önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de"

Transkript

1 IRMAK GROUP Since 1974 CHP de yeni görev da l m CHP Zeytinburnu lçe Örgütü 34.Ola an Kongre sonras yeni yönetimini belirledi. lçe Baflkan Metin Do an Baflkanl ndaki yönetim kurulunun belirlendi i toplant ya ilçe tam kadro kat ld. CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an kongreyi de erlendirdi. Yapt konuflmada herkesi kucaklad. Kongrede bir arkadafl m z liste kurma girifliminde bulundu fakat liste kuramad. Bu arkadafllar m z da Örgütün üyeleridir,herkesin aday olma hakk vard r. 6 da Zeytinburnu'nda Fesle en Kokusu Zeytinburnu, Belediye Baflkan Murat Ayd n n, ''Fesle en Kokulu Bahar Hoflgeldin'' etkinli inin 3. Y l nda start Sümer Mahallesinden verdi.yefliltepe,veliefendi,yenido an Mahallerinden Fesle en da t m na devam ediliyor. 4 te Sokaklar SPARK a Peflkefl çektiler 15 te Cumhuriyetin kazan mlar na SAH P ÇIKMALIYIZ Partisinin Zeytinburnu lçe Örgütü Binas nda düzenlenen panelde konuflan DP MKK Üyesi Mimar Süleyman Uluocak, demokrasiye önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z laz m dedi. IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu : (0212) Befltelsiz : (0212) Dikilitafl : (0212) Has Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Abdulhakim Kaya, lçe yöneticileri Muhtar ve STK ziyaretlerine devam ediyor. Bu seferki ziyare Ç rp - c Mahalle Muhtar Zeki fientürk'e yap ld. 5 te DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu : (0212) Befltelsiz : (0212) Dikilitafl : (0212) Hedefimiz Yüzde 60 Oy Zeytinburnu Kazl çeflme Kültür Merkezinin Akdeniz Salonundaki tadilattan dolay iki hafta ertelen Mart ay dan flma meclisi Nisan Ay ortas nda yap ld. Divan baflkanl n Siyasi ve Hukuk ifller birim baflkan (S B) Abdülselami Delibalta, Yard mc l klar n ise Canan Aysun, Ahmet Lütfi Dalc, Elif K l ç, Adem Çelik yapt. 5 te 11 de Abdulhakim Kaya: Has Parti ktidar nda ay r m de il eflitlik olacak Safra kesesi tafllar ve Kanser Riski Safra kesesi tafllar nda ilaçla tedavi bafllang çta olumlu sonuç verse de hastalar n yar s nda 4 y l içinde tafllar yeniden olufluyor. Bu yüzden tedavide laparoskopik safra kesesi ameliyat alt n standart olarak kabul ediliyor. 60 yafl ndan sonra erkeklerin yüzde inde kad nlar n yüzde nda safra tafl olufluyor. 20 de Dönmezler nflaat San. Tic. Ltd. fiti Veliefendi Mahallesi Saha yolu Sokak No:3 Zeytinburnu / stanbul Tel: Fax: te Ba ms z Siyasi ve Aktüel Gazete Y l: 3 Say : 31 MAYIS 2012 Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... stanbul Merkez: pbx Kastamonu: Tüm Giresunlulardan Giresunspor a destek 7 de Zeytinburnu Selvispor U-19 fiampiyon 3 te Sivil Anayasa ZKS de masaya yat r ld Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezindeki yeni sivil anaya sempozyumuna ilgi büyüktü. Zeytinburnu Belediyesi'nin yeni anayasa çal flmalar na katk sa lamak amac yla Belediye Baflkan Murat Ayd n' n ev sahipli inde Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenledi i "Yeni Sivil Anayasaya Do ru" bafll kl sempozyumda konuflan Çiçek, yeni anayasa çal flmalar kapsam nda vatandafllar n görüfllerinin topland ilk bölümün bu ay sonunda tamamlanaca n ve sonras nda yaz m safhas n n bafllayaca n hat rlatt. Sayfa 4 te Zeytinburnu na 2 milyar liral k yat r m Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, kamu ve özel sektörün flu anda Zeytinburnu'nda devam eden yaklafl k 2 milyar liral k yat r m bulundu unu belirterek Çevre ilçelerin hemen hemen en pahal s olan Zeytinburnu, iflyeri olarak da konut olarak da çevredeki en pahal ilçelerden biri haline geldi dedi. 13 te Z AD Ayhan Özsoy la devam dedi 17 de Merkezefendi Spor Gecenin Kral n yapt 10 da Ero luspor Dayan flma ve Kaynaflma Gecesi 16 da Zaferspor'dan ki Dev Transfer 18 de Ç KÖFTEC ALO S PAR fi (0212) (0543) fiube - 1: Nuripafla Mah. Merv Cad. No:17/1 (Depo Dura ) Zeytinburnu - ST. fiube - 2: Semiha fiakir Cad. 112 Sk. No: 2 Zeytinburnu - ST KENT N NABZI Haluk Ünde er lkö retim Okulu nda porno skandal 2 de stanbul valisi Mutlu Zeytinburnu(nda denetimde 9 da Atatürk Ö renci yurdunun temeli at ld 9 da Zeytinburnu Berberlerine Pazar günleri tatil 13 te lçemizde 23 nisan coflkusu 12 de Ö retmen Mustafa Aslan'a sat rl sald r 20 de Kozlu Mezarl nda bomba bulundu 7 de Ak n Tekstil Yand - Kentsel Dönüflüm inflaat nda facia 11 de Rumeli Derne inin Kutlu Do um Mevlid-i 6 da ULUOCAK NfiAAT GAYR MENKUL DANIfiMANLI I

2 2 GÜNCEL MAYIS Engin fien e BB Spor da aktif görev Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Engin fien, BB Spor da Bedensel Engelli Yüzme Branfl ve Taraftar Sorumlusu oldu. Yapt baflar l çal flmalar yla dikkat çeken Belediye Meclis Üyesi Engin fien, flimdi de spor camias nda aktif görev ald. Ç a atay Kalkanc, Cebeci Spor Kompleksi Konferans Salonu nda yap lan kulübün 11. Ola an Genel Kurulu nda oy kullanan 55 delegenin tamam - n n oyunu alarak yeniden baflkan oldu. Daha önce yap lan ola anüstü kongrede yedek yönetim kurulu üyesi olan fien, Cebeci Spor Kompleksi'nde yap lan stanbul Büyükflehir Belediyesi Spor Kulübü'nün Ola an Genel Kurulu nda Asil Üye oldu. Ça atay Kalkanc 'n n baflkanl - ndaki lacivert-turunculu kulübün yeni yönetim kurulunda flu isimler yer al yor: Ahmet Hamdi Çaml, Engin fien, Mehmet Soylu, Hasan Hüseyin Yaflar, Hüseyin Pehlivan, Dinçer Çetintafl, Turgut Babuflçu, Ömer Faruk Besli, Mustafa Y lmaz, Ahmet Hamdi Gürbüz, Ömer Seyfi Aktülün, Osman Irmak Garden Plus Zeytinburnu'nda Son 7 Daire! Irmak Grup'un stanbul Zeytinburnu'nda infla etti i Irmak Garden Plus projesinde Kas m 2012 tarihinde teslim edilmesi planlanan son 7 daire 525 bin liradan bafllayan fiyatlarla al c bekliyor. Zeytinburnu'nda 4 bin 85 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen Irmak Garden Plus projes Irmak Grup taraf ndan infla ediliyor. 10 katl tek bloktan meydana gelen projede toplam 36 adet daire yer al yor. Alanlar 122 metrekare ile 206 metrekare aras nda de ifliklik gösteren dairelerin 3+1 ve 4+1 seçenekleri ile sat fla sunuldu u projede son 7 adet konut 525 bin liradan bafllayan fiyatlarla al c bekliyor. Yüzde 25 peflinatla ev sahibi olunabilen Irmak Garden Plus projesinde kalan yüzde 75'lik tutar ise bankalar n konut kredileri ile 120 aya kadar vadelendirilebiliyor. Dairelerin Kas m ay nda sahiplerine teslim edilmesinin planland Irmak Garden Plus projesinin sosyal donat lar aras nda genifl yeflil alanlar, yüzme havuzu, sauna, masaj salonu, fitness merkezi, aerobik salonu, voleybol ile basketbol sahalar, çocuk e lence parklar, Türk hamam, al flverifl ma azalar ve her daireye 2 araçl k otopark alan yer al yor. Ayd n, Osman Savafl, Celalettin Deniztoker. Engin fien, yap lan ilk yönetim kurulu toplant s nda, BB Spor un Bedensel Engelli Yüzme Branfl ve Taraftar Sorumlusu olarak yeni görevine bafllam fl oldu. Kongre öncesi yap laca söylenilen bir de iflimin içerisinde naçizane benim ismimin yer almas benim için büyük onurdur diyen Engin fien sözlerini flöyle sürdürdü: Geçti imiz sezonlarda maçlar na gidip destek verdi- im, baflar s için dua etti im ve seyrederken büyük keyif ald - m kulübümüzde görev alacak olmam taraf m mutlu etmifltir. Spor Toto Süper Lig in baflar l tak mlar ndan biri olan stanbul Büyükflehir Belediye Spor Kulübümüzün var olan baflar s na katk da bulunmak ve ter dökmek için sab rs zlan yorum. Beni bu göreve lay k gören büyüklerimi mahcup etmemek için elimden gelen bütün gayreti gösterece- im. Bizde Zeytinburnu Haber olarak Engin fien e yeni görevinde baflar lar diliyoruz. Türkiye nin lk Hadis Gazetesi ç kt... Her y l kutlu do uma özel say s ile yay na giren Dünya da ve Türkiye bir ilk olan Ceride-i Hadis Gazetesi bu y l da 20 Nisan günü Kutlu Do uma özel bir Gece tertipleyerek yeni say s n tan t ma sundu.bu y lki gazetenin manfleti O Ne Güzel Komutan oldu. Gazete Hazreti Peygamber Efendimizin Kostantiniyye Fethiyle alakal hadisini ele alarak, Fatih Sultan Mehmet Han n Peygamber sevgisini ve fetih ruhunu okuyucular na tafl m fl oldu. Gazetede Köfle yaz lar na yer verilirken fiehzade Orhan Osmano lu ile Prof.Dr. Cevat Akflit le yap lan röportajlarda Sünnet ve Hadis Üzerinde durulmufl. Tüm nsanl k stifade edebilsin diye her y l ücretsiz olan Hadis Gazetesi bu y lda nsanlar n faydalanabilmesi için ücretsiz da t lmakta. 20 Nisan gecesi düzenlenen tan t mda Kuran- Kerim Ziyafetini Hatip Abdüsamet ALTUNTAfi, Ney Dinletisi Neyzen Fatih Oral fiiir Dinletisi ve Program sunumunu Mitat GEZER üstlendi. Geceyi Osmanl da Kutlu Do- um Hizmetleri sinevizyonu tamamlad. Gecenin konu u önemli isimlerden Zeytinburnu Belediye Baflkan Sn: Murat AYDIN ve Temizlik flleri Müdürü, Zab ta Müdürü, Ak Parti ilçe baflkan VIP konuk olarak programa efllik ettiler. Gazetenin imtiyaz sahibi Muhammed kutsal gazetenin y ll k de il ayl k yay na girmesini amaçlad klar n ve ekonomik nedenlerden ötürü y ll k yay na girmek zorunda oldu unu aç klarken. Amaçlar n n Hazreti Peygamberin hadislerini insanlar m z n hayatlar - na rehber etmek oldu unu, Hazreti Peygamberin Hoflgörüsünün ve Evrensel ilkelerinin yay lmas n anlatan Kutsal bir ilki gerçeklefltirmenin memnuniyetini ve heyecan n yaflad klar n da belirtti y l nda Hazreti Peygambere lk Nüfus Cüzdan n tasarlad n, 2012 y l nda Hazreti peygamberin Ehlibeytinden oluflan bir soya ac - n n da kutlu do um gecesinin sergisinde yer ald n söyleyen Kutsal, ilerleyen dönemlerde farkl projelerimizi insanlar m z istifadesine sunaca z diye de ekledi. Muhammed KUTSAL Seyitnizam Mah. Yunus Emre Cad. Bal kl Ç rp c Yolu No:3 Zeytinburnu - stanbul Tel: Fax: Mehmet Zeki Sarban o lunu evlendirdi AK Parti Zeytinburnu ilçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Zeki ve Münevver Sarban O ullar Abdulmutallib' evlendirdiler. Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n_ n k yd Nikah n flahitli ini,metin Külünk,Taha Gergerlio lu,belediye baflkan yard mc s Gökhan Kasap yapt. Sarban Ailesinin Nikah na; AK Parti stanbul Milletvekili Metin Külünk,Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n,yard mc s Gökhan Kasap,M.Zafer Alsaç, Zeytinburnu Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Cahit Bayram,Kadir Erbasan,Yasemin Çön,il genel meclis üyesi Mustafa brahimo lu,,ak Parti Zeytinburnu ilçe baflkan yard mc lar,özcan Özkul,Hüseyin Emre Arslan,Y ld r m Emen, lçe yönetim kurulu üyeleri,ali Kulil,Hasan Memifl,Yunus Küçük,Coflkun Toraman,Ak n Ayd n, smail Karao lu, Erdo an Bibero lu, Hurflit Bekaro lu,ak Parti Bak rköy ilçe yönetim kurulu üyesi Adem nce baflta olmak üzere çok say da dostu Mehmet Zeki Sarban- mutlu gününde yaln z b rakmad. 34 ve fl Gündem'den görkemli yemek 34 Gündem Gazetesi nin 3. ve fl Gündem Dergisi nin 2. yay n y l dolay s yla Ba c lar Halka Saray nda düzenlenen Gündem Burada adl yemekli gecede ifl dünyas ve siyasetçiler bulufltu. 34 Gündem Gazetesi nin 3. ve fl Gündem Dergisi nin 2. yay n y l dolay s yla; belediye baflkanlar, siyasi parti temsilcileri; birçok AVM, ma aza, firma sahibi ve STK temsilcilerinin kat ld Gündem Burada adl yemekli geceye ilgi yo un oldu. Düzenlenen renkli gecede yapt projeler ve çal flmalardan dolay Bahçelievler Belediye Baflkan Osman Develio lu, Ba c lar Belediye Baflkan Lokman Ça- r c n n yan s ra baz siyasilere ve sponsorlara plaket verildi. Hallaç gelen herkese teflekkür etti Gazetemiz 34 Gündem in 3 üncü dergimiz fl Gündem in 2 inci yay n y l dolay s yla düzenlemifl oldu umuz gecemize kat ld - n z için hepinize çok teflekkür ediyorum diyen 34 Gündem Gazetesi ve fl Gündem Dergisi nin mtiyaz Sahibi Bekir Hallaç flöyle konufltu; K ymetli dostlar, de erli misafirler, gazetemiz 34 Gündem i 3 y l önce kurdu umuzda baz hedefler koymufltuk. 40 y ll k bir ticari geçmifli olan biri olarak sadece gazete ile yetinemezdik. Gazetemizin hemen peflinden ulusal bir formatta ifl dünyas na yönelik yay n yapan fl Gündem Dergimizi kurduk. K sa bir süre içerisinde dergimiz fl Gündem i sektörün ve Türkiye nin bir numaral dergisi haline getirdik dedi.

3 SPOR MAYIS Zeytinburnu Selvispor U-19 fiampiyon Baflar için y lmadan çal flan Selvi spor Kulübü U/19 Tak m lig bitmesine 3 hafta kala flampiyonlu unu ilan ederken rakibi olan Ayaz A a Esen i ard ndan da Bo aziçispor'u yenmesini bildi. S elvi Spor Kulübü baflar lar na yenilerini katmaya devam ediyor. Veysel GEÇER baflkanl nda tüm yokluklarla difle difl mücadele veren Selvi Spor a kulüp eski baflkanlar da ellerinden gelen çabalar n fazlas n verdiler. Evrak çantas içerisinde tafl nan kulübü Yahya DED fi Baflkan olduktan sonra kurumsal yap ya kavuflturdu ve Zeytinburnu Selvispor yapt. Aradan geçen k sa bir süre içinde Kurumsall n meyvelerini toplamaya bafllayan Zeytinburnu Selvispor tak m ruhunu ön planda tutarak genel kaptan Mumer Sa lam' n vermifl oldu u destekle de Zeytinburnu Selvispor U/19 tak m 5. gurupta verdikleri mücadeleyi sezonun bitimine 3 hafta kala flampiyonlukla taçland rd lar. fiamp YONLUK KUPASINI SAKA VERD Maç bitiminde fiampiyonluk kupas n Zeytinburnu Belediye Baflkan Yard mc s lyaz SAKA verdi. Baflkan Yahya Dedifl, Baflkan Vekili Veysel GEÇER ile birlikte futbolcular n madalyalar n verdiler. CHP'DEN SELV SSPOR fiamp YONLUK JEST CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin DO AN baflta olmak üzere, Yönetim kurulu üyeleri, Meclis Üyeleri lkay Biber, Cengizhan Bahçekap l, fienol Yurtseven, smail Terzi, Mehmet Koç ve Gençlik Kollar da maça baklava ile gelerek fiampiyon Zeytinburnu Selvispor'a büyük jest yapt lar. AMATÖR KULÜP BAfiKANLARI SELV 'Y YALNIZ BIRAKMADI Zaferspor Kulüp Baflkan Cengiz Zafer, Y ld zspor Kulüp Baflkan Selamettin Yeniyol, Çetin Ç magil,mehmet Metin Bayram,Dursun Ali Kurt,Befltelizspor Kulüp Baflkan Yrd. Alaaddin Çam, Selvispor Kulüp Baflkan Yayha Dedifl'i flampiyonluk maç nda yaln z b rakmad lar. BAfiKAN DED fi'ten EK B NE TEfiEKKÜR Z eytinburnu Selvispor Kulüp Baflkan Yayha Dedifl U-19 Tak m n bitime 3 hafta kala flampiyonlu unu ilan etmesi ve ard ndan Türkiye Finalleri için büyük avantaj yakalamas n Zeytinburnu Haber'e de- erlendirdi. Baflkan Dedifl, baflar n n s rr olara kurumsall iflaret etti. Çok iyi bir ekip olduklar n ve ilk günden itibaren geçici tesadüf de il kal c ve inand r c baflar lar için kurumsall a büyük önem verdiklerini ve k sa bir süre içinde kurumsallaflman n meyvesini almaya bafllad klar n n alt n çizdi Baflkan Yahya Dedifl, Baflkan, Yöneticileri, Sporcular ile bir aile olduklar n, bu baflar da Baflkan Vekili Veysel Geçer, Genel Kaptan Muharrem Sa lam,futbolcular ve baflar için ter döken tüm ekibine teflekkür etti. Selvispor'dan Türkiye Finaline Büyük Adım Selvi Spor, grubun en güçlü tak mlar ndan biri olan Yeniköy Spor u eleyerek Türkiye finalleri için büyük flans yakalad. S elvi Spor U - 19 tak m sezon bitimine 3 maç kala flampiyonlu unu ilan etmiflti. Kalan üç maç n kazanan Selvispor için Türkiye Finali öncesi eleme maçlar büyük önem tafl yordu. Yeniköyspor Bal Liginden elenince U-19 una futbolcu takviyesi yapt fakat bu takviyeler bile Selvsispor a ma lup olmaktan Yeniköyü kurtaramad. VEYSEL GEÇER N ANLAMLI KONUfiMASI Baflkan vekili Veysel GEÇER devre aras soyunma odas na girerek Bu maç kaybederseniz di er rakibimiz kim olursa olsun bu maç size oynatt rmam ve sahaya da ç kmay z. Onurunuzla bu maç al n ve gururlu bir flekilde bölge eleme maç na gidelim. diyerek soyunma odas ndan ç kt. Maç n ikinci yar s nda Selvi Spor futbolcular adeta flimflek gibiydiler. TUR GET REN PENALTI KURTARIfiI Maç n ikinci yar s nda U ur ile gol gelince Selvi Spor 2 1 öne geçti. Rakip tak m frikikten bir gol att ve durum 2 2 oldu. Selvi Spor yine U ur ile 3 2 galip duruma geldi. Maç n bitimine 2 dakika kala Tugay n hareketi penalt ile cezaland - r ld. At lan penalt dire in hemen yan ndan gol olmak üzereyken kaleci Gökhan adeta bir lastik gibi uzad ve önce topu yere do ru tokatlad ktan sonra ikinci bir hamle ile topu bloke etti. MAÇ SONUNDA RAK P TAKIM TARAFTARININ SALDIRISI Selvi Spor soyunma odas na gitmek üzereyken, maç an nda hakem taraf ndan sahadan ihraç edilen rakip tak m n yard mc antrenör elinde sopa ile a r küfür edince ortal k bir anda kar flt. Selvi Spor Baflkan Yahya DED fi elinde sopa ile giren rakip yard mc antrenörü ve di er kiflileri an nda gelen polis deste i ile d flar ç kartt lar. BAfiKAN DED fi TEN MÜKEMMEL B R GAL B YET YEME KRAMI Galibiyet sonras nda Baflkan Yahya DED fi, STAR 12 isimli lokanta iflletmesi olan arkadafl n arayarak hemen galibiyet kutlamas n bafllatt. Futbolcular, yönetim ve teknik ekip STAR 12 ye hayli nefleli bir flekilde geldi. Selvi Spor ekibi hayli moralli bir galibiyet yeme i yedikten sonra nefle içerisinde kulüp tesisine gittiler. GEÇER BAfiARININ SIRRINI ANLATTI S elvispor Baflkan Vekili Veysel Geçer, Zeytinburnu Belediyesine amatörlere yard mlar ndan dolay teflekkür ederken ayn ödüle ulaflmak için eflit flartlarda mücadele etmediklerine vurgu yapt. Geçer, ortada bir ödül var bu ödülü baflar ya ulafl ld nda veriliyor, bu ödlü için verilen mücadelede flartlar eflit olmal baz amatör tak mlara 22 saat antrenman yapacak saati bulurken baz lar 10 saat bile antrenman yapma imkan bulam - yorlar bunu anlamak çok zor dedi. Baflkan Vekili Geçer, di er bir çok amatör tak m spor okullar ndan kay t paras al rken Selvispor tamamen ücretsiz olarak kay t yapmakta ve futbolculara s n rs z olanak tan maktad r. May s 15 ten sonra bafllayacak kay tlara futbolcu adaylar n beklediklerini söyledi. Geçer, çok söylemek istemese de Baflta Baflkan Yahya Dedifl ve tüm yönetim kuruluna teflekkür ederek baflar n n alt ndaki gizli s rr aç kl yor. Baflkan Vekili Veysel Geçer oyuncular na burs verdiklerini bursun ö rencileri hem maddi hem de manevi olarak motive etti ini alt n çizdi. Sadece spor ve Zeytinburnu Amatör futbola hizmet için ter döktüklerini siyasi veya bir baflka beklentilerinin olmad klar n bunun için mücadele ettiklerini söyledi. SELV SPOR SEÇMELER do umlu futbolcu adaylar, Sizleri Selvi Spor Kulübü Seçmelerine bekliyoruz. Kay tlar m z haftaiçi & haftasonu saat ile aras SELV SPOR Lokalinde yap lmaktad r. - Tel & Faks (0212) Veli Efendi Mahallesi 4. Ba Sok.No:4/B Zeytinburnu / STANBUL (Hasan Do an Tesisleri Karfl s )

4 4 S YASET MAYIS Sivil Anayasa ZKS de masaya yat r ld Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezindeki yeni sivil anaya sempozyumuna ilgi büyüktü Z eytinburnu Belediyesi'nin yeni anayasa çal flmalar na katk sa lamak amac yla Belediye Baflkan Murat Ayd n' n ev sahipli inde Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenledi i "Yeni Sivil Anayasaya Do ru" bafll kl sempozyumda konuflan Çiçek, yeni anayasa çal flmalar kapsam nda vatandafllar n görüfllerinin topland ilk bölümün bu ay sonunda tamamlanaca n ve sonras nda yaz m safhas n n bafllayaca n hat rlatt. ''B ZLER S YASET YAPIYORUZ" Cemil Çiçek, "Hatta 2012 sonuna kadar hedefi bile ifle kafa yoranlar bak m ndan uzunca bir süre olarak mütalaa edildi 'Niye 30 y ld r tart flt m z bir konuyu niye aya yayd k?' diye y ld r tart flm fl gibi göründük ama neyi ne kadar tart flt k o flimdi daha aç k ortaya ç k yor. 30 y ld r biz anayasa konusunu haritac l k diliyle 1/ ölçe- inde tart flt k. Bu anayasa kötüdür, demokratik yol ve yöntemlerle yap lmam flt r... Bu anayasan n dengeleri, özgürlük-güvenlik dengesi, devlet-birey önceli i, devletin kurumlar aras ndaki iflleyifl konusunda çok ayr nt l bir tart flma yap lmad anlafl - l yor" dedi. Çiçek, bu ifli 3-4 ayda yapmay isteyeceklerini, ancak iflin içine girdikçe bunun mümkün olmad - n gördüklerini dile getirdi. Cemil Çiçek, "Ancak ' lanihaye de yapamay z' dedik. Bizler siyaset yap - yoruz. flimiz yapmakla alakal. Gerçekçi olmak laz m. 2015'e kadar 3 seçim var. seçim ortam nda böyle önemli, zor, iflin içine girdikçe birçok fleyi hesap etmek durumunda olan siyasetçiler aç s ndan bir taraftan seçim, öbür taraftan anayasa... Bu iflin zorlu unu da hesaba katarak '2012 sonuna bitirmeyi hedefliyoruz' dedik. Bunu gerçeklefltirebilirsek, demokrasimiz, siyaset kurumuna güven, parlamentonun itibar, 4 siyasi partimizin kamuoyuna verdikleri söz ve taahhütler aç s ndan da bunu son derece önemsiyoruz" diye konufltu. "YEN B R ANAYASA YAPMAK DURUMUNDA OLACA IZ" Anayasan n bir toplumsal ihtiyaç olmas n n ötesinde, son günden bu yana yeni bir anayasan n mecburiyet haline geldi ini söyleyen Çiçek, "( yi kötü bir anayasam z var, yeni bir devlet kurmuyoruz, eksi i de olsa fazlas da olsa bafl m z sokacak bir anayasam z var) diyemeyiz. Çünkü bir taraftan 'Siz mevcut anayasal düzeni niye de ifltirdiniz, niye evimizi bafl m za y kt n z?' deyip yarg lama süreci devam ederken, o ifli yapt iddia edilen kiflilerin ortaya koydu u bir anayasayla Türkiye yoluna devam edemez. Bu istesek de istemesek de meflruiyet problemleri de ortaya ç karacakt r. Ömrümüzün bundan sonraki k sm n da 2 fleye hasredemeyiz. Birincisi, bu ifl yap lamazsa, 'Sen engel oldun, öteki engel oldu, siz maraza ç kard n z, birisi ete imizden çekti' Ömrümüzün 30 y l n da bu olumsuzluklar tart flarak geçiremeyiz, geçirmemeliyiz. ki, demin söyledi im çeliflkiyi izahla geçiremeyiz. Bu dönem bir mecburiyet de var. Ne yap p yap p biz yeni bir anayasa yapmak durumunda olaca z" diye konufltu. Cemil Çiçek, "fiimdi sivil toplum kurulufllar dedi imiz kurumlara eskiden bask gruplar diyorduk. Bask gruplar n n tam da bask yapaca zaman. lla olumsuz anlamda de il. 'Ne yap n yap n bu anayasay yap n' tarz nda bu bask lar n, bu konudaki desteklerini, olumlu katk lar n ortaya koymalar gerekiyor. Biz sorumlulu umuzu daha derinden hissedebilelim diye" ifadesini kulland. "LOKANTADA H ZMET EDEN NSANLARIZ" Komisyon üyeleri olarak bugüne kadar anayasa içeri ine dair flahsi fikirlerini aç klamaktan kaç nd klar n kaydeden Çiçek, "Biz neticede bir lokantada hizmet eden insanlar z. Ne siparifl verece ini sen söyle ki ben onu haz rlamaya çal flay m. Yoksa bugüne kadar yap lanlar n benzerini yapm fl olurduk" dedi. Çiçek, "Ancak yeni bir anayasan n Türkiye'ye sorun çözmede, vesayetten kurtulmada, vatandaflla devlet aras nda bugüne kadar yaflad m z s k nt lar ortadan kald rmada, siyasetin çözüm üretme imkanlar n art rma bak m ndan önemli f rsatlar da getirece i kanaatini samimi olarak tafl yorum" diye konufltu. Zeytinburnu'nu 2012'de Fesle en Kokusu Saracak Z eytinburnu, Belediye Baflkan Murat Ayd n n, ''Fesle en Kokulu Bahar Hoflgeldin'' etkinli- inin 3. Y l nda start Sümer Mahallesinden verdi.yefliltepe,veliefendi,yenido an Mahallerinden Fesle en da- t m na devam ediliyor. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Baflkan Yard mc lar Gökhan Kasap, Zafer Alsac, Ömer Ar soy, Zab ta Müdürü Ferruz Kutsal,, Ak Parti lçe Baflkan Bahattin Ünver, Yard mc lar Bilal Akgül,Y ld r m Emen, Metin Develi, ve Belediyenin birim müdürleri ile birlikte geldi i Sümer Mahallesinde vatandafllara bahar n müjdecisi fesle en da tt. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdi i Baflkan Ayd n, karfl laflt vatandafllarla k sa süreli olsa da sohbet etti, balkonlardan sepet uzatarak kendisinden fesle en isteyenleri bofl çevirmedi. Da t lan fesle enlerin bahar simgeleyen bir çiçek oldu- unu belirten Baflkan Ayd n, Fesle- en haflarat kovucu özelli inin yan nda ferahlat c özelli i de bulunuyor. Zeytinburnu nda her evde fesle enler açacak. Bizde bütün renkleriyle tabiat n güzelliklerini hat rlatmak ve bahar sevincine ortak olmak için halk - m za fesle en hediye ediyoruz fleklinde konufltu. Baflkan Ayd n Fesle en Da t m içim gezdi i sokaklar da denetledi aksakl klar tek tek ilgili müdürü ça r p not ald rtt ve bir an önce düzeltilmesini istedi.belediye Baflkan Murat Ayd n Zeytinburnu sakinleri ile k sa süreli sohbet etti ve onlar nda flikayet ve isteklerini dinledi. Vatandafllar n ço u yüksek miktarda gelen kald r m paylar n flikayet etti. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ve ekibi yaklafl k bir ay boyunca lçemizin bütün mahallerinde fesle en da t m na devam edecek. Savafl Muhabirlerinden ORADAYDIK Sergisi ANAL Z MURAT ERGÜN Zeytinburnu nda Üç Farkl Gündem Zeytinburnu Haber, haber ne kadar güzel olmasa da büyük bir habercilik baflar s na imza att. E er bir suç varsa mutlaka cezas verilmeli e er cezas verilmezse yeni suçlar n n önünde açaca bilinmelidir. HALUK ÜNDE ER LKÖ RET M OKULUNDA PORNO SKANDALI Haluk Ünde er lkö retim Okulunun müdürünün içki içtikten sonra Tüm okula izletti i Kapal Devre porno yay n n hiç düflünmeden ihbar geldikten sonra haber yapt k. Baz lar bizleri elefltirdi. lçemizin ad n kötülüyor diye. Bu pencereden do rudur fakat di er bir penceren bakt n zda da Bir okul müdürünün inan lmas güç yapt olay. Yaz ifllerimi Müdürümüz Taylan Bey olay bana aktard nda hiç düflünmeden yay n izni verdim. Bu haberi mutlaka yapmal y z dedim. Taylan Bey büyük bir habercilik baflar s na imza atarak tan klara ulaflt gerekli kay tlar yapt k ve belgelerle ulusal gündeme servis yapt k. Baflta Büyük Gazeteler Sabah, Milliyet Haber Türk Zeytinburnu Haber logosluyla haberimizi gazetelerine bast lar. Ard ndan Rota Haber, Haber 7 Haber 3, nternet Haber, Enson Haber, Sabah, Milliyet, Mynet Haber,Time Turk gibi Ulusal 300 Haber portallar haberimizi Logomuzla Manfletlerden duyurdular. Bu Zeytinburnu Haber in geldi i noktay gösterme aç s ndan büyük bir Habercliki baflar s d r. Yapt m z bu kadar hassas bir haber flüphe duygusu uyand rmadan ulusal haber portallar na manflet oldu. Bu olay bütün e itim camias na mal etmemek gerekir. Zeytinburnu nda Belediye Baflkan m z, Kaymakam m z, lçe Milli E itim Müdürümüz,E itimcilerimiz ve l Özel darenin deste i ile ilçemizde e itimde inflallah daha güzel günler bizi bekliyor. ZEYT NBURNU KÜLTÜR SANAT IN ÖNÜ TEHL KE SAÇIYOR Belediye Baflkan m z Murat Ayd n ve Ekibinin her daim yaz yorum ilçemize kazand rd en önemli hizmetlerde biri kültür Merkezlerimizdir. Bunlardan ne kadar faydaland m z tart fl l r. Geçen Hafta Belediyemiz güzel bir çal flmaya imza atm fl Afl k smail Azeri nin hayat n kitaplaflt rm flt. O Gece inan n çok üzüldüm. Bu kadar güzel bir çal flma neticesinde salon bofltu. Hem Zeytinburnu Halk Kültür ve Sanata biraz daha fazla ilgi göstermeli Belediyemizde reklama daha fazla yat r m yapmal. fiimdi as l konuya geliyorum. Arac m geçen ZKS nin önüne çektim ve ofisime geçtim. Bir kaç saat sonra geri döndü ümde arac m içler ac s haldeydi. S f r arac n her taraf b çakla adeta parçalanm flt. Bu olay gündüz saatinde ZKS nin önünde meydana geldi. fiimdi siz arac n zla bir konser izlemek için ZKS ye gittiniz ve konserden ç kt ktan sonra arac n z bu halde buldunuz. Bir kez daha buraya gidermisiniz. Kültür Merkezinin önündeki tablo ürkütücü ve çirkin. Önünde piknik yapan m aras n z sele serpe yatan m arars n z, çiflini yapan m aras n z, top oynayan çocuklar m aras n z hepsi orada. Zeytinburnu nda çok büyük hizmet veren ve benim gözümde çok baflar l bir isim olan Zab - ta Müdürümüz Ferruz Kutsal bu olay çok k sa bir süre içinde çözece ine inanc m sonsuzdur. çerideki birkaç güvenlikten sadece birisi d flar n n güvenli i içine d flar da tur atsa bu olay basit bir flekilde çözülecektir. AMATÖR TAKILMARIMIZI TEBR K ED YORUM Zeytinburnu Amatör Tak mlar m z birçok grupta flampiyon olarak gruplar n baflar yla tamamlad lar. Bütün tak mlar m z buradan tebrik ediyorum. Bu tak mlar m zdan birisi ç k p ilçemizi süper ligte temsil edece ine inanc m tamd r. Bu ay içinde Merkezefendi ve Ero luspor un dayan flma gecelerine kat ld m. Çok güzel organizasyonlard. Kulüp Baflkanlar m z fienol Gürele ve fienol Yurtseven i tebrik ediyorum. Türkiye televizyonlar n n savafl muhabirleri savafl n ac tablosunu bir kez daha anlatmak için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi nde bir araya geldi ve ORADAYDIK dedi. Irak, Afganistan, Suriye Onlar yaflanan savafl, halk n isyan n tüm dünyaya belgelemek için bölgeye konufllanm fl haberciler. Kimi elinde foto raf makinesi ile bombard mana ra men iflinin bafl nda, kimi kendiden ziyade kameras ndaki görüntüleri esir düfltü ü alandan kurtarma derdinde. 24 Nisan akflam aç l fl gerçekleflen Savafl Habercili i foto raf sergisinde, habercilerimizden bir de öncesini dinledik; deneyimlerine kulak verdik. Kendi görüntüleri ile oradayd k diyen habercilerimize program sonunda Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n taraf ndan plaket takdim edildi. srail Lübnan savafl, Irak savafl, Afganistan, Arap bahar ve daha fazlas. ORADAYDIK Foto raf sergisi 7 May s Pazartesi tarihine kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi gezilebilir. Oradayd k Foto raf sergisine dahil olan haberciler; Serginin onur konu u Adem Özköse; Mart 2012 de kameraman Hamit Coskun la birlikte belgesel haz rlamak üzere gitti i Suriye de milisler taraf ndan kaç r ld. Abdurrahman tik (Cihan),Celal Çevirgen (TRT HABER) Cem Tekel (Kanal D), Cumhur Çatkaya (NTV), Ö. Faruk Aydemir ( HA), lker Özkap (Kanal 24), Murat Palavar (Yeni fiafak Gazetesi), Mücahit Akagündüz (Samanyolu Haber),Samet Do an (AA) Bakan Suat K l ç tan Baflkana ziyaret Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n makam nda ziyaret etti.gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç, Atatürk Ö renci Yurdu'nun temel atma törenine kat ld. Aç l fl n ard ndan, Bakan K l ç, stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar, l Genel Meclis Üyesi Yaflar Dindar, Topkap daki aç l fl n ard ndan Zeytinburnu Belediyesine geçtiler. Bas n Mensuplar n n görüntü almas n n ard ndan bas na kapal geçen ziyarette, Belediye Baflkan Murat Ayd n, Bakan K l ç ve Beraberindeki misafirlere meyve ikram etti. Zeytinburnu Belediyesinde yaklafl k yar m saat kalan Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç a, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n Belediyenin yay nlar n hediye etti. Zeytinburnu Belediyesinin kap s nda çekilen hat ra foto raf n n ard ndan Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç Zeytinburnu ndan ayr ld.

5 S YASET MAYIS Ünver: Hedefimiz Yüzde 60 Oy Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat Dört Y ld r aral ks z her ay n son haftas yapt ilçe dan flma meclisini Mart ay toplant s n gecikmeli yapt. Zeytinburnu Kazl çeflme Kültür Merkezinin Akdeniz Salonundaki tadilattan dolay iki hafta ertelen Mart ay dan flma meclisi Nisan Ay ortas nda yap ld. Divan baflkanl n Siyasi ve Hukuk ifller birim baflkan (S B) Abdülselam i A K Parti Zeytinburnu Teflkilat flehit aileleri ile kahvalt da bir araya geldi.ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkanl Sosyal fller Birim Baflkanl n n koordine etti i kahvalt program Ça teks te yap ld. fiehit ailelerine kahvalt sonras k - sa bir selamlama konuflmas yapan Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver : Ak Parti olarak Ülkeye ve memlekete daha iyi hizmet etmek amac yla yola ç kt klar n bunun için geceli gündüzlü çal flt klar n ve çok k sa süre içinde terörün kökününde kurutulaca n söyledi. Ünver sözlerine flöyle devam etti. Sahip oldu umuz her türlü güzelli i flehit ve gazilerimize borçluyuz. nanc m za ve Türk örf ve adetlerine göre, fiehitlik mertebesinin en ulvi mertebelerden en kutsal - d r. Bugün huzur içinde yaflayabiliyorsak, bayra m z dalgalan yor ve ezanlar m z okunuyorsa buna flehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu nedenle flehitlerimizin emanetleri de bizler için çok önemli. Say n Baflbakan m z n önderli inde Milli Birlik ve Kardefllik projesi ile terör belas n n ortadan kald r - laca na inanc m z tamd r dedi. Kahvalt ve konuflman n ard ndan Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Delibalta, Yard mc l klar n ise Canan Aysun, Ahmet Lütfi Dalc, Elif K l ç, Adem Çelik yapt. Dan flma Meclisi Sayg Duruflu ve istiklal Marfl n n ard ndan yeni yönetiminin k sa süre içinde yapt baflar l çal flmalar anlatan bir salyt gösterisi ile bafllad. Slayt gösterisinin ard ndan aç l fl ve selamlama konuflmas yapmak üzere kürsüye Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver ç kt. 'HEDEF SEÇ MLERDE % 60 OY ' Ünver konuflmas na teflkilat na teflekkür ederek bafllad. Baflkan Bahatin Ünver sözlerine flöyle devam etti. Çok k sa bir süre olmas na ra men geceli gündüzlü çok güzel çal flmalara imza att k. Bizde eski yönetim yeni yönetim diye bir fley yok. Kan tazelemesi var. Daha dinamik bir fleklide önceki arkadafllar m z n da tecrübelerinden faydalanarak yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Genel Seçimlerde ald m z % 50 oyu % 60, Yerel Seçimlerde % 43 lük oyumuz % 50'ye ç karmakt r. Sizlere güveniyorum. Bu teflkilat bunu baflaracakt r dedi. lçe Baflkan Bahattin Ünver'in ard ndan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Birim Baflkan Serkan Akarsu Ayl k Faaliyet Raporunu okudu. AK Parti den fiehit Ailelerine kahvalt Ayd n nda kat l m yla flehit aileleri ile birlikte Edirnekap fiehitli i ziyaret edildi. fiehit aileleri flehit çocuklar n n bafl nda duygu dolu anlar yaflad. Okunan Kuran- Kerim yap lan dualar ile birlikte flehitlikte âdeta duygu seli yafland. Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n, Ak Parti lçe Baflkan Bahattin Ünver annelerin döktü ü gözyafllar ile birlikte çok duyguland - lar. Acemi Birli ini birlikte yap p usta birli inde de ayn yerde görev yapan 5 flehit in bafl nda tazelenen an lar herkesi duyguland rd. Terhislerine sadece1,5 ay kala flehit olan Pafla Sünger, Cengiz Aktafl, Murat Güven, Özer Ayranc, Hüseyin Sezer 1995 y l nda Tunceli nin Ovac k beldesinde ç kan çat flmada flehit olan 15 askerimizden sadece befliydi. Kimsesiz bir flehitin mezar na di er flehit ailelerinin yak nlar n n ilgilenmesi ve bunun Murat Ayd n a anlatmalar ile birlikte Baflkan Ayd n ve lçe Baflkan Ünver bu flehidimizin mezar n da ziyaret ederek dua etmelerine vesile oldu. ÖNCEK YÖNET ME TEfiEKKÜR Ak Parti Mart ay dan flma Meclisinde önceki yönetimde yer alan; Ali Faik Biçer, Ali Kulil, Mustafa Yi it, smail Hakk Namazc ya geçen dönem yapt klar baflar l çal flmalar için ayr ayr isimleri okunarak teflekkür edildi. TEfiEKKÜR PLAKET Zeytinburnu lçesinden sorumlu Milletvekili Osman Aflk n Bak'a Bahattin Ünver, Zeytinburnu lçemizden sorumlu l yönetim kurulu üyesi Arzu Akal n'a Halis Dalk l ç taraf ndan ( l teflkilat baflkan ), 6 ayl k Görev süreleri bitmesi ve baflka ilçelerde görevlendirilmeleri nedeniyle, görev yapt klar 6 ay boyunca ilçemize ve Teflkilata verdikleri destekten dolay ayr ca Belediye Baflkan Murat Ayd n'a Hayrettin Çelik taraf ndan ilçemizden katk lar ndan dolay Teflekkür plaketi verildi. Ak Parti Zeytinburnu'ndan polise anlaml ziyaret... A k Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver, teflkilat yla beraber Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürü Sezgin Ödem i ziyaret ederek polislerin gününü kutlad. Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat, Polis Teflkilat n n kuruluflunun 167. y l dönümünü unutmad. Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver, teflkilat yla beraber Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürlü ü ve Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürlü ü Önleyici Hizmet Büro Amirli i ni ziyaret ederek çal flmalar nda baflar lar diledi. Ünver ve ekibi ilk önce Öndem i ziyaret etti Ünver, ekibiyle ilk önce Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem i ziyaretinde gerçekleflen sohbetin konusu daha çok Nevruz Bayram nda ç kan olaylar oldu. Türkiye nin önündeki en büyük engelin terör oldu unu ifade eden Ünver, Terörü bitirdikten sonra ülkemizin önü daha da aç lm fl olacak. Allaha flükür Avrupa krizle bo uflurken bizim ekonomimizin gücü ortadad r. E er biz Yunanistan n durumunda olsayd k flimdi bize Yunanistan a yapt klar yard m yapmazlard ve ülke bölünmeye giderdi. Ama güçlü bir Türkiye var art k. Tabi baz ufak tefek sorunlar var ama onlar da çözmeye çal fl yoruz dedi. Ünver ayr ca Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem in ilçede yapt çal flmalar n taktirle karfl lanmas gerekti- ini söyledi. Kendilerini hat rlad klar için Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat na teflekkür eden, Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem, görevini en iyi flekilde yapmaya çal flt n söyledi. Ünver, Önleyici Hizmet Bürosu nu da ziyaret etti. GÖZCÜ TAYLAN DEM RELL stanbul'un Yükselen Y ld z Bir dönemin gece kondu, iflçi semti ve göçebe hayatlar n ilk dura olarak an lan Zeytinburnu flimdi stanbul'un yükselen y ld z konumunda. stanbul un en iyi ulafl m merkezlerini elinde bar nd ran Zeytinburnu, bu özelli iyle yeni projelerin de hedefi haline geldi ve gelecek y llar n cazibe merkezi olma yolunda büyük bir h zla ilerliyor. Zeytinburnu Belediyesi Taksim den sonraki en büyük meydan yapmak için kollar s vad. Yap lan iki Kültür Merkezi ile ilçemizde Kültür alan nda büyük yat r mlar yap ld. Zeytinburnu al flverifl merkeziyle ilk kez 2000 y l nda aç lan Olivium Outlet Center stanbul'un en gözde al fl verifl merkezi konumunda. Çok uzun y llar deri ve tekstil fabrikalar na ev sahipli i yapm fl olan Zeytinburnu bugünlerde lüks konut projeleri yükseliyor, özellikle Zeytinburnu'nda Kiptafl' n dönüflüm projelerinin yan s ra, belli bafll inflaat firmalar n n 'özel dönüflüm' projeleri de dikkat çekiyor. Seaport ve Marmaray projeleri tamamland nda Zeytinburnu ilçesinin çehresini de iflecek.,bugün Zeytinburnu ilçesi s n rlar içinde birçok nitelikli konut projesi hayata geçmifl durumda.tercüman Evleri'nin bitifli indeki Kiptafl Merkez Evleri, Zeytinburnu için Lüks konutlarda dönüm noktas oldu. fiimdi ayn bölgede hem nitelikli ofis bloklar hem lüks konut projeleri peflpefle aç klan yor. Zeytinburnu'nda stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin yan kurulu olan Kiptafl' n projeleri dikkat çekiyor. Kiptafl' n bu anlamda bölgedeki ilk projesi; YDA Group ortakl yla inflas na devam etti i Sahilpark. Proje, toplam 630 konuttan olufluyor. Konutlar n 430'u kentsel dönüflümde hak sahibi vatandafllar için ayr l rken, 200 tanesi de sat fla ç kart ld ve ço u da sat ld. Yine Kiptafl' n bölgedeki ikinci projesi ise yine YDA Group ile ortaklafla Koç Grubu'na ait 68 bin 333 metrekare arsa üzerinde yap m - na bafllad The stanbul Veliefendi oldu. Kiptafl' n gerçeklefltirdi i projeler d fl nda Zeytinbumu Sahili'nin iç kesimlerde Bayrak Alkan- Atamer nflaat' n Merkez Park Yel Evleri, Türköz nflaat, ttifak nflaat ve Oliv Yap ortakl yla Real stanbul, Astay Gayrimenkul'un Onalt Dokuz stanbul projesi teslimata gün say yor. Zeytinburnu sahilinde de Sinpafl GYO, Sa lam GYO ve Katarl Barvva ortakl yla lüks konut projesi Ottomare Suits'le dikkat çekiyor. Son zamanlarda ilçemizle ilgili iflte bu çok özel projeler birer birer hayata geçiriliyor. Kentsel Dönüflümünde start Zeytinburnu'ndan verilecek. Art k Zeytinburnu'nda yaflam bir marka de er olma yolunda ilerliyor. Zeytinburnu Belediyesinin son projesi ile ilçemize yak flan yeni cepheler ve d fl cephe güzellefltirme projesi ile ilçemizin çehresi de ifliyor. Sonuçta lçemiz Zeytinburnu Marka fiehir olma yolunda h zla ilerliyor. Tüm bunlar yap larken, Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu nda Hayat Var slogan ile ilçemizde yaflam kalitesinin yükselifline vurgu yaparken bir yandan da ilçemiz sakinlerinin can n s kan tepki gösterdikleri olaylar n n olmad anlam na gelmiyor. Önce vatandafl n bir numaral sorunu kald r m paylar ard ndan riskli binalara gönderilen cephe yenilenmesi ve makyaj, bir türlü genifl kapsaml start almayan Kentsel Dönüflüm ve Sümer de Kentsel dönüflüm ad alt nda bir tarafta lüks konutlar ya larken vatandafla verilecek olan gecekondu tarz nda birbirine girmifl binalar. Son günlerde olumsuz olaylarla ülke gündemine gelen Zeytinburnu E itimine de de inmeden geçmeyece im. E itim kalitesi olarak stanbul ilçenin en gerisindeyiz. Bir an önce Zeytinburnu nun gelece i gençler için daha kaliteli ve daha baflar l e itim çal flmalar hayata geçirilmelidir. KALIN SA LICAKLA Abdulhakim Kaya: 'Has Parti ktidar nda ay r m de il eflitlik Has Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Abdulhakim Kaya, lçe yöneticileri Muhtar ve STK ziyaretlerine devam ediyor. Bu seferki ziyare Ç rp c Mahalle Muhtar Zeki fientürk'e yap ld. Ziyarete lçe Baflkan Kaya ile birlikte,teflkilat Baflkan Serkan Fettah ve Gençlik Kollar Baflkan Selim Emre de kat ld.ç rp c Mahallesi Muhtar ve Has Parti lçe Baflkan Kaya ziyarette önceli- i Kentsel Dönüflüme verdi.kentsel Dönüflüm konusunda Zeytinburnu halk hiç bugüne kadar bilgilendirilmedi. Vatandafl n kafas çok kar fl k. Bu konuda mahalle muhtar olarak bizim bilgimiz yok ki vatandafl n bilgisi olsun. fiuanda Vatandafl n öncelikli sorunu ise yüksek mebla larda gelen kald r m paralar adeta mahalle sakinlerini isyan noktas na getirmifl.ç rp c Mahallesi kozmopolit mahalle. 'VATANDAfi ARACINI SIRTINDA MI TAfiISIN?' Konfeksiyon atölyeleri ço unlukta. Park sorunu var. Ana cadde üzerinde Belediye ve Emniyet Park yapt rm yor ve yüksek miktarlarda park cezas kesiyor. Tramvay hatt nda kilitlenme diye bir olay olmuyordu. S rf kendi yandafllar na inflaat alan açmak için Real stanbul inflaat oraya kurdurdular ve ters düz yön fleklinde anayolumuzu mahvettiler. E itim çok kötü. S n flar m z kiflilik kifli oldu unu iddia ediyorlar. flte bu yeflil alanlar yandafllar na peflkefl çekeceklerine okul yapsalar kötü mü olurdu? Ç rp c 'n n acil olarak okula ihtiyac var. fiuanda tafl mal sistemler di er iki mahallemize ö renci da t yoruz. nanmas güç ama fluan 33 bin nüfusu olan bir mahallede sadece bir okul var. fientürk: AKP AYIRIM YAPIYOR Biz camiye karfl de iliz. ama benim mahallemde okul eksi i varsa okul,hastane eksi i varsa hastane cami eksi i varsa cami yap lmal d r. fluan en büyük eksi imiz okuldur. Biz l Genel Meclise gittik ve ben orada Fahri Biçer'e Real stanbul'un karfl s ndaki bofl araziye Ç rp c için bir okul yap lmas n istedim. O biz fluan iktidarday z oraya cami yapaca z siz geldi inizde okul yapt r rs n z dedi. Ben bir mahalle muhtar olarak siz biz ay r m na karfl y m. Ben fluanda Ç rp c Mahallesinin muhtar y m. badethane eksikli i olsa inan ilk ben isterim. Koca mahallede bir okul var, yapacaksan bir de okulda yapt r. Biz muhtarlar olarak vatandafl m z n lehine olacak her fleyin yan nday z.ama sen muhtarl ktaki bir personeli geri çekip bizim hizmet etme olana m z elimizden al p aksat rsa tabii ki buna tepki gösterece iz. Hepimiz seçilmifl insanlar n onlar seçimle geldi de biz atanma ile gelmedik ki bizi de bu mahalle halk seçti. HAS KT DARDA HERKES Efi T OLACAK Hak ve özgürlüklerin kullan lmas nda s n rlar m z; fliddete baflvurulmas, rkç l k ve ayr mc l k yap lmas d r. Partimiz hayat n her alan ndaki fliddeti, rkç l ve ayr mc l lanetler ve bunlara karfl mücadele eder. nsan ve onun haklar, partimizin siyaset anlay fl n n temelini oluflturur. nsan hak ve özgürlüklerinin ço unluk iradesi ile s n rlanmas söz konusu olamaz, temel hak ve özgürlükleri ortadan kald racak ya da zedeleyecek yasalar ç kar lamaz, uygulamalar yap lamaz. Has Parti, bar fl ve esenli in tesis edilmesine yönelik her türlü çaban n öncüsü olacak ve eflit yurttafll mümkün k lacak siyasal ve ekonomik bir düzenin kurulmas için gerekli reformlar bir an önce hayata geçirecektir. Has Parti Zeytinburnu POL S'leri unutmad Has Parti Zeytinburnu Polis Teflkilat n n 167. kurulufl y l dönümü nedeniyle Zeytinburnu Emniyet Müdürlü ünü ziyaret etti.has Parti lçe Baflkan Abdulhakim Kaya, Teflkilat Baflkan Serkan Fettah,Yerel Yönetimler Baflkan fiahin Aydemir, Halkla liflkiler Birim Baflkan Yusuf Yusufo lu, ve ve Yönetim Kurulu Üyeleri Polis Teflkilat n n 167. kurulufl y l dönümü nedeniyle Zeytinburnu Emniyet Müdürü Sezgin Öndem, Emniyet Müdür Yard mc lar Harun Bu dayc, Kenan fiabansüzgün ve Emniyet Müdürlü ündeki bütün birimler tek tek ziyaret edildi. Emniyet Müdürü Sezgin Öndem ve Yard mc lar na günün an s - na birer tablo takdim eden Has Parti lçe Baflkan Abdulhakim Kaya, Emniyet Müdürlü- ünde görev yapan birim müdürlerine ve polislere Çikolata ikram etti ve çiçek takdiminde bulundu. lçe Baflkan Kaya ziyarette yapt konuflmada emniyet mensuplar n gününü kutlayarak, "Devlet milleti için vard r. Yapt n z çal flmalar nedeniyle teflekkür ederiz. Halk n huzuru, genel güvenlik ve asayiflinin temini, devletimizin bütünlü ü için fedakarca hizmet veren Türk Polis Teflkilat m z n kuruluflunun 167. y l dönümünde, polisimizin duygu ve heyecan n paylaflman n mutlulu unu yafl yoruz. Gücünü halktan ve yasalardan alan Türk polisimiz, görevini her zaman büyük bir özveriyle yapmakta, gerekti inde can n hiçe sayarak sorumluluklar n yerine getirerek, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanm flt r. Zeytinburnu'umuz emniyet gücü olarak çok ileri hat safhaya gelmeye bafllad çal flmalar takdir ediyoruz. Polis teflkilat - m z her zaman bu bilinç ve anlay flla hareket ederek, görev ve sorumluluklar n kendisine yarafl r biçimde yerine getirmektedir. Emniyet teflkilat m z n 167. kurulufl y l n bu duygu ve düflüncelerle kutluyoruz" dedi. lçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem, Zeytinburnu Halk bizlere çok güveniyor, çekinmiyor 155'i ar yor. Bu bilinç bizi mutlu ediyor. Ayr ca teflkilat m z n merkezi sisteminde en ufak baflvurular bile kay t alt na al n yor. Bu uygulamadan vatandafl çok memnun. Bizleri bugün unutmayan Has Parti lçe Baflkan Abdulhakim Kaya ve Tüm yönetim kuruluna Zeytinburnu Emniyeti ad na teflekkür ediyorum dedi.

6 6 GÜNCEL MAYIS CHP de yeni görev da l m CHP Zeytinburnu lçe Örgütü 34.Ola an Kongre sonras yeni yönetimini belirledi. lçe Baflkan Metin Do an Baflkanl ndaki yönetim kurulunun belirlendi i toplant ya ilçe tam kadro kat ld. Ünyeliler Derne inden CHP YE Z YARET lçemiz Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren Sivil Toplum kurulufllar ndan Ünyeliler Kültür ve Dayan flma Derne i CHP Zeytinburnu lçe örgütünü ziyaret etti. Baflkan Halil Arslan ve yönetim kurulu üyelerinden oluflan bir Heyet CHP'nin yeni Yönetim kurulunu ziyaret etti.chp lçe Baflkan Metin DO AN ziyaret nedeniyle kendilerine teflekkür ettikten sonra Sivil Toplum Kurulufllar n n önemini vurgulad. sosyal ve Kültürel yaflam m zdaki önemini ve de erini vurgulad. Dernek Baflkan Halil Arslan Dernek ve faaliyetleri konusunda bilgi verdikten sonra Ünye'nin tarihi ve Sosyo-kültürel yap s ile ilgili bilgi verdi. CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an kongreyi de erlendirdi. Yapt konuflmada herkesi kucaklad. Kongrede bir arkadafl m z liste kurma girifliminde bulundu fakat liste kuramad. Bu arkadafllar m z da Örgütün üyeleridir,herkesin aday olma hakk vard r.bu herkesin Demokratik hakk d r. Ancak Örgüt tercihini bizim liste yönünde kullanm flt r. Örgüte, bize gösterdikleri güvenden ötürü ben ve Yönetim Kurulu arkadafllar m z teflekkür ederiz. Bu güvene lay k olmaya çal flaca m zdan emin olman z isterim. Genel Kurul herkesin üstündedir. Herkesin Genel Kurulun kararlar na sayg göstermesi gerekir. Kongre süreci tamamlanm flt r. Art k herkes hep beraber bir olmak zaman d r. Biz ilk yönetim kurulu toplant s nda bunlar de erlendirdik kimseyle bir küskünlü ümüz yoktur. Bunu içten ve samimi olarak ifade ederim. lk Toplant m zda ayr ca görev Bölümü Yapt k, Bayan Yöneticilerimizin görev da l m n Kad nlar koluyla birlikte de erlendirece iz dedi. BARBAROS DO RUEL SELAMETT N YEN YOL ASIM GÜVEN CENG Z PEKTAfi fierm N AKTAfi SÜLEYMAN Ç FTÇ EL F DEM RSOY MAM DO AN ARZU GEYGEL TÜLAY VD K LHAN KARADEN Z M.KEMAL ÖZERG N ZEK YE PALANCI HAKAN VARDAR BÜLENT YALÇINKAYA NAF Z YILMAZ Baflkan Do an' n konuflmas - n n ard ndan Yeni Yönetim Kurulu belirlendi. CHP LÇE YÖNEY M KURULUNUN YEN GÖREV DA ILIMI lçe Sekreteri lçe Sayman lçe E itim Sekreteri lçe biliflim Sorumlusu Y.K Üyesi Yöresel Derneklerden Sorumlu Y.K Üyesi Y.K Üyesi Y.K Üyesi Kad nlardan Sorumlu Esnaflardan Sorumlu Bas ndan Sorumlu Y.K Üyesi Gençlerden Sorumlu S.T.K. lardan sorumlu Y.K Üyesi GÖÇ-DER den Teflekkür Ziyareti Ç anakkale fiehitli i Gezisi Düzenleyen Göç- Der Balkan ve Trakya Romanlar Kültür Dayan flma ve Yard mlaflma Derne ine destek veren ve Organizasyona katk lar n esirgemeyen CHP lçe Baflkan Metin Do- an' Yönetim Kuruluna teflekkür ziyaretinde bulundular. Dernek Baflkan Baflkan teflekkür konuflmas ndan sonra Çanakkale'den getirdikleri çam sak z çoban arma an baz hediyeleri lçe Baflkan Metin Do an'a takdim etti. Dernek olarak her zaman iflbirli i içinde çal flmaya haz r olduklar n daha bir çok aktivite ve projeleri bulundu unu bunlar beraber hayata geçirmekten memnuniyet duyacaklar n kaydetti. lçe Baflkan Metin Do an hediyeler için teflekkür ettikten sonra bu gezinin gerçekleflmesi benim için en büyük teflekkürdür. Çanakkale çok önemlidir. Sadece Türkiye'nin de il tüm Dünyan n tarih ve kaderini de ifltiren savafllar yap lm flt r burada dedi. Zam Zam Zam Durmak Yok Yolmaya Devam lçe Baflkan Metin Do an 31 Mart gecesi yap lan zamlar lçe Merkezinde bas n Toplant s düzenleyerek protesto etti. Ayr ca Zeytinburnu'nun çeflitli yerlerinde Pankart ast rarak zamlara tepkisini halkla paylaflt. lçe Baflkan Do an, Son zamlar, Ekonominin, yandafl medyan n çizdi- i pembe tabloyla örtüflmedi ini gösteriyor. flçiye memura gelince %3 zam, Elektrik Akaryak t su ve do algaza %10-18 oranlar nda zam yap lmas Enflasyonun çift hanelerde oldu unu gösteriyor. Son zamlar vatandafl n cebini yakm flt r. Hani yandafl flakflakç medya nerede? Var m konuflan? Yandafl n ifli güzel, Ya vatandafl n? vatandafl periflan açl k s n rlar nda geçiniyor.bu durumu protesto etmemek elde mi? Vatandafl n gerçekleri baflka, yandafl medyan n baflka.bu zamlar, Hükümetin E itim Politikas gibi Ekonomi Politikalar n n da iflas etti ini göstermektedir CHP Zeytinburnu lçenin tapusunu ald C HP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an' n lçe Örgütünün Tarihine Geçecek Baflar ya imza att. lçe Örgütünün 25 mart 2012 tarihinde yap lan 34. Ola an lçe Kongresinde 3. kez lçe Baflkanl na seçilen lçe Baflkan Metin Do an 10 Nisan 2012 Tarihinde lçe Merkezinin Tapusunu alarak, CHP Zeytinburnu Tarihine geçecek bir baflar ya imzas n att. lçe binas n n Tapusu 10 Nisan 2012 tarihinde CHP GENEL MERKEZ ad na Tapuda Tescil edilerek lçe binas CHP Zeytinburnu lçe Örgütünün maliki oldu. CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do- an, lçe binas n n tapusunun al m nda en büyük katk s bulunan baflta Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'na Tüm Parti Meclisine,Milletvekillerine, l Baflkan ve Yöneticilerine, lçe 33. ve 34 Dönem Yöneticilerine l ve Belediye Meclis üyelerine, Gençlik ve Kad n Kollar na, Tüm lçe Örgütüne ve katk s olan herkese ayr ayr teflekkür etti Rumeli Derne inin Kutlu Do um Mevlid-i 2012 y l Kutlu Do um Haftas etkinlikleri çerçevesinde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Derne i her y l oldu u gibi bu y lda çok özel bir programda, ayr ca fladam Besim Sad ker in annesine mevlüt okundu. Z eytinburnu Güzel Mescit de ki programda çok özel anlar yafland. Akflam Namaz n n ard ndan bafllayan program gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Gecenin sonunda Peygamber Efendimiz (S.A.V) Sakal- fierif i geceye kat lanlar taraf ndan güzel Mescitte ziyaret edildi. Güzel Mescitteki Program Karaköy brahim Makbul Pafla Camii mam Hanif i Hocan n verdi i vaaz ile bafllad. lahiler ile devam etti. Güzel Mescid mam Duman Hamim, Hamit Çal flkan Hoca Mevlid-i fierif okudu. Ard ndan Tüm Rumeli Derne i Üyeleri taraf ndan indirilen Hatim-i fierif in duas yap ld. Yap lan Dualar n ard ndan Yats n Namaz na geçildi ve Namaz n sonras beklenilen an geldi. Zeytinburnu Güzel Mescitte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) in Sakal- fierif-i ziyaret aç ld. Gözyafllar aras nda bu çok özel geceye kat lan Mübarek Sakal- fierif-e yüz sürdüler. Program Sonras ç k flta misafirlere Lokum, fieker ve Peygamber Efendimizin Hayat n n anlatan bir kitap takdim edildi. Tüm Rumeli Derne i Baflkan Recep Akan Gece le lgili Zeytinburnu Haber Gazetesine yapt özel aç klamada, Bu millet, peygamber sevdal s bir millettir. Bu millet, Allah için, Peygamber Efendimiz u runda seve seve feda-i can edebilecek bir millettir. Bu millet, Peygamber dendi i zaman, Peygamberin an ld yerlere, Peygamberin anlat ld - yerlere, Peygamberin anlafl lmas için çaba gösterilen yerlere, kofla kofla var n yo unu feda edebilen bir millettir.kutlu Do um Haftalar dolay s yla Peygamber Efendimizi anmak, anmaktan ziyade anlamak maksad yla tertip edilen toplant lara bakt m z zaman, efli benzeri görülmedik ifltiraklerin Peygamberimize olan bir sevdan n sonucu oldu unu görmemek mümkün de ildir. Peygamber Efendimizi anlamak, onun mesajlar n dinlemek, onun an ld yerde onun manevi füyuzat ndan istifade etmek için at lan her ad m n karfl l n Allah Teâlâ verecektir. nflallah Peygamber Efendimizin flefaatine, bizimde küçük de olsa att m z bu ad mlar vesile olacakt r dedi. Tüm Rumeli Türkleri Derne inin Kutlu Do um Gecesi Program na, Dernek Baflkan Recep Akan, Dernek Üyeleri, Ak Parti Sosyal fller Baflkan Özcan Özkul, CHP Meclis Üyeleri Fikret Konya, Yaflar Dindar, fienol Yurtseven, lkay Biber, Y ld zspor Kulüp Baflkan Selamettin Yeniyol, MHP lçe Baflkan Vekili Faruk Müezzino lu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Vatansever, Mürsel Bildirir, Hac Mümin fiengöz, Zekir Keskin, Ak Parti Gençlik Kollar Baflkan Sercan Say l, Yönetim Kurulu Üyeleri Burhan Aslan, Serhat Karada, Abdurrahman Damo lu, Güzel Mescit Cemaati ve Rumeliler kat ld. BALYOZ MUSTAFA GÜNAYDIN LM- S YASET B u yaz mda derdimi anlamayanlara, anlamak istemeyenlere, anlatabilmek için müsaade ederseniz edebi metin yazaca m; fiecaat arz ederken merdi K pti sirkatin söyler ; Koca Rag p Pafla ünlü beyitinde Ne mi diyor? Anlatmaya çal flay m; Çingenenin merdi, yi itli ini gösterirken, karakterini söylermifl. Bir nevi kafl yapay m derken göz ç kar rm fl. fiimdi bunu neden mi yazd m; olay n kifliselleflmesini istemedi imden, isim vermeden, dialo a girmeden diyeceklerimi demek istiyorum. Yazd metinlere yap lan üç befl yorumla; kerameti kendinden menkul zanneden bu kifli, okudu um son metninde, asl nda bu kelimeyi ingilizce yazm fl olmas na ra men, tercüme edersek, benim geçmiflim diye bafllayan, ben falan, filan, fiflmekan diye devam eden, kendi özgeçmiflini di er tabiriyle hal tercümesini yazm fl. nsan n kendisini tan mlamas ne kadar objektif olabilir? Yazd hal tercümesinde, gizliden gizliye insanlar küçümsemenin gizlenmesi için afl r mütevazilik (!) göstererek, Ahlak Seyyie sini ortaya koymufltur. Nedir bu Ahlak Seyyie ler ; nsanlarda bulunan, bazen fark nda bile olmad m z kalbi hastal klar, kötü huy ve al flkanl klar - m zd r. Kalbin hastal klar ndan biri de kibirdir. Kibir; hak ve hakikati kabul etmeyip, kendisini yüksek görmek, baflkalar n n fevkinde sanmakt r. Afl r tevazu kibirdendir. Kibir Ahlak- Seyyie lerden sadece biridir. Kibrin sebebi, cehalettir ve muhakeme noksanl d r. Hal k- Azim in kudret ve azametini düflünen ve bilen bir insan, katiyen kibir ve gurur hastal na düflmez. Kibir, inkârda çok önemli rol oynad ndan Cenab- Hak insanlar kibirden korumak için Kur an da s k s k uyarmaktad r: Hem kibirli kibirli yürüme! Zira ne yeri yarabilirsin, ne de boyca da lara eriflebilirsin.. Kibirli davranarak insanlardan yüzünü dönme, çal ml çal ml yürüme! Çünkü Allah kibirle kas lan, kendini be enmifl, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Kibir iki k s md r: Birincisi, Firavun ve Ebu Cehil gibi Allah a ve Peygamber e karfl kibirlenip küfre düflmektir. Hazret-i Peygamber Efendimiz (s.a.v) flöyle buyurmufltur: Kalbinde zerre kadar iman bulunan cehenneme girmez. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan bir kimse de cennete giremez. Bu hadisteki kibir, Allah a ve Peygamberlere karfl yap lan kibirdir. kincisi de insanlardan kendisini büyük görüp, onlarla alay ve istihza etmektir. nsanlarla alay etmek ve kibirlenmek insan dinden ç karmaz; fakat günahkâr eder. Kibirlenmek, insana karfl da olsa günaht r ve haramd r. Servetiyle, makam ve mevkisiyle veya ilmiyle kibirlenenlere Allah merhamet nazar yla bakmaz. Kalbî hastal klardan bir di eri de ucubtur. Ucub; nsan n fazilet ve ibadetlerine güvenerek, kendini di er insanlara karfl üstün görmesi ve be enmesidir. nsan ucbe götüren bir çok sebep vard r. badet, hasenat, ilim, servet, makam, rütbe ve nesep gibi fleyler insan ucba düflüren sebeplerdendir. Ucba düflen bir insan, kendisini daima metheder, nefsinin ay plar n görmez. Kerameti kendinden menkul zanneder. Kalbî hastal klardan biri olan ucbun sebebi de yine cehalettir. Cahil bildi ini san r ve bofl iddialarda bulunur, düflüncesi köksüz ve sönüktür. Bundan dolay Cahil yaflayan ölüdür. denilmifltir. Ziya Pafla n n; "Âyinesi ifltir kiflinin lafa bak lmaz / fiahs n görünür rütbe-i akl eserinde" ve "Nush ile uslanmayan etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayan n hakk kötektir" gibi kimi beyitleri darb- mesel olmufltur. Darb- mesel deyince akl ma ilm-i siyasetle ilgili hikaye geldi. Vakti zaman nda bir medresede çok meflhur bir hoca varm fl. Bilgisiyle, tecrübesiyle, yetifltirdi i kiflilerle ülkede bilmeyeni yokmufl. Yükselmek, büyük adam olmak isteyen herkes muhakkak bu meflhur hocaya gelip ondan ders al r, onun ilminden yararlan rm fl. Devlet adam olup büyük mevkilere gelmek isteyen genç bir köy delikanl s bu hocan n ismini duymufl. Onun ilminden faydalanmak, ondan ders alabilmek için köyünü terk etmifl. Düflmüfl yollara. Aylar sonra hocaya ulaflm fl. Hocam ne olur beni kabul edin. Beni yetifltirin demifl. Hoca lmi diyanet mi, yoksa lmi siyaset mi ö renmek istersin diye sormufl. Genç köylü: Bana lmi diyanet ö retin hocam demifl. E itim bafllam fl. Y llar birbirini kovalar talebe tefsiri yalar yutar, f k hta 10 kaplan gücünde olur, tefekkürde her merhaleyi baflar yla geçer. Hocas Art k tamams n, flimdi de ilmi siyaset ö renmek ister misin diye tekrar sormufl. Köylü genç, Hocam ilmi diyanet bana yeter. Ben köyüme dönmek istiyorum demifl. Genç köyüne dönmüfl. Akrabalar kendisini büyük ilgiyle karfl lam fl. Diyanet konusunda çok derin bilgi sahibi oldu u için, köyün camisine gidip hocan n vaazlar n dinlemek istemifl. Camiye gitmifl. Hocay dinlerken, duyduklar na inanamam fl. Hocan n söylediklerinden hiç memnun olmam fl. Tam tersine, hocan n söyledi i yanl fl uydurma fleyler nedeniyle sinirlenmifl. Bir ara kendini tutamay p cemaatin içinden yüksek sesle ba rmaya bafllam fl. - Ey cemaat bu gördü ünüz imam yalanc d r, ikiyüzlüdür. Dinimiz ad na söyledi i her fley yaland r. nanmay n. flte bu sözler üzerine camide bir sessizlik olmufl. Herkes dönüp bu sözlerin geldi i yere bakm fl. Hoca da gence dönüp kafllar n çatm fl. tibar zedelenmesin diye bu sesi susturmak ve durumu kurtarmak için hoca cemaate dönüp ba rm fl; -Ey cemaat-i müslimin sizlere bahsetti im münaf klardan bir tanesi de burada, aram zda. Allah a inanmayan, camiye hakaret eden, hocaya baflkald ran cehennemlik kâfir içimizde oturuyor. Tutun onu, gereken dersi verin. At n d flar demifl.. Cemaat genci yakalam fl. Tekme tokat ve küfürlerle, parça pincik etmifl, sakal n tek tek yolmufllar. Kan revan içinde can - n zor kurtaran genç. Bitkin ve bitap, inliye inliye evine dönmüfl. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra genç köylü karar n vermifl. Meflhur hocaya tekrar gidip ilmi siyaset ö renmek gerekti ine inanm fl. Yeniden yollara düflmüfl. Meflhur hocaya tekrar ulaflm fl. - Hocam ben geri geldim. fiimdi bana ilmi siyaseti ö retmenizi istiyorum demifl. Aradan aylar, y llar geçmifl, genç ilmi siyaset e itimi tamamlanm fl. Genç köylü, hocas n n elini öpüp köyüne geri dönmüfl. Hemen eskiden dayak yedi i camiye gitmifl. Ayn hoca duruyormufl. Yine her fley eski tas, eski hamam. Ayn hoca yine saçma sapan fleyler söylermifl. lmi diyanetten sonra ilmi siyaset e itimini de alm fl olan genç köylü, cemaat içinde aya a kalkm fl. Hoca yine kafllar n çat p gence bakm fl. Cemaat kafalar n çevirip ayaktaki gence dönmüfl. Sessizlik olmufl. Genç köylü yüksek sesle cemaate seslenmifl; - Ey cemaat. Bu hoca efendi do ru söylüyor. fiu görmüfl oldu unuz imam eflsiz bir insand r. Yüce insand r. Diyar- slam gezseniz böyle de erli ve mübarek bir adam göremezsiniz. Her kim ki onun sakal ndan bir k l kopara ve ala, o kifli hiç flüphe yoktur cennetin kap s n aral ya flte bu sözlerden sonra cemaat bir anda aya a kalkm fl, hoca efendinin üstüne çullanm fl. Sakal ndan bir k l koparmak isteyen onlarca insan n alt nda kalan hoca, bir daha o köyde hocal k yapamayacak hale gelmifl Genç köylü de, ilmi siyasetin ne kadar güçlü bir silah oldu unu anlam fl. Bin sene de okusam, Ne biliyorsun diye sorsalar bana haddimi bilirim derim. (Mevlana) ALINTI: 1- srâ Sûresi, 17/ Lokman Sûresi, 31/ Müslim, man 147, 148, 149; Tirmizi, Birr, 610; Ebu Davut, Libas, 26; bn-i Mâce, Mukaddime, 9; Zühd, 16 4-Mesnevi, Mevlana Celaleddin Rumi Selam ve Dua ile

7 GÜNCEL MAYIS Dutluk Caminin Kaba nflaat bitti (0212) Tüm Giresunlulardan Giresunspor a destek Tüm Giresunlular Derne i ve Giresunlu fladamlar, Zeytinburnu nda düzenlenen kahvalt sonras Giresunspor Yard m Gecesinde bir araya geldiler. Z eytinburnu Tüm Giresunlular Derne inin organize etti i, Zeytinburnu Belediyesi Kazl çeflme Kültür Merkezinde düzenlenen Yard m Gecesine ilgi büyüktü. Tüm Giresunlular Derne i Baflkan Yaflar Güner ve Yönetim Kurulunun organize etti i yard m gecesi Mavi Karadeniz Tv den Canl yay nland. Gecenin Sunuculu unu Musa Ada yapt. GÜNER: G RESUNSPOR A SAH P ÇIKMA ZAMANI Tim Giresunlular Derne i Baflkan Yaflar Güner, Zaman Giresunspor a sahip ç kma zaman d r, zor günleri hep birlikte aflmal y z ve flehrimize yak flan Giresunspor yeniden do mal d r. Bunun için ilk ad m biz att k. Ve bu geceyi düzenledik. Bize Maddi Manevi destek veren tüm gönül dostlar na teflekkür ederiz dedi. BAfiKAN AYDIN DAN G RESUNSPOR ESK BAfiKANINA GEÇM fi OLSUN Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n organizasyonu düzenleyen Tim Giresunlular Derne i Baflkan Yaflar Güner e ve Mavi Karadeniz TV ye teflekkür etti. Baflkan Ayd n, Cezaevinden fiike soruflturmas nda tahliye olan Giresunspor Baflkan Ömer Ülkü ye de geçmifl olsun dileklerini iletti. G RESUN KARfiILAMASI UNUTULMADI Program Giresun un yöresel müzikleriyle bafllad. Giresun un tan nm fl sanatç s Kara Davut seyircileri hop oturtup hop kald rd. Giresunlular sahneye ç karak karfl lama ve horon oynad lar. Kara Davut dan sonra Çoflkun Arslan kemençesiyle Yücel Öner le türküleriyle geceye renk katt. fiark ve sözlerden sonra program n konusu olan yard mlaflmaya geçildi Dernek baflkanlar, ifl adamlar ve hay rsevereler bir miktar yard mlarda bulundular. Giresunspor un 2 adet formas 3000 TL ye sat ld. Giresunlular Derne inin eski baflkan Dursun mzal, getirilen formalar n birisini 2000 TL karfl l nda sat n ald. GECEYE LG BÜYÜKTÜ Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Alka Grup Yönetim Kurulu Baflkan Yahya Dedifl, CHP l Genel Meclis Üyeleri Yaflar Dindar, Ayhan Özo ul, CHP Meclis Üyesi lkay Biber, Ak Parti lçe Baflkan Yrd. Özcan Özkul, Hamzal Köyü Derne i Baflkan Selami T ng r, Has Parti l Baflkan Yard mc s Cemal Avc, Has Parti lçe Baflkan Abdulhakim Kaya, TÜMS AD stanbul fiube Baflkan Eyüp Topal, Giresunlular Federasyon Baflkan Hasan Turan, Giresunspor Eski Baflkan Ömer Ülkü, Arpac kl - lar Dernek Baflkan Ali Haydar Arpac kl, Telsiz Mahalle Muhtar mdat Toraman, Ak Parti Meclis Üyesi Serkan Akarsu, Z AD Baflkan Ayhan Özo ul, Has Parti lçe Teflkilat Baflkan Serkan Fettah VE Giresunlular kat ld. GECEDE G RESUNSPOR A KATKI YAPANLAR Yaflar Güner Yönetim Ad na: TL Ali Faik Biçer Ya l dere Dernek Baflkan : 2000 TL Fuat Kufl Mavi Karadeniz TV nin Sahibi: 5000 TL Yahya Dedifl Alka Grup: 3000 TL Dursun mzal : 1000 TL Y ld ray Bafl ZEYDEF Ad na: 1000 TL La Vision-Gold Diamond Ad na: 1000 TL Mürsel Ç rak Çakkall lar Derne i Ad na: 1000 TL Selami T ng r Görele Hamzal Köyü Derne i Bflk: 500 TL Seycan Seramik in Sahibi Eyüp Topal: 1000 TL sak Gergin: 500 TL Seyitnizam mahallesi G-13 sokakta bulunan Dutluk Camii, 1970 y l nda inflaat tamamlanarak ibadete aç lm flt.marmara Deprem, sonras hasarl yap lar aras na giren camii uzun süre ibadete aç k tutuldu. Daha sonra Zeytinburnu Haber Gazetesine Camiin belli bölümlerinde çad rtama sesleri geliyor üzerine Enkaz Alt nda badet Bafll alt nda gündeme tafl d m z haber büyük yank uyand rm flt. Haberimizin ard ndan cami Zeytinburnu Beleyesi taraf ndan mühürlenmiflti. Bir süre sonra y k m na bafllanan camiin yeni projesi de mahalle halk ile Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n aras nda soruna dönüflmüfltü. Mahalle Sakinlerinin Baflbakana kadar gitmesinin ard ndan Baflbakan Proje el koymuflu ve Seyitnizam a yak fl r bir cami yap laca sözünü vermiflti. Daha önce alt k sm nda iflyerleri bulunan proje tamamen devre d fl kalm fl ve yeni projede bu iflleyenlerine izin ç kmam flt m_ arsa üzerinde inflaat bafllayan yeni camii 500 m_ arsa üzerine kuruldu. ki kat 6 kubbe iki minare fleklinde infla edilen caminin kaba inflaat tamamland. Minareler ise tamamen bitti. Camiinin kubbeleri kurflun ile kapland.çok k sa süre içinde ince iflçili i tamamlanacak olan Dutluk Camii ibadete aç lacak. ZEYT NBURNUHABER.ORG-ÖZEL HABER Trafik Kaz s : 1 Ölü 2 Yaral Zeytinburnu sahil yolunda bariyerlere çarparak karfl fleride geçen otomobil baflka bir otomobil ile çarp flt. Kazada bir kifli öldü, 2 kifli yaraland. Kaza, saat s ralar nda transit yolda Bak rköy yönünde meydana geldi. 34 TN 0754 plakal otomobil, sürücüsü Tuncay Do anay' n (26) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden ç - karak bariyerlere çarpt. Çarpman n etkisiyle takla atarak ters istikamete giren araç, bu s rada Sirkeci yönüne giden Gökhan Dursun'un kulland 34 EM 1790 plakal otomobile çarpt. Kazada a r yaralanan Tuncay Do anay, hastaneye kald r lmak istenirken yolda hayat n kaybetti. Yaralanan di er otomobilin sürücüsü Gökhan Dursun ve efli Canan Dursun olay yerindeki ilk müdahalelerinin ard ndan hastaneye kald r larak tedaviye al nd.kaza nedeniyle uzunu süre trafi e kapanan yol, araçlar n kald r lmas yla normale döndü. Mezarl kta bomba bulundu Kozlu Mezarl 'nda yapt bomba aramas nda poflet içinde bomba bulundu. Arama s ras nda polis yo un güvenlik önlemi ald. Terör örgütü PKK yönelik bir operasyonda gözalt na al nan baz kiflilerin ifadeleri do rultusunda sabah saatlerinde Kozlu Mezarl 'nda patlay c madde aramas bafllat lm flt. Polis, Kozlu Mezarl 'nda yap lan bomba aramas nda poflet içinde 10 kilogram plastik patlay c bulundu.terör örgütü PKK'ya yönelik bir operasyon kapsam nda gözalt na al nan 19 kiflinin ifadeleri do rultusunda stanbul Terörle Mücadele fiube Müdürlü ü, Olay Yeri nceleme fiube Müdürlü ü ekipleri ile bomba imha uzmanlar, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'ndeki Kozlu Mezarl - 'nda arama çal flmas bafllatt. Çevrede yo un güvenlik önlemi alan polis ekipleri, mezarl n giriflinin bulundu u 10. Y l Caddesini Topkap 'dan itibaren çift yönlü olarak araç ve yaya trafi ine kapatt.gözalt na al nan kiflilerin kald klar yerlerde yap lan aramalarda patlay c madde yap m nda kullan lan malzemeler ile baz dijital veriler ele geçirildi i, bu kiflilerin ifadeleri do rultusunda mezarl kta patlay c madde arand ö renildi. Aramalarda 'dedektör köpek'ten de yard m al nd. Polisin saatler süren aramalar sonucunda bir pofletin içinde bomba bulundu. Patlay c n n 10 kilogram civar nda plastik patlay c bulundu.

8 8 MAYIS GÜNCEL Habib Saray Hakka yürüdü lçemiz Rumeli camias n n sevilen isimi Habib dede hayat n yitirirken Rumeli camias yüreklerinde büyük yas yaflad - lar y llar sonras nda Rumeli den ilçemize bafllayan ve göç yaflayan Muhacir ailelerinin bir ferdi olarak gelen Habib SARAY gecekondulaflma döneminde ailesinin iyi bir hayat sürebilmesi için çok büyük mücadeleler verdi. Aradan geçen 65 y ll k bir zaman 83 yafl ndaki Habib dedeyi hayli y pratt. Vücudu art k bedenine yüklenen rahats zl klar art k tafl yamaz oldu ve ard nda hay rl evlatlar ve torunlar yetirmenin mutlulu u ile gözlerini fani dünyaya kapatt. Habib dedenin vefat etmesiyle evlatlar Cevdet, Yusuf, lyas, Sadri ve smet SARAY ailelerinde ve Rumeli camias nda adeta yürekler yand. Köfleli Camii nde k l nan cenaze namaz nda evlatlar ve torunlar büyük bir metanet içerisindeydiler. Habib dedeyi ahirete son yolculu u ile göndermek için yüzlerce deveni saf tuttu. Habib dede için edilen dualar ard ndan herkes var ise tüm helalliklerini kalplerden yükselen nidalar ile helal etiler. Merhum Habib SARAY dedenin nafl Kazl çeflme Mezarl ndaki aile kabristan na defnedildi. Erdo an Yavuzo lu vefat etti Zeytinburnu tan nm fl ifladamlar ndan Hac Hasan Erdo an Yavuzo lu Hak'k n Rahmetine kavufltu.zeytinburnu'nda uzun y llar ç Çamafl r üretimi, ihracat ve ithalat ile u raflan Lüx Yavuz Çamafl rlar n n sahibi Hac Hasan Erdo an Yavuzo lu uzun süredir mücadele etti i Beyin Tümörüne yenik düfltü. Zeytinburnu'nda yüzlerce kifliye ifl imkan veren Hac Hasan Erdo an Yavuzo lu, torunu olduktan sonra torunuma zaman ay raca m diyerek Zeytinburnu'ndaki iflyerlerini kiraya vermeye karar vermiflti ki sadece bu karar ndan bir kaç ay sonra illet hastal n n haberini ald. ki y ld r tedavi gördü ü beyin tümörünün iyice beyine yay lmas sonucu yo un bak ma yat r lan Hac Hasan Erdo an Yavuzo lu sabaha karfl kalp krizi sonucu aram zdan ayr ld. Ataköy Beflinci K s m Camiinde k l nan Cenaze namaz - na Zeytinburnu Medya Grup Genel Yay n Yönetmeni Murat Ergün, akrabalar yak nlar, ifladamlar ve çok say - da kifli kat ld. Al nan helallikler ve k l nan cenaze namaz n n ard ndan Merhum Hac Hasan Erdo an Yavuzo lu, Güngören'deki aile mezarl nda defin edildi. Zeytinburnu Haber Ailesi olarak Merhum Hac Hasan Erdo an Yavuzo lu'na Allah'tan Rahmet, Efli Nurselen, Ablas, K z Nalan, Damad,torunlar na ve tüm tan d klar na bafl sa l diliyoruz. Mehmet Tahan Ablas n Kaybetti Caferi mam Sad k Camii Dernek Baflkan ve CHP lçe Meclis Üyesi Mehmet TAHAN ablas Laçin Ç MEN i kaybetmenin büyük ac s içerisindeydi. Caferi mam Sad k Camii Dernek Baflkan ve CHP lçe Meclis Üyesi Mehmet TAHAN ablas Laçin Ç MEN i n Caferi mam Sad k Camii nde k - l nan cenaze namaz hayli kalabal kt. Mehmet TA- HAN n ablas LaçinÇiMEN 74 yafl ndayd. Sefer, Gaffur, Süleyman, Muzaffer ( Merhum ), Turgut, Zafer, Bülent, Nesime ELMAS, Melahat SALAP ve Ayfer han m ailelerinin en büyük annesiydi. Sefer ELMAS, Mehmet TAHAN. Muhtar ELMAS, ( Merhum ) Recep Ali ELMAS kardefllerin da ablalar yd. Di er 4 k z kardeflleri daha önce vefat etmifllerdi. Sad k mam Camii mam Ahmet fiah N in k ld rd cenaze namaz ard ndan merhume LaçinÇ MEN in naafl Halkal da bulunan aile kabristan - na defnedildi. TEfiEKKÜR Babam z Habip SARAY' n cenaze törenine kat larak bizleri ac günümüzde yaln z b rakmayan... Belediye Baflkan m z Murat AYDIN, Eski Belediye Baflkan Adil Emecan, Eski Milletvekili Adnan YILDIZ, Rumeli Federasyon Baflkan Ayhan BÖLÜKBAfiI, HAS Parti lçe Baflkan Abdülhakim KAYA, DP lçe Baflkan Vekili Ercan ERGÜL CHP l Genel Meclis Üyesi Yaflar D NDAR, AK Parti lçe Meclis Üyesi Engin fien, CHP lçe Meclis Üyeleri Fikret KONYA, lkay B - BER, fienol YURTSEVEN, Mehmet KOÇ, Mehmet YILMAZ, Hüseyin ÜSKÜDAR, Havafl Kargo Müdürü Mustafa Sucu, AK Parti Meclis eski Üyesi Remzi BAHAR ve Abdurrahman DAMAO LU, Milliyetçi Hareket PART S l Ynt. Krl. Üyesi ( mam ) Mustafa ÖZDEM R, CHP lçe Ynt. Krl. Bflk Yrd. Av. As m GÜVEN, Barbaros DO RUEL, MHP lçe Baflkan Yard mc lar Faruk MÜEZZ - NO LU ve Mehmet Ali VATANSEVER,Ynt. Krl. Üyesi Hac Mümin fiengöz, MHP lçe Bld Bflk. eski aday Ahmet fi MfiEK, ANAVATAN lçe eski Baflkan Niyazi D NDAR, K rtasiyeciler stanbul Oda Baflkan Yavuz TEK- ÇE, Tüm Rumeli Türkleri Dayan flma Derne i Baflkan Recep AKAN, eski baflkanlardan Besim SADI- KER ve Ramazan DEKAR ve dernek yönetim kurulu ile di er üyeleri, Amatör Futbol Kulüpleri Birli i 2. Dönem Baflkan Selahattin YEN YOL ve 1. Dönem Baflkan Cenap ALTIOK, Y ld z Spor Kulüp Baflkan Selamettin YEN YOL ve yönetim kurulu üyeleri ile di er üyeleri, ZEYÇED Baflkan smet ÜS- TÜNDA, Gazeteci As m FEDA, Rumeli Türküleri Sanatç s Fuat ERENO LU, Zeytinburnu Kültür ve Yard mlaflma Derne i Baflkan Yrd. Hasan Ali HAYIRLI- O LU'na...SARAY aile bireyleri ve tüm yak nlar ad na flükranlar m sunar m.. SADR SARAY ve A LES Hüseyin Ci erci Vefat etti Yeflitepe Mahallesinin sevilen esnaflar ndan Hüseyin Ci erci geçirdi i kalp krizi sonucu aram zdan ayr ld.zeytinburnu Belediyesi Meclis Baflkan Vekili Lokman Ci erci nin de akrabas olan Konya Bozk rl Hüseyin Ci erci Zeytinburnu Yefliltepe Mahallesinde uzun süre esnafl k yapt. 42 Yafl nda da yaflam n n bahar nda geçirdi i kalp krizi sonucu sessiz sedas z aram zdan ayr ld. Yefliltepe Mahallesi Konyal Camiinde ö le namaz na müteakiben k lan Cenaze namaz - n n ard ndan Hüseyin Ci erci nin naafl Kozlu Mezarl ndaki aile kabristanl nda ki defin edildi. Bizde Zeytinburnu Haber Ailesi olarak Merhume Allah tan Rahmet tüm yak nlar na sevenlerine sab r diliyoruz. Özal Kabri Bafl nda an ld Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaflkan Özal' n sevenleri An t Mezar bafl nda topland.8. Cumhurbaflkan Turgut Özal, ölümünün 19. y l dönümünde Topkap 'daki An t Mezar'da an ld. Törene kat lan Semra Özal, merdivenlerden inmekte güçlük çekince portatif asansörle mezar n bafl na geldi. Semra Özal, merdivenlerden inmekte güçlük çekti i için özel olarak yapt r lan portatif asansörle mezar n bafl na geldi. Özal, bas n mensuplar n n sorular n ise yan ts z b rakt.törene kat lan Mustafa Sar gül, Özal' n Türkiye'ye ça atlatan önemli devrimler yapt n ifade ederek, "Onunla beraber ayn dönemde milletvekiliydim. O zaman da muhalefet partisinin milletvekiliydim. fiimdi geriye dönüp bakt m zda o dönem yapt m z elefltirilerin ölçüsünü fazla kaç rm fl z. Özal' n ö retileri Türkiye'ye çok fley katt " dedi. Ahmet Özal ise babas Turgut Özal' n ölümünün üzerinden 19 sene geçti ini ifade ederek, "Sanki hala 1 sene geçmifl gibi. Hala herkesin akl nda, gönlünde ve konuflmalar nda var. Milyonlarca insan hala onu unutmad. 'Yapmaya çal flt klar mdan sonra anlafl lacaklar' demiflti. fiimdi anlafl l yor" diye konufltu. Y az lar mdan dolay hakk mda birçok yorum yap ld. Önce Ak Parti yan nda bana yer açt lar ve asl nda elefltirir gibi görünüp övdü ümü söylediler, olmad muhalif kanada yerlefltirdiler, sonra tetikçi ve siyasi istikbal peflinde koflan diye yazd lar, yönlendirme maksad ile yaz yazd - m söylediler ve haddim olmayan konularda yaz yazd m belirtip sen kim türü cümleler de kurdular. Herkes(!) gibi ülkesini seven ve bunun için dost düflman ay rmadan müspet manada elefltirimi yapan biriyim. Güzel gördü üm davran fllar düflman m dahi olsa yazar, takdir ederim. Çirkin gördüklerimi ise dostum diye saklamazl k yapmam. Ülkemin faydas na olan geliflmeleri alk fllar, zarar - na olanlar da elimden geldi ince engellemeye çal fl r m. Bak fl aç m farkl olabilir. Herkes gibi görüp, düflünmeyebilirim. Mesela, flu ad etraf nda f rt nalar kopart lan meselesi. Bu konuda birçok fley söylendi ve yaz ld. Benim için hiçbir mana ifade etmedi ini belirteyim. nan n hiç de önemsemiyorum. Hatta Say n Baflbakan n neden bu kadar önem verdi ini de anlam fl de ilim. Hemen k zmay n, sebebini söyleyince siz de bana hak vereceksiniz. Mevcut on iki say s n n nas l ifade edilirse edilsin ülkem için hiçbir ehemmiyeti yok ki. Çünkü ülkemizde lise mezunu kifli vas fs z eleman say lmakta ve kendisine ifl verilmemektedir. fiimdi lise mezunu kardefllerimiz fleklinde okudu u zaman de erlerinde bir artma m olacak? Bence as l sorun fludur. Biz bu kiflileri on iki y l e itimden geçirdi imiz halde neden ngilizce ve bilgisayar ö retemiyoruz? Her y l ink lâp tarihini ve tarihimizi ö retti imiz halde neden ö rencilerimiz mezuniyetlerinden k sa bir süre sonra her fleyi unutabiliyorlar? Niçin on iki y l e itimden geçen çocuklar m z n içinden bir sanatkâr ç km yor. Bir ressam, bir heykelt rafl, bir tiyatrocu, bir flair veya yazar ç km yor? Fark nda de il misiniz okullar m z kat r gibi bir fley do urmuyor. On iki y l hangi varyasyonlarla yaparsan z yap n sonuç de iflecek mi? Meseleyi rakamsal olarak ifade ederek daha da somutlaflt ray m. YGS sonuçlar aç kland.1 milyon 837 bin adaydan 50 bin 805 i s f r puan alm fl. Daha vahimini söyleyeyim.700 bin aday ise matematikten s f r puan alm fl. Bu felaketten de öte bir fley. mtihana girenlerin nerde ise yar s matematikten anlam yor. fiimdi oldu unda bu adaylar s f r puan almayacaklar m? E itime ne katk s olacak. As l sorun bu. Baz lar mevzuyu mam Hatiplere falan getirecek. O konuya da onlar gibi bakm yorum ama flimdi yeri de il. Say n Erdo an,4+4+4 için, Adnan Menderes in ezan asli okuyufluna çevirmesi neyse bu da odur demiflti ve yapt klar ifle çok büyük bir de er atfetmiflti. Ben bu konuda Say n Erdo an a hiç kat lm - yorum ve kendisinin verdi i de erin yüzde birini bile vermiyorum. Fakat flunu rahatl kla söyleyebilirim. Ak Parti yeni anayasay yaparsa Demokrat Partinin yapt hizmetlerin hepsinden, buna ezan asl na çevirmek de dâhil daha fazla hizmet etmifl olacak ve bugüne kadar yapm fl oldu u tüm hatalar telafi edece i gibi bir kahraman olarak da an lmas na vesile olacakt r. flte o zaman milletin kalbinde taht kuracak ve asli yerini alacakt r. Çünkü yeni anayasa ülkemizde çöreklenen Derin devlet ve Statükoya vurulacak en büyük tokat olaca gibi Demokrasinin de ülkemizde sökülemeyecek flekilde kök salmas na sebep olacakt r. Bugüne kadar sadece Turgut Özal Demokrasinin geliflmesi ad na hizmetlerde bulundu ki en önemli hizmeti ve 163.maddeleri kald rmas oldu. Onunkisi bir zihin devrimi idi. Zihinleri, böyle bir de ifliklik yap labilir ve hiçbir sorun ç kmaz noktas na getirdi. Bizim Ak Partiden ve kurmaylar ndan beklentimiz de budur. Milletin kalbinde taht kurmak istiyorsan z, iktidar n za mal olaca n bilseniz dahi flu yeni anayasay ç kart n. Bunu rahatl kla CHP siz, MHP nin deste i ile yapabilirsiniz ve MHP bu deste i verece ini en son 23 Nisan resepsiyonunda bir kez daha ifade etti. Ama öncelikle bu ifli Cemil Çiçek den alman z laz m. fiu an onun baflka önemli görevleri var. Tek derdi Silivri de ki mahkûm milletvekillerini meclise getirecek anayasa de iflikli ini sa lamak. Onun için gece gündüz çal fl yor. Önünde tek bir engel kald, Say n Erdo an ikna edebilmek, onu da sa larsa Mehmet Haberal m z yemin edecek. Mustafa Balbay ve Engin Alan o kadar önemli de- il onun için. Yeni anayasa m, onu da dert etmeyin. Her hafta gazetelere verdi i demeci haz r zaten. Yapmazsak çok ay p olur. Yapamad klar zaman da diyece i söz belli. Ay p ettik. mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Taylan DEM RELL Genel Yay n Yönetmeni Murat Ergün Genel Koordinatör Ahmet K l nç Yay n Kurulu Mehmet Alpay Muhammed Gelefl Atilla Güler Nihal Demirelli Yeliz Ergün Yurdal K l çer Hukuk Dan flmanlar Av. Fethi Ahmet Alparslan Av. Harika Alparslan Av. Yurdal K l çer Reklam Nihal Karagöl Mehmet BAYRAM Magazin Tuba Atak Kad n- Aktüel Selma Demirelli Spor Raflit Kara Muhabirler Deniz Atak Yeliz Atak Selma Demirelli Eyüp Ensar Web Tasar m Serkan Özdefl KR T K AK PART YAPARSA KAHRAMAN OLUR Grafik Tasar m Akademi Bas n Yay n Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... Y l:3 Say : 31 MAYIS 2012 Yefliltepe Mah. 54/1 Sk. No: 1/A Zeytinburnu/ stanbul Tel: (0212) GSM: (0536) ZEYT NBURNU MEDYA GRUP Zeytinburnu Haber Gazetesi Teknik Haz rl k ve Bask : AKADEM (0212) Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n

9 GÜNCEL MAYIS Vali Mutlu Zeytinburnu'nda Denetimde REHAB L TASYON MERKEZ NfiAATINA TEPK Vali Mutlu daha sonra Zeytinburnu Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi inflaat nda incelemelerde bulundu.gezdi i yerlerin her türlü inflaat ve di er aksamlar ile yak ndan ilgilenen Vali Mutlu özellikle Befltelsiz Mahallesinde bulunan rehabilitasyon merkezinin elbise dolaplar,kap mentefleleri ve di er ince ayr nt larla bizzat ilgilendi. Çevre Düzenlenmesinin ve inflaat be enmeyen Vali Mutlu aksakl klar tek tek dile getirdi. Belediye Baflkan Murat Ayd n'da Binan n gereken özende yap lmad n söyledi. Hatta tuttu u bir kapak elinde kal nca Vali Mutlu, bas n flimdi bu geziyi b rak r bunu yazar say n Baflkan m diyerek aksakl klar n ön plana ç kmamas n istedi.vali Mutlu l Özel daresi olarak yapt m z tüm binalar n kaliteli ve kullan fll olmas n istiyoruz.hele bu bina engelli yavrular m z n kullanaca mekanlar ise daha da çok dikkat etmek zorunday z dedi. G ençlik ve Spor Bakan Suat K - l ç, stanbul'un sismik riskin azalt lmas ve acil durum haz rl k projesi kapsam nda y k l p yeniden yap lmas planlanan Atatürk Ö renci Yurdu'nun temel atma törenine kat ld.gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç, stanbul'un sismik riskin azalt lmas ve acil durum haz rl k projesi kapsam nda y k l p yeniden yap lmas planlanan Atatürk Ö renci Yurdu'nun temel atma törenine kat ld. Türkiye genelinde Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlar n doluluk oran n n yüzde 100'ü buldu unu belirten K l ç, "2012 y l ndan beri yurtlarda kalan 270 bin gencimize, ayl k düzenli olarak 180 lira yemek katk s sa l yoruz." dedi. Bakan Suat K l ç, Atatürk Ö renci Yurdu'nun yeniden yap lmas projesindeki çal flmalar ndan dolay stan- stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, stanbul l Özel daresi'nin Zeytinburnu'ndaki yat r mlar n yerinde görmek için bölgede bir inceleme gezisi gerçeklefltirdi. Atatürk Ö renci Yurdu'nun Temeli At ld bul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve stanbul l Özel daresi yetkililerine teflekkür etti. Ailelerin çocuklar n pek çok zaman devletin yurtlar na emanet etmeyi tercih etti ini ifade eden Bakan K l ç, "Bildi iniz gibi KYK yurtlar nda bar nan Üniversite ö rencilerine ayn zamanda yemek yard m na bafllad k y l ndan beri yurtlarda kalan270 bin gencimize ayl k düzenli olarak 180 lira yemek katk s veriyoruz. Gerek güvenlik, gerek temizlik, gerek disiplin, istihdam ve yönetim anlay fl olmak üzere yurtlar iyi durumda. Yurtlar m za yönelik ö renci talebi oldukça yüksek düzeyde." fleklinde konufltu. Protokol konuflmalar ndan sonra kürsüye ç kan Bakan K l ç, Vali Mutlu ve di er yetkililer Atatürk Ö renci Yurdu'nun temelini atmak için birlikte butona bast. Y ap m devam eden inflaat alanlar ndaki incelemeye Vali Yard mc s Hayrullah brahim Sun, l Özel daresi Genel Sekreteri Sabri Kaya, Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, lçe Emniyet Müdürü Sezgin Öndem, Merkez Efendi Mahalle Muhtar Necdet Baykan, Zeytinburnu Belediye Baflkan Yard mc s M.Zafer Alsac, l genel Meclisi Mühendisi Mehmet Tahtal, Ak Parti il genel meclis üyeleri Mustafa brahimo lu, Bahar Güngörmüfl, CHP l Genel Meclis Üyeleri Yaflar Dindar, Ayhan Özo ul, lkay Biber, stanbul l Sosyal Hizmetler Müdürü kat ld. STANBUL VAL S NDEN SIKI DENET M Vali Mutlu'nun ilk dura Cevizliba 'daki Atatürk Ö renci Yurdu inflaat alan yd. Mutlu buradaki incelemelerinin ard ndan Zeytinburnu Mensucat Santral Lisesi inflaat n ziyaret etti. Buradan Süleymaniye Kad n Do um Hastanesi inflaat alan na geçti. Vali Mutlu burada Hastanenin kapasitesi ile ilgili yetkililerden bilgili ald. VATANDAfi fi KAYET EDEREKEN UYARI ALDI Mutlu, son olarak Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu lkö retim Okulu inflaat nda ve Ahmet Vefik Pafla lkö retim Okulu inflaat nda incelemelerde bulundu. Ahmet Vefik Pafla lkö retim Okulu inflaat nda incelemelerde bulunurken bir vatandafl inflaattaki çal flmalar n binalar na zarar verdi ini söylemesi üzeren Vali Mutlu binan z demek ki çok güçlü de il sizde bir an önce önleminizi almal s n z dedi. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ahmet Vefik Pafla lkö retim Okulunun sahas n n Tüm salonun ayakta okudu u stiklal marfl n n ard ndan s ray ruhlar kanatland ran haf zlar ald. Haf z Mehmet Tok, Haf z H.Bayram O uzhan ve Haf z Baki Karabay ; Al-i mran ve Hucurat surelerinden ayetler okudu. Zeytinburnu Müftüsü Yusuf zzettin Konuk un ve Zeytinburnu Belediye Baflkan vekili Gökhan Kasap n Peygamber sevgisine dair birer konuflma yapmas n n ard ndan Türkiye nin 7 Bölgesi temsili olarak birlik ve kardefllik mesajlar verdi. Kürtçe Kardefllik Mesaj Salondan Büyük Alk fl Ald Erzurum, Denizli, Trakya, Karadeniz Türkiye nin 7 bölgesinden temsilciler kardefllik mesajlar verdi, bölgelerinden getirdikleri çiçekleri tek bir sepette birlefltirdi. Özellikle Kürtçe verilen birlik ve kardefllik mesaj salondan büyük alk fl ald. 5 Yafl ndaki Furkan Ayakta Alk flland S rada 40 Hadis bölümü vard. olmamas na dikkat çekerek siz ö rencileri teneffüse ç karmay düflünmüyorsun diyerek çevre düzenlemesini sordu. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n bununla ilgili kamulaflt rma yap - Sunucunun okuyacak ismi anons etmesi ve Furkan n sahneye gelmesi salonda k sa süreli bir flaflk nl k oluflturdu. Ancak Furkan n 40 Hadisi Arapça ve Türkçe olarak h zl bir flekilde ezbere okumas ile salondaki hava bir anda de iflti; laca n söyledi. Zeytinburnu ilçesindeki l Özel daresi yat r mlar hakk nda yetkililerden bilgi alan Vali Mutlu inflaat al ndaki iflçilerle de s k s k sohbet edip, onlarla hat ra foto raf çektirdi. Zeytinburnu nda Kutlu Do um Coflkusu Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Müftülü ü nün ortaklafla gerçeklefltirdi- i gece, stiklal marfl n n okunmas ve Kur'an- Kerim tilaveti ile bafllad. flaflk n bak fllar yerini hayranl a b rakt. Minik Furkan saatlerce ayakta alk flland. Mehmet Kemiksiz ve Haf zlar Musiki toplulu u birbirinden de erli ilahiler seslendirdi. Yo un katl - m n oldu u gecede salonda yer bulamayanlar için fuayede özel bölüm oluflturuldu. Kutlu Do um Haftas etkinlikleri çerçevesinde gerçeklefltirilen GÜL NEB program Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n n kapan fl konuflmas ile sona erdi. HAS Parti Paral Adalete Hay r dedi V ZYON Depreme Haz r Ol! NUR YÜCEER K z lay derne ini Zeytinburnu flubesinin düzenlemifl oldu u Deprem konulu seminerde, Depreme ait önemli notlar Deprem öncesi, Deprem an ve Deprem sonras neler olur, neler yap labilir bunlar sizlerle paylaflmak istiyorum. Deprem s ras nda her fley çok çabuk olur. Bu yüzden düflünüp ne yapaca na karar vermek için zaman yoktur. Deprem s ras nda yap lmas gerekenleri refleks haline getirene kadar deprem tatbikatlar n n yap lmas çok önemlidir. Ev de, ifl yerinde, okulda düzenli olarak deprem tatbikat yap lmas, tatbikat sonras nda neyin nas l yap ld n n de erlendirilmesi deprem zararlar azaltmak için gereklidir. Deprem s - ras nda önce bir ses duyars n z, sonra da sars nt bafllar. E er etraf n zda baflkalar varsa, onlar korunmalar için uyarmak amac yla DEPREM diye ba r n. Yere Çök, Kapan ve Tutun. Güvenli bir yer bul diz üstü çök. Bafl n ve enseni koruyacak flekilde kapan. Sa lam bir yere tutun. Derin derin nefes alarak sakinleflmeye çal fl. Sars nt geçinceye kadar oldu un yerde kal. E er bir mekân içindeyseniz: Dayan kl bir masan n ya da benzeri bir eflyan n yan na ya da alt na çökün, camlardan korunun. Sars nt geçene kadar bekleyin, d flar koflmay n. E er d flar daysan z: Aç kl k bir alana gidip, üzerinize düflebilecek y k nt lardan elektrik kablolar ndan ve a açlardan korunun. E er araban z n içindeyseniz: Arabay aç kl k bir alana sürün ve orada kal n. Köprülerden, alt geçitlerden ve elektrik direklerinden uzak durun. E er dar bir sokakta iseniz: Buralarda güvenli bir yer çok enderdir. Düflen objelere dikkat edin. Binalar n içi d flar dan daha güvenli olabilir. Deprem s ras nda yapman z gerekenler: Merdivenlere ya da ç k fllara do ru koflmay n. Balkona ç kmay n-balkonlardan ya da pencerelerden atlamay n, Asansör kullanmay n Deprem geçince: Sakin olun, panik yapmay n. Önce kendi emniyetinizden emin olun, sonra çevrenizde yard m edebilece iniz kimse olup olmad n kontrol edin. E er tehlikede de ilse kimseyi hareket ettirmeyin. Gidip yard m getirin. ÇER DE: E er gaz kokusu al rsan z, gaz vanas n kapat n. Kibrit, çakmak kullanmay n. Camlar ve kap lar aç n elektrik dü melerini açmay n z.*hemen binay terk ediniz.*dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.*k r lan camlara dikkat edin.*yaralanmalar kontrol edin gerekiyorsa ilk yard m yap n.*gaz, su, elektrik tesisatlar n kontrol edin hasar varsa kapat n. Telefonu acil durumlar d fl nda kullanmay n yerinden oynayan telefonla ahizeleri telefonun üstüne koyun.*neler olup bitti ini ö renmek için radyo ve televizyon izleyiniz.*d flar ç karken, daha sonra rapor etmek üzere etraf n za bak p yap sal bir hasar yoksa ço u zaman içeride kalmak daha iyidir. E er; D flar da bulunuyorsan z Türk K z lay sizden bunlar bekliyor! DIfiARIDA: K z lay afet gönüllüsü veya mahalle gönüllüsü olarak ilk yard m yang n söndürme veya arama kurtarma e itimi ald ysan z önce etraf n zdakilerin iyi ve güvende olup olmad n kontrol edin. Acil durum çantan z al n ve Türk K z lay noktas na do ru harekete geçin ve yolunuz üstündeki hasara dikkat ederek bunlar not al n.*gönüllü olarak e itim almad ysan z ama yard m etmek istiyorsan z Türk K z lay n toplanma noktas na gidin ve yard m etmek için gönüllü olun. Lütfen deprem konusunda çevrenizdekileri bilgilendiriniz. Haftan n Sözü; Düflüncen konuflmana, Konuflman hareketine, Hareketin Kaderine yans r, Güzel düflün, güzel yafla. Mevlana Rumi... CHP'den Zeytinburnu'nda BABA Muhalefet C HP Zeytinburnu Meclis Üyeleri Zeytinburnu Belediyesi 2011 Performans Bütçe oylamas nda çok s k bir muhalefet yapt lar.chp ad na ilk sözü grup baflkan deneyimli siyasetçi M.Ercihan Ekfli ald. Daha sonra CHP ad na s ras yla Mehmet Tahan, Hüseyin Üsküdarl, Resmiye Göç, Cemal Aydar, fienol Yurtseven, Fikret Konya, Necati Sütçü ve lkay Biber söz ald. 1 M LYAR 170 M LYONLUK NE YAPTINIZ? 13 Y ld r ktidarda olan Say n Belediye Baflkan m z Zeytinburnu nun 1 Milyar 170 milyonluk bir paras n harcayarak 13 y lda ilçemize ne yapm fl. ki kültür Merkez birkaç bilgi evi ve park n d fl nda Zeytinburnu nu dolaflt - n zda elle tutulur bir fley görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Bana bir tane Zeytinburnu nu marka yapan bir proje gösterin dedi 10 ADET SKEMLE LE PARK MI OLUR? CHP Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Üsküdarl ; Zeytinburnu etraf na karabasan gibi çöken yüksek binalardan flikayetçi oldu unu söyledi. Üsküdarl Zeytin park gündemine ald. 365 Bin TL harcand n 20 tane zeytin a ac 10 tane çöp kovas 10 adet iskemleye bu kadar para verilmez. Üsküdarl ayr ca stanbul tak mlar na kök söktüren Zeytinburnuspor u da Belediye Baflkan Murat Ayd n ve ekibinin bitirdi inin alt n çizdi. SUR RESTAURANT HALES Z YANDAfiTA Belediyenin efli dostu arka bahçesi olmaz. O zaman bunlar kim ki bunlara bu flekilde tolerans tan n yor.bu kiflinin ayr cal ne ki sözleflmesi bitti i halde buras yani Sur Restaurtant yeniden ihaleye ç kar lm yor. Belediyemiz niçin buran n boflalt l p belediyemize teslim edilmesi için bir yaz gönderilmiyor. Belediyenin mülkü amirin böyle bir yetkisi var bu yetkiyi niçin kullanm yorsunuz. MUM IfiI INDAK STADA 327 M LYAR filetme PARASI fienol Yurtseven; Hasan Do an Tesisleri için hizmet alma ihalesine ç k ld n ve 327 milyar lira para verildi ini söyledi. Yurtseven bu paraya yaz k de il mi diye sordu. Bu paran n karfl l nda bu tesislerde kaç kifli çal fl yor. Eskiden toprak sahalarda bir iki çal fl yordu. Sahay çiziyor odalar temizliyor haftan n yedi günü çal fl yor ama yar m maafl n dahi alam yordu.fiimdi üç iflçi iki müdür aç l yor Hizmet al - m 327 milyar bu adalet mi.bat Trakyaspor sahas n 30 y ll na verirken di er tak mlar m - z n da kullanmas için bu Sabahlar n 30 y ll - na verilmesi için önerge vermifltik. Diye sordu. GAR BANA fiafak VAKT BASKIN, YANDAfiA SON KAYMAKLI RUHSAT Meclis Üyesi lkay Biber; Ayamama Deresi taflt 31 vatandafl m z öldü. Baflbakan m z ve Anakent Belediye Baflkan m z o dönem dere karlar slah edilecek ve imar verilemeyecek demiflti. Buna ra men Zeytinburnu Belediyesi Ç rp c Deresinin üzerine Real stanbul inflaatlar na imar ve ruhsat verdi. Yine Zeytinburnu nda 27 Bin Metrekare alana 69 Bin Metrekare inflaat yap lmas gerekirken 150 Bin Metrekare inflaat yap lma izin verildi ve bu meclisten kaç r rcas na son günde geçirildi.yine Kentsel Dönüflüm ad alt nda Sümer Mahallesinde yolun üstüne yap lan inflaat da burada es geçmememiz gerekiyor. Burada Lüks yap lan binalar hemen yan bafl nda da vatandafla lay k gördü ünüz gece kondu misali dönüflüm evler.yine baflka bir yerde Vatandafl binan n tepesince bir saçak yap yor bulup y k yorsunuz. dedi. H alk n Sesi Partisi stanbul l Baflkanl, yüksek mahkeme ücretlerini "Paral Adalete Hay r" diyerek, Ça layan'daki stanbul Adalet Saray önünde kitlesel bas n aç klamas yla protesto etti.has Parti stanbul l Baflkan Prof. Dr. Mehmet Bekaro lu, Has Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Abdulhakim Kaya ve çok say da partili kat ld. HAS Parti stanbul l Baflkan Prof. Dr. Mehmet Bekaro lu Adliye önünde bir aç klama yapt. 1 Ekim 2011'de yürürlü e giren Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120. Maddesine göre, davac, dava harçlar ile gider avans y l nda kuruluflunu yapan Zeytinburnu Karadenizliler Kültür ve Dayan flma Derne i 10. Ola an Genel Kurulu nu tamamlad ve yeni baflkan n seçti. Karadenizliler Kültür ve Dayan flma Derne i 10. Genel Kurulu nu yapt. Metin Aytekin Gazio lu dernek yeni baflkan oldu. Divan heyetinin sayg duruflu yapt rmas ard ndan stiklal Marfl okundu. Dernek tüzü ü 22 Madde F ve K bendlerinde olmas na ra men, dernekler federasyonuna kat lma, gayr menkul al m-sat m ve kiralanmas na, dernek ad na flube aç lmas konusunun derne- e yeni kat lanlar nda bilgilendirilmesi hususunda divan baflkanl na yaz l bir önerge verildi. Oylamaya sunulan önerge oy birli i ile kabul edilerek yay nlanm fl olan gündeme ilave edildi. tarifesinde belirlenen tutar, dava açarken peflin ödemek zorundad r. Bu duruma göre, dava açan kiflinin ortalama TL aras nda bir bedeli peflin ödemesi gerekiyor. Bilirkifli ve keflifler söz konusu oldu unda bu mebla daha da artmaktad r. Örne in, iflinden haks z yere at lan bir iflçinin, hakk n aramak için mahkemeye baflvurdu unda ödemesi gereken bedel tam 926 TL'dir. Asgari ücretin 700 TL ve ortalama emekli maafl - n n 800 TL oldu u bir ülkede, bu ücretlerini ödeyerek kaç kifli dava açabilir ve hakk n arayabilir? Bu düzenleme, insanlar n adalete ulaflmas n engellemekte, yoksullar için ise imkâns z hale getirmektedir. Bu ülkede hak arama özgürlü ü adeta paras olan n ulaflabilece i lüks bir mal haline gelmifltir. Her fleyi para, kâr ve rant olarak görmeye bafllayan AKP Hükümeti adalet aramay bile ticarilefltirmifltir. Baflbakan Erdo an 9 y lda 156 adet adalet saray yapmakla övünmektedir. Elbette adalet herkes için gereklidir ama en çok zay f olan için, yoksul olan için gereklidir. Baflbakan'a soruyorum; ihtiflam yla övündü ünüz bu saraylarda sadece güçlülere, imkânlar olanlara m adalet da tacaks n z? Yoksa adalet para ile sat n al nan bir mald r da paras olan al p gidecek mi? Adalet, Avrupa'n n en büyük adalet binalar n yaparak de il, vatandafl n adalete ulafl m n kolaylaflt rarak gerçekleflir. Bu yüksek dava ücretleri ile adalet aramak yoksulun hakk olmaktan ç kar lm flt r. Oysa ezilen, sömürülen, tahakküm alt na al nan, hakk gasp edilen yoksul ve güçsüzlerdir. Mahkemelerin gereksiz meflgul edilmesinin önüne geçtiklerini söylüyorlar. Mahkemelerin dava yükü yoksulun mahkemeye baflvurmas engellenerek mi azalt lacak? Yaz klar olsun!" Karadenizliler de Yeni Yönetim YÖNET M KURULU Metin Aytekin GAZ O LU, Av. Meral Ç L, Hasan YAZICI, Ali ÇEB, Ercan ÇEL K, Müfit YAVUZ, Ali R za TOPALO LU, Osman AYDIN, Ayhan ÖZO UL, Burhan ERARSLAN, Cengiz ZAFER, Mehmet GÜL, Erkan BA- RAN, Salih KAHYA, Remzi AÇIK- KAYA Encümen ve Komisyon Üyeleri Seçildi Zeytinburnu Belediye Meclisi, Nisan Ay Ola an Toplant s ilk birlefliminde yapt seçimle önümüzdeki bir y l boyunca Encümen ve htisas Komisyonu nda görev yapacak üyeleri belirledi. Yap lan oylamalar n ard ndan; Encümen üyeliklerine AK Parti taraf ndan aday gösterilen Yüksel Durmufl, Ayd n Ç r kç ve Mehmet Türkmen 21 fler oyla seçildi. htisas komisyonlar ise flu isimlerden olufltu; mar: Hasan Albayrak, Zafer Alsaç, Sefer Koçabafl (AK PART ) smail Terzi, Fikret Konya (CHP) Bütçe: Hasan Uluocak, Ali nal, Cahit Bayram (AK PART ) Mehmet Koç, Hasan Hüseyin Üsküdar (CHP) Hukuk: Özlem Soykan Çiftçi, Yasin Balc, Lokman Çi erci (AK PART ) Cemal Haydar, Resmiye Göç (CHP) Tarife: Cemal Merdan, Hasan Sertçelik, Engin fien (AK PART ) lkay Biber, Mehmet Y lmaz (CHP) E itim Gençlik ve Spor: Kadir Erbasan, Serkan Akarsu, Yasemin Çon (AK PART ) fienol Yurtseven, Cengizhan Bahçekap (CHP) Kültür ve Turizm: H z r Bek Gayretullah, Hamiyet fiahino lu, Abdülaziz Atalan (AK PART ) Mehmet Koç, Mehmet Y lmaz (CHP) Çevre ve Sa l k: Yasemin Çon, Gökhan Kasap, Cemal Merdan (AK PART ) Hasan Hüseyin Üsküdar, Cemal Aydar (CHP) nsan Haklar : Yasin Balc, Özlem Soykan Çiftçi, H z rbek Gayretullah, (AK PART ) Resmiye Göç, Mehmet Tahan (CHP) Engelliler: Cemal Merdan, Engin fien, Ayd n Ç r kç (AK PART ) lkay Biber, fienol Yurtseven (CHP) Deprem Çal flma: M.Zafer Alsaç, Yasin Balc, Abdülaziz Atalan (AK PART ) Fikret Konya, Mehmet Y lmaz (CHP )

10 10 GÜNCEL MAYIS Merkezefendi Spor Gecenin Kral n yapt Zeytinburnu Merkezefendispor Kulübü fienol Gürele Baflkanl nda muhteflem bir dayan flma gecesine imza att. Merkezefendi Spor Kulübü geleneksel hale getirdi i dayan flma gecesinde yine birlik ve berberlik vurgusu yapt. Ça teks te düzenlenen gecede AK Parti stanbul 2. Bölge ve bölgemiz Milletvekili Osman Aflk n BAK, Belediye Baflkan Murat AYDIN, Merkezefendi Spor Kulüp Baflkan fienol GÜRELE ve çok say da seçkin davetli kat ld. BAfiKAN GÜRELE'DEN TEfiEKKÜR lk olarak kürsüye Baflkan Gürele geldi. Kurumsallaflman n yan nda büyük baflar ya imza att klar n ve 5 grubu flampiyon olarak bitirdiklerini söyledi. Gürele geceye kat lanlara ayr ay teflekkür etti. 'AMATÖRE ÇOK DESTEK VER YORUZ' Merkezefendispor Kulübü Baflkan fienol Gürele'nin ard ndan kürsüye Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n geldi. Baflkan Ayd n konuflmas nda; Amatör Kulüplerimize geçen y l tama yar m Trilyon yar m etmifliz. Amatör spor en çok destek veren belediyeyiz. fiuan profesyonel ligte tak m z yok ama inflallah çok k sa bir süre içinde olacak. Spor sadece futbol da de ildir. Befltelsizspor Atletizmde,Irmak Basketbolda ve di er bir çok tak m z bir çok dalda Türkiye genelinde büyük baflar lara imza att lar dedi. AMATÖR TAKIMLARINIZ ÇOK BAfiARILI' Ak Parti stanbul Milletvekili Osman Aflk n Bak konuflmas nda ilçemizin amatör kulüplerinden övgü ile bahsetti. Amatörlerin içinden gelen bir milletvekili olarak, Damlaspor, Befltelsizspor,Merkezefendi ve Irmakspor'u di er tak mlar m z çok yak ndan tan yorum. Çok baflar lar. Kulüp Baklanlar m za sahip ç kmal y z. Gerçekten yapt klar ifl çok kutsal bir ifl dedi. ALPAY OBEN K' UNTUMADI Gecenin sunuculu unu ilçemiz duayen gazetecisi ve y llar n sunucusu olan Mehmet ALPAY yapt. Alpay, Merhum Muhtar Sabri OBEN K in büyük gayretleriyle bir araya gelen Merkezefendispor'un o eski günlerini unutmad.sunucu Mehmet Alpay, Nejdet BAYKAN' n da Merkezefendispor için büyük gayret ile mücadele etti ini hat rlatt. YÖNET M KURULU TANITILDI Gece bafllang c nda Merkezefendi Spor kulübü aktif yönetim kurulu sahneye davet edildi. Baflkan fienol GÜRELE, Burhan KARABAfi, Alaaddin PALA, Murat ORAN, Ömer DÖNMEZ, Cemil VATAN- SEVER, Zekeriye CANLI, Canan DÖN- MEZ, Sevim NAN, Hayr KASAP, Melih ESK KÖY, Selim YAMAN, Hadis fien- GÜLER, antrenörler F rat CANBAZO - LU, Hüseyin ARIK ve Alaattin YILDIRIM sahneye davet edilerek tek tek tan t ld. PLAKET TAKT M YAPILDI Yap lan selamlama konuflmalar n n ard ndan Merkezefendi Spor kulübü Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlat lm fl olan plaketler sunuldu. Milletvekili Osman Aflk n BAK a plaketini Belediye Baflkan Murat AYDIN, Merkezefendi Spor Kulübü ne maddi ve manevi olarak büyük destek veren Murat ORAN a plaketini Belediye Baflkan Yard mc s lyaz SAKA takdim etti. GEÇ SAATLERE KADAR DOYASIYA E LENCE Plaket sunumu ard ndan Bayram Pafla Vardar Üstü nde Rumeli Spor Kulübü Folklör Ekibi nin Üsküp ve Rumeli oyunlar n mükemmel bir sunum yapmalar herkes taraf ndan yo un bir flekilde alk fllarla ödüllendirildi. Ça teks ekipmanlar ndan olan Onur davulda ve smail de org da mükemmel bir misk sunumu yaparlarken Rumeli türküleri ve halkoyunlar n n genç, hünerli ve yetenekli gençleri olan Orhan ve Kemal Kardefller in sahne almas yla geceye ifltirak edenler pistte bir araya gelerek gönüllerince oynad lar ve geceye renk katt lar ZEYDEF RESMEN KURULDU OTO TAM R VE BAKIM SERV S Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) stanbul Valili inden resmi kurulufl belgesini ald. Kaporta, Boya, Mekanik ve Kurtar c hizmetleri 1971 den beri hizmet veren Baykan Kardefller ç rakl k, kalfal k, ustal k derken 1984 den beri ayn adreste... Topkap Teknik Oto Sanayi Sitesi Yön. Krl Bflk. Nejdet Baykan 24 SAAT OTO KURTARICI Arslan Baykan, Nejdet Baykan, Mustafa Baykan, Selçuk Baykan Bilgisayarl sistemli araç taramas Teknik Oto San. Sit. 2. Blok No: 42 Topkap - STANBUL : Fax: Zeytinburnu Dernekler Platformu Baflkan Y ld - ray Bafl Platformun görevini tamamlad n ve ZEY- DEF'in kurulufl aflamas n n tamlad müjdesini verdi. Son toplant da üye dernekler imzalar n atm fllard. Son ifllem olarak valilikten kurulufla dair ç kacak resmi yaz bekleniyordu. Baflkan Y ld ray Bafl stanbul Valili inden kurulufl belgesini ald ve ZEYDEF resmen kurularak tescil ettirildi. Baflkan Y ld ray Bafl, stanbul ve Zeytinburnu ndaki hemflerilerimizin bir araya gelmesi, kurumlar aras nda daha rahat temsil edilirler düflüncesi ile kurulan ZEYDEF'in kurulufl pastas n stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Zeytinburnu'ndaki siyasetçiler ve bürokratlar n kat l m ile Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenecek kokteylde bir araya gelinecek ve kurulufl pastas kesilecek. Ard ndan, ZKS'de mini bir konser ile birlik beraberlik sa lanmas hedefleniyor. ZEYDEF Baflkan Y ld ray Bafl, bütün l derneklerinden kat l m yapmalar konusunda desteklerini beklediklerini ifade etti.

11 Cumhuriyetin kazan mlar na SAH P ÇIKMALIYIZ GÜNCEL MAYIS stanbul Valisi nden Baykan'a Sürpriz Partisinin Zeytinburnu lçe Örgütü Binas nda düzenlenen panelde konuflan DP MKK Üyesi Mimar Süleyman Uluocak, demokrasiye önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z laz m dedi. H oca Ahmet Yesevi Vakf Baflkan Erdo an Asl yüce nin konuflmac olarak kat ld panelin aç l fl konuflmas n yapan DP MKK Üyesi Mimar Süleyman Uluocak, demokrasiye önem veren bir gelenekten geldiklerine vurgu yaparak, DP geçmiflten beri demokrasiye, cumhuriyete ve Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kan siyasi misyonun temsilcisidir. Bu misyonun temsilcileri çok büyük mücadeleler yapt lar. Geçmiflte, rahmetli Adnan Menderes olsun, daha sonra gelen Süleyman Demirel ve rahmetli Turgut Özal olsun Bugün de DP olarak bizler buraday z ve bu misyona sahip ç kmam z laz m dedi. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlar ndan olan STK ve siyasi partilerin halka ait oldu unu belirten Uuocak, Siyasi partiler halk n partisidir. Demokrat Parti, Adalet Partisi, Do ru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve bugün yeniden Demokrat Parti çok büyük siyasi mücadelerin içinden geldiler. Demokrasinin kurallar n n ifllemesi için, Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmak için çok büyük mücadeleler verdiler. Demokrasi kesintiye u rasa bile bu misyonun partileri hiçbir zaman milletin ba r ndan ç kan TSK ile karfl karfl ya gelmedi. Halk her zaman bu misyonun temsilcilerine sahip ç kt. Uluocak, 12 Eylül darbecilerinin yarg lanmas konusuna da de indi. Konuyla ilgili olarak 9.Cumhurbaflkan Süleyman Demirel in Bu ihtilalin mahkemeye tafl nmas siyasi bir oyundur fleklindeki sözlerini an msatan Uluocak, 27 May s ta DP on y ll k iktidar yla beraber bir sekteye u rad. Ondan sonraki süreçlerde de 12 Mart olsun, 12 Eylül olsun ihtilaller oldu. Ama flu var; bizim tek vatan m z, tek ordumuz var. Onun için bizim kurumlara sahip ç k p, kurumlar kamuoyu önünde y pratmamam z laz m. Uluocak siyasi partiler kanununun de ifltirilmesi gerekti ini de belirterek konuflmas n flöyle sürdürdü; 12 Eylül den sonra seçim kanunu de iflmemifl ve mevcut seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu ile bugünkü iktidar 12 Eylül anayasas n n seçim kanunlar yla bu koltukta oturmaktad r. Bugün, önce siyasi partiler ve seçim kanunun de iflmesi gerekiyor. Siyasi partilerin genel baflkanlar kimi yazarsa, o kifli TBMM bizi temsil ediyor. Halk n kendi seçti i milletvekili ile meclisini oluflturulmas esast r. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, stanbul l Özel daresi'nin Zeytinburnu'ndaki yat r mlar n yerinde görmek için bölgede bir inceleme gezisi gerçeklefltirdi.vali Mutlu'nun ilk dura Cevizliba 'daki Atatürk Ö renci Yurdu inflaat alan yd. Buradaki Ziyarete kat lan Merkezefendi, Mahalle Muhtar Nejdet Baykan' n Valiye size bir çay ikram edeyim Say n Valim demesi üzerine Vali Mutlu çay içmek üzere Merkezefendi Mahalle Muhtarl l na u rad. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n taraf ndan Merkezefendi, Valisi olarak adland r lan Muhtar Baykan çay vesilesi ile gerçek Vali ile kendi makam nda buluflmufl oldu. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu,Zeytinburnu Belediye Baflkan murat Ayd n, Kaymakam Mustafa Dündar, Emniyet Müdürü Sezgin Öndem ve Merkezefendi, Mahalle Muhtar Nejdet Baykan muhtarl kta bir süre sohbet ettiler.vali Mutlu Merkezefendi Mahallesi hakk nda Muhtar Baykan'dan bilgi ald. Mutlu çay molas n n ard ndan Zeytinburnu Mensucat Santral Lisesi inflaat n ziyaret etti. Buradan Süleymaniye Kad n Do um Hastanesi inflaat alan na geçen Vali Mutlu daha sonra Zeytinburnu Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi inflaat nda incelemelerde bulundu. Mutlu, son olarak Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu lkö retim Okulu inflaat nda ve Ahmet Vefik Pafla lkö retim Okulu inflaat nda incelemelerde bulundu. Ayd nlar Oca Yeni Anayasay Tart flt A yd nlar Oca Genel Merkezi taraf ndan düzenlenen Nas l bir Anayasa? konulu panelde konuflan eski bakanlardanyazar Fikir adam Sadi Somuncuo lu, Yeni Anayasa, Türk milletinin milli üniter karakterini ortadan kald r l p yerine çok ortakl bir devlet kurmay amaçlamaktad r dedi. Demokrat Parti nin de destek verdi i toplant da ortaya ç kan ortak görüfl Üniter devlet yap s n n korunmas yönünde oldu. Eminönü Halk E itim Merkezi nde düzenlenen Nas l bir Anayasa konulu panelin di er konuflmac lar Gazi Üniversitesi Ö retim Görevlisi Prof.Dr. Atilla Özer, Yeniça anayasa m olacak; Milli kimli imiz olan çimlendirilme sürecinden ayr ve ba ms z Gazetesi Yazar Arslan Bulut oldu. Ayd nlar Türklü ü red eden Cumhuriyeti inkar eden olarak düflünemeyiz. Farkl ülkelerde farkl Oca Genel Baflkan Prof. Dr. Mustafa Erkal n yönetti i panelin aç l fl konuflmas n düren Uluocak, toplant da ele al nan konu lun ayn s Türkiye de yap lamaz. Çünkü bir anayasa m hedefleniyor? fleklinde sür- uygulamalar yap l yor. Libya da izlenen yo- yaparak konuklar takdim eden Ayd nlar bafll klar n da özetlemifl oldu. Türkiye buna müsait de il. Libya da kaynaklara nas l el konulup paylafl ld n gör- Oca Genel Sekreteri ve DP MKK Üyesi Mimar Süleyman Uluocak, Türkiye de Anayasa n n bir çok kez de iflikli e u rad n Toplant y yöneten Ayd nlar Oca Ge- yap lan Türkiye de yap lam yor. Bu ülkeler KÜRESEL B Ç MLEND RME dük. M s r da Libya da, baflka bir ülkede hat rlatarak, Ancak bu defa ülke ihtiyaçlar nel Baflkan Prof. Dr. Mustafa Erkal, Türkiye de son zamanlarda bir Anayasa sorukal laflt r ld dedi. sözüm ona demokratiklefltirildi yani Ameri- için Anayasa de iflikli i yap lmad endiflesi yayg nd r dedi. Devletlerin ideolojik ve nun ortaya ç kt n, de iflik görüfller ortaya Söz konusu küresel dönüflümün Türkiye de Anayasa de iflikli i ile hayata geçi- siyasi kimli ini Anayasalara aksettirdi ini konmas na ra men yeterince tart fl lmad - belirterek konuflmas n Anayasa, hukuki n söyledi. Türkiye de Anayasa de iflikli i rilmeye çal fl ld iddias nda bulunan Erkal, iradeyi d fllay p Türkiye Cumhuriyetini dönüfltürecek bir Anayasa m olacak. Bu Ana- fl l yor görüflünü dile getiren Erkal, Yap - Anayasa da yap lan de ifliklikler zaten siya- tart fl lm yor; Türkiye dönüfltürülmeye çal - Çünkü sadece de ifliklik yap lm fl olsayd. yasa milli ve üniter yap y de ifltirecek bir lanlar, dünyan n küresel güç taraf ndan bisilerin istedikleri fleylerdi. Anayasa mahkemesinin yap s, Hakim ve Savc lar Yüksek Kurulunun oluflumu, askerin sivil mahkemelerde yarg lanmas gibi üç dört tane temel de ifliklik yerine getirildi. Ama bugün yap lmak istenen çok farkl bir noktad r görüflünü dile getirdi. SOMUNCUO LU; ANAYASA YEN DEN VE SIFIRDAN Dünyan n en çat flmal alan n n egemenlik alan oldu unu dile getiren Eski Bakanlardan Sadi Somuncuo lu ise, Egemenlik üzerine yap lan itilaflar ve çat flmalar ço u zaman bedeli kan olan bir ödemeden sonra netice al yorsunuz. Bütün tarihimizde bize bunu gösteriyor dedi. Anayasa n n mevcut iktidar eliyle yeniden ve s f rdan de ifltirilmek istendi ini savunan Somuncuo lu flunlar söyledi; 82 Anayasas 136 defa de ifltirilmifl. Siz yeniden Anayasay yapacak olsan z neredeyse bütün hususlar de iflmifl. Buna ra men yeniden Anayasay de ifltirmek istiyorlar. Bu defa s f rdan de ifltirmek istiyorlar. Ve gerekçe olarak diyorlar ki 1987 den günümüze kadar bütün- Meclisler Anayasa neyi uygun görüyorlarsa de ifltirmifller hiçbir engelle karfl laflmam fllar den yani bu iktidar dönemindeki de ifliklikler hariç di erleri TBMM nin ittifak ile yap lm fl dedi. Ak n Tekstil Yand Ak n Tekstil fabrikas alan içinde yer alan yediemin deposu saat 09:00 s - ralar nda bilinmeyen bir nedenle yanmaya bafllad... Zeytinburnu Ç rp c da bulunan Ak n Tekstil fabrikas alan içinde yer alan yediemin deposu saat 09:00 s ralar nda bilinmeyen bir nedenle yanmaya bafllad. Bölgeden çok say da itfaiye tak mlar n n kat ld yang n söndürme çal flmalar s ras nda gökyüzüne yükselen dumanlar Anadolu Yakas ndan bile görüldü. Yang nla ilgili aç klama yapan stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 atölyenin yang ndan etkilendi ini ve can kayb olmamas n n sevindirici oldu- unu söyledi. Yang n s ras nda fabrikalar içinde bulunan malzemeler d flar ç kart lmaya çal fl l rken çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri söndürme ve so utma çal flmalar na bafllad. Fabrika n n içinde bulanan üretim tesislerinde karton, ka t iplik ve benzeri üretim yapan 20 ye yak n firma bulundu u ö renildi. Saat s ralar nda içerinden patlama sesleri yükseldi. lk belirlemelere göre 1 kifli yaraland. DP de Türkiye nin D fl politikas konufluldu DP MKK Üyesi Süleyman Uluocak n her hafta farkl bir konukla gerçeklefltirdi i panelin bu haftaki konu u stanbul Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ömer Aksu olurken konusuda Türkiye nin D fl Politikas oldu. P anelin aç l fl konuflmas n yapan DP MKK Üyesi Süleyman Uluocak, ülkelerin ekonomiden ba ms z d fl politikalar n n olmad n dolay s yla Türkiye nin de d fl politikas n n ekonomiye ba l oldu unu söyledi. Türkiye nin art k üretmeyen bir ülke haline getirildi ini ifade eden Uluocak, Türkiye eskiden kendi kendine yeten bir ülke iken art k çok büyük cari aç klar vermeye bafllad diye konufltu. Panelde ABD nin Ortado u da ki politikalar ve Türkiye nin d fl politikas hakk nda stanbul Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ömer Aksu, bilgi verdi. Ülkenin de erleri hep geçmiflte yap ld Geçmiflte DP, DYP ve Anavatan gibi partilerin hem üretti ini hem de üretmeyi teflvik etti ini belirten Uluocak, Seydiflehir Alimimyum tesisleri, zmir A a tesisleri, Band rma Sülfit Asit Fabrikas, skenderun Demir-Çelik Fabrikas gibi büyük enerji tesisleri üreten bir misyonu edinmifltik. Bu dönemde özel sektör olarak Arçelik, Türk Demir Döküm, Otosan, Marflal, Eczac bafl, Tamek, Vakko, Kala Kilit, Kale Seramik gibi büyük fabrikalar n yan nda ülkede çok büyük barajlarda kuruldu. Yani günümüzde böyle büyük tesislerin yerine d fla ba ml ve üretmeden tüketmeyi ilke edinmifl bir yönetimle karfl karfl yay z dedi. Panelde ABD nin Ortado u da ki politikalar ve Türkiye nin d fl politikas hakk nda stanbul Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ömer Aksu, bilgi verdi. ABD nin büyük güç olmak için 2 Dünya Savafl ndan sonra ABD in büyük güç olmak için ilk önce Avrupa y güçsüzlefltirdi ini ifade eden Aksu, ABD daha sonra Sovyetler Birli i yle güç mücadelesine girerek So uk Savafl dönemini bafllatt y l nda Sovyetler Birli i nin y k lmas yla karfl s nda yeni bir rakip göstermek için slam gösterdi. Ama gelinen noktada Rusya n n tekrar güçlenmesi ve Almanya yla iliflkilerini art rmas sonucu ABD nin bölgede tutunabilmesi için Türkiye ye ihtiyac - n ortaya koydu fleklinde konufltu. Türkiye ve Ortado u ülkeleri aras ndaki iliflkilere de de inen Aksu, hükümetin Suriye politikas n elefltirdi. Türkiye Osmanl n n son dönemine benziyor Osmanl n n y k lmas üretimden uzaklaflmas ve ithalata mahkum olmas ndan dolay oldu diyen Aksu, Türkiye üretmeden tüketen konuma düfltü. thal ald bafl n gitti. Osmanl daki gibi art k d fla ba ml y z ama Türkiye nin fluan ki güçlü görünmesinin nedeni jeopolitik konumudur. Asl nda Türkiye çok güçlü bir ülke ama ne yaz k ki biz bunu anlayam yoruz dedi. Kentsel Dönüflüm nflaat nda Facia Yaflan yordu... Sümer Mahallesinde yol üzerine infla edilen ve daha önce Zeytinburnu Haber in gündeme getirdi i olay inflaat bitmeden yafland. nflaat n korkuluklar yoldan geçen onlarca arac n üzerine çöktü. Çok say da araçta maddi hasar meydana geldi. Son anda araçtaki insanlar araçlar ndan kendilerini d flar att lar. fians eseri ölen yada yaralananlar n olmamas olayda ki tek teselli oldu. Olay Cenaze Namaz nda ö renen Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n olay yerine gelerek yetkilerden k sa bir bilgi ald ktan sonra olay yerinden ayr ld. Olay an nda orada bulunan CHP Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi lkay Biber ise onlarca kez gündeme getirdi i yol üzerindeki inflaatta yaflananlara atefl püskürdü. Haberin yay lmas n ard ndan olay yerine gelen ve çok k sa bir süre önce bu inflaatla ilgili Zeytinburnu Haber Gazetesine aç klama yapan Has Parti lçe Baflkan Abdulhakim Kaya biz gündeme getirdik ama hiç kimsenin umrunda olmad dedi Çökme olduktan sonra The Velifendi Konutlar nda çal flan tüm iflçilerini yolun aç lmas için seferber ettiklerini ifade eden inflaat yetkileri aniden hortum denebilecek derece de afl r rüzgar n ç kmas ile kaba inflaat biten Sahil Park Konutlar n n önüne yap lan korkuluklar n aniden çöktü dedi.

12 12 GÜNCEL MAYIS Haluk Ünde er lkö retim Okulunda porno skandal Bo aziçi Afl. Zeytinburnu nda topland Haluk Ünde er lkö retim Okulunda dehflet bir skandal yafland.okul müdürünün, okulda ö rencilerin bulundu u bir s rada izledi- i porno filmi kapal devre sistemiyle tüm okula yans t ld. Zeytinburnu'ndaki Haluk Ünde- er lkö retim Okulu'nda yaflanan skandal sonras okul müdürü aç a al nd ve olay mahkemeye tafl nd. 23 Nisan törenleri için okul bahçesinde kurulan kapal devre televizyon sistemine yans yan pornografik görüntüler, velileri isyan ettirdi. Okul Müdürü S.Y., kesinlikle uygunsuz görüntü içeren sitelere girmedi ini iddia ederken, Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar, Haluk ünde er lkö retim Okulu Müdürünün aç a al nd n duyurdu. lçe Milli E itim Müdürü Yakup Hay rl o lu, velileri ikna etmek için okulda bulunurken bu konuda velilerin endifle etmemesi gerekti- ini ifade etti. Okul önünde toplanan veliler, Hay rl o lu'na tepki gösteriyor. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ofisimiz ziyaret etti ve bu çirkin olaya sert tepki gösterdi. lçemizin ad n karal yorlar dedi. Zeytinburnu Haber okula gitti. Yetkilerle görüflmek istedi fakat yetkililer aç klama yapmak yerine ekibimize sald rd.bir okul personeli ise yaflanan olaydan duyduklar üzüntüyü dile getirirlerken ayr nt l bilgi vermekten kaç nd lar. Okul personeli olay n mahkemeye yans d n söyledi. -Zeytinburnu Haber'e özel aç klama yapan M.G Çocuklar m z kimlere emanet etmifliz. Bu konu en k sa süre içinde ayd nlat lmal - d r Ayr ca bu müdürün atanmas n yapanlar bunun için çaba harcayanlarda etrafl ca araflt r l p aç klanmal d r. Olay duyduktan sonra Okul Müdürü S.Y flok oldum.e er k z m orta son s - n f ö rencisi olmasayd okuldan alacakt m. -Bir baflka ö rencisi Velisi F.T Biz çocuklar m z el beke gül bebek büyütüyoruz. Küfür bile ö rense onun kötü bir fley oldu unu saatlerce anlat yoruz. Fakat e itim als n diye gönderdi imiz e itim yuvas nda onlara porno izletiyorlar yaz klar olsun dedi. -Haberin ülke gündemine gelmesini sa layan ve Zeytinburnu Haber ile irtibata geçen M.Y Buras bir e itim yuvas görüntülerin peflindeyim.bir kaç veli galiba görüntüleri çekmifl. O Okuldaki hatemeler günlerce bu müdüre poflet ile içki tafl rken bu ilçe milli e itim neredeydi diye sordu. stanbul Milli E itim Dr. Muammer YILDIZ, Zeytinburnu Haber in ortaya ç kard ve Türkiye Gündemine tafl d olayla ilgili özel bir aç klama yapt. Y ld z Olay n malisef do ru oldu unu ve Okul Müdürünün süresiz aç a al nd n söyledi. 23 Nisan törenleri için okul bahçesinde kurulan kapal devre televizyon sistemine yans yan pornografik görüntüler ile velileri isyan ettiren Okul Müdürü S.Y. nin Haluk Ünde er lkö retim Okulunun resmi sitesinde idare kadrosunda bulunan foto raf siteden ç kar ld. Yerine idareci olarak Müdür Yard mc s n n foto raf konuldu. TOK ve K PTAfi'A ba l olarak faaliyet gösteren ve site yönetimi dal nda ülkemizde bir ilk olan Bo aziçi Yönetim A.fi'nin geleneksel ayl k toplant s na bu ay Zeytinburnu ev sahipli i yapt.topkap Merkezevleri site müdürü Halil Haktan r n ev sahipli- inde Ça teks tesislerinde kahvalt l olarak yap lan istiflare toplant s nda K PTAfi ve Bo aziçi Afl. Yöneticileri bir araya geldi. Toplant n n aç l fl konuflmas n Merkezevleri site müdürü Halil Haktan r yapt. Haktan r misafirlerine hofl geldin dedi ve Merkezevlerinde komflululuk baflta olmak üzere nas l bir yöneticilik örne i gösterdiklerini anlatt. Konuflmas ndan sonra Üstat Necip Faz l K sakürek in Sakarya fiiirini okuyarak sabah n erken saatlerine kat l mc lar duyguland r ve de alk fl kapt. Haktan r' n ard ndan kürsüye Bo aziçi Yönetim A.fi. Müdürü lhan Ayd n Kartal geldi. Kartal 136 tane site yönetimin organizesini yapt klar n ve kendi alanlar n hem ilk hem de çok baflar l olduklar na vurgu yapt. Ayd n Kartal Bo aziçi Afl ile ülkemizdeki siteleri yönetme anlay fl de iflmifltir. Kiptafl ve TOK nin infla etti i bir çok konutun yöneticili ini yapan kurumlar n n bugüne kadar bir okul vazifesi yaparak yüz binlerce insan n huzurlu ve rahat bir yaflam sürmesi için elinden geleni yapt n söyledi. Kartal konuflmas n art k profesyonel site yöneticisi ve çal flan yetifltirmek için üniversitelerimizin bölüm açma zorunlulu unu var diyerek bu konuda e itimin önemine vurgu yapt. Ak Parti Zeytinburnu ilçe baflkan Bahattin Ünver de yapt konuflmada kendisinin de K P- TAfi n yapt konutlarda ikamet etti ini ve site hizmetlerini de Bo- aziçi Yönetim A.fi.nin yapt n ifade ederek kardefllerimizin yapt güzel çal flmalar be eniyor ve takdir ediyorum dedi. BB.nin ifltiraki olan K P- TAfi n sadece konut yapmad n ifade eden dair baflkan Cemal Özdemir bir daire veya bir konuttan daha önemlisi komfluluk iliflkilerinin ön planda oldu u yerleflim yeri yapmak K PTAfi için daha önemlidir dedi. Toplant ya Merkezefendi Mahalle Muhtar Nejdet Baykan'da kat ld. Zeytinburnu Müftüsü Yusuf zzettin Konuk un yapt dua ile toplant n n kahvalt l ve bas n a aç k k sm sona erince site yöneticileri ayl k istiflare toplant - lar na kendi aralar nda devam ettiler. Bulgaristan'dan Baflkan Ayd n'a ziyaret Bulgaristan' n Belediye baflkan ve beraberindeki heyet Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n' ziyaret ederek fikir al flveriflinde bulundular.bulgaristan' n yeni ismi ile Svilengrand (Mustafa Pafla veya KocamustafaPafla) flehrinin belediye baflkan Georgi Stoyanov Manolov ve beraberindeki heyet Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n' makam nda ziyaret ederek iflbirli i imkanlar n konufltular. Konuk heyet tatl yiyeyim tatl k onuflal m gelene imiz gere i pastalar n da yanlar nda getirerek Belediye baflkan Murat Ayd n' n makam nda bas n mensuplar ile birlikte pasta kestiler. Bas n mensuplar n n görüntü almalar ndan sonra iki belediyenin yetkilileri ve heyetler baflbafla görüflmek üzere toplant ya geçtiler. Zeytinburnu'nda 23 Nisan Coflkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlamalar çerçevesinde Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n n baflkanl k koltu una Ahmet Refik Pafla lkö retim Okulu ö rencilerinden Erdi Avc oturdu U usal Egemenlik ve Çocuk Bayram tüm yurtta büyük bir coflku ile kutland. Makamlar k sa süreli ine de olsa çocuklara b rak ld. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n n koltu una oturan Ahmet Refik Pafla lkö retim Okulu ö rencilerinden Erdi Avc da, ileride siyasetçi olmak istedi ini söyleyerek baz isteklerde bulunarak kendi okulu olan Ahmet Refik Pafla lkö retim Okulu nun yap - m n n bitirilmesini istedi. Yeni baflkan hep yapaca m dedi Tüm çocuklar n 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram n kutlayan Baflkan Avc flu isteklerde bulundu; Belediye olarak Ahmet Refik Pafla lkö retim Okulu nun tüm temizlik ifllerini üstleniyoruz. Bunun yan nda ö retmenler odas - n n düzenlenmesini de belediyemize ait. Ayr ca ilçemizdeki surlar n tamir edip buralar n kültür alan na çevrilmesine karar veriyorum. Ç rp c deresinin kötü halini düzeltilmesine karar veriyorum. lçemize köy ve kasabalardan gelen yo un göç sebebiyle gelen kiflilerin kültür seviyelerinin düzeltilmesini sa layaca m. Son olarak da spor tesislerini ço alt p insanlar m - z n spor yapmas n sa layaca- m dedi. Ayd n: stekler yükseldi. Zeytinburnu Belediye koltu una oturan çocuklar n daha önceleri yol ve binalar n tamiri için isteklerde bulundu- unu ifade eden Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Ama biz bunlar aflt k. Art k istekler daha yukar lara ç kt diye konufltu. Ayd n Ahmet Refik Pafla lkö retim Okulu nun da bir dahaki e itim ve ö retime yetiflece ini söyledi. Baflkan Ayd n n ö renci ve ö retmenlere takdim etti i hediyelerin ard ndan program günün an s na çekilen hat ra foto raf ile sona erdi. Atatürk büstüne çelenk kondu Zeytinburnu Meydan nda bulunan Atatürk büstüne Zeytinburnu protokolü çelenk koydu. Atatürk büstüne Zeytinburnu Kaymakaml, Zeytinburnu Belediyesi, Garnizon Komutanl, Ak Parti, CHP, MHP, DP lçe Baflkanlar ve dernekler çelenk koymas ndan sonra sayg duruflu ve stiklal Marfl okundu.

13 GÜNCEL MAYIS Zeytinburnu na 2 milyar liral k yat r m Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, kamu ve özel sektörün flu anda Zeytinburnu'nda devam eden yaklafl k 2 milyar liral k yat r m bulundu unu belirterek Çevre ilçelerin hemen hemen en pahal s olan Zeytinburnu, iflyeri olarak da konut olarak da çevredeki en pahal ilçelerden biri haline geldi. fi u anda Zeytinburnu'nda yeni yap lm fl binalar n metrekare fiyat 2 bin lira ila 18 bin lira aras nda de ifliyor dedi. lçedeki gayrimenkul yat r mlar hakk nda bilgi veren Ayd n, Zeytinburnu'nun ilk gecekondunun yap ld -, stanbul'un d fl nda kabul edilen, çarp k yap laflman n en bilinen örne- i iken, bugün çevresindekilerin en pahal ilçelerinden birine dönüfltü ünü söyledi. Zeytinburnu'nun depreme haz rl k aç s ndan pilot bölge ilan edilmesinin, kentsel dönüflüm projelerini h zland rd n ve ilçeye ilgiyi artt rd - n anlatan Ayd n, lk göreve geldi- imde, 1999'da, Zeytinburnu gayrimenkul fiyatlar aç s ndan çevre ilçelerin en ucuzuydu dedi. Ayd n, fiu an çevre ilçelerin hemen hemen en pahal s olan Zeytinburnu, iflyeri olarak da konut olarak da ortalamada en pahal ilçelerden biri haline geldi. Zeytinburnu'nda en arka sokaklarda, yeni yap lm fl binalar n metrekare fiyat 2 bin lira civar nda, en pahal s n n metrekare fiyat da 18 bin lira. fiu an Zeytinburnu'nda yeni yap lm fl binalar n metrekare fiyat 2 ila 18 bin lira aras nda de ifliyor bilgisini verdi. Daha önce 360 bin lira olan konutlar flimdi 1 milyon liradan sat l - yor Türkiye'deki istikrar n, stanbul'a olan talep ve ilçedeki kentsel dönüflümün gayri menkul fiyatlar n n artmas na çok büyük katk s oldu unu dile getiren Ayd n, Zeytinburnu hem konut bölgesi olarak hem de ticaret bölgesi olarak cazip bir ilçe haline geldi. Yat r mc lar ilçemize davet ettik. Büyükflehir flirketi olan K PTAfi' davet ettik. K PTAfi' n stanbul'da yapt en pahal konutlar infla etmesini istedik. O dönemde 360 bin lira olan konutlar flu an 1 milyon liraya kadar ç kt. Bu konutlar, çevresindeki dönüflümü de h zland rd fleklinde konufltu. Sümer Mahallesi'nde, bu sene tamamlanacak proje ile Topkap 'dan bafllay p sur boyunca devam eden Kültür Vadisi projesinin, Zeytinburnu'nun çekim alan haline gelmesine ciddi katk sa lad - n vurgulayan Ayd n, bu projelerin yat r mc lar n ilgisini art rd n ve Zeytinburnu'nun de erlenmeye bafllad n dile getirdi. Rant art nca, bina sahipleri eski binalar n y k p yeniden yapt r yor Ayd n, flunlar kaydetti: lçe de erlenmeye bafllay nca, deprem aç s ndan Amatördeki Gurur Tablosu Zeytinburnu Amatör Tak mlar bir çok kategoride flampiyon olarak ilçemize gurur yaflatt lar.damla ve Merkezefendi U 14 'Lerde fiampiyon! lçemiz Zeytinburnu'ndan iki flampiyonluk da U 14 'ten ç kartt. Damlaspor ve Merkezefendi U 14 tak mlar gruplar nda flampiyon oldu. U 15 'Lerde Damla, Tepeba ve Ero lu fiampiyon! lçemiz U 15 kategorisinde 3 flampiyonluk ç kartt. Damla, Tepeba ve Ero luspor'un U 15 Takm lar gruplar n flampiyon olarak bitirdiler. U 16 'Tak mlar nda Damlaspor ile Tepeba fiampiyon Oldu. U 16 tak mlar m zda da ilçemizden sadece 2 flampiyonluk ç kartabildi. Damlaspor ile Tepeba ' n U 16 'Tak mlar ilçemize gruplar nda onur yaflatt lar. U 19 'Tak mlar nda Damla ve Selvi fiampiyon! lçemizde Genç Tak mlar 1.kümede Damlaspor ile Selvispor flampiyon oldu.genel olarak bak ld nda ilçe tak mlar m z n U 19 kategorisinde baflar l olduklar söylenemez.zeytinburnu'nda bu kategoride Damlaspor ile Selvispor ipi önde gö üsleyerek bize gurur yaflatt lar. Ak Parti lçeden 15 Bin Tebrik Kart Ak Parti lçe Baflkanl Zeytinburnu ndaki yafll lara büyük bir sürpriz yapt.önce Yafll lar m z için bir yemek program düzenleyen Ak Parti Zeytinburnu Sosyal fller Birim Baflkanl yeme in ard ndan, lçemizde ikamet eden 65 yafl üstü hemflerimizin gönlünü almaya çal flt. Onlara Üzerinde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n yafll bir anam zla sevgi dolu bir foto raf n n bulundu u bir tebrik kart gönderdi. Mesaj Kart nda; Bizler, Sizin Merhametiniz, sonsuz sabr n z ile hayata emeklemeyi ö rendik. Hayattan Korktu umuzda da gibi ard m zda duruflunuzla güçlendik. Bugün tüm zorluklara ra men büyüttü ünüz bu evlatlar n z, sizden ald güçle yan n zda beklemekte. Siz Ana..Siz Baba.Siz Taçs z n Bu Bafla.Ak Parti lçe Baflkan Bahattin Ünver yaz yordu.bu karta ile Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkanl yafll lar m z n gönlünü feth etti. riskli, usulüne uygun yap lmayan eski binalar, sahipleri taraf ndan y k l p yeniden yap lmaya baflland. Bin 310 bina, sahibi taraf ndan y k l p yeniden yap ld. Yeni binalar daha karl hale gelince, rant art nca, eski binalar n sahipler i Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n lçemizde Faaliyet Gösteren Berberler ile kahvalt program nda bir araya geldiyap lan Kahvalt n n ard ndan ilk sözü stanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odas Baflkan fiükrü Akyüz ald ve uzun uzun Berberlerin sorunlar - n anlatt. Baflkan n öncelikli gündemi Milyoncu Berberlerdi. Berberli in atalar m zdan gelen kutsal bir meslek oldu unu Camlara Milyoncu reklamlar yap flt rman n mesle e ihanet oldu unu söyledi. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat ise Pazar Günü konusunda berberlerin verece i karar n dönülmez olaca n ve s k bir fleklide uygulanaca n söyledi. Baflkan Ayd n Milyoncu Berberle ile ilgili de yasal ifllemlerin yap ld n söyledi. Konuflmalar n ard ndan Pazar Gününün tatil olmas için yap lan seçime geçildi. Oylama ve say m noter huzurunda yap ld. Oylamada 114 üye oy kulland. 105 Üye Pazar Gününün tatil olmas için oy verdi. 5 üye ise Tatil olmamas yönünde oy kulland. Seçim sonuçlar na göre oy çoklu u ile Pazar Günü Zeytinburnu nda Kuaför Salonlar resmi tatil oldu. binalar n kendisi y k p yapt r yor. Politikalar m z da, ilçenin de erinin artmas do rultusunda oluflturduk. Bu bir süreç, öyle 3-5 y lda, 10 y lda olacak bir ifl de il. Zeytinburnu'ndaki bu dönüflüm y lda gerçekleflirse büyük bir baflar. S f rdan kent kurmak kolay ama böylesine gelifligüzel kurulmufl bir flehri dönüfltürmek oldukça zor. Zeytinburnu'nda bu anlamda önemli bir mesafe ald k. stanbul'a duyulan ilgi art fl ndan ciddi pay almaya bafllad klar na iflaret eden Ayd n, Zeytinburnu'nda bafllayan ve bafllayacak olan çok say da konut, turizm, deri ve tekstil yat r mlar var. Bunlar n ciddi bir k sm yurt d fl ndan yat r mc da çekiyor. Zeytinburnu yerli ve yabanc yat r mc lar aç s ndan cazip hale geldi. Kamu ve özel sektör birçok yat r m yap yor. Maltepe, Kazl çeflme, Merkezefendi mahallelerinde çok ciddi konut, ifl yeri ve residence yat r mlar var diye konufltu. Eskiden kimse gelmek istemiyordu, bugün çevrenin en de erli ilçelerinden biri oldu lçedeki devam eden yat r mlar n toplam de erinin 2 milyar liraya yaklaflt n ifade eden Ayd n, sözlerini flöyle tamamlad : Sadece sahilde yap lan residence yat r mlar 5-6 yüz milyon lira. Maltepe Mahallesi'ndeki yat r mlar 3-5 yüz milyon lira civar nda. Kamu ve özel sektörün flu anda Zeytinburnu'nda bafllay p devam eden, 1 milyar liran n çok üstünde, 2 milyar lira civar nda yat r m var. Eskiden neden böyle ilgi, alaka yoktu? Yerel yöneticiler asgari belediyecilik hizmetlerini bile vermekten acizdi. Zeytinburnu'nu al p baflka bir yere tafl mad k, ayn yerinde duruyor. Geçmiflte çevrenin en ucuzu, kimsenin gelmek istemedi i Zeytinburnu bugün çevrenin en de erli yerlerinden biri oldu, 3-4 y l sonra da sokaktaki vatandafl n hayal edemeyece i bir noktaya gelecek. Zeytinburnu'nda aralar nda K P- TAfi Sahil Park Evleri'nin de bulundu u çok say da flirketin gayrimenkul yat r mlar bulunuyor. HUZUR B Z VE DÜNYA ADEM TOPAL nsan kelimesi Arapça iki kelimenin birleflmesinden meydana gelir. Biri üns di eri nisyan d r. Üns, yak nl k, unutmamak, fark nda olmak, manas na gelirken nisyan unutmak, terk etmek gibi manalara gelir. nsan kendisine verilen ak l nimetini kullan - fl na göre ya unutur ya da yak nl k kesbeder. Niye yarat ld n, dünyaya gelifl sebebini bilir ve hayat n buna göre düzenler. Peki unutsa ne olur? Unutmak ömür denilen k sa süre ile s n rl - d r. Azrail in (a.s.) topuzu ile hat rlan r. Ama ifl iflten geçmifl, tren kaçm flt r. Fakat flu bilinmelidir ki çok müflfik ve merhametli bir yarat c m z var ve bize unuttuklar m - z hat rlatacak elçiler ve onlar n varisleri ile ikaz etmifltir ve bu uyar lar k yamete kadar devam edecektir. lk ö rendi imde beni çok etkileyen Bu da bize, Rabbimizin uyar c elçiler ve onlar n vekilleri ile daimi bir ikaz ile ikaz etti ini gün gibi aflikar etmektedir. nsan flerefli bir varl kt r ve yarat lm fllar n en üstünüdür bundan dolay d r ki Rabbimiz bizi muhatap alm flt r. yilik cennet ile kötülük cehennem ile karfl - l k bulacakt r ve kesindir. Lakin merhameti bol Allah (c.c.) günahkarlara daimi bir flans vermekte tövbe kavflaklar ile adeta dönüfl imkan tan maktad r. Öyle ki sevgili peygamberimiz a.s. bu durumu bir hadis-i flerifinde flöyle ifade eder. Allah kulu tövbe edince o kadar sevinir ki bunun misali, çölde devesini kaybeden kimse bütün aramalar na ra men devesini bulamaz ve ümitsizce yere uzan r, gözlerini kapat r o esnada bir ses duyar gözlerini açar devesi karfl s ndad r. Nas l sevinir. Allah da kulu tövbe edince öyle sevinir. Kifliler fert fert tövbe etti i gibi toplumlarda topluca tövbe edebilir. Ve bu tövbe pek çok felaketin defedilmesine sebep olur. Bizler bütün hayat lahi r za için geçmifl ve ayr m yapmadan nerede aç, aç k ve mazlum millet varsa yard m na koflmufl dedelerin torunlar y z. Fakat son yüz y lda bafl m za gelen felaketler bizi içimize kapatt. Adeta can derdine düfltük. El tutan iken eli tutulacak yard ma muhtaç bir millet olmufltuk. Rabbimize flükür ki her türlü entrika ve hileye ra men flu s ralar yavafl yavafl kendimize gelmekte ve etraf m za ilgi göstermekteyiz. Öyle ki dünyan n yedi k tas ndaki insanlar bir flekilde bizim insan m z n ilgisini talep etmektedir. nflallah maddi ve manevi olarak gitti imiz ülkelerdeki insanlarla tan fl p yard mlaflmaktay z. Bu konuda Türkiye deki bütün cemaat ve sivil toplum kurulufllar çal flmaktad r. Ve kim Hak için hizmet ediyorsa bafl tac d r. Pazar Günü Berberlere Resmi Tatil Emniyet Kupas Abdulhakhamit'in Polis teflkilat n n 167 kurulufl y l çerçevesinde yap lan spor etkinlikleri sona erdi. Futbolda Abdülhak Hamit. Ö. O. fiampiyon oldu.polis teflkilat n n 167 kurulufl y l çerçevesinde yap lan kültür ve spor etkinlikleri sona erdi ve y ld z erkekler futbol flampiyonas nda Zeytinburnu Belediyesi Hasan Do an Spor Tesisleri nde yap lan 3. lük ve 4. lük maçlar ard ndan flampiyon olan tak m da belirlendi. Y ld z k zlar voleybol flampiyonlu u ard ndan Abdülhak Hamit. Ö. Okulu, futbol da da flampiyon oldu. Etkinliklerin devam etti i bünyede Zeytinburnu Emniyet Müdürlü ü nün Toplum Destekli Polis fiube Müdürlü ü nün az say da bulunan ekiplerinin turnuvalar müddetince yapt klar yo un çal flmalar e itim camias, okul velileri, spor camias ve halk taraf ndan takdir edildi. TOPLUM DES- TEKL POL S fiube MÜDÜRLÜ Ü; polis ile halk aras ndaki iliflkiyi daha da güçlendiren, suçla mücadelede polis ile vatandafl n birlikte hareket etmelerini sa layan, toplumda ortaya ç kan problemlerin içerikli indeki sorunlar bulmaya çal flmak ve bu nedenle de etkin bir mücadelelerde bulunmak, bunlar n neticelerinde de sosyal alandaki yaflam kalitesini art ran bir polis teflkilat d r. E itim + ö renci + veli + halk + polis bütünlü ündeki ba dafl k çal flmalar yapan Toplum Destekli Polis; emniyet kuvvetlerinin halk içerisindeki bütünlü ü sa layan bir aynas gibi. Turnuvalarda da bu bir kez daha kan tlanm fl oldu.

14 14 MAYIS GÜNCEL Dönmezler nflaat n Sünnet Heyecan Zeytinburnu muzun önde gelen inflaat firmalar ndan biri olan Dönmezler nflaat n ortaklar ndan Hasan Kahraman ve efli Zeynep Kahraman, o ullar Sait ve Yi it'i sünnet ettirmenin mutlu unu yaflad lar. Y urdagül Dü ün Salonundaki K na Gecesinin ard ndan Sait ve Yi it için Emine nanç Vakf Konferans Salonunda mevlidi fierif okutuldu. Okunan mevlid ve yap lan dualar n ard ndan misafirlere etli pilav ve tatl ikram edildi. Sait ve Yi it'in Sünnet mevlidüne, Zeytinburnu Belediye Baflkan Yard mc s lyaz Saka, Ak Parti Zeytinburnu ilçe Sosyal fller Baflkan Özcan Özkul, MHP Zeytinburnu lçe Baflkan Fethi Ahmet Alparslan ve MHP Zeytinburnu lçe Teflkilat Baflkan Metin fiengöz, lçe Yöneticileri, Dönmezler inflaat n ortaklar brahim Dönmez, Orhan fiengöz ve davetliler kat ld. Dönmezler nflaat San. Tic. Ltd. fiti Veliefendi Mahallesi Saha yolu Sokak No:3 Zeytinburnu / stanbul Tel: Fax: DÖNMEZLER NfiAAT "Dönmezler nflaat n sektöründeki faaliyetlerinin temeli 2007'de at ld. Yaklafl k 5 y ld r inflaat sektöründe hizmet vermekte olan "Dönmezler nflaat" Hasan Kahraman, brahim Dönmez ve Orhan fiengöz taraf ndan bir aile flirketi olarak kuruldu. Dönmezler inflaat 5 y l gibi k sa süre içinde baflar l çal flmalara imza att. Bu süreçte inflaat sektöründeki baflar seviyesini piyasa beklentilerinin üzerine ç kartarak sektördeki gücünü teknoloji ve kaliteyle birlefltirip konut piyasas nda markalaflt. "Dönmezler nflaat" tecrübeli ve e itimli çal flanlar yla sadece 60 ay gibi k sa bir sürede Yüzlerce daireyi tamamlay p kat mülkiyet tapusu ile sat p teslimat n yapt. V ZYONU Geçmiflten günümüze ve gelece e hayat flekillendiren projeler sunan, bu projelerde sadece bar nacak bir mekân n çok ötesinde yaflam alanlar na ruh katan, hayal edebilece iniz bütün güzellikleri en ince ayr nt s na kadar yerlefltiren, insan merkezli en rahat, en güzel, en modern, en estetik evler için araflt rma çal flmalar yapan ve bu çal flmalarla birlikte hayat n flekillendi i yepyeni binalar ortaya ç kartan bir flirkettir. M SYONU VE YAPI STRATEJ S Yap n n kalitesiyle uyumlu bir perspektifle kendi markas n yarat p mükemmeli hedefleyen ''Dönmezler nflaat'' kurum kültürü var oldu u toplumun yaflam standartlar n güvenli ve kaliteli konutlarla yükseltmek, hayata de er katmak, gibi hedeflerle flekilleniyor. Yap lar nda mesleki etik de erlere uyum gösterirken '' Dönmezler nflaat'' anlay fl n n üstün getirisi olan kalite ve estetik ö elerini, stratejilerinin odak noktas olarak kullan l yor. nflaat sektörünün geçmiflin do malar yla ilerleyemeyece inin bilincinde olan flirket, kat l mc lar na maksimum kar sa lama potansiyelli projelerini müflteri beklentileri analizleri yaparak flekillendiriyor. Böylelikle yap dan al nacak verimi maksimize ediyor. Projelerinde ''Dönmezler nflaat''a olan güven ve sadakati, malzemeden iflçiye, projeden yap ya kadar ki sürece özenle yans tt kalite bilincinden kaynaklan yor. Kuruldu u günden bu yana yap süreçlerini iyilefltirmeyi ve gelifltirmeyi prensip edinerek müflterilerine yeni projeleriyle yarat c ve yenilikçi çözümler sunmay amaçlayan Dönmezler nflaat zamana yenik düflmeyen konutlar üretmeye devam ediyor. Zeytinburnu Hizmet Derne inden Baflkan Ayd n a ziyaret Zeytinburnu Hizmet ve Destekleme Derne i Belediye Baflkan Murat Ayd n makam nda ziyaret etti.yaklafl k yar m saat süren ziyarette Zeytinburnu Hizmet ve Destekleme Derne- i Baflkan Nevzat Uluocak Dernek olarak yapt klar çal flmalar hakk nda Belediye Baflkan Murat Ayd n a bilgi verdi. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Zeytinburnu Hizmet ve Destekleme Derne i Baflkan Nevzat Uluocak baflta olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine hem ziyaretlerinden dolay hem de lçemizde yapt klar güzel çal flmalardan dolay teflekkür etti. Y aklafl k Yönetim olarak 4 y ld r birlikte çal flma yapt klar n ve il genelinde gördükleri bütün eksikleri ile ilgili gerekli makamlara bilgi verdiklerini ve ellerinden geldi i kadarda o eksikli in giderilmesi için çal flma yapt klar n söyledi. Özellikle Kaymakaml k Binas nda, Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar Bey ile birlikte, Zeytinburnulular n daha güzel bir mekânda hizmet almalar için güzel bir çal flma bafllatt klar n eski bina olmas na ra men bir çok kat n n güzel ve ferah bir mekana kavufltu unu söyledi. Baflkan Uluocak, Belediye Baflkan Murat Ayd n a Zeytinburnu na yapt baflar l hizmetlerden dolay da teflekkür etti. Zeytinburnu Hizmet ve Destekleme Derne inin, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n a yapt nezaket ziyaretine, Dernek Baflkan Nevzat Uluocak, Yönetim Kurulu Üyeleri, Turan Genço lu, Mustafa Yi ito lu, Erdo an Bibero lu, Bilal Akgül, Tayfun Saliho lu, Ömer Özyurt kat ld. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Zeytinburnu Hizmet ve Destekleme Derne i Baflkan Nevzat Uluocak baflta olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine hem ziyaretlerinden dolay hem de lçemizde yapt klar güzel çal flmalardan dolay teflekkür etti. Ziyaret çekilen hat ra foto raf ile sona erdi. Zeytinburnu Hizmet ve Destekleme Derne inin, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n a yapt nezaket ziyaretine, Dernek Baflkan Nevzat Uluocak, Yönetim Kurulu Üyeleri, Turan Genço lu, Mustafa Yi ito lu, Erdo an Bibero lu, Bilal Akgül, Tayfun Saliho lu, Ömer Özyurt kat ld.

15 GÜNCEL MAYIS Sokaklar SPARK a Peflkefl çektiler MHP Zeytinburnu lçe Baflkan Av. Fethi Ahmet Alparslan Zeytinburnu Haber Gazetesine lçe gündemi ile ilgili çarp c aç klamalar yapt. Alparslan lçe sokaklar n n SPARK ve terör yandafllar na peflkefl çekil ini iddia etti. B aflkan Alparslan; Zeytinburnu 1 Eylül 1957 y l nda ilçe olmufl, oldukça eski bir yerleflim yeridir. Tarihsel olarak ilçenin stanbul'a yak nl ve düflük yo unluktaki iskân varl, Zeytinburnu'nu sanayiye dayal ekonomi için cazip k lm flt r. Osmanl da temelleri at lan Kazl çeflme, tabakhaneleri ilçenin ana ekonomik faaliyetini ve ilçe kimli ini oluflturmufltur. Nüfusu günden güne ço alan toplumsal, ekonomik, kültürel sorunlar her geçen gün bir kat artan bir yöre olarak büyüdü. Göçün pek çok sorunuyla karfl laflt. Nüfusu günden güne ço alan toplumsal, ekonomik, kültürel sorunlar her geçen gün artan Zeytinburnu, yerleflmenin bin bir türlü sorunuyla süslenen, toplumsal yaralar n türlü renkleriyle bezenen bir yer haline geldi. Zeytinburnu Belediye Baflkanl, geçmiflte hastane olarak kullan lan tarihi bir binaya yerleflti. Yerleflmenin bin bir türlü sorunuyla süslenen, toplumsal yaralar n her türlü renkleriyle bezenen Zeytinburnu ilçe belediye baflkanl, tarihi bir askeri hastaneye yerleflti. Mahalli ve müflterek olma flart ; yandafl, vatandafl, ötekilefl derdi olarak alg layan (kabul edilemeyecek) bir yönetim anlay fl kofluluna dönüfltü.belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan, belediye baflkan ve siyasal kadrosuyla son yedi y l içinde; parklar n ve bahçelerini, yeflil alanlar n, sanayi sitelerini y kt yok etti ve yandafllar sermayesi haline getirecek tedbirler gelifltirerek imara ad na peflkefl çekti. Gezi, dü ün, sünnet flölenleri tertip etti. Cadde v e sokaklara çiçek motifli reklam afiflleri ast, a aç için k y m, yaflam sahas ad na kavram kargaflas, birey ve toplum ad na terör ve keflmekefle adres gösterdi, çözüm olmad!ödül verdi, yak t da tt, yemek döktü, g da ve malzeme tafl d, ikram sundu, araç tahsis etti, hak ad na hukuk için, üretmeyi ö retme, ifl kazand rma ad na yandafl davrand.ç rp c çay r ndan Kazl çeflme meydan na, sahilden surlara yeflil alanlar yok ederek çevrecilik ad na beton bloklar devasa yükselti haline getirdiler.zeytinburnu sakininin hanesinin önünü, soka n, caddesini S- PARK a bahflederek, otopark alanlar kurdular, tek yön kurallar ile yön verdiler. Kayg verici h z ve kontrolsüz yöneticiler eliyle, yandafl-ötekileflvatandafl yat r mlar için büyük projeler gelifltirdiler. Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi, tarihi ve kültürel varl k olarak korunmas iyilefltirilmesi düzenleme çal flmalar nda orijinal de erleri kendi alg lamalar na benzetme u runa y kt lar. Tarihi çeflmelerin üzerine çirkin görüntüler eklenmesin diyerek toprak alt na gömdüler. Y k nt ve harabe haline gelmifl eserler üzerine üç büyük baflar, üç büyük ödül afifllerini devasa ilan alan olarak kullanman n yan s ra konut, ticaret ve di er donat alanlar ile ilgili iyilefltirme ve gelifltirme projelerini unutmad lar. Büyük bir h zla artan nüfus, geliflen sanayi ve teknolojideki ilerlemeler sonucunda insanlar n do al çevresi üzerindeki etkilerinin giderek artmas ve buna ba l olarak do al kaynaklar n h zla tükenmesi seyirci kalan bir anlay fl benimseyen siyasi kadro ve yerel idare ile yandafl elit üçlemesini etkin k lan projeler gelifltirdiler. Sa l kl yaflam n ön koflulu olan do al kaynaklar n yaflanabilir ve sürdürülebilir flekilde korunmas için do al ve çevre denesini unutan, nefsi, flehveti, kültürel, ahlaki çürümeyi h zland ran ben merkezli oluflumlar için baflar l inatlaflma sergileyen anlay fl yerlefltirdiler. Çevre gönüllüleri oluflumunda yandafl ve ötekilefl bilincinde projeler gelifltiren siyasal irade ve belediye yönetici kadrolar nda yüklenici firmalar yaratt lar. Göçmenlerin bütünleflmesi konusunda semti soka kar flt rd lar ve üzerine polis-zab ta gücü sald lar. Entegrasyon ad na kendilerinden olmad n düflündükleri siyasal parti ve kurumlar hedefe koydular ve göçle gelenlere yönelik çal flmadan tüket, kay ts z ve kaçak yap lanma ad na vatandafll k bilincini incitici faturalama sistemi gelifltirmede somut bir ad mlar at lm flt r. Zeytinburnu Türkiye nin en çok göç alan ilçelerinden biridir. Zeytinburnu göçmenlerin yerleflmesiyle kurulmufl ve yine göçle büyümüfl bir ilçedir. Göçmenlerin geldikleri yerler ise Orta Asya ve Balkanlardan Kuzey Irak, K r m ve Afrika ya kadar çok çeflitlidir. Türkiye için belirtilen problemler Zeytinburnu için de geçerlidir. H zl ve çarp k kentleflmenin, eflitsiz gelir da l m sorunlar n n yan s ra Zeytinburnu ndaki göçmenler kendilerini kentin bir parças ve kentli olarak görememekte bu da yaflad klar çevreye karfl duyars z olmalar na sebep olmaktad r. Siyasal aktörler ve yerel idarecilerin pozisyonu kayg vericidir. Proje göç politikas ve göçmenlere yönelik çal flmalar üzerine odaklanarak bu eksiklikleri gidermeye yönelik yap lanlar sonuç aflamas na geldi ine iliflkin bilgimizde yoktur. Türkiye de ilk deprem dönüflüm alan projesi, Deprem Master Plan çerçevesinde Zeytinburnu nda belki de hayata geçirilecek, Kentsel Master Dönüflüm planlar yandaflötekilefl-vatandafl sarmal nda sallanmaya devam ederek sürecektir. Tüm bu konular MHP yönetimini sonucu de il, AKP siyasetinin Zeytinburnu kadrosu ve Zeytinburnu Belediyesinin yönetici personelinin kararlar n n neticesidir. Önümüz MHP yi hakl ç karmaktad r. Mahalli, Milli ve Milliyetçi olmak, Hak, Hukuk ile Hareket etmek. Pazar, Piyasa ve Parti kazanmak, Biz MHP yi böyle bir temel üzerinde dünya milletler ailesi aras nda ça dafl, mutlu ve inançl sosyal paylafl m anlay fl nda hizmete haz r olmas hizmeti yar fl nday z. M LL - YETÇ HAREKET PART anlay fl, hizmet çabas, Millet bütününde Huzur devleti Politikas n amaçlayan yap ya katk sa layanlar aram za davet ediyoruz. Tu ba ve Hayrullah Dünya evine girdi Zeytinburnu ilçesinin tan nan simalar ndan ifl adam Ömer fiennur Ekfli o ullar n evlendirmenin mutlulu unu yafl yorlar. Hayrullah ve Tu ba n n Zeytinburnu Belediyesi Kazl çeflme Kültür Merkezi Nikah salonunda yap lan Nikah Belediye baflkan Murat Ayd n k yd. Nikah töreninde lçemizin sevilen simalar ndan Ömer Ekiflo lu nun heyecan gözlerinden okunuyordu. Her Bölgeden davetlinin kat ld nikah töreni muhteflemdi. Murat Ayd n n damada kemençe ile mi daya iyi oynars n yoksa tulumla m sorusunda dedesi Mehmet Ekfli o oynamay bilmez diyerek genç damad oynamaktan kurtard. AK Parti stanbul l baflkan yard mc s Halis Dalk l ç, Zeytinburnu Belediye baflkan yard mc lar M.Zafer Alaç, lyas Saka, AK Parti l genel meclis üyesi Mustafa brahimo lu, AK Parti Zeytinburnu ilçe baflkan yard mc s Özcan Özkul, Zeytinburnubelediye meclis üyesi Ayd n Ç r kç, stanbul Times ve Zeytinburnu Times Gazeteleri imtiyaz sahibi Hüseyin Çetiner,Zeytinburnu Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Taylan Demirelli baflta olmak üzere yüzlerce seveni Ömer Ekflio lu nu bu mutlu gününde yaln z b rakmamams gelin ve damad n ailesini mutlu eti. Can Hatice Son Kez Sahnedeydi Kemal Sunal' n da "fiark Bülbülü" filminde seslendirmesiyle dillere dolanan "Can Hatice" türküsünün söz yazar afl k, ozan smail Azeri, son kez sevenlerinin karfl s na ç kt. Sezen Aksu, Y lmaz Güney, Afl k Veysel, Fatma Girik gibi isimlerle ayn sahneyi paylaflan 84 yafl ndaki ozan, kendi ad na haz rlanan "Zeytinburnu'nda Bir Afl k; smail Azeri" adl kitab n tan t m gecesinde sahne ald. Zeytinburnu Belediyesi ömrünü saz na ve sözüne adam fl, afl kl k gelene inin yaflayan ç nar smail Azeri için bir gece düzenledi. 84 afl nda olmas na ra men hala saz yla sözünü esirgemeyen ozan n hayat ile eserleri "Zeytinburnu'nda Bir Afl k smail Azeri" adl kitapta topland. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yay nlar 'ndan ç kan eserin tan t m n Afl k smail Azeri verece i bir konser ile yine kendisi yapt. Baflkan Ayd n Afl k smail Azeri'nin elini öptü kendisine çiçek ve plaket takdim etti. Böyle bir eseri Zeytinburnu Belediyesi olarak haz rlamalar n n Mutlulu u içinde oldu unu söyleyen baflkan Ayd n eme i geçen herkes teflekkür etti. ÇAM ÇEL K KAPI ÇAM ÇEL K KAPI LE ZEYT NBURNU GÜVENL EVLERDE PASLANMAZ B NA G R fi KAPISI ÖZEL B NA G R fi KAPISI PAT NA BOYA B NA G R fi KAPISI ÖZEL B NA G R fi KAPISI ÇAM ÇEL K KAPININ ÖZEL K L TLER LE EVLER N ZE ÜST DÜZEY KORUMA Bölge bayilikleri verilecektir Showroom: Befltelsiz Mah. Rauf Denktafl Cad. No: 34/B (Ö retmen Evi Karfl s ) Zeytinburnu Tel: Faks: Fabrika: Befltelsiz Mahallesi, 103/1. Sokak, Hac Ahmet flhan Zeytinburnu

16 16 MAYIS GÜNCEL Ero luspor Dayan flma Gecesi Ero luspor'un geleneksel olarak düzenledi i dayan flma ve kaynaflma gecesine spor, siyaset ve ifl dünyas ndan birçok davetli kat ld y l nda Zeytinburnu Yefliltepe Mahallesi 53.Sokakta mahalle gençleri taraf ndan kurulan ve Zeytinburnu'nun en köklü tak mlar ndan biri olan Ero luspor 1998 senesine kadar mahalle tak m olarak faaliyetine devam etti ve bir çok baflar ya imza att. fienol Yurtseven ve ekibi ile kurumsal bir yap ya dönüflen Ero luspor 30 y ll k tarihinde Zeytinburnu'nda amatör sporda Binlerce futbolcu yetifltirdi. ERO LUSPOR GECES NE LG BÜYÜKTÜ Bak rköyspor Vakf na ait tesislerde yap lan geceye AK Parti 2. Bölge Milletvekili Osman Aflk n BAK, Belediye Baflkan Yard mc s lyaz SAKA, AK Parti lçe Baflkan Bahattin ÜNVER, Saadet Parti lçe Baflkan Kemal Hay ro lu, HAS Parti lçe Baflkan Abdulhakim KAYA,CHP l Genel Meclis Üyesi Yaflar D NDAR, AK Parti Meclis Üyeleri Ayd n ÇI RIKÇI,Hamiyet fiah NO LU, Yüksel Durmufl, CHP lçe Meclis Üyesi Av. Resmiye GÖÇ, Fikret KONYA, lkay B BER, M. Ercihan EKfi, Yenido- Kulüp Baflkan fienol Yurtseven an Günefl Spor Kulübü Baflkan ve CHP lçe Meclis Üyesi Cengizhan BAHÇEKAPILI, AK Parti lçe Baflkan Yard mc lar Metin DEVEL, Özcan ÖZKUL, Y ld r m EMEN ve Baflkan eski yard mc s Mustafa Y T,CHP lçe Baflkan Yard mc s Bülent ÇET NKAYA ve Kad n Kollar, Gökalp Mahalle Muhtar Celal ERTU - RUL, Saadet Parti l Yönetim Kurulu Üyesi fiükrü PEK ve lçe Baflkan Yrd. Cemil KARIfi, HAS Parti lçe Teflkilat Baflkan Serkan FET- TAH, Zeytinburnu Selvi Spor Kulübü Baflkan Yahya DED fi ve As Baflkan Veysel GEÇER, Zafer Spor Kulübü Baflkan Cengiz ZAFER, Merkezefendispor Kulübü Baflkan fienol GÜRE- LE, Çank r Yeflil lgazspor Kulübü Baflkan Arif fiengöz, Damla Spor Baflkan Vekili smet PAYTONCU, fl ve siyaset Adam Salih Zeki DUR- MUfiO LU ve çok say da davetli kat ld. ERO LUSPOR YÖNET M KURULU BAfiKAN VEK L : smail Ekfli BAfiKAN YARDIMCISI: Fatih Çak rca, Tekin Aslanca DENETLEME KURULU BAfiKANI: fiükrü pek YÖNET M KURULU ÜYELER : Erdal Ayd n, Aytekin Aslan, fienol Erhan, Vedat Vardar, Sabahattin fierbetçi, Ramazan Çiçek, Kemal Bahçivan, Bülent Çuhac bafl, Kadir Koç, Ercüment Özball, Varol Yurtseven,Ümit Yak c, lker Merdiven, Harun Çay, Yaflar Ceylan BELED YE B ZE VERD SÖZÜ TUTMADI Ero luspor Kulüp Baflkan fienol Yurtseven geceye kat lan davetlileri selamlayarak konuflmas na bafllad. Yurtseven asl nda konuflacak çok fley var dedi ama k sa konufltu. Biz buraya tan flmaya kaynaflmaya yemek yeme e geldik burada siyaset yapacak de iliz spor da konuflmayaca m zaten biz sporu yafl yoruz. Ama flunu özellikle alt n çizmek istiyorum. Bir Cuma sabah Ero luspor Kulüp Binas n y kan belediye o gün bize daha iyi bir bina yapaca z sözü vermiflti fakat geçen y llarda bu söz sadece sözde kald.onun için ben birlerine hofl gözükmek için olsun diye plaket vermeyece im bu kulübe her daim maddi ve manevi destekte bulunan üç arkadafl ma dostuma plaket takdim edece im dedi. Fatih Çak rca, Harun Çay,Yaflar Ceylan'a Plaket takdiminin ard ndan Baflkan Yurtseven konuflmas n tamamlad. Gece yönetim kurulunun tan t lmas n ard ndan gecenin geç saatlerine kadar müzik ve sohbet eflli inde devam etti. Sur Oto Y kama 2.fiubesini açt Sur Oto Y kama ve Araç Kuaförü Zeytinburnu nda 2.fiubesini dualarla açt. Aç l flta misafirlere ikramda bulunuldu.aç l fl öncesi Zeytinburnu Güzel Mescit Yönetim Kurulu Baflkan Muhammet Emin Zobar Hoca uzun uzun bol ve bereketli kazançlar için dua etti ve yeni bir iflyeri açman n önemini anlatt. Bekir Hocan n duas n n ard ndan Zeytinburnu Belediye Baflkan Yard mc s Gökhan Kasap ve MHP Zeytinburnu lçe Baflkan Av. Fethi Ahmet Alparslan birlikte kurdeleyi kestiler. Kasap ve Alparslan Sur Oto Y kma ve Araç Kuaförünün ikinci fiubesinin ilçelimize hay rl ve u urlu olmas n dilediler. Sur Oto Y kama ve Araç Kuaförünün Sahibi Bar fl Cengiz Bay da Zeytinburnu nda ikinci flubeleriyle müflterilerine kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Aç l fla; Tüm Giresunlar Derne i Genel Sekreteri Erdo an Güner, Elaz l lar Derne i Baflkan Nazir Güler ve Yard mc s Ömer Cengiz Baran, MHP Teflkilat Baflkan Metin fiengöz, Yönetim Kurulu Üyeleri: Ethem Gürkan, Mürsel Bildirir ve MHP Zeytinburnu Teflkilat Üyeleri tam k a d r o kat ld. fiube-1: Telsiz Mahallesi 85/7 Sokak NO: 3-ZEYT NBURNU fiube-2: Yefliltepe Mahallesi 57/9 Sokak NO: 15-ZEYT NBURNU LET fi M TELEFONU:

17 YAfiAM MAYIS Z AD Ayhan Özsoy la devam dedi Zeytinburnu fl Adamlar Derne i ( Z AD ) 11. Ola an Genel Kurulu nu yapt. Kongrede Ayhan ÖZSOY la devam karar al nd. Ayhan Özsoy Z eytinburnu fl Adamlar Derne i ( Z AD ) da kurucu ve 1. ve 2. Dönem Baflkanl Mustafa Ali KOÇ, daha sonra Kuzu Deri sahibi ve yönetim kurulu baflkan olan Remzi YILMAZ baflkan olarak 8 Dönem baflkanl sürdürdü. 10 Dönem de ise Remzi YILMAZ yeni genel kurula kat lmayaca - n belirterek görevi b rakt, 10.Ola an Kongrede Z - AD Baflkanl na Ayhan ÖZSOY getirildi. KONGEREYE BÜYÜK LG 11. Ola an Genel Kurul Z AD n lokalinde yap ld.kongreye, lçe Kaymakam Mustafa DÜN- DAR, Belediye Baflkan Murat AYDIN, Belediye Baflkan Yard mc s Gökhan KASAP, AK Parti lçe Baflkan Bahattin ÜNVER yan s ra Remzi YIL- MAZ, Dimitri KARAYAN, nci KARAYAN, Ayhan ÖZSOY, Adem ÇETE, Ali Faik B ÇER, Ali R za MAMAT, Arslan BAYKAN, Bircan AK- TAfi, Bülent ÖZSAYGILI, Cemalettin TÜRK, Çetin BALKAN, Dursun Ömer YAZICIO LU, Ercan ERGÜL, Eyüp TOPAL, Fahri TURAN, Faruk ÇAPUR, Hasan GÜRTEK N, Hasan Hüseyin BAYRAM, Hüseyin Hakan MERMER, rfan ÖZ- SAYGILI, smail Hakk NAMAZCI, Kaya BAL- KAN, Mustafa Y T, Kemal DAVUL, Mehmet AKTAfi, Mehmet ALPAY, Muharrem Ercihan EKfi, Muhsin KOÇ, Nejdet BAYKAN, R dvan AK- TAfi, Orhan KARAMEHMETO LU, Ömer BAfi, Saadettin SÖK- MEN, fiehabettin YOLCU, Yalç n BALKAN, Yavuz TEK- ÇE, Yüksel AKGÜL, Hayrullah UÇAK, lhan GÖK- ÇE, Feridun Fuat ÇÖKÇE, M. fierif NANÇ, Hasan Al YEfi L, Kamuran ÖZDO- AN, Tülay Ece GÜNEYSU, H z r SARIÇ ÇEK, Alpay ECE, Hasan KARATAfi, Mustafa KURU, Mehmet EL TAfi ve çok say da ifladam kat ld. ÖNCE D VAN BEL RLEND Genel Kurul Ali Faik B ÇER in konuflmas ile bafllad. Yeterli ço unluk sa land için Ayhan ÖZSOY, nci KARAYAN ve Nejdet BAY- KAN n yaz l önergeleri ile divan Baflkanl na Hasan Hüseyin BAYRAM ve katip üyeliklerine ise Kemal DAVUL ve Ali Faik B ÇER oy birli i ile seçildiler. Gündem gere i sayg duruflu yap ld ve stiklal Marfl da üyelerden Saadettin SÖKMEN taraf ndan okutuldu. Faaliyet Raporu Z AD Baflkan Ayhan ÖZSOY taraf ndan okundu, rapor için söz alan olmad ve oy birli i ile ibra edildi. Z AD A KALICI MEKAN KAZANDIRDIK Baflkan Özsoy Konuflmas nda; Yönetim kuruluna seçilen arkadafllarla ilk toplant m zda birlikte karar ald k. Tarih verdik en kötü flartlarda 1 ay içinde lokal yeri tespit edip, kiralayarak ZÎAD 'a kazand n mas na karar verdik. Huzurunuzda genel sekreterimiz nci Karayani han ma teflekkür ediyorum katk s büyüktür. Bal kl Rum Vakf Baflkan Say n Dimitri Karayani beyle protokol yaparak dernek yerimizi kiralad k huzurunuzda kendilerine çok teflekkür ediyorum dedi BAfiKAN AYDIN DAHA FAZLA TANITIM STED Bu raporun ard ndan Belediye Baflkan Murat AYDIN söz ald. Baflkan konuflmas nda Z AD kendisine lay k bir mekana kavufltu. Bundan sonra Z AD olarak bu güzel binada sizleri Türkiye gündemine tafl yacak aktivitelere imza atmal s n z dedi. KAYMAKAM DÜNDAR: BÜTÜN fiadamlarini KUCAKLAYIN Kaymakam Mustafa DÜNDAR, geçen y l ki kongrede Zeytinburnu fladamlar n n bir mekan bile yoktu. Bu y l kendilerine yak flan nezih bir mekan yapm fllar. Tüm yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Bende zaman buldu umda bu hofl mekana geliyorum. Dikkatimi çeken bir fley var hep ayn simalar buraya geliyor. Z AD olarak Zeytinburnu ndaki tüm ifladamlar n kucaklayan ve bu hofl mekanla tan flt r n dedi. Denetleme ve Bütçe Raporu Ercan ERGÜL taraf ndan okundu, söz alan olmad ve rapor oy birli- i ile ibra edildi. Tahmini Bütçe Nejdet Baykan taraf ndan okundu. Miktar az bulundu u için daha da yükseltildi ve Tahmini Bütçe oy birli i ile kabul edildi. Seçim maddelerine gelindi. Divan a tek liste sunuldu. Yap lan oylama sonunda AS L ÜYELER: Ayhan ÖZSOY, Ali Faik B ÇER, Berna YÜKSEL, Celal BAYKAL, Hasan GÜRTEK N, nci KARAYAN, Kaya BAL- KAN, Naci SERT, Refik AYDO AN, fiehabettin YOLCU, Yüksel AKGÜL YEDEK ÜYELER: Mustafa Y T, Özkalp BEYAZ, G, Bilge ÖZDEM R, Bircan AKTAfi, Mehmet ALPAY, Faruk ÇOPUR, Mustafa KURU, Ali R za MAMAT, Orhan KURUMEHMETO - LU,. Hakk NAMAZCI, Adem ÇETE DENETLEME KURULU AS L: Nejdet BAYKAN, Ercan ERGÜL ve Yavuz TEKÇE DENETLEME KURULU YEDEK: Kemal DAVUL, Ercan KARAKAYA,Hasan KARATAfi seçildiler. ''Gayrimenkul almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak için yola ç km flsan z hayallerinizin gerçekleflmesinde siz de erli müflterilerimizin gerçek de erinde bu iflleri yapabilmeniz için e itimli ve konusunda uzman 20 y ll k tecrübeli kadromuzla ücretsiz dan flmanl k hizmeti vermekteyiz. '' Do ru yerde Do ru zamanda Do ru kifliden Do ru gayrimenkul al n r Sizin için do ru olan Araflt rmakta bizim profesyonelli imizdir yıllık birikim ve tecrübemizle Profesyonel Emlak Danışmanı Ahmet Uluocak ULUOCAK NfiAAT GAYR MENKUL DANIfiMANLI I Gayrimenkulleriniz de erinde al n r, sat l r kiraya verilir... Arsalar n z nakit al n r, kat karfl l yap l r. Zeytinburnu genelinde s f r daireler mevcuttur. Sat l k lüks dükkan ve ma azalar Real stanbul, Topkap Kiptafl Konutlar, Merkez Merkez Park Yel Evleri ve Denizat Sitesi projelerinde yerler bulunur... Nuripafla Mahallesi 14.Sokak No:29 Zeytinburnu

18 18 KENT N NABZI MAYIS Zaferspor'dan ki Dev Transfer Zeytinburnu Amatör Kulüplerinden Zaferspor hedeflerine ulaflmak için tak m n güçlendirmeye devam ediyor. Ö nce 1.95 Cm Boyunda Befliktafl alt yap s nda iki y l top oynayan Ali Yeflilda ', En son 2 Metre 10 Cm boyundaki Hasan Ölmez'i kadrosuna katan Zaferspor gümbür gümbür geliyor. Dev transfer ile rakiplerinin korkulu rüyas olacak olan Zaferspor'da hedef flampiyonluk. Transfer ile ilgiliaç klama yapan Kulüp Baflkan Cengiz Zafer, çok güçlü bir tak m kurduklar n yapt klar takviyeleri ile de daha da güçlendiklerini önce Ali Yeflilda ' son olarak 2 Metre 10 Cm'lik Hasan Ölmez'in Zaferspor renklerine kat lmas ile birlikte güçlü bir santrafora sahip olduklar n hedeflerine bir ad m daha yaklaflt klar - n söyledi. Hasan Ölmez'in imza töreninde Güngörenspor A-2 Teknik Direktörü Fahrettin Genç, Zeytinburnuspor Kaleci Antrenörü Mücahit Ogan, Zaferspor Kulüp Baflkan Cengiz Zafer ve Yönetim Kurulu Üyesi Halit Özcan haz r bulundu. At lan imzalarla birlikte Hasan ölmez resmen Zaferspor'lu oldu. ZAFERSPOR GRUBUNDA NA MA LUP L DER Geçen y l federe olan ve istedi i gibi sezona haz rlanamayan Zaferspor bu y l ad ndan s kça söz ettirece e benziyor. stanbul Bölgesel 2. Amatör Lig 11.Grup'ta mücadele eden Zeytinburnu Zaferspor 5.Hafta sonunda grubunda na ma lup liderli ini devam ettiriyor. ZAFERSPOR FARK ATARAK KAZANIYOR Bu sezon sahada çok farkl bir Zaferspor var. Gruptaki ilk maç nda Cihangirspor ile karfl laflan Zaferspor rakibine fark atarak sahadan 5-3 galip ayr ld. kinci Maç nda Yeniflehirspor ile karfl lan temsilcimiz Zaferspor yine beflledi ve sahadan bu kez 5-1 gibi aç k ara fark atarak liderlik koltu una oturdu. Üçüncü haftada rakip Özdo an Y ld zspor'du Zafer 90 dakikada adeta gol olup ya d ve ilk iki haftan n gol rekorunun k rarak rakip a lara tam 8 gol atarak sahadan 8-2 galip ayr lmas n bildi.dördüncü Haftada rakip Alibeyköyspor'du sahadan bu kez 2-0 gibi net bir skorla ayr ld k. 5.Haftaya kesin galibiyet parolas ile ç kan Zaferspor Deplasmanda Küçükayasofya ile Nam k Sevik stad nda karfl laflt. lk yar da f rt na gibi esen Zaferspor 45 dakika sonunda ilk yar y 2-0 önde bitirdi. kinci yar saha ve seyirci avantaj n kullanan Küçük Ayasofya sahaya a rl n koymaya bafllad ve pefl pefle iki gol buldu ve 90 dakika 2-2 berabere bitti. Beflinci hafta sonuna temsilcimiz Zeytinburnu Zaferspor 13 Puan ile Bölgesel 2. Amatör Lig 11.Grup'ta Na Ma lup Lider olarak yoluna devam ediyor. STANBUL'UN LK KR KET TAKIMI GEL YOR Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n' n hep alt n çizdi i Amatör Kulüpçülük sadece futbol demek de ildir. Di er bir çok branflta tak mlar kurmal - y z sözünü Zaferspor bir ad m ileriye tafl d. stanbul Amatör Kulüpleri içerisinde ilk olarak KR - KET tak m n kuran Zeytinburnu Zaferspor, stanbul Amatör Kulüpleri aras na farkl bir renk katm fl oldu. Bünyesine iki milli Kriket Sporcusunu da katan Temsilcimiz Zaferspor KR KET Tak m 8 Haziran da Türkiye fiampiyonas ile farkl bir kulvarda mücadelenin start n verecek. ZAFER VE ÇIMAG L ÇOK DD ALI Zeytinburnuspor As Baflkan ve Tak - m n Amiral Gemisi Mehmet Çetin Ç magil, Zeytinburnu'nun en renkli simalar ndan biri olan Baflkan Cengiz Zafer gazetemize yapt özel aç klamada Zaferspor gümbür gümbür geliyor dediler. Kaliteli ve yetenekli bir tak m kurduklar n meyvelerini de ilk befl maçta ald klar n yeni yap lan transferlerle ile daha da güçlendiklerinin alt n çizdiler. KR KET tak m n n da stanbul'da bir ilk oldu unu ve çok ilgi görece ini özellikle vurgu yapt lar. marda Adaletsizlik mi var? marda ileri geri yap lanmada haklar n n gasp edildi ini söyleyen vatandafl, Baflkas na izin var, mahkemeye verdi im için bana izin yok dedi. Befltelsiz Mahallesi Dr. Kamuran Sokak No:56 da ikamet etmekte olan bir vatandafl binas n yaparken cephe olarak di er binalarla eflit hizada yap lmas için gerekli giriflimleri yapt. Bina sahibi Ruhsat m z y l nda al rken o dönemin mar Müdürü Servet KIRNA imar durumunu kimse bozamaz demiflti. Bitiflik komflum ilgili konu ile mahkemeye müracaat etti. Mahkemeyi Asr n ulafl m projesi olarak nitelendirilen Marmaray, 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete sunulacak. Bo az 2-3 dakika gibi k sa bir sürede geçecek olan Marmaray daki araçlar, Zeytinburnu Kazl çeflme de yeralt na girecek. Araçlar, yeni yeralt istasyonlar olan Yenikap ve Sirkeci boyunca ilerleyecek, stanbul Bo az n n alt ndan geçecek ve Sö ütlüçeflme de tekrar yüzeye ç kacak. Avrupa ve Asya yakas n karayoluyla ba layacak Avrasya Tüneli de, stanbul Bo az n deniz taban n n alt ndan geçen 5.4 km uzunlu undaki 2 katl tünelle birlikte toplam 14.6 km boyunca uzanan güzergahta, Kazl - de kazand. Ama biz evvelce komflumun mevcut cephesinden 1.5 metre geride binam z yapm flt k. Daha sonra yap lan binalar da 1.5 metre ileriye ç k k olarak yap ld. Bize mar durumunu kimse bozamaz diyenlere soruyorum. mar durumu bozulamazd da di er binalar neden 1.5 metre ileriden yap ld. Onlara imar o flekilde de bana neden böyle. Maddi ve manevi zarar m z hayli büyük. Bu nas l bir adalettir anlamak çok zor. Binam z di er binalara göre ayn hizada olabilirdi. Bir bilen bana bunu anlats n da bilelim dedi. Marmaray' n Zeytinburnu kolu bitmek üzere stanbul un ulafl m n rahatlatacak Marmaray ve Avrasya Tüneli projelerinde çal flmalar süratle devam ederken, projelerle birlikte yükseliflini sürdüren Zeytinburnu, büyük bir ivme kazanacak. çeflme ile Göztepe aras nda infla edilecek. Her iki projenin içinde yer alan Zeytinburnu nda da çal flmalar h z kazand. Zeytinburnu Belediyesi nin yürüttü ü çal flmalar sonucunda, ilçede son 10 y lda 1310 bina y k l p, kentsel dönüflüm kapsam nda yeniden infla edildi. lçede modern konutlar, ofisler, al flverifl merkezleri yükselirken, binalar n de eri yenilemeyle 3 kat artt. Önümüzdeki dönemde de iki projenin hayata geçmesiyle Zeytinburnu, hem ulafl m n hem de yaflam n merkezi olacak. Bu sayede yükseliflinde büyük bir ivme kazanacak. Sigortac l kta ZAFER e do ru 12 Y ll k Tecrübe 12 Y ll k Tecrübe Cengiz ZAFER Gsm: (0533) Tel: (0212) Yefliltepe Mh. 54/1 Sk. No: 1 Zeytinburnu Zeytinburnu nda sigortac l n doktoru Veliefendi'de inan lmaz Kaza Zeytinburnu Turan Günefl Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazas n 1'i a r 7 kifli yaraland. Afl r h z n neden oldu u kaza bir ifl yerinin güvenlik kameras taraf ndan saniye saniye görüntülendi. Zeytinburnu Sümer Mahallesi Turan Günefl Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazas korku dolu anlar n yaflanmas na neden oldu. Görgü tan klar na göre Topkap istikametinden gelen 52 FR 212 plakal Kartal marka otomobilin önünde toplu tafl ma arac durdu. Araç sürücüsü H.G., önünde duran minibüse çarpmamak için direksiyonunu sola k rd. Duramayan otomobil önce kald r ma ard ndan a ac da y karak karfl fleritten gelen Ayhan D.'nin kulland özel otomobilin ve Ahmet D.'nin kulland - 7 Yaral ticari taksinin üzerine uçtu. 3 arac nda hurdaya döndü ü ve flans eseri can kayb n n yaflanmad kazada araç sürücüleri ile birlikte 7 kifli yaraland. Çevredeki vatandafllar n yard m ile araçlardan ç kar lan yaral lar, olay yerine gelen ambulanslarla Bak rköy, Samatya ve Ba c lar devlet hastanelerine kald r ld. Kaza ile birlikte hurdaya dönen araçlar olay yerine ça r lan çekicilerle kald - r ld. Dehflet dolu anlar n yafland trafik kazas nda bir ifl yerinin güvenlik kameras olay saniye saniye kaydetti. Güvenlik kameras görüntülerinde Topkap istikametinden gelen kartal marka otomobilin karfl fleride uçmas ve karfl yönden gelen araçlar n üzerine ç kmas ile ortal n toz duman olmas gözüküyor.

19 MET N BÜFE N N EN ÖZEL ÇECE : ATOM BÜYÜK ATOM KÜÇÜK ATOM 2.50 TL 5 TL SINIRSIZ MENÜ KEYF Metin Büfe kendisine has özel atom içece i ile müflterilerine eflsiz bir tat sunuyor. Dondurmal, meyveli atom, Dondurmal sütlü çikolatal meyveli atom, Portakal, Kay s, Limonata, fieftali suyu, Ayran, Viflne, Kokteyl, Nar suyu, mevsimsel tüm meyve sular n ve özel kar fl ml atom içecekleriyle genleriyle oynanmam fl do al içeceklerin keyfine Metin Büfe fark yla tadabilirsiniz. Metin Bey kendisine has özel içeceklerinin, Bir içen bir kez daha istiyor diyerek ne kadar özel oldu unu vurguluyor. Ayn zamanda tamamen do al ürünlerden elde edilen bu içeceklerin domuz gribine karfl koruyucu özelli ini de vurgulamak gerekiyor kiflilik çok özel salon TATLARI SADECE B ZDE SAKLI Sucuklu, kaflarl ve kar fl k tostlar, Tand r köfte, past rmal kavurma, past rmal kaflar, sucuk kaflar, Hamburger, Sosisli hamburger, Amerikan sosisli patates çeflitleri ve daha bir çok seçenek... Meyve kokteyli, kazandibi, profiterol, tavuk gö sü, sütlaç, s cak çikolata, nescafe çeflitleri, s cak çikolata, çay ve birbirinden özel daha nice lezzetli içecekler ve tatlar sadece Metin Büfe de sizleri bekliyor... Sak n kaç rmay n! Metin Bey, 1981 y l nda Zeytinburnu nda tost yaparak bafllad büfecilik maceras na... K sa zamanda bölgenin lezzet dura olmay baflaran Metin Büfe, 29 y ldan beri Zeytinburnululara kaliteli hizmet sunmaktad r. Daima güler yüzü ve müflteri memnuniyeti odakl hizmet veren Metin Büfe, ekonomik fiyatlarla da ayn zamanda fark n ortaya koydu... Tabi menüdeki çeflitlili i de belirtmeden geçmemek gerekiyor... Menülerdeki kalite ve lezzet, servisteki h z ve titizlik, iyi organize olmufl profesyonel ekip, idari kadro çal flmas ve 80 kiflilik çok özel salonuyla Zeytinburnu halk na hizmet vermektedir. 5 TL (0212) Nuri Pafla Mahallesi 14. Sokak No: 72 Zeytinburnu Metin Büfe Ailesi olarak sizi a rlamaktan onur duyar z

20 Safra kesesi tafllar S afra kesesi tafllar nda ilaçla tedavi bafllang çta olumlu sonuç verse de hastalar n yar s nda 4 y l içinde tafllar yeniden olufluyor. Bu yüzden tedavide laparoskopik safra kesesi ameliyat alt n standart olarak kabul ediliyor. Safra kesesi karaci erin alt yüzeyinde, ona yap - fl k 50 ml hacmi olan armut biçimde bir organ. Safran n depolanmas n ve konsantre edilmesini sa l yor Karaci erin üretti i safra, kanallar yoluyla bu kesede birikerek, yemek sonras özellikle ya l g dalar n sindirimi amac yla ba rsa a dökülüyor. Her 10 eriflkinden birinde olan safra tafl özellikle 30 yafl ndan sonra kad nlarda daha s k görülüyor. 60 yafl ndan sonra erkeklerin yüzde inde kad nlar n yüzde nda safra tafl olufluyor. HASTANEYE YAPILAN BAfiVURULAR 30 yafl ndan sonra ortaya ç kan safra kesesi tafl nedeniyle hastaneye baflvurular n beflte birini kanal t kanmas na ba l iltihaplar oluflturuyor. Genel Cerrahi Uzman Op. Dr. Coflkun Görmüfl, safra tafl- ve Kanser Riski lar kanser yapmasa da, safra kesesi kanseri nedeniyle ameliyat olanlar n yüzde ler vard r. Kafeinli içeceklerin ve alkolün n kal tsal yan oldu unu gösteren delil- 70 inde tafla rastland na dikkat çekiyor safra tafllar n azaltt na dair yay nlar ve Porselen ya da kalsifiye tafl oluflan mevcuttur. Safra tafllar kesenin kanal n safra keselerinde yüzde kanser olas l vard r, bu hastalarda flika- böylece kolesistit ad n verdi imiz ilti- t kayarak içeri inin boflalamamas na, yet olmasa bile ameliyat önerilir diye konufluyor. kanal n t kayarak safran n kana kar flmahaplanmaya yol açabilir. Tafllar ana safra Safra kesesine ba l sa l k s yani sar l a, pankreas kanal n t kayarak pankreas bezi iltihab na (pankareati- sorunlar n n cerrahi yöntemle ortadan kald r ld n belirten te) neden olabilir. Safra tafl olan hastalar yüzde 60 nda herhangi bir flikayet yok- Genel Cerrahi Uzman Görmüfl, safra kesesi hastal klar - tur. Safra kesesi rahats zl na ba l hastane baflvurular n n yüzde 20 si, ani geli- n n oluflumuna iliflkin flu bilgileri veriyor: flen tafl n kanal t kamas sonucu oluflan Safra tafllar safra içindeki kese iltihab yani akut kolesistit tir. Bu kat lar n çökelmesi ile oluflur. hastalar n yüzde 10 unda sar l k, kolanjit Genel Cerrahi Uzman Op. Dr. Coflkun Görmüfl Tafllar n büyük k sm kolesterol içeriklidir. Safra kesesinde tek tafl olabilece i gibi say n n binlere ulaflt durumlar da vard r. Sar fl n bayanlarda, fliflmanlarda, çok h zl kilo verenlerde, uzun süre damar yolundan beslenenlerde, midesinin bir k sm ameliyatla ç kar lm fl olanlarda safra tafl s k görülür. Hastal - (d fl safra yollar iltihab ), pankreatit gibi a r komplikasyonlar görülür. SAFRA KESES HASTALI ININ TANISI VE TEDAV S Günümüzde safra kesesi hastal tan - s konulmas nda en yayg n kullan lan yöntem ultrasonografi. S k yap lmas n n hastaya hiçbir zarar yok. Nadir olarak safra kesesinin fonksiyonunu de erlendirmek için ilaçl filmler çekilebildi ini belirten Genel Cerrahi Uzman Op. Dr. Coflkun Görmüfl, safra kesesi tafllar n n tedavisiyle ilgili flu de erlendirmeyi yap - yor: A zdan ursodeoxycolic asit ve benzerlerinin verilmesi baz safra tafllar n n tedavisinde olumlu sonuçlar veriyor. Ancak bunun baflar oran çok düflük kal yor ve hastalar n yar s nda ilk 4 y l içinde tafllar tekrar olufluyor. Günümüzde safra kesesi tafl na ba l flikayeti olan hastalarda alt n standart laparoskopik kolesistektomidir. Bu yöntemle gerçeklefltirilen operasyon az a r l olur ve hasta 2-3 gün içinde iflinin bafl na dönebilir. Safra kesesinin tümü al narak, hastal k nüksü, yeniden tafl oluflumu, kanser ve komplikasyon geliflimi olas l ortadan kald r lm fl olur. Safra kesesinin olmamas insanlarda ciddi hiçbir soruna yol açmaz. Ba ms z Siyasi ve Aktüel Gazete Y l: 3 Say : 31 May s 2012 Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... Avrasya Hospital'den Genel Cerrahi Uzman Op. Dr. Coflkun Görmüfl ile safra kesesi tafllar n n kansere yol aç p açmad n tan ve tedavisini konufltuk. Avrasya Hospital den DO UM SÜRPR Z Zeytinburnu Haber Yazarlar n n Juri Üyeli i yapaca Avrasya Hospital Coçuk fienli i Program na nas l kat lacaks n z? Do um Hikayeniz Size Sürpriz Hediyeler Kazand r yor. Sevgili Anneler! 26 May s 2012 de Düzenlenecek Olan 2. Avrasya Kardeflli i Çocuk fiölenine Do um Hikayelerinizle Renk Vermek ster misiniz? Do um hikayelerinizi isterseniz facebook sayfam z n mesaj bölümünden, istersenizde mail adresi spam botlara karfl korumal d r, görebilmek için Javascript aç k olmal d r adresine mail at n, sürpriz hediyelerimizden birini kazanma f rsat n yakalay n K MLER KATILAB L YOR? Hastanemizde do um yapm fl tüm bayanlar, eflleri ve çocuklar yar flmam - za kat labilir. YARIfiMANIN ÇER NASIL OLACAK? ster Ebeveyn, ister Avrasya'da hayata gözlerini açan evlad m z, isterlerse de her ikisinin birlikte kaleme alacaklar " Dö um Hikayesi" ni en fazla 12 punto ve bir A4 ka d n aflmayacak flekilde yazarak gerek mail, gerekse posta ya da elden Avrasya Hospital'a tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Jüri Üyelerimiz Zeytinburnu Haber Yazarlar,Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri, Baflhekim ve Baflhekim Yard mc lar, Kad n Hastal klar ve Do um Uzmanlar m z, stanbul Times Yazarlar Son Kat l m Tarihi: 15 May s 2012 Ö retmen Mustafa Aslan'a sat rl sald r stanbul Zeytinburnu'nda bir alt geçitte, kaza sonras üzerine beton duvar düflen otomobil hurdaya döndü.olay, Topkap Altgeçidi'nde Yedikule Sahil Yolu istikametinde saat s ralar nda meydana geldi. Burak Y lmaz yönetimindeki 34 VDF 71 plakal otomobilin lasti i seyir halindeyken patlad ve araç kald r ma çarpt. Ne olup bitti ini anlamaya çal flan Y lmaz, otomobilinden indi. Lasti ini de ifltirmeye çal flan Y lmaz' n otomobilinin üzerine üst geçidin kolonlar n gizlemek için kullan - lan beton blok düfltü. Otomobil, kullan lamaz hale gelirken, Y lmaz y k lan duvar n alt nda kalmaktan son Zeytinburnu'nda ilkö retim okulu ö retmeni Mehmet Arslan' n, bir ö rencinin yak nlar taraf ndan döner b çakl sald r ya u rad öne sürüldü. Zeytinburnu'nda ilkö retim okulu ö retmeni Mehmet Arslan' n, bir ö rencinin yak nlar taraf ndan döner b çakl sald r ya u rad öne sürüldü. B ça tutmaya çal flan Mehmet Arslan, her iki elinden de yaraland. Arslan' n efli Fatma Arslan, "Doktorlara ve ö retmenlere yap lan bu sald r lar n bir an önce durmas laz m." dedi. Ö retmenin serçe parma nda kal c hasar olabilece i ö renildi. Befl Telsiz Mahallesi, Dr. Reflit Galip lkö retim Okulu'nda görev yapan 6 y ll k ö retmen Mehmet Arslan' n (36), saat s ralar nda iddiaya göre, okul ç k fl 114. Sokak üzerinde bir ö rencisinin yak nlar taraf ndan önü kesildi. 2'nci s n f ö rencisinin yak nlar ile Mehmet Arslan aras nda tart flma ç kt. Kavgaya dönüflen tart flmada ö rencinin day s yan nda getirdi i döner b ça- ile Mehmet Arslan'a vurmaya çal flt. Bu s rada b ça tutmaya çal - flan Mehmet Arslan' n her iki eli kesildi. Sald rganlar yaya olarak kaçt. Mehmet Arslan' n yaraland n gören vatandafllar yard m na kofltu. Arslan Bezmi Alem Vak f Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi'nde tedavi alt na al nd. SERÇE PARMA I ESK S G B OLMAYAB L R Eflinin yaraland n duyunca hastaneye koflan hemflire Fatma Arslan, "Bir ö rencinin yak nlar döner b ça ve sopayla sald rm fllar. Kocam b ça tutmak isterken her iki elinden yaralanm fl. Doktorlar serçe parma n eskisi gibi kullanamayabilece ini söylediler. Doktorlara ve ö retmenlere yap lan bu sald r lar k n yorum." dedi. Arslan' n sa l k durumu ile ilgili bilgi almaya gelen e itim sendikalar ndan Türk E itim-sen görevlisi Mustafa Kavlu, Milli E itim Bakan Ömer Dinçer'in ö retmenlere sahip ç kmas gerekti ini ve bir an önce sald r lar n durmas gerekti ini söyledi. 'MEHMET HOCA ANNE-BABA fiefkat YLE YAKLAfiIRDI' Mehmet Arslan' n ö rencilerle çok ilgili oldu unu ifade eden ayn s n fta ö renim gören baflka bir ö rencinin velisi Kumru Üzer, "Mehmet Hoca, ö rencilere anne-baba flefkatiyle yaklafl rd. Çal flkan ya da tembel ö renci ay r m yapmadan velilerle sürekli toplant yapard." dedi. Beton Blok Arac n Üstüne Düfltü anda kurtuldu. Burak Y lmaz olay flöyle anlatt : "Lasti im patlad. Otomobilime bakmak için araçtan indim. O s rada beton duvar araban n üzerine düfltü. Neye u rad - m flafl rd m. Ezildim zannettim." Kaza sonras beton duvar n düfltü- ünü ifade eden çevredekiler de alt geçidin inflas nda eksik malzeme kullan ld n iddia etti. Kaza sebebiyle trafik bir süre aksad. Polis, kazayla ilgili soruflturma bafllatt...

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( )

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( ) BASINDA TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ (2007-2011) TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI GENEL MERKEZ Ziya Gökalp Cad. Aydo mufl

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Celişimi...1 B. Protokolün Anlam ve Önemi... 6 C. Protokol Mevzuatı... 13 D. Kurumlarda Protokol Müdürlüklerinin Kuruluşu ve Görev - Yetki - Sorumlulukları...

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı