GENEL OLARAK TASARIM TESCİLİ VE KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMA SORUNU GENERALLY REGISTER OF DESIGN AND EXECUTION PROBLEMS OF MEASURES OF PROTECTION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL OLARAK TASARIM TESCİLİ VE KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMA SORUNU GENERALLY REGISTER OF DESIGN AND EXECUTION PROBLEMS OF MEASURES OF PROTECTION"

Transkript

1 GENEL OLARAK TASARIM TESCİLİ VE KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMA SORUNU GENERALLY REGISTER OF DESIGN AND EXECUTION PROBLEMS OF MEASURES OF PROTECTION Av. Çiğdem ŞELLİ DİLEK 1. Özet: Türk Hukuk Sisteminde bir tasarımın tescil alabilmesi için yeni ve ayırt edicilik vasfına haiz olması gerekmektedir. Ancak Türk Patent Enstitüsü başvuru esnasında itiraz gelmediği sürece tasarımın Dünya ve Türkiye ölçeğinde gerçekten yenilik ve ayırt edicilik vasfına haiz olup olmadığına bakmamaktadır. Böylece zaman zaman bu koşulları taşımayan tasarımlarda tescil alabilmektedir. Böyle bir durumda asıl hak sahibi hakkını ilgili 554 sayılı KHK ye göre değil de haksız rekabet hükümlerine göre korumak zorunda kalmaktadır. Ayrıca tasarım başvurularının yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığına bakılmaksızın tescile kavuşması bu konuda açılan davaların gün geçtikçe çoğalmasına neden olmaktadır. Bu yoğunluk altında bunalan hakimler ise şikayetçinin gerçekten hak sahibi olup olmadığını tam olarak tespit edemediklerinden dolayı şikayet ve koruma tedbir taleplerinin çoğunu reddetme eğilimine girmektedirler. Abstract: In order that a design can be registered within the Turkish law system, it must be new and have a distinctive character. However, the Turkish Patent Institute, as far as no objections are posed during the phase of request, does not care whether or not this design is really new and have a distinct character at the scale of World and Turkey. Thus, those designs which are not bearing such characteristics may also be registered from time to time. In such a situation, the exact right holder has to protect its right not according to the provisions of Decree 554 Carrying Force of Law but to the provisions dealing with the unfair competition. Furthermore, the registration of design requests without taking into care whether they are new and bear a distinct character, has been day by day giving rise to the increasing of lawsuits commenced in this regard. Those judges who are becoming exasperated under such an intensity of lawsuits, because of not being capable to exactly determine whether or not the complainer is the exact right holder, are being driven into the trend of refusing most of such complaints and protective measures. 1 Ankara Barosuna kayıtlı avukat

2 A- ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR? a. Giriş 554 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 3. maddesinde tanımlanan şekli ile tasarım; bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütünü ifade eder. Tasarım olarak tanımlanan bütün, iki boyutlu olabileceği gibi üç boyutlu da olabilir. Tasarım ürünün sadece görünüm özellikleri ile ilgili bulunmakta, patent ve faydalı modelde olduğu gibi ürünün teknik özelliklerini kapsamamaktadır. b. Tasarım Çeşitleri Endüstriyel tasarımlar korunma kapsamı ve hak sahibine tanıdığı haklar bakımından ikiye ayrılır: 1. Tescilsiz tasarımlar 2. Tescilli tasarımlar 1.Tescilsiz tasarımlar: 554 sayılı Endüstriyel Tasarımlar KHK sinde tescilsiz tasarımların korunmasından bahsedilmemiştir. Yine aynı şekilde tescilsiz tasarımların uluslararası korunmasıyla ilgili hukuksal bir düzenleme de yoktur. Tescilsiz tasarımların korunma yollarından en etkilisi haksız rekabet hükümlerine göre korumadır. Bu konuya tasarımın haksız rekabet hükümlerine göre korunması ve tasarım hakkına tecavüz konusunda değinilecektir. 2. Tescilli tasarımlar: Bu tip tasarımlar hak sahibi veya tasarımcı tarafından Türk Patent Enstitüsü nezdinde kendi adlarına tescil ettirilmiş ve resmi olarak koruma sağlanmış tasarımlardır. Tescille tasarımcıya tanınan mutlak hak menfi ve müspet yönleri ile işlev görür hale gelir. Hak sahibi tescille kazandığı mutlak hak sayesinde tasarım üzerinde her türlü borçlandırıcı tasarrufu yapabilir. Tasarımını 3. kişilere karşı koruyabilir. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARDA TESCİLLE KORUMA KOŞULLARI Bir tasarımın tescille korunabilmesi için o tasarımın yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir. Aşağıda yenilik ve ayırt edicilik kriterlerine kısaca değinilmiştir. a. TESCİL İÇİN ARANAN ŞARTLAR

3 1. Yenilik: Bu kriter 554 sayılı KHK nin 6/1 maddesinde şöyle ifade edilmiştir: Bir tasarımın aynısı başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir. Görülüyor ki, bir tasarımın yeni olduğunu kabul edilmesi için o tasarımın başvuru anından önce başka kişilerce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması gerekmektedir. Aksi halde tescil başvurusuna konu olan tasarım yenilik şartını taşımayacaktır. Yenilik şartının gerçekleşmesi için başvurucu tarafından da başvuru tarihinden itibaren 12 aydan daha eskiye dayanan bir kullanım olmamalıdır. En fazla 12 ay süren bu period, grace period olarak adlandırılır. Bu süre içinde tasarım yenilik vasfını haizdir. Ancak tasarım bizzat sahibi veya onun izin verdiği kişiler tarafından dahi kamuya sunulduktan sonra 12 aylık süre geçmiş ise artık yenilik özelliği kalmaz. Nitekim, Yargıtay 11. HD nin aşağıdaki kararı da bu hususu doğrulamaktadır:.. Mahkemece iddia ve savunma ile dosya kapsamına göre, davacının tescil istediği tasarımın 1993 yılında kamuya sunulduğu, tescil başvurusunun ise tarihinde yapıldığı, tescil için 554 sayılı KHK nin 6. maddesinde aranan 7. ve 8. maddelerde anlam kazanan yenilik vasfının tasarım konusu emtiada bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanınla delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve 554 saılı Endüstriyel Tasarımların korunması Hakkındaki KHK nin 8. maddesinde 12 aylık süreyi başvuru için kesin bir şekilde belirlemiş olmasına ve eski tasarımlar yönünden yasada koruyucu bir hüküm getirilmemiş bulunmasına, koşulları oluştuğunda bu gibi tasarımların TTK nın haksız rekabete ilişkin hükümleri ile korunabileceklerine göre davacının temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanması gerekmiştir. (1998/ /659, ) Kaynak:FMR, 2001/3, s Tescili istenen tasarım ile daha evvel tescillenmiş bir tasarım arasında ufak tefek farklılıklar olması tescili istenen tasarımın yenilik şartını taşıdığı anlamına gelmez. Hukukumuzda bir tasarımın yeni sayılabilmesi için mutlak-objektif yenilik aranır 3. Tasarımcı dünyanın başka bir yerindeki tasarımdan habersiz olduğunu ispatlasa dahi mutlak yenik gereği bu tasarım yeni sayılmayacaktır 4. 2 Güneş, İLHAMİ, Endüstriyel Tasarım Tescilinin Sağladığı Hukuksal ve Cezai Koruma ile Uygulama Sorunları, FMR 2007/3, s.18 3 Suluk, CAHİT, Tasarım Hukuku, Ankara 2003, s Tekil, MÜGE, 554 sayılı KHK çerçevesinde Endüstriyel Tasarım Kavramı ve Koruma Şartları, İstanbul 1997, s. 244

4 2. Ayırt edici nitelik: Bahsi geçen kriter 554 sayılı KHK nin 7/1 maddesinde şöyle ifade edilmiştir: Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile ikinci fıkrada belirtilen herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.. Görülmektedir ki; bir tasarımın koruma kapsamına alınması için yenilik kriterinin yanında ayırt edicilik kriterine de sahip olması gerekmektedir. İlgili KHK burada özellikle bilgilenmiş kullanıcının ayırt etme kriterini göz önüne almıştır. Demek ki burada göz önüne alınması gereken sıradan bir insan zekası değil; tasarımın bulunduğu sektörle ilgili ve bağlantılı kişilerin zihninde ayırt edilebilir olması şartı aranacaktır. Bu noktada ürünün genel görünümüne bakılır. Ürünün genel görünümü, 554 sayılı KHK2nin 7/2 maddesinde belirtilen tasarımlardan belirgin şekilde farklı ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir. Tescili istenen ürünün ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı konusunda bir başka kriter ise kıyas yapılan ürünlerin ortak noktalarının ne kadar çok olduğudur. Burada ayırt edici niteliğin varlığını kabul etmek için iki üründeki farklılıklar değil ortak noktalar göz önünde bulundurulur. İki ürün arasında ortak nokta hayli fazla ise tescili istenen tasarımın ayırt edici niteliği taşıdığı söylenemez. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise tescili istenen tasarımın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmamasıdır. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan bir tasarımın tescili istendiği takdirde, bu tasarım yenilik ve ayırt edici niteliğe haiz olsa dahi bu talep Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedilecektir. Bu konu 554 sayılı KHK nin 9. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar koruma kapsamı dışındadır Örneğin öldürme, yaralama amaçlı cihazlar. Bu tür ürünler başka kanunlarda koruma kapsamı içinde üretiliyor veya satılıyor olsa dahi tasarım tescil koruması sözkonusu olamaz 5. Tescil uygulamasında TPE yenilik ve ayırt edicilik incelemesini ancak itiraz olduktan sonra yapabilmektedir. Genellikle itiraz yolu atlandığından bu inceleme ve değerlendirme mahkemelere düşmektedir. Esas incelemenin başlangıçta yapılmaması uygulamada pek çok soruna yol açmaktadır.daha önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuş ve/veya başkası adına tescili bir tasarım tescil edilebilmekte ve kararnamenin hukuki ve cezai koruma hükümleri işletilerek rakip firmalara telafisi zor zararlar verilebilmektedir. Öte yandan kolayca alınan tescile güvenerek yapılan yatırımlar risk altında kalmaktadır 6. 5 Yalçıner, s Güneş, s.30

5 b. TESCİLİN KORUMA SÜRESİ Türk Hukukunda tasarımlar 25 yıl korunur. FSEK hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 25 yıllık süre sona erince ya da süre uzatılmazsa, tasarım serbest hale gelir 7. Bu süre blok halinde kabul edilmemiş olup 5 er yıllık dönemler halinde yenilenmesi gerekir 8. TRIPS de minimum süre en az 10 yıl olarak öngörülmüştür sayılı KHK de öngörülen 5 yıllık koruma süresi başvurunun yapıldığı andan itibaren başlar. Azami 25 yıl olan tasarım koruma süresinden yararlanan tasarımlar oldukça azdır. Çünkü tasarım genelde moda ile yakından ilgilidir. Koruma kapsamına alınan örneğin bir sandalye tasarımı 2-3 yıl içinde orjinalliğini yitirecektir 10. Tescil sahibinin hakkını koruması açısından da bu süreler önem taşımaktadır. Koruma süresi başvuru anından itibaren başlamaktadır. Ancak başvuru sahibi, tasarım yayınlanmadan evvel 3. kişilerin bundan haberdar olma imkanları olmaması nedeni ile tecavüz ve ceza davalarını ancak tasarım tescili yayına çıktıktan sonra açabilir. Ancak tecavüz eden başvurunun kapsamından ihtarname vs. ile haberdar edilmişse başvuru sahibi yayından önce de tecavüz edene karşı dava açabilecektir 11. c.tescil KORUMASININ KAPSAMI Tasarım tescil korumasının kapsamı 554 sayılı KHK nin 17. maddesinde belirtilmiştir: Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez,ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz Görüldüğü gibi ilgili mevzuat açık bir şekilde tasarımdan doğan hakkın sadece hak sahibinin olduğunu belirtmiştir. Yine ilgili madde gereğince 3. kişilerin bahsi geçen eylem ve girişimlerini engelleyebilecektir. Demek ki bahsi geçen madde tescilin kapsamı ile ilgili olarak hak sahibine bir takım hak ve yetkiler vermiştir. Bu da tasarım hakkının sınırını oluşturmaktadır. Ticari amaçla kullanım ve elde bulundurma yasaklanmış iken özel amaçlı kullanım yasaklanmamıştır. Dolayısı ile 3. bir kişi tescilli bir tasarımı özel veya kişisel kullanım için elinde bulundurabilir. Yine deneme kullanımları da serbesttir. Bu durum yeni fikirlerin çıkması gerekliliği karşısında bazen bir zorunluluk olmaktadır dolayısı ile tescilli tasarımın deneme amaçlı kullanılmasında bir sakınca yoktur. Tasarım hakkı sahibinin hakları arasında tasarım hakkının devri, lisans verilmesi vs. durumları da sayabiliriz. 7 Tekinalp, ÜNAL, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2002, s Suluk, s Suluk, s Suluk, s Suluk, s.285

6 C- İNCELEMESİZ TASARIM SİSTEMİ: a. Genel Olarak Tasarım tescil sisteminde markalarda olduğu gibi esastan inceleme sistemini görememekteyiz. 554 sayılı KHK nin 32. maddesi hükmüne göre ; Türk Patent Enstitüsü yapılan tasarım tescil başvurularını 3. madde kapsamında ve 26. ve 28. meddede belirtilen şekil şartlarına uygunluğu bakımından inceler. Eğer anılan hükümlerde belirtilen şekil şartlarına bir aykırılık yok ise TPE bu tescil başvurusunu kabul eder. Görüldüğü üzere TPE tasarım incelemesinde hiçbir şekilde esasa inmemektedir. Kötüniyetli bir başvurucu anonim bir tasarımı tescil talebinde bulunsa dahi TPE bu tasarım başvurusunu resen reddedemez. Ancak bu tasarım başvurusu yayınlandığında itiraz gelirse itiraz üzerine inceleme yapar ve gerekirse reddeder. TPE şekli incelemeden sonra bir eksiklik görse dahi başvuruyu derhal reddetmez. Başvuru sahibine bildirimde bulunarak sözkonusu eksikliklerin yönetmelikte belirtilen süre içinde (1 ay) giderilmesini ister. Eksiklik başvurucu tarafından giderildiği takdirde tescil başvurusu ilk yapıldığı tarih itibari ile kesinleşir. İncelemesiz tasarım sistemi uygulamada pek çok sıkıntılar doğurmaktadır. Kötüniyetli başvurucular anonim tasarımları adlarına tescilleyebilmekte veya başka bir şahsın hak sahibi olduğu ve piyasada kullandığı bir tasarımın kendi isimlerine tescillenmesini isteyebilmektedirler. Esastan inceleme yapmayan TPE doğal olarak şekli olarak eksilik yok ise tasarımın yayınına karar verir.bültenlerin takip edilmemesi halinde itiraz olanağı kalmayacağından bundan sonra tek yol haksız tescil alan 3. kişiye karşı hükümsüzlük davası açmaktır. Görülüyor ki; incelemesiz tasarım sistemi bazen asıl hak sahiplerini hiç hak etmedikleri halde zaman ve emek kaybına yol açan hukuk mücadelesinin içine itebilmektedir. Bunu engellemek ve haksız ve yıpratıcı muamelelere maruz kalmamak için tasarım üreten kişiler tasarımlarını mutlaka TPE nezdinde koruma altına almalı ve TPE bültenlerini takip etmelidir. Böylelikle tasarımcı veya haksız tescilden dolayı mağdur olan kişi yıllarca sürecek hükümsüzlük, tazminat, ceza davaları gibi davalar ile karşı karşıya kalmayacaktır. Tescilli tasarýmýn, tescilsiz bir tasarýma üstünlükleri ºöyle sýralanabilir: a) Tescilli tasarým, sahibine tekel hakký verir. b) Tescilli tasarým, sahibini daha güvenilir bir ortamda korur. c) Tescilli bir tasarým, topluma derli toplu bilgi kaynağý sağlar. d) Uluslararasý anlaºmalardaki rüçhan hakkýndan (öncelik hakký) faydalanma. e) Ayný anda yapýlan iki tasarýmdan, önce tescil edilen korunur Suluk,Cahit, Tasarım Tescilinin Önemi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, makale bkz.

7 b. Tasarımın haksız rekabet hükümlerine göre korunması Burada özellikle tasarımını tescil ettirmemiş hak sahiplerinin haklarının haksız rekabet hükümlerine göre korunmasından bahsedeceğim. Günümüzde çoğu firma sahibi hala tasarımlarını tescil ettirme girişiminde bulunmamaktadırlar. Bunun nedeni ekonomik şartlar olabileceği gibi, özellikle mobilya, halı, tekstil vs. sektörlerde modanın hızla değişmesi de olabilir. Hızla değişen moda karşısında üreticiler tescil ettirme masraf ve zahmetine pek katlanmak istememektedirler. Ancak durum böyle olunca tescilsiz kullandıkları tasarımlarını başka firmalar kendi adlarına tescil ettirebilmekte ve tescili asıl hak sahibine yani o güne kadar tescilsiz olarak kullanan firma sahibine karşı silah olarak kullanabilmektedirler. 554 sayılı KHK nin 23. maddesinde ilk kullanıcının iyiniyetli,sonraki başvurucunun da iyiniyetli olması hali düzenlenmiştir. Bu takdirde başvurucu ilk kullanıcının kullanımını engelleme yetkisi yoktur. Ancak bu durum ender rastlanacak bir durumdur. Daha çok rastladığımız durum ise az önce bahsettiğimiz gibi başvurucunun daha evvel bu tasarımın tescilsiz olarak kullanımından faydalanarak o tasarımı bile bile adına tescil ettirmesidir. Bu durumda kanaatimce Ticaret Kanunun 57/5 hükmüne dayanmak gerekmektedir. 57/5 maddesinin özellikle başkasının iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmeyerek satışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak bölümü bahsettiğimiz durumu düzenlemektedir.böyle bir durumun varlığı halinde önceki asıl hak sahibi 554 sayılı KHK nin 44/2 maddesi ve 43(c ) maddesine dayanarak ve TTK 57/5 maddesini gerekçe göstererek haksız tescilin hükümsüzlüğünü talep edebilir. 554 sayılı KHK nin 1. maddesi tescilsiz tasarımların genel hükümlere göre korunması gerektiğini belirtmektedir. Yargıtay 11. HD tarih 3314 E., 5431 K., numaralı kararında şu şekilde konuyu açıklamıştır:..554 sayılı KHK nin 1. maddesi uyarınca Endüstriyel tasarım tescil edilmemiş ise şartların oluşması halinde TTK 56. ve devamı maddelerinin uygulanmasının mümkün bulunmasına Her ne kadar önceki tescilsiz kullanıcı ve asıl hak sahibi TTK genel hükümlere göre korunsa dahi; tescil sahibi tarafından incelemesiz tasarım sisteminden kaynaklanan çok yıpratıcı muamelelere maruz kalabilmektedir. Kronolojik olarak TPE ilk başvuran tescili alabilmesi nedeni ile bu şekilde tescili ele geçiren şahıs asıl hak sahibine tescilden kaynaklan tüm koruma tedbirlerine başvurabilmektedir. Örneğin, tecavüzün tespitini isteyebilmekte, tespitin ulusal gazetelerde yayınlatabilmekte, tecavüz olduğu iddia edile tasarımların üretildiği makine ve cihazlara el konulmasını vs. isteyebilmektedir. Dolayısı 13 Suluk, s.673

8 ile piyasada yıllarca üretim yapan ve itibar elde eden firmalar tescilin başka birine geçmesi ile bir anda taklitçi pozisyonuna düşürülebilmektedirler. Bu raddeden sonra tescil almamış olan asıl hak sahibi sadece TTK 57/5 hükmüne ve 554 sayılı KHK nin 43 (c) maddesine sarılabilmektedir. D- TASARIM HAKKINA TECAVÜZ VE KORUMA TEDBİRLERİ a. Tecavüz halinde tescil sahibinin yasal hakları ve koruma tedbirleri: Tescil sahibi tasarımına tecavüz vukubulduğu takdirde öncelikle mütecavizi ihtarla uyararak ihlaline son vermesini isteyebilir. Mütecavizin tecavüz teşkil eden fiillerine son vermemesi halinde tescil sahibi hukuk davası açarak 554 sayılı KHK nin 49. maddesinde sayılan taleplerde bulunabilir. Bu talepler ; Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti,tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlemesi talebi, tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi, tecavüz yolu ile üretilen ürünlere ve araçlara el konulması talebi,el konulan araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınması talebi, tecavüze devamı önlemek için tedbir talepleri, mütecaviz aleyhine verilen mahkeme kararının ilanı talebidir. Tasarım hakkı tecavüze uğrayan bir kişi bunlardan birini veya birkaçını talep ederek mütecavize karşı dava açabilir. Ayrıca tescil sahibi tecavüz edenlere karşı suç duyurusunda bulunarak mütecavizler hakkında ceza davası açılmasını sağlayabilir. b.tescil sahibi olmaksızın hak sahibinin yasal hakları Tescil sahibi olmayan tasarım sahibi, tecavüz halinde yukarıda izah edildiği üzere genel hükümlere dayanacaktır. TTK haksız rekabet hükümlerine göre haksız rekabeti tespit ettirebilir, tasarım tescilli ise hükümsüzlüğünü talep edebilir ve maddi-manevi zararının tazimini talep edebilir. Bu konuya yukarıda değindiğim için ayrıntıya girmeyeceğim. c.uygulamada koruma tedbirlerinin ne ölçüde uygulandığı sorunu Usulüne uygun tasarım tescil başvurusu yapan veya tescil belgesi almış olan bir gerçek veya tüzel kişi tescilden kaynaklanan hukuksal koruma ile tasarımına tecavüzde bulunanlara karşı yasal işlem yapabilecek ve koruma tedbirlerine başvurabilecektir. Bu hak 554 sayılı KHK nin 48. ve 49. maddeleri ile tasarım hakkı sahibine tanınmıştır. İlgili maddeler uyarınca, hakkı tecavüze uğrayan bir tasarım sahibi, mütecavizin taklit mallarını ürettiği makine ve ekipmanlarına el koymak isterse gideceği adreslerden birincisi savcılık kanalı ile ceza mahkemeleri, ikincisi hukuk mahkemeleri olacaktır.

9 Ancak durum böyle olmakla birlikte uygulamada sorunlar yaşanmakta ve tescilli tasarım sahipleri mağdur edilmektedir. Özellikle son yıllarda tasarım tescil başvurularının çoğalması ile birlikte tescilli tasarımlara yönelen tecavüzler artmıştır. Bunun neticesinde tasarımı tecavüze uğrayan pek çok tasarım sahibi savcılık kanalı ile ceza mahkemelerine başvurmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu hak 554 sayılı KHK ile tescil sahibine tanınmış iken, özellikle büyük şehirlerde Ceza mahkemelerinin pek çoğu tescil sahibinin mütecaviz aleyhine istediği arama ve el koyma taleplerini reddetmektedir. Bunun nedeni tescil sayısının fazlalığı nedeni ile ceza mahkemelerine yapılan arama ve el koyma taleplerinin artması ve ceza mahkemelerinin de bu yoğunlukla uğraşmak istemeyip topu hukuk mahkemelerine atmak istemesidir. Bu birinci nedendir. İkinci neden ise incelemesiz tasarım sistemidir. İncelemesiz tasarım sisteminde yukarıda ifade ettiğimiz gibi Türk Patent Enstitüsü başvurucunun gerçek hak sahibi olup olmadığına bakmaz veya benzerlik araştırması yapmaz. Bu nedenle pek çok haksız tescil ortaya çıkmakta ve elindeki haksız tescile dayanan kötüniyetli tescil sahipleri de diğer firmalara karşı ceza mahkemelerinden arama ve el koyma yapılamasını talep etmektedirler. Bu gibi durumlarda haksız tescil karşısında iyiniyetli firmalar mağdur olmakta, cihazlarına el konmaktadır ve akabinde maddimanevi tazminat davalarına yol açmaktadır. İşte bunun farkına varan özellikle büyükşehirlerdeki ceza hakimleri artık arama el koyma taleplerini reddetme eğilimi göstermektedirler. Bu karar belki incelemesiz tasarım sisteminden doğan sakıncaların önüne geçmekte biraz işe yarayabilir ama diğer taraftan kanunda açıkça kendisine verilmiş hakkı kullanmak isteyen gerçek ve iyiniyetli tescil sahiplerini önünü kapatmakta ve onları zarara uğratmaktadır. İyiniyetli tescil sahibi, tasarımının taklit yolu ile hangi firma tarafından ve hangi adreste üretildiğini veya satıldığını bilse dahi ceza mahkemesi arama el koyma talebini reddettiği için o adrese gidip suçüstü veya baskın yapamamaktadır. Ancak diğer taraftan küçük şehirlerdeki ceza mahkemelerinden arama el koyma kararlarının kabul edildiğini görüyoruz. Dolayısı ile burada kanunun uygulamasında bölgesel olarak bir çelişki görüyoruz. E- SONUÇ Kanaatimce ceza hakimlerinin arama ve el koyma talepleri karşısında yaşadıkları tedirginlikte haklılık payı vardır. Çünkü günümüzde haksız tescil oldukça yaygındır. Ancak ceza hakimlerinin incelemesiz tasarım sistemi ile ilgili tespit ve endişeleri yerinde olsa dahi arama el koyma taleplerinin hemen hemen hepsinin reddi yönündeki çözümü yanlış olmuştur. Hakimler önüne her gelen arama el koyma talebini kuvvetli şüphe olması halinde kabul etmelidir. Şikayetçi, mütecavizin taklit mal ürettiğini kuvvetli deliller ile ispat etmelidir. İspat külfetini yerine getirmez ise hakim talebi reddetmekte haklıdır.

10 Ancak uygulama bunun tam tersi örneklerle doludur. Şikayetçi taraf ispat külfetini yerine getirecek kuvvetli deliller sunmuş olsa dahi arama el koyma talebi reddedilmektedir. Ceza mahkemelerinin bu kararlarının zamanla mütecavizlerin cesaret kazanmasına yol açacağı kesindir. O nedenle Barolar veya Fikri Mülkiyet dernekleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların, oluşturulacak çeşitli platformlarda ceza hakimleri ile bir araya gelmeleri, uygulamada yaşanan sıkıntıları karşılıklı olarak konuşmaları ve mevzuatın doğru uygulanmasına yönelik çözüm arayışlarına girmeleri gerekmektedir. KAYNAKÇA - SULUK, Cahit, Tasarım Hukuku, Ankara TEKİNALP,Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul TEKİL, Müge, 554 Sayılı KHK çerçevesinde Endüstriyel Tasarım Kavramı ve Koruma Şartları, İstanbul YALÇINER, Uğur, Sınai Mülkiyetin İlkeleri, Ankara GÜNEŞ, İlhami, Endüstriyel Tasarım tescilinin sağladığı hukuksal ve cezai koruma ile uygulama sorunları, FMR 2007/3, s.17-18

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI Hülya ÇAYLI Tasarım Kavramı ve Korunma Şartları Fikir ve Sanat Eserleri Patent ve Faydalı Modeller Tasarımlar Tasarım hukuku anlamında ürün olmayan eserler Estetik tasarımlar

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 MARKA NEDİR? MarkKHK 5., 7. ve 8. maddeler. 5. MD: Markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Tasarım Nedir? Tasarım nesnel çevreyi gereksinimlerine uyarlama sürecidir. Herkesin aynı işlediği konuyu kişisel farklarınızla

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. MARKA BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ HAKLAR

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (İPTALİ) DAVASI

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (İPTALİ) DAVASI AVUKAT Dr. Cahit SULUK csuluk@hotmail.com AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ * ** *** TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (İPTALİ) DAVASI I. GİRİŞ Türkiye de tasarımlar, Gümrük Birliği sürecinde ilk kez 1995

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI Bu sistem ile; üretim yöntemi, ürünlerin kullanım amacı, fonksiyonel

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Büyük haksızlık en sonunda ortadan kalktı!

Büyük haksızlık en sonunda ortadan kalktı! ANAYASA MAHKEMESİ FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURUSU YAYINLANDIĞINDA İTİRAZ ETMEYENLERİN DAVA AÇAMAYACAĞINA İLİŞKİN 551 SAYILI PATENTLERİN KORUNMASI HAKKINDA KHK' NIN 165/3. FIKRASINI İPTAL ETTİ. Büyük haksızlık

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

işaretleri içerir. (1) (2)

işaretleri içerir. (1) (2) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI GİRİŞ Marka hakkının kötüye kullanılması, markanın yasada öngörülen amacına ve kendisinden beklenen iktisadi işlevlerine aykırı

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

TASARIMIN ÖNEMİ. IKEA nın patronu. Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi.

TASARIMIN ÖNEMİ. IKEA nın patronu. Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi. SINAİ HAKLAR TASARIMIN ÖNEMİ IKEA nın patronu Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi. BAŞARILI TASARIMA ÖRNEK COCA COLA ŞİŞESİ NOKIA ERICSON FARKLI TASARIMLAR Tasarımcıdan, hem modern

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI

ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI KOBİ lerin tasarıma bakışı KOBİ ler, firma içinde tasarımcı bulundurmaktan veya dışarıdan tasarım hizmeti satın almaktan kaçınmaktadırlar. Bu işi parasal yük olarak gören işletmeler

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 19.03.2013 Sayısı : 1 C 12.12 Türk işçileri, diğer işçilere oranla ikamet belgeleri için belirgin oranda daha yüksek bir harç ödemek zorunda

Detaylı

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Farklı, değişik, yeni fikirler ve buluşların geliştirilmesini ve uygulanmasını ifade eden İnovasyon ( Yenilikçilik ), yenilikçi buluş özelliği içermesi hallerinde, yeni

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri Endüstriyel Tasarım Nedir? Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve / veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ V XIX GİRİŞ ^ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TESCİLLİ MARKANIN KORUNMASI 1. MARKA KAVRAMI, MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ 3 I- MARKA KAVRAMI 3 II- MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu.

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. YARGI KARARLARI HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN YARGI KARARLARI Patent Tescil Süreci, Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi Nezdinde

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE 19 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28446 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ Amaç HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları

556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları 556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları Av. Yasemin KENAROĞLU* * İstanbul Barosu. Av. Yasemin KENAROĞLU 1. Giriş Geçtiğimiz haftalarda, Ankara 3. Fikri

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Endüstriyel tasarımların korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Korumadan Yararlanacak Kişiler ve Uluslararası Anlaşmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ğ) Sınıf: Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünlerin Locarno Anlaşmasına göre uluslararası sınıf kodunu,

ğ) Sınıf: Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünlerin Locarno Anlaşmasına göre uluslararası sınıf kodunu, TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Korumadan Yararlanacak Kişiler ve Uluslararası Anlaşmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ Değeri Tespiti: Hukuk Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında değeri tespiti de bulunmaktadır. Bu tespitler yapılırken, değerinin

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Şubat 2013 Nr. Ref.: RK 381/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI24/11 Başvurucu Ali Buzhala Prizren Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 593/2010 sayı ve 20 Ocak 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Bu Tebliğde, 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Korumadan Yararlanacak Kişiler ve Uluslararası Anlaşmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 1047/07 Mehmet Mevlüt ASLAN / Türkiye Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 11. GRUP :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER : HAMİT SARAK

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212 Anahtar Sözcükler: Nisbi vekalet ücreti, maktu vekalet ücreti, hak arama özgürlüğü, mahkemeye erişim hakkı Özet: Gerçekte hak edilen tazminat miktarı kestirilemeyen, çözümü davanın her iki tarafı için

Detaylı

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 İÇERİK Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 Mersin TTO Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Koordinatörlüğü Çalışma Esasları..6

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI ÖNERİLEN BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 3 MADDE

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI GİRİŞ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biriside, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Belirsiz Alacak ve Tespit Davası başlıklı 107.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) Hazırlayan: Mustafa Volkan ULUÇAY Danıştay Tetkik Hakimi KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı