Prof Dr Muhsin KONUK. Ökaryotik. gen düzenlenmesi d. prokaryotlardan çok farklıdır. prokaryotlardan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof Dr Muhsin KONUK. Ökaryotik. gen düzenlenmesi d. prokaryotlardan çok farklıdır. prokaryotlardan"

Transkript

1 Bu konunun hazırlanmas rlanmasında; nda; Prof Dr Muhsin KONUK Genetik (Kavramlar); WS Klug,, MR Cummings in orijinal kitabı (Prentice Hall,, 1994) ve Türkçe ye çevirisi (Çeviri( ed., C Öner; Palme yayınc ncılık) Moleküler ler Biyoloji Önemli Notlar (Çev( ev. Ed. M KONUK, Nobel yayınc ncılık) Temel kaynak olarak kullanılm lmıştır. gen düzenlenmesi d prokaryotlardan farklıdır Promotor temel transkripsiyon bölgesinin b oluştu tuğu u bölgedirb Kromatin yapısı ve transkripsiyon hızınıh arttırıcılar vardır DNA metillenmesi gen ifadesini düzenlemede d rol alabilir Transkripsiyon sonrası olaylar gen ifadesini düzenleyebilirler Ökaryotik gen düzenlenmesi d prokaryotlardan çok farklıdır Ökaryotların kromozom yapısı taşı şıdığıığı proteinler ve gen miktarı yönünden nden faklıdır Ökaryot genleri birden fazla kromozom tarafından taşı şınır translasyon yer ve zaman yönünden nden transkripsiyondan ayrıdır transkriptler translasyon öncesi bir işleme i tabii tutulurlar mrnaların yarılanma ömürleri prokaryotlardan daha uzundur Prokaryotlarda kontrol transkripsiyon düzeyindedir Ökaryotlarda ise bu durum translasyon düzeyindedir Ökaryotlar çoğunluk farklıla laşmış hücrelerden oluşmu muştur. Bu durum farklı organlarda aynı kromozom olmasına rağmen ifadenin farklılığı ığını ortaya koymaktadır. 1

2 Promotor temel transkripsiyon bölgesidir Promotorlar bilindiği i gibi RNA polimeraz bağlanmas lanmasının n oluştu tuğu u 5-5 bölgeleridir. RNA polimerazın bağlanaca lanacağı promotorun kendisi TATA kutusu olarak bilinir Pekçok promotor bölgesi diğer farklı bileşenleri enleri de içerir i (CAAT( kutusu gibi) Diğer bir element GC kutusudur Bu elementlerin yer ve bileşenleri enleri değişebilir ebilir Farklı genlerde regülator elementleri oluşturan dizilerin yer ve organizasyonu değişebildi ebildiği i gibi, promotor elementlerinin sayı,, yerleşim yönüy ve bunlar arasındaki uzaklıklar klar da değişebilir. ebilir. Transkripsiyon için i in 3 farklı RNA polimeraz kullanılır; RNA polimeraz-i I (ribozomal( RNA için), in), RNA Polimeraz-II (mrna( ve SnRNA için), in), RNA polimeraz-iii (trna( trna,, 5S rrna ve küçük k RNA lar için) in) kullanılır. Promotora bağlanma konusunda da farklılıklar klar vardır; r; Prokaryotlarda DNA çıplak olduğu u için i in RNA polimeraz, sigma faktörleri sayesinde DNA ya bağlanaca lanacağı noktayı kolayca bulur Ökaryotlarda ise nükleozom içindeki indeki gen bölgesinin açılmasa lması ve RNA polimerazdan önce bazı faktörlerin (transkripsiyon faktörleri) bu bölgeye yerleşip RNA polimeraz için in bir platform oluşturmas turması gerekir. Transkripsiyon faktörlerinin RNA polimeraza yardımc mcı olmak için i in oluşturdu turduğu u platformu oluşturan elemanlar: IID [TAF (TATA( -Assosiye Faktör) r) lar,, TBF (TATA( ATA- Bağlanma Faktör) r) leri], IIA, IIB, IIE, IIF, IIG, IIH, ve IIJ den oluşur. ur. 2

3 Bu faktörlerin hepsi bağland landıktan sonra promotorun temizlenmesi (promotor clearance) ) denen ve polimerazın aşağı doğru (3 -) ) hareket ettiği i basamak ekleşir. Bu olay tam olarak aydınlat nlatılamamıştır. Bu olaya, sayısız z miktarda transkripsiyon faktörü ve enhansırlar ve promotorun bazı bölgeleri hep beraber dahil olmaktadır. Kuvvetlendiriciler (enhans( enhansırlar) ) kromatin yapısı ve transkripsiyon hızınıh kontrol ederler transkripsiyonun hepsi promotor bölgesince kontrol edilmez. Kuvvetlendiriciler (enhans( enhansır=enhancer) ) denilen başka DNA dizileri de bu sistemde rol oynamaktadır Bunlar yapısal genin yanında nda bulundukları için in cis regülat latörler olarak da adlandırılır birçok faktör r proteinleri ve diğer elementle ortak hareket ederek transkripsiyon başlama hızınıh artırırlar rlar rlar, promotorun transkripsiyon aktivitesini artırır r ve bir çok yönden y promotorlardan ayrıdırlar. rlar. Şöyle; Yerleri sabit değildir Ters yönly nlü olarak bulunabilirler ancak etkileri değişmeden kalırlar Gene spesifiklerdir. Herhangi bir gende yerleri değiştirildi tirildiğinde inde de o genin transkripsiyonunu da hızlandh zlandırırlar. rlar. 3

4 Gen içerisinde i yer alan enhansırlara rlara, immünoglob noglobülinlin ağır r zincir geni örnek olarak verilebilir. Genin aşağıa ğısında bulunana örnek olarak da insan β-globin ve tavuk timidin kinaz genleri örnek verilebilir. ve promotorlar birbirlerinden önemli farklılıklara klara sahiptirler: Promotorlar transkripsiyon için i in temel düzeyde d ihtiyaç iken, enhansırlar daha üst düzeyde d gereklidir doku ve hücreye h özgül l iken promotorlar daha geneldir Transkripsiyon faktörleri enhansırlara bağlanarak kromatin konfigürasyonunu değiştirip RNA polimerazın promotorla birleşmesine yardımc mcı olurlar. pozitif faktörler (hızı artırıcı) ) ve negatif faktörler (hızı azaltıcı) ) olmak üzere iki şekilde etki yapmaktadırlar. Pozitif faktörler de ikiye ayrılırlar; rlar; Gerçek ek aktivatör transkripsiyon faktörleri ve Antirepresör (karşı baskılay layıcı) larlar olmak üzere. Gerçek ek aktivatörler promotorda oluşan transkripsiyon faktörleri ile bağlant lantılı iş yapar Antirepresörler rler ise kromatin yapısını değiştirerek diğer faktörlerin bağlanmas lanmasını sağlarlar. Gerçek ek aktivatör transkripsiyon faktörleri En az iki işlevsel i bölgesi b olan proteinlerdir. Bu bölgelerden b biri DNA dizilerine (DNA bağlanma domaini veya DNA bağlanma bölgesi) b Diğeri ise protein-protein ilişkisine dayalı (karşı aktivasyon bölgesi, b trans aktivasyon bölgesi) olarak RNA polimeraz veya diğer transkripsiyon faktörlerine bağlan lanır. transkripsiyon faktörlerinde değişik ik domainler ve bunlarında nda değişik ik motifleri bulunur: Sarmal-dönüş-sarmal (helix( helix-turn-helix, HTH) motifi Çinko parmak (zinc( finger) Bazik lösin fermuarı (bazic leucine zipper, bzip). 4

5 Antirepresör (Karşı baskılay layıcı) transkripsiyon faktörleri Bu faktörler kromatini tamamen yeniden şekillendiriler. Kromatin birbirinden oldukça a farklı iki işlemle şekil değiştirir. Bunlar; Şekillenme kompleksi; ATP hidrolizi ile ekleşen en Yeniden-şekillendirme ekillendirme işlemi i (SWI/SNF) Kromatin yapısını değiştirme, HAT (Histon Asetil Transferaz) ) işlemidir. i DNA metillenmesi gen ifadesini düzenleyebilir DNA bazlarına metil grubu eklenmesi veya bu bazlardan metil grubunun çıkarılmasıyla da gen ifadesi düzenlenmektedir. d Baz metillenmesinin gen ifadesini değiştirdi tirdiği ilk defa E coli deki lac-operon çalışmaları sırasında belirlenmiştir. Operatör r bölgedeki b DNA da tek bir sitozinin metillenmesi, represörün operatöre re olan ilgisini büyük b ölçüde değiştirmektedir. Metilasyon,, genellikle DNA daki CG çiftleri halinde bulunan sitozinlerde ve genelde her iki iplikte birden oluşur. ur. 5 - CG-3 3 -GC -5 Bu durum HpaII restriksiyon enzimince belirlenebilir. Bu enzimin kesme dizisi CCGG dir dir.. Eğer E ikinci sitozin metillenmişse bu durumda enzim kesme işini i ini yapamaz. 5

6 Sitozin 5 - ucundan metillenir ve DNA nın büyük k oluğundan undan dışd ışarı doğru çıkıntı yaparak proteinlerin DNA ya bağlanmas lanmasını etkiler. Ökaryotlarda metillenme oranı ile gen ifade hızı arasında bir ters orantı gözlemlenmiştir. Metillenme dokuya özgü olup, bir hücrede h ekleştikten sonra hemen hepsine aktarılmaktad lmaktadır. Bu da belirli dokulardaki genlerin kilitli kalmasının n devamlılığı ığında önemli bir faktörd rdür Her ne kadar metillenme olayı gen ifadesinin hızınıh belirleyen bir faktör olarak düşünülse d de bu olay bütün b ökaryotlar için in geçerli erli bir durum değildir. Drosophila da DNA metillenmesi ekleşmez. Dolayısı ile metillenme gen ifadesinin düzenlenmesinde başvurulan yollardan bir tanesi olarak kabul edilmelidir. Transkripsiyon sonrası olaylar gen ifadesini düzenleyebilird Görüldüğü gibi, ökaryotik gen regülasyonu DNA dan proteine kadar uzanan yolda bir çok noktada ekleşebilmektedir. ebilmektedir. Transkripsiyonel kontrol, en çok kullanılan lan yol olmasına karşı şın transkripsiyon sonrası regülasyon örneklerine de sıkça s a rastlanılmaktad lmaktadır. Bunun en iyi açıklanmasa klanması mrna işlenmesinde görülmektedir. g Bu durumda bazen seçenekli enekli splays (farklı=alternatif) olayları ile aynı mrna dan farklı protein sentezlenmesine yol açan a an bir mekanizma bulunmaktadır. mrna dan seçenekli enekli splays (seçenekli enekli kesme ve yeniden düzenleme) d yolları Bu olayla bir genden birbirinden farklı proteinlerin elde edilmesi sağlan lanır. Sonuçta farklı protein aileleri ortaya çıkar. Örneğin, sığıs ığıra ait bir öncül mrna ürünü bir yada iki preprotakikinin (PPT) oluşturacak şekilde işlenebilir. i Normalde bu mrna,, P ve K olarak adlandırılan iki farklı nöropeptide özgü genetik bilgiyi taşı şımaktadır. Bunlar takinin denilen nörotransmitterleri ailesinin farklı üyeleridir. 6

7 P, sinir dokusunda, K ise tiroit ve ince bağı ğırsakta daha yaygın n olarak bulunur. Her ikisinin de RNA dizisi aynı genden alınmakla birlikte, RNA işlenmeleri i farklı şekillerde oluştu tuğu u için i in (istenmeyen kısma k ait ekzonların çıkartılması) ) birbirinden farklı ürünler elde edilmektedir. Eğer E her ikisine de ihtiyaç varsa işlenme i ona göre g ekleşmekte ve her iki peptid beraber elde edilmektedir. Benzer şekilde sıçanlarda s a-a tropomiyozin geni 14 ekzon içermektedir. Bunların n seçili işlenmesi i sonucunda, aynı genden 64 farklı polipeptid sentezlendiği i gösterilmig sterilmiştir. tir. Bu 64 farklı polipeptid tamamen bir tek öncül mrna nın farklı şekillerde işlenmesi ile sentezlenmektedir. Böylece B aynı gene ait bir protein ailesi oluşmaktad maktadır. Seçenekli enekli splays sadece bir genden farklı protein sentezi için i in oluşturulan bir mekanizma değildir. Buna göre g seçenekli enekli splays Drosophila da cinsiyet tayinini de belirlemektedir. Bilindiği i gibi Drosophila da cinsiyet X kromozomunun otozomal kromozomlara oranı ile belirlenmektedir. Oran (X/Aut) 0.5 ise erkek, 1 ise dişi i bireyler meydana gelir. Bu oran otozomal kromozomlar üzerind bulunan az sayıdaki gen tarafından ayarlanır. r. Bu genler; Sex-lethal (Sxl), Transformer (tra) ve doublesex (dsx) genleridir. Dişilerde ilerde Sxl geninin aktivasyonu bu gene ait proteinin sentezlenmesine neden olur. Erkeklerde ise X/Aut. Oranı bu gene ait uyarılmay lmayı sağlamaz. Sxl proteini ortamda bulunduğunda, unda, öncül mrna ya bağlanarak tra geninin ürününü oluşturmas turması için in splays olmasını sağlar. tra öncül mrna sı dur kodonu taşı şımaktadır. Dişiye iye-özgül Sxl proteini tra öncül-mrna sına bağlan lanır r ve gerekli ekzonun mrna dan uzaklaşmas masını sağlayacak şekilde splays olmasına neden olur. 7

8 mrna kararlılığı ığının n kontrolü Erkeklerde Sxl proteini olmadığı için in splays normal ilerler. Sonuçta tra mrna nın translasyonu erken tamamlanarak işlevsiz i bir gen ürünü ortaya çıkar. Dişilerde ilerde ise bu diğer mekanizmalarla işlevli i bir ürün ortaya çıkarır r ve sonuçte tra proteini fenotipin dişi yönünde nde gelişmesini sağlar. Dsx geni ise dişi i ve erkek fenotip oluşturan proteinlerin sentezlenmesini sağlayan kritik bir rol üstlenir. Bu gen cinsiyet belirlenmesinde özgül l proteinlerin sentezini kontrol eden seçenekli enekli splays yolunu seçen en anahtar bir gen olarak işi yapar. mrna moleküllerinin llerinin yarılanma ömürleri (t ½ ) oldukça karakteristik olup, bu dakikalardan yıllara y kadar değişebilir. ebilir. Bu karakteristik mrna lar ların içerdiği nükleotid dizisine özgüdür. mrna molekülü sadece bir proteini şifreleyen bilgilerden ibaret değildir. Yapısında translasyona uğramayan bazı regülasyon bilgileri de içerir. i Bu bilgiler; kararlılık k dizileri, yönlendirme (adres dizileri) dizileri ve bazı hücrelere göre g de kararsızl zlık elementlerini ni içermektedir. i En tipik kararsızl zlık k elementleri, fos gibi birçok onkogenin mrna lar larında bulunan AUUUA dizileridir. Yapılan çalışmalar mrna kararlılığı ığının ökaryotik gen ifadesinde önemli bir yer tuttuğunu unu göstermektedir. g mrna kararlılığı ığı ile ilgili diğer bir kontrol da translasyon seviyesinin kontrolü ile olabilir. Yani, taşı şıdığıığı mesaj mrna nın kendi kararlılığı ığını kontrol etmektedir. Mikrotübüllerin alt ürünlerinin (α-( ve β- tübülin) biyosentezi buna güzel g bir örnek oluşturur. Ortama kolşisin verildiğinde inde mikrotüller hızla bozularak alt ünitelerin konsantrasyonu hızla h artar ve sentezleri büyük k oranda durur. Ortama vinblastin verildiğinde inde ise tübülin sentezi artar. Aslında her iki kimyasal da mikrotübül oluşumunu umunu inhibe eder. Ancak, vinblastin alt ünitelerin çökelerek konsantrasyonlarının n azalmasına neden olduğu u için i in alt ünite sentezi tekrar hızlandırılmış olur. Bu tip translasyonal düzenlenmeye de otoregülasyon adı verilmektedir. 8

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON Giriş Ökaryotlardaki transkripsiyon, prokaryot ve bakteriyofajlara benzer ancak daha karmaşıktır. Transkripsiyon, bir ana polimeraz enzimine ve destekleyici proteinlere

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU Replikasyon Watson ve Crick in DNA nın yapısını önermelerinin ardından bilim adamları DNA nın nasıl kopyalandığı üzerinde yoğunlaşmıştır. DNA nın kendini kopyalamasına

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Klonlama Birçok moleküler genetik tekniğinin kalbi gendir. Gen, genetik manipülasyonlarda kullanılmadan önce izole edilmeli ve iyi karakterize edilmelidir.

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ Kalıtsal madde ile ilgili araştırmalar Morgan ve arkadaşları genlerin kromozomlar üzerinde yer aldığını gösterince kromozomların iki kimyasal bileşeni (DNA ve proteinler) kalıtsal

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

Hücre bölünmesinin asal görevleri

Hücre bölünmesinin asal görevleri HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre bölünmesinin asal görevleri Hücre döngüsünü ya da hücre bölünmesini incelemeden önce, hücre çoğalmasının organizmaların yaşamında ne gibi roller oynadığını gözden geçirmek gerekmektedir.

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI BÖLÜM - 13 PRTEİ METABLİZMASI 13.1-GEEL BAKI Protein metabolizması, karbonhidrat ve yağ metabolizmasından biraz farklılık gösterir. Çünkü proteinler vücutta kuruluşu sağlayan esas maddelerdir. Bunları

Detaylı

KAS KASILMASININ BĐYOFĐZĐĞĐ

KAS KASILMASININ BĐYOFĐZĐĞĐ 508 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Kalın Flamentler 2. Đnce Flamentler 3. Sinirsel Uyarının Kas Liflerine Đletimi 3-1. Sinir-Kas kavşağı yapısı ve işlevi 4. Uyarılma-Kasılma Bağlantısı 4.1. Uyarılma ile Hücre Đçi Kalsiyumun

Detaylı

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Hazırlayan: Gökçe Ok /Köprü Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Adenin: Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. Alel:

Detaylı

Gen Mutasyonu, DNA Onarımı ve Yer Değiştirebilen Elementler. Doç. Dr. Ercan ARICAN

Gen Mutasyonu, DNA Onarımı ve Yer Değiştirebilen Elementler. Doç. Dr. Ercan ARICAN Gen Mutasyonu, DNA Onarımı ve Yer Değiştirebilen Elementler Doç. Dr. Ercan ARICAN Mutasyon DNA molekülünün 4 önemli özelliği vardır: replikasyon, depolama, ekspresyon (ifade etme) ve mutasyon. Mutasyon,

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE

Detaylı

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ 2008 ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI AUTOMATED CLASSĐFĐCATĐON OF

Detaylı

O-Bağlı Glikozilasyon. Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER

O-Bağlı Glikozilasyon. Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER O-Bağlı Glikozilasyon Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER Genel olarak O-Glikosilasyon a maruz kalan şekerler, Musinler ve Proteoglikanlar olarak bilinirler. Buna göre genel özelliklerini özetlersek; 1.Musin glikoproteinleri

Detaylı

Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir

Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir DNA REPLİKASYONU Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir Hücre yaşam döngüsü G 1, S, G 2, Mitoz,evreleri ile tamamlar.

Detaylı

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi?

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Dr. Klara DALVA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı Laboratuvarı Genel bilgiler, terimler Doku uyumu çalışmaları,

Detaylı

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Lipitler 1 Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Biyolojik lipitler kimyasal olarak farklı özelliklere sahip bileşiklerden oluşmuş bir gruptur. Lipitlerin ortak ve tanımlayıcı özellikleri suda çözünmemeleridir.

Detaylı

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TIBBĠ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKCİĞER KANSER TANILI HASTALARDA EGFR MUTASYONLARININ KEMOTEROPATİK İLAÇLAR İLE YANIT İLİŞKİLERİNİN VE BU MUTASYONLARIN TÜMÖR HÜCRELERİNDEKİ P53,

Detaylı

DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ

DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER DNA Düzenlenmesi İnsan DNA sı ile yapılan ilk çalışmalar için yani çalışma yöntemi geliştirilmesi için yaklaşık 1 milyon dolar

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS GEN MUTASYONLARININ REAL-TIME PCR YÖNTEMİ İLE TESPİTİ VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Levent ELMAS Temmuz 2011 DENİZLİ KÜÇÜK

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013)

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 1 DNA moleküllerinin analizinde çok çeşitli yöntemler

Detaylı

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI Hazırlayan: Ekrem AKBULUT Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK Yüksek Lisans Semineri

Detaylı

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ Mendelizmin kromozomlarla bağlantısı Mikroskobi tekniklerinin gelişmesi ile 1875ʼ de mitoz, 1890ʼ da ise mayoz aydınlatılmıştır. 1900ʼ lü yıllarda sitologlar, Mendel faktörlerinin

Detaylı