H3HKy, 0 H0 MacTHKe, conoctübsrrejbbhoh rpammamke tk>pkckhx s 3h k o b.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H3HKy, 0 H0 MacTHKe, conoctübsrrejbbhoh rpammamke tk>pkckhx s 3h k o b."

Transkript

1 BacHmesa RmoaBeTa Oe^oposHa Ktmımnar 4>HJi0Ji0nMecKHX HayK, aou,eht Ka4>eflpH HyBauıcKoro H3HKa MysanıcKoro rocyaapctbehhoro ne#aronraeckoro yhhbepchrera hm. H.M.MKOBJieBa. Abtop CBHine 15 khht h yneghmx noco6m l, 6ojıee 100 u a ym n a cıateö no cospemennomy HysamcKöMy H3HKy, 0 H0 MacTHKe, conoctübsrrejbbhoh rpammamke tk>pkckhx s 3h k o b.

2 e> i 9 i H S I «p ı n BACHJIbEBA E.. C A M O Y H H T E J Ib T Y P E I Î K O r O H 3 M K A TYPKKÂ XapnSp xâii m îpcnv.t;;ı;ih k hckc T ü r k ç e ö ğ r e n i y o r u m MeCuKCîjpM

3 Baauibcıja E.<l>. CaMO^HTCJih lypenkoıo «3WKa. yueönoe nocoöne. HcöoKcapu: xiybamrocnevhhhctkryr hm. M.>IJlKoıyıeüa, c. ne^arae ıch no pemenrao y^enoro couera 4yBamcK.oro rocynape'inehiıoiü ne/ıaroransckoro yuhbepckrera hm. M-Ü JlKomıesa B yncöııom ııocoöun 0CBemaK>TCHociiobhmc uonpocu (jmiıeıukiı, ;ıekcmkojîoınn, Mopcpojioi'mh, chirnikcııca lynauıcıcoro h rypeuscoro hsukob ii cpaiihirrejiltıoft ujiockocui. n p e jıia ıııa u e n a jotsa c ıy a e ırro B I I 1-V ıcypcob $aıcy.ıi6t eıa HynamcKoîi $ ıu ıo jıo n u ı, Hsy- <u u ouuıx cojıoetakjhicjftuyk) rpam M anucy tk>pkckhx jo h k o b. H ayrane pejıakroph: A.F.lflaHxyjioB, Kaımajıar <J)H. iojıonır'ieckhx nayk, jıonent; A.E.ropuiKOH, KaHjf.Hjar (t)m.aojiorahecknx nayk, iioneırr Peupraeırrbi: A.C.Kaın0 K0 Ba, Kaımmıar 4)HHOTOrH4ecKHX nayk, A.A.CocaeBa, cxapıımft sıay^ibuı corpyhhhk H n İ T H ; B-H-HruaTbCBa, KaH/iH/öT ııe.naroi HHecıaK ııayk, 33B. Ka<l>eApoH lıyuamekoro M:iKi<a MyiiauıcKoro rocyaapctbehhoro neııaroraheckoro yromepc HTera hm. MJUİKOBJieBa

4 İW<U ft t İÇİNDEKİ TYHMAIİJIM Çuvaş Alfabesi liabam amfrabhne 1 I Türk Alfabesi TypKKü ajkijaf»w 8 Kim o? Kil M liâjl? 9 Bu hayvanın adı nedir? Ky Hep qynâıt an e mchjic? 10 Bu bitkinin adı nedir? Ky yceh-rapaııâıı m e Meıuıe? 11 Bu eşyan m adı nedir? Ky anajiaıı sne Meıuıe? 1.2 Zaman Bâxax 13 Kaç? Mtjçe? 14 Kaçar? Mtıçemep? 15 Kaçıncı? Xâme? MHçeMem? 16 Kim? KaM? 17 Kim? Kimin? Kime?... KaM? Ka.vtân? KaMa? B u kim? Ky KaM? 19 Kimler? Kimlerin? Kimlere?... KflMceM? KaMcen? KaMceue? İnsan Çmh 21 insan vücudu ÇbumâH yr-rıy naiicccm 21 İnsanın iç organları Çun-nıâH ıııamh opraııecem (ııaüecem.) 22 insan yüzü ÇMHHaı-ı ımr-kyce 23 Aile. Akraba ÇeMbe. TâKiHceM 24 değil Map 25 O insandır BM ç h h 26 Balık -»balıkçı Elyjıâ -> rıyjıâça 27 -ÇI, --Çİ, -ÇU, -çü, -cı, -ci, -cu, -cü -çâ, -çe 28 Ben öğretmenim. 3 n e BepeHTCKeıı 29 Ben Türk' üm 3 ne TypKKü 30 -mı? -mi? -mu? -mü? -H? 31 0 sanatçı mı? Barı apihct-h? 32 0 avcıdı BâJi cynapçâ'iue 33 -dı, -di, du, dü, -ti, -ti, -tu, -tü -HH.e, -ne, -eem+hhe 34 0 avcı mı idi? BâJi cyhapçâ-hhe-h? 36 -mı, -mi, -mu, -mü -HHe-H? ne-h? 37 0 avcı değildi Büüı çynapçâ Mapune 38 Sen avcı değil mi i-di-n? 3ce cynapçâ Map-Hne-H? 39 Ben, benim, bana... 3n, M anân, Mana Ben evdeyim 3 n e lourre 41 Ne? Neyin? Neyş?,...;.. *' ; MeH? M hğh? Mfee? Neler? Nelerin? Nelere?... MenceM? MenceH? Meııceııe? Bu kitaptır Ky KcncKG 42 3

5 Kitap -> kitaplar Kenetçe KeııeKeceM 44-1ar, -1er -cem 45 Masa -> masacık CeTe.'i nenck ceıe.a 46 -çık, -çik, -çuk, çük, -cık, cik, îleııek 47 cıık, ciik Kimin? Ki\Maiî? 48 Neyin? Mchch? 48 Benim, senin, onun Manan, canan, yu ân 49 Benim Manân 50 Onun Yh&h 52 Dostum, dostumun, dostuma... TycâM, TycâMâH, TycâMa Dostlarım, dostların, dostlan... TycaMceM, iyeâmccu, ryaimccuc Evim, evimin, evime... ÇypxâM, çypıâmâh, çyptâma ç ~> c 56 k ->ğ 57 t -> d 58 p -> b 59 Ne? -» Nasıl? Men? -» Meıuıe? 60 y -» âb 61 y >en 62 iyi h»- koıu JIaflâx -» Knâx 63 Nasılım? 3rre Memıe? 64 Ben akıllı mıyım? 9:ne âcjıâ-m? 65 -Ur, -tir, -tur, -tür, -dır, -dir, -dur, -dür 66 zengin -> zengindir Ily«H 66 -iı, -li, -lu, lü -juıâ, -Jiâ, -jüiğ, -n& 67 -SK, -siz, -suz, süz -câp,-cep 68 Akü, daha akıl, en akıl Âcjıâ, âcjıapax, xm âcjıâ 69 daha...-pax,...-pex,...-xapax,...-ıepex 70 En 71 İnce -» irince Çmıçe -> çwı-çwüçe 72 Açmak -> açılmak yç -> yçâjı 73 Evlenmek -> evlendirmek Aııaaıı > aaııamap 74 Şimdi ne yapı yorum? Xajıe mch liumaıı? 75 -yor -ax, -CT, -T 76 Billiyor musunuz? nsjıerrğp-h? 77 Şimdi ne yap mıyorum? Xajıe Men îymacıfm? 78 -mı, -mi, -mu, mü -Mac, -Mec, -Meç, -Maç 79 Bilmiyor musunuz? IIcjiMecrep-H? 8Ü 4

6 Edebiliyorum? Xarıe râiîahiân Edemiyorum? Xajıe labahmacıâıı Ne yapan m? JL'iaıı m h râiîatâu? -ar, -et, -ir, -ir, -ur, -ür -a ı, -6T, -T fe.y a p n a iî# :;VV;\ 5Sjiatî wen TyMacran? -m e, -m ez, -ma, -maz -Mac, -Mec, -Maç, -Meç Edebilirim İhtan râuam an Edemem Mjıaırraıaf&ıacrâıı Ne yaptım? Men ıypam? -di, -di, -du, -dü, -ü, -ti, -tu, -tii -P, -T, -H N e yapmadım? MeınyMapâM? -ma, -me -Ma, - we Edebildim TaKifıpâM Edemedim TaBiiihtapaM N e yapmış? M8h iyııâ? -m ış, -miş, -muş, miiş -nâ, -ne Ne yapmamış? Men ıymaıı? -ma, -me -Ma, -Me Ne yapacağını? Men. ranan? -acak, -ecek, -yacak, -yecek Ne yapmayacağım? Men ıymaıı? -ma, -me -M.. Edebileceğim laııanan Edemiyeceğim TâBaılvıaıı lstiyoısununz Tâuaccâp KHJier İstiyor musunuz? Tâuaccâp khükt- h? Lstmiyorsunuz Tâııaccap FouiMecT Istmiyor musunuz? TâBaccâp khjimcct- h? Ne yapmalıyım? Manân Men ryma;uıa? N e yapmamalıyım? Manân Men ry\tajı:ra Map? Yap! Yapın! Yapınız! Ty! TâBâp! Yapma! Yapmayın! Yapmayınız! Ah ry! Ah râiiâp! Edeyim laıarıâm Etmeyeyim TyMâiTdM Versem 3 ııe napcaıı Vermesem,. 9ne namacan Yapmak -» yapan Ty -»TâııaKaH ' -üh,-eh,-akaıı,-ekeh,-kuı, -ksh Ben yapayım 9ne TâiüîM Bolmak -» bolup -» bolmadan Tyn ıynea -> rynmacâp no i

7 O kini? Kim için? \e \le. Kimi.'? NVicık-'1 <i::ıiv:'lc?...etmek... olmak Deyimler Egzersizler Selâmlama. Vedalama Benim ailem Dostlun Kura şi' ri. iki kuyu Kaç? Güneş Günler Parmaklar Atalar sözü Bilmeceler Kapşılıklar Sual cümlcsilcr kurunuz Metni Türkçeden Çuvaşça tercüme ediniz Suallara cevap veriniz Bfi.ı KaM? KaMiiifiM? MC'iuil-: Kavni:!..VUii^l' \ ü!'.i.> K-'bu.vNıi ıe? -T y... ıtyjı OpaıeojıorH'iMceM XaııâxıapyeeM: Cam oaıny. Yiıpâjıy Manân çembem TycaM Diana câbbh. H ks çajı Mnçe? XeBejı KyuceM flypııeccm lîaithceh eâmaxece.vı TyiKVKUüiHceM Typ KM/ryceM hlinyjuıâ npc^ıo^enhcem râbap TeKcra aypkkânurapaıı lıânaıidia Kyçapâp blitıycene xypaiüiâp 6

8 Çuvaş Alfabesi Çuvaşça Yazışlar Hadler A a  â Ââ E 6 E 6 B B B e T r rz J U E e r M d E e E c E e E e E e 5K x K ok M H Hu M M Mü K K Kıc JI'A; II ji Mm M m H H H H O o n n. O o II n pp Pp Cc Cc T T Çç T m yy y y Yy 0(1) 0(1) X x Xx U n ll 'i H h xi h m m III uı ILI m Mm İ3 ı> h a bl u Bb bl u b b io 10 w }J a Sin Türkçe Okunuşlar a aı b v 0t? d ye yo ö j z 1 y k ı m n 0 P r s ŞI t 11 ü f h ts Ç ş şs sertleştirme işareti 1 npau inceltme işareti e yu ya Örnek Kelimeleri am caca öatik sak raa ;ı;)ka3 ea e/ika ene»aııp san Hp ÎİOJİ KaM jıyıpa w r a IKÜÎU okeaîi muexc pak caüpa ÇblH laca ypaiî yıike xanxa UiıpK 'ietiek mana mcrıca srrem ıona tuıan? Okunuşlar aş sazaı bank vak gaz caz yen yolka öne janr zal ir yod kam lutra maçça ııayan okean padej rak sayra şnn ta/a uray üpke film haplıa tsirk çecek şaba şçyotka ıran edem yuha yalav Türkçesi et ses banka ulak gaz. caz yan yılbaşı ağacı inek janr stilon sabah iyod kim basık tavan tembel okyanus hal yengeç seyrek insan temiz döşeme akciğer İllim kapı sirk çiçek kurbağa fiıça yarın adam direk bayrak

9 TypıtKİ ajg^kuuras TypKKa cac ÇljipiîH ByjıaHM TypKKa Mâmıına Kyçapy u;unmi'iecc,vf câmaxecem Byjcmif Aa A a a ad m OT B b B b 6 baba 6a6a arrc a C c m can ;jwcau yu Ç «Ç ç tj çam MaM xwp D d D d R damar iclvjap IMMap ü e E e 3 el aıı fuıa F f F f *î> fil t nn İTHjI, CJİOH G g G g r gece ['CİI JKC K aç ö ğ Ğ ğ cacacâp H h 11 h X halk xarik XiîJİÜX I i / 1 H ılık huimk ama I i I i H iyi HMH MİM. J j Jj )K jile JKMJie jtouıer K k Kk K kaıa Kapa xypa L 1 L I Jl lâpa jıamıa ııirıa M m Mm M makas \ î i.i K. Ki l C xaııa N n Nn H ne ne m ii 0 o 0 o O ocak OJPKaK Bys:ax Ö ö Öö fi öküz ekky:j HaKap P p Pp II para napa yıcça R r Rr p renk PCHK rec S s Ss c saç a w çyç Şş Şş m şans mafîc TCJiefi T t T t T laban Taftan lynan U u Uu y. uzun yayn ıapam Ü ü Üü y ümit ymht emğr V v Vv B vakit B3KKMT BaxâT Y y Yy H yaka İmKK.1 çyxa Z z Z z 3 zincir 3HTOPKHP caii'iap TypKKü a.ki>aiimteıimc 29 cac ııaıuih. ciâbam aji(t)abhrrehme 37 cac rıaıuih. TypKKâceu jiarraı cac ııaim M ecem. Hâna incen KHpmfinuıa. TypKKa xara Mânam ncjdcncem çubâx. Ky ue:ıxcceıırıc nep i[emcxcem mire IiyMiiH. 8 Türk Alfabeside 29 Harflerdir. Çuvaş Alfabeside 37 Harflerdir. Türklerin Lâtin Harfleri. Çuvaşların Kiril Alfabesi. Türk ve Çuvaş dilleri yakın. Bu dillerde aynılıklar pek çok.

10 Yazışlar Okunuşlar Çupırn ByjiaıiH am upa'i cajrrak /[HpeKTop 1UÎIİC arre amıa Hsajı xep apçmîi xepapâm iiyjîâçâ BepeirıCKeıı BepeııeKen arıöça jopâça cekpcrapı, cıy^eiit luchjjcp 'vramhiihci' nax*ıaça Ke'ryçe 'îpakrophcr aeçebçe CIIOpiCMCH cyxaçâ qsjıxeçğ 4>H.ao;ıor MC'fOpHK NUtTeMÜ'rMK (f)m'jhk XHMHK ikypınumct HlCKCHep aca vraç saldak direktör anne atte appa ıvaıl hör arşun horaraım puiaışıaı vörendegen vörenegen saıvaışıaı yuraışıaı sekrelar* student şoför nıaşinisî pahçasıaı ködüşıö traktorisl vöşıevsıö sporlsmen suhaşıaı çölheşıö filolaıg Lstorik matematik fizik himik jıımaust injener çocuk doktor asker müdür anne baba abla oğul kız erkek kadın balıkçı öğrentmen öğrenci şair şarkıcı sekreter talebe şoför makinist bahçıvan çoban traktörcü uçucu sportmen çiftçi dilci filolog tarihçi matematik fizik kimyacı gazeteci mühendis hojpkvk jloktop 3CK3P Miozaop 3HH3 6a6a aö/ra ooyjı KW3 3PK3K K2JIM1I ÖajMKMU ep3irim3n epaıypich manp LdapKH/DKJjl C3Kp31'rap TÎUDÖy motjjep MaKKHHMCT 6aX.HHlöH ııo5an TpaKrepjpKy y iy^uky CHOpiM'JI! ımvvkîi ( )itrm)jior Tapumu MaTOMariHK ilnrnîk KHıvmajiîiaji: m-jsrrjjpkh Myxx3H;.mc * Cükpeıapı, (sekreıar) tcnk gibi «ı>.

11 Ky ısp vyaâa avs m $m e? Ky vep «jyh m b htji&? Bu Hayvanın adı nedir? y r, n am a ene nyrck cypax Taı<a Ka'iaKa xnxa am p Kccpe ııâpy THHâ KyınaK HMlâ Hâxâ qens am an KâpKKa KâsaKajı nyjıâ jısn&uı ııö n a yrtpe BapaMiyna iih ji xyp»ıe yııa KaniKâp TOJIÖ narana Kyaıı, My.uKaH apacjkui çyjıebgç 'ra rp n an rep a ch cua nâıiffl EÖJBH XHp CMCHH ut, laşa öne pudck suraıh taga kacaga liha aıy a n '. kösre paıru tm a kuşak yıdaı çaıhaı çöbö avdan karrkka kaıvagal pujaı löböş şam a üpre vaıraım duna pil h u rcö uba kaşkaır tilö pakşa kuyan araıslan şıülevös tigr pantera sısna paışi parlan hir sısni at inek kuzu koyun koç keçi tay aygır kısrak buzağı dana kedi köpek tavuk piliç horoz hindi ördek balık kelebek sinek böcek sivrisinek arı ayı kurt tilki sincap tavşan aslan vaşak kaplan panter, bebir domuz mus geyik yaban domuzu ar MHeK KV3y Kofiyıı KOH K'j'l'ffl Taİİ aiırup KMCpaK 6y;îaaH jmin K3JIH KCIİ3K labyk rnuuıc X0p03 xm-uw ep;j3k ÖaJIMK K3İI363K CMH3K f>c,hx3k CHBpHCHl 13K aptı a HM KypT THJIKKM cmcpkan TamımıaH acjıaıı BaıuuıaK Karnem rıaırnop, 63öhp ;.îomy3 Myc V3MMK iiaöah /ıomysy

12 Ky yeeh-tâpan&h»hs niıuıe? Bu bitkinin adı nedir? Ky yceh-ı&pah mch jnoıâ? HMIIÜÇ yıvaışı ağaç m n lomaıı yuman meşe M3IIHU3 xı>ıp, >rx'râ, ııapa'r hır, yahtaı, narat çam CİM xypâh huram akağaç aıcaau Bepene vöıene isfendan, akcaağaç Hc4x;ıuıaH,aıat»îiaaH çîka şaıga ıhlamur HX.ia.Myp fiaimpa yaıırua aksöğüt akceeyr çyçe, xana şıiişıe söğüt ceeyr xypa.wa hıırama karaağaç, çeltik Kîipaaa'î, HejrrraK âmc aıvaıs titrek kavak THTpOK KilIiaK mpeıt tirek kavak KtlBaK Mapam caıraış akçam, köknar ak'iam, KeKiıap tıpam ıraş çavdar Maıyçıp lyjıâ tulaı buğday öyyuaii cejıe söiö yulaf Myjm4> rıâpça paırşia nohut HoxxyT BHp vir dan ft'ipm phc ris pirinç, çeltik ım pm vı, 'icjrri'mk f-oıenep klevör yonca MOHJJ>Ka KyKypy3 kukuruz mısır MMCCIjp BHKH vika fig, burçak <Î>h h, GypH'iaK moncpna iutsema kaba yonca Kaöa üoım»sı (jjacojıt fasol* fasulye c )accy.tiii3 KypâK kuraık ot a r yra udaı kuru ot Kypy o t Be:nepeu völdören leke J13KK3 xyırax hııbafı dulavratotu ;j,yjıabpationy xâmâuı haımaış kamış KaMHIII cyxan suhan soğan cooaıı xâflp haıyar hryar xbriiap KMÎliep kişör havuç xanyh KynâcTa kubaısta lâhana ;maxaım Hxpa ıhra saransak capı>imccaî< çep yîîmm, ııapaiika şörulmi, parangaı patates narrıat3c pe/rac redis turp rypn çym şaun yabani ot MaöaıiH ot çemepr şıömört kuşkirazı Kyif.LKHpa3H uıeııike şöşkö fuıdık cjtoiki fiuiîaççm sliva yıvaışıi erik ağacı 3pnK aaa/ukbi * (]mcojh>(fasol) di] gibi «I».

13 K y a m jı& a m e m Sbjis? B u eşyama attı nedir? K y aııajra m Sh» m S?,-i..,...* çep. şıör yer ÎI3P n e/ıer pölöt bulul 6yjıyr xeue;ı hövel güneş ly ııe ıa yîiâx ııyaıh ay Iİİ çâjırâp şıaıldaır yıldız HMİIUM3 TMHEC tinös deniz 3 IIH3 ciiianâm sılvaış hava xaiîa ııy p r pürt ev anüse alaık kapı KanıtM çapa şıa ıra kilit. KKJIMT çapaççh şıaıraşışü anahtar anaxrıap ırycma, hhkmck pusm a, çiknıek m erdiven MCP.İ1HB3H nyjıem pülom oda ofla ypan uray döşem e JieUU.II3M3 MaıPia maçça tavan 'raiiaıı ercim stena duvar /tyjıap nypene çürece, k an d aık pencere H3HflX3p3 Koısep kovör halı Xa;TM cetejı södel masa MaCQl uykaiî pugan sandalye CaHIÇUIH3 KpaiîaTb kravat* karyola Kapîfojıa ım i'um viranı yatak HailTlK yrm rn udial battaniye 6aTiaıiHH3 MiiiiTep, ç m a p m inter, şııdar yaslık HaCTUK KyXHH kulınya m uüak Myrt{)aK H!Kact> skaf dolap HOJiai! Raima vanna banyo öaiiiio ığkep, Kyç KecKH lögör, kuşı köski ayna aı-nıa cynâfflj subam** sabun caöyiî ı m r ınâjijih pitşaılli havlu xaı«ıy M ym ana mımcala kese K3CC3 ujıarbe platye elbise 3JİDHCC3 rıajimo palto palto naritio KâpÖK körök kürk KypK lân ân taılaıp gocuk ro;ukyıc * cy n âh t (suban) kilit d eu iz gibi «n». ** Kpaaaıs, (kravat) kilit dib i «T». 12

14 çyü yîiâx jpııc Hp Kyn KIÇ Çep cexer Mmıyr cekyıma ııa>uı tıpan enep TyHTH Kyn bmıapm Kyn m ı Kyu KCÇHCPKH Kyu juâmar Kyu " pnc Kyıı likipcapıim ıcyn flmıapb, KftpJia1! (jjeiîpajib, napâc Miipı, nyıu arrpeju>, aka Man, çy Hioıib, çeptme hiojii>, yrâ abrycr, çypıta CCHTMÖpi), aiiâîi OK raopı», roııa HOHÖpb, ııytt jtcka6pı>, pamrac Çyp, çypkyıuıe çy, çy;uıa Kep, Kep KyıiHe X&I, Kâçaıı ıı&nep KMitec çyjr şnıl uyaıh eme ir kurı kaşı şıör sehct minut sekunî payan mm öner tundigıın ıtlarigun yungun köşınernigıın şannatgun emeğim vır/a rnigun yan var", karrlaç fevrar. naraıs mart, puş a p re r, aga may, sıu iyuna, şıörtme iy u r, udaı avgust, şrurla senlyabra, avara oktyabr", yuba noyabra, çük dckabr", raştav şrur, şııırgunne şıu, şrulla kör, körgunne iıöl, holle kaışıal pöldör kiles şml.2a» an sene, yıl C3H3, İİUJİ ay afi lıafia xa<}/ıa sabah caöax gün ryn akşanı akiicim gece saat caar dakika flakkhkka saniye CJ1HHİİ3 bugün öyıyır yarın flapmh dün aya pazartesi i'eraprracch salı cajih çarşamba Hapımua.w6a perşembe II3piUUDMÖ3 cumartesi /[»cymaprrjccm cuma fl*yma pazar nasap ocajk OÎOKaK şubat ıuyöat mart Mapr nisan ımccan mayıs MilİİMC naziran Haanpan temmuz TCMMya ağustos aaycroc eylül SHJIVJI ekim 3KKHM kasım KSCCHM aralık apajhjk bahar, ilkbahar 6axap, HJiKöaxap yaz iia:î güz, sonbahar ry3, con6axap kış KMUI bu sene, bu yıl 6y esas, 6y hmji geçen sene, son sene m ' ,COHC3İİ3 gelecek yıl raj K İîHJJ

15 ... M»ç.e? Kaç? Hyju> nula sıfır CH{[)i>ip nep, nepe, neppe pör, pöre, pörre bir önp MK, MKe, HKKC ik, ikö, ikki iki HKKM JSHÇ, HHÇC, BHÇÇe VİŞI, VİŞIÖ, VİŞIŞIÖ üç y*ı TâuaT, 'rabara, 'ra B a n a taıvat, laıvadaı, taıvatlaı dört flept ÜMjÎCK, 1THJL1CK pilök, pillök beş 5enı yjrr, y;rıâ, y jrrrâ ult, uldaı, ulttaı altı im nn ÇHH, ÇHUC, ÇH'I ie şıiç, şıicö, şıiççö yedi m m cakap, cakkâp sagaır, sakkaır sekiz CCKKH3 Tâxâp, raxxap taıhaır, taıhhaır dokuz /IOKKV3 uyu, Byııa, B yunâ vun, vunaı, vunnaı on OH uyu nep vun pör on bir OH ÖHp BVU MK, Byiî RKC, Byii vunik, vunigö, vunikkö HKKC on iki OH HKKM ayıı bmç, uyu ımçe, uya vunvişı, vunvizö, BHÇÇe vunvişışıö on üç oh yq ÇHpĞM şıiröm yirmi İİHp.VM çnpcm nep, ÇHpĞM neppe şûröm pör, şıirom pörre yirmi bir HHpMH ÖHp Bârâp vaıdaır otuz OTiy3 xepex höröh kırk KUpK ajdia allaı elli 3JUM ymâjı utmaıl altmış ivnmbnıı ÇfflM&I şıitmöl yetmiş e n m u caıcap syn, cakap «yınıâ sagauvun, sagaırvunnar seksen CCKCCH Tâxâp Byii, xâxap Byuuâ taıhaımm, taıhaırvunnaı doksan AOKcan Çep şıör yiiz fty3 hk çep ikşıör iki yiiz HKKM Iİy3 HKçcp nep, HKçep rıeppe ikşıör pör, ikşıör pörre iki yüz bir HKKH İiy 3 ÖHp bhç çep vişışıör üç yüz yıt fiy3 IİMH pin bin 6hh rraıı Te çep çnp \ı pin de şıör şıiröm bin yüz yirmi ÖHH H>3 HHpMH MHJÜIHOH miliion milyon MHJIHOH çypa şnıraı yaran iîaprjm lepek çörök çeyrek HeilpeK ııymafl numay çok liok caxaıı saiıal az a3 lim e uymaii pidö numay per çok liek MOK ıih're eaxaîi pidö saiıal pek az rıek a:î îoiuit, K aurrax kaışt, kaıştah biraz, bir parça 6Kpai,6np nap çh'iüjieıuıc şıidelöklö yelecek kadar 14

16 Maçemep? ııepep pörer MKIUCp ikşer BHçmep vişışer râuanııap taıvatşar nmjieıaııcp pilökşer yjtnuap ullşar çmıııep şıiçşer cakâpıııap sagaırşar 'iâjfâpuıap taıhauşar Byiı map vunşar uy» nepmep vıınbirer uyu HKiucp vunikşer UyH BHÇIUCP vtmvişışer uyu T&BaTiuap vunıaîvatşar «ya nmıekuıcp vunpilökşer»yu yjrraıap vunultşar BVH ÇHMJİiep vıınşıiçşer Byiî cakapuıap vuasagarrşar uyu Tfbcapıııap vuntarhaırşar ÇMpCMUICp şıiröınşer çjnpe.m nepmep şıirörn pörşer ÇHpÖM HKIIiep şıiröm ikşer ÇMpĞM BMÇlIICp şıiröm vişışer çkpem 'iâuannap şıiröm taıvatşar çhpem nhjieıaııep şıiröm pilökşer çmpcm yjrnuap şıiröm ultşar çnpğ\ı çmıırep şıiröm şıiçşer çkpğm catcapmap şıiröm sagaırşar ÇHpeM râüâpıuap şıiröm taıhaırşar ısftrapıuap vaıdarrşar oârâp ııepuıep vaıdaır pörşer xepexmep höröhşer ajcıâmap allaışar yraa;rı.uap utmılşar çnrm&ımep şıilmölşer caxâp Bynuıap sagaırvunşar 7Üxap Byımıap taıhaırvunşar çepmep şıörşer IIHIIUICp pinşer MHJFiHomııap miliionşar million da pinşer I fs 1 A birer ikişer üçer dörter beşer altışar yedişer sekizer dokuzar onar on birer on ikişer on üçer on dörter on beşer on altışar on yedişer on sekizer on dokuzar yirmişer yirmi birer yirmi ikişer yirmi üçer yirmi dörter yirmi beşer yirmi altışar yirmi yedişer yirmi sekizer yirmi dokuzar otuzar oüız birer kırkar ellişer altmışar yetmişer seksener dokcanar yüzer biner milyonar milyon biner Kaçar? Gupsp MKKHlULIOp yv ıap neprrep 6'jmııop a/rrmıınuap fo^hlhliop C3KKH33P jıokkyiap oııap oh ö n p ap OH KKKKUUU3P oh y'^rop OH A epitjp oh ö a u n iö p ou iun'mıuıuap oh H aıım m ıısp Oll C3KKH33P oh flokky3ap MHPMHIUU13P IİHpMH ö n p ap fîhjjmh HKKHUJniOp HHPMH yli,13p HHp.Vffl flgpttsp lîhpmh 631HUI3P i'mpmh ajrm jiiiîifâp İİHp.MH H3flHUÎUI3p MKpMH C3KKH33P İİMpMM,!tOKKy3ap oxıy3ap orrya 6npsp KbipKap 3JLrIHIJfl]J3p atimhiınııap H'JTMmUJLLL3p C3KC3II3P HOKcaııap HV33P Grettsp \ouimouap MH.THOH Örniop

17 Xânıe? MaçeMeut? Kaçıncı? ııeppemeıu pörrem öş birinci ÖHpMIİipKM MKKCMCILl ikköm öş ikinci MKKHIüISCM BMÇÇCMeiU vişışıömöş üçüncü lâim ıâm cm ' taıvattaım öş dörtüncii I^ep-nyıuuKy nmjurekmenı piilökm öş beşinci o'jumım-utack y.tiıâmem ujttaımöş altıncı a jrn b ih jm u ÇMHHeMCIÜ şıiççönıöş yedinci Ü3Wnımt\ cakkipmem sakkaırm öş sekizinci C3KKH3HIV0KM ıaxxapmeoî taıhh aırm öş dokuzuncu ;.ıokky'jyhjîxy ByıufâMeuı vuıınaım öş onuncu onyı-m xy BymıepMeuı vunbörm öş o n birinci o n 6hphhhjkh uy HHKKC MC m vunikköm öş o n ikinci OH ByHBHÇÇCMeiJI vunvişışıöm öş o n üçüncü o h yrimyhji>5{y ByırrâBarraMem vuntaıvattaım öş o n dörtüncü o n /[CprryıuiJKy BymiFJueKMeuı vunpillökm öş o n beşinci OH ÖeiUIJIHH/ÎJKM BynyjrrraMem vıınultlarm öş o n altıncı o h ajrrajıı,a>kh üyhçhm*ıemeııı vunşıiççöm öş o n yedinci OH üyırcakkapmeııı vum akkarrm öş o n sekizinci OII C3 KKH3HH/IJKM Hyın âxxâp\leuı vuntaıhhaırm öş o n dokuzuncu OH JlOKKysyHAÎKV ÇMpeMMfillI şıiröm m öş yirm in ci İİH pmmi 1JDKM çhpe.vı neppem em şıiröm pörrem öş y irm i birinci İİHpMH ÖHpHLHflJKH BâlâpMCUI varda ırmöş otuzuncu oti y3yııuxy xepğxmeıu hörö h m ö ş kırkıncı KMUfCKM IUUKU iuliümem allaım öş ellinci 3JUUİÎİJIM-U yrmânosiem utm aılm öş altm ışıncı ajltmmuiiumiudkh ç ra Mejftsem şıitm ıim öş yetm işinci İÖ'lMHLUIIIHîm>KH cakap ByiiiıâMCîii sag aım m n aım ö ş seksenci C0KC3HHHJİİKH TâxapByiLHâMC!İI laıhaırvuîinaım öş d o k sa n a ;[(>KCaHWH;IÎKH çepmem şıörm öş yüzüncü H:y3HIIJlXH ıihhmem pinm öş bininci GmHMIUDKM ıihiı re çe p ııeppe- p in de şıör p ö rre bin yüz birinci ÖHIÎ İîys ÖHpMH- Mem möş MH.!L'İMOHMeill m illionm öş m illyonuncn MMJIHOIiyHUİKy MU.U1K0H Ta I1HH- m illion d a pinm öş m ilyon bininci MÜJIHOH ÖHHHHmcui Jtffl MHJİJMOH Ta BHÇ- m illion da vişışı m ilyon üc yüzüncü m h j iü o h y'i «y a y u - ötm öş.. *

18 K üm? M en? Ka.uâH? M eaöu? KaMa? "Mene? K awua? M etm e? K a\ıpa? M enpe? K aupaii? M eupeh? KaMcâp? M encdp? KaM man? M eım reıı? -a, -8 -a -, -a- -e, -e -e -, -e~ y y -;ı, -ıı, -p -H -İH -H -en "(aiî)âu - m CII -(ıı)a -a - -(H)e -e - -(âii)a ~(es)e <-a - -e ~na -n a -u e -n e - a a -u e ~ua -n e -p a -pa -pe -pe -p e -p e - îü -Te -paıı -paıı -pen -peıı -p aıı -pcıı -Tan -re n -câp -câp -cep -csp- -câp -cep -câp -cep -in an -m an -m en -m en -ıu a a -UtĞH -uıâıı -UtCH 1. Kinutı?babanın öğdretmenin oğulun 2. Kimde?çocukla kızda Tonunda 3. Kime? anneye kardeşe öğrenciye 4. Kimden?dostumdan komşudan bahçıvandan KaMâıı? a r r e... BĞpeHTCKCH HBÜUI... KaMpa? a«ıa... xsp... MâıtyK... Kajvra? am ıe... lîhm'îe... BepeneKCH. KaMpaıı? rycâm... Kypıne... naxnaçâ...

19 Kaw? Komİ bi!sawâ? Kim? Kimin? Kime?.. KvKaw? "'i.iğuhf '!î apçbm Bpan AiıpcKiop nim epçe Bu kira? insan erkek d o k tor m üdür dem irci Kasıaıı? ÇH Hilâli apçm iıân Bpa'lclH jmpektüpâii ııimepçeıı Kim in? insanın erkeği u do kto run m üdürün dem ircinin Kawa? ÇMHH3 ap çu n a ispata jfhpeki'opa ııimepçe K im e? insana erkeğe doktora m üdiire dem irciye KaMa? ÇMHHa r."i apçm iıa npana AHpCKTOpa 'ihmepçe Kim i? in s a n ı' ' erkeği doktoru m üdürü dem irciyi K asm a? ç u tu ıa a p ç u a n a B pavaa AiıpeKTopııa ihmepçeue K im le? insanla erkekle doktorla m üdürle dem irciyle KaMpa? çmhpa apçmiıpa B pa'ipa AHpeıcropıa 'ihmcpçepe Kim de? insanda erkekte doktorda m üdürde dem ircide KaMpan? ç u ın a n apçm inan upanpah Anpejcrop taıı ihmepçepeii K im den? insandan erkekten doktordan m üdürden dem irciden KaMcap? ÇMHCâp apçhhcap upa'icap ilupektopcsp ram cpçeccp Kinişiz? insansız erkeksiz doktorsuz müdürsiiz dem ircisi/. KaMuıân? ç u ıım âıı apçuh uıân BpaMiuaıı /[npek iopıuaıı nim epçöm en K im için? m san için erkek için d o k to r için m üdür için dem irci için Ky ç h h AHpeKTop. 3 n e jjjıpektopa KC'reTeıı. Ky apçhih. iüh â m â nyp-n? T hmspçch Kitae çehğ. THMâpçene >uıanax cabâııâçjıâ. ApçHH Bpa«ıa Kypne. ÇtiHHâH eç Hyvıaiı. 3 n e Bpaıı iiareın ıeıı KRiireM. 3n S THMepçSrıe khjitsm. 3 ne flhpeîcroptan çu p y HJrrĞM. MaH uiyxau.ma.ky apçbih upâ Kurraıu. Ky nyp r (kjuti) çmii Bajı;ın. KyçHHHâ» cyrıııâk nyp. Bu adam müdürdür. Ben müdürü bekliyorum. Bu erkekte köpek var mı? Demircinin evi yenidir. Demirciyle neşeli neşeli. Erkek doktoru gördü, insanda çok iş var. Ben doktordan geldim. Ben demirciyle beraber geldim. Ben müdürden mektubu aldmı. Bence bu erkek iyi arkadaştır. Bıı ev insan için. Bu insanda şemsiye var. 18

20 Bu kim? El iza vcta Vassil ye va Sergey Vassilyev Ky KaM? liiih3ahcia BacnJn.eBa Cepreit BacHJifceu Kimin? III izavela Vassilyeva' nün Sergey Vassilyev' iıı KaMâH? Ejııi3ane ra Bacıuibenâıı Cepçe ii fectijiijckiu Kime?'" ' lilizaveta Vassilyeva' ya Sergey Vassilyev' e Karna? ivı rmueııa I3a cm ju,e ısa i ra Cepreit Bacmibena Kimi? ElizavelaVassilyeva' yi Sergey Vassilyev'i KaMa? Fjıım i se ra Bacujibemım Çepici* IîacıuiLeBa Kimle? ElizavelaVassilyeva' yla Sergey Vassilyev'le Kanına? liih-sabeıa Bacrun.euâtîa Cepreft liacruibeısııa Kimde? ElizavetaVassilyeva' da Sergey Vassilyev de KaMpa? EiiHsancTa Ba c «Jibcııapa Cepreit Bacıtıiıcnpa Kimden? ElizavelaVassilyeva' dan Sergey Vassilyev' den KaMpaıı? Ejnm iîeıa BacmibcısapaH Ceprefl BacıuıiıeBpan Kinişiz? ElizavelaVassilyeva' sız Sergey Vassilyev' siz KaMcâp? liıihiaue'ia BacıutbeiMcap Cepıeft BacHJir>eıscâp Kim için? El iza veta Vassilyeva iç in Sergey Vassilyev için KaMuıau? llıımnetd Î3acn:ıı>euâmatı Ceprett Bacitfbeıuııâıı 1. Bu kimin kitabı? Bu Elizavcta Vassilyeva' nm kitabı. 2. Siz kimle geldiniz? Biz... geldik. 3. Siz bu çiçeği... aldınız? Biz bu çiçeği... aldık. 4. Siz kimi seviyorsunuz? Biz... seviyoruz. Ky KaMan kshbkh? Ky EmıaBCTa B<ıcıuu>eua... kchckh. 3 c n p Ka.Miıa KHjrrep? 3 ra ıp E jnuab era B acıtıtcna... kh;i- TCMep. 3 c n p Ky Mencice r<ampai{ nırröp? 3 rw p Ky ııerıeke EuraaBera B acıcii- CBapaH jurremep. 3 chp Ka.ua c a ım âp? 3 ım p E7H3aBeTa BacHJU>eBî uıa cauatiıâp. 1. -BacR'ibciian. 2. Vassilyeva'yla, Bacnm>ei3ana. 3. kimden, Vassilyeva'dan. 4. Vasilyeva'yı.

21 ^pim9> * ipbbiip ıihpiflr *:'\'*^lt$k$'ç.;'vt ^B8B(Bprt^^^B^ is^v'''^^bp İMP-'i'^V^-^SŞİfiHfi^'-^^îHSjj^B^''-T': imppmçy K&MceM? KkMcem? KaıwceHe? Kimler? Kimlerin? Kimlere?... KyccM KlİMccm? Buıılar kim ler? ÇlıIIICCM insanlar apçuhce.m erkekler ıspalıeem doktorlar fliıpekiopcem mü (iüri t r THMfipçSceM dem irciler KaMceıı? K im lerin? ÇMHCeji insanların apçmhcch erkeklerin»pahceıı doktorların ASipeKropceıt müdürlerin lumğpçecch dem ircilerin KaMceue? K im lere? çuucene insanlara apçı,nicene erkeklere Hpa'jceııe doktorlara jutpckiopceııe müdürlere TKMSpçeCCHC dem ircilere IClMCCHC? K im leri? KaMceMiıe? K im lerle? Kamcenve? K illilerde? K:iMccH ien? K im lerden? KaMCCMCep? K im leısiz? KüMceMiueıı? K im ler için? çhhceııe insanları çhhcemiıe insanlarla ÇMHCCH'ie insanlarda çuhceım eu insanlardan çmhcemcep insanlarsa ÇUllCCMUieiI insanlar için apçmîîcehe erkekleri apçuıtccm ne erkeklerle apçıih cen'ie erkeklerde apçuhcekheu erkeklerden apçhhcemcep erkeklersiz apçhifcemiueh erkekler içiıı Bpa'tceHe doktorları Hpa'fccMne doktorlarla npamceıi'ie doktorlarda upa'iceh'ien doktorlardan Bpa*iceMcep doktorla tsız BpauceMiueH doktorlar içiu JIllpCKTOpCCHC nıüdüıleri AHpcKTnpccMiıe müdürlerle 4HpeKTOpceuue m üdürlerde asıpekiopceıi'ien m üdürlerden jiiıpekiopcemcep nuidüriersk.ıiılıckiupce.miııaı müdürler için mmepçeeeııe dem ircileri THMCPÇCCCMIIC dem ircilerle HiMepçeeeii'ie dem ircilerde THMepÇCCCH'KH dem ircilerden riimepçecemcep demirciiersiz TOMepçeceMiıteH dem irciler için î. M m ra çbm eem eu raplıc. 2. Ky ypampa apçmiıcem çyk. 3. Ky çhiicch nyç&eırae çc;i2kccm nyp. 4. Bparı /ikpektopceıre Kypnö. 5. Ky kğuckcccm BpanccM rujum. 6. Ky apçuhcemiie 3iıe srnnı ııy/nâm. 7. 3rıc rmtspçeccm çhhc nâxaıân n e çuhcemçfflfich uıyxariltatân. 9. Bpa'iccM çwhcem ııanıe nhtieç. 10. /l,hpciaopcem çmıccne KâueKeceM naneç. 11. Çhhccm BpaııceM ııareiiheiî KHJ'I'-Ieç. 12. flapcktopcem uatch'ie BpaHCCM nyp- 13. Tm ıepçeceııe aıre ıacax Kypân. 14. BpanceM çhhcene cubaraççe. Köpek insanlardan kaçtı. Bu sokakta erkekler yok. Bu insanların başlarında şapkalar var. Doktor müdürleri gördü. Bu kitaplar doktorlar için. Bu erkeklerle köyde beraber oldum. Ben demircilere bakıyorum. Ben insarlar için düşünüyorum. Doktorlar insanlara geldiler. Müdürler insanları kitaplar verdik. insanlar doktorlardan geldik. Müdürlerde doktorlar var. Demircileri ben yakında göreceğim. Doktorlar insanları tedavi ediyorlar.

22 Çmb ÇMBHâıı yr-ny ııaiecem nyç ntıcâk nyç neyek ııyç TâlUfâB jısnıce, nyç ryıih Mân napam MİİH KecKe m üh çnaıçe müh Kaxap cap. rakîi KaKap mc' ic çypam, Kaçan Kypnyır çypam xyjinyççh, am ıyççk cap,îiaı<a xyjntyççn xyjı xy;ı ai-se ana cburram ajıâ cyjıaxah ajia nyphc nyç ııypııe mğbcp rıypne Bara ııypııe frıcâp nyphe Kaya nypne ra p xhpâm, Bap ypa ypa Jiaıum ypa xupâ.mc ypa TyHM ypa ly n a n e ypa K&ım A yepkyççn -ıepııe İIHJIĞK :enee. ınamâ. [asan insan vücudu baş büyük baş küçük baş şakak tepe boyun uzun boyım kısa boyım ince boyım göğü geniş göğüs meme arka kambur arka omuz geniş omuzlar kol koltukaltı el sağ el sol el parmak baş parmak şahadet parmak, işaret parmağı ona parmak adsız parmak, yüzük parmağı küçük (serçe) parmak deri karın bacak ayak baldır bacak taban topuk diz tırmık bel ense kemik

23 ÇhhhSh aıajith nafiscem MMMC çypâm MUMU IIÜİMâ MUM M uıama çypâm IIlâMMH yamjüi mâmvih raıuıan nıammh jieuke uıâmmh nspe yıike xupüm ııeiîep rıap xtjpâm nape rap nape cejıeke nape euepne nap ujçht euepjıe nap cyjıa, TajıaK HepB maııâp İSIT nype ÎOH TMMap ioii TUMcipe ıihpaıa reıiiie ııu p m â çyxe n u p u ıa rimpuıajıas opran ap.'iâx opranecem afiar opranficem ıryıuıeıs oprahecem m ajrm opraucem chcsm oprahecem insanın iç organları beyin omurilik, murdar ilik ilik kemik omur kemiği alın kemiği şakak kemiği parietal kemik kalp akciğer mide karaciğer bez pankreas bezi ter bezleri dilaltı (tükürük) bezi boğaz, bezi kalkan bezi dalak sinir sinir, kiriş, veler saf rakesesi böbrek kan damar kan daman baısak körbarsak ince baısak bağırsak organ cinsel organları sindirim organları konuşma organları iç organları duygu organları

24 çyç juypâ cyç Karpa çyç caiipa çyç xyjıâh çyç çamka Kyç Kyç sapııih Kyç xâpııâke xanxa xa;ıxa çyııa'ie câmca can ca uıarake rarr rimt çam apra çabpaka ııırr çâuap ııenek çâısap lyra çyjrm lyra amjrih ıy ra luâji c e r m aıe acaıı mâ/ı KaiipM ııraji anax ııe;ıxe nenck M&ıxe MaMx cyxa;ı Kepeçe cyxa;ı çapa cyxan ııreısep cyxajx Ka iaka cyxajı uâpâm cyxa.ii KecKe cyxa:ı Saç alın göz,. Insaj^jöafi- ' ak saç kıvırcık saç seyrek saç gür kaş kirpik kulak kulağın dış çukuru bıının burun deliği yüz yanak yuvarlak yüz ağız konca ağe dudak üst dudak alt dudak diş süt dişi azı dişi akıl (yirmi yaş) dişi çene dil bıyık sakal küçük dil lahta sakal top sakal sivri bir sakal keçi sakal uzun sakal kısa sakal

25 ÇeMte. TSBâHceM. a'rre ;udie H.KUİ xep acarre(arre aunae) a c a m ıc fa n e amame) MâııyK limh ie anna My öî KyKKa ac.'fa aıaıa(arre aımâıııe) ManaKKa(aııiie aımâuıe) ynâmka apâm ayçana xep nyjrrâp ııahxam, eçkeii Kepy rajcna KHH KHliCMCH Hjuce xyn>ıça, xyhbâm, ııâsnram xyimma, nâ>ıxam KyKaçH (am ıe am m e) KyKaMafi(aHne amaıne) arın an (ııırn e H, uıâjınâmâı-i, iiâmâkâh) MuâJie annano rıntieh, ıu&njiâmâh,nâmâkân) xepe ane-aım e a[ia nem ce, aanak, iiğh&k ana xâxa Taxjıaırâ errce xepcem, xep nyjırsp HBajıceM, Miîâjı nyjrrâp raiuın Map aım a m sak Map nm>ıe Aile. Akraba baba anne oğul kız büyükbaba, dede büyükanne, nine, babaanne torun kardeş kız kardeş amca dayı hala ley/e koca,eş kan, eş, hanım bacanak baldız kayın, kayınbirader enişte enişte gelin yenge yenge kaynata, kaynbaba kayınvalide babanın babası anneanne yeğen, kardeş oğlu kız yeğen, kardeş kız anababa çocıık yavru dünür dünür dünüıcü gürümce kayınbirader kuzin, teyzezade, teyze kız kuzen, hala oğlu, teyzezade, teyze

26 iutı J X i 1 _I I I * i î '«t,? ji. ^ V İ değil ~ Map Ben -deği!-im 3ne Map Sen -değil-sin 3 c e Map 0 -de il-dir Baa Map Biz -değil-iz 3 qhp -CCM Map Siz - d eğil - sin- iz 3e np -cem Map Onlar -değil-dir-ler BeceM -CCM Map 1. Alman Ben Alman değil Ingiliz. Sen Ingiliz değil.. 3. Rumen O Rumen değil Rus Biz Rus değil Fransiz Siz Fransız değil Çek Onlar Çek değil Moğol Ben Moğol değil Kalmık Sen Kalnuk değil Çukçen O Çukçen değil Eskimo Biz Eskimo değil Udmurt Siz Udmuri değil Macar Onlar Macar değil Komi Ben Komi değil Mordvin Sen Mordvin değil MoldavyalI O MoldavyalI değil Arap Biz /yap değil Pers Siz Pe.rs değil Yunanlı Onlar Yunanlı değil Gürcü Ben Gürcü değil İtalyan Sen Italyan değil... hhm cç 3 n e ıimmeç Map akâ.tian 3cö atâmah... pymfciıı - Bâ/i pymhh... Bupâc 3n np BHpâc... 4)parmy3 3cnp «frpanuys. 'iex BeceM nex... m o h i'oji 3 r ıe moutoji... KanMâK 3 c e kbjimük... HyKxıâ Bajı Myîcıâ... OCKHMOC 3nwp 3CKHMOC y.a,mypt 3 c h p yıim yırr... Beıırp BeceM Bcmp... KOMH 3 lie KOMH... MopflBa -- 3ce Mopzina... Mo/maBaıı BSji MOJmauan. apaö 3 n n p apaö... ııepc 3 cn p rıepc... rpek BSccm rpek... ıpy3hh 3 ı ı e ıpy3nıı... HTajII>HH 3ce MTa-ibHH im. 2. -sin, -Map. 3. -dir, Map. 4. -iz, -cem Map. 5. -siniz, -cem Map. 6. diller, -cem Map. 7. ini, Map. 8. -sin, Map. 9. -dir, Map iz, -cemmap. İL siniz, -cem \ıap dirler, -cem Map im, Map sin, Map dir, Map iz, - cem Map siniz, -cem Map 18. -dirler, -cem Map im, Map sin, Map.

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. A: Adın ne? B:. a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 2. Senin adın ne? a) Benim adım Sana b) Senin adım Sana

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 4-5 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eş aları ı ta ı alı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aile i ta ı alı. ölü leri i ta

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ YARATICI OKUMA DİZİSİ Şiir Resimleyen: Yasemin Ezberci Yaratıcı Okuma Dosyası: Mustafa Köz Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Resimleyen: Yasemin Ezberci Yayın Koordinatörü:

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

(December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test GRADE (December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18

Detaylı

Fa zıl Hüs nü Dağ lar ca Ya pıt la rından bazıları:

Fa zıl Hüs nü Dağ lar ca Ya pıt la rından bazıları: OYUN OKULU Fa zıl Hüs nü Dağ lar ca 1914 te İs tan bul da doğ du. İlk ve or ta öğ re nimi ni Ana do lu nun çe şit li yer le rin de ta mam la dı. Ku le li As ke ri Li se si ni (1933) ve Harp Oku lu nu (1935)

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

1.2 Ne? Kim? Neresi? 12. 1.3 Ne Var? Ne Yok? 16. 2.2 Nereden Nereye? 24. 2.3 Saatler 28. 3.2 Evimiz ve Semtimiz 36. 3.

1.2 Ne? Kim? Neresi? 12. 1.3 Ne Var? Ne Yok? 16. 2.2 Nereden Nereye? 24. 2.3 Saatler 28. 3.2 Evimiz ve Semtimiz 36. 3. çindekiler. Tan flma 8 MERHABA. Ne? Kim? Neresi?. KOfiAÇ TÜMCES (haber kipi) SIRALAMA -( )nc ÜN TE KOfiAÇ TÜMCES (haber kipi devam) -(y) m, -s n,, -(y) z, -(s n z, -(ler). Ne Var? Ne Yok? VAROLUfi TÜMCES

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI Nİsan AYI BÜLTENİ Sevgİ Kİlİmlerİmİz BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Dünya Kitap Günü (23 Nisan gününü içine alan hafta) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 3-4 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

4 YAŞ EKİM AYI TEMASI

4 YAŞ EKİM AYI TEMASI 4 YAŞ EKİM AYI TEMASI Mevsimlerden sonbaharı öğreniyoruz. Sonbahar mevsiminde havadaki değişiklikler nelerdir? Çiftlikte hangi hayvanlar yaşar? Çiftlik hayvanlarının bize faydaları nelerdir? Sebze ve meyvelerin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık ) Yerli Malı Haftası (12-19 Aralık) Yeni Yıl (31 Aralık-1 Ocak)

Detaylı

01-05 MAYIS OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULA GETİRECEKLERİMİZ. PAZARTESİ Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile okulumuz 1 gün tatil edilmiştir.

01-05 MAYIS OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULA GETİRECEKLERİMİZ. PAZARTESİ Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile okulumuz 1 gün tatil edilmiştir. MAYIS 2017 BÜLTENİ 01-05 MAYIS OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULA GETİRECEKLERİMİZ PAZARTESİ Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile okulumuz 1 gün tatil edilmiştir. SALI Çiftçi çukurda oyunu oynuyoruz. Çamurlara

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE METİNLER. (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy

4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE METİNLER. (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy 4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE VE METİNLER (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy *kör *kök * köle *ördek *söyle *monitör *ömer-ömer *öner-öner *önder-önder *tören

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Burcu Yılmaz 2. basım Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI Resimleyen: Burcu Yılmaz Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş

Detaylı

Yukarıdaki resimleri inceleyelim. Birbirleriyle ilgili olanları eşleştirelim.

Yukarıdaki resimleri inceleyelim. Birbirleriyle ilgili olanları eşleştirelim. ÜNİTE 4 SAĞLIĞIMIZ Bul ve eşle Yukarıdaki resimleri inceleyelim. Birbirleriyle ilgili olanları eşleştirelim. 2 Oku ve yaz Her gece erken yat. Her sabah erken kalk. Elini yüzünü yıka, saçını tara. 3 Haydi

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

* ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER

* ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER KONULARIMIZ KAVRAMLARIMIZ * ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER RENK KAVRAMI: BEYAZ ŞEKİL KAVRAMI: SİLİNDİ SAYI KAVRAMI: 1DEN 20 KADAR SAYMA 17-18

Detaylı

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna D yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız. ( ) Köpekbalığı köpek kulübesinde yaşar. ( ) Tavşan havuç, lahana yiyebilir. ( ) Koyun. kuzu, keçi, oğlak otla beslenen

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

09.10.2015. Denizyıldızı Sınıfı ndan Merhaba;

09.10.2015. Denizyıldızı Sınıfı ndan Merhaba; 09.10.2015 Denizyıldızı Sınıfı ndan Merhaba; Geçen hafta giriş yaptığımız Hayvanlar konusunu bu hafta da işlemeye devam ettik. Mini minnacık örümcek adlı parmak oyunumuzu ve Hayvanlar Ne İster? şarkımızı

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS.

TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS. TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o230114134 FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS.401 19693***406 o238114131 İRE*** BAL*** Göztepe GZNS -

Detaylı

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ KONULAR VE FAALİYETLER ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünitede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün hangi şehirde doğduğunu, evini, annesinin ve babasının adlarını, soyadının neden olmadığını, ilk adının Mustafa

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

(December 23, 2014, Tuesday) SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 23, 2014, Tuesday) SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test (December 23, 2014, Tuesday) GRADE SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım.

Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım. ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adım-Soyadım:... Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım. FİLLER Filler

Detaylı

A. BENZETİŞİM. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 3.

A. BENZETİŞİM. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 3. A. BENZETİŞİM Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 1 Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde EL - ELDİVEN arasındaki ilişkiye

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

(December 22, 2013, Sunday) HIGH PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 22, 2013, Sunday) HIGH PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test GRADE (December 22, 2013, Sunday) HIGH PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers will

Detaylı

3 YAŞ EKİM AYI TEMASI

3 YAŞ EKİM AYI TEMASI 3 YAŞ EKİM AYI TEMASI Mevsimlerden sonbaharı öğreniyoruz. Çiftlikte yaşayan hayvanları öğreniyoruz. Sebze ve meyvelerin bize faydalarını öğreniyoruz. Cumhuriyet nedir? Öğreniyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı. OKUL ÖNCESİ HAM HAM ve ARKADAŞI ALİ EĞİTİM SETİ TAM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı. OKUL ÖNCESİ HAM HAM ve ARKADAŞI ALİ EĞİTİM SETİ TAM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ HAM HAM ve ARKADAŞI ALİ EĞİTİM SETİ TAM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı