TEKNİK HİZMET İTHALİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNİK HİZMET İTHALİ"

Transkript

1 «I işgücü göçü t e TEKNİK HİZMET İTHALİ

2 ELEKTRİK M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I / G E M İ M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I H A R İT A V E K A D A S T R O M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I İN Ş A A T M Ü H E N D İS LE R İ O D A S I M A D E N M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I M E TA LÜ R Jİ M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I M İM A R L A R O D A S I t O R M A N M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I ŞEHİR P L A N L A M A M Ü H E N D İS VE M İM A R L A R I O D A S I Z İR A A T M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I TÜTE D

3

4 olaylardan 19 KASIM 1972, CUM HURİYET Sanayi Haftası yarın başlıyor Mühendis ve mimarların % 7 2 si yurt dışına gitmek istiyor ANKARA, (Cum huriyet Bürosu) S a n a y i v e T e k n o lo ji ile E n e rji v e T a b ii K a y n a k la r B a k a n lık la rı v e M a k in a M ü h e n d is le ri O d asın ın işb irliğ iy le dü zen len en «S an ayi H aftası» yarın başlayacaktır. B u a ra d a A n k a r a da b ir Sanayi K on gresi» toplanacaktır. M a k in a M ü h e n d is le ri O dası B a ş k a n ı K e m a l T a ta r o ğ iu, dün b ir b a sın toplan tısı [füzenleyerek, Sanayi H aftası kon u su n da çeşitli b ilg ile r v e rd ik ten son ra, b ir soru üzerine de, geçen yıl yapılan b ir anket son un d a T ü rk iy e deki m ühendis ve m im arların /o 72 sinin yurt dışında çalışm a eğilim inde olduk ların m saptandığını söylemiş, P e r sonel K an un u n u n y ü rü rlü ğe g irm esinden sonra kam u sektöründe çalışan birçok m ühendis ve m i m a rın u ygulam ad ak i aksak lık la r nedeniyle g ö revle rin i b ıra k tık la rını ileri sürm üştür. 1 EYLÜL 1972 TEKNİK GÜÇ T.M.M.O.B. YE BAĞLI 8 O D A O R TA K BASIN T O P L A N T IS I Y A P T I Binlerce Mühendis, Libya ya Göç Hazırlığında T.M.M.O.B.'y e b a ğ lı E le k trik G e m i İn ş a a t, H a r ita v e K a d a s i r o, M a d e n, M e t e o r o lo ji, M im a r Ş e h ir P la n c ıla r ı v e Z ir a a t M ü h en d is le rl O d a la rı, y ö n e tic ile ri 20 A ğ u s to s 1972 g ü n ü A n k a ra d a Z ira a t M ü h e n d is le ri o d a s ın d a b ir o rta k b a s ın to p la n tıs ı dü z e n le m lş le rd lr. T ü rk iy e 'd e ç a lışan n ü fu s ta, te k n ik gücün oranı % 2,2 ik e n Y u n a n is ta n d a 8,3; la v e ç te 15,3 dür. Buna rağm en m ily a rla r har c a n a ra k y e tiş tirilm iş o la n b in le r ce T ü rk m ü h e n d is v e m im a rı L ib y a y a g itm e k hazırlığ ın a g ir m iş tir. Bu duru m, T ü rk te k n ik e le m a n la rın a y ıld a 237 m ily o n ö d e n irk e n, yabancı te k n ik h izm ete 1 m ily a r 343 m ily o n ö d e n m esinin doğal bir sonucudur: K am u k e s im in d e ça lışa n te k n ik e le m a n la rın d e m o k ra tik v e e k o nom ik haklarının kısıtlanm ış soluşu, o n la rın p o litik b a s k ıla r k a r şıaında d ire n ç le rin i k ırm a kta, b l Jim ve te k n iğ in y e rin i, ç ık a r ç e v re le rin in p o litik k a ra rla rı a l m a kta d ır. ü lk e ç ık a rla rıy la b a ğ d a ş m a yan yabancı s e rm a y e v e te k n o lo ji ith a li d u rd u ru lm a lı, yabancı te k n ik h iz m e t ith a lin e b û tü n ü y le so n v e re c e k te d b irle r e n kısa zam anda a lın m a lıd ır.» 3

5 19 EYLÜ L 1971 A K Ş A M B «î'ii':; ııuıihia» «K r te n m b b b b b b b El " hu l i ; D U Y a n a M ' fiyatlar ^nah anuı a..<2g:a?.«5pr IIIRPI1IRI /j<' r ı» s ı ı a ı a i h 2 i ı a «miheahnı l a n ı ı r n i v â i ı i f i ı» t s a r i B? a i a w j j v ^ a n a ı Z jm ıt «^ a a s iih i la la r a^^astgab^bbaa E lz İia B flb İİİilliiK ı'lb fflb B B B B ffîa R S B B B B I E İB İ5 5 iis :a if a B B B B B B l İBaZ/ıIBBBBKaflBBBBBB «İK flrb H B B B H B B B B B B n İB a r BBBBBBBBBB flb MIllJBiaBBfl [BBBBL «K İ&.BBBBBBİ İ H S S İ 1355'te 69 po»n olan fiyat ortalaması. 1989» kadar aynı tuzla.vîikıelmig, 1959'da bu hız biraz yavaşlamış Te 19b6ya kadar düşük bir tempoda.seyretmiştir. l!k>4i'<ia fiyatların yükseli*)! hırlanmış, arasındaki hıza purajrl bir seyir izlemeye bağlamıştır başında İse, devalüasyonun etkini kendini İyice hissettirmeye başlamış ve 1971'in İlk dört ayında fiyatlar fırlamıştır. Giyecek fiyatları, örelliklr Ifl.'ıfldan itibaren Kene! fiyat sevlyealnin tak ajtında kaimi; ylycrflk fiyatları iıe, 1955'ten ba jana fiyat levlyealnin fiıtilnde ıryretml«tlr. Fiyat artışı 15 yılda % 376'yı buldu Fiyatların en fazla yükseldiği yıllat 1958 ve 1967, Fiyat artışının en az olduğu yıllar ise 1964, 1961 ve KASIM 1972 CUM HURİYET OECD, talebin kısıtlanmasını önerdi FİYAT ARTIŞINDA TÜRKİYE BAŞTA ANKARA İktisadi îgbirllfci va Kalkınma Tegkilâtınca (OECD) ya yırol&n&n Ekim 1972 «Temel iktisadi Göstergeler* raporunda Tür* kiye yüzde 17'lik fiyat artışı İle OECD ülkeleri içinde en önde gel inektedir, İktisadî işbirliği ve Kaikmma Teşkilâtı (OECD) taralından her ay hazırlanan «Tem*ı İktisadî Göstergeler» raporunun Ekim sayısında rürkiye OECD Ülkeleri içinde yüzde 17 oranındaki fiyat artışı ile başta gelmektedir. Bu artış Mart tarihî itibariyle teşkilâta bildirilmiştir. Diğer ülkelerden bazılarında EylüJ tarihlerinin ortalaması itibariyle fiyat artışları şöyledir: «Kanada (4.7), ABD (2.9), Japonya (5.6), Avustralya (fr.l), Belçika (5.4), Fransa (6.1), Almanya (5.7), Yunanistan (4.C), İtalya ( 6.0 ), İngiltere (6,6), îslanda (13.6)1 Yugoslavya (11.8)». Bu arada Ticaret Bakanlığı tarafından hasırlanan rakamlarda toptan eşya fiyatlarına göre Eylül tarihleri arasında yüzde 18 artış olduğu belirtilmiştir. Ankarada geçinme endeksinin yıl sonu itibariyle yüzde 17.5, Istanbulda ise 17.0 olarak gerçekleşeceği yetkililerce ifade edilmiştir.

6 Ücretler 194 O dan bu yana 10 misli arttı 32 yılda fiyatlar 60 misli yükseldi Ç eşitli zorunlu ih tiy aç m addeleri fiy a tla rı son 32 yılda yüzde E bine varan a r tı; gösterirken, sa.bit B elirlilerin ortalam a g elir a r tı)) iadeca yüzde bin civarın d a k alm ıştır. D iğ er b ir deyişle aon 32 yılda geçim (artları ortalam a 60 m isli artm ış bunu n yanında ge lir le r sadece 10 m isli a rtab ilm iş tir. Fiyat ve vergi ortaklığı B ilin d iğ i gib i ü lk em izde dünya iktisadi buhranın d an son ra fiy at artışla rı gemi azıya al m ış, bunun yanına vergi yükü de ağırlığ ın ı koyu nca tü k eticiler ih tiy açların i kısm ak zorunda k a l m ışlard ır Bu arada ü cret politika sı da tü k eticin in aley h in d e işlem iş, ücret artışları daim a fiy a t artışların ın gerisin de k alm ıştır. Bunu k an ıtlam ak ü zere istatistiklerd en alın an ö rn ek le re göre çeşitli zorunlu ih tiy açların yıllık ortalam a fiy a tla rı ve artı? yü2de leri 1940 ve 1972 yıllarınd a Kg/ K rş. o larak şöyled ir: M addeler Arlıji/o Ekm ek 10, P irin ç 34,60 467, Patates 9,45 188, T uz , Hayvani yağ 143, , Y u m u rta Z eytinyağı Z eytin K oyun et S ığ ır eti A yakkabı p en çesi (çiit) E v k irası (4 oda b ir m u tfak) D oktor vizitesi 2,18 68, , , , K I P I H P39 U1946 II «7 I3 «5 9 I S , ) looo 2ÛOO , , &7.SO S İOOO I4 A Ş , , , i floo ı o a o ,00 46Eİ ı o o ,00 İUUUU.IKJ İUUUU IOO ,sû ( JÖ «7 5 bin'e kadar artan fl IS nlınan bazı ö rn ek lerin yanı sıra d evlet m em urların ın ay lık la rın ı gösteren cetv eller g elir deki artışın daha az oranda o l duğunu ortaya koym aktadır. Ö rneğin b irin ci d erece ' bekâr b ir m em urun 1940 yılındaki aylığı 600 lira. 32 yıl sonraki en y ü k se k m em urun a y lık g eliri 7 b in lira. Y ani 32 yılda a rtış tam yüzde 106G oranında. A ncak bunu n yanında hesaplanm ası gereken, gelirin brü tü y erin e n etid ir. A y n ı m em urun net, g elirin e b a k ıldığında şu sonuç alınm ıştır: 1940 yılında a y n ı m em urun net g eliri 456 lira, 1972 yılın d aki n et g eliri ise 3 bin 759 lira 90 kuru ş tu r. Y ani gelir, k esin tiler h â riç tu tu lu rsa 32 yılda sadece yüzda 598 o ra n ın d ı a rtm ıştır. D iğer b ir deyişle b u n d an * 32 y ıl öne«gelirin in yüzde 9 unu ka zan ç vergisi olarak devleta geri veren m em ur bugün yaklaşık ola rak yarısın ı g elir vergisi olarak ödem ektedir. ö t e yandan 5. derece bekâr ma m urun b rü t geliri yüzde 1202 a r tarken, n e t g elir a rtışı yüzde 755 olm uş, onuntu d erece m em u ru n - ki b rü t yüzde 1475, n et yüzde 1059, n ih ayet 15. d erece m em urun b rü t geliri yüzde 1850, n e t g eliri y ü jd a 1600 artm ıştır.- Yukarıda gösterilen tarihlerde çıkarh lan kanunlarla saptanan devlet m em urları ma a? llatest. Ö rnek hrüt/tl. o l i r i l gösterilm iştir. ihtiyaçlar kısıldı Son uç o larak 32 y ılın b ir geçim biiân çosu yapıldığında g elirler ortalam a on m isli artark en, fiy a t lar m isli kadar a rtm ıştır. B u arada vergi yükü de ön em li oranda a rtış gösterince tü k e ticiler b irço k ih tiyaçların ı zam an i - çin de kısm ak zorunda kalm ışlar dır. B u nedenle tü k etici İle tü k e tim arasındaki m esafe her geçen gün artış eğilim i gösterm iştir. îl gili çevrelerin ifadesiyle bu eği lim h âlâ sürm ektodir. 15 ARALIK 1972 CUM HURİYET /2682 TL. M İM A R LIK, 72/ /1382 Tl.» - t * Beş yıllık eğitimden gelmiş bir teknik elemanın, kamu kesiminde işe ilk girişinde alacağı net ücretin Ankara asgari geçim indeksindeki artışlarla, 1958 yılından bu yana karşılaştırılması ( ) 3

7 22 A R A L IK 1972 T O P L U M 13 O C A K 1973 C U M H U R İY E T G erçekleri kim se bilm esin! Yurdum uzdaki g elir dağılım ı um n e denli adaletsiz olduğunu a* -çıklığa kavuşturan göstergelerin Üçüncü Beş Yıllık Plân'dan çıkartılıp atıldığı hatırlard adır (B ak: TOPLUM, Sayı 22, 1 Eylül 1972, say â 16). Ç alışan yığınların yaşam ım tıer geçen gün daha da çekilm ez h a fe sokan fiy a t artışları konusunda d a aynı yol izlenm ektedir. Ö rnek le ri çoğaltm ak m üm kündür, Ancak, bu konudaki en taze örnek. M aliye Bakanlığının 1972 E konom ik Raporu ndan, işçi ü cretleri ile ilgili bir bölüm ün çık artılıp atılm ası o l m uştur. M âliye'nîn 1972 Ekonom ik Raporunun 117'nci sayfasında yeralan tabloda, ortalam a nominal işçi ücretleri gösterilm ekted ir. îşçin in c& bine giren parayı gösteren nom i nal ücretlerd e yıllara göre a rtış izlenm ektedir. B u, hayli aldatıcı Yıl TABLO : 1 Nominal yıllık ortalama ücret b ir durumdur. Zira, esas olan, işçinin cebine giren paradan ok, bu p ara île eskisine kıyasla ne kadar satın alabildiği, daha doğrusu, ik tisatçıların gerçek (reel) ü cret de* dikleri şeyin ne durum da olduğudur. Bunu, TABLO l de karşılaştır«m alı olarak görmek mümkündür. Gerçek yıllık ortalama ücret ,13 Tl. 29,86 Tl ,22 30, ,35 28, ,57 27,88 İstanbul nazım planı için ayda 70 bin lira net ücret alacak yabancı uzmanlar getiriliyor Türk mimar vs mühendisleri, ilcret azlığından yurdu terkeder* ken İstanbul daki Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosunda çalıştırılmak üzere 15 yahancı teknik elemanın getirileceği ve tunlara astronomik ücretler öde neceği öğrenilmiştir. Bu yabancı teknik elemanlar, 1 Ekim 1973 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Dünya Bankasının organı Uluslararası Kal kınma Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan kredi anlaşmasına göre getirileceklerdir. Bu konuda bilgilerine baj vurduğumuz yetkililer, şunları söylemişlerdir: «Dünya Bankasının Türkiye ye dolarlık ( TL.) bir kredi açacağı ve bunun dolarlık ( T. L.) kısmının müşavirlik hizmet lerine harcanacağı doğrudur. Bu anlaşmadan sonra İmar İskan Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında sürdürülen çalışmalara göre 326 adam / ay için kredi tahsis edileceği hususunda anlaşmaya varılmıştır. Bu para İd yabancı uzmana 2 ay - 2 yıl ara sında değişen süreler içinde ö- denecektir. Dünya Bankası yetkilileri dışardan getirilecek her teknik elemana ayda ortalama 5000 dolar7 ( T.L.) verilmesini istemekte ve nunu 326 ile çarparak elde edilen doları müşavir hizmetleri faslın dan kredi alarak açmaktadırlar. Bu astronomik ücretten de ö- nemlisi anlaşmanın ti,01 maddesine göre bu paraların T.C. hudutları İçinde geçerli bütün kesinti ve vergilerden muaf olw *- sidir.* 1972 njn ilk s e k «a ylık ortalam ası alınmıştır/ Diğer kredi anlaşmaları «Asıl önemli olan konu yaban cılara ödenecek bu astronomik rakamların dışında Dünya Ban. kası ile bu konuya bağlı olarak yapılacak olan diğer kredi anlaşmalarıdır. Geçtiğimiz hafta içinde 8 yabancı firmadan İstanbul metropoliten sahası için yaptırılacak ulaşım etüdleri k o nusunda teklif alınmıştır. Teklif alman firmalar içinde yerli firma yoktur. Yabancıların ulaşım etüdleri sonunda hazırlanacak rapora göre nazım plan yeniden şekillenecek ve bu arada yeni yerleşme alanları tarif edilecektir. Hazırlıkları sürdürülen kredi anlaşmalarına göre Dünya Bankasının, şehirsel alt yapı te» sisleri, gecekondu sahaları, konut alanları ve toptancılar gıda haline kredi açacağı büinmektedir. Buna göre muhtemel gelişmeler olarak gördüklerimiz şun lardır: Dünya Bankasına bağl: diğer mali örgütler İstanbul un beslenme organizasyonlarını kon trol altına alabilecekler ve bu alanda doğan kârların büyük bil kısmına sahip çıkabileceklerdir, Yeni yerleşme alanları kendi U3 manlarmca tayin edileceğinden bu alanları önceden belirli organizasyonlara çok ucuza kapatacak ve sonra hunlara alt yapı tesisi götürerek meydana gelecek arazi spekülasyonundan doğacak bütün kârlara sahip olabileceklerdir.» 2 Türk uzman Almanya ya gitti Diğer taraftan İstanbul planlaması konusunda uzun yıllar çalışmış ve Nazım Plan Bürosunun kurulduğundan beri vazife gören 2 uzman mimarın m a aş azlığından dolayı Almanya ya 'çalışmaya gittikleri 1 öğrenilmiştir. Verilen bilgiye gör» tamam, lan&ı*»-ii zım plan çaiişmaleriköa çok- felftpük emekleri ««çfmy bu uzmanların maaş ortalamaları 2000 T.L. yi geçmemekteydi e >

8 * Y. ORTAM ARALIK TÜRKİYE M ÜHENDİSLİK HAB. İNŞ. M ÜH. ODASI YAYIN ORGANI Türkiye de işsizlik de patlama noktasına varacak T Ü R K İ Y E 'D E İ Ş S İ Z L İ K ö t e y a n d a n, D e v le t P lâ n la m a T eşkilâtında, bir kurulca haz ır la n a n «Ü çü n cü B e ş Y ıllık P la n İs tih d a m - in s a n G ü cü ÖzpI ih tisa r Kom isyonu rapor u» a d ın d a k i ra p o rd a, İş s iz lik so ru n u n a çö z ü m b u lu n m ad ığ ı ta k d ird e, g id e r e k a r t a n lş s iz - le r y ığ ın ı yüzü nd en T ü r k iy e ' n in 1980 y ılla r ın d a cid d î b u n a. Iım la rla k a rşı k a rşıy a k a la b i le c e ğ i ifa d e e d ilm iş tir. İş s iz lik te h lik e s in in a ç a b ile c e ğ i b u n a, lım «işg ü c ü p a tla m a s ı te h lik e, s i» o la r a k a d la n d ırılm ıştır. R a p o r d a, T ü r k iy e n in «en Önem li so ru n la rın d a n b irin in işsiz lik» old u ğu b e lir tilm iş tir. D e v le t P la n la m a T e ş k ilâ tı «ö z e l ih t is a s K o m isy o n u» r a p o ru n a g ö re, h e r y ıl o r ta la m a o la r a k. 400 b in k iş i ç a lış a c a k ç a ğ a ç e lm e k te ve iş iste m e k te d ir. T ü r k iy e de a n c a k bin k işiy e iş b u lu n a b ilm e k te d ir G eriy e k a la n n ü fu su n b ü y ü k çoğunlu ğ u n d an b ir kısrru İşç i o la r a k y y r t d ış ın a g itm e k te d ir* A n c a k b ü y ü k b ir k ısm ı İm T ü rk iy e 'd e m e v cu t İşsizler o r d usu na k a tılm a k ta d ır. R a p o r d a, 1071 y ılı so n u it i. b a r ıy la T ü r k iy e d ek i İşsiz s a y ısın ın 2 m ilyonu a ş k ın old u ğu b e lirtilm iştir. A y n ı ra p o rd a b e lir tild iğ in «g ö r e T ü r k iy e d e ç a lış a n n ü fu sun yüzde 75, 8 i ta rım k e sim in d e to p la n m ış b u lu n m a k ta d ır. A n c a k t a n m k e sim in d e k i bu ç a lış a n in s a n la r ın ço ğ u k ıq a y la r ın d a iş s iz o la r a k b e k le, m e k te d ir. O ço aco n ş m m p u i D S ır a ıt İ ç ı ı,1 3 1 ) İ S I * lh tijm ç â fik i n Açık A n ih t t ja ç Açık A n tthotrısıra i/ B1 u r 1 ar 4 * «250 Miitıaodl a la rl a^ o 640</ * 1890) 740 4)0 t 29) UO 500 MaJLi m JMİhandl Kİ O Elaktrlk Müh and i «i J Madan kilhandial »0 ki«ya ttubaadiai Topo^r af (Kartograf *.b. 6JO IH ar KUhandialar 166C t f io rsddsyonai 1/ 1 a ç ta t T a k ıu a y n i Ki X i m T a k n ia y a n i S İ a k t i r i k T a k n la y «a l N a d n 2 u b ı T a k n ia y a n i T a k n lk fla a a a a K im ya T a k m a y l a! I aborant Di * r "ARIK1.A İ l C l U El E3UBliP Z l r u t H U ıa n d la la r i O rrear D U lılu n l l a r l V * 1 a r l n a r l a r * l f l» 211 EKİM

9 29 A R A L IK 1972 C U M H U R İY E T 26 N İS A N 1972 M İL LİY E T Ticaret Bakanlığının ilginç raporu 1953'TE KÂR TRANSFERİ 21 BİN LİRA İKEN, 1972'NİN İLK ALTI A YIN D A BU RAKKAM 75 M İLYO NA YÜKSELDİ SANAYİ KOLUNDA 98 KURULUŞUN 50'Sİ, M ADEN ŞİRKETLERİNİN DE TA M A M I YABANCILARIN ELİNDE 120 büyük şirketin 70'i yabancı sermayenin yon Hra, yabancı serm aye iştirak A N KA RA Türkiye'de Im a llt maden ve nisbeti yüzde 60,83. hizm etler sektöründe m evcut 120 büyük sa- Toplam Mrmayesl 35 milyon navl kurulusundan 70 lnin yabancı müteşebbii- lira olan b ir içki sanayi kuruluşu, lerin çlinde olduğu tesbit edilm iştir. Geri kalan yabancı serm aye iştiraki 50 kurulusun tam amına da yabancı sermayenin 21 milyon lira, yabancı sermaye yüzda 17,06 ile yüzde 29,29 oranında ortak bulunduğu nisbeti yüzde 60. anlaşılm ıştır Toplam serm ayesi 3 milyon T icaret Bakanlığından aıınan bilgiye göra. lira olan b ir tütün sanayi kuruluşu,, imalftt sanayii sektöründeki 98 büyük kurulu? yabancı serm aye iştiraki 2 /tan 50'ai. maden sektöründeki 4 büyük firmanın müyon 250 bin lira, yabancı sermaye tamamı ve hizmetler sektöründeki 18 firmadan iştiraki nisbeti yüzde si yabancı sermaye hakim iyetinde bulunmaktadır. Toplam serm ayesi 29 milyon 484 b in. lira olan 3 dokuma ve «iyim eşyası sanayii, yabancı ser maye iştiraki 21 milyon 451 bin lira, yabancj serm aye iştirak nis beti yüzde İştirak durum ları Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya İlişkin bir ra par da yer alan cetvelde, 121 bü yük kuruluşun sermaye toplamının 3 milyar 996 milyon G81 hin 99 lira olduğu belirtilmiştir. B u nun 1 m ilyar 852 milyon lirası yabancı sermaye hissesidir. Büyük kuruluşların yüzde 90 - ına hâkim bulunan y acm cı mü tejebbislerin bu kuruluşlara sermaye içtir akları yüzda 60 civarında kalmaktadır. Rapora göre, yabancı mütesoh hislerin yönetiminde bulunan bu büyük kuruluklar, sektdr ve sermaye itibariyle BÖyledlr: İm a lâ t 6anayiİ sektörü n d e Toplam serm ayesi 191 milyon lira olan 10 sanayi kurulucu, yabancı serm aye iştiraki 116 m il Toplam serm ayesi 76 milyon 250 bin lira olan b ir kâğıt sanayii. yabancı serm aye İştiraki 49 milyon 562 bin 500 Ura, yabancı serm aye iştirak nisbeti yüzde 65. Toplam serm ayesi 228 milyon lira olan üç lâstik sanayii, yabancı serm aye İştiraki 183 m ilyon 400 bin lira, yabancı serm a ye iştirak nisbeti yüzde 50,5. Toplam serm ayesi 699 milyon 721 bin 659 lira olan 31 kimya sanayü, yabancı serm aye İştiraki 385 milyon 297 bin 529 lira, yabancı serm aye İştirak nisbeti yilzde 55,06. M aden sektöründe Toplam serm ayesi 25 milyon 529 bin 98 Ura olan 4 büyük kuruluş, yabancı serm aye iştiraki 23 milyon lira, yabancı serm aye iştirak nispeti yüzde 92,22. Hizm etler sektöründe Toplam serm ayesi 416 milyon 460 b in 675 lira olan 8 kuruluş, yabancı serm aye iştiraki 257 mil yon 320 bin Hra, yabancı serm a ye iştirak nispeti yüzde 61. Toplam serm ayesi 19 milyon 500 bin Hra olan 3 ulaştırm a ku ruluşu, yabancı serm aye İştiraki 11 m ilyon 257 bin lira, yabancı serm aye iştirak nispeti yüzde 57,72. Toplam serm ayesi 20 milyon 700 bin Hra olan 5 araştırm a, m ühendislik v e m üşavirlik hizm etleri kuruluşu, yabancı sermaye iştiraki 7 milyon 645 b in lira, yabancı serm aye İştirak nis petl yüzde Geri kalan 50 firm a içinde yabancı m üteşebbislerin yüzde 17,06 ile 49,29 oranında hisseleri bulunm aktadır.. Raporda ayrıca, bu yabancı kuruluşların ve yabancıların ortaklığındaki kuruluşların 1953 yılından beri yaptıkları kür transferi hakkında da bilgi verilm iştir. B una göre, bu kuruluşlar, 1953 yılında lira 1954'de 495 bin 315 lira, 1955'de 805 bin 356 lira, 1956'da 1 milyon 883 bin 967 lira ve 1960'a kadar 1-8 milyon lira arasında değişen k âr tran s ferleri yapm ışlardır yıllari aıaeuıda transfer edilen^ kârların m iktarla rı İse yılda 15' mllyofl ile 68 m ilyon lira arasında değişmektedir yılının Ağustos ayı sonuna kadar transfer edilen k â r m iktarı 74 m ilyon 935 b in 453 lirayı bulm uştur. Aynı dönemdeki yıllarda İse, tran sfer edilen kfira e şit bazan da daha az oranda yabancı sermayenin Türkiye'ye girdiği raporda belirtilm iştir. fiirkiye de 200 milyon dalar ABD İRLEŞİK Amerika Dışişleri Bakanlığı, «Tflrk lv ı'd a ld A.B.D. yatırım larının yaklaşık olarak 200 m ilyon d ola r ofaufiunıuı açıklam ıştır. Birleşik B Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Kongreye sunduğu Birleşik Devletler'- fn 1971 yılındaki dış politikası İle ilg ili raporda, «1971 yılında Türkiye'de 6 n em M «ay 11aca k y e n L b lr Am er İkan yatırı m in in yapılmadığı» b e lirti IrneRt e j/ e jı Birleşik Devletlerin Î9 7 1 yılüvda Türkiye'ye 324 mhyan~dotarrık ih ra > estta bulunduğu» bildirilm ektedir yılında Isa ABD den Türkiye'ye 315 milyon dolarlık ihracat yapılm ıştı. «Türkiye den 19<0 yılında yapılan 70 milyon dolar İthalâtın ise 1971'de aynı dikeyde kaldığı» tahmin 'edilmektedir. yatınım mevcut...

10 MİLYON U :ooo O C A K 1973 Y. O R T A M Türkiye nin son 10 yıllık Dış Ticareti < \ V. 6,s tigm» 1 ACıil A \ '^ w w v, w \ i * io*/ 156*: T A B L O 1972 YILLARI ARASINDA D IŞ TİCARETİM İZ Yıl İth a lâ t İ h r a c a t F a r k Dış T ic. H acm i , ' , , G , İthalat» 197Î yılları ara sın daki dış tica ret gelişm esi «do lar» üzerinden hesaplanm ış olarak grafikte görülm ektedir. G rafik ten anlaşılacağı ü- zere. Türkiy e nin dış tica re ti, geçm iş dönem lerde olduğu gibi ( dönem i h a riç) 1961 sonrasında, yani son 10 yıl içinde de sürekli açık verm iştir. G rafik te ince çizgili b ir bölge olarak gösterilen bu a- çık 1963, 1968 yıllarında ve 1970 sonrasınd a en yüksek oranlara çıkm ıştır. Yine grafiğe bakarak yılında a- çığın hızlandığını ve ith a lât gittikçe artarken ith a lâ tın oransal olarak b ir m ik ta r düştüğünü anlam ak m üm kündür. D em ek ki Türkiye, içinde yaşadığım ız yıllarda, son yıllara oranla daha büyük ölçülerde yabancı m al satın alm akta, yabancı ülkelere daha fazla p ara ödem ekte, buna karşılık da İh racat yoluyla kazancını aynı oran lard a yükseltem em ekte. h a t ta oran o la ra k h esap lan ırsa ih racat gelirleri b ir m ikta r düşm ektedir. Tabloda 1981'den 1972'ninilk 10 aym a kadarkl ith a lâ t ve ih racat durumu, yine dolar türünden h esaplanm ış olarak, görülm ektedir yılı p rogram ında 1 m ilyar 650 b in dolar tahm in edilen ith alâtın yıl olduğu gibi tahm inlerin üstünde olarak h er 1973 de de gelişeceği düşünülecek olursa, d ış ticare t açığının 1973 p ro g ra m ında öngörülenin gelişeceği söylenebilir. üstünde İth a lâ t ve ih ra catın son 10 yıllık gelişmesi ve yapısı başka b ir yazının konusu o la ca k tır. MADEN M Ü HEN D İSLERİ ODASI MADENCİLİK REFORM TASARISINI ELEŞTİRDİ M ad en Lgletm e im tiy a z ın a s a h ip v e s a d e c e h a m m a d d e iir e te n y a b a n c ı ş ir k e t l e r Ü lk e m iz e f a z l a e e r - m a y e g e t ir m e m e k t e d ir. K r o m it m a d e n le rim iz d e k i e n b ü y ü k y a b a n c ı şirketin , TL, lık serm a y e s in e k a r g ın so n 1 6 y ıld a Ton tüvenan K rom ü rettiği KASIM 1972 CUM HURİYET Ton yu rt dışına sa tış yaptığı, bun u n k ıy m e tin in c â r i f iy a t la r l a T L. s ı o ld u ğ u n u n b i linm esinde y arar vardır. Ü lk e m iz d e k i m a d e n c ilik le u ğ r a ş a n y a b a n c ı ş ir k e t l e r in y o ğ u n la ş tığ ı K r o m i t B o r a s it v e M a n y e z it m a d e n le r im iz d e k i ö n e m li 8 fir m a n ın to p la m s e r m a y e s i M ily o n T L. olu p b u ü ç h a m m a d d e k o n u s u n d a ki to p la m ü re tim im iz in % s i n i y a p m a k ta d ır, B u h a l İse m a d e n İş le tm e r u h s a t ı v e im tiy a z ın a s a h ip y a b a n c ı ş ir k e t l e r in m e m le k e tim iz h a m m a d d e k a y n a k la r ın d a n ed e n li sö z s a h ib i o ld u k la r ın ın e n a ç ık d e- lü id ir. Y a b a n c ı ş ir k e t l e r h a m m a d a e j'i y u rd u m u z d a işle m e y ip, iş le m s o n u c u d o ğ a n ç o k b ü y ü k d e ğ e r a r t ış la r ın ı k e n d i e k o n o m ile rin e k a t m a k için k e n d i ü lk e le rin d e işle m e k y o lu n a. b itm e k te d irle r. * Yabancı şirketler 5 milyar kâr etti, A N K A R A, (Cumhuriyet Biirosıı) P e tro l B efortn u K an un T a sa rıs ın ı görüşen M illet M eclisi G eçici K om isyon u, tasarın ın tü m ü üzerin deki çalışm aların a dün de devam etm iştir. D ünkü görüşm eler sırasında.söz alan üyelerden D P li ö z e r Ö lçm en, devletleştirm eye karşı çıkm ış, C K P 'Iİ Topaloğlu ise ak sin i savunm uştur. Ö zer Ö lçm en, K om isyonda yap tığı konuşm ada tasarın ın h alen y ü rü rlü k tek i kanu nu fazla özel sektörcü bulu p petrol san ayiinin d evleü eştirilm esin i öngördüğünü iddia etm iş, T ü rk iy e 'd e tü k eti m in yüzde 4Û ının k a rşılan ab ilmesi için 11 m ily a r liralık y a tırım g erektiğin e işa ret etm iştir, T a sa rın ın 3. B e ş Y ıllık K a lk ın m a P lan ı ile de çeliştiğ in i iddia ların a ek ley en ö lçm e n, «O rtak P azar an layışı ile de tek elleştir m e ve d e v le tk atirm e bağdaşm a m aktadır» şek lin d e konuşm u ştur. C H P 'li İh sa n T o p aîo g lu ise, b a k a n lığ ı sıra sın d a h a z ırla n a n ilk ta s a n ile p e tro l k o n u su n d a k e n d isin in h a z ırla d ığ ı k a n u n "tekllllni savunm uş, petrol alan ın d a k i u lu s a l firk a tin g ü çle n d irilm e si g ere k tiğ in i söylem iştir. Y a b a n c ı şirk etlerin so n 10. y ıld a Tü rk p e tro lle r i ü z erin d e n 5 m ily a r lir a k â r s a ğ la d ık la r ın ı b e lir te n T o p a lo ğ lu, T ü r k iy e 'd e m ily o n to n c iv a rın d a p e t ro l ra a erv i olduğunu da b ild irm lftir. O Srü şrtlelar s ıra sın d a lö z ala n K o m isy o n B a ş k a n ı A P li N a h it M en teşe d e p e tro l k o n u su n d a b ir re fo rm iste ğ in in ö te d en b e ri y a y g ın old u ğ u n u ve A P H üküm i t l i r i zam anında da bir petro l k a n u n u tasarısı h a iirla n d ı ım söylem iş, h a lin g örü şü len ta s a rın ın ay n e n g e çm e sin in söz k o n u su o lm a d ığ ın ı ifa d e e tm iş tir. Q

11 2 O C A K 1972 C U M H U R İY E T EKONOMİ POLİTİKA 25 EYLÜL 197? Yabancı sermaye döneminde 350 milyon dolarlık kâr transfer etti ANKARA {A N K A ) ila 1970 y ılla r ı araflind a T ü r k iy e - ye toplam o la r a k 604 m ilyon 838 bin d o la r lık Özel yabancı se r m a y e g e lm iş tir. Y abancı Serm ayeyi T e ş v ik Kanunu'nu uygu lam asından y a r a rla n a ra k yurdum uza g elen y abancı a e r - m a y e t aynı dönem İçin d e 350 m ilyon 482 bin d o la rlık kâr tr a n sfe rin d e bulunm uştur.buna e k o la r a k 4 9 m ilyon b İn d o ~ la r lık "G a y T Î maddi h a k "tr a n e - fe r l y a p ılm ış tır. lu r k iy e ' ye Û İlen g elen ö z e l yabancı a e r - mayenin yüzde 43'ü İlâ ç ve kauçuk aan a y ilerln d e toplan - in iştir. Yabancı şirketler 20 yılda 549 milyon transfer etti ANKARA T ic a r e t B a k a n lığı, Aon 20 yılda y a b a n cı şirk e tle rin TUrklyeden 549 m ilyon 178 bin 125 lir a tu tarın d a k â r tr a n s fer* yap tıklarını, bu na m u kabil aynı donem de 1 m ilyar 48 m ilyon 476 bin 515 lir a tu tarın d a da serm aye g etird ik lerin i a çık la m ıştır, Y ab ancı serm aye k u ru lu şlarına tan ınan im k â n la rla, y e rli teşebbüslerin aleyh in e fır s a t ve rekabet eşitsizliğinin yaratılm a m ası için bazı ted b irle r alın arak uygulam a alan ın a konduğu da b elirtilen B akan lığ ın konuya ilişk in b ir raporu nda, so n İki y ıld a, g erekil şa rtla rı y eiin e getirm eyen 9 yabancı şirk e tin m ü saad e belgesinin ip ta l olunduğu ifade ed ilm iştir. T ic a r e t B akan lığ ın ın rap o ru n da, yahan cı serm ayeye iz in?erilm esin d eki am acın, «ülkem izin : ekon om ik gelişm esin e y a ra rlı j sah alara döviz gücünde kaynak j tra n sfe r etm esin i sağlam ak, Öte ; yandan, yen i b ir ekon om ik ve I tçk n ik te crü b e ile organizasyo- nu n ü lk e ek o n o m isin e in tik a l e t m esin i tem in etm ek» o la r a k sap i tandığı b e lirtilm iştir. K âr transferleri Y a b a n cı serm ayen in ü lkem ize girm eye b aşlad ığı 1952 yılından bu yana, y ılla r itib a riy le tr a n s fe r edilen kftrlar ve g iren s e r m aye m ik ta r la rı, (lir a o la r a k ) şöyled ir: T ra n sfe r edilen k â r la r; 1953' d e: T L.; 1954'de T L.; 1955'te: T L.; 1956'da; T L.; 1957 de: T L.; 1958'de: T L.; 1959* da; 8.540,780 T L.; 1960'da: T L ; 19fll d e: T L.; 1962 d e: T L.; 1963 te: T L,; l964 te: T L.; 1965'te: T L.; 1966 da: T L.; 1967* de: 53.48A 583 T L.; 1968'de: T L.; 1969'da: T L.; 1970'te: 68, T L.; 1971 de: T L. ve 1972'nin ilk 8 ayınd a T L. Giren yabancı sermaye. Fiilen giren serm aye; 1952 de: T L.: 1953 te T L.; 1954 te : T L.; 1955 te: T L,; 1956'da; T L,; ls57 d e: 2,509,000 T L.; 1958'de: T L.; 1959 da: T L.; 1960 da 11, T L.; 1961'de: T L.; 1962'de: T L.; 1963 te: T L.; 1964'te; T L.; 1965'te; 82, T L.; 1966 da: T L.; 19G7'de: T L.; 1968 de: R99 T L.; 1969'da: T L.; 1970'de: 90.55S.5Ç1 T L.; 1971' de: T L,; ve 1972 y ılın ın ilk 8 ayında da T L. (TH A ) 25 EYLÜL 1972 EKONOMİ POLİTİKA Rezervlerin daha da artırılması gerekiyor Dış borçlarımız faizleri ile 4 milyarı buldu İ9 6 4 yılında 1 milyar 253 milyon dolar olan dış borçlarımız bu yıl faizlerle bırlikte3 m ilyar 772 milyon dolara çıkmıştır. Son on yıl içinde yılda ortalama 240 milyon dolar tutarında dış krediden yararlanılraştlr.bu dönemde konsorsiyum kredileriden 2 milyar 64-8 milyon dolar anlaşmaya bağlanmıştır. Kon - sorsiyum kredilerinin yüzde 2 6.7'si özel sektöre, yüzde 3814'iı de kamu sektörünün alt yapı hizmetlerine sarfedilmiştir, İmalat sanayinin kredilerden yararlanma oranı yüzde 12'dir yılı için ödediğimiz dış borç taksidive faiz miktarı 121 milyon dolaıdır. Aynı' yll içinde kullandığımız kred tutan ise 172 milyon doları bulmaktadır.

12 20 A R A L IK 1972 M İL LİY E T Devlet borçları faiziyle m milyar İ ANKARA, Aytakln YILDIZ bildiriyor Ç ve dış devlet borçlarımız ve bu borçlar için ödeyeceğimiz faizler toplamı 111 milyar 298 milyon 400 bin liraya çıkmıştır. Bunun 56 milyar 676 milyon 200 bin lirası (4 milyar 48 milyon 300 bin dolar) dör t l e, S milyar 450 milyon 300 bin lirası Tüılc parası ile ödenecek tdı» bsrçıtur. Geri kalan 49 milyar 171 milyon 900 bin lira İç borçdur. Dövizle ödenecek d 13 borçinnmmn 40 milyar 129 milyon 600 bin liraaı (2 milyar 866 milyon 400 bin dolan) al dıgımiz ana para. 16 milyar 546 milyon 600 bin liraaı (b il milyar 181 milyon 900 bin dolan) bu borçlar için ödeyeceğimiz faizdir. Dövizle ödenecek dıg borçlarımızın (faizler dahil) bir milyar 12S milyon 300 bin dolan (15 milyar 754 milyon 200 bin lira) uluslararası kurum lan, 2 milyar 845 milyon, 500 bin dolan (39 milyar 837 milyon lira) yabancı hükümetlere, 72 milyon 300 bin dolan (bir milyar 12 milyon 200 bin lira) yabancı firm alara, beş milyon 200 bin dolan (72 milyon 800 bin lira) konsolide ticari borç tur. KİMLERE BORÇLUYUZ? En fazla borçlu olduğumuz hükümet ABD dir. Bu hükümete milyon dolan faiz olmak üzere 1 milyar 540 milyon 400 bin dolar (21 milyar 565 milyon 600 bin lira) borcumuz vardır. F. Almanya ya faizlerle birlikte 588,5 milyon dolar (8 milyar 239 milyon lira). İngiltere'ye 192,7 milyon dolar (2 milyar 697 milyon 800 bin lira), Öteki hükümetlere de 523,9 milyon dolar (7 m ilyar 334 milyon 600 bin lira) borcumuz bulunmaktadır. liraya yaklaştı Devlet borçlarının 66,6 milyar lirası dövizle ödenecek KASIM 1972 CUM HURİYET Türkiye de enflasyonist etkenler artıyor,, # BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRK EKONOMİSİ İLE İLGİLİ RAPOR HAZIRLADI İ Z M İ R B irle şm iş M ille t le r Teşkilâtın ca basın için hazırlanan ve T ü rk ekonom isinin bugü n kü du ru m u n u e le ş tir e n, bu arada gelecek için bazı tahm inle r yü rü ten ra p o rd a, T ü r k iy e 'd e enflasyonist baskıyı büyük ö l çüde arttıracak gelişm eler beklen diği öne sürülm üştür.]97l y ı lın ın en cid d î sorunu, en fla syo - r is t g e liş m e o lm u ş tu r rie- valü ftsvo n u n u n, b e ra b e rin d e f i y a t a rtış la rın ı da g e tirm es in e râgm en, enflasyonun e*a * sebeb in in, b ü tçed e g ittik ç e b ü yü yen a cık o ld u ğ u ifa d e e d ilm e k te d ir * Raporu n dış tic a ret açığı ile İlgi ] i bölü m ü nde ise T ü r k iy e d e 1971 yılın ın 90 m ilyon dolarlık artısı ile dış ticaret açığın ın 450 m ily on dolara yaklaştığı, ihracat yü zde 8.8 artarken ithalâttaki gelişm e n in yü zde 15 e u laştığı öne sürül m ekte, «M a am a fih görü lm eyen ge lirle rd e, ö ze llik le işçi d ö v iz le rin d ek i artış sayesinde dış ödem eler den gesi bozulm am ış, bilâkis daha düzelm iştir.» denilm ektedir. R aporu n son bölü m ü nde ise şu hususlara yer verilm ektedir: Ya vergi, ya da enflasyon «1972 yılın ın kalkınma program ına göre, T ü rk iy e de g a y ri safi m illî hasıla, yü zde 7 artacaktır. P rogra m talep bünyesinde b âriz d eğişik lik ler gerek tirm ek ted ir, ö - z e l v e kam u sektörü harcam aları n in kısıtlanm ası, fa k a t sabit ya tı rım ların yüzda 23 arttırılm ası öngörülm ektedir yılının stoklarda k a yd ettiği b irik im in de azal ması beklenm ektedir. Y in e p rogram a göre, kam u sek törü sarfiyatı, 1972 de m evcu t fiy a tla rla yü zd e 16, gelirle ri ise yü zde 27 artacaktır. B u şekilde kam u sektörü a çığın ın y a rıya ya kın b ir b içim d e azalm ası v e 1971 de hesaplanan g a y ri safi m illî hasılaya öre yüzde ik iye in m esi bek lenm ektedir. B u durum da verg ile rd e yü zde 46 oranında bir artış getirilm esini gerektirm ektedir yılın d a ya p ıla n y ü zd e 33 oranındaki zamdan sonra bu ik in ci artışın getirilm esi çok şüpheli görülm ektedir. G e lirle r b ek lenen şekilde artm adığı takdird e, iç den gesizlik ve enflâs yonist baskıyı bü yü k ölçü d e a rttıracak gelişm ele rin bek len d iği söylen ebilir.* 1\

13

14 BİLDİRİLER

15 Elektrik, Gemi, İnşaat, Makina, Ziraat Mühendisleri Odaları, Mimarlar Odası ve T.Ü.T.E.D. İstanbul Şubesinin ortak bildirisinden. «Personel kanunu ve yan ödemeler 50 bin teknik eleman için tam bir baskı aracı haline gelmiştir.» «Personel kanunu içinde, teknik eleman ücretleri 8 yıldır değişmeyen çok düşük bir düzeyde dondurulmuş, buna karşılık, yan ödemelerle bu durumun hemen düzeltileceği daha 1970 yılında yetkililer tarafından ifade edilmiştir. Oysa aradan geçen iki buçuk yıl içinde, yan ödemelerin verilmesi şöyle dursun, artan hayat pahalılığıyla, ücretler fiilen % 45 daha düşürülmüştür.» «Son olarak büyük bir gürültüyle ilân edilen yan ödemeler, ortalama % 15 civarında bir artış getirerek, 1970 yılından bu yana % 45 oranında artan hayat pahalılığı karşısında, bir hiç mertebesinde kalmıştır. Bu hiç mertebesindeki artış bile, suni karışıklıklara itilerek, ödenmesi geciktirilmektedir. Bir kısım teknik elemanlar yan ödemelerden hiç yararlandırılmayarak, yeni bir baskı yaratılmak istenmektedir.» «Malî imkânsızlıklar gerekçesiyle, bütün çalışanlar gibi teknik eleman hakları da verilmezken, iktidarın Parlamentoya ivedilikle şevketmiş olduğu bir kanun tasarısı, toplumun en fazla vergi ödemek durumunda olan çok küçük bir azınlığına milyarlarca liranın iade edilmesini öngörmektedir.» «Yine aynı kanun tasarısıyla, teknik elemanlar büyük bir işsizlik içindeyken, yabancı eleman istihdamı teşvik edilmektedir.» «Teknik elemanlar, personel kanunu dışına çıkartılmalı işçi niteliğinde bir statüye girmelidirler.» 14

16 Türkiye Teknik Elemanlar Derneği'nin Tarihli Basın Bülteni'nden. «18 Ağustos 1972 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 7/4821 sayılı Bakanlar Kurulunun kararnamesi yıllardır süren yan ödemeler söylentilerini teknik elemanların son umutlarını da kırarak şimdilik sonuca vardırmıştır.» «Kararnameden kamu kesiminde çalışan teknik elemanların ancak yüzde 45 i faydalanabilecek.» «Yüzde 243 artan hayat pahalılığı karşısında yan ödemeler anlamsız kalmaktadır.» «1958 yılından bu yana hayat pahalılığı yüzde 343 artmıştır yılında 5 yıl yüksek eğitim görmüş bir teknik eleman 913 lira net aylık ücretle işe başlarken aynı durumda olan bir teknik eleman bugün 1382 lira almaktadır. Bu teknik elemanın 500 lira yan ödeme alabileceğini kabul edersek eline geçecek aylık en fazla 1700 lira dolayında olacaktır. Oysa artan hayat pahalılığı karşısında bu teknik elemanın 1958 yılındaki yaşama düzeyini sağlayabilmesi için 3 bin 127 lira aylık geliri olması gerekir.» «Yan ödemelerle bundan sonraki fiat artışlarını dikkate almayan değişmez bir sistem ve sözde bir çözüm getirilmek istenmektedir.» «Bu kararnameden sonra yan ödeme masalının teknik elemanların sorunlarına sürekli hiç bir fayda getirmeyeceği kesin olarak ortaya çıkmıştır. Teknik elemanlar hergün artan hayat pahalılığı karşısında insanca bir yaşama sürdürme olanaklarını ancak sendikalaşmak, toplu sözleşme ve grev haklarını elde ederek gerçekleştirebilir ve savunabilirler.» «Mücadele sürdürülüp bu haklar elde edilinceye kadar bütün yan ödemeler, bütün zamlar birer aldatmaca olarak kalacaktır.» 15

17 % Elektrik, Fizik, Gemi, Makina, Harita, İnşaat, Kimya, Maden, Makina, Metalürji, Meteoroloji, Orman, Ziraat Mühendisleri Odaları, Mimarlar Odası, Şehir Planlama, Mimar - Mühendisleri Odası ve T.Y.T.T.C.'nin ortak bildirisinden. «Resmî İstatistiklere göre, 1963'ten bu yana, hayat pahalılığı yüzde yüzden fazla artmasına rağmen. Teknik Eleman ücretleri 1963 seviyesinde dondurulmuş, hattâ yer yer bu seviyenin de altına düşürülmüştür. Bir yandan teknik elemanların bu yöndeki ekonomik istekleri, senelerden beri, gelen bütün iktidarlarca, bütçede para yok gerekçesiyle devamlı olarak ertelenirken, öte yandan sadece 1970 senesi içinde. Sanayileşme ve kalkınma konusundaki teknik hizmetler için yerli teknik elemanlara ödenen toplam ücret 237 milyon lirada kalırken, yabancılara ödenen ücret yaklaşık olarak bunun 5 misline ulaşmıştır.» «D.P.T.'nin hazırlamış olduğu son teşvik tasarısının 5 / f maddesi aynen şöyledir : f. Yabancı teknik personel «Genel teşvik tablosunun bir ve ikinci derecelerindeki yerli teşebbüsler, istihdam ettikleri yerli personel sayısının % 5'i oranından fazla olmamak üzere yabancı uyruklu teknik personeli, bu kanunda adı geçen mercilerden ayrı bir izne tabi olmaksızın istihdam edebilirler ve bunlarla ilgili harcamalar gelir ve kurumlar vergisi matrahından bir kat fazlası ile indirilir.» 16

18 I «Örneğin, 1000 kişilik bir işletme, bu tasarıya göre 50 yabancı teknik personel çalıştırabilir. Çöl zamlarıyla birlikte, (Yurdumuz, yabancılar için çöl kabul edildiğinden, her yabancı bu zammı alır.) Bir yabancı personelle ilgili ödemeler, aylık en az 2 bin dolar, yani 30 bin liradır. 50 kişi için, en az aylık 1,5 milyon, yıllık 18 milyon lira ödeme yapılacak demektir. Bu miktarın bir kat fazlasıyla, yani 36 milyon lira olarak gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülmesinin, bu vergilerin söz konusu işletmelerce hiç ödenmeyeceği anlamına geldiği apaçık ortadadır.» Kendi doğal kaynaklarımıza ve kendi insan gücümüze dayalı bir sanayileşme ve kalkınma politikası izlenmelidir.» Elektrik, Gemi, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odalarının tarihli Basın Bülteninden. «Kendi gücümüze dayanarak ulusumuzun mutluluğu, refahı ve ülkem i zin kalkınması için çalışmak, üretici, çağdaş bilim ve yaratıcı tekniğin uygulayıcısı olmak, teknik elemanlarımızın gerçek özlemidir.» «Ancak, bu yolla, her geçen gün yaygınlaşan işsizliğe çare bulunabilir. «Halkımızın mutluluk ve refahı sağlanabilir. Ancak, bu doğrultudaki sanayileşme ve kalkınma hareketi içinde Teknik Elemanlar gerçek üretici yerini alabilir, çağdaş bilim ve yaratıcı tekniğin uygulayıcısı olabilirler.» «Oysa, yurt kalkınmasını ulusal çıkarlar doğrultusunda gerçekleştirecek yeterli güce sahip olan teknik elemanlarımız, işsiz bırakılarak yabancı ülkelere göç etmeye zorlanırken, önemli yatırımların araştırma, projelendirme ve uygulamalarıyla ilgili işler yabancı şirketlere verilm ektedir.» 17

19

20 teknik işgücü göçü ve teknik hizmet ithali

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mayıs 2012 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesinin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz ve ülkemiz sanayiinin içinde bulunduğu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Temmuz 213 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 213 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %24,3

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2011 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %14,1

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Sunu planı. Sunu Planı. Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri. 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri

Sunu planı. Sunu Planı. Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri. 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri YÖNETİCİ ÖZETİ Sunu planı Sunu Planı Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri 9-11 Tekstil ve Hazır Giyim İstihdamı 12 İşyeri Sayısı 13 Sektörün

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 12. Ko ya ı imalat sanayi yıldır gözlem altı da: İ alat sa ayi güven endeksi nasıl hesapla ıyor:

HABER BÜLTENİ Sayı 12. Ko ya ı imalat sanayi yıldır gözlem altı da: İ alat sa ayi güven endeksi nasıl hesapla ıyor: HABER BÜLTENİ 02.04.2015 Sayı 12 Ko ya a ayi Odası (KSO ve Türkiye Eko o i Politikaları Araştır a Vakfı TEPAV iş irliği de gerçekleştirile Konya İ alat Sa ayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye i, yerel düzeyde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 211 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17,1

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %33,7 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR Bu proje, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve raporu Sn. Dr. Özgür Dirim Özkan ve Sn. Oğuzhan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi T ü r k iy e V. T a r ım E k on om isi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Eminim AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi i. Bülent GÜRBÜZ Orhan YAVUZ Uludağ Üniversitesi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016 MART 2016 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri Nisan 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Nisan 14 Nisan 15 Değişim % Ocak-Nisan 14 Ocak-Nisan 15 Değişim % Konya 140.853

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION

BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION ARAŞTIRMA DİZİSİ 2004/1 TÜRKİYE GENELİ VE İSTANBUL İÇİN 4 KİŞİLİK AİLENİN ASGARİ GEÇİM HARCAMASI Sendikamız 4 kişilik bir

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ AĞUSTOS OCAK-AĞUSTOS KONYA 106.344 109.065

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri Mayıs 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Mayıs 14 Mayıs 15 Değişim % Ocak-Mayıs 14 Ocak-Mayıs 15 Değişim % Konya 143.645

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2012 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ R E V IE W O F T H E F A C U L T Y O F FO R E ST R Y,

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Temmuz 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %5,4 İTHALAT

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı