ffi*il,flh:#"i[indeki mahaller ve kurumlannca sa4anan tasrt araglan ite gidilif

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ffi*il,flh:#"i[indeki mahaller ve kurumlannca sa4anan tasrt araglan ite gidilif"

Transkript

1 T.C" M.Eg,iVE ts.ek,an{,{gn Btttge ve Ma[i Kontrol Genei Mtidfne"nffifi{r Sayr : [s34-2rsg]:?g$s Konu : Memuriyet Mahalli 't?"sg"2et{t V,4ti[,iGTIvE (Defterdarhk) Bilindigi iizere 6360 sayrh "*og.dcirt itd_e Buytikqehir Belediyesi ve yirmi yedi ilge Kurulmasr ile Bazi Kanun ve Kanun Hrikmi.inde Karamamelerde Defiigiklik yaprlmasma Dair Kanun" ile Aydrn, Bahkesir, Denizli, Hltay_, MuluG Manisa, [uhru_**arag, Mardin, Mugla, ordu, TekirdaE,. Trabzon, $anirurfa" Van il belediyeleri, smrrlarr il miilki srmrlarr olmak ]dzerc btiytikgehir belediyesine donii*tirtilmtii, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakrr' Eskigehir, Erzurum, - eszifntep, il;i;;--[uy.""ri, Konya, Mersin, Sakarya ve samsun illerindeki btyiikpehir belediyelerinln srrurlan da il miilki,rn,ri r,airre getirilmigtir sayrh Kanun ile ttim biiytiksehir belediyeierinde belediye smrrnm il miilki srru' haline getirilmesi sayth Harcrrah KTlS*yrr;y;"-lnt-"sr agrsmdan memuriyet mahalli ;tffi;lr.biivtikgehir beledivelerinde farkh oir!"er<itae tarumranmasi- geregini ortaya Bu kapsamda 6245 sayrh Harcrrah Kanununun 3-rlngti maddesinin (g) fikrasrnda yer alan "memuriyet mahalli" tanimr ll/gl2}l4tarih ve 2glL6(mtikerrer) sayrl Resmi Gazetede yayrmlanan 6552 sayrh "i9 Kanunu ile Bazr Kanun-ve Kanun H{.ikmtinde Kararnamelerde Degigiklik Yaprlmast ile Bazr Alacaklann Yeniden yaprlandrrlmarrrru oui, Kanun,, un g9 uncu maddesi ile; "Memur ve hizmetlinin asrl gjyli oldufu veya ikametgalumn bulundup,u gehir ve kasabalann belediye smrrlan iginde bulunan mjhaler ile bu,riurrat.rin drgrnda kalmakla birlikte yerlegim dzellikleri bakimrndan bu gehir u, [uruuutann devam, nlt riginae bulunup belediye hizmetlerinin- gdtiiriildtigii, briyiikglirir u"t"aiy.lerinin oldu[u illerde ise il miilki srrurlan iginde kalmak kaydryla memur ve hizmetlinin asrl g619vli oldufu veya ikametgahrmn bulundusu ilge belediye tt-il*, iginde klg u y.rr"gi* ozellikreri bakrmrndan btittinltik arz eden yerler ile belediye-srnrlart digrnda kalmakla birlikte yerlegim 6zellikleri bakrmrndan bu ffi*il,flh:#"i[indeki mahaller ve kurumlannca sa4anan tasrt araglan ite gidilif qeklinde defi$tirilmis,l44 tincii maddesinin (b) fikrasr ile 6245 sayrh Kanunun gegici 4 iincti maddesi yiirtirltikten kaldrrrlmrg ve 145 inci maddesinin (e) fikrasrnda da maddenin 3l/3/20r4 tarihinden gegerli olmak i.izere yayrml tarihinde ytirtirlufe girecegi hiikiim altrna ahnmrgtrr. Yaprlan diizenleme ile biiyukgehir.belediyeleri drgrnda kalan belediyelerde eski uygulamamn devamr. sa[lanmrg, briytikgehir u"teoiy"t"rinin oldu[u iil"rj" g6rev yapan memur ve hizmetliler igin yeni bir memuriyet mahalli iurrr-, yaprrmrgtrr. Stiz konusu diizenleme ile btiyiikg"hir b"l"diy"ie.ina. ii mrilki srrurlan iginde kalmak kaydryla; 1' Memur ve hizmetlinin asrl. gorevli oldu[u veya ikametgahrrun bulundulu ilge belediye smulan iginde kalan ve yerlegiii ozellikleri uuirrnrno* btittinltik arz eden yerler, 2' ilge belediye stnrrlart drgrnda kalmakla birlikte yerlegim 6zellikleri bakrmrndan bu yerlerin devamr niteligindeki mahaller. Telefon:to:iziaiii+ zo ra.r,(0 312) 4ts26s6 E-posta; As: wwrv.bumko.gov.tr Maliye Uzmanr

2 3. Kurumlarinca.saflanan taqit araglarr ile gidilip gelinebilen yerier, memuriyet mahalli olarak belirlenmigtir. Bdylece btiytikqehir olan illerde; ilge srrurlan iginde ilge belediye merkezi ile yerleqim ilzellikleri bakrmrndan brittinliik arz edenvor* "tr-.r:r*, mahalli olarak kabul edilmiq, ayru ilge srrurlan iqinde belediye merkezi ile yerlegim ti""ititt.ri itibariyre btittinr ik arzetmeyen yerler ise memuriyet mahalli drgr kabul edilerek harcrrah ridenmesi imkam getirilmig, ayflca ilge belediyelerinin yerlegim yerlerinin oiruirterine yutrotr;*asr hatta birbirleri ile smr olugturacak gekilde i9 ige girmesi nedeniyle itge srrurlan drqrna grkmakla birlikte birinci fikrada belirtilen yerler ite utittinttik arc edenve aralannda yerlegim rizellikleri bakrmrndan ayrm bulunmayan y:1t:^..9: memuriyet mahalli olarak kabur edilmigtir. Bu nedenle; 30/3/2014 tarihinden sonra dt";;6;vlendirme onaylanna iligkin olarak idareler, yerlegim ozellikleri balamrndan fo1ut, iuyd--k"-u binala' gibi yaprlann topluca bulundu!'u yerler dikkate ahnmak suretiyle belirlenen uutuntut an edenyerleri esas alarak yukarrds yaprlan ag:.klamalar dofrultusunda uygulam alarrnadevam edeceklerdir. Bu bakrmdan uygulamada ortaya grkabilecek tereddritlerin giderilebilmesi ve uygulamada birli[in saflanmast amacryia Bakanhgrmr t"a hat rlanurur, H"ur"rrah rebliginde de[erlendirilmek tilele-u{gulamayayon verebilecel gortig ve dnerileriniz ile aga[rda yer alan drneklere benzer gekilde harcrrah-veiilmesi,r.yu u"ril-emesini icap ettirecek olan ilinize ait uygulama orneklerinin lll0/2014 tarihine kadar B.dft;"trza bildirilmesi gerekmektedir. Bilgilerini ve gerelini rica ederim., r ait ittran-fta Bakan a. Genel Miidi.ir EK: Ornekler DAGITIM: Buytilqehir B elediyesi B ulunan il Valilit<teri. r.-j.. I r-io-'i l1 i.j rt, jj, 1{f4,rl,t 'ii iu 'l *t Telefon;(03l2)itsru76Faks:(03l2)4 E-posta: ag: Maliye uzmanr

3 orlgnxg.pn: A) Farkh ilgeler anasnnda gdrevlendirme yaprlmasl: ornek 1' Ankara'ntn Qankaya ilgesinin ilker Mahallesinde gorev yapan memura; yenimahalle ilgesinin ostim Mahallesinde bir yerde g<irevlendirilmesi halinde bu yerin yerlegim rizellikleri bakrmmdan ilker mahallesi ile biitiinliik arz etmesi ve bu yerin devamr niteli[inde olmasr nedeniyle kendisine harcrah <idenmemesi, aynt memurun yerlegim dzellikleri bakrmmdan ilker Mahallesi ile buttinliik arz etmeyen Yenimahalle ilgesinin Karacakaya Mahallesinde bir yerde gdrevlendirilmesi halinde ise harcrrah ddenmesi, Ornek 2' Adana'nrn seyhan ilgesinin Yegiloba Mahallesinde grirev yapan memura; sangam Ilgesinin Balcah Mahallesinde bir yerde gcirevlendirilmesi halinde bu yerin yerlegim dzellikleri bakrmrndan Yeqiloba mahallesi ile biittinltik arz etmesi ve bu yerin devamr niteliginde olmasr nedeniyle kendisine harcrah tidenmemesi,.ajmt memurun yerlegim dzellikleri bakrmrndan yegiloba Mahallesi ile biiti.inltik arz etmeyen sartgam ilgesinin Krhgh Mahallesinde bir yerde gd,revlendirilmesi halinde ise harcrrah cidenmesi, Ornek 3' istanbul'un Tuzla ilgesinin Yayla Mahallesinde g6rev yapan memura; Bagakgehir ilgesinin Altrngehir, Baqak Mahallelerinde bir yerde gorevlendiriknesi halinde bu yerin yerlegim <izellikleri bakrmrndan Yayla mahallesi ile biitunluk arz etmesi ve bu yerin devamr niteliginde olmasr nedeniyle kendisine harcrrah cidenmemesi, asmt memunrn yerlegim dzellikleri bakrmrndan yayla Mahallesi ile btitiinltik arz etmeyen Bagakqehir ilgesinin $amlar Mahallesinde bir yerde g6revlendirilmesi halinde ise harcrah cidenmesi, B) Aynr ilge igerisinde giirevlendirme yaprlmasl: Ornek I'' Ankara'nrn Altrndaf ilgesinin Aydrnhkevler Mahallesinde g6rev yapan memura; yine AltrndaS ilgesinde Siteler, Karaptirgek gibi yerlegim dzellikleri bakrmrnjan eyirntrt<errter Mahallesi ile biittinliik an eden bir yerde g6revlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamr igerisinde kalmast nedeniyle harcrah ddenmemesi, aynr memurun Kavaklq pegenek gibi yerlegim ozellikleri baktmmdan Aydrnhkevler Mahallesi ile buttinliik arz etmeyen bir yerde g6revlendirilmesi halinde ise harcrrah <idenmesi, ornek 2' Adana'nrn Pozantt ilgesinin Cumhuriyet Mahallesinde g6rev yapan memura; yine pozantr ilgesinde istiklal, Kurtulug, Gtjkbez gibi yerlegim ozellikleri bakrmrndan Cumhuriyet Mahallesi ile biitiinliik arz eden bir yerde gdrevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kup.u*, igerisinde kalmasr nedeniyle harctrah cidenmemesi, asmr memurun Alpu, Frndrkh gibi yerlegim ozellikleri bakrmtndan cumhuriyet Mahallesi ile btittinliik arz etmeyen bir yerde g<irevlendirilmesi halinde ise harcrrah cidenmesi, Ornek 3' istanbul'un Beykoz ilgesinin Kanhca Mahallesinde gcirev yapan memura; yine Beykoz ilgesinde Giimtigsuyu, Yahkdy gibi yerlegim tizellikleri bakrmrndan Kanhca Mahallesi ile btitiinliik arz eden bir yerde gdrevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsarnr igerisinde kalmasr nedeniyle harcrrah ddenmemesi, aynt memurun Poyraz, Gdllii, Pagamandra gibi yerlegim tizellikleri bakrmrndan Kanhca Mahallesi ile bi.ittinli.ik arz etmeyen bir yerde gorevlendirilmesi halinde ise harcrrah cidenmesi,

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 *1954 tarihinde çıkarılan 6245 sayılı Harcırah Kanununda ise, harcırah, bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1. Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Anayasa nın 128 inci maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : B.13.2.SGK.0.10.04.00/31-842714 Organize sanayi ve endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2001. Resmi Gazete Sayısı: 24578. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2001. Resmi Gazete Sayısı: 24578. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal

Detaylı

cj,-- il'i ilqnsi niruix BA$KANI 2lrz-zlt3YILLARr inani ve MALi DENETiMi unnerivr r^mini :24.01.2014 :BALIKESiR DENETLEMN girlix

cj,-- il'i ilqnsi niruix BA$KANI 2lrz-zlt3YILLARr inani ve MALi DENETiMi unnerivr r^mini :24.01.2014 :BALIKESiR DENETLEMN girlix r -l T.C. BALIKEsin v.q.lilici sulama girliklnni unxrrivr n^q.poru r il'i ilqnsi :BALIKESiR :SAVA$TEPE DENETLEMN girlix :SAVA$TEPE SULAM.I' girligi DEI\mTiMn t',q.gi KONULAR 26172 SAYILI SULAMA ninf,ixf,nni

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 G E N E L G E 2011 / 43

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 G E N E L G E 2011 / 43 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 Konu : Yabancı uyrukluların sigortalılıkları. G E N E L G E 2011 / 43 1- Genel Açıklamalar

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar.

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar. DUYURU I- KONU: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, mahalli gazetede ya da mahalli

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.09.2012 Karar No : 2012/DK-14/453 Gündem Konusu : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. KARAR :Tüketici Hakları

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 12/02/2015-4900 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE49K8D4* Pin: 73931 Sayı :45796484-265.01.01- Konu :Kur an-ı Kerim i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması.... VALİLİĞİNE (İl

Detaylı

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ :

13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ : 13.01-5302 sayılı Yasa nın 64 üncü maddesi hükmüne göre, İl Özel İdaresinin diğer kuruluşlar ile ilişkisinde üç temel şartı vardır. Bu üç şart birlikte

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 Tarih 10/03/2014 Sayı 65472180-110[6402-103]-27350 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 65472180-110[6402-103]-27350 10/03/2014 Konu : Tecil

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN İŞÇİ OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

Teblig. Maliye Bakanligindan : Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1)

Teblig. Maliye Bakanligindan : Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1) Maliye Bakanligindan : 1. Giris Teblig Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1) Bilindigi üzere, 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi

Detaylı