Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý"

Transkript

1 Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði operasyonda gözaltýna alýnan þüphelilerin çok sayýda kiþiyi dolandýrdýklarý iddia edildi. Alaca ilçesi ve çevresinde çok sayýda büyük ve küçükbaþ hayvaný deðerinin üzerinde fiyatta alýp, paranýn bir kýsmýný peþin ödedikten sonra diðer kalanýný ise senet yaparak ödeyeceðini taahhüt eden, fakat ödemeyerek vatandaþlarý maðdur eden þebeke, polisler tarafýndan teknik ve fiziki takibe alýndý. 4 TE "Muzaffer Külcü vicdanlarda aklanmadý" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas AK Parti'nin Çorum'a Belediye Baþkan adayýnýn tekrar Muzaffer Külcü olmasýný deðerlendirdi. Cengiz Atlas dün düzenlediði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda þu ifadeleri kullandý: 5 TE 40 KURUÞ Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Ýpekyolu Derneði ve Nur-Der Bosna'da Mevlan'a programýna katýldý Ýpekyolu Derneði ve Nur-Der üyeleri Bosna Hersek'te düzenlenen Mevlana Celaleddini Rumi'yi anma programlarýna katýldý. Grup üyeleri Saraybosna, Travning, Mostar, Blagay, Foynitsa, Ýskenderiya gibi illerde kültür merkezleri, üniversite binalarý gibi salonlarda yaptýklarý 11 adet programla gönülleri mest ettiler. 50 kiþilik tasavvuf ekibi, sazende ve hanendelerin katýldýðý, Semazen, 4 TE Devran ve Raks zikir ekibinin yer aldýðý programda 50 kiþilik Mehter takýmý da eþlik etti. Salim Uslu Olmuksan yeni yatýrýmlar yapacak MHP Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ýn, CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay'a yemin ettiði gün söz hakkýný devretmesi, MHP'li ve AK Parti'li milletvekilleri arasýnda gerginliðe neden oldu.türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2014 yýlý bütçesinin görüþülmesinde MHP Grubu adýna konuþan Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, konuþmasýnýn baþýnda Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu'nun attýðý kendisiyle ilgili tweeti hatýrlattý. SÖZ HAKKINI BALBAY'A DEVRETMÝÞTÝ Ýlk gün söz hakkýný Mustafa Balbay'a devrettiðini dile getiren Korkmaz, þunlarý söyledi: 3 TE Süleyman Nevzat Korkmaz Vali Sabri Baþköy, Olmuksan Ýnternational Paker Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nin üretim bölümünde incelemelerde bulundu.ankara yolu 4.km de bulunan ve oluklu mukavva ile ambalaj üretimi yapan Olmuksan Ýnternational Paker'in üretim bölümünde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, Genel Menajer Özay Özdemir'den firmanýn üretim kapasitesi, çalýþan sayýsý ve sektördeki konumu hakkýnda bilgi aldý. 2 DE Hitit Üniversitesi ile ÝÜ iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Ýstanbul Üniversitesi arasýnda Akademik Ýþbirliði Protokolü imzalandý. Ýstanbul Üniversitesi Açýk ve Uzaktan Eðitim Fakültesi'nin Hitit Üniversitesi ile ortak çalýþma talebi üzerine yapýlan görüþmeler olumlu sonuç verdi. Görüþmeler sonucunda iki üniversite arasýnda açýk ve uzaktan eðitim alanýnda iþbirliði yapýlmasý kararlaþtýrýldý. 4 TE Turizmin gözde þehirleri arasýnda Çorum'da var "Alan deðiþikliði için daha fazla çözüm üretmeli" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Sözleþmeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn öðretmenlerin alan deðiþikliði ile ilgili daha fazla çözüm üretmesi gerektiðini belirtti. 9 DA Bir haftada ikinci niþanlý cinayeti Çorum'da askerden izne gelen Berat Özay (20), niþanlýsý G.U. (17)'yu av tüfeðiyle öldürdükten sonra canýna kýydý. Olay, merkeze baðlý Güveçli köyü Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkayþe köyünde yaþayan Berat Özay ile ayný köyde yaþayan G.U. geçtiðimiz yýl niþanlandý. Berat Özay, vatani görevini yapmak üzere Kýbrýs'a askere gitti. 3 TE Abdülkadir Molla için gýyabi cenaze namazý Bangladeþ hükümeti tarafýndan idam edilen Cemaati Ýslami Hareketinin Genel Sekreteri Abdülkadir Molla için dün gýyabi cenaze namazý kýlýndý. 3 TE Bayat SGM'nin yer sorunu çözülüyor Kesintiler TEÝAÞ kaynaklý Zirai Don uyarýsý! Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn resmi internet sitesinde yer alan Türkiye Turizm Portalý en gözde þehirler kategorisinde belirlenen 29 þehirden 7'si Karadeniz'de bulunuyor. Bu iller arasýnda Çorum'da var. 3 TE Bayat ilçesine Sosyal Güvenlik Merkezi binasý ile ilgili baþlatýlan çalýþmalarda sona geliniyor. Sosyal Güvenlik Merkezi binasý yapýlmasý planlanan ve geçmiþte Tohum Eleme Tesisi olarak kullanýlmýþ... 3 TE YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada iki gündür gerçekleþen elektrik kesintilerinin kendilerinden deðil TEÝAÞ'tan kaynaklandýðý belirtildi. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: 10 DA Meteoroloji Genel Müdürlüðü 10. Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada üreticilere hafta sonu için zirai don uyarýsýnda bulunuldu. 10 DA

2 ELEMANLAR ARANIYOR Halkla iliþkiler alanýnda görevlendirilmek üzere Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn 14:30-17:00 arasý þahsen yapýlmasý rica olunur. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. 2 HABER Olmuksan yeni yatýrýmlar yapacak Ýmsâk : 05:02 Güneþ : 06:47 Ýþrak 07:43 Öðle : 11:45 Ýkindi : 14:06 Akþam : 16:24 Yatsý : 17:57 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 50. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Geçici Kurumlar Vergisi ve Geçici Gelir Vergisi beyannameleri verilecek. Vergi Levhalarý ay sonuna kadar tasdik ettirilecek. Günün Þiiri ÝÇME SÝGARAYI KARDEÞ Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Vali Sabri Baþköy, Olmuksan Ýnternational Paker Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nin üretim bölümünde incelemelerde bulundu.ankara yolu 4.km de bulunan ve oluklu mukavva ile ambalaj üretimi yapan Olmuksan Ýnternational Paker'in üretim bölümünde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, Genel Menajer Özay Özdemir'den firmanýn üretim kapasitesi, çalýþan sayýsý ve sektördeki konumu hakkýnda bilgi aldý. Son iki yýllýk dönem içerisinde fabrikanýn teknolojik olarak yenilenmeye devam ettiðini ve gelecek yýl içerisinde yeni yatýrýmlarýnýn olacaðýna dikkat çeken Menajer Özdemir, mensubu olduklarý þirketin kaðýt ve ambalaj konusunda dünyada lider olduðunu belirterek, yýllýk 55 bin ton oluklu mukavva ve 20 bin ton kaðýt ürettiklerini vurguladý.olmuksan Ýnternational Paker'da çalýþan sayýsýnýn % 50 artýþla 150 kiþiye ulaþmasýnýn son derece memnuniyet verici olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, "Büyümesini sürdüren OSB ile OBS dýþýndaki sanayi kuruluþlarýmýzýn yeni yatýrýmlarý ile ilimizin ülkemiz ortalamasýnýn altýnda olan iþsizlik oraný daha da azalacaktýr. Dolayýsýyla yeni yatýrýmlar ve artan istihdam ile ilimiz ekonomisi de atýlým yapmaya devam edecektir" dedi. Ýldeki sanayi kuruluþlarýnýn teknolojik olarak geliþimlerini sürdürdüðünü vurgulayan Vali Baþköy, yeni ürünlerin Çorum'a yeni pazarlar kazandýracaðýný belirterek Menajer Özdemir'e ile katkýlarýndan dolayý teþekkür etti ve baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Her gün üç paket içersin Ýçip kendinden geçersin Sigarayý dost seçersin Ýçme sigarayý kardeþ Düþmandan bile istersin Kendine yazýk edersin Kötü yollardan gidersin Ýçme sigarayý kardeþ Ciðerin ziftle dolacak Yüzün sararýp solacak Ecelin erken dolacak Ýçme sigarayý kardeþ Sigarayý dostum sanma Dostuna sigarayý sunma Sakýn ha nefsine kanma Ýçme sigarayý kardeþ Nihat'ým sigarayý içmem Ýçip de kendimden geçmem Sigarayý örnek seçmem Ýçme sigarayý kardeþ Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. HAVA DURUMU Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: "Özel öðrencilerimiz de toplumumuzun birer parçasýdýr" Yýl: 9 Sayý: 2653 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Valisi Sabri Baþköy, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Ýl Milli Eðitim Müdür Vekili Ali Kurnaz ve Okul Müdürü Rýdvan Çiçek de hazýr bulundu yaþ grubundaki özel öðrencilere yönelik olarak 1. ve 2. kademe özel eðitim ile uygulamanýn birlikte verildiði ve 17 þubesinin bulunduðu Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, okul müdürü Rýdvan Çiçek'ten okul ve öðrenciler hakkýnda bilgi aldý.kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'ndeki sýnýflarý gezerek özel öðrencilerle yakýdan ilgilenen Vali Baþköy, "Özel öðrencilerimiz de toplumumuzun birer parçasýdýr. Onlarýn en çok sevgi ve þefkate ihtiyacý var. Onlarý bugün bu okullarda kucaklayan öðretmenlerimiz fedakarca hizmet etmektedirler" dedi.ayrýca okulun bahçesi ve yemekhanesinde de incelemelerde bulunan Vali Baþköy, özel öðrencilere yemek de daðýttý. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hacý oðlu 1995 doðumlu Özgür Sarý HÜKÜMSÜZDÜR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,034 2,044 EUR 2,793 2,806 STERLiN 3,311 3,327 JPY YENi 0,198 0,199 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KUBATLAR ECZANESÝ TEL: LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ TEL: SEDEF ECZANESÝ TEL: AKSOY ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Süleyman Nevzat Korkmaz Salim Uslu MHP Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ýn, CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay'a yemin ettiði gün söz hakkýný devretmesi, MHP'li ve AK Parti'li milletvekilleri arasýnda gerginliðe neden oldu.türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2014 yýlý bütçesinin görüþülmesinde MHP Grubu adýna konuþan Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, konuþmasýnýn baþýnda Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu'nun attýðý kendisiyle ilgili tweeti hatýrlattý. SÖZ HAKKINI BALBAY'A DEVRETMÝÞTÝ Ýlk gün söz hakkýný Mustafa Balbay'a devrettiðini dile getiren Korkmaz, þunlarý söyledi: "Hakikaten bu nezaketi alkýþlamak yerine- beni âdeta eleþtiren ve kendi seçmenimiz önünde zor duruma düþürmeye çalýþan -kendince- bir tweet atmýþ. Kim bu Salim Uslu? Bu, Salim Uslu arkadaþýmýz Meclis Ýdare Amiri yani burada bir sýkýntý olduðu zaman aðýrbaþlýlýðýyla, nezaketiyle olaylara el koyup herkesi sükûnete davet edecek adam. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrýný aslýnda bütün Meclis burada anladý ama Sayýn Uslu ben size bir kez daha özel olarak anlatayým, burada galiba bir anlama sýkýntýnýz var, özel olarak anlatayým ben size. Adalet ve Kalkýnma Partisi ve BDP'nin sözde Kürdistan'ý kurma giriþimine karþý Milliyetçi Hareket Partisi 'Artýk bu sözün bittiði yerdir.' anlamýnda ilk gün konuþmama kararý aldý ve ben de bu konuþmama kararýna istinaden konuþmadým. -"BU BÝR NEZAKET DURUÞUDUR"- "Bu konuþma hakkýmý da dört yýl dokuz ay özgürlüðünden mahrum edilmiþ -hukuksuz bir yere- ve bunun iki buçuk yýlý -senin gibi, benim gibi seçilmiþ bir milletvekili olarak- kendisine bu kürsüden söz hakký verilmemiþ Sayýn Mustafa Balbay'a devrettim. Devletin bütünlüðü, cumhuriyetin temel kazanýmlarý ve milletin birliði hususunda ortak paydasý olan, ister Adalet ve Kalkýnma Partisinden ister Cumhuriyet Halk Partisi'nden, hangi arkadaþýmýz olsa ben yine bu konuþma hakkýmý devrederim çünkü bu bir nezaket duruþudur." "Sayýn Uslu.. Tabii, nezaket duruþudur derken belki de hata ediyorum arkadaþlar, Sayýn Salim Uslu'yla 'nezaket' kelimesini yan yana getiriyorum. Hâlbuki kendisi, Mecliste aynen kendisi gibi seçilmiþ bir milletvekiline saldýrarak Meclis kayýtlarýna, Türk siyasi tarihine girmiþ bir insandýr. O yüzden, belki de þöyle demem lazým, sözümü þöyle baðlamam lazým: Sayýn Uslu, sen kim nezaket kim! Evet, Sayýn Baþkan, deðerli milletvekilleri; böyle bir giriþ yapmak zorunda kaldýðým için gerçekten üzgünüm." "ÜLKÜCÜLER BUNU YEMEZ" "Siz kim, nezaket kim?" diyerek sataþma olduðunu belirtip söz alan AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ise, "Doðrusu ben böyle bir açýklamayý yapma fýrsatý verdiðim için bana teþekkür edeceðini zannediyordum. Ancak tam tersi, bize nezaket dersi vermeye kalktý sayýn Korkmaz. Evet, ben bir tweet attým. Burada yapýlan deðiþ tokuþ iþini herhâlde ülkücüler yemezler, bedel Ödemiþ ülkücüler dedim" dedi. Bu sözler üzerine MHP sýralarýndan Uslu'ya tepkiler yükseldi. MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural, "Sen hangi hakla ülkücüler üzerinden konuþma yapýyorsun! Sen kendini ne zannediyorsun! Fitneci!" diyerek tepki gösterdi. Uslu'nun "Bakýn, Yusufiyelili ülkücüler, bütün bu olaný biteni deðerlendiriyorlar; bir." sözlerine Vural, "Sen ne anlarsýn Yusufiyeli ülkücülerden! Sen ýsrarla git PKK'yla yaptýðýn iþ birliðini anlat!" karþýlýðýný verdi. "Nasýl izin vermiyorsunuz! Siz kimsiniz, ülkücülük kim!" diyen Uslu'ya MHP sýralarýndan tepkiler devam etti. Uslu'nun "Söz hakkýnýzý devrettiðiniz sayýn Balbay, bildiðiniz gibi gazetesinde genç subaylar rahatsýz diyerek millî iradeye nezaketsizlik yapmýþ ve bundan dolayý yargýlanan birisidir" sözlerine ise CHP sýralarýndan tepki geldi. Vural da "Sen haddini bileceksin! Sen mütedeyyin insanlarý fiþleyenlerle ilgili hesabý ver!" dedi. Protestolar arasýnda Uslu konuþmasýný bitirdi. Daha sonra Uslu, "Bakýn, bu 'sarý sendika' dediðiniz sendikalar AK Parti'den önce de vardý, bundan sonra da var olmaya devam edecek" ifadelerini kullandý. Vural, "Ülkücü harekete düþman birilerinin ülkücüler üzerinden siyaset yapmasý hakarettir ve dolayýsýyla da ondan dolayý söz istiyoruz. Ülkücülere düþman, milliyetçilere düþman bir zihniyetin ülkücüler üzerinden siyaset yapmasý bize hakarettir" diye konuþtu. Bir haftada ikinci niþanlý cinayeti Turizmin gözde þehirleri arasýnda Çorum'da var Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn resmi internet sitesinde yer alan Türkiye Turizm Portalý en gözde þehirler kategorisinde belirlenen 29 þehirden 7'si Karadeniz'de bulunuyor. Bu iller arasýnda Çorum'da var. Türkiye'nin tarihi ve turistik önem taþýyan þehirlerin yer aldýðý turizm portalý listesinde Karadeniz Bölgesi'ni 7 þehir temsil ediyor. Türkiye Turizm Portalý'nda gezilmeye ve görülmeye deðer 29 þehir, ülkenin tarihi, kültürel, turistik ve sanatsal geçmiþini gözler önüne seriyor. Listede seçilen þehirlerin özellikleri kýsa tanýtýcý bilgilerle anlatýlýyor. Türkiye'nin turizm potansiyelinin sadece Ege ve Akdeniz'den ibaret olmadýðýný anlatmaya çalýþan Kültür ve Turizm ve Bakanlýðý, kültür ve turizmde 2023 stratejileri kapsamýnda Türkiye'nin en gözde turizm þehirlerini belirledi. Sadece Ege ve Akdeniz sahillerinin deðil, ülkenin dört yanýnýn önemli tarihi ve kültür miraslarýyla dolu olduðunu göstermek isteyen Bakanlýk, bu amaçla Türkiye Turizm Portalý hazýrladý. Özenle seçilen en gözde 29 þehirden 7'si Karadeniz Bölgesi'nde bulunuyor. Birbirinden farklý tarihi, kültürel ve turistik özelliðe sahip Karadeniz þehirleri; Samsun, Rize, Trabzon, Amasya, Çorum, Kastamonu ve Bolu yerli ve yabancý turistleri bekliyor. sayfasýnda þehirlerle ilgili ayrýntýlý bilgiler verilirken, en popüler turistik yerler ise deðiþmedi. Alanya, Belek, Bodrum, Çeþme, Efes, Fethiye, Kapadokya, Kemer, Kuþadasý, Marmaris, Nemrut, Pamukkale, Side, Zeugma, Þirince ve Göcek, en popüler turistik mekanlar oldu. Unesco'nun Dünya Mirasý Listesi'nde Türkiye'den Ýstanbul Tarihi Alanlarý, Safranbolu Þehri, Hattuþaþ (Boðazköy)-Hitit Baþkenti, Edirne Selimiye Camii,Nemrut Daðý, Xanthos-Letoon, Divriði Ulu Camii ve Þifahanesi, Truva Arkeolojik Kenti, Hierapolis-Pamukkale ve Göreme Milli Parký-Kapadokya'nýn yer aldýðý hatýrlatýlýrken, Türkiye'nin en önemli müzeleri ise þöyle sýralandý: Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Afrodisias Ören Yeri, Didim Ören Yeri, Milet Ören Yeri, Asos Ören Yeri, Toria Ören Yeri, Zeugma Mozaik Müzesi, Bodrum Su Altý Arkeoloji Müzesi, Bodrum Mausoleion Anýt Müzesi, Semela Manastýrý, Nevþehir Derinkuyu Yer Altý Þehri, Göreme Açýk Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri, Ýzmir Bergama Akrapol Ören Yeri, Bergama Asklepion Ören Yeri, Efes Müzesi, Ayasofya Müzesi, Istanbul Arkeoloji Müzeleri, Kariye Müzesi, Büyük Saraya Mozaikleri Müzesi, Topkapý Sarayý Müzesi, Türk ve Islam Eserleri Müzesi, Mevlana Müzesi, Atatürk ve Kurtuluþ Savaþý Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Ýstanbul Modern Sanat Müzesi, Pera Müzesi, Ýshak Paþa Sarayý. Abdülkadir Molla için gýyabi cenaze namazý Bangladeþ hükümeti tarafýndan idam edilen Cemaati Ýslami Hareketinin Genel Sekreteri Abdülkadir Molla için dün gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen gýyabi cenaze namazýna, çok sayýda sivil toplum kuruluþu ile vatandaþ katýldý. Ulu Camii'nde Cuma namazý sonrasýnda kýlýnan gýyabi cenaze namazý sonrasýnda, Abdülkadir Molla'ya dua edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Çorum'da askerden izne gelen Berat Özay (20), niþanlýsý G.U. (17)'yu av tüfeðiyle öldürdükten sonra canýna kýydý. Olay, merkeze baðlý Güveçli köyü Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkayþe köyünde yaþayan Berat Özay ile ayný köyde yaþayan G.U. geçtiðimiz yýl niþanlandý. Berat Özay, vatani görevini yapmak üzere Kýbrýs'a askere gitti. Ýddiaya göre, bu arada aileler arasýnda anlaþmazlýk yaþandý ve gençlerin ayrýlmasý istendi. Ýzin için memleketine gelen Berat Özay ise bunu kabul etmeyerek önceki sabah saatlerinde evden ayrýldý. G.U.'yu arayarak 66 PD 240 plakalý otomobille birlikte köyden kaçtý. Daha sonra genç çiftin cesetlerini bölgede avlanan Mesut Dalyan isimli köylü buldu. Dalyan, arabada cesetleri görünce durumu babasýna anlattý. Baba Dalyan da muhtara haber vererek durum hemen jandarmaya bildirdi. Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan þahýslarýn cenazeleri Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Cesetleri bulan Mesut Dalyan, ''Ava gelmiþtim buraya, araba olduðunu gördüm. Genelde buraya Avcýlar gelir. Herhalde yine Avcýlar geldi dedim. Devam ettim ileri doðru. Baktým ilerde de kimse yok. Gelirken bu tarafa geçtim. Geldiðimde araba hala buradaydý. Ýlerde tümsek var. Tümsekten bakýnca birisinin yattýðýný gördüm. Onu görür görmez korktum. Hemen köye gittim. Babama söyledim. Babam da muhtara haber verdi. Muhtar da jandarmayý aradý. Olay bu kadar'' dedi. Bu arada ölen gençlerin aracýnda ise bir not bulunduðu, notta ailelerine sitem eden gençlerin, ''Bizi ayýrdýnýz da ne oldu'' yazdýklarý iddia edildi. Gençlerin cesetlerinin otopsi yapýlmak üzere Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderileceði belirtildi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. Bayat SGM'nin yer sorunu çözülüyor Bayat ilçesine Sosyal Güvenlik Merkezi binasý ile ilgili baþlatýlan çalýþmalarda sona geliniyor. Sosyal Güvenlik Merkezi binasý yapýlmasý planlanan ve geçmiþte Tohum Eleme Tesisi olarak kullanýlmýþ Çankýrý Caddesi üzerinde bulunan 847 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn tahsisi Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde bulunmaktaydý. Tahsisin kaldýrýlarak Hazineye devredilmesi talebi tarihli yazý ile Bakanlýða bildirilmesine raðmen henüz çözümlenmemiþti. Konuyla ilgili sorunu geçtiðimiz hafta AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek konu hakkýnda yardýmlarýný istedi. Uslu, konuyu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker'e ileterek, konunun çözümlenmesini saðladý. Uslu, "Bayat ilçemizde geçmiþte Tohum Eleme Tesisi olarak kullanýlmýþ, yaklaþýk 10 yýldýr herhangi bir amaçla kullanýlmamakta ve harabe durumda olan taþýnmazýn hem ilçemize Sosyal Güvenlik Merkezi Binasý kazandýrýlmasý hem de çevre kirliliði arz eden yapýnýn kaldýrýlmasý ile ilgili Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Mehdi Eker ile yaptýðým görüþmede bakanýmýz konuyu olumlu karþýlamýþ ve tahsissin kaldýrýlmasý saðlanmýþtýr. Bakanýmýza teþekkür ediyoruz. Süreç devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun tahsisi almasý ile proje süreci baþlayacaktýr" dedi.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI BÝR ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝSÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Dünya imtihan dünyasý, kimi doðuþtan þanslý, kimi de ömür boyu çileli. Kimi varlýða isyan, kimi yokluða sabrediyor. Akýl duruyor, kafa yoruluyor, içinden çýkýlamýyor. Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði operasyonda gözaltýna alýnan þüphelilerin çok sayýda kiþiyi dolandýrdýklarý iddia edildi. Alaca ilçesi ve çevresinde çok sayýda büyük ve küçükbaþ hayvaný deðerinin üzerinde fiyatta alýp, paranýn bir kýsmýný peþin ödedikten sonra diðer kalanýný ise senet yaparak ödeyeceðini taahhüt eden, fakat Ýpekyolu Derneði ve Nur-Der Bosna'da Mevlan'a programýna katýldý ödemeyerek vatandaþlarý maðdur eden þebeke, polisler tarafýndan teknik ve fiziki takibe alýndý. Sabah saatlerinde þafak operasyonu düzenleyen polis, 30 ayrý adrese eþ zamanlý baskýn yaparak 18 kiþiyi gözaltýna aldý. Þebeke üyeleri; C.Y. H.K. S.Þ. M.G., A.C. K.M. E.P., O.P., F.P., M.K., A.K., Y.A., A.Y., S.S., A.A., F.D., S.Y. ve M.K. isimli þüphelilerin çok sayýda vatandaþý dolandýrdýklarý öðrenildi. Þüpheliler dün adli makamlara çýkartýldý. Yakalanan þahýslarýn otomobil ve evlerinde yapýlan aramalarda ise 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 291 adet mermi ve iþledikleri suçlarda kullandýklarý birçok senet, hayvan pasaportu ele geçirildi. Yasin YÜCEL Ýpekyolu Derneði ve Nur-Der üyeleri Bosna Hersek'te düzenlenen Mevlana Celaleddini Rumi'yi anma programlarýna katýldý. Grup üyeleri Saraybosna, Travning, Mostar, Blagay, Foynitsa, Ýskenderiya gibi illerde kültür merkezleri, üniversite binalarý gibi salonlarda yaptýklarý 11 adet programla gönülleri mest ettiler. 50 kiþilik tasavvuf ekibi, sazende ve hanendelerin katýldýðý, Semazen, Devran ve Raks zikir ekibinin yer aldýðý programda 50 kiþilik Mehter takýmý da eþlik etti. Toplam 100 kiþilik bir ekip ile Türkiye'yi temsil eden Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu Baþkaný Eyyüb Fatih Nurullah Þaðban þu bilgileri verdi: "Halvet-i Uþþaki Devran, belirli hareketler ile yapýlan, bir ahengi temsil eden zikir þeklidir. Sesli þekilde Allah'ýn isimlerinin anýldýðý zikir þekillerinden biri olan devran zikri, dýþ dünyadan kendini soyutlayarak yapýlan zikir, sesli þekilde tekrarlanarak bir ibadet sinsilesi ortaya koyar. Devran zikrinde asýl amaç Lailaheillallah (Allahtan baþka ilah yoktur) kelimesinin muhabbetini insanlara duyurmak ve yaþatmaktýr. Aslýnda tamamen bir davettir. Mevlevi kültürünü de içine alan zikir anmak çaðýrmak ve esma etmek anlamlarýna gelip bunu belirli hareketler içerisinde hayata dökerek muhabbeti ve Allaha vuslatý saðlamak amacý ve beklentisi oluþturmaktadýr. Bunu Osmanlý kültürü olan mehter marþlarý ile çýkmýþ olduðumuz Bosna yolculuðunda, Boþnak halkýnýn milli tasavvufi ve kültürel ruhuna tanýtmak ve yaþatmak amacýyla orada bulunduk. Birçok Osmanlý tekkesini, külliyesini barýndýran bu beldeler yapýlan programlara yabancýlýk çekmeyip yoðun ilgi ile destek oldular. Birçok zulüm ve katliam görmüþ olan Boþnak halkýnýn gönüllerine su serpmek için çaba gösterdiðimiz bu hizmeti gerçekleþtiren Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu ve Dernekleri üyelerine, ayrýca bize desteklerini esirgemeyen siyasilerimize ve TÝKA temsilcilerine bir teþekkürü borç biliyor. Bu tür hizmetlerin devamýný diliyoruz diyerek, Mevlana ayý içerisinde bulunduðumuz bu ay içerisinde tasavvuf kültür ve yaþantýsýnýn artmasýný ve her bölgeden Yunus Emrelerin, Mevlanalarýn, Hacý Bektaþ Velilerin çýkmasýný temenni ediyoruz." Hitit Üniversitesi ile ÝÜ iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Ýstanbul Üniversitesi arasýnda Akademik Ýþbirliði Protokolü imzalandý. Ýstanbul Üniversitesi Açýk ve Uzaktan Eðitim Fakültesi'nin Hitit Üniversitesi ile ortak çalýþma talebi üzerine yapýlan görüþmeler olumlu sonuç verdi. Görüþmeler sonucunda iki üniversite arasýnda açýk ve uzaktan eðitim alanýnda iþbirliði yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Açýk ve Uzaktan Fakültesi öðrencileri için Ýstanbul dýþý illerde ihtiyaç duyulan hizmetlerin üniversiteler bünyesinde yürütülmesine ve karþýlanmasýna dair protokol her Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet arasýnda imzalandý. Ýmzalanan protokol gereðince Açýk ve Uzaktan Öðretim Fakültesi Öðrencilerine yönelik olarak akademik destek, danýþma, tanýtým ve bilgilendirme hizmetlerinin yerine getirileceði bir temsilcilik oluþturuldu. Açýk ve Uzaktan Eðitim Fakültesi hizmetleri için oluþturulan temsilcilikte görevli personel, AUZEF'e gelen her türlü yazýþma, bilgi, belge doküman, yenilik, araþtýrma ve kaynaklarda doðrudan yerel aktör olarak çalýþacak. Üniversitede kurulan birim temsilcilik bölgesi içinde AU- ZEF tarafýndan yapýlan sýnavlarda temel koordinatör olarak görev yapacak ve sýnav hizmetlerinin yerine getirilmesinde AUZEF ile iþbirliði içinde olacak. Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, yakýn çalýþma isteklerini kabul etmesinden dolayý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a yazýlý teþekkür mektubu gönderdi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da yaptýðý açýklamada Hitit Üniversitesinin, bir dünya üniversitesi olma yolunda emin ve saðlam adýmlarla ilerlediðini, yurt içi ve yurtdýþý çalýþmalarla çok yönlü olarak hedef büyüterek vizyon geliþtirdiklerini ifade etti. Öðrencilik yýllarýnda sýkýntý çektiðimizden midir bilinmez, bir maðdur öðrenci gördüðümde, duyduðumda iþe yarayacak þekilde yardýmcý olamasam da hiç olmazsa üzülürüm. Kendime dert edinirim. Ben kendi adýma birine maddi baðlamda az çok yardýmcý olmaya çalýþacaksam öncelikle tasarrufuna harcamasýna bakarým. Þöyle ki telefonu benimkinden lüks mü? Sigara içiyor mu, içiyorsa en ucuzu mu yoksa pahalýsý mý? Yazýn yenecek sebzeyi kýþýn da mý yiyor? Giydiði, aldýðý marka mý yoksa ihtiyaç giderecek türden mi? Eðer bu ve buna benzer durumlar olumsuzsa o zaman ben ondan daha fakirim der ona yardýmcý olmam. Bazen aile büyükleri falan akrabalara yardýmcý ol dediðinde, ben onlardan daha fakirim. Bak ben tasarruf yapýyorum ama onlar tasarrufu cimrilik olarak algýlýyor derim. Hem fakir hem de zengin gibi yaþama hevesi içerisinde olan insanlara çokça rastlamýþýmdýr. Ýnce eleyip sýk dokuyan birisi olarak bir üniversite öðrencisi tanýyorum. Belki bu öðrenci ülkemizde binlerce öðrencilerden sadece bir tanesi. Uzak bir vilayetin ilçesinin dað köyünden ve benim kriterlerime tamamen uyan bir öðrenci profili. Geçmiþ yýllarda ablasý ve babasýný trafik kazasýnda kaybetmiþ. Diðer ablasý epilepsi hastasýdýr. Abisi büyükþehirde asgari ücretle çalýþan ve evini zor geçindirip ailesine maddi baðlamda faydasý olmayan biridir. Annesi eþinin ölümüyle beraber hayatýn zorluklarýný omuzlamýþ ve saðlýðýnda kocasýnýn arzusu olan kýzýnýn üniversiteyi bitirip kendi ayaklarý üzerinde durabilmesi için elinden geleni sonuna kadar yapabilmenin yollarýný aramakla meþgul cefakâr Anadolu kadýnýdýr. Lakin fakir bir köy olduðundan bunu baþarmak pekte kolay deðildir. Bunun için bir taraftan çalýþmak, diðer taraftan kýzýnýn hastalýðýyla boðuþmak ve üniversitede çocuk okutmak yýpratýcýdýr. Bu öðrenci harcamalarýnda % 100 tasarrufa riayet eder, israfa da, isyana da kaçmaz. Arkadaþlarý 'haydi bugün çið köfte yiyelim ' dese o bir bahane bulup dýþta kalýr. Çarþý pazara zorunlu olmadýkça çýkmaz. Biraz kaderci olup, zorda kaldýðýnda hep 'bunda da vardýr bir hayýr' der. Soðuklarýn iyiden iyiye kendini hissettirdiði þu günlerde botsuz ve kýþlýk mantosuz olarak okula gidip gelir. Dýþýnýn üþümesini içinin acýlarýyla ýsýtmaya çalýþýr. Hep mahzun durar. Her dokunaklý sözde gözleri dolar. Derin düþüncelere dalar Geçenlerde rahatsýzlanýr. Arkadaþlarý en yakýn özel hastanenin aciline götürürler. Acil de bir iðne yapýlýp, yarýn uzman hekime görün diyerek geri gönderirler. Ýkinci gün arkadaþlarý ' hastaneye beraber gidelim' deyince kabul etmez. 'Ben iyiyim gerek yok' der. Arkadaþlarý gitmesi için ýsrar edince 'Tamam ama ben tek baþýma hallederim, size zahmet vermek istemiyorum. Siz gelirseniz gitmem' der. Bu ýsrarýn üzerine arkadaþlarý serbest býrakýr. Evden hastaneye gidiyorum diye çýkar ama hastaneye gitmez. Marketlerde oyalanýr geri eve gelir. 'Çünkü yarýn uzman hekime görün denince, tekrar ücret ödeyecek miyiz diye sormuþ ve 30 TL ödemesi gerektiði ifade edilmiþtir. Bunu bildiðinden, cebinde de parasý olmadýðýndan dolayý HASTANEYE UÐRAMADAN ARKADAÞLARINA MAHCUP OLMAMAK ÝÇÝN MARKETLERDE OYALANIP GERÝ EVE GEL- MÝÞTÝR. Zaten bu yüzden tek baþýna gitme rolü oynamýþtýr. Ýnsanlar aya benzer. Herkesin görünmeyen bir yüzü vardýr. Kimi varlýk içinde dardýr. Kimi de darlýk içinde isyansýz sabýrlýdýr. Vesselam bunda da bir hayýr vardýr. *Bir memur Kaymakamlýkta göreve yeni baþlamýþtý. Doðulu bir asker yol parasý talebi için gelir ama ilgilenen olmayýnca hüzünlenir aðlar. O memurda duygusaldýr çok üzülür. Hemen peþinden askerlik þubesine gider. Komutana 'müsaade ederseniz falan askere memleketine gitmesi için bilet parasý vermek istiyorum' deyince ' Tabi ki' der. O memur parayý býrakýp daireye geldiðimde okullarda ek ders talebi için, sabah ihtiyacýmýz yok, veremeyeceðiz denilmesine raðmen, öðleden sonra iki okulda birden ihtiyaç oluþur. O askere verilen bilet parasýnýn kaç katý anýnda geri gelir. 'Sadaka berekettir' sözüne canlý þahit olur. Ýmkâný olan Müslüman zengin kardeþim, bu ve buna benzer binlerce öðrenci vardýr. Onlarýn derdi bize de dert, sevinci yine bize sevinç olmalýdýr.(yardýmcý olmak isteyen varsa aracý olabilirim TEL: ) ***ÖNERÝ*** Çarþý pazarda çay ocaklarýnda üniversite öðrencileri için hiç olmazsa hafta sonlarý gönüllü SEPETTE ÇAY- SÝMÝT UYGULAMASI YAPILSA Ýmkâný olanlar oraya çay parasý býraksa, iyi olur diye düþünüyorum. Çünkü çok veremesek te, BÝR ÇAY - BÝR SÝMÝT PA- RASI BIRAKABÝLÝRÝZ Yeter ki güven olsun, verilen yerini bulsun. Onun de denetimi basit. Çorum halký misafirperverdir. * SORUMLULUK Kar yaðdý, Ortalýk oldu bembeyaz Peþinden geldi kuru ayaz Sokaklarda aç açýk kalanlar var Botsuz, montsuz, kabansýz olanlar var Ne acý zenginler de bi-haber garibin halinden Gerçek fakir de ahvalini arz edemez çekindiðinden Böyle geçer acýlarýn gölgesine, yalan dünyada zaman Yaðmurlu havada hiç belli olmaz gülen aðlayan Uyan ey duyarsýz Müslüman zengin, artýk uyan Bak 21'nci asýrda hala var, sokaklarda aç açýk yatan Fatura korkusundan kombisinin ayarýný tam açamayan Elektrikli battaniyeye sarýlýp ta yataðýndan çýkamayan Elinde imkân varken, ayýptýr, günahtýr uzaktan BAKMAN Duy sesimi ne olur, KIYAMET KOPMADAN Al gariplerin duasýný, soðuklar canýný almadan (Mahir Odabaþý)

Bir haftada ikinci acý

Bir haftada ikinci acý Uslu devreye girdi, yer sorunu çözüldü Hemþehrimiz Genel Müdür Yardýmcýsý oldu Adalet Bakanlýðý Personel Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine Tetkik Hakimi hemþehrimiz Veysal Bektaþ atandý. Bayat ilçesinde

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı