SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE"

Transkript

1 YASED Uluslararasý Yatýrýmcýlar Derneði ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikalarý Araºtýrma Merkezi TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE YABANCI SERMAYELÝ FÝRMALARIN AR-GE ETKÝNLÝKLERÝNÝN ANALÝZÝ MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ (III) ÖNEMLÝ: BU BÝR ÖN RAPORDUR, ATIFTA BULUNULMAMASI ÖNEMLE RÝCA OLUNUR. Hazýrlayanlar: Erkan ERDÝL M. Teoman PAMUKÇU Yelda ERDEN Hadi Tolga GÖKSÝDAN Emek KEPENEK 1

2 ÝÇÝNDEKÝLER 1. GÝRݪ 5 2. SAHA ÇALIªMASI YÖNTEMÝ GZFT Analizi Yöntemi ve Uygulamasý Yarý Yapýlandýrýlýrmýº Mülakat (Derinlemesine Mülakat) Yöntemi ve Uygulamasý GZFT ANALÝZÝ SONUÇLARI Güçlü Yönler Zayýf Yönler Fýrsatlar Tehditler SONUÇ YARI YAPILANDIRILMIª MÜLAKAT ANALÝZÝ SONUÇLARI Genel Firma Profili Telekomünikasyon ve Biliºim Ýlaç Otomotiv Elektronik Diðer Sektörler Genel Ar-Ge Eðilimleri ve Performans Göstergeleri ݺ Çevresi ve Ar-Ge Faaliyetleri Telekomünikasyon ve Biliºim Ýlaç Otomotiv Elektronik.70 2

3 4.4 Yasal-Kurumsal Çerçeve ve Ar-Ge ݺbirlikleri Telekomünikasyon ve Biliºim Ýlaç Otomotiv Elektronik.90 5.SONUÇ..94 EKLER

4 TABLOLAR Tablo 1:GZFT Analizi Yaklaºýmý 10 Tablo 2: Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesini destekleyecek güçlü yanlarý.15 Tablo 3:Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesini destekleyecek güçlü yanlarý..18 Tablo 4:Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesini saðlayabilecek Fýrsatlar 25 Tablo 5:Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesini engelleyebilecek Tehditler.28 Tablo 6: Özet GZFT Analizi Tablosu.30 Tablo 7: Çalýºmaya Katýlan ÇUª larýn Küresel Ar-Ge Yatýrýmlarý, Tablo 8: Çalýºmaya Katýlan ÇUª larýn Türkiye Bazlý Özet Göstergeleri, ªEKÝLLER ªekil 1: GZFT Analizinin Yapýsý.8 EKLER EK 1: GZFT Analizine Davet Edilen ve Katýlan YASED Üyesi firmalarýn temsilcileri. 101 EK 2: Yarý yapýlandýrýlmýº mülakat çalýºmasý için baðlantý kurulan firmalar. 102 EK 3: Yarý Yapýlandýrýlmýº Mülakat Sorularý 103 EK 4: GZFT Tablosu (GZFT Analizinde Oylanan Ýfadeler).107 Ek 5: GZFT Analizinde Elenen Ýfadeler

5 1. GÝRݪ Nihai amacý Türkiye de faaliyet gösteren yabancý sermayeli firmalarýn Ar-Ge etkinliklerinin çözümlenmesi ve bu çözümleme üzerinde politika önerileri geliºtirmek olan çalýºmanýn son bölümünde, ilk iki bölümde elde edilen veriler firmalarla yapýlan Güçlü Yönler, Zayýf Yönler, Fýrsatlar ve Tehditler-GZFT (SWOT) analizi ve mülakat sonuçlarý ile zenginleºtirilecektir. Sonuç olarak nitel ve nicel veriler kullanýlarak, Türkiye de faaliyet gösteren yabancý sermayeli firmalarýn Ar-Ge etkinlikleri üzerine politika önerileri geliºtirilecektir. Bu aºamada YASED yönetim kurulu ve YASED Ar-Ge teknik komitesinin de önerileriyle gündeme gelen dört sektör (telekomünikasyon ve biliºim; ilaç; elektronik; otomotiv) inceleme konusu olmuºtur. Yine adý geçen kurularlýn önerisi ile çalýºmaya konu olacak firmalar belirlenmiº, ayrýca bu sektörlere girmeyen ama bu sektörlerle kesiºen bazý firmalar da çalýºmaya dahil edilmiºtir. Çalýºma yöntemi ile ilgili derinlemesine bilgi bir sonraki bölümde sunulacaktýr. Bu aºamaya iliºkin rapor, adý geçen sektörlere özel birtakým saptamalar ve öneriler yapmakla birlikte, genel politika önerilerini de içerecektir. Bu çerçevede, çalýºmanýn üçüncü bölümünde ilk olarak, çalýºmanýn yöntemi detaylý bir biçimde aktarýlacaktýr. Daha sonra yapýlan GZFT sonuçlarýnýn tartýºýlmasý izleyecektir. Bu bölümde, hem katýlýmcýlarla YASED organizasyonunda gerçekleºen GZFT toplantýsýnýn sonuçlarý hem de mülakat katýlýmcýlarýna yaptýrýlan GZFT benzeri bir uygulamanýn sonuçlarý yer alacaktýr. Raporun dördüncü bölümünde yarý yapýlandýrýlmýº mülakatlar sonucu elde edilen daha çok nitel verilerden oluºan bir veri setinden faydalanýlacak ve katýlýmcý firmalarýn genel firma profili; iº çevresi ve Ar-Ge ye bakýº açýlarý; Ar-Ge kurumsal yapýsýna yaklaºýmlarý sektörel olarak incelenecektir. Burada amaç her bir sektörde önemli aðýrlýklara sahip firmalarýn yaklaºýmlarýnýn betimsel olarak ortaya konulmasýndan öte, firmalarýn verdiði bilgiler üzerinden analitik sonuçlara varýlmasýdýr. Böylesi bir yaklaºým firma bazýnda öznel bilgiler bütünü olarak görünse de; sosyal bilimler de oldukça yaygýn bir biçimde kullanýlan bir tekniktir. Önemli olan özgün ve türdeº birtakým gerçekliklerin saptanmasý, sektörler arasý farklýlýklarýn ortaya çýkarýlmasý ve bunlarý kullanarak genel yargý ve sonuçlara ulaºýlmasýdýr. Bu 5

6 baðlamda, raporun dördüncü bölümü mülakat bölümleri ile iliºkilendirilerek üç alt bölümden oluºacak, her alt bölümde farklý sektörleri içeren beº alt bölümden oluºacaktýr. Dördüncü bölümde ortaya konan sektörel durum ve sektörlere özgü öneriler ýºýðýnda raporun son bölümünde, Türkiye de faaliyet gösteren çok uluslu ºirketlerin (ÇUª) Ar-Ge faaliyetlerine bakýº açýsý genel olarak özetlenecek ve özellikle sektörler arasý kesiºen konu baºlýklarý üzerinden genel bir çözümleme yapýlacaktýr. Bu çözümleme sadece politika önerilerini içermekle kalmayacak, ayný zamanda olasý Türkiye de faaliyet gösteren ÇUª larýn Ar-Ge faaliyetlerini artýrmalarýna yardýmcý olacaðý düºünülen politika araçlarýnýn da tanýmlanmasýna doðru bir adým teºkil edecektir. ODTÜ-TEKPOL ve YASED iºbirliði ile geliºtirilen ve uygulanan bu çalýºma uygulanabilir, gerçekçi ve paydaºlar tarafýndan kabul edilebilir bir yol haritasý çýkarmaya yönelik önemli bir adým olacaktýr. 2. SAHA ÇALIªMASI YÖNTEMÝ Ýlk iki aºamasý ikincil verilerden yararlanan çalýºmanýn, son aºamasý çalýºma ekibi tarafýndan bizzat toplanan birincil verilere dayanmaktadýr. Toplan birincil veriler, daha önceki aºamalarda daha çok nicel analizler için kullanýlan ikincil verileri tamamlamaya yöneliktir. Bu aºamada da bir kýsým nicel veriler toplanmýº olsa da, temel hedef nicel verilerin tam olarak ortaya koyamadýðý bir takým niteliksel ölçümleri gerçekleºtirmektir. Ayrýca, bu aºamada toplanan verilere yönelik tasarým daha önceki aºamalarda derlenen ikincil veri kaynaklarýný tamamlamakla kalmamýº, doðrudan politika önerileri oluºturmaya yönelik olmuºtur. 2.1 GZFT Analizi Yöntemi ve Uygulamasý Çalýºma çerçevesinde, farklý ancak yine birbirini tamamlayan iki uygulama yapýlmýºtýr. Bunlardan ilki nitel durum tespitine yönelik GZFT analizidir. Genel anlamda GZFT, kuruluºun çevresi ile etkileºim içinde sistematik olarak incelendiði bir yöntemdir. Bu kapsamda kuruluºun içsel olarak güçlü ve zayýf yönleri ile dýºsal etkenlerden kaynaklanan fýrsatlar ve tehditler belirlenir. Bu yaklaºým, planlama yapýlýrken kuruluºun güçlü ve zayýf yönleri ile, karºý karºýya olduðu fýrsat ve tehditleri analiz etmeyi ve geleceðe dönük stratejiler geliºtirmeyi ifade eder. GZFT analizinde katýlýmcýlara analiz edecekleri bir sistem tanýmlanýr ve bu sistemi 6

7 referans alarak iç ve dýº deðerlendirme yapmalarý istenir. Sistem içi deðerlendirme mevcut durumun saptanmasý ve kurumun güçlü ve zayýf yönlerinin belirlenmesi sorun ve fýrsatlara karºý yanýt verebilme gücünün ortaya konmasýný ifade eder. Ayrýca kurumun mevcut paradigmasý ve deðerlerinin bir ifadesidir. GZFT analizinin temel yapýsý ªekil 1 de özetlenmiºtir. GZFT nin sistem içi deðerlendirme kýsmý çeºitli aºamalardan oluºur ve temel olarak sistemin güçlü ve zayýf yönlerini ortaya koymayý amaçlar: Sistemin kapasitesi nedir? Ne tür avantajlarý mevcuttur? Ne tür dezavantajlarý mevcuttur? Paydaºlarýn ihtiyaç ve beklentilerinin tatmininde sýnýrlamalar var mý? Paydaº ihtiyaç ve beklentileri nasýl deðiºiyor? Pozitif yönde bir deðiºme için ne gibi fýrsatlar var? türünde sorulara cevap aranýr. Öte yandan, dýº deðerlendirme ya da çevre analizi, fýrsat ve tehditleri ortaya koymaya yöneliktir. Çevre analizi yapýlýrken çevresel faktörlerin kuruluº için ne gibi fýrsatlar ve tehditler ortaya koyduðu incelenir. Çevre analizinde; dünyadaki genel eðilimler, sistemin faaliyet gösterdiði ortamdaki deðiºimler, kalkýnma planlarý ve programlar, hükümet programlarý ve varsa istikrar programlarý ile diðer kuruluºlarýn ve kesimlerin durumu ve özellikle sistemin hizmet ettiði hedef kitlenin beklentileri dikkate alýnýr. GZFT nin fýrsatlar ve tehditler aºamasýný oluºturan bugün ve gelecek açýsýndan deðerlendirmeyi ele alan aºamasýdýr: Mevcut dýºsal ortamýn koºullarý nelerdir? Devletin mali durumu nasýl? Sistemi ilgilendiren ne gibi dýºsal parametreler mevcuttur? Nasýl? Kritik olan parametreler nelerdir? o Mevcut sorunlar (yerel, ulusal, bölgesel, küresel) nelerdir ve önem dereceleri nedir? o Kamuoyunun dikkatini çeken sorun ve politika önerileri nelerdir? Sistem nasýl etkilenmektedir? 7

8 GZFT Analizinde Temel Baºlýklar Kuruluº Ýçi Unsurlar Güçlü Yönler Zayýf Yönler Fýrsatlar Tehditler Çevresel Unsurlar ªekil 1: GZFT Analizinin Yapýsý Dýºsal ortam nasýl deðiºebilir? Hükümetin yýllýk ve beº yýllýk harcama ve gelir tutarý nedir? Dýºsal ortamýn temel parametrelerini belirleyen güçler nelerdir? Ne gibi önemli sorunlar bekleniyor ve sistem üzerindeki etkileri neler olabilir? Bu tarz dýºsal etkilerin sistem paydaºlarýnýn davranýºlarý üzerindeki rolü neler olabilir ve hangileri en önemlidir? Geleceðe yönelik en uygun senaryolar neler olabilir? türünde sorulara yanýtlar aranýr. 8

9 Sistem içi deðerlendirme ve çevre analizi yapýlýrken sistemin karºýlaºabileceði riskler ve belirsizlikler özellikle tespit edilir. Bu ve benzeri konulara dönük yapýlacak çalýºmalar ve araºtýrmalar sonucunda sistemin karºý karºýya olduðu güçlü ve zayýf yönler ve fýrsatlar ve tehditler bir tabloda özetlenir. Geleceðe dönük stratejiler geliºtirilirken fýrsatlar önemli oranda etkili olacak, tehditler ise kuruluº tarafýndan yakýndan izlenecek ve bu tehditlere dönük tedbirler alýnacaktýr. Çevre analizi sonucunda sadece mevcut durum tespit edilmekle kalýnmaz; ayný zamanda gelecekle ilgili tahminler yapýlýr veya senaryolar oluºturulur. Gelecekte oluºacak çevre ºartlarýnýn sistemi nasýl, ne ölçüde ve ne yönde etkileyeceði tartýºýlýr. Çevrede meydana gelebilecek ve sistemin kontrol edemeyeceði geliºmelere karºý sistemin alternatif planlar hazýrlamasý söz konusu olabilecektir. Bu kavramsal çerçeve üzerinden gerçekleºtirilen ve firma temsilcilerinin katýlýmýyla düzenlemiº bir GZFT toplantýsý ile bu firmalarýn Ar-Ge faaliyetleri ve vizyonlarý/planlarý hakkýnda bilgi sahibi olunmuºtur. GZFT Analizine katýlacak ºirketler, Ýlaç, Elektronik, Biliºim ve Otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren YASED üyesi firmalar arasýndan YASED yönetim kurulu ve YASED Ar-Ge teknik komitesinin de önerileriyle seçilmiºtir ve 14 Nisan 2010 tarihinde 21 kiºinin katýlýmýyla GZFT Analizi Çalýºmasý gerçekleºtirilmiºtir. GZFT Analizi Çalýºmamýzda Türkiye ekonomisinde yabancý sermayeli firmalarýn AR-GE etkinlikleri gerçekleºtirmeleri konusundaki dýºsal olan fýrsat ve tehditlerin ve içsel olan zayýf ve güçlü yönlerin analitik bir yaklaºýmla (GZFT Metodoloji) belirlenmesi, sunulmasý ve analiz edilmesi amaçlanmýºtýr. Bu amaçla, 14 Nisan 2010 tarihinde Ýstanbul da Türkiye Ekonomisinde Yabancý Sermayeli Firmalarýn Ar-Ge Etkinliklerinin Analizi GZFT Çalýºmasý, TEKPOL Proje Ekibinin (5 Kiºi), benzeri toplantýlarýn moderasyonunda deneyim sahibi bir Teknik Uzmanýn, YASED üyesi firmalardan temsilcilerin (13 kiºi), YASED i temsilen Barhan Özce ve YASED Ekonomi Uzmaný Pýnar Karaman ýn katýlýmlarýyla gerçekleºtirilmiºtir. Toplamda 26 Yased üyesi ºirket temsilcisi toplantýya davet edilmiº/katýlýmlarýný bildirmiº, ancak 13 temsilci toplantýya katýlmýºtýr. 1 Katýlým oraný %50 olarak gerçekleºmiºtir. Katýlým oraný, GZFT Çalýºmasýnýn sonuçlarýnýn istatistiksel anlamlýlýklarýnýn desteklemektedir ve genelde beklenen düzeydedir. Bu uygulamada söz konusu analiz birimini, yani sistemi Türkiye olarak kabul 1 GZFT Analizine davet edilen ve katýlan YASED Üyesi firmalarýn temsilcilerinin listesi EK 1 te verilmiºtir. 9

10 ederek, yabancý sermayeli firmalarýn Türkiye de Ar-Ge faaliyeti geçekleºtirmelerini destekleyecek, Türkiye Ekonomisi nin (yani sistemin) güçlü ve geliºmeye açýk/zayýf yönleri ile Türkiye nin dýº çevrede karºý karºýya bulunduðu fýrsatlar ve tehditleri belirlemeyi amaçladýk. Bu amaçla da yaratýcý fikir üretme yöntemleri yoluyla ve tüm katýlýmcýlarýn çalýºmalara baºýndan sonuna kadar aktif katýlýmýyla GZFT Çalýºmamýzý gerçekleºtirdik. Türkiye ye Ar-Ge odaklý YSY çekmeye yönelik politika önerileri oluºturmayý hedefleyen çalýºmamýzda, GZFT Analizi yönteminden mevcut durumu tespit edebilmek amacýyla faydalanýlmýºtýr. GZFT çalýºmasýnda Yabancý sermayeli ºirketlerin, Türkiye de Ar-Ge faaliyeti gerçekleºtirmeleri için Türkiye Ekonomisi nin güçlü ve geliºmeye açýk/zayýf yönleri ve dýº çevrede karºý karºýya bulunduðu fýrsatlar ve tehditler belirlenmiºtir. GZFT (SWOT) analizinin açýlýmý: Güçlü Yönler. Zayýf Yönler Fýrsatlar. Tehditler.. Strengths Weaknesses Opportunities Threats ºeklindedir ve bu ifadelerin kaynaklarý içsel ve dýºsal ve olumlu ve olumsuz olarak iki ayrý grupta toplanýr. KAYNAÐI BAKIMINDAN GZFT ANALÝZÝ Tablo 1:GZFT Analizi Yaklaºýmý ETKÝLERÝ BAKIMINDAN OLUMLU OLUMSUZ ÝÇ GÜÇLÜ ALANLAR ZAYIF ALANLAR DIª FIRSATLAR TEHDÝTLER GZFT Analizinde, 4 farklý türde faktör belirlenmiºtir (Tablo 1): Ýçsel Faktörler: Türkiye nin, Yabancý sermayeli ºirketlerin Türkiye de Ar-Ge faaliyeti gerçekleºtirmelerini etkileyecek ve kendi içindeki dinamiklerden(yani sistemin kendisinden) kaynaklanan güçlü ve zayýf yönleri Dýºsal Faktörler: Yabancý sermayeli ºirketlerin sistemin (Türkiye nin) dýº çevresinde karºýlaºtýklarý ve Türkiye de Ar-Ge faaliyeti gerçekleºtirmeleri etkileyecek fýrsatlar ve tehditler. 10

11 Olumlu Faktörler: Yabancý sermayeli ºirketlerin Türkiye de Ar-Ge faaliyeti gerçekleºtirmelerini destekleyecek ve olumlu etkileyecek sistemin (Türkiye nin) kendi içinden kaynaklanan güçlü yönleri ve dýºarýdan kaynaklanan fýrsatlar. Olumsuz Faktörler: Yabancý sermayeli ºirketlerin Türkiye de Ar-Ge faaliyeti gerçekleºtirmelerini olumsuz etkileyebilecek Türkiye nin geliºtirilmeye açýk/zayýf yönleri ve dýºarýdan kaynaklanabilecek tehditler. Ýlk aºamada katýlýmcýlar beºer kiºilik üç gruba ayrýlmýºtýr. Her gruba TEKPOL Proje ekibinden bir proje asistaný moderatörlük yapmýº ve çalýºmanýn tamamýnda salon moderatörü hazýr bulunmuºtur. Çalýºmanýn Koordinatörlüðünü, Doç. Dr. Erkan ERDÝL ve Doç. Dr. M. Teoman Pamukçu; 1.Grup Moderatörlüðünü Hadi Tolga GÖKSÝDAN (ODTÜ -TEKPOL), 2. Grup Moderatörlüðünü Emek Barýº KEPENEK- (ODTÜ -TEKPOL), ve 3. Grup Moderatörlüðünü Yelda ERDEN (ODTÜ -TEKPOL) yapmýºtýr. Bu aºamada gruplarýn sýrasýyla Güçlü Fýrsat Zayýf, Zayýf Tehdit Güçlü ve Fýrsat Tehdit konularýnda fikir üretmeleri saðlanmýº ve böylece çalýºma sonucunda 2 set Güçlü- Zayýf- Fýrsat-Tehdit analizi elde edilmiºtir. Çalýºma fikir üretme ve üretilen fikirlerin oylanmasý ºeklinde iki aºamadan oluºmuºtur. Çalýºma sürecinin ilk aºamasý olan fikir üretme aºamasý ºu sýrayla gerçekleºmiºtir: Gruplar içinde fikir üretimine Türkiye nin, Yabancý sermayeli ºirketlerin Türkiye de Ar-Ge faaliyeti gerçekleºtirmelerini saðlayacak (engelleyecek) güçlü yönleri açýk/zayýf yönleri) nelerdir? (geliºime Yabancý sermayeli ºirketlerin Türkiye de Ar-Ge yapmasýný destekleyecek (engelleyecek) fýrsatlar (tehditler) nelerdir? sorularý sorularak baºlanmýºtýr. Her katýlýmcý, soruya yönelik fikir üretmiº ve bu fikri tek bir post-it e yazarak önündeki, tepsi adý verilen A3 kaðýda yapýºtýrarak, bir yanýndaki katýlýmcýya iletmiºtir. 11

12 Her katýlýmcý, önüne gelen kaðýdýn üzerinde yazýlý diðer fikirleri inceleyerek yeni fikir oluºtururmuº ve bu iºlem bir kaç tur sürdürüldükten sonra, fikir üretimi tamamlanmýºtýr. Daha sonra, kâðýtlar üzerinde üretilen fikirler grup içerisinde okunmuº ve benzer ifadelerden sadece bir tanesi seçilmiº veya düzeltme yapýlarak yeni bir ifade oluºturulmuºtur. Oluºturulan ifadeler deðerlendirilerek, grup içerisinde çalýºýlan alanda nihai bir fikirler listesi oluºturulmuºtur. Grubun çalýºmasý gereken tüm alanlarda (Güçlü, Zayýf, vb.) bu süreç tekrarlanmýºtýr. Çalýºmanýn ikinci aºamasý olan üretilen fikirlerin oylanmasý ise ºu ºekilde gerçekleºmiºtir: Çalýºýlan alan ile ilgili (Gruplar tarafýndan oluºturulan) 2 ºer adet liste, gruplar arasýnda paylaºtýrýlmýº ve her gruptaki tüm katýlýmcýlara gösterilerek konsolide edilmiºtir. Bu noktada Salon Moderatörü Birleºtirme iºinde katýlýmcýlarý teknik olarak yönlendirmiºtir. Üzerinden oylama yapýlacak nihai güçlü yönler, zayýf yönler, fýrsatlar ve tehditler listesi oluºturulmuº ve oylama aºamasýna geçilmiºtir. Her katýlýmcýya, üretilen ifadelerin sayýsýnýn üçte biri kadar oy hakký verilmiº ve katýlýmcýlardan öncelikli gördükleri her maddeye göre bu oylarý daðýtmalarý istenmiºtir. Bu oylamayý katýlýmcýlarý teker teker her GZFT grubu için tekrarlamasý saðlanmýºtýr. Her katýlýmcýnýn dört ayrý grupta kullandýklarý oylar sayýlmýº ve verilen oylarýn daðýlýmýna göre de öncelikli ifadeler listesi oluºturulmuºtur. GZFT analizinin sonuçlarý bir sonraki bölümde tartýºýlacaktýr. 12

13 2.2 Yarý Yapýlandýrýlýrmýº Mülakat (Derinlemesine Mülakat) Yöntemi ve Uygulamasý Yarý yapýlandýrýlmýº mülakat, konularýn derinlemesine incelenmesi amacý ile yapýlan yüz yüze görüºmeler ºeklinde gerçekleºen bir araºtýrma yöntemidir. Katýlýmcýlarla birebir (veya çift olarak) gerçekleºtirilen derinlemesine görüºmelerdir. Yarý yapýlandýrýlmýº mülakat aºaðýdaki durumlarda en yüksek verimlilik saðlayan nitel bir araºtýrma tekniðidir: Kiºisel/hassas konularda bilgi toplamak, Gizli kalmýº anlam ve duygulara ulaºmak, Gruptan etkilenmeyi (sosyal onaylanma, beðenilme kaygýsý) en aza indirgeyerek kiºisel görüºleri anlamak, Birden fazla katýlýmcýnýn ayný toplantýda zaman baskýsý nedeniyle bir araya getirilememesi gibi zorluklar. Yarý yapýlandýrýlmýº mülakat yöntem, bu nitelikleri itibarýyla çalýºmaya önemli katkýda bulunan ve çoðu zaman ortaya çýkmasý zor görünen bilgilere ulaºmak açýsýndan tercih edilmiºtir. Çalýºmanýn bu aºamasýnda da YASED yönetim kurulu ve YASED Ar-Ge teknik komitesinin de önerileriyle çalýºmaya katký verebilecek ve daha önce kararlaºtýrýlan sektörlerden 30 firma seçilmiº ve bunlarýn 26 sý ile yarý yapýlandýrýlmýº mülakat gerçekleºtirilmiºtir. Mülakat randevularýnýn alýnmasýnda YASED Ekonomi Uzmaný Pýnar Karaman çok önemli katkýda bulunmuº ancak kendisinin tüm çabalarýna karºýn 5 firma geri bildirimde bulunmamýºtýr. 2 Yarý yapýlandýrýlmýº mülakat konu baºlýklarýna ve sorulara yine YASED ile iºbirliði içerisinde karar verilmiºtir. Bu sorular genel çerçeveyi çizmekle birlikte belli konu baºlýklarýnda ve katýlýmcýlarýn katkýda bulunmak istedikleri konularda, katýlýmcýlarýn derinlemesine görüº ve önerileri alýnmýºtýr. Çalýºmada uygulanan yarý yapýlandýrýlmýº mülakat dört ana bölümden oluºmaktadýr. 3 Birinci bölüm genel firma bilgilerinin yaný sýra, firmanýn Ar-Ge faaliyetlerinin mevcut durumunu ve gelecek üç yýldaki öngörüleri de sorgulamaktadýr. Ýkinci bölüm, firmanýn iº çevresi ile iliºkilerini; Ar-Ge faaliyeti kararlarýný nasýl aldýðýna dair süreçleri; ana firmanýn Ar-Ge 2 Yarý yapýlandýrýlmýº mülakat çalýºmasý için baðlantý kurulan firmalarýn listesi için EK 2 de verilmiºtir. 3 Yarý yapýlandýrýlmýº mülakat çalýºmasý sorularý EK 3 te yer almaktadýr. 13

14 faaliyetleri ve buna iliºkin süreçleri; Ar-Ge merkezlerinin küresel daðýlýmýný ve Türkiye deki Ar-Ge faaliyetlerinin doðasýný ve finansmaný faaliyetlerini öðrenmeye yönelik sorulardan oluºmaktadýr. Üçüncü bölüm Türkiye de var olan kurumsal ve yasal çerçeveye iliºkin görüºleri; nitelikli iºgücü gibi altyapý kaynaklarýný ve firmanýn Ar-Ge iºbirliklerini incelemektedir. Son bölümde ise bir önceki aºamada yapýlan GZFT analizi benzeri bir analiz katýlýmcýlara uygulanmaktadýr. Çalýºma çerçevesinde ayrýca yurtdýºýndaki ana firmaya da bir anket gönderilmesi düºünülmüº ve bununla ilgili firmalardan bilgi alýnmaya çalýºýlmýºtýr. Ancak yapýlan görüºmelerde böylesi bir uygulamanýn yapýlmasýnýn, çalýºmanýn zaman kýsýtlarý ile çeliºeceði düºüncesi doðduðundan bu uygulamadan vazgeçilmiºtir. 4 Çalýºmanýn bundan sonraki bölümünde GZFT analizinin sonuçlarý detaylý biçimde tartýºýlacaktýr. 3. GZFT ANALÝZÝ SONUÇLARI GZFT toplantýsýnýn ilk bölümündeki fikir üretme aºamasýndan çýkan GZFT ifadelerinin tamamý ikinci aºamada önceliklendirme yapmalarý için katýlýmcýlarýn oylamasýna sunulmuºtur. Bu ilk aºamada, konsolide edilmiº elli sekiz (58) ifadeden oluºan Zayýf /Geliºtirilmeye Açýk Yönler Listesi, yirmi sekiz (28) ifadeden oluºan Güçlü Yönler Listesi, yirmi altý (26) ifadeden oluºan Fýrsatlar Listesi ve on bir (11) ifadeden oluºan Tehditler Listesi hazýrlanmýºtýr. Bu listelerde yer alan ve çalýºmanýn sonunda elde edilen ifadelerin tamamý EK 4 deki GZFT Tablosunda, konsolidasyonun sonrasýnda yapýlan oylamada elenen ifadeler EK 5 de verilmiºtir. GZFT Analizinde her kategoride, grup içinde üretilen fikirler hakkýnda genel olarak anlaºmaya varýldýðý ve sonuçlarýn bu ºekilde oluºturulduðu önemle iºaret edilmektedir. Unutulmamasý gereken nokta ise, analizimizin, toplantýya katýlan ºirket temsilcilerinin ve dolayýsýyla ºirketlerin fikir ve katkýlarýndan yola çýkýlarak hazýrlanmýº genellemeleri içeriyor olmasýdýr. Çalýºmamýzda katýlýmcýlardan, bir önceki bölümde açýklanan yöntem çerçevesinde, gruplar tarafýndan üretilen ve kendilerine daðýtýlan Güçlü Yönler listesinden öncelikli olduðunu 4 Ancak bu uygulamanýn çalýºma sonrasýnda ayrý bir çalýºma olarak yapýlmasý düºünülebilir. 14

15 düºündükleri dokuz ifadeyi, Zayýf Yönler listesinden öncelikli olduðunu düºündükleri on beº ifadeyi, Fýrsatlar listesinden öncelikli olduðunu düºündükleri sekiz ifadeyi, Tehditler listesinden öncelikli olduðunu düºündükleri beº ifadeyi iºaretlemeleri istenmiºtir. Önceliklendirme sýralamasý, katýlýmcýlar tarafýndan en çok oy alan ifadeden en az oy alan ifadeye doðru yapýlmýºtýr. 3.1 Güçlü Yönler Katýlýmcýlarýn oyladýklarý Güçlü yönler ifadeleri ve aldýklarý oylar ºu ºekilde olmuºtur: Tablo 2: Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesini destekleyecek güçlü yanlarý No: GÜÇLÜ YÖNLER (Olumlu-Ýçsel) OY G2 Genç ve artan nüfus (demografik güç) 12 G28 G27 G17 Ar-Ge yatýrýmý yapýlabilmesi için temel oluºturabilecek alanlarda üretim ve lojistik faaliyetleri/ teknolojileri konusunda yetkinlik birikimi Yerel pazarýn büyüklüðü ve geliºme hýzýnýn fazla olmasý (enerji, ilaç, saðlýk, otomotiv, dayanýklý tüketim malzemeleri sektörlerinde) Belli alanlarda dünya çapýnda bilgi birikimi ve tecrübe oluºmasý; dünyaya iº yapabilecek düzeyde Ar-Ge merkezlerinin kurulmasý G14 Düºük yatýrým maliyetleri 8 G18 Geliºmiº ülkelere göre, mühendis ve araºtýrmacýlarýn daha kolay oluºturulabilecek ºartlarla tatmin edilebilmesi 7 G3 Dinamik bir ekonomiye sahip geliºmekte olan bir ülke olmamýz 7 G1 Genç, dinamik, iyi eðitimli, nitelikli, istekli, esnek (multitasking) ve farkýndalýðý yüksek insan kaynaðý 7 G21 Ar-Ge harcamalarýnýn GSYÝH'ye oranýnýn artmasý 6 G5 Nitelikli beyin gücünün mühendislikleri tercih etmesi (Üniversitede mühendislik bölümlerine en yüksek puanlý öðrencilerin alýnmasý) 6 G4 Yaratýcýlýk ve tetikleyici araºtýrma kabiliyeti 6 G26 Pazar, üretim ve Ar-Ge'nin birlikte var olabileceði uygun bir ortam olmasý 5 G12 Rekabetçi bir Ar-Ge teºvik kanunu olmasý 5 G9 Ar-Ge araçlarýnýn tümüne kolay eriºim 5 G16 Artan patent baºvurularý ve patent desteklerinin iyi bir seviyede olmasý 4 G7 Karºýlanmamýº yerel ihtiyaçlara yönelik Ar-Ge yapma imkaný 4 G24 Bazý endüstri sektörlerinde kümeleºme (otomotiv, savunma vb.) 3 15

16 G20 Türkiye'deki akademik birikim ve ortamýn Ar-Ge'ye uygun olmasý (tersine beyin göçünü destekliyor olmasý) 3 G15 Coðrafi konum avantajlarý olmasý 3 G11 Ar-Ge'nin öneminin kamu tarafýndan da anlaºýlmasý 3 G6 Artan STK faaliyetleri ve bilinç 3 G25 Ar-Ge kanun ve yönetmeliklerin AB'ye uyumluluðu ve uyum süreci 2 G22 Teknokent sayýsýnda artýº & firmalarýn Ar-Ge birimlerine daha fazla yatýrým yapmasý 2 G10 Hýzlý karar verebilme yeteneði 2 G23 Türk üniversitelerinin geliºmiº ülke üniversiteleri ile yakýn iliºki içinde olmasý 1 G19 Türkiye'nin güzelliklerinin (Güney,Ege) yabancý bilim adamlarýný çekmesinde güçlü bir taraf oluºturmasý G13 Teknolojiyi hýzlý ºekilde adapte edebilme gücü 1 G8 Uluslararasý standartlara uygun iº yapabilme kapasitesi varlýðý 1 1 Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesini destekleyecek güçlü yanlarýnýn listelendiði Tablo 2 deki sýralamadan da açýkça görüldüðü gibi, GZFT toplantýmýza katýlan ºirket temsilcilerine göre, ÇUª larýn Türkiye de Ar-Ge odaklý yabancý sermaye yatýrýmý yapmalarýný çekici hale getirebilecek en önemli unsur, oylamamýza katýlan 15 uzmandan 12 si (%80) tarafýndan Türkiye nin bu alandaki güçlü yaný olarak belirlenmiº Genç ve artan nüfus olmuºtur. Türkiye deki bu demografik güç, hem geniº bir talep yaratacak büyük bir iç pazar olmasý, hem de iº gücü anlamýnda potansiyel olarak güçlü ve geniº bir arz yaratabilmesi anlamýnda ÇUª larýn Türkiye de Ar-Ge yatýrýmý yapmalarýný çekici hale getirmektedir. Türkiye deki nitelikli iº gücünün ve iyi eðitimli genç mezunlarýn varlýðý, Ar-Ge çalýºmalarýný Türkiye de baºarýyla gerçekleºtirebilecekleri konusunda ÇUª yöneticilerini ikna etmiº durumdadýr. Öte yandan toplantýmýza katýlan ÇUª temsilcilerine göre Türkiye de Ar-Ge odaklý YSY yapýlmasýný destekleyecek, Türkiye nin bir diðer güçlü yaný ise 11 ºirket temsilcisi(tüm katýlýmcýlarýn %73 ü) tarafýndan iºaretlenen Ar-Ge yatýrýmý yapýlabilmesi için temel oluºturabilecek alanlarda üretim ve lojistik faaliyetleri/ teknolojileri konusunda yetkinlik birikimidir. Dayanýklý tüketim malzemeleri, Elektrikli eºya, bilgi ve iletiºim teknolojileri, otomotiv ve ilaç sektörü gibi alanlarda üretim ve lojistik faaliyetlerdeki yetkinlik birikimleri oldukça önemlidir ve bu birikimler, ÇUª un kendi merkez ülkesi dýºýnda yatýrým yapacaðý ülkelere karar verirken Türkiye nin önündeki önemli rakipler olan Hindistan, Çin ve Polonya, Slovakya, Macarsitan gibi Doðu Avrupa Ülkeleri ile Türkiye karºýlaºtýrýldýðýnda, geliºtirilmesi 16

17 ve üzerine eðilinmesi durumda önemli bir avantaj olarak Türkiye yi cazip hale getirecek güçlü bir unsurdur. Bunun yanýsýra, Türkiye de faaliyetleri olan birçok ÇUª, Türkiye nin genelde merkezinde bulunduðu ve liderliðini yaptýðý üretim ve ihracat pazarý olarak tanýmlanmýº bölgeleri için gerçekleºtirdikleri üretimin önemli bir kýsmýný Türkiye de uzun yýllardýr faaliyet gösteren fabrikalarýnda üretmekte ve tüketim piyasalarýna Türkiye den ihracat etmektedirler. Bu durum da, Türkiye nin Ar-Ge yapýlmasý planlanan bir çok alanda önemli üretim ve lojistik faaliyetleri/teknolojileri konusunda yetkinlik birikimi elde etmesini saðlamýº ve ÇUª larýn Ar- Ge yatýrýmlarýný Türkiye ye yönlendirmeleri için Türkiye yi cazip hale getiren önemli bir faktör olmuºtur. Çok uluslu ºirketlerin Türkiye de Ar-Ge odaklý yatýrým yapmalarýný saðlayacak Türkiye nin bir diðer güçlü yaný ise, toplantýmýza katýlan 15 ÇUª temsilcisinin 9 u (%60 ý) tarafýndan iºaret edilen (enerji, ilaç, saðlýk, otomotiv, dayanýklý tüketim malzemeleri sektörlerinde) Yerel pazarýn büyüklüðü ve geliºme hýzýnýn fazla olmasýdýr. Bu nokta özellikle önemlidir, çünkü Türkiye de faaliyet gösteren ÇUª larýn önemli bir bölümü üretiminlerini ihraç etmelerine raðmen, Türkiye deki pazarý da önemsemektedirler ve tüm Ar-Ge politikalarýnýn bir parçasý olarak, piyasadaki nihai tüketiciye de hitap edebilecek ürünlerin geliºtirilebilmesi için nihai kullanýcý odaklý bir Ar-Ge politikasý geliºtirilmesinin faydalý olabileceðini düºünmektedirler. Türkiye nin, ÇUª larýn Ar-Ge odaklý yatýrým yapmalarýný saðlayacak bir diðer önemli güçlü yaný ise, toplantýmýza katýlan 15 ºirket temsilcisinin 8 i tarafýndan iºaret edilen Belli alanlarda dünya çapýnda bilgi birikimi ve tecrübe oluºmasý; dünyaya iº yapabilecek düzeyde Ar-Ge merkezlerinin kurulmasý ve Düºük yatýrým maliyetleri olarak belirlenmiºtir. Uzun yýllar önce kurulmuº üretim tesislerinde gerçekleºtirilen üretim faaliyetlerinden elde edilen üretim deneyimi, geniº bir pazara hakim olunmasýndan kaynaklanan tüketici ihtiyaçlarýna yüksek hakimiyet, nitelikli ve donanýmlý beyaz yakalý iºçi yetiºtirme potansiyeli olan eðitim sisteminin varlýðý Türkiye de belli alanlarda bilgi birikimi ve tecrübenin oluºmasýný saðlamýºtýr. Bunun yaný sýra genelde ºirketlerin kendi içlerinde ve 5746 sayýlý Ar-Ge kanunun da katkýlarýyla kurulan Ar-Ge merkezlerinin (kýsa sürede artan sayýda araºtýrmacýnýn istihdam edilmesi ve yapýlan Ar-Ge projelerinin sayýsýnda önemli artýºlar kaydedilmesi ile) hýzlý bir geliºme trendi izleyerek önemli baºarýlar elde etmiº olmasý, Türkiye deki ÇUª iºtiraklerinde kimi zaman planlý ve küresel Ar-Ge çalýºmalarýnýn bir parçasý olarak ilerleyen, kimi zaman da agresif ve 17

18 risk alma eðilimli bir Ar-Ge ve üretim politikasý uygulayan ve baºarýlý olmuº yönetici profilinin bulunmasý ve zaten ÇUª bünyesindeki Ar-Ge çalýºmalarýnýn doðrudan ºirket merkezleriyle baðlantýlý olarak yürütülmesinden kaynaklanan uluslararasý deneyimin kazanýlmýº olmasý, Türkiye de küresel piyasalarda iº yapacak düzeyde Ar-Ge çalýºmalarýnýn gerçekleºtirilmesini olanaklý kýlan etkenlerdir. Öte yandan, 5746 sayýlý Ar-Ge kanununda Ar-Ge odaklý doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn desteklenmesi açýkça ifade edildiði için, Ar-Ge yatýrýmý ve ºirketlerin kendi bünyelerinden Ar-Ge merkezi oluºturmalarý için önemli teºviklerin olmasý, bir yandan yaºam maliyetlerinin düºük olmasýnýn yaratmýº olduðu göreli düºük iº gücü maliyetlerinin varlýðý ve özellikle bazý sektörlerde Ar-Ge faaliyetlerindeki maliyetlerin birçok rakip ülkeyle karºýlaºtýrýlýnca düºük olmasý (ör. Ýlaç sektöründeki klinik araºtýrmanýn maliyetlerinin her anlamda düºük olmasý gibi), Ar-Ge konusunda yapýlacak yatýrýmlarýn maliyetlerini düºürmekte ve Türkiye yi bu anlamda ÇUª larýn Ar-Ge yatýrýmý yapmalarý için güçlü bir aday haline getirmektedir. 3.2 Zayýf Yönler GZFT toplantýsý ile analiz edilmesi amaçlanan, bir diðer alan olan Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesinin önünde engel oluºturabilecek Türkiye nin geliºmeye açýk /zayýf yönlerinin ifade edildiði ve katýlýmcýlarýn oyladýklarý Zayýf yönler ve aldýklarý oylar ºu ºekilde olmuºtur: Tablo 3:Türkiye nin Ar-Ge odaklý YSY çekebilmesini destekleyecek güçlü yanlarý No: ZAYIF YÖNLER (Olumsuz-Ýçsel) OY Z1 Z54 Z32 Z29 Üniversitelerin sanayinin ihtiyacý olan uzman ve mühendis profilini karºýlayamamasý (eðitim programlarýndaki eksiklikler) a. Mühendislik eðitiminin sonucunda, mühendislerin ingilizcelerinin zayýflýðý, çoðunlukla ikinci yabancý dillerinin olmayýºý b. konusunda uzman son teknolojileri bilen Ar-Ge elaman eksikliði c. üniversite sanayi iºbirliðinin sistematik olamamasý / üniversitelerin sanayiden uzak oluºu Altyapý yetersizlikleri; Bilgi çalýºanýnýn doðru yönetilememesi, bilgiye ihtiyacý olan insanlarýn ulaºamamasý; Üniversitelerin bir kaç öncelikli alan belirleyerek odaklanmamalarý Teknokent yasa kapsamýnýn geniºletilmesi / ayný çatý altýnda Ar-Ge yapýlmasý zorunluluðunun kaldýrýlmasý / danýºmanlarýn çalýºma fýrsatlarýnýn saðlanmasý Faaliyetlerin güçlü baºlatýlýp, zayýf noktalanmasý, hatta noktalanamamasý; kamuda yapýlan planlarýn uygulanmayýºý (kalkýnma planlarý dahil)

19 Z48 Z52 Yabancý ortaklara Türkiye' de Ar-Ge nin varlýðýný somut projeler ile gösterme süreçlerinde yetersizlik Amerika ve Avrupadaki ºirketlerin Türkiye'yi Hindistan ve Çin gibi ülkelerle ayný konumda görmesi; Türkiye'de yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin tanýtýmýnýn yeterince yapýlmamasý, Örneklerin baºarý hikayeleri olarak sunulmamasý; Türkiye'nin hala "low cost country" olarak görülmesinin dezavantajlarý (üretim açýsýndan); Türkiye'nin yurtdýºýndaki imajýnýn kötülüðü; Uluslararasý firmalar tarafýndan bölgesel odaklanmalarýnýn ve etnik çatýºmalarýn oluºturduðu kötü imaj; 8 8 Z49 Türkiye'nin sektörel bazda yol haritasýnýn olmamasý / belirsizliði (imkanlarýn sýnýrsýzlýðý )/ olanýn da uygulanmamasý 7 Z6 Üniversite yeteneklerinin olanaklarýnýn bölge ihtiyaçlarý ile uyumlu olmamasý 6 Z17 Çalýºma koºullarý ve sosyal haklarýn yetersizliði, motivasyon düºüklüðü; Maddi koºullarýn geliºmiº ülkelere nazaran geride kalmasý; Nitelikli iºgücünün Ar-Ge faaliyetleri için kullanýlamamasý; Ar-Ge yapan ºirketlerdeki çalýºan personel sirkülasyonu baºarýlý proje sayýsýný negatif etkiliyor olmasý, proje süreleri uzamasý 6 Z21 Export kontrol ve IPR alanlarýndaki yetersiz altyapý ve iºgücü 6 Z26 Ar-Ge kanununun ilaç sektörüne hitap etmemesi 6 Z4 Üniversitelerde Ar-Ge yapabilme yetkinliðinin ön plana çýkarýlmamasý 5 Z5 Z7 Akademisyenlerin fikirlerini / çalýºmalarýný somut ürüne dönüºtürme isteklerinin olmamasý (bilinç ve fýrsatlar) Üniversite sanayi beraber çalýºma modelinin (collaboration) geliºmiº ülkeler oranla yetersiz olmasý 5 5 Z11 Kamu/ proje "sektör bazlý" teºviklerin olmamasý 5 Z13 Z27 Z35 Z43 Z45 Z47 Ar-Ge merkezi sertifikasýnýn ve denetleme iºinin sanayi ve ticaret bakanlýðýnca kullanýlan teºviklere iliºkin denetimin Maliye Bakanlýðý'nca yapýlmasý (iki ayrý otoritenin varlýðý) Hukuk güvenliðinin yeteri ölçüde saðlanamamýº olmasý, yasal düzenlemelerin sýk deðiºmesi ve haklarýn geri alýnmasý; çok aðýr iºleyen adalet mekanizmasý Saðlanacak teºviklerin Ar-Ge çalýºan sayýsýna baðlý olmasý / doðrudan Ar-Ge iºinin niteliðine baðlý olunmasý Küçük yeniliklere odaklanma ve büyük çapta Ar-Ge yapma düºüncesinden uzak olma geçmiºi ve stratejisi Uluslararasý alanda rekabet edebilecek yan sanayi yaratýmý için özel strateji ve teºvik sisteminin olmamasý Hükümetin öncelikli geliºim alaný olarak Ar-Ge yi seçmemesi ( bu konuda köklü bir deðiºiklik yapmamasý) Z50 Ülke Ar-Ge teºviklerinin uluslararasý platformalarda tanýtýmý yetersiz 5 Z56 ªirketlerde genel olarak inovasyonun "ºirket kültürüne" entegre olmamasý; Ýnovasyon sürecinin Ar-Ge sürecine dönüºtürülmesinde tecrübe eksikliði; "Ar-Ge anlayýºýnýn belli 5 19

20 bölgelerde kalmasý Z14 Yetersiz ana sanayi / yan sanayi iºbirlikleri 4 Z15 Kurumlar arasý koordinasyonun / iºbirliklerini zor olmasý (Tübitak'ýn rolü ve Sanayi Bakalýðý) 4 Z19 Fason üretim ve kolay para kazanma mantýðýnýn henüz deðiºmemesi 4 Z20 Uzman Ar-Ge personelinin azlýðý - doktoralý Ar-Ge personelinin azlýðý 4 Z22 Z2 Z3 Özel sektör / kamu iºbirliði ile devam eden Ar-Ge kümelendirme çalýºmalarýna ve projelerine katýlým ekseninde istek olmamasý Sanayinin üniversitlerdeki yetkinlikleri bilmemesi / üniversitelerdeki yeteneklerin bilinmemesi Üniversite ortamýnda akademik deðerlendirme krtiterlerinin çaðdýºý kalmasý; çalýºmalar için gerekli özerk ortamýn yaratýlmamasý (Üniversitelerde yönetimin özerk olmayýºý ve rektörlerin çoðunlukla yöneticilik özellikleri dikkate alýnmadan seçilmesi) Z12 Kobi'ler için Ar-Ge altyapý desteðinin olmamasý 3 Z16 Z30 Z31 Z36 Yüksek iºgücü maliyetleri / iº gücü eðilimleri / tercihleri (uzun süreli Ar-Ge personelinin az olmasý, isteðinin olmamasý) Bürokrasi (baºvuru süreci, raporlamalar); Türkiye'de çalýºtýrýlmasý düºünülen, senior seviyesindeki mühendislerin çalýºma izni alamamalarý Patent kanunundaki eksiklikler (özellikle ilaç sektöründe); yabancý sermaye yatýrýmý yapacak firmalarýn patent konusundaki korkularý Kamu yönetimindeki üst düzey yöneticilerin ve bakanlarýn temel yönetim bilgisine sahip olmadýklarý için yapýlan hatalar Z37 Denetleyici ve yönlendirici kurumlarýn bilgi azlýðý 3 Z39 Türkiye'deki Ar-Ge istatistikleri ile ilgili veri tabanlarýný yetersiz / eksik olmasý 3 Z41 Dýºarý beyin göçünün çok olmasý 3 Z42 Yolsuzluðun(Corruption'ýn) yoðun olmasý 3 Z46 Türkiye'nin potansiyelinin yeterince farkedilememesi - iºgücü ve üretim kapasitesi anlamýnda 3 Z8 Diðer ülkelerin Ar-Ge'ye verdikleri önem ve teºviklerin görece üstünlüðü 2 Z9 Ar-Ge sonucu ortaya çýkan ürünlerin endüstrileºmesi için teºviklerin azlýðý ve yeterli nitelikte olmamasý 2 Z23 Yerli firmalarýn finansal altyapýlarýnýn zayýflýðý - Ar-Ge için fon ayýramamasý 2 Z28 Ar-Ge sonucu ortaya çýkan ürünlerin ihracýnýn (yeni transfer fiyatlandýrmasý mevzuatý) önündeki engeller; kanunlarýn uygulanmayýºý 2 Z33 Teºviklerin kredi teºvikleri yerine vergi indirimi vb. biçimlerde olmasý / GÝB in denetimine tabii 2 20

İÇİNDEKİLER 3. GZFT ANALİZİ SONUÇLARI 14. 3.1 Güçlü Yönler.15. 3.2 Zayıf Yönler..18. 3.3 Fırsatlar 24. 3.4 Tehditler..27

İÇİNDEKİLER 3. GZFT ANALİZİ SONUÇLARI 14. 3.1 Güçlü Yönler.15. 3.2 Zayıf Yönler..18. 3.3 Fırsatlar 24. 3.4 Tehditler..27 YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ªeniz TUNCER STPS WP - 0406

ªeniz TUNCER STPS WP - 0406 TÜRKÝYE ELEKTRONÝK SEKTÖRÜNDE PROJE YÖNETÝMÝ VE PROJE ÝLETݪÝM YÖNETÝMÝ ÝÇÝN BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ KULLANIMI ªeniz TUNCER Yüksek Lisans, Bilim ve Teknoloji Politikasý Çalýºmalarý STPS WP - 0406 ÖZ Bu çalýºmada,

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

SEBEPLER. a)tahakkuk Bazlý Muhasebe Sisteminin Önem Kazanmasý...16

SEBEPLER. a)tahakkuk Bazlý Muhasebe Sisteminin Önem Kazanmasý...16 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa ÖZET.ii ABSTRACT.iii TEZ JÜRÝSÝ VE ENSTÝTÜ MÜDÜRLÜÐÜ ONAYI.iv ÖZGEÇMݪ...v TABLOLAR xii ªEKÝLLER.xiii SÝMGELER VE KISALTMALAR...xiv GÝRݪ.1 BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE DE MALÝ YAPILANMA ÝHTÝYACINI

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

Internet te H ekim (H asta) Tanýlamasý ve Veri Güvenliði

Internet te H ekim (H asta) Tanýlamasý ve Veri Güvenliði Internet te H ekim (H asta) Tanýlamasý ve Veri Güvenliði Saðlýk Biliºimi Oturumlarý Inet-tr 03 Konferansý 12 Aralýk, Cuma Istanbul Mete Varas, varas@tursign.com Gerçek Ýhtiyaçlar Gerçek Talep Rekabet Yasa

Detaylı

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARIN) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ:

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARIN) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ: FÝNANSBANK A.ª. QUANT B TÝPÝ DEÐݪKEN FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 Finansbank A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanýlarak ve bu içtüzük

Detaylı

TEK BÝR METÝN HALÝNE GETÝRÝLEREK TASARRUF SAHÝPLERÝNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR.

TEK BÝR METÝN HALÝNE GETÝRÝLEREK TASARRUF SAHÝPLERÝNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. BU ÝZAHNAME; FON KURUCUSU, FON YÖNETÝCÝSÝ VE FON YETKÝLENDÝRÝLMݪ KATILIMCILARINDA; FON ÝÇTÜZÜÐÜ VE HER AY ÝTÝBARÝYLE HAZIRLANAN, FONA ÝLݪKÝN MALÝ BÝLGÝLERÝN YER ALDIÐI AYLIK RAPORLARLA BÝRLÝKTE TASARRUF

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

THE ANALYSIS OF HORTICULTURE SECTOR IN TURKEY

THE ANALYSIS OF HORTICULTURE SECTOR IN TURKEY TÜRKÝYE DE BAHÇE BÝTKÝLERÝ SEKTÖRÜNÜN ANALÝZÝ Ý. YILMAZ 1 C. SAYIN 1 B. ÖZKAN 1 C. F. KARADENÝZ 1 ÖZET Çalýºmada bahçe bitkileri üretiminin mevcut durumunun genel bir deðerlendirilmesi yapýlmýº ve sektörün

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

SARBANES OXLEY (2002) YASASI VE

SARBANES OXLEY (2002) YASASI VE TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ SOSYAL BÝLÝMLER ENSTÝTÜSÜ MALÝYE ANABÝLÝM DALI SARBANES OXLEY (2002) YASASI VE BAÐIMSIZ DENETÝME ETKÝLERÝ Hazýrlayan: Aslan Savaº DEMÝRCAN Danýºman: Yrd. Doç. Dr. Kýymet TUNCA ÇALIYURT

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

NpN ve PnP Tipi Transistörler

NpN ve PnP Tipi Transistörler NpN ve PnP Tipi Transistörler Bipolar Transistorler - Ders Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr. Hilmi KUªÇU Yukarýda belirtilen deðiºik iºlevli bütün transistörlerin esasý Yüzey Birleºmeli Transistör 'dür. Bu nedenle,

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

vb. iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir.

vb. iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir. SWOT ANALİZİ Kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. Bu sayede o kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

S.B.K.P. (B.) TARÝHÝ KISA DERS ÝN PARTÝ PROPAGANDASININ S.B.K.P.(B.) MERKEZ KOMÝTESÝ KARARI

S.B.K.P. (B.) TARÝHÝ KISA DERS ÝN PARTÝ PROPAGANDASININ S.B.K.P.(B.) MERKEZ KOMÝTESÝ KARARI S.B.K.P. (B.) TARÝHÝ KISA DERS ÝN YAYINLANMASI ÝLE BAÐINTILI OLARAK PARTÝ PROPAGANDASININ ÖRGÜTLENMESÝ ÜZERÝNE S.B.K.P.(B.) MERKEZ KOMÝTESÝ KARARI Yabancý Diller Yayýnevi, Moskova 1939 Türkçe çevirisi

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BÝLGÝSAYAR ÇAÐINDA ÝNTERNET ÝN AÐINDA

BÝLGÝSAYAR ÇAÐINDA ÝNTERNET ÝN AÐINDA BÝLGÝSAYAR ÇAÐINDA ÝNTERNET ÝN AÐINDA BÝLGÝSAYARLI GELECEÐE MARKÝST AÇIDAN BÝR BAKIª NUSRET ªEN Bilgisayar Çaðýnda Ýnternet'in Aðýnda 2 ÝÇÝNDEKÝLER SUNUª...5 -I-...7 TEMELLER...7 1. TOPLUMSAL YAªAM...7

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı

Eskişehir Ticaretinin Geleceği STRATEJİK GELECEK TASARIMI

Eskişehir Ticaretinin Geleceği STRATEJİK GELECEK TASARIMI STRATEJİK GELECEK TASARIMI Strateji nedir? Strateji, bir doğrultu ve rota belirleme süreci s demektir. Bulunulan ortamın n saptanmasından ndan sonra gelecekte hedeflenen konum belirlenir. Gelecekteki hedef

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª.

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR (ÝNGÝLÝZCE ORÝJÝNALÝNDEN TERCÜME) BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. Yönetim Kurulu na 1. Kuveyt

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

Swot analizi. SWOT analizi ile, incelenen örgütler güçlü ve zayıf yanları ile oluşabilecek tehditler ve fırsatlar ortaya konulacaktır.

Swot analizi. SWOT analizi ile, incelenen örgütler güçlü ve zayıf yanları ile oluşabilecek tehditler ve fırsatlar ortaya konulacaktır. Konunun adı 1. Giriş 2. Tarihçesi 3. Faaliyet alanları 3.1. Piyasadaki yeri 3.2. Alım satış 3.4. Dış ticaretteki yeri v.s (istatistikler, basit tablolar v.s.) 4. Swot analizi (eksik yönleri zayıf yönleri)

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı