önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de"

Transkript

1 IRMAK GROUP Since 1974 CHP de yeni görev da l m CHP Zeytinburnu lçe Örgütü 34.Ola an Kongre sonras yeni yönetimini belirledi. lçe Baflkan Metin Do an Baflkanl ndaki yönetim kurulunun belirlendi i toplant ya ilçe tam kadro kat ld. CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an kongreyi de erlendirdi. Yapt konuflmada herkesi kucaklad. Kongrede bir arkadafl m z liste kurma girifliminde bulundu fakat liste kuramad. Bu arkadafllar m z da Örgütün üyeleridir,herkesin aday olma hakk vard r. 6 da Zeytinburnu'nda Fesle en Kokusu Zeytinburnu, Belediye Baflkan Murat Ayd n n, ''Fesle en Kokulu Bahar Hoflgeldin'' etkinli inin 3. Y l nda start Sümer Mahallesinden verdi.yefliltepe,veliefendi,yenido an Mahallerinden Fesle en da t m na devam ediliyor. 4 te Sokaklar SPARK a Peflkefl çektiler 15 te Cumhuriyetin kazan mlar na SAH P ÇIKMALIYIZ Partisinin Zeytinburnu lçe Örgütü Binas nda düzenlenen panelde konuflan DP MKK Üyesi Mimar Süleyman Uluocak, demokrasiye önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z laz m dedi. IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu : (0212) Befltelsiz : (0212) Dikilitafl : (0212) Has Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Abdulhakim Kaya, lçe yöneticileri Muhtar ve STK ziyaretlerine devam ediyor. Bu seferki ziyare Ç rp - c Mahalle Muhtar Zeki fientürk'e yap ld. 5 te DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu : (0212) Befltelsiz : (0212) Dikilitafl : (0212) Hedefimiz Yüzde 60 Oy Zeytinburnu Kazl çeflme Kültür Merkezinin Akdeniz Salonundaki tadilattan dolay iki hafta ertelen Mart ay dan flma meclisi Nisan Ay ortas nda yap ld. Divan baflkanl n Siyasi ve Hukuk ifller birim baflkan (S B) Abdülselami Delibalta, Yard mc l klar n ise Canan Aysun, Ahmet Lütfi Dalc, Elif K l ç, Adem Çelik yapt. 5 te 11 de Abdulhakim Kaya: Has Parti ktidar nda ay r m de il eflitlik olacak Safra kesesi tafllar ve Kanser Riski Safra kesesi tafllar nda ilaçla tedavi bafllang çta olumlu sonuç verse de hastalar n yar s nda 4 y l içinde tafllar yeniden olufluyor. Bu yüzden tedavide laparoskopik safra kesesi ameliyat alt n standart olarak kabul ediliyor. 60 yafl ndan sonra erkeklerin yüzde inde kad nlar n yüzde nda safra tafl olufluyor. 20 de Dönmezler nflaat San. Tic. Ltd. fiti Veliefendi Mahallesi Saha yolu Sokak No:3 Zeytinburnu / stanbul Tel: Fax: te Ba ms z Siyasi ve Aktüel Gazete Y l: 3 Say : 31 MAYIS 2012 Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... stanbul Merkez: pbx Kastamonu: Tüm Giresunlulardan Giresunspor a destek 7 de Zeytinburnu Selvispor U-19 fiampiyon 3 te Sivil Anayasa ZKS de masaya yat r ld Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezindeki yeni sivil anaya sempozyumuna ilgi büyüktü. Zeytinburnu Belediyesi'nin yeni anayasa çal flmalar na katk sa lamak amac yla Belediye Baflkan Murat Ayd n' n ev sahipli inde Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenledi i "Yeni Sivil Anayasaya Do ru" bafll kl sempozyumda konuflan Çiçek, yeni anayasa çal flmalar kapsam nda vatandafllar n görüfllerinin topland ilk bölümün bu ay sonunda tamamlanaca n ve sonras nda yaz m safhas n n bafllayaca n hat rlatt. Sayfa 4 te Zeytinburnu na 2 milyar liral k yat r m Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, kamu ve özel sektörün flu anda Zeytinburnu'nda devam eden yaklafl k 2 milyar liral k yat r m bulundu unu belirterek Çevre ilçelerin hemen hemen en pahal s olan Zeytinburnu, iflyeri olarak da konut olarak da çevredeki en pahal ilçelerden biri haline geldi dedi. 13 te Z AD Ayhan Özsoy la devam dedi 17 de Merkezefendi Spor Gecenin Kral n yapt 10 da Ero luspor Dayan flma ve Kaynaflma Gecesi 16 da Zaferspor'dan ki Dev Transfer 18 de Ç KÖFTEC ALO S PAR fi (0212) (0543) fiube - 1: Nuripafla Mah. Merv Cad. No:17/1 (Depo Dura ) Zeytinburnu - ST. fiube - 2: Semiha fiakir Cad. 112 Sk. No: 2 Zeytinburnu - ST KENT N NABZI Haluk Ünde er lkö retim Okulu nda porno skandal 2 de stanbul valisi Mutlu Zeytinburnu(nda denetimde 9 da Atatürk Ö renci yurdunun temeli at ld 9 da Zeytinburnu Berberlerine Pazar günleri tatil 13 te lçemizde 23 nisan coflkusu 12 de Ö retmen Mustafa Aslan'a sat rl sald r 20 de Kozlu Mezarl nda bomba bulundu 7 de Ak n Tekstil Yand - Kentsel Dönüflüm inflaat nda facia 11 de Rumeli Derne inin Kutlu Do um Mevlid-i 6 da ULUOCAK NfiAAT GAYR MENKUL DANIfiMANLI I

2 2 GÜNCEL MAYIS Engin fien e BB Spor da aktif görev Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Engin fien, BB Spor da Bedensel Engelli Yüzme Branfl ve Taraftar Sorumlusu oldu. Yapt baflar l çal flmalar yla dikkat çeken Belediye Meclis Üyesi Engin fien, flimdi de spor camias nda aktif görev ald. Ç a atay Kalkanc, Cebeci Spor Kompleksi Konferans Salonu nda yap lan kulübün 11. Ola an Genel Kurulu nda oy kullanan 55 delegenin tamam - n n oyunu alarak yeniden baflkan oldu. Daha önce yap lan ola anüstü kongrede yedek yönetim kurulu üyesi olan fien, Cebeci Spor Kompleksi'nde yap lan stanbul Büyükflehir Belediyesi Spor Kulübü'nün Ola an Genel Kurulu nda Asil Üye oldu. Ça atay Kalkanc 'n n baflkanl - ndaki lacivert-turunculu kulübün yeni yönetim kurulunda flu isimler yer al yor: Ahmet Hamdi Çaml, Engin fien, Mehmet Soylu, Hasan Hüseyin Yaflar, Hüseyin Pehlivan, Dinçer Çetintafl, Turgut Babuflçu, Ömer Faruk Besli, Mustafa Y lmaz, Ahmet Hamdi Gürbüz, Ömer Seyfi Aktülün, Osman Irmak Garden Plus Zeytinburnu'nda Son 7 Daire! Irmak Grup'un stanbul Zeytinburnu'nda infla etti i Irmak Garden Plus projesinde Kas m 2012 tarihinde teslim edilmesi planlanan son 7 daire 525 bin liradan bafllayan fiyatlarla al c bekliyor. Zeytinburnu'nda 4 bin 85 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen Irmak Garden Plus projes Irmak Grup taraf ndan infla ediliyor. 10 katl tek bloktan meydana gelen projede toplam 36 adet daire yer al yor. Alanlar 122 metrekare ile 206 metrekare aras nda de ifliklik gösteren dairelerin 3+1 ve 4+1 seçenekleri ile sat fla sunuldu u projede son 7 adet konut 525 bin liradan bafllayan fiyatlarla al c bekliyor. Yüzde 25 peflinatla ev sahibi olunabilen Irmak Garden Plus projesinde kalan yüzde 75'lik tutar ise bankalar n konut kredileri ile 120 aya kadar vadelendirilebiliyor. Dairelerin Kas m ay nda sahiplerine teslim edilmesinin planland Irmak Garden Plus projesinin sosyal donat lar aras nda genifl yeflil alanlar, yüzme havuzu, sauna, masaj salonu, fitness merkezi, aerobik salonu, voleybol ile basketbol sahalar, çocuk e lence parklar, Türk hamam, al flverifl ma azalar ve her daireye 2 araçl k otopark alan yer al yor. Ayd n, Osman Savafl, Celalettin Deniztoker. Engin fien, yap lan ilk yönetim kurulu toplant s nda, BB Spor un Bedensel Engelli Yüzme Branfl ve Taraftar Sorumlusu olarak yeni görevine bafllam fl oldu. Kongre öncesi yap laca söylenilen bir de iflimin içerisinde naçizane benim ismimin yer almas benim için büyük onurdur diyen Engin fien sözlerini flöyle sürdürdü: Geçti imiz sezonlarda maçlar na gidip destek verdi- im, baflar s için dua etti im ve seyrederken büyük keyif ald - m kulübümüzde görev alacak olmam taraf m mutlu etmifltir. Spor Toto Süper Lig in baflar l tak mlar ndan biri olan stanbul Büyükflehir Belediye Spor Kulübümüzün var olan baflar s na katk da bulunmak ve ter dökmek için sab rs zlan yorum. Beni bu göreve lay k gören büyüklerimi mahcup etmemek için elimden gelen bütün gayreti gösterece- im. Bizde Zeytinburnu Haber olarak Engin fien e yeni görevinde baflar lar diliyoruz. Türkiye nin lk Hadis Gazetesi ç kt... Her y l kutlu do uma özel say s ile yay na giren Dünya da ve Türkiye bir ilk olan Ceride-i Hadis Gazetesi bu y l da 20 Nisan günü Kutlu Do uma özel bir Gece tertipleyerek yeni say s n tan t ma sundu.bu y lki gazetenin manfleti O Ne Güzel Komutan oldu. Gazete Hazreti Peygamber Efendimizin Kostantiniyye Fethiyle alakal hadisini ele alarak, Fatih Sultan Mehmet Han n Peygamber sevgisini ve fetih ruhunu okuyucular na tafl m fl oldu. Gazetede Köfle yaz lar na yer verilirken fiehzade Orhan Osmano lu ile Prof.Dr. Cevat Akflit le yap lan röportajlarda Sünnet ve Hadis Üzerinde durulmufl. Tüm nsanl k stifade edebilsin diye her y l ücretsiz olan Hadis Gazetesi bu y lda nsanlar n faydalanabilmesi için ücretsiz da t lmakta. 20 Nisan gecesi düzenlenen tan t mda Kuran- Kerim Ziyafetini Hatip Abdüsamet ALTUNTAfi, Ney Dinletisi Neyzen Fatih Oral fiiir Dinletisi ve Program sunumunu Mitat GEZER üstlendi. Geceyi Osmanl da Kutlu Do- um Hizmetleri sinevizyonu tamamlad. Gecenin konu u önemli isimlerden Zeytinburnu Belediye Baflkan Sn: Murat AYDIN ve Temizlik flleri Müdürü, Zab ta Müdürü, Ak Parti ilçe baflkan VIP konuk olarak programa efllik ettiler. Gazetenin imtiyaz sahibi Muhammed kutsal gazetenin y ll k de il ayl k yay na girmesini amaçlad klar n ve ekonomik nedenlerden ötürü y ll k yay na girmek zorunda oldu unu aç klarken. Amaçlar n n Hazreti Peygamberin hadislerini insanlar m z n hayatlar - na rehber etmek oldu unu, Hazreti Peygamberin Hoflgörüsünün ve Evrensel ilkelerinin yay lmas n anlatan Kutsal bir ilki gerçeklefltirmenin memnuniyetini ve heyecan n yaflad klar n da belirtti y l nda Hazreti Peygambere lk Nüfus Cüzdan n tasarlad n, 2012 y l nda Hazreti peygamberin Ehlibeytinden oluflan bir soya ac - n n da kutlu do um gecesinin sergisinde yer ald n söyleyen Kutsal, ilerleyen dönemlerde farkl projelerimizi insanlar m z istifadesine sunaca z diye de ekledi. Muhammed KUTSAL Seyitnizam Mah. Yunus Emre Cad. Bal kl Ç rp c Yolu No:3 Zeytinburnu - stanbul Tel: Fax: Mehmet Zeki Sarban o lunu evlendirdi AK Parti Zeytinburnu ilçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Zeki ve Münevver Sarban O ullar Abdulmutallib' evlendirdiler. Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n_ n k yd Nikah n flahitli ini,metin Külünk,Taha Gergerlio lu,belediye baflkan yard mc s Gökhan Kasap yapt. Sarban Ailesinin Nikah na; AK Parti stanbul Milletvekili Metin Külünk,Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n,yard mc s Gökhan Kasap,M.Zafer Alsaç, Zeytinburnu Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Cahit Bayram,Kadir Erbasan,Yasemin Çön,il genel meclis üyesi Mustafa brahimo lu,,ak Parti Zeytinburnu ilçe baflkan yard mc lar,özcan Özkul,Hüseyin Emre Arslan,Y ld r m Emen, lçe yönetim kurulu üyeleri,ali Kulil,Hasan Memifl,Yunus Küçük,Coflkun Toraman,Ak n Ayd n, smail Karao lu, Erdo an Bibero lu, Hurflit Bekaro lu,ak Parti Bak rköy ilçe yönetim kurulu üyesi Adem nce baflta olmak üzere çok say da dostu Mehmet Zeki Sarban- mutlu gününde yaln z b rakmad. 34 ve fl Gündem'den görkemli yemek 34 Gündem Gazetesi nin 3. ve fl Gündem Dergisi nin 2. yay n y l dolay s yla Ba c lar Halka Saray nda düzenlenen Gündem Burada adl yemekli gecede ifl dünyas ve siyasetçiler bulufltu. 34 Gündem Gazetesi nin 3. ve fl Gündem Dergisi nin 2. yay n y l dolay s yla; belediye baflkanlar, siyasi parti temsilcileri; birçok AVM, ma aza, firma sahibi ve STK temsilcilerinin kat ld Gündem Burada adl yemekli geceye ilgi yo un oldu. Düzenlenen renkli gecede yapt projeler ve çal flmalardan dolay Bahçelievler Belediye Baflkan Osman Develio lu, Ba c lar Belediye Baflkan Lokman Ça- r c n n yan s ra baz siyasilere ve sponsorlara plaket verildi. Hallaç gelen herkese teflekkür etti Gazetemiz 34 Gündem in 3 üncü dergimiz fl Gündem in 2 inci yay n y l dolay s yla düzenlemifl oldu umuz gecemize kat ld - n z için hepinize çok teflekkür ediyorum diyen 34 Gündem Gazetesi ve fl Gündem Dergisi nin mtiyaz Sahibi Bekir Hallaç flöyle konufltu; K ymetli dostlar, de erli misafirler, gazetemiz 34 Gündem i 3 y l önce kurdu umuzda baz hedefler koymufltuk. 40 y ll k bir ticari geçmifli olan biri olarak sadece gazete ile yetinemezdik. Gazetemizin hemen peflinden ulusal bir formatta ifl dünyas na yönelik yay n yapan fl Gündem Dergimizi kurduk. K sa bir süre içerisinde dergimiz fl Gündem i sektörün ve Türkiye nin bir numaral dergisi haline getirdik dedi.

3 SPOR MAYIS Zeytinburnu Selvispor U-19 fiampiyon Baflar için y lmadan çal flan Selvi spor Kulübü U/19 Tak m lig bitmesine 3 hafta kala flampiyonlu unu ilan ederken rakibi olan Ayaz A a Esen i ard ndan da Bo aziçispor'u yenmesini bildi. S elvi Spor Kulübü baflar lar na yenilerini katmaya devam ediyor. Veysel GEÇER baflkanl nda tüm yokluklarla difle difl mücadele veren Selvi Spor a kulüp eski baflkanlar da ellerinden gelen çabalar n fazlas n verdiler. Evrak çantas içerisinde tafl nan kulübü Yahya DED fi Baflkan olduktan sonra kurumsal yap ya kavuflturdu ve Zeytinburnu Selvispor yapt. Aradan geçen k sa bir süre içinde Kurumsall n meyvelerini toplamaya bafllayan Zeytinburnu Selvispor tak m ruhunu ön planda tutarak genel kaptan Mumer Sa lam' n vermifl oldu u destekle de Zeytinburnu Selvispor U/19 tak m 5. gurupta verdikleri mücadeleyi sezonun bitimine 3 hafta kala flampiyonlukla taçland rd lar. fiamp YONLUK KUPASINI SAKA VERD Maç bitiminde fiampiyonluk kupas n Zeytinburnu Belediye Baflkan Yard mc s lyaz SAKA verdi. Baflkan Yahya Dedifl, Baflkan Vekili Veysel GEÇER ile birlikte futbolcular n madalyalar n verdiler. CHP'DEN SELV SSPOR fiamp YONLUK JEST CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin DO AN baflta olmak üzere, Yönetim kurulu üyeleri, Meclis Üyeleri lkay Biber, Cengizhan Bahçekap l, fienol Yurtseven, smail Terzi, Mehmet Koç ve Gençlik Kollar da maça baklava ile gelerek fiampiyon Zeytinburnu Selvispor'a büyük jest yapt lar. AMATÖR KULÜP BAfiKANLARI SELV 'Y YALNIZ BIRAKMADI Zaferspor Kulüp Baflkan Cengiz Zafer, Y ld zspor Kulüp Baflkan Selamettin Yeniyol, Çetin Ç magil,mehmet Metin Bayram,Dursun Ali Kurt,Befltelizspor Kulüp Baflkan Yrd. Alaaddin Çam, Selvispor Kulüp Baflkan Yayha Dedifl'i flampiyonluk maç nda yaln z b rakmad lar. BAfiKAN DED fi'ten EK B NE TEfiEKKÜR Z eytinburnu Selvispor Kulüp Baflkan Yayha Dedifl U-19 Tak m n bitime 3 hafta kala flampiyonlu unu ilan etmesi ve ard ndan Türkiye Finalleri için büyük avantaj yakalamas n Zeytinburnu Haber'e de- erlendirdi. Baflkan Dedifl, baflar n n s rr olara kurumsall iflaret etti. Çok iyi bir ekip olduklar n ve ilk günden itibaren geçici tesadüf de il kal c ve inand r c baflar lar için kurumsall a büyük önem verdiklerini ve k sa bir süre içinde kurumsallaflman n meyvesini almaya bafllad klar n n alt n çizdi Baflkan Yahya Dedifl, Baflkan, Yöneticileri, Sporcular ile bir aile olduklar n, bu baflar da Baflkan Vekili Veysel Geçer, Genel Kaptan Muharrem Sa lam,futbolcular ve baflar için ter döken tüm ekibine teflekkür etti. Selvispor'dan Türkiye Finaline Büyük Adım Selvi Spor, grubun en güçlü tak mlar ndan biri olan Yeniköy Spor u eleyerek Türkiye finalleri için büyük flans yakalad. S elvi Spor U - 19 tak m sezon bitimine 3 maç kala flampiyonlu unu ilan etmiflti. Kalan üç maç n kazanan Selvispor için Türkiye Finali öncesi eleme maçlar büyük önem tafl yordu. Yeniköyspor Bal Liginden elenince U-19 una futbolcu takviyesi yapt fakat bu takviyeler bile Selvsispor a ma lup olmaktan Yeniköyü kurtaramad. VEYSEL GEÇER N ANLAMLI KONUfiMASI Baflkan vekili Veysel GEÇER devre aras soyunma odas na girerek Bu maç kaybederseniz di er rakibimiz kim olursa olsun bu maç size oynatt rmam ve sahaya da ç kmay z. Onurunuzla bu maç al n ve gururlu bir flekilde bölge eleme maç na gidelim. diyerek soyunma odas ndan ç kt. Maç n ikinci yar s nda Selvi Spor futbolcular adeta flimflek gibiydiler. TUR GET REN PENALTI KURTARIfiI Maç n ikinci yar s nda U ur ile gol gelince Selvi Spor 2 1 öne geçti. Rakip tak m frikikten bir gol att ve durum 2 2 oldu. Selvi Spor yine U ur ile 3 2 galip duruma geldi. Maç n bitimine 2 dakika kala Tugay n hareketi penalt ile cezaland - r ld. At lan penalt dire in hemen yan ndan gol olmak üzereyken kaleci Gökhan adeta bir lastik gibi uzad ve önce topu yere do ru tokatlad ktan sonra ikinci bir hamle ile topu bloke etti. MAÇ SONUNDA RAK P TAKIM TARAFTARININ SALDIRISI Selvi Spor soyunma odas na gitmek üzereyken, maç an nda hakem taraf ndan sahadan ihraç edilen rakip tak m n yard mc antrenör elinde sopa ile a r küfür edince ortal k bir anda kar flt. Selvi Spor Baflkan Yahya DED fi elinde sopa ile giren rakip yard mc antrenörü ve di er kiflileri an nda gelen polis deste i ile d flar ç kartt lar. BAfiKAN DED fi TEN MÜKEMMEL B R GAL B YET YEME KRAMI Galibiyet sonras nda Baflkan Yahya DED fi, STAR 12 isimli lokanta iflletmesi olan arkadafl n arayarak hemen galibiyet kutlamas n bafllatt. Futbolcular, yönetim ve teknik ekip STAR 12 ye hayli nefleli bir flekilde geldi. Selvi Spor ekibi hayli moralli bir galibiyet yeme i yedikten sonra nefle içerisinde kulüp tesisine gittiler. GEÇER BAfiARININ SIRRINI ANLATTI S elvispor Baflkan Vekili Veysel Geçer, Zeytinburnu Belediyesine amatörlere yard mlar ndan dolay teflekkür ederken ayn ödüle ulaflmak için eflit flartlarda mücadele etmediklerine vurgu yapt. Geçer, ortada bir ödül var bu ödülü baflar ya ulafl ld nda veriliyor, bu ödlü için verilen mücadelede flartlar eflit olmal baz amatör tak mlara 22 saat antrenman yapacak saati bulurken baz lar 10 saat bile antrenman yapma imkan bulam - yorlar bunu anlamak çok zor dedi. Baflkan Vekili Geçer, di er bir çok amatör tak m spor okullar ndan kay t paras al rken Selvispor tamamen ücretsiz olarak kay t yapmakta ve futbolculara s n rs z olanak tan maktad r. May s 15 ten sonra bafllayacak kay tlara futbolcu adaylar n beklediklerini söyledi. Geçer, çok söylemek istemese de Baflta Baflkan Yahya Dedifl ve tüm yönetim kuruluna teflekkür ederek baflar n n alt ndaki gizli s rr aç kl yor. Baflkan Vekili Veysel Geçer oyuncular na burs verdiklerini bursun ö rencileri hem maddi hem de manevi olarak motive etti ini alt n çizdi. Sadece spor ve Zeytinburnu Amatör futbola hizmet için ter döktüklerini siyasi veya bir baflka beklentilerinin olmad klar n bunun için mücadele ettiklerini söyledi. SELV SPOR SEÇMELER do umlu futbolcu adaylar, Sizleri Selvi Spor Kulübü Seçmelerine bekliyoruz. Kay tlar m z haftaiçi & haftasonu saat ile aras SELV SPOR Lokalinde yap lmaktad r. - Tel & Faks (0212) Veli Efendi Mahallesi 4. Ba Sok.No:4/B Zeytinburnu / STANBUL (Hasan Do an Tesisleri Karfl s )

4 4 S YASET MAYIS Sivil Anayasa ZKS de masaya yat r ld Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezindeki yeni sivil anaya sempozyumuna ilgi büyüktü Z eytinburnu Belediyesi'nin yeni anayasa çal flmalar na katk sa lamak amac yla Belediye Baflkan Murat Ayd n' n ev sahipli inde Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenledi i "Yeni Sivil Anayasaya Do ru" bafll kl sempozyumda konuflan Çiçek, yeni anayasa çal flmalar kapsam nda vatandafllar n görüfllerinin topland ilk bölümün bu ay sonunda tamamlanaca n ve sonras nda yaz m safhas n n bafllayaca n hat rlatt. ''B ZLER S YASET YAPIYORUZ" Cemil Çiçek, "Hatta 2012 sonuna kadar hedefi bile ifle kafa yoranlar bak m ndan uzunca bir süre olarak mütalaa edildi 'Niye 30 y ld r tart flt m z bir konuyu niye aya yayd k?' diye y ld r tart flm fl gibi göründük ama neyi ne kadar tart flt k o flimdi daha aç k ortaya ç k yor. 30 y ld r biz anayasa konusunu haritac l k diliyle 1/ ölçe- inde tart flt k. Bu anayasa kötüdür, demokratik yol ve yöntemlerle yap lmam flt r... Bu anayasan n dengeleri, özgürlük-güvenlik dengesi, devlet-birey önceli i, devletin kurumlar aras ndaki iflleyifl konusunda çok ayr nt l bir tart flma yap lmad anlafl - l yor" dedi. Çiçek, bu ifli 3-4 ayda yapmay isteyeceklerini, ancak iflin içine girdikçe bunun mümkün olmad - n gördüklerini dile getirdi. Cemil Çiçek, "Ancak ' lanihaye de yapamay z' dedik. Bizler siyaset yap - yoruz. flimiz yapmakla alakal. Gerçekçi olmak laz m. 2015'e kadar 3 seçim var. seçim ortam nda böyle önemli, zor, iflin içine girdikçe birçok fleyi hesap etmek durumunda olan siyasetçiler aç s ndan bir taraftan seçim, öbür taraftan anayasa... Bu iflin zorlu unu da hesaba katarak '2012 sonuna bitirmeyi hedefliyoruz' dedik. Bunu gerçeklefltirebilirsek, demokrasimiz, siyaset kurumuna güven, parlamentonun itibar, 4 siyasi partimizin kamuoyuna verdikleri söz ve taahhütler aç s ndan da bunu son derece önemsiyoruz" diye konufltu. "YEN B R ANAYASA YAPMAK DURUMUNDA OLACA IZ" Anayasan n bir toplumsal ihtiyaç olmas n n ötesinde, son günden bu yana yeni bir anayasan n mecburiyet haline geldi ini söyleyen Çiçek, "( yi kötü bir anayasam z var, yeni bir devlet kurmuyoruz, eksi i de olsa fazlas da olsa bafl m z sokacak bir anayasam z var) diyemeyiz. Çünkü bir taraftan 'Siz mevcut anayasal düzeni niye de ifltirdiniz, niye evimizi bafl m za y kt n z?' deyip yarg lama süreci devam ederken, o ifli yapt iddia edilen kiflilerin ortaya koydu u bir anayasayla Türkiye yoluna devam edemez. Bu istesek de istemesek de meflruiyet problemleri de ortaya ç karacakt r. Ömrümüzün bundan sonraki k sm n da 2 fleye hasredemeyiz. Birincisi, bu ifl yap lamazsa, 'Sen engel oldun, öteki engel oldu, siz maraza ç kard n z, birisi ete imizden çekti' Ömrümüzün 30 y l n da bu olumsuzluklar tart flarak geçiremeyiz, geçirmemeliyiz. ki, demin söyledi im çeliflkiyi izahla geçiremeyiz. Bu dönem bir mecburiyet de var. Ne yap p yap p biz yeni bir anayasa yapmak durumunda olaca z" diye konufltu. Cemil Çiçek, "fiimdi sivil toplum kurulufllar dedi imiz kurumlara eskiden bask gruplar diyorduk. Bask gruplar n n tam da bask yapaca zaman. lla olumsuz anlamda de il. 'Ne yap n yap n bu anayasay yap n' tarz nda bu bask lar n, bu konudaki desteklerini, olumlu katk lar n ortaya koymalar gerekiyor. Biz sorumlulu umuzu daha derinden hissedebilelim diye" ifadesini kulland. "LOKANTADA H ZMET EDEN NSANLARIZ" Komisyon üyeleri olarak bugüne kadar anayasa içeri ine dair flahsi fikirlerini aç klamaktan kaç nd klar n kaydeden Çiçek, "Biz neticede bir lokantada hizmet eden insanlar z. Ne siparifl verece ini sen söyle ki ben onu haz rlamaya çal flay m. Yoksa bugüne kadar yap lanlar n benzerini yapm fl olurduk" dedi. Çiçek, "Ancak yeni bir anayasan n Türkiye'ye sorun çözmede, vesayetten kurtulmada, vatandaflla devlet aras nda bugüne kadar yaflad m z s k nt lar ortadan kald rmada, siyasetin çözüm üretme imkanlar n art rma bak m ndan önemli f rsatlar da getirece i kanaatini samimi olarak tafl yorum" diye konufltu. Zeytinburnu'nu 2012'de Fesle en Kokusu Saracak Z eytinburnu, Belediye Baflkan Murat Ayd n n, ''Fesle en Kokulu Bahar Hoflgeldin'' etkinli- inin 3. Y l nda start Sümer Mahallesinden verdi.yefliltepe,veliefendi,yenido an Mahallerinden Fesle en da- t m na devam ediliyor. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Baflkan Yard mc lar Gökhan Kasap, Zafer Alsac, Ömer Ar soy, Zab ta Müdürü Ferruz Kutsal,, Ak Parti lçe Baflkan Bahattin Ünver, Yard mc lar Bilal Akgül,Y ld r m Emen, Metin Develi, ve Belediyenin birim müdürleri ile birlikte geldi i Sümer Mahallesinde vatandafllara bahar n müjdecisi fesle en da tt. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdi i Baflkan Ayd n, karfl laflt vatandafllarla k sa süreli olsa da sohbet etti, balkonlardan sepet uzatarak kendisinden fesle en isteyenleri bofl çevirmedi. Da t lan fesle enlerin bahar simgeleyen bir çiçek oldu- unu belirten Baflkan Ayd n, Fesle- en haflarat kovucu özelli inin yan nda ferahlat c özelli i de bulunuyor. Zeytinburnu nda her evde fesle enler açacak. Bizde bütün renkleriyle tabiat n güzelliklerini hat rlatmak ve bahar sevincine ortak olmak için halk - m za fesle en hediye ediyoruz fleklinde konufltu. Baflkan Ayd n Fesle en Da t m içim gezdi i sokaklar da denetledi aksakl klar tek tek ilgili müdürü ça r p not ald rtt ve bir an önce düzeltilmesini istedi.belediye Baflkan Murat Ayd n Zeytinburnu sakinleri ile k sa süreli sohbet etti ve onlar nda flikayet ve isteklerini dinledi. Vatandafllar n ço u yüksek miktarda gelen kald r m paylar n flikayet etti. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ve ekibi yaklafl k bir ay boyunca lçemizin bütün mahallerinde fesle en da t m na devam edecek. Savafl Muhabirlerinden ORADAYDIK Sergisi ANAL Z MURAT ERGÜN Zeytinburnu nda Üç Farkl Gündem Zeytinburnu Haber, haber ne kadar güzel olmasa da büyük bir habercilik baflar s na imza att. E er bir suç varsa mutlaka cezas verilmeli e er cezas verilmezse yeni suçlar n n önünde açaca bilinmelidir. HALUK ÜNDE ER LKÖ RET M OKULUNDA PORNO SKANDALI Haluk Ünde er lkö retim Okulunun müdürünün içki içtikten sonra Tüm okula izletti i Kapal Devre porno yay n n hiç düflünmeden ihbar geldikten sonra haber yapt k. Baz lar bizleri elefltirdi. lçemizin ad n kötülüyor diye. Bu pencereden do rudur fakat di er bir penceren bakt n zda da Bir okul müdürünün inan lmas güç yapt olay. Yaz ifllerimi Müdürümüz Taylan Bey olay bana aktard nda hiç düflünmeden yay n izni verdim. Bu haberi mutlaka yapmal y z dedim. Taylan Bey büyük bir habercilik baflar s na imza atarak tan klara ulaflt gerekli kay tlar yapt k ve belgelerle ulusal gündeme servis yapt k. Baflta Büyük Gazeteler Sabah, Milliyet Haber Türk Zeytinburnu Haber logosluyla haberimizi gazetelerine bast lar. Ard ndan Rota Haber, Haber 7 Haber 3, nternet Haber, Enson Haber, Sabah, Milliyet, Mynet Haber,Time Turk gibi Ulusal 300 Haber portallar haberimizi Logomuzla Manfletlerden duyurdular. Bu Zeytinburnu Haber in geldi i noktay gösterme aç s ndan büyük bir Habercliki baflar s d r. Yapt m z bu kadar hassas bir haber flüphe duygusu uyand rmadan ulusal haber portallar na manflet oldu. Bu olay bütün e itim camias na mal etmemek gerekir. Zeytinburnu nda Belediye Baflkan m z, Kaymakam m z, lçe Milli E itim Müdürümüz,E itimcilerimiz ve l Özel darenin deste i ile ilçemizde e itimde inflallah daha güzel günler bizi bekliyor. ZEYT NBURNU KÜLTÜR SANAT IN ÖNÜ TEHL KE SAÇIYOR Belediye Baflkan m z Murat Ayd n ve Ekibinin her daim yaz yorum ilçemize kazand rd en önemli hizmetlerde biri kültür Merkezlerimizdir. Bunlardan ne kadar faydaland m z tart fl l r. Geçen Hafta Belediyemiz güzel bir çal flmaya imza atm fl Afl k smail Azeri nin hayat n kitaplaflt rm flt. O Gece inan n çok üzüldüm. Bu kadar güzel bir çal flma neticesinde salon bofltu. Hem Zeytinburnu Halk Kültür ve Sanata biraz daha fazla ilgi göstermeli Belediyemizde reklama daha fazla yat r m yapmal. fiimdi as l konuya geliyorum. Arac m geçen ZKS nin önüne çektim ve ofisime geçtim. Bir kaç saat sonra geri döndü ümde arac m içler ac s haldeydi. S f r arac n her taraf b çakla adeta parçalanm flt. Bu olay gündüz saatinde ZKS nin önünde meydana geldi. fiimdi siz arac n zla bir konser izlemek için ZKS ye gittiniz ve konserden ç kt ktan sonra arac n z bu halde buldunuz. Bir kez daha buraya gidermisiniz. Kültür Merkezinin önündeki tablo ürkütücü ve çirkin. Önünde piknik yapan m aras n z sele serpe yatan m arars n z, çiflini yapan m aras n z, top oynayan çocuklar m aras n z hepsi orada. Zeytinburnu nda çok büyük hizmet veren ve benim gözümde çok baflar l bir isim olan Zab - ta Müdürümüz Ferruz Kutsal bu olay çok k sa bir süre içinde çözece ine inanc m sonsuzdur. çerideki birkaç güvenlikten sadece birisi d flar n n güvenli i içine d flar da tur atsa bu olay basit bir flekilde çözülecektir. AMATÖR TAKILMARIMIZI TEBR K ED YORUM Zeytinburnu Amatör Tak mlar m z birçok grupta flampiyon olarak gruplar n baflar yla tamamlad lar. Bütün tak mlar m z buradan tebrik ediyorum. Bu tak mlar m zdan birisi ç k p ilçemizi süper ligte temsil edece ine inanc m tamd r. Bu ay içinde Merkezefendi ve Ero luspor un dayan flma gecelerine kat ld m. Çok güzel organizasyonlard. Kulüp Baflkanlar m z fienol Gürele ve fienol Yurtseven i tebrik ediyorum. Türkiye televizyonlar n n savafl muhabirleri savafl n ac tablosunu bir kez daha anlatmak için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi nde bir araya geldi ve ORADAYDIK dedi. Irak, Afganistan, Suriye Onlar yaflanan savafl, halk n isyan n tüm dünyaya belgelemek için bölgeye konufllanm fl haberciler. Kimi elinde foto raf makinesi ile bombard mana ra men iflinin bafl nda, kimi kendiden ziyade kameras ndaki görüntüleri esir düfltü ü alandan kurtarma derdinde. 24 Nisan akflam aç l fl gerçekleflen Savafl Habercili i foto raf sergisinde, habercilerimizden bir de öncesini dinledik; deneyimlerine kulak verdik. Kendi görüntüleri ile oradayd k diyen habercilerimize program sonunda Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n taraf ndan plaket takdim edildi. srail Lübnan savafl, Irak savafl, Afganistan, Arap bahar ve daha fazlas. ORADAYDIK Foto raf sergisi 7 May s Pazartesi tarihine kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi gezilebilir. Oradayd k Foto raf sergisine dahil olan haberciler; Serginin onur konu u Adem Özköse; Mart 2012 de kameraman Hamit Coskun la birlikte belgesel haz rlamak üzere gitti i Suriye de milisler taraf ndan kaç r ld. Abdurrahman tik (Cihan),Celal Çevirgen (TRT HABER) Cem Tekel (Kanal D), Cumhur Çatkaya (NTV), Ö. Faruk Aydemir ( HA), lker Özkap (Kanal 24), Murat Palavar (Yeni fiafak Gazetesi), Mücahit Akagündüz (Samanyolu Haber),Samet Do an (AA) Bakan Suat K l ç tan Baflkana ziyaret Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n makam nda ziyaret etti.gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç, Atatürk Ö renci Yurdu'nun temel atma törenine kat ld. Aç l fl n ard ndan, Bakan K l ç, stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar, l Genel Meclis Üyesi Yaflar Dindar, Topkap daki aç l fl n ard ndan Zeytinburnu Belediyesine geçtiler. Bas n Mensuplar n n görüntü almas n n ard ndan bas na kapal geçen ziyarette, Belediye Baflkan Murat Ayd n, Bakan K l ç ve Beraberindeki misafirlere meyve ikram etti. Zeytinburnu Belediyesinde yaklafl k yar m saat kalan Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç a, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n Belediyenin yay nlar n hediye etti. Zeytinburnu Belediyesinin kap s nda çekilen hat ra foto raf n n ard ndan Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç Zeytinburnu ndan ayr ld.

5 S YASET MAYIS Ünver: Hedefimiz Yüzde 60 Oy Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat Dört Y ld r aral ks z her ay n son haftas yapt ilçe dan flma meclisini Mart ay toplant s n gecikmeli yapt. Zeytinburnu Kazl çeflme Kültür Merkezinin Akdeniz Salonundaki tadilattan dolay iki hafta ertelen Mart ay dan flma meclisi Nisan Ay ortas nda yap ld. Divan baflkanl n Siyasi ve Hukuk ifller birim baflkan (S B) Abdülselam i A K Parti Zeytinburnu Teflkilat flehit aileleri ile kahvalt da bir araya geldi.ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkanl Sosyal fller Birim Baflkanl n n koordine etti i kahvalt program Ça teks te yap ld. fiehit ailelerine kahvalt sonras k - sa bir selamlama konuflmas yapan Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver : Ak Parti olarak Ülkeye ve memlekete daha iyi hizmet etmek amac yla yola ç kt klar n bunun için geceli gündüzlü çal flt klar n ve çok k sa süre içinde terörün kökününde kurutulaca n söyledi. Ünver sözlerine flöyle devam etti. Sahip oldu umuz her türlü güzelli i flehit ve gazilerimize borçluyuz. nanc m za ve Türk örf ve adetlerine göre, fiehitlik mertebesinin en ulvi mertebelerden en kutsal - d r. Bugün huzur içinde yaflayabiliyorsak, bayra m z dalgalan yor ve ezanlar m z okunuyorsa buna flehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu nedenle flehitlerimizin emanetleri de bizler için çok önemli. Say n Baflbakan m z n önderli inde Milli Birlik ve Kardefllik projesi ile terör belas n n ortadan kald r - laca na inanc m z tamd r dedi. Kahvalt ve konuflman n ard ndan Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Delibalta, Yard mc l klar n ise Canan Aysun, Ahmet Lütfi Dalc, Elif K l ç, Adem Çelik yapt. Dan flma Meclisi Sayg Duruflu ve istiklal Marfl n n ard ndan yeni yönetiminin k sa süre içinde yapt baflar l çal flmalar anlatan bir salyt gösterisi ile bafllad. Slayt gösterisinin ard ndan aç l fl ve selamlama konuflmas yapmak üzere kürsüye Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver ç kt. 'HEDEF SEÇ MLERDE % 60 OY ' Ünver konuflmas na teflkilat na teflekkür ederek bafllad. Baflkan Bahatin Ünver sözlerine flöyle devam etti. Çok k sa bir süre olmas na ra men geceli gündüzlü çok güzel çal flmalara imza att k. Bizde eski yönetim yeni yönetim diye bir fley yok. Kan tazelemesi var. Daha dinamik bir fleklide önceki arkadafllar m z n da tecrübelerinden faydalanarak yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Genel Seçimlerde ald m z % 50 oyu % 60, Yerel Seçimlerde % 43 lük oyumuz % 50'ye ç karmakt r. Sizlere güveniyorum. Bu teflkilat bunu baflaracakt r dedi. lçe Baflkan Bahattin Ünver'in ard ndan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Birim Baflkan Serkan Akarsu Ayl k Faaliyet Raporunu okudu. AK Parti den fiehit Ailelerine kahvalt Ayd n nda kat l m yla flehit aileleri ile birlikte Edirnekap fiehitli i ziyaret edildi. fiehit aileleri flehit çocuklar n n bafl nda duygu dolu anlar yaflad. Okunan Kuran- Kerim yap lan dualar ile birlikte flehitlikte âdeta duygu seli yafland. Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n, Ak Parti lçe Baflkan Bahattin Ünver annelerin döktü ü gözyafllar ile birlikte çok duyguland - lar. Acemi Birli ini birlikte yap p usta birli inde de ayn yerde görev yapan 5 flehit in bafl nda tazelenen an lar herkesi duyguland rd. Terhislerine sadece1,5 ay kala flehit olan Pafla Sünger, Cengiz Aktafl, Murat Güven, Özer Ayranc, Hüseyin Sezer 1995 y l nda Tunceli nin Ovac k beldesinde ç kan çat flmada flehit olan 15 askerimizden sadece befliydi. Kimsesiz bir flehitin mezar na di er flehit ailelerinin yak nlar n n ilgilenmesi ve bunun Murat Ayd n a anlatmalar ile birlikte Baflkan Ayd n ve lçe Baflkan Ünver bu flehidimizin mezar n da ziyaret ederek dua etmelerine vesile oldu. ÖNCEK YÖNET ME TEfiEKKÜR Ak Parti Mart ay dan flma Meclisinde önceki yönetimde yer alan; Ali Faik Biçer, Ali Kulil, Mustafa Yi it, smail Hakk Namazc ya geçen dönem yapt klar baflar l çal flmalar için ayr ayr isimleri okunarak teflekkür edildi. TEfiEKKÜR PLAKET Zeytinburnu lçesinden sorumlu Milletvekili Osman Aflk n Bak'a Bahattin Ünver, Zeytinburnu lçemizden sorumlu l yönetim kurulu üyesi Arzu Akal n'a Halis Dalk l ç taraf ndan ( l teflkilat baflkan ), 6 ayl k Görev süreleri bitmesi ve baflka ilçelerde görevlendirilmeleri nedeniyle, görev yapt klar 6 ay boyunca ilçemize ve Teflkilata verdikleri destekten dolay ayr ca Belediye Baflkan Murat Ayd n'a Hayrettin Çelik taraf ndan ilçemizden katk lar ndan dolay Teflekkür plaketi verildi. Ak Parti Zeytinburnu'ndan polise anlaml ziyaret... A k Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver, teflkilat yla beraber Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürü Sezgin Ödem i ziyaret ederek polislerin gününü kutlad. Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat, Polis Teflkilat n n kuruluflunun 167. y l dönümünü unutmad. Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver, teflkilat yla beraber Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürlü ü ve Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürlü ü Önleyici Hizmet Büro Amirli i ni ziyaret ederek çal flmalar nda baflar lar diledi. Ünver ve ekibi ilk önce Öndem i ziyaret etti Ünver, ekibiyle ilk önce Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem i ziyaretinde gerçekleflen sohbetin konusu daha çok Nevruz Bayram nda ç kan olaylar oldu. Türkiye nin önündeki en büyük engelin terör oldu unu ifade eden Ünver, Terörü bitirdikten sonra ülkemizin önü daha da aç lm fl olacak. Allaha flükür Avrupa krizle bo uflurken bizim ekonomimizin gücü ortadad r. E er biz Yunanistan n durumunda olsayd k flimdi bize Yunanistan a yapt klar yard m yapmazlard ve ülke bölünmeye giderdi. Ama güçlü bir Türkiye var art k. Tabi baz ufak tefek sorunlar var ama onlar da çözmeye çal fl yoruz dedi. Ünver ayr ca Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem in ilçede yapt çal flmalar n taktirle karfl lanmas gerekti- ini söyledi. Kendilerini hat rlad klar için Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat na teflekkür eden, Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem, görevini en iyi flekilde yapmaya çal flt n söyledi. Ünver, Önleyici Hizmet Bürosu nu da ziyaret etti. GÖZCÜ TAYLAN DEM RELL stanbul'un Yükselen Y ld z Bir dönemin gece kondu, iflçi semti ve göçebe hayatlar n ilk dura olarak an lan Zeytinburnu flimdi stanbul'un yükselen y ld z konumunda. stanbul un en iyi ulafl m merkezlerini elinde bar nd ran Zeytinburnu, bu özelli iyle yeni projelerin de hedefi haline geldi ve gelecek y llar n cazibe merkezi olma yolunda büyük bir h zla ilerliyor. Zeytinburnu Belediyesi Taksim den sonraki en büyük meydan yapmak için kollar s vad. Yap lan iki Kültür Merkezi ile ilçemizde Kültür alan nda büyük yat r mlar yap ld. Zeytinburnu al flverifl merkeziyle ilk kez 2000 y l nda aç lan Olivium Outlet Center stanbul'un en gözde al fl verifl merkezi konumunda. Çok uzun y llar deri ve tekstil fabrikalar na ev sahipli i yapm fl olan Zeytinburnu bugünlerde lüks konut projeleri yükseliyor, özellikle Zeytinburnu'nda Kiptafl' n dönüflüm projelerinin yan s ra, belli bafll inflaat firmalar n n 'özel dönüflüm' projeleri de dikkat çekiyor. Seaport ve Marmaray projeleri tamamland nda Zeytinburnu ilçesinin çehresini de iflecek.,bugün Zeytinburnu ilçesi s n rlar içinde birçok nitelikli konut projesi hayata geçmifl durumda.tercüman Evleri'nin bitifli indeki Kiptafl Merkez Evleri, Zeytinburnu için Lüks konutlarda dönüm noktas oldu. fiimdi ayn bölgede hem nitelikli ofis bloklar hem lüks konut projeleri peflpefle aç klan yor. Zeytinburnu'nda stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin yan kurulu olan Kiptafl' n projeleri dikkat çekiyor. Kiptafl' n bu anlamda bölgedeki ilk projesi; YDA Group ortakl yla inflas na devam etti i Sahilpark. Proje, toplam 630 konuttan olufluyor. Konutlar n 430'u kentsel dönüflümde hak sahibi vatandafllar için ayr l rken, 200 tanesi de sat fla ç kart ld ve ço u da sat ld. Yine Kiptafl' n bölgedeki ikinci projesi ise yine YDA Group ile ortaklafla Koç Grubu'na ait 68 bin 333 metrekare arsa üzerinde yap m - na bafllad The stanbul Veliefendi oldu. Kiptafl' n gerçeklefltirdi i projeler d fl nda Zeytinbumu Sahili'nin iç kesimlerde Bayrak Alkan- Atamer nflaat' n Merkez Park Yel Evleri, Türköz nflaat, ttifak nflaat ve Oliv Yap ortakl yla Real stanbul, Astay Gayrimenkul'un Onalt Dokuz stanbul projesi teslimata gün say yor. Zeytinburnu sahilinde de Sinpafl GYO, Sa lam GYO ve Katarl Barvva ortakl yla lüks konut projesi Ottomare Suits'le dikkat çekiyor. Son zamanlarda ilçemizle ilgili iflte bu çok özel projeler birer birer hayata geçiriliyor. Kentsel Dönüflümünde start Zeytinburnu'ndan verilecek. Art k Zeytinburnu'nda yaflam bir marka de er olma yolunda ilerliyor. Zeytinburnu Belediyesinin son projesi ile ilçemize yak flan yeni cepheler ve d fl cephe güzellefltirme projesi ile ilçemizin çehresi de ifliyor. Sonuçta lçemiz Zeytinburnu Marka fiehir olma yolunda h zla ilerliyor. Tüm bunlar yap larken, Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu nda Hayat Var slogan ile ilçemizde yaflam kalitesinin yükselifline vurgu yaparken bir yandan da ilçemiz sakinlerinin can n s kan tepki gösterdikleri olaylar n n olmad anlam na gelmiyor. Önce vatandafl n bir numaral sorunu kald r m paylar ard ndan riskli binalara gönderilen cephe yenilenmesi ve makyaj, bir türlü genifl kapsaml start almayan Kentsel Dönüflüm ve Sümer de Kentsel dönüflüm ad alt nda bir tarafta lüks konutlar ya larken vatandafla verilecek olan gecekondu tarz nda birbirine girmifl binalar. Son günlerde olumsuz olaylarla ülke gündemine gelen Zeytinburnu E itimine de de inmeden geçmeyece im. E itim kalitesi olarak stanbul ilçenin en gerisindeyiz. Bir an önce Zeytinburnu nun gelece i gençler için daha kaliteli ve daha baflar l e itim çal flmalar hayata geçirilmelidir. KALIN SA LICAKLA Abdulhakim Kaya: 'Has Parti ktidar nda ay r m de il eflitlik Has Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Abdulhakim Kaya, lçe yöneticileri Muhtar ve STK ziyaretlerine devam ediyor. Bu seferki ziyare Ç rp c Mahalle Muhtar Zeki fientürk'e yap ld. Ziyarete lçe Baflkan Kaya ile birlikte,teflkilat Baflkan Serkan Fettah ve Gençlik Kollar Baflkan Selim Emre de kat ld.ç rp c Mahallesi Muhtar ve Has Parti lçe Baflkan Kaya ziyarette önceli- i Kentsel Dönüflüme verdi.kentsel Dönüflüm konusunda Zeytinburnu halk hiç bugüne kadar bilgilendirilmedi. Vatandafl n kafas çok kar fl k. Bu konuda mahalle muhtar olarak bizim bilgimiz yok ki vatandafl n bilgisi olsun. fiuanda Vatandafl n öncelikli sorunu ise yüksek mebla larda gelen kald r m paralar adeta mahalle sakinlerini isyan noktas na getirmifl.ç rp c Mahallesi kozmopolit mahalle. 'VATANDAfi ARACINI SIRTINDA MI TAfiISIN?' Konfeksiyon atölyeleri ço unlukta. Park sorunu var. Ana cadde üzerinde Belediye ve Emniyet Park yapt rm yor ve yüksek miktarlarda park cezas kesiyor. Tramvay hatt nda kilitlenme diye bir olay olmuyordu. S rf kendi yandafllar na inflaat alan açmak için Real stanbul inflaat oraya kurdurdular ve ters düz yön fleklinde anayolumuzu mahvettiler. E itim çok kötü. S n flar m z kiflilik kifli oldu unu iddia ediyorlar. flte bu yeflil alanlar yandafllar na peflkefl çekeceklerine okul yapsalar kötü mü olurdu? Ç rp c 'n n acil olarak okula ihtiyac var. fiuanda tafl mal sistemler di er iki mahallemize ö renci da t yoruz. nanmas güç ama fluan 33 bin nüfusu olan bir mahallede sadece bir okul var. fientürk: AKP AYIRIM YAPIYOR Biz camiye karfl de iliz. ama benim mahallemde okul eksi i varsa okul,hastane eksi i varsa hastane cami eksi i varsa cami yap lmal d r. fluan en büyük eksi imiz okuldur. Biz l Genel Meclise gittik ve ben orada Fahri Biçer'e Real stanbul'un karfl s ndaki bofl araziye Ç rp c için bir okul yap lmas n istedim. O biz fluan iktidarday z oraya cami yapaca z siz geldi inizde okul yapt r rs n z dedi. Ben bir mahalle muhtar olarak siz biz ay r m na karfl y m. Ben fluanda Ç rp c Mahallesinin muhtar y m. badethane eksikli i olsa inan ilk ben isterim. Koca mahallede bir okul var, yapacaksan bir de okulda yapt r. Biz muhtarlar olarak vatandafl m z n lehine olacak her fleyin yan nday z.ama sen muhtarl ktaki bir personeli geri çekip bizim hizmet etme olana m z elimizden al p aksat rsa tabii ki buna tepki gösterece iz. Hepimiz seçilmifl insanlar n onlar seçimle geldi de biz atanma ile gelmedik ki bizi de bu mahalle halk seçti. HAS KT DARDA HERKES Efi T OLACAK Hak ve özgürlüklerin kullan lmas nda s n rlar m z; fliddete baflvurulmas, rkç l k ve ayr mc l k yap lmas d r. Partimiz hayat n her alan ndaki fliddeti, rkç l ve ayr mc l lanetler ve bunlara karfl mücadele eder. nsan ve onun haklar, partimizin siyaset anlay fl n n temelini oluflturur. nsan hak ve özgürlüklerinin ço unluk iradesi ile s n rlanmas söz konusu olamaz, temel hak ve özgürlükleri ortadan kald racak ya da zedeleyecek yasalar ç kar lamaz, uygulamalar yap lamaz. Has Parti, bar fl ve esenli in tesis edilmesine yönelik her türlü çaban n öncüsü olacak ve eflit yurttafll mümkün k lacak siyasal ve ekonomik bir düzenin kurulmas için gerekli reformlar bir an önce hayata geçirecektir. Has Parti Zeytinburnu POL S'leri unutmad Has Parti Zeytinburnu Polis Teflkilat n n 167. kurulufl y l dönümü nedeniyle Zeytinburnu Emniyet Müdürlü ünü ziyaret etti.has Parti lçe Baflkan Abdulhakim Kaya, Teflkilat Baflkan Serkan Fettah,Yerel Yönetimler Baflkan fiahin Aydemir, Halkla liflkiler Birim Baflkan Yusuf Yusufo lu, ve ve Yönetim Kurulu Üyeleri Polis Teflkilat n n 167. kurulufl y l dönümü nedeniyle Zeytinburnu Emniyet Müdürü Sezgin Öndem, Emniyet Müdür Yard mc lar Harun Bu dayc, Kenan fiabansüzgün ve Emniyet Müdürlü ündeki bütün birimler tek tek ziyaret edildi. Emniyet Müdürü Sezgin Öndem ve Yard mc lar na günün an s - na birer tablo takdim eden Has Parti lçe Baflkan Abdulhakim Kaya, Emniyet Müdürlü- ünde görev yapan birim müdürlerine ve polislere Çikolata ikram etti ve çiçek takdiminde bulundu. lçe Baflkan Kaya ziyarette yapt konuflmada emniyet mensuplar n gününü kutlayarak, "Devlet milleti için vard r. Yapt n z çal flmalar nedeniyle teflekkür ederiz. Halk n huzuru, genel güvenlik ve asayiflinin temini, devletimizin bütünlü ü için fedakarca hizmet veren Türk Polis Teflkilat m z n kuruluflunun 167. y l dönümünde, polisimizin duygu ve heyecan n paylaflman n mutlulu unu yafl yoruz. Gücünü halktan ve yasalardan alan Türk polisimiz, görevini her zaman büyük bir özveriyle yapmakta, gerekti inde can n hiçe sayarak sorumluluklar n yerine getirerek, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanm flt r. Zeytinburnu'umuz emniyet gücü olarak çok ileri hat safhaya gelmeye bafllad çal flmalar takdir ediyoruz. Polis teflkilat - m z her zaman bu bilinç ve anlay flla hareket ederek, görev ve sorumluluklar n kendisine yarafl r biçimde yerine getirmektedir. Emniyet teflkilat m z n 167. kurulufl y l n bu duygu ve düflüncelerle kutluyoruz" dedi. lçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem, Zeytinburnu Halk bizlere çok güveniyor, çekinmiyor 155'i ar yor. Bu bilinç bizi mutlu ediyor. Ayr ca teflkilat m z n merkezi sisteminde en ufak baflvurular bile kay t alt na al n yor. Bu uygulamadan vatandafl çok memnun. Bizleri bugün unutmayan Has Parti lçe Baflkan Abdulhakim Kaya ve Tüm yönetim kuruluna Zeytinburnu Emniyeti ad na teflekkür ediyorum dedi.

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir.

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir. M AD BÜLTEN 10 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir. w w w. m i a d. o r g. t r 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Ç NDEK LER Baflkan dan M AD Sevgi Evleri Aç l fl Yap ld. M AD 36. Ayl k Toplant

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı