Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý"

Transkript

1 Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði operasyonda gözaltýna alýnan þüphelilerin çok sayýda kiþiyi dolandýrdýklarý iddia edildi. Alaca ilçesi ve çevresinde çok sayýda büyük ve küçükbaþ hayvaný deðerinin üzerinde fiyatta alýp, paranýn bir kýsmýný peþin ödedikten sonra diðer kalanýný ise senet yaparak ödeyeceðini taahhüt eden, fakat ödemeyerek vatandaþlarý maðdur eden þebeke, polisler tarafýndan teknik ve fiziki takibe alýndý. 4 TE "Muzaffer Külcü vicdanlarda aklanmadý" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas AK Parti'nin Çorum'a Belediye Baþkan adayýnýn tekrar Muzaffer Külcü olmasýný deðerlendirdi. Cengiz Atlas dün düzenlediði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda þu ifadeleri kullandý: 5 TE 40 KURUÞ Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Ýpekyolu Derneði ve Nur-Der Bosna'da Mevlan'a programýna katýldý Ýpekyolu Derneði ve Nur-Der üyeleri Bosna Hersek'te düzenlenen Mevlana Celaleddini Rumi'yi anma programlarýna katýldý. Grup üyeleri Saraybosna, Travning, Mostar, Blagay, Foynitsa, Ýskenderiya gibi illerde kültür merkezleri, üniversite binalarý gibi salonlarda yaptýklarý 11 adet programla gönülleri mest ettiler. 50 kiþilik tasavvuf ekibi, sazende ve hanendelerin katýldýðý, Semazen, 4 TE Devran ve Raks zikir ekibinin yer aldýðý programda 50 kiþilik Mehter takýmý da eþlik etti. Salim Uslu Olmuksan yeni yatýrýmlar yapacak MHP Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ýn, CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay'a yemin ettiði gün söz hakkýný devretmesi, MHP'li ve AK Parti'li milletvekilleri arasýnda gerginliðe neden oldu.türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2014 yýlý bütçesinin görüþülmesinde MHP Grubu adýna konuþan Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, konuþmasýnýn baþýnda Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu'nun attýðý kendisiyle ilgili tweeti hatýrlattý. SÖZ HAKKINI BALBAY'A DEVRETMÝÞTÝ Ýlk gün söz hakkýný Mustafa Balbay'a devrettiðini dile getiren Korkmaz, þunlarý söyledi: 3 TE Süleyman Nevzat Korkmaz Vali Sabri Baþköy, Olmuksan Ýnternational Paker Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nin üretim bölümünde incelemelerde bulundu.ankara yolu 4.km de bulunan ve oluklu mukavva ile ambalaj üretimi yapan Olmuksan Ýnternational Paker'in üretim bölümünde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, Genel Menajer Özay Özdemir'den firmanýn üretim kapasitesi, çalýþan sayýsý ve sektördeki konumu hakkýnda bilgi aldý. 2 DE Hitit Üniversitesi ile ÝÜ iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Ýstanbul Üniversitesi arasýnda Akademik Ýþbirliði Protokolü imzalandý. Ýstanbul Üniversitesi Açýk ve Uzaktan Eðitim Fakültesi'nin Hitit Üniversitesi ile ortak çalýþma talebi üzerine yapýlan görüþmeler olumlu sonuç verdi. Görüþmeler sonucunda iki üniversite arasýnda açýk ve uzaktan eðitim alanýnda iþbirliði yapýlmasý kararlaþtýrýldý. 4 TE Turizmin gözde þehirleri arasýnda Çorum'da var "Alan deðiþikliði için daha fazla çözüm üretmeli" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Sözleþmeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn öðretmenlerin alan deðiþikliði ile ilgili daha fazla çözüm üretmesi gerektiðini belirtti. 9 DA Bir haftada ikinci niþanlý cinayeti Çorum'da askerden izne gelen Berat Özay (20), niþanlýsý G.U. (17)'yu av tüfeðiyle öldürdükten sonra canýna kýydý. Olay, merkeze baðlý Güveçli köyü Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkayþe köyünde yaþayan Berat Özay ile ayný köyde yaþayan G.U. geçtiðimiz yýl niþanlandý. Berat Özay, vatani görevini yapmak üzere Kýbrýs'a askere gitti. 3 TE Abdülkadir Molla için gýyabi cenaze namazý Bangladeþ hükümeti tarafýndan idam edilen Cemaati Ýslami Hareketinin Genel Sekreteri Abdülkadir Molla için dün gýyabi cenaze namazý kýlýndý. 3 TE Bayat SGM'nin yer sorunu çözülüyor Kesintiler TEÝAÞ kaynaklý Zirai Don uyarýsý! Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn resmi internet sitesinde yer alan Türkiye Turizm Portalý en gözde þehirler kategorisinde belirlenen 29 þehirden 7'si Karadeniz'de bulunuyor. Bu iller arasýnda Çorum'da var. 3 TE Bayat ilçesine Sosyal Güvenlik Merkezi binasý ile ilgili baþlatýlan çalýþmalarda sona geliniyor. Sosyal Güvenlik Merkezi binasý yapýlmasý planlanan ve geçmiþte Tohum Eleme Tesisi olarak kullanýlmýþ... 3 TE YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada iki gündür gerçekleþen elektrik kesintilerinin kendilerinden deðil TEÝAÞ'tan kaynaklandýðý belirtildi. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: 10 DA Meteoroloji Genel Müdürlüðü 10. Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada üreticilere hafta sonu için zirai don uyarýsýnda bulunuldu. 10 DA

2 ELEMANLAR ARANIYOR Halkla iliþkiler alanýnda görevlendirilmek üzere Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn 14:30-17:00 arasý þahsen yapýlmasý rica olunur. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. 2 HABER Olmuksan yeni yatýrýmlar yapacak Ýmsâk : 05:02 Güneþ : 06:47 Ýþrak 07:43 Öðle : 11:45 Ýkindi : 14:06 Akþam : 16:24 Yatsý : 17:57 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 50. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Geçici Kurumlar Vergisi ve Geçici Gelir Vergisi beyannameleri verilecek. Vergi Levhalarý ay sonuna kadar tasdik ettirilecek. Günün Þiiri ÝÇME SÝGARAYI KARDEÞ Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Vali Sabri Baþköy, Olmuksan Ýnternational Paker Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nin üretim bölümünde incelemelerde bulundu.ankara yolu 4.km de bulunan ve oluklu mukavva ile ambalaj üretimi yapan Olmuksan Ýnternational Paker'in üretim bölümünde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, Genel Menajer Özay Özdemir'den firmanýn üretim kapasitesi, çalýþan sayýsý ve sektördeki konumu hakkýnda bilgi aldý. Son iki yýllýk dönem içerisinde fabrikanýn teknolojik olarak yenilenmeye devam ettiðini ve gelecek yýl içerisinde yeni yatýrýmlarýnýn olacaðýna dikkat çeken Menajer Özdemir, mensubu olduklarý þirketin kaðýt ve ambalaj konusunda dünyada lider olduðunu belirterek, yýllýk 55 bin ton oluklu mukavva ve 20 bin ton kaðýt ürettiklerini vurguladý.olmuksan Ýnternational Paker'da çalýþan sayýsýnýn % 50 artýþla 150 kiþiye ulaþmasýnýn son derece memnuniyet verici olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, "Büyümesini sürdüren OSB ile OBS dýþýndaki sanayi kuruluþlarýmýzýn yeni yatýrýmlarý ile ilimizin ülkemiz ortalamasýnýn altýnda olan iþsizlik oraný daha da azalacaktýr. Dolayýsýyla yeni yatýrýmlar ve artan istihdam ile ilimiz ekonomisi de atýlým yapmaya devam edecektir" dedi. Ýldeki sanayi kuruluþlarýnýn teknolojik olarak geliþimlerini sürdürdüðünü vurgulayan Vali Baþköy, yeni ürünlerin Çorum'a yeni pazarlar kazandýracaðýný belirterek Menajer Özdemir'e ile katkýlarýndan dolayý teþekkür etti ve baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Her gün üç paket içersin Ýçip kendinden geçersin Sigarayý dost seçersin Ýçme sigarayý kardeþ Düþmandan bile istersin Kendine yazýk edersin Kötü yollardan gidersin Ýçme sigarayý kardeþ Ciðerin ziftle dolacak Yüzün sararýp solacak Ecelin erken dolacak Ýçme sigarayý kardeþ Sigarayý dostum sanma Dostuna sigarayý sunma Sakýn ha nefsine kanma Ýçme sigarayý kardeþ Nihat'ým sigarayý içmem Ýçip de kendimden geçmem Sigarayý örnek seçmem Ýçme sigarayý kardeþ Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. HAVA DURUMU Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: "Özel öðrencilerimiz de toplumumuzun birer parçasýdýr" Yýl: 9 Sayý: 2653 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Valisi Sabri Baþköy, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Ýl Milli Eðitim Müdür Vekili Ali Kurnaz ve Okul Müdürü Rýdvan Çiçek de hazýr bulundu yaþ grubundaki özel öðrencilere yönelik olarak 1. ve 2. kademe özel eðitim ile uygulamanýn birlikte verildiði ve 17 þubesinin bulunduðu Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, okul müdürü Rýdvan Çiçek'ten okul ve öðrenciler hakkýnda bilgi aldý.kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'ndeki sýnýflarý gezerek özel öðrencilerle yakýdan ilgilenen Vali Baþköy, "Özel öðrencilerimiz de toplumumuzun birer parçasýdýr. Onlarýn en çok sevgi ve þefkate ihtiyacý var. Onlarý bugün bu okullarda kucaklayan öðretmenlerimiz fedakarca hizmet etmektedirler" dedi.ayrýca okulun bahçesi ve yemekhanesinde de incelemelerde bulunan Vali Baþköy, özel öðrencilere yemek de daðýttý. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hacý oðlu 1995 doðumlu Özgür Sarý HÜKÜMSÜZDÜR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,034 2,044 EUR 2,793 2,806 STERLiN 3,311 3,327 JPY YENi 0,198 0,199 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KUBATLAR ECZANESÝ TEL: LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ TEL: SEDEF ECZANESÝ TEL: AKSOY ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Süleyman Nevzat Korkmaz Salim Uslu MHP Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ýn, CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay'a yemin ettiði gün söz hakkýný devretmesi, MHP'li ve AK Parti'li milletvekilleri arasýnda gerginliðe neden oldu.türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2014 yýlý bütçesinin görüþülmesinde MHP Grubu adýna konuþan Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, konuþmasýnýn baþýnda Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu'nun attýðý kendisiyle ilgili tweeti hatýrlattý. SÖZ HAKKINI BALBAY'A DEVRETMÝÞTÝ Ýlk gün söz hakkýný Mustafa Balbay'a devrettiðini dile getiren Korkmaz, þunlarý söyledi: "Hakikaten bu nezaketi alkýþlamak yerine- beni âdeta eleþtiren ve kendi seçmenimiz önünde zor duruma düþürmeye çalýþan -kendince- bir tweet atmýþ. Kim bu Salim Uslu? Bu, Salim Uslu arkadaþýmýz Meclis Ýdare Amiri yani burada bir sýkýntý olduðu zaman aðýrbaþlýlýðýyla, nezaketiyle olaylara el koyup herkesi sükûnete davet edecek adam. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrýný aslýnda bütün Meclis burada anladý ama Sayýn Uslu ben size bir kez daha özel olarak anlatayým, burada galiba bir anlama sýkýntýnýz var, özel olarak anlatayým ben size. Adalet ve Kalkýnma Partisi ve BDP'nin sözde Kürdistan'ý kurma giriþimine karþý Milliyetçi Hareket Partisi 'Artýk bu sözün bittiði yerdir.' anlamýnda ilk gün konuþmama kararý aldý ve ben de bu konuþmama kararýna istinaden konuþmadým. -"BU BÝR NEZAKET DURUÞUDUR"- "Bu konuþma hakkýmý da dört yýl dokuz ay özgürlüðünden mahrum edilmiþ -hukuksuz bir yere- ve bunun iki buçuk yýlý -senin gibi, benim gibi seçilmiþ bir milletvekili olarak- kendisine bu kürsüden söz hakký verilmemiþ Sayýn Mustafa Balbay'a devrettim. Devletin bütünlüðü, cumhuriyetin temel kazanýmlarý ve milletin birliði hususunda ortak paydasý olan, ister Adalet ve Kalkýnma Partisinden ister Cumhuriyet Halk Partisi'nden, hangi arkadaþýmýz olsa ben yine bu konuþma hakkýmý devrederim çünkü bu bir nezaket duruþudur." "Sayýn Uslu.. Tabii, nezaket duruþudur derken belki de hata ediyorum arkadaþlar, Sayýn Salim Uslu'yla 'nezaket' kelimesini yan yana getiriyorum. Hâlbuki kendisi, Mecliste aynen kendisi gibi seçilmiþ bir milletvekiline saldýrarak Meclis kayýtlarýna, Türk siyasi tarihine girmiþ bir insandýr. O yüzden, belki de þöyle demem lazým, sözümü þöyle baðlamam lazým: Sayýn Uslu, sen kim nezaket kim! Evet, Sayýn Baþkan, deðerli milletvekilleri; böyle bir giriþ yapmak zorunda kaldýðým için gerçekten üzgünüm." "ÜLKÜCÜLER BUNU YEMEZ" "Siz kim, nezaket kim?" diyerek sataþma olduðunu belirtip söz alan AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ise, "Doðrusu ben böyle bir açýklamayý yapma fýrsatý verdiðim için bana teþekkür edeceðini zannediyordum. Ancak tam tersi, bize nezaket dersi vermeye kalktý sayýn Korkmaz. Evet, ben bir tweet attým. Burada yapýlan deðiþ tokuþ iþini herhâlde ülkücüler yemezler, bedel Ödemiþ ülkücüler dedim" dedi. Bu sözler üzerine MHP sýralarýndan Uslu'ya tepkiler yükseldi. MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural, "Sen hangi hakla ülkücüler üzerinden konuþma yapýyorsun! Sen kendini ne zannediyorsun! Fitneci!" diyerek tepki gösterdi. Uslu'nun "Bakýn, Yusufiyelili ülkücüler, bütün bu olaný biteni deðerlendiriyorlar; bir." sözlerine Vural, "Sen ne anlarsýn Yusufiyeli ülkücülerden! Sen ýsrarla git PKK'yla yaptýðýn iþ birliðini anlat!" karþýlýðýný verdi. "Nasýl izin vermiyorsunuz! Siz kimsiniz, ülkücülük kim!" diyen Uslu'ya MHP sýralarýndan tepkiler devam etti. Uslu'nun "Söz hakkýnýzý devrettiðiniz sayýn Balbay, bildiðiniz gibi gazetesinde genç subaylar rahatsýz diyerek millî iradeye nezaketsizlik yapmýþ ve bundan dolayý yargýlanan birisidir" sözlerine ise CHP sýralarýndan tepki geldi. Vural da "Sen haddini bileceksin! Sen mütedeyyin insanlarý fiþleyenlerle ilgili hesabý ver!" dedi. Protestolar arasýnda Uslu konuþmasýný bitirdi. Daha sonra Uslu, "Bakýn, bu 'sarý sendika' dediðiniz sendikalar AK Parti'den önce de vardý, bundan sonra da var olmaya devam edecek" ifadelerini kullandý. Vural, "Ülkücü harekete düþman birilerinin ülkücüler üzerinden siyaset yapmasý hakarettir ve dolayýsýyla da ondan dolayý söz istiyoruz. Ülkücülere düþman, milliyetçilere düþman bir zihniyetin ülkücüler üzerinden siyaset yapmasý bize hakarettir" diye konuþtu. Bir haftada ikinci niþanlý cinayeti Turizmin gözde þehirleri arasýnda Çorum'da var Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn resmi internet sitesinde yer alan Türkiye Turizm Portalý en gözde þehirler kategorisinde belirlenen 29 þehirden 7'si Karadeniz'de bulunuyor. Bu iller arasýnda Çorum'da var. Türkiye'nin tarihi ve turistik önem taþýyan þehirlerin yer aldýðý turizm portalý listesinde Karadeniz Bölgesi'ni 7 þehir temsil ediyor. Türkiye Turizm Portalý'nda gezilmeye ve görülmeye deðer 29 þehir, ülkenin tarihi, kültürel, turistik ve sanatsal geçmiþini gözler önüne seriyor. Listede seçilen þehirlerin özellikleri kýsa tanýtýcý bilgilerle anlatýlýyor. Türkiye'nin turizm potansiyelinin sadece Ege ve Akdeniz'den ibaret olmadýðýný anlatmaya çalýþan Kültür ve Turizm ve Bakanlýðý, kültür ve turizmde 2023 stratejileri kapsamýnda Türkiye'nin en gözde turizm þehirlerini belirledi. Sadece Ege ve Akdeniz sahillerinin deðil, ülkenin dört yanýnýn önemli tarihi ve kültür miraslarýyla dolu olduðunu göstermek isteyen Bakanlýk, bu amaçla Türkiye Turizm Portalý hazýrladý. Özenle seçilen en gözde 29 þehirden 7'si Karadeniz Bölgesi'nde bulunuyor. Birbirinden farklý tarihi, kültürel ve turistik özelliðe sahip Karadeniz þehirleri; Samsun, Rize, Trabzon, Amasya, Çorum, Kastamonu ve Bolu yerli ve yabancý turistleri bekliyor. sayfasýnda þehirlerle ilgili ayrýntýlý bilgiler verilirken, en popüler turistik yerler ise deðiþmedi. Alanya, Belek, Bodrum, Çeþme, Efes, Fethiye, Kapadokya, Kemer, Kuþadasý, Marmaris, Nemrut, Pamukkale, Side, Zeugma, Þirince ve Göcek, en popüler turistik mekanlar oldu. Unesco'nun Dünya Mirasý Listesi'nde Türkiye'den Ýstanbul Tarihi Alanlarý, Safranbolu Þehri, Hattuþaþ (Boðazköy)-Hitit Baþkenti, Edirne Selimiye Camii,Nemrut Daðý, Xanthos-Letoon, Divriði Ulu Camii ve Þifahanesi, Truva Arkeolojik Kenti, Hierapolis-Pamukkale ve Göreme Milli Parký-Kapadokya'nýn yer aldýðý hatýrlatýlýrken, Türkiye'nin en önemli müzeleri ise þöyle sýralandý: Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Afrodisias Ören Yeri, Didim Ören Yeri, Milet Ören Yeri, Asos Ören Yeri, Toria Ören Yeri, Zeugma Mozaik Müzesi, Bodrum Su Altý Arkeoloji Müzesi, Bodrum Mausoleion Anýt Müzesi, Semela Manastýrý, Nevþehir Derinkuyu Yer Altý Þehri, Göreme Açýk Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri, Ýzmir Bergama Akrapol Ören Yeri, Bergama Asklepion Ören Yeri, Efes Müzesi, Ayasofya Müzesi, Istanbul Arkeoloji Müzeleri, Kariye Müzesi, Büyük Saraya Mozaikleri Müzesi, Topkapý Sarayý Müzesi, Türk ve Islam Eserleri Müzesi, Mevlana Müzesi, Atatürk ve Kurtuluþ Savaþý Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Ýstanbul Modern Sanat Müzesi, Pera Müzesi, Ýshak Paþa Sarayý. Abdülkadir Molla için gýyabi cenaze namazý Bangladeþ hükümeti tarafýndan idam edilen Cemaati Ýslami Hareketinin Genel Sekreteri Abdülkadir Molla için dün gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen gýyabi cenaze namazýna, çok sayýda sivil toplum kuruluþu ile vatandaþ katýldý. Ulu Camii'nde Cuma namazý sonrasýnda kýlýnan gýyabi cenaze namazý sonrasýnda, Abdülkadir Molla'ya dua edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Çorum'da askerden izne gelen Berat Özay (20), niþanlýsý G.U. (17)'yu av tüfeðiyle öldürdükten sonra canýna kýydý. Olay, merkeze baðlý Güveçli köyü Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkayþe köyünde yaþayan Berat Özay ile ayný köyde yaþayan G.U. geçtiðimiz yýl niþanlandý. Berat Özay, vatani görevini yapmak üzere Kýbrýs'a askere gitti. Ýddiaya göre, bu arada aileler arasýnda anlaþmazlýk yaþandý ve gençlerin ayrýlmasý istendi. Ýzin için memleketine gelen Berat Özay ise bunu kabul etmeyerek önceki sabah saatlerinde evden ayrýldý. G.U.'yu arayarak 66 PD 240 plakalý otomobille birlikte köyden kaçtý. Daha sonra genç çiftin cesetlerini bölgede avlanan Mesut Dalyan isimli köylü buldu. Dalyan, arabada cesetleri görünce durumu babasýna anlattý. Baba Dalyan da muhtara haber vererek durum hemen jandarmaya bildirdi. Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan þahýslarýn cenazeleri Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Cesetleri bulan Mesut Dalyan, ''Ava gelmiþtim buraya, araba olduðunu gördüm. Genelde buraya Avcýlar gelir. Herhalde yine Avcýlar geldi dedim. Devam ettim ileri doðru. Baktým ilerde de kimse yok. Gelirken bu tarafa geçtim. Geldiðimde araba hala buradaydý. Ýlerde tümsek var. Tümsekten bakýnca birisinin yattýðýný gördüm. Onu görür görmez korktum. Hemen köye gittim. Babama söyledim. Babam da muhtara haber verdi. Muhtar da jandarmayý aradý. Olay bu kadar'' dedi. Bu arada ölen gençlerin aracýnda ise bir not bulunduðu, notta ailelerine sitem eden gençlerin, ''Bizi ayýrdýnýz da ne oldu'' yazdýklarý iddia edildi. Gençlerin cesetlerinin otopsi yapýlmak üzere Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderileceði belirtildi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. Bayat SGM'nin yer sorunu çözülüyor Bayat ilçesine Sosyal Güvenlik Merkezi binasý ile ilgili baþlatýlan çalýþmalarda sona geliniyor. Sosyal Güvenlik Merkezi binasý yapýlmasý planlanan ve geçmiþte Tohum Eleme Tesisi olarak kullanýlmýþ Çankýrý Caddesi üzerinde bulunan 847 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn tahsisi Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde bulunmaktaydý. Tahsisin kaldýrýlarak Hazineye devredilmesi talebi tarihli yazý ile Bakanlýða bildirilmesine raðmen henüz çözümlenmemiþti. Konuyla ilgili sorunu geçtiðimiz hafta AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek konu hakkýnda yardýmlarýný istedi. Uslu, konuyu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker'e ileterek, konunun çözümlenmesini saðladý. Uslu, "Bayat ilçemizde geçmiþte Tohum Eleme Tesisi olarak kullanýlmýþ, yaklaþýk 10 yýldýr herhangi bir amaçla kullanýlmamakta ve harabe durumda olan taþýnmazýn hem ilçemize Sosyal Güvenlik Merkezi Binasý kazandýrýlmasý hem de çevre kirliliði arz eden yapýnýn kaldýrýlmasý ile ilgili Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Mehdi Eker ile yaptýðým görüþmede bakanýmýz konuyu olumlu karþýlamýþ ve tahsissin kaldýrýlmasý saðlanmýþtýr. Bakanýmýza teþekkür ediyoruz. Süreç devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun tahsisi almasý ile proje süreci baþlayacaktýr" dedi.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI BÝR ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝSÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Dünya imtihan dünyasý, kimi doðuþtan þanslý, kimi de ömür boyu çileli. Kimi varlýða isyan, kimi yokluða sabrediyor. Akýl duruyor, kafa yoruluyor, içinden çýkýlamýyor. Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði operasyonda gözaltýna alýnan þüphelilerin çok sayýda kiþiyi dolandýrdýklarý iddia edildi. Alaca ilçesi ve çevresinde çok sayýda büyük ve küçükbaþ hayvaný deðerinin üzerinde fiyatta alýp, paranýn bir kýsmýný peþin ödedikten sonra diðer kalanýný ise senet yaparak ödeyeceðini taahhüt eden, fakat Ýpekyolu Derneði ve Nur-Der Bosna'da Mevlan'a programýna katýldý ödemeyerek vatandaþlarý maðdur eden þebeke, polisler tarafýndan teknik ve fiziki takibe alýndý. Sabah saatlerinde þafak operasyonu düzenleyen polis, 30 ayrý adrese eþ zamanlý baskýn yaparak 18 kiþiyi gözaltýna aldý. Þebeke üyeleri; C.Y. H.K. S.Þ. M.G., A.C. K.M. E.P., O.P., F.P., M.K., A.K., Y.A., A.Y., S.S., A.A., F.D., S.Y. ve M.K. isimli þüphelilerin çok sayýda vatandaþý dolandýrdýklarý öðrenildi. Þüpheliler dün adli makamlara çýkartýldý. Yakalanan þahýslarýn otomobil ve evlerinde yapýlan aramalarda ise 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 291 adet mermi ve iþledikleri suçlarda kullandýklarý birçok senet, hayvan pasaportu ele geçirildi. Yasin YÜCEL Ýpekyolu Derneði ve Nur-Der üyeleri Bosna Hersek'te düzenlenen Mevlana Celaleddini Rumi'yi anma programlarýna katýldý. Grup üyeleri Saraybosna, Travning, Mostar, Blagay, Foynitsa, Ýskenderiya gibi illerde kültür merkezleri, üniversite binalarý gibi salonlarda yaptýklarý 11 adet programla gönülleri mest ettiler. 50 kiþilik tasavvuf ekibi, sazende ve hanendelerin katýldýðý, Semazen, Devran ve Raks zikir ekibinin yer aldýðý programda 50 kiþilik Mehter takýmý da eþlik etti. Toplam 100 kiþilik bir ekip ile Türkiye'yi temsil eden Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu Baþkaný Eyyüb Fatih Nurullah Þaðban þu bilgileri verdi: "Halvet-i Uþþaki Devran, belirli hareketler ile yapýlan, bir ahengi temsil eden zikir þeklidir. Sesli þekilde Allah'ýn isimlerinin anýldýðý zikir þekillerinden biri olan devran zikri, dýþ dünyadan kendini soyutlayarak yapýlan zikir, sesli þekilde tekrarlanarak bir ibadet sinsilesi ortaya koyar. Devran zikrinde asýl amaç Lailaheillallah (Allahtan baþka ilah yoktur) kelimesinin muhabbetini insanlara duyurmak ve yaþatmaktýr. Aslýnda tamamen bir davettir. Mevlevi kültürünü de içine alan zikir anmak çaðýrmak ve esma etmek anlamlarýna gelip bunu belirli hareketler içerisinde hayata dökerek muhabbeti ve Allaha vuslatý saðlamak amacý ve beklentisi oluþturmaktadýr. Bunu Osmanlý kültürü olan mehter marþlarý ile çýkmýþ olduðumuz Bosna yolculuðunda, Boþnak halkýnýn milli tasavvufi ve kültürel ruhuna tanýtmak ve yaþatmak amacýyla orada bulunduk. Birçok Osmanlý tekkesini, külliyesini barýndýran bu beldeler yapýlan programlara yabancýlýk çekmeyip yoðun ilgi ile destek oldular. Birçok zulüm ve katliam görmüþ olan Boþnak halkýnýn gönüllerine su serpmek için çaba gösterdiðimiz bu hizmeti gerçekleþtiren Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu ve Dernekleri üyelerine, ayrýca bize desteklerini esirgemeyen siyasilerimize ve TÝKA temsilcilerine bir teþekkürü borç biliyor. Bu tür hizmetlerin devamýný diliyoruz diyerek, Mevlana ayý içerisinde bulunduðumuz bu ay içerisinde tasavvuf kültür ve yaþantýsýnýn artmasýný ve her bölgeden Yunus Emrelerin, Mevlanalarýn, Hacý Bektaþ Velilerin çýkmasýný temenni ediyoruz." Hitit Üniversitesi ile ÝÜ iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Ýstanbul Üniversitesi arasýnda Akademik Ýþbirliði Protokolü imzalandý. Ýstanbul Üniversitesi Açýk ve Uzaktan Eðitim Fakültesi'nin Hitit Üniversitesi ile ortak çalýþma talebi üzerine yapýlan görüþmeler olumlu sonuç verdi. Görüþmeler sonucunda iki üniversite arasýnda açýk ve uzaktan eðitim alanýnda iþbirliði yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Açýk ve Uzaktan Fakültesi öðrencileri için Ýstanbul dýþý illerde ihtiyaç duyulan hizmetlerin üniversiteler bünyesinde yürütülmesine ve karþýlanmasýna dair protokol her Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet arasýnda imzalandý. Ýmzalanan protokol gereðince Açýk ve Uzaktan Öðretim Fakültesi Öðrencilerine yönelik olarak akademik destek, danýþma, tanýtým ve bilgilendirme hizmetlerinin yerine getirileceði bir temsilcilik oluþturuldu. Açýk ve Uzaktan Eðitim Fakültesi hizmetleri için oluþturulan temsilcilikte görevli personel, AUZEF'e gelen her türlü yazýþma, bilgi, belge doküman, yenilik, araþtýrma ve kaynaklarda doðrudan yerel aktör olarak çalýþacak. Üniversitede kurulan birim temsilcilik bölgesi içinde AU- ZEF tarafýndan yapýlan sýnavlarda temel koordinatör olarak görev yapacak ve sýnav hizmetlerinin yerine getirilmesinde AUZEF ile iþbirliði içinde olacak. Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, yakýn çalýþma isteklerini kabul etmesinden dolayý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a yazýlý teþekkür mektubu gönderdi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da yaptýðý açýklamada Hitit Üniversitesinin, bir dünya üniversitesi olma yolunda emin ve saðlam adýmlarla ilerlediðini, yurt içi ve yurtdýþý çalýþmalarla çok yönlü olarak hedef büyüterek vizyon geliþtirdiklerini ifade etti. Öðrencilik yýllarýnda sýkýntý çektiðimizden midir bilinmez, bir maðdur öðrenci gördüðümde, duyduðumda iþe yarayacak þekilde yardýmcý olamasam da hiç olmazsa üzülürüm. Kendime dert edinirim. Ben kendi adýma birine maddi baðlamda az çok yardýmcý olmaya çalýþacaksam öncelikle tasarrufuna harcamasýna bakarým. Þöyle ki telefonu benimkinden lüks mü? Sigara içiyor mu, içiyorsa en ucuzu mu yoksa pahalýsý mý? Yazýn yenecek sebzeyi kýþýn da mý yiyor? Giydiði, aldýðý marka mý yoksa ihtiyaç giderecek türden mi? Eðer bu ve buna benzer durumlar olumsuzsa o zaman ben ondan daha fakirim der ona yardýmcý olmam. Bazen aile büyükleri falan akrabalara yardýmcý ol dediðinde, ben onlardan daha fakirim. Bak ben tasarruf yapýyorum ama onlar tasarrufu cimrilik olarak algýlýyor derim. Hem fakir hem de zengin gibi yaþama hevesi içerisinde olan insanlara çokça rastlamýþýmdýr. Ýnce eleyip sýk dokuyan birisi olarak bir üniversite öðrencisi tanýyorum. Belki bu öðrenci ülkemizde binlerce öðrencilerden sadece bir tanesi. Uzak bir vilayetin ilçesinin dað köyünden ve benim kriterlerime tamamen uyan bir öðrenci profili. Geçmiþ yýllarda ablasý ve babasýný trafik kazasýnda kaybetmiþ. Diðer ablasý epilepsi hastasýdýr. Abisi büyükþehirde asgari ücretle çalýþan ve evini zor geçindirip ailesine maddi baðlamda faydasý olmayan biridir. Annesi eþinin ölümüyle beraber hayatýn zorluklarýný omuzlamýþ ve saðlýðýnda kocasýnýn arzusu olan kýzýnýn üniversiteyi bitirip kendi ayaklarý üzerinde durabilmesi için elinden geleni sonuna kadar yapabilmenin yollarýný aramakla meþgul cefakâr Anadolu kadýnýdýr. Lakin fakir bir köy olduðundan bunu baþarmak pekte kolay deðildir. Bunun için bir taraftan çalýþmak, diðer taraftan kýzýnýn hastalýðýyla boðuþmak ve üniversitede çocuk okutmak yýpratýcýdýr. Bu öðrenci harcamalarýnda % 100 tasarrufa riayet eder, israfa da, isyana da kaçmaz. Arkadaþlarý 'haydi bugün çið köfte yiyelim ' dese o bir bahane bulup dýþta kalýr. Çarþý pazara zorunlu olmadýkça çýkmaz. Biraz kaderci olup, zorda kaldýðýnda hep 'bunda da vardýr bir hayýr' der. Soðuklarýn iyiden iyiye kendini hissettirdiði þu günlerde botsuz ve kýþlýk mantosuz olarak okula gidip gelir. Dýþýnýn üþümesini içinin acýlarýyla ýsýtmaya çalýþýr. Hep mahzun durar. Her dokunaklý sözde gözleri dolar. Derin düþüncelere dalar Geçenlerde rahatsýzlanýr. Arkadaþlarý en yakýn özel hastanenin aciline götürürler. Acil de bir iðne yapýlýp, yarýn uzman hekime görün diyerek geri gönderirler. Ýkinci gün arkadaþlarý ' hastaneye beraber gidelim' deyince kabul etmez. 'Ben iyiyim gerek yok' der. Arkadaþlarý gitmesi için ýsrar edince 'Tamam ama ben tek baþýma hallederim, size zahmet vermek istemiyorum. Siz gelirseniz gitmem' der. Bu ýsrarýn üzerine arkadaþlarý serbest býrakýr. Evden hastaneye gidiyorum diye çýkar ama hastaneye gitmez. Marketlerde oyalanýr geri eve gelir. 'Çünkü yarýn uzman hekime görün denince, tekrar ücret ödeyecek miyiz diye sormuþ ve 30 TL ödemesi gerektiði ifade edilmiþtir. Bunu bildiðinden, cebinde de parasý olmadýðýndan dolayý HASTANEYE UÐRAMADAN ARKADAÞLARINA MAHCUP OLMAMAK ÝÇÝN MARKETLERDE OYALANIP GERÝ EVE GEL- MÝÞTÝR. Zaten bu yüzden tek baþýna gitme rolü oynamýþtýr. Ýnsanlar aya benzer. Herkesin görünmeyen bir yüzü vardýr. Kimi varlýk içinde dardýr. Kimi de darlýk içinde isyansýz sabýrlýdýr. Vesselam bunda da bir hayýr vardýr. *Bir memur Kaymakamlýkta göreve yeni baþlamýþtý. Doðulu bir asker yol parasý talebi için gelir ama ilgilenen olmayýnca hüzünlenir aðlar. O memurda duygusaldýr çok üzülür. Hemen peþinden askerlik þubesine gider. Komutana 'müsaade ederseniz falan askere memleketine gitmesi için bilet parasý vermek istiyorum' deyince ' Tabi ki' der. O memur parayý býrakýp daireye geldiðimde okullarda ek ders talebi için, sabah ihtiyacýmýz yok, veremeyeceðiz denilmesine raðmen, öðleden sonra iki okulda birden ihtiyaç oluþur. O askere verilen bilet parasýnýn kaç katý anýnda geri gelir. 'Sadaka berekettir' sözüne canlý þahit olur. Ýmkâný olan Müslüman zengin kardeþim, bu ve buna benzer binlerce öðrenci vardýr. Onlarýn derdi bize de dert, sevinci yine bize sevinç olmalýdýr.(yardýmcý olmak isteyen varsa aracý olabilirim TEL: ) ***ÖNERÝ*** Çarþý pazarda çay ocaklarýnda üniversite öðrencileri için hiç olmazsa hafta sonlarý gönüllü SEPETTE ÇAY- SÝMÝT UYGULAMASI YAPILSA Ýmkâný olanlar oraya çay parasý býraksa, iyi olur diye düþünüyorum. Çünkü çok veremesek te, BÝR ÇAY - BÝR SÝMÝT PA- RASI BIRAKABÝLÝRÝZ Yeter ki güven olsun, verilen yerini bulsun. Onun de denetimi basit. Çorum halký misafirperverdir. * SORUMLULUK Kar yaðdý, Ortalýk oldu bembeyaz Peþinden geldi kuru ayaz Sokaklarda aç açýk kalanlar var Botsuz, montsuz, kabansýz olanlar var Ne acý zenginler de bi-haber garibin halinden Gerçek fakir de ahvalini arz edemez çekindiðinden Böyle geçer acýlarýn gölgesine, yalan dünyada zaman Yaðmurlu havada hiç belli olmaz gülen aðlayan Uyan ey duyarsýz Müslüman zengin, artýk uyan Bak 21'nci asýrda hala var, sokaklarda aç açýk yatan Fatura korkusundan kombisinin ayarýný tam açamayan Elektrikli battaniyeye sarýlýp ta yataðýndan çýkamayan Elinde imkân varken, ayýptýr, günahtýr uzaktan BAKMAN Duy sesimi ne olur, KIYAMET KOPMADAN Al gariplerin duasýný, soðuklar canýný almadan (Mahir Odabaþý)

5 HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM "Muzaffer Külcü vicdanlarda aklanmadý" Kýlýçdaroðlu'nun "bütçe mektubunu" Ulaþ Yýldýrým okudu CHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Belediye Meclis Üyesi Ulaþ Yýldýrým, bütçe hakkýnýn demokrasilerde devletin yapacaðý harcamalarýn kapsamý ve büyüklüðüne, bu harcamalarýn finansmanýn saðlamak üzere vatandaþýn ne kadar vergi ödeyeceðine milletin kendisinin karar vermesi olduðunu belirterek, "Bütçe hakký egemenliðin millete ait olmasý ilkesinin doðal bir yansýmasýdýr" dedi. CHP Ýl Baþkanlýðýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun 2014 yýlý bütçesiyle ilgili olarak sivil toplum örgütlerine gönderdiði mektup okundu. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ile birlikte il ve merkez ilçe yöneticilerinin katýldýðý toplantýda Kýlýçdaroðlu'nun mektubu CHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Belediye Meclis Üyesi Ulaþ Yýldýrým tarafýndan okundu. Tüm Türkiye'de CHP teþkilatlarýnda eþ zamanlý olarak saat 11.00'da Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nun sivil toplum örgütlerine gönderdiði mektubu okunurken, Çorum CHP'de de söz konusu mektup basýn toplantýsý ile birlikte okundu. Kýlýçdaroðlu'nun mektubu, Ulaþ Yýldýrým tarafýndan okundu. Kýlýçdaroðlu mektubunda, Bütçe Hakký'nýn demokrasilerde devletin yapacaðý harcamalarýn kapsamý ve büyüklüðüne, bu harcamalarýn finansmanýný saðlamak üzere vatandaþýn ne kadar vergi ödeyeceðine milletin kendisinin karar vermesi anlamý taþýdýðýný kaydetti. Milletin bu hakkýný parlamentodaki seçilmiþ temsilciler aracýlýðýyla 'bütçe kanunlarý' çýkararak kullandýðýna iþaret eden Kýlýçdaroðlu, "Bu hak, vergilerin usulüne uygun olarak toplanýp toplanmadýðý ile harcamalarýn kanunlara ve amacýna uygun olarak yapýlýp yapýlmadýðýný denetlenmesini ve sonuçlarýnýn parlamentoya sunulmasýný da gerektirir. Parlamentolarýn 'bütçe hakký' iktidarlar tarafýndan yok sayýlýr veya kýsýtlanýrsa demokrasiden, kuvvetler ayrýlýðýndan, hak ve özgürlüklerden söz edilemez" dedi. Mektupta hükümeti eleþtiren Kýlýçdaroðlu, AK Parti Hükümeti'nin 2010 yýlýndan itibaren Sayýþtay denetimini uluslararasý standartlardan uzaklaþtýran müdahalelerde bulunduðunu ileri sürerek, Sayýþtay'ýn INTOSAI (Uluslararasý Sayýþtaylar Birliði) Denetim Standartlarýna uygun performans denetimi yapma yetkisinin kaldýrýldýðýný, Temmuz 2012'de kabul edilen 6353 sayýlý kanunla da mali iþlem ve faaliyetlerin INTOSAI Denetim Standartlarý'na uygun olarak denetlenmesinin olanaksýz hale getirildiðini kaydetti. Sayýþtay yönetiminin bu kanunu gerekçe göstererek, kamu idarelerinin 2011 yýlý harcamalarýna iliþkin denetim sonuçlarýný kapsayan 132 adet Sayýþtay raporunu TBMM'ye sunmadýðýný anýmsatan Kýlýçdaroðlu, "Bunun sonucunda AK Parti Hükümeti'nin 2013 yýlý bütçesi ile 2011 yýlý kesin hesabý Sayýþtay raporlarý olmadýðýndan TBMM tarafýndan denetlenemeden yasalaþtý. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin açtýðý dava sonucunda anýlan yasayý iptal etti. Ancak Sayýþtay yönetimi, bu iptal kararýna raðmen 132 sayfalýk Sayýþtay Raporu'nu TBMM'ye göndermedi" ifadelerini kullandý. Sayýþtay üst yönetiminin, bu yýl da Genel Uygunluk Bildirimi ile birlikte sunulan Sayýþtay raporlarýndan TBMM'ye gönderilen 2012 yýlý Kesin Hesap Kanun Tasarýsý'ný ilgilendiren yolsuzluk ve usulsüzlüklere iliþkin denetim bulgularýný, hükümetin arzusu üzerine çýkardýðýný iddia eden Kýlýçdaroðlu, mektubunda þöyle devam etti: "Böylece parlamentonun saðlýklý denetim hakký elinden alýnmýþ oldu. Biz CHP olarak, milletin 'Bütçe Hakký'na, 2014 Bütçesi'nin TBMM Genel Kurul'da görüþülmesi sürecinde de sahip çýkacaðýz. Milletimizin de bizi desteklemesini ve 'Bütçe Hakký'na sahip çýkmasýný bekliyoruz." Kubilay Kaan YÜCEL CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas AK Parti'nin Çorum'a Belediye Baþkan adayýnýn tekrar Muzaffer Külcü olmasýný deðerlendirdi. Cengiz Atlas dün düzenlediði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda þu ifadeleri kullandý: "Bizler Muzaffer Külcü'yü CHP olarak 30 Mart seçiminde iyi bir isim olarak görüyoruz. Lakin Çorum açýsýndan baktýðýmýzda ben Çorum'da yaþayan bir vatandaþ olarak Çorum'un ayazýný yiyen çamurunu çiðneyen birisi olarak ise madalyonun öbür yüzüne bakýyorum. Belediye baþkanlarý þehrin emin insanlarýdýr belediye baþkan adayý çýkarýrken de iyi düþünmek gerekiyor her ne kadar aklansa bile Çorum'un insanlarý olarak vicdanlarda aklandýðýna inanmýyoruz. Saðcýsýyla solcusuyla da böyle bir belediye baþkan adayýna layýk olduðuna inanmýyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun. AK Partinin Çorum'a vefasýzlýðý olarak görüyoruz. Þehrin emin olacak insanlarý þaibeli olmamalý diðer belediye baþkan aday adaylarýnýn da bunu düþünmesini istiyoruz. CHP'ye katký saðlayabilir ama o açýdan bakmýyoruz geneli açýsýndan baktýðýmýzda yakýþmayan bir belediye baþkan aday adayý olarak görüyoruz. 8-9 ay aðýr cezada yargýlanacak görevden çekip davanýn selameti açýsýndan uzaklaþtýr müteahhitlerin korkularýyla þikayetlerden vazgeçilecek sonra aklandým diyeceksiniz. Biz halkýn vicdanýndan aklandýðýný düþünmüyoruz" dedi. Cengiz Atlas geçtiðimiz günlerde Çorum'a gelen CHP eski Parti Meclisi üyesi Savcý Sayan'nýn Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek övmesi konusu ile ilgili olarak ise, "Bir tabir vardýr; Tencere yuvalarmýþ kapaðýný bulmuþ. Savcý Sayan ve Külcü birbirlerini bulmuþ ne güzel. Gerek hareketleri ve siyasal duruþu nedeniyle CHP'ye zarar erdiði günden itibaren ihraç edilmiþtir.savcý Sayan CHP ile yakýndan uzaktan ilgisi kalmamýþtýr. Geçmiþ dönemde CHP'li olsa da baþka partiye su taþýdýðýný görmekteyiz. Birlikte çok yakýþmýþlar ben onlara mutluluklar diliyorum" þeklinde konuþtu. -"ADAYIMIZI 22 ARALIÐA YETÝÞTÝRECEÐÝZ"- Atlas partisinin adaylýk süreci ile ilgili de yaptýðý deðerlendirme de þu ifadeleri kullandý: "Belediye baþkan aday adayý ile ilgili olarak 5 kiþi üzerinde duruyoruz. Hala kesinleþmedi. Biz göreve geldikten sonra özellikle 2014 yerel seçimleri ile ilgili kalýn çizgilerimiz var dedik. Seçilen kademelerimizin asgari bir þekilde birleþtiðimizi görüþ birliðimiz olacaðýný ifade ettik. Biz aday adayý deðil belediye baþkaný çýkaracaðýz dedik. Çýkaracaðýmýz belediye baþkaný içinde bir çerçevemiz vardý. Çorum'a barýþ katýp kardeþliði büyütecek yolsuzluk yapmayacak çalmayacak çaldýrmayacak aðýr cezalarda yargýlanmayacak adý þaibeli iþlere karýþmayacak.tüm Çorum'u kucaklayacak. Seçildiði zaman mazbatayý alýnca parti rozetini býrakacak hiç kimsenin yaþadýðý mahalleye giyimine kuþamýna bakmadan ibadet þekline bakmadan bu Çorum'un tümü benim þeklinde yola çýkacak olmasý gerekir dedik. Bugünde ayný inanç doðrultusunda gidiyoruz. Þuana kadar AK Parti yaklaþýk 61 aday açýkladý. CHP ise þuana kadar 295 aday açýkladý. Tek baþýna iktidar olan parti 61 aday benim partim 295. Ayýn 22'sinde MYK parti toplantýmýzda 300'e yakýn aday adayý açýklanacak. Toplamda 600 tane ancak iktidar partisi ocak ayýna kadar sadece 61'dir. Çorum'da il ve ilçe merkez örgütümüzle ince ve hassas bir þekilde çalýþmalarýmýz sürdürüyoruz. Biz iyiden daha iyi bir aday çýkarmayý düþünüyoruz. Tüyü bitmemiþ yetin hakkýný yemeyen kimseyi ötekileþtirmeden yaptýðý yatýrýmý 4 ay sonra bozup tekrar yapmayacak birilerinin hakkýný hukukunu bir yerlere aktarmayacak birisini düþünüyoruz. Aralýk 22'sine de yetiþtirmeye çalýþacaðýz." Atlas "Sait Börekçiye teklif edildi mi?" sorusuna ise "Bunu söyleme þansýmýz yok. 5 arkadaþýmýz söz konusu onlarda ileride artacaktýr. Görüþmeler sürüyor þu isim yada bu isim demek çok doðru olmaz" diyerek cevap verdi. Kubilay Kaan YÜCEL Ekrem Ünlü'den baraj teþekkürü Uzun zamandýr Bayat Ýlçesi halkýnýn özlemle beklediði Kunduzlu Barajý'nýn ihalesi Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan tarihinde yapýlacak. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü konu hakkýnda yaptýðý açýklamada "Ýlçemizin yýllardýr özlemini çektiði halkýmýz için hayal olarak nitelendirilen Kunduzlu Barajýnýn ihalesinin yapýlacak olmasýndan dolayý mutluyuz. Bu barajýn yapýlmasýyla ilçemizin, Kunduzlu ve Eskialibey Beldelerinin ve köylerimizin 100 yýllýk içme suyu ihtiyacý karþýlanmýþ olacaktýr. Suyun hayat olduðuna inanan bir siyasi zihniyete sahip olan AK Parti iktidarý sayesinde ilçemiz bu hizmete kavuþacaktýr. Kunduzlu Barajýnýn ilçemize kazandýrýlmasýnda emeði geçen baþta Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Sayýn Veysel Eroðlu, Milletvekillerimiz Sayýn Salim Uslu, Sayýn Cahit Baðcý, Sayýn Murat Yýldýrým, Müsteþarýmýz Sayýn Lütfi Akça, Valilerimiz Sayýn Nurullah Çakýr, Sayýn Sabri Baþköy, AK Parti Ýl Baþkanýmýz Sayýn Ahmet Sami Ceylan ve ekibine, AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Sayýn Sadýk Memiþ ve ekibine Bayat halký adýna teþekkür ederim" dedi. Yasin YÜCEL Toyota Plaza Þamlýoðlu'nda hafta sonu sürüþ keyfini yaþayýn Üstün Toyota kalitesini daha yakýndan tanýtmak amacýyla daha önce Çorum'da bulunan Toyota Plaza Þamlýoðlunun'da düzenlediði ve yoðun ilgi gören test sürüþ günleri ve hafta sonu þenlikleri Aralýk tarihlerinde de devam edecek. Dünyanýn en çok tercih edilen otomobili Yeni Corolla, þehiriçi yollarýn vazgeçilmez otomobili Yaris, Toyota'nýn heyecan verici yeni tasarým anlayýþýný ilk kez tam olarak yansýtan Auris, lüks ve prestijin simgesi Avensis'i test etmek ve yakýndan tanýma fýrsatý bulmak için 14 Aralýk Cumartesi ya da 15 Aralýk Pazar günlerinde Çorum Toyota Plaza Þamlýoðlu herkesi bekliyor. Türkiye'nin 58 noktasýnda bulunan Toyota Plazalarda düzenlenen ve büyük ilgi gören hafta sonu þenliklerinde, mükemmel sürüþ keyfi sunan Toyota'larýn keyfine varmanýn yaný sýra, ailenin diðer fertleri de gün boyunca Toyota Plaza Þamlýoðlun'da düzenlenecek aktivitelerde gönüllerince eðlenebilecekler. Toyota Plaza Þamlýoðlunda'da düzenlenecek olan Test Sürüþ Günleri'ne kayýt yaptýranlar Facebook'ta yer alacak olan yarýþmaya katýldýklarý takdirde ipad sahibi olma þansýný da elde edecekler. Yasin YÜCEL

6 6 Futsal'da eþleþmeler belli oldu 22 Kasým'da baþlayan ve Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans ortaklýðýyla gerçekleþtirilen Futsal Turnuvasý'nda 20 gün süren grup müsabakalarý sona ererken, gruplarýnda ilk 2 sýrayý alan 24 takým ikinci tura yükseldi. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. Tur maçlarýnda yer alan 24 takýmýn eþleþmesi de önce ki akþam Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) toplantý salonunda gerçekleþtirilen kura çekimiyle belli oldu. Gerçekleþtirilen kura çekimine Futsal Tertip Komitesi'nin yanýsýra takýmlarýn üst düzey yetkilileri de katýlýrken, grup maçlarýnda görülen bazý aksaklýklar takým temsilcileri tarafýndan dile getirilerek deðerlendirildi. 16 Aralýk pazartesi günü baþlayacak 2. Tur maçlarý tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve rakibini yenen takým bir üst tura çýkma baþarýsý gösterecek. Öte yandan maçlarýn baþlama saati 1 saat geri alýndýðýndan yeni maç saatleri ve kura çekimi sonrasý 2. Tur eþleþmeleri þöyle oluþtu; Pazartesi Saat: Þato Lojistik-ÇESOB Saat: Gökgöz Hukuk-Arda Orman Ürünleri Saat: Alaca Belediyesi-Mostar Saat: AK-ER Elektrik-Öztürk Elektrik Salý Saat: Hitit Üniversitesi-YEDAÞ Saat: K.yaka Ortaokulu-Çorum Blok Tuðla Saat: Acil-Ýl Özel Ýdare Saat: Çorum Barosu-Güven Yem Çarþamba Saat: Ahi Evran-RE-AL Saat: Ýþkur-Dil Dünyasý Saat: Milli Eðitim-Emniyet Müdürlüðü Saat: Buhara AK Gençlik-Göðüs Hastanesi Tüm takýmlara baþarýlar dileriz

7 HABER 7 AGD'den Abdülkadir Molla'nýn idamýna tepki! Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, Bangladeþ Cemaati Ýslami Hareketinin Genel Sekreteri Abdülkadir Molla'nýn hükümet tarafýndan idam edilmesine tepki gösterdi. "Bu idam Allah'a, Peygamberine ve ahiret gününe inanan her Müslüman'ýn nezdinde bir þehadettir. Biz, Allah'a, Peygamberine ve Ahiret gününe inanan Müslümanlar olarak öncelikle Abdülkadir Molla'nýn þehadetini tebrik ediyoruz. Yine biz inanýyoruz ki Efendimiz (sas), Þehit Abdülkadir Molla'nýn alnýndan öpecektir. O'na ne mutlu ki, Þehit Abdülkadir Molla, þehit Yasir ailesi ile Bedir'in ve Uhud'un þehitleriyle birlikte olacaktýr" diyen Kaplan, "Bangladeþ'in Müslüman halký elbette bizim kardeþimizdir. Ancak Müslüman kardeþlerimizin yaþadýðý Bangladeþ'te Müslümanlara karþý terör estiren ve insan müsveddelerinden oluþan kukla bir hükümet iþbaþýndadýr. Allah'ýn laneti bu hükümetin mensuplarýnýn üzerine olsun. Allahýn laneti bu kararý alan sözde yargý mensubu kasaplarýn üzerine olsun. Allahýn laneti bu infazý gerçekleþtiren insanlýktan nasibini almamýþ cellâtlarýn üzerine olsun. Allahýn laneti bu elçilik binasýnda oturup bizim bu tepkimizi Bangladeþ'e iletmeyen korkalarýn üzerine olsun. Allah'ýn laneti bu idam karþýsýnda sessiz kalanlarýn üzerine olsun. Allah'ýn laneti bu hükümetin arkasýnda güçlere olsun. Allah'ýn laneti Bangaldeþ'i karýþtýran Hindistan'ýn üzerine olsun. Allah'ýn laneti yeryüzündeki tüm zulümlerin arkasýnda yer alan ABD'nin, AB'nin ve Ýsrail'in üzerine olsun" dedi. Bangladeþ Hükümetinin Cemaat-i Ýslami'nin önderlerine ve Müslüman halka karþý uyguladýðý insanlýk dýþý tutumu þiddetle lanetlediklerini kaydeden Kaplan sözlerine þöyle devam etti: "Cemaat-i Ýslami'nin suçu Müslümanlarý emperyalizme karþý birlik içerisinde olmaya davet etmektir. Bu suç bütün Müslümanlar için bir onurdur. Emperyalizmin iþbirlikçisi Avamiler, Cemaat-i Ýslami'nin Ýslam Birliði için olan gayretlerini savaþ suçu olarak nitelendirmiþlerdir. Öteden beri Hindistan'ýn güdümünde olan bu iþbirlikçi Avami hareketi göstermelik yargý süreci ile Cemaat-i Ýslami'nin Genel Sekreteri Abdülkadir Molla'yý idam ederek Bangledeþ'ten Ýslamý silip atacaðýný sanmaktadýr. Bunun nasýl da boþ bir hayal olduðunu en kýsa sürede anlayacaklardýr. Ölümsüzleþen Þehit Abdülkadir Molla'nýn maneviyatý karþýsýnda yerle bir olacaklar ve tepe taklak gideceklerdir. Cehennemin dibine gideceklerdir. Bangladeþ Hükümeti aynen Ýsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladýðý zulmü kendi halkýna karþý uygulamaktadýr. Bangladeþ'in kukla Baþbakaný Bayan Hasina Vecid, insan kasabý Ariel Þaron'u aratmamaktadýr. Ýslam Dünyasý için Bangladeþ Hükümetini ikinci bir Ýsrail'dir. Hasina Vecid de hak ettiði üzere Bayan Þaron'dur. Emperyalizmin taþeronu Bangladeþ Hükümetini ve bu hükümetin iliþtirilmiþ Baþbakaný Bayan Þaron'u en aðýr biçimde kýnýyor ve lanetliyoruz. Elbette bu lanet en kýsa sürede onlarý bulacak ve kendi halklarýnýn kanlarýnda boðulacaklardýr. Cemaat-i Ýslami'nin Genel Sekreteri Abdülkadir Molla'nýn idam kararýnýn hukuki deðil siyasi olduðu aþikârdýr. Taþeron Bangladeþ Hükümeti bu idamý ne kendi halkýna ne de Ýslam Dünyasýna izah edebilecek durumda deðildir. Bangladeþ'te Müslümanlar sokaklardadýr. Bu idam Dünyanýn her yerinde Müslümanlar tarafýndan protesto edilmektedir. Bayan Þaron kendi halkýnýn üzerine kolluk kuvvetlerini salarak tepkileri bastýrmaya çalýþmaktadýr. Olaylarda ölen ve yaralanan insanlarla ilgili basýna sansür uygulanmaktadýr. Arakan'da Budist yönetimin Müslümanlara yaptýðýný Bangladeþ'te Bayan Þaron kendi halkýna yapmaktadýr. Ýþbirlikçi Bangladeþ Hükümeti'nin ve Bayan Þaron'un insanlýk dýþý uygulamalarýna karþý insan onuruna ve duyarlýlýðýna sahip her kuruluþ tepki göstermelidir. Bangladeþ Hükümetine karþý en aðýr yaptýrýmlar uygulanmalýdýr. Cemaat-i Ýslami'nin yöneticilerine karþý iþletilen süreç her hali ile temel insan hak ve özgürlüklerinin hiçe sayýlmasýdýr. Bu durum bir insanlýk suçudur ve Bangladeþ Hükümetine karþý yaptýrým uygulamak insanlýðýn gereðidir. Bangladeþ'te bu infaz gerçekleþirken Türkiye'nin etkisiz açýklamalar yapmasý kabul edilemez. Sayýn Baþbakan'a ve Sayýn Dýþiþleri Bakaný'na düþen bundan sonraki süreçte Bangladeþ Hükümetine karþý daha net ve sert adýmlar atarak ülkemizin ve halkýmýzýn onurunu çiðnetmemelidirler. Bangladeþ Elçisi sabahý beklemeden pervaneli bir kargo uçaðý ile derhal sýnýr dýþý edilmelidir. Her platformda Bangladeþ Hükümetini yalnýz býrakacak adýmlar atýlmalýdýr. Hiçbir zaman þiddet olaylarýna karýþmamýþ olan Cemaat-i Ýslami'nin lider kadrosu tüm Ýslam Ülkelerinde Müslümanlar tarafýndan yakýndan tanýnmakta ve sevilmekte iken bu insanlara karþý yürütülen kýyýma en sert tepkiler gösterilmelidir. Bizler Anadolu Gençlik Derneði mensuplarý olarak bu idamý, mahkeme sürecini ve diðer tutuklamalarý þiddetle protesto ediyoruz. Bayan Þaron'u ve Hükümetini en aðýr biçimde lanetliyoruz. Cemaat-i Ýslami'nin öncü kadrosu ve mensuplarý serbest býrakýlmadýðý müddetçe Bangladeþ Hükümetini Ýkinci Ýsrail olarak nitelendirmeye devam edeceðiz. Bu Hükümetin bu þartlarda ülkeyi seçimlere götürmesin de göstermelik bir hamle olduðunu þimdiden tüm dünyaya ilan ediyoruz. Öte yandan biz inanýyoruz ki Cemaat-i Ýslami'nin hiçbir mensubu inançlarý uðruna çýktýklarý bu yolda geri adým atmayacaklardýr. Çünkü onlar Ýslam Birliði ve Ýslam'ý yaþamak uðruna þehit olmayý en þerefli mükâfat olarak görmektedirler. Biz inanýyoruz ki Þehadet ölümsüzlüðe atýlan ilk adýmdýr. Þehitlerimize cennetin kapýlarý açýlýrken Bangladeþ Hükümetinin eli kanlý mensuplarýnda elbette cehennemin kapýlarý açýlacaktýr. Diðer taraftan Orta Afrika Cumhuriyetinde yaþanan bir iþgal süreci var. Bu ülkenin Müslümanlar tarafýndan yönetilmesini hazmedemeyen emperyalist güçler önce çatýþma ortamý tezgâhladýlar ve akabinde de kendi askerlerini bu ülke topraklarýna soktular. Elbette emperyalistlerin gayesi barýþý tesis etmek deðil, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yer altý zenginliklerini ve insan gücünü sömürmektir. Bu ülkeye Fransa'nýn müdahalesini de þiddetle protesto ediyoruz. Þimdi bütün bu olaylarý gözden geçirdiðimizde tüm Ýslam Coðrafyasýnda bir yangýn olduðunu görüyoruz. Arakan, Bangladeþ, Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye, Filistin, Mýsýr, Yemen, Lübnan, Suriye, Libya, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, iþgaller, darbeler, tutuklamalar, yargýsýz infazlar, çatýþmalar, akan kan ve dökülen gözyaþý. Sivil toplum kuruluþlarýnýn protestolarý, telinler, lanetler, kýnamalar. Netice deðiþmiyor. Yapýlmasý gereken bir an evvel birleþik bir savunma gücü olan Ýslam Birliði'nin kurulmasýdýr. Anadolu Gençlik Derneði mensuplarý olarak biz her platformda Ýslam Birliði çaðrýmýzý yinelemeye devam edeceðiz. Bu uðurda yaptýðýmýz mücahededen vazgeçmeyeceðiz. Zafer inananlarýndýr ve zafer yakýndýr." "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"nýn duraðý Sungurlu oldu "Cumhuriyet Eðitim Gezileri" devam ediyor Öðrencilerin, Çanakkale destanýnýn önemini kavramalarýna ve bu yolla milli þuurlarýný güçlendirilmesine katkýda bulunmak ve birbirleriyle tanýþmalarýný saðlamak amacýyla Milli Eðitim Bakanlýðý Mesleki ve Teknik Eðitim Genel Müdürlüðü tarafýndan hayata geçirilen "Cumhuriyet Eðitim Gezileri Projesi" kapsamýnda organize edilen geziler devam ediyor. Dün de bir grup öðrenci Çorum'dan uðurlandý. Milli Eðitim Müdürlüðü önün de toplanan öðrenciler dün saat 14.00'da yola çýktýlar.2 öðretmen ve 40 öðrenciden oluþan grup ilk olarak Amasya'yý daha sonra ise Ankara ve Çanakkale'yi gezecekler. Grup 17 Aralýk'ta kente dönecek. Yasin YÜCEL Uslu, TBMM'de ÇSGB bütçesi üzerine konuþtu 2014 yýlý Bütçe Kanunu Tasarýsý ile 2012 Yýlý Kesin Hesap Kanunu Tasarýsý'nýn TBMM Genel Kurulu'nda üçüncü gün 4.tur görüþmeleri yapýldý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Bütçe görüþmeleri kapsamýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adýna söz aldý. Günümüzde ihtiyaçlara duyarlý, bütüncül bakýþ açýsýyla oluþturulmuþ istihdam ve mesleki eðitim politikalarý uygulamak ve istihdam edilebilir niteliklere sahip, yeterli sayýda iþgücü yetiþtirmenin önemli hale geldiðinin vurgulayarak sözlerine baþlayan Salim Uslu, "Geliþmiþ ülkelerde, hayat boyu öðrenme anlayýþýný yansýtacak ve iþgücü piyasasýnýn dinamik yapýsýna uyum saðlayabilecek þekilde, mesleki ve teknik eðitim verilmektedir. Bu sayede, eðitimde etkinliðin, iþyerinde verimliliðin ve küresel ölçekte rekabet edebilirliðin saðlanmasý ve sürdürülebilmesi için çözümler üretilmektedir. Burada en yaygýn uygulanan yöntemlerden birisi; mesleki yeterliliði, þeffaf ve güvenilir bir þekilde ortaya koyan, standartlara ve akreditasyona dayalý, kalite güvencesi saðlanmýþ ölçme, deðerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin kurulup, iþletilmesidir. MYK, Küresel rekabet edebilecek iþgücünün yetiþtirilmesine ve bu iþgücünün yurt dýþýnda da mesleklerini icra edebilmelerine imkân saðlayacak, Avrupa Birliði ile uyumlu ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve iþletmek amacýyla, 2006 yýlýnda kurulmuþtur. Ulusal Yeterlilik Sistemi; eðitim ile istihdam iliþkisini güçlendiren, bireylerin iþ piyasasýnda geçerli olan bilgi ve beceriler kazanmasýna ve bunlarýn uluslararasý düzeyde kýyaslanabilir yeterlilik belgeleriyle kanýtlanmasýna imkân saðlayan faaliyetler bütünüdür. Türkiye'de ulusal yeterlilik sisteminin varlýðý ve saðlýklý iþlemesi; çalýþanlarýn ve iþverenlerin iþgücü piyasasýndan beklentilerini karþýlamaya hizmet edecek, önemli bir araçtýr. MYK, 'kalifikasyon', 'yeterlilik', 'beceri' ve 'kariyer' gibi kriterlerin altýný doldurarak, emek piyasasýný yeniden düzenlemekte ve yeni bir vizyon kazandýrmaktadýr. Çünkü bu kriterler, 'bilgi temelli ekonomi'nin gerçekleþmesini ve hayat boyu öðrenmeyi saðlayacak kriterlerdir. Ýþgücü piyasamýzýn bugünü ve geleceði açýsýndan kilit öneme sahip olan MYK, kýsa geçmiþine raðmen, kurumsallaþmasýný tamamlama aþmasýna gelmiþtir. Kurumsal altyapýsýný güçlendirmiþ, faaliyet alanlarýnýn tamamýnda önemli çalýþmalarý baþarmýþtýr. Kurum, meslek standartlarýný önemli ölçüde gerçekleþtirmiþ, bunlara baðlý yeterlilikleri geliþtirmiþ ve sýnav merkezlerini yetkilendirme çalýþmalarýný sürdürmektedir. Ulusal meslek standartlarýnýn hazýrlanmasý için Kurum, sektörlere ve mesleklere iliþkin yetkinliði ve temsil gücü olan iþçi, iþveren, meslek kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleriyle iþbirliði ortamý oluþturmuþtur. Bu çerçevede, toplam 701 meslek standardýnýn hazýrlanmasýna baþlanmýþ; 2013 yýlý içinde 136 Ulusal Meslek Standardýnýn çalýþmalarý tamamlanmýþtýr. Bugüne kadar hazýrlanan meslek standardý sayýsý 636'ya, tamamlanan Ulusal Meslek Standardý sayýsý da 496'ya ulaþmýþtýr. 140 meslek standardý üzerindeki çalýþmalar da halen devam etmektedir. Bugün itibariyle, 68 mesleki yeterlilikte, sýnav ve belgelendirme yapýlmasý mümkün hale gelmiþtir. Ülke genelinde 12 adet sýnav ve belgelendirme merkezi yetkilendirilmiþtir. Bu merkezlerce yapýlan sýnavlarda baþarýlý olan 12 bin 332 kiþiye, Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmiþtir. Emek piyasasý, Kurumun faaliyetlerine olumlu tepki vermiþtir. Ekonomik ve sosyal aktörler, Kurum bünyesindeki yeni sisteminin hazýrlýk, kuruluþ ve geliþim sürecine iliþkin çalýþmalara, bilgi ve birikimleriyle katký vermiþtir. Son dönemde, sosyal taraflarýn MYK'daki üyelik külfetleri azaltýlmýþtýr. MYK, iþgücü piyasamýz açýsýndan yeni sorumluluklar almayý da sürdürmektedir. 7 Temmuz 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararýyla yürürlüðe giren 'Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Ýliþkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planý'nýn sekretaryasýnda MYK tarafýndan yürütülmektedir. MYK, eðitim ve istihdam dünyasýnýn tüm aktörleriyle uyum içinde çalýþarak, þimdiden ülkemizin saygýn ve baþarýlý kurumlarý arasýna girmiþtir. Kurumun, yakýn gelecekte, AB'deki denkleri arasýnda daha ileri ve güçlü bir konuma ulaþacaðýna olan inancýmýz tamdýr. MYK'nun önümüzdeki süreçte daha baþarýlý hizmetler vereceðine olan inancýmý yineleyerek, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýmýzýn ve MYK'nun 2014 yýlý bütçesinin hayýrlý olmasýný temenni eder, yüce heyetinize saygýlar sunarým" dedi. Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birim Koordinatörlüðü, Sungurlu Meslek Yüksekokulu ve Altýnokta Körler Derneði iþbirliðinde, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Öðrencilerine yönelik olarak "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý" gerçekleþtirildi. Yapýlan etkinliðe Sungurlu Kýz Meslek Lisesi öðrencileri de katýldý. Zengin bir içeriðe sahip programda bilgilendirme sunumlarý yanýnda Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðrencilerince hazýrlanan engellilik ile ilgili þiir dinletisi ve animasyon gösterisi de vardý. Programda ilk olarak Engelli Öðrenci Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat, neden bu tür bir farkýndalýk çalýþmasý yaptýklarýný ve bu çalýþmalarýn önemini aktardý. Hitit Üniversitesi'nin bu konuda bugüne kadar neler yaptýðýný ve gönüllülük esaslý bu çalýþmalarla engellilerin nasýl bir fark yaratabilecekleri sorularýna yanýtlarýný ifade eden Yrd. Doç. Dr. Þat, mesleki bilgi ve beceri ile entelektüel birikim saðlayan üniversitenin, engellilerin yaþama baðlanmalarýndaki önemine vurgu yaptý. Daha sonra Sungurlu MYO Engelli Koordinasyonu Birim Temsilcisi Öðr. Gör. Kerim Aktaþ, Engelsiz Üniversite, Engelsiz Üniversite Biriminin vermiþ olduðu hizmetler, eðiticilerin, öðrencilerin ve diðer personelin engellilere yaklaþýmlarý konularýnda bir sunum yaptý. Etkinlik, Sungurlu MYO öðrencileri Yunus Kömürcü ve Samet Mehmet Erdoðan tarafýndan engellilik konusunda yapýlan þiir dinletisi ve sonrasýnda Sungurlu MYO tiyatro grubu tarafýndan konu ile ilgili hazýrlanan drama etkinliði ile deva etti. Drama sonrasýnda Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þube Baþkaný Kürþat A. Ashýshalý, Altýnokta Körler Derneðinin tarihçesi, faaliyetleri, açtýklarý okullar ve görme engeli bireylerin topluma kazandýrýlmasý hususunda dernek olarak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Ayrýca bu naklarý nasýl gerçekleþtirdiklerini anlattý. Altý Nokta Körler Derneði Þube Sekreteri Fazlý Koçak yaptýðý konuþmada, görme engelli olmanýn nasýl bir durum olduðu, görme engellilerin günlük yaþamlarýný nasýl sürdükleri, neler ile mücadele ettikleri, bu mücadelede cesaret, özgüven, empati gibi beceri ve özellikleri nasýl elde ettikleri konularýnda açýklamalarda bulundu. Görme engelli bireylerin aldýklarý eðitimler, teknolojiden nasýl yararlandýklarý ve teknolojik araçlarý nasýl kullandýklarý hakkýnda uygulamalý olarak bilgiler verdi. Fazlý Koçak, Braille alfabesi ve bu alfabeyi kullanarak nasýl yazý yazdýklarý, okuduklarý ve görme engelli bireylerin kullandýklarý hesap makinasý ve beyaz baston gibi araçlarý öðrencilere tanýttý. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi personeli Özge Sarýþen de görme engelli bir bayan çalýþan olarak özellikle çalýþma hayatýnda karþýlaþtýklarý problemler hakkýnda bilgi verdi.konfeden gelen çok sayýda soruyu cevaplayarak böyle bir konferans fýrsatý verdikleri için Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokuluna teþekkür ettiler.program sonunda Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ve Engelli Öðrenci Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat tarafýndan Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubesi Yöneticilerine ve Özge Sarýþen'e programa katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi takdim edildi. Yasin YÜCEL

8 YAÞAM Baz istasyonu kanser nedeni deðil' dediler 8 Kayýnvalide Adamýn birinin evinde yangýn çýkmýþ. Komþularý yardýma koþmayýp olayý seyretmeye baþlayýnca iþ baþa düþmüþ. Ýlk önce oðlunu yangýnýn içerisinden çýkarýp dýþarýda beklemesini söylemiþ. Dalmýþ tekrar duman ve ateþin içerisine, kýzýný çýkartmýþ dýþarýya. Sonra karýsýný, sonra köpeði ve kedisini. Daha sonra dýþarý hiçbir þey getirmeden 3 kere daha içeri girmiþ çýkmýþ.onu seyreden komþularýndan biri sormuþ: " Niçin yanan eve girip çýkýyorsun dýþarý hiçbir þey getirmiyorsun? " diye.adam ise "Kayýnvalidem içeride. Arada bir girip çeviriyorum." Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Selda Baðcan (d. 1948; Muðla), Türk Halk Müziði sanatçýsý, besteci ve politik aktivisttir.türk halk müziðinin ve protest müziðin önde gelen adlarýndan biri olan Selda Baðcan, müzik yaþamýna 1971'de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliði öðrencisiyken baþladý. Çýkardýðý ilk iki 45'lik plak bir milyon dolayýnda satýlýnca, meslek olarak müziði seçmeye karar verdi. Türkiye'de ve baþta Almanya olmak üzere dýþ ülkelerde çoksayýda konser verdi. 1972'de Bulgaristan'da gerçekleþtirilen Altýn Orfe Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti. Özellikle sol partilerin ve kuruluþlarýn düzenlediði etkinliklerde konserler verdi askeri darbesinin ardýndan üretimi sýnýrlanan sanatçý büyük sýkýntýlar çekti. Hatta 24 Nisan 1984'te tutuklanarak, hapse atýldý. 1987'ye deðin pasaport verilmediði için yurtdýþý konserlerine ara vermek zorunda kaldý yýlýnda, yurtdýþýna çýkamamasýna karþýn, Peter Gabriel tarafýndan desteklenen Womad Vakfý'nca düzenlenen Dünya Dans ve Müzik Sudoku bulmacasýnýn çözümü Selda Baðcan Festivali plaðýnda bir þarkýsýyla yer aldý. Ayný vakfýn giriþimleri sayesinde 1987'de yeniden pasaport alabilen sanatçý, 13 Haziran 1987'de Rotterdam Sanat Festivali'ne, 19 Haziran 1987 Womad ve Glastonbury Festivali'ne, 20 Haziran 1987'de Jubilee Gardens Festivali'ne (Londra), 25 Haziran 1987'de Earls Court Festivali'ne (Londra), 26 Haziran 1987 Capital Radio Festivali'ne katýlarak bir dizi konser verdi. 1988'de de dört ay süreyle Batý Avrupa'da konserler gerçekleþtirdi. 1989'da ve 1990'da da tüm Türkiye'yi dolaþarak halka açýk ücretsiz konserler verdi.1990 yýlýnda Hollanda'da Rasa Organization (Interkultureel Centrum)'un çaðrýlýsý olarak Utrecht, Nijmegen, Tilburg kentlerinde ve Yugoslavya'da Prizren ve Priþtine kentlerinde konserler gerçekleþtirdi. Yine ayný yýl, yani 1990'da dört kez Ýsrail'e giden sanatçý Acco Festivali'nde Khanel Umdan adlý Osmanlý kalesinde ve Ehal Hatarbut konser salonunda iki konser ve iki televizyon programý gerçekleþtirdi. Yargýtay 14. Hukuk Dairesi, cilt kanserine yakalanan kiþinin evinin yakýnýndaki baz istasyonunun kaldýrýlmasý talebini reddeden yerel mahkeme kararýný onadý. Yüksek Mahkeme, baz istasyonunun limit deðerlere ve güvenlik mesafelerine uygun kurulduðunun anlaþýldýðýna iþaret ederek, biyopsi raporuyla belgelenen hastalýðýn baz istasyonundan kaynaklandýðýnýn ve uygun illiyet baðýnýn bulunduðunun ispatlanamadýðýný gerekçe gösterdi.marmaris'te yaptýrdýðý biyopsi sonucu cilt kanseri teþhisi konulan bir kiþi, saðlýðýna zarar verdiði iddiasýyla evinin yakýnýndaki baz istasyonunun kaldýrýlmasý istemiyle mahkemeye baþvurdu. Marmaris 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayý reddetti. Kararýn temyiz edilmesi üzerine dosyayý görüþen Yargýtay 14. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararýný onadý. Yargýtay 14. Hukuk Dairesinin gerekçesinde, baz istasyonlarýnýn, Elektronik Haberleþme Kanunu uyarýnca Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumunca (BTK) çýkarýlan yönetmelikteki yer, ölçü ve limit deðerlere göre, verilen güvenik sertifikasý gereðince kurulan, günümüzde haberleþme ve iletiþimin saðlanmasýnda önemli yeri olan alýcýverici antenleri sayesinde elektromanyetik sinyalleri alma ve gönderme iþlemi yapan sistemler olduðu belirtildi. "ÞEHÝR DIÞINA ÇIKARILIRSA DAHA TEHLÝKELÝ" DEDÝLER Baz istasyonlarýnýn konuþmanýn az olduðu kýrsal alanlarda 35 kilometrelik, konuþma trafiðinin yoðun olduðu þehir merkezlerinde ise 1-2 kilometrelik mesafe içinde hizmet verebilen, çýkýþ güçleri oldukça düþük cihazlardan oluþtuðu kaydedilen gerekçede, þu tespitler yapýldý: "Ulaþýlan son teknolojik geliþmelere göre, telefonla haberleþme veya iletiþimin saðlýklý ve verimli gerçekleþtirilebilmesi için baz istasyonlarýnýn bal peteði benzeri hücresel bir yapýda ve her bir peteðin içinde de en az bir baz istasyonu bulunacak þekilde kurulmasý zorunludur. Her bir istasyon kapasitesi itibarýyla belirli sayýda abonenin haberleþmesini saðlayabileceðinden, nüfusun yoðun olduðu yerlerde daha çok baz istasyonu kurulmasý gerekmektedir. Þehir dýþýna çýkarýlmalarý halinde hücresel yapý bozulacaðýndan, haberleþme ve iletiþimin saðlanabilmesi için gerek baz istasyonlarýndan abonelere gerekse abonelerden baz istasyonlarýna karþýlýklý gereðinden çok yüksek elektromanyetik dalgalar gönderilmek zorunda kalýnacak, toplum saðlýðý olumsuz yönde etkilenecektir." "BTK'NIN GÖREV VE YETKÝSÝNDE" Elektronik Haberleþme Kanunu ve bu kanun gereðince çýkarýlan yönetmelik uyarýnca, baz istasyonlarýnýn, saðlýða zarar vermeyecek þekilde, nerede, nasýl, hangi ölçü ve limitler dahilinde kurulacaðýný belirleme ve kurallarýný koyma iþlemlerinin BTK'nýn görev ve yetkisinde olduðu anýmsatýldý.gerekçede, insan saðlýðýna etkileri konusunda baþta Dünya Saðlýk Örgütü olmak üzere Uluslararasý Ýyonlaþtýrmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) gibi birçok uluslararasý kuruluþun yaptýklarý çalýþmalar sonucunda birtakým sýnýr deðerlerin belirlendiði vurgulandý. BTK tarafýndan yürürlüðe konulan yönetmelikte, Türkiye'de geçerli olacak sýnýr deðerin, Ýngiltere, Amerika, Kanada, ICNIRP ve Avrupa Birliðinin kabul ettiði deðerin yaklaþýk 1/4'ü olarak kabul edildiði belirtilen kararda, saðlýða zarar verdiði iddiasý dýþýnda, baz istasyonlarýnýn BANYOLU BÖREK Malzemeler 1/2 Kalýp Tuzsuz Beyaz Peynir Kýrmýzýbiber, Karabiber, Kimyon Maydanoz 3 Adet Yufka 1/2 Paket Margarin 1 Yumurta Sarýsý Çörekotu Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak böreðin harcýný hazýrlayýn. Bunun için tuzu alýnmýþ beyaz peyniri ufalayýn. Dilerseniz içine ince ince kýyýlmýþ maydanozu doðrayýn. Kýrmýzýbiber, karabiber, kimyonu ekleyin. Margarini eritip, soðutun. Ýlk yufkayý serin ve üzerine yaðý gezdirin. Üzerine ikinci yufkayý serin. Ayný iþlemleri Aklýn yoksa yandýn, ya kalbin Yoksa o zaman sen zaten yoksun ki. (Hz. Mevlana) sertifikada belirtilen limit deðerlere ve güvenlik mesafesine uygun kurulmadýðý, baþlangýçta uygun kurulsa dahi sonradan sertifikadaki limit deðer ve güvenlik mesafelerine aykýrý davranýldýðý gerekçesiyle kaldýrýlmasýna iliþkin talep ve itirazlarýn, ilgili mevzuat gereðince BTK'ya yapýlmasý gerektiði hatýrlatýldý.kurumun uygulamalarýna ve kararlarýna karþý, idari yargýda dava açýlmasý gerektiði kaydedilen kararda, davacýnýn, baz istasyonunun limit deðerlere ve güvenlik mesafelerine uygun olmasýna raðmen zararlý olduðunu iddia etmesi halinde, idari yargýda yönetmeliðin iptali davasý açmasý gerektiði vurgulandý. "ÝDDÝALARIN KANITLANMASI GEREKÝR" Adli yargýda görülecek davalarda ise davanýn kabul edilebilmesi için öncelikle baz istasyonunun yönetmelikte belirtilen limit deðerlere uygun bulunmadýðý ve saðlýða zarar verdiðine iliþkin iddialarýn kanýtlanmasý gerektiðine iþaret edilen gerekçede, bunun için de öncelikle ölçümleri yapacak bilirkiþilerin nasýl seçileceði konusunun açýklýða kavuþturulmasý gerektiði belirtildi. Gerekçede, Elektronik Haberleþme Cihazlarýndan Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Þiddetinin Uluslararasý Standartlara Göre Maruziyet Limit Deðerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkýnda Yönetmelik gereðince güvenlik mesafelerinin ölçümünün, üniversitelerin, elektrik elektronik, haberleþme, fizik mühendisliði, fizik lisansý veya elektromanyetik dalgalarla ilgili dersleri alarak teknik bölümlerin birinden veya meslek yüksekokulu ile liselerinin elektrik, elektronik haberleþme teknolojisi (telekomünikasyon, haberleþme, haberleþme teknolojisi, elektronik haberleþme), elektronik teknoloji (elektrik elektronik, elektrik elektronik teknikerliði, elektronik, endüstriyel elektronik) bölümlerinden mezun olan personel tarafýndan, ölçüm iþlemlerinin ise ölçüm sertifikasý almýþ personel tarafýndan yapýlacaðýnýn hükme baðlandýðý hatýrlatýldý.bu personelin taþýmasý gereken nitelikler ile ölçüm sertifikasý alýnmasýna iliþkin usul ve esaslarýn da Kurum tarafýndan çýkartýlan teblið ile düzenlendiði kaydedilen gerekçede, baz istasyonunun yönetmelikte belirtilen limit deðerlere ve güvenlik mesafesine uygun olup olmadýðý, davacýnýn saðlýðýna zarar verip vermediði konusunda deliller toplanýp, ilgili yönetmelik ve tebliðname hükümleri dikkate alýnarak belirlenecek uzman bilirkiþiler marifetiyle keþif yapýlarak alýnacak bilirkiþi raporlarý ve tüm deliller birlikte deðerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiði ifade edildi.kararda, "Baz istasyonlarýnýn uzun vadede saðlýða zarar vereceði, verebileceði, baz istasyonlarýndan psikolojik etkilenildiði, etkilenileceði þeklindeki kanýtlanmasý mümkün olmayan somut iddialarla açýlan davalarýn dinlenmesi mümkün deðildir" ifadesi kullanýldý. Mahkemece yapýlan araþtýrmalar ve dosyaya konulan bilirkiþi raporuyla tüm dosya kapsamýna göre davaya konu baz istasyonunun limit deðerleri ve güvenlik mesafelerinin uygun kurulduðu ve iþletildiðinin anlaþýldýðý kaydedilen gerekçede, davacýnýn sunduðu biyopsi raporuyla belgelenen "deri ca" hastalýðýnýn davaya konu baz istasyonunun iþletilmesinden kaynaklandýðý veya uygun illiyet baðýnýn bulunduðunun ispatlanamadýðý belirtildi. Kararda, bu olgular gözetilerek davanýn reddedilmiþ olmasýnda bir yanýlgý bulunmadýðý kaydedildi. bütün yufkalar için tekrarlayýn. Keskin bir býçakla, sigara böreði yufkasý formunda 16 üçgen parça kesin. Her parçanýn geniþ kenarýna peynirli harçtan koyarak, geniþçe sarýn.geniþ bir tencereye soðuk su koyun. Bütün börekleri içine atýn. Suyun içinde yarým saat bekletin. Bu sürenin sonunda börekleri tencereden çýkarýn. Ýki elinizin arasýnda sýkýn. Yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizin. Üzerine çýrpýlmýþ yumurta sarýsý sürün. Dilerseniz çörekotu ve susam serpin. 180 dereceye ayarlanmýþ fýrýnda altýn sarýsý renk alana dek piþirip servis yapýn. 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 17:15 Kapanmadan 19:00 Ana Haber 20:00 Bugünün Saraylýsý 23:00 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Haberler 19:00 Ordan Oraya 20:40 Yasemince 22:20 Rocky 5 19:50 Her þey 28 Mayýs 1453 tarihinde, yani Ýstanbul'un fethinden bir gün önce baþlar. Doðan Bey ve Þahin Bey, Ýstanbul surlarýna dayanan Osmanlý ordusunun birbirine tamamen zýt karakterde iki yeniçerisidir. Tek ortak yönleri ise surlara sancaðý diken nefer olmak istemeleridir. Fakat olaylar hiç de bekledikleri gibi geliþmez. Sürekli birbiriyle didiþip duran Doðan ve Þahin görev yerlerini terk ederler. Bu hatalarýnýn bedeli pahalýya patlayacaktýr. Görev yerlerini terk ettikleri için af ve aman dileyen yeniçeriler her þeye raðmen son bir fýrsat isterler. 19: Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Ateþli Çingene 17:30 Kelime Oyunu 18:30 Ana Haber 19:45 Sevdaluk 21:45 Adýný Kalbime Yazdým 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Galip Derviþ Osmanlý Tokadý Sevdaluk Çamlýhemþin in Þenyuva Köyü, her yýl düzenlenen müzik festivalinin heyecaný içindedir. Bir yandan Ali Ýhsan ýn dedesine hürmeten köye dikilen heykelin açýlýþý, bir yandan festivalin organizasyon hazýrlýðý, Þenyuva nýn duraðanlýðýný bozmaktadýr. Muhtar ýn eþi Hilmiye, kavuþamamýþ iki eski sevdalýyý, Ali Ýhsan ve Adalet i bir araya getirmek için ant içer. Bu arada, yýllar evvel ailesini ve köyünü terk eden Hayati nin oðlu Orhan, festival bahanesiyle solisti olduðu müzik grupla birlikte Ýngiltere den gelir. Teyzesi Adalet in pansiyonuna yerleþen Orhan, yýllar içinde edindiði punk tarzýyla kimliðini gizlemeye çalýþsa da Adalet in dikkatinden kaçamaz. 20:00 Bugünün Saraylýsý Ayþen ve Savaþ arasýndaki yakýnlaþma herkesin dikkatini çekerken, Fatih ve Savaþ arasýndaki Ayþen kavgasý kýzýþýr. Fatih in suçlamalarýyla öfkelenen Savaþ, büyük bir aþk oyunu oynar ve Ayþen in kafasýný iyice karýþtýrýr. Ancak bu kez oynadýðý oyundan kendisi de etkilenecektir. Ata ve Üftade arasýnda kopan ve bütün aileyi saran büyük kavga ise yalýda fýrtýnalý günleri baþlatýr. Rezzan ýn organize ettiði büyük müzayede, Savaþ ýn Ayþen e doðru attýðý büyük bir adýma dönüþür. Savaþ ýn Ayþen in peþinde olduðundan artýk emin olan Üftade, bu durumu kullanmak için harekete geçer ve Ayþen i adeta yeniden yaratýr. 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Osmanlý Tokadý 22:40 Uçus Planý Gerilim Sinema Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Þefkat Tepe 20:30 Þefkat Tepe 23:10 Ayna

9 HABER 9 "Alan deðiþikliði için daha fazla çözüm üretmeli" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Sözleþmeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn öðretmenlerin alan deðiþikliði ile ilgili daha fazla çözüm üretmesi gerektiðini belirtti. Milli Eðitim Bakanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðü'nün, öðretmenlerin 2013 yýlý alan deðiþikliklerinin ne þekilde gerçekleþtirileceðini duyurduðunu kaydeden Tekin Çýnar, "Söz konusu yazý, mevzuat birimimiz tarafýndan deðerlendirilmiþtir. Alan deðiþikliði ile ilgili üyelerimizden gelebilecek talepleri de dikkate alarak, çözüme dönük görüþ ve önerilerimiz Bakanlýða iletilmiþtir. Buna göre öðretmenlerden adaylýðý kaldýrýlmýþ olmak kaydýyla Talim ve Terbiye Kurulu'nun (TTK) 80 sayýlý Kararý'na göre; Mezun olduðu alan dýþýnda baþka bir alana atanmýþ olanlar, (Üniversitelerin farklý bölümlerinden mezun olup da Bakanlýkça öðrenimleri dýþýndaki bir alana atananlar, örneðin ziraat fakültesi bölümü mezunu olan ancak sýnýf öðretmenliði yapan bir öðretmen, mezun olduðu alan itibarýyla laboratuvar hizmetleri, bahçe ve tarla bitkileri, tarým makineleri ve hayvan yetiþtiriciliði alanýna alan deðiþikliði yapabilecektir.) Öðrenimleri birden fazla alana kaynak teþkil edenler, (Ýlahiyat fakültesi mezunu olup da hem ÝHL meslek dersleri alanýna hem de din kültürü ve ahlak bilgisi alanýna atanabilecek durumda olanlar alan deðiþikliði yapabileceklerdir.) Görev yaptýðý alan dýþýnda baþka bir alanda yükseköðrenim bitiren, (Öðretmenlik görevini yürütmekte iken, görev yaptýðý alanýn dýþýnda farklý bir alanda yükseköðrenimi bitiren; örneðin, tarih öðretmenliði yapmakta iken Ýngilizce alanýnda öðretmenliðe kaynak teþkil eden bir fakülteden mezun olan birisi Ýngilizce öðretmenliðine alan deðiþikliði yapabilecektir.) 2012 yýlýnda il içi ve iller arasýnda alan deðiþikliði suretiyle yer deðiþikliði gerçekleþtirilenlerden daha önceki alanlara geçmek isteyenler, (Sýnýf öðretmeni olarak görev yapmakta iken, il içi ve iller arasýnda alan deðiþikliði yaparak zihinsel engelliler sýnýf öðretmenliðine geçenler ile herhangi bir alan öðretmeni olarak görev yapmakta iken teknoloji ve tasarým alanýna geçenler tekrar eski alanlarýna dönebileceklerdir.) -Sýnýf öðretmeni olarak görev yapmakta iken, 2012 yýlýnda zihinsel engelliler sýnýfý öðretmeni olarak alan deðiþtiren ancak yargý kararý gereðince tekrar sýnýf öðretmenliðine döndürülenlerden 540 saatlik zihinsel engelliler sýnýfý öðretmenliði programýný baþarýyla tamamlayanlar zihinsel engelliler sýnýfý öðretmenliði alanýna, sýnýf öðretmeni olup 2012 yýlýnda alan deðiþtirerek zihinsel engelliler sýnýf öðretmenliðine atanan, daha sonra Danýþtay kararý ile atamalarý iptal edilenlerin; 540 saat teorik olarak zihinsel engelliler sýnýf öðretmenliði eðitim programý almalarý mümkün deðildir. Milli Eðitim Bakanlýðý, söz konusu öðretmenlerin teorik olarak aldýklarý eðitim programý ile birlikte zihinsel engelli sýnýflarda verdikleri uygulamalý eðitimi de deðerlendirmelidir. Aksi takdirde 540 saat teorik eðitim þartý öðretmenlerin maðduriyetini gidermeyecektir. Herhangi bir alan öðretmeni olarak görev yapmakta iken, 2012 yýlýnda teknoloji ve tasarým alanýna alan deðiþtiren ancak yargý kararý gereðince tekrar önceki alanýna döndürülenlerden, 90 saatlik teknoloji ve tasarým öðretmenliði eðitim programýný baþarýyla tamamlayanlar teknoloji ve tasarým alanýna alan deðiþikliði baþvurusunda bulunabileceklerdir. Ancak öðretmenler diplomalarýnda yazýlý yan alanlarý ile aylýk karþýlýðý okutabilecekleri derslerin öðretmenliðine alan deðiþikliði yapamayacaklardýr. Eðitim kurumu yöneticileri, görevli olduklarý okulda geçebilecekleri alanda boþ norm kadro olmasý halinde kendi eðitim kurumlarýný tercih edebilecekler ve bu alana atanmalarý halinde yöneticilikleri devam edecektir" dedi. Eðitim kurumlarý yöneticilerinin görevli olduklarý eðitim kurumlarýnda alan deðiþtirmeleri için alanlarýnda boþ norm þartýnýn aranmasýnýn saðlýklý bir uygulama olmadýðýnýn altýný çizen Çýnar, "Yöneticilerin görev yaptýklarý okullara alan deðiþtirmeleri için geçmek istedikleri branþlarda boþ norm kadro þartý aranmamalýdýr. Bakanlýk bu konuyu mutlaka çözmelidir. Kadrolarýnýn bulunduðu eðitim kurumu dýþýnda baþka bir eðitim kurumuna alan deðiþtirmek üzere baþvuran yöneticilerin ise, bu alana atanmalarý durumunda yöneticilik görevleri sona erecektir. Yurtdýþýnda görevlendirilenler ile aylýksýz izinli olan öðretmenlerden, en geç 17 Þubat 2014 tarihi itibarýyla görevine baþlayacaklarýný belgelendirenler alan deðiþikliði baþvurusunda bulunabileceklerdir. Merkez ve taþra teþkilatýnda geçici görevlendirilenler de alan deðiþikliði baþvurusunda bulunabilecek olup, alan deðiþikliði gerçekleþenlerin görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine baþlamalarý saðlanacaktýr. Baþvurular, elektronik ortamda yapýlacak, görevden ayrýlma ve baþlamalar yarýyýl tatilinde tamamlanacaktýr" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Vali Baþköy'den, Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okuluna ziyaret Vali Sabri Baþköy, Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Ýl Milli Eðitim Müdür Vekili Ali Kurnaz ile Okul Müdür Yardýmcýlarý Ýsmail Karademir ve Levent Tuzcu da hazýr bulundu. 10 sýnýfta toplam 81 özel öðrenci ve 20 öðretmenle eðitime devam eden Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, Okul Müdür Yardýmcýlarý Ýsmail Karademir ve Levent Tuzcu'dan okul ve öðrenciler hakkýnda bilgi aldý yaþ gurubundaki orta ve aðýr düzeyde öðrenme güçlüðü çeken özel öðrencilerle el sanatlarý, taký tasarým ve kaðýt kesme gibi el becerilerinin kazandýrýldýðý okuldaki sýnýflarý gezen Vali Baþköy, özel öðrencilerle yakýndan ilgilendi ve onlara leblebi ikramýnda bulundu. Okulun yemekhanesi, bahçesi ve spor salonunda da incelemelerde bulunan ve beden eðitimi dersinde özel öðrencilere eþlik eden Vali Baþköy, " Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'nde kendine yetecek derecede baðýmsýz yaþam becerisi kazanmýþ özel öðrencilerimiz eðitim ve uygulama dersleri alýyor. Bu öðrencilerimiz önemli bir aþamayý geçerek bir nebze olsun bireysel bakýmlarýný yapabiliyorlar. Þimdiki aþama ise el becerisi kazanma aþamasýdýr. Bu okul ve merkezimizde görev yapan öðretmenlerimizin fedakarlýðý sayesinde özel öðrencilerimiz yeni aþamalar kaydederek kendi seviyesine göre geliþim ve ilerleme saðlamaktadýrlar" dedi. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezi ve kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. Açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek bölgeler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Cemilbey Caddesi KSS. kavþaðý civarý bir kýsmýna tarihlerinde saatleri arasýnda: Gökdere köyü, Hacýhasan Mahallesi, Ýðdeçal Mahallesi, Karaçay Mahallesi, Kýzýlkaya Mahallesi, Pamukaða Mahallesi, Doðan köyü ve Yaylabaþý köyleri tarihlerinde saatleri arasýnda: Figani köyü.

10 HABER 10 AK Partili gençlerden Abdülkadir Molla'nýn idamýna tepki! AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada Bangladeþ Cemaati Ýslami Hareketinin Genel Sekreteri Abdülkadir Molla'nýn hükümet tarafýndan idam edilmesine tepki gösterildi. Gençlik Kollarý Baþkanlýðýndan yapýlan açýklama þöyle: "Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Hayýr, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz." ( Bakara 154 ) Ayeti Kerime böyle buyurmuþtu, bin dörtyüz yýl öncesinden Her zaman yolunda yürüdüðümüz o kutlu Nebiye gönderilen kutlu sözlerdi. Ýnandýk iman ettik. Ve biz kýyamet gününde âlimlerin mürekkebi ile þehitlerin kaný tartýlýr, âlimlerin mürekkebi þehitlerin kanýndan aðýr gelir." (Suyûti, el Câmiu's Saðir, nr 10026; Ýbn Abdilberr, Câmiu Beyâni'l- Ýlm, nr. 139.) Hadisi þerifine göre yine Alimlerin Þehid olacaðýna da yakýndan þahittik Tek arzularý vardý onlarýn (Alimlerin) ve o da kuru bir cihangirlik davasý deðildi. Tek arzularý vardý onlarýn, milleti eðitmek; ve Onun için cehennemde bile yanmaya razýydýlar. Ýþte Alim odur ki Cemiyetin imaný için kendini feda etsin, Ýþte alim odur ki Üstad Necip Fazýl gibi ciðerinden kalemine kan çeksin ve gençliðe ve milletine hakký göstersin hakikati göstersin. Son olarak Bangladeþ hükümetinin, mütefekkir ve alim Abdulkadir Mollanýn idamý hakkýnda Bizde Adnan Menderes'in dediði gibi, "Dirimden korkmayacaktýnýz. Ama þimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir" diyor, Bangladeþ Hükümetinin bir Abdulkadir Molla öldürdüðünü ama bin Abdülkadir Molla'ya vesile olduðunu söylüyor, bu hukuka aykýrý infazý ve müsebbiplerini en þiddetli þekilde kýnýyor." AK Parti Bayat Kadýn Kollarý'ndan hastane ziyareti AK Parti Bayat Ýlçesi Kadýn Kollarý Baþkaný Canan Aktaþ, Baþkan Yardýmcýsý Züleyha Çakýr ve yönetim kurulu üyeleri, Bayat Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Ali Adnan Çakan, Müdire Serap Kekili ve yeni atanan Dahile Uzmaný Hatice Saðlam ile hastalarý ziyaret ettiler. Baþhekim Dr. Ali Adnan Çakan yeni yapýlacak olan hastane hakkýnda bilgiler verdi. Çakan hastane hakkýnda hastalardan gelen tüm önerilere deðer verdiklerini ifade ederek, "Bizler gelen hastalarýmýzýn burada güler yüzlü karþýlanarak, aldýðý saðlýk hizmetinden memnun olarak ayrýlmasýný önemsiyoruz" dedi. AK Parti Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Canan Aktaþ ise AK Parti iktidarý ile saðlýkta çýðýr açýldýðýný Bakanlýðýn saðlýk alanýndaki yapmýþ olduðu reformlarýn köklü ve kalýcý olduðunu söyledi. Kadýn Kollarý yönetimi daha sonra hastalarý ziyaret etti. Fatma Karakurt isminde yaþlý bir hasta ile ilginç bir diyalog yaþadýlar. Fatma Karakurt 100 yaþýnda olduðunu çok hükümetler baþbakanlar gördüðünü ama Recep Tayyip Erdoðan gibisinin bu memleketin baþýna zor geleceðini söyledi. Kadýn Kollarý üyeleri ziyaretlerin ardýndan hastaneden ayrýldýlar. Bahadýr YÜCEL Osmancýk MYO'da "Ekmek Ýsrafý" konferansý "Aþýcýlýk ve budama kurslarý baþladý" Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Mimar Sinan Halk Eðitim Müdürlüðü iþbirliðinde organize edilen aþýcýlýk ve budama kurslarý baþladý. Kurslarda kursiyerlere yetiþtiricilik, budama ve zirai mücadele konularýnda teknik bilgiler veriliyor. Þimdiye kadar düzenlenen altý adet kursa 243 üretici katýlýrken Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliði ile açýlan 7. kursa 44 üretici katýldý. Açýlan kursta teorik olarak 4 hafta eðitim verilecek ve uygulamalar da Ýl Müdürlüðü bahçesinde yapýlacak. Eðitim konularý ilde yetiþtirilen meyvelerin çoðunu kapsayacak ve budama, aþýlama, sulama, gübreleme, hastalýk ve zararlýlar ile mücadele ile çevreye duyarlý tarým konusunda bilgiler verilecek. Açýlan kursta kursiyerlere hitaben eðitimin açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Ermiþ, eðitime gösterilen yoðun ilgiden ve kursta bir bayanýn olmasýndan da ayrýca bir memnuniyet duyduklarýný belirterek, eðitim süresince olabildiðince görsel ve teknik bilgilerin uzman öðreticiler tarafýndan verileceðini, katýlýmcýlarýn sadece programlanmýþ konular deðil karþýlaþtýklarý problem ve sorunlarý da burada öðrenebileceðini ifade etti. Ermiþ, açýlan bu kurslarýn üreticilerin bakýþ açýsýný deðiþtireceðini doðru bilinen yanlýþlarýn fark edileceðini her katýlýmcýya ayrý bir özellik kazandýracaðýný ayrýca ileriki dönemlerde talep olduðu takdirde Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Mimar Sinan Halk Eðitim Müdürlüðü iþbirliðiyle kurslara devam edileceðini söyledi. Yasin YÜCEL Dr. Sadýk Ahmet'te kan baðýþý kampanyasý Kýzýlay Derneði Çorum Þubesi Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu'nda kan baðýþý kampanyasý düzenledi.dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu Öðretmen Ali Top Kütüphanesinde gerçekleþtirilen kampanyada ilk olarak Kýzýlay Derneði Çorum Kan Baðýþ Merkezi Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal tarafýndan okul öðrencilerine kan baðýþý konusunda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Ýki oturumda gerçekleþen toplantýda kan baðýþý ve Kýzýlay gönüllüsü olma ile ilgili öðrenciler bilgilendirildi. Kan baðýþýna okul öðretmenleri ve veliler yoðun ilgi gösterdiler. Okula kan baðýþlamak için gelenlerden durumu uygun olanlar kan baðýþýnda bulunarak üç kiþinin hayatýnýn kurtulmasýna vesile oldular. Yýlmaz MERT Alperen Ocaklarý'ndan seminerler baþladý Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Vakfý'nda seminerler baþladý. Alperen Ocaklarý'nýn ilk seminerini BBP'nin kurucularýndan Nihat Argut verdi. Seminerden sonra gündeme dair sohbet gerçekleþti. Seminerde Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel ve Alperen'ler hazýr bulundu. Fatih Yücel '' Seminerlerimiz bundan sonra her hafta düzenli olarak yapýlacaktýr, seminerlerimize bütün kardeþlerimizi bekliyoruz'' dedi. Bahadýr YÜCEL Kesintiler TEÝAÞ kaynaklý YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada iki gündür gerçekleþen elektrik kesintilerinin kendilerinden deðil TEÝAÞ'tan kaynaklandýðý belirtildi. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Ýl Koordinatörlüðümüz sorumluluk alanýnda bulunan TEÝAÞ'a ait trafo merkezlerinde önceden zamaný ve süresi belirtilmeksizin tarihlerinde yapýlan kesintiler þirketimiz sorumluluðunda olmayýp, TEÝAÞ kaynaklý kesintilerdir. Konuya iliþkin ayrýntýlý açýklama web sitemizde mevcuttur." Zirai Don uyarýsý! Meteoroloji Genel Müdürlüðü 10. Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada üreticilere hafta sonu için zirai don uyarýsýnda bulunuldu. Yapýlan son meteorolojik analiz ve tahminlere göre bölgede etkili olan, kýyýlardaki hafif ve iç kesimlerdeki kuvvetli don olayýnýn önümüzdeki iki gün boyunca (14-15 Aralýk 2013 günleri) daha devam etmesi bekleniyor. Don olayýnýn yol açabileceði olumsuzluklara karþý, tarýmsal faaliyette bulunan üreticiler baþta olmak üzere, vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý gerekiyor. Osmancýk Ömer Derindere MYO'da 'Ekmeðini Ýsraf Etme' konulu konferans düzenlendi. Ekmek Ýsrafýný Önleme kampanyasý kapsamýnda Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öðr. Gör. Erkan Cihangir tarafýndan 'Ekmeðini Ýsraf Etme' konulu konferans verildi. Öðr. Gör. Cihangir konuþmasýnda, toplumun nimet saydýðý ve kutsal bir deðer atfettiði ekmekle ilgili üretim, tüketim, israf ve tüketici alýþkanlýklarý hakkýnda bilgiler vererek, ekmek israfýnýn önlenmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiðini hatýrlattý. Bu amaçla, ekmek israfý ile ilgili toplumda duyarlýlýðýn oluþturulmasý gereðine deðinen Öðr. Gör. Cihangir, israfýn üretim ve tüketim aþamalarýnda önlenmesi, yine ekmeðin uygun yöntemlerle saklanmasýnýn saðlanmasý, bayat veya ihtiyaç fazlasý ekmeðin insan gýdasý olarak deðerlendirilmesi konularýnda bilgiler verdi. Bahadýr YÜCEL Osmancýk'ta sýra kaldýrým çalýþmasýnda Osmancýk Belediyesi, altyapý çalýþmalarý ve asfalt dökümü tamamen sona eren Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesinde kaldýrým çalýþmalarýna baþladý. Kaldýrým yapým çalýþmalarýný yerinde denetleyen Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Alt yapý ve asfalt çalýþmasý tamamen biten Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesinde kaldýrým yenileme çalýþmalarýna baþladýk. 75 cm. geniþletilen kaldýrýmlarýmýz ortalama 2,5 metre geniþliðe ulaþýyor. Yeni kaldýrýmlarýmýzýn yüzeyinde doðal taþ kaplamalý wash beton karo, beton küp taþý ve andezit taþýndan oluþan kaymayý önleyici malzeme çeþitleri kullanýlacaktýr. Ayrýca görme engelli vatandaþlarýmýz düþünülerek sarý renkli, kabartma çizgili karo taþlarý döþenecek, yine engelli vatandaþlarýmýzýn akülü araçlarýnýn kaldýrýmlara rahatça iniþ çýkýþý için özel rampalar yapýlacaktýr. Kaldýrýmlarýmýzda cadde boyunca led ýþýklandýrma sistemi bulunan aydýnlatma direkleri kullanýlacak, kaldýrým üzerindeki aðaçlarýmýzda gençleþtirme yapýlacaktýr. Modern þehircilik anlayýþý ile tasarlanan kaldýrýmlarýmýz bittiðinde; aydýnlatmasý, çevre donatý elemanlarý ile Osmancýklý hemþerilerimize yakýþan bir görünüme kavuþacaktýr" dedi.

11 SPOR Çorumspor zor virajda Ligdeki 3 galibiyetini deplasmandan getiren Çorumspor, yarýn deplasmanda Ankara ekibi Gölbaþý Belediyespor'un karþýsýna puan için çýkacak. Gölbaþý Belediyesi Muhsin Yazýcýoðlu Stadý'nda saat 13.30'da baþlayacak Gölbaþý Belediyespor-Çorumspor karþýlaþmasýný Mersin bölgesi hakemlerinden Alkan Altan yönetecek. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Gölbaþý Belediyespor ile Çorumspor arasýnda oynanacak maçta Altan'ýn yardýmcýlýklarýný Barýþ Öztürk ve Hakan Akkaya yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Mikail Meþe Teknik direktör Sunay Güneþ'in Merzifonspor ile anlaþmasýnýn ardýndan hafta boyunca takýmý hazýrlayan yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ puan almak zorunda olduklarý bir maça çýkacaklarýnýn altýný çizdi. Karakuþ, bu karþýlaþmanýn kendileri için çok önemli olduðuna vurgu yaptý. EKSÝKLER DÜÞÜNDÜRÜYOR Kýrmýzý kart cezalýsý Bilal dýþýnda eksiði bulunmayan Çorumspor'un sahaya þu onbir ile çýkmasý bekleniliyor: Ali, Osman Seçgin, Abdussamed, Moubarak, Mehmet Ali, Ercan, Hüseyin, Veli, Arif, Orhan, Avne. ADNAN YALÇIN 11 HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý ve hakem listeleri þu þekilde: Karakuþ: ilk hedefimiz yenilmemek olacak Teknik Direktör Sunay Güneþ'in takýmdan ayrýlmasý ile kýrmýzý siyahlý takýmýn baþýna getirilen yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ Gölbaþý Belediyespor maçý öncesi verdiði demecinde temkinli konuþarak "Ýlk hedefimiz yenilmemek olacak" dedi. Sunay Güneþ'in takýmdan ayrýlmasýnýn ardýndan hafta içinde takýmý hazýrlayan Karakuþ "Sunay hoca takým içinde futbolcular tarafýndan sevilen bir insandý. Ona bize verdiði kýymetten dolayý futbolcular adýna teþekkür ediyorum. Hocamýzýn yokluðunu kapatmak adýna bizde hafta içinde futbolcularla daha yakýndan ilgilenerek kendilerini en iyi þekilde maça hazýrladýk. Rakibimiz hakkýnda da gerekli bilgileri edindik ve buna göre taktik çalýþmalarýmýzý yaptýk. Hafta içinde çok iyi hazýrlandýðýmýzý düþünüyorum. Gölbaþý Belediyespor zaman zaman istikrasýz sonuçlar alsa da grubun iyi ve iddialý takýmlarýndan bizde kümede kalma adýna her maçtan puan çýkarmak zorunda olan bir takýmýz bunun bilinci ile deplasmanda oynayacaðýmýz maçta ilk hedefimiz yenilmemek olacak. Maçýn ilerleyen dakikalarýnda da yenmek için hamlelerimizi yapacaðýz. Futbolcularýn maç öncesi istekli olmalarý hýrslarý beni umutlandýrýyor. Umarým bu zor maçtan Ankara'daki taraftarlarýmýzýnda desteði ile puan çýkarýrýz." Dedi. Gölbaþý Belediyespor maçýna otobüs ÇESOB'tan Çorumspor'a otobüs desteði bu kez de ÇESOB'tan geldi. Kýrmýzý siyahlýlar, her deplasman öncesi yaþanan otobüs sýkýntýsýný bu kez ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn desteði ile atlattý. Sezon baþýndan itibaren deplasmanlara saðlanan otobüs destekleriyle gidebilen kýrmýzý siyahlý takýmýn yarýn Gölbaþý Belediyespor ile Ankara'da oynayacaðý maça futbolcularý götürecek otobüs desteðini ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç saðladý. Çorumspor yönetimi adýna ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a teþekkür eden Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak þimdiye kadar kendilerine destek veren herkese bir kez daha teþekkür ettiklerini kaydetti. Çimentospor'dan Çorum Belediyespor'a ziyaret Ýskilip ikinci yarýda yýkýldý Amatör Küme Büyükler Ligi'nde mücadele eden Çimentospor yönetimi, Çorum Belediyespor'un dün gerçekleþtirdiði antrenmaný ziyaret etti.çimentospor Baþkaný Murat Çaðlayan ve yönetici Okay Koca Erzurum Büyükþehir Belediyespor hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor'un dün gerçekleþtirilen antrenmanýný ziyaret ederek futbolculara baklava ikramýnda bulundular. Çorum Belediyespor'un maçlarýna gelemediðini ancak yakýndan takip ettiðini belirten Baþkan Murat Çaðlayan yarýn oynanacak olan karþýlaþmada takýma baþarý dileklerinde bulundu. ARÝF CEYLAN'A ÇÝMENTOSPOR EÞOFMANI Geçtiðimiz sezonlarda Çimentospor'un baþýnda yer alan Arif Ceylan'ý Çimentospor Baþkaný Murat Çaðlayan unutmadý. Dün gerçekleþtirilen antrenmaný ziyaret eden Baþkan Murat Çaðlayan, Arif Ceylan'a Çimentospor eþofmaný hediye etti. Ceylan'a Çimentospor'a verdiði emeklerden dolayý teþekkür eden Çaðlayan, Çorum Belediyespor'da baþarý dileklerinde bulundu. SPOR SERVÝSÝ ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: 1 SÝNCAN BELEDÝYESPOR: 2 SAHA: Þehit Mikail Kaya. HAKEMLER: Erhan Altaþ, Mehmet Bulut, Furkan Þehirli. 4. Hakem: Serhat Korkmaz. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Ahmet, Salih, Turgay, Enes, Ýlker, Engin (Mustafa Uçar), Pala Lamine (Emrecan), Ali (Bünyamin), Hüseyin, Osman, Mustafa Veran. SÝNCAN BELEDÝYESPOR: Emrah, Berkay (Fatih), Abdurrahim, Engin, Tolga, Uður, Atilla (Emrah Üstüner), Oðuzcan, Kadir, Ufuk (Haydar), Arif. GOLLER: 35. Mustafa Veran (Ýskilip Belediyespor), 60. dak. Emrah Üstüner, 72. dak. Ufuk (Sincan Belediyespor) Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta kümede kalma savaþý veren Ýskilip Belediyespor puan umudu ile çýktýðý Sincan Belediyespor karþýsýnda yine hüsrana uðradý. Ýskilip Belediyespor kendi evinde konuk ettiði Sincan Belediyespor'a 1-2 maðlup oldu ve haftayý 6 puanda kapattý. Ýskilip'te oynanan karþýlaþmanýn 35. Dakikasýnda Mustafa Veranla öne geçen Ýskilip temsilcisi ilk yarýyý bu golle 1-0 önde kapattý. Ýkinci yarýda ligin namaglup tek takým takýmý olan Sincan Belediyespor karþýsýnda gol sayýsýný artýramayan Ýskilip Belediyespor rakibinin son yarým saatte 60. Dakikada Emrah ve 72. Dakikasýnda Ufuk ile bulduðu gollere mani olamayýnca sahayý boynu bükük terk etmek zorunda kaldý. SPOR SERVÝSÝ Sandýklýspor golcü aldý Geçtiðimiz sezon ara transferde Nilüferspor'dan Erzurum Büyükþehir Belediyespor'a transfer olan ve bu sezon 30 Ekim'de kadro dýþý býrakýlan golcü futbolcu Kemal Akbaba, Elibol Sandýklýspor'a imza attý. Spor Toto 3. lig. 2.grupta ilk yarýnýn bitmesine 1 maç kala Elibol Sandýklýspor, transfer çalýþmalarýna hýzlý bir baþlangýç yaparak, Erzurum Büyükþehir Belediyespor'un kadro dýþý býraktýðý Kemal Akbaba'yý transfer etti. Geçtiðimiz sezonun ikinci yarýsýnda Bursa Nilüferspor'dan Erzurum Büyükþehir Belediyespor'a transfer edilen ve Mavi-beyazlý renklere baðlanan Kemal Akbaba, geçtiðimiz sezonun ikinci yarýsýnda attýðý 11 golle takýma büyük katký saðlamýþtý. Bu sezon sakatlýklar yüzünden eski formundan uzak kalan golcü futbolcu, 30 Ekim 2013 tarihinde yönetimin kararý ile kadro dýþý býrakýlmýþ ve mukavelesi feshedilmiþti. BÝR BUÇUK YILLIK SÖZLEÞME ÝMZALADI Kýrmýzý- beyazlýlar, Kemal Akbaba ile 1.5 yýllýk sözleþme imzaladý. Daha önce Süper ligde 7 maç, Bank Asya'da 38 maç, 2.ligde 29 maç ve Milli takýmda 34 defa forma giymiþ, Beþiktaþ ve Gençlerbirliði'nin baþarýlý santraforu Kemal Akbaba ile 1.5 yýllýk sözleþme imzalayan Elibol Sandýklýspor, transferde ilk bombasýný patlattý. Hafta baþýnda 6 oyuncusuyla yollarýný ayýran Kýrmýzý- beyazlýlarýn transfer çalýþmalarýnýn devam edeceði belirtildi. SPOR SERVÝSÝ

12 Gözler sahada, kulaklar Düzyurt maçýnda olacak Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta þampiyonluk için mücadele eden Çorum Belediyespor, ilk yarýnýn son maçýnda sahasýnda ligdeki en yakýn takipçisi Erzurum Büyükþehir Belediyesporla Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda karþýlaþacak. Gözlerin sahada, kulaklarýn Maltepespor-Düzyurtspor maçýnda olacaðý haftada kýrmýzý siyahlýlarda tek hedef Erzurum temsilcisini yenmek olacak. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 13.30'da baþlayacak Çorum Belediyespor ile Erzurum Büyükþehir Belediyespor arasýndaki karþýlaþmayý Ýzmir bölgesi hakemi Yiðit Arslan yönetecek. Geçtiðimiz sezon iki maçta da yenildiði Erzurum ekibinden rövanþý almak isteyen kýrmýzý siyahlý ekip haftaya 16 maçta 29 puanla 2.sýrada giriyor. Zirve yarýþýnda aldýðý puanlarla dikkatleri üzerine çeken Belediyespor'da hafif sakatlýklarý bulunan futbolcularýn maç Ýncedal: Çetin bir mücadele olacak Lig ikincisi Çorum Belediyespor'la zorlu bir doksan dakikaya çýkacaklarýný ifade eden Erzurum Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, "Çorumlu futbol severler çetin bir mücadele izleyecek. Çorum'a mutlak puan ya da puanlar almak için gideceðiz. Kendimize güveniyoruz. Oyuncularým beni ve camiamýzý mahcup etmeyecek" dedi. Bu arada Erzurum ekibinde sakat futbolcularýn tedavisi tüm hýzýyla sürüyor. Kýrmýzý kart cezasý biten Kerem Kaya'nýn takýmdaki yerini bu hafta sonu oynanacak olan Çorum Belediyespor maçýnda almasý bekleniyor. SPOR SERVÝSÝ anýnda sýkýntý yaþamasý teknik heyetin tek sýkýntýsý olarak göze çarpýyor. GEÇEN SEZON ÝKÝ MAÇI DA ERZURUM KAZANDI Geçtiðimiz sezon ayný grupta mücadele eden iki ekibin karþýlaþmalarýndan iki maçý da kazanan Erzurum Büyükþehir Belediyespor Ligin 16. Haftasýnda Çorum'a 26 puanla geliyor. Geçtiðimiz sezon Gümüþhanespor'u 2. Lige çýkaran teknik adam Yavuz Ýncedal'ýn tek hedefinin Belediyespor'u yenerek ikinci sýrada devreyi kapatmak. MUHTEMEL ONBÝR Çorum Belediyespor Teknik Direktör Sedat Özbað'ýn Belediyespor'u bu maça þu 11 ile sahaya sürmesi bekleniliyor: Çaðrý, Osman Bodur, Ýmam, Nedim, Yakup, Furkan, Mehmet Akif, Oðuzhan Yalçýn, Murathan, Emir, Buðra. ADNAN YALÇIN Tribün liderleri taraftarý maça davet etti Çorum Belediyespor tribün liderleri Erdoðan Zembil ve Fatih Ahýskalý, taraftarlarý yarýn oynanacak olan Çorum Belediyespor-Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýna davet etti.çorum sevdalýlarýnýn Çorum Belediyespor'a sahip çýkmalarýný isteyen Zembil ve Ahýskalý sadece Kent merkezi deðil, ilçelerde yaþayan vatandaþlara da seslenerek yarýn saat 13.30'da Erzurum BB ile oynanacak müsabakada Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'ný doldurmalarýný istedi.erdoðan Zembil, "Erzurum karþýlaþmasý son yýllarýn en önemli karþýlaþmasý taraftarlarýmýzýn bu maça gelerek bu önemli maçta takýmlarýný yalnýz býrakmamalarýný istiyorum" SPOR SERVÝSÝ Erzurum maçýnýn hakemi Ýzmirli Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyespor'un yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynayacaðý Erzurum BB karþýlaþmasýný Ýzmir bölgesi hakemlerinden Yiðit Arslan yönetecek. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 13.30'ta baþlayacak maçta Arslan'ýn yardýmcýlýklarýný ise Muðla bölgesinden Volkan Cindemir ile Ýzmir bölgesinden Uður Göçmen yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise yine Ýzmir bölgesinden hakemi Uður Topaloðlu. 17. HAFTANIN HAKEMLERÝ TFF Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 17. hafta maçlarýný yönetecek hakemleri açýkladý. Haftanýn karþýlaþmalarý ve görev alan hakemler þöyle: Çorum Belediyespor-Erzurum Büyükþehir Belediyespor: (H) Yiðit Arslan, (Y) Volkan Cindemir, (Y) Ýsmail Uður Göçmen, (D) Uður Topaloðlu, (G) Namýk Karaman. Hacettepe Spor-Sakaryaspor A.Þ. (H) Sertaç Þaroðlu, (Y) Ufuk Altunbaþ, (Y) Habip Tiryaki, (D) Sinan Ertinðü, (G) Cahit Kum. Elibol Sandýklýspor-Darýca G.Birliði (H) Sedat Sert, (Y) Ýlker Karaciðer, (Y) Þaban Nedirli, (D) Asker Açýkgöz, (G) Recep Kesici. Balçova Belediye Spor-Sancaktepe Belediye Spor (H) Salih Salar, (Y) Soner Maraþ, (Y) Öncer Duru Özel, (D) Ejder Yapýcý, (G) M.Orhan Anþin. Maltepespor-Düzyurtspor (H) Deniz Gültekin, (Y) Semih Uðurdur, (Y) Uður Erdoðan, (D) Uður Önay, (G) Cengiz Baykuþ. Bursa Nilüferspor A.Þ.-Manavgat Evrenseki Spor (H) Volkan Yalýn, (Y) Özer Velioðlu, (Y) Sema Yýldýrým, (D) Metin Oðuz, (G) Ercan Ýnegöllüler. Ünyespor-Çýksalýn Spor (H) Emre Duz, (Y) Alparslan Yýlmaz, (Y) Mükremin Uzer, (D) Mustafa Eymür, (G) Engin Güner. Batman Petrolspor-Orhangazispor (H) Erkoç Doðan, (Y) Vedat Demir, (Y) Tunay Ateþ, (D) Ýsah Demircan, (G) Halil Baylan. 68 Yeni Aksaray Spor-Elazýð Belediyespor (H) Mehmet Kaftancý, (Y) Murat Emin Özþakrak, (Y) Osman Kozan, (D) Onur Ýçyer, (G) Murad Çýnar. SPOR SERVÝSÝ Darýca'da temizlik operasyonu Darýca G.B. yönetim kurulu, devre arasýnda yapacaðý operasyonu 1 hafta erkene çekti ve dün Gökhan Korkmaz, Selcan ve Alican'ý süresiz kadro dýþý býraktý. Darýca G.B.'de biletler kesildi. Yönetim Kurulu, sezon baþýnda transfer edilen ve þans tanýnan Ýlk yarýyý hedefleri açýsýndan önemli bir maçla kapatacaklarýný ve bu maçtan 3 puan beklediklerini ifade eden Teknik Direktör Sedat Özbað, bu maçý taraftarýn desteði kazanacaklarýna emin olduðunu söyledi. Ýlk yarý hedefinin 32 puan olduðunun altýný çizen teknik adam "Takým olarak ilk yarýyý istediðimiz yerde bitirmek istiyoruz. Yarýn oynayacaðýmýz Erzurum Büyükþehir takýmý grubun þampiyonluk adaylarýndan. Onlarda bu maçý kazanarak ikinci yarý için daha umutlu olmak isteyecekler. Bu maç öncesi havalarýn soðuk gitmesi zeminin sertleþmesi bizim için handikap olacak. Rakip bu zemine alýþýk biz iyi zeminde daha iyi futbol oynuyoruz. Hafta içinde saha þartlarýný da göz önünde bulundurarak hazýrlýklarýmýzý yaptýk. Saha dezavantajýmýzý taraftarýmýzýn desteði ile kapatmak istiyoruz. Ben tüm Çorum'un bu maçta yanýmýzda olacaðýna inanýyorum. Artýk Çorum takýmýna sahip çýkacak ve destek verecektir. Son Çýksalýnspor maçlarda beklenen performansý ortaya koyamayan Gökhan Korkmaz, Selcan Pekkanlý ve Alican Özaltun'u süresiz kadro dýþý býraktý. Teknik Direktör Tunahan Akdoðan'ýn da fikrini sorarak bu kararý alan yönetim kurulu, devre arasýnda yapýlacak takviyeler içinde kollarý sývadý. Özbað: Kazanmak zorunda olduðumuz bir maç oynayacaðýz Maça bak, maça maçýnda bunun örneðini gördük bu hafta daha fazla taraftarý tribüne bekliyoruz. Sonuçta kazanmak zorunda olduðumuz bir maça çýkacaðýz biz elimizden geleni yapacaðýz.taraftarlarýmýzýn da sahada kazanmak için mücadele edecek futbolcularýna vereceði destekle devre arasýna üç puan ve hedefine ulaþmýþ olarak girmek istiyoruz" dedi. ADNAN YALÇIN Batman Petrolspor'u yenerek liderlik potasýna yeniden giren Büyükþehir Belediyespor ile Darýca Gençlerbirliði deplasmanýnda 1 puan getiren Çorum Belediyespor yarýn saat 13.30'da Çorum'da karþýlaþacak. Erzurum ekibinde sarý kart cezalýsý Güner Okay dýþýnda eksik bulunmazken, Çorum belediyespor'da Oðuzhan Saraçoðlu, Okan Avcý kadroda yer almayacak bunlara ilaveten Murathan Buruþ, Furkan Çalýþýr ve Osman Bodur'un hafif sakatlýklarý bulunuyor. SON YILLARIN EN ÖNEMLÝ MAÇI Spor Toto 3. Lig 2. Grupta þampiyonluk parolasý ile yola çýkan Çorum Belediyespor, Erzurum Büyükþehir Belediyespor'u yenerek ilk yarýyý lider bitirme þansýný yakalamak istiyor. Son yýllarda Çorumspor'un 2. Lig ve ardýndan 3. Lige düþmesi ve Belediyespor'un da geçtiðimiz yýl son maçlarda kümede kalmasý hatýrlandýðýnda, bu maçtan alýnacak galibiyetle þehir son yýllarda ilk kez þampiyonluk havasýna girecek. Geçtiðimiz hafta maçlarý sonunda, Çorum Belediyesporla birlikte zirvede yer alan takýmlarýn sürpriz þekilde puan kayýplarý, Erzurum Büyükþehir Belediyespor'un ise Batman Petrolspor galibiyeti, 2. Grupta zirve heyecanýný yeniden doruða taþýdý. Grupta 29 puanla 2. sýrada yer alan Çorum Belediyespor ile 26 puanla üçüncü durumda bulunan Büyükþehir Belediyespor maçýnýn sonucu 2. grupta ilk yarý sýralamasýný belirleyecek. GEÇEN SEZON ÝKÝ MAÇI DA ERZURUM KAZANDI sezonunda da ayný grupta yer alan Büyükþehir Belediyespor ve Çorum Belediyespor'un geçen sezonki maçlarýnda karlý çýkan takým mavi beyazlý Erzurum ekibi olmuþtu. 23 Eylül 2012'de Erzurum'da oynanan maçý Büyükþehir Belediyespor maçý 2-0 kazanmýþ, 3 Þubat 2013'te Çorum'da oynanan maçtan ise Büyükþehir Belediyespor 3-0'lýk net bir galibiyetle evine dönmüþtü. ÇORUM BELEDÝYESPOR ÝÇERDE 17 PUAN TOPLADI Spor Toto 3. Lig 2. grupta ligi ikinci sýrada götüren Çorum Belediyespor kendi evinde oynadýðý 8 maçýn 5'ini kazanýrken, 2 beraberlik elde etti, bir maçtan da maðlup ayrýldý. Ýç saha maçlarýnda 13 gol kaydeden ekip, 5 golü de filelerinde buldu. Kendi evindeki maçlarda 17 puan toplayan Çorum Belediyespor, iç saha maçlarý gol sayýsý bakýmýndan mavi beyazlýlarýn gerisinde kaldý. BÜYÜKÞEHÝR DEPLASMAN PERFORMANSI Erzurum Büyükþehir Belediyespor deplasmanda oynadýðý 8 maçýn ikisini kazanýrken, 3 maçtan beraberlik aldý, 3 maçtan ise puansýz ayrýldý. Deplasman karþýlaþmalarýnda 8 gol atabilen mavibeyazlý ekip, kalesinde 9 gol gördü ve 9 puan topladý. Büyükþehir Belediyespor en farklý deplasman yenilgisini Balçova Belediyespor karþýsýnda aldý. Erzurum Büyükþehir Belediyespor deplasmanda Elazýð Belediyespor ve Manavgat Evrenseki maçlarýný galibiyetle bitirirken, Ünyespor, Maltepespor ve Balçova Belediyespor maçlarýný puansýz bitirdi. Mavibeyazlý ekip Darýca Gençlerbirliði, Sakaryaspor ve Sancaktepe maçlarýný ise bir puanla geçti. Erzurum Büyükþehir Belediyespor'un deplasmanda kaybettiði maçlarýn, grupta iddiasýz takýmlar olmasý dikkatleri çekti. ADNAN YALÇIN

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

69. þubesini Çorum'a açtý

69. þubesini Çorum'a açtý ÝHH'dan Gazze için yeni kampanya ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Gazze'ye yönelik yeni bir insani yardým kampanyasý baþlattý. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý tarafýndan düzenlenen 5. Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01. Günlük Haber Bülteni 19.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.şanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı