Optical Time Domain Reflectometers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Optical Time Domain Reflectometers"

Transkript

1 Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies

2 Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm haklarõ saklõdõr. Bu belgenin hiçbir bölümü Agilent Technologies GmbH şirketinin önceden yazõlõ izni olmadan çoğaltõlamaz, fotokopisi alõnamaz veya başka bir dile çevrilemez. El Kitabõ Parça Numarasõ E Almanya da basõlmõştõr; Nisan 2001 (E0401) Telif hakkõ 2001: Agilent Technologies Deutschland GmbH Herrenberger Str Boeblingen Almanya 2

3 Konu Malzeme Bu belgedeki bilgiler önceden bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Agilent Technologies ticari olarak satõlabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk gibi koşulsuz garantiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sõnõrlõ olmamak kaydõyla işbu basõlõ malzemeye ilişkin hiçbir garanti vermez. Agilent Technologies, işbu belgede bulunan hiçbir hatadan veya buradaki önerilerden ya da bu malzemenin sağlanmasõndan, çalõşmasõndan veya kullanõmõndan kaynaklanan dolaylõ veya doğrudan zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Garanti Agilent, bu cep kõlavuzununun kesintisiz veya hatasõz olduğunu garanti etmez. Bundan başka açõklõkla ve koşulsuz hiçbir garanti bulunmaz. Özel Tazminatlar İşbu belgede sağlanan tazminatlar Satõn Alan için sağlanan yegane özel tazminatlardõr. Agilent Technologies sözleşmeden, haksõz fiilden veya başka bir hukuk sisteminden kaynaklansõn ya da kaynaklanmasõn hiçbir doğrudan, dolaylõ veya özel zarar, ziyandan sorumlu değildir. Destek Agilent Technologies ürünlerine ilişkin ürün bakõm anlaşmalarõ ve diğer müşteri destek anlaşmalarõ yapõlabilir. Gereken tüm destek için en yakõn Agilent Satõş ve Servis Merkezi ne başvurun. Güvenlik Önlemleri Temizlemenin tüm aşamalarõnda genel güvenlik önlemlerinin alõnmasõ gerekir. Agilent Technologies Inc. şirketi müşterilerin bu koşullarõ yerine getirmemesinden sorumlu değildir. 3

4 4

5 1 Fiber Optik Esaslarõ 7 Fiber Optik Teknolojisi 7 Fiber Türleri 9 Konektör Türleri 11 2 Fiber Ölçüm Araçlarõ 13 Optical Time Domain Reflectometer 13 Lazer Güvenliği 14 3 Fiberdeki Olaylar 15 Tek Fiberler 15 Tüm Bağlantõlar 16 Fiberin Başlangõcõ 16 Fiberin Sonu veya Kõrõlma 17 Konektör veya Mekanik Ekleme 18 Füzyon Ekleme 19 Bükülmeler ve Büyük Bükülmeler 20 Çatlaklar 21 Uzatma kablolarõ 21 4 Önemli Parametreler 23 Fibere Özel Parametreler 23 Ölçüm Parametreleri 25 Performans Parametreleri 29 5 Sõkça Yapõlan İşlemler 33 Bir Fiberi Temizleme 33 Aracõ Bir Fibere Bağlama 36 OTDR Ekranõ 38 İzi Yakõnlaştõrma 39 İmleri Doğru Yerleştirme 42 Bir Bağlantõdaki Toplam Kaybõn Belirlenmesi 45 Bir Fiberin 2-Nokta Güç Kaybõnõnõn Belirlenmesi 47 Bir Fiberin Güç Kaybõnõn Belirlenmesi 48 Bir Eklemenin Kaybõnõn Belirlenmesi (Giriş Kaybõnõ Analiz Et) 49 Bir Konektörün Kaybõnõnõn Belirlenmesi 51 Bir Konektörün Yansõtmasõnõn Belirlenmesi 52 5

6 6 OTDR Uzmanlarõndan Pratik İpuçlarõ 53 Test Edilecek Bağlantõyõ Tanõyõn 53 Konektörleri Temizleyin 53 Uzatma Kablosundaki Konektör Hasarlõ mõ? 53 Araç Ayarlarõ 54 Önerilen Kurulum Parametreleri 54 Gürültülü İzler 54 Gerçek Zaman Modu 54 Çok Uzun Ölü Bölge 55 İz Görünmüyorsa Ne Yapmalõ 55 Kõrõlma Sayõsõnõ Ayarlama 55 Tam Tek Yönlü Kayõp 56 Bükülme Kaybõ 56 İzi Kaydetmeden Önce 56 7 Otomatik İz Analizi 57 Eşiğin Üzerinde Olaylar Arama 57 Seçilmiş Bir Olay a Bakma 58 8 Agilent Technologies OTDR leri 59 Analiz ve Belgelendirme İçin: OTDR Toolkit IIplus 59 Kõrõlmalarõn Konumlanmasõ ve Bakõm İçin: Fiber Kõrõğõ Bulucusu 61 Montaj ve İşletime Alma ile Olaylar õ Algõlama İçin: Mini- OTDR 62 Uzatma Kablolarõ 65 9 Tablolar 67 Tipik Sonuçlar 67 Birimlerin Çevrimi Servis ve Destek Terimler Sözlüğü Dizin Notlarõnõz 93 6

7 1 Fiber Optik Esaslarõ Bu bölümde fiber optik ve en fazla kullanõlan fiber ve konektör türleri hakkõnda temel bilgiler verilmektedir. Amaç yalnõzca OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) aygõtõ ile çalõşõrken daha sonraki bölümlerde karşõlaşacağõnõz terimleri tanõtmaktõr. Bu bölüm, fiber optiğin arkasõndaki tüm fizik bilgilerini ve teknolojiyi öğrenmek için değildir. Fiber Optik Teknolojisi Verilerin uzak mesafelere daha hõzlõ aktarõlmasõ ihtiyacõ yeni teknolojilerin geliştirilmesine yol açmõştõr. Sinyallerin kablolar üzerinden iletilmesinde elektronlarõn yerine fotonlarõn kullanõlmasõ çok az masrafla daha yüksek bant genişlikleri sağlamaktadõr. Her ne kadar bilgilerin õşõkla iletilmesi fikri yeni değilse de bunun gerçekleşmesini sağlayacak aygõtlar ve malzemeler ancak son birkaç onyõlda ortaya çõkmõştõr. Fiber optik kablolarõn avantajõ camõn yalõtkan olmasõndan gelmektedir. Hiçbir bozucu enerji alanõ yayõlmaz veya emilmez. Camõn modülasyon frekansõndan bağõmsõz olan güç zayõflatmasõ çok azdõr. Aynõ iletim yeteneğine sahip bakõr bir kablo ile karşõlaştõrõldõğõnda fiber optik çok daha küçük ve hafiftir. Buna ek olarak, gereken tüm kullanõm aygõtlarõ ve montaj masraflarõ göz önüne alõndõğõnda dahi çok daha ucuzdur. İleride geçekleşecek gelişmeler fiber optik ağlarõn maliyetlerini daha da düşürecektir. Bu gelişmeler üretim, montaj, bakõm ve tabi ki ağlarõn kullanõmõ gibi tüm alanlarõ kapsayacaktõr. Fiber optik üzerinden veri göndermek için modülasyonlu bir õşõk kaynağõna ihtiyaç vardõr. Bu da çoğunlukla fibere õşõk darbeleri yayan bir lazer diyodudur. Diğer Agilent Technologies 7

8 Fiber Optik Esaslarõ uçta da genellikle yarõ iletken olan bir fotodedektör aygõt olmasõ gerekir. Bu güneş enerjisi hücresi gibi çalõşarak õşõğõ elektrik akõmõna çevirir. Günümüzdeki fiber optik aygõtlar yaklaşõk 1 µm dalga boyundaki õşõkla çalõşõr. Bu da Hz veya GHz frekansõn karşõlõğõdõr. Teknik nedenlerden aygõtlarõn çoğu 5 ile 10 GHz arasõ bant genişliği sağlayan şiddet modülasyonu (AM) ile çalõşmaktadõr. Taşõyõcõ frekansa kõyasla bu çok küçük görünebilir ancak mevcut teknolojilerle sõnõrlõdõr. Cam fiberdeki õşõğõn zayõflamasõ dalga boyuna bağlõdõr. Zayõflama eğrisindeki 1310 nm ve 1550 nm noktalarõ çevresinde en düşük değerler vardõr. Bu değerlerin etrafõnda pencere denilen yaklaşõk 100 nm genişliğinde aralõklar bulunmaktadõr. Bu pencereler veri iletimi için tercih edilen frekanslardõr. Günümüzün fiberleri birden çok pencereyi kapsamaktadõr (1300/1400/1500/1600 nm). Değişik dalga boylarõndaki sinyalleri bir fiberdeki aynõ pencereden verebilir ve diğer uçta bunlarõ optik olarak ayõrabilirsiniz. Bu tek bir fiberdeki her pencere için birkaç kanal birden sağlar ve dalga boyu bölümlü çoğaltma (WDM) olarak adlandõrõlõr. Diğer bir teknik de aynõ fiberden her iki yönde farklõ dalga boylarõnda sinyaller göndermektir. Buna iki yönlü iletişim adõ verilir ve gereken kablo sayõsõnõ %50 azaltõr. Zaman bölümlü çoğaltma (TDM) telefonlarda da kullanõlan bir tekniktir. Hõzlõ seri bir sinyalin zaman aralõğõnda birkaç yavaş sinyal aynõ anda gönderilebilir. Sinyaller fiberin diğer ucunda çoğullamayõ ayõrma ve eşzamanlõ örnekleme ile ayrõlõr. 8 OTDR Cep Kõlavuzu

9 Fiber Optik Esaslarõ Fiber Türleri Günümüzde kullanõlan fiberlerin çoğu silikadan yapõlmadõr. Silika çok saf ve esnek bir malzeme olup, örneğin bakõra kõyasla, kaynaklarõ da neredeyse sõnõrsõzdõr. Ancak bazõ fiberler polimer veya diğer sentetik malzemelerden yapõlmaktadõr. Fakat yüksek güç kayõplarõ nedeniyle bunlar ancak kõsa mesafeler için kullanõlabilmektedir. Genellikle çaplarõ daha geniş olduğundan bunlardan çok miktarda õşõk yayõnlanabilir. Fiber, çekirdek bölümü ile yalõtõm sağlayan kõlõf ve mekanik koruma sağlayan tampondan oluşur. Kablolar çekirdek ve kõlõf çaplarõna göre adlandõrõlõr. Örneğin, tipik bir tek modlu fiber kablo, 9 µm çekirdek çapõ ve 125 µm kõlõf çapõ ile 9/125 µm olarak tanõmlanõr. Bir 9/125 µm fiberin etrafõndaki tampon tipik olarak yaklaşõk 250 µm değerindedir. Esas olarak aşağõdaki fiber türleri kullanõlõr: Kademeli indisli fiber (tek modlu) Şekil 1 Tek Modlu Fiber Kademeli indisli fiberlerde çekirdek ve kõlõfõn farklõ kõrõlma indisleri vardõr. Tek modlu fiberlerin çekirdek çaplarõ çok küçüktür (< 9 µm). Bu, fiberden yalnõzca tek bir modun (dalga yayõlmasõnõn) geçmesine izin verir. Bu tür fiberlerde güç azalmasõ çok az olup bant genişlikleri çok fazladõr (> 10 GHz km) ve darbe genişletme ile iletim zaman farklarõ bulunmaz. Tipik olarak kullanõldõğõ yer: uzun mesafeler için 1300 nm değerinde 9/125 µm fiberler. OTDR Cep Kõlavuzu 9

10 Fiber Optik Esaslarõ Kademeli indisli fiber (çok modlu) Şekil 2 Çok Modlu Fiber Çok modlu fiberlerin çaplarõ oldukça geniştir (> 100 µm). Bu da birden çok modun geçmesini sağlar. Bu tür fiberlerde güç kaybõ daha fazla olup bant genişlikleri küçüktür (< 100 MHz km) ve güçlü darbe genişletme ile iletim zaman farklarõ bulunur. Tipik olarak yerel ağ uygulamalarõ için kullanõlõr (> 300 m). Dereceli indisli fiber (çok modlu) Şekil 3 Dereceli İndisli Fiber Dereceli indisli fiberde kõrõlma sayõsõ dereceli olarak çekirdekten kõlõfa değişir. Bu tür fiberlerde iletim zaman farklarõ ile darbe genişletme, güç kaybõ ve bant genişliği (< 1 GHz km) küçüktür. Tipik olarak kullanõldõğõ yer: kõsa mesafeler için (< 500 m) 50/125 µm veya 62.5/125 µm fiberler. 10 OTDR Cep Kõlavuzu

11 Fiber Optik Esaslarõ Konektör Türleri Konektörler fiberleri birbirine bağlamak için kullanõlõr. Buna ek olarak birçok bağlantõ yapma ve çõkarma işleminden sonra dahi kaybõn düşük olmasõnõ sağlamalarõ gerekir. Ayrõca bağlantõnõn mümkün olduğunca az yansõtmaya neden olmasõ da gerekir. Son olarak, konektör ucuz ve takõlmasõ kolay olmalõdõr. Konektörler için kullanõlan malzemeler genellikle seramik, sert metaller, bazõ alaşõmlar ve sentetik malzemelerdir. Birçok farklõ tür konektör vardõr. Fiber ucunun şekline bağlõ olarak silindirik, çifte konik veya mercek bağlantõlõ konekörleri seçebilirsiniz. Konektörler genellikle fiberlerin nasõl takõldõklarõna bağlõ olarak sõnõflandõrõlõr: Düz fiziksel temaslõ (PC) Fiber uçlarõ konektörün içinde birbirine bastõrõlõr. Yansõmaya neden olacak have boşluğu bõrakõlmaz. Dönüş kaybõ db dir. Bu, tek modlu fiberler için en fazla kullanõlan konektördür (örneğin, FC/PC, ST, SC/PC, DIN, HMS, E 2000 konektörler). Eğik (açõlõ) fiziksel temaslõ (APC) Bu konektörlerde fiberlerin uçlarõ eğridir. Yine hava boşluğu bõrakõlmaz. Bu en iyi dönüş kaybõnõ sağlar (60-80 db). Bu konektörler yüksek hõzlõ telekom ve CATV bağlantõlarõ için kullanõlõr (örneğin, FC/APC, SC/APC, E 2000-HRL konektörler). OTDR Cep Kõlavuzu 11

12 Fiber Optik Esaslarõ Düz hava boşluklu Bu konektörlerin içinde iki fiber ucunun arasõnda küçük bir hava boşluğu bulunur. Bunlarõn dönüş kaybõ 14 db den azdõr ve yansõma oldukça yüksektir. Düz hava boşluklu konektörler, örneğin ST konektörler, çok modlu fiberler için kullanõlõr. 12 OTDR Cep Kõlavuzu

13 2 Fiber Ölçüm Araçlarõ Günümüz dünyasõnda optik ağlara olan talep gittikçe hõzla artmaktadõr. Ağlar giderek daha güçlü, daha büyük ve daha güvenilir olmaktadõr. Bu da ağlara ilişkin bilgilerin her zamankinden daha fazla doğrulukla ve hõzlõ sağlanmasõ için daha fazla operatör, montaj ve bakõm üstencileri gerektirmektedir. Optical Time Domain Reflectometer Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) optik fiberlerin özelliklerini ayõrt etmek için tercih edilen bir araçtõr. OTDR ile tek bir fiberin veya tüm bir bağlantõnõn özelliklerini değerlendirebilirsiniz. Özellikle tek bir bakõşta Olaylar arasõndaki mesafeleri, kayõplarõ ve hatalarõ görebilirsiniz. Agilent Technologies şirketinin OTDR aygõtlarõ fiber optik bağlantõlarõn kalitesini geri saçõlmayõ ölçerek kontrol eder. Standart kuruluşlar, örneğin International Telecommunications Union (ITU) bir fiberdeki güç kaybõnõ analiz etmek için geri saçõlma ölçümlerini geçerli kabul etmektedir. Geri saçõlma, aynõ zamanda, kurulu bir bağlantõdaki eklemeleri algõlamak için yegane fiber optik ölçüm yöntemidir. Bu yöntem fiberin optik uzunluğunu ölçmek için de kullanõlabilir. Bu nedenlerle OTDR, optik fiber üreten montajõnõ veya bakõmõnõ yapan herkes için değerli bir araçtõr. OTDR, fiberdeki Olaylar a örneğin, tutarsõzlõklara veya eklemelere bakarak işlevini yerine getirir. Bu da fiber optik kablo üreticileri ile döşeyenler ve bakõmõnõ yapanlar için OTDR aygõtõnõ değerli bir kalite kontrol aracõ yapmaktadõr. OTDR fiberdeki bu tutarsõzlõklarõn tam yerini saptayarak bunlara olan mesafeleri, aralarõndaki zayõflamayõ, kayõplarõ ve güç kaybõnõn bütünlüğünü ölçer. Bu araç özellikle sahada çalõşanlar için değerlidir. Bağlantõlarõn şartnameleri karşõlayõp karşõlamadõğõnõ kontrol etmek için düzenli olarak kullanabilirsiniz. Agilent Technologies 13

14 Fiber Ölçüm Araçlarõ Kalitenin belgelenmesi ve bakõm amacõyla bunun saklanmasõ için optik uzunluğun, toplam kaybõn ve dönüş kayõplarõ dahil olmak üzere tüm eklemelerdeki ve konektörlerdeki kayõplarõn ölçülmesi gerekir. Lazer Güvenliği Bir lazer õşõnõna baktõğõnõzda gözünüz õşõğõ retinanõzda çok küçük bir noktaya odaklayabilir. Retina tarafõndan emilen enerjiye bağlõ olarak gözünüz geçici veya kalõcõ olarak zarar görebilir. Günümüzdeki fiber optik iletişim bağlantõlarõndaki dalga boylarõ gözle görünmezdir. Bu da küçük bir optik gücü dahi parlak görünebilir õşõktan daha tehlikeli yapar. Göremediğiniz için lazer õşõğõna çok daha uzun bakabilirsiniz. Fiber optik õşõk kaynaklarõnõn güvenli kullanõmõ için ulusal ve uluslararasõ kuruluşlar standartlar tanõmlamaktadõr. Agilent OTDR larõnõn tümü en fazla kullanõlan standartlarõn güvenlik koşullarõnõ karşõlamaktadõr. Bu ABD de 21 CFR sõnõf 1, Avrupa da ise IEC 825 sõnõf 3A dõr. Bu standartlara uyan ürünler, optik bir araçla (örneğin, mikroskopla) bakõlmadõklarõ sürece güvenli kabul edilmektedir. Ancak yine de lazerin verilebileceği bir sõrada hiçbir zaman çõktõya veya fiberin ucuna doğrudan bakmamanõz gerekir. UYARI Konektörleri temizlemeye başlamadan önce OTDR yi veya hiç değilse lazeri kapatõn! UYARI GÖRÜNMEZ LAZER IŞINI! IŞIĞA BAKMAYIN VEYA BAKMAK İÇİN DOĞRUDAN OPTİK ARAÇLAR KULLANMAYIN. SINIF 3A LAZER ÜRÜNÜ 14 OTDR Cep Kõlavuzu

15 3 Fiberdeki Olaylar Fiberde gerçekleşen Olay, fiber malzemesinin kendisinin normal saçõlmasõ dõşõnda kayba veya yansõmaya neden olan herşeydir. Bu, bükülmeler, çatlaklar veya kõrõlmalar gibi hasarlar için olduğu gibi tüm bağlantõlar için de geçerlidir. OTDR yapõlan bir ölçümün sonucunu ekranda grafik olarak görüntüler. Dikey eksen güç ekseni, yatay eksen de mesafe eksenidir. Bu bölümde en sõk gerçekleşen Olaylar õn tipik izlerinin taslaklarõ gösterilmektedir. Tek Fiberler Bir tek fiber aşağõdaki izi oluşturur. Hafifçe azalan güç seviyesini (güç kaybõ) ve fiberin başõndaki ve sonundaki güçlü yansõmalarõ göremektesiniz: Easy-OTDR Yansõmalar Güç Kaybõ Görece Güç Mesafe 5 db/ Div 300m/ Div Şekil 4 Tek Fiber Agilent Technologies 15

16 Fiberdeki Olaylar Tüm Bağlantõlar Tüm bir bağlantõnõn, örneğin, iki şehir arasõndaki bir bağlantõnõn izi böyle görünebilir. Normal güç kaybõnõn yanõ sõra bağlantõnõn bitiminden sonra Olaylar õ ve gürültüyü görmektesiniz: Easy-OTDR Olaylar 5 db/ Div Güç Kaybõ Gürültü 4km/ Div Şekil 5 Tüm Bağlantõ Fiberin Başlangõcõ Normal düz bir konektör kullanõyorsanõz fiberin başlangõcõ her zaman öndeki konektörde güçlü bir yansõma gösterir: Easy-OTDR 3 db/ Div 100m/ Div Şekil 6 Fiberin Başlangõcõ 16 OTDR Cep Kõlavuzu

17 Fiberdeki Olaylar Fiberin Sonu veya Kõrõlma Çoğu durumda iz gürültü seviyesine düşmeden önce fiberin sonunda güçlü bir yansõma görürsünüz: Easy-OTDR Yansõma Gürültü 3 db/ Div 100 m/ Div Şekil 7 Fiberin Sonu Fiberde kesinti varsa veya kõrõldõysa buna kõrõlma adõ verilir. Kõrõlmalar yansõtma oluşturmayan Olaylardõr. İz gürültü seviyesine düşer: Easy-OTDR Gürültü 0,5 db/ Div 200 m/ Div Şekil 8 Kõrõlma OTDR Cep Kõlavuzu 17

18 Fiberdeki Olaylar Konektör veya Mekanik Ekleme Bir bağlantõdaki konektörler hem yansõmaya hem de kayba neden olur: Easy-OTDR Yansõma Kayõp 3 db/ Div 100 m/ Div Şekil 9 Konektör Mekanik bir eklemenin gösterimi konektörünkine benzer. Genellikle kayõp ve yansõma değerleri daha azdõr. 18 OTDR Cep Kõlavuzu

19 Fiberdeki Olaylar Füzyon Ekleme Füzyon ekleme yansõtma oluşturmayan bir Olaydõr, yalnõzca kayõp algõlanabilir. Modern füzyon eklemeleri o kadar iyidir ki neredeyse görünmezler: Easy-OTDR Kayõp 0,5 db/ Div 200 m/ Div Şekil 10 Füzyon Eklemeleri Kötü bir ekleme olmasõ durumunda biraz yansõma görülebilir. Bazõ eklemeler güç seviyesi artõyormuşçasõna kazanç olarak görülebilir. Bu, eklemeden önce ve sonra fiberdeki farklõ geri saçõlma kat sayõsõ nedeniyledir: Easy-OTDR Güç artmasõ 0,5 db/ Div 200 m/ Div Şekil 11 Kazanç Olarak Ekleme Tek yönde yapõlan bir ölçümde kazanç görürseniz fiberin diğer ucundan ölçün. Fiberdeki bu noktada kayõp göreceksinizdir. Kazanç ile kayõp arasõndaki fark OTDR Cep Kõlavuzu 19

20 Fiberdeki Olaylar ( ortalama kayõp değeri ) söz konusu noktadaki gerçek kaybõ gösterir. Bu nedenle fiberde 2 yönlü ortalama ölçümü yapmanõzõ önermekteyiz. Bükülmeler ve Büyük Bükülmeler Fiberdeki bükülmeler kayõplara neden olur ancak bunlar yansõtma oluşturmayan Olaylardõr: Easy-OTDR Kayõp 0,5 db/ Div 200m/ Div Şekil 12 Bükülme veya Büyük Bükülme Bükülmeleri eklemelerden ayõrt etmek için montaj ve bakõm kayõtlarõna bakõn. Büyük bükülme olmasõ durumunda kayõp bilinmeyen bir konumdadõr; Eklemeler belgelenmiş bilinen mesafededir. Daha yüksek dalga boyunda ölçüm yaparsanõz büyük bükülmeler daha fazla kayõp gösterir. Bu nedenle eklemeler ile bükülmeleri ayõrt edebilmeniz için birden çok dalga boyunda ölçüm yapmanõzõ öneririz. 20 OTDR Cep Kõlavuzu

21 Fiberdeki Olaylar Çatlaklar Çatlak, yansõma ve kayba neden olan kõsmen hasarlõ fiberi gösterir: Yansõma Easy-OTDR Kayõp Gürültülü İz 3 db/ Div 200 m/ Div Şekil 13 Çatlak Kablo hareket ettirildiğinde yansõma veya kayõp değişebilir. Uzatma kablolarõ Uzatma kablolarõ OTDR aygõtõnõ test edilen fibere bağlamak için kullanõlõr. İlk yansõma fiberin başlangõcõnõ kapsamaz. Bu da ilk konektörün daha iyi incelenmesini sağlar: Easy-OTDR Uzatma Kablosu Fiber 2 db/ Div 20 m/ Div Şekil 14 Kõsa Uzatma Kablosu OTDR Cep Kõlavuzu 21

22 Fiberdeki Olaylar 22 OTDR Cep Kõlavuzu

23 4 Önemli Parametreler Bu bölüm fiberlerin özelliklerini belirlerken kullanõlan en önemli parametrelerin tanõmlarõnõ kapsar. Fibere Özel Parametreler Kendi fiberiniz hakkõnda daha ayrõntõlõ bilgi istiyorsanõz fiber merkezine başvurun. Kõrõlma Sayõsõ OTDR Olaylar a olan mesafeyi, õşõğõn gönderilmesi ile yansõmanõn alõnmasõ arasõnda geçen süreyi ölçerek hesaplar. Bu, örneğin, ön panel konektöründeki yansõmanõn yükselen kenarõ veya bir konektörden olan yansõma olabilir. Görüntülenen mesafe ile ölçülen süre, kõrõlma sayõsõ ile (bazen grup sayõsõ da denir) birbirine bağlanõr. Bu da kõrõlma sayõsõnda yapõlan değişikliğin hesaplanan mesafeyi değiştireceği anlamõna gelir. OTDR nasõl mesafe ölçer: 13 Işõk darbesi Kõrõlma sayõsõ Yansõma km veya mil Şekil 15 Kõrõlma Sayõsõ Agilent Technologies 23

24 Önemli Parametreler Kõrõlma sayõsõnõn tanõmõ: kõrlma sayõsõ= OTDR de görüntülenen mesafe: mesafe = Kõrõlma sayõsõ fiber malzemesine bağlõ olduğundan fiber veya kablo üreticisi tarafõndan sağlanmasõ gerekir. Ölçtüğünüz fiberin kõrõlma sayõsõnõ anlamak önemlidir. Bu değerin doğru olarak bilinmemesi nedeniyle oluşan hata çoğunlukla araçtaki hatalardan daha büyüktür. Saçõlma Kat Sayõsõ (boşlukta õşõk hõzõ) (fiberdeki õşõk darbesi hõzõ) ölçülen zaman x(boşlukta õşõk hõzõ) kõrõlma sayõsõ OTDR yalnõzca Olaylar dan değil, fiberin kendisinden de sinayaller alõr. Işõk fiberde yol aldõğõ sürece Rayleigh saçõlmasõna göre güç kabeder. Bu, camõn kõrõlma sayõsõndaki küçük değişikliklerden kaynaklanõr. Işõğõn bir bölümü doğrudan geriye OTDR aygõtõna saçõlõr. Bu etkiye geri saçõlma adõ verilir. Saçõlma kat sayõsõ ne kadar õşõğõn geriye fibere saçõldõğõnõn ölçümüdür. Bu, dönüş kaybõ ve yansõma ölçümü değerlerini etkiler. Saçõlma kat sayõsõ, OTDR çõktõsõndaki optik darbe gücünün (enerji değil) fiberin ucuna yakõn geri saçõlma gücüne olan oranõ olarak hesaplanõr. Bu oran db olarak gösterilir ve optik darbe gücünün darbe genişliğinden bağõmsõz olmasõ nedeniyle darbe genişiliği ile ters orantõlõdõr. Dalga boyuna ve fiberin türüne bağlõ olarak 1 µs darbe genişliği için yaklaşõk 50 db tipik bir değerdir. 24 OTDR Cep Kõlavuzu

25 Önemli Parametreler Ölçüm Parametreleri Darbe Genişliği Sağlõklõ ölçüm sonuçlarõ elde etmek için anahtar parametrelerden biri fibere yayõlan õşõk darbesisinin genişliğidir. Bu, Olaylar õ birbirinden kesin olarak ayõrt etmek için önemli olan mesafe çözünürlüğünü belirler. Darbe ne kadar kõsa ise mesafe çözünürlüğü o kadar iyidir. Ancak, buna karşõn, kõsa darbe dinamik aralõğõn daha küçük olmasõ demektir ve iz gürültülü olabilir. Uzun mesafeleri ölçmek istiyorsanõz büyük dinamik aralõğa gerek vardõr ve bu nedenle darbenin uzun olmasõ gerekir. Ancak uzun darbeler fiberi, daha düşük çözünürlük anlamõna gelen daha geniş bir alanda tarar. Ölçümünüzün amacõna bağlõ olarak yüksek çözünürlük ile dinamik aralõğõn büyüklüğü arasõnda bir seçim yapmanõz gerekir. Bu nedenle birbirine yakõn eklemelerdeki veya konektörlerdeki kayõplarõ ölçmek istiyorsanõz kõsa bir darbe genişliği seçin. Fakat uzaktaki bir kõrõlmayõ algõlamak için uzun darbe genişliği seçin. Kõsa darbe genişliği Yüksek çözünürlük fakat daha fazla gürültü. Ölü bölgeleri azaltmak ve Olaylar õ kesin olarak ayõrmak için darbe genişliğini düşürün. Easy-OTDR 5 db/ Div 6 km/ Div Şekil 16 Daha İyi Çözünürlük için Kõsa Darbeler OTDR Cep Kõlavuzu 25

26 Önemli Parametreler Uzun darbe genişliği Büyük dinamik aralõk fakat uzun ölü bölgeler. Gürültüyü azaltmak ve uzaktaki Olaylar õ algõlamak için darbe genişliğini artõrõn. Easy-OTDR 5 db/ Div 6 km/ Div Şekil 17 Büyük Dinamik Aralõk için Uzun Darbeler Tipik değerler 5 ns / 10 ns / 30 ns / 100 ns / 300 ns / 1 µs (kõsa bağlantõlar), 100 ns / 300 ns / 1 µs / 3 µs / 10 µs (uzun fiber bağlantõlarõ) 26 OTDR Cep Kõlavuzu

27 Önemli Parametreler En İyileme Modu Normal bir OTDR, çözünürlük ile gürültü arasõnda bir seçim yapar. Çözünürlük ne kadar iyi olursa gürültü o kadar artar. Bunun nedeni donanõmlarõn sõnõrlõ bant genişlikleri olmasõdõr. Bant genişliği dar ise daha az gürültü vardõr fakat çözünürlük düşüktür ve güçlü bir yansõmadan sonra geriye dönme süresi uzundur. Buna karşõn geniş bant genişliği alõnan sinyali çok daha hõzlõ izleyebilir fakat devre de daha fazla gürültü üretir. Agilent OTDR aygõtlarõnda her modülde üç farklõ alma yolu bulunur. Standart Mod dun dõşõnda biri daha dar bant genişliğindedir ve Dinamik Aralõk için en iyilenmiştir. Diğerinin de daha iyi Çözünürlük için daha geniş bant genişliği vardõr. Yolu kurulum sõrasõnda En İyileme Modu nu seçerek belirlersiniz. OTDR Dinamik Aralõk için en iyileme gerçekleştirirken uzun darbeler kullanõr ve izin gürültüsü çok daha azdõr. Böylece fiberi uzun mesafelerden dahi ölçebilirsiniz. Ancak daha dar bant genişliği nedeniyle alõcõ kenarlarõ Çözünürlük için yaptõğõndan daha çok yuvarlar. Ayrõca konektör yansõmalarõndan geri dönmek için de daha fazla zamana gereksinimi olur. Easy-OTDR Dinamik aralõk için en iyilenmiş Çözünürlük için en iyilenmiş 5 db/ Div 200 m/ Div Şekil 18 Değişik En İyileme Modlarõ OTDR Cep Kõlavuzu 27

28 Önemli Parametreler Ölçüm Kapsamõ OTDR belirtilen sayõdaki örnekleme noktasõnõ ölçer (en fazla 15710). Ölçüm kapsamõ bu örnekleme noktalarõnõn fiber üzerinde nerelere dağõldõğõnõ belirler. Böylece hem ölçüm mesafesini, hem de örnekleme çözünürlüğünü tanõmlar. Bu çözünürlük yan yana iki ölçüm noktasõ arasõndaki mesafedir. İmler yalnõzca örnekleme noktalarõna ayarlanabilir. İmleri daha kesin yerleştirmek için ölçüm kapsamõnõ, örnekleme noktalarõnõ Olay a daha yakõn belirleyecek biçimde değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Aşağõdaki tablo örnekleme noktasõ mesafesi ile ölçüm kapsamõ ilişkisini göstermektedir: Ölçüm Kapsamõ Örnekleme Çözünürlüğü 1.2 km ye kadar 0,080 m 2.5 km ye kadar 0,159 m 5 km ye kadar 0,318 m 10 km ye kadar 0,639 m 20 km ye kadar 1,27 m 40 km ye kadar 2,56 m 80 km ye kadar 5,09 m 120 km ye kadar 7,64 m 160 km ye kadar 10,18 m 200 km ye kadar 12,73 m 240 km ye kadar 15,36 m 28 OTDR Cep Kõlavuzu

29 Önemli Parametreler Performans Parametreleri Dinamik Aralõk Dinamik aralõk OTDR aygõtõnõn en önemli özelliklerinden biridir. Geri saçõlmanõn başlangõcõ ile gürültü en üst noktasõ arasõndaki maksimum güç kaybõnõ belirler. Test edilmekte olan aygõtta daha fazla kayõp varsa uzak uç gürültüde kaybolur. Kayõp daha az ise, uç gürültünün üzerinde açõkça görülür ve kõrõlmayõ algõlayabilirsiniz. İzin gürültü seviyesi yakõnõnda bozulduğunu unutmayõn. Örneğin, 0,1 db eklemeyi ölçmek için izin en az 6 db gürültünün üzerinde olmasõ ve bir kõrõlmayõ algõlamanõz için de en az 3 db gereklidir. Bu nedenle OTDR aygõtõ dinamik aralõğõnõn toplam sistem kaybõnõn en az 3 ile 6 db üstünde olmasõ gerekir. Ölü bölge gibi dinamik aralõk da kuruluma bağlõdõr. Ana etkenler darbe genişliği, en iyileme modu ve dalga boyudur. Bu nedenle tüm dinamik aralõk belirlemelerinin kurulum koşullarõnõ listelemesi gerekir. Dinamik aralõk, gürültü en üst noktalarõna veya sinyal/gürültü oranõna (SNR) = 1 göre verilebilir. Burada gürültü en üst noktalarõnõ kullanmak daha uygundur. Dinamik aralõk SNR = 1 olarak verildiyse, en üst nokta aralõğõnõ hesaplamak için 2,2 db çõkarõn. Easy-OTDR Dinamik Aralõk (En Yüksek Nokta) Dinamik Aralõk (SNR=1) ~ 2,2 db 5 db/ Div 6 km/ Div Şekil 19 Dinamik Aralõk OTDR Cep Kõlavuzu 29

30 Önemli Parametreler Güç Kaybõ Ölü Bölgesi Ölü bölge, OTDR izindeki ölçüm verilerinin güçlü bir yansõma ile kaplandõğõ bölümdür. Bu, güçlü bir sinyalin alõcõyõ doyum noktasõna getirdiğinde olur ve yeniden eski durumuna gelmesi zaman alõr. Güç kaybõ ölü bölgesi, yansõtõcõ bir Olay õn ön kenarõndan fiberin geri saçõlma seviyesine dönmesine kadar olan mesafeyi anlatõr. Ön kenarõn nereden başladõğõnõ saptamak kolaydõr ama geri normal duruma dönüşün ne zaman tamamlandõğõnõ bilmek güçtür. Bunun için birçok şirket yansõtmadan sonra geri saçõlmanõn etrafõnda +/ 0,5 db pay bõrakõr. Ölü bölge, geri saçõlmanõn bu tolerans bandõ içinde kaldõğõ noktada sona erer. Fiberdeki bir eklemeyi veya kõrõlmayõ algõlamak için geri saçõlmayõ incelemeniz gerekir. Geri saçõlma algõlanamadõğõ için ölü bölgedeki Olaylar da algõlanmayabilir. Güç kaybõ ölü bölgesinin boyutu ağõrlõklõ olarak aygõtõn kurulumuna bağlõdõr. Easy-OTDR +/ 0,5 db Güç Kaybõ Ölü Bölgesi 0,5 db/ Div 1 km/ Div Şekil 20 Güç Kaybõ Ölü Bölgesi 30 OTDR Cep Kõlavuzu

31 Önemli Parametreler Olay Ölü Bölgesi Olay ölü bölgesi, ayrõ ayrõ görebilmeniz için aynõ tür iki Olay arasõnda bulunmasõ gereken minumum mesafedir. Örneğin, iki metre aralõkla iki konektör varsa iki üst nokta ile arasõnda bir düşüşün olduğu bir yansõma görürsünüz. Düşüş iki farklõ Olay dan iki yansõma olduğunu gösterir. Olaylar birbirine çok yakõnsa düşüşü göremez ve bunlarõ ayõramazsõnõz. Olay ölü bölgesi ağõrlõklõ olarak aygõtõn kurulumuna bağlõdõr. Easy-OTDR 1,5 db Olay Ölü Bölgesi 0.5 db/ Div 50 m/ Div Şekil 21 Olay Ölü Bölgesi OTDR Cep Kõlavuzu 31

32 Önemli Parametreler Ortalama Zaman OTDR arka arkaya fibere õşõk darbeleri gönderir. Her darbe sonucunun ortalamasõ alõnõr. Bu alõcõnõn gürültüsünü azaltõr: Easy-OTDR 5 db/ Div 6 km/ Div Şekil 22 On Saniye Ortalama Süresinden Sonra İz Daha uzun ortalama süresi OTDR aygõtõnõn gürültü tabanõnõ azaltarak dinamik aralõğõ artõrõr. İzdeki en iyi gelişmeler ilk üç dakikada elde edilir: Easy-OTDR 5 db/ Div 6 km/ Div Şekil 23 Üç Dakika Ortalama Süresinden Sonra İz 32 OTDR Cep Kõlavuzu

33 5 Sõkça Yapõlan İşlemler Bu bölümde fiberleri ve bağlantõlarõ ölçerken sõkça yapõlan işlemler tanõtõlacaktõr. İşlemleri gerçekleştirmek için yürütülmesi gereken adõmlar aygõtõnõzõn ve yazõlõmõnõzõn kullanma kõlavuzunda bulunmaktadõr. Bir Fiberi Temizleme Doğru ve yinelenebilen ölçümler elde etmeniz için kurulumunuzdaki tüm konektörler temiz olmalõdõr. Tipik bir toz tanesinin çapõnõ bir fiberinkiyle karşõlaştõrõrsanõz bu gereksinimi daha iyi anlayabilirsiniz. Toz 10 ile 100 µm çapõndayken tek mod fiberler 9 µm lik çekirdeğe sahiptir. Işõğõn bağlantõda geçtiği alanõ sadece %5 karartõrsanõz, giriş kaybõnõz 0,22 db artar. Ölçüm sonuçlarõnõn doğru olduğundan emin değilseniz veya ölçüm yinelenemezse, konektörlerinizi temizleyiniz. Çoğu kez bu tür hatalara kirli bir adaptör sebep olmaktadõr. Bu sebeple konektör arayüzünü çõkarõn, aracõnõzõnõzõn konektörünü temizleyin, uzatma kablosunun konektörlerini temizleyin ve test etmekte olduğunuz fiberin üzerindeki konektörleri temzileyin. Konektörleri temizlemek için aşağõdaki standart araçlar tavsiye edilmektedir. Toz Başlõklarõ Tüm kablolar, kablo uçlarõnõn hasardan ve kirden korunmasõ için koruyucu başlõklara sahiplerdir. Başlõklarõ optik aygõtõnõzõ kullandõğõnõz zamanlar haricinde, her zaman aracõnõzõn üzerinde tutun. Kullanõm sonrasõ toz başlõklarõnõ değiştirirken dikkatli olun. Kapakta bulunan toz parçalarõ fiberin yüzünü çizebileceği veya kirletebileceğinden başlõğõn altõnõ fiberin üstüne doğru çok sert bastõrmayõn. İzopropil Alkol Agilent Technologies 33

34 Sõkça Yapõlan İşlemler Sadece tõbbi amaçlõ kullanõlan alkolleri tatbik edin. Fibere zarar verebileceğinden hiçbir zaman katkõ maddesi içeren başka bir çözücü veya alkol kullanmayõn. Tozu veya kiri çözdükten sonra alkolü ve tozu, yumuşak bir bezle veya kağõt mendille silin. Pamuklu bezler Köpük bezler yerine doğal pamuklu bezler kullanõn. Fiberi silerken dikkatli olun. Fiberin yüzünü çizmemek için çok bastõrmaktan sakõnõn. Sadece temiz yeni bezler kullanõn ve tekrar kullanmayõn. Yumuşak kağõt mendiller Selüloz kağõt mendiller pamuklu kağõt mendillerden çok daha emici ve yumuşaktõr. Bu sebeple, çok bastõrmadõğõnõz taktirde yüzeyi çizmezler. Fiber temizlediğiniz zaman dikkatli olun ve kağõt mendili tekrar kullanmayõn. Pipo temizleyici Konektör arayüzlerini silmek için pipo temizleyileri de kullanõlabilir. Yine, temiz yeni bir temizleyici kullandõğõnõzdan emin olun ve aygõtõ çizmemeye dikkat edin. Basõnçlõ Hava Basõnçlõ hava kuru olmalõ ve tozdan, sudan ve yağdan arõnmõş olmalõdõr. Basõnçlõ havanõn ilk püskürtülen kõsmõ bir miktar yoğunlaşmõş veya itici olabileceğinden önce havaya püskürtün. İticinin kaçõp aygõtõnõzõ kirletmenizi engellemesi için hava püskürtücüsünü her zaman dik tutun. NOT Yağõn indis uyumlu olmasõna dikkat edin. Bazõ türler, konektörlerin içindeki katkõ maddelerini çözer. UYARI Konektörü silmeye başlamadan lazeri devre dõşõ bõrakõn veya aleti kapatõn! 34 OTDR Cep Kõlavuzu

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr: hp akıllı eklenti modülü yayım notları Bu dosya Kullanõm Kõlavuzu'nun 3. baskõsõna ektir. Yerleşik yazõlõmõn 2.1 sürümüne karşõlõk gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006 Harici Aygıtlar Belge Bölüm Numarası: 405762-141 Mayıs 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma 86%D\JÕWÕED ODPD ± 86%D\JÕWÕQÕGXUGXUPD

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 11 Mart 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Kablosuz Yerel Ağõ Kullanma Grafik Yoğunluklu

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 396847-141 Mart 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "en ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. şit

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU Doç. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Kõrgõzistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü İlgi tamlamasõ, iyelik tamlamasõ, ad tamlamasõ gibi

Detaylı

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo.

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. Problem E Kablo gerilmesi Çelik E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. D noktasõ düğüm yükleri: Fx=50 kips, Fz=-750 kips Yapõlacaklar D düğüm noktasõnõn X yönünde yer değişmesini,

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Leica DISTO D3a / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı

Leica DISTO D3a / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı Leica DISTO Da / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı Leica DISTO Bu kadar hassas ölçüm yapabilir mi? ±.0 mm ölçüm hassasiyetle; Leica DISTO Da tek tuşa basarak hassas ölçüm yapabilmenize olanak sağlar.

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr.

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çel ka Çelik Kapõ Kullanõm ve Bakõm Kõlavuzu Sevgili Müşterilerimiz Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çalka kapõlarõ ile, kendinizi güvende hissedersiniz. Çünkü, Çalka,

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu

hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu 2 Telif hakkõ bilgisi Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm haklarõ saklõdõr. Telif haklarõ kanunlarõnda izin verilenler

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

Sürücüler. Belge Bölüm Numarası: %XNÕODYX]GDELOJLVD\DUÕQVDELWGLVNV U ]HOOLNOHUL DoÕNODQPÕúWÕU. Mayıs 2006

Sürücüler. Belge Bölüm Numarası: %XNÕODYX]GDELOJLVD\DUÕQVDELWGLVNV U ]HOOLNOHUL DoÕNODQPÕúWÕU. Mayıs 2006 Sürücüler Belge Bölüm Numarası: 405759-141 Mayıs 2006 %XNÕODYX]GDELOJLVD\DUÕQVDELWGLVNV U ]HOOLNOHUL DoÕNODQPÕúWÕU İçindekiler 1 Sürücü bakımı 2 Sürücü ışığı 3 Sabit disk sürücüsü HP Mobile Data Protection

Detaylı

Nokta Kenetleme Araçlarõ

Nokta Kenetleme Araçlarõ Nokta Kenetleme Araçlarõ Nokta kenetleme (snap) araçlarõ siz modeliniz üzerinde ilerlerken göstergenize en yakõn kenetleme noktasõnõ bulur. Nokta kenetleme (snap) araçlarõ, nesnelerin hõzlõ ve doğru bir

Detaylı

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 9 Ocak 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Ekran Ayarlarõnõ Değiştirme Bilgisayarõ Taktõktan

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Vortex Akõş Ölçer Başlangõç Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin Adõm 2: Gövdenin Yönünü Kontrol Edin Adõm 3: Atlatõcõlarõ Ayarlayõn Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430223-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

Ders 9 Modelleme Ortamõ Araçlarõ

Ders 9 Modelleme Ortamõ Araçlarõ Xsteel Eğitim Kursu Ders 9 Modelleme Ortamõ Araçlarõ Ders 9 Modelleme Ortamõ Araçlarõ 9. Ders modelleme ortamõnda mevcut komut ve araçlarõn kullanõmõ ile ilgili bir derstir. Eğitim modelini tamamlama aşamasõna

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TNIMLYICILRI İÇİN ÖNERİLER Hande

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ 1 3 4 5 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Bağlantõlõ Kopyalama Doküman Sunucusu Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun

Detaylı

YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI

YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI Arzu SOYCAN, Metin

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 406849-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2

Detaylı

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 SECOM 838 Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 s c h e r m u l y t e x t i l e c o m p u t e r Kullanõm Kõlavuzu SECOM 838 Yayõn Hakkõ 2002 SETEX Schermuly textile computer GmbH SETEX Schermuly textile computer

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), bilgisayarõnõzõ ve diğer değerli elektronik

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul VIII Inetr 02 Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul Java ve SOAP kullanõlarak Mobil Cihazlardan Hisse Senedi Alõmõ Uygulamasõ Özgür Toprak, Seyhun

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-T236

KULLANIM KILAVUZU PCE-T236 KULLANIM KILAVUZU PCE-T236 Oluşturma Tarihi: 24/01/2017 Versiyon 1.1 2 İçindekiler 1 Giriş... 3 1.1 Teslimat İçeriği... 3 2 Güvenlik Notları... 3 3 Teknik Özellikler... 4 4 Sistem Açıklaması... 5 5 Talimatlar...

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel

Detaylı

Güvenlik ve Rahatlõk Kullanõm

Güvenlik ve Rahatlõk Kullanõm Güvenlik ve Rahatlõk Kullanõm Kõlavuzu www.hp.com/ergo adresinden de ulaşabilirsiniz. Belge Parça Numarasõ: 297660-142 Bu kõlavuz doğru iş istasyonu kurulumu ile bilgisayar kullanõcõlarõna yönelik doğru

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Kullanõcõ Kõlavuzu İçindekiler Hoşgeldiniz... 9 Telefonunuzu tanõma... 10 Paket... 10 Genel bakõş... 11 Telefonunuzu kullanmadan önce... 12 İlk başlatma... 13 Telefonu açma ve kapama... 13 Kapak

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Monday, May 9, 2005 4:31 PM Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu Kullanõcõ Kõlavuzu DEX-P90RS Ürününüzü www.pioneer-eur.com adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230182

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230182 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D200 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ELK - 101 ÖLÇME TEKNİĞİ LABORATUVARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ELK - 101 ÖLÇME TEKNİĞİ LABORATUVARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ELK - 101 ÖLÇME TEKNİĞİ LABORATUVARI DENEY NO: 2 DENEYİN ADI: ÖLÇÜ ALETLERİNİN HARKETLİ KISIMLARININ İNCELENMESİ, ELEKTROMANYETİK ÖLÇÜ

Detaylı

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Düşünceler Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-4 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

SAP2000. Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve BAŞLARKEN

SAP2000. Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve BAŞLARKEN SAP2000 Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ Yazõlõmlarõ Serisi BAŞLARKEN COMPUTERS & ENGINEERING Versiyon 10 Eylül 2005 Türkçesi: Nisan 2006 TELİF

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 13. BÖLÜM FİBER OPTİK ÖLÇÜMLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 13. BÖLÜM FİBER OPTİK ÖLÇÜMLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 13. BÖLÜM FİBER OPTİK ÖLÇÜMLERİ KONULAR test ekipmanları zayıflama ölçümleri dispersiyon ölçümleri OTDR saha uygulamaları eye paternleri

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7620 Page 1 of 1 19.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3323 Mart 1979 ICS 91.100.30 BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER... 1 1.1 - SINIFLANDIRMA... 1 1.1.1

Detaylı

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi VİA Veri / İnternet Adaptörü Özet Bilgi MST/YMM-KKH 26 Ağustos 2002 1 Tanõm Taktik Veri / İnternet Adaptörü (VIA), CNR bölgesinde çevrim düzeninde çalõşan taktik telsizlere yerel alan ağõ (LAN) oluşturma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D5000SPL http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230527

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D5000SPL http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230527 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D5000SPL için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D5000SPL tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e

Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e Aygõtõnõzõn sahip olduğu tüm becerilerden yararlanarak ÜRETKENLİĞİNİZİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARTIN. Ürününüzle birlikte bir Eğitim ve Bilgi CD'si gönderilmiştir. Bu CD'de,

Detaylı