Anahtar Sözcükler: Yeni Türk Ticaret Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirket, Sermaye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anahtar Sözcükler: Yeni Türk Ticaret Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirket, Sermaye"

Transkript

1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE İLE İLGİLİ GETİRİLEN YENİLİKLER AMENDMENTS OF THE NEW TURKISH TRADE CODE ON THE JOINT STOCK COMPANIES CAPITAL Dr. Evren Dilek ŞENGÜR * Öz Global iş dünyasında yaşanan gelişmeler sonucunda, 1957 yılından beri yürürlükte olan Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılması gerekmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun hazırlanmasındaki en önemli nedenler Türk Ticaret Kanunu nun Avrupa Birliği ile uyumlaştırılması ve Kanun un iş hayatı ile ilgili dünya çapındaki gelişmelere cevap verebilecek işlerliğe getirilmesidir. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu işletmeler için önemli değişiklikler getirmiştir. Bu çalışmada yeni Türk Ticaret Kanunu ile anonim şirketlerde sermaye ile ilgili getirilen yenilikler incelenmiştir. Anahtar Sözcükler: Yeni Türk Ticaret Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirket, Sermaye Abstract As a result of developments in the global business environment, amendmends are needed for the Turkish Trade Code which has been in force since The major motivations behind the preparation of new Turkish Trade Code are to integrate the Turkish Trade Code to the European Union Legislation and to amend the Code in accordance with economic developments throughout the world. New Turkish Trade Code, which will be enacted as of 1 July 2012, introduces couple of changes for corporations. In this study, important changes introduced by new Turkish Trade Code on joint stock companies capital are examined. * İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Araştırma Görevlisi 97

2 Key Words: New Turkish Trade Code, Turkish Trade Code No:6102, Joint Stock Companies, Capital GİRİŞ tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanununun, hazırlandığı ve kabul edildiği dönemde ticari ilişkilerin düzenlenmesi açısından yeterli ve uygulanabilir durumda olduğu kabul edilebilir. Zamanla globalleşmenin artması, yabancı yatırımcıların Türkiye ye yatırım yapmak istemeleri, teknolojik gelişmeler gibi yaşanan gelişmeler Türk Ticaret Kanunu nun günümüz koşullarına uyarlanması ihtiyacını doğurmuştur. Özellikle Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliğine aday olması, mevcut Türk Ticaret Kanunu nun değiştirilmesini ve yeni Türk Ticaret Kanunu hazırlanmasını gerekli kılmıştır tarihinde TBMM tarafından kabul edilen yeni Türk Ticaret Kanunu tarihli ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Kanun maddeleri bazı istisnai düzenlemeler hariç olmak üzere 1 Temmuz 2012 de yürülüğe girecektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu, ticaret şirketleri ile ilgili bir çok yenilikler getirmektedir. Bu çalışmada 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin kurulması, sermaye koyulması ve sermaye değişimi konuları ile ilgili getirmiş olduğu yenilikler mevcut Türk Ticaret Kanunu ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. 1. ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİ Yeni TTK 329. maddesinde anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirket olarak tanımlanmıştır. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirketlerin kuruluş işlemleri Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenmektedir. Mevcut TTK na göre bir anonim şirketin kurulması için şirkette pay sahibi en az beş kurucunun bulunması şart iken, yeni TTK ile anonim şirket kurulması için bir veya daha fazla kurucunun var olması yeterlidir (Y_TTK Md.338). Böylelikle yeni TTK ile tek kişinin anonim şirket kurabilmesine olanak sağlanmıştır. Mevcut TTK na göre anonim şirketler ani kuruluş ve tedrici kuruluş olmak üzere iki şekilde kurulabilmektedir (TTK Md.276). Şirket payları- 98

3 nın kurucular tarafından tamamen taahüt edilmesi ile ani kuruluş gerçekleştirilmektedir. Tedrici kuruluş ise, bir kısım payların kurucular tarafından taahhüt edilmesi ve geri kalan kısmı için de halka müracaat edilmesi suretiyle olur. Tedrici kuruluşta, kuruluş aşaması ile ilgili olarak yapılması gereken prosedürler genel olarak ani kuruluşta olduğu gibidir. Ancak tedrici kuruluşta halka başvuru için yapılması gereken bazı ek prosedürler vardır. Kuruluş aşamalarının kolaylığı, sermayenin tümünün kurucular tarafından karşılanması ve kimi zaman da tedrici kuruluş fromalitelerinden kaçınmak için genellikle ani kuruluş tercih edilmektedir (Savaç, 1992, 232). Mevcut Kanun bunu önlemek üzere ani olarak kurulan anonim şirketin, şirketin tescilinden sonra beş yıl içerisinde halka müracaat etmesi durumunda tedrici kuruluş faaliyetlerinin aynen yapılmasını zorunlu kılmıştır (TTK Md.304). Mevcut TTK nun yürülüğe girmesinden beri tedrici kuruluşa hemen hemen hiç başvurulmamıştır (Komisyon Raporu, Md.346). Yeni Kanunun 335. maddesinde belirtilen Şirket, kurucularının, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. hükmünden de anlaşılacağı üzere, yeni kanun ile tedrici kuruluş kaldırılmış, şirket kurucuların sermayenin tamamını ödemeyi taahhüt etmeleri zorunlu kılınmıştır. Tedrici kuruluşun kanundan çıkartılması ile birlikte, halka açık kurulma gereksinimine cevap vermek amacıyla, halka arz edilmek üzere pay taahhüdünde bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır. Halka arz edilecek paylar ile ilgili olarak düzenlenen maddede nakit karşılığı taahhüt edilmiş olup, şirketin tescilinden itibaren iki ay içerisinde pay senetlerinin halka arz edilebileceği belirtilmiştir (Y_TTK Md.346). Bu madde sadece karşılığı nakit olarak taahhüt edilen payların halka arzını içermektedir. Yeni Kanun, ayın karşılığı taahhüt edilen payların halka arzı ile ilgili herhangi bir düzenleme içermemektedir. Halka arz edilmesi düşünülen nakit karşılığı paylar bir, birkaç ya da tüm kurucular tarafından taahhüt edilir. Nakit karşılığı taahhüt edilen paylar için bankaya peşin para yatırılma koşulu yoktur. Çünkü bu payların bedellerinin tamamı, halka satış süresinin sonunda, halktan elde edilecek satış hasılatından ödenecektir (Komisyon Raporu, Md.346). Söz konusu payların şirketin tescilinden itibaren en geç iki ay 99

4 içerisinde halka arz edilmeleri gerekmektedir. Aksi halde, halka arz edilip de süresinde satılmayan payların bedellerinin tamamı, süresinde halka arz edilmeyen payların bedellerinin ise yüzde yirmibeşi payları taahhüt etmiş olanlarca ödenir (Y_TTK Md. 346). Payların halka arz edilmesi Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılır. İhraç edilecek paylar itibari değerinden aşağı bir bedelle çıkarılamaz (Y_TTK Md. 347), ancak itibari değerinin üzerinde bir bedelle halka arz edilebilir. Payların itibari değerlerinden yüksek bir bedelle çıkarılabilmeleri için değiştirilmiş esas sözleşmede hüküm veya genel kurul kararı bulunmalıdır (Y_TTK Md. 347). Payların itibari değerlerinin üzerinde halka arz edilmesi durumunda, satış süresinin sonunda çıkarma (emisyon) priminin karşılığı şirkete, giderler düştükten sonra kalan tutar ise, pay senetlerini halka arz eden pay sahiplerine ödenir (Y_TTK Md.346). Kanun halka arzın taahhüt tutarının üzerinde yani kârlı yapılmasına olanak sağlayarak girişimcileri cesaretlendirmektedir (Komisyon Raporu, Md.346). 2. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE Mevcut TTK 269. maddesi anonim şirketlerde esas sermaye miktarının TL sından aşağıda olamayacağını hüküm altına almış ve anonim şirketlerin esas sermaye ile kurulmasını öngörmüştür. Yeni TTK ise, Sermaye Piyasası Kanunu na göre halka açık şirketlerde uygulanmakta olan kayıtlı sermaye sisteminin halka açık olmayan anonim şirketlerde de uygulanabileceğini hüküm altına almıştır. Yeni TTK na göre, esas sermaye TL sından ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi TL sından aşağı olamaz (Y_TTK Md. 332). Esas sermaye, tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermyayeyi ifade etmektedir (Y_TTK Md.332). Esas sermaye, tamamı kurucular tarafından taahhüt edilen, işletmeye tahsis edilen, işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarıdır. Bu sermaye, işletmenin kuruluşu aşamasında ve sermaye artırımında oluşmaktadır. Kuruluşta ve sermaye artırımında hissedarların sahip oldukları hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden hesaplanır (Ayboğa, 1999, 67). 100

5 Kayıtlı sermaye sisteminde sermayenin azami haddi esas sözleşmede gösterilir ve bu hadde ulaşılıncaya kadar yönetim kuruluna sermaye artırımı yetkisi verilir. Böylece şirketlerin ihtiyaca göre sermaye ihraç etmelerine esneklik getirilirken, bir yandan da uzun ve külfetli formaliteler ortadan kaldırılmaktadır (2499 Sayılı Kanun Gerekçesi, 110). Kayıtlı sermaye sisteminin esas sermaye sisteminden farklarından bir tanesi, anonim şirketin bir başlangıç sermayesi bir de sermaye tavanının (kayıtlı sermaye) olmasıdır (Ildır, 2009, 128). Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde başlangıç sermayesi kuruluşta ve ilk sisteme geçildiğinde haiz olunması zorunlu sermayedir. Kayıtlı sermaye ise sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını göstermektedir (Y_TTK Md. 332). Kayıtlı sermaye sistemindeki bir diğer terim ise çıkarılmış sermayedir. Çıkarılmış sermaye, çıkarılmış payların tümünün itibari değerlerinin toplamını temsil eder (Y_TTK Md.332). Kayıtlı sermaye sisteminde şirketin esas sermayesi çıkarılmış sermaye olur (Sermaye Piyasası Kanunu, Md.12). Çıkarılmış sermaye bilançoda gösterilirken, kayıtlı sermaye tavanı dipnotlarda belirtillir (Akgüç, 1995, 176). Kayıtlı sermaye sistemi TTK na yeni girmiş olsa da aslında ülkemiz için çok yeni bir sistem değildir tarihli 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 12. maddesinde kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre, hisse senetlerini halka arz etmek üzere kurulan anonim ortaklıklar ile kurulmuş olup da sermaye artırmak suretiyle hisse senetlerini halka arz edecek olan anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak şartı ile kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilirler. Nitekim, yeni TTK da Sermaye Piyasası Kanunu na atıf yaparak, Sermaye Piyasası Kanunu nun 12. maddesindeki hükümlerin saklı olduğunu belirtmiştir (Y_TTK Md. 332). Her ortak, şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur (Y_TTK Md. 128). Anonim şirketlerde nakdi sermaye koyulabileceği gibi ayni sermaye de koyulabilmektedir. Mevcut TTK nun 278. maddesinde, kurucuların esas mukavelede muayyen parayı veyahut paradan başka bir şeyi taahüt edebilecekleri hüküm altına alınmıştır. Yeni TTK da ise bu konu daha ayrıntıları ile ele alınmış ve ayni sermaye ile ilgili hükümler Kanunun 342. ve 343. maddelerinde, nakdi sermaye ile 101

6 ilgili hükümler ise 344. ve 345. maddelerinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. İlgili maddelere göre, üzerlerinde sınırlı ayni hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Fikir ve sanat eserleri, marka, tasarım ve patent gibi fikri mülkiyet hakları ile elektornik ortamlar da ayni sermaye olarak koyulabilmektedir (Y_TTK md. 342). Mevcut TTK ortakların sermaye olarak şirkete alacaklarını devredebileceklerini belirtmektedir (E_TTK Md. 142). Ancak yeni TTK, hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacakların sermaye olarak koyulamayacağını hükmetmektedir (Y_TTK Md.342). Konulan ayni sermayeye şirket merkezinin bulunacağı yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi nce atanan bilirkişiler tarafından değer biçilir. (Y_TTK Md.343). Mevcut TTK dan farklı olarak bilirkişi raporunda bulunması gereken bilgiler yeni Kanunun 343. maddesinde ayırntıları ile açıklanmıştır. Bu madde ile getirilen yeniliklerden en önemlisi, bilirkişilerin raporlarında, seçtikleri değerleme yönteminin hem en adil hem de en uygun yöntem olduğunu açıklamaları gerektiğidir. Ayrıca yeni kanun ile kuruculara, işlem denetçisine ve menfaat sahiplerine bilirkişi raporuna itiraz etme hakkı tanınmıştır (Y_TTK Md.343). Mevcut TTK dan farklı olarak, yeni TTK ile ayni sermayelerin kabul edilmesi için, esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazların tapuya şerh verilmesi, fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine kaydedilmeleri, taşınırların güvenilir bir kişiye tevdi edilmeleri şart koşulmuştur (Y_TTK Md. 128). Fikrî mülkiyet hakları, maden hakları, gemiler, hava taşıt araçları özel sicillere sahiptir (Komisyon Raporu, Md.128). Bu değerlerin aynî sermaye olarak kabul edilebilmeleri için, ilgili değerin aynî sermaye olarak konulduğu hususunda özel sicillerine şerh verdirilmesi gerekir. Nakit karşılığı pay taahhüt edilmesi halinde, payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşi ticaret siciline tescilden önce, kalanı da şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenmelidir. Payların çıkarma primlerinin tamamı ise tescilden önce ödenir (Y_TTK Md.344). Ödemeler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu na bağlı bir bankada, şirket adına açılacak özel bir hesaba yatırılır (Y_TTK Md.345). Paradan başka ekonomik bir değer veya bir taşınırın sermaye olarak konulmasının borçlanılması halinde şir- 102

7 MALİ ket, tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bunlar üzerinde malik sıfatıyla doğrudan tasarruf edebilir (Y_TTK Md.128). Örnek: İki ortak bir anonim şirket kurmak istemektedirler. Ortaklardan Burak Akbaş TL taahhüt etmiş, bu tutarın TL sina karşılık gelen ve nominal değeri 1 TL olan adet pay senedini 2 ay içerisinde halka arz edeceğini esas sözleşmede belirtmiştir. Burak Bey TL tescilden önce ödemiş, kalan TL sını ise 16 ay sonra ödemeyi taahhüt etmiştir. Diğer ortak Utku Ataç ise, işletmeye sermaye olarak bir büro, bir araba ve demirbaş vermiştir. Bilirkişi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda büronun TL, arabanın TL ve demirbaşların TL değerinde olduğu tespit edilmiştir. Ofis bürosunun tapuda, arabanın ise trafikte şirket adına tescili yapılmış, bütün yasal prosedürler tamamlandıktan sonra şirket tarihinde kurulmuştur. Kuruluş ile ilgili masraflar için 700 TL+KDV ve pay senetlerinin basılması için 300 TL+KDV bankadan ödenmiştir. Pay senetleri satılmak üzere %1 komisyonla bir aracı kuruma verilmiştir. Hisse senetlerinin tamamı süresi içerisinde satılmıştır. Aracı kurum komisyon kestikten sonra kalan tutarı şirketin bankadaki hesabına yatırmıştır. 103

8 Ödenmemiş Sermaye Burak Akbaş Utku Ataç Sermaye Burak Akbaş Utku Ataç Bankalar Binalar Taşıtlar Demirbaşlar Ödenmemiş Sermaye Burak Akbaş Utku Ataç Kuruluş ve Örgütlenme Gideri İndirilecek KDV Bankalar Nazım Hesaplar Satışa Sunulan Hisse Senetleri 901 Nazım Hesaplar Bastırılan Hisse Senetleri Kuruluş ve Örgütlenme Gideri İndirilecek KDV Bankalar Bankalar Kuruluş ve Örgütlenme Gideri Ödenmemiş Sermaye Nazım Hesaplar Bastırılan Hisse Senetleri 900 Nazım Hesaplar Satışa Sunulan Hisse Senetleri 104

9 3. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİMİ Yeni TTK na paralel olarak, anonim şirketlerde sermaye değişimi, sermaye artırımı ve sermaye azaltılması olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır SERMAYE ARTIRIMI Anonim şirketin mevcut sermayesi artan iş hacmini karşılayamamakta ise şirket piyasadaki durumunu korumak veya piyasadaki payını büyütmek için sermayesini artırmak zorunda kalabilir. Benzer şekilde, şirket gelecek yıllara ilişkin olarak piyasa koşullarındaki beklentiler doğrultusunda, piyasadaki gelişmeleri karşılayacak kurulu kapasiteye zamanında sahip olabilmek amacıyla genişleme yatırımları yapmak için de sermaye artırımı yapabilir (Yalkın, 1992, 237). Anonim şirketlerin sermaye artırımı yapabilmesi için bazı koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı hariç olmak üzere, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz (Y_TTK. Md. 456). Mevcut TTK 391. maddesi esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödenmedikçe, umumi heyetin yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermaye artıramayacağı kesin hüküm içermekte iken, yeni TTK 456. maddesi ile bu konuda esneklik sağlanmıştır. İlgili maddeye göre, sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez. Ancak Kanun, hangi koşulların önemli sayılabileceği konusunda bir düzenleme yapmamıştır. Sermaye artırımına esas sermaye sisteminde genel kurul, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu karar verir (Y_TTK Md. 456). Esas sermaye sisteminde sermaye artırımı, kayıtlı sermaye sisteminde ise kayıtlı sermaye tavanı artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmede değişiklik yapılması gerekmektedir. Sermaye artırımı ile ilgili yeni TTK tarafından getirilen yeniliklerden bir tanesi, yönetim kurulunun sermaye artırımı ile ilgili bir beyan hazırlayıp imzalama yükümlülüğüdür. İlgili maddeye göre yönetim kurulu beyanında; sermaye arıtırmında nakdi sermaye koyuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiği, kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gereken 105

10 tutarın ödendiği, ayni sermaye koyuluyor ve bir ayın devralınıyorsa bunlara verilecek karşılığın uygun olduğu, bir borcun takası söz konusu ise; bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliği, sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliği, rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun seebepleri, miktarı ve oranı, kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiği hakkında açıklamalar yer almalıdır. Sermaye artırımı, iç kaynaklardan sermaye artırımı şeklinde gerçekleşmekte ise, yönetim kurulu beyanında ayrıca iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde varoldukları konusunda garanti vermelidir. Şartlı sermaye artırımının söz konusu olduğu durumlarda ise, şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğu belirtilir (Y_TTK Md. 457). Sermaye artırımında yönetim kurulu tarafından bir işlem denetçisi atanmalıdır. İşlem denetçisi sermaye artırım işlemleri ve yönetim kurulu beyanını incelemeli ve inceleme sonuçlarını hazırlayacağı Sermaye Artırımı Raporu nda belirtmelidir. Rapor ayrıca, TTK na ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluk ve aykırılık hususlarında da görüş içermelidir (Y_TTK Md.458). Sermaye artımını inceleyen işlem denetçisine sunulan ücretler ve sağlanan menfaatler yönetim kurulu beyanında belirtilmelidir (Y_TTK Md. 457). Yeni TTK nun 400. maddesi anonim şirketlerde denetçi olabilecekler için gerekli olan nitelikleri açıklamaktadır. Aynı madde hükümleri sermaye artırımını denetleyen işlem denetçisi için de geçerlidir (Y_TTK Md.554, Y_TTK Md.400). Yeni TTK 400. maddesine göre denetçi, ancak ortakları yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Ayrıca Kanun, denetçilerin bağımsızlığının artırılması amacı ile denetçi olarak atanabilecekler için bazı kısıtlamalar da getirmiştir. Yeni TTK ile getirilen yeniliklerden bir diğeri de sermaye artırımının; sermaye taahüdü yoluyla artırım, iç kaynaklardan sermaye artırımı ve şarta bağlı sermaye artırımı olarak üç başlık altında sınıflandırmasıdır. Yeni TTK 462. maddesinde iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili özel bir madde düzenlenmiş ve yine yeni TTK 436. ila 472. maddeleri ile anonim şirketlerde şarta bağlı sermaye artırımı yapılabileceği kabul edilmiştir. Bu çalışmada yeni TTK na paralel olarak sermaye artırımı; sermaye taahhüdü 106

11 yoluyla sermaye artırımı, iç kaynaklardan sermaye artırımı ve şarta bağlı sermaye artırımı olmak üzere üç başlık altında ele alınmıştır SERMAYE TAAHHÜDÜ YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMI Sermaye taahüdü yoluyla sermaye artırımına gidildiğinde, işletmeye girecek para veya para dışındaki ekonomik değerler karşılığında yeni hisse senetleri ihraç edilir. Yeni TTK nda sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımı; esas sermaye sisteminde sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımı olmak üzere iki başlık altında düzenlenmiştir Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımı Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına genel kurul karar verir (Y_TTK Md. 456). Mevcut TTK 391. maddesi esas sermayenin artırılabilmesi için genel kurul kararından ayrı olarak, imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin de ayrı bir toplantı yaparak karar vermelerini şart koşmuştur. Yeni TTK da ise böyle bir koşul bulunmamaktadır. Sermaye artışını temsil eden payların tamamı ya değiştirilmiş esas sözleşmede ya da iştirak taahhütnamelerinde taahhüt edilir. Yazılı olarak hazırlanan iştirak taahütnamesi; taahhüt edilen payların sayılarını, itibari değerlerini, cinslerini, gruplarını, peşin ödenen tutarı, taahhütle bağlı olunan süreyi ve varsa çıkarma primi ile taahhüt sahibinin imzasını içermelidir (Y_TTK Md. 459). Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkını hazidir (Y_TTK Md.461). Buna rüçhan hakkı denilmektedir. Halka açık olmayan şirketlerde sermaye artırımı için temel ilke, eski ortakların rüçhan (öncelik) haklarını kullanma yoluyla sermaye artırımına gitmeleridir. Eski ortakların karşılayamadıkları sermaye artırım tutarı, halka arz yoluna gitmeden, şirkete ortak olmak isteyen üçüncü kişiler tarafından karşılanabilir (Yalkın, 1992, 238). Mevcut TTK nda yeni pay alma hakkı olarak kullanılan ifade yerine, yeni TTK da rüçhan hakkı teriminin kullanıldığı görülmektedir. Pay sahibinin rüçhan hakkı genel kurul kararı ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Ancak bunun için haklı sebepler bulunmalı ve en az sermayenin yüzde altmışının olumlu oy vermesi gerekmektedir (Y_TTK Md 461). Kanunda, halka arz, işletmelerin veya iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep olarak kabul edilebilecek durumlara örnek olarak verilmiştir. 107

12 Kanun, esas sermaye sisteminde sermaye arttırımı sırasında nakdi sermaye taahhüdü, bedellerin ödenmesi, ayni sermaye koyulması ve halka arz edilecek paylar için kuruluş işlemlerindeki ilgili maddelere atıf yaparak, bu maddelerin kıyas yolu ile uygulanmasını öngörmüştür. Buna göre, nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşi esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescilinden önce, gerisi de tescili izleyen yirmidört ay içinde ödenir (Y_TTK Md.459, Md. 344, Md.455). Ödemeler şirket adına açılacak olan özel bir hesaba yatırılır (Y_TTK Md.459, Md.345). Esas sermaye artırımında ayni sermaye de koyulabilir. Sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyulabilecek unsurlar, şirket kuruluşunda ayni sermaye olarak koyulabilecek unsurlar ile aynı olup yeni TTK nun 342. maddesinde açıklanmıştır. Şirketin kuruluş aşamasında olduğu gibi, sermaye artırımında da konulan ayni sermayeye bilirkişiler tarafından değer biçilir (Y_TTK Md.343). Esas sermaye sisteminde payların halka arz edilmesi yoluyla da sermaye artırımına gidilebilmektedir. Bu durumda değiştirilmiş esas sözleşmede nakit karşılığı olarak taahhüt edilmiş olan paylar, değişik esas sözleşmenin ticaret siciline tescilinden itibaren en geç iki ay içerisinde halka arz edilmelidir Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımı Halka açık olmayan anonim şirketlerde, yönetim kuruluna esas sözleşmede belirtilmiş olan kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırma yetkisi verilebilir. Bu durumda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı TTK ve esas sözleşmede belirtilen yetki sınırları çerçevesinde gerçekleştirebilir. Yönetim kuruluna bu yetki en çok beş yıl için tanınabilir (Y_TTK Md. 460). Yeni TTK nun 460. maddesinin 3. fıkrasında, çıkarılacak yeni payların taahhüdü, ödenmesi gereken en az nakdi tutar ve ayni sermaye konulması hakkında esas sermaye sistemi, dolayısıyla kuruluş işlemleri ile ilgili hükümlerin kıyas yolu ile uygulanacağı belirtilmiştir. Ancak, esas sözleşmenin ayni sermaye konulmasını yasaklamasına, ihraç edilecek payların bedellerinin tümünün ödenmesi zorunluluğu getirmesine bir engel yoktur (Komisyon Raporu, Md.460). Zira SPK nda kayıtlı sermaye sisteminde nakit dışı varlıkların sermaye olarak koyulması yasaktır. Kayıtlı sermaye sisteminde, sermaye yönetim kurulu kararı ile artırılır (Y_TTK Md. 460). Bunun için yönetim kurulu önce, sermaye artırımının 108

13 gerektirdiği şekilde, esas sözleşmenin ilgili maddesinin yeni şeklini hazırlar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın izni gerekiyorsa * bu izni alır, izne gerek yoksa yönetim kurulu yeni metni kararıyla kesinleştirir (Komisyon Raporu, Md.460). Yönetim kurulu kararında; artırılan sermaye tutarını, çıkarılacak yeni payların itibari değerlerini, sayılarını, cinslerini, primli ve imtiyazlı olup olmadıklarını, rüçhan hakkının sınırlandırıp sınırlandırılmadığını, kullanılma şartları ile sürelerini belirtir. Yönetim kurulu, izni alınmış veya kendi kararıyla kesinleşmiş esas sözleşmenin yeni (değişik) metnini, sermayenin artırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararını, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaları, prime dair kayıtları ve bu kararın uygulanması hakkındaki kuralları esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde ilan eder ve internet sitesinde yayınlar (Y_TTK Md. 460). Pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan yönetim kurulu kararları aleyhine, kararın ilan tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davası açabilirler (Y_TTK Md. 460, Y_TTK Md.445). Esas sermaye sisteminde olduğu gibi, kayıtlı sermaye sisteminde de pay sahiplerinin rüçhan hakkı vardır. Başka bir ifade ile her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkına sahiptir (Y_TTK Md. 461). Örnek: Özdemir A.Ş tarihinde TL başlangıç sermayesi ile kurulmuştur. Şirket esas sözleşmesinde kayıtlı sermaye (sermaye tavanı) TL olarak belirlenmiştir tarihinde yönetim kurulu kararı ile TL sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin TL olmasına karar verilmiştir. Nominal değeri 1 TL olan adet hisse senedi bastırılmıştır. Hisse senetlerinin basılması ve ihracı için banka hesabından 200 TL + KDV ödenmiştir. Hisse senetlerinin adeti şirket ortakları tarafından taahhüt edilmiş, tahhüt edilen tutarın tamamı aynı gün şirketin bankadaki hesabına yatırılmıştır adet pay senedi ise %1 komisyonla aracı kurum tarafından satılmıştır. Aracı kurum hisse senetlerinin hepsini nominal değeri ile satmış, komisyon tutarını kestikten sonra şirketin hesabına yatırmıştır. * Yeni TTK 333. Maddesine göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları belirlenip ilan edilecek anonim şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın iznine bağlıdır. 109

14 Ödenmemiş Sermaye Sermaye Nazım Hesaplar Ortaklara Sunulan Hisse Senetleri Satışa Sunulan Hisse Senetleri Nazım Hesaplar Bastırılan Hisse Senetleri Bankalar Ödenmemiş Sermaye Nazım Hesaplar Bastırılan Hisse Senetleri 900 Nazım Hesaplar Ortaklara Sunulan Hisse Senetleri Kuruluş ve Örgütlenme Gideri İndirilecek KDV Bankalar Bankalar Kuruluş ve Örgütlenme Gideri Ödenmemiş Sermaye Nazım Hesaplar Bastırılan Hisse Senetleri 900 Nazım Hesaplar Satışa Sunulan Hisse Senetleri 110

15 İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan arttırılabilir. Sermayenin artırılan kısmını, iç kaynaklardan karşılayan tutarın şirket bünyesinde gerçekten varolduğu, onaylanmış yıllık bilanço ve işlem denetçisinin vereceği açık ve yazılı bir beyanla doğrulanır. Bilanço tarihinden üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olduğu takdirde, yeni bir bilanço çıkarılması ve bunun işlem denetçisi tarafından onaylanmış olması şarttır (Y_TTK Md.462). İç kaynaklardan sermaye artırımını inceleyen işlem denetçisi, ancak ortakları yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir (Y_TTK Md.554, Y_TTK Md. 400). Yedek akçe yoluyla sermaye artırımında şirketin net aktifi değişmemekte, sadece hesaplar arasında bir aktarma yapılmaktadır (Savaç, 1992, 283). Yeni TTK na göre iç kaynaklardan sermaye artırımına ilave edilecek unsurlar aşağıda açıklanmıştır: Kanuni Yedek Akçelerin Serbestçe Kullanılabilen Kısımları: Kanuni yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu nun yedek akçe ayrılmasını zorunlu kılan hükümlerine göre ayrılan yedek akçelerdir. Bu bakımdan sermaye şirketleri, özellikle anonim şirketler, ticaret kanunları gereğince, kârlarından belli bir kısmını yedek akçe olarak ayırmak zorundadırlar (Erimez, 1985, 283). Yeni TTK da kanuni yedek akçeler; Genel Kanuni Yedek Akçe ile Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri İçin Ayrılan Yedek Akçe ve Yeniden Değerleme Fonları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Genel Kanuni Yedek Akçeler: Genel kanuni yedek akçe yeni Kanunun 519. maddesinde düzenlenmekle birlikte, mevcut TTK nun ilgili maddesi ile aynıdır. Kanun a göre, yıllık kârın %5 i, ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. Buna I. Tertip yedek akçe denir. Sermaye azaltımına giden anonim şirketlerde, ödenmiş sermaye tutarı da azalmaktadır. Böylelikle, şirketin daha önceki yıllarda ayırmış olduğu genel kanuni yedek akçe tutarı yeni ödenmiş sermaye tutarının %20 sinden fazla olabilmektedir. Yasal sınır üzerinde bulunan bu tutar, dağıtıla- 111

16 bilir veya sermayeye eklenebilir. Bu durum, genel kanuni yedek akçelerin serbest kullanılabilen kısmına örnek olarak verilebilir. Yeni TTK 519. maddesine göre, I Tertip yedek akçe, ödenmiş sermayenin 1/5 ine ulaştıktan sonra dahi bazı tutarlar birinci tertip yedek akçeye dahil olunur. Bunlar hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi iptal kârları, I. temettü ve II. tertip yedek akçedir. MSUGT de sermaye yedekleri içerisinde sınıflandırılan hisse senedi ihraç primlerinin ve hisse senedi iptal kârlarının sermayeye ilave edilebileceği belirtilmiştir. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri İçin Ayrılan Yedek Akçe ve Yeniden Değerleme Fonları: Mevcut TTK da bazı istisnai haller dışında şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi yasaklanmıştır. Yeni TTK ile getirilen en önemli değişikliklerden bir tanesi de anonim şirketlerin, genel kurulun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak sermayesinin %10 unu aşmamak şartı ile, kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul edebilmesidir. Buna bağlı olarak anonim şirketlerin iktisap ettikleri kendi pay senetleri için yedek akçe ayırmaları da yeni TTK ile uygulamaya girmiştir. Yeni TTK nun 520. maddesine göre, şirket iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde çözülebilir, bir diğer ifade ile dağıtılabilir veya sermayeye eklenebilirler. Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri varlık değildir. Bu pay senetleri satın alındığında, bilançoda özkaynaklar altında bir kontra hesapta raporlanır. Geri satın alınan pay senetleri nominal değeri üzerinden değil, satın alma değeri yani maliyeti üzerinden kaydedilir. Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri ileriki bir tarihte tekrar satıldığında, ilgili kontra hesap pay senetlerinin ihraç bedeli kadar alacaklandırılır. Hisse senetlerini geri satın alma bedeli ile tekrar ihraç etme bedeli arasındaki fark ise sermaye hesabına kaydedilir. Şirket pay senetlerini satın aldığı fiyatın altında veya üzerinde satsa dahi gelir tablosunda herhangi bir kazanç veya kayıp raporlanmaz (Meigs, Meigs ve Meigs,1995, 575). Örnek: Doğa A.Ş. nin tarihinde sermayesi TL dir. Doğa A.Ş. kendi hisse senetlerinden tanesini tanesi 5 TL den geri satın almış, aynı tarihte 2009 yılı net kârından TL yedek ayırmıştır. 112

17 Şirket, tarihinde bu hisse senetlerini tanesini 8 TL den tekrar ihraç etmiştir. Pay senetlerinin ihraç bedeli ile maliyeti arasındaki fark sermayeye ilave edilmiştir Ödenmemiş Sermaye (-) veya Geri Alınan Hisse Senetleri (-) 100 Kasa Kasa Ödenmemiş Sermaye (-) veya 504 Geri Alınan Hisse Senetleri (-) / 525 Geri Alınan Hisse Senedi Satış Kârları Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler: Anonim şirketin esas sözleşmesine göre ayrılması gereken yedek akçeler, yeni TTK nun 521. ve 522. maddelerinde düzenlenmiştir. Mevcut TTK da ihtiyari yedek akçeler olarak kullanılan terim yerine yeni TTK da şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe ifadesi kullanılmıştır. Ancak kanunun ilgili maddelerinin metninde önemli bir değişiklik yoktur. Yeni TTK nun 521. maddesine göre, yedek akçeye yıllık kârın %5 inden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin %20 sini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye hüküm konabilir. Esas sözleşme hükümleri ile yasal sınırlar üzerinde ayrılan kısma statü yedekleri denilmektedir ve statü yedekleri sermayeye ilave edilebilir. Bununla birlikte, esas sözleşmede şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması amacı ile de yedek akçe ayrılabilir (Y_TTK Md. 521). Ancak bu şekilde ayrılan yedek akçeler belirli bir amaca özgülenmiş olduğundan iç kaynaklardan sermaye artırımında kullanılamazlar. Genel kurul; aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekli ise, şirketin sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı yönünden haklı görüyorsa, kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe 113

18 ayrılmasına da karar verebilir (Y_TTK Md.523). Olağanüstü yedekler olarak isimlendirilen bu yedekler de sermayeye ilave edilebilir. Örnek: Naz A.Ş. nin tarihli bilançosunda olağanüstü yedekler TL dir. Şirket ortakları genel kurulda olağanüstü yedeklerin sermayeye ilave edilmesini karalaştırmıştır. Buna bağlı olarak, nominal değeri 1 TL olan adet hisse senedi çıkartılarak ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır Ödenmemiş Sermaye Sermaye Olağanüstü Yedekler Ödenmemiş Sermaye Mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanununun değiştirilen mükerrer 298 inci maddesi ve yine bu Kanunla VUK a eklenen Geçici 25 inci maddeleri ile enflasyon düzeltmesi vergi sistemimizde hüküm altına alınmıştır sayılı Kanun ile birlikte yeniden değerleme uygulamasına son verilmiştir. Dolayısıyle, bilançonun pasifinde sermaye yedekleri grubu içerisinde yer alan, sermayeye ilave edilmesine izin verilen MDV Yeniden Değerleme Artışları ve İştirakler Yeniden Değerleme Artışları hesaplarının geçerliliği kalmamıştır. Benzer şekilde, 5024 sayılı kanun ile GVK nun 38/4. maddesi kaldırılmış ve sermayeye ilave edilmesine izin verilmiş olan Maliyet Bedeli Artışları Fonu hesabı da geçerliliğini yitirmiştir sayılı kanun ile değiştirilen VUK mükerrer 298. madde ve yine aynı kanunla eklenen VUK Geçici 25. madde uyarınca, özsermaye kalemlerine ait enflasyon farkları sermayeye ilave edilebilmektedir. Yeni TTK, bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, ser- 114

19 maye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılmasını yasaklamıştır. Ancak, hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir (Y_TTK Md. 462). Örnek: Budak A.Ş. nin tarihli bilançosunda Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabı TL dir. Şirket bu tutarın tamamının sermayeye ilave edilmesini karalaştırmıştır. Buna bağlı olarak, nominal değeri 1 TL olan adet hisse senedi çıkartılarak ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır Ödenmemiş Sermaye Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Ödenmemiş Sermaye ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI Yeni TTK ile sermaye artırımında üçüncü bir yöntem olan şarta bağlı sermaye artırımı eklenmiştir. Buna göre genel kurul, yeni çıkarılan tahviller ve benzeri borçlanma araçları nedeniyle, şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya alım haklarını kullanmak yoluyla yeni payları edinmek hakkı sağlamak suretiyle, sermayenin şarta bağlanmasına karar verebilir (Y_TTK Md. 463). Başka bir ifade ile şartlı sermaye artırımı, yeni çıkarılacak tahvillerin ve benzeri borçlanma araçlarının şirketin paysahiplerine dönüşmelerini amaçlayan, bu yolla şirkete sermaye sağlayan ve çalışanlar için pay senedi çıkarılmasına olanak veren bir sermaye artırımı yöntemidir (Komisyon Raporu, Md. 463). Sözkonusu tahviller, sahiplerine, genellikle önceden saptanmış belirli koşullarla (değiştirilme fiyatı, değiştirilme süresi vb.) tahvillerin pay senetlerine çevrilmesi hususunda bir seçim hakkı sağlamaktadır (Akgüç, 1995, 193). Bu yöntemde, sermayenin artırımının gerçekleşme zamanı üçüncü kişilerin kendilerine tanınan haklarını kullanma kararına bağlıdır, yani şarta bağlı kalmaktadır. Sermaye, değiştirme veya alım hakkı 115

20 kullanıldığı ve sermaye borcu takas veya ödeme yoluyla yerine getirildiği anda ve ölçüde kendiliğinden artar (Y_TTK Md. 463). Pay senedine çevrilerilebilir tahvil sahipleri seçim hakkını kullandıkça şirketin borç ve özkaynak kalemleri arasında bir değişme olmakta, fon hareketi olmadan şirketin borcu azalırken, özsermayesi zaman içerisinde yavaş yavaş artmaktadır. Hisse senetlerine çevrilebilir tahvil çıkaran şirketin amacı, belirli bir süre sonra tahvillerin hisse senetlerine dönüştürülmesidir. Burada esas amaç, şirkete yabancı kaynak sağlamak değil, özsermaye sağlamaktır. Bu nedenle bu tür tahvillere ertelenmiş pay senetleri olarak da bakılabilir (Akgüç, 1995, 193). Şarta bağlı sermaye artırımı için esas sözleşmede bir hüküm bulunmalı, artırımın şartları ve kuralları bu hükümde yer almalıdır. Esas sözleşmede belirtilen hükümler bir sermaye artırımı kararı değil, şarta bağlı sermaye artırımı yapılabilmesine dayanak sağlayan hükümlerdir (Komisyon Raporu, Md.463). Şirket sermayesinin üçüncü kişiler tarafından sınırsız olarak artırılmasının engellenmesi amacı ile, şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibari değerinin, sermayenin yarısını aşamayacağı hükme bağlanmıştır (Y_TTK Md. 464). Sermayenin korunması ilkesi gereği de yapılan ödeme en az nominal değere eşit olmalıdır (Y_TTK Md. 464). Şarta bağlı sermaye artırımında pay sahiplerinin korunması amacı ile pay sahiplerine önerilmeye muhatap olma hakkı tanınmıştır. Şarta bağlı sermaye artırımında, tahvillere ve benzeri borçlanma araçlarına bağlı olarak değiştirme ve alım hakları içeren senetler ihraç edildiği takdirde, bunlar önce, mevcut payları oranında, pay sahiplerine önerilir (Y_TTK Md.466). Önerilmeye muhatap olma hakkı, haklı sebeplerin varlığı halinde kaldırılabilir (Y_TTK Md.466) Ancak önerilmeye muhatap olma hakkının kaldırılması sonucunda belli kişilerin hakimiyeti ele geçirmesine neden olacak şekilde haksız yarar sağlanmamalıdır. Şarta bağlı sermaye artırımında sermaye taahüdünün ifası, ya pay senedinin bedeli olan paranın yatırılması ya da takas ile gerçekleşir. Para yatırılması veya takas işlemleri bir mevduat veya katılım bankası aracılığıyla gerçekleştirlir (Y_TTK Md.468). Bankanın taahüdün ifasını kabul etmesiyle ilgili paylar sahibinin tasarrufuna bırakılırken paysahipliği hakları da kullanılabilir hale gelir (Komisyon Raporu, Md.468). 116

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE 19 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28446 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ Amaç HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ Rızkullah ÇETİN 26 1-GİRİŞ Şirket ortakları çeşitli sebeplerle (nakit yetersizliği, ortağın ayni sermaye olarak konulabilecek

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.10.2012/180-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine,

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 4 ÖZKAYNAKLAR

BANKA MUHASEBESİ 4 ÖZKAYNAKLAR BANKA MUHASEBESİ 4 ÖZKAYNAKLAR Özkaynaklar 5411 Sayılı Bankalar Kanununun 44-47.maddeleri «Özkaynaklar ve Standart Oranlar» başlığı ile özkaynakları düzenlemiştir. Ayrıca «Bankaların Özkaynaklarına İlişkin

Detaylı

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ www.pwc.com.tr Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 19 Ekim 2012 Cuma Resmî Gazete Sayı : 28446 Tebliğ Amaç, kapsam,

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 15.11.2012/193-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ:

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: 5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi a) Genel olarak MADDE 379- (1) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ?

Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ? Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) Özet KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ? Limited ve anonim şirketlerin aktifine kayıtlı olan malların mevcut veya yeni kurulacak

Detaylı

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- İstanbul, 13/07/2015 Konu: Kurumlar Vergisi Özkaynakla Finansman Teşviki Uygulaması (Nakit Sermaye Artışlarına Getirilen Vergi İndirimi) 1- Giriş: 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI SAYI: 2012/124 ÖZET: Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Anonim ve Limited

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

Anonim Şirketlerin Kuruluş Kayıtları

Anonim Şirketlerin Kuruluş Kayıtları 6-1 Anonim Şirketlerin Kuruluş Kayıtları Eski Türk Ticaret Kanunu nda Ani Kuruluş ve Tedrici Kuruluş şeklinde adlandırılan kuruluş şekillerine yeni kanunda açıkça yer verilmemiştir. Buna karşılık şirket

Detaylı

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI Sirküler No: 2012/047 Tarih: 28.08.2012 KAR PAYI AVANS DAĞITIMI 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Kar Payı Avansı Dağıtımı

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Proje Sorumlusu ve Yürütücüsü Proje Ekibi: Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Arş.Gör.Vedat DEMİRKOL Arş.Gör.Zafer AY Arş.Gör.Zekeriya Oğuz SEÇME

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ I-GİRİŞ: Ekonomik büyüme ve gelişme beraberinde işletmelerin ölçeklerini genişletirken kapasitelerini de artırmaktadır.

Detaylı

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI ÖNERİLEN BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 3 MADDE

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNA İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YAZISI

TÜRK TİCARET KANUNUNA İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YAZISI Sirküler Rapor 10.07.2012/130-1 TÜRK TİCARET KANUNUNA İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YAZISI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ticaret Sicili Müdürlüklerine gönderilen 3 Temmuz 2012 tarihli

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler;

Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler; TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KANUNİ YEDEK AKÇELER ve DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler; 1-Türk Ticaret Kanunu 2-Vergi Kanunları 3-Şirket

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ * Öz 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde sermaye artırımına ilişkin

Detaylı

%5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ?

%5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ? Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com %5 ORANINDA 1. TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU HALE GELDİ Mİ? 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 06.06.2016/77-1 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi

Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi Kâr Payı Avansı Dağıtım ve Vergilendirilmesi Prof. Dr. Mehmet YÜCE UU İİBF. Maliye Bölümü Öğretim üyesi 1. GENEL AÇIKLAMALAR Kar payı avansı, işletmelerin dönem sonunda elde ettikleri kardan mahsup etmek

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu na(1) (ETTK) göre sadece bir ticaret şirketi, başka bir ticaret şirketine nevi (tür)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ 1 A) KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili

Detaylı

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1 İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgiler... 3 1.1 Yasal Dayanak... 3 1.2 Zorunluluklar... 3

Detaylı

Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması

Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri,

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ * Öz 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu Şirketler Hukuku özelinde anonim şirketlere yönelik köklü yeniliklere

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Makale Cenk UZELLİ ANONİM ŞİRKETLERDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞININ YANI SIRA İÇ VE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIŞI İŞLEMLERİNDE İZLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I. GİRİŞ Bir önceki makalemizde

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/62 TARİH: 27.11.2012

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/62 TARİH: 27.11.2012 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/62 TARİH: 27.11.2012 KONU Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükselmeleri ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE KOYMA BORCU

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE KOYMA BORCU TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE KOYMA BORCU Serbay MORAY 19 * * Öz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda anonim şirket; sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II SABİT SERMAYE 13. Hafta Ders İçeriği Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özkaynaklar Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER 1 3 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR İşletmelerin üçüncü

Detaylı

KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ: ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI Kurumlar Vergisi Kanunu nun diğer indirimler başlıklı 10. maddesine eklenen ( ı ) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla sermaye artırımlarını teşvik etmek ve böylece dış kaynaklar

Detaylı

SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU

SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU Sermaye şirketlerinde yapılacak kâr dağıtımı, Anonim şirketlerde genel kurul, ortak sayısı 20 yi aşan limited şirketlerde ortaklar genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI NO : 782 TOPLANTI TARİHİ : 22 Ağustos 2013 TOPLANTI SAATİ : 12.00 TOPLANTI YERİ : Aselsan Macunköy Tesisleri G Ü N D

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /51-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /51-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.03.2016/51-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/123

Tarih: Sayı: 2012/123 Tarih: 15.11.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/123 Konu: Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 09.08.2012/145-1 KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı