Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302

2

3 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

4 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies AP Mbps g Kablosuz Eriþim Noktasý / Tekrarlayýcý / Köprü cihazýnýn kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kýlavuzu okuyunuz. Bu bilgilerin dikkate alýnmamasý halinde AirTies'ýn sorumluluk kabul etmeyeceðini, cihazýn garanti kapsamý dýþýnda kalacaðýný unutmayýnýz. Kullaným kýlavuzu cihazýnýzý bilinçli ve güvenli kullanmanýzý saðlayan önemli bir kaynak olduðundan mutlaka saklayýnýz. Güvenlik ve Bakým Taþýma sýrasýnda cihazýnýz, aksamlarýna zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalýdýr. Cihazýnýzý sadece orijinal elektrik adaptörü ile çalýþtýrýnýz. Bu adaptör 220 V þehir elektriði ile çalýþýr; 110 Volt'luk bir prize takmayýnýz. Cihazýn LAN (Yerel að) portunu PSTN (Türk Telekom) þebekesine baðlamayýnýz. Bir arýza meydana geldiðinde cihazý açmayýnýz veya sökmeyiniz AirTies Destek Hattý'ný arayarak arýzayý bildiriniz. Bir elektrik þoku tehlikesinden korunmak için cihazý sývý temasýndan koruyunuz, nemli bir ortama maruz býrakmayýnýz ve yýldýrým ihtimali olan fýrtýnalý havalarda cihaza baðlý telefonlarý kullanmayýnýz. Gaz kaçaðý ihbarý durumu varsa cihazý kullanmayýnýz, fiþe takmayýnýz ve fiþten çýkarmayýnýz. Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayýnýz. Ürünün üzerinde oluþabilecek tozlarý da kuru bir toz beziyle alýnýz. Cihazýn dýþ yüzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Ýçindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakým önerilmez. Baðlantý ve montaj için bu kýlavuzun devamýndaki ilgili bilgiler takip edilmelidir. Cihazýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tespit edilen ortalama kullaným ömrü 7 yýldýr.

5 ÝÇÝNDEKÝLER 1.Giriþ Temel Özellikler Minimum Sistem Gereklilikleri Paket içeriði Üstten görünüþ Kablolama Kurulum hazýrlýklarý WindowsXP iþletim sistemi olan bilgisayara yerel IP adresi atama Windows98 iþletim sistemi olan bilgisayara yerel IP adresi atama Windows2000 iþletim sistemi olan bilgisayara yerel IP adresi atama Kurulum Ayarlarý IP Ayarlarý Kablosuz Að Kablosuz Að Ayarlarý Çalýþma Modu Seçimi Eriþim Noktasý Cihazý Olarak Ayarlar Tekrarlayýcý olarak ayarlar Köprü olarak ayarlar Güvenlik Ayarlarý WPA Güvenlik Ayarlarý WPA2 Güvenlik Ayarlarý WEP Güvenlik Ayarlarý Eriþim Denetimi Yönetim Araçlar Fabrika Ayarlarýna Alma Teknik Özellikler Fiziksel özellikler Diðer Bilgiler...24 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 1

6 1. Giriþ AirTies AP-302 IEEE802.11b/g standartlarýna uygun, 54 Mbps hýzýnda kablosuz veri iletiþimi saðlayan, Kablosuz Eriþim Noktasý (Access Point), Tekrarlayýcý (Repeater) veya Köprü (Bridge) olarak kullanýlabilen bir kablosuz iletiþim cihazýdýr. Kablolu bir modeme AP-302'yi Ethernet portundan baðlayarak kablosuz bir yerel að oluþturabilir, kablosuz özelliðe sahip bilgisayarlarýn Internet'e kablosuz olarak eriþimini saðlayabilirsiniz. AP-302 tekrarlayýcý olarak kullanýldýðýnda ise kablosuz aðýn kapsama alanýný geniþletmeyi saðlar. Bunun için AirTies Mesh Teknolojisi 'nden yararlanýr. AirTies Mesh Teknolojisi ile çok katlý ya da betonarme yapýlarda, geniþ alanlarda ortaya çýkan sinyal zayýflamasý ve kapsama alaný sorunlarý çözülür. AP-302 kullanýlarak iletiþim kalitesinden ödün vermeden kablosuz kapsama alaný azami ölçüde geniþletilebilir. Bilgisayarlar en iyi sinyal aldýklarý AP-302'ye baðlanýr ve AirTies Mesh Network üzerinden modeme ya da kablolu bilgisayar aðýna ulaþýr. Bu þekilde, kablosuz kapsama alaný azami ölçüde geniþletilirken ayný zamanda duvarlarýn kablosuz sinyalleri zayýflatma etkisi giderilmiþ olur. AP-302'ler köprü olarak kullanýldýðýnda ise sadece Ethernet arayüzü olan yazýcý ya da masaüstü bilgisayar gibi cihazlarýn kablosuz aða dahil olmalarýný saðlar. 2 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

7 1.1. Temel Özellikler b/g uyumlu, 54Mbps hýzýnda Kablosuz Eriþim Noktasý (Access Point), Köprü (Bridge) ve Tekrarlayýcý (Repeater) Yaygýn olarak kullanýlan b ve g cihazlar ile ve Centrino laptop'larla tam uyumluluk Kapsama alaný problemleriyle karþýlaþýlabilen geniþ alanlarda ve beton binalarda kapsama alanýný arttýran AirTies Mesh Teknolojisi desteði Kablosuz köprü (Wireless Bridge) özelliði sayesinde Ethernet çýkýþlý bir cihazý kablosuz aða dahil etme imkaný WPA2, WPA, WEP ve 802.1x standartlarý desteði sayesinde geliþmiþ güvenlik özellikleri Dýþ mekanlarda 400, iç mekanlarda 100 metreye varan eriþim mesafesi En son çip teknolojileri sayesinde yüksek performans Auto MDI/MDIX özelliði ile düz veya çapraz Ethernet kablosunu otomatik algýlama DHCP server sayesinde otomatik IP adresi daðýtma Kullanýmý kolay web tabanlý kullanýcý arayüzü Web arayüzü ile yazýlým (firmware) güncellenmesi Türkiye'de bulunan Airties AR-GE ekibinden mühendislik desteði Kesintisiz teknik destek: 7 gün 24 saat AirTies Teknik Destek Hattý AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 3

8 1.2. Minimum Sistem Gereksinimleri Kurulum ve ayarlarýnýn yapýlabilmesi için Ethernet kartý ya da kablosuz að adaptörü olan, herhangi bir Windows versiyonu veya Unix, Linux, Mac iþletim sistemi yüklü bir bilgisayar gereklidir. Sürekli çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bilgisayara baðlý olmasýna gerek yoktur Paket içeriði 1 AP Mbps g Kablosuz Eriþim Noktasý / Tekrarlayýcý / Köprü 2 Ethernet kablosu 3 Güç adaptörü 4 Kullaným kýlavuzu ve Garanti Belgesi 4 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

9 1.4. Üstten görünüþ LED IÞIK DURUM Power WLAN LAN Yeþil Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor AP-302 çalýþmaktadýr AP-302 çalýþmamaktadýr Kablosuz að kurulmuþtur ve aktiftir Kablosuz að üzerinden data alýþ-veriþi sürmektedir Kablosuz að çalýþmamaktadýr LAN portundan bir cihaz baðlýdýr LAN portundan data alýþveriþi sürmektedir LAN portundan baðlantý yoktur AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 5

10 2. Kablolama AP-302'in doðru kablolamasý aþaðýda gösterilmiþtir. Port LAN Power Arayüz 10/100 Ethernet portu (auto MDI/MDIX); yerel aða baðlanýr 5V DC; güç adaptörüne baðlanýr 3. Kurulum hazýrlýklarý AirTies AP-302 cihazýnýn DHCP özelliði fabrika ayarlarýnda etkin olmadýðýndan kurulum ayarlarý için baðlanan bilgisayara IP adresi atamasý yapamaz. Bunun için baðlanan bilgisayara IP adresinin elle verilmesi gereklidir. Kurulum ayarlarýnýn kablosuz deðil, kabloyla baðlanan bir PC'den yapýlmasý gerekir WindowsXP iþletim sistemi olan bilgisayara yerel IP adresi atama WindowsXP masaüstünün sað alt köþesinde bulunan Yerel Að Baðlantýsý (Local Area Connection) ikonunun üzerine çift týklayarak "Yerel Að Baðlantýsý Durumu" penceresi açýlýr. 6 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

11 AirTies AP-302 cihazýnýn DHCP özelliði fabrika ayarlarýnda etkin olmadýðýndan kurulum ayarlarý için baðlanan bilgisayara IP adresi atamasý yapamaz. Bunun için baðlanan bilgisayara IP adresinin elle verilmesi gereklidir. Kurulum ayarlarýnýn kablosuz deðil, kabloyla baðlanan bir PC'den yapýlmasý gerekir. "Yerel Að Baðlantýsý Durumu" penceresinde "Özellikler" (Properties) düðmesine týklanarak "Yerel Að Baðlantýsý Özellikleri" baþlýklý pencere açýlýr. Açýlan "Internet Protokolü (TCP/IP) Özellikleri" baþlýklý pencerede "IP adresi" alanýna ve "Subnet Mask" alanýna deðerleri yazýlýr. Cihazýn IP adresi olduðundan x aralýðýndan bir IP adresi verilmesi zorunludur.daha sonra "Tamam" (OK) düðmesine basarak bu deðerler kabul edilir. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 7

12 3.2. Windows98 iþletim sistemi olan bilgisayara yerel IP adresi atama Masaüstünüzde bulunan Að Komþularý (Network Neighbourhood) ikonuna sað tuþla týklayarak, karþýnýza çýkan menüden Özellikler (Properties) alt menüsünü seçiniz. Að Baðlantýlarý özellikleri ekranýnda yer alan TCP/IP týklanarak Özellikler(Properties) düðmesine basýlýr. Açýlan "Internet Protokolü (TCP/IP) Özellikleri" baþlýklý pencerede "IP adresi" tab'inde "IP adresi" alanýna ve "Subnet Mask" alanýna deðerleri yazýlýr. Cihazýn IP adresi olduðundan x aralýðýndan bir IP adresi verilmesi zorunludur. Daha sonra "Tamam" (OK) düðmesine basarak bu deðerler kabul edilir 8 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

13 3.3.Windows2000 iþletim sistemi olan bilgisayara yerel IP adresi atama Masaüstünüzde bulunan Að Komþularý (Network Neighbourhood) ikonuna sað tuþla týklayarak, karþýnýza çýkan menüden Özellikler (Properties) altmenüsünü seçiniz. Karþýnýza gelen pencerede Yerel Að Baðlantýsý (Local Area Connection) ikonuna sað tuþla týklayarak Özelikler (Properties) alt menüsünü seçiniz Að Baðlantýlarý özellikleri ekranýnda yer alan TCP/IP týklanarak Özellikler(Properties) düðmesine basýlýr. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 9

14 Açýlan "Internet Protokolü (TCP/IP) Özellikleri" baþlýklý pencerede "IP adresi" alanýna ve "Subnet Mask" alanýna deðerleri yazýlýr. Cihazýn IP adresi olduðundan x aralýðýndan bir IP adresi verilmesi zorunludur. Daha sonra "Tamam" (OK) düðmesine basarak bu deðerler kabul edilir. 4. Kurulum Ayarlarý AP-302'nin kurulumu için Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape gibi bir web tarayýcý penceresi aciniz. Adres kýsmýna cihazýn fabrika ayarlý adresini " " yazýp Enter'a basarak arayüze girebilirsiniz. Açýlan ilk ekranda "(Hoþgeldiniz)" aðýnýzýn ve cihazýnýzýn ayarlarýnýn özetini göreceksiniz. 10 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

15 4.1. IP Ayarlarý Yerel Að ve IP Ayarlarý menüsüne girerek AP-302'nin IP Adresi'ni, Að Maskesi'ni ve Að Geçidi'ni deðiþtirebilirsiniz. Bu alanlar için geçerli olan doðru deðerleri Að yöneticinizden öðrenebilirsiniz. Uyarý! AP-302'nin IP adresini deðiþtirdiðinizde, AP-302'ye tekrar eriþmek için tanýmladýðýnýz yeni IP adresini kullanmalýsýnýz 4.2. Kablosuz Að "Kablosuz Að" menüsünü seçtiðinizde AP-302'ye baðlý kablosuz cihazlarýn listesini göreceksiniz. Cihazýn MAC adresinin solundaki "Engelle" kutucuðunu iþaretleyerek bu cihazýn AP-302'ye baðlanmasýný engelleyebilirsiniz. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 11

16 Kablosuz Að Ayarlarý Kablosuz Að menüsü altýndaki Kablosuz Að Ayarlarý'na týklayarak Kablosuz Að Ayarlarý baþlýklý ekraný açýnýz. Burada kablosuz aðýnýzýn ayarlarýný yapabilirsiniz: Kablosuz að etkin seçeneði ile, AP-302'de kablosuz yayýný kapatabilir ya da açabilirsin SSID Gizle seçeneði ile kablosuz yayýn adýnýzý ( SSID) gizleyebilirsiniz. Kablosuz Að Adý bölümünden kablosuz aðýnýza bir isim verebilir AP-302'yi bu isimle yayýn yapacak þekilde ayarlayabilirsiniz, Kanal, AP-302'nin yayýn yapacaðý kanalý (frekans) seçebilirsiniz, Ýletiþim hýzý, AP-302'nin kablosuz iletiþim hýzýný ayarlayabilirsiniz, "Otomatik" olarak býrakmanýz tavsi edilir, Mod, AP-302'nin çalýþacaðý kablosuz modu seçebilirsiniz, Anten Çýkýþ Gücü, AP-302'nin çýkýþ gücünü ayarlayabilirsiniz, çýkýþ gücünü azaltmanýz halinde kablosuz kapsama alanýnýz azalacaktýr Çalýþma Modu Seçimi AP-302 bir " 3'ü 1 arada" cihaz olduðundan, eriþim noktasý, tekrarlayýcý (Mesh) ya da köprü olarak kullanýlabilir. Hangi iþlevle (modda) kullanýlacaðýný seçmek için Kablosuz Að menüsü altýndaki Çalýþma Modu'na týklayarak Çalýþma Modu Seçimi baþlýklý ekraný açýnýz. 12 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

17 Burada cihazý çalýþtýrmak istediðiniz çalýþma modunu seçip "Kaydet" tuþuna basýnýz Uyarý: AP-302'de fabrika ayarlarý olarak WPS özelliði etkinleþtirilmiþ olarak gelir ve WPS etkin haldeyken "Eriþim Noktasý" modu dýþýnda baþka bir çalýþma modu seçemezsiniz. Diðer modlarý seçebilmeniz için "Kablosuz Ayarlar" menüsünden WPS özelliðini devre dýþý býrakmanýz gerekmektedir Eriþim Noktasý Cihazý Olarak Ayarlar Baþka bir çalýþma modu seçilmediði sürece AP-302 bir eriþim noktasý cihazý olarak çalýþýr. AP-302'yi bir ADSL modeme, kablo modeme veya yerel bilgisayar aðýnýza Ethernet portundan baðlayýnýz.eriþim noktasý cihazý olarak örnek kullanýmý aþaðýdaki çizimde gösterilmiþtir. Bilgisayarýnýzda b veya g standartlarýna uygun Kablosuz Eriþim Kartý' nýn yüklenmiþ olup olmadýðýndan emin olunuz. Bilgisayarýnýzda kurulu deðilse öncelikle bunun kurulumunu gerçekleþtiriniz. AP-302'nin donaným baðlantýlarýný bir önceki bölümde anlatýldýðý gibi yaparak cihazýnýzý çalýþýr vaziyete getiriniz. AP-302'ye kablosuz baðlanacak bilgisayarýnýzdaki kablosuz eriþim kartýnýzýn hizmet programýný ("Intel Proset" veya Windows'un "Wireless Network Connection" programlarý gibi) çalýþtýrarak "Kablosuz Aðlarý Görüntüle" sayfasýnda að taramasý yapýp, SSID'si yani kablosuz að adý "AIRTIES_AP-302" olan aða baðlanýnýz (SSID'yi deðiþtirmiþ iseniz kendi verdiðiniz isimli eriþim noktasýna baðlanýnýz). Bu, AP-302 tarafýndan oluþturulan kablosuz aðdýr. Windows bilgisayarýnýzýn sað-alt köþesinde yer alan kablosuz að ikonuna çift kliklediðinizde açýlan "Kablosuz Aðlara Baðlantý Durumu" (Wireless Network Connection Status) baþlýklý pencerede "Kablosuz Aðlarý Görüntüle" (View Wireless Networks) düðmesine bastýðýnýzda aþaðýdaki sonuç ekraný açýlýr. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 13

18 Tekrarlayýcý olarak ayarlar Kablosuz Að menüsü altýndaki Çalýþma Modu menüsüne girerek, çalýþma modu olarak "Mesh" i seçiniz. AP-302'nin tekrarlayýcý olarak kullanýmý aþaðýdaki diyagramda gösterilmiþtir. AP-302 WUS-300 INTERNET AP-302 PCC-2 125Mbps Phone Line / ADSL RT-211 PCC-2 WUS AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

19 AirTies Mesh Teknolojisi sayesinde betonarme yapýlarda sýklýkla rastlanan kablosuz sinyallerin kaybolmasý veya zayýflamasý ile kýsýtlý kapsama alaný sorunlarý çözümlenir. Sistem, bir kablosuz AirTies modem ile AirTies AP-302 cihazlarýndan oluþur. mesh modunda çalýþan AP-302'ler birbirleriyle ve kablosuz AirTies modem ile Mesh protokolü aracýlýðýyla iletiþim kurarlar. Bilgisayarlar, otomatik olarak kendilerine en yakin eriþim noktasý cihazýna baðlanýrlar. Aradaki diðer eriþim noktalarýnýn üzerinden de sonunda AirTies modem ile iletiþim kurulur. Bu þekilde kablosuz kapsama alaný geniþletilir. Çalýþma modu olarak "MESH" modunu seçiniz. "Mesh Ayarlarý" baþlýklý sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu baþlýk artik Kablosuz Ayarlarý menüsü altýnda da görülecektir. 15 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

20 Bu ekranda AP-302'nin baðlanabileceði mevcut eriþim cihazlarýnýn ve tekrarlayýcýlarýn listesi vardýr. Baðlanmak istediðiniz eriþim noktasýnýn veya tekrarlayýcýnýn yanýndaki kutucuðu iþaretleyiniz. Bu eriþim noktasýnýn aþaðýdaki "Baðlanýlacak Eriþim Noktalarý" baþlýklý listede belirdiðini göreceksiniz. Kaydet tuþuna basarak AP-302'nin mesh ayarlarýný tamamlayýnýz. Uyarý!: Mesh Network oluþturabilmeleri için tekrarlayýcýlarýn ve eriþim noktasýnýn ayný kanalda çalýþmasý ve birbirlerini en az -70dBm sinyal gücünde (Yukarýdaki ekran görüntüsünde bu deðer -49 dbm'dir. -49 dbm oldukça iyi bir sinyal seviyesidir) görmeleri gereklidir. AP-302 ile Mesh Network kuracaðýnýz eriþim noktasýnda da ayný ayarlarýn yapýlmasý gerekmektedir. Örneðin RT-211 ve AP-302 kullanarak MESH network kurmak için her iki cihazda da Mesh ayarlarýnýn yapýlmasý gerekir. Aþaðýda RT-211'de ayarlarýn yapýlacaðý ekran gösterilmiþtir Kablosuz Að menüsü altýndaki Çalýþma Modu menüsüne girerek, çalýþma modu olarak "Mesh" i seçiniz. Uyarý: AP-302'de fabrika ayarlarý olarak WPS özelliði etkinleþtirilmiþ olarak gelir ve WPS etkin haldeyken Mesh modunu seçemezsiniz. Mesh modunu seçebilmeniz için "Kablosuz Ayarlar" menüsünden WPS özelliðini devre dýþý býrakmanýz gerekmektedir. AP-302'nin tekrarlayýcý olarak kullanýmý aþaðýdaki diyagramda gösterilmiþtir. Burada "Köprü/Tekrarlayýcý baðlantýlarýný etkinleþtir" kutucuðu iþaretlendikten sonra ayarladýðýnýz AP-302 cihazýnýn yanýndaki kutucuk iþaretleyerek "Kaydet" tuþuna basýnýz. RT-211 ve AP-302 cihazlarýný birbirine tanýtmýþ oldunuz. AP-302, RT-211'in sinyalinin zayýfladýðý noktalarda, sinyali güçlendirecek ve bu sayede kapsama alanýný arttýracaktýr. Bilgi!: MESH yapýsýndaki bir kablosuz aðda sadece WEP þifrelemesi kullanýlabilir. Kablosuz Güvenlik bölümünde ayrýntýlý bilgi bulabilirsiniz. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 16

21 Köprü olarak ayarlar AP-302'nin (printer'a baðlý olan) köprü olarak kullanýmý aþaðýdaki diyagramda gösterilmiþtir. Kablolu cihazý (printer gibi) AP-302'nin LAN portuna Ethernet kablosu ile baðlayýnýz. Bu þekilde cihazý kablosuz aða dahil edebilirsiniz. Kablosuz Að menüsü altýndaki Çalýþma modu menüsüne girerek, çalýþma modu olarak "Köprü" modunu seçiniz ve "Kaydet" tuþuna basýnýz. Uyarý!: AP-302 köprü modunda iken kablosuz yayýn yapmaz. AP-302'yi köprü modunda ayarlamak/kullanabilmek için AP-302'ye kablo ile baðlý olmanýz gerekir. Çalýþma modu olarak "köprü" seçildiðinde "Eriþim Noktalarý Listesi" baþlýklý sayfaya yönlendirileceksiniz. ayný zamanda "Eriþim Noktalarý Listesi", Kablosuz Aðlar menüsü altýnda bir menü olarak da belirecektir.

22 Bu ekranda AP-302 köprünün baðlanabileceði mevcut kablosuz eriþim noktalarýnýn cihazlarý listelenecektir. Baðlanmak istediðiniz eriþim noktasýnýn yanýndaki kutucuðu iþaretleyerek "Kaydet"e týklayýnýz Güvenlik Ayarlarý Güvenlik ayarlarýnýn yapýlmasý kablosuz iletiþimin saðlanmasý için þart deðildir. Ancak bilgi güvenliðinin büyük önem kazanmasý dolayýsýyla aþaðýdaki güvenlik ayarlarýndan size uygun olan birini yapmanýz tavsiye olunur. WPA, WPA2 ve WEP kablosuz þifreleme protokolleri, AP-302 cihazýyla kablosuz terminal arasýnda süren veri trafiðinin bir baþkasý tarafýndan dinlenmesi durumunda çözülememesi için þifrelemeye yarar. MAC adres filtreleme ise, AP-302 ile sadece önceden tanýmlanan yetkili bilgisayarlarýn veri alýþ-veriþi yapabilmesini saðlarken; yetkili / tanýmlý olmayan yabancý bilgisayarlarýn cihaza ulaþmasý engellenir. Kablosuz güvenlik için hem MAC adres filtrelemenin, hem de WPA, WPA2 veya WEP kablosuz þifreleme protokollerinden birinin aktive edilmesi tavsiye edilir. 18 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

23 WPA Güvenlik Ayarlarý WPA (Wifi Protected Access) þifreleme standardý en modern güvenlik standardlarýndan biri olup son derece güvenlidir. AirTies kablosuz ürünlerinin tümü ve yeni çýkan g protokolüne uygun kablosuz iletiþim cihazlarý WPA standardýný destekler. Kablosuz aðýnýzda WPA kullanmak istiyorsanýz, aðýnýzdaki tüm kablosuz adaptörlerin WPA'yý desteklemesi gerekmektedir. "Kablosuz Güvenlik" bölümünde "WPA" kutusunu iþaretleyiniz. "PSK þifresi" seçeneðini iþaretleyerek "Þifre" bölümüne, unutmayacaðýnýz, en az 8 en fazla 63 karakterden oluþan bir þifre girerek ( örneðin: airtiesarge2007) "Kaydet" tuþuna basýnýz. Þifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek þekilde hem harf hem de rakamlardan oluþmasýna dikkat ediniz. "AirTies AP-302 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve da WPA'yý aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir WPA2 Güvenlik Ayarlarý IEEE i güvenlik standardý ile tanýmlanmýþ olan WPA2 en güncel þifreleme metodudur. Kablosuz aðýnýzda WPA2 þifreleme methodunu kullanmak istiyorsanýz aðýnýzdaki kablosuz adaptörlerin hepsinin WPA2 standardýný desteklemesi gerekmektedir. Centrino platformu notebook kullanýyorsanýz, WPA2 kullanabilmek için Microsoft XP iþletim sisteminizin WPA2 güncellemelerini yükleyiniz ( ). "Kablosuz Güvenlik" bölümünde "WPA2" kutusunu iþaretleyiniz. "PSK þifresi" seçeneðini iþaretleyerek "Þifre" bölümüne, unutmayacaðýnýz, en az 8 en fazla 63 karakterden oluþan bir þifre girerek ( örneðin: airtiesarge2007) "Kaydet" tuþuna basýnýz. Þifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek þekilde hem harf hem de rakamlardan oluþmasýna dikkat ediniz. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 19

24 AirTies AP-302 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda da WPA2'yi aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir WEP Güvenlik Ayarlarý AirTies AP-302, WPA'in yaný sýra WEP (Wired Equivalent Privacy) þifreleme standardýný da destekler; dolayýsýyla eðer kablosuz aðýnýzda bulunan bazý cihazlar WPA'yý desteklemiyorsa WEP þifrelemenin kullanýlmasý tavsiye edilir. AP-302 cihazýnýz eðer bir MESH Network yapýsýnda kullanýlýyorsa, yani MESH aracýlýðýyla mesh modda çalýþan baþka cihazlarla iletiþim kuruyorsa, yalnýzca WEP þifreleme metodu kullanýlabilir. "Kablosuz Güvenlik" bölümünde "WEP" kutusunu iþaretleyiniz. 20 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

25 "Kablosuz WEP þifrelemesini etkinleþtir" kutusunu iþaretledikten sonra þifre alanýna seçiminize göre; 64 bit hexadecimal (0-9 ve A, B, C, D, E, F harflerinden oluþan sayý sistemi) 10 karaktere kadar; Ör: "4321abcdef" 64 bit ASCII (tüm rakamlar ve harflerden oluþan) 5 karaktere kadar; Ör: "sifre" 128 bit hexadecimal (0-9 ve A, B, C, D, E, F harflerinden oluþan)26 karaktere kadar; Ör: "12a34b56c78d90e123456f7890" 128 bit ASCII (tüm rakamlar ve harflerden oluþan) 13 karaktere kadar; Ör: "kablosuzsifre" AirTies AP-302 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda da WEP'i aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir Eriþim Denetimi Kablosuz Að altýndaki Eriþim Denetimi menüsüne týklayýnýz. Açýlan ekranda AP-302'ye baðlanmasýna müsaade edilen cihazlarýn fiziksel MAC adreslerini girebilirsiniz. Müsaade verilenler dýþýnda baþka bir istemci AP-302'ye baðlanamaz. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 21

26 Ýzin Verilen Kullanýcýlar listesi altýnda girilen MAC adresleri listelenir. Sil'e basarak buradan istemciyi kaldýrabilirsiniz. Yeni bir izinli istemci ilave etmek için MAC adresini yazarak Ekle tuþuna basýnýz. Bilgisayarýnýzýn MAC adresini öðrenebilmek için; "Baþlat" ("Start") butonuna basýnýz, Listeden "Çalýþtýr"ý ("Run") seçiniz ve açýlan pencerede "cmd" yazarak Enter'a basýnýz Açýlan Windows komut satýrýna "ipconfig /all" yazarak Enter'a basýnýz 4.6. Yönetim Fabrika ayarý olarak yönetim paneline giriþ þifresi boþtur.buraya bir þifre atayarak baþkalarýnýn bu arayüze ulaþmalarýný engellemeniz tavsiye olunur. Mevcut þifre baþlýklý ilk alana mevcut þifreyi giriniz. Ýlk kullanýmda bu þifre boþtur. Daha sonra yeni belirleyeceðimiz þifreyi 2 kez yazarak Kaydet e basýnýz. 22 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

27 4.7. Araçlar AP-302'nin web arayüzünde bazý ileri yönetim araçlarý vardýr: Yeniden baþlat, Fabrika ayarlarýna dön, Ayarlarý Yedekle /Geri Yükle ve Yazýlým güncelle. Yeniden Baþlat ile cihazýnýzý kapatýp açarsýnýz. Fabrika Ayarlarýna Dön ile yapmýþ olduðunuz tüm ayar deðiþikliklerini sýfýrlayarak fabrika ayarlarýna dönersiniz (Reset gibi). Ayarlarý Yedekle /Geri Yükle: Cihazýn ayarlarýný yedeklemek veya daha önce yedeklediðiniz ayarlarý geri yüklemek için bu düðmeyi kullanabilirsiniz. AirTies tarafýndan zaman zaman geliþen müþteri ihtiyaçlarý doðrultusunda yeni "firmware" denilen cihaz yazýlýmý yayýnlanýr. En güncel firmware'i web sitesinden bilgisayarýnýza indirerek Araçlar ekranýndaki Yazýlým Güncelle düðmesine týklayýnýz. Yazýlým Güncellemesi baþlýklý ekranda Browse (ya da Araþtýr) düðmesine basarak indirdiðiniz güncel yazýlýmý bilgisayarýnýzda bulunuz. Sonra "Güncelle" düðmesine basýnýz. AP-302 cihazýnýzýn yazýlým versiyonunu web arayüzüne ilk giriþinizde karsýnýza çýkan "Hoþ geldiniz" sayfasýnda görebilirsiniz. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 23

28 4.8. Fabrika Ayarlarýna Alma AP-302 açýk konumda iken alt tarafýnda bulunan reset deliðine 5 sn basýlý tuttuðunuzda AP-302 fabrika ayarlarýna döner. Uyarý! AP-302'yi fabrika ayarlarýna aldýðýnýzda yapmýþ olduðunuz tüm ayarlar (Þifreleme, IP deðiþikliði ) silinecektir. 5. Teknik Özellikler Portlar: 1 Ethernet portu (10/100; auto MDI/MDIX), 5V DC güç giriþi Kablosuz Çýkýþ Gücü: 19dBm EIRP Kablosuz güvenlik: WPA (802.1x, TKIP, PSK), WPA2 (IEEE802.11i, AES, CCMP), WEP (64/128 bit), MAC filtreleme, SSID gizleme Kablosuz standardlar: IEEE b, g, d, e ve i standardlarý ile uyumlu. LED'ler: Power, WLAN, LAN Kablosuz iletiþim hýzlarý: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48, 54Mbps (otomatik ayarlý) Frekans: ETSI 2400MHz ile MHz aralýðý (3'u örtüþmeyen 13 kanal) Güç: Harici 5V güç adaptörü Montaj: Duvara monte ya da masaüstü kullaným Reset düðmesi ile fabrika ayarlarýna dönüþ imkaný 6. Fiziksel özellikler Boyutlar: 90x70x25 mm özel tasarým Aðýrlýk: 150 gr Güç giriþi: 5Volt DC Çalýþma sýcaklýðý: 0 C - 55 C Nem: %10 - %90 24 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

29

30

31

32 Garanti Belgesi Garanti Belgesi No: Belge Ýzin Tarihi : Bu belgenin kullanýlmasýna; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve Kanun'a dayanarak yürürlüðe konulan Garanti belgesi Uygulama esaslarýna dair teblið uyarýnca, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ye Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir. TASARLAYAN VE ÜRETÝMÝNÝ YAPTIRAN FÝRMA Ünvan Adres Telefon Faks : AirTies Kablosuz iletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A, Þ, : Büyükdere Caddesi No:103 Kat:5 Mecidiyeköy - Ýstanbul : : Firma Yetkilisinin Ýmzasý ve Kaþesi YETKÝLÝ SATICI Ünvan Adres Telefon : Faks : Fatura Tarihi ve No : Tarihi imza ve Kaþe : Marka Model Ýrsaliye No : : : : : Teslim Tarihi ve Yeri : Bandrol ve Seri No : Azami Tamir Süresi : 30 Ýþ Günü AirTies Uygulamasý : 2 Ýþ günü Garanti Süresi : 3 Yýl YM.AP.302.UM.TR.D00REV

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router Kullanım kılavuzu Air 4450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GIRIŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway Kullanım kılavuzu Air 6372 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri 4 1.2 Kutu içeriği 4

Detaylı

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Air 5340: 150 Mbps Kablosuz ADSL2+Kablosuz Modem yaşam Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım

Detaylı

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341 Kablosuz yaşam Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5341 7/24 destek hattı 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri 4 1.2 Kutu

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 5450

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 5450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri

Detaylı

Kablosuz yaşam. 3G Kablosuz Router. Kullanım Kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Kolay kurulum CD si. Air 4420-3G

Kablosuz yaşam. 3G Kablosuz Router. Kullanım Kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Kolay kurulum CD si. Air 4420-3G Kablosuz yaşam 3G Kablosuz Router Kullanım Kılavuzu Air 4420-3G Kolay kurulum CD si 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Ü İçindekiler 1. GİRİŞ 3 1.1 Temel Özellikler 4 Port Ayarları 18 1.2. İçerik-Paneller-Gereksinim

Detaylı

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattı, 4 Ethernet) WAV-180 Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies WAV-140 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem cihazının kurulması

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 5650 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 AIRTIES NETWORK ASSISTANT 1 Minimum Sistem Gereksinimleri 1 Yükleme 2 AirTies Network Assistant Uygulamasının

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet)

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 5443 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 AIRTIES NETWORK ASSISTANT 1 Minimum Sistem Gereksinimleri 1 Yükleme 2 AirTies Network Assistant Uygulamasının

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem AR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının kurulması

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı