De erli hekimlerimiz ve eczac lar m z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De erli hekimlerimiz ve eczac lar m z"

Transkript

1

2 edito De erli hekimlerimiz ve eczac lar m z Mercanada n n üçüncü say s ile birlikte yeni bir mevsime de merhaba diyoruz... lkyaz n en renkli günlerini yaflad m z bu günlerde, Mercanada da renkli bir içerik ile karfl n zda. S cak yaz günlerinde içinizi serinletecek bir u rafl için evinize bir akvaryum kurmay düflünüyorsan z, bu say m zda deniz akvaryumlar ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Biraz soluk almak istedi inizde ilk koflaca n z yer olan baçenizi ya da balkonunuzu düzenlemenin ve yaz bahçeleri haz rlaman n tam zaman. Bahçe sayfalar n n da sizi bu yönde heveslendirece ini düflünüyoruz. Sizi bu say da, Edirne ye, T p tarihimizin ödüllü müzesi, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sa l k Müzesi ne götürüyoruz. Mercanada n n bu say s nda da keyifli röportajlar var; medikal röportaj konu umuz, Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi nden Sn. Prof. Dr. Serhat Ünal, ba fl kl k sistemi ile ilgili bilgiler aktard bize. Y lmaz Erdo an ile Gülse Birsel söyleflisi de derginin renkli köflelerinden... Kitaplar n severek okudu umuz Selim leri, severek yiyece iniz cevizli roka salatas tarifi ile dergimize konuk oldu. Mercanada n n kitap ödüllü bulmacas na gösterdi iniz ilgi için sonsuz teflekkürler... Yo un çal flma temponuzda, kitaplar, sinema ve müzik dünyas ndan güncel haberlerle dolu bir molaya daha hoflgeldiniz... Sayg lar m zla. Kültür Sanat ve Medikal Haber Dergisi Y l:1 Say 3 Mustafa Nevzat laç Sanayi A.fi. nin t p camias na sundu u bir kültür hizmetidir. Epsilon Yay nc l k Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. fiti. ad na mtiyaz Sahibi Ömer Yenici Genel Yay n Yönetmeni Berran Tözer Yaz flleri Müdürü (sorumlu) Meltem Erkmen Kapucuo lu Editör Haluk Kalafat Grafik Tasar m Sevil Ürel Grafik Uygulama Hülya Bilgin Ç dari Müdür Erol fiahnac Sat fl Koordinatörü Abdül Vardar Pazarlama Koordinatörü Banu Yal Kosifo lu Reklam Arzu Tuna /125 Film - Grafik Ebru Grafik ve Matbaac l k A.fi. Türbedar Sk. No:8 Ca alo lu/ stanbul Tel: Bask Do an Ofset Yay nc l k ve Matbaac l k A.fi. Tel: Faks: Adres Osmanl Sk. Osmanl fl Merkezi No: 24/ Taksim/ stanbul Tel: pbx Faks: Web: 1

3 4 içindekiler Geçmiflten bugüne: T p tarihimizin ödüllü müzesi Akvaryum: Deniz evinize geldi Röportaj: Prof. Dr. Serhat Ünal ile ba fl kl k sistemi üzerine Ba fl kl k Sistemi Gülse Birsel - Y lmaz Erdo an: ki mizahç karfl karfl ya Bahçe: Babil den yar nlara Mekan: Yap Kitabevi yeniden yap land Balon: Balonlar yar fl yor Mutfakta: Selim leri den rokal, cevizli salata Tiyatro: Çi dem Sel fl k Onat Tiyatro: Hale Soygazi yle Özel Bir Gün üzerine Sahaf Sergi Sinema Yerli ve yabanc albümler Kitap Tasar m: Hayat kolaylaflt r rken güzellefltirmek nternet Ödüllü bulmaca Satranç Astroloji: Yasemin Boran dan 2004 y l nda burçlar

4 geçmiflten bugüne Foto raflar: Enver fiengül T p tarihimizin ödüllü müzesi Avrupa Konseyi nin 2004 Müze Ödülü nü kazanan Sultan II. Bayezid Külliyesi Sa l k Müzesi, ödülünü 27 Nisan da Strasbourg da alacak. Sultan II. Bayezid Külliyesi nin kurucusu II. Bayezid, (yukar da) flehzadeli i s ras nda Amasya da da bir külliye kurmufltu. 4 Avrupa Konseyi 2004 Müze Ödülü ne lây k görülen Edirne deki Sultan II. Bayezid Külliyesi, t p ve eczac l k tarihimiz aç s ndan oldukça önemli bir kurulufl oldu unu bir kez daha kan tlad y l nda Sultan II. Bayezid taraf ndan kurulan bir çeflit hastane ve din külliyesi olan bu yap, ayn zamanda o dönemlerde ruhsal bozukluk yaflayan insanlar n tedavisinde su sesleri, müzik ve aromatik kar fl mlar n kullan ld bir merkez olarak hizmet vermiflti. Ödül Jürisi, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sa l k Müzesi ne ödülün verilifl nedeni olarak ruhsal bozukluklara olan bu incelikli tedavi fleklinin çok baflar l ve örnek al nmas gereken bir yaklafl m olmas n göstermiflti. 48 MÜZEY GEÇT Avrupa Konseyi Müze Ödülü, 1977 den beri her y l Avrupa kültürel miras na önemli katk lar oldu una karar verilen bir müzeye veriliyor. Avrupa Kültürel Sözleflmesi ne imza koyan 48 ülkenin her y l farkl bir müzesi bu ödüle aday oluyor. Külliyenin kazand ödül y l n ilk günlerinde duyurulmufltu.

5 Ödül töreni Parlamenter Meclisi bahar oturumu döneminde, 27 Nisan 2004 de Strasbourg ta yap lacak bir törende verilecek. Ödüle son y llarda lây k görülen müzeler aras nda, sviçre Hauterive-Neuchâtel deki Latenium Müzesi (2003), Almanya Lübeck deki Buddenbrookhaus Müzesi (2002), ve Finlandiya Helsinki deki Tiyatro Müzesi (2001) bulunuyor. 15. YÜZYILDA KURULDU Osmanl mparatorlu u'nun ikinci baflkenti olarak kabul edilen Edirne'yi bir darrüflifaya kavuflturmak amac yla temeli 1484 y l nda at lan ve bugünün olanaklar nda bile k sa say labilecek dört y l gibi bir sürede bitirilerek 1488 y l nda hizmete aç lan külliyenin kurucusu Fatih Sultan Mehmet'in o lu ve II. Bayezid d r. Külliyenin temel ifllevi hasta bak m ve tedavisiydi. Bu bölümlerin yan s ra di er üniteler, hastane hizmetini do rudan veya dolayl olarak tamamlayan sosyal, kültürel ve dini nitelikteki yap lard. Bu genifl yap lar n dört y l gibi çok k sa bir sürede bitirilmesi ise imparatorlu un teknik ve ekonomik gücünün bir göstergesi. Yap n n mimar n n kim oldu u konusunda iki ayr görüfl var. Yayg n kan külliyeyi Mimar Hayrettin in yapt yönünde. Ama bu bilgi tarihi belgelerle kan tlanam yor. Di er mimar aday ise Yakup fiah Bin Sultan fiah. MÜZ KLE TEDAV Bugün müze olarak hizmet veren yap n n önemli bir bölümünü t p medresesi, medrese ve flifahane bölümleri oluflturuyor. Medresede 18 ö renci odas, bir dershane ve orta avlu bulunuyor. fiifahanedeki eczane ve ilaç depolar n n yan s ra alt k fll k ve yazl k yatak odas ile bir tane de musiki sahnesinden olufluyor. Musiki sahnesi Osmanl mimarisinin geliflmifllik düzeyini kan tlayan hassas akusti iyle dikkat çeker. Bu bölüm külliye için çok önemli çünkü musikiyle hasta tedavisi bu hastanenin özellikleri aras nda yer al yordu. Tedavide musikinin yan s ra su sesi ve güzel kokulardan da yararlan l yordu. fiad rvandan f flk ran sular n ç kard ses, tedavinin önemli bir k sm n oluflturmakta, hastay huzura kavuflturmaktayd. Bu flifahanede tedavi paras zd ve haftada iki gün flehirdeki hastalara paras z ilaç da t l rd. Külliye zaman içinde, di er sa l k hizmetlerinden vazgeçip sadece ak l ve ruh hastalar n n tedavi edildi- i bir ünite halini alm fl, giderek eski önemini yitirerek bak ms z bir kurum haline gelmiflti. ÜN VERS TEYE DEV R Külliye nin bugünkü bak ml ve ödüllü bir müze haline gelifli süreci külliyenin camii hariç di er bölümlerinin Vak flar Genel Müdürlü ü taraf ndan 1984 y l nda Trakya Üniversitesi'ne devredilmesiyle gerçekleflti. Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu'nun Restorasyon ve Duvar Süsleme Bölümleri e itim ö retim faaliyetleri sürdürdü. Darrüflflifa'n n Trakya Üniversitesi bünyesinde Sa l k Müzesine dönüfltürülmesi çal flmalar na ise 1993 y l nda bafllad. Rektör Prof. Dr. Osman nci'nin büyük çabalar ve uzun süren çal flmalar sonucunda Kültür Bakanl 'n n 11 Mart 1997 tarihli onay ile müze olmas resmileflti. Ruh Hastalar n Readapüsyon Derne i'nin katk lar yla 2000 y l nda flifahane k sm Psikiyatri Tarihi Bölümü olarak düzenlendi. Tasar m sanat yönetmenli ini Türkan Kafadar' n yapt çal flmalarla buras tarihine uygun bir flekilde mankenlerle canland r ld. Müzenin müdürlü ü görevini foto raf sanatç s Enver fiengül yürütüyor. Tel : (0284)

6 geçmiflten bugüne EVL YA ÇELEB II. SULTAN BAYEZ D KÜLL YES NDE 1682 y l nda Edirne'yi ziyaret eden Evliya Çelebi, külliyeden; "Orada bir Darüflflifa vard r ki dil ile tarif ve kalemler ile yaz lmaz," diye bahseder. Ünlü seyyah, ayr ca külliye için flu ilginç tan mlamalar kullanm fl: "Ad geçen ba n ortas nda, gö e bafl uzatm fl bir ka ir yüksek kubbedir ki güya ayd nl k hamam camekân gibi tepesi aç kt r. Bu aç k yerde alt adet ince mermer sütunlar üzerinde Kiyan - yan tac gibi bir kubbecik vard r. San'atkâr ifl üstad, bu küçük kubbenin ta tepesine halis alt n ile yald zlanm fl bir çeflit demir mil üzerine bir bayrak yapm fl, ne taraftan rüzgâr eserse, o bayrak o tarafa döner. Garip görünüfllüdür. Ama afla büyük kubbe sekiz köflelidir. Bu kemerli kubbe içinde dahi sekiz kemer vard r. Her kemerin alt nda bir k fl odas vard r. Bu odalar n her birinde ikifler pencere vard r. Bir penceresi odan n d fl nda olan gülistanl a açl a bakar, di eri de bu büyük kubbenin ortas ndaki büyük havuz ve flad rvana bakar. Bu sekiz adet k fl odalar n n önünde, yine büyük kubbe içinde sekiz adet yazl k odalar vard r. Üç taraflar kafesli mermerler ile yap lm fl bu büyük kubbe alt ndaki büyük havuzun çevresindeki sel sebillerden berrak su ça lay p havuza girince, f skiyelerden berrak su, kemerli kubbenin göbe inde nihayet bulur. Böyle dikkat ve özenle yap lm fl flifa yurdunun anlat lan odalar nda çeflitli hastal klara tutulmufl zengin ve fakir, ihtiyar ve genç doludur". "Baz odalarda ilkbaharda delilik mevsiminde Edirne'nin aflk denizi derinli ine düflmüfl sevdal afl klar ço al p, hekimin emriyle bu t marhaneye getirilerek altun ve gümüfl yald zl zincirlerle kerevetlerine tak l p, her biri aslan yata nda yatar gibi kükreyip yatarlar... Kimisi havuz ve flad rvanlara bak p kalender hülyas kabilinden sözler eder, nicesi dahi o kemerli kubbenin etraf nda olan gülistan ve ba ve bostan içindeki binlerce kufllar n c v lt lar - n dinleyip, delilerin perdesiz ve ölçüsüz sesleriyle feryada bafllarlar. Bahar mevsiminde çiçek k sm ndan sim ve zerrin, deveboynu, müflkü rumi, yasemin, gülnesrin, flebboy, karanfil, reyhan, lale, sümbül gibi çiçekler hastalara verilip güzel kokular ile hastalar iyilefltirilirler. Fakat delilere bu çiçekleri verince kimini yerler, kimini ayaklar alt nda çi nerler. Baz lar dahi meyveli a açlar seyredip, ah daha hel hope pe pohe pelo deyip, çimenlik temaflas ederler." Evliya Çelebi, hastanenin musiki ile tedavi konusunu da flu flekilde anlatm fl: "Merhum ve Ma fur Bayezid Veli Hazretleri Vak fiyesi nde, hastalara deva, dertlere flifa, divanelerin ruhuna g da ve defi seva olmak üzere 10 adet hanende ve sazende gulan (genç erkek) tayin etmifl ki, üçü hanende, biri neyzen, biri kemanc, biri musikarc, biri santurcu, biri çengi, biri çeng santurcu, biri udçu olup, haftada 3 kez gelerek hastalara ve delilere musiki fasl ederler. Allah' n emriyle, nicesi saz sesinden hofllan r ve rahat ederler. Do rusu musiki ilminde neva, rast, segah, çargah, suzinak makamlar onlara mahsustur. Ama zengule makam ile buselik makam nda rast karar k lsa insana hayat verir. Bütün saz ve makamlarda ruha g da vard r."

7 akvaryum Deniz evinize geldi Tatl su akvaryumlar n n yayg nl na henüz ulaflmasa da deniz akvaryumlar evleri süslemeye bafllad. Birkaç y l öncesine kadar mercan resiflerindeki do al dengeyi tehdit eden bu hobi, art k deniz yaflam n n umutlar ndan biri olma yolunda ilerliyor. Deniz akvaryumculu u tatl su akvaryumculu una göre henüz genç say labilecek bir hobi. Ancak h zla gelifliyor ve deniz akvaryumunu tatl su akvaryumuna tercih edenlerin say - s art yor. En son animasyon dal nda Oscar kazanan Kay p Bal k Nemo (Finding Nemo) adl çizgi filmde, deniz akvaryumunun nas l bir fley oldu unu hofl bir hikâye ve güzel çizimlerle gördük. Nemo nun içine hapsedildi i tank bir deniz akvaryumuydu. Ancak tabii ki gerçek hayatta deniz akvaryumlar nda yaflayan bal klar n hikâyesi Nemo nunkine benzemiyor. Deniz akvaryumculu u hobisinin ilk bafllad y llarda ancak k s tl say da canl akvaryumlarda sa kalabiliyordu, özellikle mercan akvaryumlar nda baflar neredeyse imkâns zd. Ancak bilgi birikiminin geliflmesiyle birçok tür akvaryumlarda sa l kl olarak yaflayabildi. Hatta do al ortamda çevre kirlili iyle mücadele etmekte zorlanan birçok türün belki de gelecekte ki kurtulufl ümidi olacak bir yere do ru gidiyor deniz akvaryumu merak. Nemo nun hikâyesindeki yakalanma bölümü bu hobinin ilk y llar ndan kalma bir görüntü. Deniz akvaryumculu unda canl lar, temel olarak do al yaflam alanlar ndan kopart l yordu. Bu türlerin toplanmas hassas do al dengelere zarar veriyordu. Yine de kepçeyle türleri canl yakalama tekni i di er yöntemlerin yan nda insafl kal yordu. Deniz akvaryumlar na talep art nca gelifltirilen siyanid, siyanür türü kimi kimyasallar yard m yla bir seferde birden çok bal k ve di er mercan kayal sakinlerini yakalama yöntemleri do al dengeye daha büyük zarar veriyordu. Üstelik bu yöntemlerle yakalanan canl lar n akvaryumlarda yaflama flans oldukça az oluyordu. Deniz akvaryumculu unda bugün gelinen noktada çevreci bilinç bu tür k y mlar engelliyor. Art k do aya daha az 8

8 düzeyde zarar veriliyor. Bu tür bir zarar s f ra indirmek ise mümkün görünmüyor. Ama di er yandan deniz akvaryumculu undaki geliflme yönü t pk tatl su akvaryumculu undaki gibi ilerliyor. Bu gidiflat t pk tatl su bal klar n n bugün suni ortamlarda üreme yoluyla ço alt lmas ve hatta çaprazlama yap larak türlerin kendi içinde çeflitlenmeye gidece ini gösteriyor. Zaten son y llarda anemonfish -filmdeki Nemo ve Marlin- ve damsel -bu da Dory, yani unutkan bal k- türlerinin baz lar akvaryum koflullar nda üretilmeye bafllad. Hatta do ada üremesi oldukça özel koflullara ba l olan mercanlar n deniz akvaryumlar nda basit düzeneklerle üretilebiliyor. S N RL AMA BAKIMI KOLAY BALIKLAR Tanglar -cerrah bal klar - tropik denizlerde yaflayan 100 civar nda bal k türünü içerir. Deniz akvaryumlar na yabanc olanlar n bile aflina olduklar türlerdir bunlar. Renkleri, boyutlar ve flekilleri birbirlerine göre farkl olmakla birlikte, vücut yap lar genellikle yass d r, tek s rt yüzgecine sahiptirler ve baz türlerde daha belirgin olan kuyru un her iki taraf nda diken bulunur. Ülkemiz akvaryumlar nda s k görülen türleri flöyledir: Sar Tang (Zebrasoma flavescens) Toz mavi cerrah bal (Acanthurus leucosternon) Kahverengi Tang (Acanthurus japonicus) Sailfin Tang (Yelken - Zebrasoma veliferum-desjardinii). Birden fazla tür bu isimle adland r l r. Mavi Tang (Paracanthurus hepatus) Mor Tang (Zebrasoma xanthurus) Naso Tang (Naso lituratus) Genellikle otçul olan tanglar n bak m kolayd r. Genifl ve minimal dekore edilmifl akvaryumlar severler. Kendilerine ait bölgeleri saptarlar ve korurlar. Tür ismini Almanca da deniz yosunu anlam na gelen tang kelimesinden alm flt r. Çünkü bu türe ait bal klar, algle yani yosunla beslenir. Ancak yeni akvaryumlarda ve bal k yükünün fazla oldu u akvaryumlarda alg miktar n yeterli tutmak çok zordur. Bu yüzden ek besin verilmesi gerekebilir. Ara s ra marul, spanak ve brokoli kaynat larak verilmesi de yararl olur. Yeni bafllayanlar için bal k önerisi Görünüm, renk ve bak m aç s ndan Tanglara yak n güzel ucuz bir bal k olan tavflan bal (Foxface - Lo Vulpinus) özellikle yeni bafllayanlar için tavsiye edilebilecek bir türdür. Biraz utangaç olmakla birlikte dayan kl ve ucuz bir bal kt r. Tek dezavantaj vard r: Üst yüzgecinin uç k sm zehirlidir ve bu nedenle bal a el sürülmemesi gerekir. Uyum sorunlar na ve genifl akvaryumlarda beslenmelerine dikkat edilirse bu renkli bal klar uzun süre akvaryumlarda bar nd r labilir. Acanthurus leucosternon (Damsel) Sar Tang 9

9 röportaj Düzenli uyku, dengeli beslenme ve egzersiz ba fl kl k sisteminin en yak n dostlar d r Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar Anabilim Dal Baflkan ve Enfeksiyon Hastal klar Ünitesi ö retim üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Serhat Ünal, sa l kl bir hayat n olmazsa olmazlar aras nda sayabilece imiz ba fl kl k sistemini anlat yor. 10

10 Sa l kl bir hayat n olmazsa olmazlar aras nda sayabilece imiz ba fl kl k sistemi, insan vücudunu enfeksiyonlara, kansere ve di er birçok hastal a karfl koruyan karmafl k bir sistem. Özellikle grip, nezle gibi viral enfeksiyonlara yakalanma riskinin fazla oldu u dönemlerde ba fl kl k sistemi güncel ve önemli bir konu olarak karfl m za ç k yor. sterseniz sohbetimize ba fl kl k sistemi nedir, nas l çal fl r ve bizim için neden önemlidir sorusuyla bafllayal m. Bir organizmay, d fl ortamda veya kendi yap s içinde bulunan ve yaflam - n do rudan tehdit edebilecek tüm olumsuz etkenlere karfl koruyan ve sa l kl bir hayat n olmazsa olmaz olan ba fl kl k sistemi, anne karn ndaki bebekte yaklafl k gebeli in 2-3. aylar nda fonksiyon görmeye bafllar. Ba fl kl k sistemimizi oluflturan hücreler, anne karn ndaki bebekte önce bebe in karaci erinde en son olarak da kemik ili- inde üretilir. Do umdan sonraki ilk 6-9 ay boyunca da henüz d fl ortamdaki baz mikroplara karfl yeterli haz rl olmayan bebe e ba fl kl k deste i annenin kan ndan plasenta arac l yla bebe e geçmifl olan antikorlar arac l - yla sa lan r. Dokuzuncu aydan itibaren de insan yavrusu kendi ba fl kl k sistemi arac l yla yaflam mücadelesine devam eder. Ba fl kl k sistemimiz kabaca B ve T hücreleri dedi imiz aktif savunma hücrelerinden ve antikorlardan oluflur. Çevremizde ve flu anda sizinle bu röportaj yapt m z stüdyoda bile, gözle görülmeyen milyonlarca mikrobun oldu unu ve en az bunun kadar hatta daha fazla say da mikrobu kendi vücudumuzda tafl d m z göz önüne al rsak, sizinle bu sohbeti sa l kl bir biçimde yap yor olmam zda ba- fl kl k sistemimizin ne büyük bir rol üstlendi i ortaya ç kar. Ba fl kl k sistemimiz zay flad zaman nas l bir risk alt na giriyoruz, daha çok hangi hastal klara aç k hale geliyoruz, hangi hastal klar bizi tehdit eder duruma geliyor? Ba fl kl k sistemimizdeki herhangi bir zay flama sonucu vücudun bakteriler, virüsler ve parazitlere karfl savunmas nda büyük gedikler oluflur ve vücut genel olarak tüm enfeksiyonlara yatk n hale gelir. Ayr ca ba fl kl k sistemi bask lanm fl kiflilerde kanserlerin de daha s k görüldü ü bilinmektedir. Ba fl kl k sistemimizi zay flatmamak için neler yapabiliriz, bu sistemi daha güçlü k lman n yollar nelerdir? Düzenli bir uyku, stresten mümkün oldu unca uzak durma, düzenli egzersiz ve dengeli beslenme ba fl kl k sistemimizin en yak n dostlar d r. Alkol, sigara kullan m, dengesiz beslenme ve uykusuzluk ise bu sistemin en önemli düflmanlar d r. Halk m z biraz da geleneklerimizin verdi i etkiyle hastal klar n önlenmesinde veya tedavisinde bitkisel ürünlere ra bet edebiliyor. Ba fl kl k sistemimizi güçlendirmek ad na kullan lan, içinde birçok bitkinin bulundu u kar fl mlara nas l bakmak gerekiyor? Bu kar fl mlar kimin ve hangi koflullarda yapt n ve kar fl m oranlar n bilmiyoruz. Uygunsuz koflullarda haz rlanan malzemeler enfeksiyon ve zehirlenme aç s ndan çok önemli risk faktörleridir. Bir kar fl m içindeki çok az miktardaki bir malzemenin duyarl kiflilerde anafilaktik reaksiyon dedi imiz çok ciddi flok tablolar na neden olabildi ini ve bazen yaflam n yitirilmesine neden olabildi ini görüyoruz. Bu tip otlar tüketenlerde ishal, kab zl k, çarp nt, bafl dönmesi, böbrek ve karaci er yetmezlikleri, cilt döküntüleri görülebiliyor. Ayr ca biz hekimlerin önerdi i ilaçlar n bir k sm gerçekten de bu otlardan yap l - yor, ama belli oranlarda ve steril flartlarda. Bu ilaçlar oluflturan otlar ayn etkiyi elde etmek amac yla kullanacaksan z, bu otlardan belki de kilolarca tüketmeniz gerek ki istedi iniz etki ortaya ç ks n. Bu miktarda flifal bitkiyi tüketince de karfl n za bu bitkilerin yan etkileri ç k yor. Tüm bu nedenlerden ötürü önerimiz, kiflilerin bu flifal otlardan medet ummamalar ve ilgili hekime baflvurmalar. Çok fazla risk alt nda oldu umuz dönemlerde veya grip nezle gibi viral enfeksiyonlar n belirtilerinin hissedildi i zamanlarda C vitamini veya C vitamini kaynakl besinlerin fazla tüketilmesinin faydas oldu unu düflünüyor musunuz? Bilimsel olarak vitamin C tüketiminin art r lmas yla nezle, grip gelifliminin önlendi ini gösteren bir veri yok. Dünyadaki trende bakt m zda, Avrupa ülkelerinde, özellikle de Ameri- 11

11 röportaj kan toplumunda beslenme al flkanl klar n n yo un yaflam temposunun da etkisiyle ba fl kl k bilincinin daha fazla yerleflmifl oldu unu görmekteyiz. Özellikle enfeksiyona yakalanma riskinin yo un oldu u dönemlerde vücut direncini art rmak amac yla ba fl kl k sistemini güçlendiren do- al beslenme deste i ürünlerinin s kça kullan ld n görüyoruz. Bu trendin Türkiye deki etkileri konusundaki düflünceleriniz nelerdir? A, C ve E gibi antioksidan özelli e sahip vitaminlerden zengin besinlerin fazla miktarlarda tüketilmesinin a z bofllu u, akci er, yemek borusu, mide ve kal n barsak kanseri geliflme riskini azaltt gösterilmifltir. Ayr ca katarakt ve nörodejeneratif hastal klar n da s kl bu vitaminlerden zengin besinlerin tüketilmesiyle azalmaktad r. Fakat bu besinlerin afl r tüketiminin akci er kanseri riskini artt rd yönünde de yay nlar vard r. Herhalde taze sebze ve meyve tüketiminin dengeli olmas en do ru tercih olacakt r. Türkiye de, Avrupa ve Amerika daki bu trende özellikle büyük flehirlerde yaflayan insanlarda bir ra bet oldu unu biliyoruz. San r m ba fl kl k sistemini etkin biçimde dengede tutman n yolu dengeli en önemli dinlenme, yenilenme arac m Evde eflim ve iki k z mla beraber olmak beslenme, düzenli egzersiz ve düzenli ve en keyifli zamanlar m. uykudan geçmektedir. Yo un çal flma temponuzda f rsat Mercanada dergisi okuyucular ad - buldu unuzda neler yapmay seviyorsunuz? na teflekkür ederiz. Prof. Dr. Serhat Ünal kimdir? 1957 y l nda P narhisar da do du y l nda Ankara Kurtulufl Lisesi nden mezun oldu. Ayn y l Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ne bafllay p 1981 y l nda mezun oldu y llar nda ayn fakülte ç Hastal klar Ana Bilim Dal ç Hastal klar uzmanl k e itimini tamamlad y llar nda Bal kesir 200 yatakl Yurtiçi Bölge Komutanl k hastanesinde ç Hastal klar Uzman olarak askerlik görevini ve y llar nda Sa l k Bakanl Çubuk Devlet Hastanesi nde ç Hastal klar uzman olarak zorunlu hizmet görevini tamamlad y l nda Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar A.B.D. nfeksiyon Hastal klar Ünitesi nde fellow olarak çal flmaya bafllad. Ayn y l ç Hastal klar doçenti oldu y llar nda Amerika Birleflik Devletleri, Harvard T p Fakültesi, New England Deaconess Hastanesi nde ç Hastal klar Departman, nfeksiyon Hastal klar Ünitesi nde klinik ve research fellow olarak çal flarak nfeksiyon Hastal klar uzmanl k e itimini tamamlad den beri Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar A.B.D. nfeksiyon Hastal klar Ünitesi nde ö retim üyesi olarak çal fl yor y l nda ç Hastal klar profesörü oldu. Halen ç Hastal klar Anabilim Dal baflkan ve nfeksiyon Hastal klar Ünitesi ö retim üyesi. Bilimsel araflt rma ilgi alanlar : Gram pozitif bakterilerde deoipik antibiotiklere direnç mekanizmalar, moleküler biyoloji tekniklerinin infeksiyon hastal klar tan s nda kullan m HIV infeksiyonu. Yurtiçi ve yurtd fl deoipik bilimsel derneklerin üyesi. Yurtiçi ve yurtd fl yay nlanm fl 150 bilimsel yaz, 180 bildiri ve yurtiçinde yay nlanm fl de iflik kitaplarda 22 kitap bölümü yazar. De iflik konularda yay nlanm fl editörlü ünü yapt 12 kitab mevcut. 12

12 ENFEKS YONLARA KARfiI KONAK SAVUNMA MEKAN ZMALARI Hem spesifik hem de non-spesifik savunma mekanizmalar enfeksiyon hastal klar n n önlenmesinde katk da bulunur. Pek çok mikroorganizma sa lam deriden kolayl kla geçebilece i için, deri, müköz membranlar ve epitel yüzeyleri enfeksiyonlara karfl yaflamsal mekanik bariyerleri olufltururlar. Bu yüzeylerin kendi floralar, özellikle anaerop bakteriler, salg lad klar bakteriolisin arac l yla patojen mikroorganizmalar n virular kolonizasyonunu engellerler. Mide asiditesi, idrar asiditesi gibi ortam n ph s, akci erlerde oldu u gibi mukosilier hareketler yine tükrük, vaginal salg ve anne sütü gibi s v lar n içerdi i laktoperoksidaz, lizozim ve laktoferrin gibi maddeler benzer flekilde patojenlerin kolonileflmesini engellemek üzere destek olufltururlar. Ba fl kl k sisteminin çal flmas Ba fl kl k sistemi hücreleri kemik ili i (B) ve timus (T) kaynakl lenfositeler ve mononükleer fagositlerdir. Lenfoid organlar içerisinde dolaflan bu hücrelerin primer görevi, yabanc organizmalar yok etmek ve dokulara zarar vermeden antijenlerden ar nd rmakt r. Böylece, enfeksiyöz etkenlerin, virüsler taraf nda etkilenmifl hücrelerin ve malign de ifliklik gösteren hücrelerin ortadan kald r lmas n sa larlar. En önemli özellikleri, bellekleri, özgün olufllar ve sistemik etki göstermeleridir. Fonksiyonlar, karfl lama, tan ma, lenfosit aktivasyonu, yay lma, ay rt etme ve düzenleme olarak adland rabilece imiz alt basamakl ifllemlerle gerçeklefltirirler. Karfl lama Monositler, makrofajlar, dendritik hücreler ve Langerhans hücreleri gibi Antijen Sunucu Hücreler (Antigen Presenting Cells APC), Mikroorganizmalar ve çözünmüfl antijenlerin karfl lanmas ve katabolize edilmesinden sorumludur. Örne in; daha büyük partiküller makrofajlar n fagositik aktivitesi ile sindirilirken, dendritik hücreler çözünmüfl protein antijenleri sindirebilirler. Bu ifllem sonunda immun yan t oluflur. Baz mikroorganizmalar APC basama n u ramadan sadece nötrofilik enflamatuar yan ta neden olarak çok zay f immun yan t oluflururular. Yisa l k Ba fl kl k sistemi Ça lar boyunca insan vücudu çeflitli mikroorganizmalara en misafirperver haliyle konakl k etti i halde, kendine zarar verecek flekilde patojen özellik gösterenlere karfl da savafl vermifltir. Bu savaflta bazen vücut bazen de patojenler zafer kazanm fl ama vücut sürekli evrimleflerek kendini de ifltirmeyi baflaran mikroorganizmalar, ba fl kl k sistemi sayesinde tan maya ve savaflmaya devam etmifltir. Bu savaflta ba fl kl k sisteminin stratejik önemini anlayabilmek için sisteme yak ndan bakmam zda fayda var. MMUN S STEM N YAPISI A) Lenfoid organlar a. Santral i. Kemik ili i ii. Timus b. Periferik i. Dalak ii. Lenf Dü ümü iii. Tonsiller iv. Di er lenfatik dokular (Peyer plaklar vb) B) Hücresel yap a. Fagositler i. Nötrofiller ii. Monositler iii. Makrofajlar b. Bazofiller ve mast hücreleri c. Eozinofiller d. Dendritik hücreler e. Foliküler dendritik hücreler f. Trombositler g. Lenfositler i. T lenfositleri (T hücreleri) 1. T helper hücreler 2. T sitotoksik hücreler 3. T supressör hücreler 4. T bellek hücreler 5. gdt hücreleri 6. NKT hücreler ii. B Lenfositleri (B hücreleri) 1. B effektör hücreler 2. B bellek hücreler 3. Plasma hücreleri iii. NK hücreleri iv. Major histokompatibilite kompleksi (MHC) C) Hümoral yap a. mmunglobulinler b. Kompleman sistemi c. Sitokinler d. Araflidonik asit türevleri 13

13 sa l k ne de bellek ve antikor yan t her zaman vard r. Kümeleflmifl veya spesifik antikorlar, antijenlerle birleflerek bir immun kompleks oluflturarak APC ler taraf ndan yakalanma ve sindirilmeyi kolaylaflt r rlar. Sindirim sonras nda, asidik veziküllerde y k lan antijen, lenfositlerin ulaflabilmesi için, hücre yüzeyine; Class II Major Histokompatibilite Kompleksinin (MHC) yan na b rak l r. APC hücreleri ba fl kl k sisteminin güçlendirilmesi için gerekli olan interlökin (IL-1, IL-6) gibi sitokinleri üretir. Tan ma B ve T hücreleri s n rs z say daki antijeni tan yabilmek için benzer mekanizmalardan yararland klar anlafl lm flt r. Bu amaca hizmet eden antikor ad verilen befl antikor grubu vard r. Bu antikorlar n sabit ve antijenelere göre de iflim gösterebilen bölgeleri bulunur. De iflken bölgeler antijenin üç boyutlu yap s n alg lar. De iflkenli i, a r zincir üzerindeki V geni, 10 D geni ve 4J geni hafif zincirde is 200V ve 6J geni sa lar. Bellek hücreleri olarak bilinen B hücreleri, V, J ve D genlerini rastgele seçerek yüksek oranda farkl laflma yetene ine sahip olur. T hücrelerinde ise, α ve β polipeptid zincirlerinin heterodimerlerinden oluflan reseptörleri vard r. Farkl flama B hücrelerindeki gibi V, D ve J genlerinin translokasyonu ile olur. T hücre reseptörleri MHC belirteçleri ile birlikte antijene yönelir. α β T hücreleri üzerinde bulunan glikoproteinlere göre CD4 ve CD8 alt gruplar na ayr l r. S n f I MHC ürünleri CD8 supressör/ sitotoksik, S n f II MHC ürünleri CD4 yard mc T hücreleri taraf ndan tan n rlar. Tüm T hücrelerin % 5 ini oluflturan γδ T hücrelerinin ise etkin olabilmek için APC ler üzerindeki MHC leri tan malar gerekmez. Lenfosit aktivasyonu T hücreler ile APC ler karfl laflt nda immünglobulin veya integrin gen ailesine ait aksesuar moleküler yard m ile sabitlenir. T hücresi üzerindeki Lökosit Fonksiyonel Antijen-1 (LFA-1) ile APC üzerindeki ntersellüler Sellüler Adezyon Molekülü-1 (ICAM-1), T hücresindeki CD2 ile APC üzerindeki LFA-3 ba lan r. APC üzerinde bulunan s n f II MHC, T hücre ile ba land nda CD4 yard mc T hücreler aktive olarak IL-1 ve IL-6 aç a ç kmas n sa lar. Yard mc T hücreler büyüyerek lenfokinlerin sal n m ve klon oluflumu sa lar. Antijen moleküller T Ve B hücreleri aras nda bir köprü oluflturarak büyüme ve farkl laflma faktörlerinin aktar lmas n sa lar. Bakteri polisakkaridleri, B hücrelerin antikor üretimini do rudan uyarabilse de antijenlerin ço una karfl yan t oluflumu için T Hücrelerinin yard - m gereklidir. Sitotoksik ve supressör hücre aktivitesi için gerekli olan CD8 aktivasyonu, CD4 ve APC lerin uyumlu hareketleri ile gerçekleflir. Aktif CD4, hematopoiez, kemik ili inden öncü hücre mobilizasyonu, mononükleer ve di er hücrelerin kemotaksisi, hücresel ba fl kl k yan t oluflmas için gereken faktörleri salg lar. Mikoplasma ve virüsler gibi hücre içine girerek, antikor ve komplemanlar taraf ndan kontrol al nt na al namad klar ndan, konak hücre ile beraber fagosite edilmek durumundad r. Virüsler ancak, kodlad klar proteinlerin, hücre yüzeyine ba lananmas ile S n f I MHC s n rl -CD8 hücreler taraf ndan tan - nabilir ve y k labilir. Antikor Ba ml Hücresel Sitotoksisite (ADCC) de enfeksiyon ajan na göre S n f I ve ya S n f II MHC s n rl -CD8 hücreler görev al r. Konak hücre y k ld nda mikroorganizma antikora, komplemana veya T hücre ve di er fogositik hücrelerin sald r lar na duyarl hale gelir. Yay lma B ve T hücrelerin bir k sm periferik lenfoid dokudan ayr larak bellek hücreleri olarak dolafl ma kat l r. Bu lenfositler dokulara da labilir veya tekrar kenfoid dokuya dönebilir. Bu süre içinde, antijen veya yeni bir enfeksiyon ile karfl laflma bellek hücrelerinin aktivasyonuna neden olur. Bu olaylar n tamam antijene özgün lenfositlerin aktivasyonu için gereklidir. Ne antikor ne de aktif lenfositler tek bafllar na patojenleri do rudan y kamazlar. Fagositik hücreler, komplemanlar ve di er moleküller gibi antijene özgün olmayan komponentlerler beraber çal flarak patojenlerin yok edilmesine yard mc olurlar. Örne in; aktif CD4 hücrelerinin salg lad sitokinlerden, interferon gamma, mononükleer fagositlerin aktive ederek mikroorganizmalar n ve tümör hücrelerinin y k m n sa lar. Ay rt etme Canl lar n keni atijenlerine olan tolerans, otoimmun hastal kla- 14

De erli hekimlerimiz ve eczac lar m z

De erli hekimlerimiz ve eczac lar m z edito De erli hekimlerimiz ve eczac lar m z Bu say m zda yine dopdolu bir içerikle karfl n zday z. Can Dündar n Türkan fioray la yapt söylefliyi ilgiyle okuyacaks n z. Sinemadan edebiyata, filmlerden hayata

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2008 www.siemens.com.tr S ra dijital hastanelerde Ac badem Grubu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, yeni yat r mlar nda dijital hastane

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı