GENEL OLARAK TASARIM TESCİLİ VE KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMA SORUNU GENERALLY REGISTER OF DESIGN AND EXECUTION PROBLEMS OF MEASURES OF PROTECTION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL OLARAK TASARIM TESCİLİ VE KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMA SORUNU GENERALLY REGISTER OF DESIGN AND EXECUTION PROBLEMS OF MEASURES OF PROTECTION"

Transkript

1 GENEL OLARAK TASARIM TESCİLİ VE KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMA SORUNU GENERALLY REGISTER OF DESIGN AND EXECUTION PROBLEMS OF MEASURES OF PROTECTION Av. Çiğdem ŞELLİ DİLEK 1. Özet: Türk Hukuk Sisteminde bir tasarımın tescil alabilmesi için yeni ve ayırt edicilik vasfına haiz olması gerekmektedir. Ancak Türk Patent Enstitüsü başvuru esnasında itiraz gelmediği sürece tasarımın Dünya ve Türkiye ölçeğinde gerçekten yenilik ve ayırt edicilik vasfına haiz olup olmadığına bakmamaktadır. Böylece zaman zaman bu koşulları taşımayan tasarımlarda tescil alabilmektedir. Böyle bir durumda asıl hak sahibi hakkını ilgili 554 sayılı KHK ye göre değil de haksız rekabet hükümlerine göre korumak zorunda kalmaktadır. Ayrıca tasarım başvurularının yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığına bakılmaksızın tescile kavuşması bu konuda açılan davaların gün geçtikçe çoğalmasına neden olmaktadır. Bu yoğunluk altında bunalan hakimler ise şikayetçinin gerçekten hak sahibi olup olmadığını tam olarak tespit edemediklerinden dolayı şikayet ve koruma tedbir taleplerinin çoğunu reddetme eğilimine girmektedirler. Abstract: In order that a design can be registered within the Turkish law system, it must be new and have a distinctive character. However, the Turkish Patent Institute, as far as no objections are posed during the phase of request, does not care whether or not this design is really new and have a distinct character at the scale of World and Turkey. Thus, those designs which are not bearing such characteristics may also be registered from time to time. In such a situation, the exact right holder has to protect its right not according to the provisions of Decree 554 Carrying Force of Law but to the provisions dealing with the unfair competition. Furthermore, the registration of design requests without taking into care whether they are new and bear a distinct character, has been day by day giving rise to the increasing of lawsuits commenced in this regard. Those judges who are becoming exasperated under such an intensity of lawsuits, because of not being capable to exactly determine whether or not the complainer is the exact right holder, are being driven into the trend of refusing most of such complaints and protective measures. 1 Ankara Barosuna kayıtlı avukat

2 A- ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR? a. Giriş 554 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 3. maddesinde tanımlanan şekli ile tasarım; bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütünü ifade eder. Tasarım olarak tanımlanan bütün, iki boyutlu olabileceği gibi üç boyutlu da olabilir. Tasarım ürünün sadece görünüm özellikleri ile ilgili bulunmakta, patent ve faydalı modelde olduğu gibi ürünün teknik özelliklerini kapsamamaktadır. b. Tasarım Çeşitleri Endüstriyel tasarımlar korunma kapsamı ve hak sahibine tanıdığı haklar bakımından ikiye ayrılır: 1. Tescilsiz tasarımlar 2. Tescilli tasarımlar 1.Tescilsiz tasarımlar: 554 sayılı Endüstriyel Tasarımlar KHK sinde tescilsiz tasarımların korunmasından bahsedilmemiştir. Yine aynı şekilde tescilsiz tasarımların uluslararası korunmasıyla ilgili hukuksal bir düzenleme de yoktur. Tescilsiz tasarımların korunma yollarından en etkilisi haksız rekabet hükümlerine göre korumadır. Bu konuya tasarımın haksız rekabet hükümlerine göre korunması ve tasarım hakkına tecavüz konusunda değinilecektir. 2. Tescilli tasarımlar: Bu tip tasarımlar hak sahibi veya tasarımcı tarafından Türk Patent Enstitüsü nezdinde kendi adlarına tescil ettirilmiş ve resmi olarak koruma sağlanmış tasarımlardır. Tescille tasarımcıya tanınan mutlak hak menfi ve müspet yönleri ile işlev görür hale gelir. Hak sahibi tescille kazandığı mutlak hak sayesinde tasarım üzerinde her türlü borçlandırıcı tasarrufu yapabilir. Tasarımını 3. kişilere karşı koruyabilir. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARDA TESCİLLE KORUMA KOŞULLARI Bir tasarımın tescille korunabilmesi için o tasarımın yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir. Aşağıda yenilik ve ayırt edicilik kriterlerine kısaca değinilmiştir. a. TESCİL İÇİN ARANAN ŞARTLAR

3 1. Yenilik: Bu kriter 554 sayılı KHK nin 6/1 maddesinde şöyle ifade edilmiştir: Bir tasarımın aynısı başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir. Görülüyor ki, bir tasarımın yeni olduğunu kabul edilmesi için o tasarımın başvuru anından önce başka kişilerce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması gerekmektedir. Aksi halde tescil başvurusuna konu olan tasarım yenilik şartını taşımayacaktır. Yenilik şartının gerçekleşmesi için başvurucu tarafından da başvuru tarihinden itibaren 12 aydan daha eskiye dayanan bir kullanım olmamalıdır. En fazla 12 ay süren bu period, grace period olarak adlandırılır. Bu süre içinde tasarım yenilik vasfını haizdir. Ancak tasarım bizzat sahibi veya onun izin verdiği kişiler tarafından dahi kamuya sunulduktan sonra 12 aylık süre geçmiş ise artık yenilik özelliği kalmaz. Nitekim, Yargıtay 11. HD nin aşağıdaki kararı da bu hususu doğrulamaktadır:.. Mahkemece iddia ve savunma ile dosya kapsamına göre, davacının tescil istediği tasarımın 1993 yılında kamuya sunulduğu, tescil başvurusunun ise tarihinde yapıldığı, tescil için 554 sayılı KHK nin 6. maddesinde aranan 7. ve 8. maddelerde anlam kazanan yenilik vasfının tasarım konusu emtiada bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanınla delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve 554 saılı Endüstriyel Tasarımların korunması Hakkındaki KHK nin 8. maddesinde 12 aylık süreyi başvuru için kesin bir şekilde belirlemiş olmasına ve eski tasarımlar yönünden yasada koruyucu bir hüküm getirilmemiş bulunmasına, koşulları oluştuğunda bu gibi tasarımların TTK nın haksız rekabete ilişkin hükümleri ile korunabileceklerine göre davacının temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanması gerekmiştir. (1998/ /659, ) Kaynak:FMR, 2001/3, s Tescili istenen tasarım ile daha evvel tescillenmiş bir tasarım arasında ufak tefek farklılıklar olması tescili istenen tasarımın yenilik şartını taşıdığı anlamına gelmez. Hukukumuzda bir tasarımın yeni sayılabilmesi için mutlak-objektif yenilik aranır 3. Tasarımcı dünyanın başka bir yerindeki tasarımdan habersiz olduğunu ispatlasa dahi mutlak yenik gereği bu tasarım yeni sayılmayacaktır 4. 2 Güneş, İLHAMİ, Endüstriyel Tasarım Tescilinin Sağladığı Hukuksal ve Cezai Koruma ile Uygulama Sorunları, FMR 2007/3, s.18 3 Suluk, CAHİT, Tasarım Hukuku, Ankara 2003, s Tekil, MÜGE, 554 sayılı KHK çerçevesinde Endüstriyel Tasarım Kavramı ve Koruma Şartları, İstanbul 1997, s. 244

4 2. Ayırt edici nitelik: Bahsi geçen kriter 554 sayılı KHK nin 7/1 maddesinde şöyle ifade edilmiştir: Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile ikinci fıkrada belirtilen herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.. Görülmektedir ki; bir tasarımın koruma kapsamına alınması için yenilik kriterinin yanında ayırt edicilik kriterine de sahip olması gerekmektedir. İlgili KHK burada özellikle bilgilenmiş kullanıcının ayırt etme kriterini göz önüne almıştır. Demek ki burada göz önüne alınması gereken sıradan bir insan zekası değil; tasarımın bulunduğu sektörle ilgili ve bağlantılı kişilerin zihninde ayırt edilebilir olması şartı aranacaktır. Bu noktada ürünün genel görünümüne bakılır. Ürünün genel görünümü, 554 sayılı KHK2nin 7/2 maddesinde belirtilen tasarımlardan belirgin şekilde farklı ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir. Tescili istenen ürünün ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı konusunda bir başka kriter ise kıyas yapılan ürünlerin ortak noktalarının ne kadar çok olduğudur. Burada ayırt edici niteliğin varlığını kabul etmek için iki üründeki farklılıklar değil ortak noktalar göz önünde bulundurulur. İki ürün arasında ortak nokta hayli fazla ise tescili istenen tasarımın ayırt edici niteliği taşıdığı söylenemez. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise tescili istenen tasarımın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmamasıdır. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan bir tasarımın tescili istendiği takdirde, bu tasarım yenilik ve ayırt edici niteliğe haiz olsa dahi bu talep Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedilecektir. Bu konu 554 sayılı KHK nin 9. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar koruma kapsamı dışındadır Örneğin öldürme, yaralama amaçlı cihazlar. Bu tür ürünler başka kanunlarda koruma kapsamı içinde üretiliyor veya satılıyor olsa dahi tasarım tescil koruması sözkonusu olamaz 5. Tescil uygulamasında TPE yenilik ve ayırt edicilik incelemesini ancak itiraz olduktan sonra yapabilmektedir. Genellikle itiraz yolu atlandığından bu inceleme ve değerlendirme mahkemelere düşmektedir. Esas incelemenin başlangıçta yapılmaması uygulamada pek çok soruna yol açmaktadır.daha önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuş ve/veya başkası adına tescili bir tasarım tescil edilebilmekte ve kararnamenin hukuki ve cezai koruma hükümleri işletilerek rakip firmalara telafisi zor zararlar verilebilmektedir. Öte yandan kolayca alınan tescile güvenerek yapılan yatırımlar risk altında kalmaktadır 6. 5 Yalçıner, s Güneş, s.30

5 b. TESCİLİN KORUMA SÜRESİ Türk Hukukunda tasarımlar 25 yıl korunur. FSEK hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 25 yıllık süre sona erince ya da süre uzatılmazsa, tasarım serbest hale gelir 7. Bu süre blok halinde kabul edilmemiş olup 5 er yıllık dönemler halinde yenilenmesi gerekir 8. TRIPS de minimum süre en az 10 yıl olarak öngörülmüştür sayılı KHK de öngörülen 5 yıllık koruma süresi başvurunun yapıldığı andan itibaren başlar. Azami 25 yıl olan tasarım koruma süresinden yararlanan tasarımlar oldukça azdır. Çünkü tasarım genelde moda ile yakından ilgilidir. Koruma kapsamına alınan örneğin bir sandalye tasarımı 2-3 yıl içinde orjinalliğini yitirecektir 10. Tescil sahibinin hakkını koruması açısından da bu süreler önem taşımaktadır. Koruma süresi başvuru anından itibaren başlamaktadır. Ancak başvuru sahibi, tasarım yayınlanmadan evvel 3. kişilerin bundan haberdar olma imkanları olmaması nedeni ile tecavüz ve ceza davalarını ancak tasarım tescili yayına çıktıktan sonra açabilir. Ancak tecavüz eden başvurunun kapsamından ihtarname vs. ile haberdar edilmişse başvuru sahibi yayından önce de tecavüz edene karşı dava açabilecektir 11. c.tescil KORUMASININ KAPSAMI Tasarım tescil korumasının kapsamı 554 sayılı KHK nin 17. maddesinde belirtilmiştir: Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez,ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz Görüldüğü gibi ilgili mevzuat açık bir şekilde tasarımdan doğan hakkın sadece hak sahibinin olduğunu belirtmiştir. Yine ilgili madde gereğince 3. kişilerin bahsi geçen eylem ve girişimlerini engelleyebilecektir. Demek ki bahsi geçen madde tescilin kapsamı ile ilgili olarak hak sahibine bir takım hak ve yetkiler vermiştir. Bu da tasarım hakkının sınırını oluşturmaktadır. Ticari amaçla kullanım ve elde bulundurma yasaklanmış iken özel amaçlı kullanım yasaklanmamıştır. Dolayısı ile 3. bir kişi tescilli bir tasarımı özel veya kişisel kullanım için elinde bulundurabilir. Yine deneme kullanımları da serbesttir. Bu durum yeni fikirlerin çıkması gerekliliği karşısında bazen bir zorunluluk olmaktadır dolayısı ile tescilli tasarımın deneme amaçlı kullanılmasında bir sakınca yoktur. Tasarım hakkı sahibinin hakları arasında tasarım hakkının devri, lisans verilmesi vs. durumları da sayabiliriz. 7 Tekinalp, ÜNAL, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2002, s Suluk, s Suluk, s Suluk, s Suluk, s.285

6 C- İNCELEMESİZ TASARIM SİSTEMİ: a. Genel Olarak Tasarım tescil sisteminde markalarda olduğu gibi esastan inceleme sistemini görememekteyiz. 554 sayılı KHK nin 32. maddesi hükmüne göre ; Türk Patent Enstitüsü yapılan tasarım tescil başvurularını 3. madde kapsamında ve 26. ve 28. meddede belirtilen şekil şartlarına uygunluğu bakımından inceler. Eğer anılan hükümlerde belirtilen şekil şartlarına bir aykırılık yok ise TPE bu tescil başvurusunu kabul eder. Görüldüğü üzere TPE tasarım incelemesinde hiçbir şekilde esasa inmemektedir. Kötüniyetli bir başvurucu anonim bir tasarımı tescil talebinde bulunsa dahi TPE bu tasarım başvurusunu resen reddedemez. Ancak bu tasarım başvurusu yayınlandığında itiraz gelirse itiraz üzerine inceleme yapar ve gerekirse reddeder. TPE şekli incelemeden sonra bir eksiklik görse dahi başvuruyu derhal reddetmez. Başvuru sahibine bildirimde bulunarak sözkonusu eksikliklerin yönetmelikte belirtilen süre içinde (1 ay) giderilmesini ister. Eksiklik başvurucu tarafından giderildiği takdirde tescil başvurusu ilk yapıldığı tarih itibari ile kesinleşir. İncelemesiz tasarım sistemi uygulamada pek çok sıkıntılar doğurmaktadır. Kötüniyetli başvurucular anonim tasarımları adlarına tescilleyebilmekte veya başka bir şahsın hak sahibi olduğu ve piyasada kullandığı bir tasarımın kendi isimlerine tescillenmesini isteyebilmektedirler. Esastan inceleme yapmayan TPE doğal olarak şekli olarak eksilik yok ise tasarımın yayınına karar verir.bültenlerin takip edilmemesi halinde itiraz olanağı kalmayacağından bundan sonra tek yol haksız tescil alan 3. kişiye karşı hükümsüzlük davası açmaktır. Görülüyor ki; incelemesiz tasarım sistemi bazen asıl hak sahiplerini hiç hak etmedikleri halde zaman ve emek kaybına yol açan hukuk mücadelesinin içine itebilmektedir. Bunu engellemek ve haksız ve yıpratıcı muamelelere maruz kalmamak için tasarım üreten kişiler tasarımlarını mutlaka TPE nezdinde koruma altına almalı ve TPE bültenlerini takip etmelidir. Böylelikle tasarımcı veya haksız tescilden dolayı mağdur olan kişi yıllarca sürecek hükümsüzlük, tazminat, ceza davaları gibi davalar ile karşı karşıya kalmayacaktır. Tescilli tasarýmýn, tescilsiz bir tasarýma üstünlükleri ºöyle sýralanabilir: a) Tescilli tasarým, sahibine tekel hakký verir. b) Tescilli tasarým, sahibini daha güvenilir bir ortamda korur. c) Tescilli bir tasarým, topluma derli toplu bilgi kaynağý sağlar. d) Uluslararasý anlaºmalardaki rüçhan hakkýndan (öncelik hakký) faydalanma. e) Ayný anda yapýlan iki tasarýmdan, önce tescil edilen korunur Suluk,Cahit, Tasarım Tescilinin Önemi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, makale bkz.

7 b. Tasarımın haksız rekabet hükümlerine göre korunması Burada özellikle tasarımını tescil ettirmemiş hak sahiplerinin haklarının haksız rekabet hükümlerine göre korunmasından bahsedeceğim. Günümüzde çoğu firma sahibi hala tasarımlarını tescil ettirme girişiminde bulunmamaktadırlar. Bunun nedeni ekonomik şartlar olabileceği gibi, özellikle mobilya, halı, tekstil vs. sektörlerde modanın hızla değişmesi de olabilir. Hızla değişen moda karşısında üreticiler tescil ettirme masraf ve zahmetine pek katlanmak istememektedirler. Ancak durum böyle olunca tescilsiz kullandıkları tasarımlarını başka firmalar kendi adlarına tescil ettirebilmekte ve tescili asıl hak sahibine yani o güne kadar tescilsiz olarak kullanan firma sahibine karşı silah olarak kullanabilmektedirler. 554 sayılı KHK nin 23. maddesinde ilk kullanıcının iyiniyetli,sonraki başvurucunun da iyiniyetli olması hali düzenlenmiştir. Bu takdirde başvurucu ilk kullanıcının kullanımını engelleme yetkisi yoktur. Ancak bu durum ender rastlanacak bir durumdur. Daha çok rastladığımız durum ise az önce bahsettiğimiz gibi başvurucunun daha evvel bu tasarımın tescilsiz olarak kullanımından faydalanarak o tasarımı bile bile adına tescil ettirmesidir. Bu durumda kanaatimce Ticaret Kanunun 57/5 hükmüne dayanmak gerekmektedir. 57/5 maddesinin özellikle başkasının iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmeyerek satışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak bölümü bahsettiğimiz durumu düzenlemektedir.böyle bir durumun varlığı halinde önceki asıl hak sahibi 554 sayılı KHK nin 44/2 maddesi ve 43(c ) maddesine dayanarak ve TTK 57/5 maddesini gerekçe göstererek haksız tescilin hükümsüzlüğünü talep edebilir. 554 sayılı KHK nin 1. maddesi tescilsiz tasarımların genel hükümlere göre korunması gerektiğini belirtmektedir. Yargıtay 11. HD tarih 3314 E., 5431 K., numaralı kararında şu şekilde konuyu açıklamıştır:..554 sayılı KHK nin 1. maddesi uyarınca Endüstriyel tasarım tescil edilmemiş ise şartların oluşması halinde TTK 56. ve devamı maddelerinin uygulanmasının mümkün bulunmasına Her ne kadar önceki tescilsiz kullanıcı ve asıl hak sahibi TTK genel hükümlere göre korunsa dahi; tescil sahibi tarafından incelemesiz tasarım sisteminden kaynaklanan çok yıpratıcı muamelelere maruz kalabilmektedir. Kronolojik olarak TPE ilk başvuran tescili alabilmesi nedeni ile bu şekilde tescili ele geçiren şahıs asıl hak sahibine tescilden kaynaklan tüm koruma tedbirlerine başvurabilmektedir. Örneğin, tecavüzün tespitini isteyebilmekte, tespitin ulusal gazetelerde yayınlatabilmekte, tecavüz olduğu iddia edile tasarımların üretildiği makine ve cihazlara el konulmasını vs. isteyebilmektedir. Dolayısı 13 Suluk, s.673

8 ile piyasada yıllarca üretim yapan ve itibar elde eden firmalar tescilin başka birine geçmesi ile bir anda taklitçi pozisyonuna düşürülebilmektedirler. Bu raddeden sonra tescil almamış olan asıl hak sahibi sadece TTK 57/5 hükmüne ve 554 sayılı KHK nin 43 (c) maddesine sarılabilmektedir. D- TASARIM HAKKINA TECAVÜZ VE KORUMA TEDBİRLERİ a. Tecavüz halinde tescil sahibinin yasal hakları ve koruma tedbirleri: Tescil sahibi tasarımına tecavüz vukubulduğu takdirde öncelikle mütecavizi ihtarla uyararak ihlaline son vermesini isteyebilir. Mütecavizin tecavüz teşkil eden fiillerine son vermemesi halinde tescil sahibi hukuk davası açarak 554 sayılı KHK nin 49. maddesinde sayılan taleplerde bulunabilir. Bu talepler ; Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti,tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlemesi talebi, tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi, tecavüz yolu ile üretilen ürünlere ve araçlara el konulması talebi,el konulan araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınması talebi, tecavüze devamı önlemek için tedbir talepleri, mütecaviz aleyhine verilen mahkeme kararının ilanı talebidir. Tasarım hakkı tecavüze uğrayan bir kişi bunlardan birini veya birkaçını talep ederek mütecavize karşı dava açabilir. Ayrıca tescil sahibi tecavüz edenlere karşı suç duyurusunda bulunarak mütecavizler hakkında ceza davası açılmasını sağlayabilir. b.tescil sahibi olmaksızın hak sahibinin yasal hakları Tescil sahibi olmayan tasarım sahibi, tecavüz halinde yukarıda izah edildiği üzere genel hükümlere dayanacaktır. TTK haksız rekabet hükümlerine göre haksız rekabeti tespit ettirebilir, tasarım tescilli ise hükümsüzlüğünü talep edebilir ve maddi-manevi zararının tazimini talep edebilir. Bu konuya yukarıda değindiğim için ayrıntıya girmeyeceğim. c.uygulamada koruma tedbirlerinin ne ölçüde uygulandığı sorunu Usulüne uygun tasarım tescil başvurusu yapan veya tescil belgesi almış olan bir gerçek veya tüzel kişi tescilden kaynaklanan hukuksal koruma ile tasarımına tecavüzde bulunanlara karşı yasal işlem yapabilecek ve koruma tedbirlerine başvurabilecektir. Bu hak 554 sayılı KHK nin 48. ve 49. maddeleri ile tasarım hakkı sahibine tanınmıştır. İlgili maddeler uyarınca, hakkı tecavüze uğrayan bir tasarım sahibi, mütecavizin taklit mallarını ürettiği makine ve ekipmanlarına el koymak isterse gideceği adreslerden birincisi savcılık kanalı ile ceza mahkemeleri, ikincisi hukuk mahkemeleri olacaktır.

9 Ancak durum böyle olmakla birlikte uygulamada sorunlar yaşanmakta ve tescilli tasarım sahipleri mağdur edilmektedir. Özellikle son yıllarda tasarım tescil başvurularının çoğalması ile birlikte tescilli tasarımlara yönelen tecavüzler artmıştır. Bunun neticesinde tasarımı tecavüze uğrayan pek çok tasarım sahibi savcılık kanalı ile ceza mahkemelerine başvurmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu hak 554 sayılı KHK ile tescil sahibine tanınmış iken, özellikle büyük şehirlerde Ceza mahkemelerinin pek çoğu tescil sahibinin mütecaviz aleyhine istediği arama ve el koyma taleplerini reddetmektedir. Bunun nedeni tescil sayısının fazlalığı nedeni ile ceza mahkemelerine yapılan arama ve el koyma taleplerinin artması ve ceza mahkemelerinin de bu yoğunlukla uğraşmak istemeyip topu hukuk mahkemelerine atmak istemesidir. Bu birinci nedendir. İkinci neden ise incelemesiz tasarım sistemidir. İncelemesiz tasarım sisteminde yukarıda ifade ettiğimiz gibi Türk Patent Enstitüsü başvurucunun gerçek hak sahibi olup olmadığına bakmaz veya benzerlik araştırması yapmaz. Bu nedenle pek çok haksız tescil ortaya çıkmakta ve elindeki haksız tescile dayanan kötüniyetli tescil sahipleri de diğer firmalara karşı ceza mahkemelerinden arama ve el koyma yapılamasını talep etmektedirler. Bu gibi durumlarda haksız tescil karşısında iyiniyetli firmalar mağdur olmakta, cihazlarına el konmaktadır ve akabinde maddimanevi tazminat davalarına yol açmaktadır. İşte bunun farkına varan özellikle büyükşehirlerdeki ceza hakimleri artık arama el koyma taleplerini reddetme eğilimi göstermektedirler. Bu karar belki incelemesiz tasarım sisteminden doğan sakıncaların önüne geçmekte biraz işe yarayabilir ama diğer taraftan kanunda açıkça kendisine verilmiş hakkı kullanmak isteyen gerçek ve iyiniyetli tescil sahiplerini önünü kapatmakta ve onları zarara uğratmaktadır. İyiniyetli tescil sahibi, tasarımının taklit yolu ile hangi firma tarafından ve hangi adreste üretildiğini veya satıldığını bilse dahi ceza mahkemesi arama el koyma talebini reddettiği için o adrese gidip suçüstü veya baskın yapamamaktadır. Ancak diğer taraftan küçük şehirlerdeki ceza mahkemelerinden arama el koyma kararlarının kabul edildiğini görüyoruz. Dolayısı ile burada kanunun uygulamasında bölgesel olarak bir çelişki görüyoruz. E- SONUÇ Kanaatimce ceza hakimlerinin arama ve el koyma talepleri karşısında yaşadıkları tedirginlikte haklılık payı vardır. Çünkü günümüzde haksız tescil oldukça yaygındır. Ancak ceza hakimlerinin incelemesiz tasarım sistemi ile ilgili tespit ve endişeleri yerinde olsa dahi arama el koyma taleplerinin hemen hemen hepsinin reddi yönündeki çözümü yanlış olmuştur. Hakimler önüne her gelen arama el koyma talebini kuvvetli şüphe olması halinde kabul etmelidir. Şikayetçi, mütecavizin taklit mal ürettiğini kuvvetli deliller ile ispat etmelidir. İspat külfetini yerine getirmez ise hakim talebi reddetmekte haklıdır.

10 Ancak uygulama bunun tam tersi örneklerle doludur. Şikayetçi taraf ispat külfetini yerine getirecek kuvvetli deliller sunmuş olsa dahi arama el koyma talebi reddedilmektedir. Ceza mahkemelerinin bu kararlarının zamanla mütecavizlerin cesaret kazanmasına yol açacağı kesindir. O nedenle Barolar veya Fikri Mülkiyet dernekleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların, oluşturulacak çeşitli platformlarda ceza hakimleri ile bir araya gelmeleri, uygulamada yaşanan sıkıntıları karşılıklı olarak konuşmaları ve mevzuatın doğru uygulanmasına yönelik çözüm arayışlarına girmeleri gerekmektedir. KAYNAKÇA - SULUK, Cahit, Tasarım Hukuku, Ankara TEKİNALP,Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul TEKİL, Müge, 554 Sayılı KHK çerçevesinde Endüstriyel Tasarım Kavramı ve Koruma Şartları, İstanbul YALÇINER, Uğur, Sınai Mülkiyetin İlkeleri, Ankara GÜNEŞ, İlhami, Endüstriyel Tasarım tescilinin sağladığı hukuksal ve cezai koruma ile uygulama sorunları, FMR 2007/3, s.17-18

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 777 ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 554 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Korumadan Yararlanacak Kişiler ve Uluslararası Anlaşmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU Fatih BİLGİLİ* Türkiye de markalarla ilgili

Detaylı

kısaltmalar cetveli... II

kısaltmalar cetveli... II kısaltmalar cetveli... II I- GİRİŞ...1 II- III- GENEL OLARAK MARKA KAVRAM...2 A- MARKA NEDİR...2 B- MARKANIN İŞLEVLERİ...3 1. Ayırt Etme İşlevi...3 2. Köken Belirtme İşlevi (Orijin)...3 3. Kalite...3 4.

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT

TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT TC KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ELİF CANBOLAT PATENT HAKKINA TECAVÜZ VE TECAVÜZE KARŞI SAĞLANAN KORUNMA YOLLARI (Yüksek Lisans Ödevi) DANIŞMANI Doç. Dr. Rauf

Detaylı

AB VE TÜRK HUKUKUNDA FAYDALI MODELLERİN KORUNMASI (II) * ** The Protection of Utility Models in EU and Turkish Law. Avukat Dr.

AB VE TÜRK HUKUKUNDA FAYDALI MODELLERİN KORUNMASI (II) * ** The Protection of Utility Models in EU and Turkish Law. Avukat Dr. AB VE TÜRK HUKUKUNDA FAYDALI MODELLERİN KORUNMASI (II) * ** The Protection of Utility Models in EU and Turkish Law V. TÜRK HUKUKU A. GENEL OLARAK Avukat Dr. Cahit Suluk*** Türk Hukukunda ilk kez, 1995

Detaylı

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGNS UNDER THE LAW OF COPYRIGHTS AND NEIGHBOURING RIGHTS

PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGNS UNDER THE LAW OF COPYRIGHTS AND NEIGHBOURING RIGHTS ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU KAPSAMINDA KORUNMASI Dr. İsmail FİDAN ÖZET Türk Hukukunda, endüstriyel tasarımların korunmasında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerinden de

Detaylı

vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil

vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil FAYDALI MODEL BELGESİ İLE İLGİLİ YASA MADDELERİNİN UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ( I ) Avukat İbrahim EKDİAL * Faydalı Model Belgesi kavramı hukukumuza AB bütünleşme süreci içinde 551

Detaylı

PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ

PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ Đlhami Güneş Đzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hâkimi I. Patent hukukunun kısa tarihçesi Patent, teknik bilginin kamuya açıklanması

Detaylı

FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Doç. Dr. İbrahim ARSLAN Hazırlayan Mehmet Mesut

Detaylı

KULLANMAMA NEDENİYLE KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ SORUNU

KULLANMAMA NEDENİYLE KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ SORUNU Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen 1019 H TESCİL EDİLMİŞ TANINMIŞ MARKANIN KULLANMAMA NEDENİYLE KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ SORUNU (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi)

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER Published by Suluk & Kenaroglu Law Offıce at Smashwords Copyright 2011 by Suluk & Kenaroglu Law Offıce Smashwords Edition, License Notes All rights reserved.

Detaylı

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI Elmadağ Hukuk Ofisi, 11.11.2013 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blk. N:61 Yeşilköy - İstanbul, TÜRKİYE Tel: - +90 (0) 212 465 88 65 Faks - +90 (0) 212 465 88 69

Detaylı

Türkiye, Gümrük Birliği kapsamında belirli alanlardaki mevzuatında olduğu gibi, fikri mülkiyet mevzuatında da Avrupa Birliği (AB) ile

Türkiye, Gümrük Birliği kapsamında belirli alanlardaki mevzuatında olduğu gibi, fikri mülkiyet mevzuatında da Avrupa Birliği (AB) ile AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA TESCİLLİ TASARIMLARI KORUMA ŞARTLARI (*),(**) Protection Requirements of Registered Design in the European Union Law and the Turkish Law I. GİRİŞ Avukat Dr. Cahit Suluk

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI 22 Kasım 2008 ANTALYA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 TOPLANTININ GÜNDEMİ 2 TOPLANTIDA ÜZERİNDE DURULAN KONULAR 4 A. MEVZUAT

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

(17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

(17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler (17.04.2009 tarihli Başbakanlığa gönderilen metin) PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu MÜSİAD Cep Kitapları: 32 ISBN 978-605-4383-11-5 Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Tasarım & Mizanpaj MUSTAFA ENES

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PATENT VE FAYDALI MODEL KANUN TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye

Detaylı

MARKA HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLERİN 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

MARKA HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLERİN 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Marka Hukukunda İhtiyati Tedbirlerin 1525 MARKA HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLERİN 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ The Consideration of Provisional Injunctions in Trademark

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI

TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI Yüksek Lisans Tezi GÖKHAN SAYAR İSTANBUL, 2011 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU YÜKSAK LİSANS PROGRAMI TÜRK HUKUKUNDA

Detaylı

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE KANUN DEĞĐŞĐKLĐKLERĐNĐ TAKĐP EDEN TÜRK PATENT ENSTĐTÜSÜ VE MAHKEME UYGULAMALARI

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE KANUN DEĞĐŞĐKLĐKLERĐNĐ TAKĐP EDEN TÜRK PATENT ENSTĐTÜSÜ VE MAHKEME UYGULAMALARI TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE KANUN DEĞĐŞĐKLĐKLERĐNĐ TAKĐP EDEN TÜRK PATENT ENSTĐTÜSÜ VE MAHKEME UYGULAMALARI AVUKAT BANU NUR BARBUR ÖZADA Sicil no:32262 Staj bitim tarihi:04.05.2008 Tez teslim tarihi:20.06.2007

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK Published by Av. Dr. Cahit SULUK at Smashwords Copyright 2010 Av. Dr. Cahit SULUK Smashwords

Detaylı