Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51"

Transkript

1 Erdal KARADEM R; Son y llarda özellefltirme çok yayg n, özellefltirmenin ekonomi politikalar üzerine yaklafl m, dengeleri nas l etkiledi i ve bunun siyasetle olan iliflkisi nedir, ne de ildir? AKP nin politikalar ndan bahsederseniz, teflekkür ederiz. diyerek sözü Aziz KONUKMAN a verdi. 81 ilimiz var. Siirt hariç 80 ili dolaflt m, gezici vaiz olarak. Emek platformunun çeflitli bileflenleri olarak, TMMOB, Türk Tabipler Birli i gibi. Sorulan sorular hep denge ve dengesizlik üzerine idi. Konuflmalar mda acaba baflla de ifltirip denge ve dengesizlik üzerine bir bafll k at p öyle mi konuflsam diye düflünüyordum. HKMO yu kutluyorum. Zaten bana göre odan z çok radikal, gündemi önceden gören, yakalayan bir örgüt. Yöneticileri de ifliyor bu özelli i hiç de iflmiyor, yöneticilerini kutluyorum. Matematiksel iktisadinin duayeni Çiang diye biri var. Dengeyi nas l tarif ediyor diye bakt m. De iflme e iliminin olmamas. De iflme olmay nca iliflkiler nas l yürüyecek, bir ad m ileriye gidecek. dealize ederseniz hayat n bitti i yer gibi bir fley oluyor. Cennete gitti iniz zaman, s n fs z toplum. Bu matematiksel bak fl nas l geldi ine bakt - mda adam n referanslar nda fizik var. ktisatç ama fizi e öykünmüfl. Hatta analizlere bakt m statik karfl - laflt rmal denge analizi diye geçiyor birinci bölüm. kinci bölüm karfl - laflt rmal dinamik analizi. Bir denge durumundan di er denge durumuna nas l geçiyoruz diye bakt - m zda iç dinamikler, d fl dinamiklerle karfl lafl yoruz. ç dinamikler bazen yetersiz kald zaman, d fl dinamikler devreye giriyor. Türkiye ye gelirsek, 80 öncesi toplumsal uzlaflmalar yla, s n fsal uzlaflmalar yla oluflturdu u bir yap y sadece Türkiye de il, üçüncü dünya ülkelerin hemen hepsi toplumbilimciler buna modüs vivendi yön duygusu diye bir tan mda bulmufl. Art k orada tart flma bitiyor. Taraflar istedikleri kadar birbirlerinden farkl konumda olsunlar en az ndan yükseldikleri platformu veri kabul ediyorlar. Bunlar nedir; 1. planlama olacak, 2. karma ekonomi olacak, kamunun ekonomiye meflruiyeti vard r. 3. eme in bir flekilde hak etti i, adil ücretin verilmesi. Verdi in katk n n karfl l n alacaks n. Kapitalizmde bu yap l yorsa zaten sömürü kalkm fl olur. Bunlar 80 li y llarda ciddi bir flekilde erozyona u rad. O dönemin küreselleflme süreci, kapitalizmin inan lmaz geliflme yasalar çal flmaya bafllad. Yeni bir altüst olufl, yeni bir denge içinde dengesizli i bar nd r r. Bu dengesizlikler neoklasik iktisad n öngördü ü k sa dönemli dengesizlikler de il. Çok ciddi dönüflüme neden olan ciddi fay hatlar. Toplumda yeniden silbafltan modüs vivendi oluflmas na gidildi. Bunu eskisinden ay ran bir özellik burada daha çok egemen bir ideolojinin dizayn etti i bir modüs vivendi.kat - lanlar kat lm fl gibi, onlara da soruyoruz, onlardan da görüfl al yoruz, - mufl gibi. Yeni modüs vivendinin burjuva demokrasisinde ayr ld bir yer var. yi yönetiflim dedikleri üç koltuk var bu tan m Birgül hoca yap yor çok güzel bir tanesi eme in, özel sektör, devlet ve sivil toplum örgütleri, genellikle sermaye tabanl, Soros destekli. Nihayetinde bunlara bakt n zda flunlar görüyorsunuz. Özel sektör bizahiti kendisi, devleti kaz d n z zaman sonunda sermaye ç k yor, sivil toplum örgütleri yine sermaye tabanl yine onlar ç k yor. Eme in herhangi bir flekilde referans olma özelli i yok. Dolay s yla iktidar her üç koltu un da sermayeye terk edildi i yeni bir modüs vivendi anlay fl. Burada genifl halk y nlar yok. Eskinin sosyal demokrasisi bizim eski aray fllarla görmek isterseniz yan l rs n z s n flar üzerinden tan mlayan de il, deminki söyledi im kimisi STK lar üzerinde, kimi devlet üzerinden kamu eflittir devlet olarak gören de var. Kamunun devletten görece biraz farkl l var. Kamusal alan dedi- imiz bütün kazan mlar eme in kazan mlar. Devlet genifl halk y nlar n bu haklar vermifl de il yoksa. flçi s n f n n müthifl mücadelesi sonucu devletin bir dönem eme in lehine çevirdi i kazan mlar. MF hani bir gün gelip 15 günde 15 yasa ç - kart ld ve bu toplum sessiz kald. Hatta parlamentodakiler neye parmak kald rd klar n bilemediler. Cumhuriyetin kuruluflundan günümüze kadar oluflturulan ne kadar modüs vivendi varsa bir bir tasfiye edildi. Üstelik sivil bir yönetim ile. Bugün ne fleriat, ne askeri darbe diyen arkadafllar özellikle söylemek istiyorum. Üçüncü alternatifi o arkadafllar seslendirmiyorlar. Ne fleriat, ne askeri darbe, ne de sivil darbe. Çünkü bu yeni modüs vivendi asl nda bir sivil darbe. Sermaye s n f - n n burjuva hukukunu kullanarak yapt bir darbe. 12 Eylül ile bafllayan bir süreç oradan da bu darbe sizi ç kartmaz. Toplumun modüs vivendi duygusuna hitap edecek anayasa ç kmaz bundan aldatmaca olur. O zaman flöyle bir durum ortaya ç k yor. Bu yeni model özellikle sosyal demokrasi aç s ndan ya siz eskinin kaybedilen baz ayg tlar na Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51

2 sahiplenme durumuna düflüyorsunuz bu muhafazakarl a do ru gidiyor. Ya da iflçi s n f n n buluflma noktas olan siyasal partilerle emekten yana olan partilerle, sosyal demokrat partilerin ittifak aray fllar na yönelmesi gerekiyor. Baflka bir seçenek yok. E er siz ikinciyi yapam yorsan z o zaman bu modüs vivendiyi kabul ediyorsunuz demektir. Art k iktisat politikalar özellefltirilmifl demektir. Ben iktidara geldi imde farkl bir model önermiyorum. Emekten yana olanlara da sermaye temsilcilerine de ayn güvenceyi veriyorsunuz. Seçimler öncesi verilen mesajlara bakt m, hepsi ayn mesaj verdi, biz AKP den daha iyi yapar z. IMF, Dünya Bankas programlar n n yeni sesi biz olaca z. CHP nin içinde gerçekten O uz hoca gibi emekten yana insanlar var. Ben de üyeyim. Ama sistemin içinde belirleyici olan bu de il. Belki vitrinde tutmak için iyi bir örnek de olabilir. Siz emekten yana bir fley söylemiyorsunuz dendi inde gösterilecek gerçekten sayg n kifliler ve sayg n yerlerde görev alanlar var. Politikalar n nihayi gelifliminde ne rolü var derseniz üzülerek söyleyeyim bu modüs vivendi iç dinamiklerle olmad. Bu yeni modüs vivendiye d fl dinamiklerle geldik. Bu d fl dinamikler tamamen iç dinamiklerle kopuk çal flmad. Hakim iliflkiler aç s ndan söylüyorum, iç dinamikler de bunu kabullendi. Kans z oldu, öyle direnifl, mücadele olmad. Asl nda yeni oluflum bir dengedir. Ard ndan oturum yöneticisi Erdal KARADEM R sözü Sezai TEMEL- L ye verdi. Dolay s yla siyasetin ekonomi alan na etkisini engellenmek asl nda tam da kendi kurgusunun bozulmas n engelleyecek bir örgüyü yaratmaktad r Beni buraya davet etti iniz için çok teflekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir yer. Yaln z bir sorum var, dengeler konusu için beni davet etmiflsiniz, ama ben dengesizim! Dolay s yla bu konuda pek fazla fley bilmiyorum. Bu denge meselesini de oldum olas pek idrak edemedim. ktisat fakültesine girdim, birinci s n f denge konusu bafllad. Bir hocam z girdi derse ve tahtaya iki çubuk çizdi. Dedi ki Bu iki çubu- un kesiflti i yer denge. fiimdi biz de matematik formasyondan geldi- imiz için öyle olacak baflka çaresi yok. Ayn kadranda birisi azalan e imli birisi artan e imli ise eninde sonunda bunlar kesiflecek. Birkaç hafta geçti kararl dengeyi ö rendik. Dengelerin kararl oldu unu ve sapmayaca n söylediler, yine denge. Zaman geçti Keynes i ö rendik, Keynesken denge ile art k ifller büyüdü domates ekmek pazar n n ötesindeki dengelere, yani ülke ekonomisinde dengelere bafllad k. Ama hep denge, tabi biz hala dengesizdik. Dengesizlik ile ilgili bir fleyler ar yorduk, Dengesizlik Keynesçili- i diye bir fley geçti elimize. Kofla kofla Tülay hocan n kap s n çald k Bulduk dedik. flte budur bizim ekolümüz, Yok dedi o sizin iflinize yaramaz geçin bir kalem, onun da ucu bir dengeye var r. Dolay s yla bir dengesizliktir gidiyor. Ama inatla hala denge anlat l yor. Bir denge var ve bu denge bir kurtuluflun, bir olumlanacak fleyin içinde. Nas l oluyor bu diye bakt n zda farkl bir yerden ele al p konuflmak gerekli diye düflünüyorum. Gerçekten biz 80 lerin bafl nda ktisat Fakültesinde dengeleri okurken tüm derslerimizde bir denge vard. Dünyada k yamet kopuyor, Latin Amerika kavruluyordu iflkenceleriyle idamlar yla, askeri diktatörlükleri ile. Türkiye kavruluyordu. Yeni dünya düzeni, flimdi küreselleflme dedi imiz mevzunun alt yap s tüm dünyada, özellikle çevre ülkelerde örülmeye bafllam flt, ama biz inatla dengeyi okumaya devam ediyorduk. Bugün de öyle, bugün iktisat fakültelerine gitti inizde, hatta iktisat fakültelerine de il de herhangi bir yerde iktisada dair bir fley konuflmaya bafllad n zda dengeler üzerinden konuflmalar n gerçekleflti ini görürsünüz. O yüzden etraf n za bakt n zda iflte Yunanistan yener, Irak ta savafl vard r ve masum insanlar her gün ölür, Türkiye anneleri çocuklar n gömer, bunca yoksulluk, açl k, iflsizlik vard r, ama denge vard r! Bu denge ne menem bir fleydir ki, bu insanl n sorunun binlerce y ld r çözememifltir, ama yine de denge vard r. Bu denge asl nda ideolojik bir meseledir. Mevcut dengesizliklere karfl n oluflturulabilecek tüm argümanlar n, tüm hareketlerin, tüm savafl n önünü kesmek için bir barikatt r. Bu denge meselesi olmasayd, o zaman ifl daha zordu. Peki bu denge meselesini ne dillendirmektedir? Bilim. Hangi bilim? Bu sermayenin bilimidir. ktisat sermayenin bilimidir. Sermayenin biliminin en önemli yan, di er bilimler üzerinde de bir tahakküm oluflturmas d r ve di- er bilimleri de zapturapt na alm flt r. Yani kapitalizm bu anlam yla baflar l d r. Çünkü tüm bilimlere 52 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça

3 bakt n zda iktisadi meselelerin çözümüne yönelik bir iktisadi akl ki bu dengeyle anlat lan bir mevzu bütün bilim alanlar nda hakim ideolojisini korumufltur. Yani iktisaden yararl ysa iktisaden anlaml ysa bilim çal flmaktad r. Bir kere bu bilimin sorgulanmas gerekmektedir. Yani tüm meselelerden önce o iktisadi rasyonalite, iktisadi ak l gelip o kendine denge dedi imiz o merkezi oluflturmufltur. Bu böyle olmad sürece yarars zd r, ifle yaramaz. Mesela açl k meselesini çözmek için iktisadi rasyonalitenin d fl nda bir fley söylüyorsan z siz dengesizsinizdir, ak l d fl d r, bilimsel hiçbir de eri yoktur. Bilim olarak o kendi hegemonyas n kurarken, bunun d fl ndaki tüm söylemleri bilim d fl na tafl r. Sermayenin bilimi tabi bunu yaparken asl nda denge konusunda örmüfl oldu u barikatlarla içeriye bir fleyin girmesini engellemeye çal flmaktad r. çeriye girmesini engellemeye çal flt fley siyasettir. Bütün ekonomi meselesi, bütün söylem - ki, son yirmi y lda s kça dile getirilen mevzu ekonomi ile siyaseti birbirinden ay ral m. Ekonomik meselelere siyaseti kar flt rmayal m. Çünkü ekonominin kendine has bir çal flma dinami i vard r, siyaset buna kar fl rsa olay bozulur. Siyaset olarak tan mlad da bildi imiz tipik siyasetçi profili götüren, kaynaklar çarçur eden, yolsuzlu a ad kar flan, akl basmayan, yani siyaseti tu-ka-ka yapman n profili de oluflturulmufltur. Dolay s yla siyasetin ekonomi alan na etkisini engellenmek asl nda tam da kendi kurgusunun bozulmas n engelleyecek bir örgüyü yaratmaktad r. Bu bu kadar basit, ama bunun çal flma mekanizmalar, sistemleri çok karmafl k. Bu karmafl kl k nereden geliyor diye bakt m zda; bir, siyasal ve sosyal yap lar iktisadi çekirde e göre iktisadi merkeze göre kendilerini bir kere dönüfltürmeye bafllad ktan sonra buralarda k r lma noktalar yaratam yorlar. Yani alternatif olarak söylemeye çal flt m z fleyler bile asl nda bir alternatifsizli in, yani çemberin içinde kalman n meselesi oluyor. Sermayenin kendi dolan m na göre örgütlenmifl, yap lanm fl bir toplumsal yap içindeki alternatifler yine sermaye karfl t durmaks z n yine seçenek üretebiliyor ki, O uz hocam n söyledi i gibi sermaye birikim farkl laflmalar n izliyoruz. Bazen bu sosyal devlet olarak karfl m za ç k yor, bazen iflte etkin devlet olarak karfl m za ç k yor, bazen STK lar n daha öne geldi i hay rsever iliflkilerin öne ç kt gruplar ortaya ç k yor. fiu ç k yor, bu ç - k yor, ama toplumsal yaflam sermayenin kendi dolay n n d fl nda bir üretkenli i görebiliyoruz. ktisadi anlamda da bu böyle, farkl iktisadi yap lanmalar dillendiremiyoruz, örne in kamu iflletmelerinin bile kitlenin özellefltirilmesinde bu çok konuflulan bir fley kitle özellefltiriyor diye biz dövünüyoruz. Kitleyi özellefltirmeye tabi biz karfl y z, ama kitlenin nas l çal flt r lmas gerekti- ine dair sermaye dolay m d fl nda bir fley üretemiyorsan z, kitlenin kamuda olmas yla özelde olmas aras nda bir fark yok. E er kitleler kar merkezli sermaye dolan m na çal fl - yorsa kitlenin mülkiyetinin orada ya da burada olmas n n toplum aç - s ndan çok önemli bir katk s yok. Üçüncüsü tabi kültürel. Bu üçünü birlefltirdi imizde zaten trio-iktidar ortaya ç k yor. Dolay s yla kapitalizm baflar s trio-iktidardan geçiyor, yani asl nda hepimize sirayet etmifl, sermayenin o mant n n içsellefltirmesinden gücünü alm fl bir yap karfl n za ç k yor. Bunun karfl tl n nerede kurabiliriz? Bunun karfl tl n eme in dolan m nda bulabiliriz. Tam da sermaye dolan m - n n karfl l eme in dolan m n nda ancak görülebilir ki, buradaki mesele de art de er meselesidir. Art de- er, emek taraf ndan üretilip, sermaye taraf ndan el konulan bir fley ise, el koyma mekanizmalar n n önüne bir engel çekmelisiniz ki sermayenin sönümlenmesi ya da bu dolay m sürecinden k r lmas gerçekleflebilsin. Yoksa art de er iliflkileri e er sürüyorsa, burada bir k - r lma yaratmak mümkün de ildir. Dolay s yla ortada bir denge yoktur. Ortada olan savafl md r. Savafl as l oland r. Bu savafl n dayand dinamikte sermaye ve sermaye karfl tlar aras ndaki meseledir. Bu meselede o zaman emek sermaye karfl tl n biz genel anlam yla okudu umuzda bir savafl m üzerinden, bir dengesizlik üzerinden konuya yaklaflmam z gerekiyor. Emek sermaye karfl tl meselesini bu kadar ciddi bir biçimde ele ald m zda toplumsal çeflitlili i nereye oturtabiliriz dedi imizde asl nda bir soyutlama yap yoruz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 53

4 Örne in devletin pozisyonunu iyikötü devlet, sermayeden veya emekten yana devlet diye ay rt etmek yerine bu çerçevede okudu umuzda devletin pozisyon al fl n içinde bulundu u birikim rejiminin dinamikleri ile flekillendi ini görüyoruz. Sosyal devlet, bir sosyal devleti infla edelim. Nas l infla edeceksiniz? Sosyal devletin inflas nda e er sermaye karfl t bir yap lanmay beceremiyorsan z, orada infla edece iniz sosyal devlet art k aktar m mekanizmas n n elveriflli koflullar na göre ortaya ç km fl bir devlet oluyor ki, zaten zaman gelince tasfiye ediliyor. 80 lerde de yaflad m z buydu, sosyal devlet tasfiye edildi, edilmeye de devam ediyor, k r nt lar da temizleniyor. Yerine flimdi kalk p, o y llar n sosyal devletini infla etmeniz mümkün mü? Geçmifl ola, sermaye o istasyonlardan geçti gitti. Siz flimdi o istasyonlarda bofluna beklersiniz, o tren geçti art k ve geri de gelmez. Gelmez çünkü; yeni bir birikim rejiminin dinamiklerini farkl laflt rm flt r, emek kompozisyonu da farkl - laflm flt r. Peki biz bu dengesizlik süreçlerinde, emekten yana, sermayenin bu ac mas z insani olmayan, do a karfl t, çevre karfl t k saca yaflam karfl t sürecinin içine emekten yana olan bu meseleyi nas l koyaca- z derseniz, bunun yolu siyasetten geçiyor. Nas l bir siyasetten geçiyor derseniz; bunun yolu özgürlük meselesi kadar eflitlik meselesini de ortaya ç kartan eflitlik mücadelesini, eflitlik savafl n öne ç kartan bir yoldan geçiyor. O zaman flöyle diyebiliriz. Emek sadece fabrikalara s k flm fl iflçi s n f yla s n rland r labilecek bir fley de ildir. Emek tüm toplumdur. Tüm toplumun kapitalizme karfl mücadele edebilmesi için örgütlenmesi, ancak ve ancak bu savafl mda eflitlik yolunda ad mlar n at labilmesine olanak sa layabilir. Dolay s yla bir eflitlik mevzusunu getirip önümüze koymam z laz m. Bu eflitlik mevzusunu olgunlukla oluflturacak bir siyaseti önümüze koymam z laz m, yoksa siyasette dengelerin flöyle, ya da böyle olmas bizim aç m zdan özellikle bu eflitlik mevzusunu önemseyen bu mücadeleyi sürdüren veya bu türden bir yap n n insanl k aç s ndan önemli bir aç l m sa layaca n söyleyenler aç - s ndan bir önemi yoktur. O uz hocam belirtti, cari aç k var, tasarruf aç var, kamu aç var. Aç k var çünkü bugünün sermaye örgütlenmesi aç k üzerinden art k aktar yor. Art de er üretimine ba l olarak bir fleylerin yerine art k aktar m iliflkilerine b rakt için özellikle çevre merkez iliflkilerine de art k aktar - m na olanak sa layacak mekanizmalar finansal piyasalarda aç klar üzerinden yürüyor. Siz bugün kalk p deseniz ki, ben bu aç klar tasfiye edebilecek bir program hayata geçiriyorum. O zaman dönüp üretim cephesine bakt n zda Bu türden yap lanmaya uygun bir üretim aflamas yla da karfl laflamayaca z. Di er taraftan s rf iktisadi aç klar n tasfiyesiyle de ifl hallolmayacak. E er bugünkü aç klar kapatman n yolu daha fazla emek sömürüsünden geçiyorsa, o zaman içerde yaflayaca n z tablo sizi çok daha vahim bir yere götürebilir. Çok daha vahim bir yere götürmesinin asl nda ipuçlar n tam da bu sekiz ayl k dönemde yaflad k. Yani biz bu sekiz ayl k dönemde faflizm ile yüzlefltik. Cinayetleri ile, söylemleri ile, linç görüntüleri ile yüzlefltik. Dolay s yla sermaye birikim rejiminin ilkeleri ile koflut hareket eden bir çat flma alan yaratacaksan z, bu emek referansl olmak zorundad r. Emek referans n skalad n z anda gidece- 54 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça

5 iniz yer, sermayenin veya anti-kapitalist kimli ini yitirmifl bir yer, faflizm olaca n n ipuçlar n gördük. Peki AKP nin baflar s nereden geliyor, ekonomik baflar lar ndan m? Bir kere AKP nin baflar s fluradan geliyor. Bugünkü sisteme bir seçenek üretememekten geliyor. Yani biraz önce söyledi im anlamda toplumun bu eflitlik mevzusunda, siyaset mevzusunda bunu örgütleyecek bir siyasetin oluflmamas ndan geliyor. Dönüp topluma söyledi iniz fley laiklik ise bu meselenin tüketilmifl olmas ve bu meselinin kendi gerçek sorunlar ile buluflma çizgilerini atlamaman z gerekiyor. Sadece laiklik meselesi ile ifl çözülseydi çok önceden çözülebilirdi, ki laiklik bir uzlafl n n ad d r. Tamda emek sermaye savafl n tasfiye eden bir uzlafl rolü vard r, buray da skalamamak laz m. Örne in bugünkü iktisadi yap y tahayyül edebilmeniz için sosyal bölgelere bakman z laz m. Türkiye de ne kadar emekçi var, ne kadar kendi iflinden kazanan var. Bakt n z zaman emekçi say - lar azd r. Art eme in örgütlenmesine bakal m, eme in örgütlenmesinde bugün bildi imiz klasik anlamda iflçi-çal flan profilinin yerine tafleron, serbest çal flan yar zamanl çal flan gibi kimlikler gelmifltir. Üçüncüsü, eme in kendi içinde hiyerarflik bir yap oluflturmas d r. Yani kalk p, eski sol söylemle, zincirlerinizden baflka kaybedece iniz bir fley yok demeniz çok anlaml de ildir. Doktorlar n; mühendislerin, hepimizin kaybedecek çok fleyi vard r. Dolay s yla eme in kendi hiyerarflisi içinde bir da n kl k vard r. O zaman bizim burada eflitlikçi söylemi üretebilece imiz siyaseti koyabilece imiz fley bize flunu gösteriyor; bu sistemin yaratm fl oldu u en önemli karfl tl k, izdüflüm nerededir? Yoksulluktad r. Ciddi bir yoksullaflma süreci yaflanmaktad r. Yoksul dedi imiz fley, bir ma duriyetten, ma dur edebiyat ndan kurtulmas gereken bir fleydir. Yoksuldur, yard m edilmesi gerekir gibi al fl la geldik düflüncelerin ötesinde sistem bir yoksullaflma süreci yaratmaktad r. Bu yoksullaflma sürecinin ortadan kald r lmas n sa layacak bir politikan n, bir siyasi sürecin eflitlik mücadelesi ile birlikte düflünülmesi gerekir. Sol bunu becerememifltir. Sol bunu yapamad nda yerini yoksullu un yönetilmesi politikalar na rahatl kla b rakm flt r ve yoksulluk yönetilmifltir. Yoksulluk iyi yönetildi i için de yoksullar n oylar, hatta Kürt bölgelerindeki yoksullar n bile oylar AKP ye gitmifltir. Bu çok flafl rmamam z gereken bir fleydir, çünkü böyle bir seçeneksizlik alt nda yoksullaflan kitleler kendi dayan flma mekanizmalar n, özellikle toplumun kendi içine sinmifl cemaat iliflkilerinde bulmufltur. Bu cemaat iliflkileri sadece dini cemaatlerle de s n rl de ildir. O dayan flma örgüsünün ancak böyle sosyal politikalar n üretilmedi i yerlerde bir eflitlikçi siyasetin dillendirilmedi i yerlerde bu türden kapal toplumlara özgü cemaat iliflkilerinin hakim oldu u bir yap kendini öne ç karm flt r. O yap n n bozulmas n istemedi iniz zaman olanla yetinmelisiniz. Bu yap n n baflka bir yap ya evrilmesi ancak bütün bunlar n tasfiyesine olanak verecek, baflka bir hayat, baflka bir Türkiye, baflka bir dünyay mümkün k lacak siyasetlerle oluflturulur.belki bunu konuflanlar vard r, bunu yazanlar vard r. Bunun bir de toplumun diline dönüfltürülmesi laz m. Onun günlük yaflam na ulaflt - r lmas laz m. Bu anlafl lamadan, içsellefltirilemeden, toplumdan o siyasete toplumdan bir refleks gelmeden bunu gerçeklefltirmek pek mümkün de il. Bunun için tabi toplumsal hareketler önemlidir, demokratik kitle hareketleri önemlidir, hatta sivil toplum kurulufllar önemlidir. Fakat bugün demokratik kitle örgütleri, STK lar, hatta toplumsal hareketlerde maalesef az önce söyledi im o cemaatvari yap lar aflamamaktad rlar. Yani toplumla buluflamamaktad rlar. Eski siyaset dili onlar kendi cemaatlerine hapsetmektedir. Dolay s yla bu iliflkilerin k r lmas toplumla bu siyasetin buluflmas ndan geçiyor. Bu siyasetin nas l örülebilece i soru-yan t bölümünde konuflulabilir. Beni sab rla dinledi iniz için teflekkür ederim. Say n Sezai TEMELL nin konuflmas n n ard ndan Erdal KARADE- M R sözü flöyle devam ettirdi. Arkadafllar san r m 45 dakika l k bir süremiz kald program n bitmesine. Dolay s yla e er sizlerin kat l - m k sa öz ve kifliye yönelik olursa konuklar m z da buna uygun cevaplar verecektir. Son 45 dakikam z da rasyonel bir flekilde bitirelim istiyorum. Arif DEL KANLI Burada, bizim bu türde toplant lar m zda devaml yan m zda olan, bizi ayd nlatan, mesle imizin d fl nda bizden ayd n, üstün, düflünceli insanlar n gelip kurultaylar m zda, seminer ve e itimlerimizde bizlerle olmalar ndan dolay kendilerine çok teflekkür etmek istiyorum. Ama lütfen bu ayd nlatmalar n z ve katk lar n z sürdürün lütfen. Gelelim sorulara; benim gözlemledi im kadar yla dünyada kapitalizm, emperyalizm bafl bofl dolafl yor ve dünyan n alt n üstüne getiriyor. Savafllarla, sömürüyü artt rarak, sermaye için kurdu u özel serbest dolafl mla, küreselleflme ile dünyay hallaç pamu u gibi at yor. Bütün bu bask lara ra men çeliflkiyi içinde toplayan bir tav r acaba görülmeye baflland m? Yani sermayenin karfl s nda emekte toparlan p kendisini siyasi bir mücadele gücü olarak toparlamaya bafllad m, yoksa ne zaman bafllayabilir? Say n Sezai Temelli hocamdan bunun cevab n rica ediyorum. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 55

6 Bir di er soruma gelecek olursak, Türkiye de daha burjuvazinin demokrasisi yaflanm yor ne yaz k ki! Yaflanmad fluradan belli, elit 550 adet milletvekili seçtik. Bu 550 milletvekilini üç partinin lideri seçti. Bizler seçmedik. Diyorlar ki delegeler seçti. Delegeleri seçen kim? Yine parti baflkanlar. Demokrasi bu de ildir. Demokrasi partinin taban ndan gelen güçle aday belirlemesidir. O nedenle parti içi demokrasiyi Türkiye nin kurmas gerekti ine inan yorum. Az evvel bahsedilen eflitlik meselesinden ötürü, bozulan eflitlikten dolay bu soruyu say n konuflmac arkadafllar ma yöneltiyorum. Mustafa Onur G R fiken ( TÜ, JFM) Merhaba, benim sorum O uz Bey e olacak. Siz konuflman z s ras nda AKP ve MHP nin sermaye partileri oldu unu söylediniz ve kendi partinizi bunun d fl nda tuttunuz ki bana göre de il. Ama ben yine de sizin söyleminizden yola ç karak CHP yi sermaye partilerinin d fl nda tutaca m. Madem CHP sermaye partilerinin d - fl nda neden AKP ve MHP ile siyasi dengesizliklere imza att? Ne gibi derseniz e er, bunlardan birincisi baraj meselesi. Madem dengesizlikler var ortada, %10 baraj halk n tamam n n temsil edilmesini engelliyorken nas l çözüm bulunmas bekleniyor? kinci sorum ise sermaye partisiyle denge kurma çaban z üzerine. Cumhuriyet mitingleri düzenlendi ve CHP ile MHP ayn mant klarla hareket etti. Fakat y llarca birbiri ile çeliflen düflüncelerden nas l böyle bir denge kurma çabas gerçeklefltirildi? Bunlar merak ediyorum.teflekkürler. Ayd n ÖZTÜRK Benim sorum say n O uz hocama olacak. Say n hocam dedi ki Toplumdaki dengelerin sa lanabilmesi için dengesizlikler gerekir dedi. Ben sözkonusu dengesizliklerin befl y ll k AKP hükümetince fazlas yla yarat ld na inan yorum. Sosyal adalet olsun, ücretlilerin haklar n n mahvedilmesi olsun birçok adaletsizlikler gerçekleflti ve toplumda düzensizlikler olufltu. Acaba CHP hükümeti bu adaletsizlikleri tekrar dengeleyebilmek için ne gibi politikalar üretti, üretti i politikalar acaba halka aktarabilir mi? Teflekkürler. U ur ACAR (DEÜ, Jeofizik Müh.) Benim sorum O uz hocama olacak. Önceki konuflmas ndan ufak bir örnek vermek istiyorum. Dedi ki Türkiye d fl borçlar nda yüksek faiz oranlar var, %19 gibi bir oranla birinciyiz. Arkam zdan Hindistan %8 ile takip ediyor. Bu dengesizlik neye ba l, bu konuyu aç klayabilir veya birkaç örnek ile açabilirseniz sevinirim. Teflekkürler. Asl TOPAL (KTÜ, JFM) çinden yeni ç kt m z bu seçimin sonras nda siyasi partilerin kulland - kavramlar birbirlerine o derece kar flt ki, ideolojik bir tak m unsurlar n art k ortadan kalkt n düflünüyorum. Toplumun yön duygusunda da önemli bir etkiye sebep oldu ve böylece do al bir hal ald. Özellikle CHP MHP koalisyonundan bahsediliyordu seçimler öncesinde. Böyle bir yap n n nas l bir mantalite ile sa lanaca n merak ediyordum, e er böyle bir durum gerçekleflseydi. Bu ideolojik karmaflalar n sebeplerini merak ediyorum. Teflekkürler. Eyüp SOPACI (KTÜ, JFM) Sosyal devlet ilkesinin yavafl yavafl kopmas ile özel sektör, devlet ve 56 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça

7 vak flar n bunun yerini doldurmas na bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Bunun için de siz yeni bir siyasetten bahsettiniz. Var olan sol anlay fl n bunu tam olarak yerine getirememesi, iflçi s n f n n kendi vas flar n kaybetmesi. Eme in iflçi s n f ndan ayr larak daha genifl kitlelere yay lmas iliflkilere geçmifltir zaten. Kapitalizm de orta s n flar üretmifltir, çünkü; sosyalistler taraf ndan da üretiliyor zaten. Yeni bir çözüm olarak yeni bir siyasetin üretilmesi, yeni ekonomik önlemler al nmas ile bir girifl yapt n z. Yaln z sistemin, ki sosyal demokrasi de kapitalizmin içerisindeki bir sistemdir veya çözüm aray fl d r. Emekle sermaye aras ndaki uzlafl yoluyla bir fleyler baflarmaya çal fl r, ama o da dengeleri etkilemez, onun ayaklar üzerindedir ve devrimci bir yan yoktur zaten. Dönem dönem bir tak m ifller baflarabilir belki, ama çok fazla ileriye gidemez. Yeni oluflacak siyasetin, Türkiye nin kardinal sorunlar olan ve ekonomi ile direk ba lant l olan Kürt sorunu gibi durumlara nas l bir çözüm üretecek? CHP nin MHP den altta kalmayan bir yan ile bu Kürt sorununa vahflice yaklaflt n hepimiz biliyoruz. Teflekkür ederim. Seçkin fi fi, (ODTÜ, Jeoloji Müh.) Sezai hocaya dürüstlü ünden dolay teflekkür ediyorum. Aziz hocan n 80 öncesi uzlaflma dedi i ile vurgulad n tam olarak anlayamad m, bu konuyu biraz açar m s n z? Bir de sivil darbeden bahsettiniz. Onunda bir tak m yerlerini anlamakta zorluk çektim. Mesela sivil darbe 15 Eylül- 15 Kas m aras sesini ç karanlar m yd, yoksa 14 Nisan eylemlerinde bulunanlar m yd? Yani AKP kanad nda yer alanlar m, yoksa öldürücü olanlar m? Hangisi daha tehlikelidir? Sezai hocam z n laiklik konusunda söyledi i flu vard Laiklik s n flar aras nda bir uzlaflma yaratacakt r açarsa sevinirim. Teflekkürler. Hidayet KARAKUfi Öncelikle konuflmac arkadafllar - m kutluyorum. Soru soran genç arkadafllar m da candan kutluyorum. Benim bugün esas merak etti im ve genelde yan tlanmas n ve düflünülmesini istedi im bir konu var. Sürekli emperyalizmin bizim kavramlar m - z n aras na yerlefltirdi i yeni kavramlarla düflünüyor ve bu yeni kavramlarla hayat ve gerçekleri aç klamaya çal fl yoruz öncesinde demokrasi dedi imiz zaman demokratik kitle örgütleri, sendikalar, dernekler vard ve bunlar demokrasinin ayr lmaz parçalar yd lar. Çünkü bu kurulufllar demokratik bask unsurlar yd da ondan. Bugün sivil toplum örgütleri diyoruz, çünkü sivil toplum örgütleri kavram emperyalizmin dilimize soktu u kavramlardan biridir. Çünkü sivil toplum örgütleri içine vak flar giriyor, cemaatler giriyor, tarikatlar giriyor. Bunlarda tart flma kültürü, demokratik anlay fl, demokratik düflünce yok. Dolay s yla yaflam ve toplumsal çeliflkileri aç klamaya kalkt m zda ve bunlara dayand - m zda emperyalizmin sözcülü ünü yap yoruz. Bu nedenle ben sivil toplum örgütleri kavram n n tart flmaya aç lmas n istiyorum. Teflekkür ederim. Ayhan KALYONCU Benim sorum bu kampa anlam n veren denge üzerine. fiimdi ben çok düflünerek öz bir cümleyle soru soraca m. Sürekli denge arayan bir toplum devrimci, ilerici bir at l m yapabilir mi? Benim sorum bu kadar, teflekkürler. Ulafl AKINCILAR ( TÜ, JFM) Benim sorum Sezai hocaya olacak. Özellefltirmelerin asl nda hatal bir noktadan elefltirildi ini, kitlenin kullan m n n zaten halka hitap etmedi ini söyledi. Geçmiflte kitlenin oluflturuldu u lu y llarda kitlenin oluflturulma sebebi o dönemki sermaye birikim sürecine ihtiyaç duyulmas m? O zamanlarda elinde fazla bü- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 57

8 yük bir sermayesi olmayan iflletmecilere bir olanak, hammadde sa lamak m yd? Yoksa bize söylenen alt oktan biri olan devletçilik, kamu yarar na çal flma amaçl iflletmeler miydi bunlar? kincisi emekçi say s ile ilgili. Emekçi say s n n az olmas ndan dolay m d r, ki bence emekçi say s az de il, tam tersine fazlad r. Acaba eski filmlerdeki gibi bir fabrika kurulur, birçok iflçi gelip çal fl r beklentisi mi vard r iflçilerde? Sonuçta biz ö renciler aras nda bile, ciddi bir emekçi kesim bulunuyor. Siz kendi okulunuzdan da biliyorsunuzdur. Sadece s - navlara girip di er zamanlar nda çal flarak geçinenler var. Bir de yar zamanl çal flan, birkaç ay çal fl p sonra çal flmayan bir devinime maruz kalan kondularda, kenar mahallelerde yaflayan insanlarda emekçi say lamaz m? Gerek kapitalizmin geliflmesi, gerek sermaye belli bir olgunlu a ulaflmad m? Ali Fahri ÖZTEN De erli konuflmac lar n aç klamalar ndan dolay çok teflekkür ederim. fiimdi bir tablo çizildi Bu tabloda Türkiye nin iç ve d fl borçlar konuldu 400 milyar dolar, cari aç klarla milli gelirde bir oran düzenlendi, bir dengesizlik var. Özellefltirme devam ediyor, kamu mallar sat lmaya baflland. Japonya dan al nan düflük krediler ile %19 ile Türkiye sürekli sömürü noktas nda. Sezai hocam bunu siyasetle açmak gerekti ini söyledi. Ama dönüp bakt m zda Türkiye de 70 deki ve 80deki bir askeri darbe ki Arif a abey bunun dün rakamsal de- erlerini verdi. Türkiye de bir milyon üzerindeki insan n fifllendi ini, insanlar n idam edildi ini, iflkenceler ile sakat b rak ld n, toplumda ötekilefltirme konumuna tafl nd n anlatt. Peki Türkiye ad m ad m sömürüye giderken, kamu mallar sat l rken, ülke topraklar sat l rken ve özellefltirme ad alt nda sermaye yaflam alanlar na hakimiyet kurmaya devam ederken, sorun siyasetle nas l çözülecek? Olabilecek mi, bu tahakkümden Türkiye nas l kurtulacak? Özellikle bugünkü parlamento yap - s nda bu mümkün olabilecek mi? Ya da toplumun yar s n n oy verdi i bir yap lanmada toplum gerçekten bunu alg layabilecek mi? Ne kadarl k bir zaman gerekecek, ki bu denge kurulsun. Arkadafllar m z da merak ediyor, bu ç k fl nas l olacak? neyle kuyu kazmak oldu unu belirtti Sezai hocam. Kuyu biter mi i neyle kazarak? Bunun çözümü daha olgun ve pratikte nas l ç kacak? Herkese soruyorum, teflekkürler. Canan YOLCU (YTÜ, JFM) Ben O uz hocam zdan yar m kalan bir aç klamas n bitirmesini rica ediyorum. Bilindi i üzere AKP flu anda halk n gözünde baflar l bir politika uyguluyor gibi görünüyor. Ekonomi konusunda bu kadar aç k verilirken, baz konular n üzeri sürekli kapat l rken, yani ekonomik ve siyasi sorunlar n patlamaya haz r bomba durumuna gelmesine tan k olurken bu hükümet her fleyi toz pembe göstermeyi nas l baflar yor? Bunu farkl partilerimiz nas l oldu da baflaramad? Teflekkürler. Erdal KARADEM R Arkadafllar sorular dinledik, ama vaktimiz olursa yine alabiliriz. Misafirlerimiz de kendilerine yöneltilen sorular not ald lar bildi im kadar yla. En çok soru O uz hocama geldi galiba. Sizinle bafllayal m dilerseniz. O uz OYAN Efendim çok teflekkür ediyorum sorular için, sorusu olmayanlar için de teflekkür ediyorum. Çok say da soru var ve bir k sm birbiriyle ba lant l. Ba lant l olmayanlar da var. Ben s ra ile gideyim ki eksik kalmas n. Belki do ru anlatma yöntemi de ildir, ama tümüne de inip genel bir sunufl yapmakt r ak c konuflma yapman n temeli. Say n Arif Delikanl n n bana yönelik söylemedi i, ama bana yöneltti i soru burjuvazi, demokrasi üzerine oland. Parti içi demokrasisi de bir çeflit burjuva demokrasisidir asl nda. Ama Türkiye gibi bir türlü örgütlenmenin bir düzeye gelemedi i s n f ve özellikle sendikal örgütlenmenin belirli bir düzeye gelemedi i, siyasi partilerin üzerinde bir bask kuramad, kendi adaylar n önerip dayatamad, ama sermayenin dayatt yap larda ön seçim mekanizmalar sorunu çözmez. Hele sizin delege yap n z, hatta partiye kay tl üyelerle yapmaya çal flt - n z ve hatta tüm seçmenler baz nda yapt n z tercihli bir sistemdir. Mesela zmir de bu bölgede 12 aday var, genel parti 24 aday önersin. Bu tabi, alt nda birçok farkl s k nt s 58 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 w w w.a rs iv a Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz Olumlu veya olumsuz yönleriyle özgür kad n hareketi

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. TMMOB M T NG  için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur. BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 [ ] 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan "TMMOB M T NG " için TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler!

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! 12 Temmuz Katliam ; Suç Kan tland! Suçlular Belli! AKP nin Adalet S nav : Baflta A ar olmak üzere 12 Temmuz

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı