Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi"

Transkript

1 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi BULUfi Tasar m ve Matbaac l k Hizmetleri, Ankara Tel : (0.312) Faks : (0.312) ISBN Ankara Türkiye nsan Haklar Vakf, Türk Medeni Yasas na göre kurulmufl, hükümet d fl ve ba ms z bir kurulufltur. Statüsü 30 Aral k 1990 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girmifltir.

2 T HV Türkiye nsan Haklar Vakf T Ü R K Y E NSAN HAKLARI RAPORU Ankara, 2002

3 Ç NDEK LER TÜRK YE NSAN HAKLARI RAPORU G R fi KÜRT SORUNU VE OLA ANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI Kürt Sorunu Ola anüstü Hal Uygulamalar Kürt Sorunu ve PKK YAfiAM HAKKI Ölüm Cezas Yarg s z nfaz Faili Meçhul Cinayetler Kara May nlar Silahl Örgütler ve Yaflam Hakk ZORUNLU GÖÇ K fi GÜVENL HAKKI Kaybedilenler flkence ve Kötü Muamele Ceza ve Tutukevlerinde nsan Haklar AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES KARARLARI DÜfiÜNCE ÖZGÜRLÜ Ü fade Özgürlü ü letiflim Özgürlü ü TOPLANTI VE GÖSTER ÖZGÜRLÜ Ü ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜ Ü NSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA BASKILAR Türkiye nsan Haklar Vakf III

4 KISALTMALAR AB A HK A HM A HS AKPM ANAP BBP BM BMMYK CHP CMUK ÇGD ÇHD DBP DGM DHKP-C D SK DSP DYP E T M-SEN EMEP FP GÖÇ-DER HADEP HD KDP KESK KHK MAZLUMDER MGK MHP M T MKM MLKP MÜS AD MYK OHAL ÖDP PKK PM RP RTÜK Avrupa Birli i Avrupa nsan Haklar Komisyonu Avrupa nsan Haklar Mahkemesi Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Anavatan Partisi Büyük Birlik Partisi Birleflmifl Milletler BM Mülteciler Yüksek Komiserli i Cumhuriyet Halk Partisi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Ça dafl Gazeteciler Derne i Ça dafl Hukukçular Derne i Demokrasi ve Bar fl Partisi Devlet Güvenlik Mahkemesi Devrimci Halk Kurtulufl Partisi-Cephesi Devrimci flçi Sendikalar Konfederasyonu Demokratik Sol Parti Do ru Yol Partisi E itim, Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikas Eme in Partisi Fazilet Partisi Göç Edenler Sosyal Yard mlaflma ve Kültür Derne i Halk n Demokrasi Partisi nsan Haklar Derne i Kürdistan Demokrat Partisi (Kuzey Irak) Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu Kanun Hükmünde Kararname nsan Haklar ve Mazlumlar çin Dayan flma Derne i Milli Güvenlik Kurulu Milliyetçi Hareket Partisi Milli stihbarat Teflkilat Mezopotamya Kültür Merkezi Marksist Leninist Komünist Parti Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i Merkez Yürütme Kurulu Ola anüstü Hal Özgürlük ve Dayan flma Partisi Kürdistan flçi Partisi Parti Meclisi Refah Partisi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu SES S P SPY TBB TBMM TCY TGC T HV T KB T KKO TMMOB TMY TSK TTB TÜRK- fi YÖK Sa l k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas Sosyalist ktidar Partisi Siyasal Partiler Yasas Türkiye Barolar Birli i Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Ceza Yasas Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye nsan Haklar Vakf Türkiye htilalci Komünistler Birli i Türkiye flçi Köylü Kurtulufl Ordusu Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i Terörle Mücadele Yasas Türk Silahl Kuvvetleri Türk Tabipleri Birli i Türkiye flçi Sendikalar Konfederasyonu Yüksek Ö retim Kurulu IV Türkiye nsan Haklar Vakf

5 SUNUfi Türkiye nsan Haklar Vakf n n 1999 y l nsan Haklar Raporu büyük bir gecikmeyle de olsa kamuoyunun bilgisine sunulmaktad r. Y l boyunca yaflanan insan haklar ihlallerini ele alan bu rapor, T HV Dokümantasyon Merkezi taraf ndan haz rlanm flt r. Bu raporda, 1999 y l nda gerçekleflen insan haklar ihlalleri konusunda bilgilendirme ve geçmifle dönük bir de erlendirme olana sunmak hedeflenmifltir. Raporun haz rl k çal flmalar nda özel kaynaklar m zdan, gazete, dergi ve di er yay nlarda yer alan haber ya da yaz lardan, T HV nin günlük insan haklar raporlar ndan, insan haklar savunucular n n verdi i bilgilerden, parti, sendika ya da kitle örgütlerinin çal flmalar ndan ve resmi makamlar n aç klamalar ndan yararlan lm flt r Türkiye nsan Haklar Raporu nda y l içinde yaflanan insan haklar ihlalleri; Kürt Sorunu, Yaflam Hakk, Zorunlu Göç, Kifli Güvenli i Hakk, Avrupa nsan Haklar Mahkemesi Kararlar, Düflünce Özgürlü ü, Toplant ve Gösteri Özgürlü ü, Örgütlenme Özgürlü ü ve nsan Haklar Savunucular na Bask lar ana bafll klar alt nda yer alm flt r. Bu konular alt bafll klarla incelenmifl ve bölümlerde örnek olaylara yer verilmifltir. Örnekler o alanda y l boyunca yaflanan geliflme ve ihlallerin tümünü kapsamamaktad r. Bu nedenle rapor de erlendirilirken 1999 y l içinde yaflanan insan haklar ihlallerinin daha üst boyutlarda oldu u gözönünde tutulmal d r. Girifl ad alt nda incelenen bölümde 28 fiubat Süreci, Susurluk ve 17 A ustos ve 12 Kas m Depremleri bafll alt nda y l n di er geliflmelerine de yer verilmifltir. Raporu yay nlamam z n nedeni, 1991 y l ndan itibaren haz rlad m z y ll k raporlarla oluflturmay hedefledi imiz haf zada bir kesintiye yol açmamakt r. Çal flmalar m zda bize destek veren, belge ve bilgi aktaran herkese teflekkür ediyor, sayg lar sunuyoruz. T HV Dokümantasyon Merkezi Türkiye nsan Haklar Vakf 1

6 1. G R fi 17 A USTOS ve 12 KASIM DEPREMLER Türkiye de 17 A ustos günü saat de merkez üssü Kocaeli olan bir deprem meydana geldi. Marmara, ç Anadolu ve Ege bölgelerinde de etkili biçimde hissedilen 7.4 büyüklü ündeki depremin ard ndan binlerce bina y k ld. Bay nd rl k ve skan Bakanl n n verilerine göre, 17 A ustos ve 12 Kas m depremlerinde, 18 bin 373 kifli öldü, 48 bin 901 kifli yaraland. Toplam hasarl konut ve iflyeri tespit edildi. Deprem nedeniyle zmit Körfezi nde bulunan Tüprafl Rafinerisi nde bafllayan yang n da uzun süre söndürülemedi. Yüzde 97 si deprem bölgesi olan Türkiye de önceden deprem haz rl yap lmamas nedeniyle hükümet elefltirildi. Depremin ilk günlerinde felaketin yafland yerleflim yerleri ile iletiflim kurulmas bile mümkün olmazken, kurtarma çal flmalar da tam gecikmeli ve yetersiz olarak gerçeklefltirilebildi. Öte yandan depremin hemen ard ndan bölgeye götürülüp da t lmak üzere yard m malzemesi toplayan, yard mlar götüren yüzlerce sivil inisiyatif ve muhalif siyasi parti üyesi, kurtarma açl flmalar na gönüllü kat lmak isteyen kifliler yetkililer taraf ndan engellendi, çok say da kifli gözalt na al nd. Bu türden bürokratik engellerin neden oldu u gecikmeler ölü say s n n artmas nda önemli etkenlerden biri oldu. Bakanlar Kurulu ise ancak 19 A ustos günü yap lan toplant s nda 7 ili afet bölgesi ilan edilebildi ve toplant sonunda bu illerin valilerine ola anüstü yetkiler verildi. Bu arada ölü say s n n artmas na ba l olarak cesetlerin bekletilmesi ile salg n hastal k tehlikesi de baflgösterdi. Bu nedenle depremin yafland birçok merkezde ölüler toplu olarak gömülmeye bafllad. 20 A ustos gününden itibaren de Baflbakanl k Kriz Merkezi nin talimatlar do rultusunda kurtarma çal flmalar, enkaz kald rma çal flmalar na dönüfltürüldü. Depremin ard ndan oluflturulan ve Anayasa ya ayk r olup olmad tart fl lan Baflbakanl k Kriz Merkezi, yöneltilen elefltiriler ve tepkiler üzerine bir süre sonra kimi yay n organlar na sansür uygulamaya bafllad. Baflbakan Bülent Ecevit in depremle ilgili televizyon yay nlar ndan rahats zl k duydu unu söylemesinin ard ndan çiflleri Bakanl, 80 il valili ine bölgelerindeki tüm TV yay nlar n n izlenmesi konusunda acil mesaj gönderdi. RTÜK de deprem yay nlar nedeniyle Kanal 6 televizyonuna 7 günlük kapatma cezas verdi. Do al afetlerin s k s k yafland Türkiye de do al afetler için ayr lan fonlara kaynak ayr lmad da 17 A ustos depreminin ard ndan ortaya ç kt. Bütçeye dahil edilen fonlardaki toplam tutar 650 trilyon liray bulurken, Tabii Afetler, Felaketler, Deprem, Gecekondu, Sivil Savunma, skan ve Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yard m fonlar nda sadece 4 trilyon 4 milyon lira bulundu u saptand. Depremin ard ndan inisiyatif kullanmakta geciken hükümete yönelik elefltiriler yo unlafl rken, en çok tepkiyi ise Yunanistan n taze kan önerisini Saklayacak so utucumuz yok gerekçesi ile reddeden, Amerikan 6. Filosu na ba l hastane gemilerini geri çeviren, kirlilikten flikayet edenlere Tuvaletinizi camiye yap n, duflu denizde al n ça r s yapan, depremin ard ndan kurtarma çal flmalar nda aktif olarak önemli bir rol oynayan Acil Kurtarma Timi ni (AKUT) elefltiren Sa l k Bakan Osman Durmufl ald. BM yetkililerinin yaklafl k 200 bin kiflinin evsiz kald n tahmin etti i depremin ard ndan depremzedelere K z lay Genel Müdürlü ü taraf ndan da t lan yetersiz say da ve y rt k ç kan çad rlar da K z lay n çal flmalar n gündeme tafl d. Kamuoyundan gelen tepkilere ra men uzun süre görevini b rakmamakta direnen K z lay Genel Müdürü Kemal Demir, 6 Ekim günü görevinden istifa etti.demir in ard ndan Genel Baflkan seçilen Yüksel Bozer de 6 Kas m günü görevinden istifa etti. Devlet statistik Enstitüsü (D E) taraf ndan depremin maliyeti ile ilgili olarak haz rlanan ön raporda, deprem hasar n n maddi karfl l n n 1 katrilyon 126 Türkiye nsan Haklar Vakf 3

7 Girifl trilyon 24 milyar lira oldu u, bölgede oturulamaz konut say s n n da 111 bin 851 e ulaflt kaydedildi. Dünya Bankas yetkilileri taraf ndan Eylül ay ortalar nda haz rlanan depremin ekonomiye etkilerinin de erlendirildi i raporda, zarar, 5 milyar dolar yani yaklafl k 2.2 katrilyon lira olarak tahmin edildi. Bu arada Devlet Bakan Recep Önal, 17 Ekim günü deprem felaketinin fiziki ve sosyal hasarlar n giderilmesi için sa lanm fl bulunan d fl finansman toplam n n milyar dolar oldu unu, IMF nin deprem yard m olarak verdi i 500 milyon dolar n memur ve iflçi ayl ödemelerinde kullan ld n aç klad. Ayn dönemde deprem yard m için gelen yard mlar n da sadece 50 milyon dolar n n deprem bölgesine tahsis edildi i ortaya ç kt. Öte yandan TBMM de 3 ay süre için 23 A ustos günü kurulan Deprem Araflt rma Komisyonu üyeleri taraf ndan haz rlanan raporda da yerel yöneticilerin iki gün boyunca duruma müdahale edemedikleri, ölü say s n n kay t d fl yap lan definler nedeniyle düflük oldu u, askerlerin kurtarma yard mlar nda geç kald, K z lay n olaya geç müdahale etti i, K z lay kanal yla gönderilen birçok malzemenin kullan lamaz durumda oldu u tespitlerine yer verildi. Komisyon un 77 sayfal k nihai raporunda ise depremi felakete dönüfltüren nedenler ve sorumlular hakk ndaki tespitlere dikkat çekilmeden komisyon toplant ve çal flmalar anlat ld. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) Baflkan Yavuz Önen ise 9 Eylül günü düzenledi i bas n toplant s nda, hükümet taraf ndan gündeme al nan prefabrik konut seçene inin sorun çözmekten uzak oldu una dikkat çekerek, bunun rant çevrelerine yeni kaynak aktarma projeleri olarak devreye sokulmak istendi ini kaydetti. Can kay plar n n aç klanan rakamlar n çok üstünde oldu unu belirten Önen, TMMOB nin deprem bölgesinde yapt tespitleri flöyle aç klad : Adapazar n n yüzde 70 i kullan lmayacak hale gelmifl, 25 bin konut yerle bir olmufl, 100 bin yurttafl m z evsiz kalm fl, 6 bin küçük ve orta boy sanayici, esnaf iflsiz kalm flt r. Yalova, Karamürsel, De irmendere, Gölcük, Kocaeli yerleflim kufla nda 75 bin konut oturulamaz hale gelmifl ve 300 bin yurttafl m z evsiz kalm flt r. stanbul da enkaz haline gelen ve a r hasarl binalar n d fl ndaki yap stoklar nda durum vahimdir. stanbul un zemin aç s ndan sak ncal alanlar, su havzalar, dere yataklar, dolgu alanlar ve heyelanl bölgeleri üzerinde infla edilmifl yüzbinlerce konut deprem hasarlar nedeniyle zay flam fl ve düfley yükler alt nda çökme riski tafl maktad r. Bay nd rl k Bakanl Bay nd rl k ve skan Bakanl Geçici skan Tercih E ilimleri Belirleme Çal flmas na göre depremzedelerin yüzde 57.8 inin istemedi i geçici iskana yönelik prefabrik konut ihalesini 14 Eylül günü sonuçland rd. Konutlar n Kas m ay içinde teslim edilmesi öngörülen ihalede her biri 1.5 milyar liraya malolacak 26 bin konutun yap m için 25 firma ile anlaflma sa land. Bu ihalelerin de büyük bir ço unlu unun iktidar partilerine yak n firmalara verilmesi kamuoyunda tepki ile karfl land. Örne in ller Bankas taraf ndan prefabrik konutlarla ilgili olarak aç lan bir ihale, MHP Gümüflhane milletvekili Bedri Yaflar n flirketine verildi. Prefabrik konutlar n da t m na Ekim ay sonlar na do ru baflland. Ancak devletin en üst düzey görevlilerinin kat ld klar da t m törenlerinde, yap lan konutlar n birço unun su içinde oldu u da gözden kaçmad. Ekim ay ortalar nda Baflbakanl k Kriz Yönetim Merkezi taraf ndan ölü say s , yaral say s ise olarak aç kland. Ancak BM nsani fller Masas Baflkan Sergio Piazzi nin Türk hükümetin 45 bin ceset torbas siparifl etti ini aç klamas, hükümet taraf ndan verilen bu rakamlar n gerçekli inin tart fl lmas na neden oldu. 12 Kas m günü saat de merkez üssü Bolu nun Gölyaka ilçesine ba l Cevizli köyü olan 7.2 büyüklü ünde bir deprem daha meydana geldi. Bolu nun Düzce ve Kaynafll ilçelerini yo un biçimde etkileyen depremde, 17 A ustos depremi sonras nda hasar tespit komisyonlar n n oturulabilir raporu verdi i binalar n büyük bölümünün y k lmas can kayb n art rd. Baflbakanl k Kriz Merkezi taraf ndan Bolu depreminde ölenlerin say s 806, yaralananlar n say s ise olarak aç kland. Depremin ard ndan yetersizli i bir kez daha ortaya ç kan hükümetin Düzce nin il yap lmas n kararlaflt r lmas n n ard ndan 3 Aral k günü Düzce il, Kaynafll ve Derince de ilçe yap ld. Bu arada IMF ile yap lan stand-by anlaflmas nedeniyle ç kart lmas gereken ek vergi tasar s da depremin ekonomi üzerinde yaratt olumsuz etkinin giderilmesi gerekçesi gösterilerek TBMM Genel Kurulu nda 24 Kas m günü kabul edildi. Hükümet taraf ndan 736 trilyon lira beklentisi ile TBMM ye sundu u tasar, Meclis teki önerilerle geniflletilerek 2 katrilyon liraya yükseltildi. Hayat n tüm alan na yans yan vergileri de erlendiren Maliye Bakan Sümer Oral, sa lanan gelirlerin depremin yol açt hasarlar n giderilmesinde kullan laca n, ancak ekonomideki dengelerin kal c olarak kurulmas na da katk sa layaca n söyledi. 4 Türkiye nsan Haklar Vakf

8 Girifl 28 fiubat SÜREC MGK-HÜKÜMET L fik LER slamc ak mlar n Milli Güvenlik Kurulu nda (MGK) iç düflman olarak tan mlanmas ile 1997 y l nda bafllayan 28 fiubat süreci, 1999 y l nda da sürdü. MGK nin asker kanad n n hükümet üyeleri üzerindeki irtica ile etkin mücadele sa lanmas yönündeki bask lar n n sürdü ü bu dönemde, aralar nda kapat lan RP nin eski Genel Baflkan Necmettin Erbakan n da oldu u RP, Milli Gençlik Vakf (MGV) ve Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i nin (MÜS AD) 28 yöneticisi hakk nda din temeline dayal bir devlet kurmak için çal flt klar iddias yla dava aç ld. Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l da FP nin kapat lmas istemi ile Anayasa Mahkemesi ne baflvurdu. Bakanlar Kurulu nun 15 Ocak günü yap lan toplant s nda, irticaya yönelik önlemlerin uygulanmas nda eflgüdümü sa lamak amac yla Baflbakanl k Uygulamay Takip ve Koordinasyon Kurulu nun (BTK) yap s nda baz de ifliklikler yap ld, alt kurul çal flmalar n yürütmek için de Baflbakanl k ta bir merkez oluflturulmas kararlaflt r ld. Baflbakan Bülent Ecevit, 2 fiubat günü yay nlad genelgede, Türkiye Cumhuriyeti nin temel niteliklerine karfl yürütülen rejim aleyhtar irticai, y k c ve bölücü faaliyetlerin devlet aç s ndan aç k bir tehlike oluflturdu unu savundu. Genelgede flu talimatlara yer verildi: -Denetim sisteminin daha etkin olabilmesi için il valileri kaymakamlar n çal flmalar n özenle takip edecek ve yönlendireceklerdir. -Dinin siyasi, ekonomik, ticari, sosyal, nüfuz sa lama vb. flekillerdeki istismar ile dini siyasallaflt rma faaliyeti kesin surette önlenecek, bu konuda merkezde bakanlar, taflrada vali ve kaymakamlar gerekli önlemleri alarak yasal ifllemleri tereddütsüz uygulayacaklard r. rticai, y k c ve bölücü faaliyette bulunanlar hakk nda tereddütsüz gerekli yasal ifllemler yap lacakt r. -Bu bir cumhuriyeti koruma görevi olup, ayn özeni cumhuriyet savc lar da göstereceklerdir. Cumhuriyetin valisi, kaymakam ve savc s, iflbirli i ve koordinasyon içinde mücadeleyi yürütecekler ve bu faaliyetlerde kararl l k ve istikrar esas olacakt r. -Özellikle irticai, y k c ve bölücü yay n yapan tüm radyo ve televizyonlar kurulan sistem içerisinde izlenecek, zararl yay nlar önlenecek ve sorumlular hakk nda yasal ifllem hemen yap lacakt r. -Rejimi y kmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlar n bu konuda kamu taraf ndan al nan önleyici önlemleri geçersiz k lmak için yeni yöntemler gelifltirdikleri göz önünde bulundurulmal ve y k c ve bölücü faaliyetlerde bulunanlarla irticai faaliyetlerde bulunanlar n çeflitli zeminlerde gelifltirdikleri iflbirli ine karfl dikkatli olunmal d r. Tüm kamu görevlilerinin, irticai faaliyetlere karfl yürütülen mücadelede zaafiyet oluflturacak görüntüden kaç nmalar ve bilhassa k l k k yafet yönetmeli inin uygulanmas nda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. BTK n n 2 ay aradan sonra 5 fiubat günü yap lan toplant s nda da Kurul, tarikatlar n faaliyetlerine s k denetim getirilmesini ve gerekirse merkezlerine bask n düzenlenmesini kararlaflt rd. Bölücü ve irticai faaliyetlerin önlenmesi konusunda yap lan çal flmalar n de erlendirildi i toplant da, seçim çal flmalar süresince irticai faaliyetlerin ve siyasi parti temsilcilerinin seçim konuflmalar n n Baflbakanl k Genelgesi paralelinde denetlenmesine özen gösterilmesi kararlaflt r ld. Genelkurmay Baflkan Hüseyin K vr ko lu 17 Mart günü Hürriyet gazetesine yapt aç klamada, TBMM de seçimlerin ertelenmesi yönünde yap lan kulis çal flmalar na dikkat çekerek, Seçimin ertelenmesinin Türkiye de ciddi bir kaosa yol açabilece i endiflesindeyiz dedi. Silahl Kuvvetlerin bafllang çta erken seçime karfl oldu unu belirten K vr ko lu, Çünkü seçime gitmeden önce baz hayati reformlar n hayata geçirilmesinin, bu do rultuda gerekli yasal de iflikliklerin gerçeklefltirilmesinin gerekli oldu una inan yorduk. Ancak geçen süre içinde bu yasal de ifliklikler yap lamad. Çünkü de ifliklikleri TBMM den geçirebilecek güçte hükümetler iflbafl nda olmad. dedi. TCY nin 312. maddesinin kald r lmas yönünde yürütülen çal flmalar da de erlendiren K vr ko lu, flunlar söyledi: 163. maddenin iptal edilmesi, irtica tehdidinin bugünkü ölçülere varmas n n bafll ca nedenidir. Halihaz rdaki kanunun da irtican n büyümesini önleyemedi i, gereken cayd r c l sa layamad bir gerçek. Hal böyleyken, bu kanunun yumuflat lmas, irtica tehdidinin daha büyük bir tehlikeye dönüflmesine yol açar. Bu da ülkemizi daha büyük bir kargafla ve kaosa sürükler. Ülkemizin buna tahammülü yok. Er geç akl selim ve sa duyunun galip gelece ine inan yoruz. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel, K vr ko lu nun aç klamalar n, Aç klama normaldir. Keflke biraz daha sabretselerdi, ifl kendi mecras nda gitseydi fleklinde de erlendirdi. Genelkurmay 2. Baflkan Hilmi Özkök, 24 Mart günü Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc s Vural Savafl ziyaret etti. Savafl görüflmede flunlar söyledi: Dini siyasete alet etmek vatana ihanettir. Özellikle Türkiye nsan Haklar Vakf 5

9 Girifl Türk Devleti nin irtica ile mücadelesinde elimizde uygulayabilece imiz iki madde vard. Birincisi 163 üncü maddedir. Bilindi i gibi bu kald r lm flt r. 163 üncü madde anayasam z n 24 üncü maddesine uygun flekilde yeniden düzenlenmeden irtica ile mücadelemiz gerçekten çok zordur. kincisi 312 inci madde. Bence 163 anayasam za göre yeniden düzenlenmeden bu maddenin kald r lmas bir yana üzerinde oynanmas dahi mahzurlu olaca kanaatindeyim. Bir yandan baflsavc l k makam bu suçlarla bu tip partilerle u raflmakla görevlendirilecek bir yandan da bununla u raflmak için elimizden silahlar m z al nacak. Ayd nlar m z n önemli bir k sm adeta artist olaca z diye kand r lan k zlara dönmüfllerdir. Ve bunlar çeflitli kurumlar m z da etkilemektedir. Özkök de, Kanuni konularda herhangi bir etkide bulunmak amac m z yoktur, bir destek konusu mevzubahis de ildir. En büyük destekleri Anayasa d r diye konufltu. 27 Mart günü Genelkurmay n bas na yans yan raporunda da, irtican n Türk Silahl Kuvvetleri ni pasifize etmeye çal flt öne sürülerek, flu görüfller savunuldu: rtican n oluflturdu u tehdidin ciddi bir güvenlik sorunu oldu u de erlendirilerek 28 fiubat 1997 de MGK da görüflülmüfl ve laiklik ilkesinin korunmas n öngören bir dizi karar al nm flt r. 55 inci Hükümetin yay nlad bir Baflbakanl k Genelgesi ile vali ve kaymakamlar baflkanl nda il ve ilçelerde denetim sistemi oluflturulmufltur. Bu sistem bafllang çta mülki amirlerin bir k sm n n da irticai görüfle sahip olmalar nedeni ile etkin çal flamam fl ise de al nan tedbirlerle son zamanlarda baz olumlu sonuçlar al nmaya bafllanm flt r. Ancak bu süreçte irticai kesimin, gerek legal ve gerekse illegal örgütlerle toplumu lehine organize etmeyi yo un olarak sürdürdü ü, özellikle siyasi, ekonomik ve sosyal alanlardaki yasal kazan mlar n kaybetmemek için takiyye uygulamaya bafllad, irtica ile mücadelede devleti ve TSK ni pasifize etmeye yönelik propaganda ve eylemlere a rl k verdi i gözlenmektedir. Demokrasi ve insan haklar maskesi alt nda yürütülen bu gayretlerde demokrasinin tüm meflru vas talar etkili olarak kullan lmaktad r. Ayr ca elde edilen maddi imkanlarla halk iradesi sat n al nmaya çal fl lmaktad r. 18 Nisan seçimlerinde üçüncü parti olarak TBMM ye 111 milletvekili ile giren FP milletvekili Merve Kavakç n n TBMM de yap lan yemin törenine türban ile gelmesi büyük tart flmalara neden oldu. Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l, 7 May s günü FP nin kapat lmas istemiyle Anayasa Mahkemesi nde dava açt. Mahkeme ye sunulan iddianamede, FP nin sadece Anayasa Mahkemesi taraf ndan kapat lan RP nin de il, dini siyasete alet etti i için kapat lan tüm partilerin devam oldu u öne sürüldü. Parti yöneticilerinin yapt klar konuflmalardan örnekler verilen 7 sayfal k iddianamede, FP Milletvekili Merve Kavakç n n Meclis teki yemin törenine baflörtüsünü ç karmadan gelmesi ve yemin etmeden ayr lmas na yer verildi. ddianamede, parti politikalar n benimsemedi i anlafl lan Ayd n Menderes d fl ndaki milletvekillerinin, milletvekilliklerinin düflmesi ve partinin kapat lmas istendi. Haziran ay bafllar ndan itibaren Baflbakan Bülent Ecevit in aralar nda oldu u siyasi parti üst düzey yöneticileri ile iliflkileri oldu u belirtilen Nur tarikatinin önde gelen isimlerinden Fethullah Gülen in örgütlenme çal flmalar tart fl lmaya baflland. Gülen in taraftarlar na Devleti ele geçirmek için sab rla çal fl n. Falso yapmay n ça r lar n yapt kasetler, televizyonlarda yay nland. Bu dönemde Emniyet ve Genelkurmay taraf ndan Gülen le ilgili olarak haz rland iddia edilen bir dizi rapor, kamuoyuna yans d. Ankara DGM Savc l, Fethullah Gülen hakk nda soruflturma bafllatt. 25 Haziran günü Genelkurmay Baflkanl Genel Sekreterli i taraf ndan yap lan yaz l aç klamada, medyada yay nlanan rapor ve kasetlerin kendileri taraf ndan haz rlanmad belirtildi. MGK ye sunuldu u öne sürülen raporlar, Cumhurbaflkanl ve Baflbakanl k taraf ndan da yalanland. 23 Haziran günü yap lan MGK toplant s nda da irticaya karfl mücadeleyi stratejik olarak gelifltirme karar al nd. MGK, Bakanlar Kurulu na Son geliflmelerin fl nda cumhuriyet rejiminin Anayasayla belirlenmifl temel niteliklerine, Atatürk milliyetçili i, ülkenin ça dafl uygarl k düzeyine ç kma gayretlerine karfl, yürütülen rejim aleyhtar irticai faaliyetlerin önlemesi amac yla, flimdiye kadar al nan tedbirlerin stratejik ba lamda, daha da gelifltirilerek, hiçbir taviz verilmeden uygulanmas ve bu konudaki yasal düzenlemelerin bir an önce gerçeklefltirilmesi. konusunda tavsiye karar ald. MGK toplant s n n ard ndan 28 fiubat kararlar do rultusunda haz rlanan ancak seçimler nedeniyle kadük olan 6 yasa tasar s ivedilikle TBMM ye gönderildi. Bu tasar lar flunlar: Say l Dahiliye Memurlar Kanunu nun 23. Maddesinin De ifltirilmesine Dair Kanun Tasar s tarihli ve 399 Say l Kanun Hükmü nde Kararname de de ifliklik yap lmas na dair Kanun Tasar s Say l Devlet Memurlar Kanunu nun 125. maddesinde de ifliklik yap lmas hakk nda Kanun Tasar s 6 Türkiye nsan Haklar Vakf

10 Girifl - Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarl klar ile bir tak m ünvanlar n men ve ilgas na dair Kanun un 1. maddesi ile TCY nin 526. maddesinin 2. f kras nda geçen ceza miktarlar n n art r m n ve baz kisvelerin giyilemeyece ine dair kanunun koydu u yasaklara ayk r hareket edenlerin de 526. madde kapsam na al narak cezaland r lmalar n öngören Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun Tasar s - Türk Kanunu Medenisi nde De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun Tasar s -Devlet Denetleme Kurulu nun vak flarda her türlü araflt rma, inceleme ve denetleme yapabilmesi konusunda görevlendirilmesinin öngörüldü ü Devlet Denetleme Kurulu Kurulmas Hakk nda Kanunda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun Tasar s Ancak bu tasar lar, 1999 y l içinde ilgili komisyonlarda kabul edilip, TBMM Genel Kurulu na getirilmedi. Baflbakan Bülent Ecevit, MGK de al nan kararlar do rultusunda 19 Temmuz günü ikinci bir irtica ile mücadele genelgesi yay nlad. Genelgede, özellikle dernek, vak f, yurt gibi özel kurulufllar n `s k denetime al nmas istendi. Genelgede, rejim aleyhtar irticai, y k c ve bölücü faaliyetlere karfl al nan önlemlerin efl güdümünü sa lamak ve uygulamay izlemek üzere kurulan Baflbakanl k Uygulamay Takip ve Koordinasyon Kurulu nun çal flmalar n etkin bir flekilde yürüttü ü ifade edildi. Genelgede, irtica ile mücadelede yap lmas gerekenler flöyle s raland : Merkez teflkilat nda Bakanlar, taflra teflkilat nda vali ve kaymakamlar, dinin siyasi, ekonomik, ticari, sosyal veya di er flekillerdeki istismar na karfl her türlü önlemi alacaklar, yasalara uymad klar belirlenenler hakk nda gerekli yasal ifllemler ilgili kamu görevlilerince tereddütsüz yerine getirilecektir. Kamu görevlileri irticai faaliyetler ile mücadelede zaafiyet göstermeyecekler ve özellikle k l k k yafet yönetmeli i hükümlerini titizlikle uygulayacaklard r. Vak flar, özel kurulufllar, belediyeler ve flah slar taraf ndan kurulan özel ö retim kurulufllar ile özel yurt, pansiyon ve kurslar üzerindeki devletin gözetim ve denetimi ilgili ve sorumlu kamu kurumlar nca etkin bir flekilde gerçeklefltirilecektir. Ayr ca, bu kurulufllar n sistemli ve etkin bir flekilde denetimini sa layacak mevzuat düzenlemeleri yürürlü e konulacak, yasalarla çizilen çerçevenin d fl nda faaliyet gösterdikleri belirlenenler hakk nda gerekli yasal ifllemlerin süratle yap lmas na özen gösterilecektir. Vali ve kaymakamlar, il ve ilçelerindeki okul ça ndaki çocuklar n ö renim, bar nma ve kurs gereksinimlerini belirleyerek, Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flmay Teflvik Fonu ndan da yararlanmak suretiyle gerekli önlemleri alacak; olanaklar n yeterli olmad hallerde, önlemlerin al nmas için giriflimlerde bulunacaklard r. rticai ve bölücü yay n yapan radyo ve televizyon istasyonlar na karfl ilgili devlet kurulufllar, yasalar eksiksiz bir flekilde uygulayacaklard r. 5 A ustos günü sona eren Yüksek Askeri fiura da 28 fiubat 1997 tarihinde Genelkurmay 2. Baflkan olan Çevik Bir, Ege Ordu Komutan Orgeneral Do u Aktulga ve Harp Akademileri Komutan Orgeneral Necati Özgen in de bulundu u 5 komutan emekliye ayr ld. slami bas n organlar nda komutanlar n emeklili i, 28 fiubat mimarlar n n tasfiyesi olarak de erlendirildi. Haberler üzerine Genelkurmay taraf ndan 15 A ustos günü yap lan aç klamada, TSK yi dini esaslara dayal bir devlet kurulmas n n en büyük engeli olarak gören ve bu maksatla TSK mensuplar n din düflman gibi göstererek onun yüce milletimiz nezdindeki sayg n ve en fazla güven duyulan kurulufl olma imaj n zedelemeye yönelik çabalar içine girenler büyük bir h yanet ve düflmanl k içindedirler. TSK, ayr lmaz bir parças oldu u yüce milleti ile tek yumruk halinde, anayasan n ve yasalar n kendisine verdi i görev ve sorumluluklar çerçevesi içinde kalarak laik Cumhuriyet in ve ülke bütünlü ünün teminat olmaya devam edecektir. denildi y l nda Yüksek Ö retim Kurumu nun (YÖK) islamc ö renci ve ö retim görevlileri üzerindeki bask lar sürdü. YÖK Baflkan Kemal Gürüz, flubat ay nda yap lan Genel Kurul daki konuflmas nda, k l k k yafet konusundaki uygulamalar n n sürece ini belirterek, Bu konuda büyük baflar sa land. Türbanl ö renciler ayd nlat ld ve ayd nlat lmaya devam edilecek. Kararl l m z devam edecektir. Bu bir defal k birfley de ildir. dedi. YÖK bu dönemde ald bir kararla, Yabanc Uyruklu Ö renci S nav na (YÖS) baflörtüsü yasa getirdi. YÖK ün disiplin yönetmeli i uyar nca yüzlerce ö renci okuldan uzaklaflt r ld, s navlara girmeleri engellendi, binlerce ö renci ve ö retim görevlisi hakk nda soruflturma aç ld. Türkiye nsan Haklar Vakf 7

11 Girifl SUSURLUK Temiz toplum, temiz siyaset anlay fl n savunanlar n milat olarak kabul ettikleri 3 Kas m 1996 tarihinde meydana gelen Susurluk kazas ndan sonra polissiyasetçi-mafya üçgeninde ortaya ç kan iliflkiler ve iddialar 1999 y l nda da gündemden düflmedi. Susurluk kazas yla ortaya saç lan kirli iliflkilerin stanbul DGM de görülen dava ile M T muhbiri Tar k Ümit in kaybolmas 1 ve Kumarhaneler Kral olarak bilinen Ömer Lütfü Topal n öldürülmesinin ayd nlat lmas yla çözülece i umut ediliyordu. Ancak tüm bu iliflkiler, 1999 y l nda da ortaya ç kart lamad. Susurluk la birlikte Abdullah Çatl n n yak n arkadafl olarak bir kez daha kamuoyu gündemine gelen Bahçelievler katliam davas san klar ndan Haluk K rc n n 9 Ocak günü stanbul Pendik te yine ayn davan n san klar ndan Bünyamin Adanal n n evinde yakalanmas davaya yeni bir boyut kazand rd 2. Gözalt nda tutuldu u sürede açl k grevi yapan ve susma hakk n kulland öne sürülen Haluk K rc, 13 Ocak günü tutuklanarak Eskiflehir Cezaevi ne gönderildi. K rc ile birlikte gözalt na al nan Bünyamin Adanal ise 14 Ocak günü tutukland. K rc n n DGM Savc l ndaki ifadesinden 3 ilginç bölümler flöyle: y l nda yap lan seçimler s ras nda, ben kaçak olarak yafl yordum. Mehmet A ar n Elaz dan milletvekili aday oldu unu ö renince, kalk p bu kente gittim. Orada üç gün süreyle kald m ve ülkücü görüflteki seçmenlerin, A ar a oy vermelerini sa lamak amac yla kampanya yürüttüm. - Bilindi i gibi stanbul-merter de Abdullah Çatl ile ortak oldu umuz bir tekstil firmam z vard : Sultan Tekstil... Aranmam za karfl n, Çatl ile birlikte s k s k firmaya gidiyor ve çal fl yorduk. Ancak bizim orada bulundu umuzun ihbar edilmesi üzerine, 1994 te Bak rköy Emniyet Müdürlü ü ne ba l ekipler operasyon düzenlediler. Tesadüfen flirkette de ildik. Müdüriyete götürdükleri arkadafllar m z usulen sorgulad klar için, bu iflten kolayca yakam z s y rd k. E er ciddi bir sorgulama yap lm fl olsayd, daha 1994 te yakalanm fl olacakt k. - Tüm Türkiye de aran rken 25 Ocak 1996 da, stanbul-küçükçekmece de yakaland m. Küçükçekmece Cumhuriyet Baflsavc l, Ankara dan mahkeme ilam gelene kadar nezarette tutulmam istedi i için, Asayifl fiubesi ne götürüldüm. Orada bulundu um s rada, avukat m n cep telefonundan Abdullah Çatl y arayarak, yakaland m haber verdim. Bir süre sonra Korkut Eken, Asayifl fiube Müdürü Sedat Demir e telefon etti ve b rak lmam istedi. Bu arada bana da Geçmifl olsun!.. demeyi ihmal etmedi. Sedat Demir in yan t Aman a abey, K rc y nas l b rakabilirim? olmufltu. Ancak gözetimin gevfledi ini fark edince, memurlar n dalg nl ndan yararlan p elimi kolumu sallayarak kaçt m... (O tarihlerde Emniyet Genel Müdürlü ü Müflaviri olan Korkut Eken, yapt aç klamada K rc y hiç tan mad n ve Sedat Demir e telefon etmedi ini belirtmiflti.) - Firari oldu um dönemde, yan lm yorsam 1996 y l bafllar yd. Yani Susurluk taki kazadan önceydi. Sedat Bucak ile fianl urfa-siverek e gittik. O yolculukta alt m zda Susurluk taki kazadan sonra Abdullah Çatl n n cesedini almak için giderken kulland m Ford Mondeo otomobil vard. Bucaklar n Siverek teki evlerinde, yaklafl k bir hafta süreyle sakland m!.. - Abdullah Çatl ya ölümünden bir süre önce bir Mikro Uzi tabanca verilmiflti. Bu tabancay yan ndan hiç eksik etmezdi. Ancak Susurluk taki kazada tabanca kayboldu... Neden, bilmiyorum! (Mikro Uzi tabancalar, Mehmet A ar n Emniyet Genel Müdürlü ü döneminde Ertaç Tinar a ait Hospro Firmas arac l yla getirildi. srail den al nan birçok silah aras nda 10 adet mini, 20 adet de mikro Uzi tabanca bulunuyordu. - Tar k Ümit ve Ömer Lütfi Topal cinayetleriyle uzaktan yak ndan hiçbir ilgim yoktur. Bu olaylara kat lmad m ve bilgi sahibi de olmad m. Abdullah Çatl da bana hiçbir fley söylemedi. Rahmetli arkadafl m, bir s r küpüydü. Onun ilgisi var m yd bilemiyorum. K rc sorgusu s ras nda, Susurluk taki kazadan sonra ortaya ç kan iliflkilerin ilk belgesi olan sünnet dü ünü foto raf n da de erlendirdi ve o dü ünde kendisinin de davetliler aras nda bulundu unu belirtti. Haluk K rc, Bahçelievler Katliam n da dakika dakika anlatt ktan sonra kendisine yöneltilen fiimdi piflman m s n z sorusunu, Evet piflman m. Yapt m z hayvanl kt, vahfletti... diyerek yan tlad y l n n mart ay nda kaybolduktan sonra arabas Silivri yak nlar nda terkedilmifl olarak bulunan M T muhbiri Tar k Ümit in k zlar n n Ümit in ölümünün tespiti için açt klar dava, nisan ay içinde Ümit in öldü üne dair yeterli kan t bulunmad gerekçesiyle reddedildi. 2 K rc ilk kez, 25 Ocak 1996 tarihinde stanbul Bahçelievler de bir k raathanede oyun oynarken yakaland. Cinayet Büro Amirli i nden Terörle Mücadele fiubesi ne götürülen K rc, 31 Ocak 1996 tarihinde nfaz Büro Amirli i ne getirildi. Yedi kez ölüm cezas na hükümlü K rc, 1 fiubat 1996 da sevk edildi i Küçükçekmece Cumhuriyet Baflsavc l nca, ilamlar gelinceye kadar nezarette tutulmas kayd yla, nfaz Büro Amirli i Nezareti ne gönderildi. K rc, ayn gün akflam saatlerinde firar etti. Firarla ilgili olarak komiser Servet Atan la polis memurlar Cevat Yanar ve Nihat Demiray yarg lan p beraat etti. K rc n n firar nedeniyle ilgili Adalet Bakanl Teftifl Kurulu Baflkanl na Küçükçekmece Cumhuriyet Baflsavc s Muzaffer nanl n n gönderdi i bir raporda da, flahit iki polis memuru Adnan Baflkurt ve Hasan Öztürk ün daha sonra milletvekili olan eski genel müdürünün ABD den telefon etti i iddias na yer verildi Ocak 1999/Hürriyet Gazetesi/U ur Dündar 8 Türkiye nsan Haklar Vakf

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 2007 Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org Düflünce Suçu(!?)na Karfl Giriflim Düflünceye Özgürlük

Detaylı

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ ADALET MÜLKÜN TEMEL D R MART 2008/03 Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ Baro Yönetim Kurulu Aç klad : ERGENEKON SORUfiTURMASI AD L

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak

Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak mevsimideil Kongrevaktiolduunu... Trk DihekimleriBirlii12.Uluslararas

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı