Optical Time Domain Reflectometers

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Optical Time Domain Reflectometers"

Transkript

1 Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies

2 Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm haklarõ saklõdõr. Bu belgenin hiçbir bölümü Agilent Technologies GmbH şirketinin önceden yazõlõ izni olmadan çoğaltõlamaz, fotokopisi alõnamaz veya başka bir dile çevrilemez. El Kitabõ Parça Numarasõ E Almanya da basõlmõştõr; Nisan 2001 (E0401) Telif hakkõ 2001: Agilent Technologies Deutschland GmbH Herrenberger Str Boeblingen Almanya 2

3 Konu Malzeme Bu belgedeki bilgiler önceden bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Agilent Technologies ticari olarak satõlabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk gibi koşulsuz garantiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sõnõrlõ olmamak kaydõyla işbu basõlõ malzemeye ilişkin hiçbir garanti vermez. Agilent Technologies, işbu belgede bulunan hiçbir hatadan veya buradaki önerilerden ya da bu malzemenin sağlanmasõndan, çalõşmasõndan veya kullanõmõndan kaynaklanan dolaylõ veya doğrudan zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Garanti Agilent, bu cep kõlavuzununun kesintisiz veya hatasõz olduğunu garanti etmez. Bundan başka açõklõkla ve koşulsuz hiçbir garanti bulunmaz. Özel Tazminatlar İşbu belgede sağlanan tazminatlar Satõn Alan için sağlanan yegane özel tazminatlardõr. Agilent Technologies sözleşmeden, haksõz fiilden veya başka bir hukuk sisteminden kaynaklansõn ya da kaynaklanmasõn hiçbir doğrudan, dolaylõ veya özel zarar, ziyandan sorumlu değildir. Destek Agilent Technologies ürünlerine ilişkin ürün bakõm anlaşmalarõ ve diğer müşteri destek anlaşmalarõ yapõlabilir. Gereken tüm destek için en yakõn Agilent Satõş ve Servis Merkezi ne başvurun. Güvenlik Önlemleri Temizlemenin tüm aşamalarõnda genel güvenlik önlemlerinin alõnmasõ gerekir. Agilent Technologies Inc. şirketi müşterilerin bu koşullarõ yerine getirmemesinden sorumlu değildir. 3

4 4

5 1 Fiber Optik Esaslarõ 7 Fiber Optik Teknolojisi 7 Fiber Türleri 9 Konektör Türleri 11 2 Fiber Ölçüm Araçlarõ 13 Optical Time Domain Reflectometer 13 Lazer Güvenliği 14 3 Fiberdeki Olaylar 15 Tek Fiberler 15 Tüm Bağlantõlar 16 Fiberin Başlangõcõ 16 Fiberin Sonu veya Kõrõlma 17 Konektör veya Mekanik Ekleme 18 Füzyon Ekleme 19 Bükülmeler ve Büyük Bükülmeler 20 Çatlaklar 21 Uzatma kablolarõ 21 4 Önemli Parametreler 23 Fibere Özel Parametreler 23 Ölçüm Parametreleri 25 Performans Parametreleri 29 5 Sõkça Yapõlan İşlemler 33 Bir Fiberi Temizleme 33 Aracõ Bir Fibere Bağlama 36 OTDR Ekranõ 38 İzi Yakõnlaştõrma 39 İmleri Doğru Yerleştirme 42 Bir Bağlantõdaki Toplam Kaybõn Belirlenmesi 45 Bir Fiberin 2-Nokta Güç Kaybõnõnõn Belirlenmesi 47 Bir Fiberin Güç Kaybõnõn Belirlenmesi 48 Bir Eklemenin Kaybõnõn Belirlenmesi (Giriş Kaybõnõ Analiz Et) 49 Bir Konektörün Kaybõnõnõn Belirlenmesi 51 Bir Konektörün Yansõtmasõnõn Belirlenmesi 52 5

6 6 OTDR Uzmanlarõndan Pratik İpuçlarõ 53 Test Edilecek Bağlantõyõ Tanõyõn 53 Konektörleri Temizleyin 53 Uzatma Kablosundaki Konektör Hasarlõ mõ? 53 Araç Ayarlarõ 54 Önerilen Kurulum Parametreleri 54 Gürültülü İzler 54 Gerçek Zaman Modu 54 Çok Uzun Ölü Bölge 55 İz Görünmüyorsa Ne Yapmalõ 55 Kõrõlma Sayõsõnõ Ayarlama 55 Tam Tek Yönlü Kayõp 56 Bükülme Kaybõ 56 İzi Kaydetmeden Önce 56 7 Otomatik İz Analizi 57 Eşiğin Üzerinde Olaylar Arama 57 Seçilmiş Bir Olay a Bakma 58 8 Agilent Technologies OTDR leri 59 Analiz ve Belgelendirme İçin: OTDR Toolkit IIplus 59 Kõrõlmalarõn Konumlanmasõ ve Bakõm İçin: Fiber Kõrõğõ Bulucusu 61 Montaj ve İşletime Alma ile Olaylar õ Algõlama İçin: Mini- OTDR 62 Uzatma Kablolarõ 65 9 Tablolar 67 Tipik Sonuçlar 67 Birimlerin Çevrimi Servis ve Destek Terimler Sözlüğü Dizin Notlarõnõz 93 6

7 1 Fiber Optik Esaslarõ Bu bölümde fiber optik ve en fazla kullanõlan fiber ve konektör türleri hakkõnda temel bilgiler verilmektedir. Amaç yalnõzca OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) aygõtõ ile çalõşõrken daha sonraki bölümlerde karşõlaşacağõnõz terimleri tanõtmaktõr. Bu bölüm, fiber optiğin arkasõndaki tüm fizik bilgilerini ve teknolojiyi öğrenmek için değildir. Fiber Optik Teknolojisi Verilerin uzak mesafelere daha hõzlõ aktarõlmasõ ihtiyacõ yeni teknolojilerin geliştirilmesine yol açmõştõr. Sinyallerin kablolar üzerinden iletilmesinde elektronlarõn yerine fotonlarõn kullanõlmasõ çok az masrafla daha yüksek bant genişlikleri sağlamaktadõr. Her ne kadar bilgilerin õşõkla iletilmesi fikri yeni değilse de bunun gerçekleşmesini sağlayacak aygõtlar ve malzemeler ancak son birkaç onyõlda ortaya çõkmõştõr. Fiber optik kablolarõn avantajõ camõn yalõtkan olmasõndan gelmektedir. Hiçbir bozucu enerji alanõ yayõlmaz veya emilmez. Camõn modülasyon frekansõndan bağõmsõz olan güç zayõflatmasõ çok azdõr. Aynõ iletim yeteneğine sahip bakõr bir kablo ile karşõlaştõrõldõğõnda fiber optik çok daha küçük ve hafiftir. Buna ek olarak, gereken tüm kullanõm aygõtlarõ ve montaj masraflarõ göz önüne alõndõğõnda dahi çok daha ucuzdur. İleride geçekleşecek gelişmeler fiber optik ağlarõn maliyetlerini daha da düşürecektir. Bu gelişmeler üretim, montaj, bakõm ve tabi ki ağlarõn kullanõmõ gibi tüm alanlarõ kapsayacaktõr. Fiber optik üzerinden veri göndermek için modülasyonlu bir õşõk kaynağõna ihtiyaç vardõr. Bu da çoğunlukla fibere õşõk darbeleri yayan bir lazer diyodudur. Diğer Agilent Technologies 7

8 Fiber Optik Esaslarõ uçta da genellikle yarõ iletken olan bir fotodedektör aygõt olmasõ gerekir. Bu güneş enerjisi hücresi gibi çalõşarak õşõğõ elektrik akõmõna çevirir. Günümüzdeki fiber optik aygõtlar yaklaşõk 1 µm dalga boyundaki õşõkla çalõşõr. Bu da Hz veya GHz frekansõn karşõlõğõdõr. Teknik nedenlerden aygõtlarõn çoğu 5 ile 10 GHz arasõ bant genişliği sağlayan şiddet modülasyonu (AM) ile çalõşmaktadõr. Taşõyõcõ frekansa kõyasla bu çok küçük görünebilir ancak mevcut teknolojilerle sõnõrlõdõr. Cam fiberdeki õşõğõn zayõflamasõ dalga boyuna bağlõdõr. Zayõflama eğrisindeki 1310 nm ve 1550 nm noktalarõ çevresinde en düşük değerler vardõr. Bu değerlerin etrafõnda pencere denilen yaklaşõk 100 nm genişliğinde aralõklar bulunmaktadõr. Bu pencereler veri iletimi için tercih edilen frekanslardõr. Günümüzün fiberleri birden çok pencereyi kapsamaktadõr (1300/1400/1500/1600 nm). Değişik dalga boylarõndaki sinyalleri bir fiberdeki aynõ pencereden verebilir ve diğer uçta bunlarõ optik olarak ayõrabilirsiniz. Bu tek bir fiberdeki her pencere için birkaç kanal birden sağlar ve dalga boyu bölümlü çoğaltma (WDM) olarak adlandõrõlõr. Diğer bir teknik de aynõ fiberden her iki yönde farklõ dalga boylarõnda sinyaller göndermektir. Buna iki yönlü iletişim adõ verilir ve gereken kablo sayõsõnõ %50 azaltõr. Zaman bölümlü çoğaltma (TDM) telefonlarda da kullanõlan bir tekniktir. Hõzlõ seri bir sinyalin zaman aralõğõnda birkaç yavaş sinyal aynõ anda gönderilebilir. Sinyaller fiberin diğer ucunda çoğullamayõ ayõrma ve eşzamanlõ örnekleme ile ayrõlõr. 8 OTDR Cep Kõlavuzu

9 Fiber Optik Esaslarõ Fiber Türleri Günümüzde kullanõlan fiberlerin çoğu silikadan yapõlmadõr. Silika çok saf ve esnek bir malzeme olup, örneğin bakõra kõyasla, kaynaklarõ da neredeyse sõnõrsõzdõr. Ancak bazõ fiberler polimer veya diğer sentetik malzemelerden yapõlmaktadõr. Fakat yüksek güç kayõplarõ nedeniyle bunlar ancak kõsa mesafeler için kullanõlabilmektedir. Genellikle çaplarõ daha geniş olduğundan bunlardan çok miktarda õşõk yayõnlanabilir. Fiber, çekirdek bölümü ile yalõtõm sağlayan kõlõf ve mekanik koruma sağlayan tampondan oluşur. Kablolar çekirdek ve kõlõf çaplarõna göre adlandõrõlõr. Örneğin, tipik bir tek modlu fiber kablo, 9 µm çekirdek çapõ ve 125 µm kõlõf çapõ ile 9/125 µm olarak tanõmlanõr. Bir 9/125 µm fiberin etrafõndaki tampon tipik olarak yaklaşõk 250 µm değerindedir. Esas olarak aşağõdaki fiber türleri kullanõlõr: Kademeli indisli fiber (tek modlu) Şekil 1 Tek Modlu Fiber Kademeli indisli fiberlerde çekirdek ve kõlõfõn farklõ kõrõlma indisleri vardõr. Tek modlu fiberlerin çekirdek çaplarõ çok küçüktür (< 9 µm). Bu, fiberden yalnõzca tek bir modun (dalga yayõlmasõnõn) geçmesine izin verir. Bu tür fiberlerde güç azalmasõ çok az olup bant genişlikleri çok fazladõr (> 10 GHz km) ve darbe genişletme ile iletim zaman farklarõ bulunmaz. Tipik olarak kullanõldõğõ yer: uzun mesafeler için 1300 nm değerinde 9/125 µm fiberler. OTDR Cep Kõlavuzu 9

10 Fiber Optik Esaslarõ Kademeli indisli fiber (çok modlu) Şekil 2 Çok Modlu Fiber Çok modlu fiberlerin çaplarõ oldukça geniştir (> 100 µm). Bu da birden çok modun geçmesini sağlar. Bu tür fiberlerde güç kaybõ daha fazla olup bant genişlikleri küçüktür (< 100 MHz km) ve güçlü darbe genişletme ile iletim zaman farklarõ bulunur. Tipik olarak yerel ağ uygulamalarõ için kullanõlõr (> 300 m). Dereceli indisli fiber (çok modlu) Şekil 3 Dereceli İndisli Fiber Dereceli indisli fiberde kõrõlma sayõsõ dereceli olarak çekirdekten kõlõfa değişir. Bu tür fiberlerde iletim zaman farklarõ ile darbe genişletme, güç kaybõ ve bant genişliği (< 1 GHz km) küçüktür. Tipik olarak kullanõldõğõ yer: kõsa mesafeler için (< 500 m) 50/125 µm veya 62.5/125 µm fiberler. 10 OTDR Cep Kõlavuzu

11 Fiber Optik Esaslarõ Konektör Türleri Konektörler fiberleri birbirine bağlamak için kullanõlõr. Buna ek olarak birçok bağlantõ yapma ve çõkarma işleminden sonra dahi kaybõn düşük olmasõnõ sağlamalarõ gerekir. Ayrõca bağlantõnõn mümkün olduğunca az yansõtmaya neden olmasõ da gerekir. Son olarak, konektör ucuz ve takõlmasõ kolay olmalõdõr. Konektörler için kullanõlan malzemeler genellikle seramik, sert metaller, bazõ alaşõmlar ve sentetik malzemelerdir. Birçok farklõ tür konektör vardõr. Fiber ucunun şekline bağlõ olarak silindirik, çifte konik veya mercek bağlantõlõ konekörleri seçebilirsiniz. Konektörler genellikle fiberlerin nasõl takõldõklarõna bağlõ olarak sõnõflandõrõlõr: Düz fiziksel temaslõ (PC) Fiber uçlarõ konektörün içinde birbirine bastõrõlõr. Yansõmaya neden olacak have boşluğu bõrakõlmaz. Dönüş kaybõ db dir. Bu, tek modlu fiberler için en fazla kullanõlan konektördür (örneğin, FC/PC, ST, SC/PC, DIN, HMS, E 2000 konektörler). Eğik (açõlõ) fiziksel temaslõ (APC) Bu konektörlerde fiberlerin uçlarõ eğridir. Yine hava boşluğu bõrakõlmaz. Bu en iyi dönüş kaybõnõ sağlar (60-80 db). Bu konektörler yüksek hõzlõ telekom ve CATV bağlantõlarõ için kullanõlõr (örneğin, FC/APC, SC/APC, E 2000-HRL konektörler). OTDR Cep Kõlavuzu 11

12 Fiber Optik Esaslarõ Düz hava boşluklu Bu konektörlerin içinde iki fiber ucunun arasõnda küçük bir hava boşluğu bulunur. Bunlarõn dönüş kaybõ 14 db den azdõr ve yansõma oldukça yüksektir. Düz hava boşluklu konektörler, örneğin ST konektörler, çok modlu fiberler için kullanõlõr. 12 OTDR Cep Kõlavuzu

13 2 Fiber Ölçüm Araçlarõ Günümüz dünyasõnda optik ağlara olan talep gittikçe hõzla artmaktadõr. Ağlar giderek daha güçlü, daha büyük ve daha güvenilir olmaktadõr. Bu da ağlara ilişkin bilgilerin her zamankinden daha fazla doğrulukla ve hõzlõ sağlanmasõ için daha fazla operatör, montaj ve bakõm üstencileri gerektirmektedir. Optical Time Domain Reflectometer Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) optik fiberlerin özelliklerini ayõrt etmek için tercih edilen bir araçtõr. OTDR ile tek bir fiberin veya tüm bir bağlantõnõn özelliklerini değerlendirebilirsiniz. Özellikle tek bir bakõşta Olaylar arasõndaki mesafeleri, kayõplarõ ve hatalarõ görebilirsiniz. Agilent Technologies şirketinin OTDR aygõtlarõ fiber optik bağlantõlarõn kalitesini geri saçõlmayõ ölçerek kontrol eder. Standart kuruluşlar, örneğin International Telecommunications Union (ITU) bir fiberdeki güç kaybõnõ analiz etmek için geri saçõlma ölçümlerini geçerli kabul etmektedir. Geri saçõlma, aynõ zamanda, kurulu bir bağlantõdaki eklemeleri algõlamak için yegane fiber optik ölçüm yöntemidir. Bu yöntem fiberin optik uzunluğunu ölçmek için de kullanõlabilir. Bu nedenlerle OTDR, optik fiber üreten montajõnõ veya bakõmõnõ yapan herkes için değerli bir araçtõr. OTDR, fiberdeki Olaylar a örneğin, tutarsõzlõklara veya eklemelere bakarak işlevini yerine getirir. Bu da fiber optik kablo üreticileri ile döşeyenler ve bakõmõnõ yapanlar için OTDR aygõtõnõ değerli bir kalite kontrol aracõ yapmaktadõr. OTDR fiberdeki bu tutarsõzlõklarõn tam yerini saptayarak bunlara olan mesafeleri, aralarõndaki zayõflamayõ, kayõplarõ ve güç kaybõnõn bütünlüğünü ölçer. Bu araç özellikle sahada çalõşanlar için değerlidir. Bağlantõlarõn şartnameleri karşõlayõp karşõlamadõğõnõ kontrol etmek için düzenli olarak kullanabilirsiniz. Agilent Technologies 13

14 Fiber Ölçüm Araçlarõ Kalitenin belgelenmesi ve bakõm amacõyla bunun saklanmasõ için optik uzunluğun, toplam kaybõn ve dönüş kayõplarõ dahil olmak üzere tüm eklemelerdeki ve konektörlerdeki kayõplarõn ölçülmesi gerekir. Lazer Güvenliği Bir lazer õşõnõna baktõğõnõzda gözünüz õşõğõ retinanõzda çok küçük bir noktaya odaklayabilir. Retina tarafõndan emilen enerjiye bağlõ olarak gözünüz geçici veya kalõcõ olarak zarar görebilir. Günümüzdeki fiber optik iletişim bağlantõlarõndaki dalga boylarõ gözle görünmezdir. Bu da küçük bir optik gücü dahi parlak görünebilir õşõktan daha tehlikeli yapar. Göremediğiniz için lazer õşõğõna çok daha uzun bakabilirsiniz. Fiber optik õşõk kaynaklarõnõn güvenli kullanõmõ için ulusal ve uluslararasõ kuruluşlar standartlar tanõmlamaktadõr. Agilent OTDR larõnõn tümü en fazla kullanõlan standartlarõn güvenlik koşullarõnõ karşõlamaktadõr. Bu ABD de 21 CFR sõnõf 1, Avrupa da ise IEC 825 sõnõf 3A dõr. Bu standartlara uyan ürünler, optik bir araçla (örneğin, mikroskopla) bakõlmadõklarõ sürece güvenli kabul edilmektedir. Ancak yine de lazerin verilebileceği bir sõrada hiçbir zaman çõktõya veya fiberin ucuna doğrudan bakmamanõz gerekir. UYARI Konektörleri temizlemeye başlamadan önce OTDR yi veya hiç değilse lazeri kapatõn! UYARI GÖRÜNMEZ LAZER IŞINI! IŞIĞA BAKMAYIN VEYA BAKMAK İÇİN DOĞRUDAN OPTİK ARAÇLAR KULLANMAYIN. SINIF 3A LAZER ÜRÜNÜ 14 OTDR Cep Kõlavuzu

15 3 Fiberdeki Olaylar Fiberde gerçekleşen Olay, fiber malzemesinin kendisinin normal saçõlmasõ dõşõnda kayba veya yansõmaya neden olan herşeydir. Bu, bükülmeler, çatlaklar veya kõrõlmalar gibi hasarlar için olduğu gibi tüm bağlantõlar için de geçerlidir. OTDR yapõlan bir ölçümün sonucunu ekranda grafik olarak görüntüler. Dikey eksen güç ekseni, yatay eksen de mesafe eksenidir. Bu bölümde en sõk gerçekleşen Olaylar õn tipik izlerinin taslaklarõ gösterilmektedir. Tek Fiberler Bir tek fiber aşağõdaki izi oluşturur. Hafifçe azalan güç seviyesini (güç kaybõ) ve fiberin başõndaki ve sonundaki güçlü yansõmalarõ göremektesiniz: Easy-OTDR Yansõmalar Güç Kaybõ Görece Güç Mesafe 5 db/ Div 300m/ Div Şekil 4 Tek Fiber Agilent Technologies 15

16 Fiberdeki Olaylar Tüm Bağlantõlar Tüm bir bağlantõnõn, örneğin, iki şehir arasõndaki bir bağlantõnõn izi böyle görünebilir. Normal güç kaybõnõn yanõ sõra bağlantõnõn bitiminden sonra Olaylar õ ve gürültüyü görmektesiniz: Easy-OTDR Olaylar 5 db/ Div Güç Kaybõ Gürültü 4km/ Div Şekil 5 Tüm Bağlantõ Fiberin Başlangõcõ Normal düz bir konektör kullanõyorsanõz fiberin başlangõcõ her zaman öndeki konektörde güçlü bir yansõma gösterir: Easy-OTDR 3 db/ Div 100m/ Div Şekil 6 Fiberin Başlangõcõ 16 OTDR Cep Kõlavuzu

17 Fiberdeki Olaylar Fiberin Sonu veya Kõrõlma Çoğu durumda iz gürültü seviyesine düşmeden önce fiberin sonunda güçlü bir yansõma görürsünüz: Easy-OTDR Yansõma Gürültü 3 db/ Div 100 m/ Div Şekil 7 Fiberin Sonu Fiberde kesinti varsa veya kõrõldõysa buna kõrõlma adõ verilir. Kõrõlmalar yansõtma oluşturmayan Olaylardõr. İz gürültü seviyesine düşer: Easy-OTDR Gürültü 0,5 db/ Div 200 m/ Div Şekil 8 Kõrõlma OTDR Cep Kõlavuzu 17

18 Fiberdeki Olaylar Konektör veya Mekanik Ekleme Bir bağlantõdaki konektörler hem yansõmaya hem de kayba neden olur: Easy-OTDR Yansõma Kayõp 3 db/ Div 100 m/ Div Şekil 9 Konektör Mekanik bir eklemenin gösterimi konektörünkine benzer. Genellikle kayõp ve yansõma değerleri daha azdõr. 18 OTDR Cep Kõlavuzu

19 Fiberdeki Olaylar Füzyon Ekleme Füzyon ekleme yansõtma oluşturmayan bir Olaydõr, yalnõzca kayõp algõlanabilir. Modern füzyon eklemeleri o kadar iyidir ki neredeyse görünmezler: Easy-OTDR Kayõp 0,5 db/ Div 200 m/ Div Şekil 10 Füzyon Eklemeleri Kötü bir ekleme olmasõ durumunda biraz yansõma görülebilir. Bazõ eklemeler güç seviyesi artõyormuşçasõna kazanç olarak görülebilir. Bu, eklemeden önce ve sonra fiberdeki farklõ geri saçõlma kat sayõsõ nedeniyledir: Easy-OTDR Güç artmasõ 0,5 db/ Div 200 m/ Div Şekil 11 Kazanç Olarak Ekleme Tek yönde yapõlan bir ölçümde kazanç görürseniz fiberin diğer ucundan ölçün. Fiberdeki bu noktada kayõp göreceksinizdir. Kazanç ile kayõp arasõndaki fark OTDR Cep Kõlavuzu 19

20 Fiberdeki Olaylar ( ortalama kayõp değeri ) söz konusu noktadaki gerçek kaybõ gösterir. Bu nedenle fiberde 2 yönlü ortalama ölçümü yapmanõzõ önermekteyiz. Bükülmeler ve Büyük Bükülmeler Fiberdeki bükülmeler kayõplara neden olur ancak bunlar yansõtma oluşturmayan Olaylardõr: Easy-OTDR Kayõp 0,5 db/ Div 200m/ Div Şekil 12 Bükülme veya Büyük Bükülme Bükülmeleri eklemelerden ayõrt etmek için montaj ve bakõm kayõtlarõna bakõn. Büyük bükülme olmasõ durumunda kayõp bilinmeyen bir konumdadõr; Eklemeler belgelenmiş bilinen mesafededir. Daha yüksek dalga boyunda ölçüm yaparsanõz büyük bükülmeler daha fazla kayõp gösterir. Bu nedenle eklemeler ile bükülmeleri ayõrt edebilmeniz için birden çok dalga boyunda ölçüm yapmanõzõ öneririz. 20 OTDR Cep Kõlavuzu

21 Fiberdeki Olaylar Çatlaklar Çatlak, yansõma ve kayba neden olan kõsmen hasarlõ fiberi gösterir: Yansõma Easy-OTDR Kayõp Gürültülü İz 3 db/ Div 200 m/ Div Şekil 13 Çatlak Kablo hareket ettirildiğinde yansõma veya kayõp değişebilir. Uzatma kablolarõ Uzatma kablolarõ OTDR aygõtõnõ test edilen fibere bağlamak için kullanõlõr. İlk yansõma fiberin başlangõcõnõ kapsamaz. Bu da ilk konektörün daha iyi incelenmesini sağlar: Easy-OTDR Uzatma Kablosu Fiber 2 db/ Div 20 m/ Div Şekil 14 Kõsa Uzatma Kablosu OTDR Cep Kõlavuzu 21

22 Fiberdeki Olaylar 22 OTDR Cep Kõlavuzu

23 4 Önemli Parametreler Bu bölüm fiberlerin özelliklerini belirlerken kullanõlan en önemli parametrelerin tanõmlarõnõ kapsar. Fibere Özel Parametreler Kendi fiberiniz hakkõnda daha ayrõntõlõ bilgi istiyorsanõz fiber merkezine başvurun. Kõrõlma Sayõsõ OTDR Olaylar a olan mesafeyi, õşõğõn gönderilmesi ile yansõmanõn alõnmasõ arasõnda geçen süreyi ölçerek hesaplar. Bu, örneğin, ön panel konektöründeki yansõmanõn yükselen kenarõ veya bir konektörden olan yansõma olabilir. Görüntülenen mesafe ile ölçülen süre, kõrõlma sayõsõ ile (bazen grup sayõsõ da denir) birbirine bağlanõr. Bu da kõrõlma sayõsõnda yapõlan değişikliğin hesaplanan mesafeyi değiştireceği anlamõna gelir. OTDR nasõl mesafe ölçer: 13 Işõk darbesi Kõrõlma sayõsõ Yansõma km veya mil Şekil 15 Kõrõlma Sayõsõ Agilent Technologies 23

24 Önemli Parametreler Kõrõlma sayõsõnõn tanõmõ: kõrlma sayõsõ= OTDR de görüntülenen mesafe: mesafe = Kõrõlma sayõsõ fiber malzemesine bağlõ olduğundan fiber veya kablo üreticisi tarafõndan sağlanmasõ gerekir. Ölçtüğünüz fiberin kõrõlma sayõsõnõ anlamak önemlidir. Bu değerin doğru olarak bilinmemesi nedeniyle oluşan hata çoğunlukla araçtaki hatalardan daha büyüktür. Saçõlma Kat Sayõsõ (boşlukta õşõk hõzõ) (fiberdeki õşõk darbesi hõzõ) ölçülen zaman x(boşlukta õşõk hõzõ) kõrõlma sayõsõ OTDR yalnõzca Olaylar dan değil, fiberin kendisinden de sinayaller alõr. Işõk fiberde yol aldõğõ sürece Rayleigh saçõlmasõna göre güç kabeder. Bu, camõn kõrõlma sayõsõndaki küçük değişikliklerden kaynaklanõr. Işõğõn bir bölümü doğrudan geriye OTDR aygõtõna saçõlõr. Bu etkiye geri saçõlma adõ verilir. Saçõlma kat sayõsõ ne kadar õşõğõn geriye fibere saçõldõğõnõn ölçümüdür. Bu, dönüş kaybõ ve yansõma ölçümü değerlerini etkiler. Saçõlma kat sayõsõ, OTDR çõktõsõndaki optik darbe gücünün (enerji değil) fiberin ucuna yakõn geri saçõlma gücüne olan oranõ olarak hesaplanõr. Bu oran db olarak gösterilir ve optik darbe gücünün darbe genişliğinden bağõmsõz olmasõ nedeniyle darbe genişiliği ile ters orantõlõdõr. Dalga boyuna ve fiberin türüne bağlõ olarak 1 µs darbe genişliği için yaklaşõk 50 db tipik bir değerdir. 24 OTDR Cep Kõlavuzu

25 Önemli Parametreler Ölçüm Parametreleri Darbe Genişliği Sağlõklõ ölçüm sonuçlarõ elde etmek için anahtar parametrelerden biri fibere yayõlan õşõk darbesisinin genişliğidir. Bu, Olaylar õ birbirinden kesin olarak ayõrt etmek için önemli olan mesafe çözünürlüğünü belirler. Darbe ne kadar kõsa ise mesafe çözünürlüğü o kadar iyidir. Ancak, buna karşõn, kõsa darbe dinamik aralõğõn daha küçük olmasõ demektir ve iz gürültülü olabilir. Uzun mesafeleri ölçmek istiyorsanõz büyük dinamik aralõğa gerek vardõr ve bu nedenle darbenin uzun olmasõ gerekir. Ancak uzun darbeler fiberi, daha düşük çözünürlük anlamõna gelen daha geniş bir alanda tarar. Ölçümünüzün amacõna bağlõ olarak yüksek çözünürlük ile dinamik aralõğõn büyüklüğü arasõnda bir seçim yapmanõz gerekir. Bu nedenle birbirine yakõn eklemelerdeki veya konektörlerdeki kayõplarõ ölçmek istiyorsanõz kõsa bir darbe genişliği seçin. Fakat uzaktaki bir kõrõlmayõ algõlamak için uzun darbe genişliği seçin. Kõsa darbe genişliği Yüksek çözünürlük fakat daha fazla gürültü. Ölü bölgeleri azaltmak ve Olaylar õ kesin olarak ayõrmak için darbe genişliğini düşürün. Easy-OTDR 5 db/ Div 6 km/ Div Şekil 16 Daha İyi Çözünürlük için Kõsa Darbeler OTDR Cep Kõlavuzu 25

26 Önemli Parametreler Uzun darbe genişliği Büyük dinamik aralõk fakat uzun ölü bölgeler. Gürültüyü azaltmak ve uzaktaki Olaylar õ algõlamak için darbe genişliğini artõrõn. Easy-OTDR 5 db/ Div 6 km/ Div Şekil 17 Büyük Dinamik Aralõk için Uzun Darbeler Tipik değerler 5 ns / 10 ns / 30 ns / 100 ns / 300 ns / 1 µs (kõsa bağlantõlar), 100 ns / 300 ns / 1 µs / 3 µs / 10 µs (uzun fiber bağlantõlarõ) 26 OTDR Cep Kõlavuzu

27 Önemli Parametreler En İyileme Modu Normal bir OTDR, çözünürlük ile gürültü arasõnda bir seçim yapar. Çözünürlük ne kadar iyi olursa gürültü o kadar artar. Bunun nedeni donanõmlarõn sõnõrlõ bant genişlikleri olmasõdõr. Bant genişliği dar ise daha az gürültü vardõr fakat çözünürlük düşüktür ve güçlü bir yansõmadan sonra geriye dönme süresi uzundur. Buna karşõn geniş bant genişliği alõnan sinyali çok daha hõzlõ izleyebilir fakat devre de daha fazla gürültü üretir. Agilent OTDR aygõtlarõnda her modülde üç farklõ alma yolu bulunur. Standart Mod dun dõşõnda biri daha dar bant genişliğindedir ve Dinamik Aralõk için en iyilenmiştir. Diğerinin de daha iyi Çözünürlük için daha geniş bant genişliği vardõr. Yolu kurulum sõrasõnda En İyileme Modu nu seçerek belirlersiniz. OTDR Dinamik Aralõk için en iyileme gerçekleştirirken uzun darbeler kullanõr ve izin gürültüsü çok daha azdõr. Böylece fiberi uzun mesafelerden dahi ölçebilirsiniz. Ancak daha dar bant genişliği nedeniyle alõcõ kenarlarõ Çözünürlük için yaptõğõndan daha çok yuvarlar. Ayrõca konektör yansõmalarõndan geri dönmek için de daha fazla zamana gereksinimi olur. Easy-OTDR Dinamik aralõk için en iyilenmiş Çözünürlük için en iyilenmiş 5 db/ Div 200 m/ Div Şekil 18 Değişik En İyileme Modlarõ OTDR Cep Kõlavuzu 27

28 Önemli Parametreler Ölçüm Kapsamõ OTDR belirtilen sayõdaki örnekleme noktasõnõ ölçer (en fazla 15710). Ölçüm kapsamõ bu örnekleme noktalarõnõn fiber üzerinde nerelere dağõldõğõnõ belirler. Böylece hem ölçüm mesafesini, hem de örnekleme çözünürlüğünü tanõmlar. Bu çözünürlük yan yana iki ölçüm noktasõ arasõndaki mesafedir. İmler yalnõzca örnekleme noktalarõna ayarlanabilir. İmleri daha kesin yerleştirmek için ölçüm kapsamõnõ, örnekleme noktalarõnõ Olay a daha yakõn belirleyecek biçimde değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Aşağõdaki tablo örnekleme noktasõ mesafesi ile ölçüm kapsamõ ilişkisini göstermektedir: Ölçüm Kapsamõ Örnekleme Çözünürlüğü 1.2 km ye kadar 0,080 m 2.5 km ye kadar 0,159 m 5 km ye kadar 0,318 m 10 km ye kadar 0,639 m 20 km ye kadar 1,27 m 40 km ye kadar 2,56 m 80 km ye kadar 5,09 m 120 km ye kadar 7,64 m 160 km ye kadar 10,18 m 200 km ye kadar 12,73 m 240 km ye kadar 15,36 m 28 OTDR Cep Kõlavuzu

29 Önemli Parametreler Performans Parametreleri Dinamik Aralõk Dinamik aralõk OTDR aygõtõnõn en önemli özelliklerinden biridir. Geri saçõlmanõn başlangõcõ ile gürültü en üst noktasõ arasõndaki maksimum güç kaybõnõ belirler. Test edilmekte olan aygõtta daha fazla kayõp varsa uzak uç gürültüde kaybolur. Kayõp daha az ise, uç gürültünün üzerinde açõkça görülür ve kõrõlmayõ algõlayabilirsiniz. İzin gürültü seviyesi yakõnõnda bozulduğunu unutmayõn. Örneğin, 0,1 db eklemeyi ölçmek için izin en az 6 db gürültünün üzerinde olmasõ ve bir kõrõlmayõ algõlamanõz için de en az 3 db gereklidir. Bu nedenle OTDR aygõtõ dinamik aralõğõnõn toplam sistem kaybõnõn en az 3 ile 6 db üstünde olmasõ gerekir. Ölü bölge gibi dinamik aralõk da kuruluma bağlõdõr. Ana etkenler darbe genişliği, en iyileme modu ve dalga boyudur. Bu nedenle tüm dinamik aralõk belirlemelerinin kurulum koşullarõnõ listelemesi gerekir. Dinamik aralõk, gürültü en üst noktalarõna veya sinyal/gürültü oranõna (SNR) = 1 göre verilebilir. Burada gürültü en üst noktalarõnõ kullanmak daha uygundur. Dinamik aralõk SNR = 1 olarak verildiyse, en üst nokta aralõğõnõ hesaplamak için 2,2 db çõkarõn. Easy-OTDR Dinamik Aralõk (En Yüksek Nokta) Dinamik Aralõk (SNR=1) ~ 2,2 db 5 db/ Div 6 km/ Div Şekil 19 Dinamik Aralõk OTDR Cep Kõlavuzu 29

30 Önemli Parametreler Güç Kaybõ Ölü Bölgesi Ölü bölge, OTDR izindeki ölçüm verilerinin güçlü bir yansõma ile kaplandõğõ bölümdür. Bu, güçlü bir sinyalin alõcõyõ doyum noktasõna getirdiğinde olur ve yeniden eski durumuna gelmesi zaman alõr. Güç kaybõ ölü bölgesi, yansõtõcõ bir Olay õn ön kenarõndan fiberin geri saçõlma seviyesine dönmesine kadar olan mesafeyi anlatõr. Ön kenarõn nereden başladõğõnõ saptamak kolaydõr ama geri normal duruma dönüşün ne zaman tamamlandõğõnõ bilmek güçtür. Bunun için birçok şirket yansõtmadan sonra geri saçõlmanõn etrafõnda +/ 0,5 db pay bõrakõr. Ölü bölge, geri saçõlmanõn bu tolerans bandõ içinde kaldõğõ noktada sona erer. Fiberdeki bir eklemeyi veya kõrõlmayõ algõlamak için geri saçõlmayõ incelemeniz gerekir. Geri saçõlma algõlanamadõğõ için ölü bölgedeki Olaylar da algõlanmayabilir. Güç kaybõ ölü bölgesinin boyutu ağõrlõklõ olarak aygõtõn kurulumuna bağlõdõr. Easy-OTDR +/ 0,5 db Güç Kaybõ Ölü Bölgesi 0,5 db/ Div 1 km/ Div Şekil 20 Güç Kaybõ Ölü Bölgesi 30 OTDR Cep Kõlavuzu

31 Önemli Parametreler Olay Ölü Bölgesi Olay ölü bölgesi, ayrõ ayrõ görebilmeniz için aynõ tür iki Olay arasõnda bulunmasõ gereken minumum mesafedir. Örneğin, iki metre aralõkla iki konektör varsa iki üst nokta ile arasõnda bir düşüşün olduğu bir yansõma görürsünüz. Düşüş iki farklõ Olay dan iki yansõma olduğunu gösterir. Olaylar birbirine çok yakõnsa düşüşü göremez ve bunlarõ ayõramazsõnõz. Olay ölü bölgesi ağõrlõklõ olarak aygõtõn kurulumuna bağlõdõr. Easy-OTDR 1,5 db Olay Ölü Bölgesi 0.5 db/ Div 50 m/ Div Şekil 21 Olay Ölü Bölgesi OTDR Cep Kõlavuzu 31

32 Önemli Parametreler Ortalama Zaman OTDR arka arkaya fibere õşõk darbeleri gönderir. Her darbe sonucunun ortalamasõ alõnõr. Bu alõcõnõn gürültüsünü azaltõr: Easy-OTDR 5 db/ Div 6 km/ Div Şekil 22 On Saniye Ortalama Süresinden Sonra İz Daha uzun ortalama süresi OTDR aygõtõnõn gürültü tabanõnõ azaltarak dinamik aralõğõ artõrõr. İzdeki en iyi gelişmeler ilk üç dakikada elde edilir: Easy-OTDR 5 db/ Div 6 km/ Div Şekil 23 Üç Dakika Ortalama Süresinden Sonra İz 32 OTDR Cep Kõlavuzu

33 5 Sõkça Yapõlan İşlemler Bu bölümde fiberleri ve bağlantõlarõ ölçerken sõkça yapõlan işlemler tanõtõlacaktõr. İşlemleri gerçekleştirmek için yürütülmesi gereken adõmlar aygõtõnõzõn ve yazõlõmõnõzõn kullanma kõlavuzunda bulunmaktadõr. Bir Fiberi Temizleme Doğru ve yinelenebilen ölçümler elde etmeniz için kurulumunuzdaki tüm konektörler temiz olmalõdõr. Tipik bir toz tanesinin çapõnõ bir fiberinkiyle karşõlaştõrõrsanõz bu gereksinimi daha iyi anlayabilirsiniz. Toz 10 ile 100 µm çapõndayken tek mod fiberler 9 µm lik çekirdeğe sahiptir. Işõğõn bağlantõda geçtiği alanõ sadece %5 karartõrsanõz, giriş kaybõnõz 0,22 db artar. Ölçüm sonuçlarõnõn doğru olduğundan emin değilseniz veya ölçüm yinelenemezse, konektörlerinizi temizleyiniz. Çoğu kez bu tür hatalara kirli bir adaptör sebep olmaktadõr. Bu sebeple konektör arayüzünü çõkarõn, aracõnõzõnõzõn konektörünü temizleyin, uzatma kablosunun konektörlerini temizleyin ve test etmekte olduğunuz fiberin üzerindeki konektörleri temzileyin. Konektörleri temizlemek için aşağõdaki standart araçlar tavsiye edilmektedir. Toz Başlõklarõ Tüm kablolar, kablo uçlarõnõn hasardan ve kirden korunmasõ için koruyucu başlõklara sahiplerdir. Başlõklarõ optik aygõtõnõzõ kullandõğõnõz zamanlar haricinde, her zaman aracõnõzõn üzerinde tutun. Kullanõm sonrasõ toz başlõklarõnõ değiştirirken dikkatli olun. Kapakta bulunan toz parçalarõ fiberin yüzünü çizebileceği veya kirletebileceğinden başlõğõn altõnõ fiberin üstüne doğru çok sert bastõrmayõn. İzopropil Alkol Agilent Technologies 33

34 Sõkça Yapõlan İşlemler Sadece tõbbi amaçlõ kullanõlan alkolleri tatbik edin. Fibere zarar verebileceğinden hiçbir zaman katkõ maddesi içeren başka bir çözücü veya alkol kullanmayõn. Tozu veya kiri çözdükten sonra alkolü ve tozu, yumuşak bir bezle veya kağõt mendille silin. Pamuklu bezler Köpük bezler yerine doğal pamuklu bezler kullanõn. Fiberi silerken dikkatli olun. Fiberin yüzünü çizmemek için çok bastõrmaktan sakõnõn. Sadece temiz yeni bezler kullanõn ve tekrar kullanmayõn. Yumuşak kağõt mendiller Selüloz kağõt mendiller pamuklu kağõt mendillerden çok daha emici ve yumuşaktõr. Bu sebeple, çok bastõrmadõğõnõz taktirde yüzeyi çizmezler. Fiber temizlediğiniz zaman dikkatli olun ve kağõt mendili tekrar kullanmayõn. Pipo temizleyici Konektör arayüzlerini silmek için pipo temizleyileri de kullanõlabilir. Yine, temiz yeni bir temizleyici kullandõğõnõzdan emin olun ve aygõtõ çizmemeye dikkat edin. Basõnçlõ Hava Basõnçlõ hava kuru olmalõ ve tozdan, sudan ve yağdan arõnmõş olmalõdõr. Basõnçlõ havanõn ilk püskürtülen kõsmõ bir miktar yoğunlaşmõş veya itici olabileceğinden önce havaya püskürtün. İticinin kaçõp aygõtõnõzõ kirletmenizi engellemesi için hava püskürtücüsünü her zaman dik tutun. NOT Yağõn indis uyumlu olmasõna dikkat edin. Bazõ türler, konektörlerin içindeki katkõ maddelerini çözer. UYARI Konektörü silmeye başlamadan lazeri devre dõşõ bõrakõn veya aleti kapatõn! 34 OTDR Cep Kõlavuzu

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

PS-6400 PS-7300 PS-7900

PS-6400 PS-7300 PS-7900 Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi ALIŞTIRMA KILAVUZU COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0 Baskõ 1.1.2001 TELİF HAKKI Copyright Computer & Structures, Computers

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Parametre Listesi Issue 04/0 User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Dökümantasyonu Başlarken Kõlavuzu SDP ve BOP ile hõzlõ devreye alma için. İşletme Talimatlarõ MICROMASTER440

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

WEB KARTOGRAFYA. İSTANBUL, email: ulugtek@itu.edu.tr 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

WEB KARTOGRAFYA. İSTANBUL, email: ulugtek@itu.edu.tr 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ WEB KARTOGRAFYA Necla ULUĞTEKİN 1, İ. Öztuğ BİLDİRİCİ 2 1 İstanbul Teknik

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm I ve II Temel Alõştõrma COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe Baskõ 1.1.2001

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

HTML Cambazlıkları. Dr. Hakkı ÖCAL HTML CAMBAZLIKLARI DR. HAKKI ÖCAL 1

HTML Cambazlıkları. Dr. Hakkı ÖCAL HTML CAMBAZLIKLARI DR. HAKKI ÖCAL 1 HTML Cambazlıkları Dr. Hakkı ÖCAL HTML CAMBAZLIKLARI DR. HAKKI ÖCAL 1 İçindekiler: İÇİNDEKİLER:... 2 WEBCİNİN TAKIM ÇANTASI... 4 HTML'İ İYİ BİLİYOR MUSUNUZ?... 6 DURAGAN HTML'İN İNCELİKLERİ...6 HTML DEYİP

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

Profesyoneli 2. Software Professional 2

Profesyoneli 2. Software Professional 2 Yazõlõm Profesyoneli 2 Software Professional 2 Yazan: Fulya SATAR Engin ÖREN Editörler: Tamer ŞAHİNER Tuncer KARAARSLAN Yayõna Hazõrlayan: Selçuk TÜZEL Grafik Uygulama: Zeynep ÇÖMLEKÇİ Kapak Tasarõmõ:

Detaylı

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: BUGÜNÜN EKONOMİK GÜÇLERİ YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? Bizler, sudan çõkarõlmõş ve tekrar girmek için oraya buraya çõrpõnan büyük bir balõk gibiyiz. Bu durumdayken balõk

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı