önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de"

Transkript

1 IRMAK GROUP Since 1974 CHP de yeni görev da l m CHP Zeytinburnu lçe Örgütü 34.Ola an Kongre sonras yeni yönetimini belirledi. lçe Baflkan Metin Do an Baflkanl ndaki yönetim kurulunun belirlendi i toplant ya ilçe tam kadro kat ld. CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an kongreyi de erlendirdi. Yapt konuflmada herkesi kucaklad. Kongrede bir arkadafl m z liste kurma girifliminde bulundu fakat liste kuramad. Bu arkadafllar m z da Örgütün üyeleridir,herkesin aday olma hakk vard r. 6 da Zeytinburnu'nda Fesle en Kokusu Zeytinburnu, Belediye Baflkan Murat Ayd n n, ''Fesle en Kokulu Bahar Hoflgeldin'' etkinli inin 3. Y l nda start Sümer Mahallesinden verdi.yefliltepe,veliefendi,yenido an Mahallerinden Fesle en da t m na devam ediliyor. 4 te Sokaklar SPARK a Peflkefl çektiler 15 te Cumhuriyetin kazan mlar na SAH P ÇIKMALIYIZ Partisinin Zeytinburnu lçe Örgütü Binas nda düzenlenen panelde konuflan DP MKK Üyesi Mimar Süleyman Uluocak, demokrasiye önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z laz m dedi. IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu : (0212) Befltelsiz : (0212) Dikilitafl : (0212) Has Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Abdulhakim Kaya, lçe yöneticileri Muhtar ve STK ziyaretlerine devam ediyor. Bu seferki ziyare Ç rp - c Mahalle Muhtar Zeki fientürk'e yap ld. 5 te DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu : (0212) Befltelsiz : (0212) Dikilitafl : (0212) Hedefimiz Yüzde 60 Oy Zeytinburnu Kazl çeflme Kültür Merkezinin Akdeniz Salonundaki tadilattan dolay iki hafta ertelen Mart ay dan flma meclisi Nisan Ay ortas nda yap ld. Divan baflkanl n Siyasi ve Hukuk ifller birim baflkan (S B) Abdülselami Delibalta, Yard mc l klar n ise Canan Aysun, Ahmet Lütfi Dalc, Elif K l ç, Adem Çelik yapt. 5 te 11 de Abdulhakim Kaya: Has Parti ktidar nda ay r m de il eflitlik olacak Safra kesesi tafllar ve Kanser Riski Safra kesesi tafllar nda ilaçla tedavi bafllang çta olumlu sonuç verse de hastalar n yar s nda 4 y l içinde tafllar yeniden olufluyor. Bu yüzden tedavide laparoskopik safra kesesi ameliyat alt n standart olarak kabul ediliyor. 60 yafl ndan sonra erkeklerin yüzde inde kad nlar n yüzde nda safra tafl olufluyor. 20 de Dönmezler nflaat San. Tic. Ltd. fiti Veliefendi Mahallesi Saha yolu Sokak No:3 Zeytinburnu / stanbul Tel: Fax: te Ba ms z Siyasi ve Aktüel Gazete Y l: 3 Say : 31 MAYIS 2012 Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... stanbul Merkez: pbx Kastamonu: Tüm Giresunlulardan Giresunspor a destek 7 de Zeytinburnu Selvispor U-19 fiampiyon 3 te Sivil Anayasa ZKS de masaya yat r ld Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezindeki yeni sivil anaya sempozyumuna ilgi büyüktü. Zeytinburnu Belediyesi'nin yeni anayasa çal flmalar na katk sa lamak amac yla Belediye Baflkan Murat Ayd n' n ev sahipli inde Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenledi i "Yeni Sivil Anayasaya Do ru" bafll kl sempozyumda konuflan Çiçek, yeni anayasa çal flmalar kapsam nda vatandafllar n görüfllerinin topland ilk bölümün bu ay sonunda tamamlanaca n ve sonras nda yaz m safhas n n bafllayaca n hat rlatt. Sayfa 4 te Zeytinburnu na 2 milyar liral k yat r m Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, kamu ve özel sektörün flu anda Zeytinburnu'nda devam eden yaklafl k 2 milyar liral k yat r m bulundu unu belirterek Çevre ilçelerin hemen hemen en pahal s olan Zeytinburnu, iflyeri olarak da konut olarak da çevredeki en pahal ilçelerden biri haline geldi dedi. 13 te Z AD Ayhan Özsoy la devam dedi 17 de Merkezefendi Spor Gecenin Kral n yapt 10 da Ero luspor Dayan flma ve Kaynaflma Gecesi 16 da Zaferspor'dan ki Dev Transfer 18 de Ç KÖFTEC ALO S PAR fi (0212) (0543) fiube - 1: Nuripafla Mah. Merv Cad. No:17/1 (Depo Dura ) Zeytinburnu - ST. fiube - 2: Semiha fiakir Cad. 112 Sk. No: 2 Zeytinburnu - ST KENT N NABZI Haluk Ünde er lkö retim Okulu nda porno skandal 2 de stanbul valisi Mutlu Zeytinburnu(nda denetimde 9 da Atatürk Ö renci yurdunun temeli at ld 9 da Zeytinburnu Berberlerine Pazar günleri tatil 13 te lçemizde 23 nisan coflkusu 12 de Ö retmen Mustafa Aslan'a sat rl sald r 20 de Kozlu Mezarl nda bomba bulundu 7 de Ak n Tekstil Yand - Kentsel Dönüflüm inflaat nda facia 11 de Rumeli Derne inin Kutlu Do um Mevlid-i 6 da ULUOCAK NfiAAT GAYR MENKUL DANIfiMANLI I

2 2 GÜNCEL MAYIS Engin fien e BB Spor da aktif görev Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Engin fien, BB Spor da Bedensel Engelli Yüzme Branfl ve Taraftar Sorumlusu oldu. Yapt baflar l çal flmalar yla dikkat çeken Belediye Meclis Üyesi Engin fien, flimdi de spor camias nda aktif görev ald. Ç a atay Kalkanc, Cebeci Spor Kompleksi Konferans Salonu nda yap lan kulübün 11. Ola an Genel Kurulu nda oy kullanan 55 delegenin tamam - n n oyunu alarak yeniden baflkan oldu. Daha önce yap lan ola anüstü kongrede yedek yönetim kurulu üyesi olan fien, Cebeci Spor Kompleksi'nde yap lan stanbul Büyükflehir Belediyesi Spor Kulübü'nün Ola an Genel Kurulu nda Asil Üye oldu. Ça atay Kalkanc 'n n baflkanl - ndaki lacivert-turunculu kulübün yeni yönetim kurulunda flu isimler yer al yor: Ahmet Hamdi Çaml, Engin fien, Mehmet Soylu, Hasan Hüseyin Yaflar, Hüseyin Pehlivan, Dinçer Çetintafl, Turgut Babuflçu, Ömer Faruk Besli, Mustafa Y lmaz, Ahmet Hamdi Gürbüz, Ömer Seyfi Aktülün, Osman Irmak Garden Plus Zeytinburnu'nda Son 7 Daire! Irmak Grup'un stanbul Zeytinburnu'nda infla etti i Irmak Garden Plus projesinde Kas m 2012 tarihinde teslim edilmesi planlanan son 7 daire 525 bin liradan bafllayan fiyatlarla al c bekliyor. Zeytinburnu'nda 4 bin 85 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen Irmak Garden Plus projes Irmak Grup taraf ndan infla ediliyor. 10 katl tek bloktan meydana gelen projede toplam 36 adet daire yer al yor. Alanlar 122 metrekare ile 206 metrekare aras nda de ifliklik gösteren dairelerin 3+1 ve 4+1 seçenekleri ile sat fla sunuldu u projede son 7 adet konut 525 bin liradan bafllayan fiyatlarla al c bekliyor. Yüzde 25 peflinatla ev sahibi olunabilen Irmak Garden Plus projesinde kalan yüzde 75'lik tutar ise bankalar n konut kredileri ile 120 aya kadar vadelendirilebiliyor. Dairelerin Kas m ay nda sahiplerine teslim edilmesinin planland Irmak Garden Plus projesinin sosyal donat lar aras nda genifl yeflil alanlar, yüzme havuzu, sauna, masaj salonu, fitness merkezi, aerobik salonu, voleybol ile basketbol sahalar, çocuk e lence parklar, Türk hamam, al flverifl ma azalar ve her daireye 2 araçl k otopark alan yer al yor. Ayd n, Osman Savafl, Celalettin Deniztoker. Engin fien, yap lan ilk yönetim kurulu toplant s nda, BB Spor un Bedensel Engelli Yüzme Branfl ve Taraftar Sorumlusu olarak yeni görevine bafllam fl oldu. Kongre öncesi yap laca söylenilen bir de iflimin içerisinde naçizane benim ismimin yer almas benim için büyük onurdur diyen Engin fien sözlerini flöyle sürdürdü: Geçti imiz sezonlarda maçlar na gidip destek verdi- im, baflar s için dua etti im ve seyrederken büyük keyif ald - m kulübümüzde görev alacak olmam taraf m mutlu etmifltir. Spor Toto Süper Lig in baflar l tak mlar ndan biri olan stanbul Büyükflehir Belediye Spor Kulübümüzün var olan baflar s na katk da bulunmak ve ter dökmek için sab rs zlan yorum. Beni bu göreve lay k gören büyüklerimi mahcup etmemek için elimden gelen bütün gayreti gösterece- im. Bizde Zeytinburnu Haber olarak Engin fien e yeni görevinde baflar lar diliyoruz. Türkiye nin lk Hadis Gazetesi ç kt... Her y l kutlu do uma özel say s ile yay na giren Dünya da ve Türkiye bir ilk olan Ceride-i Hadis Gazetesi bu y l da 20 Nisan günü Kutlu Do uma özel bir Gece tertipleyerek yeni say s n tan t ma sundu.bu y lki gazetenin manfleti O Ne Güzel Komutan oldu. Gazete Hazreti Peygamber Efendimizin Kostantiniyye Fethiyle alakal hadisini ele alarak, Fatih Sultan Mehmet Han n Peygamber sevgisini ve fetih ruhunu okuyucular na tafl m fl oldu. Gazetede Köfle yaz lar na yer verilirken fiehzade Orhan Osmano lu ile Prof.Dr. Cevat Akflit le yap lan röportajlarda Sünnet ve Hadis Üzerinde durulmufl. Tüm nsanl k stifade edebilsin diye her y l ücretsiz olan Hadis Gazetesi bu y lda nsanlar n faydalanabilmesi için ücretsiz da t lmakta. 20 Nisan gecesi düzenlenen tan t mda Kuran- Kerim Ziyafetini Hatip Abdüsamet ALTUNTAfi, Ney Dinletisi Neyzen Fatih Oral fiiir Dinletisi ve Program sunumunu Mitat GEZER üstlendi. Geceyi Osmanl da Kutlu Do- um Hizmetleri sinevizyonu tamamlad. Gecenin konu u önemli isimlerden Zeytinburnu Belediye Baflkan Sn: Murat AYDIN ve Temizlik flleri Müdürü, Zab ta Müdürü, Ak Parti ilçe baflkan VIP konuk olarak programa efllik ettiler. Gazetenin imtiyaz sahibi Muhammed kutsal gazetenin y ll k de il ayl k yay na girmesini amaçlad klar n ve ekonomik nedenlerden ötürü y ll k yay na girmek zorunda oldu unu aç klarken. Amaçlar n n Hazreti Peygamberin hadislerini insanlar m z n hayatlar - na rehber etmek oldu unu, Hazreti Peygamberin Hoflgörüsünün ve Evrensel ilkelerinin yay lmas n anlatan Kutsal bir ilki gerçeklefltirmenin memnuniyetini ve heyecan n yaflad klar n da belirtti y l nda Hazreti Peygambere lk Nüfus Cüzdan n tasarlad n, 2012 y l nda Hazreti peygamberin Ehlibeytinden oluflan bir soya ac - n n da kutlu do um gecesinin sergisinde yer ald n söyleyen Kutsal, ilerleyen dönemlerde farkl projelerimizi insanlar m z istifadesine sunaca z diye de ekledi. Muhammed KUTSAL Seyitnizam Mah. Yunus Emre Cad. Bal kl Ç rp c Yolu No:3 Zeytinburnu - stanbul Tel: Fax: Mehmet Zeki Sarban o lunu evlendirdi AK Parti Zeytinburnu ilçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Zeki ve Münevver Sarban O ullar Abdulmutallib' evlendirdiler. Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n_ n k yd Nikah n flahitli ini,metin Külünk,Taha Gergerlio lu,belediye baflkan yard mc s Gökhan Kasap yapt. Sarban Ailesinin Nikah na; AK Parti stanbul Milletvekili Metin Külünk,Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n,yard mc s Gökhan Kasap,M.Zafer Alsaç, Zeytinburnu Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Cahit Bayram,Kadir Erbasan,Yasemin Çön,il genel meclis üyesi Mustafa brahimo lu,,ak Parti Zeytinburnu ilçe baflkan yard mc lar,özcan Özkul,Hüseyin Emre Arslan,Y ld r m Emen, lçe yönetim kurulu üyeleri,ali Kulil,Hasan Memifl,Yunus Küçük,Coflkun Toraman,Ak n Ayd n, smail Karao lu, Erdo an Bibero lu, Hurflit Bekaro lu,ak Parti Bak rköy ilçe yönetim kurulu üyesi Adem nce baflta olmak üzere çok say da dostu Mehmet Zeki Sarban- mutlu gününde yaln z b rakmad. 34 ve fl Gündem'den görkemli yemek 34 Gündem Gazetesi nin 3. ve fl Gündem Dergisi nin 2. yay n y l dolay s yla Ba c lar Halka Saray nda düzenlenen Gündem Burada adl yemekli gecede ifl dünyas ve siyasetçiler bulufltu. 34 Gündem Gazetesi nin 3. ve fl Gündem Dergisi nin 2. yay n y l dolay s yla; belediye baflkanlar, siyasi parti temsilcileri; birçok AVM, ma aza, firma sahibi ve STK temsilcilerinin kat ld Gündem Burada adl yemekli geceye ilgi yo un oldu. Düzenlenen renkli gecede yapt projeler ve çal flmalardan dolay Bahçelievler Belediye Baflkan Osman Develio lu, Ba c lar Belediye Baflkan Lokman Ça- r c n n yan s ra baz siyasilere ve sponsorlara plaket verildi. Hallaç gelen herkese teflekkür etti Gazetemiz 34 Gündem in 3 üncü dergimiz fl Gündem in 2 inci yay n y l dolay s yla düzenlemifl oldu umuz gecemize kat ld - n z için hepinize çok teflekkür ediyorum diyen 34 Gündem Gazetesi ve fl Gündem Dergisi nin mtiyaz Sahibi Bekir Hallaç flöyle konufltu; K ymetli dostlar, de erli misafirler, gazetemiz 34 Gündem i 3 y l önce kurdu umuzda baz hedefler koymufltuk. 40 y ll k bir ticari geçmifli olan biri olarak sadece gazete ile yetinemezdik. Gazetemizin hemen peflinden ulusal bir formatta ifl dünyas na yönelik yay n yapan fl Gündem Dergimizi kurduk. K sa bir süre içerisinde dergimiz fl Gündem i sektörün ve Türkiye nin bir numaral dergisi haline getirdik dedi.

3 SPOR MAYIS Zeytinburnu Selvispor U-19 fiampiyon Baflar için y lmadan çal flan Selvi spor Kulübü U/19 Tak m lig bitmesine 3 hafta kala flampiyonlu unu ilan ederken rakibi olan Ayaz A a Esen i ard ndan da Bo aziçispor'u yenmesini bildi. S elvi Spor Kulübü baflar lar na yenilerini katmaya devam ediyor. Veysel GEÇER baflkanl nda tüm yokluklarla difle difl mücadele veren Selvi Spor a kulüp eski baflkanlar da ellerinden gelen çabalar n fazlas n verdiler. Evrak çantas içerisinde tafl nan kulübü Yahya DED fi Baflkan olduktan sonra kurumsal yap ya kavuflturdu ve Zeytinburnu Selvispor yapt. Aradan geçen k sa bir süre içinde Kurumsall n meyvelerini toplamaya bafllayan Zeytinburnu Selvispor tak m ruhunu ön planda tutarak genel kaptan Mumer Sa lam' n vermifl oldu u destekle de Zeytinburnu Selvispor U/19 tak m 5. gurupta verdikleri mücadeleyi sezonun bitimine 3 hafta kala flampiyonlukla taçland rd lar. fiamp YONLUK KUPASINI SAKA VERD Maç bitiminde fiampiyonluk kupas n Zeytinburnu Belediye Baflkan Yard mc s lyaz SAKA verdi. Baflkan Yahya Dedifl, Baflkan Vekili Veysel GEÇER ile birlikte futbolcular n madalyalar n verdiler. CHP'DEN SELV SSPOR fiamp YONLUK JEST CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin DO AN baflta olmak üzere, Yönetim kurulu üyeleri, Meclis Üyeleri lkay Biber, Cengizhan Bahçekap l, fienol Yurtseven, smail Terzi, Mehmet Koç ve Gençlik Kollar da maça baklava ile gelerek fiampiyon Zeytinburnu Selvispor'a büyük jest yapt lar. AMATÖR KULÜP BAfiKANLARI SELV 'Y YALNIZ BIRAKMADI Zaferspor Kulüp Baflkan Cengiz Zafer, Y ld zspor Kulüp Baflkan Selamettin Yeniyol, Çetin Ç magil,mehmet Metin Bayram,Dursun Ali Kurt,Befltelizspor Kulüp Baflkan Yrd. Alaaddin Çam, Selvispor Kulüp Baflkan Yayha Dedifl'i flampiyonluk maç nda yaln z b rakmad lar. BAfiKAN DED fi'ten EK B NE TEfiEKKÜR Z eytinburnu Selvispor Kulüp Baflkan Yayha Dedifl U-19 Tak m n bitime 3 hafta kala flampiyonlu unu ilan etmesi ve ard ndan Türkiye Finalleri için büyük avantaj yakalamas n Zeytinburnu Haber'e de- erlendirdi. Baflkan Dedifl, baflar n n s rr olara kurumsall iflaret etti. Çok iyi bir ekip olduklar n ve ilk günden itibaren geçici tesadüf de il kal c ve inand r c baflar lar için kurumsall a büyük önem verdiklerini ve k sa bir süre içinde kurumsallaflman n meyvesini almaya bafllad klar n n alt n çizdi Baflkan Yahya Dedifl, Baflkan, Yöneticileri, Sporcular ile bir aile olduklar n, bu baflar da Baflkan Vekili Veysel Geçer, Genel Kaptan Muharrem Sa lam,futbolcular ve baflar için ter döken tüm ekibine teflekkür etti. Selvispor'dan Türkiye Finaline Büyük Adım Selvi Spor, grubun en güçlü tak mlar ndan biri olan Yeniköy Spor u eleyerek Türkiye finalleri için büyük flans yakalad. S elvi Spor U - 19 tak m sezon bitimine 3 maç kala flampiyonlu unu ilan etmiflti. Kalan üç maç n kazanan Selvispor için Türkiye Finali öncesi eleme maçlar büyük önem tafl yordu. Yeniköyspor Bal Liginden elenince U-19 una futbolcu takviyesi yapt fakat bu takviyeler bile Selvsispor a ma lup olmaktan Yeniköyü kurtaramad. VEYSEL GEÇER N ANLAMLI KONUfiMASI Baflkan vekili Veysel GEÇER devre aras soyunma odas na girerek Bu maç kaybederseniz di er rakibimiz kim olursa olsun bu maç size oynatt rmam ve sahaya da ç kmay z. Onurunuzla bu maç al n ve gururlu bir flekilde bölge eleme maç na gidelim. diyerek soyunma odas ndan ç kt. Maç n ikinci yar s nda Selvi Spor futbolcular adeta flimflek gibiydiler. TUR GET REN PENALTI KURTARIfiI Maç n ikinci yar s nda U ur ile gol gelince Selvi Spor 2 1 öne geçti. Rakip tak m frikikten bir gol att ve durum 2 2 oldu. Selvi Spor yine U ur ile 3 2 galip duruma geldi. Maç n bitimine 2 dakika kala Tugay n hareketi penalt ile cezaland - r ld. At lan penalt dire in hemen yan ndan gol olmak üzereyken kaleci Gökhan adeta bir lastik gibi uzad ve önce topu yere do ru tokatlad ktan sonra ikinci bir hamle ile topu bloke etti. MAÇ SONUNDA RAK P TAKIM TARAFTARININ SALDIRISI Selvi Spor soyunma odas na gitmek üzereyken, maç an nda hakem taraf ndan sahadan ihraç edilen rakip tak m n yard mc antrenör elinde sopa ile a r küfür edince ortal k bir anda kar flt. Selvi Spor Baflkan Yahya DED fi elinde sopa ile giren rakip yard mc antrenörü ve di er kiflileri an nda gelen polis deste i ile d flar ç kartt lar. BAfiKAN DED fi TEN MÜKEMMEL B R GAL B YET YEME KRAMI Galibiyet sonras nda Baflkan Yahya DED fi, STAR 12 isimli lokanta iflletmesi olan arkadafl n arayarak hemen galibiyet kutlamas n bafllatt. Futbolcular, yönetim ve teknik ekip STAR 12 ye hayli nefleli bir flekilde geldi. Selvi Spor ekibi hayli moralli bir galibiyet yeme i yedikten sonra nefle içerisinde kulüp tesisine gittiler. GEÇER BAfiARININ SIRRINI ANLATTI S elvispor Baflkan Vekili Veysel Geçer, Zeytinburnu Belediyesine amatörlere yard mlar ndan dolay teflekkür ederken ayn ödüle ulaflmak için eflit flartlarda mücadele etmediklerine vurgu yapt. Geçer, ortada bir ödül var bu ödülü baflar ya ulafl ld nda veriliyor, bu ödlü için verilen mücadelede flartlar eflit olmal baz amatör tak mlara 22 saat antrenman yapacak saati bulurken baz lar 10 saat bile antrenman yapma imkan bulam - yorlar bunu anlamak çok zor dedi. Baflkan Vekili Geçer, di er bir çok amatör tak m spor okullar ndan kay t paras al rken Selvispor tamamen ücretsiz olarak kay t yapmakta ve futbolculara s n rs z olanak tan maktad r. May s 15 ten sonra bafllayacak kay tlara futbolcu adaylar n beklediklerini söyledi. Geçer, çok söylemek istemese de Baflta Baflkan Yahya Dedifl ve tüm yönetim kuruluna teflekkür ederek baflar n n alt ndaki gizli s rr aç kl yor. Baflkan Vekili Veysel Geçer oyuncular na burs verdiklerini bursun ö rencileri hem maddi hem de manevi olarak motive etti ini alt n çizdi. Sadece spor ve Zeytinburnu Amatör futbola hizmet için ter döktüklerini siyasi veya bir baflka beklentilerinin olmad klar n bunun için mücadele ettiklerini söyledi. SELV SPOR SEÇMELER do umlu futbolcu adaylar, Sizleri Selvi Spor Kulübü Seçmelerine bekliyoruz. Kay tlar m z haftaiçi & haftasonu saat ile aras SELV SPOR Lokalinde yap lmaktad r. - Tel & Faks (0212) Veli Efendi Mahallesi 4. Ba Sok.No:4/B Zeytinburnu / STANBUL (Hasan Do an Tesisleri Karfl s )

4 4 S YASET MAYIS Sivil Anayasa ZKS de masaya yat r ld Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezindeki yeni sivil anaya sempozyumuna ilgi büyüktü Z eytinburnu Belediyesi'nin yeni anayasa çal flmalar na katk sa lamak amac yla Belediye Baflkan Murat Ayd n' n ev sahipli inde Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenledi i "Yeni Sivil Anayasaya Do ru" bafll kl sempozyumda konuflan Çiçek, yeni anayasa çal flmalar kapsam nda vatandafllar n görüfllerinin topland ilk bölümün bu ay sonunda tamamlanaca n ve sonras nda yaz m safhas n n bafllayaca n hat rlatt. ''B ZLER S YASET YAPIYORUZ" Cemil Çiçek, "Hatta 2012 sonuna kadar hedefi bile ifle kafa yoranlar bak m ndan uzunca bir süre olarak mütalaa edildi 'Niye 30 y ld r tart flt m z bir konuyu niye aya yayd k?' diye y ld r tart flm fl gibi göründük ama neyi ne kadar tart flt k o flimdi daha aç k ortaya ç k yor. 30 y ld r biz anayasa konusunu haritac l k diliyle 1/ ölçe- inde tart flt k. Bu anayasa kötüdür, demokratik yol ve yöntemlerle yap lmam flt r... Bu anayasan n dengeleri, özgürlük-güvenlik dengesi, devlet-birey önceli i, devletin kurumlar aras ndaki iflleyifl konusunda çok ayr nt l bir tart flma yap lmad anlafl - l yor" dedi. Çiçek, bu ifli 3-4 ayda yapmay isteyeceklerini, ancak iflin içine girdikçe bunun mümkün olmad - n gördüklerini dile getirdi. Cemil Çiçek, "Ancak ' lanihaye de yapamay z' dedik. Bizler siyaset yap - yoruz. flimiz yapmakla alakal. Gerçekçi olmak laz m. 2015'e kadar 3 seçim var. seçim ortam nda böyle önemli, zor, iflin içine girdikçe birçok fleyi hesap etmek durumunda olan siyasetçiler aç s ndan bir taraftan seçim, öbür taraftan anayasa... Bu iflin zorlu unu da hesaba katarak '2012 sonuna bitirmeyi hedefliyoruz' dedik. Bunu gerçeklefltirebilirsek, demokrasimiz, siyaset kurumuna güven, parlamentonun itibar, 4 siyasi partimizin kamuoyuna verdikleri söz ve taahhütler aç s ndan da bunu son derece önemsiyoruz" diye konufltu. "YEN B R ANAYASA YAPMAK DURUMUNDA OLACA IZ" Anayasan n bir toplumsal ihtiyaç olmas n n ötesinde, son günden bu yana yeni bir anayasan n mecburiyet haline geldi ini söyleyen Çiçek, "( yi kötü bir anayasam z var, yeni bir devlet kurmuyoruz, eksi i de olsa fazlas da olsa bafl m z sokacak bir anayasam z var) diyemeyiz. Çünkü bir taraftan 'Siz mevcut anayasal düzeni niye de ifltirdiniz, niye evimizi bafl m za y kt n z?' deyip yarg lama süreci devam ederken, o ifli yapt iddia edilen kiflilerin ortaya koydu u bir anayasayla Türkiye yoluna devam edemez. Bu istesek de istemesek de meflruiyet problemleri de ortaya ç karacakt r. Ömrümüzün bundan sonraki k sm n da 2 fleye hasredemeyiz. Birincisi, bu ifl yap lamazsa, 'Sen engel oldun, öteki engel oldu, siz maraza ç kard n z, birisi ete imizden çekti' Ömrümüzün 30 y l n da bu olumsuzluklar tart flarak geçiremeyiz, geçirmemeliyiz. ki, demin söyledi im çeliflkiyi izahla geçiremeyiz. Bu dönem bir mecburiyet de var. Ne yap p yap p biz yeni bir anayasa yapmak durumunda olaca z" diye konufltu. Cemil Çiçek, "fiimdi sivil toplum kurulufllar dedi imiz kurumlara eskiden bask gruplar diyorduk. Bask gruplar n n tam da bask yapaca zaman. lla olumsuz anlamda de il. 'Ne yap n yap n bu anayasay yap n' tarz nda bu bask lar n, bu konudaki desteklerini, olumlu katk lar n ortaya koymalar gerekiyor. Biz sorumlulu umuzu daha derinden hissedebilelim diye" ifadesini kulland. "LOKANTADA H ZMET EDEN NSANLARIZ" Komisyon üyeleri olarak bugüne kadar anayasa içeri ine dair flahsi fikirlerini aç klamaktan kaç nd klar n kaydeden Çiçek, "Biz neticede bir lokantada hizmet eden insanlar z. Ne siparifl verece ini sen söyle ki ben onu haz rlamaya çal flay m. Yoksa bugüne kadar yap lanlar n benzerini yapm fl olurduk" dedi. Çiçek, "Ancak yeni bir anayasan n Türkiye'ye sorun çözmede, vesayetten kurtulmada, vatandaflla devlet aras nda bugüne kadar yaflad m z s k nt lar ortadan kald rmada, siyasetin çözüm üretme imkanlar n art rma bak m ndan önemli f rsatlar da getirece i kanaatini samimi olarak tafl yorum" diye konufltu. Zeytinburnu'nu 2012'de Fesle en Kokusu Saracak Z eytinburnu, Belediye Baflkan Murat Ayd n n, ''Fesle en Kokulu Bahar Hoflgeldin'' etkinli- inin 3. Y l nda start Sümer Mahallesinden verdi.yefliltepe,veliefendi,yenido an Mahallerinden Fesle en da- t m na devam ediliyor. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Baflkan Yard mc lar Gökhan Kasap, Zafer Alsac, Ömer Ar soy, Zab ta Müdürü Ferruz Kutsal,, Ak Parti lçe Baflkan Bahattin Ünver, Yard mc lar Bilal Akgül,Y ld r m Emen, Metin Develi, ve Belediyenin birim müdürleri ile birlikte geldi i Sümer Mahallesinde vatandafllara bahar n müjdecisi fesle en da tt. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdi i Baflkan Ayd n, karfl laflt vatandafllarla k sa süreli olsa da sohbet etti, balkonlardan sepet uzatarak kendisinden fesle en isteyenleri bofl çevirmedi. Da t lan fesle enlerin bahar simgeleyen bir çiçek oldu- unu belirten Baflkan Ayd n, Fesle- en haflarat kovucu özelli inin yan nda ferahlat c özelli i de bulunuyor. Zeytinburnu nda her evde fesle enler açacak. Bizde bütün renkleriyle tabiat n güzelliklerini hat rlatmak ve bahar sevincine ortak olmak için halk - m za fesle en hediye ediyoruz fleklinde konufltu. Baflkan Ayd n Fesle en Da t m içim gezdi i sokaklar da denetledi aksakl klar tek tek ilgili müdürü ça r p not ald rtt ve bir an önce düzeltilmesini istedi.belediye Baflkan Murat Ayd n Zeytinburnu sakinleri ile k sa süreli sohbet etti ve onlar nda flikayet ve isteklerini dinledi. Vatandafllar n ço u yüksek miktarda gelen kald r m paylar n flikayet etti. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ve ekibi yaklafl k bir ay boyunca lçemizin bütün mahallerinde fesle en da t m na devam edecek. Savafl Muhabirlerinden ORADAYDIK Sergisi ANAL Z MURAT ERGÜN Zeytinburnu nda Üç Farkl Gündem Zeytinburnu Haber, haber ne kadar güzel olmasa da büyük bir habercilik baflar s na imza att. E er bir suç varsa mutlaka cezas verilmeli e er cezas verilmezse yeni suçlar n n önünde açaca bilinmelidir. HALUK ÜNDE ER LKÖ RET M OKULUNDA PORNO SKANDALI Haluk Ünde er lkö retim Okulunun müdürünün içki içtikten sonra Tüm okula izletti i Kapal Devre porno yay n n hiç düflünmeden ihbar geldikten sonra haber yapt k. Baz lar bizleri elefltirdi. lçemizin ad n kötülüyor diye. Bu pencereden do rudur fakat di er bir penceren bakt n zda da Bir okul müdürünün inan lmas güç yapt olay. Yaz ifllerimi Müdürümüz Taylan Bey olay bana aktard nda hiç düflünmeden yay n izni verdim. Bu haberi mutlaka yapmal y z dedim. Taylan Bey büyük bir habercilik baflar s na imza atarak tan klara ulaflt gerekli kay tlar yapt k ve belgelerle ulusal gündeme servis yapt k. Baflta Büyük Gazeteler Sabah, Milliyet Haber Türk Zeytinburnu Haber logosluyla haberimizi gazetelerine bast lar. Ard ndan Rota Haber, Haber 7 Haber 3, nternet Haber, Enson Haber, Sabah, Milliyet, Mynet Haber,Time Turk gibi Ulusal 300 Haber portallar haberimizi Logomuzla Manfletlerden duyurdular. Bu Zeytinburnu Haber in geldi i noktay gösterme aç s ndan büyük bir Habercliki baflar s d r. Yapt m z bu kadar hassas bir haber flüphe duygusu uyand rmadan ulusal haber portallar na manflet oldu. Bu olay bütün e itim camias na mal etmemek gerekir. Zeytinburnu nda Belediye Baflkan m z, Kaymakam m z, lçe Milli E itim Müdürümüz,E itimcilerimiz ve l Özel darenin deste i ile ilçemizde e itimde inflallah daha güzel günler bizi bekliyor. ZEYT NBURNU KÜLTÜR SANAT IN ÖNÜ TEHL KE SAÇIYOR Belediye Baflkan m z Murat Ayd n ve Ekibinin her daim yaz yorum ilçemize kazand rd en önemli hizmetlerde biri kültür Merkezlerimizdir. Bunlardan ne kadar faydaland m z tart fl l r. Geçen Hafta Belediyemiz güzel bir çal flmaya imza atm fl Afl k smail Azeri nin hayat n kitaplaflt rm flt. O Gece inan n çok üzüldüm. Bu kadar güzel bir çal flma neticesinde salon bofltu. Hem Zeytinburnu Halk Kültür ve Sanata biraz daha fazla ilgi göstermeli Belediyemizde reklama daha fazla yat r m yapmal. fiimdi as l konuya geliyorum. Arac m geçen ZKS nin önüne çektim ve ofisime geçtim. Bir kaç saat sonra geri döndü ümde arac m içler ac s haldeydi. S f r arac n her taraf b çakla adeta parçalanm flt. Bu olay gündüz saatinde ZKS nin önünde meydana geldi. fiimdi siz arac n zla bir konser izlemek için ZKS ye gittiniz ve konserden ç kt ktan sonra arac n z bu halde buldunuz. Bir kez daha buraya gidermisiniz. Kültür Merkezinin önündeki tablo ürkütücü ve çirkin. Önünde piknik yapan m aras n z sele serpe yatan m arars n z, çiflini yapan m aras n z, top oynayan çocuklar m aras n z hepsi orada. Zeytinburnu nda çok büyük hizmet veren ve benim gözümde çok baflar l bir isim olan Zab - ta Müdürümüz Ferruz Kutsal bu olay çok k sa bir süre içinde çözece ine inanc m sonsuzdur. çerideki birkaç güvenlikten sadece birisi d flar n n güvenli i içine d flar da tur atsa bu olay basit bir flekilde çözülecektir. AMATÖR TAKILMARIMIZI TEBR K ED YORUM Zeytinburnu Amatör Tak mlar m z birçok grupta flampiyon olarak gruplar n baflar yla tamamlad lar. Bütün tak mlar m z buradan tebrik ediyorum. Bu tak mlar m zdan birisi ç k p ilçemizi süper ligte temsil edece ine inanc m tamd r. Bu ay içinde Merkezefendi ve Ero luspor un dayan flma gecelerine kat ld m. Çok güzel organizasyonlard. Kulüp Baflkanlar m z fienol Gürele ve fienol Yurtseven i tebrik ediyorum. Türkiye televizyonlar n n savafl muhabirleri savafl n ac tablosunu bir kez daha anlatmak için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi nde bir araya geldi ve ORADAYDIK dedi. Irak, Afganistan, Suriye Onlar yaflanan savafl, halk n isyan n tüm dünyaya belgelemek için bölgeye konufllanm fl haberciler. Kimi elinde foto raf makinesi ile bombard mana ra men iflinin bafl nda, kimi kendiden ziyade kameras ndaki görüntüleri esir düfltü ü alandan kurtarma derdinde. 24 Nisan akflam aç l fl gerçekleflen Savafl Habercili i foto raf sergisinde, habercilerimizden bir de öncesini dinledik; deneyimlerine kulak verdik. Kendi görüntüleri ile oradayd k diyen habercilerimize program sonunda Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n taraf ndan plaket takdim edildi. srail Lübnan savafl, Irak savafl, Afganistan, Arap bahar ve daha fazlas. ORADAYDIK Foto raf sergisi 7 May s Pazartesi tarihine kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi gezilebilir. Oradayd k Foto raf sergisine dahil olan haberciler; Serginin onur konu u Adem Özköse; Mart 2012 de kameraman Hamit Coskun la birlikte belgesel haz rlamak üzere gitti i Suriye de milisler taraf ndan kaç r ld. Abdurrahman tik (Cihan),Celal Çevirgen (TRT HABER) Cem Tekel (Kanal D), Cumhur Çatkaya (NTV), Ö. Faruk Aydemir ( HA), lker Özkap (Kanal 24), Murat Palavar (Yeni fiafak Gazetesi), Mücahit Akagündüz (Samanyolu Haber),Samet Do an (AA) Bakan Suat K l ç tan Baflkana ziyaret Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n makam nda ziyaret etti.gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç, Atatürk Ö renci Yurdu'nun temel atma törenine kat ld. Aç l fl n ard ndan, Bakan K l ç, stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar, l Genel Meclis Üyesi Yaflar Dindar, Topkap daki aç l fl n ard ndan Zeytinburnu Belediyesine geçtiler. Bas n Mensuplar n n görüntü almas n n ard ndan bas na kapal geçen ziyarette, Belediye Baflkan Murat Ayd n, Bakan K l ç ve Beraberindeki misafirlere meyve ikram etti. Zeytinburnu Belediyesinde yaklafl k yar m saat kalan Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç a, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n Belediyenin yay nlar n hediye etti. Zeytinburnu Belediyesinin kap s nda çekilen hat ra foto raf n n ard ndan Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç Zeytinburnu ndan ayr ld.

5 S YASET MAYIS Ünver: Hedefimiz Yüzde 60 Oy Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat Dört Y ld r aral ks z her ay n son haftas yapt ilçe dan flma meclisini Mart ay toplant s n gecikmeli yapt. Zeytinburnu Kazl çeflme Kültür Merkezinin Akdeniz Salonundaki tadilattan dolay iki hafta ertelen Mart ay dan flma meclisi Nisan Ay ortas nda yap ld. Divan baflkanl n Siyasi ve Hukuk ifller birim baflkan (S B) Abdülselam i A K Parti Zeytinburnu Teflkilat flehit aileleri ile kahvalt da bir araya geldi.ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkanl Sosyal fller Birim Baflkanl n n koordine etti i kahvalt program Ça teks te yap ld. fiehit ailelerine kahvalt sonras k - sa bir selamlama konuflmas yapan Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver : Ak Parti olarak Ülkeye ve memlekete daha iyi hizmet etmek amac yla yola ç kt klar n bunun için geceli gündüzlü çal flt klar n ve çok k sa süre içinde terörün kökününde kurutulaca n söyledi. Ünver sözlerine flöyle devam etti. Sahip oldu umuz her türlü güzelli i flehit ve gazilerimize borçluyuz. nanc m za ve Türk örf ve adetlerine göre, fiehitlik mertebesinin en ulvi mertebelerden en kutsal - d r. Bugün huzur içinde yaflayabiliyorsak, bayra m z dalgalan yor ve ezanlar m z okunuyorsa buna flehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu nedenle flehitlerimizin emanetleri de bizler için çok önemli. Say n Baflbakan m z n önderli inde Milli Birlik ve Kardefllik projesi ile terör belas n n ortadan kald r - laca na inanc m z tamd r dedi. Kahvalt ve konuflman n ard ndan Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Delibalta, Yard mc l klar n ise Canan Aysun, Ahmet Lütfi Dalc, Elif K l ç, Adem Çelik yapt. Dan flma Meclisi Sayg Duruflu ve istiklal Marfl n n ard ndan yeni yönetiminin k sa süre içinde yapt baflar l çal flmalar anlatan bir salyt gösterisi ile bafllad. Slayt gösterisinin ard ndan aç l fl ve selamlama konuflmas yapmak üzere kürsüye Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver ç kt. 'HEDEF SEÇ MLERDE % 60 OY ' Ünver konuflmas na teflkilat na teflekkür ederek bafllad. Baflkan Bahatin Ünver sözlerine flöyle devam etti. Çok k sa bir süre olmas na ra men geceli gündüzlü çok güzel çal flmalara imza att k. Bizde eski yönetim yeni yönetim diye bir fley yok. Kan tazelemesi var. Daha dinamik bir fleklide önceki arkadafllar m z n da tecrübelerinden faydalanarak yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Genel Seçimlerde ald m z % 50 oyu % 60, Yerel Seçimlerde % 43 lük oyumuz % 50'ye ç karmakt r. Sizlere güveniyorum. Bu teflkilat bunu baflaracakt r dedi. lçe Baflkan Bahattin Ünver'in ard ndan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Birim Baflkan Serkan Akarsu Ayl k Faaliyet Raporunu okudu. AK Parti den fiehit Ailelerine kahvalt Ayd n nda kat l m yla flehit aileleri ile birlikte Edirnekap fiehitli i ziyaret edildi. fiehit aileleri flehit çocuklar n n bafl nda duygu dolu anlar yaflad. Okunan Kuran- Kerim yap lan dualar ile birlikte flehitlikte âdeta duygu seli yafland. Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n, Ak Parti lçe Baflkan Bahattin Ünver annelerin döktü ü gözyafllar ile birlikte çok duyguland - lar. Acemi Birli ini birlikte yap p usta birli inde de ayn yerde görev yapan 5 flehit in bafl nda tazelenen an lar herkesi duyguland rd. Terhislerine sadece1,5 ay kala flehit olan Pafla Sünger, Cengiz Aktafl, Murat Güven, Özer Ayranc, Hüseyin Sezer 1995 y l nda Tunceli nin Ovac k beldesinde ç kan çat flmada flehit olan 15 askerimizden sadece befliydi. Kimsesiz bir flehitin mezar na di er flehit ailelerinin yak nlar n n ilgilenmesi ve bunun Murat Ayd n a anlatmalar ile birlikte Baflkan Ayd n ve lçe Baflkan Ünver bu flehidimizin mezar n da ziyaret ederek dua etmelerine vesile oldu. ÖNCEK YÖNET ME TEfiEKKÜR Ak Parti Mart ay dan flma Meclisinde önceki yönetimde yer alan; Ali Faik Biçer, Ali Kulil, Mustafa Yi it, smail Hakk Namazc ya geçen dönem yapt klar baflar l çal flmalar için ayr ayr isimleri okunarak teflekkür edildi. TEfiEKKÜR PLAKET Zeytinburnu lçesinden sorumlu Milletvekili Osman Aflk n Bak'a Bahattin Ünver, Zeytinburnu lçemizden sorumlu l yönetim kurulu üyesi Arzu Akal n'a Halis Dalk l ç taraf ndan ( l teflkilat baflkan ), 6 ayl k Görev süreleri bitmesi ve baflka ilçelerde görevlendirilmeleri nedeniyle, görev yapt klar 6 ay boyunca ilçemize ve Teflkilata verdikleri destekten dolay ayr ca Belediye Baflkan Murat Ayd n'a Hayrettin Çelik taraf ndan ilçemizden katk lar ndan dolay Teflekkür plaketi verildi. Ak Parti Zeytinburnu'ndan polise anlaml ziyaret... A k Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver, teflkilat yla beraber Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürü Sezgin Ödem i ziyaret ederek polislerin gününü kutlad. Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat, Polis Teflkilat n n kuruluflunun 167. y l dönümünü unutmad. Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver, teflkilat yla beraber Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürlü ü ve Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürlü ü Önleyici Hizmet Büro Amirli i ni ziyaret ederek çal flmalar nda baflar lar diledi. Ünver ve ekibi ilk önce Öndem i ziyaret etti Ünver, ekibiyle ilk önce Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem i ziyaretinde gerçekleflen sohbetin konusu daha çok Nevruz Bayram nda ç kan olaylar oldu. Türkiye nin önündeki en büyük engelin terör oldu unu ifade eden Ünver, Terörü bitirdikten sonra ülkemizin önü daha da aç lm fl olacak. Allaha flükür Avrupa krizle bo uflurken bizim ekonomimizin gücü ortadad r. E er biz Yunanistan n durumunda olsayd k flimdi bize Yunanistan a yapt klar yard m yapmazlard ve ülke bölünmeye giderdi. Ama güçlü bir Türkiye var art k. Tabi baz ufak tefek sorunlar var ama onlar da çözmeye çal fl yoruz dedi. Ünver ayr ca Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem in ilçede yapt çal flmalar n taktirle karfl lanmas gerekti- ini söyledi. Kendilerini hat rlad klar için Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat na teflekkür eden, Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem, görevini en iyi flekilde yapmaya çal flt n söyledi. Ünver, Önleyici Hizmet Bürosu nu da ziyaret etti. GÖZCÜ TAYLAN DEM RELL stanbul'un Yükselen Y ld z Bir dönemin gece kondu, iflçi semti ve göçebe hayatlar n ilk dura olarak an lan Zeytinburnu flimdi stanbul'un yükselen y ld z konumunda. stanbul un en iyi ulafl m merkezlerini elinde bar nd ran Zeytinburnu, bu özelli iyle yeni projelerin de hedefi haline geldi ve gelecek y llar n cazibe merkezi olma yolunda büyük bir h zla ilerliyor. Zeytinburnu Belediyesi Taksim den sonraki en büyük meydan yapmak için kollar s vad. Yap lan iki Kültür Merkezi ile ilçemizde Kültür alan nda büyük yat r mlar yap ld. Zeytinburnu al flverifl merkeziyle ilk kez 2000 y l nda aç lan Olivium Outlet Center stanbul'un en gözde al fl verifl merkezi konumunda. Çok uzun y llar deri ve tekstil fabrikalar na ev sahipli i yapm fl olan Zeytinburnu bugünlerde lüks konut projeleri yükseliyor, özellikle Zeytinburnu'nda Kiptafl' n dönüflüm projelerinin yan s ra, belli bafll inflaat firmalar n n 'özel dönüflüm' projeleri de dikkat çekiyor. Seaport ve Marmaray projeleri tamamland nda Zeytinburnu ilçesinin çehresini de iflecek.,bugün Zeytinburnu ilçesi s n rlar içinde birçok nitelikli konut projesi hayata geçmifl durumda.tercüman Evleri'nin bitifli indeki Kiptafl Merkez Evleri, Zeytinburnu için Lüks konutlarda dönüm noktas oldu. fiimdi ayn bölgede hem nitelikli ofis bloklar hem lüks konut projeleri peflpefle aç klan yor. Zeytinburnu'nda stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin yan kurulu olan Kiptafl' n projeleri dikkat çekiyor. Kiptafl' n bu anlamda bölgedeki ilk projesi; YDA Group ortakl yla inflas na devam etti i Sahilpark. Proje, toplam 630 konuttan olufluyor. Konutlar n 430'u kentsel dönüflümde hak sahibi vatandafllar için ayr l rken, 200 tanesi de sat fla ç kart ld ve ço u da sat ld. Yine Kiptafl' n bölgedeki ikinci projesi ise yine YDA Group ile ortaklafla Koç Grubu'na ait 68 bin 333 metrekare arsa üzerinde yap m - na bafllad The stanbul Veliefendi oldu. Kiptafl' n gerçeklefltirdi i projeler d fl nda Zeytinbumu Sahili'nin iç kesimlerde Bayrak Alkan- Atamer nflaat' n Merkez Park Yel Evleri, Türköz nflaat, ttifak nflaat ve Oliv Yap ortakl yla Real stanbul, Astay Gayrimenkul'un Onalt Dokuz stanbul projesi teslimata gün say yor. Zeytinburnu sahilinde de Sinpafl GYO, Sa lam GYO ve Katarl Barvva ortakl yla lüks konut projesi Ottomare Suits'le dikkat çekiyor. Son zamanlarda ilçemizle ilgili iflte bu çok özel projeler birer birer hayata geçiriliyor. Kentsel Dönüflümünde start Zeytinburnu'ndan verilecek. Art k Zeytinburnu'nda yaflam bir marka de er olma yolunda ilerliyor. Zeytinburnu Belediyesinin son projesi ile ilçemize yak flan yeni cepheler ve d fl cephe güzellefltirme projesi ile ilçemizin çehresi de ifliyor. Sonuçta lçemiz Zeytinburnu Marka fiehir olma yolunda h zla ilerliyor. Tüm bunlar yap larken, Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu nda Hayat Var slogan ile ilçemizde yaflam kalitesinin yükselifline vurgu yaparken bir yandan da ilçemiz sakinlerinin can n s kan tepki gösterdikleri olaylar n n olmad anlam na gelmiyor. Önce vatandafl n bir numaral sorunu kald r m paylar ard ndan riskli binalara gönderilen cephe yenilenmesi ve makyaj, bir türlü genifl kapsaml start almayan Kentsel Dönüflüm ve Sümer de Kentsel dönüflüm ad alt nda bir tarafta lüks konutlar ya larken vatandafla verilecek olan gecekondu tarz nda birbirine girmifl binalar. Son günlerde olumsuz olaylarla ülke gündemine gelen Zeytinburnu E itimine de de inmeden geçmeyece im. E itim kalitesi olarak stanbul ilçenin en gerisindeyiz. Bir an önce Zeytinburnu nun gelece i gençler için daha kaliteli ve daha baflar l e itim çal flmalar hayata geçirilmelidir. KALIN SA LICAKLA Abdulhakim Kaya: 'Has Parti ktidar nda ay r m de il eflitlik Has Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Abdulhakim Kaya, lçe yöneticileri Muhtar ve STK ziyaretlerine devam ediyor. Bu seferki ziyare Ç rp c Mahalle Muhtar Zeki fientürk'e yap ld. Ziyarete lçe Baflkan Kaya ile birlikte,teflkilat Baflkan Serkan Fettah ve Gençlik Kollar Baflkan Selim Emre de kat ld.ç rp c Mahallesi Muhtar ve Has Parti lçe Baflkan Kaya ziyarette önceli- i Kentsel Dönüflüme verdi.kentsel Dönüflüm konusunda Zeytinburnu halk hiç bugüne kadar bilgilendirilmedi. Vatandafl n kafas çok kar fl k. Bu konuda mahalle muhtar olarak bizim bilgimiz yok ki vatandafl n bilgisi olsun. fiuanda Vatandafl n öncelikli sorunu ise yüksek mebla larda gelen kald r m paralar adeta mahalle sakinlerini isyan noktas na getirmifl.ç rp c Mahallesi kozmopolit mahalle. 'VATANDAfi ARACINI SIRTINDA MI TAfiISIN?' Konfeksiyon atölyeleri ço unlukta. Park sorunu var. Ana cadde üzerinde Belediye ve Emniyet Park yapt rm yor ve yüksek miktarlarda park cezas kesiyor. Tramvay hatt nda kilitlenme diye bir olay olmuyordu. S rf kendi yandafllar na inflaat alan açmak için Real stanbul inflaat oraya kurdurdular ve ters düz yön fleklinde anayolumuzu mahvettiler. E itim çok kötü. S n flar m z kiflilik kifli oldu unu iddia ediyorlar. flte bu yeflil alanlar yandafllar na peflkefl çekeceklerine okul yapsalar kötü mü olurdu? Ç rp c 'n n acil olarak okula ihtiyac var. fiuanda tafl mal sistemler di er iki mahallemize ö renci da t yoruz. nanmas güç ama fluan 33 bin nüfusu olan bir mahallede sadece bir okul var. fientürk: AKP AYIRIM YAPIYOR Biz camiye karfl de iliz. ama benim mahallemde okul eksi i varsa okul,hastane eksi i varsa hastane cami eksi i varsa cami yap lmal d r. fluan en büyük eksi imiz okuldur. Biz l Genel Meclise gittik ve ben orada Fahri Biçer'e Real stanbul'un karfl s ndaki bofl araziye Ç rp c için bir okul yap lmas n istedim. O biz fluan iktidarday z oraya cami yapaca z siz geldi inizde okul yapt r rs n z dedi. Ben bir mahalle muhtar olarak siz biz ay r m na karfl y m. Ben fluanda Ç rp c Mahallesinin muhtar y m. badethane eksikli i olsa inan ilk ben isterim. Koca mahallede bir okul var, yapacaksan bir de okulda yapt r. Biz muhtarlar olarak vatandafl m z n lehine olacak her fleyin yan nday z.ama sen muhtarl ktaki bir personeli geri çekip bizim hizmet etme olana m z elimizden al p aksat rsa tabii ki buna tepki gösterece iz. Hepimiz seçilmifl insanlar n onlar seçimle geldi de biz atanma ile gelmedik ki bizi de bu mahalle halk seçti. HAS KT DARDA HERKES Efi T OLACAK Hak ve özgürlüklerin kullan lmas nda s n rlar m z; fliddete baflvurulmas, rkç l k ve ayr mc l k yap lmas d r. Partimiz hayat n her alan ndaki fliddeti, rkç l ve ayr mc l lanetler ve bunlara karfl mücadele eder. nsan ve onun haklar, partimizin siyaset anlay fl n n temelini oluflturur. nsan hak ve özgürlüklerinin ço unluk iradesi ile s n rlanmas söz konusu olamaz, temel hak ve özgürlükleri ortadan kald racak ya da zedeleyecek yasalar ç kar lamaz, uygulamalar yap lamaz. Has Parti, bar fl ve esenli in tesis edilmesine yönelik her türlü çaban n öncüsü olacak ve eflit yurttafll mümkün k lacak siyasal ve ekonomik bir düzenin kurulmas için gerekli reformlar bir an önce hayata geçirecektir. Has Parti Zeytinburnu POL S'leri unutmad Has Parti Zeytinburnu Polis Teflkilat n n 167. kurulufl y l dönümü nedeniyle Zeytinburnu Emniyet Müdürlü ünü ziyaret etti.has Parti lçe Baflkan Abdulhakim Kaya, Teflkilat Baflkan Serkan Fettah,Yerel Yönetimler Baflkan fiahin Aydemir, Halkla liflkiler Birim Baflkan Yusuf Yusufo lu, ve ve Yönetim Kurulu Üyeleri Polis Teflkilat n n 167. kurulufl y l dönümü nedeniyle Zeytinburnu Emniyet Müdürü Sezgin Öndem, Emniyet Müdür Yard mc lar Harun Bu dayc, Kenan fiabansüzgün ve Emniyet Müdürlü ündeki bütün birimler tek tek ziyaret edildi. Emniyet Müdürü Sezgin Öndem ve Yard mc lar na günün an s - na birer tablo takdim eden Has Parti lçe Baflkan Abdulhakim Kaya, Emniyet Müdürlü- ünde görev yapan birim müdürlerine ve polislere Çikolata ikram etti ve çiçek takdiminde bulundu. lçe Baflkan Kaya ziyarette yapt konuflmada emniyet mensuplar n gününü kutlayarak, "Devlet milleti için vard r. Yapt n z çal flmalar nedeniyle teflekkür ederiz. Halk n huzuru, genel güvenlik ve asayiflinin temini, devletimizin bütünlü ü için fedakarca hizmet veren Türk Polis Teflkilat m z n kuruluflunun 167. y l dönümünde, polisimizin duygu ve heyecan n paylaflman n mutlulu unu yafl yoruz. Gücünü halktan ve yasalardan alan Türk polisimiz, görevini her zaman büyük bir özveriyle yapmakta, gerekti inde can n hiçe sayarak sorumluluklar n yerine getirerek, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanm flt r. Zeytinburnu'umuz emniyet gücü olarak çok ileri hat safhaya gelmeye bafllad çal flmalar takdir ediyoruz. Polis teflkilat - m z her zaman bu bilinç ve anlay flla hareket ederek, görev ve sorumluluklar n kendisine yarafl r biçimde yerine getirmektedir. Emniyet teflkilat m z n 167. kurulufl y l n bu duygu ve düflüncelerle kutluyoruz" dedi. lçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem, Zeytinburnu Halk bizlere çok güveniyor, çekinmiyor 155'i ar yor. Bu bilinç bizi mutlu ediyor. Ayr ca teflkilat m z n merkezi sisteminde en ufak baflvurular bile kay t alt na al n yor. Bu uygulamadan vatandafl çok memnun. Bizleri bugün unutmayan Has Parti lçe Baflkan Abdulhakim Kaya ve Tüm yönetim kuruluna Zeytinburnu Emniyeti ad na teflekkür ediyorum dedi.

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam Küçük Balık Bam Bam Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde çocuk oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan bir tanesi 10 Kasım sahne diyecek. Küçük Balık Bam Bam adlı tiyatro oyunu Beşiktaş

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Ac badem Sa k Grubu Hem irelik Hizmetleri Direktörlü ü 2011 Hem irelik Haftas Etkinlikleri ACIBADEM MASLAK HASTANES

Ac badem Sa k Grubu Hem irelik Hizmetleri Direktörlü ü 2011 Hem irelik Haftas Etkinlikleri ACIBADEM MASLAK HASTANES Ac badem Sa k Grubu Hem irelik Hizmetleri Direktörlü ü 2011 Hem irelik Haftas Etkinlikleri ASG hem irelik haftas etkinlikleri 12 17 May s 2011 tarihleri aras nda gerçekle ti. 12 May s ta Ac badem Maslak

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI Özel Merter Anadolu Lisesinin düzenlediği sınıflar arası Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları, oynanan final maçıyla sona erdi. 12 sınıfın kıyasıya mücadele ettiği

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 20.09.2012 Galibiyete hazırlık Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Maçın hakemi Yunus Yıldırım olarak belirlendi. Antrenmana

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR

YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR HAKEM OLMAK İSTEYENLER İÇİN ADAY HAKEM KURSU DÜZENLENDİ Türkiye Yelken Federasyonu nun 2015 faaliyet programı içerisinde yer alan aday hakem kursu Bodrum İçmeler de bulunan B.B.

Detaylı