İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP. Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP. Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca"

Transkript

1 İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 317 sa yı lı ka ra rıy la öğ re tim yı lın dan iti ba ren 5 (beş) yıl sü rey le ders ki ta bı ola rak ka bul edil miş tir. SEVGİ Yayınları Cilt ve Basımevi - Gönül Bayram Cevat Dündar Cad. No.: 139/C Ostim /Ankara Tel.: (0312) belgeç: (0312)

2 Editör: Dil Uzmanı: Görsel Uzmanı: Proje Geliştirme Uzmanı: Rehberlik Uzmanı: Ölçme Değerlendirme Uzmanı: ISBN: Yayıncı Sertifika No.: Didem Eren Savaşkan Cemal Kutay Özünlü Ziya Harun Ergenç Dilşat Peker Ünal Necdet Dönmez Satı Özdemir SEVGİ Yayınları Cilt ve Basımevi Bu eserin bütün hakları saklıdır ve yayınevine aittir. Eserdeki metin, soru, görsel unsurlar yayınevinin yazılı izni olmadan tümüyle ya da kısmen çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve ticari amaçla kullanılamaz. Baskı: KOZA Yayın Dağıtım AŞ, Ankara, 2013 SEVGİ Yayınları Cilt ve Basımevi - Gönül Bayram Cevat Dündar Cad. No.: 139/C Ostim /Ankara Tel.: (0312) belgeç: (0312)

3 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 1-C

4 ANDIMIZ Türküm, doğruyum, çalışkanım, İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene! 1-Ç

5 Mustafa Kemal ATATÜRK 1-D

6 DERS KİTABI İÇİNDEKİLER KİTABIMIZI TANIYALIM 1. ÜNİTE...10 DOĞAL SAYILAR...13 Deste ve Düzine...14 Onluk ve Birlik...16 İkişer ve Beşer Ritmik Sayma...20 Dörder ve Üçer Ritmik Sayma...25 ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER...30 Örüntü Tamamlayalım, Yeniden Oluşturalım...31 PARALARIMIZ...34 Alışveriş...35 ZAMANI ÖLÇME...37 Saat Kaç?...38 Gün, Hafta, Ay, Mevsim, Yıl...40 Problem Çözelim, Problem Kuralım Ünite Değerlendirme Soruları ÜNİTE...48 DOĞAL SAYILAR...49 Doğal Sayıları Karşılaştırma...50 Öykü Yazalım...56 Hangi Onluğa Daha Yakın...58 UZUNLUKLARI ÖLÇME...60 Uzunlukları Karış, Parmak, Ayak, Adım, Kulaç ile Ölçelim...61 Metre, Santimetre...63 Tahminim Ölçüme Ne Kadar Yakın?...67 Problem Çözelim, Problem Kuralım...70 Ölçme Aracı Yapalım...72 SIVILARI ÖLÇME...74 Sıvıların Miktarını Ölçelim Ünite Değerlendirme Soruları ÜNİTE...80 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ...81 Eldesiz Toplama İşlemi...82 Eldeli Toplama İşlemi...85 Verilmeyen Toplanan...89 DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ...93 Onluk Bozmadan Çıkarma İşlemi...94 Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi...97 TARTMA Kaç Kilogram? Problem Çözelim, Problem Kuralım SİMETRİ Eş Parçalar Ünite Değerlendirme Soruları E

7 ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İÇİNDEKİLER KİTABIMIZI TANIYALIM 1. ÜNİ TE DO ĞAL SA YI LAR Des te ve Dü zi ne On luk ve Bir lik İki şer ve Be şer Rit mik Say ma Dör der ve Üçer Rit mik Say ma ÖRÜN TÜ VE SÜS LE ME LER Örün tü Ta mam la ya lım, Ye ni den Oluş tu ra lım PA RA LA RI MIZ Alış ve riş ZA MA NI ÖLÇ ME Sa at Kaç? Gün, Haf ta, Ay, Mev sim, Yıl Prob lem Çö ze lim, Prob lem Ku ra lım Üni te De ğer len dir me So ru la rı Kendimizi Değerlendirelim ÜNİ TE DO ĞAL SA YI LAR Do ğal Sa yı la rı Kar şı laş tır ma Öykü Yazalım Han gi On lu ğa Da ha Ya kın? UZUN LUK LA RI ÖLÇ ME Uzun luk la rı Ka rış, Par mak, Ayak, Adım, Ku laç ile Öl çe lim Met re, San ti met re Tah mi nim Öl çü me Ne Ka dar Ya kın? Prob lem Çö ze lim, Prob lem Ku ra lım Ölç me Ara cı Ya pa lım SI VI LA RI ÖLÇ ME Sı vı la rın Mik ta rı nı Öl çe lim Üni te De ğer len dir me So ru la rı Kendimizi Değerlendirelim ÜNİ TE DO ĞAL SA YI LAR LA TOP LA MA İŞ LE Mİ El de siz Top la ma İş le mi El de li Top la ma İş le mi Ve ril me yen Top la nan DO ĞAL SA YI LAR LA ÇI KAR MA İŞ LE Mİ On luk Boz ma dan Çı kar ma İş le mi On luk Bo za rak Çı kar ma İş le mi TART MA Kaç Ki log ram? Prob lem Çö ze lim, Prob lem Ku ra lım Sİ MET Rİ Eş Par ça lar Üni te De ğer len dir me So ru la rı Kendimizi Değerlendirelim EKLER: KULLANILACAK ARAÇ GEREÇ... Ek-1 SÖZLÜK... Ek-6 KAYNAKÇA... Ek-7 1-F

8 DERS KİTABIMIZI TANIYALIM Konu başlığı Bu başlık, bölümde işleyeceğiniz konuyu belirtmektedir. Hazırlanalım Bu bölümdeki görseller ve ilgili sorularla neler öğreneceğinizi tahmin edebileceksiniz. Konuyu öğrenmeye istek duyacak ve kendinizi hazır hissedeceksiniz. Neler Biliyorum? Konuyla ilgili bilgilerinizi hatırlayacaksınız. Yeni konuyu öğrenmeye hazır olup olmadığınızı bu bölümdeki sorularla ölçeceksiniz. DOĞAL SAYILAR Hazırlanalım Dönme dolaba kaçar kişi binmişler? Hepsi dolu olsaydı dönme dolapta toplam kaç kişi olurdu? Masada kaç demet çiçek var? Bunları onar onar sayarsanız kaç çiçek eder? Kovadaki çiçekler kaç tanedir? Bu sayıyı, onluk ve birliklerine nasıl ayırırsınız? 1 onluk, 6 birlik 2 onluk Hangi sincabın cevizleri daha çoktur? Niçin? Neler Biliyorum? 1. Birer ritmik sayarken 17 den sonra hangi sayıyı söyleriz? den geriye doğru birer ritmik sayarken 13 ten önce hangi sayıyı söyleriz? Ünite rengi Her ünite ayrı bir renk ile gösterilmiştir. 13 Motivasyon Bu bölümdeki anlatımla, yapacağınız etkinliklerle ne gibi bilgiler kazanacağınıza dikkatiniz çekilecek. Etkinlik Zevkli ve çeşitli etkinliklerle eğlenerek yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız. Eldeli Toplama İşlemi Beril, annesinin okuduğu derginin kaç sayfa olduğunu merak etti. Beril, Anne, okuduğun dergi kaç sayfa? diye sordu. Annesi, 28 sayfasını okudum. Geriye 36 sayfa kaldı. Derginin kaç sayfa olduğunu sen hesapla. diye yanıtladı. Beril, Annemin okuduğu ve geriye kalan sayfa sayılarını toplamam gerekir. dedi. Sizce Beril in yapacağı işlem eldesiz toplama işleminden farklı mıdır? Etkinlik: Dergi Kaç Sayfa? Araç ve gereç: onluk taban blokları, sayma çubukları veya fasulyeler işleminde toplanan sayıları, onluk ve birliklerine ayırınız. Onluk ve birlik sayılarını onluk ve birlik bloklarla modelleyiniz. İki sayıda toplam kaç birlik blok oldu? Bunlardan 1 onluk blok yapabilir misiniz? Bu onluk, elde diye adlandırılır. Eldeki onluktan sonra geriye kaç birlik blok kaldı? Birlik sayısını, birler basamağına yazınız. Toplanan sayılarda toplam kaç tane onluk blok vardı? Buna eldeki onluğu da ekleyiniz. Toplam kaç onluk blok oldu? Onlukların sayısını onlar basamağına yazınız G

9 Örnek çalışma Bilgilerinizi oluştururken gereken bilgi, örnek veya çözümleri bu bölümde bulacaksınız. Pekiştirme Bu bölümdeki çalışmalarla öğrendiklerinizi pekiştirebileceksiniz. Ölçme ve değerlendirme Kazanımların edinilmesinin ne ölçüde gerçekleştiğini değerlendirme çalışmaları. 4. Ünite Değerlendirme Soruları 1. Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız. Sonuçları, verilen sayılar arasından bulup eşleştiriniz Aşağıdaki ifadeleri inceleyiniz. Doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi yazınız. 67 sayısının en yakın olduğu onluk, 70 tir sayısının en yakın olduğu onluk, 90 dır sayısının en yakın olduğu onluk, 10 dur sayısının en yakın olduğu onluk, 30 dur Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını tahmin edip yazınız. Tahmin sonucunu verilen sayılardan en yakın olanı ile eşleştiriniz = = = = Erdem, 38 TL biriktirmişti. Hafta sonu dedesi 20 TL verdi. Erdem e bilgisayarının eksiğini gidermesi için 75 TL gerekiyor. Erdem in kaç liraya daha ihtiyacı vardır? A) 58 B) 27 C) Öykü kitabımın dün 24, bugün 36 sayfasını okudum. 84 sayfa olan kitabımın kaç sayfası kalmıştır? A) 24 B) 34 C) işleminde toplam, aşağıdaki hangi işlemin sonucuna eşittir? A) B) C) işleminin zihinden nasıl yapıldığını inceleyelim: 7 3 = Sayıları, birler basamağındaki sıfırları yokmuş gibi çıkarırım. Sonra = farka sıfır eklerim. 10 un katı olan sayıları çıkarırken onlukların farkını bulurum onluk onluk onluk 40 Tablolardaki çıkarma işlemlerini zihinden yapınız. Tabloları tamamlayınız. ÖÇK s. 77 Neler Öğrendik? Sincap ve maymuna yardım eder misiniz? 60 tane fındığım vardı. 40 ını yedim. Kaç tanesi kaldı? Ağaçta 40 tane muz vardı. 20 sini topladık. Ağaçta kaç muz kaldı? Öğrenci Çalışma Kitabı ndaki çalışmalara ve sorulara başvurmanız gerektiğini belirtir. Ünite değerlendirme Ünite sonlarındaki bu bölümle ünitede neler öğrenip öğrenmediğinizi belirleyebilirsiniz. Proje Her dönem birer tane olmak üzere yapacağınız projeleri gösteren bölüm Ünite Değerlendirme Soruları 1 ve 2. soruyu yandaki resme göre cevaplandırınız. 1. Cevizleri beşer beşer paylaştırırsak kaç kişiye yeter? A) 5 B) 4 C) 3 2. Cevizleri 4 kişi paylaşırsa bir kişinin kaç cevizi olur? A) 5 B) 4 C) soruluk bir test, 3 konudan eşit sayıda sorudan oluşuyor. Bu testte her konudan kaç soru vardır? A) 4 B) 5 C) 6 4. Yandaki çıkarma işlemlerini gösteren bölme işlemi hangisidir? A) 12 4 B) 12 2 C) Aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız.... yarım, bir bütün oluşturur. İki çeyrek bir... oluşturur. Bir bütün... çeyrek eder = = = 0 6. Boyalı kısımlar bütünün ne kadarını gösteriyor? Şekil ile uygun ifadeyi eşleştiriniz. Bütün Yarım Çeyrek 195 Proje Projenin adı: Kilim Süsleme Projenin amacı: Örüntü ve süslemeleri kullanarak kilim modelinde süsleme yapılması Projenin aşamaları A. Projenin planlanması 1. Kilim modeli olarak kullanacağınız nesneyi (karton veya kumaş) belirleyiniz. 2. Proje sürecini belirleyiniz. 3. Modelde kullanacağınız süslemeleri belirleyiniz ve bir taslak çiziniz. 4. Süslemeler için kullanacağınız malzemeyi (renkli el işi kâğıtları, yapıştırıcı, farklı büyüklük ve şekildeki küçük kutular, kumaş parçaları vb.) hazırlayınız. B. Projenin uygulanması 1. Karton veya kumaşın bir köşesine, iki kenarı çakışacak biçimde kitabınızı koyarak etrafını çiziniz. Bu kısmı kesip ayırınız. Kestiğiniz parçayı kilim modeli olarak kullanınınz. 2. Hazırladığınız küçük kutuları el işi kâğıdı veya kumaş parçaları üzerine koyarak kenarlarından çiziniz. Bunları keserek değişik büyüklükte eş geometrik şekiller elde ediniz. 3. Hazırladığınız şekilleri örüntü oluşturacak ve taslak çiziminize uygun olacak şekilde kilim modelinize yapıştırınız. C. Projenin sunumu 1. Hazırladığınız kilim modelini sınıf panosuna asınız. 2. Projenin nasıl planlandığını, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını anlatınız. 3. Yapılan eleştirileri değerlendiriniz ve yaşadığınız duyguları paylaşınız. D. Projenin değerlendirilmesi 1. Planlamada belirtilen maddeler gerçekleştirilmelidir. 2. Süslemelerin örüntü oluşturmasına dikkat edilmelidir. 3. Proje, düzgün ve akıcı bir dille, amacına uygun biçimde sunulmalı ve değerlendirilmelidir Ğ

10 10

11 Proje Projenin adı: Kilim Süsleme Projenin amacı: Örüntü ve süslemeleri kullanarak kilim modelinde süsleme yapılması Projenin aşamaları A. Projenin planlanması 1. Kilim modeli olarak kullanacağınız nesneyi (karton veya kumaş) belirleyiniz. 2. Proje sürecini belirleyiniz. 3. Modelde kullanacağınız süslemeleri belirleyiniz ve bir taslak çiziniz. 4. Süslemeler için kullanacağınız malzemeyi (renkli el işi kâğıtları, yapıştırıcı, farklı büyüklük ve şekildeki küçük kutular, kumaş parçaları vb.) hazırlayınız. B. Projenin uygulanması 1. Karton veya kumaşın bir köşesine, iki kenarı çakışacak biçimde kitabınızı koyarak etrafını çiziniz. Bu kısmı kesip ayırınız. Kestiğiniz parçayı kilim modeli olarak kullanınınz. 2. Hazırladığınız küçük kutuları el işi kâğıdı veya kumaş parçaları üzerine koyarak kenarlarından çiziniz. Bunları keserek değişik büyüklükte eş geometrik şekiller elde ediniz. 3. Hazırladığınız şekilleri örüntü oluşturacak ve taslak çiziminize uygun olacak şekilde kilim modelinize yapıştırınız. C. Projenin sunumu 1. Hazırladığınız kilim modelini sınıf panosuna asınız. 2. Projenin nasıl planlandığını, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını anlatınız. 3. Yapılan eleştirileri değerlendiriniz ve yaşadığınız duyguları paylaşınız. D. Projenin değerlendirilmesi 1. Planlamada belirtilen maddeler gerçekleştirilmelidir. 2. Süslemelerin örüntü oluşturmasına dikkat edilmelidir. 3. Proje, düzgün ve akıcı bir dille, amacına uygun biçimde sunulmalı ve değerlendirilmelidir. 11

12 Proje Projenin adı: Zamanı Doğru Kullanma Projenin amacı: Zamanı iyi değerlendirebilmek için günlük aktivitelerimizin zamanını doğru planlamak Projenin aşamaları A. Projenin planlanması 1. Planlama yapacağınız günü belirleyiniz. 2. Proje sürecini belirleyiniz. 3. Gün içinde yapacağınız aktivitelerin listesini hazırlayınız. 4. Her bir aktivite için ayıracağınız zamanı belirleyiniz. 5. Projede kullanılacak malzemeyi belirleyerek temin ediniz. 6. Aktiviteleri gösteren resimler hazırlayınız. B. Projenin uygulanması 1. Her aktivite için iki tane saat modeli hazırlayınız. 2. Saat modelleri üzerinde aktivitelerin başlama ve bitiş zamanlarını gösteriniz. 3. Bir kartona aktivite resimlerini, yanına da başlama ve bitiş zamanını gösteren saat modellerini sırayla yapıştırarak yerleştiriniz. C. Projenin sunumu 1. Hazırladığınız kartonu sınıf panosuna asınız. 2. Projenin planlama aşaması ve uygulamalarınızla ilgili bilgi veriniz. Zamanı planlamanın yaşamı nasıl kolaylaştırdığını açıklayınız. 3. Yapılan eleştirileri değerlendiriniz. D. Projenin değerlendirilmesi 1. Planlamada belirtilen maddeler gerçekleştirilmelidir. 2. Aktivitelere ayrılan süreler doğru belirlenip kullanılmalıdır. 3. Proje, düzgün ve akıcı bir dille, amacına uygun biçimde sunulmalı ve değerlendirilmelidir. 12

13 Hazırlanalım Dönme dolaba kaçar kişi binmişler? Hepsi dolu olsaydı dönme dolapta toplam kaç kişi olurdu? DOĞAL SAYILAR 1 onluk, 6 birlik 2 onluk Masada kaç demet çiçek var? Bunları onar onar sayarsanız kaç çiçek eder? Kovadaki çiçekler kaç tanedir? Bu sayıyı, onluk ve birliklerine nasıl ayırırsınız? Hangi sincabın cevizleri daha çoktur? Niçin? Neler Biliyorum? 1. Birer ritmik sayarken 17 den sonra hangi sayıyı söyleriz? den geriye doğru birer ritmik sayarken 13 ten önce hangi sayıyı söyleriz? 13

14 Deste ve Düzine Çocuklar, defterler onarlı, kalemler on ikişerli grupludur. Bu şekilde gruplu alırsanız daha ucuz olur. Sami amcanın aynı türden nesneleri onarlı ve on ikişerli gruplamış olması ne iyi oldu, değil mi? Ne güzel! 10 tane defterimiz, 12 tane kalemimiz oldu. Çocuklar 2 grup defter, 1 grup kalem alsalardı kaç tane defterleri, kaç tane kalemleri olurdu? Etkinlik: Kaç Deste, Kaç Düzine? Araç ve gereç: kuru boyalar, kalemler, defterler 6-7 kişilik gruplar oluşturunuz. Gruptaki herkes çantasından kuru boyalarını ve defterlerini çıkarsın. Kuru boyaları on ikişerli, defterleri onarlı gruplayınız. Kuru boyalarınızla kaç grup oluşturdunuz? Defterlerinizle kaç grup oluşturdunuz? Aynı gruptaki nesneler hangi benzer özellikleri taşıyor? Aynı türden onarlı ve on ikişerli nesne gruplarının ortak bir adı var mıdır? Tartışınız. 14

15 60 tane sayma çubuğu ile onarlı kaç grup, on ikişerli kaç grup oluşturabilirsiniz? 10 tane silgi, bir destedir. 12 tane kalemtıraş, bir düzinedir. Anladım! Aynı türden 10 nesne bir deste, 12 nesne bir düzine oluyor. 2 deste fırça 2 düzine kalem Çiçekçi, sepetteki papatyaları destelere ayırmış ve 3 vazoya koymuştur. Sepette kaç papatya olduğunu bulalım. Her vazoda 10 papatya olduğuna göre sepette 30 papatya vardır. Arzu, 24 sayma çubuğunu düzineler hâlinde bağlamak istiyor. Arzu nun sayma çubuklarının kaç düzine olacağını bulunuz. ÖÇK s. 11 Neler Öğrendik? 1. Anneleri, iki kardeşe birer düzine silgi almıştır. Çocukların annesi toplam kaç silgi almıştır? 2. İpek, ürün dosyası için 2 deste dosya kâğıdı hazırladı. İpek, kaç tane dosya kâğıdı hazırlamıştır? Performans Görevi Deste ve düzine ile satılan ürünleri araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. 15

16 Onluk ve Birlik Ali ye bir paket yeni sayma çubuğu alınmıştı. Kaç tane olduğunu öğrenmek istiyordu. Ali, Çokmuş. Tek tek saymak zor olacak. dedi. Beril de Biz de onluk ve birlik gruplara ayırarak sayarız. dedi. Beril ile Ali nin oluşturacağı onluk ve birliklerin sayıları kaçtır? Etkinlik: Çokluğu Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma Araç ve gereç: birim küpler, fasulyeler ve sayma çubukları Dörderli gruplar oluşturunuz. Belirtilen nesnelerden masanın üzerinde nesne grupları oluşturunuz. Bunları onluk gruplara ayırınız. Defterinize bir tablo hazırlayınız. Her nesne grubunun kaç onluk, kaç birlikten oluştuğunu tabloya yazınız. Sonra bunlara karşılık gelen sayılar yazıp okuyunuz. Birim küplerden kaç onluk grup, kaç birlik oluştu? Birim küplerinizin sayısı kaçtır? Fasulyelerden kaç onluk, kaç birlik oluştu? Kaç tane fasulye gruplamış oldunuz? Sayma çubuğu sayısı kaçtır? Yaptığınız tabloda onlukların ve birliklerin sayısını gösteren rakamları belirleyiniz. Bu rakamların, bulundukları basamağa göre değerlerini yazınız. Örneğin, 26 sayısında kaç onluk kaç birlik vardır? 2 rakamı hangi basamaktadır? Basamak değeri hakkında ne söyleyebilirsiniz? 16

17 Beril ve Ali sayma çubuklarını onluk ve birlik gruplara ayırarak saydılar. İnceleyelim: 3 onluk, 4 birlik oluştu. Sayma çubuklarının sayısı otuz dörttür. 1 onluk 1 onluk 1 onluk 4 birlik 3 onluk 4 birlik 30 4 otuz dört 34 Aşağıdaki nesne grupları onluk ve birlik gruplarına ayrılmıştır. Bunlara karşılık gelen sayıları yazıp okuyunuz.... onluk... birlik onluk... birlik ÖÇK s

18 Temel Reis balığa çıktı. Tuttuğu balıkları modelleyerek onluk ve birliklerine ayırdı. Temel Reis in kaç tane balık tuttuğunu bulalım. İnceleyelim: Onluklar Birlikler Sayı Basamak adları 34 Onlar basamağı Birler basamağı Rakamın basamak değeri 30 4 Temel Reis 34 tane balık tutmuş. Anladım! 34 sayısı iki basamaklıdır. Onluklar onlar basamağına, birlikler birler basamağına yazılıyor. Aaa! Rakamın bulunduğu basamak değişince basamak değeri de değişiyor. Evet! Onlar basamağındaki rakamın değeri, birler basamağındakinden büyük. 18

19 63 sayısını onluk ve birliklerine ayırarak modelleyelim. Rakamların basamak değerlerini belirtelim: Onluklar Birlikler Sayı 63 Basamak adları Onlar basamağı Birler basamağı Rakamın basamak değeri sayısının onluk ve birliklerini belirleyiniz. Sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu basamakların adlarını ve basamak değerlerini yazınız. Basamak adları Basamak değerleri ÖÇK s. 13 Neler Öğrendik? 1. Sınıf kitaplığında 53 kitap vardır. Kitapların onluk ve birlik sayılarını söyleyiniz ve yazınız.... onluk... birlik 2. Kitaplığınızdaki kitapların sayısını belirleyiniz. Bu sayıyı onluk ve birliklerine ayırınız. Onluk ve birlik sayılarını yazınız. 3. Tabloda verilen sayılardaki rakamların basamak değerlerini tablodaki yerine yazınız. Sayı Onlar basamağı Birler basamağı

20 İkişer ve Beşer Ritmik Sayma Beril, Sevgi ve Ali sırayla ip atlıyorlardı. İp atlayan, her atlayışında ikişer ritmik sayıyordu. O yanınca sıradaki arkadaşı atlamaya devam ediyordu. Arkadaşının kaldığı yerden saymaya başlıyordu. Sevgi, 2 den başlayıp 18 e kadar saydı. Beril in sayması 20 den başladı 42 de bitti. Ali ise atlayışını 44 ten başlayıp 64 e kadar sürdürdü. Sevgi kaçıncı atlayışında 18 sayısını söylemiştir? 5 ten başlayarak her atlayışında beşer ritmik sayan Ali, 4. atlayışında hangi sayıyı söyler? Etkinlik: Ritimli Sayma Araç ve gereç: yüzlük tablo, fasulyeler, birim küpler Beşerli gruplar oluşturunuz. Öğrenci Çalışma Kitabı nın arka kısmındaki yüzlük tablodan hazırlayınız. Masanın üzerine bir miktar fasulye ve birim küp çıkarınız. Fasulyeleri ikişer ikişer, birim küpleri beşer beşer gruplandırınız. Onar grup yapınız. Bir kişi fasulyeleri ikişer ikişer saysın. Bir arkadaşınız, sayan kişinin söylediği sayıları yüzlük tabloda işaretlesin. Diğerleri el çırparak sayma yapan arkadaşına tempo tutsun. Sayma, sayım yapan şaşırınca veya grupladığı fasulyeler bitince sona erer. Gruptan biri, kendi fasulyeleriyle arkadaşının kaldığı sayıdan saymaya devam eder. Bu şekilde ikişer saymayı 100 e kadar devam ettiriniz. 20

21 Sonra ikişer saymanın yapıldığı yüzlük tabloda bir sayı belirleyiniz. Bu sayı kadar fasulye ayırınız. Bu sayıdan geriye doğru fasulyeleri ikişer ikişer sayınız. Benzer biçimde birim küplerle 100 içinde ileriye ve geriye doğru beşer ritmik sayma yapınız. Saymayı bitiren grup arkadaşlarınıza aşağıdaki gibi çeşitli sorular yöneltiniz. Dördüncü sırada hangi sayıyı söyledin?... den sonra 2. sırada hangisini söyleyeceksin?... den önce hangi sayıyı söyledin? 25 ten başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayarken 3. sırada hangi sayıyı söylersiniz? 5 ten başlayarak beşer ritmik sayınız. 6 tane 5 sayarsanız kaç olur? Belirtiniz. Aşağıdaki elmaları, sepetteki elmaların sayısından başlayarak ikişer ikişer sayalım: Yukarıda verilen ritmik saymadaki sayıların oluşturduğu örüntüyü tamamlayınız. 64, 66, 68,...,..., 74, 76, 78, 80 Aşağıda verilen tabaklardaki yumurtaları ayağınızla tempo tutarak ikişer ikişer sayınız söylediğiniz sayı hangisidir? Kaç tane 2 saydınız, kaç oldu? Devam etseydiniz sırada hangi sayı olacaktı? Söylediğiniz sayıları sırayla defterinize yazınız. 21

22 Aşağıda verilen sayılardan başlayarak ikişer ritmik sayınız. Her saymada, söylediğiniz sayıların yüzlük tablodaki kutularını farklı bir renge boyayınız. Her sayma için oluşan sayı örüntüsünü yazınız dan 42 ye kadar: 26, ten 58 e kadar: 44, tan 80 e kadar: 60, Ali, sepetteki yumurtaları 62 den geriye doğru ikişer ritmik sayıyor. Siz de sayarak ona eşlik ediniz Ali, 4. saymada 56 sayısını söylemiştir. Bu saymaya devam edersek 44 ten sonra söyleyeceğimiz sayı 42 dir. 14 ten başlayarak ileriye doğru, 50 ye kadar ikişer ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları defterinize yazınız. 15. sırada söylediğiniz sayı kaçtır? 24 sayısını kaçıncı saymada söylersiniz? 22 Aşağıdaki ritmik saymada verilmeyen sayıları yazınız. 38, 40, 42, 44, 46,...,..., 52, 54

23 Sevgi, ileriye doğru beşer beşer sayıyor. Bu sırada beş parmağı ile sıraya vurarak ritim tutuyor. Sevgi nin yaptığı saymayı inceleyiniz. Sonra aynı saymayı siz de yapınız ten başlayarak 50 ye kadar beşer ritmik sayınız. Sayarken söylediğiniz sayıları defterinize yazınız. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kaç tane 5 saydınız, kaç oldu? 4. söylediğiniz sayı kaçtır? 7. sırada hangi sayıyı söylediniz? Saymaya devam etseydiniz 50 den sonra hangi sayıyı söyleyecektiniz? Yüzlük tabloyu inceleyiniz. Aşağıda verilen, ileriye doğru beşer ritmik saymaları yapınız. 15 ten 35 e kadar 40 tan 60 a kadar 65 ten 100 e kadar Her saymada söylediğiniz sayıların bulunduğu kutuları, saymaya başladığınız kutunun rengine boyayınız. Boyadığınız sayıları yan yana defterinize yazınız

24 15 ten 35 e kadar: 15, tan 60 a kadar: 40, ten 100 e kadar: 65,... Gülleri, 85 ten başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları siz de defterinize yazınız saymada 65 sayısını söyleriz. Saymaya devam edersek 45 ten sonra söyleyeceğimiz sayı 40 tır. 45 ten 5 e kadar, 70 ten 25 e kadar, 100 den 50 ye kadar geriye doğru beşer ritmik sayınız. Bunun için yüzlük tablodan yararlanabilirsiniz. Her saymada, söylediğiniz sayıları yazarak sayı örüntülerini oluşturunuz. ÖÇK s. 14, 15 Neler Öğrendik? den ileriye doğru ikişer ikişer sayarken 4. söyleyeceğiniz sayı kaçtır? ten geriye doğru ikişer ritmik sayarken 3. sırada hangi sayıyı söylersiniz? 3. Beşer beşer 4 kere sayınca kaç olur? 4. 20, 25, 30, 35,...,..., 50, 55, 60,..., sayı örüntüsünde hangi sayılar verilmemiştir? ten geriye doğru beşer ritmik sayarken 4. söyleyeceğiniz sayı kaçtır? 24

25 Dörder ve Üçer Ritmik Sayma Etkinlik: Dörder ve Üçer Ritmik Sayalım Araç ve gereç: yüzlük tablo, fasulyeler, birim küpler Beşerli gruplar oluşturunuz. Masanın üzerine her biriniz bir miktar fasulye ve birim küp çıkarınız. Fasulyeleri üçer üçer, birim küpleri dörder dörder gruplandırınız. Onar grup yapınız. Herkes sırayla birim küplerini dörder dörder saysın. Bu sırada gruptan biri, arkadaşının söylediği sayıları yüzlük tabloda işaretlesin. Diğerleri sayan arkadaşlarına ritim tutsun. Kaç sayma yaptığınızı ve söylediğiniz sayıyı not ediniz. Benzer biçimde fasulyeler ile üçer ritmik sayma yapınız. Yüzlük tabloda, dörder saymada işaretlediğiniz bir sayı belirleyiniz. Birim küpleri kullanarak bu sayıdan geriye doğru, dörder dörder sayınız. Aynı şekilde fasulye kullanarak geriye doğru üçer ritmik sayma yapınız. Saymayı bitiren grup arkadaşlarınıza aşağıdaki gibi çeşitli sorular yöneltiniz. Beşinci sırada hangi sayıyı söyledin?... sayısından sonra 3. sırada hangi sayıyı söyleyeceksin?... sayısından önce hangi sayıyı söyledin? 16 dan başlayarak ileriye doğru dörder ritmik sayarken 5. sırada söylediğiniz sayı kaçtır? 24 ten başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayarken 4. sırada söylediğiniz sayı kaçtır? 25

26 Resimdeki öğrenci grubunu inceleyelim ve sayalım. 40 öğrenci, dörderli sıra olmuşlar. Sıralı öğrencileri dörder ritmik sayalım: dan başlayarak 40 a kadar dörder ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları defterinize yazınız. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kaç tane 4 saydınız? 6. sırada hangi sayıyı söylediniz? 20 den sonra hangi sayı geldi? 32 den önce söylediğiniz sayı nedir? Yüzlük tablonun boyalı kutularındaki sayılardan başlayınız. İleriye doğru a kadar dörder ritmik sayınız. Her saymada söylediğiniz sayıları aşağıya yazarak sayı örün tüleri oluşturunuz den 40 a kadar: 8, dan 40 a kadar: 16, ten 40 a kadar: 24,... 26

27 Portakalları 32 den geriye doğru dörder ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları defterinize yazınız den geriye doğru dörder ritmik sayarken 3. saymada hangi sayıyı söylersiniz? Yukarıdaki saymayı yaparken 12 den sonra söyleyeceğiniz sayı kaçtır? Aşağıda belirtilen geriye doğru dörder ritmik saymaları, yüzlük tablodan yararlanarak yapınız. Söylediğiniz sayıları defterinize yazınız. 28 den 4 e kadar 40 tan 12 ye kadar Aşağıdaki ritmik saymada verilmeyen sayıları yazınız. 28, 32, 36,..., 44, 48, 52,..., 60, 64 Sevgi, kalemlerini kaçar kaçar sayıyor? Sevgi, kaç tane 3 sayınca 18 oldu? Sevgi nin kalemlerini siz de üçer ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları defterinize yazınız. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, söylediğiniz sayı kaçtır? 12 den sonra hangi sayı geldi? 30 dan önce söylediğiniz sayı nedir? 27

28 Yüzlük tabloda verilen boyalı kutulardaki sayılardan başlayarak 30 a kadar üçer ritmik sayınız. Her saymada söylediğiniz sayıları yan yanayazınız. 18 den 30 a kadar: 18, den 30 a kadar: 12,... 3 ten 30 a kadar: 3,... Kelebekleri 24 ten geriye doğru üçer ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları defterinize yazınız saymada hangi sayıyı söylediniz? Saymaya devam etseniz 18 den sonra ne söylersiniz? Aşağıda belirtilen geriye doğru üçer ritmik saymaları yapınız. Ritmik saymalarda yüzlük tablodan yararlanınız. 21 den 6 ya kadar 27 den 12 ye kadar 30 dan 15 e kadar Her saymada söylediğiniz sayıları yazarak sayı örüntülerini oluşturunuz. Aşağıdaki ritmik saymalarda verilmeyen sayıları yazınız. 9, 12, 15,..., 21, 24, 27,... 30, 27,..., 21, 18, 15,..., 9, 6 ÖÇK s. 16, 17 28

29 Aşağıdaki sayı örüntülerini inceleyelim. Her örüntüdeki kuralı bulalım. Uygun sayıları yazarak örüntüleri tamamlayalım: Örüntünün kuralı: 82 den 66 ya kadar geriye doğru ikişer ritmik sayma Verilmeyen sayılar: 74 ve 70 12, 15, 18,..., 24,..., 30 Örüntünün kuralı: 12 den 30 a kadar ileriye doğru üçer ritmik sayma Verilmeyen sayılar: 21 ve Kuralı buldum. 3 çoğalıp 1 eksiliyor. Eksik sayılar 11 ve 14 tür. Aşağıda verilen sayı örüntüsündeki kuralı ve verilmeyen sayıları bulup yazınız. 20, 24, 22, 26, 24, 28, 26,...,..., 32, 30, 34, 32 Örüntünün kuralı:... Verilmeyen sayılar:... ÖÇK s. 18 Neler Öğrendik? den ileriye doğru dörder ritmik sayarken 4. söyleyeceğiniz sayı kaçtır? 2. 36, 32,...,..., 20, 16, 12,..., 4 sayı örüntüsünde hangi sayılar verilmemiştir? 3. Üçer üçer 5 kere sayınca kaç olur? 4. 74, 72,...,..., 66, 64, 62 örüntüsünde kural nedir? Verilmeyen sayılar hangileridir? 5. 40, 45, 50, 55,...,... örüntüsünde takip eden iki sayı kaçtır? 29

30 ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER Hazırlanalım Resimde örüntü oluşturan nesneler var mı? Bunları belirleyiniz. Örüntülerdeki varlıkların dizilişlerini, varlık adlarını defterinize yazarak belirtiniz. Kaç farklı örüntü belirlediniz? Neler Biliyorum? 1. Aşağıdaki örüntüde diziliş kuralını belirleyiniz. Bu örüntüde tekrar eden grup hangisidir? A) B) C) 2. Örüntü hangi oyuncaklarla devam etmelidir? 30 A) fil, ayı B) ayı, ayı C) ayı, fil......

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 20.12.2010 ta rih ve 317 sa yı lı

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2 . SINIF MATEMATİK KİTABI Adı - Soyadı :...... Sınıfı :... Okulu :... K K T C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi, bu kitabın ilkokul. sınıflarda

Detaylı

3) Aşağıdaki şekillerin bir deste olabilmesi için kaç tane daha şekle ihtiyaç vardır? Sonlarındaki boşluklara yazınız.

3) Aşağıdaki şekillerin bir deste olabilmesi için kaç tane daha şekle ihtiyaç vardır? Sonlarındaki boşluklara yazınız. ÜNİTE 1 DESTE - DÜZİNE ETKİNLİK TESTİ - 1 1) Aşağıdaki havuçlardan 1 deste kadarını boyar mısın? 2) Aşağıdaki gülen yüzlerden 2 deste kadarını boyar mısın? 3) Aşağıdaki şekillerin bir deste olabilmesi

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10 MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. Yapbozlarımla n sayısının modelini oluşturdum. 5. Konuşma balonundaki n yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. 2 Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP . SINIF MATEMATİK 1. KİTAP Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır.

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır. Zihinden toplayalım. 1. artı 8 eder.. 3 ten büyük olan sayı 5 tir. 3. 5 e eklersek olur. 4. 5.. 5 e 1 ilave edersek olur. 7 den sonra gelen sayı 5, 3 daha eder. olur. 7. yi 1 artırırsak olur. 8. 9. 9 ile

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

* Neden sıfır kalır? Sihirli Sayılar Oyunu

* Neden sıfır kalır? Sihirli Sayılar Oyunu Sihirli Sayılar Oyunu Birinci Bölüm İkinci Bölüm Üçüncü Bölüm Dördüncü Bölüm 1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 2 3 6 7 1 0 1 1 14 1 5 4 5 6 7 1 2 1 3 1 4 1 5 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 * 1'den 15'e kadar aklından

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 8-7 KASIM EKİM - KASIM 6-7 -1 EKİM 1. ÜNİTE -6 1 - EKİM --- EYLÜL-1 EKİM EYLÜL - EKİM 1 1-19 EYLÜL 01 01 01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE 1. ÜNİTE 1 EYLÜL

Detaylı

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Üç Basamaklı Doğal Sayılar . SINIF Üç Basamaklı Doğal Sayılar TEST-1 1. Yandaki onluk taban bloklarıyla modellenmiş sayı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 4 0 4 4 4 4 40. Yüzlük Onluk Birlik 1 yüzlük 0 onluk

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf 11 Adım ve Soyadım Eşleştirme yapalım. A Cümlelerin ilk harflerinin her zaman büyük olması gerektiğini biliyor muydunuz? e T t E l e E L L

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1 HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 0 alanına işaretleme yapmayınız. Okul Heyecanım 0. Ben mavi gözlü ve sarışınım. Tarık Mesut Zeki Yukarıdaki konuşma balonlarındaki sözü hangi öğrenci söylemiştir? A. Tarık B.

Detaylı

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz Öğrencinin Adı: Uzun Dönemli Amaç 1- RİTMİK SAYMALAR Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç-Gereçler Başlama-Bitiş Tarihleri Değerlendirme 100 e kadar beşer ritmik sayar. 1. 5 ten başlayarak 20 (30, 40, 50,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI KARACA Eğitim Yayınları Tic. ve San. Ltd. Ş OKUL ÖNCESİ YAYINLARI TL Etkinlik Kitabım 1-10 (10 etkinlik kitabı) 57,50 Adet Tutar Portakal Çiçeği Eğlenceli Matematik (48 Ay ve Üstü) 13,50 Portakal Çiçeği

Detaylı

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna D yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız. ( ) Köpekbalığı köpek kulübesinde yaşar. ( ) Tavşan havuç, lahana yiyebilir. ( ) Koyun. kuzu, keçi, oğlak otla beslenen

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 29. kazanımlar Okul Heyecanım 30 34. Benim Eşsiz Yuvam 1 15. kazanımar Benim Eşsiz Yuvam 16

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP 2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Projenizi I. Dönem teslim edecekseniz 18 Ocak a kadar, II. Dönem teslim edecekseniz 29 Nisana kadar teslim etmelisiniz.

Projenizi I. Dönem teslim edecekseniz 18 Ocak a kadar, II. Dönem teslim edecekseniz 29 Nisana kadar teslim etmelisiniz. Sevgili Öğrenciler, Proje görevlerinden sadece birini seçerek görevinizi tamamlayıp zamanında teslim etmenizi bekliyoruz. Projeleriniz SAYFA2 de bulunan PROJE DEĞERLENDİRME FORMU na göre değerlendirileceği

Detaylı

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma Doğadaki Matematik Bu görevde sizden: Arılar ve hayvanlardaki matematiksel beceriler hakkında araştırma yapmanız, peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması,

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 621 B. 612 C. 216 A. 232 B. 312 C. 322 A. 312 B. 302 C. 32 A. 25 B. 215 C. 205 A. 607 B. 760 C.

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 621 B. 612 C. 216 A. 232 B. 312 C. 322 A. 312 B. 302 C. 32 A. 25 B. 215 C. 205 A. 607 B. 760 C. MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. 5. 2 1 6 Yukarıda modellenen sayı aşağıdakilerden A. 232 B. 312 C. 322 Yukarıdaki rakamlarla oluşturulabilecek

Detaylı

6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE GÖREVİ

6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE GÖREVİ 6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE GÖREVİ PROJE KONUSU:SINIF İSTATİSTİKLERİ/Okulumuz 6-7-8.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek sayılarının daha sonra tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

2. SINIFLAR BÜLTEN 1

2. SINIFLAR BÜLTEN 1 2. SINIFLAR BÜLTEN 1 DOĞAL SAYILAR Deste ve düzine örneklerle açıklanmıştır. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayılar yazılmış ve okunmuştur.

Detaylı

.. İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 4/ Sınıfı Öğrencisi İçin Hazırlanan BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

.. İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 4/ Sınıfı Öğrencisi İçin Hazırlanan BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No : 4/ Velisi.: Adresi : Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK Planı Uygulayan.:.. Uygulama

Detaylı

ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Ad :... Soyad :... S n f/nu.:... /... ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Kaç yüzlük var?... Kaç onluk var?... Kaç birlik var?... Toplam kaç adet:... Kaç yüzlük var?... Kaç onluk var?... Kaç birlik var?... Toplam

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

VKV Koç İlköğretim Okulu 2. Sınıftan 3. Sınıf Geçen Öğrenciler için Giriş Sınavı Çözümleri 31 Mayıs Ünite. Konu:

VKV Koç İlköğretim Okulu 2. Sınıftan 3. Sınıf Geçen Öğrenciler için Giriş Sınavı Çözümleri 31 Mayıs Ünite. Konu: 6 düzine çay bardağı 2 tanesi kırılıyor. Kaç deste bardak kalıyor? Çözüm için öncelikle birimlere dikkat etmeliyiz. 6 düzine çay bardağı = 72 tane çay bardağı Çünkü 1 düzine = 12 tanedir. Elimizdeki 72

Detaylı

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ Velisi.: Adresi :. Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK Planı Uygulayan :... Yeri:...

Detaylı

6. Sınıf MATEMATİK TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR. 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade

6. Sınıf MATEMATİK TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR. 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade 6. Sınıf MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR TEST 1 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir? 5. A) 3. 3. 3 B) 4. 4. 4 C) 4. 4. 4. 4 D) 3. 3. 3. 3 Mert 100000000 2. 5. 5. 5 Yukarıda

Detaylı

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5:

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5: Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 MATEMATÝK HEYECANI Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. .. Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL Ünite 1: Matematik Heyecaný Örüntü ve Süslemeler Geometrik Cisimler Proje Uzamsal

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Türkçe. 1. Hafta. 1. Sınıfı Hatırlıyorum. 1 Bilgin, hangi özellikleriyle övünürmüş? 2 Bilgin, ne yapmaktan hoşlanmazmış? 3 Bilgin, nasıl bir çocukmuş?

Türkçe. 1. Hafta. 1. Sınıfı Hatırlıyorum. 1 Bilgin, hangi özellikleriyle övünürmüş? 2 Bilgin, ne yapmaktan hoşlanmazmış? 3 Bilgin, nasıl bir çocukmuş? 1. Sınıfı Hatırlıyorum Türkçe 1. Hafta Aşağıdaki metni iki defa okuyunuz. Verilen soruları cevaplandırınız. BİLGİN Bilgin, sürekli açıkgözlülüğü ile övünen bir çocuktu. Sinemada bilet alırken, otobüs,

Detaylı

Kitap okuma. Okula hazırlık. Kişisel bakım. Müzik dinleme. Saatler Pzt. Salı Çarş. Perş. Cuma Cmts. Pazar

Kitap okuma. Okula hazırlık. Kişisel bakım. Müzik dinleme. Saatler Pzt. Salı Çarş. Perş. Cuma Cmts. Pazar calisma kagidi 50 Gün boyunca yapabileceğiniz etkinlikleri öncelik ve önem sırasına göre numaralandırarak sıralayınız. Aşağıdaki tabloyu doldurarak haftalık ve günlük çalışma planınızı hazırlayınız. Ders

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012 PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) ANKARA 2012 BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

TÜRKÇE. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Kalem. A. k, l, ş B. u, k, ş. C.

TÜRKÇE. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Kalem. A. k, l, ş B. u, k, ş. C. Ad :... TÜRKÇE Soyad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi Sınıf/Nu. :... /... 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (01 Aralık 2014 / 12 Haziran ) Yıllık plan Küre Yayınlarına ait ders kitabı esas alınarak yapılmıştır. Hazırlayan:

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ

PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ HAYVANLAR TEMASI PENGUEN DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Penguenleri tanıdık. Penguenleri gözlemledik. Penguen türlerini isimlendirdik.

Detaylı

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf 8 Adım ve Soyadım Ritim tutalım. Parmak şıklatmayı biliyor musun? Aşağıdaki yönergeyi takip edelim. Sırayla parmak şıklatıp ayağımızı yere

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KIRAÇ ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ AİLEMİ,ARKADAŞLARIMI VE HAYVANLARI SEVMEK TEMASI FAALİYET SONU RAPORUDUR

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KIRAÇ ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ AİLEMİ,ARKADAŞLARIMI VE HAYVANLARI SEVMEK TEMASI FAALİYET SONU RAPORUDUR 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KIRAÇ ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ AİLEMİ,ARKADAŞLARIMI VE HAYVANLARI SEVMEK TEMASI FAALİYET SONU RAPORUDUR 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Özel Kıraç Anaokulu Değerler Eğitimi

Detaylı

DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar

DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar 1. Fasikül DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar Adı :... Soyadı :... Sınıfı :... No :... Say lar yazmak için kullan lan sembollere rakam denir. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dur. S f rdan başlay

Detaylı

Tatilde Sanatla Uğraşalım

Tatilde Sanatla Uğraşalım Tatilde Sanatla Uğraşalım Bu kitapçığın sahibi 2 Yaz tatili sanat etkinlikleri yapmak için çok uygun bir zaman. Biz de bu yaz tatilinde yararlanmanız için bir sanat etkinlikleri kitapçığı hazırladık. Kitapçığın

Detaylı

Burslu Okumak İster misiniz?

Burslu Okumak İster misiniz? İstediğiniz Özel Okulda Burslu Okumak İster misiniz? İlköğretim Seviyesinde Tüm Özel Okulların Bursluluk ve Giriş Sınavlarına Bizimle Hazırlanın 2. Sınıf Bursluluk Sınavlarına Hazırlık Programı VKV Koç

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 5 MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ matematikten korkmuyorum. matematik dersinde eğleniyorum. matematiği çok seviyorum. az yazarak çok soru çözüyorum. matematiği ezberlemiyorum.

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 3. ANKARA İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 30 MART 2013 4. SINIF B KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 120 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

Sınıf Defteri Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5,

Sınıf Defteri Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5, MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ KIPIR KIPIR KUKLALAR EĞİTİM SETİ (Öneri: 36-48 Ay) 1. Kıpır Kıpır Kuklalar (8 kitap) (Kukla Sincap, Kukla Kirpi, Kukla Kutup Ayısı, Kukla Kaplumbağa, Kukla Pelikan, Kukla Maymun,

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

SIKLIK VE ÇETELE TABLOSU

SIKLIK VE ÇETELE TABLOSU Adım:.. Soyadım: MATEMATİK DERSİ SIKLIK VE ÇETELE TABLOSU (EV ÖDEVİ)ETKİNLİĞİ SIKLIK VE ÇETELE TABLOSU 1. ETKİNLİK 3/C sınıfı öğrencilerine en çok hangi oyunu seviyorsun diye sorulduğunda; 3 kişi saklambaç,

Detaylı

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 03.11.2014 PAZARTESİ Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı

Coşku 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Coşku 2. Sınıf Hayat Bilgisi Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam

Detaylı

DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ

DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ Bildiğimiz meslekleri ifade ederek akıl haritası oluşturduk. Meslekleri görevlerine göre grupladık. Hangi mesleklerde hangi araç

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ HAYVANLAR TEMASI BALIK DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Balıkları tanıdık. Balıkları gözlemledik. Balık türlerini isimlendirdik. Balıkların

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

MATEMATİK. Metre ve Santimetre. 1. Aşağıdakilerden hangisi standart olmayan ölçü birimlerindendir? A) Metre B) Santimetre C) Karış

MATEMATİK. Metre ve Santimetre. 1. Aşağıdakilerden hangisi standart olmayan ölçü birimlerindendir? A) Metre B) Santimetre C) Karış MATEMATİK OKULA YARDIMCI 3. SINIF VE SINAVLARA HAZIRLIK Metre ve Santimetre TEST-41 1. Aşağıdakilerden hangisi standart olmayan ölçü birimlerindendir? 4. A) Metre B) Santimetre C) Karış 2. I. metre II.

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

Adı Soyadı:. No : Irmak ın 3 düzine mavi, 2 deste de beyaz sayı çubuğu vardır. Irmak ın toplam kaç sayı çubuğu vardır?

Adı Soyadı:. No : Irmak ın 3 düzine mavi, 2 deste de beyaz sayı çubuğu vardır. Irmak ın toplam kaç sayı çubuğu vardır? Adı Soyadı:. No :... 1- Irmak ın 3 düzine mavi, 2 deste de beyaz sayı çubuğu vardır. Irmak ın toplam kaç sayı çubuğu vardır? 2- Ömer in 2 düzine, kardeşinin ise 2 deste boya kalemi vardır. Ömer in kalemleri,

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

1) Yılın ilk ayı hangisidir? Takvimde Milli Bayramlarımızı işaretleyiniz. 1) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1) Yılın ilk ayı hangisidir? Takvimde Milli Bayramlarımızı işaretleyiniz. 1) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TAKVİM (AY GÜN HAFTA) ETKİNLİK-1 Aşağıdaki takvimi inceleyiniz ve soruları cevaplayınız. 1) Yılın ilk ayı hangisidir? 2) Şubat ayından sonraki ay hangisidir? 3) Takvimden 31 gün olan ayların adlarını yazınız?

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI HAZİRAN AYI BÜLTENİ HAZİRAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Babalar günü hediyelerimizi ailelerimize sunduk. Babalarımızın bizim için neler yaptığını tartıştık.

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik Sonbahar

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR

DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR DİKKAT! CEVAP KÂĞIDINIZI BAŞKALARININ GÖREMEYECEĞİ ŞEKİLDE TUTUNUZ. AÇIKLAMALAR 1. Adınızı, soyadınızı, okulunuzu ve sınıfınızı cevap kâğıdının üst kısmındaki ilgili yerlere, düz yazı ile büyük harflerle,

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel

Detaylı

Uzunluk ölçme aletleri

Uzunluk ölçme aletleri UZUNLUK ÖLÇÜLERİ Bir nesnenin uzunluğu o nesnenin bir uçtan bir uca ne kadar uzandığını belirtir. Örnekler: Bir alışveriş merkezinde otoparkın kapıya olan uzaklığı, boyumuzun uzunluğu, kalemimizin, masamızın

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ

ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ ANKARA ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK YARIŞMASI 2011 / NĐSAN 5. SINIF A KĐTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 100 dakikadır. Sınavla Đlgili Uyarılar Cevap

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ,neleri edemez KIZILAY HAFTASI DÜNYA SİNEMA GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ÖĞRETMENLER GÜNÜ 10 KASIM ATATÜRKÜ ANMA HAFTASI SONBAHAR-RÜZGÂR-ŞEMSİYE

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ORTA OKULU 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YAZ ETKİNLİKLERİ

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ORTA OKULU 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YAZ ETKİNLİKLERİ MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ORTA OKULU 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YAZ ETKİNLİKLERİ 1) Tarık, bisikletiyle Kahraman ve Arslan malikânelerine gazete dağıtıyor ve tekrar aynı noktaya geri dönüyor. Sizce hangi yolu

Detaylı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı

Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar açıdır. üçgen. gönye. dar açı Dar Açı Gönyemizin dik kısmını herhangi bir şeklin köşesine yerleştirdiğimizde, şeklin köşesindeki açı gönyeden küçük olursa o köşedeki açıya dar açı denir. gönye Demek ki ölçmeye çalıştığımız açı dar

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı