Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma Metin Saip SÜROCOOĞ LU 1 Funda P ı nar ÇAKIROĞLIP Geli ş Tarihi : Özet: Bu ara şt ı rma, Ankara Üniversitesi'nde lisans ö ğ renimi yapan öğ rencilerin bat ı tarz ı ve geleneksel h ızl ı haz ı r yiyeceklerin tercih durumlar ı n ı saptamak için toplam 886 ö ğrenci ( erkek, k ız) üzerinde yürütülmü ştür. Araşt ı rmaya al ı nan erkek öğ rencilerin ortalama ya ş lar ı 21.63±2.27 y ı l, k ı z öğrencilerin ise 20.62±1.85 y ı ld ı r. Öğ rencilerin h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlar ı na gitme s ı kl ıklar ı irdelendiğinde öğrencilerin daha çok geleneksel restoranlara gittikleri belirlenmi ştir. Her iki ö ğ renci grubunda da ilk s ırada tercih edilen ürün etli pidedir. İkinci s ı rada k ız öğ rencilerde patates k ızartmas ı, erkek ö ğ rencilerde ise et döner olup, üçüncü s ı rada her iki cinste de hamburger gelmektedir. içecek olarak da en çok tercih edilenin kola oldu ğ u belirlenmi ştir. Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, h ızl ı haz ı r yiyecek tercihi, h ızl ı haz ı r besinler, h ızl ı haz ı r içecekler The Research on Fast Food Preferences of University Students of Ankara Abstract: This research was conducted to determine fast food and traditional meals preferences of 886 under graduate students ( male and female) in Ankara University. The mean age of the male and female students were21.63±2.27 and 20.62±1.85 years respectively. It was determined that tend to go to traditional restaurants instead of fest food restaurants when the frenquency of preferences are concerned. First choice was "etli pide" for both groups. Second choice was "french fries" for females and "döner" for males. The third choice of both groups were "hamburger". When the beverages were concerned it was found that the first preferable one was "coke". Key Words: Graduate students, fast food preferences, fast food meals, fast food beverages Giriş Toplumlar ın sosyal ve ekonomik yap ılar ında olan değ i şikliklere ba ğ l ı olarak ortaya ç ıkan yeni ya şam biçimleri, kendi kurallar ı n ı da beraberinde getirmektedir. Bireyin ya şam şekli, besin seçiminde ve tüketiminde önemli rol oynamaktad ı r. Türk toplumunda sanayile şme ve kentle şme ile beraber, aile bireylerinin de yo ğun olarak i ş yaşam ına kat ı l ı m ı, insanlar ı ev d ışında yemek yemeye itmi ştir (Bayraktar ve Erel 1986, Erdem ve Arslan 1989). Günümüzde bu ya şam şekli, ki şilerin beslenme al ışkanl ı klar ı n ı de ğ i ştirmi ş; g ıda sektörü, çabuk ve h ızl ı yemek zorunda kalan insanlar için haz ır, yar ı haz ı r, dondurulmu ş besinleri tüketicinin hizmetine sunmu ştur. H ızl ı haz ı r beslenme şekli insan ı n zamanla yar ışmas ı sonucu ortaya ç ıkan bir değ işimin sonucudur. Türk toplumunun ya şam şekli ve sosyal yap ısı incelendi ğinde beslenme kültüründe h ı zl ı haz ır beslenme sisteminin yüzy ı llard ır var oldu ğu görülecektir. Örnek verilecek olursa; tabla üzerinde sat ılan simit, çe şitli börekler, çörekler, seyyar aç ı k/kapal ı arabalarda porsiyon usulü sat ılan hamur tatl ı lar ı, nohutlu pilav, ekmek aras ı ciğer, bal ı k, döner, köfte, ızgara et- ş i ş say ılabilir. Bugünkü anlamda h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar zincirine benzer şekilde pideci, kebapç ı, muhallebici, börekçi, köfteci restoranlar' ayak üstü h ızl ı yemek sisteminin temsilcileridir. Bu geleneksel restoranlar ı n yan ına zamanla bat ı kökenli pizza, hamburger satan restoranlar aç ı lm ışt ı r. İstanbul halk ı üzerinde yap ılan bir ara şt ırmada; ailenin d ışar ıda yemek yemek için kebapç ı ve pizzac ı restoranlar ı, McDonald's ve Wimpy gibi h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlardan daha fazla tercih ettikleri bulunmu ştur (Kongar ve Berksoy 1990). Türkiye'de ilk McDonald's restoran' 24 Ekim 1986'da Istanbul Taksim Meydan ı nda aç ı lm ışt ır (Anonim 1998). Daha sonraki y ı llarda, üniversite kampüslerinde, hipermarketlerde, şehir merkezlerinde Amerikan ve bat ı orjinli h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar' (Wendy's, Kentucky Fried Chicken, Burger Kings vb) giderek ço ğalm ışt ı r. Bu restoran menüleri Türk halk ı n ın yemek tercihleri aras ı nda yerini alm ışt ır. Özellikle, okul ça ğı çocuklar ı ve üniversite gençleri aras ında bu beslenme tarz ı çok ra ğbet görmektedir. Ankara'da ya ş grubu toplam 600 öğrenci üzerinde yap ı lan bir ara şt ırmada; ö ğrencilerin ev d ışında daha çok hamburger, döner, sandviç, patates k ızartmas ı, pide, tost türü besinleri tercih ettikleri belirlenmi ştir (Sa ğlam 1991). Gençlerin h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ı tercih etmelerinde dekor, atmosfer, yiyecek kalitesi, kolay ulaşabilme, servis h ızı, menüdeki çe şitlilik, özel ürünlerin olmas ı gibi faktörler önemli rol oynamaktad ı r (Bayraktar ve ark. 1995). H ızl ı haz ı r yiyecekler, bugün ve gelecekte de g ıda endüstrisi için h ızla geli şen bir sektör, insanlar için de vazgeçilmez bir tüketim biçimi olmaya devam edecektir. Bu ara şt ırma; Ankara Üniversitesi ö ğrencilerinin bat ı tarz ı ve geleneksel h ızl ı haz ır yiyeceklerin tercih durumlar ı n ı saptamak amac ıyla planlanm ışt ı r. ' Ankara Üniv. Ziraat Fak.Ev Ekonomisi Yüksekokulu Beslenme Anabilim Dal ı - Ankara

2 SÜRÜCOOĞLU, M.S. ve F.P.ÇAKIRO ĞLU. "Ankara üniversitesi ö ğrencilerinin h ızl ı haz ı r yiyecek tercihleri üzerinde bir ara şt ı rma" 117 Materyal ve Yöntem Bu ara ştirma, Ankara Üniversitesinde ö ğ renim gören erkek ve k ız toplam 886 ö ğrencinin bat ı ta ız ı h ızl ı haz ır ve geleneksel h ızl ı haz ır yiyecek ve içecek tercihlerini belirlemek için yürütülmü ştür. Fakültelerin yemekhanelerine ö ğle yeme ği için gelen öğrenciler aras ından gönüllülerden bir çal ışma grubu olu şturulmu ştur. Bu şekilde; Ziraat Fakültesi'nden 300 öğrenci, Dil Tarih ve Co ğrafya Fakültesi'nden 260 ö ğrenci, Veteriner Fakültesi'nden 161 ö ğrenci, Hukuk Fakültesi'nden 102 öğrenci, Ilahiyat Fakültesi'nden 63 öğrenci ara şt ı rmaya dahil edilmi ştir. Öğrencilerin h ızl ı haz ı r yiyecek tercihlerini belirlemede anket formlar ı kullan ı lm ışt ır. Anket formlar ı her bir öğrenci ile kar şı l ı kl ı görü şülerek doldurulmu ştur. Anket formunda ö ğrenciler hakk ı nda genel bilgiler, h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlar ına ve di ğer restoranlara gitme s ı kl ığı ile h ızl ı haz ır yiyecek ve içecek tercihlerini belirleyen sorulardan olu şan bölümler yer almaktad ı r. Anket formunda çe şitli ara şt ı rma sonuçlar ı ndan yayg ın tüketimi oldu ğu belirlenen ve en çok tercih edilen ürünler yer alm ışt ır. Buna göre bat ı tarz ı h ızl ı haz ı r yiyeceklerden; hamburger, cheeseburger, sosisli sandviç, salata bar, pizza ve patates k ızartmast; geleneksel Türk h ızl ı haz ır yiyeceklerinden; et döner, tavuk döner, bal ık ekmek, kokoreç, etli pide, peynirli pide ve lahmacun seçilmiştir. Içecek olarak kola, diyet kola, renkli me ştubat, konserve meyve suyu, neskafe ve ayran seçilmiştir. H ızl ı haz ı r yiyecek ve içecek tercihlerinin değerlendirilmesinde kar şı laşt ırman ın daha belirgin olmas ı için T= 3T1+2T2+T3 puanlama formülü kullan ı lm ışt ı r. Formülde T: toplam puan, T1: birinci tercih, T2: ikinci tercih, T3: üçüncü tercihi ifade etmektedir ( Şahinkaya 1983). Bu tercih formülü birçok ara şt ı r ı c ı taraf ı ndan kullan ı lm ış; geçerlilik ve güvenirlili ği saptanm ışt ı r (Akta ş 1979; Özlen ve Özgen 1989, Akman 1998, Özçelik ve Sürücüoğlu 1998). Ö ğrencilerden h ızl ı haz ır yiyecekler içinde en çok tercih etti ğinden en aza do ğru 1., 2., ve 3. diyerek numaraland ı rmalar ı istenmi ştir. Puanlama sisteminde birinci tercih üç puan, ikinci tercih iki puan, üçüncü tercih bir puan ile çarp ı lm ışt ı r. Bu şekilde yiyecek ve içeceklerin ald ı klar ı puanlar tek tek toplanarak herbir öğrencinin yiyecek-içecek tercih puanlar ı belirlenmi ştir. Her öğrencinin her bir yiyecek için verdi ği puanlar bilgisayara yüklenmi ş h ızl ı haz ır yiyeceklerin ve içeceklerin ald ı klar ı ortalama puanlar hesaplanm ış ve değerlendirilmi ştir. Bu ara şt ırman ı n istatistiksel i şlemleri SPSS program ında yap ı lm ışt ır (SPSS Windows 9.0). öğrencilerin cinsiyetlerine ve Ankara'ya gelme yerlerine göre h ızl ı haz ır yiyeceklerin ve içeceklerin tercih puan ortalamalar ı ve standart sapma de ğerleri (Standart Deviation(SD)) çizelgeler halinde gösterilmi ştir. Cinsiyetler aras ında iki ortalama aras ındaki fark ın önemlilik testi (Student t testi), Ankara'ya gelme yerlerine göre tek yönlü varyans analizi (One Way Anova+Turkey H SD testi (Post Hoc test) yap ı lm ıştı r. Bulgular ve Tartışma Verileri ıı de ğerlendirilmesi sonucunda ö ğrencilere ait baz ı fiziksel özellikler Çizelge 1'de sunulmu ştur. Ara şt ırmaya al ınan erkek ö ğrencilerin ortalama ya şlar ı 21.63±2.27 y ıl, k ız öğrencilerin 20.62±1.85 y ı l; vücut a ğı rl ı klar ı erkeklerde 69.23±8.77 kg, k ızlarda 54.61±6.98 kg; boy uzunlu ğu ortalamalar ı erkeklerde; ±6.52 cm, k ızlarda ise ±5.69 cm olarak belirlenmi ştir. H ızl ı haz ı r yiyecek restoran tercihi Ara şt ırmaya al ınan öğrencilere bat ı orjinli ve geleneksel h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ına gitme s ı kl ı klar ı sorulmu ş ve yan ıtlar Çizelge 2'de verilmi ştir. Çizelge 1. Oğ'rencilerin baz ı fiziksel özellikleri Cinsiyet Min.Maks. Yaş (Y ı l) Erkek 21.63± K ız 20.62± Vücut Ağı rl ığı Erkek 69.23± (kg) K ız 54.61± Boy Uzunlu ğ u Erkek ± (cm) K ız ± Çizelge 2. ö ğrencilerin h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlar ına gitme s ı kl ıklanna göre da ğı l ı mlan Restoran türleri 1. Hamburger restoran* Erkek K ı z 2. Pizza restoran** Erkek K ız 3. Döner restoran* Erkek K ız 4. Pide restoran"* Erkek K ız 5. Lahmacun restoran** Erkek K ı z 1) Khikare= SD: 4, P<0.01 2) Khikare= 6.24 SD: 4, P>0.05 3) Khikare= SD: 4, P<0.05 Cinsiyet Hergün Haftada Ayda birkaç Y ı lda birkaç Seyrek kez birkaç kez kez S % S % S S % S ) Khikare= SD: 4, P>0.05 5) Khikare= 6.86 SD: 4, P>0.05 *önemli **Onemsiz _76 S Total oo.00 oo.'oo ı op.00 ı tro.00 -

3 118 TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, Cilt 6, Say ı 3 Öğrencilerin bat ı tarz ı h ızl ı haz ır yiyecek (hamburger ve pizza restoranlar ı) restoranlara gitme s ı kl ı klar ı k ıyasland ığında erkek ve k ız öğrencilerin daha fazla hamburger restoranlara gittikleri görülmektedir. Erkek öğrencilerin % 11.84'ü, k ız öğrencilerin % 25.85'i haftada birkaç kez hamburger türü restoranlara giderken; bu s ı kl ı k pizza restoranlar ı nda erkek öğrencilerde % 6.04, k ız öğrencilerde ise % 8.26 oran ındad ır. Bunun yan ında k ız öğrencilerin erkek ö ğrencilere göre hamburger ve pizza türü restoranlara daha fazla s ı kl ı kla gittikleri belirlenmi ştir. Cinsiyetler aç ısından hamburger restoranlara gitme s ı kl ı klar ı aras ındaki farkl ı l ıklar istatistiksel olarak önemli (P<0.01), pizza restoranlara gitme s ı kl ı klar ı ise önemsizdir. Hertzler&Frary (1992); üniversite ö ğrencilerinin beslenme durumlar ı n ı ve d ışar ıda yemek yeme durumlar ı n ı saptamak için yapt ı klar ı bir ara şt ı rmada; erkek öğrencilerin k ız öğrencilere k ıyasla daha fazla oranda h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ına gittiklerini saptam ışlard ı r. Öğrencilerin % 11'i y ı lda birkaç kez, % 35'i ayda bir ya da iki kez, % 38'i haftada birkaç kez, % 7'si günde birkaç kez h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ında yemek yediklerini belirlemi şlerdir. Geleneksel h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlar ı aras ı nda (dönerci-pide-lahmacuncu) ise ö ğrenciler taraf ından en s ı kl ıkla gidilenin "Döner restoran" oldu ğu ve erkeklerin 37.68'inin, k ızlar ı n ise % 27.54'ünün haftada birkaç kez bu restoranlara gitti ği görülmektedir. Erkek ve k ız öğrencilerin geleneksel h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ına gitme s ı kl ı klar ı k ıyasland ığı nda ise erkek ö ğrencilerin daha fazla oranda bu restoranlar ı tercih etti ği saptanm ışt ı r. Haftada birkaç kez döner restoranlara gidenlerin oran ı erkeklerde % 37.68, k ızlarda % 27.54; pide restoranlara gidenlerin oran ı erkeklerde % 29.71, k ızlarda % 22.88; lahmacun restoranlara. gidenlerin oran ı erkeklerde % 19.81, k ızlarda ise % 15.68'dir. Yap ı lan istatistiksel analizde; cinsiyete göre geleneksel h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlar ı na gitme s ı kl ı klar ı aras ındaki farkl ı l ı klar döner restoran için önemli (P<0.05), di ğer restoranlar için önemsizdir. Geleneksel h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ı ile bat ı tarz ı h ı zl ı haz ır yiyecek restoranlar ına gitme s ı kl ıklar ı karşı la şt ı r ı ld ığı nda; ö ğrencilerin daha çok geleneksel h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlar ı na gittikleri bulunmu ştur. Amerika Birle şik Devletleri'nde çok say ı da tüketicinin h ızl ı haz ı r yiyecek restoranlar ında yemek yedikleri belirtilmekte olup, tüketicilerin % 7.7'sinin kahvalt ıda, % 48.9'unun öğle, % 31.6's ı n ın ise akşam yemeklerinde bu restoranlara gidip yemek yedikleri ortaya ç ı kar ı lm ışt ı r (Hoolingsworth 1994). H ızl ı haz ı r yiyecek tercihleri H ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ı, tüketicilere h ızl ı ve standard menüler sunmaktad ır. Bu yemek sisteminde "hamburger-patates ve kola"dan olu şan menü popüler yemek durumundad ı r verilerine göre ABD'de en çok tercih edilen h ı zl ı haz ır yiyecek ürünleri s ıras ıyla; pizza, jambonlu sandviç, biftek, hamburger, peynirli makarna, hindili sandviç, spagetti ve peynirli sandviçtir (Hoolingsworth 1994). Hamburger, cheeseburger, bigburger, pizza, sosisli sandviç vs gibi yiyecekler Türk beslenme al ışkanl ı klar ı na son çeyrek yüzy ılda girmi ş Amerikan ve Bat ı kökenli yiyeceklerdir. Et döner, tavuk döner, bal ı k ekmek, kokoreç, pide, lahmacun gibi yiyecekler geleneksel h ızl ı haz ı r yiyecek ürünleridir. Patates k ızartmas ı ve salata barlar ise Türk halk ı n ı n günlük menüleri içinde yer alan yemeklerdir. Türk h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ında pide, döner, lahmacun, bal ık ekmek gibi ürünlerin yan ında mutlaka ücretsiz olarak salata ikram edilmektedir. Çizelge 3'de ara şt ırmaya al ınan öğ rencilerin, h ızl ı haz ır yiyecek tercih puan ortalamalan verilmi ştir. Çizelge incelendi ğinde; tercih puan ortalamas ı en yüksek olan besinler; k ız öğrencilerde s ıras ıyla; etli pide (1.61±1.34), patates k ızartmas ı (1.57±1.14), hamburger (1.52±1.26), lahmacun (1.44±1.17), pizza (1.36± 1.19), et döner (1.28±1.27)'dir. Erkek öğrencilerde ise s ıras ıyla; etli pide (1.61±1.34), et döner (1.43±1.28), hamburger (1.40±1.29), patates k ızartmas ı (1.29±1.19), sosisli sandviç (1.21±1.31). ve lahmacun (1.12±1.20)'dur. Erkek ve k ız öğrencilerin cheeseburger, pizza, patates k ızartmas ı, peynirli pide ve lahmacun tercih puanlar ı aras ı nda istatistiksel aç ıdan anlaml ı bir farkl ı l ı k bulunmu ştur (P<0.05). Her iki öğrenci grubunda da ilk s ırada tercih edilen ürün etli pidedir. Ikinci s ırada k ız öğrencilerde patates k ızartmas ı, erkek ö ğrencilerde ise et döner olup, üçüncü s ırada her iki cinste de hamburger gelmektedir. Özçelik ve Sürücüo ğlu (1998) h ızl ı haz ır yiyecek restoranlar ı nda yemek yiyen tüketiciler üzerinde yapt ı klar ı bir ara şt ırmada; tüketicilerin hergün en s ı kl ı kla tükettikleri h ızl ı haz ır yiyecek ürünleri içinde ilk s ı ray ı patates k ızartmas ın ın ald ığı n ı, bunu s ıras ıyla peynirli sandviç, hamburger, sucuklu tost, kar ışık tost ve et dönerin izlediğini belirlemi şlerdir. Çizelge 3. Ö ğ rencilerin cinsiyetlerine göre h ı zl ı haz ı r yiyecek tercih puan ortalamalar ı H ı zl ı haz ı r yiyecekler Erkek K ı z t testi Hamburger 1.4% % * Cheeseburger 0.4% ± * Bigburger 0.25± ± ** Pizza 1.0% ± ** Patates K ı zartmas ı 1.2% ± ** Sosisli sandviç 1.21± % * Salatalar 0.47± ± * Et döner 1.4% ± * Tavuk döner 0.2% % * Etli pide 1.71± ± * Peynirli pide 0.5% ± ** Lahmacun 1.1% ± ' Bal ı k ekmek 0.11± ± * Kokoreç 0.1% ± * * istatistiksel aç ıdan önemsiz (P>0.05) ** istatistiksel aç ı dan önemli (P<0.05)

4 SÜRÜCÜOĞLU, M.S. ve F.P.ÇAKIROĞLU. "Ankara üniversitesi ö ğ rencilerinin h ızl ı haz ı r yiyecek tercihleri üzerinde bir ara şt ı rma" 119 Elmac ıoğlu (1996); h ızl ı haz ı r yemek sisteminde önceliklerin belirlenmesi üzerinde yapt ığı bir ara şt ırmada; kişilerin % 10.99'unun hamburger, % 10.7'sinin döner ekmek, % 8.7'sinin köfte ekmek, % 8.1'inin patates k ızartmas ı n ı tercih ettiklerini saptam ışt ı r. öğrencilerin Ankara'ya gelme yerlerine göre h ızl ı haz ır yiyecek tercih puan ortalamalar ı Çizelge 4'de verilmi ştir. Araşt ırmaya al ınan ö ğrencilerin, Ankara'ya gelme yerlerine göre h ızl ı haz ır yiyecek tercih puan ortalamalar ı incelendi ğinde; en yüksek tercih puan ı alan h ızl ı haz ı r yiyecek ürünleri Ankara'da ailesiyle beraber oturan öğrencilerde s ıras ıyla etli pide (1.76±1.33), hamburger (1.58±1.26), et döner (1.56±1.29) ve sosisli sandviç (1.54±1.29); Ankara'ya ba şka bir ilden gelenlerde en çok tercih puan ı alan h ızl ı haz ır yiyecek ürünleri: etli pide (1.75±1.26), patates k ızartmas ı (1.60±1.28), tavuk döner (1.45±1.28) ve et döner (1.43±1.28); en dü şük tercih puan ı alan ürünler ise kokoreç (0.10±0.50), bal ık ekmek (0.10±0.30), cheeseburger (0.15±0.58), bigburger (0.25±0.71) ve peynirli pide (0.25±0.71ydir. İlçelerden gelen ö ğrencilerde de h ızl ı haz ır yiyecek tercihleri içinde en yüksek ortalama puan ı alan ilk üç ürün s ıras ıyla etli pide (1.60±1.36), patates k ızartmas ı (1.52±1.18), hamburger (1.51±1.27); bu s ıralama köyden gelenlerde ise etli pide (1.65±1.32), hamburger(1.45±1.29) ve patates k ızartmas ı (1.43±1.17yd ı r. H ızl ı haz ır yiyeceklerden hamburgeri en çok tercih eden öğrenci grubu Ankara'da ailesi ile beraber oturanlarda bulunmu ştur- (1.58±1.26). Ikinci s ırada en yüksek tercih edenler ilçeden gelenler (1.51±1.27), üçüncü s ırada ise köyden gelenler bulunmaktad ı r (1.45±1.29). Ankara'da oturan ö ğrencilerde, di ğer yörelerden gelenlere göre en yüksek ortalama tercih puan ı alan h ızl ı haz ır yiyecekler, cheeseburger (0.44±0.83), pizza (1.48±1.24), sosisli sandviç (1.54±1.29), et döner (1.56±1.29), kokoreç (0.20±0.57), peynirli pide (0.78±1.08), lahmacun (1.33±1.16) ve etli pide (1.76±1.33)'dir. Bigburger'in en yüksek ortalama tercih puan ı ald ığı grup ilçeden (0.29±0.75), patates k ızartmas ı n ın ilden (1.60±1.28), salatabar ın köyden (0.53±0.93), tavuk dönerin ilden (1.45±1.28), bal ık ekmek köycwr ı gelenlerden (0.13±0.46) oldu ğu yine ayn ı çizelge 4'den izlenmektedir. Ankara'da oturan, Ankara'ya bir ba şka şehirden gelen, ilçeden gelen ve köyden gelenler aras ı nda; hamburger, cheeseburger, patates k ızartmasl, salatabar, bal ık ekmek, kokoreç, etli pide, lahmacun tercih puanlar ı aç ıs ından istatistiksel olarak önemli bir farkl ı l ı k görülmemektedir. Bigburger tercih puan ortalamalan bak ı m ı ndan ilçeden gelenlerle köyden gelenler aras ında, pizza tercih puan ortalamalan aç ısından Ankara'da oturanlar ile köyden gelenler aras ında farkl ı l ık önemli bulunmu ştur (P<0.05). Ankara'da oturanlar ile di ğerleri aras ında sosisli sandviç; ilden gelenler ve köyden gelenler aras ında tavuk döner, Ankara'da oturanlar ve köyden gelenler aras ında et döner; ilden gelenler ile Ankara'da oturan ve köyden gelenler aras ında peynirli pide tercih puan ortalamalan aras ında farkl ı l ıklar istatistiksel aç ıdan önemli olduğu saptanm ışt ı r (P<0.05). Wyne et al (1994) taraf ından Güney Kore'de h ı zl ı haz ı r yiyecek tüketim s ı kl ığın ı belirlemek için yapt ı klar ı bir ara şt ırmada; Seul'de oturan ki şilerin tükettikleri h ızl ı haz ır yiyecek çe şidinin diğer bölgeler de oturanlara göre daha fazla oldu ğu belirlenmi ştir. Bu ara şt ırmada bat ıya öz--gü h ızl ı haz ır yiyeceklerden en s ı kl ı kla tüketilenlerin sandviç, hamburger, patates k ızartmas ı oldu ğu, fakat geleneksel h ızl ı haz ır yiyecek ürünlerin daha çok tercih edildiği saptanm ışt ı r. Çizelge 4. ö ğ rencilerin Ankara'ya gelme yerlerine göre h ızl ı haz ı r yiyecek tercih puan ortalamalar ı H ı zl ı haz ır yiyecekler Ankara'da oturanlar Ilden gelenler liçeden gelenler Köyden gelenler Hamburger 1.5%1.26 a 1.0%1.56 a 1.51±1.27 a 1.45±1.29 a Cheeseburcier 0.44±0.83 a 0.15±0.58 a 0.35±0.78 a 0.3%0.84 a Bigburger 0.24±0.63 ab 0.25±0.71 ab 0.1%0.42 a 0.2%0.75 b Pizza 1.4%1.24 a 1.08±1.35 ab 1.2%1.21 ab 1.1% Patates K ızartmas ı 1.31±1.16 a 1.6%1.28 a 1.52±1.18 a 1.4%1.17 a Sosisli sandviç 1.54±1.29 a 0.8%1.11 b 1.0%1.22 b 1.2%1.30 b Salatabar 0.37±0.78 a 0.3%0.69 a 0.4%0.91 a 0.5%0.93 a Et döner 1.56±1.29 a 1.4%1.28 ab 1.3%1.26 ab 1.25±1.27 b Tavuk döner 0.92±1.20 ab 1.45±1.28 a 1.02±1.21 ab 0.92±1.19 b Etli pide 1.7%1.33 a 1.75±1.26 a 1.6%1.36 a 1.65±1.32 a Peynirli pide 0.7%1.08 a 0.25±0.71 b 0.65±0.97 ab 0.7%1.04 a Lahmacun 1.3%1.16 a 1.0%1.16 a 1.2%1.19 a 1.2%1.22 a Bal ı k ekmek 0.12±0.46 a 0.10±0.30 a 0.11±0.42 a 0.1%0.46 a Kokoreç 0.2%0.57 a 0.1%0.50 a 0.15±0.47 a 0.12±0.48 a a=a önemsiz P>0.05 a=b önemli P<0.05

5 120 TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, Cilt 6, Say ı 3 içecek tercihleri Çizelge 5'de öğrencilerin cinsiyetlerine göre içecek tercih puan ortalamalar ı gösterilmi ştir. H ızl ı haz ır yemek sisteminde kola en çok tercih edilen içecekler aras ı ndad ır. Her iki cinsiyette de en çok tercih puan ı alan içecek kolad ır (E: 1.13±1.28, K ız: 1.18±1.26). Kola tercihi aç ıs ından cinsiyetler aras ı nda önemli bir fark yoktur. içecek tercihleri aç ısından her iki cinsiyette de benzer bir s ıralama görülmektedir. Buna göre; ilk s ı rada kola gelmekte, bunu ayran (E: 0.66±1.04, K ız: 0.47±0.90), haz ır meyve suyu (E: 0.36±0.82, K ız: 0.46±0.90), neskafe (E: 0.35±10278 K ız: 0.42±0.86), diyet kola (E: 0.14±0.60, K ız: 0.38±0.94), ve renkli me şrubatlar (E: 0.07±0.38, K ız: 0.13±0.55) izlemektedir. Erkek ve k ız öğrenciler aras ında diyet kola ve ayran tercih puanlar ı bak ı m ından önemli bir fark (P<0.05) varken, di ğer gazl ı içecekler, neskafe ve haz ı r meyve suyu tercih puanlar ı aç ısı ndan önemli bir fark bulunmam ışt ı r. Kola bat ı tarz ı, ayran ise geleneksel h ızl ı haz ır yemek sisteminin menülerinin vazgeçilmez içeceklerindendir. Özçelik ve Sürücüo ğlu (1998); yapt ı klar ı bir çal ışmada tüketicilerin h ızl ı haz ır yemek restoranlar ı nda en çok tercih ettikleri içeceklerin ba şta kola olmak üzere s ıras ıyla ayran, taze meyve suyu, çay, di ğer gazl ı içecekler, neskafe, haz ır meyve suyu oldu ğunu belirlemi şlerdir. Ara şt ırmaya al ınan öğrencilerin Ankara'ya gelme yerlerine göre içeceklerinin tercih puan ortalamalar ı incelendi ğinde; Ankara'da oturan ö ğrencilerin en çok tercih ettikleri içece ğin kola (1.40±1.33), ikinci s ı radaki tercihlerinin ise haz ır meyve suyu oldu ğu belirlenmi ştir (0.41±0.82). Ankara'ya ba şka bir ilden gelen ö ğrencilerin ilk tercih ettikleri içecek ayran (1.08±1.23), ikinci tercih ettikleri içecek ise kola (1.05±1.30)'d ı r. ilçe ve köylerden Ankara'da üniversitede ö ğ renim görmek için gelen ö ğrencilerin içecek tercih puanlar ı s ıralamas ı birbirine benzemektedir. Her iki grup ö ğrencinin ilk tercih ettikleri içecek kola (1.13±1.24; 1.10±1.25), ikinci s ı rada ise ayran gelmektedir (0.60±0.98; 0.55±0.98). Çizelge içeceklerin en çok tercih puan ı ald ığı yerle şim birimine göre irdelendi ğinde; kola en çok Ankara'da oturan ö ğrenciler (1.40±1.33), diyet kola ilçeden gelen ö ğrenciler (0.30±0.84), renkli me şrubatlar (0.13±0.56) ve ayran (1.08±1.23) Ankara'ya ba şka bir ilden gelenler, haz ır meyve sular ı (0.44±0.80) ilçeden gelenler, nescafe (0.44±0.90) ise köyden gelen ö ğrenciler taraf ı ndan tercih edildi ğ i görülmektedir. Geleneksel bir içecek olan ayran tercih puanlar ı aras ında ba şka bir ilden gelenler ile Ankara'da oturanlar, ilçeden ve köyden gelenler aras ında istatistiksel aç ıdan farkl ı l ı k önemli bulunmu ştur (P<0.05). Di ğer içeceklerin tercih puanlar ı ile Ankara'da bulunma ve Ankara'ya ba şka bir bölgeden gelme yerleri aras ında istatistiksel aç ı dan önemli bir fark bulunmam ışt ı r. Sağlam (1991)'da ya ş grubu gençler aras ı nda yapt ığı bir çal ışmada en çok tercih edilen içece ğin kola ve ayran oldu ğunu saptam ışt ı r. Yücecan ve ark. (1993) ya ş grubu çocuk ve gençlerin beslenme al ışkanl ı klar ı n ı saptamak için yapt ı klar ı bir ara şt ırmada; deneklerin en fazla kola ve ayran içmeyi tercih ettiklerini belirlemi şlerdir. Ara şt ırma sonuçlar ında görüldü ğü gibi genç tüketiciler aras ında kolal ı içeceklerin tüketimi çok yayg ı nd ır. Kolal ı içecekler ve renkli-renksiz içecekler beslenme uzmanlar ı nca bo ş enerji kayna ğı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle içecekler olarak ayran, taze meyve suyu ve süt gibi içeceklerin tüketiminin yayg ınlaşt ı r ı lmas ı için çocuk ve gençlere yeterli e ğ itim verilmelidir. Ankara'da üniversitede okumak için gelen * önemsiz öğrencilerin Ankara'ya gelme yerlerine göre içecek tercih önemli puan ortalamalar ı Çizelge 6'da verilmi ştir. insanlar ı n yiyecek ve içecek tercihinde ve beslenme al ışkanl ıklar ında ya şad ığı çevre, sosyo ekonomik faktörler, demografik de ğ işkenler, eğitim seviyesi gibi birçok faktör etkili olmaktad ı r (Owen et al 1997). Çizelge 5. Ö ğrencilerin cinsiyetlerine göre içecek tercih puan ortalamalar ı Içecek Erkek K ız t testi Kola 1.13± ± * Diet kola 0.14± ± ** Renkli meş rubat 0.07± ± * Haz ı r meyve suyu 0.36± ± * Ayran 0.66± ± ** Neskafe 0.35± ± * Çizelge 6. Öğrencilerin Ankara'ya gelme yerlerine göre içecek tercih puan ortalamalar ı Içecek türü Ankara'da oturanlar Ba şka ilden gelenler Ilçe'den gelenler Kola 1.40±1.33a 1.05±1.30a 1.13±1.24a Ayran 0.38±0.78a 1.08±1.23b 0.60±0.98a Renkli me şrubat 0.11±0.50a 0.13±0.56a 0.12±0.52a Haz ı r meyve suyu 0.41 ±0.82a 0.30±0.79a 0.44±0.88a Diyet kola 0.28±0.85a 0.10±0.80a 0.30±0.84a Nescafe 0.31±0.70a 0.28±0.68a 0.34±0.75a a=a P>0.05 Önemsiz a=b P<0.05 Önemli Köyden gelenler 1.10±1.25a 0.55±0.98a 0.10±0,45a 0.42±0.88a 0.27±0.80a 0.44±0.90a

6 SÜRÜCÜOGLU, M.S. ve F.P.ÇAKIRO ĞLU. "Ankara üniversitesi ö ğrencilerinin h ızl ı haz ı r yiyecek tercihleri üzerinde bir ara şt ı rma" 121 Chan et al (1990)'n ın San Fransisco körfez bölgesinde ya şayan 45 ya ş l ı Çinli kad ının diyet al ışkanl ıklar ın ı belirlemek için yapt ı klar ı bir çal ışmada; kad ı nlar ın öğle ve akşam yemeklerinde daha çok Çin yemekleri yedikleri, sadece kahvalt ıda Amerikan ve Çin yemekleri tükettikleri belirlenmi ştir. Çinliler'in içinde e ğ itirn seviyesi yüksek olanlarda ve iyi derecede Ingilizce konu şanlarda Amerikan yiyeceklerinin tüketim s ı kl ığı n ı n artt ığı bulunmuştur. Bu kad ınlar ın % 80'inin sosisli sandviçi, % 93'ünün Amerikan sosisini, % 75'inin hamburgeri asla tüketmedikleri ortaya ç ı kar ı lm ışt ı r. Sonuç Türk toplumunda eskiden beri var olan h ızl ı haz ı r yemek tarz ı yiyeceklerden etli pidenin hem erkekler hem de k ızlar aras ında ilk s ırada, bat ı orjinli hamburgerin erkekler aras ında, patates k ızartmas ının k ızlar aras ı nda ikinci s ırada tercih edildi ği görülmektedir. Büyük bir şehirde veya köyde ya şama sonucu tercih puan ortalamalar ı aras ındaki istatistiksel farkl ı l ık pizza, sosisli sandviç, et döner yiyeceklerinde önemli bulunmu ştur (P<0.05). içecek tercihlerinde her iki cinsiyette ve Ankara'ya gelme yerlerine göre ilk s ırada "kola"n ı n yer ald ığı görülmektedir. Hangi tarz h ızl ı haz ır yiyecek tercih edilirse edilsin bunlar ın yan ında içecek olarak ayran, taze s ı k ı lm ış meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesi için gençlerin özendirilmesi ve bilgilendirilmesi gereklidir. Kaynaklar Akman, M Yabanc ı Turistlerin Türk Mutfa ğı ndan Beklentileri, Yararlanma Durumlar ı ve Türk Mutfa ğı n ı n Turizme Katk ı s ı Üzerine Bir Ara şt ı rma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara. Akta ş, N Hollanda'daki Türk i şçi Ailelerin Beslenme Al ışkanl ıklar ı n ı Etkileyen Faktörler Üzerinde Bir Ara şt ı rma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Kürsüsü. Ankara. Anonim McDonald's Gazetesi Restoran özel Say ı s ı 7,1. Bayraktar, M. ve S. Erel, "Ailede Kad ı n ı n Rolü" Kavram ı n ı n Evli Kad ınlar Aç ı s ından Karşı laşt ı rmal ı Analizi. Ev Ekonomisi Dergisi, 1 (1), 3-8. Bayraktar, M., Y. Babeko ğlu ve M. Salman, Tüketicilerin Fast Food Restoran Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Ankara OniverSitesi Zimat Fakültesi Yay ı n No Bilimsel Ara şt ırma ve Incelemeler: 780. Ankara. Chan, P., H. Lee, R. Tseng and N. J. Downes, Dietary Habits!'13eliefs -and Food Practices of Elderly Chinese Women. Journal of the American Dietetic Association 90 (4), Elmac ı oğlu, F H ızl ı Haz ı r Yemek Sisteminde (Fast Food) Onceliklerin Belirlenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi 25 (1) Erdem, C. ve P. Arslan, Adolesanlarda Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Haz ır Et Ürünlerinin Tüketim S ı kl ığı, Ürünlerin Protein, Yağ ve Boya Maddesi Yönünden _özellikleri. Beslenme ve Diyet Dergisi 18 (2), Hertzler, A. A. and R.-Frary, Dietary Statusand«Eating Out Practices of College Students. J Am Diet -Assoc 92 (7), Hollingsworth, D Food Service in the Fast Lane. Food Technology, 48 (9), Kongar, E. ve T. Berksoy, Istanbul Halk ı n ı n Günlük Ya şam Biçimi ve Tüketim Davran ışlar ı Ara şt ı rmas ı. İstanbul Ticaret Odas ı Yay ı n ı No: 19, İ stanbul. Özçelik, A.Ö. ve M. S. Sürücüo ğlu, Tüketicilerin "Fast Food Türü" Yiyecek Tercihleri. G ı da 23 (6), Sa ğlam, F H ızl ı Haz ır Yemek Sistemi (Fast Food) Üzerinde Bir Ara şt ı rma. Beslenme ve Diyet Dergisi, 20 (2), Ş ahinkaya, Ş Diyarbak ı r Ili Merkez Köylerinde Ailelerin Kültürel ve Ekonomik Durumlar ı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay ı nlar ı : 889, Bilimsel Ara şt ı rma ve Incelemeler: 524, Ankara. özgen, O. and E. Gönen, Consumer Behaviour of Children in Primary School Age. Journal of Consumer Studies and Home Economics. 13, Wyne, M., M. J., Lee and S. J. Moon, Fast food consumption in South Korea. Journal of Consumer Studies and Home Economics 18, Yücecan, S., G. Pekcan, S. Aç ık, M. Baysan, N. Rak ı c ı oğ lu, N. Oğ uz, E Karabudak, B Nursal, G. Ero ğ lu ve E. Akal, Ankara'da Yaz Okullar ına Devam Eden Çocuk ve Gençlerin Beslenme Al ışkanl ı klar ı. Beslenme ve Diyet Dergisi, 22 (2),

BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ EĞİLİM: FAST FOOD YEMEK TERCİHLERİ

BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ EĞİLİM: FAST FOOD YEMEK TERCİHLERİ 1211 BESLENME KÜLTÜRÜNDEKİ EĞİLİM: FAST FOOD YEMEK TERCİHLERİ *SORMAZ, Ümit **SÜRÜCÜOĞLU, Metin Saip ** AKAN, Lale Sariye TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu araştırma, Kocaeli ili İzmit ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI Ekmek, diğer tahıllar ve patates Meyve ve sebzeler Et, balık ve alternatifleri Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler Süt ve süt ürünleri Sağlıklı beslenme tabağı insanların

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA BESLENME SAATİ UYGULAMASI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA BESLENME SAATİ UYGULAMASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA BESLENME SAATİ UYGULAMASI Giriş Yard. Doç.Dr. Sıdıka BULDUK Prof.Dr.Suna BAYKAN Uzm. Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER Eğitim her çağda insanın daha iyi yetişmesini ve yaşamasını amaçlayan

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan ve Müsteşarlığımızdan 375 personel (253 erkek, 122 kadın) ve Ekonomi Bakanlığından 276 personel

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK; Fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. BESLENME; Büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken

Detaylı

UZAKDO U BASININDA ÇIKAN B R SÜT fi F GÜRÜ

UZAKDO U BASININDA ÇIKAN B R SÜT fi F GÜRÜ SÜT fi in tarihi 1922 yılında fiükrü Efendi tarafından açılan Taksim Muhallebicisi ne dayanmaktadır. Bugün Akbank Sanat Merkezi nin bulundu u yerde hizmet vermifl olan muhallebici, 1953 yılında Niflantaflı

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF COMPUTERS AND INTERNET Hakan POLAT University of Fırat, ELAZIG, TURKEY hakanpolat@firat.edu.tr

Detaylı

KAHVALTI. Kahvaltı Tabağı. Sucuk şiş Elma dilim patates ile. Melemen. Sahanda Yumurta Çeşitleri

KAHVALTI. Kahvaltı Tabağı. Sucuk şiş Elma dilim patates ile. Melemen. Sahanda Yumurta Çeşitleri Kafe Mönüsü KAHVALTI Kahvaltı Tabağı 30.00 TL Beyaz peynir, taze kaşar peyniri, eski kaşar peyniri,dil peyniri, sebzeli tavuk jambon, dana jambon, Macar salam, haşlanmış yumurta, domates, salatalık, kuru

Detaylı

TÜRKİYE DE GIDA TÜKETİM YAPISININ GELİŞİMİ VE TÜKETİM EĞİLİMLERİNDEKİ DEĞİŞİM. KSÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü-K.Maraş

TÜRKİYE DE GIDA TÜKETİM YAPISININ GELİŞİMİ VE TÜKETİM EĞİLİMLERİNDEKİ DEĞİŞİM. KSÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü-K.Maraş TÜRKİYE DE GIDA TÜKETİM YAPISININ GELİŞİMİ VE TÜKETİM EĞİLİMLERİNDEKİ DEĞİŞİM Arş. Gör. Mücahit PAKSOY Öğr. Gör. Ahmet TAN KSÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü-K.Maraş ÖZET Türkiye geleneksel tarım

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09.02.2015 10.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 13.02.2015

Detaylı

KİLO KONTROLÜ. Doç. Dr. FERDA GÜRSEL

KİLO KONTROLÜ. Doç. Dr. FERDA GÜRSEL KİLO KONTROLÜ Doç. Dr. FERDA GÜRSEL Sinsi sinsi artan Obesiti FE azalması metabolik hızın düşmesine neden olur. Harcanan enerji alınandan fazla değilse o zaman kilo alımı gerçekleşir. Aşırı Yağlılığın

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ DİABETLİ HASTALAR İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-02

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ DİABETLİ HASTALAR İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-02 FR-HYE-04-719-02 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ DİABETLİ HASTALAR İÇİN BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/Birim(ler):Beslenme ve DiyetBirimi Sayfa 1 / 10 İlkyayın tarihi:

Detaylı

tüm toplantı ve buluşmalarınız için hizmetinizdeyiz...

tüm toplantı ve buluşmalarınız için hizmetinizdeyiz... www.tekocafe.com.tr Biz Kimiz? Etimesgut ta Etimed Hastanesi karşısında konumlanan Tek o Cafe Bistro, ev sıcaklığını hissettiren iç dekoru, lezzetli menüleri ve zengin içecek çeşitleri ile size eşsiz

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma and Literature of Tabriz University Türk Kütüphaneciliği 26, 4 (2012), 769-779 Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma A Study on

Detaylı

İncipark Köy Kahvaltı

İncipark Köy Kahvaltı İncipark Köy Kahvaltı Peynir Çeşitler,Bal,Kaymak,Tereyağı,Pastırma,Reçel Çeşitleri, Domates,Salatalık,Söğüş,Sahanda Sucuklu Yumurta, Sınırsız Çay veya Semaver (SERVİCE TIME): 10 Minutes SERVİS SÜRESİ:

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay SENTEZ KOLEJİ ARALIK 2015 KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015

Detaylı

DEVAM ETMEKTEDİR. MASTER MENÜ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 07/11/ /11/ /11/ /11/ /11/2016 SABAH MENÜSÜ

DEVAM ETMEKTEDİR. MASTER MENÜ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 07/11/ /11/ /11/ /11/ /11/2016 SABAH MENÜSÜ ÖZEL 2016 KASIM MASTER MENÜ FİDE OKULLARI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 07/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 11/11/2016 SABAH MENÜSÜ KAŞAR PEY.SİMİT ZEYTİN EZMELİ DİLİM EKMEK MİNİ SAKALLI

Detaylı

GÜNÜN MENÜSÜ 13,00 ANA YEMEK, ZEYTİNYAĞLILAR, PİLAV, SALATA TAVUK SEHNİLZEL PORSİYON + 1 COLA 15,00 KARIŞIK JAMBONLU SANDEVİÇ + 1 COLA 13,00

GÜNÜN MENÜSÜ 13,00 ANA YEMEK, ZEYTİNYAĞLILAR, PİLAV, SALATA TAVUK SEHNİLZEL PORSİYON + 1 COLA 15,00 KARIŞIK JAMBONLU SANDEVİÇ + 1 COLA 13,00 GÜNÜN MENÜSÜ 13,00 ANA YEMEK, ZEYTİNYAĞLILAR, PİLAV, SALATA MENÜLER TAVUK SEHNİLZEL PORSİYON + 1 COLA 15,00 KARIŞIK JAMBONLU SANDEVİÇ + 1 COLA 13,00 KÖFTELİ SANDEVİÇ + 1 COLA 14,00 AYVALIK TOSTU + 1 COLA

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM... 3 2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ... 3 2.1. Anakütle ve Örneklem... 3 2.2. Veri Toplama... 3 3.

Detaylı

Besin grupları içinde kalori değeri açısından eşdeğer olan gıdalar: Ekmek grubu: 1 dilim ekmek (çavdar, kepek, beyaz, tam buğday unundan, mısır)

Besin grupları içinde kalori değeri açısından eşdeğer olan gıdalar: Ekmek grubu: 1 dilim ekmek (çavdar, kepek, beyaz, tam buğday unundan, mısır) Besin grupları içinde kalori değeri açısından eşdeğer olan gıdalar: Ekmek grubu: 1 dilim ekmek (çavdar, kepek, beyaz, tam buğday unundan, mısır) ½ hamburger ekmeği 1/3 sandviç ekmeği 1 dilim etimek 2-3

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(1): 23-31 Geliş Tarihi : 08.07.2002 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

Türkiye de Fast Food

Türkiye de Fast Food Türkiye de Fast Food Fast Food Nedir? Fast-food, üretilmesi ve servis edilmesi toplamda birkaç dakikayı aşmayan; ucuz olan; tek kullanımlık ambalajı olan; elle tutularak yenilebilen, bazen de plastik çatal

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ LOKANTALAR FİYAT TARİFESİ

ESKİŞEHİR İLİ LOKANTALAR FİYAT TARİFESİ ŞEHİR İLİ LOKANTALAR TARİFESİ 24.09.2013 ŞEHİR İLİ LOKANTALAR TARİFESİ ÇORBALAR % % % % İşkembe 200 4,25 TL 5,10 TL 20 4,00 TL 4,80 TL 20 3,75 TL 4,50 TL 20 3,50 TL 4,20 TL 20 Tuzlama-Paça 200 6,25 TL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Beslenme; insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin vücuda alınıp kullanılabilmesidir.

Detaylı

KONAKLAMA FİYATLARI BALO - 2 SALONU KİRA FİYATLARI

KONAKLAMA FİYATLARI BALO - 2 SALONU KİRA FİYATLARI S.T.İ. Yönetim Kurulunun 04.09.2012 tarihli kararı. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2012 KONAKLAMA FİYATLARI ODA 1 KİŞİ ODA 2 KİŞİ SUİT ODA GEÇİCİ GÖREVLİ KAMU PERSONELİ (1 Kişi) DENETİM ELEMANI (1 kişi) 35,00

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

KONAKLAMA FİYATLARI TESİS KULLANIM KURALLARI VE AÇIKLAMALAR

KONAKLAMA FİYATLARI TESİS KULLANIM KURALLARI VE AÇIKLAMALAR S.T.İ. Yönetim Kurulunun 25.12.2014 tarihli kararı. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2014 KONAKLAMA FİYATLARI O.M.Ü. DİĞER PERSONEL KAMU 1 KİŞİ 35 45 2 KİŞİ 70 90 2 KİŞİ (tek kişi kalmak isteyen) 50 60 SUİT

Detaylı

Uzm.Dyt. Rukiye BOZBULUT GAZİ ÜN. TIP FAK. HASTANESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI

Uzm.Dyt. Rukiye BOZBULUT GAZİ ÜN. TIP FAK. HASTANESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI Uzm.Dyt. Rukiye BOZBULUT GAZİ ÜN. TIP FAK. HASTANESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA BESLENME YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Karın doyurmak yada açlık duygusunu bastırmak değildir. Sevilen

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME Diyetiniz günlük enerji

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR ÇORBALAR GÜNÜN ÇORBASI BORÇ ÇORBA 5 TL 6 TL KAHVALTI KAHVALTI TABAĞI ( Zeytin, Beyaz Peynir, Domates, Salatalık, Salam, Tavuk, Jambon, Haşlanmış Yumurta, Kaşar Peyniri, Çilek Reçeli, Tereyağ, Bal, Tahin,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Cafe Restaurant R Waffle Kahvaltı Tabagı Bal & Kaymak Serpme Kahvaltı Güne Başlarken... Kahvaltı Tabağı (Klasik) Beyaz Peynir, Taze Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin,Yeşil Zeytin, Salam-Sosis, Domates,

Detaylı

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar 02 / 05 / 2016 03 / 05 / 2016 04 / 05 / 2016 05 / 05 / 2016 06 / 05 / 2016 Peynirli Poğaça Rol Ekmek Peynirli Fırın Ekmek Rol Ekmek Rol Ekmek Siyah Zeytin Beyaz Peynir Tahinli Pekmez Beyaz Peynir Kaşar

Detaylı

AYAKTAN HASTA BESLENME ve DİYET DEĞERLENDİRME FORMU

AYAKTAN HASTA BESLENME ve DİYET DEĞERLENDİRME FORMU AYAKTAN HASTA BESLENME ve DİYET DEĞERLENDİRME FORMU Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl): / / Cinsiyeti: K E Uyruğu: KKTC TC Diğer: Kimlik No: Sosyal Güvencesi: Ücretli Hasta Devlet Sevkli

Detaylı

BAŞLANGIÇLAR SÜZME MERCİMEK ÇORBA GÜNÜN SPESİYAL ÇORBASI

BAŞLANGIÇLAR SÜZME MERCİMEK ÇORBA GÜNÜN SPESİYAL ÇORBASI MÖNÜ KAHVALTILAR (BREAKFAST) KAHVALTI TABAĞI Beyaz peynir, kaşar peyniri, siyah ve yeşil zeytin, domates, salatalık, dana jambon, salam, tereyağı, reçel, haşlanmış yumurta OMLET ÇEŞİTLERİ Sade, karışık,

Detaylı

Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50

Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50 Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50 Kahvaltı Tabağı 15.00 Tam yağlı beyaz peynir, kaşar peyniri siyah ve yeşil zeytin, oltu peynir, dana jambon, tavuk jambon, macar salam, domates, salatalık, vişne reçeli,

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

/ Menü

/ Menü www.kafesafahat.com / 444 44 16 Menü Börekler A Special Pastry Dürdane Ana Su Böreği Pastry With White Cheese Talaş Böreği A Special Pastry Kuşbaşılı Kıymalı Peynirli Patatesli With Chopped Meat With Mince

Detaylı

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal TARİH: SABAH KAHVALTISI: ÖĞLE YEMEĞİ: 10 EYLÜL PAZARTESİ Kahvaltı Tabağı 1,Peynirli Poğaça, Portakal Suyu 535 Patlıcan oturtma,pirinç pilavı, cacık, karpuz 733 11 EYLÜL SALI Kahvaltı Tabağı 2,Tereyağlı

Detaylı

MALZEMENİ SÖYLE TARİFİNİ AL : BİR MOBİL UYGULAMA

MALZEMENİ SÖYLE TARİFİNİ AL : BİR MOBİL UYGULAMA XVI. Akademik Bilişim Konferansı 5-7 Şubat 2014 Mersin Akademik Bilişim Mersin Üniversitesi MALZEMENİ SÖYLE TARİFİNİ AL : BİR MOBİL UYGULAMA N. Tuğbagül Altan Akın Enise Başaran Nilüfer Ceylan Ayşe Güler

Detaylı

KAHVEZEN KAHVALTI 2 KİŞİLİK

KAHVEZEN KAHVALTI 2 KİŞİLİK KAHVEZEN KAHVALTI 2 KİŞİLİK Sıcacık pankek Nutella, fındık kreması, bal, kaymak, yeşil ve siyah zeytin,tereyağı, vişne, çilek reçeli, sosis, salam, kaşar, beyaz, üçgen ve örgü peyniri, çilek, muz, domates,

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 395-401 Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı Süleyman KIZIL

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Yumurtalar. Kahvaltı. Menemen. Omlet. Börek ve Poğaçalar Sahanda Yumurta... Peynir Zeytin Tabağı Sucuklu veya Sosisli... 9.

Yumurtalar. Kahvaltı. Menemen. Omlet. Börek ve Poğaçalar Sahanda Yumurta... Peynir Zeytin Tabağı Sucuklu veya Sosisli... 9. Kahvaltı Yumurtalar Peynir Zeytin Tabağı........... 12.00 Sahanda Yumurta....... 8.00 Bal - Kaymak.............. Sucuklu veya Sosisli...... Reçel - Kaymak............. Hellim Izgara.............. Tahin

Detaylı

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir GAV yayınıdır. GAV Yayın No:

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s. 423-427 Menekşe CÖMERT 1 GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Özet Bu çalışma, turizm öğrencilerinin fast food tüketim alışkanlıklarını

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-01 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/BİRİM(ler) : Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 9 OBESİTE HASTALARI

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU 22.06.2015 PAZARTESİ 23.06.2015 SALI 24.06.2015 ÇARŞAMBA DOMATES 8 J DOMATES ÇORBA 139 J BATON SELE 225 J SALATALIK 5 J ABANT USULÜ ROSTO KÖFTE 480 J J LİMONATA 109 J BEYAZ PEYNİR 55 J PİLAV 324 J DOMATES

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı

Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (2) 211-217 Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı Dilek BAŞALMA ş Tarihi:

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİ

İçindekiler. Birinci Bölüm YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİ Birinci Bölüm YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİ 1.1. Yiyecek-İçecek Endüstrisinin Önemi ve Gelişimi... 1 1.2. Yiyecek - İçecek İşletmelerinin Sınıflandırılması... 3 1.2.1. Kar Amaçlı (Ticari Amaçlı) İşletmeler...

Detaylı

VAN İLİ MERKEZ İLÇEDE KIRMIZI ET TÜKETİM ALIŞKANLIĞI

VAN İLİ MERKEZ İLÇEDE KIRMIZI ET TÜKETİM ALIŞKANLIĞI VAN İLİ MERKEZ İLÇEDE KIRMIZI ET TÜKETİM ALIŞKANLIĞI Turgut Aygün 1 Ferda Karakuş 1 Ayhan Yılmaz 1 Özdal Gökdal 2 Hasan Ülker 1 Özet: Van ili Merkez ilçedeki kırmızı et tüketim alışkanlığını ortaya koymak

Detaylı

İstanbul İlinde İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 1

İstanbul İlinde İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 1 İstanbul İlinde İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 1 O. ŞİMŞEK C. ÇETİN B. BİLGİN Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Menü 1 DÜĞÜN PASTASI LİMİTLİ YERLİ İÇKİ MÜZİK GRUBU MASA SANDALYE SÜSLEMELERİ GELİN - DAMAT MASASI GELİN YOLU - BALAYI ODASI

Menü 1 DÜĞÜN PASTASI LİMİTLİ YERLİ İÇKİ MÜZİK GRUBU MASA SANDALYE SÜSLEMELERİ GELİN - DAMAT MASASI GELİN YOLU - BALAYI ODASI Menü 1 Amerikan Salata, Acılı Ezme Tarator Çerkez Tavuğu, Dil Peyniri Beyaz Peynir, Dana Füme Biber Dolma, Domates-Salatalık Söğüş Alabalık Füme ARA SICAK Sebzeli Çin Böreği Domatesli Pesto Sosu ile Yeşil

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi

Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi Gökhan UNAKITAN 1 Yasemin ORAMAN 1 Burçin BAŞARAN 1 Emine YILMAZ 1 ÖZET Demografik kriterler tüketici tercihlerinin belirlenmesinde

Detaylı

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) 528 Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) Turgut Fatih KASALAK, Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü, tfatih@akdeniz.edu.tr Evren SEZGİN, Akdeniz

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMELERİ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMELERİ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMELERİ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Tasarım : Arş. Gör. Görkem TILIÇ Fotoğraflar : Coşkun PINARBAŞI - Hasan Eren ÇALIŞKAN BÜGEV, hazır yemek, unlu mamüller

Detaylı

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ÖĞLE YEMEĞİ AKŞAM YEMEĞİ DİYET TOYGA ÇORBASI TARHANA ÇORBA TOYGA ÇORBASI 1.11.2015 HAŞLAMA ET KIYMALI ISPANAK-YOĞURTLU HAŞLAMA ET PAZAR BULGUR PİLAVI

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Günün Çorbasý. Günün Çorbasý. Su Böreði 1 Porsiyon. Lütfen servis personelinden bilgi alınız.

Günün Çorbasý. Günün Çorbasý. Su Böreði 1 Porsiyon. Lütfen servis personelinden bilgi alınız. Günün Çorbasý Günün Çorbasý Lütfen servis personelinden bilgi alınız. Su Böreði 1 Porsiyon Poðaçalar Sade Peynirli Kaþar Peynirli Zeytinli Patatesli Dereotlu Cevizli Simitler Ankara Simiti Sosyete Simiti

Detaylı

Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı

Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 124-129 Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı Gürsel

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Kahramanmaraş ta Ailelerin Ev ve Ev Dışı Gıda Tüketim Talebi ve Tüketici Davranışlarının Ekonomik Analizi*

Kahramanmaraş ta Ailelerin Ev ve Ev Dışı Gıda Tüketim Talebi ve Tüketici Davranışlarının Ekonomik Analizi* KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 122 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Kahramanmaraş ta Ailelerin Ev ve Ev Dışı Gıda Tüketim Talebi ve Tüketici Davranışlarının Ekonomik Analizi*

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi

Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 48-53 Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN 1 Mustafa VATANDAŞ Geliş Tarihi : 12.02.2001 Özet

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme

Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme R dvan Berber berber@eng.ankara.edu.tr Mühendislik Dekanlar Konseyi MDK 18 Çanakkale

Detaylı