H3HKy, 0 H0 MacTHKe, conoctübsrrejbbhoh rpammamke tk>pkckhx s 3h k o b.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H3HKy, 0 H0 MacTHKe, conoctübsrrejbbhoh rpammamke tk>pkckhx s 3h k o b."

Transkript

1 BacHmesa RmoaBeTa Oe^oposHa Ktmımnar 4>HJi0Ji0nMecKHX HayK, aou,eht Ka4>eflpH HyBauıcKoro H3HKa MysanıcKoro rocyaapctbehhoro ne#aronraeckoro yhhbepchrera hm. H.M.MKOBJieBa. Abtop CBHine 15 khht h yneghmx noco6m l, 6ojıee 100 u a ym n a cıateö no cospemennomy HysamcKöMy H3HKy, 0 H0 MacTHKe, conoctübsrrejbbhoh rpammamke tk>pkckhx s 3h k o b.

2 e> i 9 i H S I «p ı n BACHJIbEBA E.. C A M O Y H H T E J Ib T Y P E I Î K O r O H 3 M K A TYPKKÂ XapnSp xâii m îpcnv.t;;ı;ih k hckc T ü r k ç e ö ğ r e n i y o r u m MeCuKCîjpM

3 Baauibcıja E.<l>. CaMO^HTCJih lypenkoıo «3WKa. yueönoe nocoöne. HcöoKcapu: xiybamrocnevhhhctkryr hm. M.>IJlKoıyıeüa, c. ne^arae ıch no pemenrao y^enoro couera 4yBamcK.oro rocynape'inehiıoiü ne/ıaroransckoro yuhbepckrera hm. M-Ü JlKomıesa B yncöııom ııocoöun 0CBemaK>TCHociiobhmc uonpocu (jmiıeıukiı, ;ıekcmkojîoınn, Mopcpojioi'mh, chirnikcııca lynauıcıcoro h rypeuscoro hsukob ii cpaiihirrejiltıoft ujiockocui. n p e jıia ıııa u e n a jotsa c ıy a e ırro B I I 1-V ıcypcob $aıcy.ıi6t eıa HynamcKoîi $ ıu ıo jıo n u ı, Hsy- <u u ouuıx cojıoetakjhicjftuyk) rpam M anucy tk>pkckhx jo h k o b. H ayrane pejıakroph: A.F.lflaHxyjioB, Kaımajıar <J)H. iojıonır'ieckhx nayk, jıonent; A.E.ropuiKOH, KaHjf.Hjar (t)m.aojiorahecknx nayk, iioneırr Peupraeırrbi: A.C.Kaın0 K0 Ba, Kaımmıar 4)HHOTOrH4ecKHX nayk, A.A.CocaeBa, cxapıımft sıay^ibuı corpyhhhk H n İ T H ; B-H-HruaTbCBa, KaH/iH/öT ııe.naroi HHecıaK ııayk, 33B. Ka<l>eApoH lıyuamekoro M:iKi<a MyiiauıcKoro rocyaapctbehhoro neııaroraheckoro yromepc HTera hm. MJUİKOBJieBa

4 İW<U ft t İÇİNDEKİ TYHMAIİJIM Çuvaş Alfabesi liabam amfrabhne 1 I Türk Alfabesi TypKKü ajkijaf»w 8 Kim o? Kil M liâjl? 9 Bu hayvanın adı nedir? Ky Hep qynâıt an e mchjic? 10 Bu bitkinin adı nedir? Ky yceh-rapaııâıı m e Meıuıe? 11 Bu eşyan m adı nedir? Ky anajiaıı sne Meıuıe? 1.2 Zaman Bâxax 13 Kaç? Mtjçe? 14 Kaçar? Mtıçemep? 15 Kaçıncı? Xâme? MHçeMem? 16 Kim? KaM? 17 Kim? Kimin? Kime?... KaM? Ka.vtân? KaMa? B u kim? Ky KaM? 19 Kimler? Kimlerin? Kimlere?... KflMceM? KaMcen? KaMceue? İnsan Çmh 21 insan vücudu ÇbumâH yr-rıy naiicccm 21 İnsanın iç organları Çun-nıâH ıııamh opraııecem (ııaüecem.) 22 insan yüzü ÇMHHaı-ı ımr-kyce 23 Aile. Akraba ÇeMbe. TâKiHceM 24 değil Map 25 O insandır BM ç h h 26 Balık -»balıkçı Elyjıâ -> rıyjıâça 27 -ÇI, --Çİ, -ÇU, -çü, -cı, -ci, -cu, -cü -çâ, -çe 28 Ben öğretmenim. 3 n e BepeHTCKeıı 29 Ben Türk' üm 3 ne TypKKü 30 -mı? -mi? -mu? -mü? -H? 31 0 sanatçı mı? Barı apihct-h? 32 0 avcıdı BâJi cynapçâ'iue 33 -dı, -di, du, dü, -ti, -ti, -tu, -tü -HH.e, -ne, -eem+hhe 34 0 avcı mı idi? BâJi cyhapçâ-hhe-h? 36 -mı, -mi, -mu, -mü -HHe-H? ne-h? 37 0 avcı değildi Büüı çynapçâ Mapune 38 Sen avcı değil mi i-di-n? 3ce cynapçâ Map-Hne-H? 39 Ben, benim, bana... 3n, M anân, Mana Ben evdeyim 3 n e lourre 41 Ne? Neyin? Neyş?,...;.. *' ; MeH? M hğh? Mfee? Neler? Nelerin? Nelere?... MenceM? MenceH? Meııceııe? Bu kitaptır Ky KcncKG 42 3

5 Kitap -> kitaplar Kenetçe KeııeKeceM 44-1ar, -1er -cem 45 Masa -> masacık CeTe.'i nenck ceıe.a 46 -çık, -çik, -çuk, çük, -cık, cik, îleııek 47 cıık, ciik Kimin? Ki\Maiî? 48 Neyin? Mchch? 48 Benim, senin, onun Manan, canan, yu ân 49 Benim Manân 50 Onun Yh&h 52 Dostum, dostumun, dostuma... TycâM, TycâMâH, TycâMa Dostlarım, dostların, dostlan... TycaMceM, iyeâmccu, ryaimccuc Evim, evimin, evime... ÇypxâM, çypıâmâh, çyptâma ç ~> c 56 k ->ğ 57 t -> d 58 p -> b 59 Ne? -» Nasıl? Men? -» Meıuıe? 60 y -» âb 61 y >en 62 iyi h»- koıu JIaflâx -» Knâx 63 Nasılım? 3rre Memıe? 64 Ben akıllı mıyım? 9:ne âcjıâ-m? 65 -Ur, -tir, -tur, -tür, -dır, -dir, -dur, -dür 66 zengin -> zengindir Ily«H 66 -iı, -li, -lu, lü -juıâ, -Jiâ, -jüiğ, -n& 67 -SK, -siz, -suz, süz -câp,-cep 68 Akü, daha akıl, en akıl Âcjıâ, âcjıapax, xm âcjıâ 69 daha...-pax,...-pex,...-xapax,...-ıepex 70 En 71 İnce -» irince Çmıçe -> çwı-çwüçe 72 Açmak -> açılmak yç -> yçâjı 73 Evlenmek -> evlendirmek Aııaaıı > aaııamap 74 Şimdi ne yapı yorum? Xajıe mch liumaıı? 75 -yor -ax, -CT, -T 76 Billiyor musunuz? nsjıerrğp-h? 77 Şimdi ne yap mıyorum? Xajıe Men îymacıfm? 78 -mı, -mi, -mu, mü -Mac, -Mec, -Meç, -Maç 79 Bilmiyor musunuz? IIcjiMecrep-H? 8Ü 4

6 Edebiliyorum? Xarıe râiîahiân Edemiyorum? Xajıe labahmacıâıı Ne yapan m? JL'iaıı m h râiîatâu? -ar, -et, -ir, -ir, -ur, -ür -a ı, -6T, -T fe.y a p n a iî# :;VV;\ 5Sjiatî wen TyMacran? -m e, -m ez, -ma, -maz -Mac, -Mec, -Maç, -Meç Edebilirim İhtan râuam an Edemem Mjıaırraıaf&ıacrâıı Ne yaptım? Men ıypam? -di, -di, -du, -dü, -ü, -ti, -tu, -tii -P, -T, -H N e yapmadım? MeınyMapâM? -ma, -me -Ma, - we Edebildim TaKifıpâM Edemedim TaBiiihtapaM N e yapmış? M8h iyııâ? -m ış, -miş, -muş, miiş -nâ, -ne Ne yapmamış? Men ıymaıı? -ma, -me -Ma, -Me Ne yapacağını? Men. ranan? -acak, -ecek, -yacak, -yecek Ne yapmayacağım? Men ıymaıı? -ma, -me -M.. Edebileceğim laııanan Edemiyeceğim TâBaılvıaıı lstiyoısununz Tâuaccâp KHJier İstiyor musunuz? Tâuaccâp khükt- h? Lstmiyorsunuz Tâııaccap FouiMecT Istmiyor musunuz? TâBaccâp khjimcct- h? Ne yapmalıyım? Manân Men ryma;uıa? N e yapmamalıyım? Manân Men ry\tajı:ra Map? Yap! Yapın! Yapınız! Ty! TâBâp! Yapma! Yapmayın! Yapmayınız! Ah ry! Ah râiiâp! Edeyim laıarıâm Etmeyeyim TyMâiTdM Versem 3 ııe napcaıı Vermesem,. 9ne namacan Yapmak -» yapan Ty -»TâııaKaH ' -üh,-eh,-akaıı,-ekeh,-kuı, -ksh Ben yapayım 9ne TâiüîM Bolmak -» bolup -» bolmadan Tyn ıynea -> rynmacâp no i

7 O kini? Kim için? \e \le. Kimi.'? NVicık-'1 <i::ıiv:'lc?...etmek... olmak Deyimler Egzersizler Selâmlama. Vedalama Benim ailem Dostlun Kura şi' ri. iki kuyu Kaç? Güneş Günler Parmaklar Atalar sözü Bilmeceler Kapşılıklar Sual cümlcsilcr kurunuz Metni Türkçeden Çuvaşça tercüme ediniz Suallara cevap veriniz Bfi.ı KaM? KaMiiifiM? MC'iuil-: Kavni:!..VUii^l' \ ü!'.i.> K-'bu.vNıi ıe? -T y... ıtyjı OpaıeojıorH'iMceM XaııâxıapyeeM: Cam oaıny. Yiıpâjıy Manân çembem TycaM Diana câbbh. H ks çajı Mnçe? XeBejı KyuceM flypııeccm lîaithceh eâmaxece.vı TyiKVKUüiHceM Typ KM/ryceM hlinyjuıâ npc^ıo^enhcem râbap TeKcra aypkkânurapaıı lıânaıidia Kyçapâp blitıycene xypaiüiâp 6

8 Çuvaş Alfabesi Çuvaşça Yazışlar Hadler A a  â Ââ E 6 E 6 B B B e T r rz J U E e r M d E e E c E e E e E e 5K x K ok M H Hu M M Mü K K Kıc JI'A; II ji Mm M m H H H H O o n n. O o II n pp Pp Cc Cc T T Çç T m yy y y Yy 0(1) 0(1) X x Xx U n ll 'i H h xi h m m III uı ILI m Mm İ3 ı> h a bl u Bb bl u b b io 10 w }J a Sin Türkçe Okunuşlar a aı b v 0t? d ye yo ö j z 1 y k ı m n 0 P r s ŞI t 11 ü f h ts Ç ş şs sertleştirme işareti 1 npau inceltme işareti e yu ya Örnek Kelimeleri am caca öatik sak raa ;ı;)ka3 ea e/ika ene»aııp san Hp ÎİOJİ KaM jıyıpa w r a IKÜÎU okeaîi muexc pak caüpa ÇblH laca ypaiî yıike xanxa UiıpK 'ietiek mana mcrıca srrem ıona tuıan? Okunuşlar aş sazaı bank vak gaz caz yen yolka öne janr zal ir yod kam lutra maçça ııayan okean padej rak sayra şnn ta/a uray üpke film haplıa tsirk çecek şaba şçyotka ıran edem yuha yalav Türkçesi et ses banka ulak gaz. caz yan yılbaşı ağacı inek janr stilon sabah iyod kim basık tavan tembel okyanus hal yengeç seyrek insan temiz döşeme akciğer İllim kapı sirk çiçek kurbağa fiıça yarın adam direk bayrak

9 TypıtKİ ajg^kuuras TypKKa cac ÇljipiîH ByjıaHM TypKKa Mâmıına Kyçapy u;unmi'iecc,vf câmaxecem Byjcmif Aa A a a ad m OT B b B b 6 baba 6a6a arrc a C c m can ;jwcau yu Ç «Ç ç tj çam MaM xwp D d D d R damar iclvjap IMMap ü e E e 3 el aıı fuıa F f F f *î> fil t nn İTHjI, CJİOH G g G g r gece ['CİI JKC K aç ö ğ Ğ ğ cacacâp H h 11 h X halk xarik XiîJİÜX I i / 1 H ılık huimk ama I i I i H iyi HMH MİM. J j Jj )K jile JKMJie jtouıer K k Kk K kaıa Kapa xypa L 1 L I Jl lâpa jıamıa ııirıa M m Mm M makas \ î i.i K. Ki l C xaııa N n Nn H ne ne m ii 0 o 0 o O ocak OJPKaK Bys:ax Ö ö Öö fi öküz ekky:j HaKap P p Pp II para napa yıcça R r Rr p renk PCHK rec S s Ss c saç a w çyç Şş Şş m şans mafîc TCJiefi T t T t T laban Taftan lynan U u Uu y. uzun yayn ıapam Ü ü Üü y ümit ymht emğr V v Vv B vakit B3KKMT BaxâT Y y Yy H yaka İmKK.1 çyxa Z z Z z 3 zincir 3HTOPKHP caii'iap TypKKü a.ki>aiimteıimc 29 cac ııaıuih. ciâbam aji(t)abhrrehme 37 cac rıaıuih. TypKKâceu jiarraı cac ııaim M ecem. Hâna incen KHpmfinuıa. TypKKa xara Mânam ncjdcncem çubâx. Ky ue:ıxcceıırıc nep i[emcxcem mire IiyMiiH. 8 Türk Alfabeside 29 Harflerdir. Çuvaş Alfabeside 37 Harflerdir. Türklerin Lâtin Harfleri. Çuvaşların Kiril Alfabesi. Türk ve Çuvaş dilleri yakın. Bu dillerde aynılıklar pek çok.

10 Yazışlar Okunuşlar Çupırn ByjiaıiH am upa'i cajrrak /[HpeKTop 1UÎIİC arre amıa Hsajı xep apçmîi xepapâm iiyjîâçâ BepeirıCKeıı BepeııeKen arıöça jopâça cekpcrapı, cıy^eiit luchjjcp 'vramhiihci' nax*ıaça Ke'ryçe 'îpakrophcr aeçebçe CIIOpiCMCH cyxaçâ qsjıxeçğ 4>H.ao;ıor MC'fOpHK NUtTeMÜ'rMK (f)m'jhk XHMHK ikypınumct HlCKCHep aca vraç saldak direktör anne atte appa ıvaıl hör arşun horaraım puiaışıaı vörendegen vörenegen saıvaışıaı yuraışıaı sekrelar* student şoför nıaşinisî pahçasıaı ködüşıö traktorisl vöşıevsıö sporlsmen suhaşıaı çölheşıö filolaıg Lstorik matematik fizik himik jıımaust injener çocuk doktor asker müdür anne baba abla oğul kız erkek kadın balıkçı öğrentmen öğrenci şair şarkıcı sekreter talebe şoför makinist bahçıvan çoban traktörcü uçucu sportmen çiftçi dilci filolog tarihçi matematik fizik kimyacı gazeteci mühendis hojpkvk jloktop 3CK3P Miozaop 3HH3 6a6a aö/ra ooyjı KW3 3PK3K K2JIM1I ÖajMKMU ep3irim3n epaıypich manp LdapKH/DKJjl C3Kp31'rap TÎUDÖy motjjep MaKKHHMCT 6aX.HHlöH ııo5an TpaKrepjpKy y iy^uky CHOpiM'JI! ımvvkîi ( )itrm)jior Tapumu MaTOMariHK ilnrnîk KHıvmajiîiaji: m-jsrrjjpkh Myxx3H;.mc * Cükpeıapı, (sekreıar) tcnk gibi «ı>.

11 Ky ısp vyaâa avs m $m e? Ky vep «jyh m b htji&? Bu Hayvanın adı nedir? y r, n am a ene nyrck cypax Taı<a Ka'iaKa xnxa am p Kccpe ııâpy THHâ KyınaK HMlâ Hâxâ qens am an KâpKKa KâsaKajı nyjıâ jısn&uı ııö n a yrtpe BapaMiyna iih ji xyp»ıe yııa KaniKâp TOJIÖ narana Kyaıı, My.uKaH apacjkui çyjıebgç 'ra rp n an rep a ch cua nâıiffl EÖJBH XHp CMCHH ut, laşa öne pudck suraıh taga kacaga liha aıy a n '. kösre paıru tm a kuşak yıdaı çaıhaı çöbö avdan karrkka kaıvagal pujaı löböş şam a üpre vaıraım duna pil h u rcö uba kaşkaır tilö pakşa kuyan araıslan şıülevös tigr pantera sısna paışi parlan hir sısni at inek kuzu koyun koç keçi tay aygır kısrak buzağı dana kedi köpek tavuk piliç horoz hindi ördek balık kelebek sinek böcek sivrisinek arı ayı kurt tilki sincap tavşan aslan vaşak kaplan panter, bebir domuz mus geyik yaban domuzu ar MHeK KV3y Kofiyıı KOH K'j'l'ffl Taİİ aiırup KMCpaK 6y;îaaH jmin K3JIH KCIİ3K labyk rnuuıc X0p03 xm-uw ep;j3k ÖaJIMK K3İI363K CMH3K f>c,hx3k CHBpHCHl 13K aptı a HM KypT THJIKKM cmcpkan TamımıaH acjıaıı BaıuuıaK Karnem rıaırnop, 63öhp ;.îomy3 Myc V3MMK iiaöah /ıomysy

12 Ky yeeh-tâpan&h»hs niıuıe? Bu bitkinin adı nedir? Ky yceh-ı&pah mch jnoıâ? HMIIÜÇ yıvaışı ağaç m n lomaıı yuman meşe M3IIHU3 xı>ıp, >rx'râ, ııapa'r hır, yahtaı, narat çam CİM xypâh huram akağaç aıcaau Bepene vöıene isfendan, akcaağaç Hc4x;ıuıaH,aıat»îiaaH çîka şaıga ıhlamur HX.ia.Myp fiaimpa yaıırua aksöğüt akceeyr çyçe, xana şıiişıe söğüt ceeyr xypa.wa hıırama karaağaç, çeltik Kîipaaa'î, HejrrraK âmc aıvaıs titrek kavak THTpOK KilIiaK mpeıt tirek kavak KtlBaK Mapam caıraış akçam, köknar ak'iam, KeKiıap tıpam ıraş çavdar Maıyçıp lyjıâ tulaı buğday öyyuaii cejıe söiö yulaf Myjm4> rıâpça paırşia nohut HoxxyT BHp vir dan ft'ipm phc ris pirinç, çeltik ım pm vı, 'icjrri'mk f-oıenep klevör yonca MOHJJ>Ka KyKypy3 kukuruz mısır MMCCIjp BHKH vika fig, burçak <Î>h h, GypH'iaK moncpna iutsema kaba yonca Kaöa üoım»sı (jjacojıt fasol* fasulye c )accy.tiii3 KypâK kuraık ot a r yra udaı kuru ot Kypy o t Be:nepeu völdören leke J13KK3 xyırax hııbafı dulavratotu ;j,yjıabpationy xâmâuı haımaış kamış KaMHIII cyxan suhan soğan cooaıı xâflp haıyar hryar xbriiap KMÎliep kişör havuç xanyh KynâcTa kubaısta lâhana ;maxaım Hxpa ıhra saransak capı>imccaî< çep yîîmm, ııapaiika şörulmi, parangaı patates narrıat3c pe/rac redis turp rypn çym şaun yabani ot MaöaıiH ot çemepr şıömört kuşkirazı Kyif.LKHpa3H uıeııike şöşkö fuıdık cjtoiki fiuiîaççm sliva yıvaışıi erik ağacı 3pnK aaa/ukbi * (]mcojh>(fasol) di] gibi «I».

13 K y a m jı& a m e m Sbjis? B u eşyama attı nedir? K y aııajra m Sh» m S?,-i..,...* çep. şıör yer ÎI3P n e/ıer pölöt bulul 6yjıyr xeue;ı hövel güneş ly ııe ıa yîiâx ııyaıh ay Iİİ çâjırâp şıaıldaır yıldız HMİIUM3 TMHEC tinös deniz 3 IIH3 ciiianâm sılvaış hava xaiîa ııy p r pürt ev anüse alaık kapı KanıtM çapa şıa ıra kilit. KKJIMT çapaççh şıaıraşışü anahtar anaxrıap ırycma, hhkmck pusm a, çiknıek m erdiven MCP.İ1HB3H nyjıem pülom oda ofla ypan uray döşem e JieUU.II3M3 MaıPia maçça tavan 'raiiaıı ercim stena duvar /tyjıap nypene çürece, k an d aık pencere H3HflX3p3 Koısep kovör halı Xa;TM cetejı södel masa MaCQl uykaiî pugan sandalye CaHIÇUIH3 KpaiîaTb kravat* karyola Kapîfojıa ım i'um viranı yatak HailTlK yrm rn udial battaniye 6aTiaıiHH3 MiiiiTep, ç m a p m inter, şııdar yaslık HaCTUK KyXHH kulınya m uüak Myrt{)aK H!Kact> skaf dolap HOJiai! Raima vanna banyo öaiiiio ığkep, Kyç KecKH lögör, kuşı köski ayna aı-nıa cynâfflj subam** sabun caöyiî ı m r ınâjijih pitşaılli havlu xaı«ıy M ym ana mımcala kese K3CC3 ujıarbe platye elbise 3JİDHCC3 rıajimo palto palto naritio KâpÖK körök kürk KypK lân ân taılaıp gocuk ro;ukyıc * cy n âh t (suban) kilit d eu iz gibi «n». ** Kpaaaıs, (kravat) kilit dib i «T». 12

14 çyü yîiâx jpııc Hp Kyn KIÇ Çep cexer Mmıyr cekyıma ııa>uı tıpan enep TyHTH Kyn bmıapm Kyn m ı Kyu KCÇHCPKH Kyu juâmar Kyu " pnc Kyıı likipcapıim ıcyn flmıapb, KftpJia1! (jjeiîpajib, napâc Miipı, nyıu arrpeju>, aka Man, çy Hioıib, çeptme hiojii>, yrâ abrycr, çypıta CCHTMÖpi), aiiâîi OK raopı», roııa HOHÖpb, ııytt jtcka6pı>, pamrac Çyp, çypkyıuıe çy, çy;uıa Kep, Kep KyıiHe X&I, Kâçaıı ıı&nep KMitec çyjr şnıl uyaıh eme ir kurı kaşı şıör sehct minut sekunî payan mm öner tundigıın ıtlarigun yungun köşınernigıın şannatgun emeğim vır/a rnigun yan var", karrlaç fevrar. naraıs mart, puş a p re r, aga may, sıu iyuna, şıörtme iy u r, udaı avgust, şrurla senlyabra, avara oktyabr", yuba noyabra, çük dckabr", raştav şrur, şııırgunne şıu, şrulla kör, körgunne iıöl, holle kaışıal pöldör kiles şml.2a» an sene, yıl C3H3, İİUJİ ay afi lıafia xa<}/ıa sabah caöax gün ryn akşanı akiicim gece saat caar dakika flakkhkka saniye CJ1HHİİ3 bugün öyıyır yarın flapmh dün aya pazartesi i'eraprracch salı cajih çarşamba Hapımua.w6a perşembe II3piUUDMÖ3 cumartesi /[»cymaprrjccm cuma fl*yma pazar nasap ocajk OÎOKaK şubat ıuyöat mart Mapr nisan ımccan mayıs MilİİMC naziran Haanpan temmuz TCMMya ağustos aaycroc eylül SHJIVJI ekim 3KKHM kasım KSCCHM aralık apajhjk bahar, ilkbahar 6axap, HJiKöaxap yaz iia:î güz, sonbahar ry3, con6axap kış KMUI bu sene, bu yıl 6y esas, 6y hmji geçen sene, son sene m ' ,COHC3İİ3 gelecek yıl raj K İîHJJ

15 ... M»ç.e? Kaç? Hyju> nula sıfır CH{[)i>ip nep, nepe, neppe pör, pöre, pörre bir önp MK, MKe, HKKC ik, ikö, ikki iki HKKM JSHÇ, HHÇC, BHÇÇe VİŞI, VİŞIÖ, VİŞIŞIÖ üç y*ı TâuaT, 'rabara, 'ra B a n a taıvat, laıvadaı, taıvatlaı dört flept ÜMjÎCK, 1THJL1CK pilök, pillök beş 5enı yjrr, y;rıâ, y jrrrâ ult, uldaı, ulttaı altı im nn ÇHH, ÇHUC, ÇH'I ie şıiç, şıicö, şıiççö yedi m m cakap, cakkâp sagaır, sakkaır sekiz CCKKH3 Tâxâp, raxxap taıhaır, taıhhaır dokuz /IOKKV3 uyu, Byııa, B yunâ vun, vunaı, vunnaı on OH uyu nep vun pör on bir OH ÖHp BVU MK, Byiî RKC, Byii vunik, vunigö, vunikkö HKKC on iki OH HKKM ayıı bmç, uyu ımçe, uya vunvişı, vunvizö, BHÇÇe vunvişışıö on üç oh yq ÇHpĞM şıiröm yirmi İİHp.VM çnpcm nep, ÇHpĞM neppe şûröm pör, şıirom pörre yirmi bir HHpMH ÖHp Bârâp vaıdaır otuz OTiy3 xepex höröh kırk KUpK ajdia allaı elli 3JUM ymâjı utmaıl altmış ivnmbnıı ÇfflM&I şıitmöl yetmiş e n m u caıcap syn, cakap «yınıâ sagauvun, sagaırvunnar seksen CCKCCH Tâxâp Byii, xâxap Byuuâ taıhaımm, taıhaırvunnaı doksan AOKcan Çep şıör yiiz fty3 hk çep ikşıör iki yiiz HKKM Iİy3 HKçcp nep, HKçep rıeppe ikşıör pör, ikşıör pörre iki yüz bir HKKH İiy 3 ÖHp bhç çep vişışıör üç yüz yıt fiy3 IİMH pin bin 6hh rraıı Te çep çnp \ı pin de şıör şıiröm bin yüz yirmi ÖHH H>3 HHpMH MHJÜIHOH miliion milyon MHJIHOH çypa şnıraı yaran iîaprjm lepek çörök çeyrek HeilpeK ııymafl numay çok liok caxaıı saiıal az a3 lim e uymaii pidö numay per çok liek MOK ıih're eaxaîi pidö saiıal pek az rıek a:î îoiuit, K aurrax kaışt, kaıştah biraz, bir parça 6Kpai,6np nap çh'iüjieıuıc şıidelöklö yelecek kadar 14

16 Maçemep? ııepep pörer MKIUCp ikşer BHçmep vişışer râuanııap taıvatşar nmjieıaııcp pilökşer yjtnuap ullşar çmıııep şıiçşer cakâpıııap sagaırşar 'iâjfâpuıap taıhauşar Byiı map vunşar uy» nepmep vıınbirer uyu HKiucp vunikşer UyH BHÇIUCP vtmvişışer uyu T&BaTiuap vunıaîvatşar «ya nmıekuıcp vunpilökşer»yu yjrraıap vunultşar BVH ÇHMJİiep vıınşıiçşer Byiî cakapuıap vuasagarrşar uyu Tfbcapıııap vuntarhaırşar ÇMpCMUICp şıiröınşer çjnpe.m nepmep şıirörn pörşer ÇHpÖM HKIIiep şıiröm ikşer ÇMpĞM BMÇlIICp şıiröm vişışer çkpem 'iâuannap şıiröm taıvatşar çhpem nhjieıaııep şıiröm pilökşer çmpcm yjrnuap şıiröm ultşar çnpğ\ı çmıırep şıiröm şıiçşer çkpğm catcapmap şıiröm sagaırşar ÇHpeM râüâpıuap şıiröm taıhaırşar ısftrapıuap vaıdarrşar oârâp ııepuıep vaıdaır pörşer xepexmep höröhşer ajcıâmap allaışar yraa;rı.uap utmılşar çnrm&ımep şıilmölşer caxâp Bynuıap sagaırvunşar 7Üxap Byımıap taıhaırvunşar çepmep şıörşer IIHIIUICp pinşer MHJFiHomııap miliionşar million da pinşer I fs 1 A birer ikişer üçer dörter beşer altışar yedişer sekizer dokuzar onar on birer on ikişer on üçer on dörter on beşer on altışar on yedişer on sekizer on dokuzar yirmişer yirmi birer yirmi ikişer yirmi üçer yirmi dörter yirmi beşer yirmi altışar yirmi yedişer yirmi sekizer yirmi dokuzar otuzar oüız birer kırkar ellişer altmışar yetmişer seksener dokcanar yüzer biner milyonar milyon biner Kaçar? Gupsp MKKHlULIOp yv ıap neprrep 6'jmııop a/rrmıınuap fo^hlhliop C3KKH33P jıokkyiap oııap oh ö n p ap OH KKKKUUU3P oh y'^rop OH A epitjp oh ö a u n iö p ou iun'mıuıuap oh H aıım m ıısp Oll C3KKH33P oh flokky3ap MHPMHIUU13P IİHpMH ö n p ap fîhjjmh HKKHUJniOp HHPMH yli,13p HHp.Vffl flgpttsp lîhpmh 631HUI3P i'mpmh ajrm jiiiîifâp İİHp.MH H3flHUÎUI3p MKpMH C3KKH33P İİMpMM,!tOKKy3ap oxıy3ap orrya 6npsp KbipKap 3JLrIHIJfl]J3p atimhiınııap H'JTMmUJLLL3p C3KC3II3P HOKcaııap HV33P Grettsp \ouimouap MH.THOH Örniop

17 Xânıe? MaçeMeut? Kaçıncı? ııeppemeıu pörrem öş birinci ÖHpMIİipKM MKKCMCILl ikköm öş ikinci MKKHIüISCM BMÇÇCMeiU vişışıömöş üçüncü lâim ıâm cm ' taıvattaım öş dörtüncii I^ep-nyıuuKy nmjurekmenı piilökm öş beşinci o'jumım-utack y.tiıâmem ujttaımöş altıncı a jrn b ih jm u ÇMHHeMCIÜ şıiççönıöş yedinci Ü3Wnımt\ cakkipmem sakkaırm öş sekizinci C3KKH3HIV0KM ıaxxapmeoî taıhh aırm öş dokuzuncu ;.ıokky'jyhjîxy ByıufâMeuı vuıınaım öş onuncu onyı-m xy BymıepMeuı vunbörm öş o n birinci o n 6hphhhjkh uy HHKKC MC m vunikköm öş o n ikinci OH ByHBHÇÇCMeiJI vunvişışıöm öş o n üçüncü o h yrimyhji>5{y ByırrâBarraMem vuntaıvattaım öş o n dörtüncü o n /[CprryıuiJKy BymiFJueKMeuı vunpillökm öş o n beşinci OH ÖeiUIJIHH/ÎJKM BynyjrrraMem vıınultlarm öş o n altıncı o h ajrrajıı,a>kh üyhçhm*ıemeııı vunşıiççöm öş o n yedinci OH üyırcakkapmeııı vum akkarrm öş o n sekizinci OII C3 KKH3HH/IJKM Hyın âxxâp\leuı vuntaıhhaırm öş o n dokuzuncu OH JlOKKysyHAÎKV ÇMpeMMfillI şıiröm m öş yirm in ci İİH pmmi 1JDKM çhpe.vı neppem em şıiröm pörrem öş y irm i birinci İİHpMH ÖHpHLHflJKH BâlâpMCUI varda ırmöş otuzuncu oti y3yııuxy xepğxmeıu hörö h m ö ş kırkıncı KMUfCKM IUUKU iuliümem allaım öş ellinci 3JUUİÎİJIM-U yrmânosiem utm aılm öş altm ışıncı ajltmmuiiumiudkh ç ra Mejftsem şıitm ıim öş yetm işinci İÖ'lMHLUIIIHîm>KH cakap ByiiiıâMCîii sag aım m n aım ö ş seksenci C0KC3HHHJİİKH TâxapByiLHâMC!İI laıhaırvuîinaım öş d o k sa n a ;[(>KCaHWH;IÎKH çepmem şıörm öş yüzüncü H:y3HIIJlXH ıihhmem pinm öş bininci GmHMIUDKM ıihiı re çe p ııeppe- p in de şıör p ö rre bin yüz birinci ÖHIÎ İîys ÖHpMH- Mem möş MH.!L'İMOHMeill m illionm öş m illyonuncn MMJIHOIiyHUİKy MU.U1K0H Ta I1HH- m illion d a pinm öş m ilyon bininci MÜJIHOH ÖHHHHmcui Jtffl MHJİJMOH Ta BHÇ- m illion da vişışı m ilyon üc yüzüncü m h j iü o h y'i «y a y u - ötm öş.. *

18 K üm? M en? Ka.uâH? M eaöu? KaMa? "Mene? K awua? M etm e? K a\ıpa? M enpe? K aupaii? M eupeh? KaMcâp? M encdp? KaM man? M eım reıı? -a, -8 -a -, -a- -e, -e -e -, -e~ y y -;ı, -ıı, -p -H -İH -H -en "(aiî)âu - m CII -(ıı)a -a - -(H)e -e - -(âii)a ~(es)e <-a - -e ~na -n a -u e -n e - a a -u e ~ua -n e -p a -pa -pe -pe -p e -p e - îü -Te -paıı -paıı -pen -peıı -p aıı -pcıı -Tan -re n -câp -câp -cep -csp- -câp -cep -câp -cep -in an -m an -m en -m en -ıu a a -UtĞH -uıâıı -UtCH 1. Kinutı?babanın öğdretmenin oğulun 2. Kimde?çocukla kızda Tonunda 3. Kime? anneye kardeşe öğrenciye 4. Kimden?dostumdan komşudan bahçıvandan KaMâıı? a r r e... BĞpeHTCKCH HBÜUI... KaMpa? a«ıa... xsp... MâıtyK... Kajvra? am ıe... lîhm'îe... BepeneKCH. KaMpaıı? rycâm... Kypıne... naxnaçâ...

19 Kaw? Komİ bi!sawâ? Kim? Kimin? Kime?.. KvKaw? "'i.iğuhf '!î apçbm Bpan AiıpcKiop nim epçe Bu kira? insan erkek d o k tor m üdür dem irci Kasıaıı? ÇH Hilâli apçm iıân Bpa'lclH jmpektüpâii ııimepçeıı Kim in? insanın erkeği u do kto run m üdürün dem ircinin Kawa? ÇMHH3 ap çu n a ispata jfhpeki'opa ııimepçe K im e? insana erkeğe doktora m üdiire dem irciye KaMa? ÇMHHa r."i apçm iıa npana AHpCKTOpa 'ihmepçe Kim i? in s a n ı' ' erkeği doktoru m üdürü dem irciyi K asm a? ç u tu ıa a p ç u a n a B pavaa AiıpeKTopııa ihmepçeue K im le? insanla erkekle doktorla m üdürle dem irciyle KaMpa? çmhpa apçmiıpa B pa'ipa AHpeıcropıa 'ihmcpçepe Kim de? insanda erkekte doktorda m üdürde dem ircide KaMpan? ç u ın a n apçm inan upanpah Anpejcrop taıı ihmepçepeii K im den? insandan erkekten doktordan m üdürden dem irciden KaMcap? ÇMHCâp apçhhcap upa'icap ilupektopcsp ram cpçeccp Kinişiz? insansız erkeksiz doktorsuz müdürsiiz dem ircisi/. KaMuıân? ç u ıım âıı apçuh uıân BpaMiuaıı /[npek iopıuaıı nim epçöm en K im için? m san için erkek için d o k to r için m üdür için dem irci için Ky ç h h AHpeKTop. 3 n e jjjıpektopa KC'reTeıı. Ky apçhih. iüh â m â nyp-n? T hmspçch Kitae çehğ. THMâpçene >uıanax cabâııâçjıâ. ApçHH Bpa«ıa Kypne. ÇtiHHâH eç Hyvıaiı. 3 n e Bpaıı iiareın ıeıı KRiireM. 3n S THMepçSrıe khjitsm. 3 ne flhpeîcroptan çu p y HJrrĞM. MaH uiyxau.ma.ky apçbih upâ Kurraıu. Ky nyp r (kjuti) çmii Bajı;ın. KyçHHHâ» cyrıııâk nyp. Bu adam müdürdür. Ben müdürü bekliyorum. Bu erkekte köpek var mı? Demircinin evi yenidir. Demirciyle neşeli neşeli. Erkek doktoru gördü, insanda çok iş var. Ben doktordan geldim. Ben demirciyle beraber geldim. Ben müdürden mektubu aldmı. Bence bu erkek iyi arkadaştır. Bıı ev insan için. Bu insanda şemsiye var. 18

20 Bu kim? El iza vcta Vassil ye va Sergey Vassilyev Ky KaM? liiih3ahcia BacnJn.eBa Cepreit BacHJifceu Kimin? III izavela Vassilyeva' nün Sergey Vassilyev' iıı KaMâH? Ejııi3ane ra Bacıuibenâıı Cepçe ii fectijiijckiu Kime?'" ' lilizaveta Vassilyeva' ya Sergey Vassilyev' e Karna? ivı rmueııa I3a cm ju,e ısa i ra Cepreit Bacmibena Kimi? ElizavelaVassilyeva' yi Sergey Vassilyev'i KaMa? Fjıım i se ra Bacujibemım Çepici* IîacıuiLeBa Kimle? ElizavelaVassilyeva' yla Sergey Vassilyev'le Kanına? liih-sabeıa Bacrun.euâtîa Cepreft liacruibeısııa Kimde? ElizavetaVassilyeva' da Sergey Vassilyev de KaMpa? EiiHsancTa Ba c «Jibcııapa Cepreit Bacıtıiıcnpa Kimden? ElizavelaVassilyeva' dan Sergey Vassilyev' den KaMpaıı? Ejnm iîeıa BacmibcısapaH Ceprefl BacıuıiıeBpan Kinişiz? ElizavelaVassilyeva' sız Sergey Vassilyev' siz KaMcâp? liıihiaue'ia BacıutbeiMcap Cepıeft BacHJir>eıscâp Kim için? El iza veta Vassilyeva iç in Sergey Vassilyev için KaMuıau? llıımnetd Î3acn:ıı>euâmatı Ceprett Bacitfbeıuııâıı 1. Bu kimin kitabı? Bu Elizavcta Vassilyeva' nm kitabı. 2. Siz kimle geldiniz? Biz... geldik. 3. Siz bu çiçeği... aldınız? Biz bu çiçeği... aldık. 4. Siz kimi seviyorsunuz? Biz... seviyoruz. Ky KaMan kshbkh? Ky EmıaBCTa B<ıcıuu>eua... kchckh. 3 c n p Ka.Miıa KHjrrep? 3 ra ıp E jnuab era B acıtıtcna... kh;i- TCMep. 3 c n p Ky Mencice r<ampai{ nırröp? 3 rw p Ky ııerıeke EuraaBera B acıcii- CBapaH jurremep. 3 chp Ka.ua c a ım âp? 3 ım p E7H3aBeTa BacHJU>eBî uıa cauatiıâp. 1. -BacR'ibciian. 2. Vassilyeva'yla, Bacnm>ei3ana. 3. kimden, Vassilyeva'dan. 4. Vasilyeva'yı.

21 ^pim9> * ipbbiip ıihpiflr *:'\'*^lt$k$'ç.;'vt ^B8B(Bprt^^^B^ is^v'''^^bp İMP-'i'^V^-^SŞİfiHfi^'-^^îHSjj^B^''-T': imppmçy K&MceM? KkMcem? KaıwceHe? Kimler? Kimlerin? Kimlere?... KyccM KlİMccm? Buıılar kim ler? ÇlıIIICCM insanlar apçuhce.m erkekler ıspalıeem doktorlar fliıpekiopcem mü (iüri t r THMfipçSceM dem irciler KaMceıı? K im lerin? ÇMHCeji insanların apçmhcch erkeklerin»pahceıı doktorların ASipeKropceıt müdürlerin lumğpçecch dem ircilerin KaMceue? K im lere? çuucene insanlara apçı,nicene erkeklere Hpa'jceııe doktorlara jutpckiopceııe müdürlere TKMSpçeCCHC dem ircilere IClMCCHC? K im leri? KaMceMiıe? K im lerle? Kamcenve? K illilerde? K:iMccH ien? K im lerden? KaMCCMCep? K im leısiz? KüMceMiueıı? K im ler için? çhhceııe insanları çhhcemiıe insanlarla ÇMHCCH'ie insanlarda çuhceım eu insanlardan çmhcemcep insanlarsa ÇUllCCMUieiI insanlar için apçmîîcehe erkekleri apçuıtccm ne erkeklerle apçıih cen'ie erkeklerde apçuhcekheu erkeklerden apçhhcemcep erkeklersiz apçhifcemiueh erkekler içiıı Bpa'tceHe doktorları Hpa'fccMne doktorlarla npamceıi'ie doktorlarda upa'iceh'ien doktorlardan Bpa*iceMcep doktorla tsız BpauceMiueH doktorlar içiu JIllpCKTOpCCHC nıüdüıleri AHpcKTnpccMiıe müdürlerle 4HpeKTOpceuue m üdürlerde asıpekiopceıi'ien m üdürlerden jiiıpekiopcemcep nuidüriersk.ıiılıckiupce.miııaı müdürler için mmepçeeeııe dem ircileri THMCPÇCCCMIIC dem ircilerle HiMepçeeeii'ie dem ircilerde THMepÇCCCH'KH dem ircilerden riimepçecemcep demirciiersiz TOMepçeceMiıteH dem irciler için î. M m ra çbm eem eu raplıc. 2. Ky ypampa apçmiıcem çyk. 3. Ky çhiicch nyç&eırae çc;i2kccm nyp. 4. Bparı /ikpektopceıre Kypnö. 5. Ky kğuckcccm BpanccM rujum. 6. Ky apçuhcemiie 3iıe srnnı ııy/nâm. 7. 3rıc rmtspçeccm çhhc nâxaıân n e çuhcemçfflfich uıyxariltatân. 9. Bpa'iccM çwhcem ııanıe nhtieç. 10. /l,hpciaopcem çmıccne KâueKeceM naneç. 11. Çhhccm BpaııceM ııareiiheiî KHJ'I'-Ieç. 12. flapcktopcem uatch'ie BpaHCCM nyp- 13. Tm ıepçeceııe aıre ıacax Kypân. 14. BpanceM çhhcene cubaraççe. Köpek insanlardan kaçtı. Bu sokakta erkekler yok. Bu insanların başlarında şapkalar var. Doktor müdürleri gördü. Bu kitaplar doktorlar için. Bu erkeklerle köyde beraber oldum. Ben demircilere bakıyorum. Ben insarlar için düşünüyorum. Doktorlar insanlara geldiler. Müdürler insanları kitaplar verdik. insanlar doktorlardan geldik. Müdürlerde doktorlar var. Demircileri ben yakında göreceğim. Doktorlar insanları tedavi ediyorlar.

22 Çmb ÇMBHâıı yr-ny ııaiecem nyç ntıcâk nyç neyek ııyç TâlUfâB jısnıce, nyç ryıih Mân napam MİİH KecKe m üh çnaıçe müh Kaxap cap. rakîi KaKap mc' ic çypam, Kaçan Kypnyır çypam xyjinyççh, am ıyççk cap,îiaı<a xyjntyççn xyjı xy;ı ai-se ana cburram ajıâ cyjıaxah ajia nyphc nyç ııypııe mğbcp rıypne Bara ııypııe frıcâp nyphe Kaya nypne ra p xhpâm, Bap ypa ypa Jiaıum ypa xupâ.mc ypa TyHM ypa ly n a n e ypa K&ım A yepkyççn -ıepııe İIHJIĞK :enee. ınamâ. [asan insan vücudu baş büyük baş küçük baş şakak tepe boyun uzun boyım kısa boyım ince boyım göğü geniş göğüs meme arka kambur arka omuz geniş omuzlar kol koltukaltı el sağ el sol el parmak baş parmak şahadet parmak, işaret parmağı ona parmak adsız parmak, yüzük parmağı küçük (serçe) parmak deri karın bacak ayak baldır bacak taban topuk diz tırmık bel ense kemik

23 ÇhhhSh aıajith nafiscem MMMC çypâm MUMU IIÜİMâ MUM M uıama çypâm IIlâMMH yamjüi mâmvih raıuıan nıammh jieuke uıâmmh nspe yıike xupüm ııeiîep rıap xtjpâm nape rap nape cejıeke nape euepne nap ujçht euepjıe nap cyjıa, TajıaK HepB maııâp İSIT nype ÎOH TMMap ioii TUMcipe ıihpaıa reıiiie ııu p m â çyxe n u p u ıa rimpuıajıas opran ap.'iâx opranecem afiar opranficem ıryıuıeıs oprahecem m ajrm opraucem chcsm oprahecem insanın iç organları beyin omurilik, murdar ilik ilik kemik omur kemiği alın kemiği şakak kemiği parietal kemik kalp akciğer mide karaciğer bez pankreas bezi ter bezleri dilaltı (tükürük) bezi boğaz, bezi kalkan bezi dalak sinir sinir, kiriş, veler saf rakesesi böbrek kan damar kan daman baısak körbarsak ince baısak bağırsak organ cinsel organları sindirim organları konuşma organları iç organları duygu organları

24 çyç juypâ cyç Karpa çyç caiipa çyç xyjıâh çyç çamka Kyç Kyç sapııih Kyç xâpııâke xanxa xa;ıxa çyııa'ie câmca can ca uıarake rarr rimt çam apra çabpaka ııırr çâuap ııenek çâısap lyra çyjrm lyra amjrih ıy ra luâji c e r m aıe acaıı mâ/ı KaiipM ııraji anax ııe;ıxe nenck M&ıxe MaMx cyxa;ı Kepeçe cyxa;ı çapa cyxan ııreısep cyxajx Ka iaka cyxajı uâpâm cyxa.ii KecKe cyxa:ı Saç alın göz,. Insaj^jöafi- ' ak saç kıvırcık saç seyrek saç gür kaş kirpik kulak kulağın dış çukuru bıının burun deliği yüz yanak yuvarlak yüz ağız konca ağe dudak üst dudak alt dudak diş süt dişi azı dişi akıl (yirmi yaş) dişi çene dil bıyık sakal küçük dil lahta sakal top sakal sivri bir sakal keçi sakal uzun sakal kısa sakal

25 ÇeMte. TSBâHceM. a'rre ;udie H.KUİ xep acarre(arre aunae) a c a m ıc fa n e amame) MâııyK limh ie anna My öî KyKKa ac.'fa aıaıa(arre aımâıııe) ManaKKa(aııiie aımâuıe) ynâmka apâm ayçana xep nyjrrâp ııahxam, eçkeii Kepy rajcna KHH KHliCMCH Hjuce xyn>ıça, xyhbâm, ııâsnram xyimma, nâ>ıxam KyKaçH (am ıe am m e) KyKaMafi(aHne amaıne) arın an (ııırn e H, uıâjınâmâı-i, iiâmâkâh) MuâJie annano rıntieh, ıu&njiâmâh,nâmâkân) xepe ane-aım e a[ia nem ce, aanak, iiğh&k ana xâxa Taxjıaırâ errce xepcem, xep nyjırsp HBajıceM, Miîâjı nyjrrâp raiuın Map aım a m sak Map nm>ıe Aile. Akraba baba anne oğul kız büyükbaba, dede büyükanne, nine, babaanne torun kardeş kız kardeş amca dayı hala ley/e koca,eş kan, eş, hanım bacanak baldız kayın, kayınbirader enişte enişte gelin yenge yenge kaynata, kaynbaba kayınvalide babanın babası anneanne yeğen, kardeş oğlu kız yeğen, kardeş kız anababa çocıık yavru dünür dünür dünüıcü gürümce kayınbirader kuzin, teyzezade, teyze kız kuzen, hala oğlu, teyzezade, teyze

26 iutı J X i 1 _I I I * i î '«t,? ji. ^ V İ değil ~ Map Ben -deği!-im 3ne Map Sen -değil-sin 3 c e Map 0 -de il-dir Baa Map Biz -değil-iz 3 qhp -CCM Map Siz - d eğil - sin- iz 3e np -cem Map Onlar -değil-dir-ler BeceM -CCM Map 1. Alman Ben Alman değil Ingiliz. Sen Ingiliz değil.. 3. Rumen O Rumen değil Rus Biz Rus değil Fransiz Siz Fransız değil Çek Onlar Çek değil Moğol Ben Moğol değil Kalmık Sen Kalnuk değil Çukçen O Çukçen değil Eskimo Biz Eskimo değil Udmurt Siz Udmuri değil Macar Onlar Macar değil Komi Ben Komi değil Mordvin Sen Mordvin değil MoldavyalI O MoldavyalI değil Arap Biz /yap değil Pers Siz Pe.rs değil Yunanlı Onlar Yunanlı değil Gürcü Ben Gürcü değil İtalyan Sen Italyan değil... hhm cç 3 n e ıimmeç Map akâ.tian 3cö atâmah... pymfciıı - Bâ/i pymhh... Bupâc 3n np BHpâc... 4)parmy3 3cnp «frpanuys. 'iex BeceM nex... m o h i'oji 3 r ıe moutoji... KanMâK 3 c e kbjimük... HyKxıâ Bajı Myîcıâ... OCKHMOC 3nwp 3CKHMOC y.a,mypt 3 c h p yıim yırr... Beıırp BeceM Bcmp... KOMH 3 lie KOMH... MopflBa -- 3ce Mopzina... Mo/maBaıı BSji MOJmauan. apaö 3 n n p apaö... ııepc 3 cn p rıepc... rpek BSccm rpek... ıpy3hh 3 ı ı e ıpy3nıı... HTajII>HH 3ce MTa-ibHH im. 2. -sin, -Map. 3. -dir, Map. 4. -iz, -cem Map. 5. -siniz, -cem Map. 6. diller, -cem Map. 7. ini, Map. 8. -sin, Map. 9. -dir, Map iz, -cemmap. İL siniz, -cem \ıap dirler, -cem Map im, Map sin, Map dir, Map iz, - cem Map siniz, -cem Map 18. -dirler, -cem Map im, Map sin, Map.

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı