GENEL OLARAK TASARIM TESCİLİ VE KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMA SORUNU GENERALLY REGISTER OF DESIGN AND EXECUTION PROBLEMS OF MEASURES OF PROTECTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL OLARAK TASARIM TESCİLİ VE KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMA SORUNU GENERALLY REGISTER OF DESIGN AND EXECUTION PROBLEMS OF MEASURES OF PROTECTION"

Transkript

1 GENEL OLARAK TASARIM TESCİLİ VE KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMA SORUNU GENERALLY REGISTER OF DESIGN AND EXECUTION PROBLEMS OF MEASURES OF PROTECTION Av. Çiğdem ŞELLİ DİLEK 1. Özet: Türk Hukuk Sisteminde bir tasarımın tescil alabilmesi için yeni ve ayırt edicilik vasfına haiz olması gerekmektedir. Ancak Türk Patent Enstitüsü başvuru esnasında itiraz gelmediği sürece tasarımın Dünya ve Türkiye ölçeğinde gerçekten yenilik ve ayırt edicilik vasfına haiz olup olmadığına bakmamaktadır. Böylece zaman zaman bu koşulları taşımayan tasarımlarda tescil alabilmektedir. Böyle bir durumda asıl hak sahibi hakkını ilgili 554 sayılı KHK ye göre değil de haksız rekabet hükümlerine göre korumak zorunda kalmaktadır. Ayrıca tasarım başvurularının yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığına bakılmaksızın tescile kavuşması bu konuda açılan davaların gün geçtikçe çoğalmasına neden olmaktadır. Bu yoğunluk altında bunalan hakimler ise şikayetçinin gerçekten hak sahibi olup olmadığını tam olarak tespit edemediklerinden dolayı şikayet ve koruma tedbir taleplerinin çoğunu reddetme eğilimine girmektedirler. Abstract: In order that a design can be registered within the Turkish law system, it must be new and have a distinctive character. However, the Turkish Patent Institute, as far as no objections are posed during the phase of request, does not care whether or not this design is really new and have a distinct character at the scale of World and Turkey. Thus, those designs which are not bearing such characteristics may also be registered from time to time. In such a situation, the exact right holder has to protect its right not according to the provisions of Decree 554 Carrying Force of Law but to the provisions dealing with the unfair competition. Furthermore, the registration of design requests without taking into care whether they are new and bear a distinct character, has been day by day giving rise to the increasing of lawsuits commenced in this regard. Those judges who are becoming exasperated under such an intensity of lawsuits, because of not being capable to exactly determine whether or not the complainer is the exact right holder, are being driven into the trend of refusing most of such complaints and protective measures. 1 Ankara Barosuna kayıtlı avukat

2 A- ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR? a. Giriş 554 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 3. maddesinde tanımlanan şekli ile tasarım; bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütünü ifade eder. Tasarım olarak tanımlanan bütün, iki boyutlu olabileceği gibi üç boyutlu da olabilir. Tasarım ürünün sadece görünüm özellikleri ile ilgili bulunmakta, patent ve faydalı modelde olduğu gibi ürünün teknik özelliklerini kapsamamaktadır. b. Tasarım Çeşitleri Endüstriyel tasarımlar korunma kapsamı ve hak sahibine tanıdığı haklar bakımından ikiye ayrılır: 1. Tescilsiz tasarımlar 2. Tescilli tasarımlar 1.Tescilsiz tasarımlar: 554 sayılı Endüstriyel Tasarımlar KHK sinde tescilsiz tasarımların korunmasından bahsedilmemiştir. Yine aynı şekilde tescilsiz tasarımların uluslararası korunmasıyla ilgili hukuksal bir düzenleme de yoktur. Tescilsiz tasarımların korunma yollarından en etkilisi haksız rekabet hükümlerine göre korumadır. Bu konuya tasarımın haksız rekabet hükümlerine göre korunması ve tasarım hakkına tecavüz konusunda değinilecektir. 2. Tescilli tasarımlar: Bu tip tasarımlar hak sahibi veya tasarımcı tarafından Türk Patent Enstitüsü nezdinde kendi adlarına tescil ettirilmiş ve resmi olarak koruma sağlanmış tasarımlardır. Tescille tasarımcıya tanınan mutlak hak menfi ve müspet yönleri ile işlev görür hale gelir. Hak sahibi tescille kazandığı mutlak hak sayesinde tasarım üzerinde her türlü borçlandırıcı tasarrufu yapabilir. Tasarımını 3. kişilere karşı koruyabilir. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARDA TESCİLLE KORUMA KOŞULLARI Bir tasarımın tescille korunabilmesi için o tasarımın yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir. Aşağıda yenilik ve ayırt edicilik kriterlerine kısaca değinilmiştir. a. TESCİL İÇİN ARANAN ŞARTLAR

3 1. Yenilik: Bu kriter 554 sayılı KHK nin 6/1 maddesinde şöyle ifade edilmiştir: Bir tasarımın aynısı başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir. Görülüyor ki, bir tasarımın yeni olduğunu kabul edilmesi için o tasarımın başvuru anından önce başka kişilerce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması gerekmektedir. Aksi halde tescil başvurusuna konu olan tasarım yenilik şartını taşımayacaktır. Yenilik şartının gerçekleşmesi için başvurucu tarafından da başvuru tarihinden itibaren 12 aydan daha eskiye dayanan bir kullanım olmamalıdır. En fazla 12 ay süren bu period, grace period olarak adlandırılır. Bu süre içinde tasarım yenilik vasfını haizdir. Ancak tasarım bizzat sahibi veya onun izin verdiği kişiler tarafından dahi kamuya sunulduktan sonra 12 aylık süre geçmiş ise artık yenilik özelliği kalmaz. Nitekim, Yargıtay 11. HD nin aşağıdaki kararı da bu hususu doğrulamaktadır:.. Mahkemece iddia ve savunma ile dosya kapsamına göre, davacının tescil istediği tasarımın 1993 yılında kamuya sunulduğu, tescil başvurusunun ise tarihinde yapıldığı, tescil için 554 sayılı KHK nin 6. maddesinde aranan 7. ve 8. maddelerde anlam kazanan yenilik vasfının tasarım konusu emtiada bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanınla delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve 554 saılı Endüstriyel Tasarımların korunması Hakkındaki KHK nin 8. maddesinde 12 aylık süreyi başvuru için kesin bir şekilde belirlemiş olmasına ve eski tasarımlar yönünden yasada koruyucu bir hüküm getirilmemiş bulunmasına, koşulları oluştuğunda bu gibi tasarımların TTK nın haksız rekabete ilişkin hükümleri ile korunabileceklerine göre davacının temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanması gerekmiştir. (1998/ /659, ) Kaynak:FMR, 2001/3, s Tescili istenen tasarım ile daha evvel tescillenmiş bir tasarım arasında ufak tefek farklılıklar olması tescili istenen tasarımın yenilik şartını taşıdığı anlamına gelmez. Hukukumuzda bir tasarımın yeni sayılabilmesi için mutlak-objektif yenilik aranır 3. Tasarımcı dünyanın başka bir yerindeki tasarımdan habersiz olduğunu ispatlasa dahi mutlak yenik gereği bu tasarım yeni sayılmayacaktır 4. 2 Güneş, İLHAMİ, Endüstriyel Tasarım Tescilinin Sağladığı Hukuksal ve Cezai Koruma ile Uygulama Sorunları, FMR 2007/3, s.18 3 Suluk, CAHİT, Tasarım Hukuku, Ankara 2003, s Tekil, MÜGE, 554 sayılı KHK çerçevesinde Endüstriyel Tasarım Kavramı ve Koruma Şartları, İstanbul 1997, s. 244

4 2. Ayırt edici nitelik: Bahsi geçen kriter 554 sayılı KHK nin 7/1 maddesinde şöyle ifade edilmiştir: Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile ikinci fıkrada belirtilen herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.. Görülmektedir ki; bir tasarımın koruma kapsamına alınması için yenilik kriterinin yanında ayırt edicilik kriterine de sahip olması gerekmektedir. İlgili KHK burada özellikle bilgilenmiş kullanıcının ayırt etme kriterini göz önüne almıştır. Demek ki burada göz önüne alınması gereken sıradan bir insan zekası değil; tasarımın bulunduğu sektörle ilgili ve bağlantılı kişilerin zihninde ayırt edilebilir olması şartı aranacaktır. Bu noktada ürünün genel görünümüne bakılır. Ürünün genel görünümü, 554 sayılı KHK2nin 7/2 maddesinde belirtilen tasarımlardan belirgin şekilde farklı ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir. Tescili istenen ürünün ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı konusunda bir başka kriter ise kıyas yapılan ürünlerin ortak noktalarının ne kadar çok olduğudur. Burada ayırt edici niteliğin varlığını kabul etmek için iki üründeki farklılıklar değil ortak noktalar göz önünde bulundurulur. İki ürün arasında ortak nokta hayli fazla ise tescili istenen tasarımın ayırt edici niteliği taşıdığı söylenemez. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise tescili istenen tasarımın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmamasıdır. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan bir tasarımın tescili istendiği takdirde, bu tasarım yenilik ve ayırt edici niteliğe haiz olsa dahi bu talep Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedilecektir. Bu konu 554 sayılı KHK nin 9. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar koruma kapsamı dışındadır Örneğin öldürme, yaralama amaçlı cihazlar. Bu tür ürünler başka kanunlarda koruma kapsamı içinde üretiliyor veya satılıyor olsa dahi tasarım tescil koruması sözkonusu olamaz 5. Tescil uygulamasında TPE yenilik ve ayırt edicilik incelemesini ancak itiraz olduktan sonra yapabilmektedir. Genellikle itiraz yolu atlandığından bu inceleme ve değerlendirme mahkemelere düşmektedir. Esas incelemenin başlangıçta yapılmaması uygulamada pek çok soruna yol açmaktadır.daha önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuş ve/veya başkası adına tescili bir tasarım tescil edilebilmekte ve kararnamenin hukuki ve cezai koruma hükümleri işletilerek rakip firmalara telafisi zor zararlar verilebilmektedir. Öte yandan kolayca alınan tescile güvenerek yapılan yatırımlar risk altında kalmaktadır 6. 5 Yalçıner, s Güneş, s.30

5 b. TESCİLİN KORUMA SÜRESİ Türk Hukukunda tasarımlar 25 yıl korunur. FSEK hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 25 yıllık süre sona erince ya da süre uzatılmazsa, tasarım serbest hale gelir 7. Bu süre blok halinde kabul edilmemiş olup 5 er yıllık dönemler halinde yenilenmesi gerekir 8. TRIPS de minimum süre en az 10 yıl olarak öngörülmüştür sayılı KHK de öngörülen 5 yıllık koruma süresi başvurunun yapıldığı andan itibaren başlar. Azami 25 yıl olan tasarım koruma süresinden yararlanan tasarımlar oldukça azdır. Çünkü tasarım genelde moda ile yakından ilgilidir. Koruma kapsamına alınan örneğin bir sandalye tasarımı 2-3 yıl içinde orjinalliğini yitirecektir 10. Tescil sahibinin hakkını koruması açısından da bu süreler önem taşımaktadır. Koruma süresi başvuru anından itibaren başlamaktadır. Ancak başvuru sahibi, tasarım yayınlanmadan evvel 3. kişilerin bundan haberdar olma imkanları olmaması nedeni ile tecavüz ve ceza davalarını ancak tasarım tescili yayına çıktıktan sonra açabilir. Ancak tecavüz eden başvurunun kapsamından ihtarname vs. ile haberdar edilmişse başvuru sahibi yayından önce de tecavüz edene karşı dava açabilecektir 11. c.tescil KORUMASININ KAPSAMI Tasarım tescil korumasının kapsamı 554 sayılı KHK nin 17. maddesinde belirtilmiştir: Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez,ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz Görüldüğü gibi ilgili mevzuat açık bir şekilde tasarımdan doğan hakkın sadece hak sahibinin olduğunu belirtmiştir. Yine ilgili madde gereğince 3. kişilerin bahsi geçen eylem ve girişimlerini engelleyebilecektir. Demek ki bahsi geçen madde tescilin kapsamı ile ilgili olarak hak sahibine bir takım hak ve yetkiler vermiştir. Bu da tasarım hakkının sınırını oluşturmaktadır. Ticari amaçla kullanım ve elde bulundurma yasaklanmış iken özel amaçlı kullanım yasaklanmamıştır. Dolayısı ile 3. bir kişi tescilli bir tasarımı özel veya kişisel kullanım için elinde bulundurabilir. Yine deneme kullanımları da serbesttir. Bu durum yeni fikirlerin çıkması gerekliliği karşısında bazen bir zorunluluk olmaktadır dolayısı ile tescilli tasarımın deneme amaçlı kullanılmasında bir sakınca yoktur. Tasarım hakkı sahibinin hakları arasında tasarım hakkının devri, lisans verilmesi vs. durumları da sayabiliriz. 7 Tekinalp, ÜNAL, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2002, s Suluk, s Suluk, s Suluk, s Suluk, s.285

6 C- İNCELEMESİZ TASARIM SİSTEMİ: a. Genel Olarak Tasarım tescil sisteminde markalarda olduğu gibi esastan inceleme sistemini görememekteyiz. 554 sayılı KHK nin 32. maddesi hükmüne göre ; Türk Patent Enstitüsü yapılan tasarım tescil başvurularını 3. madde kapsamında ve 26. ve 28. meddede belirtilen şekil şartlarına uygunluğu bakımından inceler. Eğer anılan hükümlerde belirtilen şekil şartlarına bir aykırılık yok ise TPE bu tescil başvurusunu kabul eder. Görüldüğü üzere TPE tasarım incelemesinde hiçbir şekilde esasa inmemektedir. Kötüniyetli bir başvurucu anonim bir tasarımı tescil talebinde bulunsa dahi TPE bu tasarım başvurusunu resen reddedemez. Ancak bu tasarım başvurusu yayınlandığında itiraz gelirse itiraz üzerine inceleme yapar ve gerekirse reddeder. TPE şekli incelemeden sonra bir eksiklik görse dahi başvuruyu derhal reddetmez. Başvuru sahibine bildirimde bulunarak sözkonusu eksikliklerin yönetmelikte belirtilen süre içinde (1 ay) giderilmesini ister. Eksiklik başvurucu tarafından giderildiği takdirde tescil başvurusu ilk yapıldığı tarih itibari ile kesinleşir. İncelemesiz tasarım sistemi uygulamada pek çok sıkıntılar doğurmaktadır. Kötüniyetli başvurucular anonim tasarımları adlarına tescilleyebilmekte veya başka bir şahsın hak sahibi olduğu ve piyasada kullandığı bir tasarımın kendi isimlerine tescillenmesini isteyebilmektedirler. Esastan inceleme yapmayan TPE doğal olarak şekli olarak eksilik yok ise tasarımın yayınına karar verir.bültenlerin takip edilmemesi halinde itiraz olanağı kalmayacağından bundan sonra tek yol haksız tescil alan 3. kişiye karşı hükümsüzlük davası açmaktır. Görülüyor ki; incelemesiz tasarım sistemi bazen asıl hak sahiplerini hiç hak etmedikleri halde zaman ve emek kaybına yol açan hukuk mücadelesinin içine itebilmektedir. Bunu engellemek ve haksız ve yıpratıcı muamelelere maruz kalmamak için tasarım üreten kişiler tasarımlarını mutlaka TPE nezdinde koruma altına almalı ve TPE bültenlerini takip etmelidir. Böylelikle tasarımcı veya haksız tescilden dolayı mağdur olan kişi yıllarca sürecek hükümsüzlük, tazminat, ceza davaları gibi davalar ile karşı karşıya kalmayacaktır. Tescilli tasarýmýn, tescilsiz bir tasarýma üstünlükleri ºöyle sýralanabilir: a) Tescilli tasarým, sahibine tekel hakký verir. b) Tescilli tasarým, sahibini daha güvenilir bir ortamda korur. c) Tescilli bir tasarým, topluma derli toplu bilgi kaynağý sağlar. d) Uluslararasý anlaºmalardaki rüçhan hakkýndan (öncelik hakký) faydalanma. e) Ayný anda yapýlan iki tasarýmdan, önce tescil edilen korunur Suluk,Cahit, Tasarım Tescilinin Önemi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, makale bkz.

7 b. Tasarımın haksız rekabet hükümlerine göre korunması Burada özellikle tasarımını tescil ettirmemiş hak sahiplerinin haklarının haksız rekabet hükümlerine göre korunmasından bahsedeceğim. Günümüzde çoğu firma sahibi hala tasarımlarını tescil ettirme girişiminde bulunmamaktadırlar. Bunun nedeni ekonomik şartlar olabileceği gibi, özellikle mobilya, halı, tekstil vs. sektörlerde modanın hızla değişmesi de olabilir. Hızla değişen moda karşısında üreticiler tescil ettirme masraf ve zahmetine pek katlanmak istememektedirler. Ancak durum böyle olunca tescilsiz kullandıkları tasarımlarını başka firmalar kendi adlarına tescil ettirebilmekte ve tescili asıl hak sahibine yani o güne kadar tescilsiz olarak kullanan firma sahibine karşı silah olarak kullanabilmektedirler. 554 sayılı KHK nin 23. maddesinde ilk kullanıcının iyiniyetli,sonraki başvurucunun da iyiniyetli olması hali düzenlenmiştir. Bu takdirde başvurucu ilk kullanıcının kullanımını engelleme yetkisi yoktur. Ancak bu durum ender rastlanacak bir durumdur. Daha çok rastladığımız durum ise az önce bahsettiğimiz gibi başvurucunun daha evvel bu tasarımın tescilsiz olarak kullanımından faydalanarak o tasarımı bile bile adına tescil ettirmesidir. Bu durumda kanaatimce Ticaret Kanunun 57/5 hükmüne dayanmak gerekmektedir. 57/5 maddesinin özellikle başkasının iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmeyerek satışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak bölümü bahsettiğimiz durumu düzenlemektedir.böyle bir durumun varlığı halinde önceki asıl hak sahibi 554 sayılı KHK nin 44/2 maddesi ve 43(c ) maddesine dayanarak ve TTK 57/5 maddesini gerekçe göstererek haksız tescilin hükümsüzlüğünü talep edebilir. 554 sayılı KHK nin 1. maddesi tescilsiz tasarımların genel hükümlere göre korunması gerektiğini belirtmektedir. Yargıtay 11. HD tarih 3314 E., 5431 K., numaralı kararında şu şekilde konuyu açıklamıştır:..554 sayılı KHK nin 1. maddesi uyarınca Endüstriyel tasarım tescil edilmemiş ise şartların oluşması halinde TTK 56. ve devamı maddelerinin uygulanmasının mümkün bulunmasına Her ne kadar önceki tescilsiz kullanıcı ve asıl hak sahibi TTK genel hükümlere göre korunsa dahi; tescil sahibi tarafından incelemesiz tasarım sisteminden kaynaklanan çok yıpratıcı muamelelere maruz kalabilmektedir. Kronolojik olarak TPE ilk başvuran tescili alabilmesi nedeni ile bu şekilde tescili ele geçiren şahıs asıl hak sahibine tescilden kaynaklan tüm koruma tedbirlerine başvurabilmektedir. Örneğin, tecavüzün tespitini isteyebilmekte, tespitin ulusal gazetelerde yayınlatabilmekte, tecavüz olduğu iddia edile tasarımların üretildiği makine ve cihazlara el konulmasını vs. isteyebilmektedir. Dolayısı 13 Suluk, s.673

8 ile piyasada yıllarca üretim yapan ve itibar elde eden firmalar tescilin başka birine geçmesi ile bir anda taklitçi pozisyonuna düşürülebilmektedirler. Bu raddeden sonra tescil almamış olan asıl hak sahibi sadece TTK 57/5 hükmüne ve 554 sayılı KHK nin 43 (c) maddesine sarılabilmektedir. D- TASARIM HAKKINA TECAVÜZ VE KORUMA TEDBİRLERİ a. Tecavüz halinde tescil sahibinin yasal hakları ve koruma tedbirleri: Tescil sahibi tasarımına tecavüz vukubulduğu takdirde öncelikle mütecavizi ihtarla uyararak ihlaline son vermesini isteyebilir. Mütecavizin tecavüz teşkil eden fiillerine son vermemesi halinde tescil sahibi hukuk davası açarak 554 sayılı KHK nin 49. maddesinde sayılan taleplerde bulunabilir. Bu talepler ; Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti,tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlemesi talebi, tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi, tecavüz yolu ile üretilen ürünlere ve araçlara el konulması talebi,el konulan araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınması talebi, tecavüze devamı önlemek için tedbir talepleri, mütecaviz aleyhine verilen mahkeme kararının ilanı talebidir. Tasarım hakkı tecavüze uğrayan bir kişi bunlardan birini veya birkaçını talep ederek mütecavize karşı dava açabilir. Ayrıca tescil sahibi tecavüz edenlere karşı suç duyurusunda bulunarak mütecavizler hakkında ceza davası açılmasını sağlayabilir. b.tescil sahibi olmaksızın hak sahibinin yasal hakları Tescil sahibi olmayan tasarım sahibi, tecavüz halinde yukarıda izah edildiği üzere genel hükümlere dayanacaktır. TTK haksız rekabet hükümlerine göre haksız rekabeti tespit ettirebilir, tasarım tescilli ise hükümsüzlüğünü talep edebilir ve maddi-manevi zararının tazimini talep edebilir. Bu konuya yukarıda değindiğim için ayrıntıya girmeyeceğim. c.uygulamada koruma tedbirlerinin ne ölçüde uygulandığı sorunu Usulüne uygun tasarım tescil başvurusu yapan veya tescil belgesi almış olan bir gerçek veya tüzel kişi tescilden kaynaklanan hukuksal koruma ile tasarımına tecavüzde bulunanlara karşı yasal işlem yapabilecek ve koruma tedbirlerine başvurabilecektir. Bu hak 554 sayılı KHK nin 48. ve 49. maddeleri ile tasarım hakkı sahibine tanınmıştır. İlgili maddeler uyarınca, hakkı tecavüze uğrayan bir tasarım sahibi, mütecavizin taklit mallarını ürettiği makine ve ekipmanlarına el koymak isterse gideceği adreslerden birincisi savcılık kanalı ile ceza mahkemeleri, ikincisi hukuk mahkemeleri olacaktır.

9 Ancak durum böyle olmakla birlikte uygulamada sorunlar yaşanmakta ve tescilli tasarım sahipleri mağdur edilmektedir. Özellikle son yıllarda tasarım tescil başvurularının çoğalması ile birlikte tescilli tasarımlara yönelen tecavüzler artmıştır. Bunun neticesinde tasarımı tecavüze uğrayan pek çok tasarım sahibi savcılık kanalı ile ceza mahkemelerine başvurmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu hak 554 sayılı KHK ile tescil sahibine tanınmış iken, özellikle büyük şehirlerde Ceza mahkemelerinin pek çoğu tescil sahibinin mütecaviz aleyhine istediği arama ve el koyma taleplerini reddetmektedir. Bunun nedeni tescil sayısının fazlalığı nedeni ile ceza mahkemelerine yapılan arama ve el koyma taleplerinin artması ve ceza mahkemelerinin de bu yoğunlukla uğraşmak istemeyip topu hukuk mahkemelerine atmak istemesidir. Bu birinci nedendir. İkinci neden ise incelemesiz tasarım sistemidir. İncelemesiz tasarım sisteminde yukarıda ifade ettiğimiz gibi Türk Patent Enstitüsü başvurucunun gerçek hak sahibi olup olmadığına bakmaz veya benzerlik araştırması yapmaz. Bu nedenle pek çok haksız tescil ortaya çıkmakta ve elindeki haksız tescile dayanan kötüniyetli tescil sahipleri de diğer firmalara karşı ceza mahkemelerinden arama ve el koyma yapılamasını talep etmektedirler. Bu gibi durumlarda haksız tescil karşısında iyiniyetli firmalar mağdur olmakta, cihazlarına el konmaktadır ve akabinde maddimanevi tazminat davalarına yol açmaktadır. İşte bunun farkına varan özellikle büyükşehirlerdeki ceza hakimleri artık arama el koyma taleplerini reddetme eğilimi göstermektedirler. Bu karar belki incelemesiz tasarım sisteminden doğan sakıncaların önüne geçmekte biraz işe yarayabilir ama diğer taraftan kanunda açıkça kendisine verilmiş hakkı kullanmak isteyen gerçek ve iyiniyetli tescil sahiplerini önünü kapatmakta ve onları zarara uğratmaktadır. İyiniyetli tescil sahibi, tasarımının taklit yolu ile hangi firma tarafından ve hangi adreste üretildiğini veya satıldığını bilse dahi ceza mahkemesi arama el koyma talebini reddettiği için o adrese gidip suçüstü veya baskın yapamamaktadır. Ancak diğer taraftan küçük şehirlerdeki ceza mahkemelerinden arama el koyma kararlarının kabul edildiğini görüyoruz. Dolayısı ile burada kanunun uygulamasında bölgesel olarak bir çelişki görüyoruz. E- SONUÇ Kanaatimce ceza hakimlerinin arama ve el koyma talepleri karşısında yaşadıkları tedirginlikte haklılık payı vardır. Çünkü günümüzde haksız tescil oldukça yaygındır. Ancak ceza hakimlerinin incelemesiz tasarım sistemi ile ilgili tespit ve endişeleri yerinde olsa dahi arama el koyma taleplerinin hemen hemen hepsinin reddi yönündeki çözümü yanlış olmuştur. Hakimler önüne her gelen arama el koyma talebini kuvvetli şüphe olması halinde kabul etmelidir. Şikayetçi, mütecavizin taklit mal ürettiğini kuvvetli deliller ile ispat etmelidir. İspat külfetini yerine getirmez ise hakim talebi reddetmekte haklıdır.

10 Ancak uygulama bunun tam tersi örneklerle doludur. Şikayetçi taraf ispat külfetini yerine getirecek kuvvetli deliller sunmuş olsa dahi arama el koyma talebi reddedilmektedir. Ceza mahkemelerinin bu kararlarının zamanla mütecavizlerin cesaret kazanmasına yol açacağı kesindir. O nedenle Barolar veya Fikri Mülkiyet dernekleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların, oluşturulacak çeşitli platformlarda ceza hakimleri ile bir araya gelmeleri, uygulamada yaşanan sıkıntıları karşılıklı olarak konuşmaları ve mevzuatın doğru uygulanmasına yönelik çözüm arayışlarına girmeleri gerekmektedir. KAYNAKÇA - SULUK, Cahit, Tasarım Hukuku, Ankara TEKİNALP,Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul TEKİL, Müge, 554 Sayılı KHK çerçevesinde Endüstriyel Tasarım Kavramı ve Koruma Şartları, İstanbul YALÇINER, Uğur, Sınai Mülkiyetin İlkeleri, Ankara GÜNEŞ, İlhami, Endüstriyel Tasarım tescilinin sağladığı hukuksal ve cezai koruma ile uygulama sorunları, FMR 2007/3, s.17-18

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI Hülya ÇAYLI Tasarım Kavramı ve Korunma Şartları Fikir ve Sanat Eserleri Patent ve Faydalı Modeller Tasarımlar Tasarım hukuku anlamında ürün olmayan eserler Estetik tasarımlar

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21 1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 Örnek Marka Tescil Belgeleri 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 Marka Tescil başvurusunun toplam maliyetini hesap etmeden önce marka başvurusunu kaç 9 / 21 sınıfta yapacağımızı belirlememiz

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (İPTALİ) DAVASI

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (İPTALİ) DAVASI AVUKAT Dr. Cahit SULUK csuluk@hotmail.com AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ * ** *** TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (İPTALİ) DAVASI I. GİRİŞ Türkiye de tasarımlar, Gümrük Birliği sürecinde ilk kez 1995

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Tasarım Nedir? Tasarım nesnel çevreyi gereksinimlerine uyarlama sürecidir. Herkesin aynı işlediği konuyu kişisel farklarınızla

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 MARKA NEDİR? MarkKHK 5., 7. ve 8. maddeler. 5. MD: Markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 20.07.2017 belce@eryigithukuk.com 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sınai haklara ilişkin kanun hükmünde

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU Av. Dr. Cahit SULUK suluk@suluk.com.tr 08 Şubat 2017 İstanbul Ticaret Odası ŞİRKET VARLIKLARI MADDİ VARLIKLAR Donanım Ekipman Makine- araç gereç Bina Araç- vasıta Stok

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR

COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR 1 COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR AV. EKIN KARAKUŞ ÖCAL 2 GENEL Kimler Başvuru Yapabilir? Coğrafi İşaretleri Kimler Kullanabilir? Coğrafi İşaret Nasıl Kullanılır? Coğrafi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Büyük haksızlık en sonunda ortadan kalktı!

Büyük haksızlık en sonunda ortadan kalktı! ANAYASA MAHKEMESİ FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURUSU YAYINLANDIĞINDA İTİRAZ ETMEYENLERİN DAVA AÇAMAYACAĞINA İLİŞKİN 551 SAYILI PATENTLERİN KORUNMASI HAKKINDA KHK' NIN 165/3. FIKRASINI İPTAL ETTİ. Büyük haksızlık

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI Bu sistem ile; üretim yöntemi, ürünlerin kullanım amacı, fonksiyonel

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. MARKA BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ HAKLAR

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

işaretleri içerir. (1) (2)

işaretleri içerir. (1) (2) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip

Detaylı

Sınai Mülkiyet Föyü 2017 GİRİŞ ORTAK HÜKÜMLER

Sınai Mülkiyet Föyü 2017 GİRİŞ ORTAK HÜKÜMLER 1 GİRİŞ Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında yayımlanan kanun hükmünde kararnameler ilk olarak 27 Haziran 1995 tarihinde hazırlanmıştı. Bu aşamada öncelikle marka,

Detaylı

Yönetmelik çalışmaları devam etmekte olup yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır.

Yönetmelik çalışmaları devam etmekte olup yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır. www.anadolupatent.com Değerli dostlar, Uzun zamandır çalışmaları devam eden Sınai Mülkiyet Kanunu 22 Aralık 2016 tarihinde TBMM de kabul edilerek 10 Ocak 2017 tarihinde 29944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI GİRİŞ Marka hakkının kötüye kullanılması, markanın yasada öngörülen amacına ve kendisinden beklenen iktisadi işlevlerine aykırı

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü Türk Patent Enstitüsü Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları «Marka» Mahmut ÇELİKBİLEK Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yardımcısı mahmut.celikbilek@tpe.gov.tr 2 Sunum İçeriği

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri Endüstriyel Tasarım Nedir? Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve / veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER. 22 ile birlikte marka hukukuna ilişkin

MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER. 22 ile birlikte marka hukukuna ilişkin MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER Enes ÖZ 21 ÖZ 10.01.2017 tarihli, 29944 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlük kazanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu1 22 ile birlikte marka hukukuna

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Farklı, değişik, yeni fikirler ve buluşların geliştirilmesini ve uygulanmasını ifade eden İnovasyon ( Yenilikçilik ), yenilikçi buluş özelliği içermesi hallerinde, yeni

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

TASARIMIN ÖNEMİ. IKEA nın patronu. Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi.

TASARIMIN ÖNEMİ. IKEA nın patronu. Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi. SINAİ HAKLAR TASARIMIN ÖNEMİ IKEA nın patronu Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi. BAŞARILI TASARIMA ÖRNEK COCA COLA ŞİŞESİ NOKIA ERICSON FARKLI TASARIMLAR Tasarımcıdan, hem modern

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI

ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI KOBİ lerin tasarıma bakışı KOBİ ler, firma içinde tasarımcı bulundurmaktan veya dışarıdan tasarım hizmeti satın almaktan kaçınmaktadırlar. Bu işi parasal yük olarak gören işletmeler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 15 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK452/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI63/13 Başvurucu Safet Voca Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nin başvurucularda tüm evrakın İngilizce çevirisinin talebi

Detaylı

18 Temmuz 1995 te, TRT bu talebi 2954 sayılı yasanın 27. Maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.

18 Temmuz 1995 te, TRT bu talebi 2954 sayılı yasanın 27. Maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Mahmut ALINAK/Türkiye Davası 30514/96 17 Ekim 2000 Başvuranın cevap verme hakkıyla ilgili işlemler Başvuran, 17 Temmuz 1995 de TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) Hukuk Müşavirliği ne 13 Temmuz 1995

Detaylı

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu.

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. YARGI KARARLARI HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN YARGI KARARLARI Patent Tescil Süreci, Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi Nezdinde

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ V XIX GİRİŞ ^ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TESCİLLİ MARKANIN KORUNMASI 1. MARKA KAVRAMI, MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ 3 I- MARKA KAVRAMI 3 II- MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ

Detaylı

MARKA HUKUKU. Bkz, s.55, erişim

MARKA HUKUKU. Bkz,  s.55, erişim MARKA HUKUKU I) GENEL OLARAK MARKA A) Tanım Marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 5. maddesinde bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG 20 Ekim 2005 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Semineri

Endüstriyel Tasarım Semineri Endüstriyel Tasarım Semineri ŞENGÜL KULTUFAN BİLGİLİ MÜHENDİS 17/10/2011 Ankara Tasarımların Tarihçesi Dünyada ilk kez 1711 yılında Fransa nın Lyon kentinde tekstil dokumalarıyla ilgili tasarımların korunması

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Mayıs 2012 Nr. Ref.: RK247/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 95/11 Başvurucu Hajrije Behrami ve reşit olmayan kızı Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. nr. 1230/2010 sayı ve 15 Şubat 2011

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG 4 Temmuz 2006 İşbu karar AİHS nin 44 2 maddesinde belirtilen

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/26985 Karar No. 2015/24025 Tarihi: 03.07.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı