İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP. Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP. Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca"

Transkript

1 İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 317 sa yı lı ka ra rıy la öğ re tim yı lın dan iti ba ren 5 (beş) yıl sü rey le ders ki ta bı ola rak ka bul edil miş tir. SEVGİ Yayınları Cilt ve Basımevi - Gönül Bayram Cevat Dündar Cad. No.: 139/C Ostim /Ankara Tel.: (0312) belgeç: (0312)

2 Editör: Dil Uzmanı: Görsel Uzmanı: Proje Geliştirme Uzmanı: Rehberlik Uzmanı: Ölçme Değerlendirme Uzmanı: ISBN: Yayıncı Sertifika No.: Didem Eren Savaşkan Cemal Kutay Özünlü Ziya Harun Ergenç Dilşat Peker Ünal Necdet Dönmez Satı Özdemir SEVGİ Yayınları Cilt ve Basımevi Bu eserin bütün hakları saklıdır ve yayınevine aittir. Eserdeki metin, soru, görsel unsurlar yayınevinin yazılı izni olmadan tümüyle ya da kısmen çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve ticari amaçla kullanılamaz. Baskı: KOZA Yayın Dağıtım AŞ, Ankara, 2013 SEVGİ Yayınları Cilt ve Basımevi - Gönül Bayram Cevat Dündar Cad. No.: 139/C Ostim /Ankara Tel.: (0312) belgeç: (0312)

3 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 1-C

4 ANDIMIZ Türküm, doğruyum, çalışkanım, İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene! 1-Ç

5 Mustafa Kemal ATATÜRK 1-D

6 DERS KİTABI İÇİNDEKİLER KİTABIMIZI TANIYALIM 1. ÜNİTE...10 DOĞAL SAYILAR...13 Deste ve Düzine...14 Onluk ve Birlik...16 İkişer ve Beşer Ritmik Sayma...20 Dörder ve Üçer Ritmik Sayma...25 ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER...30 Örüntü Tamamlayalım, Yeniden Oluşturalım...31 PARALARIMIZ...34 Alışveriş...35 ZAMANI ÖLÇME...37 Saat Kaç?...38 Gün, Hafta, Ay, Mevsim, Yıl...40 Problem Çözelim, Problem Kuralım Ünite Değerlendirme Soruları ÜNİTE...48 DOĞAL SAYILAR...49 Doğal Sayıları Karşılaştırma...50 Öykü Yazalım...56 Hangi Onluğa Daha Yakın...58 UZUNLUKLARI ÖLÇME...60 Uzunlukları Karış, Parmak, Ayak, Adım, Kulaç ile Ölçelim...61 Metre, Santimetre...63 Tahminim Ölçüme Ne Kadar Yakın?...67 Problem Çözelim, Problem Kuralım...70 Ölçme Aracı Yapalım...72 SIVILARI ÖLÇME...74 Sıvıların Miktarını Ölçelim Ünite Değerlendirme Soruları ÜNİTE...80 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ...81 Eldesiz Toplama İşlemi...82 Eldeli Toplama İşlemi...85 Verilmeyen Toplanan...89 DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ...93 Onluk Bozmadan Çıkarma İşlemi...94 Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi...97 TARTMA Kaç Kilogram? Problem Çözelim, Problem Kuralım SİMETRİ Eş Parçalar Ünite Değerlendirme Soruları E

7 ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İÇİNDEKİLER KİTABIMIZI TANIYALIM 1. ÜNİ TE DO ĞAL SA YI LAR Des te ve Dü zi ne On luk ve Bir lik İki şer ve Be şer Rit mik Say ma Dör der ve Üçer Rit mik Say ma ÖRÜN TÜ VE SÜS LE ME LER Örün tü Ta mam la ya lım, Ye ni den Oluş tu ra lım PA RA LA RI MIZ Alış ve riş ZA MA NI ÖLÇ ME Sa at Kaç? Gün, Haf ta, Ay, Mev sim, Yıl Prob lem Çö ze lim, Prob lem Ku ra lım Üni te De ğer len dir me So ru la rı Kendimizi Değerlendirelim ÜNİ TE DO ĞAL SA YI LAR Do ğal Sa yı la rı Kar şı laş tır ma Öykü Yazalım Han gi On lu ğa Da ha Ya kın? UZUN LUK LA RI ÖLÇ ME Uzun luk la rı Ka rış, Par mak, Ayak, Adım, Ku laç ile Öl çe lim Met re, San ti met re Tah mi nim Öl çü me Ne Ka dar Ya kın? Prob lem Çö ze lim, Prob lem Ku ra lım Ölç me Ara cı Ya pa lım SI VI LA RI ÖLÇ ME Sı vı la rın Mik ta rı nı Öl çe lim Üni te De ğer len dir me So ru la rı Kendimizi Değerlendirelim ÜNİ TE DO ĞAL SA YI LAR LA TOP LA MA İŞ LE Mİ El de siz Top la ma İş le mi El de li Top la ma İş le mi Ve ril me yen Top la nan DO ĞAL SA YI LAR LA ÇI KAR MA İŞ LE Mİ On luk Boz ma dan Çı kar ma İş le mi On luk Bo za rak Çı kar ma İş le mi TART MA Kaç Ki log ram? Prob lem Çö ze lim, Prob lem Ku ra lım Sİ MET Rİ Eş Par ça lar Üni te De ğer len dir me So ru la rı Kendimizi Değerlendirelim EKLER: KULLANILACAK ARAÇ GEREÇ... Ek-1 SÖZLÜK... Ek-6 KAYNAKÇA... Ek-7 1-F

8 DERS KİTABIMIZI TANIYALIM Konu başlığı Bu başlık, bölümde işleyeceğiniz konuyu belirtmektedir. Hazırlanalım Bu bölümdeki görseller ve ilgili sorularla neler öğreneceğinizi tahmin edebileceksiniz. Konuyu öğrenmeye istek duyacak ve kendinizi hazır hissedeceksiniz. Neler Biliyorum? Konuyla ilgili bilgilerinizi hatırlayacaksınız. Yeni konuyu öğrenmeye hazır olup olmadığınızı bu bölümdeki sorularla ölçeceksiniz. DOĞAL SAYILAR Hazırlanalım Dönme dolaba kaçar kişi binmişler? Hepsi dolu olsaydı dönme dolapta toplam kaç kişi olurdu? Masada kaç demet çiçek var? Bunları onar onar sayarsanız kaç çiçek eder? Kovadaki çiçekler kaç tanedir? Bu sayıyı, onluk ve birliklerine nasıl ayırırsınız? 1 onluk, 6 birlik 2 onluk Hangi sincabın cevizleri daha çoktur? Niçin? Neler Biliyorum? 1. Birer ritmik sayarken 17 den sonra hangi sayıyı söyleriz? den geriye doğru birer ritmik sayarken 13 ten önce hangi sayıyı söyleriz? Ünite rengi Her ünite ayrı bir renk ile gösterilmiştir. 13 Motivasyon Bu bölümdeki anlatımla, yapacağınız etkinliklerle ne gibi bilgiler kazanacağınıza dikkatiniz çekilecek. Etkinlik Zevkli ve çeşitli etkinliklerle eğlenerek yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız. Eldeli Toplama İşlemi Beril, annesinin okuduğu derginin kaç sayfa olduğunu merak etti. Beril, Anne, okuduğun dergi kaç sayfa? diye sordu. Annesi, 28 sayfasını okudum. Geriye 36 sayfa kaldı. Derginin kaç sayfa olduğunu sen hesapla. diye yanıtladı. Beril, Annemin okuduğu ve geriye kalan sayfa sayılarını toplamam gerekir. dedi. Sizce Beril in yapacağı işlem eldesiz toplama işleminden farklı mıdır? Etkinlik: Dergi Kaç Sayfa? Araç ve gereç: onluk taban blokları, sayma çubukları veya fasulyeler işleminde toplanan sayıları, onluk ve birliklerine ayırınız. Onluk ve birlik sayılarını onluk ve birlik bloklarla modelleyiniz. İki sayıda toplam kaç birlik blok oldu? Bunlardan 1 onluk blok yapabilir misiniz? Bu onluk, elde diye adlandırılır. Eldeki onluktan sonra geriye kaç birlik blok kaldı? Birlik sayısını, birler basamağına yazınız. Toplanan sayılarda toplam kaç tane onluk blok vardı? Buna eldeki onluğu da ekleyiniz. Toplam kaç onluk blok oldu? Onlukların sayısını onlar basamağına yazınız G

9 Örnek çalışma Bilgilerinizi oluştururken gereken bilgi, örnek veya çözümleri bu bölümde bulacaksınız. Pekiştirme Bu bölümdeki çalışmalarla öğrendiklerinizi pekiştirebileceksiniz. Ölçme ve değerlendirme Kazanımların edinilmesinin ne ölçüde gerçekleştiğini değerlendirme çalışmaları. 4. Ünite Değerlendirme Soruları 1. Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız. Sonuçları, verilen sayılar arasından bulup eşleştiriniz Aşağıdaki ifadeleri inceleyiniz. Doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi yazınız. 67 sayısının en yakın olduğu onluk, 70 tir sayısının en yakın olduğu onluk, 90 dır sayısının en yakın olduğu onluk, 10 dur sayısının en yakın olduğu onluk, 30 dur Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını tahmin edip yazınız. Tahmin sonucunu verilen sayılardan en yakın olanı ile eşleştiriniz = = = = Erdem, 38 TL biriktirmişti. Hafta sonu dedesi 20 TL verdi. Erdem e bilgisayarının eksiğini gidermesi için 75 TL gerekiyor. Erdem in kaç liraya daha ihtiyacı vardır? A) 58 B) 27 C) Öykü kitabımın dün 24, bugün 36 sayfasını okudum. 84 sayfa olan kitabımın kaç sayfası kalmıştır? A) 24 B) 34 C) işleminde toplam, aşağıdaki hangi işlemin sonucuna eşittir? A) B) C) işleminin zihinden nasıl yapıldığını inceleyelim: 7 3 = Sayıları, birler basamağındaki sıfırları yokmuş gibi çıkarırım. Sonra = farka sıfır eklerim. 10 un katı olan sayıları çıkarırken onlukların farkını bulurum onluk onluk onluk 40 Tablolardaki çıkarma işlemlerini zihinden yapınız. Tabloları tamamlayınız. ÖÇK s. 77 Neler Öğrendik? Sincap ve maymuna yardım eder misiniz? 60 tane fındığım vardı. 40 ını yedim. Kaç tanesi kaldı? Ağaçta 40 tane muz vardı. 20 sini topladık. Ağaçta kaç muz kaldı? Öğrenci Çalışma Kitabı ndaki çalışmalara ve sorulara başvurmanız gerektiğini belirtir. Ünite değerlendirme Ünite sonlarındaki bu bölümle ünitede neler öğrenip öğrenmediğinizi belirleyebilirsiniz. Proje Her dönem birer tane olmak üzere yapacağınız projeleri gösteren bölüm Ünite Değerlendirme Soruları 1 ve 2. soruyu yandaki resme göre cevaplandırınız. 1. Cevizleri beşer beşer paylaştırırsak kaç kişiye yeter? A) 5 B) 4 C) 3 2. Cevizleri 4 kişi paylaşırsa bir kişinin kaç cevizi olur? A) 5 B) 4 C) soruluk bir test, 3 konudan eşit sayıda sorudan oluşuyor. Bu testte her konudan kaç soru vardır? A) 4 B) 5 C) 6 4. Yandaki çıkarma işlemlerini gösteren bölme işlemi hangisidir? A) 12 4 B) 12 2 C) Aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız.... yarım, bir bütün oluşturur. İki çeyrek bir... oluşturur. Bir bütün... çeyrek eder = = = 0 6. Boyalı kısımlar bütünün ne kadarını gösteriyor? Şekil ile uygun ifadeyi eşleştiriniz. Bütün Yarım Çeyrek 195 Proje Projenin adı: Kilim Süsleme Projenin amacı: Örüntü ve süslemeleri kullanarak kilim modelinde süsleme yapılması Projenin aşamaları A. Projenin planlanması 1. Kilim modeli olarak kullanacağınız nesneyi (karton veya kumaş) belirleyiniz. 2. Proje sürecini belirleyiniz. 3. Modelde kullanacağınız süslemeleri belirleyiniz ve bir taslak çiziniz. 4. Süslemeler için kullanacağınız malzemeyi (renkli el işi kâğıtları, yapıştırıcı, farklı büyüklük ve şekildeki küçük kutular, kumaş parçaları vb.) hazırlayınız. B. Projenin uygulanması 1. Karton veya kumaşın bir köşesine, iki kenarı çakışacak biçimde kitabınızı koyarak etrafını çiziniz. Bu kısmı kesip ayırınız. Kestiğiniz parçayı kilim modeli olarak kullanınınz. 2. Hazırladığınız küçük kutuları el işi kâğıdı veya kumaş parçaları üzerine koyarak kenarlarından çiziniz. Bunları keserek değişik büyüklükte eş geometrik şekiller elde ediniz. 3. Hazırladığınız şekilleri örüntü oluşturacak ve taslak çiziminize uygun olacak şekilde kilim modelinize yapıştırınız. C. Projenin sunumu 1. Hazırladığınız kilim modelini sınıf panosuna asınız. 2. Projenin nasıl planlandığını, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını anlatınız. 3. Yapılan eleştirileri değerlendiriniz ve yaşadığınız duyguları paylaşınız. D. Projenin değerlendirilmesi 1. Planlamada belirtilen maddeler gerçekleştirilmelidir. 2. Süslemelerin örüntü oluşturmasına dikkat edilmelidir. 3. Proje, düzgün ve akıcı bir dille, amacına uygun biçimde sunulmalı ve değerlendirilmelidir Ğ

10 10

11 Proje Projenin adı: Kilim Süsleme Projenin amacı: Örüntü ve süslemeleri kullanarak kilim modelinde süsleme yapılması Projenin aşamaları A. Projenin planlanması 1. Kilim modeli olarak kullanacağınız nesneyi (karton veya kumaş) belirleyiniz. 2. Proje sürecini belirleyiniz. 3. Modelde kullanacağınız süslemeleri belirleyiniz ve bir taslak çiziniz. 4. Süslemeler için kullanacağınız malzemeyi (renkli el işi kâğıtları, yapıştırıcı, farklı büyüklük ve şekildeki küçük kutular, kumaş parçaları vb.) hazırlayınız. B. Projenin uygulanması 1. Karton veya kumaşın bir köşesine, iki kenarı çakışacak biçimde kitabınızı koyarak etrafını çiziniz. Bu kısmı kesip ayırınız. Kestiğiniz parçayı kilim modeli olarak kullanınınz. 2. Hazırladığınız küçük kutuları el işi kâğıdı veya kumaş parçaları üzerine koyarak kenarlarından çiziniz. Bunları keserek değişik büyüklükte eş geometrik şekiller elde ediniz. 3. Hazırladığınız şekilleri örüntü oluşturacak ve taslak çiziminize uygun olacak şekilde kilim modelinize yapıştırınız. C. Projenin sunumu 1. Hazırladığınız kilim modelini sınıf panosuna asınız. 2. Projenin nasıl planlandığını, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını anlatınız. 3. Yapılan eleştirileri değerlendiriniz ve yaşadığınız duyguları paylaşınız. D. Projenin değerlendirilmesi 1. Planlamada belirtilen maddeler gerçekleştirilmelidir. 2. Süslemelerin örüntü oluşturmasına dikkat edilmelidir. 3. Proje, düzgün ve akıcı bir dille, amacına uygun biçimde sunulmalı ve değerlendirilmelidir. 11

12 Proje Projenin adı: Zamanı Doğru Kullanma Projenin amacı: Zamanı iyi değerlendirebilmek için günlük aktivitelerimizin zamanını doğru planlamak Projenin aşamaları A. Projenin planlanması 1. Planlama yapacağınız günü belirleyiniz. 2. Proje sürecini belirleyiniz. 3. Gün içinde yapacağınız aktivitelerin listesini hazırlayınız. 4. Her bir aktivite için ayıracağınız zamanı belirleyiniz. 5. Projede kullanılacak malzemeyi belirleyerek temin ediniz. 6. Aktiviteleri gösteren resimler hazırlayınız. B. Projenin uygulanması 1. Her aktivite için iki tane saat modeli hazırlayınız. 2. Saat modelleri üzerinde aktivitelerin başlama ve bitiş zamanlarını gösteriniz. 3. Bir kartona aktivite resimlerini, yanına da başlama ve bitiş zamanını gösteren saat modellerini sırayla yapıştırarak yerleştiriniz. C. Projenin sunumu 1. Hazırladığınız kartonu sınıf panosuna asınız. 2. Projenin planlama aşaması ve uygulamalarınızla ilgili bilgi veriniz. Zamanı planlamanın yaşamı nasıl kolaylaştırdığını açıklayınız. 3. Yapılan eleştirileri değerlendiriniz. D. Projenin değerlendirilmesi 1. Planlamada belirtilen maddeler gerçekleştirilmelidir. 2. Aktivitelere ayrılan süreler doğru belirlenip kullanılmalıdır. 3. Proje, düzgün ve akıcı bir dille, amacına uygun biçimde sunulmalı ve değerlendirilmelidir. 12

13 Hazırlanalım Dönme dolaba kaçar kişi binmişler? Hepsi dolu olsaydı dönme dolapta toplam kaç kişi olurdu? DOĞAL SAYILAR 1 onluk, 6 birlik 2 onluk Masada kaç demet çiçek var? Bunları onar onar sayarsanız kaç çiçek eder? Kovadaki çiçekler kaç tanedir? Bu sayıyı, onluk ve birliklerine nasıl ayırırsınız? Hangi sincabın cevizleri daha çoktur? Niçin? Neler Biliyorum? 1. Birer ritmik sayarken 17 den sonra hangi sayıyı söyleriz? den geriye doğru birer ritmik sayarken 13 ten önce hangi sayıyı söyleriz? 13

14 Deste ve Düzine Çocuklar, defterler onarlı, kalemler on ikişerli grupludur. Bu şekilde gruplu alırsanız daha ucuz olur. Sami amcanın aynı türden nesneleri onarlı ve on ikişerli gruplamış olması ne iyi oldu, değil mi? Ne güzel! 10 tane defterimiz, 12 tane kalemimiz oldu. Çocuklar 2 grup defter, 1 grup kalem alsalardı kaç tane defterleri, kaç tane kalemleri olurdu? Etkinlik: Kaç Deste, Kaç Düzine? Araç ve gereç: kuru boyalar, kalemler, defterler 6-7 kişilik gruplar oluşturunuz. Gruptaki herkes çantasından kuru boyalarını ve defterlerini çıkarsın. Kuru boyaları on ikişerli, defterleri onarlı gruplayınız. Kuru boyalarınızla kaç grup oluşturdunuz? Defterlerinizle kaç grup oluşturdunuz? Aynı gruptaki nesneler hangi benzer özellikleri taşıyor? Aynı türden onarlı ve on ikişerli nesne gruplarının ortak bir adı var mıdır? Tartışınız. 14

15 60 tane sayma çubuğu ile onarlı kaç grup, on ikişerli kaç grup oluşturabilirsiniz? 10 tane silgi, bir destedir. 12 tane kalemtıraş, bir düzinedir. Anladım! Aynı türden 10 nesne bir deste, 12 nesne bir düzine oluyor. 2 deste fırça 2 düzine kalem Çiçekçi, sepetteki papatyaları destelere ayırmış ve 3 vazoya koymuştur. Sepette kaç papatya olduğunu bulalım. Her vazoda 10 papatya olduğuna göre sepette 30 papatya vardır. Arzu, 24 sayma çubuğunu düzineler hâlinde bağlamak istiyor. Arzu nun sayma çubuklarının kaç düzine olacağını bulunuz. ÖÇK s. 11 Neler Öğrendik? 1. Anneleri, iki kardeşe birer düzine silgi almıştır. Çocukların annesi toplam kaç silgi almıştır? 2. İpek, ürün dosyası için 2 deste dosya kâğıdı hazırladı. İpek, kaç tane dosya kâğıdı hazırlamıştır? Performans Görevi Deste ve düzine ile satılan ürünleri araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. 15

16 Onluk ve Birlik Ali ye bir paket yeni sayma çubuğu alınmıştı. Kaç tane olduğunu öğrenmek istiyordu. Ali, Çokmuş. Tek tek saymak zor olacak. dedi. Beril de Biz de onluk ve birlik gruplara ayırarak sayarız. dedi. Beril ile Ali nin oluşturacağı onluk ve birliklerin sayıları kaçtır? Etkinlik: Çokluğu Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma Araç ve gereç: birim küpler, fasulyeler ve sayma çubukları Dörderli gruplar oluşturunuz. Belirtilen nesnelerden masanın üzerinde nesne grupları oluşturunuz. Bunları onluk gruplara ayırınız. Defterinize bir tablo hazırlayınız. Her nesne grubunun kaç onluk, kaç birlikten oluştuğunu tabloya yazınız. Sonra bunlara karşılık gelen sayılar yazıp okuyunuz. Birim küplerden kaç onluk grup, kaç birlik oluştu? Birim küplerinizin sayısı kaçtır? Fasulyelerden kaç onluk, kaç birlik oluştu? Kaç tane fasulye gruplamış oldunuz? Sayma çubuğu sayısı kaçtır? Yaptığınız tabloda onlukların ve birliklerin sayısını gösteren rakamları belirleyiniz. Bu rakamların, bulundukları basamağa göre değerlerini yazınız. Örneğin, 26 sayısında kaç onluk kaç birlik vardır? 2 rakamı hangi basamaktadır? Basamak değeri hakkında ne söyleyebilirsiniz? 16

17 Beril ve Ali sayma çubuklarını onluk ve birlik gruplara ayırarak saydılar. İnceleyelim: 3 onluk, 4 birlik oluştu. Sayma çubuklarının sayısı otuz dörttür. 1 onluk 1 onluk 1 onluk 4 birlik 3 onluk 4 birlik 30 4 otuz dört 34 Aşağıdaki nesne grupları onluk ve birlik gruplarına ayrılmıştır. Bunlara karşılık gelen sayıları yazıp okuyunuz.... onluk... birlik onluk... birlik ÖÇK s

18 Temel Reis balığa çıktı. Tuttuğu balıkları modelleyerek onluk ve birliklerine ayırdı. Temel Reis in kaç tane balık tuttuğunu bulalım. İnceleyelim: Onluklar Birlikler Sayı Basamak adları 34 Onlar basamağı Birler basamağı Rakamın basamak değeri 30 4 Temel Reis 34 tane balık tutmuş. Anladım! 34 sayısı iki basamaklıdır. Onluklar onlar basamağına, birlikler birler basamağına yazılıyor. Aaa! Rakamın bulunduğu basamak değişince basamak değeri de değişiyor. Evet! Onlar basamağındaki rakamın değeri, birler basamağındakinden büyük. 18

19 63 sayısını onluk ve birliklerine ayırarak modelleyelim. Rakamların basamak değerlerini belirtelim: Onluklar Birlikler Sayı 63 Basamak adları Onlar basamağı Birler basamağı Rakamın basamak değeri sayısının onluk ve birliklerini belirleyiniz. Sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu basamakların adlarını ve basamak değerlerini yazınız. Basamak adları Basamak değerleri ÖÇK s. 13 Neler Öğrendik? 1. Sınıf kitaplığında 53 kitap vardır. Kitapların onluk ve birlik sayılarını söyleyiniz ve yazınız.... onluk... birlik 2. Kitaplığınızdaki kitapların sayısını belirleyiniz. Bu sayıyı onluk ve birliklerine ayırınız. Onluk ve birlik sayılarını yazınız. 3. Tabloda verilen sayılardaki rakamların basamak değerlerini tablodaki yerine yazınız. Sayı Onlar basamağı Birler basamağı

20 İkişer ve Beşer Ritmik Sayma Beril, Sevgi ve Ali sırayla ip atlıyorlardı. İp atlayan, her atlayışında ikişer ritmik sayıyordu. O yanınca sıradaki arkadaşı atlamaya devam ediyordu. Arkadaşının kaldığı yerden saymaya başlıyordu. Sevgi, 2 den başlayıp 18 e kadar saydı. Beril in sayması 20 den başladı 42 de bitti. Ali ise atlayışını 44 ten başlayıp 64 e kadar sürdürdü. Sevgi kaçıncı atlayışında 18 sayısını söylemiştir? 5 ten başlayarak her atlayışında beşer ritmik sayan Ali, 4. atlayışında hangi sayıyı söyler? Etkinlik: Ritimli Sayma Araç ve gereç: yüzlük tablo, fasulyeler, birim küpler Beşerli gruplar oluşturunuz. Öğrenci Çalışma Kitabı nın arka kısmındaki yüzlük tablodan hazırlayınız. Masanın üzerine bir miktar fasulye ve birim küp çıkarınız. Fasulyeleri ikişer ikişer, birim küpleri beşer beşer gruplandırınız. Onar grup yapınız. Bir kişi fasulyeleri ikişer ikişer saysın. Bir arkadaşınız, sayan kişinin söylediği sayıları yüzlük tabloda işaretlesin. Diğerleri el çırparak sayma yapan arkadaşına tempo tutsun. Sayma, sayım yapan şaşırınca veya grupladığı fasulyeler bitince sona erer. Gruptan biri, kendi fasulyeleriyle arkadaşının kaldığı sayıdan saymaya devam eder. Bu şekilde ikişer saymayı 100 e kadar devam ettiriniz. 20

21 Sonra ikişer saymanın yapıldığı yüzlük tabloda bir sayı belirleyiniz. Bu sayı kadar fasulye ayırınız. Bu sayıdan geriye doğru fasulyeleri ikişer ikişer sayınız. Benzer biçimde birim küplerle 100 içinde ileriye ve geriye doğru beşer ritmik sayma yapınız. Saymayı bitiren grup arkadaşlarınıza aşağıdaki gibi çeşitli sorular yöneltiniz. Dördüncü sırada hangi sayıyı söyledin?... den sonra 2. sırada hangisini söyleyeceksin?... den önce hangi sayıyı söyledin? 25 ten başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayarken 3. sırada hangi sayıyı söylersiniz? 5 ten başlayarak beşer ritmik sayınız. 6 tane 5 sayarsanız kaç olur? Belirtiniz. Aşağıdaki elmaları, sepetteki elmaların sayısından başlayarak ikişer ikişer sayalım: Yukarıda verilen ritmik saymadaki sayıların oluşturduğu örüntüyü tamamlayınız. 64, 66, 68,...,..., 74, 76, 78, 80 Aşağıda verilen tabaklardaki yumurtaları ayağınızla tempo tutarak ikişer ikişer sayınız söylediğiniz sayı hangisidir? Kaç tane 2 saydınız, kaç oldu? Devam etseydiniz sırada hangi sayı olacaktı? Söylediğiniz sayıları sırayla defterinize yazınız. 21

22 Aşağıda verilen sayılardan başlayarak ikişer ritmik sayınız. Her saymada, söylediğiniz sayıların yüzlük tablodaki kutularını farklı bir renge boyayınız. Her sayma için oluşan sayı örüntüsünü yazınız dan 42 ye kadar: 26, ten 58 e kadar: 44, tan 80 e kadar: 60, Ali, sepetteki yumurtaları 62 den geriye doğru ikişer ritmik sayıyor. Siz de sayarak ona eşlik ediniz Ali, 4. saymada 56 sayısını söylemiştir. Bu saymaya devam edersek 44 ten sonra söyleyeceğimiz sayı 42 dir. 14 ten başlayarak ileriye doğru, 50 ye kadar ikişer ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları defterinize yazınız. 15. sırada söylediğiniz sayı kaçtır? 24 sayısını kaçıncı saymada söylersiniz? 22 Aşağıdaki ritmik saymada verilmeyen sayıları yazınız. 38, 40, 42, 44, 46,...,..., 52, 54

23 Sevgi, ileriye doğru beşer beşer sayıyor. Bu sırada beş parmağı ile sıraya vurarak ritim tutuyor. Sevgi nin yaptığı saymayı inceleyiniz. Sonra aynı saymayı siz de yapınız ten başlayarak 50 ye kadar beşer ritmik sayınız. Sayarken söylediğiniz sayıları defterinize yazınız. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kaç tane 5 saydınız, kaç oldu? 4. söylediğiniz sayı kaçtır? 7. sırada hangi sayıyı söylediniz? Saymaya devam etseydiniz 50 den sonra hangi sayıyı söyleyecektiniz? Yüzlük tabloyu inceleyiniz. Aşağıda verilen, ileriye doğru beşer ritmik saymaları yapınız. 15 ten 35 e kadar 40 tan 60 a kadar 65 ten 100 e kadar Her saymada söylediğiniz sayıların bulunduğu kutuları, saymaya başladığınız kutunun rengine boyayınız. Boyadığınız sayıları yan yana defterinize yazınız

24 15 ten 35 e kadar: 15, tan 60 a kadar: 40, ten 100 e kadar: 65,... Gülleri, 85 ten başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları siz de defterinize yazınız saymada 65 sayısını söyleriz. Saymaya devam edersek 45 ten sonra söyleyeceğimiz sayı 40 tır. 45 ten 5 e kadar, 70 ten 25 e kadar, 100 den 50 ye kadar geriye doğru beşer ritmik sayınız. Bunun için yüzlük tablodan yararlanabilirsiniz. Her saymada, söylediğiniz sayıları yazarak sayı örüntülerini oluşturunuz. ÖÇK s. 14, 15 Neler Öğrendik? den ileriye doğru ikişer ikişer sayarken 4. söyleyeceğiniz sayı kaçtır? ten geriye doğru ikişer ritmik sayarken 3. sırada hangi sayıyı söylersiniz? 3. Beşer beşer 4 kere sayınca kaç olur? 4. 20, 25, 30, 35,...,..., 50, 55, 60,..., sayı örüntüsünde hangi sayılar verilmemiştir? ten geriye doğru beşer ritmik sayarken 4. söyleyeceğiniz sayı kaçtır? 24

25 Dörder ve Üçer Ritmik Sayma Etkinlik: Dörder ve Üçer Ritmik Sayalım Araç ve gereç: yüzlük tablo, fasulyeler, birim küpler Beşerli gruplar oluşturunuz. Masanın üzerine her biriniz bir miktar fasulye ve birim küp çıkarınız. Fasulyeleri üçer üçer, birim küpleri dörder dörder gruplandırınız. Onar grup yapınız. Herkes sırayla birim küplerini dörder dörder saysın. Bu sırada gruptan biri, arkadaşının söylediği sayıları yüzlük tabloda işaretlesin. Diğerleri sayan arkadaşlarına ritim tutsun. Kaç sayma yaptığınızı ve söylediğiniz sayıyı not ediniz. Benzer biçimde fasulyeler ile üçer ritmik sayma yapınız. Yüzlük tabloda, dörder saymada işaretlediğiniz bir sayı belirleyiniz. Birim küpleri kullanarak bu sayıdan geriye doğru, dörder dörder sayınız. Aynı şekilde fasulye kullanarak geriye doğru üçer ritmik sayma yapınız. Saymayı bitiren grup arkadaşlarınıza aşağıdaki gibi çeşitli sorular yöneltiniz. Beşinci sırada hangi sayıyı söyledin?... sayısından sonra 3. sırada hangi sayıyı söyleyeceksin?... sayısından önce hangi sayıyı söyledin? 16 dan başlayarak ileriye doğru dörder ritmik sayarken 5. sırada söylediğiniz sayı kaçtır? 24 ten başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayarken 4. sırada söylediğiniz sayı kaçtır? 25

26 Resimdeki öğrenci grubunu inceleyelim ve sayalım. 40 öğrenci, dörderli sıra olmuşlar. Sıralı öğrencileri dörder ritmik sayalım: dan başlayarak 40 a kadar dörder ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları defterinize yazınız. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kaç tane 4 saydınız? 6. sırada hangi sayıyı söylediniz? 20 den sonra hangi sayı geldi? 32 den önce söylediğiniz sayı nedir? Yüzlük tablonun boyalı kutularındaki sayılardan başlayınız. İleriye doğru a kadar dörder ritmik sayınız. Her saymada söylediğiniz sayıları aşağıya yazarak sayı örün tüleri oluşturunuz den 40 a kadar: 8, dan 40 a kadar: 16, ten 40 a kadar: 24,... 26

27 Portakalları 32 den geriye doğru dörder ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları defterinize yazınız den geriye doğru dörder ritmik sayarken 3. saymada hangi sayıyı söylersiniz? Yukarıdaki saymayı yaparken 12 den sonra söyleyeceğiniz sayı kaçtır? Aşağıda belirtilen geriye doğru dörder ritmik saymaları, yüzlük tablodan yararlanarak yapınız. Söylediğiniz sayıları defterinize yazınız. 28 den 4 e kadar 40 tan 12 ye kadar Aşağıdaki ritmik saymada verilmeyen sayıları yazınız. 28, 32, 36,..., 44, 48, 52,..., 60, 64 Sevgi, kalemlerini kaçar kaçar sayıyor? Sevgi, kaç tane 3 sayınca 18 oldu? Sevgi nin kalemlerini siz de üçer ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları defterinize yazınız. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, söylediğiniz sayı kaçtır? 12 den sonra hangi sayı geldi? 30 dan önce söylediğiniz sayı nedir? 27

28 Yüzlük tabloda verilen boyalı kutulardaki sayılardan başlayarak 30 a kadar üçer ritmik sayınız. Her saymada söylediğiniz sayıları yan yanayazınız. 18 den 30 a kadar: 18, den 30 a kadar: 12,... 3 ten 30 a kadar: 3,... Kelebekleri 24 ten geriye doğru üçer ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları defterinize yazınız saymada hangi sayıyı söylediniz? Saymaya devam etseniz 18 den sonra ne söylersiniz? Aşağıda belirtilen geriye doğru üçer ritmik saymaları yapınız. Ritmik saymalarda yüzlük tablodan yararlanınız. 21 den 6 ya kadar 27 den 12 ye kadar 30 dan 15 e kadar Her saymada söylediğiniz sayıları yazarak sayı örüntülerini oluşturunuz. Aşağıdaki ritmik saymalarda verilmeyen sayıları yazınız. 9, 12, 15,..., 21, 24, 27,... 30, 27,..., 21, 18, 15,..., 9, 6 ÖÇK s. 16, 17 28

29 Aşağıdaki sayı örüntülerini inceleyelim. Her örüntüdeki kuralı bulalım. Uygun sayıları yazarak örüntüleri tamamlayalım: Örüntünün kuralı: 82 den 66 ya kadar geriye doğru ikişer ritmik sayma Verilmeyen sayılar: 74 ve 70 12, 15, 18,..., 24,..., 30 Örüntünün kuralı: 12 den 30 a kadar ileriye doğru üçer ritmik sayma Verilmeyen sayılar: 21 ve Kuralı buldum. 3 çoğalıp 1 eksiliyor. Eksik sayılar 11 ve 14 tür. Aşağıda verilen sayı örüntüsündeki kuralı ve verilmeyen sayıları bulup yazınız. 20, 24, 22, 26, 24, 28, 26,...,..., 32, 30, 34, 32 Örüntünün kuralı:... Verilmeyen sayılar:... ÖÇK s. 18 Neler Öğrendik? den ileriye doğru dörder ritmik sayarken 4. söyleyeceğiniz sayı kaçtır? 2. 36, 32,...,..., 20, 16, 12,..., 4 sayı örüntüsünde hangi sayılar verilmemiştir? 3. Üçer üçer 5 kere sayınca kaç olur? 4. 74, 72,...,..., 66, 64, 62 örüntüsünde kural nedir? Verilmeyen sayılar hangileridir? 5. 40, 45, 50, 55,...,... örüntüsünde takip eden iki sayı kaçtır? 29

30 ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER Hazırlanalım Resimde örüntü oluşturan nesneler var mı? Bunları belirleyiniz. Örüntülerdeki varlıkların dizilişlerini, varlık adlarını defterinize yazarak belirtiniz. Kaç farklı örüntü belirlediniz? Neler Biliyorum? 1. Aşağıdaki örüntüde diziliş kuralını belirleyiniz. Bu örüntüde tekrar eden grup hangisidir? A) B) C) 2. Örüntü hangi oyuncaklarla devam etmelidir? 30 A) fil, ayı B) ayı, ayı C) ayı, fil......

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 20.12.2010 ta rih ve 317 sa yı lı

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2 . SINIF MATEMATİK KİTABI Adı - Soyadı :...... Sınıfı :... Okulu :... K K T C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi, bu kitabın ilkokul. sınıflarda

Detaylı

3) Aşağıdaki şekillerin bir deste olabilmesi için kaç tane daha şekle ihtiyaç vardır? Sonlarındaki boşluklara yazınız.

3) Aşağıdaki şekillerin bir deste olabilmesi için kaç tane daha şekle ihtiyaç vardır? Sonlarındaki boşluklara yazınız. ÜNİTE 1 DESTE - DÜZİNE ETKİNLİK TESTİ - 1 1) Aşağıdaki havuçlardan 1 deste kadarını boyar mısın? 2) Aşağıdaki gülen yüzlerden 2 deste kadarını boyar mısın? 3) Aşağıdaki şekillerin bir deste olabilmesi

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10 MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. Yapbozlarımla n sayısının modelini oluşturdum. 5. Konuşma balonundaki n yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. 2 Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP . SINIF MATEMATİK 1. KİTAP Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır.

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır. Zihinden toplayalım. 1. artı 8 eder.. 3 ten büyük olan sayı 5 tir. 3. 5 e eklersek olur. 4. 5.. 5 e 1 ilave edersek olur. 7 den sonra gelen sayı 5, 3 daha eder. olur. 7. yi 1 artırırsak olur. 8. 9. 9 ile

Detaylı

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ...

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ... ÇIKARMA İŞLEMİ A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. a) b) c) d) 4 1 3 a) eksilen çıkan fark 3 1 b) eksilen çıkan fark c) eksilen

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

* Neden sıfır kalır? Sihirli Sayılar Oyunu

* Neden sıfır kalır? Sihirli Sayılar Oyunu Sihirli Sayılar Oyunu Birinci Bölüm İkinci Bölüm Üçüncü Bölüm Dördüncü Bölüm 1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 2 3 6 7 1 0 1 1 14 1 5 4 5 6 7 1 2 1 3 1 4 1 5 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 * 1'den 15'e kadar aklından

Detaylı

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim

Detaylı

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF MATEMATİK 2 SINIF UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ ÇEK KOPAR 10 9 11 12 1 2 3 2+2 Her Haftaya Bir Bölüm 8 4 Copyright Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş. Bu kitabın her hakkı Şifre Yayıncılık ve Eğitim

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 8-7 KASIM EKİM - KASIM 6-7 -1 EKİM 1. ÜNİTE -6 1 - EKİM --- EYLÜL-1 EKİM EYLÜL - EKİM 1 1-19 EYLÜL 01 01 01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE 1. ÜNİTE 1 EYLÜL

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM SILAR Doğal Sayılar EYLÜL Açık Uçlu Sorular, Çoktan Seçmeli Sorular, Doğru-Yanlış, Boşluk Doldurma, Eşleştirme, Ürün Dosyası, Kontrol Listesi, Performans Değerlendirme, Ölçme ve ÖĞRENME 1. ÜNİTE 19

Detaylı

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Üç Basamaklı Doğal Sayılar . SINIF Üç Basamaklı Doğal Sayılar TEST-1 1. Yandaki onluk taban bloklarıyla modellenmiş sayı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 4 0 4 4 4 4 40. Yüzlük Onluk Birlik 1 yüzlük 0 onluk

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf 11 Adım ve Soyadım Eşleştirme yapalım. A Cümlelerin ilk harflerinin her zaman büyük olması gerektiğini biliyor muydunuz? e T t E l e E L L

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1 HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 0 alanına işaretleme yapmayınız. Okul Heyecanım 0. Ben mavi gözlü ve sarışınım. Tarık Mesut Zeki Yukarıdaki konuşma balonlarındaki sözü hangi öğrenci söylemiştir? A. Tarık B.

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI KARACA Eğitim Yayınları Tic. ve San. Ltd. Ş OKUL ÖNCESİ YAYINLARI TL Etkinlik Kitabım 1-10 (10 etkinlik kitabı) 57,50 Adet Tutar Portakal Çiçeği Eğlenceli Matematik (48 Ay ve Üstü) 13,50 Portakal Çiçeği

Detaylı

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna D yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız. ( ) Köpekbalığı köpek kulübesinde yaşar. ( ) Tavşan havuç, lahana yiyebilir. ( ) Koyun. kuzu, keçi, oğlak otla beslenen

Detaylı

Yukarıdaki resimleri inceleyelim. Birbirleriyle ilgili olanları eşleştirelim.

Yukarıdaki resimleri inceleyelim. Birbirleriyle ilgili olanları eşleştirelim. ÜNİTE 4 SAĞLIĞIMIZ Bul ve eşle Yukarıdaki resimleri inceleyelim. Birbirleriyle ilgili olanları eşleştirelim. 2 Oku ve yaz Her gece erken yat. Her sabah erken kalk. Elini yüzünü yıka, saçını tara. 3 Haydi

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz Öğrencinin Adı: Uzun Dönemli Amaç 1- RİTMİK SAYMALAR Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç-Gereçler Başlama-Bitiş Tarihleri Değerlendirme 100 e kadar beşer ritmik sayar. 1. 5 ten başlayarak 20 (30, 40, 50,

Detaylı

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ MATEMATİK ETKİNLİKLERİ Biliyor musunuz? Pandalar günlük besin ihtiyaçlarının yüzde 99 ını bambudan karşılarlar. Dünya daki her panda Çin e aittir. Panda araştırmacıları araştırmalarını yaparken panda kostümü

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 29. kazanımlar Okul Heyecanım 30 34. Benim Eşsiz Yuvam 1 15. kazanımar Benim Eşsiz Yuvam 16

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE GÖREVİ

6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE GÖREVİ 6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE GÖREVİ PROJE KONUSU:SINIF İSTATİSTİKLERİ/Okulumuz 6-7-8.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek sayılarının daha sonra tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek

Detaylı

Projenizi I. Dönem teslim edecekseniz 18 Ocak a kadar, II. Dönem teslim edecekseniz 29 Nisana kadar teslim etmelisiniz.

Projenizi I. Dönem teslim edecekseniz 18 Ocak a kadar, II. Dönem teslim edecekseniz 29 Nisana kadar teslim etmelisiniz. Sevgili Öğrenciler, Proje görevlerinden sadece birini seçerek görevinizi tamamlayıp zamanında teslim etmenizi bekliyoruz. Projeleriniz SAYFA2 de bulunan PROJE DEĞERLENDİRME FORMU na göre değerlendirileceği

Detaylı

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir.

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Gemiyle bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? O zaman geminin üzerindeki çiçeklerden 2 tanesini yeşile, bir tanesini pembe renge boyamalısın. Geminin pencereleri açık mavi

Detaylı

2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP 2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 621 B. 612 C. 216 A. 232 B. 312 C. 322 A. 312 B. 302 C. 32 A. 25 B. 215 C. 205 A. 607 B. 760 C.

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 621 B. 612 C. 216 A. 232 B. 312 C. 322 A. 312 B. 302 C. 32 A. 25 B. 215 C. 205 A. 607 B. 760 C. MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. 5. 2 1 6 Yukarıda modellenen sayı aşağıdakilerden A. 232 B. 312 C. 322 Yukarıdaki rakamlarla oluşturulabilecek

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Gazi KILIÇ Eğitsel

Detaylı

Elvan & Emrah PEKŞEN

Elvan & Emrah PEKŞEN Bu hafta için 5 güne 5 değerlendirme hazırlıyoruz. İlk üçünü paylaşıyoruz. 2 Tanesi de çarşamba sitemizde! Puanlama Aşağıda... 1. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Harf,hece tablo 1 puan 45x1=45 Sayı okuma

Detaylı

VKV Koç İlköğretim Okulu 2. Sınıftan 3. Sınıf Geçen Öğrenciler için Giriş Sınavı Çözümleri 31 Mayıs Ünite. Konu:

VKV Koç İlköğretim Okulu 2. Sınıftan 3. Sınıf Geçen Öğrenciler için Giriş Sınavı Çözümleri 31 Mayıs Ünite. Konu: 6 düzine çay bardağı 2 tanesi kırılıyor. Kaç deste bardak kalıyor? Çözüm için öncelikle birimlere dikkat etmeliyiz. 6 düzine çay bardağı = 72 tane çay bardağı Çünkü 1 düzine = 12 tanedir. Elimizdeki 72

Detaylı

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma Doğadaki Matematik Bu görevde sizden: Arılar ve hayvanlardaki matematiksel beceriler hakkında araştırma yapmanız, peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması,

Detaylı

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013 -) şağıdaki şekillerde çokgen olanları belirleyerek çokgen olan şekillerin isimlerini yazınız.......... -) Eşkenar dörtgenin ve dikdörtgenin düzgün çokgen olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız.....

Detaylı

6. Sınıf MATEMATİK TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR. 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade

6. Sınıf MATEMATİK TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR. 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade 6. Sınıf MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR TEST 1 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir? 5. A) 3. 3. 3 B) 4. 4. 4 C) 4. 4. 4. 4 D) 3. 3. 3. 3 Mert 100000000 2. 5. 5. 5 Yukarıda

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU 2014-2015 2014-2015 DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini

Detaylı

.. İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 4/ Sınıfı Öğrencisi İçin Hazırlanan BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

.. İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 4/ Sınıfı Öğrencisi İçin Hazırlanan BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No : 4/ Velisi.: Adresi : Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK Planı Uygulayan.:.. Uygulama

Detaylı

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ ... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ Velisi.: Adresi :. Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Ad :... Soyad :... S n f/nu.:... /... ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Kaç yüzlük var?... Kaç onluk var?... Kaç birlik var?... Toplam kaç adet:... Kaç yüzlük var?... Kaç onluk var?... Kaç birlik var?... Toplam

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ Velisi.: Adresi :. Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK Planı Uygulayan :... Yeri:...

Detaylı

2. SINIFLAR BÜLTEN 1

2. SINIFLAR BÜLTEN 1 2. SINIFLAR BÜLTEN 1 DOĞAL SAYILAR Deste ve düzine örneklerle açıklanmıştır. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayılar yazılmış ve okunmuştur.

Detaylı

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax:

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax: Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.com 5 Ö N S Ö Z Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler: Sizi Seviyoruz

Detaylı

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5:

2. FASÝKÜL Ünite 1: 4. FASÝKÜL Ünite 3: 5. FASÝKÜL Ünite 5: Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 MATEMATÝK HEYECANI Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. .. Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL Ünite 1: Matematik Heyecaný Örüntü ve Süslemeler Geometrik Cisimler Proje Uzamsal

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi birebir eşleme örneğidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi birebir eşleme örneğidir? Test 1. Aşağıdakilerden hangisi birebir eşleme örneğidir? A) Çocuğun verilen çubukları uzundan kısaya doğru dizmesi B) Çocuğun bloklarını üçgen, kare ve dikdörtgen olmalarına göre kutulara koyması C) Çocuğun

Detaylı

Eldesiz Toplama. Gerçek Yaşamdan ÖĞRETME VE ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ GÜNLÜK PLAN

Eldesiz Toplama. Gerçek Yaşamdan ÖĞRETME VE ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ GÜNLÜK PLAN Dersin adı Alanı Alt Alanı Kazanımlar Öğretme Yöntem ve Teknikleri Kullanılan Eğitim Teknolojileri Araç, Gereçler ve Kaynakça Matematik Sınıf..Sayılar ve İşlemler..2. Doğal Sayılarla İşlemler Önerilen

Detaylı

MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI GEOMETRİ GEOMETRİ UZAMSAL İLİŞKİLER UZAMSAL İLİŞKİLER 1. 1. 1.HAFTA 2.HAFTA M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder. M.1.2.2.2.

Detaylı

4. ve 5. Değerlendirme Sınavları. Puanlama Aşağıda...

4. ve 5. Değerlendirme Sınavları. Puanlama Aşağıda... 4. ve 5. Değerlendirme Sınavları Puanlama Aşağıda... 4. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Çetele tablosu 5 puan 10x5=50 Doğru-Yanlış 2 puan 5x2=10 Sayı örüntüsü 2 puan 5x2=10 5. Sınav Test Soruları 5 puan

Detaylı

Kitap okuma. Okula hazırlık. Kişisel bakım. Müzik dinleme. Saatler Pzt. Salı Çarş. Perş. Cuma Cmts. Pazar

Kitap okuma. Okula hazırlık. Kişisel bakım. Müzik dinleme. Saatler Pzt. Salı Çarş. Perş. Cuma Cmts. Pazar calisma kagidi 50 Gün boyunca yapabileceğiniz etkinlikleri öncelik ve önem sırasına göre numaralandırarak sıralayınız. Aşağıdaki tabloyu doldurarak haftalık ve günlük çalışma planınızı hazırlayınız. Ders

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

M.1.1. SAYILAR VE İŞLEMLER. M Doğal Sayılar

M.1.1. SAYILAR VE İŞLEMLER. M Doğal Sayılar M.1.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.1.1.1. Doğal Sayılar Anlamlı Sayma İlkeleri M.1.1.1.2. Nesne sayısı 20 ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. a)

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BEP Hazırlanan Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyinin Belirlenmesi Performans Performans düzeyi alanları Akademik beceriler MATEMATİK MATEMATİK - Varlıkları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012 PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) ANKARA 2012 BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan

Detaylı

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ YUNUS GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ Bildiğimiz meslekleri ifade ederek akıl haritası oluşturduk. Meslekleri görevlerine göre grupladık. Hangi mesleklerde hangi araç ve gereçleri kullanıldığını

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 5 MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ matematikten korkmuyorum. matematik dersinde eğleniyorum. matematiği çok seviyorum. az yazarak çok soru çözüyorum. matematiği ezberlemiyorum.

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

4.SINIF. Başarılar D ler z. Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı

4.SINIF. Başarılar D ler z. Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı K tapçık Türü: YEŞMTY 3 1. Bu k tapçıkta toplam 30 test sorusu bulunmaktadır. 2. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecekt r. 3. Sınav

Detaylı

VÜCUDUMUZ SAĞLIĞIMIZ

VÜCUDUMUZ SAĞLIĞIMIZ ARI-ÇİÇEK-TAVŞAN GRUPLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ BÜLTENİ VÜCUDUMUZ SAĞLIĞIMIZ Sınıfta kız,erkek çocuğuna ait pano hazırlama Vücudun bölümlerini resimlerle göstererek isimlerini söyleme İskelet üzerinde vücudun

Detaylı

UĞURBÖCEĞİ GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ

UĞURBÖCEĞİ GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ UĞURBÖCEĞİ GRUBU OCAK AYI BÜLTENİ OCAK AYINDA NELER ÖĞRENDİK? KIŞ MEVSİMİ Kış resimlerini inceleyerek mevsimler ve özellikleri hakkında konuştuk. Neler öğrenmek istediğimizi ifade ettik. Sınıfımızda bir

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 2016-2017 ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar

Detaylı

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN.

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN. YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN. ÖZEL EFDAL ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU ARALIK AYI ARALIK AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Gökyüzünde neler gördüğümüzü ifade ettik. Gökyüzünde gördüklerimizi resimledik. Havada duran nesneleri

Detaylı

DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar

DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar 1. Fasikül DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar Adı :... Soyadı :... Sınıfı :... No :... Say lar yazmak için kullan lan sembollere rakam denir. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dur. S f rdan başlay

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

Öğretim Materyalinin;

Öğretim Materyalinin; Öğretim Materyalinin; Adı Tasarlayanlar Amacı Sınıf Seviyesi Öğrenme Alanı Konu : Başarı Saati (Heure de Gloire) : Beyza RÜZGAR & Özge ÇELİK RUSÇUKLU : Fransızca da saatleri anlamayı ve söylemeyi pekiştirmek

Detaylı

Burslu Okumak İster misiniz?

Burslu Okumak İster misiniz? İstediğiniz Özel Okulda Burslu Okumak İster misiniz? İlköğretim Seviyesinde Tüm Özel Okulların Bursluluk ve Giriş Sınavlarına Bizimle Hazırlanın 2. Sınıf Bursluluk Sınavlarına Hazırlık Programı VKV Koç

Detaylı

PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ

PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ HAYVANLAR TEMASI PENGUEN DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Penguenleri tanıdık. Penguenleri gözlemledik. Penguen türlerini isimlendirdik.

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (01 Aralık 2014 / 12 Haziran ) Yıllık plan Küre Yayınlarına ait ders kitabı esas alınarak yapılmıştır. Hazırlayan:

Detaylı

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf 8 Adım ve Soyadım Ritim tutalım. Parmak şıklatmayı biliyor musun? Aşağıdaki yönergeyi takip edelim. Sırayla parmak şıklatıp ayağımızı yere

Detaylı

Türkçe. 1. Hafta. 1. Sınıfı Hatırlıyorum. 1 Bilgin, hangi özellikleriyle övünürmüş? 2 Bilgin, ne yapmaktan hoşlanmazmış? 3 Bilgin, nasıl bir çocukmuş?

Türkçe. 1. Hafta. 1. Sınıfı Hatırlıyorum. 1 Bilgin, hangi özellikleriyle övünürmüş? 2 Bilgin, ne yapmaktan hoşlanmazmış? 3 Bilgin, nasıl bir çocukmuş? 1. Sınıfı Hatırlıyorum Türkçe 1. Hafta Aşağıdaki metni iki defa okuyunuz. Verilen soruları cevaplandırınız. BİLGİN Bilgin, sürekli açıkgözlülüğü ile övünen bir çocuktu. Sinemada bilet alırken, otobüs,

Detaylı