Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA"

Transkript

1 Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý öðrenildi. * HABERÝ 6 DA Agah Kafkas Civciv Hitit e birincilik getirdi Hitit Üniversitesi, Yýldýz Teknik Üniversitesi IEEE Öðrenci Kulübü tarafýndan 6. kez organize edilen Yýldýz Projeler Yarýþmasý nda Civciv : Engelli Aracý projesi ile birincilik ödülü aldý. * HABERÝ 4 DE Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Yaz geldi, sýcaklar arttý, haþerat ortaya çýkmaya baþladý. * HABERÝ 6 DA Sel Sokak esnafý, yaþadýklarý problemden dert yanarak yetkililerden çözüm istediler. Sel Sokak esnafýnýn çilesi * HABERÝ 11 DE Ýsmail Lek ve Zeki Aþkýn istifa etti MHP de yeni yönetim Vahit Demiran ve Bekir Çetin atandý 27 HAZÝRAN 2014 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum il ve merkez ilçe teþkilatý yönetimlerinde deðiþikliðe gidildi. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ve Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ýn istifalarýnýn ardýndan Genel Merkez tarafýndan Çorum Ýl Baþkanlýðý na Opr. Dr. Vahit Demiran, Merkez Ýlçe Baþkanlýðý na ise Av. Bekir Çetin in getirildiði öðrenildi. * HABERÝ 16 DA 10 Aðustos malumun ilaný olacak AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti nin Cumhurbaþkaný adayýnýn 1 Temmuz Salý Günü Ankara Ticaret Odasý (ATO) nda düzenlenecek 3 bin 500 kiþilik toplantýda açýklanacaðýný belirterek, 10 Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde malumun ilaný olacak ve halkýn gönlündeki isim Cumhurbaþkaný olarak seçilecek. dedi. Ahmet Sami Ceylan CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, partisinin birlik cumhurbaþkanlýðý seçim sürecini deðerlendirdi. Ýnce, Çatý adayýný televizyondan öðrendim * HABERÝ 7 DE Ramazan a özel Türkiye de bir ilk Ethem Erkoç un özgün ve yeni çalýþmasý Ramazan ayý boyunca HAKÝMÝYET te Gazeteniz Hakimiyet 11 ayýn sultaný Ramazan ayýna yine özel çalýþmalarla giriyor. Her yýl Ramazan ayý boyunca hazýrladýðýmýz Ramazan sayfamýzda bu yýl da özgün çalýþmalar, haberler, yazýlar yer alacak. Bu özgün yazýlardan biri Araþtýrmacý-Yazar Ethem Erkoç Ethem Erkoç un Dört Halife nin Son Günleri isimli çalýþmasý. Erkoç un titizlikle ve özenle hazýrladýðý Dört Halife nin Son Günleri baþlýklý çalýþma, baþlýðý itibariyle Türkiye de ilk ve özgün olma özelliði taþýyor. Ramazan ayý boyunca Ramazan sayfasýnda okurlarýmýzla buluþacak yazý Hulefa-i Raþidîn (Hz. Peygamber den(s.a.v) sonraki ilk dört halife)giriþi ile baþlýyor. Ardýndan sýrasýyla Hz. Ebu Bekir(r.a), Hz. Ömer (r.a), Hz. Osman (r.a) ve Hz. Ali(nin (r.a) son günleri akýcý bir üslupla anlatýlýyor. Ýslâm Tarihi nin önemli 4 isminin hayatýnýn son günlerini hafýzalara kazýyacak yazý dizisini okurlarýmýzýn ilgiyle takip edeceðini düþünüyor, þimdiden tüm okurlarýmýzýn Ramazan ayýný kutluyoruz. (HAKÝMÝYET) * SAYFA 12 DE Çorum Müftülüðü tarafýndan düzenlenen Ramazan Ayý Hazýrlýklarý konulu basýn toplantýsý dün gerçek- Çorum, Ramazan Ayý na hazýr HOÞGELDÝN EY RAMAZAN Ýlk teravih ve ilk sahur bugün CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, çatý adayý belirlenirken sürecin içerisinde bulunmadýðýný belirterek, partisinin cumhurbaþkaný adayýný televizyondan öðrendiðini söyledi. * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 10 DA Namazgah yýllar sonra ibadete açýlýyor Namazgah ta teravih namazlarý kýlýnacak Belediye Baþkaný Turhan Candan, Namazgah ta teravih namazlarýnýn kýlanacaðýný duyurdu. Yýllar önce teravih, bayram ve cuma namazlarýna ev sahipliði yapan Namazgah ýn bu akþam kýlýnacak ilk teravihle birlikte ibadete açýldýðýný söyledi. Turhan Candan, Çöplü Mahallesi Muhtarý Yýlmaz Kýlcý ile birlikte açýklama yaptý. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, alýþveriþ etkinliðinin DK Organizasyon adlý firma tarafýndan organize edileceðini Ramazan da alýþveriþ etkinliði Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Hitit Festivali ve Ýstihdam Günleri'nin ardýndan Ramazan ayý içerisinde Ramazan ve Bayram Alýþveriþ Günleri organize edecek. * HABERÝ 15 DE * HABERÝ 14 DE Fýrýnlara Ramazan denetimi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ramazan öncesi ekmek ve simit fýrýnlarýný denetledi. Belediye ekipleri fýrýnlarý denetledi. * HABERÝ 14 DE Milletvekili Cahit Baðcý ile TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSE Baþkaný Hulusi Þentürk'ü ziyaret etti. Çorum iþ dünyasýnýn talepleri TSE de AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, iþadamý Orhan Cazgýr, TSE Baþkaný Baþkaný Hulusi Þentürk'ü ziyaret etti. * HABERÝ 15 DE

2 2 CUMA 27 HAZÝRAN 2014 Yüksel Basar Çorum Belediyesi gýda paketi alýmý ihalesi yaptý. Belediye mücavir sýnýrlarýnda yaþayan yardýma muhtaç, yoksul, dar gelirli ve kimsesizlere daðýtýlmak üzere 15 bin adet gýda yardým paketi alýmý ihalesi belediye ihale salonunda gerçekleþtirildi. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýndaki komisyon huzurunda dün Mustafa Demirer Çorum Belediyesi mücavir alan sýnýrlarýnda imara aykýrý olarak yapýlan kaçak yapý ve eklentilerin yýkým iþini ihaleye çýkardý. Ýhaleye katýlým olmadý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýnda komisyon Çorum Belediyesi dün gýda paketi alýmý ihalesi yaptý. Belediye 15 bin yardým paketi daðýtacak Kaçak yapý yýkým ihalesine katýlým olmadý huzurunda düzenlenen ihaleye katýlým olmazken, yýllarý arasýnda kaçak olduðu gerekçesiyle encümen tarafýndan tutanak tutulan toplam 1108 bina ve imara aykýrý eklentinin yýkýlmasý öngörüldü. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn, saat 14.30'da düzenlenen ihalenin yaklaþýk maliyeti 1 milyon 173 bin 850 TL olarak açýklandý. 8 ayrý firmanýn teklif verdiði ihalede, bir firmanýn evrak eksikliði nedeniyle teklifi deðerlendirmeye alýnmazken, ihalede en düþük teklifi 1 milyon 122 bin TL ile Erol Temizkan verdi. Komisyon teklifleri deðerlendirmeye aldý. ihaleye katýlým olmamasý nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiðini açýkladý. Kaçak olduðu gerekçesiyle haklarýnda tutanak tutularak yýkýmýna karar verilen bina veya eklentilerin yýllara sair dökümü þöyle; 1990 yýlýndan 64 Çorum Belediyesi mücavir alan sýnýrlarýnda imara aykýrý olarak yapýlan kaçak yapý ve eklentilerin yýkým iþini ihaleye çýkardý. adet, 1991 yýlýndan 166 adet, 1992 yýlýndan 22 adet, 1993 yýlýndan 18 adet, 1994 yýlýndan 38 adet, 1995 yýlýndan 27 adet, 1996 yýlýndan 50 adet, 1997 yýlýndan 75 adet, 1998 yýlýndan 50 adet, 1999 yýlýndan 69 adet, 2000 yýlýndan 56 adet, 2001 yýlýndan 43 adet, 2002 yýlýndan 33 adet tutanak, 2003 yýlýndan 60 adet tutanak, 2004 yýlýndan 46 adet tutanak, 2005 yýlýndan 15 adet tutanak, 2006 yýlýndan 7 adet tutanak yýlýndan 17 adet, 2008 yýlýnda 17 adet,2009 yýlýndan 48 adet,2010 yýlýndan 13 adet, 2011 yýlýndan 51 adet, 2012 yýlýndan 50 adet 2013 yýlýndan 52 adet ve 2014 yýlýndan 21 adet tutanak olmak üzere toplam 1108 adet yapý. Karakeçili Camii nden örnek uygulama Mustafa Demirer Karakeçili Camii yaz Kuran Kursu öðrencileri yemekte bir araya geldi. Karakeçili Camii Ýmam Hatibi Halil Ýbrahim Akman'ýn organize ettiði programda, 16 öðrenci öðle yemeðinde bir araya gelerek sohbet ettiler. Karakeçili Camii Ýmam Hatibi Halil Ýbrahim Akman, çocuklarý yaz kurslarýna teþvik edebilmek için zaman zaman bu tür etkinlikler yapacaklarýný söyledi. Akman, "Camimize 17 öðrencimiz Kuran'ý Kerim'i öðrenebilmek için geliyor. Biz bu sayýyý daha yukarýlara çekebilmek için, daha çok öðrenci toplayabilmek için çocuklarý teþvik etmeye çalýþýyoruz. Zaman zaman bilgi yarýþmalarý düzenleyerek baþarýlý öðrencilerimizi ödüllendireceðiz. Bu organizasyonda bize maddi ve manevi destek sunan cami cemaatimize öðrencilerim adýna teþekkür ediyorum. Ramazan ayý içerisinde de cami cemaatimize ve öðrencilerimize yönelik bir iftar programý düzenleyeceðiz." dedi. Akman, velilere seslenerek, çocuklarýný yaz kurslarýna göndermeleri konusunda daha duyarlý olmalarý çaðrýsýnda bulundu. Etkinliði Karakeçili Camii Ýmam Hatibi Halil Ýbrahim Akman organize etti. Çiftçiye destek ödemesi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, 2014 yýlý tarýmsal destekleme ödemeleri kapsamýnda çiftçilere 828 milyon lira ödeyecek. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, 2014 yýlý tarýmsal destekleme ödemeleri kapsamýnda Bakanlýk, 447 milyon liralýk yaðlý tohumlu bitkiler, 140 milyon liralýk dane mýsýr, 126 milyon liralýk hububat ve baklagil, 105 milyon liralýk çay budama tazminatý (ÇAYKUR aracýlýðýyla), 5 milyon liralýk sertifikalý tohum ve 5 milyon liralýk da sertifikalý fidan kullaným desteði olmak üzere çiftçilere toplam 828 milyon liralýk ödeme yapacak. Üreticiler, destekleme ödemelerini 27 Haziran ve 30 Haziran 2014 tarihlerinde Ziraat Bankasý þubelerinden çekebilecek. Bu ödemelerle çiftçilere 2014 desteklerinin yüzde 71'i yani 6 milyar 866 milyon lira ödenmiþ olacak.(aa) Karakeçili Camii yaz Kuran Kursu öðrencileri yemekte bir araya geldi.

3 CUMA 27 HAZÝRAN TEKLÝF VERMEYE DAVET ÝLANI S.S. HÝTÝT 19 KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ ÝÞYERÝ ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR Madde 1 - Kooperatife iliþkin bilgiler 1.1.Kooperatifin; a) Adý : S.S. HÝTÝT 19 KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ YAPI KOOPERATÝFÝ b) Adresi : Küçük Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM c) Telefon numarasý : ç) Faks numarasý : d) Elektronik posta adresi : e) Ýlgili personelinin adý, soyadý ve unvaný : Nurullah MÜSTET/ Yönetim Kurulu Baþkaný 1.2. Ýstekliler, teklif vermeye iliþkin bilgileri yukarýdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - Teklife konu iþe iliþkin bilgiler 2.1. Teklif konusu iþin; a) Adý : S.S.Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Ýþyeri Yapýmý Ýnþaatý b) Yapýlacaðý yer : Mimarsinan mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Yaydiðin Mevki/ Çorum c) Ýþin niteliði türü : 456 Adet Oto tamirci iþyeri (84.243m²), Ýdari ve Sosyal tesis binasý (1061 m²), þevlendirme ve beton su kanalý ile istinad duvarý yaptýrýlacaktýr. d) Ýþe baþlama tarihi : Ýnþaat ruhsatýnýn alýndýðý tarihten itibaren 3 gün içinde iþ yeri teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. e) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 720 takvim günüdür. Madde 3 - Teklif vermeye iliþkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 3.1. a) Tekliflerin sunulacaðý adres: S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi / Küçük Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM b) Teklifin verileceði adres: : S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi / Küçük Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM d) Son teklif verme) tarihi ve saati : Saat Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarýda belirtilen adrese teslim edilecektir. Kooperatife son teklif verme saatinde ulaþmayan teklifler deðerlendirmeye alýnmaz Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alýnamaz Son teklif verme süresini Kooperatif uzatabilir. Belirlenecek yeni tarih KO- OPERATÝF tarafýndan isteklilere bildirilir. Madde 4 - Yapýlacak iþe ait dokümanýnýn görülmesi ve temini 4.1. Yapýlacak iþe ait dokümaný aþaðýda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, iþe teklif verecek olanlarýn, Kooperatif Ýdarece onaylý dokümanýn satýn almasý zorunludur. a) Yapýlacak iþe ait dokümanýnýn görülebileceði yer: S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi / Küçük Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM b) Yapýlacak iþe ait dokümanýnýn satýn alýnabileceði yer: S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi / Küçük Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM c) Doküman satýþ bedeli: , 00 TL(ONBÝNTÜRKLÝRASI) 4.2. Yapýlacak iþe ait dokümanýný satýn almak isteyenler, dokümaný oluþturan belgelerin aslýna uygunluðunu ve belgelerin tamam olup olmadýðýný kontrol eder. Bu incelemeden sonra, yapýlacak iþe ait dokümaný oluþturan belgelerin tamamýnýn aslýna uygun olarak teslim alýndýðýna dair standart form biri satýn alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir Madde 5 - Ýsteklilerin teklifleri ekinde sunmalarý gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 5.1. Ýsteklilerin iþe teklif verebilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir: a) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasý ya da esnaf ve sânatkar odasý veya ilgili meslek odasý belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, 2014 yýlý içinde alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, 2014 yýlý içinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge. b) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri. c) Ýdari þartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. ç) Ýdari þartnamede belirlenen geçici teminata iliþkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlarýn idareye yatýrýldýðýný gösteren makbuzlar. d) Ýdari þartnamenin 7.5. maddesinde belirtilen, þekli ve içeriði idari þartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri. e) Vekaleten iþe teklif vermeleri halinde, vekil adýna düzenlenmiþ, teklif vermeye yetkili olduðuna iliþkin noter onaylý vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. f) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, idari þartname ekinde yer alan standart forma uygun iþ ortaklýðý beyannamesi. g) Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin en az %50 hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge. j) Ýhaleye iþ ortaklýðý olarak teklif verilmesi halinde; 1) Ýþ ortaklýðýnýn her bir ortaðý tarafýndan 5.1 maddesinin a ve b bentlerinde yer alan belgelerin ayrý ayrý verilmesi zorunludur. Ýþ ortaklýðýnýn tüzel kiþi ortaðý tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiþiliðin en az %50 hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde bu ortak g bendindeki belgeyi de sunmak zorundadýr. 2) Söz konusu iþe konsorsiyum olarak teklif verilemez Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: bu madde boþ býrakýlmýþtýr Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Ýsteklinin, yurt içinde veya yurt dýþýnda kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin olarak; Ýlk ilan tarihinden geriye doðru son beþ yýl içinde geçici kabulü yapýlan, iþlere iliþkin deneyimini gösteren belgeleri sunmasý zorunludur. Ýstekli tarafýndan teklif edilen bedelin % 40'inden az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere ait tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyimini gösteren belgelerin sunulmasý gerekir. Ýþ ortaklýðýnda, pilot ortaðýn istenen asgari iþ deneyim tutarýnýn en az % 80'ini, diðer ortaklarýn her birinin ise, istenen asgari iþ deneyim tutarýnýn en az % 20'sini saðlamasý zorunludur Bu iþ de, iþ deneyim belgesi yerine iþ yönetme, iþ denetleme, iþ durum ve diploma kabul edilmez Bu iþ de benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11/6/2011 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin B grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir. 5.4 Ýsteklinin organizasyon yapýsýna ve personel durumuna iliþkin belgeler; Teknik Personel: Teknik,personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulmasý Yüklenici, Ýdareye bildirdiði teknik personelin onaylandýðýnýn kendisine bildirildiði tarihten itibaren aþaðýda adet ve unvanlarý belirtilen teknik personeli iþ programýna göre iþ yerinde bulundurmak zorundadýr. Adet Pozisyonu Mesleki Ünvaný Mesleki Özellikleri 1 Þantiye Þefi ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ En az 5 yýl Deneyimli 1 MÝMAR En az 5 yýl Deneyimli 1 ELEKTRÝK MÜHENDÝSÝ En az 5 yýl Deneyimli 1 MAKÝNE MÜHENDÝSÝ En az 5 yýl Deneyimli Makine ve diðer ekipmana iliþkin belgeler. Ýdari Þartnamede belirtilen Yapý Araçlarýna ait Taahhütnamesi Madde 6. Söz konusu iþe sadece yerli istekliler teklif verebileceklerdir. Madde 7.Ýstekliler tekliflerini anahtar götürü bedel üzerinden verecektir. Teklifler sonucu üzerine iþ kalan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu iþin tamamý için KDV hariç teklif verilecektir. Madde 8. Ýstekliler en az ,00.-TL tutarýnda geçici teminat vereceklerdir. Madde 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi teklif verme tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. Madde 10. Konsorsiyum olarak bu iþe teklif veremezler. Madde 11. Ýdare Kamu Ýhale Kanunlarýna tabi deðildir. Ýþi yapýp yapmamakta serbesttir.

4 4 CUMA 27 HAZÝRAN 2014 Mustafa Demirer Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Aþýla, vakfýn tüm dünya ve Türkiye'de teþkilatlanmaya devam ettiðini belirterek, Erbakan Vakfý 'nýn Çorum'da da teþkilatlanarak ilk faaliyetini 29 Haziran Pazar günü yapacaðý vakýf açýlýþý ve iftar yemeði programýyla icra edeceðini bildirdi. Aþýla'nýn verdiði bilgiye göre, vakýf açýlýþý ve iftar yemeði programýna Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfý Genel Baþkaný Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan katýlacak. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, MYO inþaatýnda inceleme yaptý. MYO 1. etap hýzla yükseliyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kýsa bir süre önce temeli atýlan Meslek Yüksekokulu binasýnýn 1. etap inþaat alanýnda ve bugün temeli atýlacak ikinci etap inþaatýnda incelemelerde bulundu. Rektör Alkan, yapmýþ olduðu incelemede MYO Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez ve Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný Hasan Baylavlý da Vakýf Açýlýþý 29 Haziran 2014 Pazar günü saat Çözüm Dersanesi yaný Gazi 14.Sokak Kat 5 adresinde gerçekleþtirilecek. Ýftar Yemeði ise, ayný gün saat 19.00'da Kültür Balo hazýr bulundu. Firma yetkililerinden 1. ve 2. etap inþaatlarýna iliþkin bilgiler alan Alkan, Çaðýn gerektirdiði eðitimöðretim yaklaþýmlarý göz önünde tutularak yapýlanan bu projelerle üniversitemiz daha da güçlenerek yoluna devam edecektir dedi. Haber Merkezi Ýncelemede MYO Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez ve Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný Hasan Baylavlý da hazýr bulundu. Erbakan Vakfý 29 Haziran da açýlýyor Salonu'nda (Çevre Yolu Hýþýroðlu Leblebi Yaný) düzenlenecek. Ýftar programýnda bayanlara yer ayrýlýrken, tüm Çorumlular davet edildi. Civciv Hitit e birincilik getirdi Hitit Üniversitesi, Yýldýz Teknik Üniversitesi IEEE Öðrenci Kulübü tarafýndan 6. kez organize edilen Yýldýz Projeler Yarýþmasý nda Civciv : Engelli Aracý projesi ile birincilik ödülü aldý. Yýldýz Teknik Üniversitesi EEF Konferans Salonu nda düzenlenen ve birçok üniversiteden katýlýmýn olduðu yarýþmada 117 proje arasýndan birincilik alan Civciv : Engelli Aracý, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliði yüksek lisans öðrencisi ve Mekatronik Kulüp Baþkaný Yasin Can tarafýndan temsil edildi. Jüri kurulu tarafýndan Civciv 1 Engelli Aracý projesi büyük beðeni alýrken, projenin en yakýn zamanda tasarlanmasý ve uygulamaya geçirilmesi, bu konuda projeye her türlü desteðin verileceði belirtildi. Ayrýca üniversite öðrencisi Yasin Can YSC Robotik YTÜ Teknokent ine davet edilerek çalýþmasýndan ötürü takdir edildi. Yarýþmadan birincilik ödülüyle dönen kulüp öðrencileri Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Halil Aykul eþliðinde, kendilerine projenin yaþama geçirilmesinde destek olan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret ederek teþekkür ettiler. Hitit Üniversitesi öðrencileri TÜBÝTAK Sanayi Odaklý Lisans Bitirme Projeleri Yarýþmasý nda birinci oldu. Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doða Bilimleri, Sosyal ve Beþeri Bilimler, Týbbi Bilimler ve Tarýmsal Bilimler bölümlerinden birinde öðrenim gören lisans öðrencilerinin hazýrladýklarý, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileþtirme ve/veya geliþtirmeye yönelik araþtýrma konusuna sahip lisans bitirme projeleri için düzenlenen TÜBÝTAK 2241/B Sanayi Odaklý Lisans Bitirme Projeleri Yarýþmasý gerçekleþtirildi. Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü öðretim elemaný Yrd. Doç. Dr. Özlem Ýstanbullu nun danýþmanlýklarýný yaptýðý öðrencilerden Betül Atalay, Saniye Sönmez, Sümeyye Saçak ve Gamze Ecim Keçi Etinden Fonksiyonel Et Ürünü Öðrenci odaklý bu tür çalýþmalara her zaman maddi ve manevi destek olduklarýný belirten Rektör Alkan, bu tür baþarýlarýn üniversiteyi her geçen gün daha da öteye taþýdýðýný, bilim, teknoloji ve inovasyon kültürünün geliþmesine katký yaptýðýný ifade etti. Alkan, öðrencilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirterek baþarýlarýndan dolayý tebrik etti. Geliþtirilmesi projesi ile; Yunus Emre Gökçe, Bilal Serdar, Çaðrý Serhatlý ve Ufuk Emin Atalay Çorum Ýlinde Yetiþen Üvez Meyvesinden Marmelat Üretimi projesi ile Türkiye Bilimsel ve YTÜ IEEE Öðrenci Kulübü nün Fikrini Geleceðe Taþý sloganýyla düzenlediði Yýldýzlý Projeler Yarýþmasý Türkiye de Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliþmesi ve üniversite öðrencilerinin projelerinin hayata geçirilmesi konusunda onlara destek olmayý, üniversite öðrencilerinin yapacaklarý çalýþmalarýn kalitesini destek ve teþvik ile arttýrarak kabul edilen projelere ilgi Teknolojik Araþtýrma Kurumu nun (TÜBÝTAK) üniversite öðrencilerine yönelik düzenlediði 2241/B Sanayi Odaklý Lisans Bitirme Projeleri Yarýþmasý nýn final sergisine katýlma hakký elde ettiler. Türkiye çapýnda 105 projenin finale kaldýðý yarýþmada, duyacak kiþi ve kurumlarla temasa geçmeyi; bu yolla danýþmanlýk, malzeme, laboratuvar ve hizmet desteði almayý ve ortaya çýkan yarýþmalarýn bilim dünyasýna, araþtýrma kurumlarýna, sanayi kuruluþlarýna ve sektöre duyurulmasýna yardýmcý ve bu proje yarýþmasý ile üniversite-sanayi iþ birliði için somut bir adým atýlmýþ olmayý amaçlamaktadýr. Haber Merkezi TUBÝTAK ýn yarýþmasýnda birincilik Hem ehliyetsiz hem alkollü Fevzi Çakmak Caddesi nde meydana gelen kazada sürücünün hem alkollü hem de ehliyetsiz olduðu belirlendi. 155 Polis Ýmdat ý arayan motosiklet sürücüsü O.B. ayný yönde giden bir baþka aracýn kendini sýkýþtýrdýðýný belirterek ekip istedi. Olay yerine giden ekipler, sürücünün hem ehliyetsiz hem de alkollü olduðunu belirledi. Sürücü hakkýnda iþlem yapýldý. Hitit Üniversitesi Civciv : Engelli Aracý projesi ile birincilik ödülü aldý. Yarýþmadan birincilik ödülüyle dönen kulüp öðrencileri Rektör Alkan ý ziyaret etti. Hitit Üniversitesi öðrencileri, TÜBÝTAK Sanayi Odaklý Lisans Bitirme Projeleri Yarýþmasý nda birinci oldu. Öðrenciler birinci olmanýn sevincini yaþadý. öðrencilerin içerik olarak gýda sanayisinde uygulama potansiyeli olan ürün geliþtirmeyi hedefleyen Keçi Etinden Fonksiyonel Et Ürünü Geliþtirilmesi projesi, 2241/B Sanayi Odaklý Lisans Bitirme Projeleri Yarýþmasý Tarým Teknolojileri Alt Kategorisi Birincilik Ödülü sahibi oldu. Elektrik direðine çarptý Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direðine çarptý. E.D. aracýyla giderken kontrolü kaybedip refüjdeki elektrik direðine çarptý. Yaralanan sürücünün 345 promil alkollü olduðu belirlendi. Hayrettin Karaman TÜRGEV ve diðerleri (2) Önceki yazýda adlarýný sýraladýðým dört vakfa (ENSAR, ÖNDER, Ýlim Yayma, TÜRGEV) ve benzerlerine saldýrmalarýnýn iki önemli sebebi var: TÜRGEV örneðinde, mütevelli heyeti arasýnda Baþbakanýmýz'ýn oðlu ve kýzýnýn bulunmasý; bu vakfa iftiralar atarak Baþbakan'ý ve ailesini yýpratmak istiyorlar. Bu dört vakýf ve benzerlerinin bize ait kültür ve medeniyet deðerlerini ihya ve inþa amacýna yönelmiþ olmasý; onlar ise bir baþka medeniyeti taklit etme peþindeler. Sonda söyleyeceðimi þimdiden söyleyeyim: Ýþte bilhassa bu iki gerekçe sebebiyle ülkemizin güzel insanlarýnýn bu ve benzeri vakýflara sahip çýkmalarý, ellerinden geldiði kadar yardým etmeleri, yýpratma kampanyalarýnýn etkisi altýnda kalmamalarý, hatta bu yüzden daha bir gayret ve heyecanla iþe koyulmalarý önemli bir vazife oluyor. Bu ülkenin kaynaklarý yýllarca insanýmýzý Batýlýlaþtýrmak, kendi kültür ve medeniyet deðerlerimize yabancýlaþtýrmak için harcandý. Hala bu amaca yönelmiþ sivil toplum kuruluþlarý var; bu düzende tabii olacaktýr. Ama eðer hak, hürriyet, demokrasi varsa farklýlýða -hukuk ve ahlakýn sýnýrlarý içinde- imkan ve hayat tanýmak da olmalýdýr. Farklý olanlarýn da vakýflarý, yurtlarý ve özel okullarý olmalýdýr. Gelelim ithamlara ve iftiralara: Baþbakan'ýn, bakanlarýn, bunlarýn aile fertlerinin, ülkenin seçkin simalarýnýn vakýflarda, derneklerde vazife almalarý, diðer hizmet erbabý için güçlü bir teþvik unsurudur. Kendileri için hiçbir menfaat peþinde olmadan buralarda hizmet veren bu zevat takdir ve tebrik edilecek yerde karalanýr, yýpratýlýr, taarruz hedefi yapýlýrsa ülkeye kötülük edilmiþ olur. Ýthamlarýn ve iftiralarýn arasýnda 'bu oðullarýn ve kýzlarýn kendilerine en küçük bir menfaat saðladýklarýna' dair olaný yok. Ayýp, günah, suç diye diye ortaya atýlan ithamlarýn tamamý 'bu vakfa (ve benzerlerine) devletin veya belediyenin arazilerinin tahsis edilmesi, uzun vadeli ve ucuz kiralamasý, devlet ve belediyelerle iþ yapan bazý zenginlerin ve iþ adamlarýnýn bu vakýflara baðýþlarda bulunmalarý ve bu baðýþlarýn 'bir çeþit rüþvet' olduðundan ibarettir. Halbuki: Farklý davalara, ideolojilere, amaçlara hizmet eden sivil toplum kuruluþlarýna da benzeri tahsisler, kiralamalar ve baðýþlar yapýlmýþtýr. Yapýlan baðýþlarýn rüþvete benzer olabilmesi için iki þeyi bilmek gerekir: 1. Bu baðýþlarý yapanlarýn niyetlerini. 2. Bu baðýþlarý yapanlarýn daha sonra bu yüzden devlet ve belediyelerden menfaat elde ettiðini. Eðer elde bu iki konuda kesin bilgi ve belge var ise ortaya konur, teþhir edilir ve bu gibi kimselerden yardým kabul edilmez. Ama sýrf kötü zanna dayanýlarak insanlar itham ediliyor, bu hayýr ve hizmet kuruluþlarýna yardýmýn önüne set çekilmek isteniyorsa bu oyuna da gelmemek gerekiyor. Bende hasýl olan zan ve intiba, bu vakýflara yapýlan yardýmlarý yýpratma vesilesi yapanlarýn niyetlerinin (amaçlarýnýn, maksatlarýnýn, oyunlarýnýn) bize göre de ahlaksýzlýk olan rüþveti önlemek deðil, bu önemli hizmetleri engellemek olduðudur. Bu kanaatten hareketle ilgililere þu tavsiyede bulunmak isterim: Adý geçen vakýflara ve hizmet kuruluþlarýna yardýmda bulunan kimselerin daha önce ve sonraki faaliyet ve taleplerini inceleyerek istismarcýlara fýrsat vermeyelim. Ama kesin bilgi sahibi olmadýkça insanlarý kötü zan altýnda býrakmayalým ve hayra hizmetleri teþvik edecek yerde engelleme oyununa gelmeyelim. TEOG da bir soru iptal edildi Ortaokul 8 inci sýnýf öðrencilerinin ilk kez bu eðitim sezonunda girdikleri sýnavýn fen ve teknoloji testindeki bir soru iptal oldu. Ortaokul 8 inci sýnýf öðrencileri eðitim öðretim yýlýnda ilk defa uygulanan Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) sistemi kapsamýnda birinci ve ikinci dönem ayrý ayrý 6 dersten merkezi sýnavlara girdi. Öðrencilerin bu sýnavlardan aldýðý puanlar hem karnelerinde kullanýlarak, yýl sonu baþarý puanlarýný etkileyecek hem de liselere yerleþtirmelerde kullanýlacak. Ancak, yapýlan baþvuru üzerine Ankara 13 üncü Ýdare Mahkemesi, kasým ayýnda uygulanan fen ve teknoloji testindeki bir soruyu iptal etti. Milli Eðitim Bakanlýðý ise, mahkemeye itiraz etti. Ýtiraz kabul edilmezse 1 milyon 270 bin öðrencinin karnesinin de dahil olduðu sýnav sonuçlarýnýn yeniden hesaplanmasý gündeme gelebilir. (Haber Merkezi)

5 CUMA 27 HAZÝRAN 2014 Çatý adayýný televizyondan öðrenmiþ CHP Grup Baþkançökecek. Böyle bir orvekili Muharrem Ýnce, tamda ben süreçte olçatý adayý belirlenirken masam da artýk aday olsürecin içerisinde bumuþ birisiyle ilgili yolunmadýðýný belirterek, rum yapmak istemiyopartisinin cumhurbaþkarum. Ben onu genel ný adayýný televizyonbaþkanýmýza yalnýz oldan öðrendiðini söyledi. duðumuzda sitemlerimizi dile getirdim. ÞimCHP Grup Baþkandiden itibaren çalýþýrým. vekili Muharrem Ýnce, Partimizin, adayýmýzýn Çorum da partisinin baþarýlý olmasý için Merkez Ýlçe Baþkanlýðý elimden geleni yapatarafýndan düzenlenen rým. Þimdiden hayýrlý dayanýþma yemeðine olsun diye konuþtu. katýldý. Yemekten önce CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, partisinin Gazetecinin sorugazetecilerle bir araya birlik cumhurbaþkanlýðý seçim sürecini deðerlendirdi. suna yorumlu cevap gelen Ýnce, gazetecilerin Program öncesi bir gazetecinin Recep Tayyip Erdoðan Cumsorularý üzerine çatý adayý ve Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine hurbaþkaný olursa neticesinde halkýn cumhurbaþkaný olacak. iliþkin görüþlerini açýkladý yýlýnda 15 yaþýnda iken sasandýktan çýkarak öyle bir þey gerçekleþtiðinde genel baþkanýmanlýðýn duvarýna Cumhuriyet Halk Partisi yazdýðýný belirten nýza tutumunuz ne olacak? sorusu üzerine sinirlenen Ýnce, SeÝnce, þimdi 50 yaþýnda olduðunu, CHP nin milletvekili ve grup nin sorundan da anlaþýlýyor ki sorunu sorarken daha diyorsun ki baþkanvekili olduðunu hatýrlattý. Partisini zora sokacak, sýkýntýchp nin içini karýþtýracak soruyu nasýl kurgularým diye. Daha ya sokacak eylemin, açýklamanýn içerisinde olmayacaðýný ifade çok net eminim ki tam yandaþ medyaya haber olacak bir sorueden Ýnce, Çatý adayýnýn belirlenmesi sürecinde benim görüyu bana sordun dedi. þüm alýnmadý. Ben bu süreçte yokum. Televizyonlardan öðrensoruyu soran basýn mensubuna kaç yýllýk gazeteci olduðudim. Bu konuda sitemim var mý? Var. Ben bu sitemimi genel nu soran Ýnce, 10 yýldýr gazeteciyim cevabý üzerine, Ben 30 baþkanýma ilettim. Lafýmýn da arkasýndayým. Adayýn belirlenyýllýk siyasetçiyim. Yalova da devletin gücünü yendik. Ýstanbul me sürecinde bir katkým yok. Ama olmuþ bitmiþ. Partimizin gebüyükþehir Belediyesi ni, Ankara Büyükþehir Belediyesi ni nel baþkaný ve bir baþka partinin genel baþkanýyla oturmuþ koyendik. Bursa Büyükþehir Belediyesi ni yendik. Sýrayla bütün nuþmuþ, bir aday açýklamýþ. Bu saatten sonra bana düþten görev bakanlarý yendik. Baþbakaný yendik. Türk milleti bu seçimde de çalýþmanýn yerine getirilmesidir. Bu saatten sonra yapýlacak iþ Recep Tayyip Erdoðan ý yenecektir þeklinde konuþtu. budur. Gerisi geçmiþte kalmýþtýr. Ben geçmiþle ilgilenmem. ReCHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu ile aralarýnda geçen göcep Tayyip Erdoðan ý sandýða gömmek için elimden ne geliyorrüþmeye iliþkin sorularý yanýtsýz býrakan Ýnce, Aile içi sýrlar sa onu yapacaðým. Tekrar söylüyorum bu kadar dedi. halka açýk alanlarda söylenmez. Çikolata imalatýyla parti içi konular gizli ortamlarda yapýlýr dedi. Cumhurbaþkanlýðý seçimi ile ilgili de açýklamada bulunan Çatý adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu nun AK Parti den ranýnce, Önümüzdeki seçim 10 Aðustos ta olacak seçim birinin seçilmesi seçimi deðil, birinin seçilmemesi seçimidir. Yani 10 devu talep ettiði ve iptal edildiði yönündeki duyumlarýn sorulaðustos ta Recep Tayyip Erdoðan bu ülkeye Cumhurbaþkaný masý üzerine Ýnce, Bu tür polemikler içerisine girmem. Benim olmayacak, baþkan olacak. Diktatör olacak. Parlamenter sistem için CHP önemli, Türkiye önemli. Partimi ve ülkemi zora sokasona erecek. Yargý bitecek. Üniversite çökecek. Sivil toplum diz cak bir açýklama içerisinde olmam. Bu diktatörden kurtulma- Oðuzlar da destek istedi Mustafa Demirer CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce ve beraberindeki heyet, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, belediyenin çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Ateþ, Oðuzlar'ýn meþhur cevizi ve ceviz tablosu armaðan etti. CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce, Oðuzlar halkýný tebrik ederek, 30 Mart yerel seçimlerinde gösterdikleri güveni boþa çýkarmayacaklarýný, Yalova kadar Oðuzlar'ýn da kendisi için önemli olduðu söyledi. Ýnce, Aðustos ayýnda gerçekleþecek Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde partilerinin adayýna destek istedi. Muharrem Ýnce ye Oðuzlar halký adýna Belediye Baþkaný Orhan Ateþ destek sözü verdi. CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce' nin ziyaretinde Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse ve CHP Oðuzlar Ýlçe yöneticileri, Ýlçe Gençlik Kollarý ve Gümüþhacýköy Belediye Baþkaný Zehra Özyol ile çok sayýda vatandaþ hazýr bulundu. CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 5 CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen dayanýþma yemeði düzenledi. Tayyip Erdoðan ý sandýða gömmeliyiz CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, 10 Aðustos a yapýlacak seçim kimin seçileceðinin deðil, kimin seçilmeyeceðinin seçimidir dedi. CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen dayanýþma yemeðinde partililere hitap eden CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, Baþbakan Erdoðan ý eleþtirdi. Önlerinde bir cumhurbaþkanlýðý süreci olduðunu ve ilk ziyaretini Çorum a yaptýðýný dile getiren Ýnce, Ýlk kez burada konuþuyorum. Bir daha da konuþmayacaðým. Ben bu sürecin içerisinde olmadým. Sizler gibi televizyondan öðrendim. Bunu da doðru bulmuyorum. Ben grup baþkanvekiliyim, televizyondan öðrendim. Yapýlacak birkaç iþ var. Çýkarsýn televizyonlarýn karþýsýna reddedersin, kýzarsýn tepkini ortaya koyarsýn. Ne iþe yarar, bir tek Tayyip Erdoðan ýn CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, Baþbakan Erdoðan ý eleþtirdi. Dayanýþma yemeðine partililer katýldý. iþine yarar. Bende onun iþine yarasýn istemiyorum. 10 Aðustos a yapýlacak seçim kimin seçileceðinin deðil, kimin seçilmeyeceðinin seçimidir. Bu Baþbakan Cumhurbaþkaný olursa hukuk devleti bitecek. Yargý, üniversite diz çökecek. MGK ya baþkanlýk yapacak. Devletin her bilgisine haiz olacak. Kendisine bir zýrh örecek. Baþbakanlýktaki zýrhý ayrý, Cumhurbaþkanlýðýn daki zýrhý ayrý. Vatana ihanetten baþka hiçbir konuda yargýlanamayacak. Demokrasiye inanmayan bu kiþinin Cumhurbaþkanlýðý koltuðuna gelmemesi lazým. Ýçimize sinse de sinmese de bu defteri kapatalým, 10 Aðustos için çalýþalým. Bu konuda benden daha sýkýntýlý olduðunu söyleyecek kimse yok. Ýlk kez Çorum da bunu söyledim. Bundan sonraki süreçte gittiðim yerlerde bir daha asla baþka yerde söylemeyeceðim. Bir kere söylemekte benim hakkým. Adayýmýzýn çalýþmasý için elimden gelen katkýyý ortaya koyarým. Sürece olan itirazýmýzý da tarihe not düþerim diye konuþtu. (ÝHA) Rýfat Kurdoðlu nun baþarýsý Rýfat Kurdoðlu Sivas Þairler ve Yazarlar Derneði nin bu yýl altýncýsýný düzenlediði etkinliklere katýlan Aþýk Rýfat Kurdoðlu, katýlýmcýlardan yoðun ilgi gördü. 221.þiiri antolojide yayýnlanan, bugüne kadar yurt içi ve yurt dýþýnda 35 þiiri tez konusu olan þair Kurdoðlu nun yayýnlanmýþ 5 kitabý bulunuyor. Sivas ta düzenlenen etkinliklerin kitap haline getirilen 5. cildinde Aþýk Rýfat Kurdoðlu na 6 sayfa ayrýldý. Bir sayfasýnda hayat hikayesi anlatýlan Kurdoðlu nun diðer beþ sayfada 5 þiiri yer aldý. Haber Merkezi Maðazamýzla hizmetinizdeyiz Ýster bir, ister bin kapý PANEL KAPI MEMBRAN KAPI Sivas ta düzenlenen etkinliklerin kitap haline getirilen 5. cildinde Aþýk Rýfat Kurdoðlu na 6 sayfa ayrýldý. (Ç.HAK:1743) BAÞARANLAR AHÞAP SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Showroom: Küçük San. Sit. 9. Cad. No:16 ÇORUM Tel: Fax: Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad.No:11 ÇORUM Tel: Fax:

6 CUMA 27 HAZÝRAN 2014 Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Mustafa Demirer giren bölgenin ilk Tüp Bebek Merkezi Çorum ve komþu illerin hizmetine sunulacak. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý öðrenildi. Çorum Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn katýlýmýyla açýlmasý bekle- Edinilen bilgilere göre, kamuda hizmete Agah Kafkas Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan verildi. Köy yollarýnda asfalt baþladý Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan verildi. Ýl Özel Ýdaresi, Genel Sekreter Ömer Arslan, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Yol Þube Müdürü Recep Çýplak ýnda katýldýðý 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýna Hüyük-GüveçliTeslim Köyleri Grup Toplam 174 kilometre asfalt kaplama çalýþmasý yapýlacak. yolundan baþlandý. 2. kat asfalt yapým çalýþmalarýný yakýndan takip eden Vali Baþköy, Ýl Özel Ýdaresi personeli ile sohbet ederek, çalýþmalardan dolayý görevli personele teþekkür etti. Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan 2014 yýlý programý kapsamýnda 5 milyon 611 bin lira harcamayla 36 kilometre 1. kat asfalt, 138 kilometre de 2. kat asfalt olmak üzere toplam 174 kilometre asfalt kaplama çalýþmasý yapýlacak. Haber Merkezi Büyükkeþlik in sorunlarý Vali de Vali Sabri Baþköy, Alaca ya baðlý Büyükkeþlik köyünü ziyaret etti. Köy Muhtarý Mesut Satýlmýþ, Dede Haydar Aygün ve Büyükkeþlik Köyü Derneði Baþkaný Halil Kabadayý köyün sorunlarý hakkýnda Vali Baþköy e bilgi verdi. Vali Sabri Baþköy, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Yol Þube Müdürü Recep Çýplak ile birlikte Alaca Ýlçesine baðlý Büyükkeþlik köyünü ziyaret etti. Köy Muhtarý Mesut Satýlmýþ, Dede Haydar Aygün ve Büyükkeþlik Köyü Derneði Baþkaný Halil Kabadayý köyün sorunlarý hakkýnda Vali Baþköy e bilgi verdi. Büyük Nesimi Dede Cem Evi ve Türbesini de ziyaret eden Baþköy, köy muhtarýna, köyün ihtiyaçlarýnýn giderilmesi hususunda gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðýný söyledi. Haber Merkezi Yýlmaz Þengül veda etti Çorum Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkanlýðýný yürütmekte iken, 2014 yýlý Adli ve Ýdari Yargý Yaz Kararnamesi ile Bolu Adliyesi ne Hakim olarak atanan Yýlmaz Þengül, Vali Baþköy e veda ziyaretinde bulundu. Yýlmaz Þengül e yeni görevinde baþarýlar dileyerek kendisi ve ailesine hayýrlý olmasý temennisinde bulunan Vali Baþköy, ziyaret anýsýna kendisine Çorum Valiliði logolu porselen tabak hediye etti. Haber Merkezi Konya Milletvekili Harun Tüfekçi ve Çelik - Ýþ Sendikasý Seydiþehir Þube Baþkaný Murat Özkal, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Uslu nun katkýlarýna teþekkür ettiler Mustafa Demirer Konya Milletvekili Harun Tüfekçi ve Çelik - Ýþ Sendikasý Seydiþehir Þube Baþkaný Murat Özkal, Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu'ya makamýnda ziyaret etti. Baþkan Özkal ziyaretinde, yapýlan genel kurul hakkýnda bilgiler vererek, "Demokrasiye uygun ve saðduyulu bir genel kurul yaptýðýmýzý düþünüyoruz. Genel Kurulumuz huzur içerisinde geçti ve bizlere büyük bir sorumluluk yüklendi. Üyelerimizin de destekleri ile bu sorumluluðumuzu yerine getireceðiz. Seydiþehir iþçisi sizin gerek HakÝþ gerekse milletvekilliðiniz dönemindeki katkýlarýnýzý yakýndan takip ve takdir ediyor. Özellikle son uyuþmazlýk sürecinde ve Toplu Ýþ Sözleþmesinin (TÝS)barýþ koþullarýnda baðýtlanmasýndaki unutulmaz katkýlarýnýzý takdirle iz- Çorum Oto Galericileri Derneði yönetimi dün Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Oto Galericiler Tarancý'yý kutladý Erol Taþkan Çorum Oto Galericileri Derneði yönetimi dün Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Oto Galericileri Derneði Baþkaný Fahri Yandýk ve yönetim kurulu üyelerinin hazýr bulunduðu ziyarette, konu- þan Baþkan Fahri Yandýk, Çorum'da göreve baþlamasý nedeniyle Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'ya hayýrlý olsun dileklerini ileterek, derneðin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Sýcak artý, sinekler türedi Hurþit Bozkurt Bolu Adliyesi ne Hakim olarak atanan Yýlmaz Þengül, Vali Baþköy e veda ziyaretinde bulundu. liyor ve teþekkür ediyoruz." Dedi. Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu ise, "Sendikacýlýkta, siyasette zor iþ. Bu tamamen demokrasi ve hoþgörü kültürüyle ilgili bir sorun. Çok iyi bildiðiniz bir konu da bile muhatabýnýzdan tepki alamazsanýz iþiniz zor demektir. Onun için çaðýmýzýn sihirli sözcüðü diyalogdur. Emek nasýl bilgiye dayalý hale geldi ise sendikacýlýkta o hale geldi. Bilgiye dayalý bir sendikacý olarak masaya oturduðunuz zaman karþýnýzdakilerde saygýnlýk uyandýran, "bizim bilmediðimiz ne söylüyor" dedirten bir donanýmda olmanýz gerekir. Diyalog ayný zamanda dinlemek demektir. Karþýnýzdakini dinleyeceksiniz ki, ne dediðini anlayacaksýnýz. Uzlaþmanýn temelinde "bilgi ve adalet" vardýr. Her zaman bilgili ve adaletli, sorunun parçasý deðil, çözümün tarafý olun" diye konuþtu. Yaz geldi, sýcaklar arttý, haþerat ortaya çýkmaya baþladý. Merkezde parklarda ve çöp konteynýrlarýnýn bulunduðu noktalarda kara sinekte artýþ gözleniyor. Ýlerleyeng ünlerde tedbir alýnmadýðý takdirde haþeratýn evlere kadar gireceði belirtiliyor. Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ne baðlý ekiplerin, park ve bahçeler, konteynýrlar ile dere yataklarýnda ilaçlama yapmasý bekleniyor. Öteki 6 Duran Durmuþ Toplu Katliam Ýdaresi Brezilya. Meksika. Hýrvatistan. Kamerun. Hollanda. Þili. Ýspanya. Avustralya. Kolombiya. Fildiþi Sahilleri. Japonya. Yunanistan. Kosta Rika. Ýtalya. Uruguay. Ýngiltere. Fransa. Ekvator. Ýsviçre. Honduras. Arjantin. Nijarya. Ýran. Bosna Hersek. Almanya. ABD. Gana. Portekiz. Belçika. Cezayir. Rusya. Ve Güney Kore. Toplam 32 ülke Milli Takýmý Brezilya'da yapýlan 2014 Dünya Futbol Þampiyonasýna katýldý. 32 ülkeden sadece 3'ü Ýslam ülkesi Ýran. Cezayir. Ve Bosna Hersek... Onlar da grup maçlarýnda elendi. Ýman güçleri ile saldýrdýlar ama ayak güçleri yoktu Ölüm grubundalar þimdi.. Niye Ýslam ülkesi bu kadar az Topa depememe sorunlarý mý var? Birbirinin kafasýný kesip de top oynayan din kardeþlerimiz var ya Kelleciler Sakatatçý kardeþlerimiz Dünya kupasýna onlar gitseydi Kesik baþla top oynamakta dünya þampiyonular KESÝN dünya kupasýný da alýrlardý KESÝN. Kelleci sakatatçý dedim de aklýma geldi. Hani kendi dininde ki insanlarýn kellesini kesen, tecavüz eden, canlý canlý çýkarýp kalplerini yiyenler var ya.... O kadar da zalim deðiller, günahlarýný almayalým En azýndan, kötü alýþkanlýklarý yok Ýçki sigara içmiyorlar Not: Delikanlý adam Dünya Kupasýnda Almanya'yý, Hollanda'yý, Fransa'yý, Brezilya'yý tutmaz, güçlünün yanýnda yer almaz. Ýnadýna Kosta Rika!

7 10 Aðustos seçimlerinde malumun ilaný olacak Erol Taþkan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti nin Cumhurbaþkaný adayýnýn 1 Temmuz Salý Günü Ankara Ticaret Odasý (ATO) nda düzenlenecek 3 bin 500 kiþilik toplantýda açýklanacaðýný belirterek, 10 Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde malumun ilaný olacak ve halkýn gönlündeki isim Cumhurbaþkaný olarak seçilecek. dedi. ATO da düzenlenecek toplantýnýn saat 14,00 te olacaðýný duyuran Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaþkaný adayýnýn açýklanmasýnýn ardýndan da Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn il baþ- AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, genel gündemi deðerlendirdi. kanlarý ve kurucu il baþkanlarý ile olaðanüstü toplantý yapacaðýný söyledi. Seçim çalýþmalarýnýn startýný verdiklerini ve ciddi bir hazýrlýk yaptýklarýný aktaran Ceylan, bu konudaki baþarýlý çalýþmalardan dolayý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn iltifatýna nail olduklarýný ifade etti. Sungurlu ve Oðuzlar da atamalar yapýldý Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin hayýrlý olmasýný dileyen Ceylan, Sungurlu ve Oguzlar Ýlçe Baþkanlýklarý için görevlendirmelerin yapýldýðýný, Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý na Ýlyas Özkan ýn, Oðuzlar Ýlçe Baþkanlýðý na da Alaattin Coþkun un atandýðýný açýkladý. Kuraklýk Kýzýlýrmak ý kuruttu Bu yýl yaðýþlarýn yeterli seviyede olmamasý, üzerinde 8 baraj bulunan Türkiye'nin en uzun nehri Kýzýlýrmak'ýn debisini olumsuz etkiledi. Türkiye genelinde bu yýl özellikle kar yaðýþýnýn yetersiz olmasý, göl ve akarsu kaynaklarýný da önemli ölçüde etkiledi. Sivas tan doðan ve Karadeniz e dökülen bin 355 kilometre uzunluðu ile Türkiye nin en büyük nehri olan Kýzýlýrmak da yaðýþ azlýðýndan etkilendi. Devlet Su Ýþleri 19 uncu Bölge Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre, Kýzýlýrmak ýn Sivas giriþindeki Dikmencik mevkiinde Mayýs 2013 te yapýlan anlýk ölçümlerde, ýrmaðýn debisi, saniyede 48.2 metreküp olarak ölçülmüþtü. Bu rakam 2014 yýlýnýn Mayýs ayý sonunda yapýlan anlýk ölçümde ise 8.5 metreküp olarak tespit edildi. Yine Sivas çýkýþýndaki Söðütlühan mevkiinde Mayýs 2013 te gerçekleþtirilen anlýk ölçümlerde 66.6 metreküp olarak belirlenen debi, bu yýlýn ayný ayýnýn sonunda 11.5 metreküp olarak ölçüldü. Ýki mevkide yapýlan ölçümlerde debinin bir önceki yýla göre yaklaþýk 6.1 kat azaldýðý görüldü. Dikmencik mevkiinde 2000 yýlýndan bu yana yapýlan ölçümlerde yýllýk ortalama debi metreküp, Söðütlühan mevkiinde ise 1964 ten itibaren yapýlan ölçümlerde yýllýk ortalama debi metreküp olarak belirlenmiþti. DSÝ ekiplerinin Dikmencik ve Söðütlühan mevkilerinde mayýs ayýnda yaptýklarý anlýk ölçümlerde, debinin uzun yýllar ortalamasýnýn da çok altýna düþtüðü görüldü. NEHÝR YATAÐI BOÞ KALDI Sivas ýn Ýmranlý ilçesindeki Kýzýldað ýn güney yamaçlarýndan doðan Kýzýlýrmak üzerinde, Sarýoðlan, Yamula, Kesikköprü, Hirfanlý, Kapulukaya, Altýnkaya, Derbent ve Obruk barajlarý bulunuyor. Devlet Su Ýþleri 19 uncu Bölge Müdürü Halil Ýbrahim Daðlýoðlu, Kýzýlýrmak ýn çýkýþ noktasýnýn Ýmranlý ilçesindeki Kýzýldað olduðunu ve ismini de oradan aldýðýný belirterek, "Kýzýldað daki kar yükünün erimesi ile akýþa geçen sulardan oluþan nehrimiz, bu yýl geçen yýla göre istenilen oranda yaðýþ düþmediði ve birde kar olmadýðý için daha az akýþa sahip. Kuraklýk açýsýndan deðerlendirdiðimiz zaman muhakkak bizden sonraki bölgelere etkisi olacaktýr. Bizim bölgemizi terk etikten sonraki bölgelerde bulunan barajlarda bazý sýkýntýlar olabilir. Biz iki noktada ölçüm yapýyoruz. Dikmencik ten giriþ, Ramazan da hava nasýl olacak? Hava sýcaklýklarýnýn Ramazan ayýnda, orta vadeli ve aylýk tahminlere göre, ülkenin büyük bir bölümünde mevsim normallerinde seyredeceðini söyleyen Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Türkiye'nin Basra Alçak Basýnç Merkezi'nin etkisinde olduðunu ve bugün itibarýyla ülkede yaðýþ beklenmediðini belirtti. Hava sýcaklýklarýnýn artmaya devam etmesinin ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüðünü vurgulayan Eroðlu, "Yarýn ise sýcaklýk artýþýnýn yurdun kuzeybatý kesimi dýþýnda devam etmesi, havanýn az bulutlu ve açýk olmasý, öðleden sonra Batý Karadeniz'in iç kesimiyle Ýç Anadolu'nun kuzeybatýsý ve Trakya kesiminde gök gürültülü saðanaklar görülmesi bekleniyor" dedi. RAMAZANIN ÝLK GÜNÜ SICAKLIKLAR AZALI- YOR Eroðlu, ramazanýn ayýnýn ilk günü olan 28 Haziran'da hava sýcaklýðýnýn yurdun kuzeybatý kesimlerinde 3 ila 7 derece azalmasý ve mevsim normalleri civarýna düþmesinin beklendiðini dile getirerek, þöyle konuþtu: "Güney ve doðu kesimlerde ise sýcaklýklarýn artmaya devam ederek normal deðerlerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Batý ve Orta Karadeniz, Ýç Anadolu'nun kuzey ve doðusu, Doðu Anadolu'nun kuzeydoðusu, Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde gök gürültülü saðanak meydana gelmesi bekleniyor." Pazar günü hava sýcaklýðýnýn yurdun kuzeydoðu kesimlerinde biraz azalmasýnýn diðer yerlerde ise önemli bir deðiþiklik olmamasýnýn beklendiðine iþaret eden Eroðlu, Doðu Karadeniz ile Doðu Anadolu'nun kuzeyinde saðanak geçiþlerin görüleceði diðer bölgelerin ise açýk ve güneþli olacaðýnýn tahmin edildiðini anlattý. HAVA SICAKLIKLARI BATI BÖLGELERDE TEK- RAR ARTACAK Ramazan ayýnýn 3, 4, 5 ve 6. günleri Doðu Karadeniz ile Doðu Anadolu'nun kuzeydoðusunda kýsa süreli saðanak geçiþlerin görüleceðini ifade eden Eroðlu, "Diðer yerlerin ise açýk ve az bulutlu olacaðý tahmin ediliyor. Hava sýcaklýðýnýn batý bölgelerden itibaren tekrar artmaya baþlayacaðý ve mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredeceði bekleniyor" deðerlendirmesinde bulundu. Bu yýl yaðýþlarýn yeterli seviyede olmamasý, üzerinde 8 baraj bulunan Türkiye'nin en uzun nehri Kýzýlýrmak'ýn debisini olumsuz etkiledi. Söðütlühan da ise çýkýþ ölçümleri yapýyoruz. Yaptýðýmýz bu ölçümler sonrasý geçen yýl ayný döneme oranla su debisinde 6.1 katlýk bir azalma var" diye konuþtu. Bu arada Kýzýlýrmak ýn debisindeki azalma nedeniyle 18 kemerli tarihi Eðri Köprü, Kýzýlýrmak Köprüsü ve Kesik Köprü deki nehir yataðýnda vatandaþlarýn gezdiði görüldü. ÝÞTE GEÇEN YIL VE BU YILIN 5 AYLIK RAKAM- LARI Kýzýlýrmak ýn Dikmencik mevkisi ölçümleri: 2013 Yýlý: Ocak:20.8, Þubat:48.6, Mart:94.4, Nisan:96.6, Mayýs:48.2 metreküp 2014 Yýlý: Ocak:5.4, Þubat:7.2, Mart:14.8, Nisan:12.8, Mayýs:8.5 metreküp Kýzýlýrmak ýn Söðütlühan mevkisi ölçümleri: 2013 Yýlý: Ocak:35.9, Þubat:67.9, Mart:131.5, Nisan:130.19, Mayýs:66.6 metreküp 2014 Yýlý: Ocak:7.77, Þubat:13.4, Mart:20.3, Nisan:15.9, Mayýs:11.5 metreküp HONDA PLAZA MEROTO ANKARA YOLU 3. KM. ÇORUM TEL: FAX: CUMA 27 HAZÝRAN Ceylan dan Tarancý ya hayýrlý olsun ziyareti Erol Taþkan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yý ziyaret etti. Yoðun gündema gereði ziyaret konusunda geç kaldýklarýný belirterek söze baþlayan Ahmet Sami Ceylan, Tarancý ya görevinde baþarýlar diledi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve AK Parti yönetim kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyarette konuþan Ceylan, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý nýn Çorum a önemli hizmetler katacaðýna inandýðýný ifade ederek, önceden görev yapan Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan a da teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnnuniyeti aktaran Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý da, Çorum a dair izlenimlerini paylaþtýðý sohbette, Çorum u tam anlamýyla tanýmak için kendisine 81 gün biçtiðini, Çorum da göreve baþlayalý 34 gün olduðunu anlattý. Çorum da sað duyu ve saygý hakim Erol Taþkan Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Çorum da sað duyu ve saygðýnýn hakim olduðunu söyledi. 5 gün süren festival programlarý süresince hiç bir olayýn yaþanmadýðýna vurgu yapan Emniyet Müdürü Tarancý, Çorumlu sayduyu sahibi olduðunu 5 günlük festival süresinde ortaya koydu. dedi. Çorum a dair çok olumlu izlenimler taþýdýðýný sözlerine ekleyen Tarancý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ýn ziyaretinde özellikle konser alanlarýnda hiç bir asayiþ olayýnýn Salih Erkan Tarancý yaþanmamasýnýn önemli olduðunu, bu tür konserlerin genelinde hoþ olmayan olaylarýn yaþanma ihtimalinin yüksek olduðunu vurguladý. Çorumlu seviyeli bir duruþa sahip olduðunu, kavgayý sevmeyip, kavgadan uzak durduðunu, bu 5 günlük festival süresince ortaya koydu, Bu durum bile Çorum halký ile ilgili olumlu kanaat oluþturmaya yeterlidir. diyen Tarancý, Çorum a ve Çorumlu yu daha iyi tanýmak için ziyaret ve istiþarelerinin devam ettiðini, teþkilat olarak Çorum a en iyi hizmeti vermeyi

8 8 CUMA 27 HAZÝRAN 2014 Mecitözü içmesuyuna yarým milyonluk hibe Enise Aðbal AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Mecitözü içmesuyu talebine 465 bin TL'lik hibe onayý çýktýðýný açýkladý. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz un önceki gün Salim Uslu'ya gerçekleþtirdiði ziyarette Yavuz, Mecitözü nün içmesuyunda azalma olduðunu, su kapasitesini iki katýna çýkartmak için Ýller Bankasý ndan hibe olarak metre Polietilen boru ile 1 adet dalgýç pompa talep ettiklerini ve konuyla ilgili CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, geçtiðimiz gün Salim uslu yu ziyaret etmiþti. destek bekledikleri söymehmet Turgut Dedeolan içme suyunda sýlemiþti. oðlu ile görüþerek Mekýntý yaþamamasý için citözü ilçesinin içmesuhýzlý bir þekilde çözümçorum Milletvekiyu borusu ve pompa talenmesini talep etmiþti. li ve TBMM Ýdare Amilebini iletmiþ ve ilçe ri Salim Uslu da, Ýller Uslu'nun talebine, halkýnýn zaruri ihtiyaç Bankasý Genel Müdürü Ýller Bankasý Genel Müdürü Mehmet Turgut Dedeoðlu ertesi gün olumlu cevap vererek, 465 Bin TL'lik tutarýndaki proje için hibe onayýný verdi. Uslu, "Hizmetlerimizde Çorum'u bir bütün olarak deðerlendiriyoruz. Çorum halkýna siyaset gözetmeksizin hizmete devam ediyoruz. Bu hibe iktidarýmýzýn adalet anlayýþý gereði, bizlerinde hemþehrilerimize olan sorumluluðumuzun gereði olarak görülmelidir. Belediyenin hibeyi yerinde kullanacaðýna ve projeyi zamanýnda bitireceðine inanýyor. Mecitözü ilçemize hayýrlý olsun. "dedi. Cumhuriyet Anadolu nun proje baþarýsý Cumhuriyet Anadolu Lisesi 5. uluslararasý ziyaretini Ýspanya'ya yaparak 2 yýllýk projelerini baþarýyla tamamladý. Avrupa Birliði Comenius okul ortaklýklarý bünyesinde kabul edilen 'Let's Active to Create' adlý proje Avrupa'daki ekonomik kriz ve bu krizden çýkýþ yollarý konusunu ele alýyor. Ýspanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Türkiye'den dört ortak ülkenin okullarýný bir araya getiren proje 2 yýllýk çalýþmalarýný Ýspanya'da yapýlan kapanýþ toplantýsý ile bitirdi. Ýspanya da yapýlan toplantýya okulun fizik öðretmeni ve proje koordinatörü Erol Çivikgedey, görsel sanatlar öðretmeni Mustafa Burhan Esen ve 11. sýnýf öðrencisi Berfin Köroðlu katýldý. Bir hafta boyunca Ýspanya'nýn Girona (Bescano) þehrinde ortak ülkelerle birlikte proje çalýþmalarý yapan Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi temsilcileri kapanýþ toplantýsýnda bir de sunum yaparak okullarýný, Çorum'u ve proje çalýþmalarýndaki aþamalarý anlattýlar. Her ülkeden bir öðretmen ve öðrencinin yaptýðý sunumlarda proje konularý ve çalýþmalarý hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verildi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi adýna sunumu proje koordinatörü Erol Çivikgedey ve öðrenci Berfin Köroðlu yaptý. Ýki yýl boyunca yaptýklarý bütün çalýþmalarý ve kurduklarý þirket ve ürünleri slaytlar ve video gösterileri eþliðinde anlatan Erol Çivikgedey, baþarýlý bir proje gerçekleþtirdiklerini, okullarýný, Çorum'u ve Türkiye yi en iyi þekilde temsil ettiklerini söyledi. Bu projenin öðrenci, öðretmen ve öðrenci velileri açýsýndan çok faydalý olduðunu, toplamda 33 hareketlilik yaptýklarýný 21 öðrencinin ve 12 öðretmenin Ýspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelere gittiklerini, yabancý ülkeler ve kültürleri tanýdýklarýný, yeni ve kalýcý arkadaþlýklar kurduklarýný, yabancý dillerini geliþtirme ve pratik yapma imkaný bulduklarýný, öðrenci velilerinin ise Çorum'a gelen yabancý öðrencileri misafir ettiklerini ve onlar için de çok farklý bir deneyim olduðunu söyledi. Çivikgedey okullarýnda yaptýklarý proje ile öðretmen arkadaþlarýnýn da motivasyonlarýnýn arttýðýný ve Grundtvig Workshop projeleri ile bireysel olarak bir çok projelerinin kabul edildiðini ve Avrupa'nýn çeþitli ülkelerine gidildiðini belirterek, projelerinin yaptýklarý Ýspanya ziyareti ile bittiðini, fakat Avrupa Birliði Projelerine yenilenen Erasmus Plus ile devam edeceklerini kaydetti. Ýspanya'da tarihi, kültürel ve sanatsal ziyaretlere de yer verildi. Figueres þehrinde Salvador Dali Müzesi ziyaret edildi. Castell d'empúries sahili Calella de Palafurgell turistik yerlerine geziler düzenlendi. Barselona þehir gezisi ve ünlü Nou Camp Stadyumu, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çiftçi kayýt sisteminde baþvurularýn 30 Haziran Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona ereceðini bildirerek, "Çiftçilerimizin yoðunluk yaþanabileceði ihtimalini göz önünde bulundurarak bir an önce ÇKS kayýtlarýný yaptýrmalarýnda fayda var" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, TZOB'un giriþimleriyle, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn 27 Mayýs 2014 tarihinde ÇKS kaydý baþvurularýyla ilgili süreyi 31 Mayýs 2014 tarihinden 30 Haziran 2014 tarihine uzattýðýný hatýrlattý. Yeni ÇKS yönetmeliðine göre, üreticilerin 2014 yýlýnda bir defaya mahsus olmak üzere ayný yýl içinde hem 2014, hem de 2015 yýlý olmak üzere iki defa ÇKS baþvurusu yaptýracaklarýný belirten Uðurludað dan teþekkür ziyareti Uðurludað heyeti Salim Uslu yu ziyaret ederek talepleri dile getirdi. Uðurludað AK Parti Ýlçe Baþkaný Yakup Torun, Ýl Genel Meclis Ekrem Yýldýrým, Ziraat Odasý Baþkaný Davut Saygý, Yeþilyurt Mahallesi Muhtarý Ahmet Güler, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun, Þendere Ýçmesuyu ve Sulama Göleti'ne desteklerinden dolayý teþekkür etti. Uðurludað heyeti, köyler ve Ýlçe merkezinin içmesuyu sorununu çözecek olan projenin en kýsa zamanda sonuçlanmasýný belirterek, ayrýca Baþkýþla Göleti için katký beklediklerini dile getirdiler. Milletvekili Salim Uslu ise, "42 köy, 11 baðlý yerleþim ve Uðurludað Belediyesi olmak üzere toplam 54 üniteye içmesuyu verilecek olan Þendere Göleti Ýçmesuyu tesisleri için gerekçeli raporlar hazýrlanmýþ olup, DPT'YE teklif edilmesi ile ilgili süreç hýzlandýrýlmasý kararý alýnmýþtýr. Baþkýþla Göleti talebiniz ise geçtiðimiz hafta yaptýðýmýz DSÝ yatýrýmlar toplantýsýnda deðerlendirilmiþ, toplam 26 gölet talebi kapsamýnda büro ve arazi çalýþmalarý yapýlacaklar arasýna alýnmýþtýr. Uðurludað ile Bayat ve Ýskilip ilçelerimizi de kapsayan Týmarlý Sulamasý, 2. Kýsým sulama sahasýnda 'toplulaþtýrma' kararý için çalýþmalar devam etmektedir. Bölgemize hayýrlý olsun " dedi. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun da, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile ilgili taleplerini içeren dosyayý Uslu'ya sundu. Uslu da, "Devletimiz, milletimiz ve memleketimiz söz konusu olduðunda siyasi mülahazalar teferruat olarak kalýr. Biz bir ve beraber olarak el ele veriyoruz" diye konuþtu. (Haber Merkezi) Baðcý dan geçmiþ olsun ziyareti Mustafa Demirer Cumhuriyet Anadolu Lisesi projeyi baþarýyla tamamladý. Okul 5. uluslararasý ziyaretini Ýspanya'ya yaptý. Ýspanya nýn tarihi mekanlarý gezildi. Sagrada Familia Katedrali, Port Vell Limaný ve Picasso Müzesi gezildi. Görsel sanatlar öðretmeni Mustafa Burhan Esen, özellikle Salvador Dali ve Picasso Müzeleri'nin ziyaret edilmesinin kendileri açýsýndan çok yararlý olduðunu, güzel aný ve tecrübelerle ülkelerine döndüklerini, Ýspanya'da kendilerine verilen plaketi okulun en güzel köþesinde sergilediklerini sözlerine ekledi. mesai bitimine kadar 2014 yýlý ÇKS baþvurularýný yaptýracaklar. Üreticilerimiz olasý sýkýþýklýklarý düþünerek son günü beklenmeden tarým il ve ilçe müdürlüklerine bir an önce baþvurusunu yapmalý yýlý ÇKS baþvurularý ise 1 Eylül'de baþlayacak, 31 Aralýk 2014 tarihinde sona erecek. Üreticilerimizin bu hususa çok dikkat etmeleri ve birbiriyle karýþtýrmamalarý gerekiyor. 30 Haziran'a 3 iþ günü kaldý. Çiftçilerimizin yoðunluk dolayýsýyla herhangi bir maðduriyet yaþamamalarý için, 2014 ÇKS baþvurularýný bir an önce yaptýrmalarý kendi yararlarýnadýr. Çünkü ÇKS kaydýný yaptýramayanlar, 2014 yýlý desteklerinden faydalanamayacaklar." (Haber Merkezi) ÇKS kaydýnda son gün 30 Haziran Þemsi Bayraktar Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Çiftçilerimiz 30 Haziran 2014 tarihi (Haber Merkezi) AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Ankara'da özel bir hastanenin kalp damar cerrahisi bölümünde açýk kalp ameliyatý olan Osmancýklý iþadamý ve siyasetçi Alaattin Uður'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Baðcý, Bir dönem beraber siyaset yaptýðýmýz Alaaddin Bey uzun zamandýr kalp sorunlarý olduðunu söylüyordu. Geçmiþ oldun dileklerimle þifa, saðlýklý ve uzun bir ömür diliyorum. dedi. Uður, Baðcý'nýn yoðun çalýþma programý arasýnda kendisini ziyaretinden son derece memnun olduðunu belirterek, teþekkür etti. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Osmancýklý iþadamý ve siyasetçi Alaattin Uður'u ziyaret etti. Rehabilitasyon Merkezi için yer istediler Enise Aðbal Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ, Alaca Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Metin Karan ve iþ adamý Naki Görgülü, Engelliler Haftasý nda açýlýþý yapýlan Alaca Engelliler Derneði tamir atölyesinde yapýlan çalýþmalarý yerinde incelediler. Dernek atölyesinde yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Dernek Baþkaný Av. Ahmet Görür, bugüne kadar yaptýklarý çok sayýda akülü ve manuel sandalyelerin yaný sýra son olarak bu tamir atölyesini kurduklarýný ve imkânlar dahilinde bozulan akülü sandalyelerin arkadaþlarý tarafýndan tamir edildiðini söyledi. Görür ayrýca, dernekleri bünyesinde engelli vatandaþlarýn faydalanabilecekleri bir rehabilitasyon merkezi kurmak istediklerini dile getirdi. Bu konuda Aalaca Engelliler Derneði ziyaret edildi. Tamir atölyesinde yapýlan çalýþmalar yerinde incelendi. destek verecek kiþilerin de hazýr olduðunu belirten Görür, tek sýkýntýlarýnýn yer bulmak olduðunu ve bu konuda belediyeden destek beklediklerini kaydetti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ de, Hal içinde yer alan belediyeye ait olan dükkanlarýn aktif hale gelmemesi halinde depo olarak kullanýlan dükkanlarý boþaltmak istediklerini ve yer boþaldýðýnda buradan bir dükkan verebileceklerinin sözünü verdi. Arýzalý sandalye gitti yenisi geldi Dernek, Alaca da yaþayan Hacý Ali Þahin adlý engelli vatandaþýn arýzalý akülü sandalyesini de yenisi ile deðiþtirdi. Akülü araba teslimini Kaymakam Ayhan Yazgan yaptý.

9 CUMA 27 HAZÝRAN Ramazan da beslenme uyarýlarý Enise Aðbal Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Ramazan a sayýlý günler kala, saðlýklý oruç tutmak için yapýlmasý gerekenlere dikkat çekti. Ramazan ayýnda bireylerin beslenme düzeninin deðiþtiðini belirten Yücel, bu ayý saðlýklý geçirmek için bazý alýþkanlýklarýn býrakýlmasý gerektiðini vurguladý. Öncelikle aðýr yemeklerden, þerbetli tatlýlardan ve hamur iþlerinden uzak durulmasý gerektiðini kaydeden Yücel, Ramazan da beslenmeyle ilgili þu ipuçlarýný verdi; Akþam erken yatmalý, mutlaka sahura kalkmalýyýz Sahura kalktýðýnýzda uykunuzun bölünmesinden rahatsýzlýk duyuyorsanýz,akþamlarý 1 saat erken yatmaya özen göstermelisiniz. Aksi takdirde gün içerisinde çok daha fazla saðlýk sorunu yaþayabilirsiniz. Sahur yapýlmadan oruç tutulduðu takdirde aç kalma süresi artarak, halsizlik, baþ aðrýsý, yorgunluk ve dikkatte azalmalar görülebilir. Uzun süreli açlýk sonrasý, iftarda aþýrý besin tüketimini ve gün içerisinde kan þekerinin düþmesini engellemek için sahurda sindirimi yavaþ, besin deðeri yüksek gýdalar tüketilmelidir. Aradan sonra ana yemeðinizde etli veya etsiz sebze, ýzgara et yemeði ile az miktarda pilav/makarna/bulgur pilavý tercih edilmedi, bunlarýn yanýnda hem protein hem kalsiyum açýsýndan zengin olan yoðurt veya ayran tüketimi de unutulmamalýdýr. Yaz meyvelerinden yapýlan tatlýlarý tercih etmeliyiz Ramazanýn vazgeçilmezi, tatlýlardýr. Uzun süren açlýk dönemlerinde gerçekleþen kan þekeri düþüþü sebebiyle, bu dönemde tatlý yeme isteði artabilir.yemekten 1-2 saat sonra þerbetli, hamurlu tatlýlar yerine, daha hafif ve saðlýklý meyve veya sütlü tatlýlar tercih edilmeli, yanýnda bir bardak su içmek de ihmal edilmemelidir. Ýftar ve sahur arasýnda 10 bardak su içmeliyiz Ramazan ayý yýlýn en sýcak günlerine denk geldiðinden, ramazan ayýnda sývý tüketimi de mecburen azaldýðýndan, yazýn sýcaðýnda gerçekleþen terlemeyle de birlikte vücudun sývý ihtiyacý artar.gün içindeki su kaybý karþýlanmadýðýnda vücutta halsizlik, iþte verimsizlik, konsantrasyon güçlüðü, uyuklama, hazýmsýzlýk, tansiyon düþmesi gibi sorunlar yaþanabilmektedir. Su kaybýnýn önlenmesi için özellikle sahurda sývý alýmýna Çay yerine meyve veya önem verilmeli, meyve kompostolarý iftar ve sahur arasýnsahurda çok yaðlý, çok tuzlu daki zamandasývý ve aþýrý tatlý besinlerden kaçýnalýmý düzenli yapýlmalý, bunlarýn yerine hazmý kolay, malýdýr.sývý kaybýný mide - baðýrsak sisteminde uzun karþýlamak için su süre kalabilecek lif içeren sebze, dýþýnda ev yapýmý az meyve ve tam tahýllý besinleri terþekerli limonatalar, cih etmeliyiz. Gün boyu kan þekayran, meyve komerinin düþmesini engellemek, postolarý tercih etmmide boþalmasýný geciktirmek eye özen göstersahurda protein açýsýndan zengin ilmelidir.ramazan beslenmekle mümkün olmaktadýr. boyunca 2 litre su Bu nedenle sahurda yaðlý ve kalotüketimin altýna rili aðýr yemekler yerine daha düþmemeli, iftardan hafif kahvaltýlýk besinler; zeytin, sahura kadar en az peynir, yumurta,tam tahýllý veya 8-10 bardak su tam buðday ekmekdomatestüketilmelidir. Fakat Saðlýk Müdürlüðü saðlýklý oruç tutmak için yapýlmasý gerekenlere dikkat çekti. salatalýk-biber gibi çið sebzeler süt, çay ve kahve gibi içeyoðurt, 3-4 adet hurma (tok tutmasý sebebiyle)ve çay yerine meyve ceklerle sývý ihtiyacýnýn karþýlanmadýðý unutulmamalýdýr. Ayrýca aþýrý veya meyve kompostolarý tercih edilmelidir. sýcaklarda özellikle yaþlý ve çocuklar sokaða çýkmamaya özen göster Çok zamanda az yemek yemeliyiz melidirler. Gün boyu aç kalan mideye, iftarda birden yüklenilmesi, birçok Yaðlý ve tuzlu gýdalar vücuttaki ödemi artýrdýðý için dikkat saðlýk sorununa neden olacaðýgibi kalbin yükünü de artýrarak, kalp edilmelidir krizi, yüksek tansiyon, beyin kanamasý ve felç gibi hastalýk risklerini Ýftar ve sahur arasýndaki saatlerde beslenmenize önem vermeniz artýrabilir. Uzun süre aç kalan mideye bir anda yüklenmemeli, az az ve oruç tuttuðunuz saatleri daha rahat geçirmenizi saðlýyor. Bu nedenle sýk sýk beslenmeye özen göstermeli, yemek yerken acele etmeden ve yaðlý ve tuzlu gýdalarý asla tüketmemeliyiz.çünkü bu gýdalar gün çok zamanda az yemek yenmelidir. içinde daha çok susamamýza ve su tüketemediðimiz için de yüksek Ýftarla sahur arasýnda 2 ara öðün yapmalýyýz tansiyon ve ödem gibi saðlýk sorunlarýnýn ortaya çýkmasýna neden Normal zamanda 5 veya 6 öðün olan beslenme sayýsý Ramazan olmaktadýr.karbonhidrat açýsýndan zengin hamur tatlýlarý, kurabiyeler, Ayýnda sahur ve iftardan oluþan 2 ana öðüne düþmektedir. Ýftardan yaðlý hamur iþleri kýsa sürede acýktýrmaktadýr. Ýftar ve sahurda tuz içeruykuya gidene kadarki zaman dilimine 2 ara öðün eklenmelidir. Bu iði yüksek olan turþu, salamura, yað ve tuz oraný yüksek olan pastýrma, þekilde yaþanabilecek olumsuzluklar ve metabolizma hýzýnýn düþmesucuk gibi besinler, þeker oraný ve kalorisi yüksek olan kurabiyeler, side engellenmiþ olur. hamur tatlýlarý gibi besinlerden mutlaka uzak durmalýyýz. Yoðurt ve ayranýn iftar sofrasýnda olmasýna dikkat etmeliyiz Yardýmlaþma, dostluk ve kardeþliðin sevgi ile beslendiði Orucunuzu su ve hurmayla açtýktan sonra çorba ve salata gibi mübarek Ramazan ayýný saðlýkla geçirmenizi dilerim. hafif besinlerle iftara devam edilmeli, ana yemeðe geçmeden önce 510 dakika kadar ara verilerek midenizin rahatlamasý saðlanmalýdýr. Öðretmenler boþ durmuyor Çorum un Bayat ilçesinde bir grup öðretmen okullarýn yaz tatiline girmesiyle birlikte görev yaptýklarý eðitim kurumunu resimlerle süslediler. Okul Müdürü Satýlmýþ Armutcu, gelecek yýl öðrencilerin daha güzel bir ortamda eðitim öðretim görmeleri için, seminer dönemini fýrsat bilip okul öðretmenlerinin boþ zamanlarýný deðerlendirerek okulun iç ve dýþ cephelerini boyayýp ardýndan resimlerle süslediðini söyledi. Armutcu, Bu süre zarfýnda her gün akþama kadar fedakarca emek harcayan okulumuz öðretmenleri Pýnar Açlan, Funda Durmaz, Görkem Tuncabayýn, Ýbrahim Yaþar, Satýlmýþ Savaþ a emeklerinden dolayý Emre Batumlu ve Bayat Öðretmenevi Müdürü Sinan Ünlü ye teþekkür ederim dedi. (ÝHA) Uðurludað Devlet Hastanesi ne yapýlan asansörlerin açýlýþý yapýldý. Engellileri sevindiren hizmet Çorum un Uðurludað ilçesinde hükümet konaðý ve devlet hastanesine yaptýrýlan engelli asansörlerinin açýlýþý yapýldý. Gönül Elçileri projesi kapsamýnda hazýrlanan Artýk Ulaþmak Daha Kolay adlý alt projeyle Uðurludað Kaymakamlýðý ile Ýlçe Devlet Hastanesine yaptýrýlan engelli platformlarý ve lavabolarýnýn yapýmý tamamlandý. Engellilerin hizmetine sunulan asansörlerin açýlýþýna Kaymakam Hasan Gümüþçüoðlu, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Ýpek, Ýlçe Emniyet Amiri Ahmet Deðirmenci, daire amirleri ve engelliler katýldý. Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, projenin Uðurludað Kaymakamlýðý hizmet binasýndaki iyileþtirmelerin bir devamý niteliðinde olduðunu belirterek, özellikle engelli, yaþlý ve hamile vatandaþlarýn üst katlara çýkýþlarýnýn önündeki engeli kaldýrýldýðýný ve önemli bir ihtiyaca cevap verildiðini söyledi. Ýlçede çok sayýda engelli olduðunu dile getiren Gümüþçüoðlu, engelli bireylerin kamu hizmetlerine eriþimini kolaylaþtýrmanýn ve bu sayede toplumun bir parçasý olmalarýna katkýda bulunmanýn kendileri içinde büyük bir sevinç kaynaðý olduðunu dile getirdi. Gümüþçüoðlu, projenin hazýrlanmasýnda ve hayata geçirilmesinde katký sunan herkese teþekkür etti. Engeliller kendileri için yapýlan hizmete teþekkür etti. Artýk Ulaþmak Daha Kolay adlý proje hayata geçirildi. Ýlçede çok sayýda engellinin hizmetten faydalanacaðý belirtildi. Bayat ilçesinde bir grup öðretmen yaz tatilinde okullarýný bakýmdan geçiriyor. Kadýnlara ücretsiz kanser taramasý Mustafa Demirer Ýskilip Toplum Saðlýðý Merkezi organizasyonu ile kadýnlara yönelik kanser türlerini araþtýrma, tarama ve bilgilendirme çalýþmasý baþlatýldý. Ýskilip Toplum Saðlýðý Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Güleser Cür, Ýskilip'te özellikle kadýnlarda çok sayýda kanser vakasý bulunduðunu, fakat hanýmlarýn kontrol, tarama ve muayene olma alýþkanlýklarýnýn beklenenin çok altýnda kaldýðýný belirterek, aldýklarý kararla hafta içi her gün mesai saatleri dâhilinde Toplum Saðlýðý Merkezi'nde bayan hekim ve saðlýk görevlileri tarafýndan bu taramalarýn yapýlacaðýný, riskli hastalarýn ilgili kliniklere yönlendirileceðini söyledi. Güleser Cür, kanser taramalarýna bireysel yada topluluklar halinde gelen kadýnlarýn tüm tetkiklerinin ücretsiz olarak yapýlacaðýný kaydetti. Bir taraftan Kadýnlara yönelik olarak haným hekimler tarafýndan Kanser taramasý yapýlýrken, diðer yandan 10 Temmuz 2014 Perþembe Günü saat 15.30'da Öðretmenevi Konferans Salonu'nda seminer düzenlenecek. Ýskilip Halk Saðlýðý Merkezi'nden yapýlan açýklamada, Ýskilip'te çok sayýda kanser vakasýnýn bulunmasýnýn üzücü olduðuna vurgu yapýldý. Açýklamada, ölümle sonuçlanan kanser türlerinin erken teþhisle kýsa sürede tedavi edildiði, baþta evli hanýmlar olmak üzere tüm kadýnlarýn ücretsiz tetkik, tarama ve tedavi için Toplum Saðlýðý Merkezi'ne beklendiði ifade edildi. Öðretmenler okulun iç ve dýþ cephelerini boyayýp ardýndan resimlerle süslediler. Türk Eðitim Sen den itiraz Türk Eðitim-Sen Mevzuat Sekreteri Soner Buðdaylý, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü nün il içi isteðe baðlý atama ve il dýþý isteðe baðlý atamalarýna itiraz etti. Buðdaylý, konuyla ilgili açýklamasýnda, Mayýs 2014 tarihleri arasýnda duyuruya çýkan Eðitim Öðretim Hizmetleri Sýnýfý Hariç Diðer Hizmet sýnýflarýnda görev yapan personelin il içi isteðe baðlý atama döneminde tüm giriþimlerimize raðmen Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü kendi þef kadrolarýnýn hâlihazýrda fazlasýyla yeterli olduðunun yanýnda çeþitli bahaneler sunarak bir türlü açmamýþtý. Bunun sonrasýnda Haziran 2014 tarihleri arasýnda duyuruya çýkan Eðitim Öðretim Hizmetleri Sýnýfý Hariç Diðer Hizmet sýnýflarýnda görev yapan personelin il dýþý isteðe baðlý atama döneminde ise ne hikmetse fazlasýyla yeterli olan þeflik kadrosu aradan geçen bir aylýk süre sonunda nasýl bir ihtiyaç hasýl olmuþsa bu takvimde ilana çýkmýþtýr. Bunun yanýnda aldýðýmýz duyuma göre bir ilçemizden baþka bir bakanlýðýn adý altýnda il merkezine görevlendirilen bir personelin Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü'ne görevlendirilmeye çalýþýldýðýný öðrenmiþ bulunuyoruz. Milli Eðitim Müdürümüze sormak istiyorum; kýsa bir süre önce kendileriyle bu konuyu görüþtüðümüzde kendisinin Çorum MEM'deki kadronun yeterli olduðunu, fazla- sýnýn devleti zarara uðratacaðýný, okullarda bu kadrolara daha çok ihtiyaç olduðunu þifahen söylemiþken þimdi ne oldu da aradan geçen zaman zarfýnda bir deðil iki kadronun birden ihtiyaç haline dönüþtüðünü merak etmiyor deðiliz. Uzun yýllardýr ilimiz ilçelerinde görev yapýp il merkezine gelmek isteyen þef kadrosundaki personelimize haksýzlýk yapýlmamýþ mýdýr bu iþin müsebbiplerine sormak istiyoruz? Akýllara yaþanan süreç acaba birileri kayýrýlýyor mu sorusunu da getirmiyor deðil! Uzun zamandýr takipçisi olduðumuz bu konunun önümüzdeki günlerde de takipçisi olacaðýz. diye konuþtu. (Haber Merkezi) Ýskilip Toplum Saðlýðý Merkezi kadýnlara kanser taramasý yapacak.

10 10 CUMA 27 HAZÝRAN 2014 Çorum, Ramazan Ayý na hazýr HOÞGELDÝN EY RAMAZAN Ýlk teravih ve ilk sahur bugün Müftü Mehmet Aþýk açýklamalarda bulundu. Recep Mebet Ýslam dini açýsýndan müstesna bir yere sahip olan ve Onbir Ayýn Sultaný olarak nitelendirilen Ramazan Ayý bugün baþlýyor. Çorum Müftülüðü tarafýndan düzenlenen Ramazan Ayý Hazýrlýklarý konulu basýn toplantýsý dün gerçekleþti. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ýn baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýya Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç, Ahmet Süzen ve Abdullah Pamuklu, Personel Müdürü Erol Alkan, Ayniyat Saymaný Abdullah Sunar ve Türkiye Diyanet Vakfý Ýl Temsilcisi Mustafa Ersoy ile basýn mensuplarý katýldý. Müftülük binasýnda düzenlenen toplantýda konuþan Mehmet Aþýk, Çorum halkýnýn Ramazan Ayý ný en güzel þekilde idrak etmesi için bir dizi program hazýrladýklarýný açýkladý. Ramazan bereketi ve coþkusunu toplumun tüm kesimlerine yayacaklarýný vurgulayan Müftü Aþýk, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: Ramazan Ayý, bugün kýlýnacak ilk teravih namazý ve gece kalkacaðýmýz ilk sahurla baþlayacak. Ýl Müftülüðü olarak Ramazan Ayý nedeniyle tüm hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Rahmet, bereket, oruç ve Kur an ayý Ramazan ýn dolu dolu geçmesi için bir dizi program hazýrladýk. Ramazan Ayý nda görev alanlarýmýzýn baþýnda camiler geliyor. Ramazan da cami denilince de akla teravih ve sohbetler geliyor. Mübarek Ramazan Ayý öncesinde camilerimizin onarým ve temizliklerini tamamladýk. Din görevlilerimizle gerçekleþtirdiðimiz toplantýlarla da hazýrlýk çalýþmalarýný tamamladýk. HAZIRLIKLAR TAMAM Bütün camilerimizde genel bir temizlik yapýlarak ibadethanelerimiz Ramazan Ayý'na hazýrlandý. Camilerimizdeki aydýnlatma ve ses sistemleri ile klimalar gözden geçirilerek eksiklikler giderildi. Her sene olduðu gibi bu sene de Müftülüðümüz tarafýndan hazýrlanan ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi nce bastýrýlan imsakiyeler görevlilerimize ve halkýmýza daðýtýldý. Görevlisi olmayan ve tek görevlisi bulunan camilerimizde görevin aksamamasý için geçici görevlendirmeler yapýldý. Bütün camilerimizde teravih namazý yatsý ezaný ile birlikte normal vaktinde kýlýnacak, ilave süre eklenmeyecek. Merkez camilerimizle minaresi bulunan bütün belde ve köy camilerimizin þerefelerindeki kandiller akþam ezaný ile sabah ezaný (imsak vakti) arasýnda yakýlacak. Ayrýca Abdibey Camii, Fatih Sultan Mehmet Camii, Çimento Camii, Küçük Sanayi Sitesi Camii, Çatalhavuz Özrahman Camii, Akþemsettin Camii ve Düvenci Beldesi Camii'ndeki mahyalar da belirtilen vakitler arasý ýþýklandýrýlacak. Ýftar ve sahur vakitleri, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn hazýrladýðý takvimdeki zaman dikkate alýnarak yapýlacak. CAMÝLERDE VAAZ PROGRAMLARI Ramazan ayý boyunca Ulu Cami'den merkezi sistemle öðle ve teravih namazý öncesinde vaaz ve irþat programýmýz uygulanacak. Ayrýca birer gün aralýklarla cemaat yoðunluðu bulunan Abdibey, Emre, Tevhit, Ýlim Yayma Camii ile Ýmam Hatip Lisesi, Hz. Ömer, Huzur, Fatih Sultan Mehmet camilerinde yatsý namazý öncesi yüz yüze vaaz ve irþat hizmeti sunulacak. Muhtelif camilerde vaaz ve irþat kurulu üyeleri tarafýndan, diðer camilerde ise Baþkanlýðýmýz ve Müftülüðümüzce düzenlenen hizmetiçi eðitim kurslarýna katýlan ve bu kurslarda baþarýlý olan cami görevlileri tarafýndan kerdi camilerinde vaazlar verilecek. Bayanlara yönelik olarak pazartesi günleri Akkent 1. Camii, Kýþla Camii nde öðleden önce, Kafkasevleri, Bilali Habeþi ve Mimar Sinan camilerinde öðleden sonra, salý günleri Emre, Ýlim Yayma, Zikrullah, Mevlana camilerinde öðleden önce, Tevhit, Kulaksýz, F. Sultan Mehmet, Hz. Ömer Camilerinde öðleden sonra, çarþamba günleri Buharaevler, Zikrullah, Kýþla camilerinde öðleden önce, Huzur, Binevler ve Ceritoðlu camilerinde öðleden sonra, perþembe günleri Güldanehatun, Bedir, Zikrullah, Hicret, Kýþla, Abdibey camilerinde öðleden önce,yörükevler ve Kevser camilerinde öðleden sonra, cuma günleri Hz. Ali ve Kýþla camilerinde vaaz ve irþat hizmeti verilecek. Ramazan ayý boyunca belde ve köy camilerimizde de vaaz ve irþat programý uygulanacak. ÝÞARET DÝLÝYLE VAAZ SÜRECEK Çorum'da ilk defa 2012 yýlý Berat Gecesi'nde Ulu Camii'de uygulamaya baþlanýlan vaazlarýn iþitme engelli vatandaþlarýmýza iþaret yoluyla anlatýmý Cuma vaazlarý ile Ramazan Ayý boyunca yatsý namazýndan önce yapýlan vaazlarda da devam edecek. MUKABELE PROGRAMLARI Ramazan ayý boyunca tüm camilerimizde sabah mukabelesi, öðle ve ikindi vakitlerinde de muhtelif camilerimizde mukabele programý cami görevlilerimizce, Hýdýrlýk Kur'an Kursumuzda eðitim gören hafýzlarýmýz ile Ýmam-Hatip Lisesi'nde okuyan hafýz öðrencilerimiz ve dýþarýdan hafýzlýðýný bitirmiþ öðrencilerimiz tarafýndan uygulanacak. Ayrýca Bahçelievler Yatýlý Kýz Kur'an Kursu öðrencilerimiz tarafýndan da 6 camimizde öðle namazýndan sonra bayanlara yönelik mukabele programý uygulanacak. BEÞ CAMÝDE HATÝM- LE TERAVÝH Bu yýl Ramazan Ayý'nda Kubbeli, Hýdýrlýk, Ýsahalife, Azapahmet ve Garantievler camileri olmak üzere 5 camimizde hatimle teravih namazý kýlýnacak. CAMÝLERDE KUR'AN ZÝYAFETÝ Müftülüðümüze baðlý camilerimizde görev yapan kurra hafýzlarýmýz tarafýndan Ramazan Ayý nda Kur'an Ziyafeti programlarý düzenlenecek. 11 Temmuz 2013 Perþembe saat de Abdibey Camii nde gerçekleþecek Kuran Ziyafeti programlarý 13 Temmuz da Ulu Camii, 20 Temmuz da Hýdýrlýk Camii, 27 Temmuz da Fatih Sultan Mehmet Camii ve 3 Aðustos ta da Buharaevler Mahallesi Tevhid Camii nde düzenlenecek. ÝTÝKAFA GÝRÝLEBÝLECEK CAMÝLER Abdibey ve Hýdýrlýk Camileri ile Kýlýçören, Güzelyurt ve Çatak Köyü camilerinde Ramazan Ayýnýn son 10 günü itikafa girilebilecek. SAKAL-I ÞERÝF ZÝYARETÝ Ulucamii, Hamit Camii, Baltalý ve Kubbeli Camileri nde Kadir Gecesi nde, Abdibey ve Hýdýrlýk Camii'nde Arefe günü Sakal-ý Þerif ziyarete açýlacak. KADÝR GECESÝ NDE BU CAMÝLER AÇIK Kadir Gecesi nde Ulu Camii, Kerebigazi, Huzurevi, Hz. Ali, Ýlim Yayma, Fatih Sultan Mehmet, Binevler, Ceritoðlu, Dumlupýnar, Bedir, Hýdýrlýk, Selimiye, Veysel Karani, Buhara, Emre, Huzurevi, Devlet Hastanesi, Köy Hizmetleri, Esnafevleri, Pelit,Tevhit, Mimar Sinan, Velipaþa ve Yörükevler camileri sabaha kadar açýk bulundurulacak. Belde ve köylerimizde ise ihtiyaç halinde camiler sabaha kadar açýk olacak. NAMAZGÂH TA TERAVÝH BAÞLIYOR Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi üzerinde bulunan Namazgâh ta Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan düzenlemelerin ardýndan bu yýl yeniden teravih namazlarý kýlýnmaya baþlanacak. Çorum Müftülüðü olarak Ramazan Ayý nda bu anlamlý geleneði yaþatmak için gerekli hazýrlýklarý yaptýk. Açýkhavada yatsý ve teravih namazý kýlmak isteyenler Namazgah a gidebilirler. CAMÝ ve KURAN KURSLARI NDA ÝFTAR Çorum da bulunan ve müþtemilatý müsait olan cami ve Kur'an kurslarýnýn bahçelerinde Ýmam- Hatip, Müezzin-Kayyým ve Kur'an Kursu öðreticilerimiz tarafýndan öðrencilerin ve hayýrseverlerin katýlýmlarýyla iftar programlarý düzenlenecek. Ýhtiyaç sahiplerinin de katýlacaðý iftarlarda dayanýþma ve kaynaþma duygularýný yaþatmayý planlýyoruz. KURAN ZÝYAFETÝ 20 TEMMUZ DA Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Kuran-ý Kerimi Güzel Okuma Yarýþmasý Türkiye Finali 20 Temmuz 2014 Pazar günü saat da Çorum Ulucamii de gerçekleþecek. Türkiye nin 10 bölgesini temsilen din görevlilerinin katýlacaðý yarýþmada Kuran-ý Kerim ziyafeti sunulacak. Buradan birinci çýkacak isim ise ülkemizi Suudi Arabistan da düzenlenecek Dünya Yarýþmasý nda temsil edecek. BAYANLAR DA BAYRAM NAMAZI KILABÝLECEK Abdibey, Kubbeli, Velipaþa, Sancaktar, Azapahmet, Beytepe, Kerebigazi, Zikrullah ve Köy Hizmetleri camilerinde bayanlarýn namaz kýlmalarý için gerekli düzenlemeler yapýldý. Ýsteyen Çorumlu hanýmlar bu camilerde Ramazan Bayramý namazlarýný kýlabilecekler. DÝNÝ SORULAR ÝÇÝN DANIÞMA HATTI Alo 190 Dini Danýþma Çaðrý Hattý ile Ramazan Ayý boyunca halkýmýzdan gelebilecek dini sorularýn uzmanlarý tarafýndan cevaplandýrýlmasý için gerekli tedbirler alýndý. Çorum halkýnýn Ramazan Ayý'ný tebrik ediyor, ilahi rahmet ve bereketin saðanak gibi yaðdýðý bu ayýn milletimiz, Ýslam dünyasý ve tüm insanlýk için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak'tan niyaz ediyorum. Çorum Müftülüðü tarafýndan düzenlenen Ramazan Ayý Hazýrlýklarý konulu basýn toplantýsý dün gerçekleþti. Aþýk: Hiç kimse, kimsesiz kalmasýn Ýftar sofralarý israf sofrasý olmasýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, bu yýl Ramazan Ayý nýn temasý olarak Hiç Kimse, Kimsesiz Kalmasýn sloganýyla yalnýzlýklarýn paylaþýlmasý konusunu belirledi. Çorum Müftüsü Mehmet Aþýk, düzenleyecekleri Ramazan Ayý faaliyetlerinde bu konuyu ele alacaklarýný açýkladý. Gerçekleþtirecekleri etkinliklerde aile ve sosyal duyarlýlýðýn önemine dikkat çekeceklerini belirten Mehmet Aþýk, toplumda konuyla ilgili farkýndalýk oluþturmayý hedeflediklerini söyledi. Ramazan Ayý nýn manevi iklimini fýrsat bilerek bu konuyu toplumun gündemine taþýyacaklarýný anlatan Aþýk, Zengin ile fakir arasýndaki dayanýþmayý artýrmayý amaçlýyoruz dedi. ÝFTAR SOFRALARI, ÝSRAF SOFRASI OLMASIN Müftü Mehmet Aþýk, Ýftar sofralarý, israf sofralarýna dönüþmesin uyarýsýnda bulundu. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez in de Ramazan Ayý mesajýnda dikkat çektiði bazý hususlarda açýklamalarda bulunan Mehmet Aþýk, Ýbadetin reklamý olmaz diye konuþtu. Biz Ramazan ý deðil, Ramazan bizi deðiþtirmeli diyen Aþýk, Ramazan Ayý nýn Kuran ve sünnet ýþýðýnda oluþmuþ yapýsýnýn korunmasý gerektiðine iþaret etti. Müftü Aþýk, sözlerini þöyle sürdürdü: Ramazan coþkusu, bir eðlence, þatafat ve gösteriye dönüþmemeli. Ýþverenler, çalýþanlarý ile birlikte iftar etmeli. Zira bu mübarek ay insanlarý kaynaþtýrýr. Unutulmamalý ki din, birlik ve beraberliðin çimentosudur. Oruç, siyaset, fikir, gelir ve mezhepsel farklýlýklarý ortadan kaldýran bir ibadettir. Ýslâm kültürüyle yoðrulan bir toplumuz. Orucun özünde böyle þatafatlý iftar sofralarý yok. Üstelik yaný baþýmýzda insanlar açlýktan ölürken nimetleri israf ederek çöpe dökmek Allah korusun hepimizi felakete götürür. Bu yüzden baþta ekmek olmak üzere israfýn tüm çeþitlerinden uzak durmalýyýz. FÝTRE MÝKTARI 10 TL Ramazan Ayý nda yardýmlaþma ahlaký ile muhtaçlarý arayýp bulmalýyýz. Zenginin malýnda fakirin alacaðý vardýr. Bu da zekat ve fitre gibi nakdi yardýmlardýr. Eðer imkan sahibi kimseler fitre ve zekatlarýný vermezlerse kýyamet gününde fakirler haklarýný onlardan isteyecektir. Fitre miktarý bu yýl için 10 TL olarak belirlendi. Zekat için nisap miktarý ise gram altýn veya gram gümüþ. Fitre ve zekatlar doðrudan nakdi olarak ihtiyaç sahiplerine verilmeli. Belirtilen sadaka-i Fýtýr da verilecek meblað konusunda bir üst sýnýrýn olmadýðý, ideal olanýn, herkesin hayat standartlarýna göre asgari günlük gýda harcamalarýna denk düþecek bir meblaðýn verilmesi, söz konusu meblaðýn, gýda gibi ayni olarak veya para þeklinde nakdi olarak ödenebilir. Türkiye Diyanet Vakfý olarak fitre ve zekatlarý ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmada aracýlýk hizmeti de veriyoruz. Dileyenler FÝTRE yazýp 5601 e kýsa mesaj göndererek bir fitre baðýþlayabilirler. Bu uygulama kontörlü hatlar haricinde kullanýlabilir. Ayrýca zekâtlarýnýzý adresinden online olarak veya Devlet bankalarýnýn tüm þubelerinden Türkiye Diyanet Vakfý na ait kurumsal hesaplara gönderebilirsiniz. ORUÇ TUTANLARA SAYGI BEKLÝYORUZ Ramazan Ayý'nda yapýlan ibadetlerin faziletine dikkat çeken Müftü Mehmet Aþýk, tüm Çorum halkýna seslenerek bu ayýn oruçlu geçirilmesini tavsiye etti. "Günler uzun, ben oruç tutamam" düþüncesine kapýlanlara seslenen Mehmet Aþýk, Allah'ýn oruç tutanlara sabýr verdiðini kaydetti. Oruç tutanlara saygý gösterilmesi gerektiðini hatýrlatan Müftü Aþýk, "Oruç tutmayanlar, oruçlularýn önünde açýktan yiyip içmemeli. Kimsenin sokakta içmesine karýþamayýz ama müslüman bir ülkede oruç tutanlara karþý saygý göstermek de bir nezaket gereðidir" diye konuþtu. Aþýk, Ramazan Ayý ndaki ibadetlerle ilgili spekülatif açýklamalara da itibar edilmemesini istedi. OSMANLI GELENEÐÝ DEVAM Çorum'da geçtiðimiz yýllarda uygulanmaya baþlanan ve büyük beðeni toplayan 'Enderun Usulü Teravih' ve 'Cumhur Müezzinliði' uygulamasý bu yýl da devam edecek. Osmanlý Devleti zamanýnda uygulanan geleneði Çorum'da yaþatma konusunda kararlý olduklarýný belirten Müftü Mehmet Aþýk, "Ramazan heyecaný ve mutluluðunu zirveye taþýmayý amaçlýyoruz" dedi. Bu yýl Ramazan Ayý nda 7 camide uygulanacak olan 'Enderun Usulü Teravih' ve 'Cumhur Müezzinliði' ile ilgili açýklamalarýný sürdüren Aþýk, þunlarý söyledi: Çorum da bu yýl sýrasýyla 7 camimizde Enderun Teravih Namazý ile Cumhur Müezzinliði uygulamasý yapýlacak. 1 Temmuz 2014 Salý akþamý Buhara Camii nde baþlayacak uygulama 5 Temmuz da Binevler Camii, 8 Temmuz da Mimar Sinan Camii, 12 Temmuz da Abdibey Camii, 15 Temmuz da Veysel Karani Camii, 20 Temmuz da Ulucamii, 22 Temmuz da ise Emre Camii nde gerçekleþecek. KARDEÞLÝK ÝFTARI 4 TEMMUZ'DA Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen 'Ýftar Sofrasý' programý, 4 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat 20.00'de ENS Park'ta gerçekleþecek. Programla ilgili açýklama yapan Müftü Mehmet Aþýk, 750 kiþilik organizasyonda devlet ve sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileriyle Çorum da misafir olan mülteci aileler, þehit ve gazi yakýnlarý, Huzurevi sakinleri, engelliler, koruyucu aileleri buluþturacaklarýný söyledi. Hasan Çakmak yönetimindeki Türk Tasavvuf Musýkisi konseri ve Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayacak programda Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Ramazan Ayý mesajý ve Türkiye Diyanet Vakfý tanýtým filmi gösteriminin yer alacaðýný anlatan Mehmet Aþýk, geleneksel hale gelen iftara davetlilerin katýlacaðýný sözlerine ekledi. Düzenlenen toplantýda basýn mensuplarýnýn sorularý da cevaplandý.

11 CUMA 27 HAZÝRAN BÝK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan: Resmi ilanlar, yük olarak görülmemeli Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Yönetim Bunlarýn her iki metodu da yerel basýn Kurulu Üyesi ve BÝK Genel Kurulu Anaaçýsýndan olumsuzluða neden olmaktadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustadýr. Dolayýsýyla þu çaðrýda bulunmak isfa Arslan, kamunun yerel idarecilerinin tiyorum ilanlarý birleþtirmekten ve ilanresmi ilanlarý yük olarak görmekte ollarý parçalamaktan sonuç itibariyle bu duklarýný belirterek icra, iflas ilanlarýna ilanlarýn yayýmlanmasýndan intiba etdikkat çekti. mekten artýk idarecilerin vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü bu ilanlar sadece yerel Anadolu basýnýn içinde bulunduðu basýna destek vermek adýna verilen ilanproblemleri yerinde görmek için Konlar deðildir. Öbür taraftan ihaleler söz ya dan yola çýkarak yaklaþýk 10 gündür konusu ise eðer rekabetin özgür þartlar Anadolu kentlerine seyahat yaptýðýný ifaaltýnda yapýlmasý, bu özgürlük altýnda da de eden Mustafa Arslan, Erzurum da kamu menfaati saðlanmasý anlamýna geolmaktan son derece mutluyuz. Ziyaret lir. Onun için bu tutumdan vazgeçmelevesilesiyle Anadolu basýnýn içinde buri gerekir. diye konuþtu. lunduðu problemler bu problemlerin çözümüne iliþkin çalýþmalar yapmaktayýz" Diðer önemli bir problemin ise icra dedi. iflas ilanlarýnýn yaygýn gazetelere gönderilmesi olduðunu kaydeden Mustafa ArsBÝK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan "Gelecek yerel basýndadýr. Teknololan, þunlarý kaydeti: jinin hýzla geliþtiði bir dönemde yerel basýnýmýzda çok ciddi çabalar ortaya koymaktadýr" diyen Arslan, Ýcra ve iflasa konu olan menkul ya da gayri menkulün, icra ve yerel basýnýn global bir medya olduðunu, yerel demokrasinin hayaiflasýn gerçekleþtiði mahalde deðerini bulup bulamayacaðýna iliþkin ta geçmesini saðladýðýný ve özü itibariyle de kamu görevini yerine bir kriter getirilmeli, sonrasýnda da hangi gazete türünde yayýnlanagetirdiðini belirtti. caðýna karar verilmelidir. Örneðin 20 bin liralýk bir taþýnýrýn ya da 50 bin liralýk bir taþýnmazýn ilanýnýn 50 binin üzerinde tirajý olan bir Kamunun yerel idarecilerinin resmi ilanlarý yük olarak gördüyaygýn gazeteye verilmesine bakalým. Söz konusu ilanýn mahallinðünü kaydeden Arslan, "Yaklaþýk 10 gündür Konya dan bu tarafa de yayýnlanmasý ile yaygýn bir gazetede yayýnlanmasý arasýnda 4 yurt çapýnda seyahatler yapýyorum, meslektaþlarýmýzý ziyaret edikat ilan ücreti farký bulunmaktadýr. Bu da icralýk ve iflaslýk duruma yorum. Kamunun yerel idarecileri resmi ilanlarý yük olarak gördüþmüþ vatandaþlarýmýzýn daha fazla para ödemesi, o mahalde yamektedirler. Bu ilanlar asla ve asla yük deðildir. Kanun koyucunun yýnlanan gazetelerde de bu ilanýn çýkmamasý anlamý taþýmaktadýr. kendilerine görev olarak verdiði bir alandýr ve bu görevin yerine Bu durumda, ilçede yayýnlanacak icra iflas ilaný, ilde yayýnlanacak getirilmesi gerekmektedir. Eðer bu görev yerine getirilmiyor kanuicra iflas ilaný (nüfus kriter olarak alýnabilir), yaygýn gazetede yanun mevzuatýn arkasýndan dolandýrýlýyorsa görev kötüye kullanýlýyýnlanacak icra iflas ilanlarý belirlemesi yapýlabilir. Böylece icra ifyor demektir. Bu nasýl oluyor ya ilanlar bölünmek suretiyle eþit delas hakimleri, müdürleri objektif kriterlere göre belirlenmiþ ve yýlðerlerin altýna kalýp ilan yapmamak yada birleþtirilmek suretiyle de lar içinde güncellemesi yapýlabilecek eþik deðerlere göre ilanlarýn çok sayýda ilan verilmesi gerektiði halde tek ilana dönüþtürülüyor. nerede yapýlacaðýný kararlaþtýrabilir." (Haber Merkezi) Ýþ güvencemizden vazgeçmeyiz Recep Mebet Taþeron tasarýsýnýn görüþmeleri sýrasýnda gündeme getirdiði önergelerle kamu görevlilerinin usulsüz olarak görevlerinden alýndýtürk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, yapýlan yaðýnýn ya da atandýðýnýn yargý kararlarýyla tespit edilmesi halinde kasal düzenlemelerle memurlarýn iþ güvencesinin ellerinden alýnmaya rarýn 2 yýl süreyle uygulanmamasý gibi düzenlemelerle, hukukun üsçalýþýldýðýný söyledi. tünlüðü ilkesini, iktidarýn üstünlüðüne çevirmek istiyor. Ýþ güvencemizden vazgeçmeyiz diyen Mahmut Alparslan, Hükümetin önergelerinin yasalaþmasý durumunda, kamu görevdün sendika binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda konuyla ilgili lisi usulsüz yollardan iþten çýkarýldýðýný ya da baþka bir göreve atangörüþlerini dile getirdi. dýðýný yargý yoluyla ispat etse bile iki yýl süreyle görevine dönemebazý sendika yöneticilerinin de hazýr bulunduðu toplantýda iktiyecek, üstelik yargý kararýný yerine getirmeyen yetkililer hakkýnda darý eleþtiren Mahmut Alparslan, yapýlan yasal düzenlemeler karþýhiçbir yasal iþlem yapýlamayacak. sýnda demokratik tepkilerini ortaya koyacaklarýný kaydetti. AlparsYani görevden alýnanlar davalarý kazansalar bile eski görevlerilan, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: ne dönemeyecek, yargý kararlarýný uygulamayan idareciler hakkýnda Yýllardan beri yetersiz kaynakla, elveriþsiz þartlarda, düþük ücise ceza soruþturmasý açýlmayacak. retle hizmet yürüten memurlarýmýz, art niyetli saldýrýlarýn hedefi olaböyle bir uygulama hukuk devletinin katledilmesi, iktidarýn hurak asýlsýz iftiralara maruz kalýyor. kuku askýya almasý ve memurun iþ güvencesinin yok edilmesi dememurluk mesleðine karþý yapýlan bu saldýrýlarýn altýnda bir tek mek. hedef yatýyor: Memurlarýn bugüne kadarki en büyük kazanýmý olan Kamu görevlilerinin ve vatandaþlarýn hukuksuz muameleyle iþ güvencelerinin ellerinden alýnmasý. karþý karþýya kalmalarý durumunda baþvuracaklarý yegâne yol, yapýkamu çalýþanlarýnýn haklarýný geriletecek, iþ güvencesini ortalan yanlýþlarýn yargý kararlarýyla düzeltilmesini saðlamaktýr. Þimdi dan kaldýracak birçok kanun tasarýsýnýn gündemi meþgul ettiði bir ise memurlarýmýzýn yargý yoluyla idari hatalarý telafi etme haklarý kýdönemi yaþýyoruz. sýtlanmakta, iþ güvenceleri ellerinden alýnýyor. Hatalý bir atama durubir çalýþan için kazanýlmýþ en büyük hak, iþ güvencesidir. Ýktimunda memurlar ne yapmalý, nereye baþvurmalýlar? Vatandaþlarýn, dar, geldiði günden beri memurluk güvencesini ortadan kaldýrarak idarenin yanlýþ kararlarý karþýsýnda korunmasý ancak yargýnýn karargüvensiz ve güvencesiz bir çalýþma hayatý oluþturmak için altyapý larýna saygý duymak, hukukun üstünlüðünü kabul etmekle saðlanýr. hazýrlayarak türlü söylemlerle kazanýlmýþ haklarýný yok edecek uyhukuk kurallarýnýn uygulanmadýðý, yargý kararlarýnýn hiçe sayýldýðý gulamalarla, memurlarýmýzý bir yerde düzenden, kuadeta bir ateþ çemberinin içiraldan ve adaletten söz ne atmak istiyor. etmek mümkün deðil. Ülkeyi tek eline alma Devlet memurlarýnýn, iþ konusunda kararlý olan güvencesine sahip olmasýnýn iktidar, memurlarýn yarsebebi nedir? Ýktidar bu iþ gý yolunu kapatarak degüvencesinden neden rahatmokrasiye darbe vurdusýz oluyor? Devlet memurlaðunu ve adalete olan gürý, son on iki yýlda bir kýsým veni sarstýðýný görmek uygulamalarla kýsýtlansa da zorunda. Adalet, devledoðrularý yapma cesaretine tin temelidir ve bu temel sahip tek büyük kitle. Siyaancak yargýnýn, hukukun setçinin, gücü ne olursa olverdiði kararlarýn uygusun, devlet memurlarý üzelanmasýyla ayakta kalarindeki etkisi sýnýrlý. Çünkü bilir. Ülkemizin içinden idarenin her türlü uygulamasý geçtiði bu kritik dönemyargý denetimine açýk. Ýç hude yargý kararlarýný yok kuk yollarýnýn tükenmesi hasaymanýn, bizzat iktidar linde uluslararasý mahkememahmut Alparslan, Ýþ güvencemizden vazgeçmeyiz diye konuþtu. eliyle yargý kararlarýnýn lere gitme yolu da açýk. Ayrýuygulanmasýný geciktirca, sendikalarýn olaylarý yakýn takibi, üyeleri adýna müdahil olabilmenin devleti zaafa uðratacaðý, ancak iktidarýn kamudaki baský, zumesi de pek çok hukuksuz uygulamayý engelliyor. Bütün bunlar, iklüm ve sürgünlerine kanuni bir kýlýf üretmeye yarayacaðý açýk. tidarýn memurlar üzerinde istediði sonucu almasýnýn önünde en büyük engellerdendir. Oluþturduðu yandaþ, teslim olmuþ sendikalara Devlet memuru ilkesini hükümet memuruna çevirmek için her raðmen kamu çalýþanlarýnýn hâla büyük kesimi diðer sendikalarýn yolu deneyen iktidar yetkilileri, kendilerine biat etmeyen herkese üyesi. Ýktidarýn oluþturmaya çalýþtýðý parti devleti bir türlü oluþturukarþý takýndýklarý düþmanca tavýrlarýný, memurlarýn iþ güvencelerini lamadý. Ýþte, bu sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuranlar, gasp ederek aleni hale getiriyor. Bu giriþim, birçok uygulamada desiyasi iktidarlarýn baskýlarýndan uzak, devletin ve milletin haklarýný faten dile getirdiðimiz gibi ülkeyi parti devletine götürecek, memurkoruyabilmeleri amacýyla devlet memurlarýna, diðer çalýþanlardan larýn iþ güvencesini yok edecek bir planýn parçasý. 17 Aralýk'tan beri farklý olarak iþ güvencesi hakký verdi. Ýþ güvencesi, devlet memurlasavcýlar, hakimler, emniyet müdürleri, polisler, memurlar oradan rýnýn geleceðinden çok, ülke ve milletin menfaatlerinin ve geleceðioraya sürgün ediliyor. Bu tasarý ile AKP'nin iþine gelmeyen bir iþnin gereðidir. Bütün bu gerçekler ortadayken önce sözleþmeli ve lemde, bütün memurlarýn ayný þekilde görevden alýnmasý, iþten çýka4/c'li esnek istihdam uygulamasýyla memurluk güvencesini yok etrýlmasý ve sürgün edilmesinin önü açýlýyor. Böyle bir uygulamayý kameye çalýþtýlar. Ardýndan taþeronlaþma yoluyla memurlarýn görevlebul etmemiz mümkün deðil. Ýktidar yaptýðý yanlýþý görmeli, Türk merini taþeron iþçilerine devrettiler. Rotasyon uygulamasýný, memurlarý muru sürüklendiði uçurumun farkýna varmalý ve derhal bu sevdadan oradan oraya sürmek ve baský altýnda tutabilmek için bir araç olarak vazgeçilmeli. Tayin hakký olmayan, aile bütünlüðümüzün korunmakullandýlar. Ülkeyi parti devletine dönüþtürmekte kararlý olan iktidar, dýðý, her türlü baskýya ve istismara açýk, yarýnýmýzýn belli olmadýðý, þimdi de memurlarýn görevden alýnmalarýnda yargý kararýyla geri geleceðimizin karartýldýðý, güvensiz ve güvencesiz çalýþmayý kabul dönme haklarýný gasp etmek istiyor. Bizler, toplu sözleþme masasýnetmiyoruz. Buradan iktidarý uyarýyoruz. Bu eylem bir baþlangýçtý. Ýkda oturup anlaþtýðýmýz, Kamu Görevlileri Danýþma Kurulu'nda karatidarýn memurlara karþý takýndýðý bu düþmanca tutum deðiþmediði, ra baðladýðýmýz; 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan personele bir bu tasarý geri çekilmediði takdirde, hiç görmedikleri tepkiyi gösterederece verilmesi, disiplin cezalarýnýn affý, yardýmcý hizmetler sýnýfýceðimizden kimsenin þüphesi olmamalý. Memurlarýn da daha fazla na ek gösterge verilmesi, 4/C'li sözleþmeli personele kadro verilmehak kaybýna tahammülü kalmadý. Bu tasarý, bir anlamda memurlarýn si, emekli ikramiyesinin hesaplanmasýnda 30 yýllýk hizmet süresi sýyaþam hakkýna yapýlan saldýrý. Bundan sonra yapacaðýmýz her eylem nýrýnýn kaldýrýlmasý, öðretim elemanlarýnýn ücretlerinin iyileþtirilmede meþru müdafaa anlamý taþýyacak ve hiçbir sýnýr tanýmayacak. Mesi gibi konularýn torba kanunla hayat bulmasýný beklerken, iktidar murun varlýðýna yapýlan bu saldýrýnýn durmamasý halinde Türkiye'nin Soma'nýn acýsýndan dahi kendisine fýrsat yaratýp, memurlarýn iþ güher noktasýnda memurun sesini, gücünü ve kararlýlýðýný herkesin hisvencelerini yok edecek uygulamalar peþinde koþuyor. sedeceðinden kimsenin þüphesi olmamalý. Sel Sokak esnafý, yaþadýklarý problemden dert yanarak yetkililerden çözüm istediler. Sel Sokak esnafýnýn çilesi Recep Mebet Yeniyol Mahallesi Sel Sokak ta uygulanan park yasaðýna raðmen yol kenarýna býrakýlan araçlar yüzünden trafiðin aksadýðý bildirildi. Geliþi güzel park edilen araçlar nedeniyle yayalarýn da büyük sýkýntý yaþadýðýna dikkat çeken Sel Sokak esnafý, yaþadýklarý problemden dert yanarak yetkililerden çözüm istediler. Park halindeki araçlar yüzünden engelli rampalarýnýn önünün dahi kapandýðýný belirten esnaf, çocuk arabasýyla çarþýya çýkan bayanlarýn da muzdarip olduðuna iþaret ettiler. Trafik sýkýþýklýðýnýn had safhaya ulaþtýðý sokakta yaþanan çileyi defalarca resmi baþvuruyla ilgili makamlara bildirmelerine karþýn çözüm bulamadýklarýný vurgulayan esnaf, Artýk canýmýzdan bezdik, lütfen bu sese kulak verin çaðrýsýnda bulundular. Emniyet Müdürlüðü nden Sel Sokak taki trafik denetimlerinin artýrýlmasýný talep eden esnaf, Belediye den ise kaldýrýmlarýn plastik dubalarýn olduðu bölüme kadar geniþletilerek yolun park edilebilir olmaktan çýkarýlmasý önerisini dile getirdiler. Yasak yere park eden araçlarýn trafiði aksattýðý belirtildi. Geliþi güzel park edilen araçlar nedeniyle yayalarýn da büyük sýkýntý yaþadýðýna dikkat çekildi. Balkanlýoðlu nun sohbet programý yarýn Recep Mebet Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý Ramazan Ayý Sevinci konulu vaaz programý yarýn Çorum da gerçekleþecek. Abdibey Camii nde gerçekleþecek olan vaaz programý iftar vaktinin ardýndan düzenlenecek. Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý Ramazan Metin Baykara Ramazan Ayý Sevinci konulu program yarýn Abdibey Camii nde gerçekleþecek. Ayý özel programýna tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi. Metin Baykara vefat etti Eski þoför esnafýndan Metin Baykara (68) hayatýný kaybetti. Zafer Baykara nýn babasý olan Metin Baykara, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi bugün Cuma namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Metin Baykara ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

12 12 CUMA 27 HAZÝRAN 2014 LEBLEBÝ KEYFÝ 6 YAÞINDA TEBESSÜMLE NÝCE YILLARA Karikatürist Erdoðan Oruç un çizgileriyle hayat bulan haftalýk mizah sayfamýz Leblebi Keyfi, 300 üncü sayýsýyla karþýnýzda. Gazeteniz Hakimiyet in ilgiyle takip edilen mizah sayfasý Leblebi Keyfi altýncý yaþýný kutluyor. 27 Haziran 2008 tarihinden bu yana aralýksýz devam eden mizah sayfamýz, 6. yaþýna yeniliklerle merhaba diyor. Yeni sayfa tasarýmýyla okurlarýmýzýn beðenisine sunduðumuz Leblebi Keyfi, seviyeli mizah anlayýþýyla tebessüm kaynaðý olmaya devam ediyor. Haftanýn yorgunluðunun had safhaya ulaþtýðý cuma günlerine neþe katan ve haftasonuna keyifli bir kapý aralayan Leblebi Keyfi, Çorum un ilk ve tek mizah sayfasý olmasý bakýmýndan da dikkat çekiyor. Haftanýn Portresi, Bir Göbelin Anatomisi, Hayvanlar Alemi, Deli Dilaver, Lezzet Avcýsý, Esnaf Portreleri ve Sizden Gelenler gibi bölümlerle okurlarýnýn beðenisini kazanan özel sayfamýz, Hýþýroðlu Leblebi nin sponsorluðunda yayýmlanýyor. Çorumlu çizerlere ve mizah alanýnda yazý, fotoðraf ve diðer çalýþmalarýný paylaþmak isteyen herkese açýk olan sayfamýzla ilgili görüþ ve önerilerinizi bekliyor, Leblebi Keyfi yle tebessüm dolu nice yýllar diliyoruz. Recep Mebet

13 CUMA 27 HAZÝRAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:29 ÞA BÂN: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:14 Haziran 1430 Hýzýr: HAZÝRAN HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL: Ramazan ayýnýn hilâli, bu gece yarýsýndan sonra Türkiye saati ile de ilk defa, Güney Amerika kýtasýnýn doðusundan itibaren görülmeye baþlayacaktýr. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY SEYDÝM AKKENT CEZAEVÝ VEFAT EDENLER 1-Deðirmenci esnafýndan Güneþ un sahibi, Murat AYDE- MÝR"in babasý, Þerafettin AYDEMÝR. 2-Kahveci esnafýndan Hilmi ALTUNER"in yeðeni, Emlakbank"tan emekli Osman ALTUNER"in kayýnbabasý, Mustafa UYSAL"ýn aðbeyi Elvan Çelebi köyünden gelme, Ýsmail UYSAL Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hangi hastalýklar görülür? : Öncelikle su ve besin kaynaklý ishalli hastalýklarýn ortaya çýkmasýný bekleriz. Burada temel etken, elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapýlarýn zarar görmesi, özellikle de saðlýklý içme ve kullanma suyu saðlanmasýnda görülen aksaklýklardýr. Bir baþka temel etmen, vektör üreme alanlarýnýn artmasýdýr. Bu durum da, vektörlerle bulaþan hastalýklarýn artmasýna yol açar. Örneðin, sivrisinek üreme alanlarýnda bir artýþ olmasý, sýtma olgularýný artýrýr. Yine, fare gibi kemiriciler sel ortamýnda artar ve fare idrarýnýn sel sularýna karýþmasý da, bütünlüðü bozulmuþ ciltlere temas ile "leptospiroz" dediðimiz hastalýða neden olur. Atýk sularýnýn içindeki sývý ve katý atýklarýn cilde temas etmesi sonucu deri enfeksiyonlarýnýn da artmasýný bekleriz. Selin ev ve ev eþyalarýný etkilemesi, sel geçtikten sonra da etkili olur. Bu etkileme, saðlýk sorunlarýný uzun döneme yayar. Bu arada, sel sýrasýnda yaþanan saðlýk sorunlarýnýn zamanýnda tedavi edilmemesi, saðlýk sorunlarýný aðýrlaþtýrýr, komplikasyonlara yol açar, tedaviyi zorlaþtýrýr. Peki, neler yapýlabilir? : Sel riski olan bölgede, hangi saðlýk sorunlarýnýn yaþanabileceði önceden deðerlendirilmelidir. Düzenli bir bilgi toplama sistemine sahip olmak gerekmektedir. Yoksa, oluþturulmalýdýr. Bu salt bürokratik bir iþlem olarak kabul edilmemelidir; bununla, olasý hastalýklarýn / saðlýk sorunlarýnýn erken belirlenmesi ve zamanýnda müdahalesi mümkün hale gelir. Selden etkilenen evlerde yaþayanlar her gün ziyaret edilerek, saðlýk sorunlarý izlenmelidir. En önemli ihtiyaç, sudur. Sel bölgesindekilere, günlük Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Sel felaketi 6 Dilaver ÇEVÝK Allah yolunun fedaisi... Ýlk emir Abdullah Ýbn-i Cahþ (r.a) Rasulullah (s.a.v) ýn hala oðlu ayný zamanda kayýn biraderi Annesi Ümeyye binti Abdulmuttalib tir. Kýz kardeþi Zeynep binti Cahþ, Peygamberimizin hanýmýdýr. O, Allah yolunun fedaisi diye Ashab arasýnda þöhret buldu. Hz. Ebubekir (r.a) vasýtasýyla Erkam ýn evine gelmeden önce Müslüman olan Abdullah Ýbn-i Cahþ, Ýslam da ilk tayin olunan emirdir. Ýlk sancak ona teslim edildi. Ýlk olarak Emirül- Müminin sýfatý ona verildi. O, Ýslam ý heyecanla yaþardý. Kureyþ in ezâ ve cefasýna maruz kaldý. Bu yüzden hicrete mecbur oldu. Çoluk çocuðuyla birlikte Habeþistan a hicret etti. Sonra Mekke ye döndü. Medine ye hicret edenlerin ikincisi oldu. Sevgili Peygamberimiz H. ikinci yýlýnda Kureyþ kervanýný gözetlemek üzere on kiþilik bir ekip oluþturdu. Peygamberimiz sancaðý Abdullah a verdi. Açlýða ve susuzluða en dayanýklýnýzý emir tayin ediyorum dedi. Yola koyuldular ve Nahle ye vardýlar. Kervaný gözetlemeye baþladýlar. Kýsa bir zaman sonra kervan geçti. Recep ayýna girilmiþti. Onun için bir çarpýþmaya mahal yoktu. Fakat aralarýnda istiþare edip kervana saldýrdýlar. Amr bin Hadramiyi öldürdüler. Osman bin Muðire ile Hakem bin Keysam ý da esir aldýlar. Kervanýn mallarýn ve esirleri Medine ye götürdüler. Rasulullah (s.a.v) bu yapýlanlarý son derece çirkin gördü ve onlara: Ben size Kureyþ ile ilgili haber toplayýn demiþtim. buyurdu. Haklarýnda karar verilinceye kadar esirleri bekletti. Kervan mallarýný almadý. Abdullah ve arkadaþlarý çok piþman oldular. Çünkü Kureyþliler, Müslümanlar haram aylarda kan akýttý diye yaygara yapýyorlar ve Müslümanlarý zor durumda býrakýyorlardý. Abdullah halkýn arasýna çýkamaz oldu. Peygamber(s.a.v) i zor durumda býraktýðý için yerin dibine giriyordu. Hayat ona zindan olmuþtu. Allahu Teala þu ayeti indirdi: Ey Muhammed! Sana haram ayý, o aydaki savaþý sorarlar. De ki; O ayda savaþmak büyük suçtur. Allah yolunda alýkoymak, onu inkar etmek, Mescidi Haram a engel olmak ihtiyacý kadar temiz su saðlanmalýdýr. Su dezenfeksiyonu için en kolay ve en hýzlý etki gösteren yöntem klor uygulamasýdýr. Sularýn sürekli dezenfeksiyonu saðlanmalý, saðlýklý olmayan sular için, evlere klor tabletleri daðýtýlmalýdýr. Halk, kaynaðýný bilmediði sularý içmeme konusunda uyarýlmalýdýr. Sel sularýnýn ciltle temasýnýn önlenmesi konusunda eðitim yapýlmalý, bu durumla karþýlaþmýþ insanlarýn ciltlerini sabunlu suyla yýkamasý önerilmelidir. Kýsa sürede, vektör kontrol önlemleri alýnmalýdýr. Sýtma için, bu çok önemlidir. Fare ve benzeri kemiricilerin risk durumu da deðerlendirilmelidir. Aþýlama hizmetleri aksatýlmadan sürdürülmelidir. Evlerinde ve geçici yerleþim yerlerinde yaþayan insanlarýn özellikle gebe ve çocuklarýn rutin aþýlarý aksatýlmamalýdýr. Sel sýrasýnda toprak, çamur vb. ile kirlenmiþ, derin yarasý olanlarýn tetanos baðýþýklamasý yapýlmalýdýr. Özetin özeti: Geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi, çocuklarýmýza anaokulundan deðil, ana kucaðýndan itibaren þarkýlarla, türkülerle, oyunlarla temel afet eðitimi verilmeli. Verilen bu eðitimler tatbikatlarla pekiþtirilmeli ve toplumda bilinçli afet kültürü oluþturulmalý. Olasý afetleri afiyette atlatmak istiyorsak, bu iþin LOKOMOTÝFÝNÝ OLUÞTURAN SÝVÝL SAVUNMACILARA HER TÜRLÜ ÝMKÂN SAÐLAN- MALIDIR Ne dersiniz efendim? Çok þey mi istiyoruz? (yazarla iletiþim: ) Sevdiðim sözlerden: 'Doðru söylediði için zincire vurulmak, yalan söyleyerek zincirden kurtulmaktan iyidir.' (Sadi) SAADET ASRINDAN SÝMALAR ve halkýný oradan çýkarmak Allah katýnda daha büyük suçtur (Bakara, 217) Bu ayet inince Efendimiz sevindi. Mallarý ganimet olarak kabul etti. Esirleri fidye karþýlýðýnda serbest býraktý. Abdullah bu ayetle çok rahatladý. Bir müddet sonra Bedir savaþý vukuu buldu. Kahramanca savaþtý. Þehit olmak istiyordu. Ama nasip olmadý. O yiðitliðin sembolüydü. Onun Uhud harbinde gösterdiði kahramanlýk dillere destan oldu. O gün Sad Ýbn-i Vakkas (r.a) ile þöyle bir diyalog geçti. Bu olayý Sad naklediyor. Uhud günü çarpýþmalarýn çok þiddetlendiði bir andý. Abdullah yanýma sokuldu, elimden tuttu beni bir kayanýn dibine çekti ve: Sad sen dua et, ben amin amin diyeyim. Ben dua edeyim sen amin de! dedi. Bende peki dedim. Ben þöyle dua ettim: Allah ým benim karþýma çok kuvvetli çetin birini çýkar. Onunla kýyasýya çarpýþayým, onu öldüreyim ve gazi olarak geri döneyim dedim. Abdullah amin dedi sonra kendisi duaya baþladý. Ve þöyle yalvardý: Allah ým beni yiðit biriyle karþýlaþtýr. Onunla kýyasýya dövüþeyim. Sonra onu öldüreyim. Arkasýnda baþkasý çýksýn o beni þehit etsin. Burnumu, kulaðýmý kessin. Gözlerimi oysun. Param parça huzuruna geleyim. Sen bana; Abdullah bu ne vaziyet. Burnunu kulaðýný gözünü ne yaptýn? diye sor. Ben de Yarabbi onlarla çok kusur iþledim, onlarý huzuruna getirmeye utandým, senin yolunda topraklara karýþarak huzuruna geldim diyeyim dedi. Ben önceden söz verdiðim için amin demek durumunda kaldým savaþ baþladý kahramanca savaþtýk. Savaþ bitmiþti. Abdullah ý aradým param parça olmuþtu. Ettiði dua kabul olmuþ, gözü oyulmuþ. Burnu kulaklarý kesilmiþ, ciðerleri çýkarýlmýþtý. Efendimiz onun için hýçkýra hýçkýra aðlamýþtý. Defnetmek için kefen bulunamamýþ dizlerinden altýna ot basýlmýþtý. Hz. Hamza ile ayný yere sýrt sýrta defnedildi. Cenab-ý Haktan onun gibi kahramanlýk duygularýyla dolu olmayý ve þefaatlerine ermeyi niyaz ederiz. AMÝN Kadir Yüktaþýr com Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: HAZÝRAN 2014 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Geçmiþe mektup Ahhhhh Elmas nine ahhh Sen gittin gideli Dünya ne hale geldi. Nasýl baþlasam, Nereden baþlasam bilemiyorum? Her þeyler o kadar deðiþti ki. Önce yollarýmýz deðiþti. Tozlu ve taþlý yollardan, karada, havada, denizde çeþitli yollar yapýldý. Hani eskiden söylediðiniz: "Yollar seni gide gide yoruldum Ayaðýma diken battý gül sandým" Türküleri var ya? Sadece sözlerde ve sazlarda kaldý. Bir günde Dünyanýn bir baþýndan bir baþýna bir günde ulaþýr olduk. Binalarýmýz deðiþti, Yediklerimiz deðiþti, Ýçdiklerimiz deðiþti, Giydiklerimiz deðiþti. Þimdi sen öbür alemden gelsen kendi evini bulamazsýn. Öyle artýk bahçeli- mahçeli evler o kadar az kaldý ki! Sekiz katlý, Yirmi katlý, yüz katlý binalar meydana geldi. Günübirlik konuþtuðunuz komþular sizler ile beraber gittiler. (Sürecek) Gram Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL 89,98 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER YASEMÝN G.BEY MH.CEMÝLBEY 1.SK.3/A Y.GÖÐÜS H.H.POL.KARÞISI ODABAÞ BUHARA EVLER MAH.DR.SADIK AHMET CAD. NO:66/9 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 27 HAZÝRAN 2014 Fýrýnlara Ramazan denetimi Erol Taþkan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ramazan öncesi ekmek ve simit fýrýnlarýný denetledi. Zabýta ve ruhsat servisi personelinin de katýldýðý denetimlerde, hijyen ve ekmek gramajlarý ile ilgili incemeler yapan Turhan Candan, kurallarý yerine getiren esnafa teþekkür ederken, eksiklikler konusunda da uyarýlarda bulundu. Dostlar Fýrýný, Ünal Ekmek Fýrýný, Mis Ekmek Fabrikasý, Kýzýlýrmak Simit Fýrýný ve Bizim Ekmek Fýrýný'ný denetleyen Turhan Candan, firma sahipleri ve çalýþanlarda görüþerek, ocak, hamurhane ve un depolarýný inceledi. Denetimlerin periyodik aralýklarla sürdüðünü ifade eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, önemli bir gýda maddesi olan ekmeðin saðlýklý ortamlarda üretiliyor olmasýna azami özen gösterdiklerini kaydetti. Belediye ekipleri fýrýnlarý denetledi. Namazgah ta bugün akþamdan itibaren teravih namazlarý kýlýnabilecek. Namazgah yýllar sonra ibadete açýlýyor Namazgah ta teravih namazlarý kýlýnacak Erol Taþkan Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, gramaj ve hijyeni hatýrlattý. Candan, fýrýnlarýn üretim noktalarýný kontrol etti. Bizim Ekmek Fýrýný na tam not Belediye Baþkaný Turhan Candan, denetim yaptýðý Bizim Ekmek Fýrýný'na tam not verdi. Temizlik ve hijyen konusunda Bizim Ekmek Fýrýný sahibi Ömer Doðan'ý ve fýrýn çalýþanlarýný tebrik eden Turhan Candan, ayrýca Sepette Ekmek uygulamasý nedeniyle de kutladýðýný ifade etti. Tam buðday, Trabzon, Haþhaþlý ekmek ve mýsýr ekmeði çeþitlerini inceleyen Belediye Baþkaný Turhan Candan, önemli bir sosyal sorumluluk olarak nitelendirdiði Sepette Ekmek uygulamasýnýn devamý e yaygýnlaþmasý gerektiðine iþaret ederek, 9 yýldýr aralýksýz olarak Sepette Ekmek uygulamasýný devam ettiren Bizim Ekmek Fýrýný'ný kutladýðýný söyledi. Sepette ekmek bulunmamasýna raðmen, eksi 2 bin 439 rakamýna dikkat çeken Candan, Bizim Ekmek Fýrýný'nýn bu uygulamasýný örnek gösterdi. Belediye Baþkaný Turhan Candan, Bizim Ekmek Fýrýný'na tam not verdi. Çay ve simitler Candan dan Belediye Baþkaný Turhan Candan, fýrýn denetimine katýlan basýn mensuplarýna çay ve simit ikram etti. Turhan Candan, Çöplü Mahallesi Muhtarý Yýlmaz Kýlcý ile birlikte açýklama yaptý. Namazgah ta yapan Turhan Candan, 70 li yýllara kadar Namazgah ýn hizmet verdiðini, bayram, cuma ve teravih namazlarýnýn yanýsýra, asker ve hacý uðurlamalarýnýn ve yaðmur dualarýnýn buralarda yapýldýðýný anlattý. Namazgah ý tarihi misyonuyla tekrar buluþturuyoruz. diyen Turhan Candan, 9 dönümlük park içerisinde, 900 metrekarelik alanýn Namazgah olarak tekrar düzenlenip ýþýklandýrýldýðýný, Müftülük tarafýndan yapýlan imam ve müezzin görevlendirmesinin yanýsýra, namaz vakti sergilerin belediye tarafýndan hazýr tutulacaðýný kaydetti. Baþsavcý ya veda yemeði Dostlar Fýrýný, Ünal Ekmek Fýrýný, Mis Ekmek Fabrikasý, Kýzýlýrmak Simit Fýrýný ve Bizim Ekmek Fýrýný'ný denetlendi. Erol Taþkan Belediye Baþkaný Turhan Candan, Namazgah ta teravih namazlarýnýn kýlanacaðýný duyurdu. Yýllar önce teravih, bayram ve cuma namazlarýna ev sahipliði yapan Namazgah ýn bu akþam kýlýnacak ilk teravihle birlikte ibadete açýldýðýný bildiren Candan, tüm Çorumlular ý açýk havada birlikte teravih namazý kýlmaya davet etti. Çöplü Mahallesi Muhtarý Yýlmaz Kýlcý nýn da hazýr bulunduðu basýn açýklamasýný, Belediye Baþkaný Turhan Candan, fýrýn denetimine katýlan basýn mensuplarýna çay ve simit ikram etti. Denetim sonrasýnda çay molasý vererek, Ramazan ve oruç muhabbetleri eþliðinde basýn mensuplarýyla sohbet eden Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, denetim çalýþmasýna katýlan basýn mensuplarýna teþekkür etti. Hakimler Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi nin 2014 yýlý yaz kararnamesi ile Ödemiþ Adliyesi nde görev yapan Baþsavcý ve hakimlerin tayinleri sebebiyle veda gecesi düzenlendi. Kararname ile, Ödemiþ Adliyesi nde baþsavcý olarak görev yapan Ömer Faruk Yurdagül Çorum il baþsavcýlýðýna, Ödemiþ Adalet Komisyonu Baþkaný Selim Var Kahramanmaraþ a hakim olarak; Ödemiþ Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan Yücel Kýrým, Ankara Yargýtay Tetkik Hakimliðine, yine Ödemiþ Adliyesi'nde görev yapan Ahmet Sarýyerlioðlu ise Kahramanmaraþ Göksün Hakimliðine tayin oldu. Tayinleri çýkan baþsavcý ve hakimler için önceki gün akþam Gölland Düðün Salonunda veda gecesi düzenlendi. Geceye Ödemiþ Garnizon Komutaný Personel Yüzbaþý Hasan Yüzüak, Ödemiþ Belediye Baþkaný Mahmut Badem, bir önceki dönem Ödemiþ Belediye Baþkaný Bekir Keskin, Ödemiþ Baro Baþkaný Avukat Erdem Boyacý, savcýlar, hâkimler, avukatlar, adliye çalýþanlarý, daire müdürleri, oda baþkanlarý, Ödemiþli iþ adamlarý katýldý. Baþsavcý Ömer Faruk Yurdagül e, Aðýr Ceza Komisyonu Baþkaný Selim Var a, hakimler Yücel Kýrým ve Ahmet Sarýyerlioðlu na çiçek takdim eden Belediye Baþkaný Mahmut Badem Ödemiþ e hizmetlerinden dolayý tayini çýkan yargý mensuplarýna Ödemiþliler adýna teþekkür etti. Badem; Baþsavcýmýz, aðýr ceza reisimiz ve hakimlerimiz dönemleri boyunca Ödemiþ te Ödemiþlilere en iyi hizmeti verdiler. Kendilerine Ödemiþliler olarak Ödemiþliler adýna çok teþekkür ediyorum. Kendileri ülkemizin farklý ille- rinde farklý ilçelerinde yine ayný hizmeti vermek için çaba sarf edeceklerdir. Bundan sonraki hayatlarýnda ve görevlerinde baþarýlý, saðlýklý, mutlu günler diliyorum dedi. ÖDEMÝÞ TEN GÖNÜL RAHATLIÐI ÝLE AYRILIYORUM Baþsavcý Ömer Faruk Yurdagül, Ödemiþ te dolu dolu 3 yýlým geçti. 3 yýl boyunca Ödemiþ Adliyesinde savcý, hâkim arkadaþlarýmýz ile müdür ve personel arkadaþlarýmýz ile çok güzel bir uyum içerisinde çalýþtýk. Bugün Ödemiþ ten gönül rahatlýðý ile gidiyorum. Ödemiþ in sýcakkanlý samimi dostane insanlarý ile tanýþmak çok güzeldi. Hakkým varsa benden yana hakkýnýz helal olsun. Herkese alasmarladýk dedi. Ödemiþ Aðýr Ceza Komisyonu Baþkaný Selim Var ise Ödemiþ ten buruk ayrýlacaðýný, haklý bir gerekçe yokken tayinin çýktýðý belirtti. Selim Var þöyle devam etti: Ödemiþ in daha önce sadece ismini duymuþtum. Sonra buraya tayinim çýktýðýnda Ödemiþ i tanýma fýrsatý buldum. Ödemiþ te baþsavcýmýz, hakim, savcý arkadaþlarýmýz ve adliye çalýþanlarýmýz ile güzel bir çalýþma ortamýnda çalýþtým. Ödemiþ te 1 yýl daha kalacaðýmý biliyor ona göre gelecek planlarýmýzý yapmýþtýk. Ödemiþ ten buruk ay- rýlýyorum. Haklý bir gerekçe yokken tayinim çýktý. HSYK böyle bir düzenleme yaparak bize tercih hakký bile vermeden ünvanlarýmýzý da alarak bizi baþka bir yere tayin etti. Türkiye genelinde benim gibi 200 meslektaþýmýz unvanlarý alýnarak atandý. Ben önceki görev yerlerimde de Ödemiþ te de mesleðimi layýðý ile en iyi þekilde yapmaya çalýþtým. Dürüst, namuslu bir þekilde hak ihlali yapmadan bir yerden etkilenmeden çalýþtým. Yaþadýðýmýz bu tayinde gocunmuyorum 200 arkadaþýmýzýn içerisinde olmaktan gurur duyuyorum. Böyle tayinlerde sadece eþler ve çocuklar zorluk çeker. Ben eþimle 9 yýl önce evlendiðimde de kýsa süre önce tayinim çýkmýþtý. Bu zorluklarý eþime yaþattýðýmdan dolayý eþimden özür diliyorum. Ödemiþlileri samimi insanlarý ile tanýþmaktan çok mutlu oldum. Benden yana hakkým varsa helal olsun herkese iyi akþamlar. Hakim Yücel Kýrým ve Hâkim Ahmet Sarýyerlioðlu nun da veda konuþmalarýnýn ardýndan, Ödemiþ Baro Baþkaný Av. Erdem Boyacý Baþsavcý tayini çýkan Ömer Faruk Yurdagül e, Aðýr Ceza Komisyonu Baþkaný Selim Var a, Hakim Yücel Kýrým ve Hakim Ahmet Sarýyerlioðlu na Ödemiþ hatýrasý olarak Ödemiþ Efe heykeli hediye etti. Boyacý; Ödemiþ te Baþsavcýmýz, aðýr ceza komisyonu baþkanýmýz, hakim ve savcýlarýmýz ile birlikte uyum içerisinde güzel bir çalýþma dönemi geçirdik. Biz bir hancý sizler yolcu denilir ama bir hancý misali helallik vermek bize düþüyor. Hukukun üstünlüðüne olan inanç ve hizmetlerinizin sürmesini dileriz. Yeni görev yerlerinizde biz Ödemiþliler olarak baþarýlar diliyoruz. Ödemiþ in simgesi olan efe heykellerimiz bir ayaðý üzerinde dengede duruyor. Adalet terazisinin de her zaman dengede durmasý temennimizdir. Biz baro olarak ýsrarla þunun üzerinde duruyoruz. Ülkemizde yürütme, yargýya hiçbir konuda karýþmasýn yargý mensuplarýnýn tayinlerini belirleyici güç olmasýn. Biz baro olarak bunu söylemekten vazgeçmeyeceðiz. Bizler yargýnýn baðýmsýzlýðýna tamamen inanan insanlarýz. Yargý herkesin, hepimizin bir gün iþinin düþeceði yer olabilir. Siz deðerli savcýlarýmýzýn ve hakimlerimizin yeni görev yerlerinde de görevinizi en iyi þekilde icra edeceðinize inanýyoruz. Bizden yana da hakkýmýz varsa helal olsun. diye konuþtu. Gece konuþmalarýnýn ardýndan hep birlikte halay çekilerek son buldu.(ýha) Ödemiþ Adliyesi nde baþsavcý olarak görev yapan Ömer Faruk Yurdagül Çorum il baþsavcýlýðýna atandý.

15 Ramazan da alýþveriþ etkinliði CUMA 27 HAZÝRAN 2014 Mustafa Demirer Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Hitit Festivali ve Ýstihdam Günleri'nin ardýndan Ramazan ayý içerisinde Ramazan ve Bayram Alýþveriþ Günleri organize edecek. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, alýþveriþ etkinliðinin DK Organizasyon adlý firma tarafýndan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn denetim ve gözetiminde gerçekleþtirileceðini bildirdi. Baþaranhýncal, her hangi bir ekonomik getiri beklemeksizin bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdikleri proje ile Çorumlu firmalara özel gün ve haftalarda yeni bir 'pazar' oluþturmayý hedeflediklerini söyledi. Baþaranhýncal, "Bilindiði gibi geçmiþ yýllarda uluslararasý fuar þirketleri ile anlaþmalar yaparak bir yýl içerisinde çok sayýda fuar organizasyonu gerçekleþtirdik. Ancak gördük ki ilimizde çok sayýda fuarý destekleyecek potansiyel yok. Oda olarak buradan edindiðimiz tecrübe ile yeni bir organizasyon þirketi kurulmasýna destek vererek, kompleksimizin yerel firmalara fayda saðlayacak ticari bir merkez haline gelmesini saðlamak amacýyla çalýþma baþlattýk. Bu kapsamda DK Organizasyon, ilk organizasyonunu Hitit Festivali ve Ýstihdam Günleri ile gerçekleþtirmektedir. Bu projede tek hedefimiz, yýlýn belli dönem- saðlamak amacýyla geliþtirilen proje kapsamýnda ilk olarak Haziran tarihleri arasýnda Hitit Festivali ve Ýstihdam Günleri etkinliði organize edilmiþtir. Yüzde 100 e yakýn memnuniyet TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, alýþveriþ etkinliðinin DK Organizasyon adlý firma tarafýndan organize edileceðini açýkladý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Hitit Festivali ve Ýstihdam Günleri etkinliðinin son gününde katýlýmcý firmalar arasýnda hizmet memnuniyet anketi çalýþmasý yapmýþtýr. Katýlýmcý firmalarýn verdiði yanýtlar Odamýz tarafýndan deðerlendirilmiþ olup, katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðunun organizasyondan memnun kaldýðý gözlenmiþtir. Ayrýca, anket çalýþmasý ile tespit edilen bir takým eksik ve aksak hususlar da deðerlendirmeye alýnmýþ, bir sonraki organizasyonda tekrarlanmamasý için çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Ramazan da alýþveriþ günleri etkinliði TSO Kompleksi nde Ramazan alýþveriþ etkinliði düzenlenecek. lerinde, özel günlerde sergi ve alýþveriþ günleri organize ederek yerel firmalarýmýza lokal bir pazar oluþturmaktýr. Organizasyonlarýmýz; üyelerimiz ve yerel firmalarýmýz katýlým saðladýkça devam edecektir. Firmalarýmýzýn katýlýmýyla gerçekleþtireceðimiz organizasyonlarýmýz, zamanla lokal olmaktan çýkacak ve bölgesel bir Pazar haline gelebilecektir" dedi. TSO'dan yapýlan açýklamada, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde, Çorum'da gerçekleþtirilen fuar ve sergi hizmetlerine ev sahipliði yapan, ayrýca çeþitli sosyal ve kültürel amaçlý organizasyonlar için de kullanýlan Fuar ve Sergi Kompleksi'nin, kentin hem ekonomik, hem de sosyal hayatýna katký saðladýðý hatýrlatýlarak, þu bilgilere yer verildi; "TSO Yönetim Kurulu, Fuar ve Sergi Kompleksi'nin ilimizin ekonomik hareketliliðine saðladýðý katkýyý artýrmak amacýyla bir proje geliþtirmiþtir. Proje kapsamýnda Çorum'da Odamýzýn da desteði ile DK Organizasyon adý altýnda bir þirket kurulmuþtur. DK Organizasyon, Fuar ve Sergi Kompleksi'nde alýþveriþ günleri, istihdam günleri gibi çeþitli sergiler düzenleyecektir. Fuar ve Sergi Kompleksimizin ilimiz ekonomisine saðladýðý katkýyý artýrmak, ayrýca küçük esnafýmýzýn; yýlýn belirli gün ve haftalarýnda burada organize edilecek sergi ve alýþveriþ günlerine katýlarak kendi ekonomik hareketliliklerini artýrmalarýný Hitit Festivali ve Ýstihdam Günleri'nin ardýndan Ramazan Ayý içerisinde Ramazan ve Bayram Alýþveriþ Günleri organize edileceðini belirten Baþaranhýncal, organizasyonlarýn DK Organizasyon adlý firma tarafýndan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn denetim ve gözetiminde gerçekleþtirildiðini sözlerine ekledi. Sergi ve Fuar Kompleksinde gerçekleþtirilecek organizasyonlarda yer almak isteyen firmalar, ve numaralý telefonlar aracýlýðýyla DK Organizasyon yetkililerine ulaþabilirler. Erdoðan Yýlmaz da Federasyon da Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcýlar Federasyonu Denetim Kurulu üyeliðine seçildi. Geçtiðimiz Çarþamba günü Ankara'da yapýlan ve mevcut Federasyon Baþkaný Mehmet Çakman'ýn tekrar aday olmadýðý genel kurulda 3 aday baþkanlýk için yarýþtý. Seçimi Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz'ýn Denetim Kurulu'nda yer aldýðý Polatlý Pazarcýlar Odasý Baþkaný Ali Karaca kazandý. (Haber Merkezi) Erdoðan Yýlmaz Alaca da Ramazan Sokaðý Alaca Belediyesi Ramazan Sokaðý etkinliðini bu yýlda gerçekleþtiriyor. Ramazan ayý boyunca sürecek olacak Ramazan Sokaðý'nda her akþam farklý programlar yer alacak. 11 ayýn sultaný mübarek Ramazan ayýnda yarýndan itibaren faaliyette olacak olan Ramazan Sokaðý Ýmam Hatip Muhammet Eyvaz Lisesi bahçesinde düzenlenecek. Ýftar saatinin ardýndan açýlacak olan Ramazan Sokaðý'nýn bu yýlki organizasyonunu yine Best Organizasyon üstlendi. Çeþitli oyunlarýn ve eðlencelerin yaný sýra konserlerin düzenleneceði Ramazan Sokaðý organizasyonunda açýk havada teravih namazý kýlma imkaný da olacak. Ramazan Sokaðý'nda ayrýca esnaflarda stant açarak yer alacak. Best Organizasyon tarafýndan düzenlenecek etkinliklerde CumaCumartesi ve Pazar günleri sihirbaz (illüzyon Show), orta oyunu ve meddah, tahta bacak (uzun Alaca Belediyesi Ramazan Sokaðý etkinliðini bu yýlda gerçekleþtiriyor. adam) gösterisi, çocuk tiyatrosu ve hediyeli yarýþmalar, Hacivat ve karagöz canlý performans, ateþbaz gösterisi, aþuk-maþuk, kukla tiyatrosu gösterileri olacak. Ramazan sokaðýnda ayrýca Osmanlý þerbetçisi ve pamuk þekercide yer alacak. 'Ýlçemize ayrý bir güzellik katýyor' Konuya iliþkin açýklama yapan Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip Ramazan ayýnýn ülkemizde olduðu gibi Alaca'da da coþku içerisinde idrak edilmesi adýna çeþitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Geçen yýl düzenlediðimiz Ramazan Sokaðý etkinlikleri vatandaþlarýmýzca olumlu karþýlandý ve güzel tepkiler aldýk. Bunun üzerine bu yýlda ayný organizasyonu gerçekleþtirmeye karar verdik" dedi. (Haber Merkezi) 15 Çorum iþ dünyasýnýn talepleri TSE de Milletvekili Cahit Baðcý ile TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSE Baþkaný Hulusi Þentürk'ü ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Cazgýr Ýnþaat Isý Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr, Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) Baþkaný Hulusi Þentürk'ü ziyaret etti. TSE Genel Sekreteri Üzeyir Karagöz'ün de eþlik ettiði ziyarette Çorum heyeti, TSE'nin yürüttüðü çalýþmalar ve hizmetlerde eksik kalan ya da aksayan hususlar hakkýnda TSE Baþkaný Þentürk'e bilgi verdi. Çorum iþ dünyasýnýn TSE'den taleplerinin iletildiði ziyarette ayrýca, TSE'nin ülkemiz açýsýndan hem ekonomik, hem de stratejik anlamda önemli hizmetleri yerine getirdiði vurgulandý. TSE Baþkaný Hulusi Þentürk, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Çorum iþ dünyasýndan gelen talepleri ilgili birimler aracýlýðýyla deðerlendireceðini ifade etti. (Haber Merkezi) Emekli öðretmenlere veda yemeði Enise Aðbal Eðitim Ýþ Çorum Þubesi, üyeleri olan emekliliðe ayrýlan öðretmenler için veda yemeði düzenledi. Atatürk Ýlkokulu öðretmenlerinden Ýsmail Demiray ve Sevim Demiray ile Bahçelievler Ýlkokulu öðretmenlerinden Nihal Kýlýçaslan ýn emekli olmalarý nedeniyle düzenlenen yemeðe Eðitim Ýþ Çorum Þube yönetimi, Þube Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri katýldý. Geçtiðimiz Çarþamba günü Özbeyler Lokantasý nda yenilen yemeðin ardýndan emekliye ayrýlan öðretmenlere örgütsel mücadeleye verdikleri katkýlardan dolayý teþekkür edilerek, günün anýsýna birer plaket verildi. Özbeyler Lokantasý nda yenilen yemeðin ardýndan emekliye ayrýlan öðretmenlere teþekkür edildi. Eðitim Ýþ Çorum Þubesi, üyeleri olan emekliliðe ayrýlan öðretmenler için veda yemeði düzenledi. Obruk Barajý nda uðurlama Enise Aðbal Atatürk Ýlkokulu idareci ve öðretmenleri, eðitim öðretim sezonunu Obruk Barajý nda düzenlenen etkinlikle kapattý. Oðuzlar Belediyesi ne ait Altýn Koza Sosyal Tesisleri nde yemekli yapýlan yýl sonu ekinliðinde, bu yýl emekli olan Sevim Demiray, Ýsmail Demiray, Ali Çerezi ve Ýbrahim Köse de güzel bir programla uðurlanmýþ oldu. Programda bir konuþma yapan Okul Müdürü Mustafa Fuçular, eðitim hayatlarýnda fedakarca çalýþarak baþarýlý ve gayretli yýllar geçiren öðretmenlerin hiçbir zaman unutulmayacaðýný, onlarýn eksikliklerinin her zaman hissedileceðini ve çalýþmalarý ile örnek davranýþlarýnýn her zaman rehber olacaðýný ifade ederek, öðretmenlerin emeklilik hayatlarýnda saðlýklý ve mutlu bir uzun ömür geçirmelerini diledi. Program, emekliye ayrýlan öðretmenlere plaket sunumu ve sazlý sözlü eðlencenin ardýndan sona erdi. Veda yemeði Oðuzlar Belediyesi ne ait Altýn Koza Sosyal Tesisleri nde gerçekleþtirildi. Okul Müdürü Mustafa Fuçular, bir konuþma yaptý.

16 16 CUMA 27 HAZÝRAN 2014 Ýsmail Lek ve Zeki Aþkýn istifa etti MHP de yeni yönetim Vahit Demiran ve Bekir Çetin atandý Ýsmail Lek Recep Mebet Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum il ve merkez ilçe teþkilatý yönetimlerinde deðiþikliðe gidildi. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ve Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ýn istifalarýnýn ardýndan Genel Merkez tarafýndan Çorum Ýl Baþkanlýðý na Opr. Dr. Vahit Demiran, Merkez Ýlçe Baþkanlýðý na ise Bekir Çetin in getirildiði öðrenildi. Edinilen bilgilere göre Ýsmail Lek ve Zeki Aþkýn parti yönetimindeki görevlerinden istifa ettiler. Parti üyelikleri devam eden Lek ve Aþkýn ýn yerine ise MHP Genel Merkezi tarafýndan yeni atamalar yapýldý. ÝKÝ ÝLDE YÖNETÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Çorum un yaný sýra Tokat ta teþkilatý yönetiminde de deðiþikliðe gidildiði kaydedildi. Teþkilatlarýn yönetim kademeleriyle ilgili yapýlan deðiþiklikler hakkýnda yazýlý açýklama yapan Þefkat Çetin, parti tüzüðündeki ilgili maddelere istinaden MYK nýn verdiði yetkiye dayanarak Baþkanlýk Divaný tarafýndan Çorum ve Tokat teþkilat yöneticilerinin görevlerine son verildiðini belirtti. Kararýn il baþkanlýklarýna, ilçe baþkanlýklarýna ve ilgili Valiliklere de bildirildiðini ifade eden Çetin, açýklamasýnda, MYK ve Baþkanlýk Divaný tarafýndan MHP'nin Çorum Ýl Kurucu Yönetim Kurulu Vahit Demiran Baþkanlýðý altýnda, Çorum Merkez Ýlçe Kurucu Yönetim Kurulu Bekir Çetin Baþkanlýðý altýnda yeni yönetim listeleriyle birlikte tüzüðümüzün 34. maddesi uyarýnca oluþturuldu. Görevi sonlandýrýlan arkadaþlarýmýza bugüne kadarki hizmetlerinden dolayý teþekkür ediyor, yeni görev alan arkadaþlarýmýza da baþarýlar diliyoruz. ifadelerine yer verdi. ÝSMAÝL LEK TEN ÝSTÝFA AÇIKLAMASI MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, görevden istifa ettiðini açýkladý. Lek, yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, görevi býrakma kararýnýn arkasýnda býkkýnlýk, yorgunluk ve kiþisel çýkarlarýn söz konusu olmadýðýný belirterek, þunlarý söyledi; Makam ve mevkii önceliði, kiþisel ikbal beklentisi olmayan, bencil ve þahsi düþüncelerden uzak ancak sorumluluk sahibi yürekli insanlarýn alabileceði bir karardýr. Yalnýzca baþkanlýk görevimden istifa ediyorum. Davam ve fikirlerimde hiçbir þekilde bir deðiþme olmamýþtýr. Biz bu harekete gönülden baðlý insanlarýz. Bu kararý alýrken Genel Merkezimizin önünü açmak ve yeni yapýlanma doðrultusunda teþkilatýn önünü açmak partimiz için daha hayýrlý olacak düþüncesinden baþka bir niyetim yoktur. Devir aldýðýmýz bu onurlu görevi bugüne kadar elimizden gelen en iyi þekilde temsil ettiðimize inanýyorum. Neticede bu bir bayrak yarýþýdýr. Ýl baþkanlýðým sürecinde bana desteklerini esirgemeyen tüm ülküdaþlarýma da ayrýca teþekkür ederim. Saatçi den Zaman a veryansýn Enise Aðbal Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla yaptýðý basýn açýklamasýnda, Zaman Gazetesi ne tepkisini dile getirdi. Zaman Gazetesi nin Memur-Sen i karalama hedefli çarpýtmalar yaptýðý iddiasýnda bulunan Saatçi, Türkiye nin normalleþme sürecinden rahatsýzlýðýn, demokratikleþmesine ve sivilleþmesine yönelik hazýmsýzlýðýn zirvesi olan 17 Aralýk ve 25 Aralýk kirli vesayet kalkýþmasýnýn karþýsýnda duran, paralel ayak oyunlarýný deþifre eden bütün kiþi ve kurumlarý hedef alan Zaman Gazetesi, yaptýðý gerçek dýþý haberlerle, toplu sözleþmeyi deðersizleþtirme ve Memur-Sen'i karalama hedefli çarpýtmalarýna devam ediyor. dedi. Zaman Gazetesi, bugünkü nüshasýnýn birinci sayfasýnda verdiði haberle, Memur-Sen'e yönelik karalama Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet kampanyasýnda izan, insaf, ahlak ve gazetecilik ilkelerinden ne kadar uzaklaþtýðýný itiraf ediyor. diyen Saatçi, açýklamasýnýn lünmeden yýlýn ilk ayýndan itibaren alýnan zammýn yýllýk gelir artýþý iti- Saatçi, þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla açýklama yaptý. devamýnda þunlarý söyledi; 8 Aðustos 2013 tarihli nüshasýnda toplu bariyle yüzdelik ve ikiye bölünerek verilen zamdan daha karlý olduðunu görme/anlama kapasitesinden yoksun birileri eliyle kaleme alýnmýþ sözleþmeye iliþkin deðerlendirmesini Memura Çifte Bayram baþlýðýyla haberleþtiren Zaman, bugünkü nüshasýnda ise Memura ilk kez bir yazýyla karþýlaþtýk." Temmuz zammý yok baþlýðýyla toplu sözleþmeyi ve Memur-Sen'i hedef alýyor. Aradan geçen zaman diliminde toplu sözleþme metninde önemini, 7 Aðustos 2013 tarihinde imzalanan toplu sözleþmenin Me- Toplu sözleþmenin kazanýmlarýný, taban aylýða yapýlan zammýn bir deðiþiklik yok. Aradan geçen zaman diliminde gazetenin çalýþma mur-sen'in ifadesiyle memura çifte bayram yaþattýðýný anlamalarý ve hayatý haberlerine yön veren ekipte de bir deðiþiklik yok. Her þey ayný ancak yorum deðiþti. Bu bakýþ ve yorum deðiþikliði hangi aralýk sözleþmeyle elde ettiðimiz kazanýmlarý bir kez daha ifade etmek iste- kamuoyunun da hatýrlamasý için yýllarýný kapsayan toplu gerçekleþti diye sormak gereksiz. Bu deðiþimin gerekçesi 17 Aralýk ve miyoruz. Memur-Sen'in yetkili konfederasyon olmasýndan rahatsýzlýðýnýn dýþa vurumu olarak gördüðümüz haber ve yazýlarla gazetecilik 25 Aralýk. Paralel kalkýþmanýn basýn alanýndaki kolonu vazifesini üstlenen gazetenin, kendi deyimleriyle memura çifte bayram hükmündeki toplu sözleþmeyi memurlar maðdur edildi platformuna taþýma ki yazý ve haberleriyle Memur-Sen'i karalama bataklýðýnýn yanýnda etiðinin oldukça uzaðýnda bir ikametgâh tercih edenler; son dönemde- gayreti, 17 ve 25 Aralýk'tan sonra bütün zamanýný kirli iliþkiler yumaðýnýn ve paralel vesayet ordusunun neferlerinin açýða çýkmamasý stramet çukurunda debelenip durmayý tercih ettiklerini ilan ediyorlar. On- kendi haberlerini/yazýlarýný kendilerinin tekzip etmesine varan husutejisinin sivil toplum ve sendikacýlýk alanýna dair eylem planýnýn eseridir. Paralel evrenin basýndaki kara deliði Taraf'ýn geçtiðimiz günler- sýfatýyla kamu görevlileri için kazanmaya, kamu görevlilerine kazanlar, debelene dursunlar, biz Memur-Sen olarak yetkili konfederasyon deki yalan manzumesinden sonra Zaman'ýn dün ve bugünkü nüshalarýnda yer alan yazý ve haberlerle Memur-Sen'i hedef almasý, bu eylem Memur-Sen olarak, millet iradesinin yanýnda durmaya, millete dýrmaya devam edeceðiz. planýnda sorumluluk alanlarýn kimler olduðunu da ortaya çýkarýyor. ve seçtiklerine karþý paralel ya da dikey vesayet kurma çabalarýna giriþenlerin karþýsýnda olmaya devam edeceðiz. Milletin yanýnda olmak- Aslýnda, gazetenin bugünkü nüshasýnda yer alan haber, içeriðindeki kelime ve cümlelerin her biri harfler aracýlýðýyla oluþturulan israf yýðýný olmak dýþýnda bir anlam ifade etmiyor. Haberi okuyunca, karþý- sivilleþme adýmlarýna destek olmaktan, Büyük Türkiye idealinin sivil tan, millet iradesine taraf olmaktan, demokratikleþme, özgürleþme ve mýzda taban aylýk zammýnýn yansýmalarýný idrakten, yüzdelik zam ile toplum alanýnda öncülüðünü ve paydaþlýðýný yapmaktan vazgeçmeyeceðiz." taban aylýk zammý arasýnda karþýlaþtýrma yapmak için gereken temel matematik becerilerinden, birinci ve ikinci altý ay þeklinde ikiye bö- Aktif Eðitim Sen den tepki Mustafa Demirer Aktif Eðitimciler Sendikasý Ýl Temsilcisi Adem Yücel, Torba Yasa'ya eklenen madde ile hukuksuzluklar zincirine bir yenisinin daha eklendiðini bildirdi. Yýllardýr devletin sosyal devlet anlayýþý ile tüm çalýþanlarýnýn hak ve hukukunu gözetmesi, mevcut aksaklýklarýn insancýl bir þekilde çözülmesi için mücadeleler yapýlýrken, bugün her þeyin altüst olduðu bir dönemin yaþandýðýný belirten Yücel, ardý ardýna yaþanan hak ve hukuksuz eylemlerin bitmesini arzu ederken, memurun iþ güvencesi elinden alýnarak daha da körüklendiðini kaydetti. Yücel, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi; "Anayasaya aykýrý olarak tamamen her uygulama yürütmenin elinde toplanmaya baþlandý. Memur idarenin keyfi anlayýþýna býrakýlarak görevinden uzaklaþtýrýlacak ve anayasanýn 125. Maddesinde yer alan "idarenin her türlü eylem ve iþlemlerine karþý yargý yolu açýktýr" hükmü hiçe sayýlarak ve Ýdari Yargýlama Usulü Kanunu deðiþtirilerek korkutma ve sindirme politikalarýyla kamu çalýþanlarýna yönelik haksýzlýklar sürdürülecektir. Ýdari Yargýlama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinin 1. Fýkrasýnýn mevcut haliyle der ki ; "Danýþtay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasýna iliþkin kararlarýnýn icaplarýna göre idare, gecikmeksizin iþlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir þekilde kararýn idareye tebliðinden baþlayarak otuz günü geçemez. Kamu görevlileri hakkýnda tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekâleten atama, yer deðiþtirme, görev ve unvan deðiþikliði iþlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasýna iliþkin mahkeme kararlarýnýn gereði; dava konusu edilen kadronun boþ olmasý hâlinde bu kadroya, boþ olmamasý hâlinde ise ayný kurumda kazanýlmýþ hak aylýk derecesine uygun baþka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirilir. Eski kadro ile atandýðý yeni kadro arasýnda mali haklar bakýmýndan bir fark bulunmasý durumunda, bu fark 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 91 inci maddesinin Zeki Aþkýn Opr. Dr. Vahit Demiran Av. Bekir Çetin Adem Yücel ikinci fýkrasýnda düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir." Mevcut maddede, idari yargý kararlarýnýn "30 gün içinde" uygulanmasý ve kamu görevlisinin öncelikle eski kadrosuna atanmasý öngörülüyor. Hukuk güvenliði ve idarenin tüm eylem ve iþlemlerinin yargý denetimine tabi olmasý ilkesi açýsýndan kritik önem taþýyan bu madde TBMM Alt komisyonunda aþaðýdaki þekilde deðiþtirildi: "Ancak, kamu görevlileri hakkýnda tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekâleten atama, yer deðiþtirme, görev ve unvan deðiþikliði iþlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasýna iliþkin mahkeme kararlarýnýn gereði iki yýl içinde; ilgilinin kazanýlmýþ hak aylýk derecesine uygun baþka bir kadroya atanmasý suretiyle yerine getirilir. Buna ek olarak diyor ki ; "Kamu görevlileri hakkýnda tesis edilen, atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama,yer deðiþikliði, görev ve unvan deðiþikliði iþlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasýna iliþkin mahkeme kararlarýnýn gereðini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkýnda ceza soruþturmasý ve kovuþturmasý yapýlamaz; ancak disiplin hükümleri saklýdýr. Bu maddeye göre yargý kararý 2 yýl içinde de uygulanmayabilecek çünkü uygulamayana karþý dava hakký da memurun elinden alýnmaktadýr. Memurun tek güvencesi anayasanýn ona verdiði Ýþ güvencesi hakký idi. Bu da ancak Demokratik ülkelerde verilecek bir haktýr. Demokrasi, adalet, hak hukuk söylemleri ile yola çýkýp tam aksine icraatlar kamuoyunun gözünden kaçmamaktadýr. Biran önce bu adýmdan vazgeçilmesi ve memurun zaten varsa yoksa tek hakkýnýn da elinden alýnmamasý temennisini kamuoyu ile paylaþmak isterim. Aktif Eðitimciler Sendikasý olarak bu haksýz, keyfi, sýkýyönetim uygulamasýný þiddetle kýnýyoruz. Bu konuda sonuna kadar mücadelelerimizi sürdüreceðiz. Bu baðlamda Tüm sendikalarý, sendika üyelerini, sendikasýz memurlarý mücadelemizde yanýmýzda görmek istediðimizi ifade etmek isterim." Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu idareci ve öðretmenlerine Deðerler Eðitimi onulu konferans verildi. FSM de Deðerler Eðitimi semineri Enise Aðbal Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu idareci ve öðretmenlerine Deðerler Eðitimi onulu konferans verildi. Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri nin konuþmacý olarak katýldýðý konferansa okulun tüm personeli katýldý. Okul Müdürü Haydar Deveci, konferans sonunda Prof. Dr. Osman Eðri ye teþekkür ederek çiçek takdim etti. Ziya Gökalp de yýl sonu kahvaltýsý Enise Aðbal Ziya Gökalp Ýlkokulu öðretmenleri ve Okul Aile Birliði üyeleri kahvaltýda buluþtu. Okul Aile Birliði Baþkaný Devrim Bektaþ ile üyeler ve okul personelinin katýldýðý kahvaltýda konuþan Okul Müdürü Ýlhami Sarmaþýk, baþarýlý ve sorunsuz bir eðitim - öðretim yýlý geçirildiði için tüm personele teþekkür etti. Sohbet dolu sýcak bir ortamda geçen buluþma, gelecek eðitimöðretim yýlýnda buluþma dileðiyle sona erdi. Prof. Dr. Osman Eðri. Ziya Gökalp Ýlkokulu öðretmenleri ve Okul Aile Birliði üyeleri kahvaltýda buluþtu. Buluþma sohbet dolu sýcak bir ortamda geçti.

17 CUMA 27 HAZÝRAN Makamý : ACEMAÞÝRAN Kaynak Kiþi : Hafýz Recep CAMCI Beste - Güfte : ANONÝM Þükür gine geldi mâh-ý mübarek Allah Kamu dostlar ile olsun tebârek Eriþtirdi bizi Hakka tebârek Allah Merhaba merhaba yâ þehri Ramazan Merhaba merhaba yâ þehre sultân Sen gelince açýlýr sekiz Cennet Allah Gökten yere iner her gece Rahmet Sana hürmet edenler bulur Cennet Allah Merhaba merhaba yâ þehri Ramazan Merhaba merhaba yâ þehre sultân Gökten yere iner saf saf Melekler Allah Safâsýndan döner çarký felekler Ýþbu ayda kabul olur dilekler Allah Merhaba merhaba yâ þehri Ramazan Merhaba merhaba yâ þehre sultân Acemaþiran makamýnda okunan bu ramazan ilahisi Corumumuzda, evlerimizde, teravihlerimizde, minarelerimizde kandillerin aydýnlýðýnda okunarak gönüllerimizi nurlandýrýr, kalplerimize Mübarek Ramazanýn þevk, aþk ve muhabbetini coþku ile Ramazanýn hazzýný bizlere tattýnr. Deðerli Dostlar!... Ýslâm'ýn beþ esâsýndan birisi olan Ramazan Orucu; Peygamberimiz (S.A.V.)'in Medîne-i Münevvere'ye Hicretinin 2. senesinde farz kýlýnmýþtýr. Bakara Sûresi 183. Âyet-i Kerime ile farziyyeti tahakkuk etmiþtir. "Ey îmân edenler!... Oruç sizden önce gelip geçmiþ ümmetlere farz kýlýndýðý gibi, size de farz kýlýndý. Umulur ki konmasýnýz..." Þu hâle göre oruç; günahtan, Allah'ýn razý olmadýðý yanlýþ hal ve hareketlerden mü'minleri korumakta olduðunu Yüce Mevlâ haber vermektedir. Ayrýca bu mübarek ayýn deðerini ve faziletini kat kat artýran, T.C. ÇORUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2013/31 SATIÞ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Merkez Kuþsaray KöyüDaðsaray Mevkii, 103 Ada, 8 Parsel sayýlý (eski parsel no: 2190) tarla niteliðindeki taþýnmaz olup toprak yapýsý killidir, dalgalý bir zemine sahiptir, makine ili hububat tarýmýna uygundur, yol baðlantýsý yoktur, taþýnmaz üzerinde herhangi bir aðaç ve yapý yoktur. Adresi : Kuþsaray Köyü, Çorum Yüzölçümü : 6.222,39 m2 imar Durumu : imar planý dýþýndadýr. Kýymeti : ,37 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Satýþ Memurluðumuzun satýþa arz þerhi bulunmaktadýr. 1.Satýþ Günü : 06/11/2014 günü 14:00-14:05 arasý 2.Satýþ Günü : 02/12/2014 günü 14:00-14:05 arasý Satýþ Yeri : Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu - 2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Merkez Kuþsaray KöyüDaðsaray Mevkiinde bulunan 103 Ada 21 Parsel Nolu (eski parsel no: 2179) tarla niteliðindeki taþýnmaz olup toprak yapýsý killi ve az taþlýdýr, dalgalý bir zemine sahiptir, makine ili hububat tarýmýna uygundur, yol baðlantýsý yoktur, taþýnmaz üzerinde herhangi bir aðaç ve yapý yoktur. Adresi : Kuþsaray Köyü, Çorum Yüzölçümü : ,82 m2 Ýmar Durumu : imar planý dýþýndadýr. Kýymeti : ,87 TL KDV Oraný :18 Kaydýndaki Þerhler : Satýþ Memurluðumuzun satýþa arz þerhi bulunmaktadýr. 1.Satýþ Günü : 06/11/2014 günü 14:15-14:20 arasý 2.Satýþ Günü : 02/12/2014 günü 14:15-14:20 arasý Satýþ Yeri : Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu - 3 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Merkez Kuþsaray Köyü Kayabaþý Mevkiinde bulunan 108 Ada 59 Parsel Nolu (Eski parsel no: 479) tarla niteliðindeki taþýnmaz olup toprak yapýsý killi ve az taþlýdýr, zemini düzdür, makine ili hububat tarýmýna uygundur, Çorum-Samsun yoluna baðlantýsý vardýr, taþýnmaz üzerinde herhangi bir yapý yoktur taþýnmaz üzerinde 60 adet karakavak bulunmaktadýr. Adresi : Kuþsaray Köyü, Çorum Yüzölçümü : 2.741,23 m2 Ýmar Durumu : Ýmar planý dýþýndadýr. Kýymeti : ,53 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Satýþ Memurluðumuzun satýþa arz þerhi bulunmaktadýr. 1.Sataþ Günü : 06/11/2014 günü 14:40-14:45 arasý 2.Sataþ Günü : 02/12/2014 günü 14:40-14:45 arasý Sataþ Yeri : Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu - 4 NOLU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Merkez Kuþsaray Köyü Fýndýklý Mevkiinde bulunan 128 Ada 8 Parsel Nolu (eski parsel no: 1959) tarla niteliðindeki taþýnmaz olup toprak yapýsý killi ve az taþlýdýr, eðimli bir zemine sahiptir, hububat tarýmýna uygundur, yol baðlantýsý yoktur, taþýnmaz üzerinde herhangi bir aðaç ve yapý yoktur. Adresi : Kuþsaray Köyü, Çorum Yüzölçümü : 3.591,49 m2 Ýmar Durumu : Ýmar planý dýþýndadýr. Kýymeti : 8.080,85 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Satýþ Memurluðumuzun satýþa arz þerhi bulunmaktadýr. 1.Sataþ Günü : 06/11/2014 günü 14:55-15:00 arasý 2.Sataþ Günü : 02/12/2014 günü 14:55-15:00 arasý Sataþ Yeri : Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu - 5 NOLU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Merkez Kuþsaray Köyü Saðmaca Mevkiinde bulunan 175 Ada 85 Parsel Nolu (Eski parsel no: 1577) tarla niteliðindeki taþýnmaz olup toprak yapýsý killi ve az taþlýdýr, dalgalý bir zemine sahiptir, makine ili hububat tarýmýna uygundur, yol baðlantýsý vardýr, taþýnmaz üzerinde deðer artýrýcý herhangi bir aðaç ve yapý yoktur. Adresi : Kussaray Köyü, Çorum Yüzölçümü : 2.415,88 m2 imar Durumu : imar planý dýþýndadýr. Resmi Ýlanlar: de Hafýz Recep CAMCI Yarýn Ramazan ýn birinci günü... insanlarýn saadet ve selâmetine, huzur ve mutluluðuna yol gösteren Yüce Kitabýmýz Kur'ân-ý Kerîm Peygamber Efendimiz'e Cebrail vasýtasýyla bu ayda inmeye baþlamýþtýr... Deðerli Dostlar!... Dinimizde asla güçlük yoktur. Yüce Allah oruç tutma þartlan bulunan kimseler oruç tutarlar buyuruyor. Hastalar, yolcular, ufak çocuðu olup meme emziren hanýmlar, güçsüzler (yaþlýlar) oruç tutamazsa; bu manîleri ortadan kalktýktan sonra oruçlarýný tutarlar. Þeker hastalýðý gibi ömür boyu hastalýðý devam edenler, tutamadýðý günler için muhtaç olanlara oruç fidyesi verirler. Verilecek fidyenin miktarý ise; her gün için iki öðün yemek miktarý ne kadar ise, o kadar fukaraya; fidye ismi ile bilinen, oruca bedel demek olan bu miktarý öderler. Þunu iyi bilmek lâzýmdýr ki; oruç: Allah'ýn emrini yerine getirmek, O yüceler yücesi olan Yaratýcýnýn rýzâsýný, hoþnutluðunu kazanmak için yapýhr. Bunun içindir ki Yüce Allah "Oruç benim içindir..." buyurmakta... Halbuki her ibâdetin niyetinde Allah Rýzâsý anýlmakta olduðu halde, oruç ibâdetinde özel olarak: "Oruç benim içindir..." diyor Yüce Mevlâ... Düþünülecek olursa bu öyle bir îmân gücü ki; iftara beþ dakika kala sofraya oturuyoruz. Akþama kadar aç ve susuz bir zaman dilimi geçmiþ, fakat bunu hiç nazar-ý itibâra almayarak, o güzelim yemeklere elimizi dokunmayýp, iftar topunun atýlmasýný veya Ezân-ý Muhammedi'nin baþlamasýný hassasiyetle bekliyor, pür dikkat Allah'ýn Rýzâsýný gözetiyoruz... Baþýmýzda ne polis var, ne jandarma... O güzelim yemeklere elimizi dokunmayýp, kendimizin ve çevremizin muhakemesini yapýyoruz... Düþünecek olursak; hangi güç bu disiplini temin eder. Ýþte bu bir îmân gücüdür Deðerli Okuyucularým!... Bu hususta söylenecek söz çok... Ýnþâallah bu yazýmýz yarýn da devam edecektir. Þimdiden bu akþam kýlýnacak teravih namazý ve devam edecek Ramazan Orucunuzu tebrik ediyor, sýhhat ve afiyetle bayram heyecanýna eriþmenizi Yüce Mevlâ'dan dua ediyor, bu manevî sevinçli gün ve gecelerde yapacaðýnýz ibâdet ve tâatlarýnýzýn Yüce Mevlâ'dan kabulünü dua ediyorum... Þimdilik hoþcakalýn... Kýymeti : ,22 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Satýþ Memurluðumuzun satýþa arz þerhi bulunmaktadýr. 1.Sataþ Günü : 06/11/2014 günü 15:15-15:20 arasý 2.Sataþ Günü : 02/12/2014 günü 15:15-15:20 arasý Sataþ Yeri : Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu - 6 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Merkez Kuþsaray Köyü Oluklu mevkiinde bulunan 196 Ada 18 Parsel Nolu (Eski parsel no: 1820) tarla niteliðindeki taþýnmaz olup toprak yapýsý killi ve az taþlýdýr, eðimli bir zemine sahiptir, hububat tarýmýna uygundur, yol baðlantýsý yoktur, taþýnmaz üzerinde deðer artýrýcý herhangi bir aðaç ve yapý yoktur. Adresi : Kuþsaray Köyü, Çorum Yüzölçümü : 6.262,07 m2 Ýmar Durumu : Ýmar planý dýþýndadýr. Kýymeti : ,73 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Satýþ Memurluðumuzun satýþa arz þerhi bulunmaktadýr. 1.Satýþ Günü : 06/11/2014 günü 15:30-15:35 arasý 2.Satýþ Günü : 02/12/2014 günü 15:30-15:35 arasý Satýþ Yeri : Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu 7 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Merkez Kuþsaray Köyü Oluklu mevkiinde bulunan 196 Ada 23 Parsel Nolu (eski parsel no: 1825) tarla niteliðindeki tapýnmaz olup toprak yapýsý killi ve az taþlýdýr, dalgalý bir zemine sahiptir, makine ili hububat tarýmýna uygundur, yol baðlantýsý yoktur, taþýnmaz üzerinde herhangi bir aðaç ve yapý yoktur. Adresi : Kuþsaray Köyü, Çorum Yüzölçümü : 2.501, 16 m2 Ýmar Durumu : Ýmar planý dýþýndadýr Kýymeti : 8.128,77TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler Satýþ Memurluðumuzun satýþa arz þerhi bulunmaktadýr. 1.Satýþ Günü : 06/1 1/2014 günü 15:45-15:50 arasý 2.Satýþ Günü : 02/12/2014 günü 15:45-15:50 arasý Satýþ Yeri : Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu - Satýþ þartlarý : 1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüchanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüchanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklanný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/31 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilanolunur.22/06/2014 (ÝÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e kargýlýk gelmektedir. (Basýn: 679) Ümraniye de Çorum sofrasý Ümraniye Belediyesi, her yýl olduðu gibi bu yýl da Ramazan programýný hazýrladý. Programlar kapsamýnda 6 ayrý nokta her gün yaklaþýk 5 bin kiþiye iftar yaptýrýlacak, 6 bin 500 aileye de sosyal market yardýmý saðlanacak. Her yýl hazýrladýðý Ramazan etkinlikleriyle binlerce Ümraniyeliyi bir araya getiren Ümraniye Belediyesi, bu yýl ki Ramazan ayý programýný tamamladý. Belediye yetkilileri, vatandaþlarýn Ramazan ayýný en güzel þekilde idrak edebilmesini saðlamak için de sahura kadar programlarýný sürdüreceklerini söyledi. OSMANLI GELENE- ÐÝ ÜMRANÝYE DE CAN BULACAK Osmanlý döneminde, dini musiki formunda çeþitli makamlarda bestelenen ve imsak vakti ehil kiþilerce minarelerden yapýlan dua içerikli okumalardan oluþan Temcid okuma geleneði, Ümraniye de Gecenin sessizliðinde orucun baþlangýcýný haber vermek üzere, Ümraniye deki belirli camilerde okunan Temcid-i Þerif (Hz. Peygamber e (sav) okunan naatlar) ile Ümraniyeliler sahura kalkacak. Ayrýca Belediye önünde kurulacak olan sahur sofralarýnda da bin kiþilik sahur yemeði vatandaþlara ikram edilecek. SELÇUKLU MOTÝF- LÝ RAMAZAN STANDI ÜMRANÝYE MEYDANI- NA KURULDU Ramazan için hummalý çalýþmalarýna devam eden belediye, Ümraniye Meydaný na kurduðu Selçuklu mimarisinden esintiler taþýyan stantta, Ramazan ayýný en güzel þekilde idrak edebilmek amacýyla çeþitli etkinlikler düzenleyecek. Her yaþa hitap eden dinletilerden sinema gösterimlerine, çocuk programlarýndan çeþitli sahne gösterilerine varýncaya kadar birçok etkinlik Ümraniyeliler ile buluþacak. Yine Ümraniye Meydan ýna Hemþehri dernekleri için hazýrlanan özel tasarým stantlar da dernekler hemþehrileriyle buluþacak, yörelerinin kültürel motiflerini sergileyebilecek. Ayrýca Þile-Aðva, Ordu, Sivas, Rumeli, Çorum, Artvin, Samsun, Serhat Ýlleri, Van, Bolu, Yozgat, Rize, Erzurum, Giresun, Kastamonu, Çankýrý, Trabzon, Bayburt, Aðrý, Bingöl, Çemiþgezek, Ankara, Balýkesir, Sinop, Gümüþhane, Kayseri ve Siirt hemþehri derneklerinin kendi hemþehrileri ile buluþmasý için her gün farklý bir derneðe Belediye Nikah Sarayý nda iftar yemekleri de verilecek. HER GÜN 6 AYRI NOKTADA 5 BÝN KÝÞÝ ÝF- TAR SOFRASINDA BU- LUÞACAK Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayý boyunca, belediyeye ait tesisler ve ilçenin çeþitli noktalarýnda bulunan düðün salonlarýnýn yer aldýðý 6 ayrý noktada, her gün 5 bin kiþiye iftar yemeði verecek. Ýftar yemekleri verilecek noktalar ise þöyle; Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayý, Çaðrý Düðün Salonu, Baþak Düðün Salonu, Umut Düðün Salonu, Namlý Düðün Salonu ve Þark Düðün Salonu. 10 MAHALLEDE 30 BÝN ÜMRANÝYELÝ AYNI SOFRADA 10 ayrý mahallede mahalle büyüklüðüne göre 2 bin ya da 4 bin kiþilik iftar sofralarýnda buluþacak vatandaþlar Ramazan ayýnýn getirdiði kardeþlik ve yardýmlaþma duygularýný pekiþtirerek hep beraber iftar yapmalarý saðlanacak. Ramazan etkinliklerinin vazgeçilmezleri olan Hacivat ve Karagöz gösterileri, her yýl olduðu gibi bu yýl da Ümraniye deki Ramazan etkinliklerinin konuðu olacak. Bununla birlikte çocuk sinemalarý, kukla oyunlarý, tiyatro oyunlarý, çeþitli sürpriz sahne gösterileri her akþam iftar sonrasý Ümraniye Meydan da, Ümraniyelilerin ilgisine sunulacak. Ümraniye Belediyesi, 6 bin 500 aileye Sosyal Market yardýmý yaparken, Ramazan Bayramý öncesinde sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn en güzel örneklerinden birisini daha sergileyecek. Belediye bu yýl da ilçede yaþayan bin 750 yetim, öksüz ve þehit çocuklarýný tespit ederek, onlara bayram kýyafetleri alabilecekleri kýyafet kuponu hediye edecek. Ümraniye Meydan da gerçekleþtirilecek birçok etkinliðin yaný sýra, dört nesildir devam eden udi geleneðine sahip Filistinli Samir, Wissam ve Adnan kardeþler tarafýndan oluþturulan Le Trio Joubran grubu enstrümantal dinletileri ile iftar sonrasý düzenlenen etkinliklerde Ümraniyeliler ile bir araya gelecek. ÜNLÜ YAZAR VE HATÝPLERDEN RAMA- ZANA ÖZEL SOHBET- LER Ümraniye Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamýnda, ünlü yazar ve hatipleri Ümraniye de aðýrlayacak. Senai Demirci, Ömer Döngeloðlu, Mehmet Talu, Necmettin Nursaçan ve Yavuz Bahadýroðlu sohbet ve görüþleriyle Ümraniye Meydan da yapýlacak programlarla Ümraniyelilere hitap edecek. KARDEÞLÝK VE PAYLAÞMANIN EN ÜST MERTEBEYE ÇIKTIÐI ZAMANDIR" Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu söyleyen Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, kardeþlik ve paylaþmanýn en üst mertebeye çýktýðý böyle bir zaman diliminde belediye olarak düzenleyecekleri etkinliklerle Ramazan ayýný en iyi þekilde deðerlendirmeyi amaçladýklarýný söyledi. Baþkan Hasan Can, Ramazan ayý boyunca her yýl olduðu gibi vatandaþlarýmýza Ümraniye nin 6 ayrý noktasýnda iftar yemekleri vereceðiz. Yapacaðýmýz Sosyal Market Yardýmý ile Ramazan ayýnda fakir ve yardýma muhtaç vatandaþlarýmýzýn yüzünü güldürmeye çalýþacaðýz. Ýftar yemeklerimizi belediyemize ait Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayý ile ilçemizin çeþitli noktalarýnda yer alan düðün salonlarýnda vereceðiz. 10 mahalleye yönelik Mahalle Ýftarlarý vereceðiz. Yine düzenlediðimiz Ramazan etkinlikleri ile gelenekselleþen Ramazan kutlamalarýný da sürdürüyoruz. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da Ümraniyelilere huzur ve mutluluk içinde bir Ramazan yaþatmayý amaçlýyoruz dedi.(ýha)

18 18 CUMA 27 HAZÝRAN 2014 Dedeler ve torunlar bir arada Çorum futbolunun günümüzdeki dedeleri, torunlarý yaþýndaki miiniklerle elele yýllar sonra bir maça çýktýlar. Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Çorum Þubesi nin organize ettiði Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü nün katký saðladýðý organize oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Bir tarafta belkide yýllardýr gelmedikleri futbol sahalarýna gelen, soyunma odasýna girerek forma giyip sahaya çýkan ihtiyar delikanlýlar bu maçtan önce sona eren U 11 kategorisinde dereceye giren takýmlarýn sporcularýnýn ellerinden tutarak birlikte sahaya çýktýlar. Dedeler ve torunlar elele sahya çýktýlar ve birlikle kendilerini izleyen taraftarlarý selamladýlar. Çorum futboluna Yýldýz Milli Takýmý nda üç güreþçi 29 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasýnda Elmadað da yapýlacak Yýldýzlar serbest güreþ milli takýmýna Çorum dan Engin Çetin, Deniz Akkaya ve Emrah Sarýtaþ davet edildiler. Yýldýzlar Serbest Güreþ milli takýmýnýn Dünya Þampiyonasý hazýrlýk kampýna Çorum dan üç sporcu davet edildi. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 29 Haziran pazar günü Ankara Elmadað Kamp Eðitim Merkezi nde baþlayacak ve 17 Temmuz perþembe günü sona erecek olan kampa Çorum Gençlikspor kulübünden 42 Kg da Emrah Sarýtaþ, Çorum Belediyespor dan 50 Kg da Deniz Akkaya ve 54 Kg da Emrah Sarýtaþ davet edildi. Dünya Þampiyonasý öncesindeki son hazýrlýk kampýnda güreþçilerin gösterecekleri performansa göre Dünya Þampiyonasý nda milli mayoyu giyecek isimler milli takým teknik heyeti tarafýndan belirlenecek. Deniz Akkaya Emrah Sarýtaþ Engin Çetin Finalde Ankaraspor ile Yeni Mahalle karþýlaþacak Final bugün saat da 1 nolu sahada oynanacak Batman Petrolspor dýþ transferde iki, iç transferde de üç futbolcuyla sözleþme imzaladý. Batman Petrolspor, transfer çalýþmalarý kapsamýnda Karþýyaka'dan bir ortasaha, bir stoper transfer ederken, iç transferde de Cihan, Onur, ve Ali'yle sözleþme tazeledi. Sezona þampiyonluk parolasýyla hazýrlanan Batman Petrolspor, dýþ transferde iki, iç transferde de üç Çorum da devam eden U 13 grup birinciliði finalinde bugün Ankaraspor ile Ankara Yeni Mahallespor takýmlarý karþýlaþacaklar. A grubunda Kastamonu Anadoluspor ile karþýlaþan Ankara Yeni Mahallespor rakibi ile ilk maçta berabere kalmýþ ikinci maçý kazanarak finale yükselmeyi baþarmýþtý. Dün oynanan son maçta Çankýrý Belediye Gençlikspor u 4-0 yenen Ankaraspor finalde Yeni Mahalle takýmýnýn rakibi oldu. Ýki Ankara takýmý bugün saat da 1 nolu sahada oynanacak maçta grup birinciliði için karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takým yarý final grubuna yükselecek. Batman Petrol da imzalar sürüyor futbolcuyla sözleþme imzaladý. Kýrmýzý-beyazlýlar, PTT 1. Lig ekiplerinden Karþýyakaspor'dan ortasaha oyuncusu Ali Kemal Özkan ve stoper Metin Peker'i renklerine baðladý. Petrol, ayrýca iç transferde Cihan'ý satýþ opsiyonuyla birlikte transfer ederken, Onur ve Ali Çiçek'le de sözleþme tazeledi. Takýma nokta transferler yaptýklarýný belirten Asbaþkan Volkan Öztürk: "Yeni transferler camiamýza hayýrlý olsun" dedi. uzun yýllar hizmet etmiþ isimler ile bu yola yeni çýkan miniklerin bir araya geldiði bu organizede özellikle dedeler son derece mutlu oldular. Bu yýl ilk kez düzenlenen organizeden son derece mutlu olan eski dostlar hem bir araya gelerek sohbet etme ve anýlarýný tazeleme imkaný buldular hemde sahaya çýkarak birbirlerine takýlma fýrsatý. Önümüzdeki yýllarda geleneksel hale getirilmek istenen bu organizede en büyük sorun ise unutulan isimler oldular. Ýlk kez yapýlan ve bir çok insana ulaþýlmak zorunda kalýnan bu organizede kesinlikle bir ön yargý olmadan akýla gelen isimler ve fikir alýnarak yapýlan listede aranan isim sayýsý yaklaþýk kiþiyi buldu. Böyle bir organizenin zorluðunu yapanlar anlayabilirler. Yaþanan eksiklik nedeniyle belki kýrýlan arkadaþlar oldu ancak önemli olan baþlanmasaydý ve bu yýl o gerçekleþti. Küsmeden darýlmadan önümüzdeki yýl yeniden bir araya gelme dileði ile veda edildi. Unutulan hatýrlanamayan isimler ise alýnganlýk göstermeden önümüzdeki yýl için listeye dahil edildiler bile. Daha renki ve daha çok katýlýmlý bir organize yapýlmasý için daha geniþ bir zamanda bir çalýþma yapýlmasý için fikir birliðine varýldý. Ankaraspor Çankýrý önünde finali 4-0 la kaptý U 13 grup birinciliðinde son finalist belli oldu SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Emrah Okan, Furkan Alagöz, Yunus Dursun. ANKARASPOR : Onur, Ekrem, Kubilay Berkay, Batuhan, Hasan Mert, Berk Yiðit, Rýfatcan, Emirhan, Okan, Doðukan, Yasin, Ramazan, Kenan Berke, Gökay, Ege, Cankat, Mithat.. ÇANKIRI BELEDÝYE GENÇLÝKSPOR : Umut, Ömer, Faruk, Þerafettin, Bahri, Serdar, Melih, Arda, Alperen, Fazlý, Halil, Muzaffer, Yunus. GOLLER: 18. dak. Emirhan, 24. dak. Berk, 30. dak. Rýfat, 57. dak. Tufan (Ankaraspor AÞ). Çorum da devam eden U 13 grup birinciliðinde dün oynanan tek maçta Çankýrý Belediye Gençlikspor u ilk yarýdaki etkili futbolu ile 4-0 yenen Ankaraspor finale yükselen ikinci takým oldu. Üç takýmýn mücadele ettiði B grubu ilk maçýnda Giresunspor u son dakikada bulduðu gollerle 2-0 yenen Ankaraspor ikinci günü bay geçmiþti. Giresunspor ikinci maçýnda Çankýrý Belediye Gençlikspor u 2-1 yenmeyi baþarmýþtý. Dün 1 nolu sahada saat de oynanan tek maçta Ankaraspor, Çankýrý Belediye Gençlikspor u ilk yarýdaki etkili futbolu ile 4-0 yendi. Mavi beyazlý takýmý galibiyete Emirhan, Berk, Rýfat ve Tufan ýn attýðý gollerle ulaþtý. Bir dönem Çorumspor da da forma giyen ancak lisansý çýkmadýðý için forma giyemeyen Fatih Arat yeni sezon için memleketinin takýmý Manavgat Evrensekispor il anlaþtý. Ýki sezondur Erzurum Büyükþehir Belediyespor formasýý giyen Fatih Arat yeniden memleketine döndü. Mersin Akdeniz Belediyesi'nden transfer edilen 5 genç oyuncu ve Adýyamanspor'dan alýnan orta saha oyuncusu Feyyaz'ýn ardýndan Antalyaspor altyapýsýndan yetiþen sýrasýyla Antalyaspor, Alanyaspor, Bugsaþspor ve son olarak Erzurum Büyükþehir Belediyespor formasýný giyen Fatih Arat, Manavgatspor'a imza attý. Santrfor mevkinde oynayan Fatih Arat, Manavgatspor Baþkaný Mahmut Þeker ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduðu törende kendisini Manavgatsporlu yapan sözleþmeyi imzaladý. Güreþimiz düþüþte Çorum GEM kurulduðu yýldan buyana yükselen baþarýsýný son yýllarda sürdüremiyor. Son olarak açýklanan yýldýz grekoromen milli takýmýnda bir tek Çorumlu güreþçinin olmamasý bunun en güzel göstergesi. Bu düþüþe karþýn sporcusu bulunmayan Çorum un antrenör bazýnda da milli takýmlarda bir ismin bulunmamasý Çorum Çorum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi kurulduðu yýldan buyana Türk güreþine sayýsýz isimler yetiþtirdi. Özellikle yýldýz ve gençler kategorilerinde gerek Türkiye Þampiyonalarý gerekse milli takým kamplarýna bir çok güreþçi gönderen Çorum GEM son dönemde büyük bir düþüþ içerisinde. Özellikle alt yaþ kategorilerinde elde edilen dereceler bunlarýn açýk bir göstergesi. Çorum da yapýlan Yaþ serbest ve Gaziantep te yapýlan grekoromen Türkiye Þampiyonasýnda sadece iki sporcunun kürsüye çýkmasý bunun en son göstergesiydi. Son olarakta dün Güreþ Federasyonu tarafýndan açýklanan yýldýz grekoromen milli takýmýnda Çorum ismi bulunmuyor. Fatih Arat Manavgat la imzaladý Fatih Arat, sezonunda Manavgat Evrensekispor ile Erzurum Büyükþehir Belediyespor arasýnda oynanan iki karþýlaþmada da Manavgat Evrensekispor filelerini havalandýrmýþtý. Manavgatspor formasýný giyecek olmaktan dolayý mutlu olduðunu belirten Arat, "Manavgatspor'un hedefine ulaþmasý için üzerime düþenin en iyisini yapmaya çalýþacaðým" dedi. BAÞKAN ÞEKER: "MANAVGAT'A YAKI- ÞIR BÝR TAKIM OLUÞTURMAYA ÇA- LIÞIYORUZ" Manavgatspor Yönetim Kurulu Baþkaný Mahmut Þeker ise Manavgat'a yakýþýr bir takým oluþturmak için yönetim olarak ellerinden geleni yaptýklarýný belirterek, "Yedek kulübesinde bekleyen deðil direkt oynayacak oyuncular almak istiyoruz. Bundan dolayý da ince eleyip sýk dokuyoruz. Feyyaz ve Fatih tanýdýðýmýz ve takýma güreþini yönetenlerin sorgulamasý gereken bir durum. yararý olacaðýna inandýðýmýz oyuncular. Dýþ transferin yanýnda iþ transferde de görüþmelerimiz sürüyor. Kalecilerimiz Anýl, Veysel ve Sinan'ýn yaný sýra Burak, Osman, Oðuz, Ömer Demircan ve Atakan ile genç oyuncularýmýz Halil, Kemal ve Onur'un sözleþmeleri devam ediyor. Bu oyuncularýmýzla yola devam edeceðiz. Sözleþmesi biten Reþit ile yeniden anlaþtýk. Ýlker, Alihan ve Aykut'un takýmda kalmalarý için görüþmelerimiz devam ediyor sezonunda 25 kiþilik bir kadro düþünüyoruz. 10 Temmuz'da yapýlacak seçmelerin ardýndan 17 Temmuz'da kendi tesislerimizde yeni sezon hazýrlýklarýna baþlayacaðýz. Bayramda futbolculara iki gün izin verilecek ve belirlenecek bir yerde kamp çalýþmalarýmýz devam edecek" þeklinde konuþtu. Fazla deðil iki üç yýl öncesine kadar özellikle yýldýz milli takým kamp listeleri açýklandýðýnda Çorum ismini sýkça görmek mümkündü. Dün açýklanan listeyi açtýðýmýzda ise Çorum kelimesini mercekle aradýk ancak bulamadýk. Ýki yýl öncesinde yýldýz milli takým teknik sorumlusu Çorumlu isim olurken iki yýldýr býrakýn teknik sorumluyu 8-10 kiþilik teknik kadroda Çorumlu yer almýyor. Milli takým kadrosunda hiç bir güreþçisi olmamasýna ve Türk güreþinde yer almayan bir il olmasýna karþýn Uþak tan üç antrenörün bulunduðu teknik heyette Çorum dan tek isim olmamasý Çorum güreþi ve güreþi yönetenler adýna sorgulanmasý gereken bir durum.

19 SATILIK ÝMARLI ARSALAR Bahçelievler Mahallesi Hoyhoy mevkiinde imarlý, müstakil tapulu arsalar (Ç.HAK:1602) satýlýktýr. Müracaat: (Ç.HAK:1879) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM DEPARTMANLARINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; - Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen), - Teknik Resim Operatörleri (SolidWorks, Autocad, Mastercam programlarýný kullanabilen) - Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES : Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No:14 TEL: CUMA 27 HAZÝRAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 27 HAZÝRAN Çorum Adliyesi Çorum Adliyesi ne ait lojman binasýnýn dýþ cephe ýsý yalýtým ve çatý tadilatý iþi. Yer: Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 417 ada, 84 parsel, -/3/- baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum Dodurga ilçesi Tutuþ-Akkaya Grup yolu (3,00x3,00x36,00) ve Çiftlik yolu (3,00x9,00x5,00) kutu menfez yapým iþi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Sosyal tesis yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Oyun grubu alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 DA 550 plakalý, 2011 model Volkswagen marka Transporter 2.0 TDI tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Karakeçili Mah., Ahçýlar Mevkii, 143 ada no, 18 parsel no, 40 cilt no, 3873 sayfa no, 13 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 218 ada no, 34 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 892 ada no, 349 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, 17 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 19 KA 096 plakalý aracýmýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Ýlhan BEKER Ahmet oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1900) Saat: TEMMUZ T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Boþcakavak mevkii, 175 ada, 392 parsel, 4 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe Bahçelievler Mahalesi nde bulunan 2 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL (Ç.HAK:1877) T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: SATILIK DEVREMÜLK Kuzuluk Kaplýcalarýnda 25 Temmuz- 8 Aðustos tarihleri arasýnda (Ç.HAK:1594) (Ç.HAK:1893) (Ç.HAK:1891) (Ç.HAK:1890) BERBER KALFASI ALINACAKTIR BERBER TUNCAY Ýnönü Caddesi 85/A Grandpark Otel karþýsý günlük devremülk satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Orta Ilýca da Bað 1080 m2 bað yol kenarý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Çay ve temizlik iþlerine bakacak Bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Bayisi olduðumuz BANVÝT firmasýnýn ürünlerinin pazarlamasý için tercihen lise mezunu ehliyeti olan plasiyer eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Aksoylar Gýda San. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1880) Gýda Top. Sitesi 29. Sok. No:38 Tel Fax: ELEMANLAR ARANIYOR Gönül Toptan Gýda pazarlama bölümünde çalýþtýrýlmak üzere; * Diksiyonu düzgün * Askerliðini yapmýþ * yaþ arasý * Deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr. Tel: Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 2. Blok No:18-20 ÇORUM NOT: Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. SAHÝBÝNDEN KOMPLE KÝRALIK BÝNA Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde (Selimiye Cami Yaný nda) yurt, pansiyon, dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait 2000 m2 bahçesi olan 325 m2 3 adet dükkaný bulunan 8 daire merkezi ýsýtma sistemi mevcut bina sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1858) (Ç.HAK:1845) (Ç.HAK:1888) (Ç.HAK:1892) (Ç.HAK:1863) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Plastik hurda iþinde çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Kiralýk Lokanta Çalýþýr durumdaki Lokantamýz malzemeleriyle birlikte kiraya verilecektir BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor KÝRALIK DEPO Ankara Yolu 13. Km de * 450 m2 kapalý depo KÝRALIKTIR * 2 adet 20 tonluk yem silosu SATILIKTIR. * 60 tonluk kantar SATILIKTIR. Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:1866) (Ç.HAK:1898) Elemanlar Aranýyor Tesisimizde çalýþtýrýlmak üzere Bay ve Bayan Garson, Aþcý ve Aþcý Yardýmcýlarý alýnacaktýr. Servisimiz mevcut olup, yatýlýda kalýnabilir. Efsane Mola Dinlenme Tesisleri (Ç.HAK:1895) Ortak Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yüzdeli çalýþacak prefabrik iþleri yapacak kaynakcý ve demir doðrama ustalarý (Ç.HAK:1883) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere - Ofis için bilgisayar ve office proðramlarýna hakim bayan eleman - Asansör iþinde çalýþacak vasýflý ve vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Menekþe Müh. ve Asansör Ltd. Þti. (Ç.HAK:1264) aranmaktadýr. Mür. Tel: aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Adres : Kubbeli Cd. Hilal Ýþhaný Kat: 1 / 3 Tel : (Ç.HAK:1867) (Ç.HAK:1899) (Ç.HAK:1583) (Ç.HAK:1813) ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 10. Km. ÇORUM SATILIK KASAP Faal durumda, hazýr müþteri potansiyeline sahip, güvenlik kamerasý, klima, alarm sistemi, sigortasý, deposu mevcut acil ihtiyaçtan satýlýktýr. Fiyat: TL Yiðit Et ve Tavuk Ürünleri (Ç.HAK:1819) Çepni Mah. Kubbeli 2. Sk. No: Eleman Alýnacaktýr Strafor fabrikasýnda çalýþacak eleman alýnacaktýr. Meslek lisesi elektrik ve makine bölümü mezunu tercih edilecektir. Tel Pakpiyer Makine Ýnþaat San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1868) Organize Sanayi Bölgesi 6. Cad. No: 15 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Yeni açýlacak olan ikinci þubemize ikili iliþkilerde baþarýlý, deneyimi olan maðaza sorumlusu bay bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. (tercihen imam hatip mezunu) Müracaat Cennet Bahçesi Tel (Cennet Bahçesi 2. Þubesi Ulu Camii karþýsýna açýlacaktýr.)

20 CUMA 27 HAZÝRAN 2014 Futbol Federasyonu ekibinin Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ü ziyaretinde toplu halde görülüyor Osman Bodur da uzattý Çorum Belediyespor da sözleþme uzatan isimlere Osman Bodur da katýldý. Genç futbolcu dün yapýlan görüþme sonunda bu sezon sonunda bitecek sözleþmesini iyileþtirme sonunda bir sezon daha uzattý. Gül Tesis kazandýrmak þampiyonluktan önemli Futbol Federasyonu kafilesinin ziyaretinda konuþan Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül amatör futbola ve alt yapýya büyük önem verdiklerini belirterek bunun içinde kulübe tesis kazandýrmak çabasý içinde olduklarýný söyledi. Gül, Federasyon un Genel Kurulu nda zehir zemberek bir konuþma yapacaðýný belirten Gül, Biz temiz futbol için mücadele ederken aldýðýmýz haksýz cezalara isyanýmýzý burada dile getireceðiz dedi. Futbol Federasyonu kafilesi dün sýrasýyla Belediye, BESYO ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü nü ziyaret etti. Ýlk olarak Belediye Baþkan vekili ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ü makamýnda ziyaret eden kafilede utbol Federasyonu Çocuk-Okul Futbolu Uzmaný Aktuð Sönmez, Bayan Milli Takým Antrenörü Necla Güngör, Bölge Antrenörleri Mehmet Hakan Ersoy, Osman Üstünel, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Kent Antrenörü Alpay Ardýk, Çorum Belediyespor Alt Yapý Koordinatörü Selim Sümer, TÜFAD yöneticileri Zafer Kýroðlu ve Altan Çoban'da yer aldý. Bu ziyaret sýrasýnda Çocuk-Otum Futbolu Uzmaný Aktuð Sönmez, Belediyespor un geçen yýlki organizeye verdiði katkýdan dolayý Baþkan Gül ü kutladý. Sönmez, Fedrasyon olarak yeni sezonda uygulayacaklarý çalýþmalarada ayný oranda destek verileceðine inandýðýný belirterek Çorum un kendilerine desteði fazlasýyla verdiðini sözlerine ekledi. Ziyaret sýrasýnda konuþan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ise amatör spora verdikleri desteklerin yeni sezonda da devam edeceðini söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü den Belediyespor a bir tesis kazandýrma sözü aldýklarýný ve iki sahalý bu tesisin yapýmýna önümüzdeki günlerde baþlayacaklarýný belirtti. Okul Kulüp iþ birliði projesi konusunda Samsun Bölge Müdürümüz Ýbrahim Güven in kendilerine her zaman büyük destek verdiklerini belirten Gül Ne zaman telefon açsak hep bize destek verdi. Amatör bir anlayýþla kulübü profesyonelce yönetmek çabasýndayýz. Federasyon Genel Kurulu na katýlarak orda geçen sezon yaþadýðýmýz haksýzlýklarla ilgili zehir zemberek bir konuþma yapacaðým. Bizim için kazanýlacak þampiyonluktan çok kulübe kazandýracaðým tesis çok daha önemlidir. Bizler futbolun geliþimi için sizlerin düzenlediði organizelere kulüp olarak her zaman olduðu gibi yine destek vereceðiz dedi. Daha sonra önce BESYO Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr Erkan Demirkan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer i makamýnda ziyaret eden Federasyon kafilesi daha sonra Çorum dan ayrýldý. Özel Ýdarespor finalde Giresun da devam eden U 13 grup biirinciliðinde Çorum Ýl Özel Ýdarespor dün 1461 Trabzon u Nuri nin attýðý golle 1-1 yenerek grup birincisi oldu. Temsilcimiz bugün Pazarspor ile saat Giresun da devam eden U 13 grup birinciliðinde Çorum þampiyonu Ýl Özel Ýdarespor ikinci maçýnda 1461 Trabzon takýmýný 1-0 yenerek grup birincisi olarak finale yükseldi. Grupta ilk günü bay geçen Ýl Özel Ýdarespor önceki gün oynadýðý maçta Orduspor önünde 1-0 maðlup duruma düþmesine karþýn son dakikalara 2-1 önde girmiþ son dakikada yediði golle 2-2 berabere kalmýþtý. Pazarspor önünde finalde karþýlaþacak Ýl Özel Ýdarespor da yarý final grubuna yükselmek için karþýlaþacak. Ýlk maçta Orduspor u yenen 1461 Trabzon takýmý önüne mutlak kazanmak zorunda olarak çýkan Ýl Özel Ýdarespor rakibi önüne Bedirhan, Ali, Zekeriya, Nafican, Nurican, Emre, Ömer, Tuðrul, Fazlý, Þenol, Gaffar tertibi ile çýktý. Maçýn genelinde üstün bir futbol ortaya koydu. Ýlk yarýsý golsüz berabere biten maçýn ikinci yarýda 45. dakikada kazandýðý frikik atýþýnda Nurican ýn dýköyspor mükemmel vuruþundan kazandýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçtib Maçýn kalan bölümünde galibiyeti koruma iç güdüsüyle savunmaya çekilen Ýl Özel Ýdarespor kalesinde tehlikeler yaþasada gol izni vermedi ve zorlu maçtan 1-0 galip ayrýlarak finale yükselmeyi baþardý. Diðer grupta ise ilk maçlarýný kazanan Pazarspor ile Samsun Ka- arasýndaki karþýlaþma beraberlikle bitince finale yükselen takýmý belirlemek için penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltýlarda rakibine üstünlük saðlayan Pazarspor finale yükselen takým oldu. Çorum Ýl Özel Ýdarespor ile Rize Pazarspor takýmlarý bugün saat da yarý final grubuna yükselmek için finalde karþýlaþacaklar. Ýl Özel Ýdarespor takýmý Giresun da gezinti sýrasýnda toplu halde görülüyor Türkiye Futbol Federasyonu Çocuk-Okul Futbolu sorumlularý ve Bölge Antrenörleri dün Çorum a çýkarma yaptý. Gelecek sezonun planlamasýný yapan Futbol Federasyonu Alt Yapý birim sorumlularý dün Çorum da bir dizi ziyarette bulundular ve tesislerde incelemelerde bulundular. Futbol Federasyonu Çocuk-Okul Futbolu Uzmaný Aktuð Sönmez, Bayan Milli Takým Antrenörü Necla Güngör, Bölge Antrenörleri Mehmet Hakan Ersoy, Osman Üstünel den oluþan kafile ilk olarak Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ve Kent Antrenörü Alpay Ardýk ile bir toplantý yaptý. Toplantýda Federasyon tarafýndan önümüzdeki yýldan itibaren düþünülen çocuk geliþimi ve futbol çalýþmalarý hakkýnda fikir alýþ veriþinde bulundular. Toplantý sýrasýnda kýsa bir konuþma yapan Çocuk-Okul Futbolu Uzmaný Aktuð Sönmez, geçen sezon ilk kez Küçükler Türkiye Judo Þampiyonasý bugün Eskiþehir de baþlýyor. Þampiyonada Çorum kafilesinde üç antrenör ve on altý sporcu bulunuyor. Dün sabah erken saatlerde Eskiþehir e giden Çorum Judo kafilesinde antrenörler Hakan Taþtan, Celalettin Kýyýþkan ve Savas Taþtan ile birlikte þu sporcular bulunuyor, Rüyanur Özdemir, Çorum Belediyespor a iç transfer görüþmelerinde sorun yaþanan isimlerden Osman Bodur la dün anlaþma saðlandý ve bir yýl daha uzatýldý. Geçtiðimiz sezon baþýnda Çorumspor da Belediyespor a transfer olan Bodur gösterdiði performansla takýmýn deðiþmeyen isimleri arasýnda yer aldý. Yeni sezon için sözleþmesi bir yýl uzatma teklif edilen Osman Bodur ile yapýlan görüþmeler dün Baþkan Zeki Gül ün devreye girmesiyle çözüldü. Bodur un ücretinde iyileþtirme yapýldý ve Osman Bodur Federasyon kafilesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer i ziyaretinde bina önünde toplu halde Çorum Belediyespor Türkiye ye örnek Futbol Federasyonu Çocuk-Okul Futbolu Sorumlusu Aktuð Sönmez, Bayan Milli takým antrenörü Necla Güngör ve Bölge Antrenörleri Mehmet Hakan Ersoy ve Osman Üstünel dün Çorum da bir dizi ziyarette bulundular ve geçen sezonun deðerlendirmesini ve yeni sezon planlamalarý hakkýnda bilgiler verdiler. Aktuð Sönmez, Çorum Belediyespor un okul-kulüp iþbirliðinde Türkiye ye örnek olduðunu söyledi. düzenledikleri organizasyonla futbolun tüm paydaþlarýný çocuk ve okul futbolunun içine sokmaya çalýþtýklarýný belirterek Bu kapsamda Türkiye genelinde bir takým ziyaretlerde bulunuyoruz. Amacýmýz futbolu tabandan baþlatarak geliþimlere katkýda bulunmak. Geçtiðimiz yýl Türkiye genelinde gerçekleþtirilen okul-kulüp iþbirliði içindeki yapýlan organizasyona en büyük katýlým Çorum da oldu. Toplam 653 öðrencinin katýlýmý ile yapýlan bu organizasyonun Türkiye genelinde baþka bir örneði yok. Ben bu organizeye katkýda bulunan herkese çok teþekkür ediyorum dedi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan da Federasyon tarafýndan önümüzdeki sezondan itibaren uygulayacaðý projeler hakkýnda bilgi sahibi olduklarýný belirterek Çorum olarak her zaman olduðu gibi yine en büyük katýlýmla bu organizelere katký vereceklerini söyledi. Futbol Federasyonu temsilcileri ile Çorum temsilcileri BESYO Müdür Yardýmcýsý Erkan Duruakan ý ziyaretinde Küçükler Türkiye Judo Þampiyonasý bugün Eskiþehir de baþlýyor Nursena Öztürk, Hatice Ýbiþ, Dilara Sol, Emel Uçar, Pelinsu Yaþar, Berfin Keleþ, Umut Sefil, Eyüp Gökmen, Batuhan Demiröz, Lütfü Büyükbaþ, Alperen Karslý, Emircan Karabacak, Selim Kaan Sizgen, Mikail Pembe, Bahadýr Þimþek. Dün akþam yapýlan Teknik Toplantý ile baþlayan Minikler Türkiye Judo Þampiyonasý pazar günü yapýlacak final müsabakalarý ise sona erecek. Osman Bodur, sözleþmesini bir yýl daha uzatan imzayý Baþkan Gül ün makamýnda attý sözleþmesini 2016 sezonu sonuna kadar uzattý. Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk iç transferde görüþtükleri diðer isim Mehmet Akif in Çorum dýþýnda olmasý nedeniyle görüþemediklerini onunlada en kýsa sürede görüþerek sözleþme imzalayacaklarýna inandýðýný söyledi. Dýþ transfer görüþmelerinde ise bir çok isim üzerinde durduklarýný belirten Iþýk, belirledikleri isimleri Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile paylaþtýklarýný ve onun incelemeleri sonunda olumlu rapor almalarý halinde harekete geçtiklerini söyledi. Iþýk, transferde hýzlý bir döneme gireceklerini belirtti. Sefa Akýn Baþýbüyük Belediye nin listesinde Çorumspor dan yetiþen ve Trabzonspor a transfer olan milli takýma kadar yükselen Sefa Akýn Baþýbüyük, Çorum Belediyespor un gündeminde. Trabzonspor un ardýndan iki sezon önce Giresunspor a transfer olan ve geçen sezon takýmda fazla forma þansý bulamayan Sefa Akýn Baþýbüyük ün sol kanat alternatif isimleri arasýnda olduðu öðrenildi. Yönetim tarafýndan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal a bildirilen isimler arasýnda yer alan Sefa Akýn Baþýbüyük içn son kararý hoca verecek. Masör Onur, Tuzla ve Diyarbakýr la görüþüyor Çorumspor eski masörlerinden Onur Kaçmaz yeni sezon için Tuzlaspor ve Yeni Diyarbakýrspor ile görüþme halinde. Geçtiðimiz sezon Manavgat Evrensekispor da görev yapan Onur Kaçmaz yeni sezon için Çorum Belediyespor un grubunda mücadele eden Tuzlaspor ve Yeni Diyarbakýrspor kulüpleri ile görüþmelerini sürdürüyor. Onur Kaçmaz, iki kulüple yaptýðý görüþmeler sonunda en uygun takýma karar vererek yeni sezon için sözleþme imzalayacaðýný söyledi. Masör Onur Kaçmaz Üstündað ve Yaðlý Balkan Þampiyonasý son kampýnda Yýldýzlar Balkan Judo Þampiyonasý nýn son kampý 1-10 Temmuz tarihlerinde Karaman da yapýlacak. Kampa Çorum dan sporcu olarak Þeyma Hacer Yaðlý ile milli takým sorumlusu olarakda Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað katýlacak. Þeyma Hacer Yaðlý Yýldýz Judo Balkan Þampiyonasý son hazýrlýk kampýna davet edildi. Judo Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 1-10 Temmuz tarihleri arasýnda Konya Karaman da yapýlacak olan Balkan Þampiyonasý hazýrlýk kampýna 33 baþan sporcu katýlacak. Balkan Þampiyonasý öncesindeki son kamp olan yýldýz milli takýmýnda Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað ise kampta Milli Takým Sorumlusu olarak görev yapacak. Bu kampýn ardýndan Yýldýz bayan Judo milli takýmý Balkan Þampiyonasýna gidecek. Hüseyin Üstündað ve Þeyma Hacer Yaðlý kampa katýlacak

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ýnce'den çatý adayý sitemi

Ýnce'den çatý adayý sitemi MHP Ýl Baþkaný Lek istifa etti MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, görevinden istifa sel ikbal beklentim olmayan, bencil ve þahsi düþüncelerden uzak ancak sorumluluk sahibi ettiðini açýkladý. Ýsmail Lek yaptýðý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı