T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR"

Transkript

1 T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008

2 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim Matematik Dersi 6-8. S flar Program n Geli tirilmesinde Görev Alanlar: Doç. Dr. Safure BULUT, Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Yard. Doç. Dr. Zülbiye TOLUK, Yard. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIRO LU, Kurul Uzman Mustafa KARAHAN, Program Geli tirme Uzman Erol ÖZSOY, Ölçme ve De erlendirme Uzman Seher ULUTA, Matematik retmenleri; Ye im GÖ ÜN, Ebru HELVACI, Ye im SARAÇO LU, Gamze OKUR EK, Fatma Derya YAVUZ.

3 NDEK LER 1. G PROGRAMIN V ZYONU PROGRAMIN YAKLA IMI PROGRAMIN TEMEL ÖGELER Matematik E itiminin Genel Amaçlar Program n Uygulanmas na li kin Aç klamalar Beceriler Ortak Beceriler Alana Özgü Beceriler Duyu sal Özellikler Öz Düzenleme Becerileri Psikomotor Beceriler MATEMAT K Ö RET VE Ö RENME Ö RENME ALANLARI, AMAÇLARI VE ETK NL K ÖRNEKLER Say lar Ö renme Alan ve Etkinlik Örnekleri Say lar Ö renme Alan ile li kilendirilmi Ara Disiplinlerin Etkinlik Örnekleri Geometri Ö renme Alan ve Etkinlik Örnekleri Ölçme Ö renme Alan ve Etkinlik Örnekleri Ölçme Ö renme Alan ile li kilendirilmi Ara Disiplinlerin Etkinlik Örnekleri Olas k ve statistik Ö renme Alan ve Etkinlik Örnekleri Olas k ve statistik Ö renme Alan ile li kilendirilmi Ara Disiplinlerin Etkinlik Örnekleri Cebir Ö renme Alan ve Etkinlik Örnekleri Cebir Ö renme Alan ile li kilendirilmi Ara Disiplinlerin Etkinlik Örnekleri ÖLÇME VE DE ERLEND RME

4 8. LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6. SINIF Ö RET M PROGRAMI S f Matematik Ö retim Program n Ö renme Alanlar, Alt Ö renme Alanlar, Kazan mlar ve Ö renme Alanlar n Süreleri, Atatürkçülük Konular, Ara Disiplinlerin Alan Kazan mlar ile lgili Tablolar Say lar Ö renme Alan Geometri Ö renme Alan Ölçme Ö renme Alan Olas k ve statistik Ö renme Alan Cebir Ö renme Alan LKÖ RET M MATEMAT K DERS 7. SINIF Ö RET M PROGRAMI S f Matematik Ö retim Program n Ö renme Alanlar, Alt Ö renme Alanlar, Kazan mlar ve Ö renme Alanlar n Süreleri, Ara Disiplinlerin Alan Kazan mlar ile lgili Tablolar Say lar Ö renme Alan Geometri Ö renme Alan Ölçme Ö renme Alan Olas k ve statistik Ö renme Alan Cebir Ö renme Alan LKÖ RET M MATEMAT K DERS 8. SINIF Ö RET M PROGRAMI S f Matematik Ö retim Program n Ö renme Alanlar, Alt Ö renme Alanlar, Kazan mlar ve Ö renme Alanlar n Süreleri, Atatürkçülük Konular, Ara Disiplinlerin Alan Kazan mlar ile lgili Tablolar Say lar Ö renme Alan Geometri Ö renme Alan Ölçme Ö renme Alan Olas k ve statistik Ö renme Alan Cebir Ö renme Alan KAYNAKÇA EKLER EK 1: 6, 7 ve 8. SINIF ÜN TELEND LM YILLIK PLAN ÖRNEKLER EK 2: ÖLÇME ARAÇLARI EK 3: MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLARIN ARAÇ VE GEREÇLER

5 TÜRK M LLÎ E N AMAÇLARI 1739 Say Millî E itim Temel Kanunu na göre Türk Millî E itiminin Genel Amaçlar : I. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Millî E itiminin genel amac, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk ink lâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçili ine ba ; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel de erlerini benimseyen, koruyan ve geli tiren; ailesini, vatan, milletini seven ve daima yüceltmeye çal an; insan haklar na ve Anayasan n ba lang ndaki temel ilkelere dayanan demokratik; lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ne kar görev ve sorumluluklar bilen ve bunlar davran hâline getirmi yurtta lar olarak yeti tirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bak mlar ndan dengeli ve sa kl ekilde geli mi bir ki ili e ve karaktere, hür ve bilimsel dü ünme gücüne, geni bir dünya görü üne sahip, insan haklar na sayg, ki ilik ve te ebbüse de er veren, topluma kar sorumluluk duyan; yap, yarat ve verimli ki iler olarak yeti tirmek; 3. lgi, istidat ve kabiliyetlerini geli tirerek, gerekli bilgi, beceri, davran lar ve birlikte i görme al kanl kazand rmak suretiyle hayata haz rlamak ve onlar n, kendilerini mutlu k lacak ve toplumun mutlulu una katk da bulunacak bir meslek sahibi olmalar sa lamak; Böylece, bir yandan Türk vatanda lar n ve Türk toplumunun refah ve mutlulu unu art rmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalk nmay desteklemek ve h zland rmak ve nihayet Türk milletini ça da uygarl n yap, yarat, seçkin bir orta yapmakt r.

6 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI

7 1. G Dünyada bilginin önemi h zla artmakta, buna ba olarak bilgi kavram ve bilim anlay da de mekte, teknoloji ilerlemekte, demokrasi ve yönetim kavramlar farkl la makta, tüm bu de imlere ayak uydurabilmek için toplumlar n bireylerinden bekledi i beceriler de de mektedir. Her alanda oldu u gibi e itim alan nda da de im gerekmektedir. Günlük ya amda, matemati i kullanabilme ve anlayabilme gereksinimi önem kazanmakta ve sürekli artmaktad r. De en dünyam zda, matemati i anlayan ve matematik yapanlar, gelece ini ekillendirmede daha fazla seçene e sahip olmaktad r. De imlerle birlikte matemati in ve matematik e itiminin belirlenen ihtiyaçlar do rultusunda yeniden tan mlanmas ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yeni bilgiler ve teknolojiler, matematik yapman n ve ileti im kurman n yollar sürekli de tirmektedir. Örne in; hesap makineleri önceleri çok pahal yd, fakat bugün ucuzlad ve yayg nla. Önceden kâ t-kalem ile yapmak zorunda kald z ve günlük ya amda ihtiyaç duydu umuz pek çok hesaplamay art k hesap makineleri ile daha kolay yapabilmekteyiz. Bu de imin do al sonucu olarak matematik e itiminde kâ t-kalem ile hesaplamalar n önemi azal rken tahmin edebilme, problem çözme gibi beceriler önem kazanm r. Önceleri, baz bilgilere sadece belli say da insan eri ebiliyordu. Zamanla ileti im araçlar n geli mesi ve internetin yayg nla mas sayesinde bu bilgilere eri im kolayla. Bu nedenle matematik e itiminin, ö rencilerin bilinçli birer vatanda ve tüketici olabilmeleri için; istatisti i do ru kullanabilme ve yorumlayabilme, veriye dayal tahminde bulunabilme, karar verebilme gibi becerilerini geli tirmeyi amaçlamas gerekmektedir. Matematik; örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir ba ka deyi le matematik say, ekil, uzay, büyüklük ve bunlar aras ndaki ili kilerin bilimidir. Matematik, ayn zamanda sembol ve ekiller üzerine kurulmu evrensel bir dildir. Matematik; bilgiyi i lemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve payla ma), üretmeyi, tahminlerde bulunmay ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir. Matematik e itimi, bireylere, fiziksel dünyay ve sosyal etkile imleri anlamaya yard mc olacak geni bir bilgi ve beceri donan sa lar. Matematik e itimi bireylere, çe itli deneyimlerini analiz edebilecekleri, aç klayabilecekleri, tahminde bulunacaklar ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazand r. Ayr ca yarat dü ünmeyi kolayla r ve estetik geli imi sa lar. Bunun yan s ra, çe itli matematiksel durumlar n incelendi i ortamlar olu turarak bireylerin ak l yürütme becerilerinin geli mesini h zland r. 2. PROGRAMIN V ZYONU Bu program; matematik e itimi alan nda yap lan millî ve milletleraras ara rmalar, geli mi ülkelerin matematik programlar ve ülkemizdeki matematik e itimi deneyimleri temel al narak haz rlanm r. Matematik program, Her çocuk matemati i ö renebilir. ilkesine dayanmaktad r. Matematikle ilgili kavramlar, do as gere i soyut niteliklidir. Çocuklar n geli im düzeyleri dikkate al nd nda bu kavramlar n do rudan alg lanmas oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut ve sonlu ya am modellerinden yola ç larak ele al nm r. Programda, kavramsal ö renme ile birlikte i lem becerilerine de önem verilmektedir. Program n önemli hedeflerinden baz lar ö rencilerin ba ms z dü ünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geli tirilmesidir.

8 Matemati i ö renmek; temel kavram ve becerilerin kazan lmas n yan s ra matematikle ilgili dü ünmeyi, genel problem çözme stratejilerini kavramay ve matemati in gerçek ya amda önemli bir araç oldu unu takdir etmeyi de içermektedir. Programda ya am nda matemati i kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve dü üncelerini payla abilen, ekip çal mas yapabilen, matematikte öz güven duyabilen ve matemati e yönelik olumlu tutum geli tiren bireylerin yeti tirilmesi büyük önem ta maktad r. 3. PROGRAMIN YAKLA IMI Bu program matematikle ilgili kavramlar, kavramlar n kendi aralar ndaki ili kileri, lemlerin alt nda yatan anlam ve i lem becerilerinin kazand lmas vurgulamaktad r. Program n oda nda kavram ve ili kilerin olu turdu u ö renme alanlar bulunmaktad r. Kavramsal yakla m, matematikle ilgili bilgilerin kavramsal temellerinin olu turulmas na daha çok zaman ay rmay ; böylece kavramsal ve i lemsel bilgi ve beceriler aras nda ili kiler kurmay gerektirmektedir. Benimsenen kavramsal yakla mla; ö rencilerin somut deneyimlerinden, sezgilerinden matematiksel anlamlar olu turmalar na ve soyutlama yapabilmelerine yard mc olma amaçlanm r. Bu yakla mla; matematiksel kavramlar n geli tirilmesinin yan s ra, baz önemli becerilerin geli tirilmesi de hedeflenmi tir. Bu beceriler; problem çözme, ileti im kurma, ak l yürütme ve ili kilendirmedir. renciler etkin ekilde matematik yaparken problem çözmeyi, çözümlerini ve dü üncelerini payla may, aç klamay ve savunmay, matemati i hem kendi içinde hem de ba ka alanlarla ili kilendirmeyi ve zengin matematiksel kavramlar ö renirler. Bu program matemati i etkin bir süreç olarak ele al nm r. Bu ya grubundaki ö renciler çevreleriyle, somut nesnelerle ve akranlar yla etkile imlerinden kendi dü üncelerini olu tururlar. Programda ö rencilerin ara rma yapabilecekleri, ke fedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yakla mlar payla p tart abilecekleri ortamlar n sa lanmas n önemi vurgulanm r. Bu anlamda matemati in estetik ve e lenceli yönünün ke fedilmesi ve rencilerin etkinlik yaparken matematikle u ra klar n fark nda olmalar önem ta maktad r. Programda ö retmen ve ö renci rollerindeki farkl klar a daki gibi özetlenebilir. rencilerin rolleri: renme sürecinde zihinsel ve fiziksel olarak aktif kat ma, renmelerinden sorumlu olma, Kendini ifade etme, Soru sorma, Sorgulama, dü ünme, tart ma, Problem çözme, Birlikte çal ma, De erlendirme.

9 retmenin rolleri ve sahip olmas gereken baz özellikler: rencilerin matemati i ö renebilece ine inanma, rencilerin matemati e yönelik tutum geli tirmelerini sa lama, Kendini geli tirme, Yönlendirme, rehberlik yapma, motive etme, Etkinlik geli tirme ve uygulama, Sorgulama, soru sordurma, dü ündürme, tart rma, Ölçme-de erlendirme yapma, nsan haklar na uygun davranma, f içi ve d çal malar nda etik de erlere uygun davranma, f içi ve d çal malar nda öz de erlendirme yapma ve sonuçlar ö renme- ö retme sürecini geli tirmede kullanma, Öz güvene sahip olma, Öz düzenleme becerilerine sahip olma, Mesle ini severek yapma, Bilimsel ara rmalar izleme, ara rma yapma, Okulun geli imine katk sa lama, rencileri tan ma, renme-ö retme ortam düzenleme, renme-ö retme sürecinde zaman etkin kullanma, Aile, kurum, kurulu ve okul çal anlar ile i birli i yapma. 4. PROGRAMIN TEMEL ÖGELER Bu bölümde, program n yap ve içeri ini olu turan bile enler aç klanmaktad r Matematik E itiminin Genel Amaçlar 1. Matematiksel kavramlar ve sistemleri anlayabilecek, bunlar aras nda ili kiler kurabilecek, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve di er ö renme alanlar nda kullanabileceklerdir. 2. Matematikte veya di er alanlarda ileri bir e itim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 3. Mant ksal tüme var m ve tümden gelimle ilgili ç kar mlar yapabilecektir. 4. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel dü ünce ve ak l yürütmelerini ifade edebilecektir. 5. Matematiksel dü üncelerini mant kl bir ekilde aç klamak ve payla mak için matematiksel terminoloji ve dili do ru kullanabilecektir. 6. Tahmin etme ve zihinden i lem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. 7. Problem çözme stratejileri geli tirebilecek ve bunlar günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. 8. Model kurabilecek, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ili kilendirebilecektir. 9. Matemati e yönelik olumlu tutum geli tirebilecek, öz güven duyabilecektir. 10. Matemati in gücünü ve ili kiler a içeren yap takdir edebilecektir.

10 11. Entelektüel merak ilerletecek ve geli tirebilecektir. 12. Matemati in tarihî geli imi ve buna paralel olarak insan dü üncesinin geli mesindeki rolünü ve de erini, di er alanlardaki kullan n önemini kavrayabilecektir. 13. Sistemli, dikkatli, sab rl ve sorumlu olma özelliklerini geli tirebilecektir. 14. Ara rma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geli tirebilecektir. 15. Matematik ve sanat ili kisini kurabilecek, estetik duygular geli tirebilecektir Program n Uygulanmas na li kin Aç klamalar 1. Ders kitaplar n ve di er yard mc materyallerin haz rlanmas, s f içi etkinliklerin planlanmas ve gerçekle tirilmesi için farkl ö renme alanlar n ili kili kazan mlar bir araya getirilerek ve di er derslerle ili kiler ve ön ö renmeler dikkate al narak ünitelendirilmi y ll k planlar haz rlanmal ve bu plana uyulmal r. (6. s f ünitelendirilmi y ll k plan örne i Ek te verilmi tir. 2. Ünitelendirilmi y ll k planlara göre bölümler olu turulmal ve bölümler motivasyonu art racak biçimde isimlendirilmelidir. 3. Programdaki ö renme alanlar, alt ö renme alanlar ve kazan mlar n s ralan, i leni ras de ildir. Ö retme-ö renme etkinlikleri planlan rken farkl ö renme alanlar ndaki ili kili kazan mlar bir arada i lenmelidir. Bu etkinlikler planlan rken ve gerçekle tirilirken kazan mlarla ilgili önceden edinilmi bilgi ve becerilerin etkin olarak kullan lmas na dikkat edilmelidir (Program kitab nda ders içi ili kilendirmeler yap lm r. Uygulamalarda bu ili kilendirmelerin nda ba ka ders içi ili kilendirmeler de yap labilir). 4. retme-ö renme etkinliklerinde ö renci düzeyi, e itim ortam ve çevre etkenleri göz önünde bulundurularak ö rencileri aktif k lan ö retme-ö renme yöntem, teknik ve stratejiler kullan r. 5. Kazan mlar i lenirken ortak ve alana özgü becerilerin, duyu sal özelliklerin, öz düzenleme ve psikomotor becerilerin de kazand lmas na önem verilmelidir. 6. Ders kitaplar n ve di er yard mc materyallerin haz rlanmas, s f içi etkinliklerin planlanmas ve gerçekle tirilmesinde güncel ve günlük ya amla ili kili durumlar ele al r. Program n öngördü ü ili kilendirmeler d nda da ders içi ve di er derslerle ili kilendirmeler zenginle tirilebilir. 7. retme-ö renme etkinliklerinde kazan mlar n edinilmesine yard mc olabilecek uygun görsel, i itsel ve bas araç-gereçler kullan r. 8. retme-ö renme sürecinde, süreç ve ürün de erlendirilmelidir. Programda Ek te verilen ölçme araçlar do rudan kullan labilece i gibi yeniden düzenlenerek veya yeni geli tirilenlerden amaca uygun olanlar seçilerek süreç ve ürünü de erlendirmede kullan lmal r. 9. Bu programa göre haz rlanacak ders kitab, ö renci çal ma kitab ve ö retmen k lavuz kitab n forma say lar a daki tabloda belirtilmi tir. Tablo: Ders Kitab, Ö renci Çal ma Kitab ve Ö retmen K lavuz Kitab n Forma Say lar RENC ÇALI MA RETMEN KILAVUZ DERS K TABI TABI TABI SINIFLAR Kitap Forma Kitap Forma Kitap Forma Boyutu Say Boyutu Say Boyutu Say 6. SINIF 19,5 27, ,5 27, SERBEST SERBEST 7. SINIF 19,5 27, ,5 27, SERBEST SERBEST 8. SINIF 19,5 27, ,5 27, SERBEST SERBEST

11 4.3. Beceriler Ortak Beceriler Program, di er derslerin programlar nda (Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler vb.) oldu u gibi ö rencilerin a daki ortak becerileri kazanmalar hedeflemektedir: 1. Ele tirel Dü ünme 2. Yarat Dü ünme 3. leti im 4. Ara rma-sorgulama 5. Problem Çözme Becerisi 6. Bilgi Teknolojilerini Kullanma 7. Giri imcilik 8. Türkçeyi Do ru, Etkili ve Güzel Kullanma Matematik dersinin i leni inde bu ortak becerilerin dikkate al nmas gerekmektedir. da bu ortak becerilerle ilgili aç klamalar verilmi tir. Ele tirel Dü ünme: Ele tirel dü ünme; ku ku temelli sorgulay bir yakla mla konulara bakma, yorum yapma ve karar verme becerisidir. Sebep-sonuç ili kilerini bulma, ayr nt larda benzerlik ve farkl klar yakalama, çe itli ölçütleri kullanarak s ralama yapma, verilen bilgilerin kabul edilebilirli ini, geçerlili ini belirleme, analiz etme, de erlendirme, anlamland rma, kar mda bulunma gibi alt becerileri içerir. Yarat Dü ünme: Yarat dü ünme becerisi; ö rencilerin bir temel fikri ve ürünü de tirme, birle tirme yeniden farkl ortamlarda kullanma ya da tamamen kendi dü üncelerinden yola ç karak yeni ve farkl ürünler ve bilgiler üretme, olaylara farkl bakabilme, küçük çapl da olsa baz bulu lar yapabilmeyi kapsar. Ayr nt fikirler geli tirme ve zenginle tirme, sorunlara benzersiz ve kendine özel çözümler bulma, fikirler ve çözümler ortaya ç karma; bir fikre, ürüne çok farkl aç lardan bakma, bütünsel bakma alt becerileri içerir. leti im Becerisi: leti im becerisi; konu ma, dinleme, okuma, yazma gibi sözel ve vücut dili i aret dili gibi sözel olmayan ileti im becerilerini etkili ve bulundu u ortama uygun olarak kullanmay kapsar. Bulundu u ortama uygun olarak kullanmas gereken konu ma üslûbunu belirleme, uygun ekilde hitap etme, vücut dilini gerekti i yerde gerekti i ölçüde kullanma, aktif olarak dinleme, söz hakk verme, grup içerisinde etkin bir ekilde arkada lar yla etkile im içerisinde olma, okurken etkin ve h zl bir ekilde okuma, okudu unu anlama ve ele tirme, yazarken ve konu urken hedef kitleye uygun üslûp kullanma, kendi ve ba kalar n yazd klar ele tirme gibi alt becerileri içerir. Ara rma-sorgulama Becerisi: Ara rma becerisi; do ru ve anlaml sorular sorarak problemi fark etme ve kavrama, problemi çözmek amac yla neyi ve nas l yapmas ile ilgili ara rma planlamas yapma, sonuçlar tahmin etme, ç kabilecek sorunlar göz önüne alma, sonucu test etme ve fikirleri geli tirmeyi kapsar. Anlaml tahminde bulunma, uygun ara rma ortam na karar verme, ara rmada ne tip ve ne kadar delil toplamas gerekti ine karar verme, bilimsel yakla kullanarak ara rmay planlama, nas l gözlem ve k yas yapaca belirleme,

12 araç gereç kullanma, do ru ve hassas ölçümler yapabilme, sonuçlar sunma yollar belirleme, sonuçlar n tekrar incelenmesi gerekip gerekmedi ine karar verme, bulunanlarla as l fikrin ba lant kurma, bulunanlar uygun bir dille ifade etme, verileri ortaya koyma, sonucu destekleyici verilerin yeterlili ine karar verme, bulunanlar n ilk beklentileri kar lay p kar lamad na karar verme gibi alt becerileri içerir. Problem Çözme Becerisi: Problem çözme becerisi; ö rencinin ya am nda kar na kacak problemleri çözmek için gerekli olan beceriyi kapsar. Alt becerileri ise öyle ralanabilir; problemin anla lmas, gerekirse alt basamaklar n ya da problemin köklerinin bulunmas, problemi uygun ekilde çözmek için planlama yapma, i lemler s ras nda çal malar n gözlenmesi, gerekti inde stratejilerin ve planlar n de tirilmesi, yöntemlerin s nanmas, çözüm amas nda elde edilen veri ve bilgilerin de erlendirilmesi, çözüme ula nca çözümün anlaml n ve i e yararl n de erlendirilmesini ve yeni problemleri fark etmesini içerir. Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi: Bilgi Teknolojilerini kullanma becerisi; bilginin ara lmas, bulunmas, i lenmesi, sunulmas ve de erlendirilmesinde teknolojiyi kullanabilme becerilerini kapsar. Bilgi teknolojilerini yerinde kullanma konusunda do ru karar verme, bilgi teknolojilerini kullan rken planlama yapma, bu teknolojilerin kullan lmas için gerekli becerilere sahip olma, bu kaynaklardan bilgiye ula ma, taranan bilgilerin i e yararl sezme ve ay rma, ayr lan bilgileri analiz etme, i e yarayanlar seçme, seçilen bilgileri de erlendirme, sonuca varma, sonucu uygun formda sunma ve yeni alanlarda kullanma alt becerilerini içerir. Giri imcilik Becerisi: Giri imcilik; sosyal ili kilerde, ileti imde, i dünyas nda ve benzeri alanlarda gerekli ve etkili davran lar uygun bir ekilde ve uygun zamanda ortaya koymak veya talep görebilecek bir ürünü veya hizmeti daha iyi üretebilmek ya da pazarlayabilmek amac yla yeni bir sistem kurmak için gerekli olan becerilerdir. Giri imcilik; empati kurma, insan ili kilerinde uyumlu davran lar gösterebilme, plan yapma, planlar uygulayabilme, risk alma; herhangi bir alanda ihtiyaç duyulabilecek bir ürünün gereklili ini sezme, ürünü planlama, üretme, pazar ara rmas yapma, pazarlayabilme gibi alt becerileri içerir. Türkçeyi Do ru, Etkili ve Güzel Kullanma Becerisi: Türkçeyi do ru, etkili ve güzel kullanma becerisi; okudu unu, dinledi ini, gördü ünü, do ru, tam ve h zl olarak anlayabilme; duygu, dü ünce, hayal ve isteklerini aç k ve anla r bir ekilde eksiksiz ifade edebilme, Türkçe nin kurallar na uygun cümleler kurma, zengin bir söz varl na sahip olma ve estetik bir bak aç kazanma gibi alt becerileri içerir Alana Özgü Beceriler Program, yukar da belirtilen ortak becerilerle birlikte problem çözme, ileti im, ili kilendirme ve ak l yürütme gibi temel matematik becerilerin üzerinde önemle durmaktad r. Matematik dersinin i leni inde bu alana özgü becerilerin de dikkate al nmas gerekmektedir. Bu becerilerle ilgili bilgiler ve Matematik dersi için ta önem a da aç klanm r. Problem Çözme: Problem çözme Matematik dersinin ayr lmaz bir parças r. Problem, çözüm yolu önceden bilinen al rma ve soru olarak alg lanmamal r.bir matematiksel durumun problem olabilmesi için farkl birkaç bilgi becerilerin birlikte kullan lmas na ihtiyaç duyulmal ve

13 al agelmi çözüm yolu olmamal r. Problem, ö renci ya ant yla ilgili olmal, ilgi çekmeli ve ihtiyaç hissettirmelidir. Bu durumda ö rencilerin, kazand klar matematiksel bilgi ve beceriler daha anlaml olacak ve bu bilgiyi farkl durumlara uygulamalar kolayla acakt r. Matematik dersinde aç k uçlu problemlere de yer verilmelidir. Bu problemler birden fazla strateji kullanarak çözülebilen veya farkl sonuçlar elde edilen türdendir. Problem çözmeye algoritmik ve kural temelli yakla lmamal r. Ö rencilere problem üzerinde u ra malar için f rsat tan nmal ve yarat olmalar için ortam düzenlenmelidir. Problem çözme, ba ba na konu de il bir süreçtir. Bu süreçte, problem çözme becerilerinin kazand lmas ve kullan lmas hedeflenmi tir ve büyük önem ta maktat r. Problem çözme kapsaml bir ekilde ele al nmal r. Ö rencilerin problemleri farkl yollardan çözebilece i ve problem çözme ile ilgili dü üncelerini akran ve ö retmenleriyle rahatl kla payla abilece i s f ortamlar olu turulmal r. Ayr ca ö renciler, problem çözme sürecinde farkl çözüm yollar na de er vermeyi ö renmelidir. rencinin problemi nas l çözdü ü, problemdeki hangi bilgilerin bu çözüme katk da bulundu u, problemi nas l temsil etti i (tablo, ekil, somut nesne vb.), seçti i stratejinin ve temsil biçiminin çözümü nas l kolayla rd üzerinde durulmal r. Problem çözme sürecinde ö renci problemi dikkatli okumal, problemi anlamal (verilenleri istenenleri belirlemeli, kendi cümleleri ile problemi aç klamal, ne soruldu unu belirlemeli), plan yapmal (plan yaparken eksik veri olup olmad na dikkat etmeli kullanaca stratejilere karar vermeli), plan uygulamal ve ula sonucun do rulu unu veya anlaml kontrol etmelidir. Kontrol sadece sonda de il süreç boyunca yap lmal r. Ayr ca çözülmü problemlerin varyasyonlar eklinde problemlerin olu turmas na f rsat tan nmas büyük önem ta maktad r. Problem çözüldükten sonra verilerden biri veya bir kaç de ti inde neler olaca üzerinde durulmal r. Problem çözümü genelleme yapmaya uygunsa genelleme yap lmal r. Problem farkl strateji kullanarak çözmeye uygunsa farkl strateji kullanarak çözülmelidir. Problem çözme becerileri kazand rken izlenen ad mlar ö renciler için anlams z hale getirilmemelidir. renciler, problem çözerken farkl stratejiler kullanabilmelidir. Problem çözme yollar renciye do rudan verilmemeli, ö rencilerin kendi çözüm yollar olu turmalar için uygun ortam sa lanmal r. S f içi tart malarla, en iyi çözüm yollar na birlikte karar verilmelidir. Problem kurma, problem çözmenin ad mlar ndan biri olabilece i gibi ba ms z olarak da kullan labilir. Bireysel olarak, grupça veya s fça problem kurma çal malar yapt labilir. renciler, problemi her zaman tam olarak çözmek zorunda b rak lmamal r. Problemin farkl biçimde ifade edilmesi, istenenlerin farkl biçimde ifade edilmesi vb sorular sorulabilir. Problemde eksik veya fazla bilgi olup olmad sorulabilir. E er eksik bilgi varsa bunu tamamlay p çözmesi istenebilir. Problem çözümünde hangi verilerin kullan laca veya planla ilgili sorular sorulabilir. Problemin cevab n bulunmas ile ilgili sorular sorulabilir. Cevab n do rulu u veya anlaml olup olmad sorgulanabilir. renciler, problem çözme sürecinde ba ar kazand kça, kendi çözüm yollar na de er verildi ini hissettikçe, kendilerinin de matemati in yapabileceklerine ili kin güvenleri artar. Böylece ö renciler problem çözerken daha sab rl ve yarat bir tutum içine girerler. Matemati i kullanarak ileti im kurmay ö renirler ve üst düzey dü ünme becerilerini geli tirirler. Problemler

14 sadece problem çözme becerilerini kazand rmak için de il motivasyon uyand rmak ve matematik ö renilmesini sa lamak için de kullan lmal r. Matematiksel ak l oyunlar, ba nt ya ula ma, verilen bilginin do rulu unu gösterme, geometrik çizimleri kullanarak isteneni gerçekle tirme, bir sorunu çözmek için araç-gereç geli tirme, origami etkinlikleri vb. kullan larak rencilerin problem çözme becerileri geli tirilebilir. Ö rencilerin, problem çözme süreçlerindeki ra lar sorgulat lmal, bu süreçte ve sonras ndaki ya ant lar hakk ndaki duygu ve dü ünceleri ifade ettirilmelidir. Programda, ö rencilerin problem çözme becerilerinin geli imine önem verilmektedir. Bunun için ö rencilerde a dakilerin kazand lmas hedeflenmi tir: Matemati i ö renmek için problem çözmeden yararlan r. Problem çözmenin ö renmeye katk sa layaca na ili kin fark ndal k geli tirir Ya ant nda, di er derslerde ve matematikte kar la yeni bir durumda problem çözme becerisini kullan r. Problem çözme ad mlar anlaml bir ekilde uygular. Problem çözmenin yan s ra kendi problemlerini de kurar. Problem çözmede öz güven duyar. Problem çözme ile ilgili olumlu duygu ve dü üncelere sahip olur. Problem Çözme Stratejilerinin Seçilmesi ve Uygulanmas De ik problemleri çözebilmek için farkl problem çözme stratejileri kullanma becerileri kazand lmal r. Deneme-yan lma ekil, resim, tablo vb. kullanma Materyal (malzeme) kullanma Sistematik bir liste olu turma Örüntü arama Geriye do ru çal ma Tahmin ve kontrol etme Varsay mlar kullanma Problemi ba ka bir biçimde ifade etme Problemi basitle tirme Problemin bir bölümünü çözme Benzer bir problem çözme Ak l yürütme lem seçme Denklem kullanma Canland rma vb.

15 Problem çözmede, stratejiler bazen tek ba na kullan labilece i gibi bir kaç strateji birlikte kullan labilir. Problem çözme becerileri de erlendirilirken farkl stratejiler kullan larak çözülebilecek problemlere yer verilmelidir. da problem çözmede strateji kullan yla ilgili bir senaryo verilmi tir: retmen: Her hangi bir çokgenin içi aç lar n ölçülerinin toplam nas l belirleyebiliriz. Buradaki çokgenden kasdettigim d bükey çokgenlerdir. Problemi kendi cümlelerinizle aç klar z? Ay egül: Çokgenlerin iç aç lar n ölçülerinin toplam hesaplamam z gerekiyor. retmen: Bu problemi çözmek için neler yapmam z gerekiyor? Niyazi: Örüntü arama stratejisini kullanabiliriz. Bunun için ilk önce çokgenin isminin, kenar say n, iç aç lar n ölçüleri toplam n yaz labilece i bir tablo olu turulabilir. Tablo: Çokgenin ç Aç lar n Ölçülerinin Toplam le lgili Örüntü Arama Çokgenin smi Kenar Say ç Aç lar n Ölçülerinin Toplam Üçgen Dörtgen Be gen Alt gen n-gen n Asl han: Çokgenlerin iç aç lar n ölçülerinin toplam 180 nin katlar eklinde yaz labilir. Örne in; dörtgende 360 lik aç 2 180, be gende 540 lik aç eklinde ifade edilebilir. retmen: Buradaki 2 ve 3 ile tablodaki ba ka bir veri aras nda ili ki kurulabilir mi? Yasemin: Bu kat say lar ait olduklar çokgenin kenar say n 2 eksi i eklinde yaz labilir. retmen: Bu durumu nas l genelleyebiliriz? Utkun: Çokgene ait kenar say n 2 eksi ini 180 ile çarpabiliriz. Demet: n kenarl bir çokgenin iç aç lar n ölçülerinin toplam n matematik cümlesini yazabiliriz. (n-2) 180 retmen: Çokgene ait kenar say n 2 eksi ini 180 ile çarpt zda çokgenin iç aç lar n ölçülerini hesaplayabiliriz. Bunu dokuzgen için deneyelim. Oktay: (9-2) 180 = 1260 Hanife: Çokgenler çizilerek örüntü aranabilir. Çokgendeki üçgen say ile aç ölçüleri aras nda ili ki var. Yani üçgen say 180 ile çarpmam gerekiyor. Üçgen say çokgenin kenar say n 2 eksi ine e it oldu undan çokgenin iç aç lar n toplam (n-2) 180 i lemini yaparak bulabiliriz.

16 Kerem: Dokuzgen içine üçgenler çizerek dokuzgenin iç aç lar n ölçülerinin toplam hesaplad m ve 1260 buldum. retmen: n kenarl bir çokgenin iç aç lar n ölçülerinin toplam kenar say n 2 eksi ini 180 ile çarparak bulabiliriz. Ba ka bir deyi le, (n-2) 180 den yararlanarak d bükey çokgenlerin iç aç lar n ölçülerinin toplam hesaplayabiliriz. Uygun aral klarla bir problemin çözümünden hemen sonra ö rencilerin problem çözme stratejileri ile ilgili öz de erlendirme yapmalar istenir. Böylece ö renciler, de erlendirme sürecine kat lm olur ve problem çözme stratejilerini ne kadar bildikleri ve uygulad klar görülebilir. Bu çal may ders y n ilk dört ay nda yapmak yeterli olabilir. Çünkü bu zaman diliminde ö renciler stratejiler hakk nda bilgi sahibi olurlar. Problem çözme stratejilerini ne kadar biliyorum? Problem çözerken kulland z stratejileri dü ününüz ve kulland aretleyiniz. 1. Problemleri çözerken bir strateji kullanmay hiç dü ünmedim. ( ) 2. Problemleri çözerken strateji kullanmak akl ma geliyor ama bunun üstünde çok durmuyorum. ( ) 3. Problem çözme strateji listesine bakt m, ama bir strateji seçemedim. ( ) 4. Problem çözme strateji listesine bakt m, bir strateji seçtim ve uygulad m. ( ) 5. Problem çözme strateji listesine bakmad m, ama strateji kullanmay dü ündüm. ( ) 6. En az bir strateji kulland m ve bu strateji problemi çözmemde bana yard m etti. ( ) 7. daki stratejileri kulland m: Tahmin ve kontrol etme ( ) ekil, resim, tablo vb. kullanma ( ) Örüntü arama ( ) Benzer bir problem çözme ( ) Denklem kullanma ( ) Di erleri leti im: Matematik aralar nda anlaml ili ikler bulunan, kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan evrensel bir dildir. Matematik dilinin do ru ve etkili bir ekilde kullan labilmesi için ö renciler için anlaml olmal ve ihtiyaç hissetmelidir. Matematikle u ra ma sürecinde ve sonras nda sözlü anlat mdan, yaz ifadeden, resimden, grafikten ve somut modellerden yararlanmak büyük önem ta maktad r. Matematik hakk nda konu ma, yazma ve dinleme ileti im becerilerini geli tirirken ayn zamanda ö rencilerin matematiksel kavramlar daha iyi anlamalar na da yard mc olur. retmen, ö rencilerin dü üncelerini aç klayabilece i, tart abilece i ve yaz ile anlatabilece i

17 f ortamlar olu turmal ve ö rencilerin daha iyi ileti im kurabilmesi için uygun sorgulamalarda bulunmal r. Programda, ö rencilerin ileti im becerilerinin geli imine önem verilmektedir. Bunun için rencilere a dakilerin kazand lmas hedeflenmi tir: Matemati in sembol ve terimlerini etkili ve do ru kullan r. Matemati in aralar nda anlaml ili kiler bulunan, kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dil oldu unu fark eder. Matematiksel dili matemati in kendi içinde, farkl disiplinlerde ve ya ant nda uygun ve etkili bir biçimde kullan r. Matematiksel kavramlar, i lemleri ve durumlar farkl temsil biçimlerini kullanarak ifade eder. Matematikle ilgili konu malar dinler ve anlar. Duygu ve dü üncelerini aç klarken farkl temsil biçimlerinden yararlan r. Matematik dilini kullanmada öz güven duyar. Matematik dilinin kullan ile ilgili olumlu duygu ve dü üncelere sahip olur. Ak l Yürütme: Matematik yaparken ak l yürütme (muhakeme) becerilerinin geli tirilmesi için ortamlar haz rlanmal r. Matematikle ilgili bilgi ve becerilerin okul hayat ve okul ndaki hayat kolayla rmada kazan lm olunan ak l yürütme becerilerinin de eri konusunda rencilerde fark ndal k yaratmak büyük bir önem ta maktad r. Programda, ö rencilerin ak l yürütme becerilerinin geli imine önem verilmektedir. Bunun için ö rencilere a dakilerin kazand lmas hedeflenmi tir: renme sürecinde ak l yürütmeyi kullan r. Ya ant nda, di er derslerde ve matematikte ak l yürütme becerisini kullan r. Matematik ö renirken genellemeler ve ç kar mlar yapar. Matematikteki ve matematik d ndaki ç kar mlar n do rulu unu savunabilir. Yapt ç kar mlar n, duygu ve dü üncelerinin geçerlili ini sorgular. Ak l yürütmede öz güven duyar. Ak l yürütme ile ilgili olumlu duygu ve dü üncelere sahip olur. Tahmin Stratejileri: Hem günlük ya ant zda hem de bilimsel süreçlerde tahmin s kça kullan r. Örne in; arkeolojik kaz larda bulunan nesnelerin ne kadar eski oldu unu belirlemede, ülkelerin ve ehirlerin nüfuslar belirlemede ve daha pek çok yerde tahmine ba vurulur. Tahmin günlük ya ant zda bazen gerçek ölçümler kadar kullan r. Matematik ö retim program nda iki temel tahmin stratejisi ele al nmaktad r: 1. lemsel tahmin 2. Ölçmeye dayal tahmin

18 1. lemsel Tahmin: lemsel tahmin, aritmetik i lemlerin sonuçlar n hesap yap lmadan yakla k olarak belirlenmesidir. lemsel tahmin becerisi geli mi ki ilerin, genel matematik becerilerinin de iyi oldu u gözlemlenmektedir. Tahmin yaparken bir tak m stratejiler kullan labilir. Baz i lemsel tahmin stratejileri a da verilmi tir. lemsel tahminde kullan labilecek stratejiler burada verilenlerle s rl de ildir. Ders s ras nda burada sunulanlara benzer tahmin stratejileri kullan labilece i gibi ö rencilerin geli tirebilecekleri tahmin stratejileri de desteklenmelidir. Yuvarlama: lemdeki say lar n uygun de erlere (ileriye veya geriye) yuvarlanarak sonucun tahmin edilmesidir. Örnek: i leminin sonucu tahmin edilirken 237 say 250 ye yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir. 237 say 200 e yuvarlanabilir ve sonra 150 ile toplanabilir. Örnek: i leminin sonucunu tahmin etmek için say lar yuvarlan r: 30 70=2100 Burada dikkat edilece i gibi say lardan bir tanesi yukar daki onlu a di eri ise a daki onlu a yuvarlanm r. Böylece daha iyi bir tahmin elde edilmi tir. Her ikisi de yukar yuvarlanm olsayd daha uzak bir tahmin elde edilecekti. Grupland rma: lemdeki say lar, belirli bir de ere yak n ise say lar bu de er/de erler baz nda grupland larak sonuç tahmin edilir. Örnek: i leminin sonucu tahmin edilirken 330 3=990 i lemi yap labilir. Örnek: i lemindeki say lar n her biri 4000 e yak nd r. 5 ile 4000 çarp larak i lemin sonucu olarak tahmin edilir. Örnek: i leminin sonucu tahmin edilirken 3 8 yakla k olarak 1 al r. O halde toplam 4 yakla k olarak = 1 2 dir. Uyu an Say lar Kullanma: Zihinden hesaplanmas kolay olan say lar grupland larak sonucun tahmin edilmesidir. Örnek: i leminde i leminin sonucu 100; i leminin sonucu da 100 olarak tahmin edilir. 18 de hesaba kat larak sonuç yakla k 218 olarak tahmin edilir. lk veya Son Basamaklar Kullanma: En soldaki veya en sa daki basamaklar n toplanarak sonucun tahmin edilmesidir. Örnek: i leminin sonucu tahmin edilirken verilen say lar n en soldaki basamak de erleri toplanarak = 4600 i lemin sonucu tahmin edilir. Örnek: 3,4+4,7+3,2+6,8+9,2 say lar toplarken önce toplam bulunur. Bulunan sonuç en sonda bulunan basamaklar üzerinde çal arak düzeltilir: 0,7 ile 0,4 ün toplam yakla k 1; 0,8 ile 0,2 nin toplam da 1 etti inden 25 e 2 eklenerek i lemin sonucunu 27 olarak tahmin edilir.

19 Özel Say lar: Genellikle kesirlerle yap lan i lemlerde kullan lan bu stratejide say lar n belirli özel say lara yak nl na dikkat edilerek i lemlerin sonucu tahmin edilir. Kesirlerde bu özel say lar 1, 0 ve 1 2 dir. Örnek: 1 5, 5 6, 3 8 kesirleri yuvarlan rken 1 0,,1 e olan yak nl klar sorgulat r Örnek: i leminin sonucu tahmin edilirken 1 2 0,5; 5 ise yakla k olarak 1 oldu una 6 göre toplam 1,5 tir i leminin sonucu 1,5 olarak tahmin edilebilir. Çünkü kesri 1 e, kesri 0 a ve 5 9 kesri de 1 e yak nd r Örnek: 5 4 leminin sonucu, olarak tahmin ettirilir lem yapt ld ktan sonra da sonuç tahmin ettirilebilir Say lar n yüzdeleri bulunurken tahminden yararlan labilir. Örnek: 239 say n %25 i tahmin edilirken; 1 0 (Pay, paydadan oldukça küçük) (Pay, paydaya oldukça yak n) (Pay, paydan n yar na yak n) 8 2 ra yak n

20 239 say 240 a yuvarlan r. % olarak ifade edilebildi inden 240 n 1 i 60 t r. 4 Örnek: 298 say n %52 si tahmin edilirken 298 say 300 e yuvarlan r. %52 say %50 olarak al narak 1 2 olarak ifade edilebilir. 300 say n 1 i 150 dir. 2 %1 lik yönteme göre tahmin edilirse; 300 say n %1 i 3 tür. 50 (%1)= 50 3=150 Da lma: i leminin sonucu tahmin edilirken (76 100) (76 10)= biçiminde dönü türülerek sonuç yakla k 6800 olarak tahmin edilir. Düzenleme ve Düzeltme: Bu strateji elde edilen tahminsel sonucu gerçek sonuca daha uygun ve daha yak n hale getirmek için kullan r ve iki a amada gerçekle ir: 1. lemin ortas nda yap lan düzenleme ve düzeltme. 2. lemin sonunda yap lan düzenleme ve düzeltme. Örnek: i lemini bu stratejiyi kullanarak yapal m: =( ) (10+3) = ise bu i lemdeki hata pay, (2100 3)+(24 13) olur e yuvarlanarak = = a; a yuvarlanarak 30 10= = Ölçmeye Dayal Tahmin: Ölçmeye dayal tahmin; herhangi bir ölçme arac kullanmadan ölçülerin yakla k olarak belirlenmesidir. Ölçmeye dayal tahminde kullan lan en yayg n strateji belirli bir referans noktas n dikkate al nmas r. Bu stratejide ölçüsü tahmin edilecek nesne, bilinen (zihindeki) bir referans ölçüsü ile kar la r. Örne in; uzakl klar tahmin ederken futbol sahas n uzunlu u zihinde canland labilir. Çokluklar tahmin edilirken kullan lan strateji ölçmeye dayal tahminde kullan lan referans seçme stratejisi ile ayn r. Örne in; bir kavanoz içindeki leblebilerinin say tahmin ederken referans olarak bir avuç leblebi say seçilebilir. Kavanozun kaç avuç leblebiyle dolabilece i tahmin edilir. Bir avuca 70 tane leblebi s yorsa ve kavanozun da 20 kerede doldurulabilece i tahmin ediliyorsa kavanozdaki toplam leblebi say tahmin edilebilir. Di er bir örnek ise; bir futbol maç s ras nda stadyumda bulunan seyircilerin say r. Referans olarak stadyumun bir oturma alan seçilir. Bu alana dü en insan say tahminen hesaplan r. Tüm stadyumdaki oturma alan n, referans al nan alan n kaç kat oldu u bulunarak toplam seyirci say tahmin edilebilir. Bir koli elma, tart ld nda kaç kilogram gelebilece ini tahmin etmek için; önce bir elman n kaç gram gelebilece i tahmin edilerek referans al r. Bu kolinin kaç elma alabilece i tahmin edilerek kolinin kaç kilogram gelebilece i tahmin edilebilir. Di er bir örnek olarak da bir deponun hacminin, seçilen bir kolinin hacmi cincinden tahmin edilmesi olabilir.

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati)

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) GİRİŞ XXI. yüzyılda matematik eğitimi yalnız doğa olaylarının araştırmasında ve teknikte değil insan oğlunun mantıklı, eleştirel ve estetik

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ 1) Jeofizik Mühendisliği Eğitim / Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler, Çanakkale Onsekiz

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 KURUMDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME Eğitim, bireyin kendisine, yakın çevresine ve topluma uyum sağlaması için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması sürecidir. Günümüz

Detaylı

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip,

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip, ÖĞRETİM TASARIMI Web tabanlı öğretim ortamlarının iki önemli unsuru Horton (2001) tarafından açıkça belirtilmiştir. Bunlardan ilki ideal öğrenci, ikincisi ise ideal eğitimdir. Bu iki unsur arasındaki ilişkinin

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek Hareket Eğitimi Küçük Dev Adamlar Haydi Dans Et Filenin Yıldızları 1.2. SINIFLAR AFTER SCHOOL CLUB SPORTİF SANATSAL BİLİMSEL/KÜLTÜREL Ritm Atölyesi Etkileşimli Masal Öğrencilerimizin yürüme, koşma, sıçrama,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge Uluslararası Sınavları 5-19 yaş grubuna yönelik uluslararası eğitim-öğretim programları ve yeterlilikleri sağlayan dünyanın en büyük kurumu 160 tan fazla ülkede

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model 1 Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model ASSURE modeli, öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları için değiştirilmiş bir Öğretim Sistemi Tasarımı (ISD) sürecidir.

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I MMR 205 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

GENEL İLETİŞİM. Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013

GENEL İLETİŞİM. Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013 GENEL İLETİŞİM Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013 İÇİNDEKİLER İletişimin tanımı İletişimin anlamı ve önemi İletişim süreci İşleyiş yönünden iletişim türleri İletişim türleri İletişim

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI El sanatları Teknolojisi Alanı altında yer alan dalları yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. El sanatları programının amacı, Bireylerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

2015-2016 DİL POLİTİKASI

2015-2016 DİL POLİTİKASI 2015-2016 DİL POLİTİKASI 1 Işıkkent Eğitim Kampüsü DİL POLİTİKASI GİRİŞ İnsan kültürü ve iletişim, bireyin hayatta kalmak ve gelişmek için ilişki kurma ihtiyacı ve yeteneği üzerine kurulmuştur. Bundan

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST TEKNĠĞĠNĠN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠNE ETKĠLERĠ

ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST TEKNĠĞĠNĠN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠNE ETKĠLERĠ ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST TEKNĠĞĠNĠN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠNE ETKĠLERĠ Handan ARSLANTÜRK * Özet Bu çalıģmada, Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirmenin önemi anlatılmıģtır. Ayrıca ölçme-değerlendirme yaparken çoktan

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı