Sofra Tasar m Sanat. Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sofra Tasar m Sanat. Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde."

Transkript

1 Sofra Tasar m Sanat Siemens ve Monev in katk lar yla... Gelecek evinizde.

2

3 Sofra Tasar m Sanat Siemens ve Monev in katk lar yla...

4 Künye Proje Yönetmeni : Demet Kaptano lu Proje Dan flmanlar : Suna Genceren Fatma Atasagun Editör Art Direktör Kapak Katk da bulunan : Mürsel Sezen : Tuncay Ö retmifl : Engin Y ld z / Do an Burda : Eyüp Kemal Sevinç Siemens Ev Aletleri için Kitle letiflim Dan flmanl k taraf ndan haz rlanm flt r. Ücretsizdir, parayla sat lmaz.

5 Sofra, yemek ve hayat Yurtd fl ndan bir misafirimiz gelmiflti. Ona stanbul u gezdiriyorduk. Bo az da bal k, Kanl ca da yo urt yiyelim, akflam yeme ine Osmanl yemekleri pifliren flu restorana gidelim derken misafirimiz nanam yorum demiflti. Siz Türkler hayattaki bütün motivasyonunuzu yemekten al yorsunuz. Gidilecek her yerin sonunda bir lezzet var! Düflündüm de Hakl yd. Osmanl mutfa gibi zengin bir mutfa n oldu u topraklarda do mak, herkesi bu ülkede biraz gurme yap yor. Hepimizin kendince, yemekle ilgili standartlar var. Yeme e düflkünüz de, büyük flehirlerde yaflaman n getirdi i baz zorunluluklar var. Yo un ifl temposundan yemek yapmaya, sofra kurmaya zaman ay rabiliyor muyuz? Ço unlukla hay r. Ya da gitgide daha kolay, daha pratik, daha h zl olan n peflinden gidiyoruz. Öte taraftan, dünya mutfaklar da hayat m za giriyor. Yeni aç lan restoranlarda de iflik lezzetler tad yoruz. Dolay s yla beklentilerimiz de, al flkanl klar m z da de ifliyor. Bu kitap hem evlerimizde, gitgide ihmal etmeye bafllad m z sofra kurma sanat n tekrar gündeme tafl yarak basit tariflerle yemek piflirme zevkini yeniden afl lamay, hem de de iflen teknolojiler ve ürünler fl nda sofraya getirilebilecek yenilikleri siz de erli okurlar m za aktarmay amaçl yor. Siemens Ev Aletleri olarak, yeni ankastre serimiz blueart n mutfaklar m za tafl d avantajlar ve yaflam m za katt kolayl klar da bu kitapta sizlerle paylaflma f rsat bulduk. Her parças sanat eseri özeniyle üretilmifl yeni bir koleksiyon olan Siemens blueart ankastre koleksiyonu, ad n mavi fl kl kontrol dü melerinden ve yemek yapmay sanata dönüfltüren üstün özelliklerinden al yor. Mavi fl kl dünyas n n içinde 68 farkl program yla kendi kendine pifliren cookcontrol68 f r n, söndü ünde otomatik olarak yanan flametronic ocak, Zeolit Kurulama Teknolojisi ne sahip jetmatic bulafl k makinesi gibi ürünleriyle yeni blueart ankastre koleksiyonu, mutfa n za renk, hayat n za kolayl k katarken, sofra kurma sanat n n inceliklerinin keyfine varabilmeniz için de mükemmel bir ortam sunuyorlar. Kitab m z n haz rlanma süresi boyunca, Siemens EQ.7 ile haz rlanm fl nefis kahvelerin tad na varmak için hiçbir f rsat kaç rmad m z rahatl kla söyleyebilirim. Kahvalt yaparken de, kitap için kahvalt lar üzerinde çal fl rken de, Siemens in Porsche Design Serisi kahve makinesi, su s t c s ve ekmek k zartma makinesi ile de keyfimize keyif katmay ihmal etmedik. Yine bu kitab haz rlarken, Rosenthal, Wedgwood, Villeroy & Boch, Lenox, WMF, Schott, Kahla, Thomas ve Leonardo gibi markalar Türkiye ye getiren Monev-Exclusive in de büyük deste ini ald k. Monev bizlerle muhteflem foto raflar ile birlikte, bu konudaki engin bilgi birikimini de paylaflt. Kendilerine bu çal flmadaki katk lar ndan dolay çok teflekkür ediyoruz. Yeni filizlenmeye bafllayan bir aflk hikayesinden yola ç kan kitab m z n kahraman K vanç n Sofralar bir pandomim ustas na benzer. Sessizdirler ama insana çok fley anlat lar cümlesi asl nda her fleyi çok iyi özetliyor. Herkese lezzetli yemeklerle kurulmufl sofralarda, keyifli sohbetler diliyoruz. Mürsel Sezen

6

7 çindekiler Sofra Tasar m Sanat 1. bölüm 2. bölüm 3. bölüm 4. bölüm 5. bölüm 6. bölüm 7. bölüm 8. bölüm Selin K vanç ile tan fl yor Akflam yeme i verirken Trend önerileri Kal plara ba l kalmay n S cak tutma çekmecesi Kahvalt seramonisi Bu lezzetlerle tan fl n: Marmelatl ve sade kruvasan Güzel bir kahvalt n n incelikleri Trend önerileri Üç farkl tost önerisi Nefis kahvelerle kahvalt Minik detaylar göz ard etmeyin Resmi davetler Münevver Han m n davet sofralar için tavsiyeleri Trend önerileri Davetlerin fl k ve pratik yard mc lar fi k sofralar için konsept seçimi Malzeme seçimi Renk seçimi yi bir al flveriflle eksikleri tamamlamak; aparatlar m olmadan asla! Füzyon kültürü ve Raw Food Trend önerileri Mutfakta Uzakdo u esintileri Bu lezzetleri deneyin: Kani Maki ve Karidesli Maki Roll Bir ürünü farkl amaçlarla kullan n Siemens tepenyaki ocaklarla yeni lezzetler yarat n Lezzetli kahvelerle s cak sohbetler Bu lezzetleri deneyin: Espresso Cantuccini li (Ac bademli) Kurabiye ve Tiramisu Kahve adab Trend önerisi Kahve ile de iflik lezzetler yarat n: Ruski Kahvesi Kahverengi Orkide Aztek kahvesi Marrokine Kahvesi Çay saati Çay partileri için ipuçlar Trend önerileri Çay partisinde h zl ve pratik olmak Önce tatt r n, sonra ikram edin Çocuklar n zla piflirin Bu lezzeti çocu unuzla haz rlay n: Bö ürtlenli Kurabiye Sinema, flarap ve spagetti Bu lezzeti deneyin: Bolonez soslu spagetti fiarap ve seçimler Trend önerileri Film gecelerine özel sofra deal s da flaraplar için Özel Günler: Do um günü kutlamas Mönü nas l oluflturulur? Trend önerileri Sofralar n z de iflik mekanlara tafl y n blueart mikrodalga f r n ile her fley çok pratik blueart bulafl k makinesi, davetlerin en iyi yard mc s Mutfaklarda yeni bir trend: Siemens ankastre kompakt bulafl k makineleri

8 Tan flma 06 l Sofra Tasar m Sanat

9 "Sofralar bir pandomim ustas na benzer demiflti" K vanç. "Sessizdirler ama insana çok fley anlat rlar." Selin a abeyinden K vanç hakk nda çok fley duymufltu. A abeyi Amerika'da master yaparken K vanç onun hem ev, hem de s n f arkadafl olmufltu. Master bittikten sonra ise bir türlü bir araya gelememifllerdi. fiimdi K vanç bir akflam yeme i için arkadafl n evine davet etmiflti. A abeyi Selin'in gelmesi konusunda srarc yd. Selin böyle tan flmalar sevmezdi ama postayla kendisine ulaflt r lan nazik yemek davetiyesini görünce fikri de ifliverdi. Bu davetiye, teyzesinin resmi davet mektuplar n hat rlatm flt ona. Teyzesi her zaman "Nas l davet edildiysen, cevab n ayn flekilde ilet" derdi. Selin bu jest karfl s nda K vanç' k ramad ve hemen cevap metnini haz rlay p, bu nazik daveti kabul etti ini bildirdi. Selin; "Demek ki K vanç bu tür fleylere önem veriyor" diye düflündü. Ne götürmeli? Selin kara kara ne götürece ini düflünmeye bafllam flt. En makul hediye çiçekti ama yeme e davet eden bekar biri olunca ifller de ifliyordu. Bu seçene i hemen eledi. Yemekte ne sunulaca n bilmedi i için içki götürmek de, do ru olmazd. Kitap, CD, resim çerçevesi gibi fleyler almak için K vanç' yeterince tan m yordu. Çikolata, potpuri, kokulu mum? Sonunda kokulu mumlar almaya karar verdi, kokulu mumlar her zaman kullan labilirdi, üstelik zevkini bilmesine de gerek yoktu. Merhaba Selin Han m, Eren ile birlikte yaflarken sizden çok bahsetmiflti. Bu yüzden sizi zaten tan yor gibiyim. 20 Eylül akflam saat 19.30'dan itibaren -Eren ile tekrar bir araya gelmemizin flerefineevimde, bir akflam yeme i organize ediyorum. Sadece samimi birkaç arkadafl m davet etti im bu yemekte, a abeyinize efllik ederseniz, çok sevinirim. K vanç Bars Not: Yemekleri ben haz rl yorum, e er özel bir içecek tercihiniz varsa, yan n zda getirebilirsiniz. Tel: (0216) Sofra Tasar m Sanat l 07

10 Davet gecesi Eren ve Selin tam zaman nda kap y çalm fllard. K vanç önce Selin'in elini s k p tan flmay tercih etti, sonra da Eren'le sar ld lar. Mumlar kap n n önünde al p, hemen mutfa a götürmesi Selin'in gözünden kaçmad. Selin'in teyzesi, "Biri sana hediye getirdiyse, kap n n önünde al ki, içerideki misafirler bir fley getirmedilerse mahcup olmas nlar" derdi hep. Selin bir erke in spagetti-salata d fl nda bir yemek organizasyonu yapaca na pek ihtimal vermiyordu, bu yüzden masay gördü ünde az daha küçük dilini yutacakt. Klasik ahflap masa, modern sandalyelerle kombine edilmiflti ki bu, Selin'in pek al fl k oldu u bir tarz say lmazd. Bahçedeki pergolan n içine kurulmufl masada, insan kendisini tropikal bir adada vakit geçiriyormufl gibi hissedebilirdi. Sofrada, tad ml k lezzetler ön plana ç kart lm flt. Büyük ihtimalle ordövrlerden sonra bal k ve beyaz flarapla nefis bir yemek onlar bekliyordu. Selin'in flaflk nl n gören K vanç: "Sofralar bir pandomim ustas na benzer. Sessizdirler ama insana çok fley anlat lar" dedi. "Eskiler de damak zevkine düflkündü. Anadolu evlerinde yap lan yemekler hep çok lezzetlidir, flimdi devir de ifliyor fast food art yor, haz r g dalar tüketiliyor, fakat flimdi de damak zevkimize çok düflkünüz. Farkl lezzetleri sunan restoranlara gidiyoruz, farkl yemekler piflirmekten haz al yoruz. Bir ailenin en güzel taraf, mutfa nda çorban n kaynamas ve akflam yeme inde herkesin bir araya gelip sohbet etme f rsat n bulmas d r. Bu tarz de iflik sofralar yaratmak ve bunu dostlarla paylaflmaksa ayr bir keyif..." Selin K vanç' n anlatt klar ndan çok etkilenmiflti. Yaln z yaflamaya bafllayal neredeyse bir y l oluyordu. Okul bittikten sonra ifl için stanbul'a tafl nm fl ve kendi bafl na yaflamaya bafllam flt. Tek bafl na yaflayan arkadafllar na çok özeniyordu, onlar n rahatl, özgürlü ü... Aile yemeklerini çok s k c buluyordu, halbuki K vanç -akflam yemeklerinden bu flekilde bahsedince- ilk kez geçmifl günlere özlem duydu unu fark etti. Selin eve döndü ünde, bu eve tafl nd ndan beri hiç davet vermemifl oldu unun ay rt na vard. Halbuki kendisi de teyzesi ya da K vanç gibi çok keyifli sofralar haz rlayabilirdi. Selin kalk p mutfa a gitti, mutfa n n fl n açt. Siemens'in blueart ankastre serisi karfl s nda duruyordu. "Üstelik ben çok flansl y m" dedi Selin. "Elimde blueart serisi gibi ciddi bir koz var." 08 l Sofra Tasar m Sanat

11 Zarif çiçekler, kokulu mumlar ve minik aksesuarlarla çok fl k sofralar yaratabilirsiniz. Akflam yeme i verirken... Evlerde verece iniz gayr resmi davetlerde konuklar servise yard mc olabilir. Samimi yemeklere arkadafllar n z telefonla da ça rabilirsiniz, ancak daha kalabal k davetlerde, gönderece iniz davetiye ile tarih, saat, yer ve k yafeti belirtmelisiniz. Klasik bir mönü bafllang ç yeme i, ana yemek, salata ve tatl dan oluflur. Genelde 3 veya en çok 5 çeflit yemek olur. Çorba birçok ülkede ilk yemektir ancak istiridye, midye, havyar veya füme alabal k ikram edilecekse, çorba bunlardan sonra verilir. Antre ana yemekten önce ve ona bafllang ç say lan küçük bir porsiyondan oluflur. Bal k genellikle çorbadan sonra ikinci yemek olarak sunulur. Resmi olmayan yemeklerde ana yemek veya antre olarak da sunulabilir. Et genellikle s cak ve ana yemek olarak verilir. Salata asl nda ana yemekten sonra sunulur. Ancak yeflilliklerden oluflan bir salata, s cak et yeme i ile birlikte verilebilir. Günümüzde zengin bir salata antre ya da ana yemek olarak da sunulabiliyor. Yeme in sonunda tatl ikram edebilirsiniz ancak günümüzde tatl n n yerine peynir, kahve veya meyve de ikram edilebiliyor. Farkl flekillere sahip tabaklar n servis edilecek yeme e göre kombinasyonu da size zarif sofralar kurma imkan tan r. Sofra Tasar m Sanat l 09

12 TREND ÖNER S Kal plara ba l kalmay n 1980'lerden sonra de iflik yiyecekleri, içecekleri, mutfak kültürlerini ve tarzlar birlefltiren, kaynaflt ran füzyon ak m ortaya ç kt. Siz de klasikle moderni, Frans z mutfa ile Japon mutfa n birlefltirebilir ve kendi özgün tarz n z yaratabilirsiniz. Uyumsuzlu un uyumunu yakalama maharetine sahip olmak kolay de il ama inan n çok keyifli! Bu sofrada meyve çeflitleri ve k rm z n n canl l ile bir cazibe merkezi yarat lm fl, herkese standart bir sofra düzeni kurmak yerine, tercihlerine göre farkl tabaklar sunulmufl. En güzeli de bu de il mi? Özgün olabilmek! 10 l Sofra Tasar m Sanat

13 TREND ÖNER S S cak tutma çekmecesi Davetlerde hiçbir fleyin aksamamas na büyük özen gösterilir. Özellikle de yemeklerin s cak servis edilmesine! Siemens'in blueart ankastre serisinde yer alan f r nlarda bulunan s cak tutma çekmecesi C aras nda, yeme i s cak tutar. Bunun yan nda tabaklar n ön s tmas da yap labilir. Bu çekmece tüm f r nlara ve kompakt cihazlara kombine edilebilir. S cak tutma çekmecesini içeri itmek veya d flar çekmek için hafifçe bast rmak yeterlidir. Bu kulpsuz fl k tasar m cihaz n üzerinde fark edilmemesiyle avantaj sa lar. Sofra Tasar m Sanat l 11

14 Kahvalt Selin güne erken bafllamay çok seviyordu. Onun için günün en önemli ö ünü kahvalt yd. Çünkü s radan bir güne bafllamamak için, kendisine s ra d fl bir kahvalt haz rlayarak yarat c l n n s n rlar n zorluyordu. 12 l Sofra Tasar m Sanat

15 Selin güne erken bafllamay çok seviyordu. Her sabah erkenden sahile inip yürüyüfl yap yor, duflunu ald ktan sonra da büyük bir keyifle kahvalt s n haz rl yordu. Onun için kahvalt güzel bir günün alt n anahtar yd adeta! Belki de annesinin sürekli Kahvalt n ve uykunu asla ihmal etme nasihat ile büyüdü ü için Bat l bir inanç say labilirdi belki ama Selin, her gün de iflik kahvalt lar haz rlayarak, gününü s radanl ktan kurtard na inan yordu. Bir sabah kahve, portakal suyu ve kruvasan, bir sabah çay ve üzerine kaymakbal sürülmüfl tam tah ll ekmek dilimi, bir sabah sadece tatl ve hlamur Ya da akflam çok yemek yemiflse, sadece meyve ve bitki çay Sadece bu da de il! O gün moduna hangi Amerikan servis ve kupa uyuyorsa onu seçiyordu! E er vakti varsa, kahvesini tad n ç kararak içebilecekse, s cak tutsun diye metal kupa kullanmay da çok seviyordu. Sofra Tasar m Sanat l 13

16 Marmelatl kruvasan (Basit) Malzemeler: 1 tane rulo milföy Marmelat Pudra flekeri Haz rlan fl : Milföy hamurunu merdane yard m ile biraz inceltin. B çak yard m yla üçgen parçalara bölün. Ortalar na birer tatl kafl marmelat koyup sar n. F r nda 180 derecede pifltikten sonra üzerine pudra flekeri ekleyin. Kruvasan (Zor) Malzemeler: 2,5 su barda so uk su 1 tatl kafl tuz 1 çay kafl fleker 1 çorba kafl toz maya 75 gr tereya (Oda s s nda) Un 200 gr tereya ( çine sürmek için) Yumurta sar s Haz rlan fl : Bir kaba suyu, mayay, tuzu ve flekeri ilave edip kar flt r n. Ele yap flmayan bir hamur elde edene kadar un kat n. Tereya ekleyin ve tekrar yo urun. Üzerini örtün ve buzdolab nda yar m saat dinlendirin. Hamuru unlu zeminde kare flekilde 2 cm eninde aç n. çine 200 gr tereya veya margarini hamuru delmeden sürün veya ince ince dilimleyerek ya hamura yerlefltirin. Hamuru zarf biçiminde katlay n. Dolapta 20 dakika bekletin. Tekrar al n, unlu zeminde 2 cm eninde aç n, zarf biçiminde kapat n. Dolapta 20 dakika dinlendirin, tekrar al n unlu zeminde aç n, katlay n. Dolapta üzeri kapal flekilde 20 dakika bekletin. Yani bu ifllemi üç kez tekrarlam fl olacaks n z. Hamuru unlu zeminde 1,5 cm. çap nda aç n, 10 cm lik üçgenler fleklinde kesin, rulo yaparak ya l tepsiye dizin. Il k ortamda bir saat mayalay n. Önceden s t lm fl f r nda, 190 derece s cakl kta piflirin. 14 l Sofra Tasar m Sanat

17 Güzel bir kahvalt n n incelikleri Kahvalt da standart bir biçimselli e gerek yoktur fakat yine de çok fl k masalar haz rlayabilirsiniz. Her davetli için masaya bir Amerikan servisi, uygun bir ka t peçete, tabakl fincan ya da ince belli çay barda seti, bir bardak, yumurtal k, küçük çatal b çak, tuzluk-biberlik, flekerlik konur. Masan n ortas na bir sürahi meyve suyu, çeflitli ekmekler, peynirler, zeytinler, reçel çeflitleri, tereya, salam, sucuk cinslerini, m s r gevre i, domates, salatal k, dilimlenmifl meyve, ceviz-badem gibi yiyecekleri koyabilirsiniz. Genelde sabah kahvalt lar için arkadafllar n z aras nda davet edebilirsiniz. Misafirleriniz gelince de hemen masaya geçebilirsiniz. Ne içeceklerini sorduktan sonra, arzu ettikleri flekilde yumurtalar n piflirirsiniz. Masada kahvalt sürerken ekmekleri de ayn anda k zartabilirsiniz. Hafta sonlar aras kahvalt ile ö le yeme ini birlefltiren uzun brunchlar ise aç k büfe haz rlan r. Brunchlarda kahvalt l klara ilaveten s cak ve so uk etler, börekler, kek ve pastalar, meyve ve kompostolar, tatl lar, alkollü içecekler ve zeytinya l lar sunulabilir. Sofra Tasar m Sanat l 15

18 TREND ÖNER S Üç farkl tost önerisi Tostun en güzel yan, can n z n istedi i malzemeyle, her seferinde farkl tatlar keflfetme imkan na sahip olman zd r. Siemens tost makinesi ile kahvalt lar n zda çok de iflik tostlar haz rlayabilirsiniz. flte, ifltah kabartan üç lezzetli tost önerisi: Po açalar tosta dönüflüyor: Ekmekle tost yapmay denemiflsinizdir, peki ya po aça ya da açma ile denediniz mi? Po açan z ikiye kesin, içine kaflar dilimlerini yerlefltirin, zeytin ezmesi sürüp, tost makinesinde bir iki dakika bekletin, zevkinize göre üzerine birazc k tereya da sürebilirsiniz. Patl canl tost: Önce ince dilimlenmifl patl canlar k zard n ve sar msakl domates sosu haz rlay n. (Ya tencereye koyup k zd r n, ince k y lm fl sar msak ve k rm z biberleri ilave edin. 2-3 dakika sote edin. Rendelenmifl domatesleri ilave edin, k s k ateflte 10 dakika piflirin. Tuz ve fesle enleri sosa ilave ettikten sonra da 5-6 dakika piflirin.) Bunun yerine Marinara sosu da kullanabilirsiniz. Bunu tostu haz rlayaca n z ekmek dilimlerinin üzerine sürüp, ince dilimlenmifl Mozzarella peynirlerini dizin. Üstüne k zarm fl patl can dilimlerini, onun üzerine de yine Mozzarella dilimlerini yerlefltirin. Haz rlad n z tostu, tost makinesine yerlefltirin. E er çok sert olmas n istemiyorsan z, k zar rken tostunuzun üzerine margarin sürebilirsiniz. Kepek ekme ine spanakl tost: Kepekli ekme in üzerine önce keçi peyniri dilimlerini yerlefltirin. Üstüne kapsikum (bir tür biber), taze spanaklar ve salam dilimlerini yerlefltirin. Makineye yerlefltirip k zart n. 16 l Sofra Tasar m Sanat

19 TREND ÖNER S Nefis kahvelerle kahvalt Siemens in Porsche Design Serisi nde yer alan, kahve makinesi, su s t c s ve ekmek k zartma makinesi ile kahvalt lar n zda farkl l k yaratabilirsiniz. Porsche kahve makinesinin 3 kademeli ayar sayesinde de kahveler hafif, orta veya sert aromal olacak flekilde her zevke göre haz rlanabiliyor. S ra d fl tasar m yla dikkat çeken Porsche serisi kahve makinelerinde, kahve haz r oldu unda kendili inden servis pozisyonuna geçiyor. Aroma koruma özelli i ise kahvenin aromas n ve tazeli ini daha uzun süre koruyor. TREND ÖNER S Minik detaylar göz ard etmeyin Kahvalt da de iflik tostlar n yan nda grissini, zeytinli, kepekli ya da çavdar ekme i gibi de iflik ekmek çeflitleri de sunabilirsiniz. Kahverengi, toz, küp fleker ya da tatland r c gibi de iflik flekerler misafirlerinizi memnun edecektir. Reçel, marmelat ve ballar n z porselen ya da kristal kaplarda sunabilirsiniz. Bütçeniz el veriyorsa somon füme, havyar ikram edebilirsiniz. Frans z, talyan, Çin mutfa gibi de iflik ülke mutfaklar ndan faydalanarak oluflturaca n z bir masa da dikkat çekecektir. Sofra Tasar m Sanat l 17

20 Resmi Davetler 18 l Sofra Tasar m Sanat Fotograf: Engin Y ld z / Do an Burda

21 Selin hayat n sürekli bir müzakere oldu unu teyzesinden ö renmiflti. Münevver Han m; Sofralarda ne çok memleket meselesinin çözüldü ünü bilir misin? Kaybetti in bir savafl bile masada kazanabilirsin diyordu. Münevver Han m ile resmi davetler Selin çocuklu undan beri teyzesi Münevver Han m a büyük bir hayranl k duyuyordu. Nas l duymas n ki? Münevver Han m, bir diplomat efliydi ve eflini en iyi flekilde temsil edebilmek için, sürekli resmi davetlere icabet eder ya da evinde uzun ve keyifli akflam yemekleri verirdi. Hatta Selin in annebabas n n niflan için düzenledi i gece, ailede hala konuflulurdu. Selin yafllar ndayken, çok üzgün oldu u bir gün, teyzesinin evine a layarak gitmiflti, teyzesi onu kuca na alm fl; fiimdi sen dünya bafl na y k ld san yorsundur, halbuki yaflam sürekli bir müzakeredir demiflti. Selin de teyzesine müzakerenin anlam n sormufltu. Sonunda ölüm olmad kça, hayatta hiçbir an son de ildir Selinci im, her fleyi de ifltirebilirsin Sonra da kurdu u bir sofray göstererek; Bu sofralarda ne çok memleket meselesi çözülmüfltür bilir misin? Kaybetti in bir savafl bile, masada müzakere ederek kazanabilirsin. Müzakere, kendini ortaya koyabilmek, elindekilerin k ymetini bilmek ve bunu en do ru flekilde karfl ndakine aktarabilmektir! Sofra Tasar m Sanat l 19

22 Diplomasi Münevver Han m a, çok küçücük detaylar n bile büyük önem tafl d n ö retmiflti. Bu disiplini genç yaflta edindi inden, verdi i yemeklerde barda n nas l seçilece inden, çatal nb ça n nereye konulaca na, hangi konu un kimin yan nda oturaca ndan, servisin ak fl na kadar tüm detaylar en ince ayr nt s na kadar planlard ; Hayat yönetebilirsin, yeter ki yönetmeyi iste! derdi. Teyzesi Selin i yine bir akflam yeme ine davet etmiflti. Selin bu kez yemekten çok önce -henüz servis haz rl klar yap l rken- yeme e gitmeyi tercih etmiflti. Bu kez teyzesinden bir davetlerin püf noktalar n ö renmeye kararl yd. Münevver Han m da Selin in ilgisinden memnun olmufltu; Osmanl da misafirlere -yard mc s olsa bile- ev sahibi servis yapar. Bu misafiri ne kadar önemsedi ini gösterir. Ben evime gelen her misafire kendim servis yapar m. Selin minik bir defter ç kar p teyzesinin söylediklerini not almaya bafllam flt. Samimi aile yemeklerinde gündelik yemek tak mlar n kullanabilirsin, oysaki önemli misafirler a rl yorsan kristallerini, gümüfl yemek tak mlar n, k ymetli porselenlerini ç kartmal s n. Sofrada herkesin ilgilenece i konular seçmeye dikkat etmelisin. Herkesin vak f olmad konular, baflkalar n s kabilir. Münevver Han m, hem sofray haz rl yor, hem de önerilerini dikkatlice not eden Selin i süzüyordu: Sunufl fleklini de ifltirmek suretiyle bir yeme e görsel bir flölene dönüfltürebilirsin. Bu yeme e çok fley katar. Fakat flunu unutma, as l üstüne para verilen fley lezzetle görselin bir arada harikalar yaratmas d r dedikten sonra; Gel sana iflin s rr n göstereyim dedi. Selin i mutfa a götürdü. Selin Siemens f r n görünce gülümsedi. Bu s rr ben zaten biliyordum dedi. 20 l Sofra Tasar m Sanat

23 TREND ÖNER S Davetlerin fl k ve pratik yard mc lar Siemens f r nlar n dü melerindeki mavi fl k, kontrol panelindeki beyaz ayd nlatma ve kap etraf na bir bütün olarak yerleflen çelik çerçevesi son tasar m trendlerini en iyi flekilde yans t yor. Beyaz eflyada kontrol panelinde ilk defa kullan lan mavi renk, f r na al fl lmam fl bir stil kat yor. Düz hatlar ile sadeli i öne ç karan blueart f r nlar fl k tasar mlar ile oldu u kadar ifllevleri ile de davetlerin vazgeçilmez yard mc lar ndan kabul ediliyor. F r nlarda bulunan cookcontrol68 özelli i ile haf zas nda bulunan otomatik programlar, en çok sevilen yemeklerin mükemmel olarak piflirilmesini, k zart lmas n veya hafllanmas n sa l yor. blueart serisinin en önemli özelliklerinden biri de, kompakt ürünler ve f r nlar n mükemmel bir flekilde yatay ve dikey olarak yerlefltirilebiliyor olmas. Bir f r n ister kahve makinesi ile ister buharl f r nla birlefltirin, kontrol panelleri, kap kollar ve çelik çerçeveler birbirine en uyumlu flekilde yan yana gelebiliyor. Sofra Tasar m Sanat l 21

24 22 l Sofra Tasar m Sanat

25 Münevver Han m n davet sofralar için tavsiyeleri Masa düzeni Taba n, sa na b çaklar ve kafl klar, soluna ise çeflitli boyda çatallar yerlefltirilir. Çatallar kullan fl s ras na göre konur. Sadece tatl çatal taba n önüne sap solda kalacak flekilde yerlefltirilir. Her bir tak ma üçten fazla çatal ve b çak konmaz. E er fazlas gerekiyorsa yemek s ras nda verilir. B çaklar keskin taraf taba a dönük olarak, taba n sa na yerlefltirilirler. Sadece tatl b ça taba n önündedir. Bardaklar b çaklar n üst taraf na, sa a do ru en büyü ünden küçü üne dizilir. De iflik boydaki bardaklar; su, flarap ve içki çeflitleri içindir. Kafl klar oyuk k sm havaya bakar flekilde ve taba n sa nda, b ça n sa na yerlefltirilir. Tatl kafl kullan lacaksa tatl b ça kald r l r, yerine tatl kafl koyulur. Tuzluk ve biberlik, tatl çatal ve b ça n n arkas nda, masan n ortas na yak n konur. Vazo, flamdan gibi fleyler, misafirlerin birbirlerini görmelerini engelleyecek flekilde konmamal d r. Yemek masas için en uygun çiçek flekli, bas k çiçek fleklidir. çme suyu, sürahilerle sofraya getirilir. Elle yenmesi icap eden yemeklerde el tas ilave edilir. çinde yar s na kadar l k su ve bir dilim limon olmal d r. Baz yemeklerin yenmeyen k s mlar için yemek taba n n sol önüne bir kemikk lç k taba konur. Davetlilerin rahatça yemek yiyebilmeleri için her kifliye 60 cm yer ayr lmal d r. Sofrada Herkes yerine oturduktan sonra, konuklar kendilerine ait taba n içindeki peçeteyi al p açar ve dizlerinin üzerine koyarlar. Ev sahibesi davet etmeden sofraya oturulmaz ve o bafllamadan yeme e bafllanmaz. Servis ev sahibi bay n yan nda oturan bayandan bafllar. Sonra solundaki bayana geçer, öncelik s ras na göre ise di er bayanlar, ev sahibi bayan, onun sa ndaki davetli, solundaki konuk, onu takiben baylara, en sonunda da ev sahibi baya servis yap l r. Büyük tabaklarda sunulan et yemeklerinden en iyisini seçip ç karmak do ru de ildir. Dizilmifl et parçalar ndan s ray bozmadan birisini ç kartmak do rudur. Yemek istemedi iniz bir fley varsa, teflekkür ederek reddedebilirsiniz. Misafir olan sofrada her yemek kendi tak m yla yenmelidir ve her yemekte çatal, b çak ve tabak de iflmelidir. So uk yemek so uk tabakta, s cak yemek s t lm fl tabakta verilmelidir. Hardal, ketçap, mayonez önceden sofraya konmaz. E er bunlar n kullan lacaklar yemek varsa o yemekle beraber sofraya getirilir. Kirli tak mlar sa dan al n r ve yerine temizleri yine sa dan sofraya koyulur. Bunlar n içinden sadece el tas, ekmek ve salata taba soldan al n r ve soldan koyulur. Garnitürler ve soslar ayr servis edildi i için soldan verilmelidir. Yeme e çorba ile bafllanacaksa içki servisi çorba bittikten sonra yap l r. Sofrada içki almayan konuklar için alkolsüz içki ve meyve suyu bulundurulmal d r. Kalabal k ziyafet sofras nda elle yenen yemekler verilmemelidir. Sofra Tasar m Sanat l 23

26 TREND ÖNER S fi k sofralar için konsept seçimi Davet etti iniz kiflilerin yafllar na, beklentilerine ve tarzlar na uygun bir konsept seçmek daha do ru olacakt r. Son zamanlarda yeni tasar m porselenler modern çizgileri ve yeni bir yaflam tarz n yans tan kurgular ile kendinize özgü bir tarz yaratman za imkan tan yor. Bu foto raftaki gibi, tamamen kiflisel yemek tercihlerinize uygun bir sofra düzeni de kurabilirsiniz. Burada as l olan yarat c l n z, zevkleriniz ve be enilerinizdir. 24 l Sofra Tasar m Sanat

27 TREND ÖNER S Malzeme seçimi Resmi davetler haricinde, gündelik hayat n zda kurallara ba l kalmak zorunda de ilsiniz. Cam n fleffafl n ve albenisini diledi iniz gibi yaflayabilirsiniz. Keten ya da has r Amerikan servisleri, daha hafif çatal-kafl kb çak tak mlar, renkli ya da sade cam tabaklar, bardaklar daha nefleli sofralara davetiye ç kart r. Masa örtülerinin desensiz ve aç k renk olmas önerilir. Bu tür sade tercihler, dikkatin yeme e odaklanmas na ve lezzetin daha iyi alg lanmas na yard mc olur. fi k sofralar yaratmak için aksesuar seçerken ise minik aksesuarlar, mumlar ya da küçük çiçekleri seçmek en iyisidir. Çünkü büyük flamdanlar, uzun vazolar, gösteriflli süsler, hem sofradaki dikkati da t r, hem de sohbeti böler. TREND ÖNER S Renk seçimi Sofra tasar mlar nda masadaki renklerin üçü geçmemesine özen gösterilir, çünkü çok fazla renk gözü yorar. Bunun yerine aç k ve pastel renkler tercih edilebilir. Mesela bu sofra düzeninde birbiriyle uyumlu, pastel tonlarda renkler seçilmifl. Farkl iki üç serinin birleflimi ile genç, do al ve nefleli bir sofra yarat lm fl. Sofra Tasar m Sanat l 25

28 Al flverifl Selin, K vanç la yemek yedikten sonra, sofralar n sihirli dünyas nda keyifli bir yolculu a bafllam fl gibiydi. Bu yolculuk onu bambaflka kültürlere, yarat c düfllere tafl yordu, hatta bu u rafl bir hobiye dönüflmüfltü. 26 l Sofra Tasar m Sanat

29 Selin kafas nda sürekli sofralar kuruyor, bu konuda yapabileceklerini ve yarat c l n n s n rlar n merak ediyordu. K vanç a teflekkür etmek için, onu evinde kahve içmeye davet etmiflti. Yaln z -kahveden önce- ablas Bahar ile birlikte al flverifle ç kacakt. Bahar mutfakla ilgili tüm yenilikleri takip eder, her yeni ç kan cihaz önce onun mutfa nda görmek mümkün olurdu. Selin in evinde ise bir kek kal b bile yoktu. Bahar; yi yemek piflirmek için elinde o ifle uygun, kaliteli gereçleri bulundurman laz m. Biraz daha pahal olabilirler fakat uzun süre dayan r. Mesela tavalar n zedelememek için mutlaka tahta kafl k ve spatula almal s n. Tencere için küçük, orta ve büyük olmak üzere üç boy alman yeter. Dibi kal n paslanmaz çelik tencereler pratiktir. Bak r tencerelerde piflen yemekler de çok lezzetli olur ama bulafl k makinesinde y kayamazs n. Çorba, makarna, yahni, iri sebzeli yemekler gibi fleyler için ise iki sapl yuvarlak bir tencere idealdir. Salata kaseleri genellikle mutfaklarda yeterli say da olmaz. Halbuki de iflik boylar n de iflik amaçlar için de kullanabilirsin. Sonra f r n yemekleri yapmay düflünüyorsan graten tepsiler almal s n. Tatl ve güveç için, içi yap flmaz olanlar tercih et. Evinde buharl piflirme yapaca n bir cihaz olmazsa olmaz. Bir tane mutfak robotu da flart! Robot al rken dövücünün güçlü olmas na dikkat et. Selin; Kaseler, graten tepsisi haricindekiler bende var fakat aksesuarlar m eksik! Tepsileri ya lamak için bir f rça, süzgeç, bir küçük bir orta boy yumurta teli, ç rp c, spagetti çatal, patates ezici ve sebze soyaca da unutmamak laz m! Selin ablas n n al fl verifl listesindekilerle birlikte çok hofl kahve fincanlar ve kek kal plar ald. Art k mutfa nda eksik bir fley kalmam flt. En az ndan flimdilik... Sofra Tasar m Sanat l 27

30 Füzyon kültürü ve Raw Food Füzyon mutfa, de iflik malzemelerle, farkl piflirme tekniklerinin bir araya getirilmesi ile oluflturulan lezzetleri kaps yor. Asl nda Türkiye olarak füzyon mutfa na yabanc de iliz. Anadolu topraklar nda yaflayan çeflitli kültürlerin mutfak al flkanl klar önce Osmanl mutfa, sonra da Türk mutfa ad alt nda harmanlanm fl. Bu yüzden do unun zengin kebap çeflitlerinin yan nda, Akdeniz in zeytinya l yemeklerini görmek mümkün olmufl. Gerek gündelik yaflam n h zlanmas ile daha pratik yemekler yapma ihtiyac, gerek kullan lan cihaz ve ekipmanlar n teknolojik geliflmeler fl nda farkl uygulamalara imkan vermesi, gerek yurt d fl ndan çeflitli g da maddelerinin, içki çeflitlerinin Türkiye ye gelmesi, gerekse insanlar n daha fazla seyahat ederek de iflik lezzetleri tatmas ve bu lezzetlerle ilgili kendi ülkelerinde talep yaratmas, füzyon mutfa n n popülerleflmesini sa lad. Füzyon mutfa a r bir mutfak de ildir. Ça n gereklerine uygun olarak, insanlar n daha sa l kl ve do ru beslenmesine arac l k eder. Örne in füzyon mutfa nda iyi malzeme seçmek çok önemlidir. Her fleyin tazesi, tam zaman nda al n r, kullan l r ve sunulur. 28 l Sofra Tasar m Sanat

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü EL F KORKMAZEL den Yuva Mayal Kaymakl Po aça LEZZET DURAKLARI stanbul un orta yeri Eminönü D YET AMA NASIL? Sa l ks z zay flama diyetlerinden kaç n n BAHARATLAR Bin derde deva içindekiler Elif Korkmazel:

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Kakao. Sak z. Yenibahar. Vanilya

Kakao. Sak z. Yenibahar. Vanilya Baharat Çeflitleri Anason Baharat Çeflitleri K rm z Biber Baharat Çeflitleri Çemen Baharat Çeflitleri Çörekotu Baharat Çeflitleri Sak z Baharat Çeflitleri Kakao Baharat Çeflitleri Demirhindi Baharat Çeflitleri

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Kar m kahveden ç km yor

Kar m kahveden ç km yor hepsi 10/6/06 4:40 PM Page 1 Büyüten ama büyümeyen bir çocuk: Trafikteki de iflikliklerin alt nda tek bir imza var... Kim bu UKOME? Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 6 Ekim Cuma 2006 Say : 73 Ba ms z Haftal

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI ÖNSÖZ- Ç NDEK LER 05 Eskitti imiz zamanlar arkada b rak p, yeni bir y l n sayfalar n çevirmenin heyecan n yaflamaya bafll

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

içindekiler lkbahar 2010 02 Crystal

içindekiler lkbahar 2010 02 Crystal içindekiler lkbahar 2010 26 02 Crystal 12 20 64 78 06 / Tur Bu say daki Tur sayfalar nda sizin için seçti imiz lüks spalar, Paris'te gastronomi turlar, bahar destinasyonlar, ilginç al flverifl vahalar,

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Y YECEK ÇECEK H ZMETLER

Y YECEK ÇECEK H ZMETLER Y YECEK ÇECEK H ZMETLER Kitab na Ait Düzeltmeler De erli Ö rencimiz, Yiyecek çecek Hizmetleri ders kitab n z n 12. ünitesi güncellenerek yeniden yaz lm flt r. Bu düzeltme kitapç nda bulunan bölümleri elinizde

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı