Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma Metin Saip SÜROCOOĞ LU 1 Funda P ı nar ÇAKIROĞLIP Geli ş Tarihi : Özet: Bu ara şt ı rma, Ankara Üniversitesi'nde lisans ö ğ renimi yapan öğ rencilerin bat ı tarz ı ve geleneksel h ızl ı haz ı r yiyeceklerin tercih durumlar ı n ı saptamak için toplam 886 ö ğrenci ( erkek, k ız) üzerinde yürütülmü ştür. Araşt ı rmaya al ı nan erkek öğ rencilerin ortalama ya ş lar ı 21.63±2.27 y ı l, k ı z öğrencilerin ise 20.62±1.85 y ı ld ı r. Öğ rencilerin h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlar ı na gitme s ı kl ıklar ı irdelendiğinde öğrencilerin daha çok geleneksel restoranlara gittikleri belirlenmi ştir. Her iki ö ğ renci grubunda da ilk s ırada tercih edilen ürün etli pidedir. İkinci s ı rada k ız öğ rencilerde patates k ızartmas ı, erkek ö ğ rencilerde ise et döner olup, üçüncü s ı rada her iki cinste de hamburger gelmektedir. içecek olarak da en çok tercih edilenin kola oldu ğ u belirlenmi ştir. Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, h ızl ı haz ı r yiyecek tercihi, h ızl ı haz ı r besinler, h ızl ı haz ı r içecekler The Research on Fast Food Preferences of University Students of Ankara Abstract: This research was conducted to determine fast food and traditional meals preferences of 886 under graduate students ( male and female) in Ankara University. The mean age of the male and female students were21.63±2.27 and 20.62±1.85 years respectively. It was determined that tend to go to traditional restaurants instead of fest food restaurants when the frenquency of preferences are concerned. First choice was "etli pide" for both groups. Second choice was "french fries" for females and "döner" for males. The third choice of both groups were "hamburger". When the beverages were concerned it was found that the first preferable one was "coke". Key Words: Graduate students, fast food preferences, fast food meals, fast food beverages Giriş Toplumlar ın sosyal ve ekonomik yap ılar ında olan değ i şikliklere ba ğ l ı olarak ortaya ç ıkan yeni ya şam biçimleri, kendi kurallar ı n ı da beraberinde getirmektedir. Bireyin ya şam şekli, besin seçiminde ve tüketiminde önemli rol oynamaktad ı r. Türk toplumunda sanayile şme ve kentle şme ile beraber, aile bireylerinin de yo ğun olarak i ş yaşam ına kat ı l ı m ı, insanlar ı ev d ışında yemek yemeye itmi ştir (Bayraktar ve Erel 1986, Erdem ve Arslan 1989). Günümüzde bu ya şam şekli, ki şilerin beslenme al ışkanl ı klar ı n ı de ğ i ştirmi ş; g ıda sektörü, çabuk ve h ızl ı yemek zorunda kalan insanlar için haz ır, yar ı haz ı r, dondurulmu ş besinleri tüketicinin hizmetine sunmu ştur. H ızl ı haz ı r beslenme şekli insan ı n zamanla yar ışmas ı sonucu ortaya ç ıkan bir değ işimin sonucudur. Türk toplumunun ya şam şekli ve sosyal yap ısı incelendi ğinde beslenme kültüründe h ı zl ı haz ır beslenme sisteminin yüzy ı llard ır var oldu ğu görülecektir. Örnek verilecek olursa; tabla üzerinde sat ılan simit, çe şitli börekler, çörekler, seyyar aç ı k/kapal ı arabalarda porsiyon usulü sat ılan hamur tatl ı lar ı, nohutlu pilav, ekmek aras ı ciğer, bal ı k, döner, köfte, ızgara et- ş i ş say ılabilir. Bugünkü anlamda h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar zincirine benzer şekilde pideci, kebapç ı, muhallebici, börekçi, köfteci restoranlar' ayak üstü h ızl ı yemek sisteminin temsilcileridir. Bu geleneksel restoranlar ı n yan ına zamanla bat ı kökenli pizza, hamburger satan restoranlar aç ı lm ışt ı r. İstanbul halk ı üzerinde yap ılan bir ara şt ırmada; ailenin d ışar ıda yemek yemek için kebapç ı ve pizzac ı restoranlar ı, McDonald's ve Wimpy gibi h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlardan daha fazla tercih ettikleri bulunmu ştur (Kongar ve Berksoy 1990). Türkiye'de ilk McDonald's restoran' 24 Ekim 1986'da Istanbul Taksim Meydan ı nda aç ı lm ışt ır (Anonim 1998). Daha sonraki y ı llarda, üniversite kampüslerinde, hipermarketlerde, şehir merkezlerinde Amerikan ve bat ı orjinli h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar' (Wendy's, Kentucky Fried Chicken, Burger Kings vb) giderek ço ğalm ışt ı r. Bu restoran menüleri Türk halk ı n ın yemek tercihleri aras ı nda yerini alm ışt ır. Özellikle, okul ça ğı çocuklar ı ve üniversite gençleri aras ında bu beslenme tarz ı çok ra ğbet görmektedir. Ankara'da ya ş grubu toplam 600 öğrenci üzerinde yap ı lan bir ara şt ırmada; ö ğrencilerin ev d ışında daha çok hamburger, döner, sandviç, patates k ızartmas ı, pide, tost türü besinleri tercih ettikleri belirlenmi ştir (Sa ğlam 1991). Gençlerin h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ı tercih etmelerinde dekor, atmosfer, yiyecek kalitesi, kolay ulaşabilme, servis h ızı, menüdeki çe şitlilik, özel ürünlerin olmas ı gibi faktörler önemli rol oynamaktad ı r (Bayraktar ve ark. 1995). H ızl ı haz ı r yiyecekler, bugün ve gelecekte de g ıda endüstrisi için h ızla geli şen bir sektör, insanlar için de vazgeçilmez bir tüketim biçimi olmaya devam edecektir. Bu ara şt ırma; Ankara Üniversitesi ö ğrencilerinin bat ı tarz ı ve geleneksel h ızl ı haz ır yiyeceklerin tercih durumlar ı n ı saptamak amac ıyla planlanm ışt ı r. ' Ankara Üniv. Ziraat Fak.Ev Ekonomisi Yüksekokulu Beslenme Anabilim Dal ı - Ankara

2 SÜRÜCOOĞLU, M.S. ve F.P.ÇAKIRO ĞLU. "Ankara üniversitesi ö ğrencilerinin h ızl ı haz ı r yiyecek tercihleri üzerinde bir ara şt ı rma" 117 Materyal ve Yöntem Bu ara ştirma, Ankara Üniversitesinde ö ğ renim gören erkek ve k ız toplam 886 ö ğrencinin bat ı ta ız ı h ızl ı haz ır ve geleneksel h ızl ı haz ır yiyecek ve içecek tercihlerini belirlemek için yürütülmü ştür. Fakültelerin yemekhanelerine ö ğle yeme ği için gelen öğrenciler aras ından gönüllülerden bir çal ışma grubu olu şturulmu ştur. Bu şekilde; Ziraat Fakültesi'nden 300 öğrenci, Dil Tarih ve Co ğrafya Fakültesi'nden 260 ö ğrenci, Veteriner Fakültesi'nden 161 ö ğrenci, Hukuk Fakültesi'nden 102 öğrenci, Ilahiyat Fakültesi'nden 63 öğrenci ara şt ı rmaya dahil edilmi ştir. Öğrencilerin h ızl ı haz ı r yiyecek tercihlerini belirlemede anket formlar ı kullan ı lm ışt ır. Anket formlar ı her bir öğrenci ile kar şı l ı kl ı görü şülerek doldurulmu ştur. Anket formunda ö ğrenciler hakk ı nda genel bilgiler, h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlar ına ve di ğer restoranlara gitme s ı kl ığı ile h ızl ı haz ır yiyecek ve içecek tercihlerini belirleyen sorulardan olu şan bölümler yer almaktad ı r. Anket formunda çe şitli ara şt ı rma sonuçlar ı ndan yayg ın tüketimi oldu ğu belirlenen ve en çok tercih edilen ürünler yer alm ışt ır. Buna göre bat ı tarz ı h ızl ı haz ı r yiyeceklerden; hamburger, cheeseburger, sosisli sandviç, salata bar, pizza ve patates k ızartmast; geleneksel Türk h ızl ı haz ır yiyeceklerinden; et döner, tavuk döner, bal ık ekmek, kokoreç, etli pide, peynirli pide ve lahmacun seçilmiştir. Içecek olarak kola, diyet kola, renkli me ştubat, konserve meyve suyu, neskafe ve ayran seçilmiştir. H ızl ı haz ı r yiyecek ve içecek tercihlerinin değerlendirilmesinde kar şı laşt ırman ın daha belirgin olmas ı için T= 3T1+2T2+T3 puanlama formülü kullan ı lm ışt ı r. Formülde T: toplam puan, T1: birinci tercih, T2: ikinci tercih, T3: üçüncü tercihi ifade etmektedir ( Şahinkaya 1983). Bu tercih formülü birçok ara şt ı r ı c ı taraf ı ndan kullan ı lm ış; geçerlilik ve güvenirlili ği saptanm ışt ı r (Akta ş 1979; Özlen ve Özgen 1989, Akman 1998, Özçelik ve Sürücüoğlu 1998). Ö ğrencilerden h ızl ı haz ır yiyecekler içinde en çok tercih etti ğinden en aza do ğru 1., 2., ve 3. diyerek numaraland ı rmalar ı istenmi ştir. Puanlama sisteminde birinci tercih üç puan, ikinci tercih iki puan, üçüncü tercih bir puan ile çarp ı lm ışt ı r. Bu şekilde yiyecek ve içeceklerin ald ı klar ı puanlar tek tek toplanarak herbir öğrencinin yiyecek-içecek tercih puanlar ı belirlenmi ştir. Her öğrencinin her bir yiyecek için verdi ği puanlar bilgisayara yüklenmi ş h ızl ı haz ır yiyeceklerin ve içeceklerin ald ı klar ı ortalama puanlar hesaplanm ış ve değerlendirilmi ştir. Bu ara şt ırman ı n istatistiksel i şlemleri SPSS program ında yap ı lm ışt ır (SPSS Windows 9.0). öğrencilerin cinsiyetlerine ve Ankara'ya gelme yerlerine göre h ızl ı haz ır yiyeceklerin ve içeceklerin tercih puan ortalamalar ı ve standart sapma de ğerleri (Standart Deviation(SD)) çizelgeler halinde gösterilmi ştir. Cinsiyetler aras ında iki ortalama aras ındaki fark ın önemlilik testi (Student t testi), Ankara'ya gelme yerlerine göre tek yönlü varyans analizi (One Way Anova+Turkey H SD testi (Post Hoc test) yap ı lm ıştı r. Bulgular ve Tartışma Verileri ıı de ğerlendirilmesi sonucunda ö ğrencilere ait baz ı fiziksel özellikler Çizelge 1'de sunulmu ştur. Ara şt ırmaya al ınan erkek ö ğrencilerin ortalama ya şlar ı 21.63±2.27 y ıl, k ız öğrencilerin 20.62±1.85 y ı l; vücut a ğı rl ı klar ı erkeklerde 69.23±8.77 kg, k ızlarda 54.61±6.98 kg; boy uzunlu ğu ortalamalar ı erkeklerde; ±6.52 cm, k ızlarda ise ±5.69 cm olarak belirlenmi ştir. H ızl ı haz ı r yiyecek restoran tercihi Ara şt ırmaya al ınan öğrencilere bat ı orjinli ve geleneksel h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ına gitme s ı kl ı klar ı sorulmu ş ve yan ıtlar Çizelge 2'de verilmi ştir. Çizelge 1. Oğ'rencilerin baz ı fiziksel özellikleri Cinsiyet Min.Maks. Yaş (Y ı l) Erkek 21.63± K ız 20.62± Vücut Ağı rl ığı Erkek 69.23± (kg) K ız 54.61± Boy Uzunlu ğ u Erkek ± (cm) K ız ± Çizelge 2. ö ğrencilerin h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlar ına gitme s ı kl ıklanna göre da ğı l ı mlan Restoran türleri 1. Hamburger restoran* Erkek K ı z 2. Pizza restoran** Erkek K ız 3. Döner restoran* Erkek K ız 4. Pide restoran"* Erkek K ız 5. Lahmacun restoran** Erkek K ı z 1) Khikare= SD: 4, P<0.01 2) Khikare= 6.24 SD: 4, P>0.05 3) Khikare= SD: 4, P<0.05 Cinsiyet Hergün Haftada Ayda birkaç Y ı lda birkaç Seyrek kez birkaç kez kez S % S % S S % S ) Khikare= SD: 4, P>0.05 5) Khikare= 6.86 SD: 4, P>0.05 *önemli **Onemsiz _76 S Total oo.00 oo.'oo ı op.00 ı tro.00 -

3 118 TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, Cilt 6, Say ı 3 Öğrencilerin bat ı tarz ı h ızl ı haz ır yiyecek (hamburger ve pizza restoranlar ı) restoranlara gitme s ı kl ı klar ı k ıyasland ığında erkek ve k ız öğrencilerin daha fazla hamburger restoranlara gittikleri görülmektedir. Erkek öğrencilerin % 11.84'ü, k ız öğrencilerin % 25.85'i haftada birkaç kez hamburger türü restoranlara giderken; bu s ı kl ı k pizza restoranlar ı nda erkek öğrencilerde % 6.04, k ız öğrencilerde ise % 8.26 oran ındad ır. Bunun yan ında k ız öğrencilerin erkek ö ğrencilere göre hamburger ve pizza türü restoranlara daha fazla s ı kl ı kla gittikleri belirlenmi ştir. Cinsiyetler aç ısından hamburger restoranlara gitme s ı kl ı klar ı aras ındaki farkl ı l ıklar istatistiksel olarak önemli (P<0.01), pizza restoranlara gitme s ı kl ı klar ı ise önemsizdir. Hertzler&Frary (1992); üniversite ö ğrencilerinin beslenme durumlar ı n ı ve d ışar ıda yemek yeme durumlar ı n ı saptamak için yapt ı klar ı bir ara şt ı rmada; erkek öğrencilerin k ız öğrencilere k ıyasla daha fazla oranda h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ına gittiklerini saptam ışlard ı r. Öğrencilerin % 11'i y ı lda birkaç kez, % 35'i ayda bir ya da iki kez, % 38'i haftada birkaç kez, % 7'si günde birkaç kez h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ında yemek yediklerini belirlemi şlerdir. Geleneksel h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlar ı aras ı nda (dönerci-pide-lahmacuncu) ise ö ğrenciler taraf ından en s ı kl ıkla gidilenin "Döner restoran" oldu ğu ve erkeklerin 37.68'inin, k ızlar ı n ise % 27.54'ünün haftada birkaç kez bu restoranlara gitti ği görülmektedir. Erkek ve k ız öğrencilerin geleneksel h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ına gitme s ı kl ı klar ı k ıyasland ığı nda ise erkek ö ğrencilerin daha fazla oranda bu restoranlar ı tercih etti ği saptanm ışt ı r. Haftada birkaç kez döner restoranlara gidenlerin oran ı erkeklerde % 37.68, k ızlarda % 27.54; pide restoranlara gidenlerin oran ı erkeklerde % 29.71, k ızlarda % 22.88; lahmacun restoranlara. gidenlerin oran ı erkeklerde % 19.81, k ızlarda ise % 15.68'dir. Yap ı lan istatistiksel analizde; cinsiyete göre geleneksel h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlar ı na gitme s ı kl ı klar ı aras ındaki farkl ı l ı klar döner restoran için önemli (P<0.05), di ğer restoranlar için önemsizdir. Geleneksel h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ı ile bat ı tarz ı h ı zl ı haz ır yiyecek restoranlar ına gitme s ı kl ıklar ı karşı la şt ı r ı ld ığı nda; ö ğrencilerin daha çok geleneksel h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlar ı na gittikleri bulunmu ştur. Amerika Birle şik Devletleri'nde çok say ı da tüketicinin h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlar ında yemek yedikleri belirtilmekte olup, tüketicilerin % 7.7'sinin kahvalt ıda, % 48.9'unun öğle, % 31.6's ı n ın ise akşam yemeklerinde bu restoranlara gidip yemek yedikleri ortaya ç ı kar ı lm ışt ı r (Hoolingsworth 1994). H ızl ı haz ı r yiyecek tercihleri H ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ı, tüketicilere h ızl ı ve standard menüler sunmaktad ır. Bu yemek sisteminde "hamburger-patates ve kola"dan olu şan menü popüler yemek durumundad ı r verilerine göre ABD'de en çok tercih edilen h ı zl ı haz ır yiyecek ürünleri s ıras ıyla; pizza, jambonlu sandviç, biftek, hamburger, peynirli makarna, hindili sandviç, spagetti ve peynirli sandviçtir (Hoolingsworth 1994). Hamburger, cheeseburger, bigburger, pizza, sosisli sandviç vs gibi yiyecekler Türk beslenme al ışkanl ı klar ı na son çeyrek yüzy ılda girmi ş Amerikan ve Bat ı kökenli yiyeceklerdir. Et döner, tavuk döner, bal ı k ekmek, kokoreç, pide, lahmacun gibi yiyecekler geleneksel h ızl ı haz ı r yiyecek ürünleridir. Patates k ızartmas ı ve salata barlar ise Türk halk ı n ı n günlük menüleri içinde yer alan yemeklerdir. Türk h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ında pide, döner, lahmacun, bal ık ekmek gibi ürünlerin yan ında mutlaka ücretsiz olarak salata ikram edilmektedir. Çizelge 3'de ara şt ırmaya al ınan öğ rencilerin, h ızl ı haz ır yiyecek tercih puan ortalamalan verilmi ştir. Çizelge incelendi ğinde; tercih puan ortalamas ı en yüksek olan besinler; k ız öğrencilerde s ıras ıyla; etli pide (1.61±1.34), patates k ızartmas ı (1.57±1.14), hamburger (1.52±1.26), lahmacun (1.44±1.17), pizza (1.36± 1.19), et döner (1.28±1.27)'dir. Erkek öğrencilerde ise s ıras ıyla; etli pide (1.61±1.34), et döner (1.43±1.28), hamburger (1.40±1.29), patates k ızartmas ı (1.29±1.19), sosisli sandviç (1.21±1.31). ve lahmacun (1.12±1.20)'dur. Erkek ve k ız öğrencilerin cheeseburger, pizza, patates k ızartmas ı, peynirli pide ve lahmacun tercih puanlar ı aras ı nda istatistiksel aç ıdan anlaml ı bir farkl ı l ı k bulunmu ştur (P<0.05). Her iki öğrenci grubunda da ilk s ırada tercih edilen ürün etli pidedir. Ikinci s ırada k ız öğrencilerde patates k ızartmas ı, erkek ö ğrencilerde ise et döner olup, üçüncü s ırada her iki cinste de hamburger gelmektedir. Özçelik ve Sürücüo ğlu (1998) h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ı nda yemek yiyen tüketiciler üzerinde yapt ı klar ı bir ara şt ırmada; tüketicilerin hergün en s ı kl ı kla tükettikleri h ızl ı haz ır yiyecek ürünleri içinde ilk s ı ray ı patates k ızartmas ın ın ald ığı n ı, bunu s ıras ıyla peynirli sandviç, hamburger, sucuklu tost, kar ışık tost ve et dönerin izlediğini belirlemi şlerdir. Çizelge 3. Ö ğ rencilerin cinsiyetlerine göre h ı zl ı haz ı r yiyecek tercih puan ortalamalar ı H ı zl ı haz ı r yiyecekler Erkek K ı z t testi Hamburger 1.4% % * Cheeseburger 0.4% ± * Bigburger 0.25± ± ** Pizza 1.0% ± ** Patates K ı zartmas ı 1.2% ± ** Sosisli sandviç 1.21± % * Salatalar 0.47± ± * Et döner 1.4% ± * Tavuk döner 0.2% % * Etli pide 1.71± ± * Peynirli pide 0.5% ± ** Lahmacun 1.1% ± ' Bal ı k ekmek 0.11± ± * Kokoreç 0.1% ± * * istatistiksel aç ıdan önemsiz (P>0.05) ** istatistiksel aç ı dan önemli (P<0.05)

4 SÜRÜCÜOĞLU, M.S. ve F.P.ÇAKIROĞLU. "Ankara üniversitesi ö ğ rencilerinin h ızl ı haz ı r yiyecek tercihleri üzerinde bir ara şt ı rma" 119 Elmac ıoğlu (1996); h ızl ı haz ı r yemek sisteminde önceliklerin belirlenmesi üzerinde yapt ığı bir ara şt ırmada; kişilerin % 10.99'unun hamburger, % 10.7'sinin döner ekmek, % 8.7'sinin köfte ekmek, % 8.1'inin patates k ızartmas ı n ı tercih ettiklerini saptam ışt ı r. öğrencilerin Ankara'ya gelme yerlerine göre h ızl ı haz ır yiyecek tercih puan ortalamalar ı Çizelge 4'de verilmi ştir. Araşt ırmaya al ınan ö ğrencilerin, Ankara'ya gelme yerlerine göre h ızl ı haz ır yiyecek tercih puan ortalamalar ı incelendi ğinde; en yüksek tercih puan ı alan h ızl ı haz ı r yiyecek ürünleri Ankara'da ailesiyle beraber oturan öğrencilerde s ıras ıyla etli pide (1.76±1.33), hamburger (1.58±1.26), et döner (1.56±1.29) ve sosisli sandviç (1.54±1.29); Ankara'ya ba şka bir ilden gelenlerde en çok tercih puan ı alan h ızl ı haz ır yiyecek ürünleri: etli pide (1.75±1.26), patates k ızartmas ı (1.60±1.28), tavuk döner (1.45±1.28) ve et döner (1.43±1.28); en dü şük tercih puan ı alan ürünler ise kokoreç (0.10±0.50), bal ık ekmek (0.10±0.30), cheeseburger (0.15±0.58), bigburger (0.25±0.71) ve peynirli pide (0.25±0.71ydir. İlçelerden gelen ö ğrencilerde de h ızl ı haz ır yiyecek tercihleri içinde en yüksek ortalama puan ı alan ilk üç ürün s ıras ıyla etli pide (1.60±1.36), patates k ızartmas ı (1.52±1.18), hamburger (1.51±1.27); bu s ıralama köyden gelenlerde ise etli pide (1.65±1.32), hamburger(1.45±1.29) ve patates k ızartmas ı (1.43±1.17yd ı r. H ızl ı haz ır yiyeceklerden hamburgeri en çok tercih eden öğrenci grubu Ankara'da ailesi ile beraber oturanlarda bulunmu ştur- (1.58±1.26). Ikinci s ırada en yüksek tercih edenler ilçeden gelenler (1.51±1.27), üçüncü s ırada ise köyden gelenler bulunmaktad ı r (1.45±1.29). Ankara'da oturan ö ğrencilerde, di ğer yörelerden gelenlere göre en yüksek ortalama tercih puan ı alan h ızl ı haz ır yiyecekler, cheeseburger (0.44±0.83), pizza (1.48±1.24), sosisli sandviç (1.54±1.29), et döner (1.56±1.29), kokoreç (0.20±0.57), peynirli pide (0.78±1.08), lahmacun (1.33±1.16) ve etli pide (1.76±1.33)'dir. Bigburger'in en yüksek ortalama tercih puan ı ald ığı grup ilçeden (0.29±0.75), patates k ızartmas ı n ın ilden (1.60±1.28), salatabar ın köyden (0.53±0.93), tavuk dönerin ilden (1.45±1.28), bal ık ekmek köycwr ı gelenlerden (0.13±0.46) oldu ğu yine ayn ı çizelge 4'den izlenmektedir. Ankara'da oturan, Ankara'ya bir ba şka şehirden gelen, ilçeden gelen ve köyden gelenler aras ı nda; hamburger, cheeseburger, patates k ızartmasl, salatabar, bal ık ekmek, kokoreç, etli pide, lahmacun tercih puanlar ı aç ıs ından istatistiksel olarak önemli bir farkl ı l ı k görülmemektedir. Bigburger tercih puan ortalamalan bak ı m ı ndan ilçeden gelenlerle köyden gelenler aras ında, pizza tercih puan ortalamalan aç ısından Ankara'da oturanlar ile köyden gelenler aras ında farkl ı l ık önemli bulunmu ştur (P<0.05). Ankara'da oturanlar ile di ğerleri aras ında sosisli sandviç; ilden gelenler ve köyden gelenler aras ında tavuk döner, Ankara'da oturanlar ve köyden gelenler aras ında et döner; ilden gelenler ile Ankara'da oturan ve köyden gelenler aras ında peynirli pide tercih puan ortalamalan aras ında farkl ı l ıklar istatistiksel aç ıdan önemli olduğu saptanm ışt ı r (P<0.05). Wyne et al (1994) taraf ından Güney Kore'de h ı zl ı haz ı r yiyecek tüketim s ı kl ığın ı belirlemek için yapt ı klar ı bir ara şt ırmada; Seul'de oturan ki şilerin tükettikleri h ızl ı haz ır yiyecek çe şidinin diğer bölgeler de oturanlara göre daha fazla oldu ğu belirlenmi ştir. Bu ara şt ırmada bat ıya öz--gü h ızl ı haz ır yiyeceklerden en s ı kl ı kla tüketilenlerin sandviç, hamburger, patates k ızartmas ı oldu ğu, fakat geleneksel h ızl ı haz ır yiyecek ürünlerin daha çok tercih edildiği saptanm ışt ı r. Çizelge 4. ö ğ rencilerin Ankara'ya gelme yerlerine göre h ızl ı haz ı r yiyecek tercih puan ortalamalar ı H ı zl ı haz ır yiyecekler Ankara'da oturanlar Ilden gelenler liçeden gelenler Köyden gelenler Hamburger 1.5%1.26 a 1.0%1.56 a 1.51±1.27 a 1.45±1.29 a Cheeseburcier 0.44±0.83 a 0.15±0.58 a 0.35±0.78 a 0.3%0.84 a Bigburger 0.24±0.63 ab 0.25±0.71 ab 0.1%0.42 a 0.2%0.75 b Pizza 1.4%1.24 a 1.08±1.35 ab 1.2%1.21 ab 1.1% Patates K ızartmas ı 1.31±1.16 a 1.6%1.28 a 1.52±1.18 a 1.4%1.17 a Sosisli sandviç 1.54±1.29 a 0.8%1.11 b 1.0%1.22 b 1.2%1.30 b Salatabar 0.37±0.78 a 0.3%0.69 a 0.4%0.91 a 0.5%0.93 a Et döner 1.56±1.29 a 1.4%1.28 ab 1.3%1.26 ab 1.25±1.27 b Tavuk döner 0.92±1.20 ab 1.45±1.28 a 1.02±1.21 ab 0.92±1.19 b Etli pide 1.7%1.33 a 1.75±1.26 a 1.6%1.36 a 1.65±1.32 a Peynirli pide 0.7%1.08 a 0.25±0.71 b 0.65±0.97 ab 0.7%1.04 a Lahmacun 1.3%1.16 a 1.0%1.16 a 1.2%1.19 a 1.2%1.22 a Bal ı k ekmek 0.12±0.46 a 0.10±0.30 a 0.11±0.42 a 0.1%0.46 a Kokoreç 0.2%0.57 a 0.1%0.50 a 0.15±0.47 a 0.12±0.48 a a=a önemsiz P>0.05 a=b önemli P<0.05

5 120 TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, Cilt 6, Say ı 3 içecek tercihleri Çizelge 5'de öğrencilerin cinsiyetlerine göre içecek tercih puan ortalamalar ı gösterilmi ştir. H ızl ı haz ır yemek sisteminde kola en çok tercih edilen içecekler aras ı ndad ır. Her iki cinsiyette de en çok tercih puan ı alan içecek kolad ır (E: 1.13±1.28, K ız: 1.18±1.26). Kola tercihi aç ıs ından cinsiyetler aras ı nda önemli bir fark yoktur. içecek tercihleri aç ısından her iki cinsiyette de benzer bir s ıralama görülmektedir. Buna göre; ilk s ı rada kola gelmekte, bunu ayran (E: 0.66±1.04, K ız: 0.47±0.90), haz ır meyve suyu (E: 0.36±0.82, K ız: 0.46±0.90), neskafe (E: 0.35±10278 K ız: 0.42±0.86), diyet kola (E: 0.14±0.60, K ız: 0.38±0.94), ve renkli me şrubatlar (E: 0.07±0.38, K ız: 0.13±0.55) izlemektedir. Erkek ve k ız öğrenciler aras ında diyet kola ve ayran tercih puanlar ı bak ı m ından önemli bir fark (P<0.05) varken, di ğer gazl ı içecekler, neskafe ve haz ı r meyve suyu tercih puanlar ı aç ısı ndan önemli bir fark bulunmam ışt ı r. Kola bat ı tarz ı, ayran ise geleneksel h ızl ı haz ır yemek sisteminin menülerinin vazgeçilmez içeceklerindendir. Özçelik ve Sürücüo ğlu (1998); yapt ı klar ı bir çal ışmada tüketicilerin h ızl ı haz ır yemek restoranlar ı nda en çok tercih ettikleri içeceklerin ba şta kola olmak üzere s ıras ıyla ayran, taze meyve suyu, çay, di ğer gazl ı içecekler, neskafe, haz ır meyve suyu oldu ğunu belirlemi şlerdir. Ara şt ırmaya al ınan öğrencilerin Ankara'ya gelme yerlerine göre içeceklerinin tercih puan ortalamalar ı incelendi ğinde; Ankara'da oturan ö ğrencilerin en çok tercih ettikleri içece ğin kola (1.40±1.33), ikinci s ı radaki tercihlerinin ise haz ır meyve suyu oldu ğu belirlenmi ştir (0.41±0.82). Ankara'ya ba şka bir ilden gelen ö ğrencilerin ilk tercih ettikleri içecek ayran (1.08±1.23), ikinci tercih ettikleri içecek ise kola (1.05±1.30)'d ı r. ilçe ve köylerden Ankara'da üniversitede ö ğ renim görmek için gelen ö ğrencilerin içecek tercih puanlar ı s ıralamas ı birbirine benzemektedir. Her iki grup ö ğrencinin ilk tercih ettikleri içecek kola (1.13±1.24; 1.10±1.25), ikinci s ı rada ise ayran gelmektedir (0.60±0.98; 0.55±0.98). Çizelge içeceklerin en çok tercih puan ı ald ığı yerle şim birimine göre irdelendi ğinde; kola en çok Ankara'da oturan ö ğrenciler (1.40±1.33), diyet kola ilçeden gelen ö ğrenciler (0.30±0.84), renkli me şrubatlar (0.13±0.56) ve ayran (1.08±1.23) Ankara'ya ba şka bir ilden gelenler, haz ır meyve sular ı (0.44±0.80) ilçeden gelenler, nescafe (0.44±0.90) ise köyden gelen ö ğrenciler taraf ı ndan tercih edildi ğ i görülmektedir. Geleneksel bir içecek olan ayran tercih puanlar ı aras ında ba şka bir ilden gelenler ile Ankara'da oturanlar, ilçeden ve köyden gelenler aras ında istatistiksel aç ıdan farkl ı l ı k önemli bulunmu ştur (P<0.05). Di ğer içeceklerin tercih puanlar ı ile Ankara'da bulunma ve Ankara'ya ba şka bir bölgeden gelme yerleri aras ında istatistiksel aç ı dan önemli bir fark bulunmam ışt ı r. Sağlam (1991)'da ya ş grubu gençler aras ı nda yapt ığı bir çal ışmada en çok tercih edilen içece ğin kola ve ayran oldu ğunu saptam ışt ı r. Yücecan ve ark. (1993) ya ş grubu çocuk ve gençlerin beslenme al ışkanl ı klar ı n ı saptamak için yapt ı klar ı bir ara şt ırmada; deneklerin en fazla kola ve ayran içmeyi tercih ettiklerini belirlemi şlerdir. Ara şt ırma sonuçlar ında görüldü ğü gibi genç tüketiciler aras ında kolal ı içeceklerin tüketimi çok yayg ı nd ır. Kolal ı içecekler ve renkli-renksiz içecekler beslenme uzmanlar ı nca bo ş enerji kayna ğı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle içecekler olarak ayran, taze meyve suyu ve süt gibi içeceklerin tüketiminin yayg ınlaşt ı r ı lmas ı için çocuk ve gençlere yeterli e ğ itim verilmelidir. Ankara'da üniversitede okumak için gelen * önemsiz öğrencilerin Ankara'ya gelme yerlerine göre içecek tercih önemli puan ortalamalar ı Çizelge 6'da verilmi ştir. insanlar ı n yiyecek ve içecek tercihinde ve beslenme al ışkanl ıklar ında ya şad ığı çevre, sosyo ekonomik faktörler, demografik de ğ işkenler, eğitim seviyesi gibi birçok faktör etkili olmaktad ı r (Owen et al 1997). Çizelge 5. Ö ğrencilerin cinsiyetlerine göre içecek tercih puan ortalamalar ı Içecek Erkek K ız t testi Kola 1.13± ± * Diet kola 0.14± ± ** Renkli meş rubat 0.07± ± * Haz ı r meyve suyu 0.36± ± * Ayran 0.66± ± ** Neskafe 0.35± ± * Çizelge 6. Öğrencilerin Ankara'ya gelme yerlerine göre içecek tercih puan ortalamalar ı Içecek türü Ankara'da oturanlar Ba şka ilden gelenler Ilçe'den gelenler Kola 1.40±1.33a 1.05±1.30a 1.13±1.24a Ayran 0.38±0.78a 1.08±1.23b 0.60±0.98a Renkli me şrubat 0.11±0.50a 0.13±0.56a 0.12±0.52a Haz ı r meyve suyu 0.41 ±0.82a 0.30±0.79a 0.44±0.88a Diyet kola 0.28±0.85a 0.10±0.80a 0.30±0.84a Nescafe 0.31±0.70a 0.28±0.68a 0.34±0.75a a=a P>0.05 Önemsiz a=b P<0.05 Önemli Köyden gelenler 1.10±1.25a 0.55±0.98a 0.10±0,45a 0.42±0.88a 0.27±0.80a 0.44±0.90a

6 SÜRÜCÜOGLU, M.S. ve F.P.ÇAKIRO ĞLU. "Ankara üniversitesi ö ğrencilerinin h ızl ı haz ı r yiyecek tercihleri üzerinde bir ara şt ı rma" 121 Chan et al (1990)'n ın San Fransisco körfez bölgesinde ya şayan 45 ya ş l ı Çinli kad ının diyet al ışkanl ıklar ın ı belirlemek için yapt ı klar ı bir çal ışmada; kad ı nlar ın öğle ve akşam yemeklerinde daha çok Çin yemekleri yedikleri, sadece kahvalt ıda Amerikan ve Çin yemekleri tükettikleri belirlenmi ştir. Çinliler'in içinde e ğ itirn seviyesi yüksek olanlarda ve iyi derecede Ingilizce konu şanlarda Amerikan yiyeceklerinin tüketim s ı kl ığı n ı n artt ığı bulunmuştur. Bu kad ınlar ın % 80'inin sosisli sandviçi, % 93'ünün Amerikan sosisini, % 75'inin hamburgeri asla tüketmedikleri ortaya ç ı kar ı lm ışt ı r. Sonuç Türk toplumunda eskiden beri var olan h ızl ı haz ı r yemek tarz ı yiyeceklerden etli pidenin hem erkekler hem de k ızlar aras ında ilk s ırada, bat ı orjinli hamburgerin erkekler aras ında, patates k ızartmas ının k ızlar aras ı nda ikinci s ırada tercih edildi ği görülmektedir. Büyük bir şehirde veya köyde ya şama sonucu tercih puan ortalamalar ı aras ındaki istatistiksel farkl ı l ık pizza, sosisli sandviç, et döner yiyeceklerinde önemli bulunmu ştur (P<0.05). içecek tercihlerinde her iki cinsiyette ve Ankara'ya gelme yerlerine göre ilk s ırada "kola"n ı n yer ald ığı görülmektedir. Hangi tarz h ızl ı haz ır yiyecek tercih edilirse edilsin bunlar ın yan ında içecek olarak ayran, taze s ı k ı lm ış meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesi için gençlerin özendirilmesi ve bilgilendirilmesi gereklidir. Kaynaklar Akman, M Yabanc ı Turistlerin Türk Mutfa ğı ndan Beklentileri, Yararlanma Durumlar ı ve Türk Mutfa ğı n ı n Turizme Katk ı s ı Üzerine Bir Ara şt ı rma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara. Akta ş, N Hollanda'daki Türk i şçi Ailelerin Beslenme Al ışkanl ıklar ı n ı Etkileyen Faktörler Üzerinde Bir Ara şt ı rma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Kürsüsü. Ankara. Anonim McDonald's Gazetesi Restoran özel Say ı s ı 7,1. Bayraktar, M. ve S. Erel, "Ailede Kad ı n ı n Rolü" Kavram ı n ı n Evli Kad ınlar Aç ı s ından Karşı laşt ı rmal ı Analizi. Ev Ekonomisi Dergisi, 1 (1), 3-8. Bayraktar, M., Y. Babeko ğlu ve M. Salman, Tüketicilerin Fast Food Restoran Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Ankara OniverSitesi Zimat Fakültesi Yay ı n No Bilimsel Ara şt ırma ve Incelemeler: 780. Ankara. Chan, P., H. Lee, R. Tseng and N. J. Downes, Dietary Habits!'13eliefs -and Food Practices of Elderly Chinese Women. Journal of the American Dietetic Association 90 (4), Elmac ı oğlu, F H ızl ı Haz ı r Yemek Sisteminde (Fast Food) Onceliklerin Belirlenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi 25 (1) Erdem, C. ve P. Arslan, Adolesanlarda Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Haz ır Et Ürünlerinin Tüketim S ı kl ığı, Ürünlerin Protein, Yağ ve Boya Maddesi Yönünden _özellikleri. Beslenme ve Diyet Dergisi 18 (2), Hertzler, A. A. and R.-Frary, Dietary Statusand«Eating Out Practices of College Students. J Am Diet -Assoc 92 (7), Hollingsworth, D Food Service in the Fast Lane. Food Technology, 48 (9), Kongar, E. ve T. Berksoy, Istanbul Halk ı n ı n Günlük Ya şam Biçimi ve Tüketim Davran ışlar ı Ara şt ı rmas ı. İstanbul Ticaret Odas ı Yay ı n ı No: 19, İ stanbul. Özçelik, A.Ö. ve M. S. Sürücüo ğlu, Tüketicilerin "Fast Food Türü" Yiyecek Tercihleri. G ı da 23 (6), Sa ğlam, F H ızl ı Haz ır Yemek Sistemi (Fast Food) Üzerinde Bir Ara şt ı rma. Beslenme ve Diyet Dergisi, 20 (2), Ş ahinkaya, Ş Diyarbak ı r Ili Merkez Köylerinde Ailelerin Kültürel ve Ekonomik Durumlar ı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay ı nlar ı : 889, Bilimsel Ara şt ı rma ve Incelemeler: 524, Ankara. özgen, O. and E. Gönen, Consumer Behaviour of Children in Primary School Age. Journal of Consumer Studies and Home Economics. 13, Wyne, M., M. J., Lee and S. J. Moon, Fast food consumption in South Korea. Journal of Consumer Studies and Home Economics 18, Yücecan, S., G. Pekcan, S. Aç ık, M. Baysan, N. Rak ı c ı oğ lu, N. Oğ uz, E Karabudak, B Nursal, G. Ero ğ lu ve E. Akal, Ankara'da Yaz Okullar ına Devam Eden Çocuk ve Gençlerin Beslenme Al ışkanl ı klar ı. Beslenme ve Diyet Dergisi, 22 (2),

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Ö RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Serab ONURSAL Hatice CÖMERT Gül en AKMAN stanbul Ticaret Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ÖZET Ö rencilerin bir yüksekö retim

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER

NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER Yard. Doç. Dr.

Detaylı

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

Marmara Depreminden Üç Buçuk Y l Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri

Marmara Depreminden Üç Buçuk Y l Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):257-263 Marmara Depreminden Üç Buçuk Y l Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Dr. Iş k KARAKAYA 1, Dr. Belma AĞAOĞLU 2, Dr. Ayşen COŞKUN 2, Dr.

Detaylı

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION AND PARTICIPATION TO SPORTS ON SOCIAL DEVELOPMENT IN CHILDREN Özkan KESK N Sakarya Üniversitesi, E itim

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(1):17-25 Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Dr. Doğan EKER *, Dr. Haluk ARKAR **, Dr. Hülya

Detaylı

ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ KE F VE SOMUTLA TIRILMASI: R NCE ÖRNE

ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ KE F VE SOMUTLA TIRILMASI: R NCE ÖRNE ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ KE F VE SOMUTLA TIRILMASI: R NCE ÖRNE Süleyman BOLAT ÖZ Bilgi, günümüzün toplumlar n etkileyen vazgeçilmez unsurlardan biridir. Rekabetin ve üstünlü ün temelini olu turmaktad

Detaylı

Motorlu Tafl t Kazalar ve Risk Faktörleri:

Motorlu Tafl t Kazalar ve Risk Faktörleri: Motorlu Tafl t Kazalar ve Risk Faktörleri: Antalya linde Meydana Gelen 12185 Trafik Kazas n n Analizi Türkiye Acil T p Dergisi 2005; 5(4): 175-180 Road traffic accidents and risk factors: analysis of 12185

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Rifat SAİT DANIŞMAN Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR Balıkesir

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı