin Türkiye de Ar-Ge odaklý yatýrým yapmalarýný saðlayacak Türkiye nin bir diðer güçlü yaný ise, toplantýmýza katýlan 15 ÇUª temsilcisinin 9 u (%60 ý) tarafýndan iºaret edilen (enerji, ilaç, saðlýk, otomotiv, dayanýklý tüketim malzemeleri sektörlerinde) Yerel pazarýn büyüklüðü ve geliºme hýzýnýn fazla olmasýdýr. Bu nokta özellikle önemlidir, çünkü Türkiye de faaliyet gösteren ÇUª larýn önemli bir bölümü üretiminlerini ihraç etmelerine raðmen, Türkiye deki pazarý da önemsemektedirler ve tüm Ar-Ge politikalarýnýn bir parçasý olarak, piyasadaki nihai tüketiciye de hitap edebilecek ürünlerin geliºtirilebilmesi için nihai kullanýcý odaklý bir Ar-Ge politikasý geliºtirilmesinin faydalý olabileceðini düºünmektedirler. Türkiye nin, ÇUª larýn Ar-Ge odaklý yatýrým yapmalarýný saðlayacak bir diðer önemli güçlü yaný ise, toplantýmýza katýlan 15 ºirket temsilcisinin 8 i tarafýndan iºaret edilen Belli alanlarda dünya çapýnda bilgi birikimi ve tecrübe oluºmasý; dünyaya iº yapabilecek düzeyde Ar-Ge merkezlerinin kurulmasý ve Düºük yatýrým maliyetleri olarak belirlenmiºtir. Uzun yýllar önce kurulmuº üretim tesislerinde gerçekleºtirilen üretim faaliyetlerinden elde edilen üretim deneyimi, geniº bir pazara hakim olunmasýndan kaynaklanan tüketici ihtiyaçlarýna yüksek hakimiyet, nitelikli ve donanýmlý beyaz yakalý iºçi yetiºtirme potansiyeli olan eðitim sisteminin varlýðý Türkiye de belli alanlarda bilgi birikimi ve tecrübenin oluºmasýný saðlamýºtýr. Bunun yaný sýra genelde ºirketlerin kendi içlerinde ve 5746 sayýlý Ar-Ge kanunun da katkýlarýyla kurulan Ar-Ge merkezlerinin (kýsa sürede artan sayýda araºtýrmacýnýn istihdam edilmesi ve yapýlan Ar-Ge projelerinin sayýsýnda önemli artýºlar kaydedilmesi ile) hýzlý bir geliºme trendi izleyerek önemli baºarýlar elde etmiº olmasý, Türkiye deki ÇUª iºtiraklerinde kimi zaman planlý ve küresel Ar-Ge çalýºmalarýnýn bir parçasý olarak ilerleyen, kimi zaman da agresif ve 17

18 risk alma eðilimli bir Ar-Ge ve üretim politikasý uygulayan ve baºarýlý olmuº yönetici profilinin bulunmasý ve zaten ÇUª bünyesindeki Ar-Ge çalýºmalarýnýn doðrudan ºirket merkezleriyle baðlantýlý olarak yürütülmesinden kaynaklanan uluslararasý deneyimin kazanýlmýº olmasý, Türkiye de küresel piyasalarda iº yapacak düzeyde Ar-Ge çalýºmalarýnýn gerçekleºtirilmesini olanaklý kýlan etkenlerdir. Öte yandan, 5746 sayýlý Ar-Ge kanununda Ar-Ge odaklý doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn desteklenmesi açýkça ifade edildiði için, Ar-Ge yatýrýmý ve ºirketlerin kendi bünyelerinden Ar-Ge merkezi oluºturmalarý için önemli teºviklerin olmasý, bir yandan yaºam maliyetlerinin düºük olmasýnýn yaratmýº olduðu göreli düºük iº gücü maliyetlerinin varlýðý ve özellikle bazý sektörlerde Ar-Ge faaliyetlerindeki maliyetlerin birçok rakip ülkeyle karºýlaºtýrýlýnca düºük olmasý (ör. Ýlaç sektöründeki klinik araºtýrmanýn maliyetlerinin her anlamda düºük olmasý gibi), Ar-Ge konusunda yapýlacak yatýrýmlarýn maliyetlerini düºürmekte ve Türkiye yi bu anlamda ÇUª larýn Ar-Ge yatýrýmý yapmalarý için güçlü bir aday haline getirmektedir. 3.2 Zayýf Yönler GZFT toplantýsý ile analiz edilmesi amaçlanan, bir diðer alan olan Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesinin önünde engel oluºturabilecek Türkiye nin geliºmeye açýk /zayýf yönlerinin ifade edildiði ve katýlýmcýlarýn oyladýklarý Zayýf yönler ve aldýklarý oylar ºu ºekilde olmuºtur: Tablo 3:Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesini destekleyecek güçlü yanlarý No: ZAYIF YÖNLER (Olumsuz-Ýçsel) OY Z1 Z54 Z32 Z29 Üniversitelerin sanayinin ihtiyacý olan uzman ve mühendis profilini karºýlayamamasý (eðitim programlarýndaki eksiklikler) a. Mühendislik eðitiminin sonucunda, mühendislerin ingilizcelerinin zayýflýðý, çoðunlukla ikinci yabancý dillerinin olmayýºý b. konusunda uzman son teknolojileri bilen Ar-Ge elaman eksikliði c. üniversite sanayi iºbirliðinin sistematik olamamasý / üniversitelerin sanayiden uzak oluºu Altyapý yetersizlikleri; Bilgi çalýºanýnýn doðru yönetilememesi, bilgiye ihtiyacý olan insanlarýn ulaºamamasý; Üniversitelerin bir kaç öncelikli alan belirleyerek odaklanmamalarý Teknokent yasa kapsamýnýn geniºletilmesi / ayný çatý altýnda Ar-Ge yapýlmasý zorunluluðunun kaldýrýlmasý / danýºmanlarýn çalýºma fýrsatlarýnýn saðlanmasý Faaliyetlerin güçlü baºlatýlýp, zayýf noktalanmasý, hatta noktalanamamasý; kamuda yapýlan planlarýn uygulanmayýºý (kalkýnma planlarý dahil)

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ELEKTRÝK PÝYASASI MEKANÝZMALARINA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 2 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi,

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGÝLERÝN TÜRK MALÝ SÝSTEMÝ ÝÇERÝSÝNDEKÝ YERÝ: SÝYASAL, SOSYAL VE EKONOMÝK SONUÇLARI Ekim 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-10/532 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ KÜRESEL SU KRÝZÝNE ÇÖZÜM ARAYIÞLARI: ÞEBEKE SUYU HÝZMETLERÝNE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI DÜNYA ÖRNEKLERÝ IÞIÐINDA TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/470

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı