Sofra Tasar m Sanat. Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sofra Tasar m Sanat. Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde."

Transkript

1 Sofra Tasar m Sanat Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde.

2

3 Sofra Tasar m Sanat Siemens ve Monev in katk lar yla...

4 Künye Proje Yönetmeni : Demet Kaptano lu Proje Dan flmanlar : Suna Genceren Fatma Atasagun Editör Art Direktör Kapak Katk da bulunan : Mürsel Sezen : Tuncay Ö retmifl : Engin Y ld z / Do an Burda : Eyüp Kemal Sevinç Siemens Ev Aletleri için Kitle letiflim Dan flmanl k taraf ndan haz rlanm flt r. Ücretsizdir, parayla sat lmaz.

5 Sofra, yemek ve hayat Yurtd fl ndan bir misafirimiz gelmiflti. Ona stanbul u gezdiriyorduk. Bo az da bal k, Kanl ca da yo urt yiyelim, akflam yeme ine Osmanl yemekleri pifliren flu restorana gidelim derken misafirimiz nanam yorum demiflti. Siz Türkler hayattaki bütün motivasyonunuzu yemekten al yorsunuz. Gidilecek her yerin sonunda bir lezzet var! Düflündüm de Hakl yd. Osmanl mutfa gibi zengin bir mutfa n oldu u topraklarda do mak, herkesi bu ülkede biraz gurme yap yor. Hepimizin kendince, yemekle ilgili standartlar var. Yeme e düflkünüz de, büyük flehirlerde yaflaman n getirdi i baz zorunluluklar var. Yo un ifl temposundan yemek yapmaya, sofra kurmaya zaman ay rabiliyor muyuz? Ço unlukla hay r. Ya da gitgide daha kolay, daha pratik, daha h zl olan n peflinden gidiyoruz. Öte taraftan, dünya mutfaklar da hayat m za giriyor. Yeni aç lan restoranlarda de iflik lezzetler tad yoruz. Dolay s yla beklentilerimiz de, al flkanl klar m z da de ifliyor. Bu kitap hem evlerimizde, gitgide ihmal etmeye bafllad m z sofra kurma sanat n tekrar gündeme tafl yarak basit tariflerle yemek piflirme zevkini yeniden afl lamay, hem de de iflen teknolojiler ve ürünler fl nda sofraya getirilebilecek yenilikleri siz de erli okurlar m za aktarmay amaçl yor. Siemens Ev Aletleri olarak, yeni ankastre serimiz blueart n mutfaklar m za tafl d avantajlar ve yaflam m za katt kolayl klar da bu kitapta sizlerle paylaflma f rsat bulduk. Her parças sanat eseri özeniyle üretilmifl yeni bir koleksiyon olan Siemens blueart ankastre koleksiyonu, ad n mavi fl kl kontrol dü melerinden ve yemek yapmay sanata dönüfltüren üstün özelliklerinden al yor. Mavi fl kl dünyas n n içinde 68 farkl program yla kendi kendine pifliren cookcontrol68 f r n, söndü ünde otomatik olarak yanan flametronic ocak, Zeolit Kurulama Teknolojisi ne sahip jetmatic bulafl k makinesi gibi ürünleriyle yeni blueart ankastre koleksiyonu, mutfa n za renk, hayat n za kolayl k katarken, sofra kurma sanat n n inceliklerinin keyfine varabilmeniz için de mükemmel bir ortam sunuyorlar. Kitab m z n haz rlanma süresi boyunca, Siemens EQ.7 ile haz rlanm fl nefis kahvelerin tad na varmak için hiçbir f rsat kaç rmad m z rahatl kla söyleyebilirim. Kahvalt yaparken de, kitap için kahvalt lar üzerinde çal fl rken de, Siemens in Porsche Design Serisi kahve makinesi, su s t c s ve ekmek k zartma makinesi ile de keyfimize keyif katmay ihmal etmedik. Yine bu kitab haz rlarken, Rosenthal, Wedgwood, Villeroy & Boch, Lenox, WMF, Schott, Kahla, Thomas ve Leonardo gibi markalar Türkiye ye getiren Monev-Exclusive in de büyük deste ini ald k. Monev bizlerle muhteflem foto raflar ile birlikte, bu konudaki engin bilgi birikimini de paylaflt. Kendilerine bu çal flmadaki katk lar ndan dolay çok teflekkür ediyoruz. Yeni filizlenmeye bafllayan bir aflk hikayesinden yola ç kan kitab m z n kahraman K vanç n Sofralar bir pandomim ustas na benzer. Sessizdirler ama insana çok fley anlat lar cümlesi asl nda her fleyi çok iyi özetliyor. Herkese lezzetli yemeklerle kurulmufl sofralarda, keyifli sohbetler diliyoruz. Mürsel Sezen

6

7 çindekiler Sofra Tasar m Sanat 1. bölüm 2. bölüm 3. bölüm 4. bölüm 5. bölüm 6. bölüm 7. bölüm 8. bölüm Selin K vanç ile tan fl yor Akflam yeme i verirken Trend önerileri Kal plara ba l kalmay n S cak tutma çekmecesi Kahvalt seramonisi Bu lezzetlerle tan fl n: Marmelatl ve sade kruvasan Güzel bir kahvalt n n incelikleri Trend önerileri Üç farkl tost önerisi Nefis kahvelerle kahvalt Minik detaylar göz ard etmeyin Resmi davetler Münevver Han m n davet sofralar için tavsiyeleri Trend önerileri Davetlerin fl k ve pratik yard mc lar fi k sofralar için konsept seçimi Malzeme seçimi Renk seçimi yi bir al flveriflle eksikleri tamamlamak; aparatlar m olmadan asla! Füzyon kültürü ve Raw Food Trend önerileri Mutfakta Uzakdo u esintileri Bu lezzetleri deneyin: Kani Maki ve Karidesli Maki Roll Bir ürünü farkl amaçlarla kullan n Siemens tepenyaki ocaklarla yeni lezzetler yarat n Lezzetli kahvelerle s cak sohbetler Bu lezzetleri deneyin: Espresso Cantuccini li (Ac bademli) Kurabiye ve Tiramisu Kahve adab Trend önerisi Kahve ile de iflik lezzetler yarat n: Ruski Kahvesi Kahverengi Orkide Aztek kahvesi Marrokine Kahvesi Çay saati Çay partileri için ipuçlar Trend önerileri Çay partisinde h zl ve pratik olmak Önce tatt r n, sonra ikram edin Çocuklar n zla piflirin Bu lezzeti çocu unuzla haz rlay n: Bö ürtlenli Kurabiye Sinema, flarap ve spagetti Bu lezzeti deneyin: Bolonez soslu spagetti fiarap ve seçimler Trend önerileri Film gecelerine özel sofra deal s da flaraplar için Özel Günler: Do um günü kutlamas Mönü nas l oluflturulur? Trend önerileri Sofralar n z de iflik mekanlara tafl y n blueart mikrodalga f r n ile her fley çok pratik blueart bulafl k makinesi, davetlerin en iyi yard mc s Mutfaklarda yeni bir trend: Siemens ankastre kompakt bulafl k makineleri

8 Tan flma 06 l Sofra Tasar m Sanat

9 "Sofralar bir pandomim ustas na benzer demiflti" K vanç. "Sessizdirler ama insana çok fley anlat rlar." Selin a abeyinden K vanç hakk nda çok fley duymufltu. A abeyi Amerika'da master yaparken K vanç onun hem ev, hem de s n f arkadafl olmufltu. Master bittikten sonra ise bir türlü bir araya gelememifllerdi. fiimdi K vanç bir akflam yeme i için arkadafl n evine davet etmiflti. A abeyi Selin'in gelmesi konusunda srarc yd. Selin böyle tan flmalar sevmezdi ama postayla kendisine ulaflt r lan nazik yemek davetiyesini görünce fikri de ifliverdi. Bu davetiye, teyzesinin resmi davet mektuplar n hat rlatm flt ona. Teyzesi her zaman "Nas l davet edildiysen, cevab n ayn flekilde ilet" derdi. Selin bu jest karfl s nda K vanç' k ramad ve hemen cevap metnini haz rlay p, bu nazik daveti kabul etti ini bildirdi. Selin; "Demek ki K vanç bu tür fleylere önem veriyor" diye düflündü. Ne götürmeli? Selin kara kara ne götürece ini düflünmeye bafllam flt. En makul hediye çiçekti ama yeme e davet eden bekar biri olunca ifller de ifliyordu. Bu seçene i hemen eledi. Yemekte ne sunulaca n bilmedi i için içki götürmek de, do ru olmazd. Kitap, CD, resim çerçevesi gibi fleyler almak için K vanç' yeterince tan m yordu. Çikolata, potpuri, kokulu mum? Sonunda kokulu mumlar almaya karar verdi, kokulu mumlar her zaman kullan labilirdi, üstelik zevkini bilmesine de gerek yoktu. Merhaba Selin Han m, Eren ile birlikte yaflarken sizden çok bahsetmiflti. Bu yüzden sizi zaten tan yor gibiyim. 20 Eylül akflam saat 19.30'dan itibaren -Eren ile tekrar bir araya gelmemizin flerefineevimde, bir akflam yeme i organize ediyorum. Sadece samimi birkaç arkadafl m davet etti im bu yemekte, a abeyinize efllik ederseniz, çok sevinirim. K vanç Bars Not: Yemekleri ben haz rl yorum, e er özel bir içecek tercihiniz varsa, yan n zda getirebilirsiniz. Tel: (0216) Sofra Tasar m Sanat l 07

10 Davet gecesi Eren ve Selin tam zaman nda kap y çalm fllard. K vanç önce Selin'in elini s k p tan flmay tercih etti, sonra da Eren'le sar ld lar. Mumlar kap n n önünde al p, hemen mutfa a götürmesi Selin'in gözünden kaçmad. Selin'in teyzesi, "Biri sana hediye getirdiyse, kap n n önünde al ki, içerideki misafirler bir fley getirmedilerse mahcup olmas nlar" derdi hep. Selin bir erke in spagetti-salata d fl nda bir yemek organizasyonu yapaca na pek ihtimal vermiyordu, bu yüzden masay gördü ünde az daha küçük dilini yutacakt. Klasik ahflap masa, modern sandalyelerle kombine edilmiflti ki bu, Selin'in pek al fl k oldu u bir tarz say lmazd. Bahçedeki pergolan n içine kurulmufl masada, insan kendisini tropikal bir adada vakit geçiriyormufl gibi hissedebilirdi. Sofrada, tad ml k lezzetler ön plana ç kart lm flt. Büyük ihtimalle ordövrlerden sonra bal k ve beyaz flarapla nefis bir yemek onlar bekliyordu. Selin'in flaflk nl n gören K vanç: "Sofralar bir pandomim ustas na benzer. Sessizdirler ama insana çok fley anlat lar" dedi. "Eskiler de damak zevkine düflkündü. Anadolu evlerinde yap lan yemekler hep çok lezzetlidir, flimdi devir de ifliyor fast food art yor, haz r g dalar tüketiliyor, fakat flimdi de damak zevkimize çok düflkünüz. Farkl lezzetleri sunan restoranlara gidiyoruz, farkl yemekler piflirmekten haz al yoruz. Bir ailenin en güzel taraf, mutfa nda çorban n kaynamas ve akflam yeme inde herkesin bir araya gelip sohbet etme f rsat n bulmas d r. Bu tarz de iflik sofralar yaratmak ve bunu dostlarla paylaflmaksa ayr bir keyif..." Selin K vanç' n anlatt klar ndan çok etkilenmiflti. Yaln z yaflamaya bafllayal neredeyse bir y l oluyordu. Okul bittikten sonra ifl için stanbul'a tafl nm fl ve kendi bafl na yaflamaya bafllam flt. Tek bafl na yaflayan arkadafllar na çok özeniyordu, onlar n rahatl, özgürlü ü... Aile yemeklerini çok s k c buluyordu, halbuki K vanç -akflam yemeklerinden bu flekilde bahsedince- ilk kez geçmifl günlere özlem duydu unu fark etti. Selin eve döndü ünde, bu eve tafl nd ndan beri hiç davet vermemifl oldu unun ay rt na vard. Halbuki kendisi de teyzesi ya da K vanç gibi çok keyifli sofralar haz rlayabilirdi. Selin kalk p mutfa a gitti, mutfa n n fl n açt. Siemens'in blueart ankastre serisi karfl s nda duruyordu. "Üstelik ben çok flansl y m" dedi Selin. "Elimde blueart serisi gibi ciddi bir koz var." 08 l Sofra Tasar m Sanat

11 Zarif çiçekler, kokulu mumlar ve minik aksesuarlarla çok fl k sofralar yaratabilirsiniz. Akflam yeme i verirken... Evlerde verece iniz gayr resmi davetlerde konuklar servise yard mc olabilir. Samimi yemeklere arkadafllar n z telefonla da ça rabilirsiniz, ancak daha kalabal k davetlerde, gönderece iniz davetiye ile tarih, saat, yer ve k yafeti belirtmelisiniz. Klasik bir mönü bafllang ç yeme i, ana yemek, salata ve tatl dan oluflur. Genelde 3 veya en çok 5 çeflit yemek olur. Çorba birçok ülkede ilk yemektir ancak istiridye, midye, havyar veya füme alabal k ikram edilecekse, çorba bunlardan sonra verilir. Antre ana yemekten önce ve ona bafllang ç say lan küçük bir porsiyondan oluflur. Bal k genellikle çorbadan sonra ikinci yemek olarak sunulur. Resmi olmayan yemeklerde ana yemek veya antre olarak da sunulabilir. Et genellikle s cak ve ana yemek olarak verilir. Salata asl nda ana yemekten sonra sunulur. Ancak yeflilliklerden oluflan bir salata, s cak et yeme i ile birlikte verilebilir. Günümüzde zengin bir salata antre ya da ana yemek olarak da sunulabiliyor. Yeme in sonunda tatl ikram edebilirsiniz ancak günümüzde tatl n n yerine peynir, kahve veya meyve de ikram edilebiliyor. Farkl flekillere sahip tabaklar n servis edilecek yeme e göre kombinasyonu da size zarif sofralar kurma imkan tan r. Sofra Tasar m Sanat l 09

12 TREND ÖNER S Kal plara ba l kalmay n 1980'lerden sonra de iflik yiyecekleri, içecekleri, mutfak kültürlerini ve tarzlar birlefltiren, kaynaflt ran füzyon ak m ortaya ç kt. Siz de klasikle moderni, Frans z mutfa ile Japon mutfa n birlefltirebilir ve kendi özgün tarz n z yaratabilirsiniz. Uyumsuzlu un uyumunu yakalama maharetine sahip olmak kolay de il ama inan n çok keyifli! Bu sofrada meyve çeflitleri ve k rm z n n canl l ile bir cazibe merkezi yarat lm fl, herkese standart bir sofra düzeni kurmak yerine, tercihlerine göre farkl tabaklar sunulmufl. En güzeli de bu de il mi? Özgün olabilmek! 10 l Sofra Tasar m Sanat

13 TREND ÖNER S S cak tutma çekmecesi Davetlerde hiçbir fleyin aksamamas na büyük özen gösterilir. Özellikle de yemeklerin s cak servis edilmesine! Siemens'in blueart ankastre serisinde yer alan f r nlarda bulunan s cak tutma çekmecesi C aras nda, yeme i s cak tutar. Bunun yan nda tabaklar n ön s tmas da yap labilir. Bu çekmece tüm f r nlara ve kompakt cihazlara kombine edilebilir. S cak tutma çekmecesini içeri itmek veya d flar çekmek için hafifçe bast rmak yeterlidir. Bu kulpsuz fl k tasar m cihaz n üzerinde fark edilmemesiyle avantaj sa lar. Sofra Tasar m Sanat l 11

14 Kahvalt Selin güne erken bafllamay çok seviyordu. Onun için günün en önemli ö ünü kahvalt yd. Çünkü s radan bir güne bafllamamak için, kendisine s ra d fl bir kahvalt haz rlayarak yarat c l n n s n rlar n zorluyordu. 12 l Sofra Tasar m Sanat

15 Selin güne erken bafllamay çok seviyordu. Her sabah erkenden sahile inip yürüyüfl yap yor, duflunu ald ktan sonra da büyük bir keyifle kahvalt s n haz rl yordu. Onun için kahvalt güzel bir günün alt n anahtar yd adeta! Belki de annesinin sürekli Kahvalt n ve uykunu asla ihmal etme nasihat ile büyüdü ü için Bat l bir inanç say labilirdi belki ama Selin, her gün de iflik kahvalt lar haz rlayarak, gününü s radanl ktan kurtard na inan yordu. Bir sabah kahve, portakal suyu ve kruvasan, bir sabah çay ve üzerine kaymakbal sürülmüfl tam tah ll ekmek dilimi, bir sabah sadece tatl ve hlamur Ya da akflam çok yemek yemiflse, sadece meyve ve bitki çay Sadece bu da de il! O gün moduna hangi Amerikan servis ve kupa uyuyorsa onu seçiyordu! E er vakti varsa, kahvesini tad n ç kararak içebilecekse, s cak tutsun diye metal kupa kullanmay da çok seviyordu. Sofra Tasar m Sanat l 13

16 Marmelatl kruvasan (Basit) Malzemeler: 1 tane rulo milföy Marmelat Pudra flekeri Haz rlan fl : Milföy hamurunu merdane yard m ile biraz inceltin. B çak yard m yla üçgen parçalara bölün. Ortalar na birer tatl kafl marmelat koyup sar n. F r nda 180 derecede pifltikten sonra üzerine pudra flekeri ekleyin. Kruvasan (Zor) Malzemeler: 2,5 su barda so uk su 1 tatl kafl tuz 1 çay kafl fleker 1 çorba kafl toz maya 75 gr tereya (Oda s s nda) Un 200 gr tereya ( çine sürmek için) Yumurta sar s Haz rlan fl : Bir kaba suyu, mayay, tuzu ve flekeri ilave edip kar flt r n. Ele yap flmayan bir hamur elde edene kadar un kat n. Tereya ekleyin ve tekrar yo urun. Üzerini örtün ve buzdolab nda yar m saat dinlendirin. Hamuru unlu zeminde kare flekilde 2 cm eninde aç n. çine 200 gr tereya veya margarini hamuru delmeden sürün veya ince ince dilimleyerek ya hamura yerlefltirin. Hamuru zarf biçiminde katlay n. Dolapta 20 dakika bekletin. Tekrar al n, unlu zeminde 2 cm eninde aç n, zarf biçiminde kapat n. Dolapta 20 dakika dinlendirin, tekrar al n unlu zeminde aç n, katlay n. Dolapta üzeri kapal flekilde 20 dakika bekletin. Yani bu ifllemi üç kez tekrarlam fl olacaks n z. Hamuru unlu zeminde 1,5 cm. çap nda aç n, 10 cm lik üçgenler fleklinde kesin, rulo yaparak ya l tepsiye dizin. Il k ortamda bir saat mayalay n. Önceden s t lm fl f r nda, 190 derece s cakl kta piflirin. 14 l Sofra Tasar m Sanat

17 Güzel bir kahvalt n n incelikleri Kahvalt da standart bir biçimselli e gerek yoktur fakat yine de çok fl k masalar haz rlayabilirsiniz. Her davetli için masaya bir Amerikan servisi, uygun bir ka t peçete, tabakl fincan ya da ince belli çay barda seti, bir bardak, yumurtal k, küçük çatal b çak, tuzluk-biberlik, flekerlik konur. Masan n ortas na bir sürahi meyve suyu, çeflitli ekmekler, peynirler, zeytinler, reçel çeflitleri, tereya, salam, sucuk cinslerini, m s r gevre i, domates, salatal k, dilimlenmifl meyve, ceviz-badem gibi yiyecekleri koyabilirsiniz. Genelde sabah kahvalt lar için arkadafllar n z aras nda davet edebilirsiniz. Misafirleriniz gelince de hemen masaya geçebilirsiniz. Ne içeceklerini sorduktan sonra, arzu ettikleri flekilde yumurtalar n piflirirsiniz. Masada kahvalt sürerken ekmekleri de ayn anda k zartabilirsiniz. Hafta sonlar aras kahvalt ile ö le yeme ini birlefltiren uzun brunchlar ise aç k büfe haz rlan r. Brunchlarda kahvalt l klara ilaveten s cak ve so uk etler, börekler, kek ve pastalar, meyve ve kompostolar, tatl lar, alkollü içecekler ve zeytinya l lar sunulabilir. Sofra Tasar m Sanat l 15

18 TREND ÖNER S Üç farkl tost önerisi Tostun en güzel yan, can n z n istedi i malzemeyle, her seferinde farkl tatlar keflfetme imkan na sahip olman zd r. Siemens tost makinesi ile kahvalt lar n zda çok de iflik tostlar haz rlayabilirsiniz. flte, ifltah kabartan üç lezzetli tost önerisi: Po açalar tosta dönüflüyor: Ekmekle tost yapmay denemiflsinizdir, peki ya po aça ya da açma ile denediniz mi? Po açan z ikiye kesin, içine kaflar dilimlerini yerlefltirin, zeytin ezmesi sürüp, tost makinesinde bir iki dakika bekletin, zevkinize göre üzerine birazc k tereya da sürebilirsiniz. Patl canl tost: Önce ince dilimlenmifl patl canlar k zard n ve sar msakl domates sosu haz rlay n. (Ya tencereye koyup k zd r n, ince k y lm fl sar msak ve k rm z biberleri ilave edin. 2-3 dakika sote edin. Rendelenmifl domatesleri ilave edin, k s k ateflte 10 dakika piflirin. Tuz ve fesle enleri sosa ilave ettikten sonra da 5-6 dakika piflirin.) Bunun yerine Marinara sosu da kullanabilirsiniz. Bunu tostu haz rlayaca n z ekmek dilimlerinin üzerine sürüp, ince dilimlenmifl Mozzarella peynirlerini dizin. Üstüne k zarm fl patl can dilimlerini, onun üzerine de yine Mozzarella dilimlerini yerlefltirin. Haz rlad n z tostu, tost makinesine yerlefltirin. E er çok sert olmas n istemiyorsan z, k zar rken tostunuzun üzerine margarin sürebilirsiniz. Kepek ekme ine spanakl tost: Kepekli ekme in üzerine önce keçi peyniri dilimlerini yerlefltirin. Üstüne kapsikum (bir tür biber), taze spanaklar ve salam dilimlerini yerlefltirin. Makineye yerlefltirip k zart n. 16 l Sofra Tasar m Sanat

19 TREND ÖNER S Nefis kahvelerle kahvalt Siemens in Porsche Design Serisi nde yer alan, kahve makinesi, su s t c s ve ekmek k zartma makinesi ile kahvalt lar n zda farkl l k yaratabilirsiniz. Porsche kahve makinesinin 3 kademeli ayar sayesinde de kahveler hafif, orta veya sert aromal olacak flekilde her zevke göre haz rlanabiliyor. S ra d fl tasar m yla dikkat çeken Porsche serisi kahve makinelerinde, kahve haz r oldu unda kendili inden servis pozisyonuna geçiyor. Aroma koruma özelli i ise kahvenin aromas n ve tazeli ini daha uzun süre koruyor. TREND ÖNER S Minik detaylar göz ard etmeyin Kahvalt da de iflik tostlar n yan nda grissini, zeytinli, kepekli ya da çavdar ekme i gibi de iflik ekmek çeflitleri de sunabilirsiniz. Kahverengi, toz, küp fleker ya da tatland r c gibi de iflik flekerler misafirlerinizi memnun edecektir. Reçel, marmelat ve ballar n z porselen ya da kristal kaplarda sunabilirsiniz. Bütçeniz el veriyorsa somon füme, havyar ikram edebilirsiniz. Frans z, talyan, Çin mutfa gibi de iflik ülke mutfaklar ndan faydalanarak oluflturaca n z bir masa da dikkat çekecektir. Sofra Tasar m Sanat l 17

20 Resmi Davetler 18 l Sofra Tasar m Sanat Fotograf: Engin Y ld z / Do an Burda

21 Selin hayat n sürekli bir müzakere oldu unu teyzesinden ö renmiflti. Münevver Han m; Sofralarda ne çok memleket meselesinin çözüldü ünü bilir misin? Kaybetti in bir savafl bile masada kazanabilirsin diyordu. Münevver Han m ile resmi davetler Selin çocuklu undan beri teyzesi Münevver Han m a büyük bir hayranl k duyuyordu. Nas l duymas n ki? Münevver Han m, bir diplomat efliydi ve eflini en iyi flekilde temsil edebilmek için, sürekli resmi davetlere icabet eder ya da evinde uzun ve keyifli akflam yemekleri verirdi. Hatta Selin in annebabas n n niflan için düzenledi i gece, ailede hala konuflulurdu. Selin yafllar ndayken, çok üzgün oldu u bir gün, teyzesinin evine a layarak gitmiflti, teyzesi onu kuca na alm fl; fiimdi sen dünya bafl na y k ld san yorsundur, halbuki yaflam sürekli bir müzakeredir demiflti. Selin de teyzesine müzakerenin anlam n sormufltu. Sonunda ölüm olmad kça, hayatta hiçbir an son de ildir Selinci im, her fleyi de ifltirebilirsin Sonra da kurdu u bir sofray göstererek; Bu sofralarda ne çok memleket meselesi çözülmüfltür bilir misin? Kaybetti in bir savafl bile, masada müzakere ederek kazanabilirsin. Müzakere, kendini ortaya koyabilmek, elindekilerin k ymetini bilmek ve bunu en do ru flekilde karfl ndakine aktarabilmektir! Sofra Tasar m Sanat l 19

22 Diplomasi Münevver Han m a, çok küçücük detaylar n bile büyük önem tafl d n ö retmiflti. Bu disiplini genç yaflta edindi inden, verdi i yemeklerde barda n nas l seçilece inden, çatal nb ça n nereye konulaca na, hangi konu un kimin yan nda oturaca ndan, servisin ak fl na kadar tüm detaylar en ince ayr nt s na kadar planlard ; Hayat yönetebilirsin, yeter ki yönetmeyi iste! derdi. Teyzesi Selin i yine bir akflam yeme ine davet etmiflti. Selin bu kez yemekten çok önce -henüz servis haz rl klar yap l rken- yeme e gitmeyi tercih etmiflti. Bu kez teyzesinden bir davetlerin püf noktalar n ö renmeye kararl yd. Münevver Han m da Selin in ilgisinden memnun olmufltu; Osmanl da misafirlere -yard mc s olsa bile- ev sahibi servis yapar. Bu misafiri ne kadar önemsedi ini gösterir. Ben evime gelen her misafire kendim servis yapar m. Selin minik bir defter ç kar p teyzesinin söylediklerini not almaya bafllam flt. Samimi aile yemeklerinde gündelik yemek tak mlar n kullanabilirsin, oysaki önemli misafirler a rl yorsan kristallerini, gümüfl yemek tak mlar n, k ymetli porselenlerini ç kartmal s n. Sofrada herkesin ilgilenece i konular seçmeye dikkat etmelisin. Herkesin vak f olmad konular, baflkalar n s kabilir. Münevver Han m, hem sofray haz rl yor, hem de önerilerini dikkatlice not eden Selin i süzüyordu: Sunufl fleklini de ifltirmek suretiyle bir yeme e görsel bir flölene dönüfltürebilirsin. Bu yeme e çok fley katar. Fakat flunu unutma, as l üstüne para verilen fley lezzetle görselin bir arada harikalar yaratmas d r dedikten sonra; Gel sana iflin s rr n göstereyim dedi. Selin i mutfa a götürdü. Selin Siemens f r n görünce gülümsedi. Bu s rr ben zaten biliyordum dedi. 20 l Sofra Tasar m Sanat

23 TREND ÖNER S Davetlerin fl k ve pratik yard mc lar Siemens f r nlar n dü melerindeki mavi fl k, kontrol panelindeki beyaz ayd nlatma ve kap etraf na bir bütün olarak yerleflen çelik çerçevesi son tasar m trendlerini en iyi flekilde yans t yor. Beyaz eflyada kontrol panelinde ilk defa kullan lan mavi renk, f r na al fl lmam fl bir stil kat yor. Düz hatlar ile sadeli i öne ç karan blueart f r nlar fl k tasar mlar ile oldu u kadar ifllevleri ile de davetlerin vazgeçilmez yard mc lar ndan kabul ediliyor. F r nlarda bulunan cookcontrol68 özelli i ile haf zas nda bulunan otomatik programlar, en çok sevilen yemeklerin mükemmel olarak piflirilmesini, k zart lmas n veya hafllanmas n sa l yor. blueart serisinin en önemli özelliklerinden biri de, kompakt ürünler ve f r nlar n mükemmel bir flekilde yatay ve dikey olarak yerlefltirilebiliyor olmas. Bir f r n ister kahve makinesi ile ister buharl f r nla birlefltirin, kontrol panelleri, kap kollar ve çelik çerçeveler birbirine en uyumlu flekilde yan yana gelebiliyor. Sofra Tasar m Sanat l 21

24 22 l Sofra Tasar m Sanat

25 Münevver Han m n davet sofralar için tavsiyeleri Masa düzeni Taba n, sa na b çaklar ve kafl klar, soluna ise çeflitli boyda çatallar yerlefltirilir. Çatallar kullan fl s ras na göre konur. Sadece tatl çatal taba n önüne sap solda kalacak flekilde yerlefltirilir. Her bir tak ma üçten fazla çatal ve b çak konmaz. E er fazlas gerekiyorsa yemek s ras nda verilir. B çaklar keskin taraf taba a dönük olarak, taba n sa na yerlefltirilirler. Sadece tatl b ça taba n önündedir. Bardaklar b çaklar n üst taraf na, sa a do ru en büyü ünden küçü üne dizilir. De iflik boydaki bardaklar; su, flarap ve içki çeflitleri içindir. Kafl klar oyuk k sm havaya bakar flekilde ve taba n sa nda, b ça n sa na yerlefltirilir. Tatl kafl kullan lacaksa tatl b ça kald r l r, yerine tatl kafl koyulur. Tuzluk ve biberlik, tatl çatal ve b ça n n arkas nda, masan n ortas na yak n konur. Vazo, flamdan gibi fleyler, misafirlerin birbirlerini görmelerini engelleyecek flekilde konmamal d r. Yemek masas için en uygun çiçek flekli, bas k çiçek fleklidir. çme suyu, sürahilerle sofraya getirilir. Elle yenmesi icap eden yemeklerde el tas ilave edilir. çinde yar s na kadar l k su ve bir dilim limon olmal d r. Baz yemeklerin yenmeyen k s mlar için yemek taba n n sol önüne bir kemikk lç k taba konur. Davetlilerin rahatça yemek yiyebilmeleri için her kifliye 60 cm yer ayr lmal d r. Sofrada Herkes yerine oturduktan sonra, konuklar kendilerine ait taba n içindeki peçeteyi al p açar ve dizlerinin üzerine koyarlar. Ev sahibesi davet etmeden sofraya oturulmaz ve o bafllamadan yeme e bafllanmaz. Servis ev sahibi bay n yan nda oturan bayandan bafllar. Sonra solundaki bayana geçer, öncelik s ras na göre ise di er bayanlar, ev sahibi bayan, onun sa ndaki davetli, solundaki konuk, onu takiben baylara, en sonunda da ev sahibi baya servis yap l r. Büyük tabaklarda sunulan et yemeklerinden en iyisini seçip ç karmak do ru de ildir. Dizilmifl et parçalar ndan s ray bozmadan birisini ç kartmak do rudur. Yemek istemedi iniz bir fley varsa, teflekkür ederek reddedebilirsiniz. Misafir olan sofrada her yemek kendi tak m yla yenmelidir ve her yemekte çatal, b çak ve tabak de iflmelidir. So uk yemek so uk tabakta, s cak yemek s t lm fl tabakta verilmelidir. Hardal, ketçap, mayonez önceden sofraya konmaz. E er bunlar n kullan lacaklar yemek varsa o yemekle beraber sofraya getirilir. Kirli tak mlar sa dan al n r ve yerine temizleri yine sa dan sofraya koyulur. Bunlar n içinden sadece el tas, ekmek ve salata taba soldan al n r ve soldan koyulur. Garnitürler ve soslar ayr servis edildi i için soldan verilmelidir. Yeme e çorba ile bafllanacaksa içki servisi çorba bittikten sonra yap l r. Sofrada içki almayan konuklar için alkolsüz içki ve meyve suyu bulundurulmal d r. Kalabal k ziyafet sofras nda elle yenen yemekler verilmemelidir. Sofra Tasar m Sanat l 23

26 TREND ÖNER S fi k sofralar için konsept seçimi Davet etti iniz kiflilerin yafllar na, beklentilerine ve tarzlar na uygun bir konsept seçmek daha do ru olacakt r. Son zamanlarda yeni tasar m porselenler modern çizgileri ve yeni bir yaflam tarz n yans tan kurgular ile kendinize özgü bir tarz yaratman za imkan tan yor. Bu foto raftaki gibi, tamamen kiflisel yemek tercihlerinize uygun bir sofra düzeni de kurabilirsiniz. Burada as l olan yarat c l n z, zevkleriniz ve be enilerinizdir. 24 l Sofra Tasar m Sanat

27 TREND ÖNER S Malzeme seçimi Resmi davetler haricinde, gündelik hayat n zda kurallara ba l kalmak zorunda de ilsiniz. Cam n fleffafl n ve albenisini diledi iniz gibi yaflayabilirsiniz. Keten ya da has r Amerikan servisleri, daha hafif çatal-kafl kb çak tak mlar, renkli ya da sade cam tabaklar, bardaklar daha nefleli sofralara davetiye ç kart r. Masa örtülerinin desensiz ve aç k renk olmas önerilir. Bu tür sade tercihler, dikkatin yeme e odaklanmas na ve lezzetin daha iyi alg lanmas na yard mc olur. fi k sofralar yaratmak için aksesuar seçerken ise minik aksesuarlar, mumlar ya da küçük çiçekleri seçmek en iyisidir. Çünkü büyük flamdanlar, uzun vazolar, gösteriflli süsler, hem sofradaki dikkati da t r, hem de sohbeti böler. TREND ÖNER S Renk seçimi Sofra tasar mlar nda masadaki renklerin üçü geçmemesine özen gösterilir, çünkü çok fazla renk gözü yorar. Bunun yerine aç k ve pastel renkler tercih edilebilir. Mesela bu sofra düzeninde birbiriyle uyumlu, pastel tonlarda renkler seçilmifl. Farkl iki üç serinin birleflimi ile genç, do al ve nefleli bir sofra yarat lm fl. Sofra Tasar m Sanat l 25

28 Al flverifl Selin, K vanç la yemek yedikten sonra, sofralar n sihirli dünyas nda keyifli bir yolculu a bafllam fl gibiydi. Bu yolculuk onu bambaflka kültürlere, yarat c düfllere tafl yordu, hatta bu u rafl bir hobiye dönüflmüfltü. 26 l Sofra Tasar m Sanat

29 Selin kafas nda sürekli sofralar kuruyor, bu konuda yapabileceklerini ve yarat c l n n s n rlar n merak ediyordu. K vanç a teflekkür etmek için, onu evinde kahve içmeye davet etmiflti. Yaln z -kahveden önce- ablas Bahar ile birlikte al flverifle ç kacakt. Bahar mutfakla ilgili tüm yenilikleri takip eder, her yeni ç kan cihaz önce onun mutfa nda görmek mümkün olurdu. Selin in evinde ise bir kek kal b bile yoktu. Bahar; yi yemek piflirmek için elinde o ifle uygun, kaliteli gereçleri bulundurman laz m. Biraz daha pahal olabilirler fakat uzun süre dayan r. Mesela tavalar n zedelememek için mutlaka tahta kafl k ve spatula almal s n. Tencere için küçük, orta ve büyük olmak üzere üç boy alman yeter. Dibi kal n paslanmaz çelik tencereler pratiktir. Bak r tencerelerde piflen yemekler de çok lezzetli olur ama bulafl k makinesinde y kayamazs n. Çorba, makarna, yahni, iri sebzeli yemekler gibi fleyler için ise iki sapl yuvarlak bir tencere idealdir. Salata kaseleri genellikle mutfaklarda yeterli say da olmaz. Halbuki de iflik boylar n de iflik amaçlar için de kullanabilirsin. Sonra f r n yemekleri yapmay düflünüyorsan graten tepsiler almal s n. Tatl ve güveç için, içi yap flmaz olanlar tercih et. Evinde buharl piflirme yapaca n bir cihaz olmazsa olmaz. Bir tane mutfak robotu da flart! Robot al rken dövücünün güçlü olmas na dikkat et. Selin; Kaseler, graten tepsisi haricindekiler bende var fakat aksesuarlar m eksik! Tepsileri ya lamak için bir f rça, süzgeç, bir küçük bir orta boy yumurta teli, ç rp c, spagetti çatal, patates ezici ve sebze soyaca da unutmamak laz m! Selin ablas n n al fl verifl listesindekilerle birlikte çok hofl kahve fincanlar ve kek kal plar ald. Art k mutfa nda eksik bir fley kalmam flt. En az ndan flimdilik... Sofra Tasar m Sanat l 27

30 Füzyon kültürü ve Raw Food Füzyon mutfa, de iflik malzemelerle, farkl piflirme tekniklerinin bir araya getirilmesi ile oluflturulan lezzetleri kaps yor. Asl nda Türkiye olarak füzyon mutfa na yabanc de iliz. Anadolu topraklar nda yaflayan çeflitli kültürlerin mutfak al flkanl klar önce Osmanl mutfa, sonra da Türk mutfa ad alt nda harmanlanm fl. Bu yüzden do unun zengin kebap çeflitlerinin yan nda, Akdeniz in zeytinya l yemeklerini görmek mümkün olmufl. Gerek gündelik yaflam n h zlanmas ile daha pratik yemekler yapma ihtiyac, gerek kullan lan cihaz ve ekipmanlar n teknolojik geliflmeler fl nda farkl uygulamalara imkan vermesi, gerek yurt d fl ndan çeflitli g da maddelerinin, içki çeflitlerinin Türkiye ye gelmesi, gerekse insanlar n daha fazla seyahat ederek de iflik lezzetleri tatmas ve bu lezzetlerle ilgili kendi ülkelerinde talep yaratmas, füzyon mutfa n n popülerleflmesini sa lad. Füzyon mutfa a r bir mutfak de ildir. Ça n gereklerine uygun olarak, insanlar n daha sa l kl ve do ru beslenmesine arac l k eder. Örne in füzyon mutfa nda iyi malzeme seçmek çok önemlidir. Her fleyin tazesi, tam zaman nda al n r, kullan l r ve sunulur. 28 l Sofra Tasar m Sanat

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

UZAKDO U BASININDA ÇIKAN B R SÜT fi F GÜRÜ

UZAKDO U BASININDA ÇIKAN B R SÜT fi F GÜRÜ SÜT fi in tarihi 1922 yılında fiükrü Efendi tarafından açılan Taksim Muhallebicisi ne dayanmaktadır. Bugün Akbank Sanat Merkezi nin bulundu u yerde hizmet vermifl olan muhallebici, 1953 yılında Niflantaflı

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME Diyetiniz günlük enerji

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Irish Coffee. ESPRESSO Tarifleri. İçindekiler. Viskiyi bir sos tenceresinde ısıtın ve esmer şekeri ekleyip eritin.

Irish Coffee. ESPRESSO Tarifleri. İçindekiler. Viskiyi bir sos tenceresinde ısıtın ve esmer şekeri ekleyip eritin. KLASİK KAHVELER Irish Coffee 50 ml espresso 1 çay kaşığı esmer şeker 20 ml viski 20 ml krema Bardak 3 dk Viskiyi bir sos tenceresinde ısıtın ve esmer şekeri ekleyip eritin. Karışımı bir bardağa alın ve

Detaylı

MEZGĐT. L: Merlangius merlangius euxinus M: Mavi mezgit Đ: Whiting A: Merlan F: Merlu

MEZGĐT. L: Merlangius merlangius euxinus M: Mavi mezgit Đ: Whiting A: Merlan F: Merlu MEZGĐT L: Merlangius merlangius euxinus M: Mavi mezgit Đ: Whiting A: Merlan F: Merlu Kafası gövdesine orantılı büyüklükte olan Mezgitin ağzı büyüktür. Çenelerinde sivri dişler bulunur. Alt çenelerinde

Detaylı

Lezzeti taze çekirdeklerinden gelen Santral kahveleri

Lezzeti taze çekirdeklerinden gelen Santral kahveleri Lezzeti taze çekirdeklerinden gelen Santral kahveleri Sıcak Kahveler Kahvenizi nasıl seversiniz? Küçük Büyük Küçük Büyük Espresso Double Espresso 4.5 TL 6 TL Cappuccino 7.5 TL 8.5 TL Australian Cappuccino

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

No KRİTERLER EVET HAYIR EVET HAYIR 1

No KRİTERLER EVET HAYIR EVET HAYIR 1 SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 3 SINAV ALANI / HİZMET TEDARİKÇİSİ SEÇME VE DEĞERLENDİRME FORMU Sınav Alanı/Hizmet Tedarikçi Adı: Tarih: İş Tanımı: Faaliyet Alanı: İletişim Bilgileri: SINAV ALANI TEDARİKÇİSİ Tarafından

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

Kurallara uygun iyi bir mutfak yapmanın en etkili yolu mimar, işletmeci, mutfak şefi ve müteahhidin ortak çalışmaları ile ortaya çıkar.

Kurallara uygun iyi bir mutfak yapmanın en etkili yolu mimar, işletmeci, mutfak şefi ve müteahhidin ortak çalışmaları ile ortaya çıkar. 1 Kurallara uygun iyi bir mutfak yapmanın en etkili yolu mimar, işletmeci, mutfak şefi ve müteahhidin ortak çalışmaları ile ortaya çıkar. 2 Mimar Malsahibi Mutfak şefi Müteahhit 3 4 Mutfağın yapılacak

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler.

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Akıllı Çözümler Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Beko Solo Fırın Serisi estetik tasarımları ve teknolojileriyle yaşam kalitenizi yükseltiyor. Akıllı çözümleri ve fonksiyonellikleriyle

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17 FR-HYE-04-719-17 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU AD ve SOYAD :... TARİH :... Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

20 Çekirdek Dedesiyle Birlikte

20 Çekirdek Dedesiyle Birlikte 2 Ece nin Sürprizli Sandviçleri 6 Sandviç Parçalar n E le tirir misin? 7 Yiyecekleri Buzdolab na Yerle tir! 8 Çakçak Mutfaktaki Sesleri Taklit Ediyor 11 Bu Çocuklar Çok Sa l kl! 12 Kurabiye Yapmak Çok

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan ve Müsteşarlığımızdan 375 personel (253 erkek, 122 kadın) ve Ekonomi Bakanlığından 276 personel

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Migren tüm dünyada hem kad nlarda hem de erkeklerde görülen, s k rastlanan ve a r l

Migren tüm dünyada hem kad nlarda hem de erkeklerde görülen, s k rastlanan ve a r l Ço umuzun günlük olarak tüketti i s radan g dalar bafl a r lar na yol açabilirler. Ancak bu yiyeceklerin baz lar n ö ünlerinizden ç karman z ya da tüketti iniz miktarlar azaltman z lezzetli ö ünlerden

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLR 9631 YS Gümüfl Çift Bölmeli F r n (Üst Bölme Statik / lt Bölme Turbo F r n) 3 Gözü Gazl, 1 Gözü Elektrikli Ocak Programlanabilir Dijital Saat Teleskopik Raf (lt Bölmede) Katalitik rka

Detaylı

KAHVALTI. Kahvaltı Tabağı. Sucuk şiş Elma dilim patates ile. Melemen. Sahanda Yumurta Çeşitleri

KAHVALTI. Kahvaltı Tabağı. Sucuk şiş Elma dilim patates ile. Melemen. Sahanda Yumurta Çeşitleri Kafe Mönüsü KAHVALTI Kahvaltı Tabağı 30.00 TL Beyaz peynir, taze kaşar peyniri, eski kaşar peyniri,dil peyniri, sebzeli tavuk jambon, dana jambon, Macar salam, haşlanmış yumurta, domates, salatalık, kuru

Detaylı

IKEA dan, özenle hazırlanan Ramazan sofralarına öneriler.

IKEA dan, özenle hazırlanan Ramazan sofralarına öneriler. 09 Haziran 2016 IKEA dan, özenle hazırlanan Ramazan sofralarına öneriler. IKEA, mutfakta bolca zaman geçirilen Ramazan ayında, servis aksesuvarlarından yemek takımlarına, fonksiyonel saklama kaplarından

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

FRANSIZ BAGETİ KEPEKLİ KÖY BAGETİ TAM BUĞDAY EKMEĞİ KEPEKLİ EKMEK PANINI (ZEYTİNLİ) KEPEKLİ EKMEK BÜYÜK PANINI (DOMATESLİ) ÇAVDARLI EKMEK

FRANSIZ BAGETİ KEPEKLİ KÖY BAGETİ TAM BUĞDAY EKMEĞİ KEPEKLİ EKMEK PANINI (ZEYTİNLİ) KEPEKLİ EKMEK BÜYÜK PANINI (DOMATESLİ) ÇAVDARLI EKMEK Menu.. Ekmekler Ekmekler FRANCALA 1.25 TL FRANSIZ BAGETİ KEPEKLİ 1.75 TL TAM BUĞDAY EKMEĞİ KÖY BAGETİ 1.75 TL KEPEKLİ EKMEK PANINI KEPEKLİ EKMEK BÜYÜK PANINI (ZEYTİNLİ) ÇAVDARLI EKMEK PANINI (DOMATESLİ)

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09.02.2015 10.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 13.02.2015

Detaylı

SOĞUK. Serinleme zamanı.

SOĞUK. Serinleme zamanı. PIZZA HUT EFSANESİ 1958 yılı Pizza Hut için doğum yılı olarak tarihe geçti. ABD Kansas ta iki kolej öğrencisi aile dostlarının tavsiyesiyle pizza işine girmeye karar verdi. Annelerinden 600 dolar alarak

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Çikolata sadece kokusuyla bile mutluluk veren tatlı bir mucize.

Çikolata sadece kokusuyla bile mutluluk veren tatlı bir mucize. Çikolata sadece kokusuyla bile mutluluk veren tatlı bir mucize. Onun en gerçek hali Kahve Dünyası nda. Kahve Dünyası yıllardır aşkla çikolata üretiyor. Dünyanın dört bir yanındaki seçkin üreticilerden

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

Menüde sosluklar getirilmelidir. Yemekten sonra çay veya kahve servisi yemeğe dâhil olan içecektir.

Menüde sosluklar getirilmelidir. Yemekten sonra çay veya kahve servisi yemeğe dâhil olan içecektir. TÜRK SERVİS USULÜ 1-Türk servisinin özellikleri: Türk gelenek ve göreneklerini yansıtan servis usulüdür. Yemekler hazır porsiyonlar seklinde servis edilir. Tekerlekli geridonda servis yapılır. Alışıla

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

İnsan İlişkilerini ve Toplumsal Yaşamı Düzenleyen Kurallar

İnsan İlişkilerini ve Toplumsal Yaşamı Düzenleyen Kurallar İnsan İlişkilerini ve Toplumsal Yaşamı Düzenleyen Kurallar NEZAKET KURALLARI NELERDİR? TEŞEKKÜR EDERİM Dünyada en çok söylenen kelimenin ` Teşekkür Ederim ` kelimesi olduğunu biliyor musunuz? Artık bugün

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

www.sokmarket.com.tr dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. 36-40 numaralarda

www.sokmarket.com.tr dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. 36-40 numaralarda www.sokmarket.com.tr www.facebook.com/sokmarketler www.twitter.com/sokmarketler dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. 28 Ağustos- Veliler! Okullar açılmadan

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

YA VE KOLESTROL DÜfiÜRÜCÜ KARD YOLOJ K D ET

YA VE KOLESTROL DÜfiÜRÜCÜ KARD YOLOJ K D ET YA VE KOLESTROL DÜfiÜRÜCÜ KARD YOLOJ K D ET Önerilen G dalar Kepekli bu day ve çavdar ekme i, yulaf ezmesi, m s r gevre i Ya s z süt, az ya l peynir ve eritme peyniri, ya s z yo urt, yumurta ak Sebze çorbas,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

SÜTLÜ TATLILAR. FIRINDA LİMONLU PUDİNG (6 kişilik) KEŞKÜL (2 kişilik)

SÜTLÜ TATLILAR. FIRINDA LİMONLU PUDİNG (6 kişilik) KEŞKÜL (2 kişilik) SÜTLÜ TATLILAR FIRINDA LİMONLU PUDİNG (6 kişilik) 1/3 su bardağı un (100 gr) 1,5 su bardağı tatlandırıcı Yarım çay kaşığı tuz 2 limon kabuğu rendesi 1/4 su bardağı limon suyu (30 ml) 3 yumurta 1,5 su bardağı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

İFTAR BÜFESİ 1. Çorba Şehriyeli ezogelin çorbası

İFTAR BÜFESİ 1. Çorba Şehriyeli ezogelin çorbası İFTAR BÜFESİ 1 Peynir çeşitleri, siyah ve yeşil zeytin, sucuk, pastırma, bal, reçel, tereyağı, kuru meyveler: hurma, kayısı, kuru üzüm, fındık, fıstık, Mini salata bar, patlıcan salatası, Çerkez tavuğu,

Detaylı

Besin grupları içinde kalori değeri açısından eşdeğer olan gıdalar: Ekmek grubu: 1 dilim ekmek (çavdar, kepek, beyaz, tam buğday unundan, mısır)

Besin grupları içinde kalori değeri açısından eşdeğer olan gıdalar: Ekmek grubu: 1 dilim ekmek (çavdar, kepek, beyaz, tam buğday unundan, mısır) Besin grupları içinde kalori değeri açısından eşdeğer olan gıdalar: Ekmek grubu: 1 dilim ekmek (çavdar, kepek, beyaz, tam buğday unundan, mısır) ½ hamburger ekmeği 1/3 sandviç ekmeği 1 dilim etimek 2-3

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler Çevre bilincinedir? sorusuna cevap arıyorum. Çevre bilinci konulu sohbet ediyorum. Kızılay hakkında sohbet ediyorum.

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı