Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302

2

3 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

4 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies AP Mbps g Kablosuz Eriþim Noktasý / Tekrarlayýcý / Köprü cihazýnýn kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kýlavuzu okuyunuz. Bu bilgilerin dikkate alýnmamasý halinde AirTies'ýn sorumluluk kabul etmeyeceðini, cihazýn garanti kapsamý dýþýnda kalacaðýný unutmayýnýz. Kullaným kýlavuzu cihazýnýzý bilinçli ve güvenli kullanmanýzý saðlayan önemli bir kaynak olduðundan mutlaka saklayýnýz. Güvenlik ve Bakým Taþýma sýrasýnda cihazýnýz, aksamlarýna zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalýdýr. Cihazýnýzý sadece orijinal elektrik adaptörü ile çalýþtýrýnýz. Bu adaptör 220 V þehir elektriði ile çalýþýr; 110 Volt'luk bir prize takmayýnýz. Cihazýn LAN (Yerel að) portunu PSTN (Türk Telekom) þebekesine baðlamayýnýz. Bir arýza meydana geldiðinde cihazý açmayýnýz veya sökmeyiniz AirTies Destek Hattý'ný arayarak arýzayý bildiriniz. Bir elektrik þoku tehlikesinden korunmak için cihazý sývý temasýndan koruyunuz, nemli bir ortama maruz býrakmayýnýz ve yýldýrým ihtimali olan fýrtýnalý havalarda cihaza baðlý telefonlarý kullanmayýnýz. Gaz kaçaðý ihbarý durumu varsa cihazý kullanmayýnýz, fiþe takmayýnýz ve fiþten çýkarmayýnýz. Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayýnýz. Ürünün üzerinde oluþabilecek tozlarý da kuru bir toz beziyle alýnýz. Cihazýn dýþ yüzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Ýçindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakým önerilmez. Baðlantý ve montaj için bu kýlavuzun devamýndaki ilgili bilgiler takip edilmelidir. Cihazýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tespit edilen ortalama kullaným ömrü 7 yýldýr.

5 ÝÇÝNDEKÝLER 1.Giriþ Temel Özellikler Minimum Sistem Gereklilikleri Paket içeriði Üstten görünüþ Kablolama Kurulum hazýrlýklarý WindowsXP iþletim sistemi olan bilgisayara yerel IP adresi atama Windows98 iþletim sistemi olan bilgisayara yerel IP adresi atama Windows2000 iþletim sistemi olan bilgisayara yerel IP adresi atama Kurulum Ayarlarý IP Ayarlarý Kablosuz Að Kablosuz Að Ayarlarý Çalýþma Modu Seçimi Eriþim Noktasý Cihazý Olarak Ayarlar Tekrarlayýcý olarak ayarlar Köprü olarak ayarlar Güvenlik Ayarlarý WPA Güvenlik Ayarlarý WPA2 Güvenlik Ayarlarý WEP Güvenlik Ayarlarý Eriþim Denetimi Yönetim Araçlar Fabrika Ayarlarýna Alma Teknik Özellikler Fiziksel özellikler Diðer Bilgiler...24 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 1

6 1. Giriþ AirTies AP-302 IEEE802.11b/g standartlarýna uygun, 54 Mbps hýzýnda kablosuz veri iletiþimi saðlayan, Kablosuz Eriþim Noktasý (Access Point), Tekrarlayýcý (Repeater) veya Köprü (Bridge) olarak kullanýlabilen bir kablosuz iletiþim cihazýdýr. Kablolu bir modeme AP-302'yi Ethernet portundan baðlayarak kablosuz bir yerel að oluþturabilir, kablosuz özelliðe sahip bilgisayarlarýn Internet'e kablosuz olarak eriþimini saðlayabilirsiniz. AP-302 tekrarlayýcý olarak kullanýldýðýnda ise kablosuz aðýn kapsama alanýný geniþletmeyi saðlar. Bunun için AirTies Mesh Teknolojisi 'nden yararlanýr. AirTies Mesh Teknolojisi ile çok katlý ya da betonarme yapýlarda, geniþ alanlarda ortaya çýkan sinyal zayýflamasý ve kapsama alaný sorunlarý çözülür. AP-302 kullanýlarak iletiþim kalitesinden ödün vermeden kablosuz kapsama alaný azami ölçüde geniþletilebilir. Bilgisayarlar en iyi sinyal aldýklarý AP-302'ye baðlanýr ve AirTies Mesh Network üzerinden modeme ya da kablolu bilgisayar aðýna ulaþýr. Bu þekilde, kablosuz kapsama alaný azami ölçüde geniþletilirken ayný zamanda duvarlarýn kablosuz sinyalleri zayýflatma etkisi giderilmiþ olur. AP-302'ler köprü olarak kullanýldýðýnda ise sadece Ethernet arayüzü olan yazýcý ya da masaüstü bilgisayar gibi cihazlarýn kablosuz aða dahil olmalarýný saðlar. 2 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

7 1.1. Temel Özellikler b/g uyumlu, 54Mbps hýzýnda Kablosuz Eriþim Noktasý (Access Point), Köprü (Bridge) ve Tekrarlayýcý (Repeater) Yaygýn olarak kullanýlan b ve g cihazlar ile ve Centrino laptop'larla tam uyumluluk Kapsama alaný problemleriyle karþýlaþýlabilen geniþ alanlarda ve beton binalarda kapsama alanýný arttýran AirTies Mesh Teknolojisi desteði Kablosuz köprü (Wireless Bridge) özelliði sayesinde Ethernet çýkýþlý bir cihazý kablosuz aða dahil etme imkaný WPA2, WPA, WEP ve 802.1x standartlarý desteði sayesinde geliþmiþ güvenlik özellikleri Dýþ mekanlarda 400, iç mekanlarda 100 metreye varan eriþim mesafesi En son çip teknolojileri sayesinde yüksek performans Auto MDI/MDIX özelliði ile düz veya çapraz Ethernet kablosunu otomatik algýlama DHCP server sayesinde otomatik IP adresi daðýtma Kullanýmý kolay web tabanlý kullanýcý arayüzü Web arayüzü ile yazýlým (firmware) güncellenmesi Türkiye'de bulunan Airties AR-GE ekibinden mühendislik desteði Kesintisiz teknik destek: 7 gün 24 saat AirTies Teknik Destek Hattý AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 3

8 1.2. Minimum Sistem Gereksinimleri Kurulum ve ayarlarýnýn yapýlabilmesi için Ethernet kartý ya da kablosuz að adaptörü olan, herhangi bir Windows versiyonu veya Unix, Linux, Mac iþletim sistemi yüklü bir bilgisayar gereklidir. Sürekli çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bilgisayara baðlý olmasýna gerek yoktur Paket içeriði 1 AP Mbps g Kablosuz Eriþim Noktasý / Tekrarlayýcý / Köprü 2 Ethernet kablosu 3 Güç adaptörü 4 Kullaným kýlavuzu ve Garanti Belgesi 4 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

9 1.4. Üstten görünüþ LED IÞIK DURUM Power WLAN LAN Yeþil Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor AP-302 çalýþmaktadýr AP-302 çalýþmamaktadýr Kablosuz að kurulmuþtur ve aktiftir Kablosuz að üzerinden data alýþ-veriþi sürmektedir Kablosuz að çalýþmamaktadýr LAN portundan bir cihaz baðlýdýr LAN portundan data alýþveriþi sürmektedir LAN portundan baðlantý yoktur AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 5

10 2. Kablolama AP-302'in doðru kablolamasý aþaðýda gösterilmiþtir. Port LAN Power Arayüz 10/100 Ethernet portu (auto MDI/MDIX); yerel aða baðlanýr 5V DC; güç adaptörüne baðlanýr 3. Kurulum hazýrlýklarý AirTies AP-302 cihazýnýn DHCP özelliði fabrika ayarlarýnda etkin olmadýðýndan kurulum ayarlarý için baðlanan bilgisayara IP adresi atamasý yapamaz. Bunun için baðlanan bilgisayara IP adresinin elle verilmesi gereklidir. Kurulum ayarlarýnýn kablosuz deðil, kabloyla baðlanan bir PC'den yapýlmasý gerekir WindowsXP iþletim sistemi olan bilgisayara yerel IP adresi atama WindowsXP masaüstünün sað alt köþesinde bulunan Yerel Að Baðlantýsý (Local Area Connection) ikonunun üzerine çift týklayarak "Yerel Að Baðlantýsý Durumu" penceresi açýlýr. 6 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

11 AirTies AP-302 cihazýnýn DHCP özelliði fabrika ayarlarýnda etkin olmadýðýndan kurulum ayarlarý için baðlanan bilgisayara IP adresi atamasý yapamaz. Bunun için baðlanan bilgisayara IP adresinin elle verilmesi gereklidir. Kurulum ayarlarýnýn kablosuz deðil, kabloyla baðlanan bir PC'den yapýlmasý gerekir. "Yerel Að Baðlantýsý Durumu" penceresinde "Özellikler" (Properties) düðmesine týklanarak "Yerel Að Baðlantýsý Özellikleri" baþlýklý pencere açýlýr. Açýlan "Internet Protokolü (TCP/IP) Özellikleri" baþlýklý pencerede "IP adresi" alanýna ve "Subnet Mask" alanýna deðerleri yazýlýr. Cihazýn IP adresi olduðundan x aralýðýndan bir IP adresi verilmesi zorunludur.daha sonra "Tamam" (OK) düðmesine basarak bu deðerler kabul edilir. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 7

12 3.2. Windows98 iþletim sistemi olan bilgisayara yerel IP adresi atama Masaüstünüzde bulunan Að Komþularý (Network Neighbourhood) ikonuna sað tuþla týklayarak, karþýnýza çýkan menüden Özellikler (Properties) alt menüsünü seçiniz. Að Baðlantýlarý özellikleri ekranýnda yer alan TCP/IP týklanarak Özellikler(Properties) düðmesine basýlýr. Açýlan "Internet Protokolü (TCP/IP) Özellikleri" baþlýklý pencerede "IP adresi" tab'inde "IP adresi" alanýna ve "Subnet Mask" alanýna deðerleri yazýlýr. Cihazýn IP adresi olduðundan x aralýðýndan bir IP adresi verilmesi zorunludur. Daha sonra "Tamam" (OK) düðmesine basarak bu deðerler kabul edilir 8 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

13 3.3.Windows2000 iþletim sistemi olan bilgisayara yerel IP adresi atama Masaüstünüzde bulunan Að Komþularý (Network Neighbourhood) ikonuna sað tuþla týklayarak, karþýnýza çýkan menüden Özellikler (Properties) altmenüsünü seçiniz. Karþýnýza gelen pencerede Yerel Að Baðlantýsý (Local Area Connection) ikonuna sað tuþla týklayarak Özelikler (Properties) alt menüsünü seçiniz Að Baðlantýlarý özellikleri ekranýnda yer alan TCP/IP týklanarak Özellikler(Properties) düðmesine basýlýr. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 9

14 Açýlan "Internet Protokolü (TCP/IP) Özellikleri" baþlýklý pencerede "IP adresi" alanýna ve "Subnet Mask" alanýna deðerleri yazýlýr. Cihazýn IP adresi olduðundan x aralýðýndan bir IP adresi verilmesi zorunludur. Daha sonra "Tamam" (OK) düðmesine basarak bu deðerler kabul edilir. 4. Kurulum Ayarlarý AP-302'nin kurulumu için Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape gibi bir web tarayýcý penceresi aciniz. Adres kýsmýna cihazýn fabrika ayarlý adresini " " yazýp Enter'a basarak arayüze girebilirsiniz. Açýlan ilk ekranda "(Hoþgeldiniz)" aðýnýzýn ve cihazýnýzýn ayarlarýnýn özetini göreceksiniz. 10 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

15 4.1. IP Ayarlarý Yerel Að ve IP Ayarlarý menüsüne girerek AP-302'nin IP Adresi'ni, Að Maskesi'ni ve Að Geçidi'ni deðiþtirebilirsiniz. Bu alanlar için geçerli olan doðru deðerleri Að yöneticinizden öðrenebilirsiniz. Uyarý! AP-302'nin IP adresini deðiþtirdiðinizde, AP-302'ye tekrar eriþmek için tanýmladýðýnýz yeni IP adresini kullanmalýsýnýz 4.2. Kablosuz Að "Kablosuz Að" menüsünü seçtiðinizde AP-302'ye baðlý kablosuz cihazlarýn listesini göreceksiniz. Cihazýn MAC adresinin solundaki "Engelle" kutucuðunu iþaretleyerek bu cihazýn AP-302'ye baðlanmasýný engelleyebilirsiniz. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 11

16 Kablosuz Að Ayarlarý Kablosuz Að menüsü altýndaki Kablosuz Að Ayarlarý'na týklayarak Kablosuz Að Ayarlarý baþlýklý ekraný açýnýz. Burada kablosuz aðýnýzýn ayarlarýný yapabilirsiniz: Kablosuz að etkin seçeneði ile, AP-302'de kablosuz yayýný kapatabilir ya da açabilirsin SSID Gizle seçeneði ile kablosuz yayýn adýnýzý ( SSID) gizleyebilirsiniz. Kablosuz Að Adý bölümünden kablosuz aðýnýza bir isim verebilir AP-302'yi bu isimle yayýn yapacak þekilde ayarlayabilirsiniz, Kanal, AP-302'nin yayýn yapacaðý kanalý (frekans) seçebilirsiniz, Ýletiþim hýzý, AP-302'nin kablosuz iletiþim hýzýný ayarlayabilirsiniz, "Otomatik" olarak býrakmanýz tavsi edilir, Mod, AP-302'nin çalýþacaðý kablosuz modu seçebilirsiniz, Anten Çýkýþ Gücü, AP-302'nin çýkýþ gücünü ayarlayabilirsiniz, çýkýþ gücünü azaltmanýz halinde kablosuz kapsama alanýnýz azalacaktýr Çalýþma Modu Seçimi AP-302 bir " 3'ü 1 arada" cihaz olduðundan, eriþim noktasý, tekrarlayýcý (Mesh) ya da köprü olarak kullanýlabilir. Hangi iþlevle (modda) kullanýlacaðýný seçmek için Kablosuz Að menüsü altýndaki Çalýþma Modu'na týklayarak Çalýþma Modu Seçimi baþlýklý ekraný açýnýz. 12 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

17 Burada cihazý çalýþtýrmak istediðiniz çalýþma modunu seçip "Kaydet" tuþuna basýnýz Uyarý: AP-302'de fabrika ayarlarý olarak WPS özelliði etkinleþtirilmiþ olarak gelir ve WPS etkin haldeyken "Eriþim Noktasý" modu dýþýnda baþka bir çalýþma modu seçemezsiniz. Diðer modlarý seçebilmeniz için "Kablosuz Ayarlar" menüsünden WPS özelliðini devre dýþý býrakmanýz gerekmektedir Eriþim Noktasý Cihazý Olarak Ayarlar Baþka bir çalýþma modu seçilmediði sürece AP-302 bir eriþim noktasý cihazý olarak çalýþýr. AP-302'yi bir ADSL modeme, kablo modeme veya yerel bilgisayar aðýnýza Ethernet portundan baðlayýnýz.eriþim noktasý cihazý olarak örnek kullanýmý aþaðýdaki çizimde gösterilmiþtir. Bilgisayarýnýzda b veya g standartlarýna uygun Kablosuz Eriþim Kartý' nýn yüklenmiþ olup olmadýðýndan emin olunuz. Bilgisayarýnýzda kurulu deðilse öncelikle bunun kurulumunu gerçekleþtiriniz. AP-302'nin donaným baðlantýlarýný bir önceki bölümde anlatýldýðý gibi yaparak cihazýnýzý çalýþýr vaziyete getiriniz. AP-302'ye kablosuz baðlanacak bilgisayarýnýzdaki kablosuz eriþim kartýnýzýn hizmet programýný ("Intel Proset" veya Windows'un "Wireless Network Connection" programlarý gibi) çalýþtýrarak "Kablosuz Aðlarý Görüntüle" sayfasýnda að taramasý yapýp, SSID'si yani kablosuz að adý "AIRTIES_AP-302" olan aða baðlanýnýz (SSID'yi deðiþtirmiþ iseniz kendi verdiðiniz isimli eriþim noktasýna baðlanýnýz). Bu, AP-302 tarafýndan oluþturulan kablosuz aðdýr. Windows bilgisayarýnýzýn sað-alt köþesinde yer alan kablosuz að ikonuna çift kliklediðinizde açýlan "Kablosuz Aðlara Baðlantý Durumu" (Wireless Network Connection Status) baþlýklý pencerede "Kablosuz Aðlarý Görüntüle" (View Wireless Networks) düðmesine bastýðýnýzda aþaðýdaki sonuç ekraný açýlýr. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 13

18 Tekrarlayýcý olarak ayarlar Kablosuz Að menüsü altýndaki Çalýþma Modu menüsüne girerek, çalýþma modu olarak "Mesh" i seçiniz. AP-302'nin tekrarlayýcý olarak kullanýmý aþaðýdaki diyagramda gösterilmiþtir. AP-302 WUS-300 INTERNET AP-302 PCC-2 125Mbps Phone Line / ADSL RT-211 PCC-2 WUS AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

19 AirTies Mesh Teknolojisi sayesinde betonarme yapýlarda sýklýkla rastlanan kablosuz sinyallerin kaybolmasý veya zayýflamasý ile kýsýtlý kapsama alaný sorunlarý çözümlenir. Sistem, bir kablosuz AirTies modem ile AirTies AP-302 cihazlarýndan oluþur. mesh modunda çalýþan AP-302'ler birbirleriyle ve kablosuz AirTies modem ile Mesh protokolü aracýlýðýyla iletiþim kurarlar. Bilgisayarlar, otomatik olarak kendilerine en yakin eriþim noktasý cihazýna baðlanýrlar. Aradaki diðer eriþim noktalarýnýn üzerinden de sonunda AirTies modem ile iletiþim kurulur. Bu þekilde kablosuz kapsama alaný geniþletilir. Çalýþma modu olarak "MESH" modunu seçiniz. "Mesh Ayarlarý" baþlýklý sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu baþlýk artik Kablosuz Ayarlarý menüsü altýnda da görülecektir. 15 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

20 Bu ekranda AP-302'nin baðlanabileceði mevcut eriþim cihazlarýnýn ve tekrarlayýcýlarýn listesi vardýr. Baðlanmak istediðiniz eriþim noktasýnýn veya tekrarlayýcýnýn yanýndaki kutucuðu iþaretleyiniz. Bu eriþim noktasýnýn aþaðýdaki "Baðlanýlacak Eriþim Noktalarý" baþlýklý listede belirdiðini göreceksiniz. Kaydet tuþuna basarak AP-302'nin mesh ayarlarýný tamamlayýnýz. Uyarý!: Mesh Network oluþturabilmeleri için tekrarlayýcýlarýn ve eriþim noktasýnýn ayný kanalda çalýþmasý ve birbirlerini en az -70dBm sinyal gücünde (Yukarýdaki ekran görüntüsünde bu deðer -49 dbm'dir. -49 dbm oldukça iyi bir sinyal seviyesidir) görmeleri gereklidir. AP-302 ile Mesh Network kuracaðýnýz eriþim noktasýnda da ayný ayarlarýn yapýlmasý gerekmektedir. Örneðin RT-211 ve AP-302 kullanarak MESH network kurmak için her iki cihazda da Mesh ayarlarýnýn yapýlmasý gerekir. Aþaðýda RT-211'de ayarlarýn yapýlacaðý ekran gösterilmiþtir Kablosuz Að menüsü altýndaki Çalýþma Modu menüsüne girerek, çalýþma modu olarak "Mesh" i seçiniz. Uyarý: AP-302'de fabrika ayarlarý olarak WPS özelliði etkinleþtirilmiþ olarak gelir ve WPS etkin haldeyken Mesh modunu seçemezsiniz. Mesh modunu seçebilmeniz için "Kablosuz Ayarlar" menüsünden WPS özelliðini devre dýþý býrakmanýz gerekmektedir. AP-302'nin tekrarlayýcý olarak kullanýmý aþaðýdaki diyagramda gösterilmiþtir. Burada "Köprü/Tekrarlayýcý baðlantýlarýný etkinleþtir" kutucuðu iþaretlendikten sonra ayarladýðýnýz AP-302 cihazýnýn yanýndaki kutucuk iþaretleyerek "Kaydet" tuþuna basýnýz. RT-211 ve AP-302 cihazlarýný birbirine tanýtmýþ oldunuz. AP-302, RT-211'in sinyalinin zayýfladýðý noktalarda, sinyali güçlendirecek ve bu sayede kapsama alanýný arttýracaktýr. Bilgi!: MESH yapýsýndaki bir kablosuz aðda sadece WEP þifrelemesi kullanýlabilir. Kablosuz Güvenlik bölümünde ayrýntýlý bilgi bulabilirsiniz. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 16

21 Köprü olarak ayarlar AP-302'nin (printer'a baðlý olan) köprü olarak kullanýmý aþaðýdaki diyagramda gösterilmiþtir. Kablolu cihazý (printer gibi) AP-302'nin LAN portuna Ethernet kablosu ile baðlayýnýz. Bu þekilde cihazý kablosuz aða dahil edebilirsiniz. Kablosuz Að menüsü altýndaki Çalýþma modu menüsüne girerek, çalýþma modu olarak "Köprü" modunu seçiniz ve "Kaydet" tuþuna basýnýz. Uyarý!: AP-302 köprü modunda iken kablosuz yayýn yapmaz. AP-302'yi köprü modunda ayarlamak/kullanabilmek için AP-302'ye kablo ile baðlý olmanýz gerekir. Çalýþma modu olarak "köprü" seçildiðinde "Eriþim Noktalarý Listesi" baþlýklý sayfaya yönlendirileceksiniz. ayný zamanda "Eriþim Noktalarý Listesi", Kablosuz Aðlar menüsü altýnda bir menü olarak da belirecektir.

22 Bu ekranda AP-302 köprünün baðlanabileceði mevcut kablosuz eriþim noktalarýnýn cihazlarý listelenecektir. Baðlanmak istediðiniz eriþim noktasýnýn yanýndaki kutucuðu iþaretleyerek "Kaydet"e týklayýnýz Güvenlik Ayarlarý Güvenlik ayarlarýnýn yapýlmasý kablosuz iletiþimin saðlanmasý için þart deðildir. Ancak bilgi güvenliðinin büyük önem kazanmasý dolayýsýyla aþaðýdaki güvenlik ayarlarýndan size uygun olan birini yapmanýz tavsiye olunur. WPA, WPA2 ve WEP kablosuz þifreleme protokolleri, AP-302 cihazýyla kablosuz terminal arasýnda süren veri trafiðinin bir baþkasý tarafýndan dinlenmesi durumunda çözülememesi için þifrelemeye yarar. MAC adres filtreleme ise, AP-302 ile sadece önceden tanýmlanan yetkili bilgisayarlarýn veri alýþ-veriþi yapabilmesini saðlarken; yetkili / tanýmlý olmayan yabancý bilgisayarlarýn cihaza ulaþmasý engellenir. Kablosuz güvenlik için hem MAC adres filtrelemenin, hem de WPA, WPA2 veya WEP kablosuz þifreleme protokollerinden birinin aktive edilmesi tavsiye edilir. 18 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

23 WPA Güvenlik Ayarlarý WPA (Wifi Protected Access) þifreleme standardý en modern güvenlik standardlarýndan biri olup son derece güvenlidir. AirTies kablosuz ürünlerinin tümü ve yeni çýkan g protokolüne uygun kablosuz iletiþim cihazlarý WPA standardýný destekler. Kablosuz aðýnýzda WPA kullanmak istiyorsanýz, aðýnýzdaki tüm kablosuz adaptörlerin WPA'yý desteklemesi gerekmektedir. "Kablosuz Güvenlik" bölümünde "WPA" kutusunu iþaretleyiniz. "PSK þifresi" seçeneðini iþaretleyerek "Þifre" bölümüne, unutmayacaðýnýz, en az 8 en fazla 63 karakterden oluþan bir þifre girerek ( örneðin: airtiesarge2007) "Kaydet" tuþuna basýnýz. Þifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek þekilde hem harf hem de rakamlardan oluþmasýna dikkat ediniz. "AirTies AP-302 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve da WPA'yý aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir WPA2 Güvenlik Ayarlarý IEEE i güvenlik standardý ile tanýmlanmýþ olan WPA2 en güncel þifreleme metodudur. Kablosuz aðýnýzda WPA2 þifreleme methodunu kullanmak istiyorsanýz aðýnýzdaki kablosuz adaptörlerin hepsinin WPA2 standardýný desteklemesi gerekmektedir. Centrino platformu notebook kullanýyorsanýz, WPA2 kullanabilmek için Microsoft XP iþletim sisteminizin WPA2 güncellemelerini yükleyiniz ( ). "Kablosuz Güvenlik" bölümünde "WPA2" kutusunu iþaretleyiniz. "PSK þifresi" seçeneðini iþaretleyerek "Þifre" bölümüne, unutmayacaðýnýz, en az 8 en fazla 63 karakterden oluþan bir þifre girerek ( örneðin: airtiesarge2007) "Kaydet" tuþuna basýnýz. Þifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek þekilde hem harf hem de rakamlardan oluþmasýna dikkat ediniz. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 19

24 AirTies AP-302 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda da WPA2'yi aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir WEP Güvenlik Ayarlarý AirTies AP-302, WPA'in yaný sýra WEP (Wired Equivalent Privacy) þifreleme standardýný da destekler; dolayýsýyla eðer kablosuz aðýnýzda bulunan bazý cihazlar WPA'yý desteklemiyorsa WEP þifrelemenin kullanýlmasý tavsiye edilir. AP-302 cihazýnýz eðer bir MESH Network yapýsýnda kullanýlýyorsa, yani MESH aracýlýðýyla mesh modda çalýþan baþka cihazlarla iletiþim kuruyorsa, yalnýzca WEP þifreleme metodu kullanýlabilir. "Kablosuz Güvenlik" bölümünde "WEP" kutusunu iþaretleyiniz. 20 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

25 "Kablosuz WEP þifrelemesini etkinleþtir" kutusunu iþaretledikten sonra þifre alanýna seçiminize göre; 64 bit hexadecimal (0-9 ve A, B, C, D, E, F harflerinden oluþan sayý sistemi) 10 karaktere kadar; Ör: "4321abcdef" 64 bit ASCII (tüm rakamlar ve harflerden oluþan) 5 karaktere kadar; Ör: "sifre" 128 bit hexadecimal (0-9 ve A, B, C, D, E, F harflerinden oluþan)26 karaktere kadar; Ör: "12a34b56c78d90e123456f7890" 128 bit ASCII (tüm rakamlar ve harflerden oluþan) 13 karaktere kadar; Ör: "kablosuzsifre" AirTies AP-302 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda da WEP'i aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir Eriþim Denetimi Kablosuz Að altýndaki Eriþim Denetimi menüsüne týklayýnýz. Açýlan ekranda AP-302'ye baðlanmasýna müsaade edilen cihazlarýn fiziksel MAC adreslerini girebilirsiniz. Müsaade verilenler dýþýnda baþka bir istemci AP-302'ye baðlanamaz. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 21

26 Ýzin Verilen Kullanýcýlar listesi altýnda girilen MAC adresleri listelenir. Sil'e basarak buradan istemciyi kaldýrabilirsiniz. Yeni bir izinli istemci ilave etmek için MAC adresini yazarak Ekle tuþuna basýnýz. Bilgisayarýnýzýn MAC adresini öðrenebilmek için; "Baþlat" ("Start") butonuna basýnýz, Listeden "Çalýþtýr"ý ("Run") seçiniz ve açýlan pencerede "cmd" yazarak Enter'a basýnýz Açýlan Windows komut satýrýna "ipconfig /all" yazarak Enter'a basýnýz 4.6. Yönetim Fabrika ayarý olarak yönetim paneline giriþ þifresi boþtur.buraya bir þifre atayarak baþkalarýnýn bu arayüze ulaþmalarýný engellemeniz tavsiye olunur. Mevcut þifre baþlýklý ilk alana mevcut þifreyi giriniz. Ýlk kullanýmda bu þifre boþtur. Daha sonra yeni belirleyeceðimiz þifreyi 2 kez yazarak Kaydet e basýnýz. 22 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

27 4.7. Araçlar AP-302'nin web arayüzünde bazý ileri yönetim araçlarý vardýr: Yeniden baþlat, Fabrika ayarlarýna dön, Ayarlarý Yedekle /Geri Yükle ve Yazýlým güncelle. Yeniden Baþlat ile cihazýnýzý kapatýp açarsýnýz. Fabrika Ayarlarýna Dön ile yapmýþ olduðunuz tüm ayar deðiþikliklerini sýfýrlayarak fabrika ayarlarýna dönersiniz (Reset gibi). Ayarlarý Yedekle /Geri Yükle: Cihazýn ayarlarýný yedeklemek veya daha önce yedeklediðiniz ayarlarý geri yüklemek için bu düðmeyi kullanabilirsiniz. AirTies tarafýndan zaman zaman geliþen müþteri ihtiyaçlarý doðrultusunda yeni "firmware" denilen cihaz yazýlýmý yayýnlanýr. En güncel firmware'i web sitesinden bilgisayarýnýza indirerek Araçlar ekranýndaki Yazýlým Güncelle düðmesine týklayýnýz. Yazýlým Güncellemesi baþlýklý ekranda Browse (ya da Araþtýr) düðmesine basarak indirdiðiniz güncel yazýlýmý bilgisayarýnýzda bulunuz. Sonra "Güncelle" düðmesine basýnýz. AP-302 cihazýnýzýn yazýlým versiyonunu web arayüzüne ilk giriþinizde karsýnýza çýkan "Hoþ geldiniz" sayfasýnda görebilirsiniz. AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu 23

28 4.8. Fabrika Ayarlarýna Alma AP-302 açýk konumda iken alt tarafýnda bulunan reset deliðine 5 sn basýlý tuttuðunuzda AP-302 fabrika ayarlarýna döner. Uyarý! AP-302'yi fabrika ayarlarýna aldýðýnýzda yapmýþ olduðunuz tüm ayarlar (Þifreleme, IP deðiþikliði ) silinecektir. 5. Teknik Özellikler Portlar: 1 Ethernet portu (10/100; auto MDI/MDIX), 5V DC güç giriþi Kablosuz Çýkýþ Gücü: 19dBm EIRP Kablosuz güvenlik: WPA (802.1x, TKIP, PSK), WPA2 (IEEE802.11i, AES, CCMP), WEP (64/128 bit), MAC filtreleme, SSID gizleme Kablosuz standardlar: IEEE b, g, d, e ve i standardlarý ile uyumlu. LED'ler: Power, WLAN, LAN Kablosuz iletiþim hýzlarý: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48, 54Mbps (otomatik ayarlý) Frekans: ETSI 2400MHz ile MHz aralýðý (3'u örtüþmeyen 13 kanal) Güç: Harici 5V güç adaptörü Montaj: Duvara monte ya da masaüstü kullaným Reset düðmesi ile fabrika ayarlarýna dönüþ imkaný 6. Fiziksel özellikler Boyutlar: 90x70x25 mm özel tasarým Aðýrlýk: 150 gr Güç giriþi: 5Volt DC Çalýþma sýcaklýðý: 0 C - 55 C Nem: %10 - %90 24 AirTies AP-302 Kullaným Kýlavuzu

29

30

31

32 Garanti Belgesi Garanti Belgesi No: Belge Ýzin Tarihi : Bu belgenin kullanýlmasýna; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve Kanun'a dayanarak yürürlüðe konulan Garanti belgesi Uygulama esaslarýna dair teblið uyarýnca, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ye Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir. TASARLAYAN VE ÜRETÝMÝNÝ YAPTIRAN FÝRMA Ünvan Adres Telefon Faks : AirTies Kablosuz iletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A, Þ, : Büyükdere Caddesi No:103 Kat:5 Mecidiyeköy - Ýstanbul : : Firma Yetkilisinin Ýmzasý ve Kaþesi YETKÝLÝ SATICI Ünvan Adres Telefon : Faks : Fatura Tarihi ve No : Tarihi imza ve Kaþe : Marka Model Ýrsaliye No : : : : : Teslim Tarihi ve Yeri : Bandrol ve Seri No : Azami Tamir Süresi : 30 Ýþ Günü AirTies Uygulamasý : 2 Ýþ günü Garanti Süresi : 3 Yýl YM.AP.302.UM.TR.D00REV

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3 Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem Kullaným Kýlavuzu ve Garanti Belgesi RT-204 AirTies Teknik Servis Adresi AirTies Kablosuz Ýletiþim Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. No11 Çelik Ýþ Merkezi Mecidiyeköy Ýstanbul

Detaylı

RT-102 TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ

Detaylı

Kablosuz Dýþ Ortam Köprüsü (Tekrarlayýcý/Eriþim Noktasý) Türkçe Tanýtým, Kullaným Kýlavuzu Ve Garanti Belgesi WOB-201 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-205RT 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Kablosuz USB Adaptörü AirTies WUS-200 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies WUS-200 Kablosuz USB Adaptörü nün kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gereken basamaklarý

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem WAR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-211 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem

Detaylı

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihaz n durumunu belirten ve LED ad verilen ş klar bulunmaktad r. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR AirTies

Detaylı

RT-206 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-206 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu

Detaylı

Erişim Noktası Ayarları

Erişim Noktası Ayarları Erişim Noktası Ayarları Değerli Müşterimiz, Cihazınızı erişim noktası cihazı olarak kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir. Statik IP Tanımlama AirTies Kablosuz Erişim Noktası

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manual MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri

AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu Vodafone Teknoloji Servisleri 1.Adım 3.Adım Web Ara Yüzünden Kurulum Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. İnternet tarayıcınızın

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manuel MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

Kılavuza Genel Bakış. Kullanım kılavuzu cihazınızı bilinçli ve güvenli kullanmanızı sağlayan önemli bir kaynak olduğundan mutlaka saklayınız.

Kılavuza Genel Bakış. Kullanım kılavuzu cihazınızı bilinçli ve güvenli kullanmanızı sağlayan önemli bir kaynak olduğundan mutlaka saklayınız. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies WUS-300 125Mbps Kablosuz USB Adaptörü cihazının kurulması ve ilk ayarlarının yapılması için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazınızı kullanmaya başlamadan

Detaylı

Kablosuz PCMCIA Adaptörü PCC-2 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...2 1.1 Temel özellikler...2 1.2 Minimum

Detaylı

AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU:

AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU: AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU: Eğer AirTies RT-210 veya birden fazla AP-300 e sahipsiniz yeni AP- 300 ünüzü Tekrarlayıcı modunda kullanarak AirTies Mesh Networks oluşturur ve kablosuz kapsama alanınızı

Detaylı

AirTies Rt-204. Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri

AirTies Rt-204. Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri AirTies Rt-204 Modem Kurulum Kılavuzu Vodafone Teknoloji Servisleri 1.Adım Web Ara Yüzünden Kurulum Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. İnternet tarayıcınızın adres

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Eternet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

5. Bu alt butonlardan Kanal ve SSID isimli butona tıklayınız. B. AP-300 AYARLARI Bu bölümde 2 AP-300 ün Kanal ve SSID bölümü ile kablosuz ayarları LAN

5. Bu alt butonlardan Kanal ve SSID isimli butona tıklayınız. B. AP-300 AYARLARI Bu bölümde 2 AP-300 ün Kanal ve SSID bölümü ile kablosuz ayarları LAN AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU AirTies WAR-140 ile (veya birden fazla AP-300 e sahipseniz) kapsamış olduğunuz kablosuz ağınızı genişletmek isterseniz bir adet AirTies AP-300 alıp yeni AP-300 ünüzü Tekrarlayıcı

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

www.oncuguvenlik.com.tr

www.oncuguvenlik.com.tr BİLGİSAYARDAKİ YEREL AĞ IP ADRES (LAN IP) AYARLARI Bu kitapçık; 3 farklı işletim sisteminde, bilgisayarınızın otomatik aldığı ip adresini öğrenmeyi ve bilgisayarınıza sabit ip verme işlemlerini göstermektedir.

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları 1 BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI KABLOSUZ YEREL ALAN AĞ KURULUMLARI Kablosuz Ağ Teknolojileri

Detaylı

AirTies RT-205 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri

AirTies RT-205 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri AirTies RT-205 Modem Kurulum Kılavuzu 1.Adım 3.Adım Web Ara Yüzünden Kurulum Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. İnternet tarayıcınızın adres bölümüne http://192.168.2.1

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz;

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz; Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz; Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Ethernet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Air4310 150 Mbps Kablosuz Erişim Noktası. Air4340 150Mbps Kablosuz Router. Kablosuz yaşam. Air 4310 / Air 4340

Kullanım Kılavuzu. Air4310 150 Mbps Kablosuz Erişim Noktası. Air4340 150Mbps Kablosuz Router. Kablosuz yaşam. Air 4310 / Air 4340 Air4310 150 Mbps Kablosuz Erişim Noktası Kablosuz yaşam Air4340 150Mbps Kablosuz Router Kullanım Kılavuzu Air 4310 / Air 4340 Kolay kurulum CD si 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Üç yıl g İçindekiler

Detaylı

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU)

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) Tekrarlayıcı modu var olan bir kablosuz bağlantıyı tekrarlayarak daha uzak mesafelere genişletmek ve yaymak amacıyla kullanılır. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Airties Air5442 Modem Kurulum Kılavuzu

Airties Air5442 Modem Kurulum Kılavuzu Airties Air5442 Modem Kurulum Kılavuzu CİHAZIN ÖN PANELİNDEKİ LED lerin ANLAMI 1.Adım Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. Modeminizi ethernet kablosu ile bağlayınız.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 / 22 Kutu Đçeriği 1-) Smartnet PRO-W Kablosuz Adsl2+ 1Port Modem 2-) Güç adaptörü 3-) Sesli görüntülü interaktif kurulum CD si 4-) Türkçe Kulanım kitapçığı ve Garanti Belgesi 5-) Ayırıcı Splitter.

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW 2 programý Windows 98, Windows XP ve Windows 2000 iþletim sistemlerinde çalýþan PC tabanlý bir SCADA programýdýr. 2, ENTES markalý haberleþmeli cihazlarla çalýþýr ve bu cihazlarýn elektrik þebekesinde

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 2315 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 GİRİŞ 1 Temel Özellikler 2 Minimum Sistem Gereksinimleri 2 Kutu İçeriği 2 Kullanım Alanları 2 DURUM IŞIKLARI

Detaylı

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu 09-2012 / v2.0 0 Başlarken Bu Access Point i kullanmaya başlamadan önce lütfen paket içeriğini kontrol ediniz. Eğer eksik parça var ise satın aldığınız

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Universal Repeater Mod Kurulumu

Universal Repeater Mod Kurulumu Universal Repeater Mod Kurulumu A. Kurulum Öncesi 1. Statik IP Tanımlama Cihazın ayarlarını yapılandırabilmeniz için cihazda varsayılan olarak tanımlı IP adresi (ör:192.168.1.254) ile aynı network bloğundan

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

AIRTIES WOB-100 Kablosuz Dış Ortam Köprüsü (Wireless Outdoor Bridge) Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kurulumu

Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kurulumu Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kurulumu A. Cihazın Fiziksel Bağlantısı Kuruluma başlamadan önce bağlantıları aşağıdaki topolojide gösterildiği gibi yapınız. B. LED Işıkları Tanımlama Sabit: Modeme elektrik

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ

300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ 300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-7059-2 İçindekiler Paket İçeriği... Sayfa 1 Ağ Bağlantılarını Oluşturma... Sayfa 2 Ağ Kurulumu... Sayfa 3 Paket İçeriği Bu yönlendiriciyi

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Doğru Adaptor soket kutuplaması.

Doğru Adaptor soket kutuplaması. 1. Tanıtım Next YE-11G WiFi Bridge satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu portatif cihaz ile, IP Kamera ve internet teknolojilerini kullanan Ethernet RJ45 portlu cihazların kablosuz ağlara kolayca erişimi

Detaylı

NBG416N. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N

NBG416N. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N NBG416N Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N Ürün Bakım ve Muhafaza Ürünü sadece orijinal adaptörü ile çalıştırınız. Ürünün kasasını hiçbir koşulda açmayınız, herhangi bir parçasını sökmeyiniz. Arıza

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

AirTies WOB-200. Kablosuz Dış Ortam Köprüsü (Wireless Outdoor Bridge)

AirTies WOB-200. Kablosuz Dış Ortam Köprüsü (Wireless Outdoor Bridge) AirTies WOB-200 Kablosuz Dış Ortam Köprüsü (Wireless Outdoor Bridge) Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...2

Detaylı

7/24 destek hattı 444 0 239. AirTouch. Üç yıl garanti. Üç yıl garanti. www.airties.com YM.AP.4410.UM.TR.D01REV22092011

7/24 destek hattı 444 0 239. AirTouch. Üç yıl garanti. Üç yıl garanti. www.airties.com YM.AP.4410.UM.TR.D01REV22092011 www.airties.com AirTouch 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 Tüm teknik destek telefon numaralarının listesi için www.airties.com adresini ziyaret edin. Üç yıl garanti

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

DSL 2520U ALL IN ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

DSL 2520U ALL IN ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU DSL 2520U ALL IN ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU Paket İçeriği DSL-2520U ALL-IN-ONE ADSL2+ ETHERNET/USB COMBO ROUTER CD-ROM (D-Link Click n Connect, Kullanım Kılavuzu) Ethernet

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Kablosuz yaşam. 3G Kablosuz Router. Kullanım Kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Kolay kurulum CD si. Air 4420-3G

Kablosuz yaşam. 3G Kablosuz Router. Kullanım Kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Kolay kurulum CD si. Air 4420-3G Kablosuz yaşam 3G Kablosuz Router Kullanım Kılavuzu Air 4420-3G Kolay kurulum CD si 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Ü İçindekiler 1. GİRİŞ 3 1.1 Temel Özellikler 4 Port Ayarları 18 1.2. İçerik-Paneller-Gereksinim

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu 2 VoIP Portlu

Detaylı

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router BİLGİ NOTU SpeedTouch 585 Kablosuz ADSL Router SpeedTouch 585 Kablolu Ethernet Kurulumu (MS Windows 98) 1. 2. SpeedTouch Kurulum CD sini taktıktan sonra lütfen bekleyiniz. SpeedTouch Kurulum Sihirbazı

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

WTR-300 Wireless Repeater Hızlı Kurulum Kılavuzu

WTR-300 Wireless Repeater Hızlı Kurulum Kılavuzu WTR-300 Wireless Repeater Hızlı Kurulum Kılavuzu LED Göstergeleri NetMASTER WTR-300 Wireless Repeater ürününün ön yüzünde LED göstergeleri bulunmaktadır. Güç göstergesi WPS/İnternet göstergesi Kablosuz

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu 06-2016 / v1.0 I. Ü rün Bilgileri I-1. Paket İçeriği - RE11S x 2 - Çok Dilli Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKR) ve Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Huawei HG655d Teknik Döküman

Huawei HG655d Teknik Döküman Huawei HG655d Teknik Döküman GENEL BİLGİLER Modem ile beraber verilecek olan Türkçe sesli interaktif kolay kurulum CD' si olacaktır. CD ile de kurulum yapılabilmektedir. Kolay Kurulum cd si, kurulum dökümanı

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu

BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu Ambalajın içindekiler... Sayfa 1 Ağ bağlantılarını oluşturmak... Sayfa 2 Ağın kurulması... Sayfa 3 Ambalajın içindekiler Bu

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi

Hızlı Kurulum Rehberi 109 Hızlı Kurulum Rehberi 110 Bu Kurulum Rehberi, GW-7200U Wireless USB 2.0 Adaptörün ve yazılımının kurulumunda size rehberlik edecektir. Kablosuz ağ bağlantısının kurulması için, aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air 2310. One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air 2310. One touch setup Simple & easy to use Kablosuz yaşam Air 2310 150Mbps Kablosuz USB Adaptör Kullanım kılavuzu Air 2310 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hattı 7/24 people 0 212 444 0 0239 +90 212 444 239 T L İçindekiler

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

AC750 WiFi Menzil Genişletici RE200 Kurulum Dokümanı

AC750 WiFi Menzil Genişletici RE200 Kurulum Dokümanı AC750 WiFi Menzil Genişletici RE200 Kurulum Dokümanı CİHAZIN FİZİKSEL BAĞLANTISI Kurulum Öncesi cihazınızın fiziksel bağlantısını aşağıda gösterilen şekilde yapılandırınız. (Menzil Genişletici AC750 RE200

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. USB Disk Paylaşımı Değerli Müşterimiz, AirTies desteklediği USB Tak&Paylaş özelliği ile hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan yaygın olarak kullanılan standart USB disk sürücülerinizi tüm ağınıza paylaştırmanıza

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU CİHAZIN BAĞLANTILARINI YAPMAK Cihazınızı aşağıdaki şekilde gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve cihazınızın arkasında

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 580. Kablosuz ADSL Modem

BİLGİ NOTU. SpeedTouch 580. Kablosuz ADSL Modem BİLGİ NOTU SpeedTouch 580 Kablosuz ADSL Modem SpeedTouch 580 Kablolu USB Kurulumu (MS Windows 98) 1. 2. SpeedTouch Kurulum CD sini taktıktan sonra lütfen bekleyiniz. SpeedTouch Kurulum Sihirbazı ekranı

Detaylı

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R 3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R Ürün Beraberinde Gelenler: 1 adet 3G Modem İstasyonu 1 adet DC5V 1.2A Adaptör 1 adet USB Kablo 1 adet RJ45 Ethernet Kablo 1 adet CD-ROM (Kullanım

Detaylı

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ R electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ PTT veya GSM hattý üzerinden kesintisiz AHM (Alarm Haberalma Merkezi) baðlantýsý GPRS

Detaylı