MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;"

Transkript

1

2

3 MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik, dayanýþma ve mücadele günü olan 1 Mayýs ta yaþanan olaylar bizlere yeni bir sürecin kapýlarýný araladý. Taksim yasaðý sadece 1 Mayýs günü ile sýnýrlý kalmadý; iþçilere emekçilere, ezilenlere Taksim Meydaný tümden kapatýldý. Bizler bu yasaklarý yýlarca tanýmadýk, bundan sonrada tanýmayacaðýz. Ve bugünden çaðrýmýzdýr tüm iþçilere, ezilenlere, gençlere 1 Mayýs ta Taksim de olacaðýz, Denizlerin bayraðýný dalgalandýracaðýz. Bu sene birçok yerde Denizler her sene olduðu gibi çeþitli etkinlik ve mitinglerle anýldý. Daha önceki senelerde gözlemlenen, bu yýlda gözlemlendi herkesin gözlerinde. Denizler ölmedi, Denizleri öldüremediler, öldüremeyecekler... Onlarýn yaktýðý kývýlcým sönmeyecek... Denizler iþçilere, emekçilere, gençlere, kýsacasý bizlere umut olmaya devam ediyor. Þimdi onlarýn bayraðý ellerimizde, yürekleri yüreklerimizde. Þimdi Denizlerin açtýðý yoldan yürüme zamaný! Þimdi örgütlenip, devrim için savaþma zamaný! Þimdi Deniz, Yusuf, Hüseyin olma zamaný! Bir sonraki sayýmýzda görüþmek üzere. Hoþça kalýn...

4 BARIÞ SÜRECÝ ÜZERÝNE 2 Umut Güneþ Tüm bunlara karþý biz devrimci gençler, Marksizm-Leninizmin yol göstericiliðinde örgütlenip sosyalizm mücadelesini büyütmeliyiz. Kürt halkýnýn özgürleþmesi; emekçilerin sömürüden kurtulmasý; gençliðin özgür bir geleceði yalnýzca kapitalizmi temellerinden sarsacak bir devrimle mümkündür. Çünkü bugün demokrasi de devrim sorunudur. Devrimci gençliðimiz faþizme karþý birleþelim, örgütlenelim, savaþalým! Dünya üzerinde ulusal özgürlük mücadelesi yürüten halklardan biri de Tamillerdir. Geçtiðimiz günlerde Ýsveç de, Tamillere dönük 2009 yýlýnda yapýlan katliamýn anmasý gerçekleþti ve kardeþ halk olarak gördükleri Kürt halkýna da bir mesaj ilettiler. Ýsveç Tamil Forumu Baþkaný Jefan Mohan þöyle söylüyor Kürt halkýna: Batýlýlara asla güvenmeyin. Kendi özgücünüze güvenin. Bu belirleme çok acý deneyimlerin sonucunda ortaya çýkmýþ durumda. Hatýrlayalým Yýlýnda Sri Lanka devleti emperyalistlerin de desteði ile, yaklaþýk 6 ay süren bir operasyonla Tamil halkýnýn özgürlük mücadelesini kanla bastýrdý. Bu katliamda 40 bin kiþinin öldürüldüðü, yüz bine yakýn kiþinin kaybolduðu ve 25 bin civarýnda çocuðun öksüz kaldýðý söyleniyor. Bu rakamlar BM nin insan haklarý örgütlerinin hazýrladýðý raporlarda var. Ayrýca askerlerin saldýrýlar sýrasýnda kadýnlara dönük tecavüzlerini ve yakaladýklarý gerillalara iþkenceleri vs. söylemiyoruz bile. Ýþte bu sürecin sonunda Sri Lanka da Tamiller için örgütlenme alaný neredeyse kalmazken, Tamiller yurt dýþýnda örgütlenmelerini ve mücadelelerini sürdürüyorlar. Burada önemli olan þey þu; bu katliamýn Tamillerle Sri Lanka devleti arasýnda süren barýþ görüþmeleri sýrasýnda olmasý. Biz buradan nasýl bir sonuç çýkarmalýyýz, þu an süren barýþ süreciyle baðýný nasýl kurmalýyýz. Türkiye nin Kürt halkýna dönük gönlünden geçirdiði aslýnda Sri Lanka örneði bir çözümdür. Eðer faþizmin bunu yapmaya gücü yetseydi, hiç düþünmez yapardý. Zira çoluk çocuk demeden katlettiðini defalarca gördük. Roboski en yakýn örneði. Fakat Birleþik devrimin gücü ve daha bir dizi koþullar faþist devleti böyle bir katliam yapamaya deðil ama baþka bir yola sokmuþ durumda. Fakat bu seçenek her zaman faþist devletin masa baþýnda duruyor. Bunu akýldan çýkartmamak lazým. Ýkincisi; Barýþ görüþmeleri sýrasýnda hatta ateþkes yapýlmýþ ve barýþ antlaþmasý da yapýlmýþ olmasýna karþýn böyle bir katliam gerçekleþiyor. Demek ki barýþ görüþmeleri, antlaþmalarý savaþýn durduðu anlamýna gelmiyor. Burjuvazi fýrsatýný bulduðu an yaptýðý antlaþmayý yýrtýp atabiliyor ve en vahþi biçimde saldýrabiliyor. Üstelik bir güç biriktirmenin, dinlenmenin ardýndan ve emperyalistlerin yoðun desteði altýnda daha etkili saldýrýlar düzenleyebiliyor. Bununla birlikte çýkarýlmasý gereken en önemli sonuç ise þudur; Jefan Mohan Batýlýlar demiþ, ama daha doðrusu: Burjuva sýnýfa asla güven olmaz. Güveneceðimiz tek güç kendi öz gücümüz ve ezilen, sömürülen halklarýmýzdýr. Öyleyse þimdi Barýþ görüþmelerinden sonra bizde barýþ havasýnýn esip esmediðine bakalým. Sondan baþlayarak hafýzamýza göz atalým. Türkiye nin 11 Eylül ü olarak ifade edilen Reyhanlý daki bombalý saldýrý ve onlarca insanýn ölümü, yüzlercesinin ise yaralanmasý... Sonrasýnda Reyhanlý daki saldýrýya karþý yapýlan gösteriler ve devletin halka dönük saldýrýsý, bu devletin neyi istediðinin göstergesidir. Faþizm ruhlarýný o kadar yok etmiþ ki, yakýnlarýný, komþularýný kaybetmiþ insanlarýn tepkisine raðmen vahþice saldýrabiliyorlar. Ve bunlar barýþ isteyen, barýþý korumak için ellerinden gelen çabayý sarf eden bir devletin marifetleri. Ayný tabloyu üniversitelerde gerçekleþen eylemlerde de görmek mümkün. Ankara da bütün üniversitelerden öðrenciler Dýþ Ýþleri Bakanlýðýna yürüyerek tepkilerini gösterdiler. Ýþte size bu topraklarda süren iç- savaþýn bir tablosu. Ýþçiler devlet kurumlarýný hedefliyor, gençlik de öyle. Sonuçta ha-

5 vada barýþ deðil ama savaþýn kokusu var. Ya 1 Mayýs a ne demeli? Tam bir kara mizah görüntüsüdür açýlan köprüler. Çünkü barýþ isteyen, özgürlükler vaat eden bir devlet, sýnýf düþmanlarýyla; yani iþçilerle, emekçilerle, öðrencilerle aralarýndaki köprüyü tamamen attý. Açýlan köprülerin anlamý budur. Ama 1 Mayýs ý bir bütün olarak yorumlayacaksak, faþist devlet bir ayaklanma provasý yapmýþtýr. Tam bir kale savunmasý gibi, kalesine çekilmiþ düþmaný elde kýlýç bekleyen askerler gibi... Ýþte bu devlet halkýna barýþ vaat ediyor, özgürlükler vaat ediyor. Ve daha öncesine gidelim. Üniversitelerde baþlayan Hizbullah saldýrýlarý ne anlama geliyor? Barýþ görüþmelerinde bulunan devlet hala direnç içinde olanlarý baský altýna almak, sindirmek için 5. kolunu harekete geçiriyor. Bir anda bir çok üniversitede Hizbullah saldýrýlarý yaþandý. Bu dinci- faþistleri harekete geçiren yine faþist devlet idi. 5. kolun bir diðer gücü ise son dönemde sürekli öne çýkartýlan ÝP- GB li faþistler. Hepsi bir bütün olarak devrimin en dinamik gücü olan gençliði teslim almak için harekete geçirilmiþ durumdalar. Biri dini diðeri ulusalcýlýðý kullanarak yoðun bir saldýrýya baþladýlar. Ve bu saldýrýnýn hedefinde sadece gençliði sindirmek yok! Ayný zamanda gençliði gericileþtirmek de var. Ýþte tüm bunlar barýþ süreci denilen dönemin son 1-2 ayýnda yaþandý. Barýþ sürecini kuþlarýn, böceklerin özgürce uçacaðý ve öteceði bir dönem olarak algýlayan - devlet de böyle algýlanmasýný istiyorreformistler ve diðer ortalama sol þaþkýna düþmüþ durumda. 2 kelimelerinden biri çatýþma ortamýna girmemek, sað duyu vs. olan ortalama sol gerçeklerin üzerini örtmeye çalýþýyor. Oysa gerçekler yaþadýklarýmýz, niyetler deðil. Ve yaþadýklarýmýz bize söylenenlerden farklý bir þeyi ifade ediyor. Burjuvazi birleþik devrimimizi bastýrmak, boðmak ve devrimci güçleri ezmek için, belki de saldýrýlarýn en çoðunu insanlarý beklentiye soktuklarý böylesi dönemlerde yapýyor. Bu saldýrýlarýn biçimi tarzý farklý olabilir. Hedefi farklý olabilir ama amacý ayný;birleþik devrimi boðmak ve içine girmiþ olduðu krizden kurtulmak. Barýþ Savaþý, Savaþ Ýse Hazýrlýðý Gerektiriyor Her dönemin kendi yasalarý vardýr. Belirleyici olan da niyetler, istekler deðil bu yasalardýr. Nasýl ki savaþ dönemlerinde savaþýn olmamasýný istemek, savaþý bitirmiyorsa barýþ istemekle de barýþ olmuyor. Savaþ döneminin yasalarý nasýl ki olaðan iþleyiþi bozar, düzensizliði egemen kýlar ise; savaþý kazanmak için savaþ araçlarýna sahip olmayý, oluþturmayý gerektiriyor ise; barýþ görüþmelerinin sürdüðü bu dönemlerin de bizlere yüklediði görevler vardýr. Þimdi sonuçlarý ve gençliðimizin üzerine düþen görevleri toparlayalým! 1) Burjuvaziye asla güvenmemeli ve kendi öz gücümüze güvenerek hareket etmeliyiz. 2) Barýþ görüþmeleri sürerken yaratýlmak istenen ýlýmlý havaya gençliðimizin kapýlmasýna izin vermemeliyiz. Çünkü barýþ isteyen, savaþý yaratan koþullarý ortadan kaldýrmak zorundadýr. Ve bu bugün yalnýzca bir dizi devrimle faþizmin yýkýlmasý, Demokratik Halk Ýktidarýnýn kurulmasýyla mümkündür. 3) Barýþ görüþmeleri sýrasýnda da iki güçten biri diðerini daha da zayýflatmak, kendi elini güçlendirmek için mutlaka mücadeleyi sürdürür. Bizim örneðimizde olduðu gibi dinci- ulusalcý faþistleri harekete geçirerek, dinamik güçleri baský altýna almaya çalýþýr, sindirmeye çalýþýr. 4) Bugün burjuvazi dini ve ulusalcýlýðý kullanarak gençliði gericileþtirmeye ve gençlikte devrimci olaný öldürmeye çalýþmaktadýr. Buna karþýn devrimci gençliðimiz yoðun ve geniþ bir ajitasyon, propaganda ve örgütlenme faaliyetine yönelmelidir. 5) Her ne kadar faþist devlet barýþ görüþmeleriyle demokrasi getiriyorum demekle uðraþsa da aslýnda (1 Mayýs örneðinde olduðu gibi) bir toplumsal devrimden korkmakta ve onu bastýrmak için önlemler almaktadýr. Bizler ise devrimin zaferi için kitleleri devrimci eylemlere, isyanlara ve ayaklanmalara yönlendirmeliyiz. Tabi ki karþýmýzda faþizmin olduðunu bilerek ve kitleleri devrimci araçlara yönlendirerek. Çünkü savaþ ciddi bir hazýrlýðý gerektiriyor. 6) Son olarak tüm bunlara karþý biz devrimci gençler, Marksizm- Leninizmin yol göstericiliðinde örgütlenip sosyalizm mücadelesini büyütmeliyiz. Kürt halkýnýn özgürleþmesi; emekçilerin sömürüden kurtulmasý; gençliðin özgür bir geleceði yalnýzca kapitalizmi temellerinden sarsacak bir devrimle mümkündür. Çünkü bugün demokrasi de devrim sorunudur. Devrimci gençliðimiz faþizme karþý birleþelim, örgütlenelim, savaþalým! 3

6 ANTAKYA HAL KI KAT LÝ AM CI LA RA KAR ÞI A YAK TA! Reyhanlý daki patlamanýn ertesi günü binler yine Antakya sokaklarýndaydý. Ýnternet üzerinden yapýlan çaðrýya Antakya emekçileri cevap verdi Artýk Yeter, Savaþý da Siz Ýktidardakileri de Ýstemiyoruz! diye ayaklandý.(çaðrýyý internet üzerinden Halkevleri yapmýþtý.) Pazar günü saat 16:00 da Armutlu nun giriþindeki semt pazarýnda toplanýldý. Toplanan kitle Reyhanlý Halký Yalnýz Deðildir, Tayyip Ýstifa, Kahrolsun ABD Ýþbirlikçi AKP sloganlarýný attý. Kýsa süre içerisinde yüzlerce olan kitle yürüyüþe geçildiðinde binlere u- laþtý. Defalarca Valiyi istifaya çaðýran halk çok tepkiliydi... Eyleme bir çok demokratik kitle örgütü destek verdi. Cumhuriyet caddesinde yürüyüþe devam edildiðinde Valinin evinin önüne gelindiðinde durmadan valiyi istifaya çaðýrdý. Ve bununla birlikte yüründükçe kitle sayýsý artmaya devam etti. Bizler de Mücadele Birliði Platformu olarak eyleme destek verdik. Eylemde kitle ile beraber sloganlarýmýzý attýk Faþizme Karþý Silah Baþýna, Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði, Katil Devlet Hesap Verecek, Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz sloganlarý atýldý. 2 yýldýr sürekli olarak devletin kolluk güçleri yürüyüþleri engellemeye çalýþýyor, ama son yapýlan eylemde devlet hiçbir engellemede bulunamadý, binlerce insan karþýsýnda çaresiz kalan çevik kuvvet gýkýný bile çýkaramadý. Çevre illerden de Hatay a çevik kuvvet gönderilmesine raðmen, örgütlü bir halk karþýnda hiçbir þey yapamadý. Daha sonra kitle saray caddesine geldi ve burada el-nusra denen çetelerin þehrimizden defolup gitmesine, Vali ve AKP hükumetinin savaþ çýðýrtkanlýðýna dair konuþmalar yapýldý. Hükumetin olanlarýn sorumlusu olduðu ifade edildi. Yapýlan konuþmalarda Reyhanlý halkýnýn yanýnda olunduðunu, acýlarýnýn paylaþýldýðý söylendi. Bu konuþmalardan sonra kitle tekrar yürüyüþe geçti. Yunus Emre parkýnýn önünden geçip Armutlu ya giderken bizler de Deniz bayraklarýmýzý açýp yürüyüþe devam ettik ama kimileri bayraklarýmýzý kapattýrmaya çalýþtý, buna raðmen gençlik bizimle beraber bayraklarýmýzý alarak yürüyüþte dalgalandýrdý. Armutlu giriþinde tekrar konuþmalar yapýldýktan sonra herkes daðýldý. Biz de yeni tanýþtýðýmýz iþçi dostlarýmýzla Ayýþýðý Sanat Merkezine geçip gündemi deðerlendirdik. Antakya/ Mücadele Birliði Leninist Mizah Kollektifi 4

7 AN KA RA DA ÖÐ REN CÝ LER REY HAN LI Ý ÇÝN A YAK TA! 15 Ma yýs ta An ka ra nýn bir çok ü ni ver si te sin de ol du ðu gi bi OD TÜ de de öð ren ci ler Rey han lý da ki pat la ma ne de niy le ey - lem dey di ler. Bir gün ön ce (14 Ma yýs) OD TÜ lü öð ren ci ler ha - zýr lýk tan Fi zik bö lü mü ne yü rü müþ ve o ra da bir ba sýn a çýk la ma sý yap mýþ lar dý. Öð ren ci ler Bir gün son ra sýn da sa at 12:30 a ka dar Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu nun is ti fa et - me si ni ak si tak dir de is ti fa sý ný gi dip ken di le ri nin a la cak la rý ný söy le miþ ler - di. An cak du rum da her han gi bir de ði - þik lik ol ma yýn ca DÖB lü öð ren ci le rin de a ra la rýn da ol du ðu OD TÜ lü öð ren - ci ler, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý na git mek ü ze - re ha zýr lýk bi na sýn dan A1 ka pý sý na bir yü rü yüþ baþ lat tý lar. O kul da ki bir çok fa - kül te, kü tüp ha ne ve ye mek ha ne do la þý la rak öð ren ci ler her ke si dev let ten Rey han lý nýn he - sa bý ný sor mak i çin Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý na ça ðýr dý lar. A1 ka pý sý na ge lin di ðin de i se öð ren ci ler TO MA lar la ve po lis ba ri ka týy la kar þý laþ tý lar. O sý ra da OD TÜ kam pü sü nün ya - nýn da ki Ha cet te pe Ü ni ver si te si nden de öð ren ci le rin Es ki þe hir yo lu nu ka pa ta rak yü rü yü þe geç tik le ri ha be ri gel di an cak po lis Es ki þe hir yo lun da da ba ri kat ku rup Ha cet te pe li öð ren ci le rin A1 den geç me le ri ne i zin ver me di. Yak la þýk ya rým sa at bo yun ca bir yan dan Ha cet te pe li öð ren ci ler ba ri ka týn a çýl ma sý i çin po lis - ler le gö rü þür ken di ðer yan dan da OD TÜ lü ler ar ka daþ la rý ge le - ne ka dar o tur ma ey le mi yap tý lar. O tur ma ey le mi bo yun ca sýk sýk Ka til Dev let He sap Ve re cek, Da vu toð lu Ýs ti fa, Rey han lý nýn He sa bý So ru la cak, Genç lik Yü rü yor He sap So ru yor slo gan la - rý a týl dý. Gö rüþ me le rin so nuç ver me me si ü ze ri ne Ha cet - te pe li ve OD TÜ lü öð ren ci ler ba ri kat la rý aþ ma ya ça lýþ tý lar ve ar dýn dan po lis her i ki ta ra fa da sal - dýr ma ya baþ la dý. Ha cet te pe den öð ren ci ler bir sü re son ra o ku lun A7 ka pý sýn dan ge çe - rek OD TÜ lü öð ren ci le rin ya ný na gel di - ler ve po li sin sal dý rý sý na bir lik te kar þý lýk ver di ler. Sa at ler ce sü ren ça týþ ma son ra - sýn da bir çok öð ren ci cid di bir þe kil de ya - ra lan dý ve ge len am bu lans lar la has ta ne ye kal dý rýl dý lar. Po lis, bir yan dan yüz ler ce gaz bom - ba sý ný ard ar da öð ren ci le re he def gö ze te rek at mýþ ve bir çok kez TO MA lar la o ku lun i çi ne gir me ye ça lýþ mýþ týr. An cak öð ren ci le rin ka rar lý tu tum la rý sa ye sin de bu nu gö ze a la ma mýþ lar dýr. Ay ný sý ra lar da Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý na u la þan ve o ra da gö zal tý na a lý - nan öð ren ci le ri de ey lem so nun da ser best bý rak mýþ lar dýr. Öð ren ci ler sa at 17:00 de ey lem le ri ne son ver di ler ve pan - kart la rýy la bir lik te ye mek ha ne nin ö nü ne gel di ler. Ye mek ha ne nin ö nün de ba sýn a çýk la ma sý yap týk tan son ra ey lem le ri nin bu ra da bit - me di ði ni, kat li am la rýn he sa bý nýn so ru la na ka dar da mü ca de le le - ri nin de vam e de ce ði ni söy le di ler. An ka ra dan DÖB lü Öð ren ci ler ÖÐ REN CÝ LER DÖRT BÝR KOL DAN BAÞ BA KAN LI ÐA YÜ RÜ DÜ Ýs tan bul da ki tüm ü ni ver si te ler den bir a ra ya ge len öð ren ci ler, Rey han lý Kat li a mý ný pro tes to et mek i çin Dol ma - bah çe de bu lu nan Baþ ba kan lýk O fi si ne yü rü dü. DÖB lü öð ren ci le rin de a ra la - rýn da ol du ðu kit le, ilk yü rü yü þe sa at te Ýs tan bul Ü ni ver si te si Be ya zýt Kam pü sü nden baþ la dý. Ü ni ver si te i çin den Rey han lý Kat li - a mý nýn So rum lu su AKP den He sap So - ru yo ruz pan kar tý i le yü rü yüþ baþ la dý. E mi nö nü ye ka dar tram vay yo lu nu ka - pa ta rak yü rü yen yüz ler ce öð ren ci Rey han lý nýn He sa bý So ru la cak, Em per ya list ler Ýþ bir lik - çi ler 6. Fi lo yu U nut ma yýn, AKP Bes li yor Ö SO Vu ru yor slo gan la rý a ta rak yü rü yü þü ne E mi nö nü, Ga la ta Köp rü sü, Ka - ra köy, Top ha ne ü ze rin den yo lu ka pa ta rak de vam et ti. Yü rü yüþ le ri sý ra sýn da Mi mar Si nan Ü ni ver si te si nin ö - nün de bek le yen öð ren ci ler de kit le ye ka týl dý. Mar ma ra Ü ni - ver si te si öð ren ci le ri i se Ka dý köy Ýs ke le ye yü rü dü ve va pur la Ka ba taþ a ge çe rek ay ný kit le ye ka týl dý. Her ka tý lým la bir lik - te kit le bü yü dü. Ý TÜ Gü müþ su yu Kam pü sün den yü rü yü þü baþ la yan öð ren ci ler i le Be ya zýt tan yü rü yü þe baþ la yan öð - ren ci ler Dol ma bah çe de bir leþ ti ler. Dol ma bah çe ye ge le ne ka dar hiç bir po lis le kar þý laþ ma - yan öð ren ci ler, Dol ma bah çe de TO MA ve çe vik kuv vet ba - ri ka tý i le kar þý laþ tý lar. Po lis ba ri ka tý - na doð ru yü rü ye rek, po li sin a nons yap ma sý ný ve ya pa zar lýk ya pýl ma - sý ný bek le me den po lis le re so da þi þe - le ri ve taþ a tan öð ren ci le re de po lis taz yik li su ve bi ber ga zý i le kar þý lýk ver di. Öð ren ci ler Ka ba taþ yö nü ne doð ru ge ri çe kil di ler. Bu sý ra da çev re - de ki in san lar da bi ber ga zýn dan et ki - le ne rek, po li sin sert sal dý rý sý na tep ki gös ter di ler. Öð ren ci le rin bir kýs mý Mi mar Si - nan Ü ni ver si te si Fýn dýk lý Kam pü sü - ne gi re rek ka pý la rý ka pat tý lar; po lis i se kam pü sün i çi ne gaz bom ba sý ve taz yik li su i le sal dýr dý. Taþ lar la ce vap ve ren öð - ren ci ler kam pü sün gi ri þi ne bir de Rey han lý nýn So rum lu su AKP den Genç lik He sap So ra cak pan kar tý as tý lar. Yüz ler - ce öð ren ci de a ra so kak lar da ça týþ ma ya de vam e der ken, po - lis he def gö ze te rek plas tik mer mi ler le a teþ et me ye baþ la dý. Sa at de Mi mar Si nan Ü ni ver si te si nin ö nün de ba - sýn a çýk la ma sý ya pan öð ren ci ler, Rey han lý Kat li a mý nýn so - rum lu su nun AKP hü kü me ti ol du ðu nu, dev let yan lý sý med ya nýn Rey han lý da ya þa nan la rý doð ru yan sýt ma dý ðý ný ve ya þa nan po lis sal dý rý sý ný pro tes to et tik le ri ni be lirt ti ler. Ey - lem slo gan lar la so na er di. Ýs tan bul/döb lü Öð ren ci ler 5

8 AS GA RÝ ÜC RET 6 Ön ce lik le mer ha ba lar. 7 se ne dir o - tel de ça lý þan bir e mek çi ðim. Her yer de ol du ðu gi bi o tel ler de de baþ lý ca so run ta þe ron sis te mi dir. Her ne ka dar ki mi le - ri ne gö re ö zel is tih dam bü ro la rý e me - ðin bir den faz la ki þi ta ra fýn dan sö mü rü lüp bal i le tat lan dý rý la rak ö nü mü - ze su nul muþ ha li i se de, ký sa ca sý bir a - lýn týy la ce vap ve re yim sa la ta lý ða, hý yar der se niz a dý de ði þir a ma ta dý de - ðiþ mez. 8 ay ön ce ya þa dý ðým bir du ru mu pay laþ ma ge re ði du yu yo rum. Her za - man ki gi bi ak þam mo la sýn da i ken yi ye - cek ve i çe cek di rek tö rü Mr. Ni zam ya ný ma o tur du, bu soh bet a ra sýn da be - nim yö ne ti ci li ði mi na sýl bu lu yor sun di - ye bir so ru yö nelt ti ve ben de dü rüst çe ber bat bul du ðu mu be lir tin ce þa þýr dý. Bek le me di ði bir ce vap ol sa ki þaþ kýn ca ne den di ye so ru yö nelt ti ve ben de o tel i - çin de ki ça lý þan la ra kar þý fark lý fark lý tu - tum i çe ri sin de ol du ðu nu, bu nun doð ru bir dav ra nýþ ol ma dý ðý ný be lirt tim. Be ni da ha de tay lý ko nuþ mak i çin o fi si ne da - vet et ti, be ra ber o fi si ne geç tik ve ba na geç miþ ay lar dan bir Log bo ok çý kar dý. Ve ba na þöy le söy le di Þim di sen di ye - lim ki bu ra da iþ a da mý sýn, e vet de dim, Log bo ok u gös te re rek A go ra Res tu a - rant ýn 1 ay lýk ya pýl ma sý bek le nen tl lik he de fi ol du ðu nu ve bi zim kü sur yap tý ðý mý zý söy le di. Ba - na sen iþ a da mý o la rak bu du rum kar - þý sýn da ne dü þü nür dün di ye sor du. Ben de bir iþ a da mý o la rak bir þey le rin yo lun - da git me di ði ni a ma tl nin ba na 1 ay ye te ce ði ni, ak þam ya pa ca ðým plan - la ra ba ka ca ðý mý be lirt tim. Ar dýn dan da ben o na sen bu ra da ekst ra (ta þe ron) ol - du ðu nu var sa ya lým de dim. Mr. Ni zam ta mam de di. 800 tl ma aþ a lý yor sun, bu - nun 400 tl si ki ra, 100 tl si yol, 100 tl si e lekt rik, su vs. Ka lan 200 tl i le ev de i ki ço cuk bir de e þin var na sýl ge çi nir sin di ye sor dum. O da bu so ru kar þý sýn da çok þa þýr dý, bel li ki hiç bu gü ne ka dar böy le ko nu la ra ça lýþ ma mýþ ve ba na ger çek ten çok zor hat ta im kan sýz bir þey a ma bu be nim prob le mim de ðil de - di. Ben de kar þý lýk o la rak pe ki se nin prob le min de ðil, o tel de he def ler bek len - ti le rin al týn da ka lý yor ve bir þey ler den ký sýl ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yor su nuz. A ma ge çen gün 3 sa at ça lýþ sýn lar çýk sýn - lar de di niz. Pe ki siz böy le kýs tý ðý ný zý dü - þü nü yor su nuz, ay so nu se nin al dý ðýn ma aþ ay ný, be nim al dý ðým ma aþ ay ný ve bu ra da 4-5 yýl dýr ça lý þan ekst ra gar son - la rýn ma aþ la rý ay ný mý? Ta bi ki de ðil ve siz bu ra da bü tün o te lin yü kü nü 5 yýl ta - þe ron o la rak ça lýþ mýþ bi ri si o la rak bun - la rýn ü ze ri ne yýk ma ya a lýþ mýþ sý nýz. Þim di so ru yo rum bu prob lem de si zin de pa yý nýz var mý? Yok mu? Ça re siz bir þe - kil de e vet di ye rek du ru mu ka bul len di ve ben kar þý lýk o la rak ha yýr se nin prob le - min de ðil dün ya nýn prob le mi de dim ve gö rüþ me miz so na er di. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka - ný Fa ruk Çe lik in as ga ri üc ret i le il gi li As ga ri üc ret le ge çi nil mez di ye bir þey yok. Ge çi nir si niz. O na mah kum sa nýz 800 TL de bü yük bir pa ra dýr. gi bi de - ma go jik a çýk la ma sý ný duy du ðum da 8 ay ön ce ki ya þa dý ðým du rum ak lý ma gel di ve siz ler le pay laþ mak is te dim, e mek çi le - rin bu a çýk la ma la rý ö nem se di ðim ya nýl - sa ma sý na var ma la rý be ni ü zer, bu ve si le i le ce vap hak ký doð muþ ol sun geç miþ - ten gü nü mü ze ne ler de ðiþ miþ bir göz a - ta lým. Ma ri e An to i net te dev rim za ma nýn - dan he men ön ce Fran sa kra li çe siy di Ma ri e An to i net te sa ray da bir e li yað da bir e li bal da, a yak la rý mar me lat ta o tu rur ken, dý þa rý da za val lý halk aç lýk tan is yan e di yor du, ta bii Ma ri e An to i net - te in ne hal kýn is ya nýn dan ha be ri var dý, ne de aç lý ðýn na sýl bir þey ol du ðun dan... Bir gün o na ge lip de di ler ki: E fen dim halk ek mek bu la mý yor muþ; aç mýþ, is yan e di yor lar. Ma ri e An to i net te is te rik kah ka ha lar eþ li ðin de, ha be ri ge ti ren da nýþ ma ný Jan - jak a dön dü: Be nim de ek mek bu la ma - dý ðým gün ler o lu yor Jan jak ri ca e de rim, faz la naz lan ma ya ge rek yok; ek mek bu - la mý yor lar sa pas ta ye sin ler... O gün den son ra Fran sýz hal ký pas ta mý ye di ek mek mi bi lin mez a ma bu söz ta ri he geç miþ tir. Fran sýz kra li çe si nin bu ta ri he mal ol muþ sö zü nün ar dýn dan yüz yýl lar son ra Tür ki ye Cum hu ri ye ti Baþ ba ka ný ve ba - kan la rý da ver gi ler den ve zam lar dan bu - na lan ve mýz mýz la nan hal ký na ta ri he ge çe cek söz ler söy le di ler; Ma li ye ba ka - ný a kar ya kýt zam mý son ra sý, bi sik le te bi nin, U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber - leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, yat sa - hi bi ol ma nýn lüks de ðil ih ti yaç ol du ðu nu, E ner ji ba ka ný Ta ner Yýl dýz do ðal gaz zam mý son ra sý, iç ki yi i çen do ðal ga zý ya kan ö de sin (de ma go ji ye dik kat do ðal ga zý ve iç ki), Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik 800 tl bü yük pa ra mec bur san ge çi nir - sin ve söz le ri ne pey ni rin ki lo su nun fi - ya tý nýn bel li ol du ðu nu, ek me ðin fi ya tý nýn bel li ol du ðu nu söy le yen Çe lik i çin geç miþ ten e din di ðim tec rü be i le ken di mi ça lýþ ma ve sos yal gü ven lik ba - ka ný nýn ye ri ne koy dum, sa bah kalk tým, e li mi yü zü mü yý ka dým, tý raþ ol dum ka - pý mýn ö nün de bek le yen ko ru ma la rý ma gü nay dýn de dim, ce bi me bak tým, ak bi - lim yok as lýn da, ge rek de yok. A ra ba - mýn ka pý sý ný a çan þo fö rü mü se lam la dým ve yo la ko yul duk, me kan bel li TBMM. Sa bah kah val tý sý, çay, pey nir, ek mek der ken kos ko ca ba ka ným, ça ya pa ra mý ve re ce ðim, 76 mil yo nun ve ka le ti ni üst - len mi þim. Ney se öð len ol du. TBMM lo - kan ta sý na git tik, baþ lan gýç o la rak Bro ko li çor ba sý (50 Krþ), da ha son ra Spa get ti Po lo nez (1 Tl), i çe cek o la rak (1 Tl) tat lý o la rak da ek mek ka da yý fý (1 TL) ye dik, ce bim de de bo zuk yok tu, da ha son ra ve ri rim de dim. Gar son lar an la yýþ - la kar þý la dý lar, ne de mek e fen dim de - di ler ve ö zel is tih dam bü ro la rý i le il gi li o la rak, da ha fark lý ça lýþ ma yap mak i çin o fi si me geç tim. Ýþ a dam la rý i le bi raz dert leþ tik. Çay soh bet der ken ak þam ol - muþ, ak þam ye me ði i çin ka dim dost la - rým la bir lik te i dik. Çok sað ol sun lar e li mi ce bi me bi le art týr ma dý lar. Ne de ol sa iþ a dam la rý da ha son ra ön ce den plan lan mýþ o lan TV prog ra mýn ka týl -

9 mak i çin yo la çýk tým. Ve 800 Tl nin ne ka dar bü yük bir pa ra ol du ðu nu her ke sin ge çe bi le ce ði ni bu pa ra i le ge çi ni le me - ye cek di ye bir þe yin ol ma dý ðý ný, ek me - ðin fi ya tý bel li, pey ni rin de fi ya tý bel li so nuç ta. Bu yu run hep bir lik te ba ka lým bu fi yat la ra. Gö rül dü ðü gi bi bur ju va zi nin e mek - çi le re, yok sul la ra re va gör dü ðü ya þam bu. Bu gün mil let ve kil le ri 1 gün mec lis - te iþ ba þý yap sa lar e mek li o lur lar ken, iþ - çi ve e mek çi ler e mek li li ði yal nýz ca yýl lar ca ça lýþ ma nýn so nun da, o da ha yat - ta ka lýr lar sa gö re bi li yor lar. 800 tl ma aþ a lan in san la ra ge çi ne bi le ce ði ni söy le yen bur ju va zi nin ba kan la rý, ken di le ri 1 tl gi - bi ko mik ra kam la rýn ol du ðu yer ler de ye mek ler yi ye bi li yor. Ve al dýk la rý ma aþ bir iþ çi nin bir yýl da al dý ðýn dan bi le faz - la. Ka pi ta list dü zen bu dur ve bun dan baþ ka sý da ka pi ta lizm de müm kün de ðil - dir. Oy sa e mek çi le rin, genç li ðin da ha öz gür ve yok sul luk, aç lýk çek me den ya - þa ya bi le ce ði bir dün ya da var. SOS YA LÝZM! Sos ya lizm de in san lar ü ret tik le ri ne sa hip tir, Sos ya lizm de ik ti dar da o lan iþ - çi ler ve yok sul lar dýr. Te mel al dý ðý þey in san la rýn da ha mut lu ya þa ma sý dýr. A - ma bu ya þam bi ze al týn tep si i çin de su - nul ma ya cak. Bu nun i çin biz le rin ör güt len me si ve ka pi ta liz me kar þý mü - ca de le et me si ge re ki yor. Ö zel lik le de Biz genç e mek çi le rin, iþ çi le rin ka tý lý mý ö nem li ve be lir le yi ci dir. Bur ju va zi en çok genç iþ çi le ri sö mü re rek ka za ný yor, on la rýn ik ti da rý ný yý kan da yi ne genç iþ - çi le rin, e mek çi le rin ver di ði mü ca de le o la cak. GEB li Ýþ çi ler Öð ren ci ler ve Genç Ýþ çi ler, Gre vi Bü yü te lim! 15 Ma yýs gü nü THY iþ çi le ri, top lu iþ söz leþ me si an laþ - maz lýk la so nuç la nýn ca BU ÝÞ YE RÝN DE GREV VAR pan kar tý ný iþ yer le ri ne a sa rak grev le ri ni baþ lat tý lar. Grev hak - la rý nýn el le rin den a lýn ma sý, 305 iþ çi nin iþ ten a týl ma sý i le bir - lik te ge li nen bu sü reç te iþ çi le rin grev sü re cin de her za man kin den da ha faz la des te ðe ve biz le rin gü cü ne ih ti ya cý var. Genç e mek çi ler, dev rim ci öð ren ci ler iþ çi le rin ya nýn da o lup mü ca de le le ri ni za fe re ta þý ma za ma ný. THY iþ çi le ri nin ey lem yap tý ðý her yer de mü ca de le bir li ði ni bü yüt me za ma - ný. Gre vi sa hip le ne lim, mü ca de le yi bü yü te lim! GEB/ Genç E mek çi ler Bir li ði DÖB/ Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði 7

10 KAVGA GÜNÜ 1 MAYIS 8 1 Ma yýs, Ký zýl Mey dan Tak sim de kav ga i le geç ti. Ýþ çi sý ný fý ve bur ju va zi a ra sýn da sü ren sý nýf sa va þý mý nýn en ö - nem li a re na la rýn dan bi ri o lan Tak - sim de ki mü ca de le, iþ çi sý ný fý nýn gü cü nü gös ter di. Bur ju va zi nin 1 Ma - yýs ýn Tak sim de kut lan ma sý ný ön le mek i çin al dý ðý tüm ted bir ler, tüm þeh rin ka - ra ve de niz u la þý mý ný kes mek, Un ka pa - ný Köp rü sü nü kes mek ve Ga la ta Köp rü sü nü kal dýr mak gi bi ön lem le ri ne rað men Tak sim e çý kan he men tüm cad de ve so kak lar iþ çi ve e mek çi ler ta - ra fýn dan sa vaþ a la ný na çev ril di. Þiþ li de i se DÝSK ö nün de top la nan e mek çi ler ve dev rim ci ler Ya þa sýn 1 Ma yýs pan kar tý a ça rak dan i ti - ba ren yü rü yüþ kor tej le ri ni o luþ tur du. Mü ca de le Bir li ði Plat for mu da Ya þa - sýn 1 Ma yýs, Bi ji Yek Gu lan pan kar tý ve bay rak la rý i le kor tej de ye ri ni al dý. Ya þa sýn 1 Ma yýs, Tak sim Ký zýl - dýr Ký zýl Ka la cak slo gan la rýy la kor tej - le ri ni o luþ tu ran iþ çi ler, marþ lar eþ li ðin de yü rü yü þe ha zýr lan dý lar. Ha las - kar ga zi Cad de si ne in mek is te yen iþ çi ve e mek çi le rin ö nü nü po lis ba ri ka tý kes ti. Kon fe de ras yon lar yö ne ti mi i le em ni yet mü dür lü ðü a ra sýn da ya pý lan gö rüþ me ler de an cak ki þi nin ge - çi þi ne i zin ve ri le bi le ce ði söy len di. E - mek çi ler bu nu ka bul et me yin ce sa at ci va rýn da iþ çi ve e mek çi le re cad - de ü ze rin de ilk sal dý rý ger çek leþ ti. Þiþ li nin her bir so ka ðý sa vaþ a la ný - na dö ner ken, ba ri kat lar Hak-Ýþ i çin a - çýl dý. Þiþ li de DÝSK e Be þik taþ ta KESK e sal dý ran ser ma ye, yan daþ kon - fe de ras yo nu na Tak sim Mey da ný ný aç - tý, yak la þýk 100 ki þi a ný ta çe lenk ko ya - rak ha lay lar çek ti. Öð le sa at le rin de Tak sim Mey da ný na u laþ ma yý ba þa ran ÝHD li ler bir a çýk la ma yap tý lar. Ü mit E - fe ve Gü li zar Tun cer in de a ra la rýn da ol du ðu a vu kat lar sal dý rý la rý pro tes to e - de rek a ný ta ka ran fil bý rak ma dan ay rýl - dý lar. Sa at ler yi ge çer ken DÝSK Ge nel Baþ ka ný Ka ni Be ko, ey le mi so - na er dir dik le ri ni du yur du. Bu çað rý nýn ar dýn dan iþ çi ler ve dev rim ci ler, Tak - sim e yü rü mek i çin Bo mon ti, Fe ri köy, Do lap de re ve Tar la ba þý na u laþ tý. Ça týþ - ma lar ve sal dý rý lar da bu gü zer gah ü ze - rin de so kak so kak ya yýl dý. A ra so kak lar da to ma ve pan zer le rin sal dý rý - la rý na kar þý ko yan ey lem ci ler kal dý rým taþ la rý ný sö ke rek sa pan lar la, taþ lar la, mo lo tof lar la po li si ge ri püs kürt tü ler. Pek çok yer de pan zer ler ve to ma lar dar - be len di, dev ril me teh li ke le ri ya þa dý. Po li sin at tý ðý bi ber gaz la rý el di ven ler le ya ka la na rak su do lu ko va lar da sön dü - rül dü ya da po li se ge ri fýr la týl dý. Þiþ li den Tar la ba þý na u za nan ça týþ - ma hat tý nýn he men her so ka ðýn da bu lu - nan Le ni nist ler, 5 er 10 arlý grup lar la ge ril la tar zý ça týþ tý lar. He de fi sü rek li Tak sim e çe vir me ye ça lý þan Le ni nist - ler, Fe ri köy-bo mon ti ci va rýn da sa at ler - ce ça týþ tý. Gün so na e rer ken, Av ru pa ya ka sý nýn he men tüm cad de le rin de ça - tý þan iþ çi ve e mek çi le rin i çin de Tak sim Mey da ný na ve A ný ta u la þa ma mýþ ol - mak bir sý zý o la rak kal mýþ tý. Antep Ýþ çi sý ný fý nýn bir lik mü ca de le ve da - ya nýþ ma gü nü 1 Ma yýs, An tep te de coþ ku lu bir þe kil de kut lan dý. Sen di ka - lar de mok ra tik kit le ör güt le ri ve par ti ler fark lý fark lý yer ler de top la na rak mi ting a la ný na yü rü yüþ ger çek leþ tir di ler. Mü ca de le Bir li ði Plat for mu da sa - at dan i ti ba ren Ba lýk lý Par ký nda Fab ri ka lar Tar la lar Si ya si Ýk ti dar Her Þey E me ðin O la cak, Dün ya E me ðin O la cak ve A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi pan kart la rý ný a ça rak top lan ma ya baþ la - dý. Kor tej ler yü rü yüþ so nun da Ýs tas - yon Mey da ný na ge le rek a ra ma nok ta - la rýn dan geç ti. Mey dan da top la nan bin ler ce ki þi coþ ku lu bir þe kil de kut la - ma lar da ye ri ni al dý. Mi ting say gý du ru - þu ve sen di ka yö ne ti ci le ri ta ra fýn dan gü nün an lam ve ö ne mi ne da ir ya pý lan ko nuþ ma lar la baþ lan dý. Tak sim de so - kak la rý zap te den e mek çi le re se lam gön - de ri le rek hep bir lik te Her Yer Tak sim Her Yer Di re niþ slo ga ný a týl dý. Mi ting bü tün coþ ku suy la sü rer ken her za man dev rim ci le re sal dýr ma yý ken - di ne gö rev bi len, a jan ve pro va ka tör ör - güt ler o lan TGB ve ÝP çe te le ri yi ne sah ne ye çýk tý. Kor tej le ri ve bay rak la rý a la nýn tam ters yö nün de ol ma sý na rað - men dev rim ci le rin yan ta ra fý na ka dar ge lip ses a ra cýn dan dev rim ci le rin ü ze ri - ne Türk bay ra ðý sal lan dý ra rak pro vo - kas yon ya rat ma ya ça lýþ tý lar. Dev rim ci genç le rin du ru ma tep ki gös ter me si nin ar dýn dan ar ka da ha zýr bu lu nan bu kar þýdev rim ci çe te ler dev rim ci le re sal dýr dý. Ya þa nan ký sa sü re li ar be de nin ar dýn dan ÝP ve TGB çe te le ri a lan da tec rit ol du ve a la ný terk et mek zo run da kal dý lar. A la - ný terk e der ken bu se fer de BDP lile re pet þi þe ler le sal dýr dý lar. Yurt se ver genç - le rin de kar þý lýk ver me si nin ar dýn dan çe te ler a la ný terk et ti ler. A da na, An tak ya ve Ýz mir de de Mü ca - de le Bir li ði Plat for mu, An ka ra da da Dev - rim ci Öð ren ci Bir li ði 1 Ma yýs ta Fab ri ka lar Tar la lar Si ya si Ýk ti dar Her Þey E me ðin O la cak ve Tak sim i selam la yan slo gan lar la a lan lar day dý.

11 AN TEP TE KÝ PRO VO KAS YO NA YÖ NE LÝK ZO RUN LU A ÇIK LA MA MIZ DIR Bu se ne An tep iþ çi le ri ve e mek çi le ri 1 Ma yý sý bü yük bir coþ ku i le kar þý la dý. Son yýl la rýn en kit le sel 1 Ma yý sý kut lan mýþ ol - du. Fa kat böy le si kit le sel ve coþ ku lu 1 Ma - yýs, ba zý ke sim ler ta ra fýn dan haz me di le me di ve bay rak kri zi ya ra tý la rak 1 Ma yý sa göl ge dü þü rül mek is ten di. Bir o la yý de ðer len di rir ken, o o la yý baþ lan gý cýy la, ge liþ me le riy le de ðer len dir - me den son a nýy la de ðer len dir mek di ya lek - tik ten yok sun bir dü þün ce bi çi mi dir. O lay la rý, dev rim ci ler bay ra ða sal dýr dý þek lin de ki or ta ya ko yuþ, ken di ta ba ný ný ya - nýn da tut ma ya yö ne lik ça ba dan baþ ka bir þey de ðil dir... Ýþ çi sý ný fý nýn bir lik, mü ca de - le ve da ya nýþ ma gü nü nü san ki bir u lu sal bay ram mýþ gi bi kar þý la yan CHP nin ge çi þi sý ra sýn da hiç bir o lay ya þan mý yor, CHP a - la na gir di ðin de hiç bir o lay ya þan mý yor. Hat ta Mü ca de le Bir li ði kor te ji nin coþ ku su kar þý sýn da et ki le nip, el le rin de Türk bay rak - la rýy la ya ný mý za ge len ler, kor te ji mi ze ka - týl mak is te yen le ri sa de ce De niz le rin bay ra ðýy la yü rü yo ruz, kor te je ka týl mak is - ter se niz si ze bay rak ve re bi li riz di ye rek yi - ne kor te ji mi ze da vet e di yo ruz, ki mi le ri ka tý lý yor ki mi le ri ka týl mý yor, a ma yi ne de o lay ya þan mý yor. Pe ki ne den a lan da Türk bay ra ðý ne de niy le o lay ya þa ný yor? Ne de ni - ni tek bir ke li mey le de a çýk la ya bi li riz: Pro - vo kas yon. E vet o lay tam bir pro vo kas yon dur. An tep te mi ting de o lan - lar i yi bi lir ler. Sen di ka lar ta ra fýn dan par ti - le rin, sen di ka la rýn a lan da ko num lan ma sý ta ma men bu pro vo kas yo nu en gel le me ye yö ne lik ol muþ tur. ÝP, TGB, CHP sah ne nin sað ta ra fýn da bun la rýn yan ta ra fý na DÝSK, TÜM TÝS, KESK ve sah ne nin sol ta ra fý na doð ru BDP ve sos ya list par ti ler, en son da da ses a ra cý nýn ya ný ba þýn da Mü ca de le Bir - li ði Plat for mu. Tam da öy le ol du, her se ne Ýs tik lal Mar þý i le ya rat ma ya ça lýþ týk la rý pro - vo kas yon gi ri þi mi ni bu yýl da bay rak la yap mak is te di ler. Sah ne nin sað ta ra fýn da bu lu nan CHP ve TGB li bir grup, hiç kim - se nin bek le me di ði bir an da sah ne nin sol ta - ra fýn da bu lu nan ses a ra cý nýn ü ze ri ne çý ka rak dev bir Türk bay ra ðý a çý yor lar. Sa - de ce aç mak la da kal mý yor lar, bay ra ðý a de - ta bir kam çý gi bi kul la ný yor lar, göz le ri dön müþ bir þe kil de a þa ðý da bu lu nan grup - la ra yö ne lik ha ka ret ler ve ka dýn yol daþ la rý - mý za yö ne lik að za a lýn ma ya cak kü für ler le sal dý rý da bu lu nu yor lar. A ma na sýl bir rast - lan týy sa, o la yý çe ken hiç bir vi de o da bay ra - ðýn çe kil me sin den ön ce ki bu gö rün tü ler gös te ril mi yor. O lay es na sýn da da mon taj la ko yul du ðu nu dü þün dü ðü müz ve a týl ma yan ba zý slo gan lar da a þa ðý dan a týl mýþ gi bi gös - te ril miþ. Bay ra ða de ðil, a ma bay ra ðý tu tan, sal la yan la rýn, slo gan lar la kit le yi kýþ kýr tan - la rýn bu sal dýr gan ta výr la rý kar þý sýn da da dev rim ci genç ler da ha faz la ta ham mül e - de me di ler. Ve pet þi þe ler le pro vo ka tör le re sal dýr ma ya baþ la dý lar. O an da yu ka rý da bay ra ðý a çan la rýn da yal nýz ol ma dýk la rý gö - rü lü yor. 10 u aþ kýn ö zel lik le se çil miþ TGB li grup, bu se fer a þa ðý dan sal dýr ma ya baþ lý yor. Bu sal dý rý kar þý sýn da da dev rim - ci ler ken di le ri ni sa vun mak zo run da ka lý - yor lar ve bir sü re ar be de ya þa ný yor... Her ke se þim di bu ra dan so ru yo ruz: O dev Türk bay ra ðý nýn ses a ra cý nýn ü ze ri ne çý ký la rak a çýl ma sý nýn an la mý ney di? Bay - ra ðý a çan lar dan bi ri nin þaþ kýn lýk la ön ce fa - þist le rin meþ hur kurt i þa re ti ni yap ma sý ve son ra sýn da yan lýþ i þa ret yap tý ðý ný an la ya - rak (han gi pro vo kas yon da ol du ðu nu þa þýr - mýþ ol sa ge rek) za fer i þa re ti yap ma sý ne yi i fa de e di yor? Ýn ter net te ki o la yýn gös te ril - di ði vi de o lar da ki a týl dý ðý gö rü len slo gan la - rýn mon taj la bu vi de o la ra yük len me si ne yi i fa de e di yor?(vi de o la rýn, a þa ðý da ki o öf ke - li kit le nin u zun sü re Bi ji Se rok A po ve PKK Halk týr Halk Bu ra da slo gan la rý ný öf key le de ðil de ru tin bir þe kil de at tý ðý ný gös ter me si bi le bu nun bu slo gan la rýn mon - taj la yer leþ ti ril di ði ni is pat la ma ya ye ter)... Bu yüz den dev rim ci genç ler, 1 Ma yýs mi tin gin de de bay ra ðýn bu þe kil de a çýl ma - sý ný ken di le ri ne yö ne lik, e mek çi le rin dev - rim ci mü ca de le si ne yö ne lik bir sal dý rý o la rak al gý la dý lar. Bu çok do ðal bir du rum - dur. A ma do ðal ol ma yan i se 1 Ma yýs ýn an - la mý ný da hi bil me yen ba zý sen di ka cý la rýn dev rim ci le re ta výr al ma sý dýr. O lay la rýn kim ler ta ra fýn dan çý ka rýl dý ðý or ta da. Ta výr a lýn ma sý ge re ken dev rim ci ler de ðil e mek çi halk la rý mý zý kan dýr mak tan baþ ka bir þey yap ma yan ser ma ye par ti si CHP dir, TGB dir, ÝP dir. Ýþ çi Ve E mek çi Halk la rý mýz; Siz ler Mü ca de le Bir li ði ni çok i yi ta - ný yor su nuz. Biz De niz le rin yol da þý yýz. Biz De niz le rin ge le ne ði nin de vam cý la rý yýz. De niz le rin dev rim ci dü þün ce le ri ni her tür - lü be de li gö ze a la rak sa vu nu yo ruz. Biz E - me ðin Bir li ði ge le ne ði nin de va mý yýz. An tep e mek çi hal ký E me ðin Bir li ði ni çok i yi ta nýr. An tep in e mek çi le ri E me ðin Bir - li ði nin dev rim ci ba kýþ a çý sýn dan þüp he duy maz. E me ðin Bir li ði na sýl ki ha fý za la rý - mýz dan si lin me yen An tep te 80 ön ce sin de - ki yi ne ay ný mey dan da ki, Ýs tas yon Mey da ný nda ki bir mi ting de CHP lile rin so pa lý sal dý rý sý na ma ruz kal dýy sa dev rim - ci ler de 30 yý lý aþ kýn bir za man son ra yi ne ay ný sal dý rý i le kar þý kar þý ya kal dý lar. CHP o za man da ser ma ye par ti siy di þim di de ser ma ye par ti si... Bu ra dan i lan e di yo ruz; CHP, AKP, MHP, TGB ve ÝP te kel ci ser ma ye nin, ka - pi ta liz min can si mit le ri dir ler. On lar dev let po li ti ka sý ný ha ya ta ge çi ren, rol le ri ni oy na - yan par ti ler, ör güt ler dir. Bi zim te mel so ru - nu muz bu par ti le rin tem sil et ti ði te kel ler le dir. Yi ne bi zim so ru nu muz hü kü - met le de ðil ser ma ye ik ti da rýy la dýr... Ýþ çi ler E mek çi ler, Ka dýn lar, Genç ler Çað rý mýz Si ze dir; Dev ri mi Bü yüt mek Ý çin Dev rim ci - le ri Sa hip le ne lim Dev rim ci ha re ket ü ze rin de ki te rö rün, tas fi ye ci sal dý rý la rýn bu ka dar yo ðun laþ tý ðý bir dö nem de te kel ci ser ma ye ye ve o nun fa - þist dev le ti ne ve ri le cek en i yi ce vap dev - rim ci le ri da ha faz la sa hip len mek tir. Mü ca de le Bir li ði ü ze rin de ki dev le tin sal - dý rý la rý nýn bu ka dar yo ðun laþ ma sý bo þu na de ðil. Ýs yan ve a yak lan ma po tan si ye li her ge çen gün ge li þen bir top lum da dev rim çað rý sý ya pan lar, halk a yak lan ma sý nýn ör - güt len me si ni ö nü ne he def o la rak ko yan lar, fa þiz min sal dý rý sý na ilk ma ruz ka la cak o - lan lar dýr. Bü tün ya þam sal so run la rý mý zýn kök lü çö zü mü nün, dev ri min, ken di ni da - yat tý ðý gü nü müz de bu çað rý yý yap mak, ü - ze ri mi ze dü þen vaz ge çil mez dev rim ci gö rev dir. Bu gö re vi bi lin mez bir ge le ce ðe er te le yen le rin de ðil bu gö re vi ö nü ne ko - yan la rýn çað rý la rý na ku lak ver me za ma ný - dýr. Bü tün e mek çi halk la rý mý zý Mü ca de le Bir li ði ni sa hip len me ye, Mü ca de le Bir li ði Plat for mu nda ör güt len me ye ve Le ni nist - le rin çað rý la rý na u ya rak dev ri mi bü yüt me - ye ça ðý rý yo ruz. An tep Mü ca de le Bir li ði Plat for mu ( A çýk la ma yý ký sal ta rak ya yým lý yo ruz) 9

12 1 MA YIS MEY DAN SA VA ÞI 10 Mer ha ba Yol daþ lar; Siz le re 1 Ma yýs ta ya þa dýk la rým - dan bah set mek is ti yo rum. Çün kü bu yýl 1 Ma yýs tam bir mey dan sa va þýy dý. 1 Ma yýs gü nü sa bah er ken den çýk tým ve sa at 8 gi bi Þiþ li dey dim. 20 ki þi ka - dar dýk; ya rým sa at ka dar bek le dik ten son ra top lan ma ye ri o lan DÝSK bi na sý - nýn ö nü ne i ki þer li bir þe kil de yü rü me - ye baþ la dýk. Po li sin sal dý rý sý da ha o sa at ler de baþ la mýþ tý. Ka la ba lýk grup - la ra gaz a ta rak, gö zal tý ya pý yor lar, hýz - lý bir þe kil de yol lar ka pa tý lý yor du ki; son an da geç tik ve DÝSK in ö nü ne u - laþ týk. MÜ CA DE LE BÝR LÝ ÐÝ ya - zý lý pan kar tý mý zý aç týk tan son ra ar ka sýn da bi rik me ye baþ la dýk. DÝSK e bað lý iþ çi ler ve yö ne ti ci ler de o ra day - dý, a çýk la ma ya pý yor lar dý. Sa at 9:20 leri gös te ri yor du; ko nuþ ma lar coþ ku lu bir þe kil de sü rer ken sa va þýn ko ku la rý ný his se der ol muþ tuk. Her ta - raf sa rýl mýþ tý ve te pe miz de de i ki he li - kop ter var dý da ki ka ka dar son ra sa vaþ baþ la mýþ tý; yað mur gi bi gaz ya - ðý yor du. 3 met re ka re lik çev re me dört ta ne gaz düþ tü ðü nü gör düm. Kit le ka - la ba lýk tý, ha re ket e de mi yor dum. Ya - ným da da ar ka da þým var dý ve gaz ya yýl mýþ tý. O nu çe ke rek bir a ra so ka ða gö tür düm. Da ha son ra ha va dan gaz la - rýn düþ tü ðü nü gör düm; he li kop ter den a tý lý yor du. Ýlk de fa gör müþ ve þa þýr - mýþ tým. Ken di ken di me þöy le söy le - dim; kü re sel ý sýn ma nýn et ki le ri ik lim de ði þik lik le ri ni et ki le di ði gi bi ya ðýþ çe þit le ri ni de et ki le di. Ha va dan yað - mur ye ri ne gaz ya ðý yor du. Sa yý mýz 200 ka dar dý, kit le den kop muþ ve i ler - li yor duk. DÝSK bi na sý nýn ar ka ta ra fýn - da ki so kak tay dýk. Son ra po lis bi ze sal dý rýr ken i ki ki þi a ra sýn da bir ko nuþ - ma geç ti ði ni duy dum ; - Bu to ma yý di sip lin li ça lý þýr sak ký ra rýz. - Ký rý lýr mý? - Ký rý lýr. Grup i ki ye bö lün dü. A na - yo la çý kan alt lý üst lü 5 met re a ra lýk lý i - ki yo la ay rýl mýþ týk. TO MA taþ la na rak bir gel di ve ge ri dön dü. Ý kin ci ye gel di; ge ri dö nüþ te alt yol da ki ar ka daþ lar taþ - la dý. Bi zim bö lü me gel di ðin de taþ la - nýr ken TO MA nýn ký rýl dý ðý ný ve su a ta maz du rum da ol du ðu nu gör düm. Ben de o es na da di ðer so kak ta sa va - þan ar ka daþ la rý mý top la yýp o sa va þan grup la bir lik te o ra dan ay rýl dýk ve Tak - sim e u laþ ma ya ça lý þa cak týk. Do lap de - re mev ki i ne doð ru yü rü yor duk, beþ da ki ka ka dar yü rü müþ tük ki ; el le rin de sa týr lar la, neþ ter ler le ve so pa lar la bi ze doð ru sal dý ran 30 ka dar ge ri ci fa þist grup la kar þý laþ týk. On la rý püs kürt tük - ten son ra he de fe doð ru e min a dým lar - la i ler li yor duk. Ken di mi zi çift þe rit li bir a na yol da bul duk. Te pe miz de yi ne he li kop ter, a - na yol da bi ze doð ru sal dý ran po lis ler ve TO MA var dý. Yo lu tra fi ðe ka pa mýþ týk. Son ra sa yý la rý 40 ka dar o lan yurt se ver ar ka daþ la kar þý laþ týk. El le rin de her tür - lü sa vaþ mal ze me le ri var dý. Ba na Þiþ - li yi sor du. Ben de Ýþ çi ve e mek çi le re o ra da çok kö tü sal dýr dý lar. 200 ka dar iþ çiy le bu ra ya in dik a ma Tak sim e çýk - mak zo run da yýz. de dim. O da Ca - ný ný sýk ma yol daþ. 2 çu val mal ze me - miz var, bun lar la Tak sim e çý ka rýz. de di. Yo la o to las tik le ri di ze rek mo lo - tof lar la a te þe ver di ler. O ra da bi ri, o ra - sý nýn Kürt böl ge si ol du ðu nu ve bi raz to par la na bi le ce ði mi zi söy le di. Sa vaþ þid det li bir þe kil de sü rü yor du. Ar týk biz de ðil on lar çe ki li yor du. Çün kü yol la rýn bir ta ne sin de tu zak la ma, bir ta ne sin de (a na yo lun) lo gar ka pak la rý kal dý rýl mýþ tý. Mal ze me miz de bol mik - tar da var dý. Kal kan lo gar ka pak la rý TO MA nýn yo lu nu kes miþ ti. Kav þak - ta ki di ðer yol dan ak rep ler gi riþ yap - mýþ tý. Tu tuk la ma ol du di ye ses ler yük sel me ye baþ la dý. Koþ tuk a ma geç kal mýþ týk. TO MA ya doð ru sal dý rý ya geç tik. O ra da ü ze rin de MÜ CA DE LE BÝR LÝ ÐÝ ya zý lý ve ü ze rin de De niz le - rin re si mi o lan ký zýl bay rak, bir ka dýn sa vaþ çý nýn el le rin de dal ga la ný yor du. TO MA, o na gaz lý su sý ký yor ; a ma o i - nan dý ðý da va i çin ge ri ye bir tek a dým da hi at mý yor du. Son ra Ya þa sýn Par ti - miz TKEP/L ve Ya þa sýn 13 Mart Genç Ko mü nist ler Bir li ði ses le ri

13 yük sel me ye baþ la dý ve bu nu bir sü rü slo gan ta kip et ti. Bu ra da ki Mü ca de le Bir li ði ni gö ren fa þist po lis ler da ha sert bir þe kil de sal dý rý ya geç ti ler. A ma ar týk gaz et ki le mez ol muþ tu, biz ler a - lýþ mýþ týk. Ge ri ye çe ki li yor lar dý ve gaz da a ta mý yor lar dý. Genç bir yurt se ver Bun la rýn gaz la rý bit ti. Ý le ri ba sa lým! di ye ses len di. Bir grup i le ri bas tý, di - ðer le ri kav þa ðýn yo kuþ bö lü mün de bek li yor lar dý; çem be re a lýn mýþ týk. Grup i le ri ba sar ken on lar ge ri çe ki li - yor lar dý. Kav þak ha ri cin de sa ða so la çý kýþ i - çin yer yok tu. Sý kýþ mýþ lar dý. Yan dan geç ti ði mi dü þü nü yor lar dý. Bi rin ci ak - rep geç ti i kin ci ak rep geç me den yo lun or ta sý na çýk mýþ tým. Be nim yan dan ka - ça ca ðý mý dü þün müþ ler ki on lar da þa þý - ra rak fre ne bas tý lar. Son ra ar ka sýn da ki de dur du. Bi rin ci ta þý at tým. Ha fif ke - na ra çe kil dim. Son ra on lar ga za bas tý - lar. Ý kin ci ta þý ya pýþ týr dým. Son ra yü zü nün fo toð ra fý ný al dým se nin de - yip küf ret me ye baþ la dý. Ben de ak re be Tek ba þý ma yým. Gel be ni al. di ye ses len dim. O da Ge le ce ðim de miþ - ti. Ge le ce ði ni bi li yor dum. Biz de plan - lý ve di sip lin li ça lý þý yor duk. Son ra Ak rep ge li yor di ye ses ler gel di. Ge - çer ken 2 ta ne kar þý yol dan bir ta ne de ya ný mýz dan ge çer ken mo lo tof ye di. A - lev to pu na dön müþ bir þe kil de de vam et ti; bir da ha da ge le me di. Kav þa ðýn yo kuþ bö lü mün den Ok mey da ný na çýk týk. Biz o ra da sa va þan bir kit le ol - du ðu nu duy muþ tuk; a ma da ðýt mýþ lar - dý. Te pe miz de he li kop ter bi zi ta kip e di yor, ye ri mi zi bil di ri yor du. Fat ma Gi rik Par ký na gel dik ve mo la ver miþ - tik. Son ra po lis sal dý rý ya geç ti; yi ne sa - va þý yor duk. Geç ti ði miz so kak lar, yer ler a lev a lev ya ný yor du. Çün kü on - lar la bir neb ze ol sun e þit þart lar da sa - va þa bil me miz i çin kul lan mak zo run day dýk. Mal ze me le ri kul lan ma - nýn fay da sý ný gör dük. Çün kü fa þist po - lis biz le re yak la þa mý yor du. Yo lun bir ta ne sin de ki þi lik po lis gru bu var dý ve ar ka dan bi zi sar mak i çin uð - ra þý yor lar dý. Böl ge yi tes lim a la mý yor - lar dý. 1,5 sa at ka dar o ra da sa vaþ týk. Da ha son ra sa at 15:00 leri gös te ri yor - du. Çok yo rul muþ, bit kin düþ müþ tük. A raç lar la top lu bir þe kil de Tar la ba - þý na gel dik. Son ra i ki þer li, ü çer li bir þe kil de yü rü ye rek Tak sim e gel dik. Tak sim a dým a dým çev ril miþ ti. Ý ki þer - li bir þe kil de a lan dan geç tik. Bu sa vaþ ba na þu nu gös ter di; sen - di ka lar fa þist dev le tin a la na iþ çi, e mek - çi le rin gi ri þi ne i zin ve re ce ði ne i nan dý ðý i çin be lir li bir plan ve di sip lin da hi lin de ha re ket et me di ler ve ba þa rý - sýz ol du lar. Ý kin ci si po lis ge çen yýl lar - dan fark lý ha zýr lan mýþ tý, i yi ör güt len miþ ler di; sa yý la rý da çok ka la - ba lýk tý. Tam bir sý ký yö ne tim uy gu la dý - lar. Ha yat Ýs tan bul a ve Ýs tan bul lu ya ze hir ol du. Ü çün cü sü de yurt se ver genç ler so kak sa va þý ný i yi bi li yor lar dý. Mal ze me le ri ni ya pý yor lar, kul la ný yor - lar, ha zýr lýk lý lar, plan lý bir þe kil de ha - re ket et me le ri ni ve mü ca de le bir li ði ni i yi sað lý yor lar dý. Biz ler geç sa at ler de de ol sa, her yýl ol du ðu gi bi bir þe kil de yi ne gir dik; a ma ö nem li o lan iþ çi le rin ve e mek çi le - rin Tak sim a la ný na gir me le riy di. Genç bir Le ni nist YA ÞA SIN GENÇ LÝ ÐÝN AN TÝ-FA ÞÝST BÝR LÝ ÐÝ 16 Ma yýs gü nü Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si nde yurt se ver öð ren ci le rin þen lik a fi þi ni ve 17 Ma yýs gü nü a ra la rýn da DÖB ün de ol du ðu genç lik ör güt le ri ta ra fýn dan ör güt le nen Ma yýs a - yý þe hit le ri ey le mi nin a fi þi ni yýrt mak is te yen bir grup fa þis te dev rim ci öð ren ci le rin mü da ha le et me si ü ze ri ne fa þist ler le dev rim ci de mok rat yurt se ver öð ren ci ler a ra sýn da ger gin lik çýk tý. A fiþ le ri yýrt ma ya kal kan fa þist le re an la dýk la rý dil den ce vap ve ren dev rim ci genç le re kar þý lýk, fa þist ler sa týr ve so - pa lar la top lan dý. Da ha son ra dev rim ci de mok rat yurt se ver öð ren ci ler top lan dý. Sa at gi bi baþ la yan o lay la rýn ar - dýn dan sa at ci va rýn da E ge Ü ni ver si te si nden ve e - mek çi ma hal le le rin den ge len genç ler le be ra ber 500 e ya kýn bir kit le top lan dý. E ge Ü ni ver si te sin de ki þen lik ler den ge len dev rim ci genç ler gel me den, fa þist le re mü da ha le e den po - lis, bu kez dev rim ci öð ren ci le re yö nel di. Dev rim ci öð ren ci ler, DE Ü Ya ban cý Dil ler Yük se ko ku - lu ka pý sýn dan Üç ku yu lar Mey da ný na slo gan lar la yü rü yü þe geç ti ðin de sa at, ge ce u ge çi yor du. Po li sin to ma ve çe vik kuv vet le ta kip et ti ði genç ler, Üç ku yu lar Mey da ný na va rýn ca da ðýl dý. Bir sü re dir fa þist sal dý rý lar Ýz mir de hýz ka zan dý. Bu na kar þý bir a ra ya ge len dev rim ci de mok rat öð ren ci ler fa þist le - re kar þý bir di renç gös ter se de bu ye ter li de ðil dir. Genç li ðin an ti- fa þist bir li ði ni o luþ tu rup fa þist le ri o kul lar dan sö küp at - mak ge re kir. Ak si tak tir de dev le tin kad ro lu e le man la rý o - lan fa þist ler dev ri min hýz ka zan dý ðý, dev rim ci le rin sin di ril me ye ça lý þýl dý ðý her dö nem de el le rin de sa týr lar la or - ta ya çý ka cak lar dýr. Biz dev rim ci öð ren ci Bir li ði o la rak genç li ðin an ti- fa þist bir li ðin den ya na yýz. Üs te lik bu nu fa - þist dev le tin yý kýl ma sý na ka dar da gö tür me li yiz. Genç lik an - ti- fa þist bir lik ler de ör güt le nip dev rim i çin mü ca de le yi bü yüt me li dir. Fa þiz me Kar þý Bir le þik Mü ca de le ye Ýz mir/ Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði 11

14 GENÇ LÝK DE NÝZ O DE NÝZ LER Ken di ne De niz le ri ör nek a lan bin ler ce genç, cü ret li ve ka rar lý a dým la rýn pe þin den yü rü mek te te red düt et me ye cek tir. Ki mi dö nem ler var dýr; ya þam ev - rim sel a ký þýn da i ler ler, o la ðan bir se yir iz ler; ki mi dö nem ler var dýr, ge liþ me ler sýç ra ma lar la, dev rim ci bir a kýþ ta i ler ler. Her gün ye ni ge liþ me ler or ta ya çý kar, sý - nýf lar a ra sýn da ki den ge de ði þir, sah ne ye sü rek li ye ni güç ler çý kar. Son bir kaç ay da ya þa nan ge liþ me - le re ba kýn, dev le tin bir an da bü tün res - mi du ru þu nu de ðiþ tir me si ne, fa þist sal dý rý la ra, iþ çi, genç lik ey lem le ri ne, 1 Ma yýs a, 6 Ma yýs a, Rey han lý ya... Yýl - la ra sý ða cak ge liþ me ler yal nýz ca bir kaç ay i çin de ger çek le þi yor. Ve her yer de iþ - çi ve öð ren ci genç ler en ön de yer le ri ni a lý yor lar. Genç lik De niz ol du, De niz ler gi bi sa vaþ tý! Ýþ te 1 Ma yýs Tak sim... Ge çen yýl lar - da bü yük bir gör ke me ve güç gös te ri si - ne sah ne o lan Tak sim in ö ne mi ni çok i yi an la yan ser ma ye sý ný fý, 1 Ma yýs sal - dý rý sý ný bir yýl ön ce den; Tak sim e ilk kaz ma yý vu ra rak baþ lat tý. Plan lar, pro - je ler, ka zý ça lýþ ma la rý... Bir tek a maç var dý; Ký zýl Mey dan Tak sim i e mek çi - le re ve genç le re ka pat mak. Go eb bels e taþ çý kar ta cak bir Tak sim de a lan yok, çu kur var pro pa gan da sý i le be ra ber, 1 Ma yýs ta Tak sim sa va þý ný u zun bir dö - ne me yay dý ser ma ye. An cak bin ler ce e - mek çi ve genç Tak sim e çý kan bü tün yol lar day dý. Tak sim e gi den bü tün top - lu ta þý ma se fer le ri nin ip tal e dil me si ne, yak la þýk 50 yýl dýr kar dý rýl ma yan köp rü a yak la rý nýn kal dý rýl ma sý gi bi; tam bir sý - ký yö ne tim uy gu la ma sý na sah ne ol sa da Ýs tan bul; Tak sim e çý kan bü tün yol lar a - lev a lev di...genç lik De niz ol du, De niz - ler gi bi sa vaþ tý! Her kes gör dü ki, 1 Ma yýs Tak sim ar týk bir sim ge dir. Ý ki sý nýf ve i ki dün ya a ra sýn da ve ri len mü ca de le nin ci sim leþ - ti ði yer dir. Tak sim in ka za nýl ma sý ye ni za fer ler ya rat ma yo lun da, dev rim yo - lun da bir i ra de sa va þý ný ka zan mak; ser - ma ye ye ve o nun fa þist dev le ti ne diz çök tür mek de mek tir. 1 Ma yýs ta Tak - sim e çý ký lýp çý ký la ma ma sý, ar týk bu ra da i kin cil ö nem ta þý yan bir me se le dir. Ö - nem li o lan gös te ri len ka rar lý lýk ve Tak - sim den vaz ge çil me me si dir; bu ka rar lý lý ðýn sa de ce bu yý la öz gü ol ma dý - ðý ný, her yýl ar ta rak de vam e de ce ði ni gös ter mek tir. Bun dan son ra vaz geç mek, bur ju va zi ye tes lim ol mak de mek o la - cak týr. Sa hi, bir de Tak sim e sýr tý ný dö nen - ler var dý, de ðil mi? Ne ol du on la ra? En son iþ çi ler on la rý red det miþ ti. Ýþ te fa þist sal dý rý lar ve genç li ðin tav rý. Fa þizm ki mi za man Hiz bul lah de - nen din ci-fa þist ör güt len me le ri çý kar dý genç li ðin kar þý sý na, ki mi za man TGB de nen kar þý dev rim ci çe te yi. Bir bi ri ar - dý na dev rim ci öð ren ci ha re ke ti nin güç - lü ol du ðu yer ler de ya þa nan bu sal dý rý la rýn ar ka sýn da fa þiz min ol du ðun - dan ve tek a ma cý nýn da dev rim ci öð ren - ci ha re ke ti ni ve dev ri mi bas týr mak ol du ðun dan kuþ ku su o lan var mý? Pe ki, sa dý rý lar et ki li ol du mu? Ha yýr! Genç lik De niz ol du, De niz ler gi bi sa vaþ tý! Fa þist sal dý rý la ra kar þý, öð ren ci genç li ðin hem ken di ni sa vu na cak hem de sa de ce sa vun mak la kal ma yýp, fa þist ör güt len me le ri da ðý ta cak bir ör güt len - me i çi ne gir me si ken di ni sü rek li da ya - tan bir zo run lu luk ha li ne gel di. Ya fa þist ör güt len me le ri da ðý ta ca ðýz ve fa þist le ri ü ni ver si te le ri miz den, ma hal le le ri miz - den ko va ca ðýz; ya da fa þist le rin her gün fark lý bir yer de ve fark lý bir bi çim de bi - ze sal dýr ma sý ný bek le ye cek, her sal dý rý - da ha zýr lýk sýz ya ka la na ca ðýz. Ýþ te Rey han lý Kat li a mý ve genç li ðin ha re ke te ge çi þi. Bur ju va med ya da do la - þan, zi hin le ri bu lan dýr ma a ma cýy la çý - kan ha ber le re hiç al dýr ma dý genç lik. Ba kan la rýn her bi ri nin fark lý bir he def gös ter me si ne de. Kat li a ma en hýz lý tep - 12

15 L DU GÝ BÝ SA VA ÞI YOR ki yi yi ne top lu mun en ha re ket li ke si mi, genç lik ver di; ve so rum lu yu da net bir þe kil de gör dü ðü nü gös ter di. Her yer de ey lem le rin he de fin de ba kan lýk lar ve dev let ku rum la rý var dý. Genç lik De niz ol du, De niz ler gi bi sa vaþ tý! Ýþ te 6 Ma yýs... Genç lik her yer de ken di ne ki mi ör nek al dý ðý ný gös ter di. De niz le þen genç lik, dev rim ci ön der le ri - ni sa hip len mek i çin so kak lar day dý. Or - ta o kul, li se öð ren ci le ri o kul da kar þý la þa cak la rý bas ký yý gö ze a la rak ey - lem le re koþ tu lar, ü ni ver si te ler den, iþ yer le rin den çý kan bin ler ce genç e mek çi De niz ler le bu luþ tu. DE NÝZ LE ÞEN GENÇ LÝK YÜ RÜ YOR Yoz laþ mýþ de ni len, a po li tik de ni len, ba kýp ba kýp ah, vah e di len genç lik, dev rim i le kar þý-dev ri min son bü yük kav ga sýn da ye ri ni seç ti; De niz o la cak, De niz ler gi bi sa va þa cak. Pe ki bu tek ba þý na ye ter li o la cak mý? Ha yýr! Genç li ðin mü ca de le he def le ri, yön tem le ri ve ör güt len me si ko nu sun da ha re ke te geç me si, dev rim ci genç lik ha - re ke ti ni sü rek li bü yüt me si ve ge liþ tir me - si ge re ki yor. Bu nun i çin ön ce he def le ri ni koy ma sý ge re ki yor. Bir genç lik ha re ke ti dü þü nün; ka rar - lý, mi li tan, öf ke li, ce sur... Yýl lar ca ça týþ - ma lar dan geç miþ, kat li am la rýn or ta sý na doð muþ. A ma he def le ri, ne o kul sý nýr la - rý ný a þý yor ne de e ko no mik i yi leþ tir me - ler den ö te ye gi de bi li yor. Mü ca de le de, kav ga da uf ku a la bil di ði ne ge niþ; e mek - çi ler le, e zi len halk lar la, tut sak lar i çin her yer de so kak ta; a ma ta lep le ri söz ko - nu su ol du ðun da uf ku a la bil di ði ne dar. Genç lik ha re ke ti nin çöz me si ge re ken so run lar dan il ki iþ te bu çe liþ ki dir. Bu çe - liþ ki yi çöz dü ðü, i le ri ye a dým at tý ðý müd - det çe bü yür, at maz sa en i yi ih ti mal le ye rin de sa yar; ya ni ge ri ler. Pe ki he def ne o la cak? O kul da ki so - run la rý mý zýn çö zü mü ol ma ya cak mý? E ko no mik i yi leþ tir me ler ol ma ya cak mý? El bet te o la cak; kav ga bay ra ðýn da öz gür - lü ðün ken di si ya za cak. An cak, üs tün den at lan ma dan ya nýt lan ma sý ge re ken so ru, bu so run la rýn na sýl or ta dan kal ka ca ðý dýr. Mü ca de le he def le ri her za man so ru nun ken di si ne de ðil, se be bi ne yö ne lik ol ma - lý dýr. Pa ra sýz ve bi lim sel e ði tim is ti yor - sak e ðer, öð ren ci genç lik o la rak so ru nun tam kal bi ne; ka pi ta liz me, ser ma ye sý ný - fý na ve o nun fa þist dev le ti ne kar þý mü - ca de le et me li yiz. Genç e mek çi ler, e ðer ta þe ron sis te - miy le, zor luk la ge çi ne bi le ce ði niz bir ma a þa ça lý þý yor sa nýz; bu nun se be bi pat - ro nu nu zun i yi ya da kö tü ol ma sý de ðil; ka pi ta liz min sü rek li da ha çok ka zan mak i çin ça ba la mak, sö mü rü yü sü rek li a ðýr - laþ týr mak zo run da bý ra kan do ða sý ge re - ði dir. Çö züm; so ru nun tam kal bi ne in mek te, ka pi ta liz me, ser ma ye sý ný fý na ve o nun fa þist dev le ti ne kar þý mü ca de le et mek te dir. Genç lik ör güt len mek, ör güt len mek, ör güt len mek zo run da dýr. Çö züm i çin yal nýz ca he de fi ni doð ru koy mak yet - mez, bu na uy gun, es nek, hýz lý ha re ket e - de bi len ör güt len me le ri o kul da, fab ri ka da, a töl ye de, ma hal le de kur mak ve bu ör güt len me le rin hem ken di a ra sýn - da hem de fa þiz me kar þý mü ca de le e den di ðer ke sim ler a ra sýn da ba ðý ný kur mak zo run da dýr. Genç lik mü ca de le si bu nun ba þa rýl ma sý nýn ör nek le riy le do lu dur. Pe ki, yön tem? Dev rim ci genç li ðin yön tem le ri a la bil di ði ne çe þit li dir; dev - rim ci o lan her yön tem o nun dur. De niz - le þen genç li ðin bun la ra çö züm bul ma sý i çin a tý la cak ör nek a dým la ra ih ti ya cý var - dýr. Doð ru ör nek ya ra týl dý ðýn da, sa hip - le ni le cek, ya yý la cak ve za fe re yü rü ne cek tir. Ken di ne De niz le ri ör nek a lan bin - ler ce genç, cü ret li ve ka rar lý a dým la rýn pe þin den yü rü mek te te red düt et me ye - cek tir. 13

16 DENİZLEŞENLERİMİZLE YÜRÜYORUZ 14 ÝSTANBUL Adým Deniz, Devrimciyim yazan dev bir Deniz Gezmiþ pankartý ve Denizleþenlerimizle Yürüyoruz - Mücadele Birliði Platformu pankartlarý ardýnda bir araya gelen Devrimci Öðrenci Birliði (DÖB), Devrimci Ýþçi Komiteleri (DÝK), Devrimci Emekçi Komiteleri (DEK), Emekçi Kadýnlar (EKA), Ayýþýðý Sanat Merkezi ve emekçi semtlerinden ve bölgelerden gelen iþçiler, emekçiler ve gençler Deniz, Ýsyan, Devrim! sloganýyla yürüyüþü baþlattýlar. Yürüyüþte en önde Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan, Hüseyin Ýnan ve onlarýn ardýndan 13 Mart 1982 de idam edilen 13 Mart Savaþçýlarý Seyit Konuk, Ýbrahim Ethem Coþkun ve Necati Vardar ýn resimleri taþýndý. Þimdi Deniz olma zamaný, þimdi Yusuf olma zamaný, þimdi Hüseyin olma zamaný denilerek yol boyunca yapýlan konuþmalarda halk mücadeleye ve Denizlerin izinden gitmeye çaðrýldý. Yürüyüþ boyunca Deniz Ýsyan Devrim, Denizler Yaþýyor, Savaþýyor, Ýdamlar Bizi Yýldýramaz, Fabrikalar, Tarlalar, Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði, Denizlerin Yolunda Leninist Saflara, Denizler Yaþýyor, Leninistler Savaþýyor, Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz, Yaþasýn Ýþçilerin Emekçilerin Mücadele Birliði sloganlarý atýlarak Eski Ýskele Meydaný na ulaþýldý. Miting sýrasýnda Nurettin Güleç ve Selah Özakýn da türküleri, þiirleri ile anmada bulundular. Ardýndan Mücadele Birliði Platformu adýna ve Devrimci Öðrenci Birliði ile Genç Emekçiler Birliði adýna temsilciler konuþmalarýný yaptýlar. Son olarak Grup Emeðe Ezgi sahne aldý ve anma mitingi sonlandýrýldý. ANKARA Mücadele Birliði Platformu nun 2013 yýlý Denizleri Anma programlarý kapsamýnda düzenlediði Denizler Ýçin Söylüyoruz etkinliði, 4 Mayýs Cumartesi günü saat da Ankara Sakarya Meydaný nda gerçekleþtirildi.can Yücel in Mare Nostrum þiirinin okunmasýyla baþlayan etkinlik, Denizler nezdinde ölümsüzleþen tüm devrim savaþçýlarý anýsýna yapýlan saygý duruþuyla devam etti. Saygý duruþunun ardýndan Mücadele Birliði Platformu adýna Devrimci Öðrenci Birliði nden bir öðrenci konuþma yaptý. Konuþmasýnda, Deniz ve yoldaþlarýnýn idamý üzerinden onca yýl geçmesine raðmen hala tüm halkýn yüreðinde olduklarýný; mücadelelerinin içinin boþaltýlmasýna çalýþýlmasýna raðmen onlarýn hala sahiplenildiðinin ve onlarýn devrimci mücadelesinin bugün hala devrim ve sosyalizm davasýna yön verdiðini söyledi. Ardýndan, yapýlan etkinliði selamlayan Leninist tutsaklarýn mektubu okundu. Ve sahne Emeðe Ezgi ye býrakýldý. Hep bir aðýzdan söylenen türkülerin, marþlarýn ardýndan konser sona erdi. 6 Mayýs günü saat da Ankara Karþýyaka Mezarlýðý nda baþladý. 2 nolu kapýda toplanan DÖB lü öðrenciler, Denizleri Anmak Devrim Ýçin Savaþmaktýr pankartýyla yürüyüþe geçtiler ve Denizlerin mezarlarý baþýna sloganlarla, marþlarla yürüdüler. Burada Liseli DÖB lüler son mektuplarýný yoldaþlarýnýn mezarlarý baþýnda okudular, þiirler okundu, marþlar söylendi ve Mücadele Birliði Platformu ve Devrimci Öðrenci Birliði ile Genç Emekçiler Birliði adýna konuþmalar yapýldý. Deniz, Yusuf ve Hüseyin in mezarlarý önünde Denizleri Anmak Devrim Ýçin Savaþmaktýr-Devrimci Öðrenci Birliði ve Deniz, Ýsyan, Devrim-Mücadele Birliði Platformu pankartlarý arkasýnda kortej oluþturan kitle; sýrasýyla, Halit ÇELENK, Ulaþ BAR- DAKÇI, Niyazi YILDIZHAN, Mahir ÇAYAN ve 2 Temmuz da yakýlan canlarýn mezarlarýnda anma yaptýlar. Daha sonra 2 Temmuz Anýt Mezarý na doðru yola çýkan kitle DÝSK li iþçilerle karþýlaþtý. Ýþçiler Fabrikalar, Tarlalar, Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak, Yaþasýn Ýþçilerin Mücadele Birliði sloganlarýyla selamlandý. Kitle daha sonra sloganlar eþliðinde 2 Temmuz Anýt Mezarý na yöneldi. Orada da 2 Temmuz da yakýlanlar anýsýna saygý duruþunda bulunuldu ve canlara söz verilen bir konuþma yapýldý. Burada yapýlan anmanýn ardýndan kitle çýkýþ kapýsýna yöneldi. Halaylarla otobüsü bekleyen kitle, Mart Güneþi Kültür ve Sanat Derneði ne doðru yola koyuldu. ADANA Ýdamlarýnýn 41. Yýlýnda Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan Adana da bir eylemle anýldý. 6 Mayýs günü saat da Ýnönü Parký nda yapýlan basýn açýklamasýnda ilk olarak Nazým

17 Hikmet in Hürriyet Kavgasý þiiri okundu. Ardýndan yine þiirler okunarak eyleme devam edildi. Deniz Yusuf Ýnan Savaþa Devam pankartýný açtýðýmýz eylem boyunca Ýdamlar Bizi Yýldýramaz, Devrim Savaþçýlarý Ölümsüzdür, Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði sloganlarýný hep bir aðýzdan attýk. Eylem Denizlere devrim sözümüz olan sloganlarýmýzla sona erdi. ÝZMÝR Mücadele Birliði Platformu bileþenleri, idamlarýnýn 41. yýlýnda Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan ý andý. Konak YKM önünde baþlayan yürüyüþte Denizlerin Cüretiyle Devrime Yürüyoruz- Mücadele Birliði Platformu yazýlý pankart açýldý. Konak YKM önünde yapýlan ajitasyon konuþmalarýyla emekçileri anmaya çaðýran Mücadele Birliði, saat 14:15 de yürüyüþe geçti. Yapýlan ajitasyon konuþmalarýnýn yanýsýra sýk sýk Deniz, Yusuf, Ýnan Savaþa Devam, Denizlerin Cüreti Devrime Yürüyor, Faþizmi Döktüði Kanda Boðacaðýz, Devrim Savaþçýlarý Ölümsüzdür, Denizlerin Yolunda Leninist Saflara, Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði sloganlarý atýldý. Cumhuriyet Meydaný na yürüyen kitlenin çoþkusu ve canlýlýðýyla dikkat çekti. Yürüyüþ boyunca sýk sýk Emeðe Ezgi nin Adým Deniz ve Söz Veriyoruz eserleri ses aracýndan çalýnýrken Aþk Olsun parþasý da çalýndý. Cumhuriyet Meydaný nda toplandýktan sonra Deniz in çok sevdiði ve idamýndan önce dinlemek istediði Rodrigo nun Gitar Konçertosu dinlendi; ardýndan saygý duruþuna geçildi. Saygý duruþundan sonra genç bir yoldaþ Deniz in son mektubu okundu, kitle de son mektubu alkýþlarýyla selamladý ve basýn metninini okundu. Eyleme BDP, DHF, Devrimci Gençlik ve Ýzmir Alevi Gençlik Platformu katýlarak destek verdi. ANTAKYA 5 Mayýs Pazar Günü Antakya Saray Caddesinde, 6 Mayýs Pazartesi Günü de Samandað Parký nda etkinliklerimiz gerçekleþti. Etkinliðe çaðrý yapmak adýna Saray Caddesi nde stantlarýmýz kuruldu, bildiriler daðýtýldý. Okul ve dershanelere bildiri daðýtýldý, afiþler esnaflara ve dershane binalarýna, cafelere asýldý. Mahallere çaðrý yapýldý. 1 Mayýs tan hemen sonra bu çalýþmalara yoðunlaþýldý. 1 Mayýs alanýnda ve 28 Nisan da Antakya da gerçekleþtirilen halk konserinde de bu gibi çalýþmalar yürütüldü. Çalýþmalar sürerken faþistler arkadaþlarýmýzdan bazýlarýnýn ailelerine gitti. Eylem boyunca sivil faþistler yoðun olarak etrafta idiler ve Eylemi baltalamak adýna bir aný bekliyorlardý. Faþist güçler Denizleþen halklardan bu kadar korkuyor. Aslýnda bize sadece ne kadar çok güçlü olduðumuzu hatýrlatýyor. 5 Mayýs ta Antakya da, 6 Mayýs ta da Samandað da gerçekleþen etkinlikler konuþmalarla baþladý. Emperyalist savaþa karþý halk iktidarý þiarýyla örgütlenilmesi gerektiði, gençliðin kapitalist sistemin vermiþ olduðu tek þey olan o karanlýða karþý savaþmasý kadýnlarýn, iþçilerin, emekçilerin, bütün halklarýn tek yumruk halinde, birlikte mücadele etmesi gerektiðine, DENÝZLEÞMESÝ gerektiðine vurgu yapýldý.ve yeniden anlamýþ olduk ki devrim mücadelesi devrim Savaþçýlarýyla birlikte daha da yeþeriyor, yeni filizler veriyor. Anlamýþ olduk ki düþmana öfke günden güne büyüyor. ANTEP Miting günü sabahýn erken saatlerinde heyecanýmýz doruk noktalarýna ulaþtý. Saat 8.00 de bütün yoldaþlarla buluþarak son durum ve görevlendirmeler yapýldý. Düztepe Mahallesinde erken saatlerde ses aracý ve megafonlarla yine mitinge çaðrý yapýldý. Cemevinin önünden Denizlerin Yolunda Devrime Yürüyoruz, Düztepe Gençliði pankartý açýlarak Denizlerin Yolunda DÖB Saflarýna Deniz Yusuf Ýnan Savaþa Devam Düztepe Gençliði Devrime Yürüyor sloganlarýyla toplanma yerine yürüyüþ gerçekleþtirildi. Daha sonra saat a doðru mitingin yapýlacaðý yere Yeþilsu Parký na doðru yürüyüþe geçildi. Coþkulu yürüyüþ sýrasýnda sýk sýk Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan, Hüseyin Ýnan, Mahir Çayan, Ýbrahim Kaypakkaya, Mazlum Doðan Yaþýyor Devrim savaþçýlarý Ölümsüzdür, Ýdamlar Bizi Yýldýramaz, Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði, Deniz, Yusuf, Ýnan Savaþa Devam, Deniz Ýsyan Devrim, Antep Halký Devrime Yürüyor, Denizlerin Yolunda Leninist Saflara, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak sloganlarý atýldý. Özellikle Antep Halký Devrime Yürüyor sloganý defalarca coþkulu bir þekilde tekrarlanarak iþçilerin, emekçilerin, gençliðin devrime olan özlemleri coþkulu bir þekilde ifade edilmiþ oldu. Miting alanýna gelindiðinde ilk önce alana giren kitle selamlandý ve bu topraklarda devrim mücadelesinde ölümsüzleþen devrim savaþçýlarý anýldý. Ardýndan kitle, Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan, Hüseyin Ýnan þahsýnda ölümsüzleþen tüm devrim savaþçýlarý adýna saygý duruþuna davet edildi. Gerçekleþtiðimiz mitinge BDP, SYK, Gençlik Muhalefeti ve ESP temsili düzeyde katýlarak destek verdiler. 15

18 D E N İ Z L E R E S Ö 16 De niz A bim... Kü çük ken te le viz yon da gö rür düm si zin le il gi li ey lem le ri ve mi ting le ri. Þim di bü yü düm ben de o te le viz yon da gör dü ðüm ey lem le re si zin yo lu nuz dan ko þa rak gi di yo rum... Dev rim yo lun da i zi niz den git mek be ni öm rüm bo yun ca gu rur lan dý ra cak... Öy kü Öz gür dal Dün ya nýn en bü yük me fa a tý nýn can ol du - ðu nu ve De niz Gez - miþ in ve a ziz da va ar ka daþ la rý nýn ca - nýn dan vaz geç ti ði ni öð ren di ðim gün den be ri dev rim ci yim. Ö lün ce ye ka dar da dev rim ci ka la cam. Ve dev rim ci o la rak ö le cem. Ya þa sýn Halk la rýn Kar deþ li ði. A li Göl çek. Sev gi li De niz; Bu - gün se nin i çin top - lan dýk. Se ni, Ah met Ka ya yý, bü tün Kürt hal ký ný se vip sa yý yo rum. Se nin ve tüm ge ril - la la rýn yo lun da git - mek ten gu rur du yu yo rum. Se ni ve tüm yol daþ la rý - mý sev giy le a ný yo - rum, se ni çok öz lü yo rum. Si nem Ü zel Ýlk de fa 6 Ma yýs a ka týl dým ve Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði o - la rak be nim gü ve ni mi sað la dý nýz; ör gü tün gü ven li ve ça lýþ - kan bir ör güt ol du ðu nu an la dým 6 Ma yýs ta ve di ðer ey lem ler de vs. çok ba þa rý lý ol du ðu nu zu an la dým. Bu gün De - niz le ri an ma tö re nin de ba na fark lý duy gu lar ya þat tý nýz ve ka - zan dýr dý ðý nýz i çin te þek kür e de rim. Ör güt lü o la rak ilk 6 Ma yýs an ma tö re nim di. Top lan dý ðý - mýz an dan a la na, a lan dan ay rý la na ka dar De niz ve di ðer yol daþ la rý mý zý, tüm dev rim kah ra man la rý ný an ma nýn ü zün - tü sü nü, yol daþ la rý mý zýn ya nýn da ol ma dan duy du ðum bu - ruk se vin cin i çe ri sin dey dim. An ma tö re ni nin coþ ku su nun ol duk ça yük sek ol du ðu nu gör mek, yol daþ la rý mý za du yu - lan sev gi ve bað lý lý ðýn kop ma mýþ ol du ðu nu gös ter di. De - niz le rin 40 yýl son ra bi le yol daþ lýk ve dev rim duy gu la rý ný do ruk ta tut tu ðu nu öð ren mek ba na mut lu luk ver di. De niz le rin yol daþ la rýy la De niz le ri an mak, De niz ler gi bi sa - vaþ mak týr di ye hay kýr dým. De niz yol da þýn i zin den sos ya liz mi kur ma ya söz ver dim. Ye ni in san ol ma ya, bu dü ze ni yýk ma ya söz ve ri yo ruz di ye hep bir lik te hay kýr dýk. Ya þa sýn Dev rim Ya þa sýn Sos ya lizm! De niz Gez miþ bu gü ne ka dar gö rül me yen ve gö rül me ye - cek bir dev rim ci dir. Dev rim kav ga sý halk la rýn, Kürt ve Türk halk la rý nýn sev da sýy la tüm halk la rýn sev gi si ni, des - te ði ni ka zan mýþ týr. O nu tüm iç ten li ðim ve yü re ði min se - siy le say gýy la ve öz lem le a - ný yo rum... Öz gür. De niz le ri an mak gu rur ve ri ci çün kü on lar iþ çi, e mek çi ve öð ren ci ler i çin mü ca de le et - ti ler. Öl me di ler çün kü, on lar halk la rýn, e - mek çi yü rek le rin de ya þý yor lar. Þim di za ma ný de ðil on la rýn ya sý ný tut ma ya. De vam et me li on la rýn bý rak tý ðý bu ge niþ, bir o ka dar zor luk lar la do lu yol da mü ca de le et me ye... De niz ler ö lüm süz dür!!! Eb ru Yol daþ. De niz is mi ni ilk duy du ðum da 13 ya þýn day dým. Vol kan a bi cim, ba na bu i na nýl maz ki þi li ði an lat tý ðýn i çin sa na te þek kür e de rim. Ve ben þu an 18 ya þýn da yým. Keþ ke ko nuþ ma ya baþ la - dý ðým da ba ba de ðil de De niz de miþ ol say dým. Bi li yo rum ki, ö lün ce ye dek ör nek al dý ðým tek ki þi o la cak sýn De niz A bim.... Biz ler he pi miz De ni ziz! Fun da Naz ya Gök çe

19 Z Ü M Ü Z V A R! Biz bu gün bu ra ya De niz i, Yu suf u, Hü se yin i ve ni ce le ri ni an ma ya gel dik. bu o la yý u nut ma ma lý yýz, u nut tur ma ma lý yýz! Bel çi ka dan Sel vi-es ra ve Gök çe. Ýlk de fa böy le bü yük çap lý bir an - ma or ga ni zas yo nu na ka týl dý ðým i - çin ta bi ki i çim de a þý rý mut lu luk ve he ye can var dý. Yol daþ la rý mý zýn be - den le ri yok tu o ra da. A ma bu de - mek de ðil dir ki fi kir le ri o ra da de ðil di. Da i ma ak lý mýz da, yo lu - muz da, her þe yi miz de bu lu na cak o lan bu fi kir le ri öl dür mek müm - kün de ðil. Fi kir le ri a sa maz sýn, ke - se mez sin, bo ða maz sýn, vu ra maz sýn. De niz le ri hep ak lým - da ve kal bim de his set tim. O bü yük De niz fo toð ra fý ný a sar ken ken dim - le gu rur duy dum. At tý ðým her slo - gan da ha çok mut lu et ti. Biz ler gi bi in san lar hep ya þa ya cak. Ya þa sýn Mark sizm-le ni niz min yü ce i de o - lo ji si di yen De niz le rin yol daþ la rý ol mak tan gu rur du yu yo rum. Za fe re Ka dar Da i ma! As lýn da gi der ken böy le bir an ma tö re ni o la ca ðý ný bil mi yor dum ve o ra da ön - der yol daþ la rý mý zýn me za - rýn da dev rim ci marþ la rý çok he ye can ve ri ci ve çok duy gu sal dý. Ýþ çi am ca la rý - mýz, yol daþ la rý mý zýn bi zi al kýþ la ma sý çok mut lu e di - ciy di. On la rýn bi ze des tek ver me si bu ö nem li ta rih te o ra da ol ma la rý u mut ve ri - ciy di ve bu gün me zar la rýn ba þýn da ki marþ lar be nim i çin çok et ki le yi ci ol du. De niz, Yu suf, Hü se yin fi kir le ri ne, bur ju va zi kar þý sýn da ki dik du ruþ la rý na, ce sa ret le ri ne, a si lik le ri ne her þe yi ne a þýk ol du ðum in san - lar. Kav ga mý zýn fi kir ba ba la rý he pi ni zi çok se vi yo ruz. Bu gün ya ni 6 Ma yýs De niz le rin öl dü ðü gün de ðil, ö lüm süz leþ ti ði gün dür. Za fe re Ka dar Da i ma!!! So ner Z. Ka ra kuþ. Ýlk de fa git ti ðim bir yer o lan De niz, Yu suf ve Hü se yin in me zar la rý ba þýn da on la rý an mak ve on la rýn baþ lat tý ðý i þi ta mam la mak a dý na ya pý la - cak o lan bü tün ha re ket ve o lay la ra ka tý la rak bu ha re ket le re bir fay da mýn do kun ma sý be ni mut - lu e der ve bu gün de öy le ol du; ger çek ten gü zel ve an lam lý bir gün dü. E lim den gel di ðin ce ba ðý - ra rak ko nu þa rak bu an ma gü nü nün an lam lý bir hal al ma sý ný sað la yan her kes çe gü zel geç ti ði ni u mu yo rum. Be nim a dý ma öy ley di; an lam lý ve zevk li bir gün ol du. Bu gün De niz in mü ca de le si ni an la ma dým a ma 2 yü rek le ve Dev rim le an la dým. Dev rim ci yim bu nu bi li yo rum. Ya þa sýn Dev rim. Do ðu kan U çar (11 ya þýn da) Ve 41 yýl son ra, o ü zü cü gün den son ra... Yi ne mey dan lar da yýz se nin a dýn la, se nin slo gan la rýn la ve se nin i nan cýn la... Bit me ye cek bu aþk... Bit me ye cek bu mü ca de le... Söz ve ri yo ruz sa na!!! F. Sor gu. 6 Ma yýs 1972 De niz GEZ MÝÞ, Yu - suf AS LAN ve Hü se yin Ý NAN ýn i - dam e dil me gü nü ol du ðu i çin bu gün Kar þý ya ka Me zar lý ðý nda on la rý an - mak i çin me zar la rý ba þýn day dýk. Ço - ðu ki þi nin son ra dan a ra mý za ka týl ma sý et ki le yi ciy di. Dev rim ci li ði mi zin o la ðan ca a te þiy le on la rý an ma mýz çok ö nem liy di ve bu duy gu yu ya þa mak çok et ki le yi ciy di. A vu kat la rý o lan Ha lit ÇE LENK, a - sýl ma ma la rý i çin bü yük ça ba lar ve - ren Ma hir ÇA YAN ý da an ma mýz say gý du yu la cak bir dav ra nýþ týr. Bu gün 6 Ma yýs, De niz Gez miþ i an ma gü nü. On la rý an mak i çin gel dik. A ma sa de ce an mak ol maz. Biz le re di ye cek tek þey o ku mak ve hak ký mý zý ka zan mak. E sin Yýl dýz. 17

20 18 De niz Gez miþ... Yu suf As lan... Hü se yin Ý nan... Dev ri mi mi - zin üç ön de ri... Ý dam la rý nýn ü ze rin den 41 yýl geç me si ne rað men ha la ço cuk la ra on la rýn i sim le ri ve ri li yor; genç ler ken di le ri ne on - la rý ör nek a lý yor. Ýþ te 1 Ma yýs ve Tak sim... Þiþ li den Tak sim e gi den bü tün yol - lar da De niz le þen genç lik var dý. Ýþ te fa þist sal dý rý la ra kar þý Dic le, Ýz mir... 6 Ma yýs ta De niz ler i çin Ciz re so kak la rý ný a lev a lev ya - kan Kürt genç le ri... Ýþ te 6 Ma yýs lar... Her yer dey di De niz le þen genç lik... Genç lik De niz leþ tik çe, e mek çi ler De niz leþ tik çe; CHP ve ÝP- TGB gi bi kar þý- dev rim ci ler den, bü tün re for mist ve o por tü nist çev re le re ka dar her kes De niz ler i sa hip len me ya rý þý na gir di. Ha - týr la yýn, 2012 yý lýn da Ký lýç da roð lu, 6 Ma yýs gü nü sa bah An ka - ra da ak þam Ýs tan bul da an ma ya pa cak ka dar i le ri git miþ ti. Bir den bi re gök ten ya ðar ca sý na her ke sin De niz ler i sa hip len - me si, Ma hir ve Ý bo ge le ne ðin den ge len, hat ta Troç kist, ha re ket le - rin De niz O lun ma lý pan kart la rýy la so kak la ra çýk ma sý, De niz a fiþ le riy le 1 Ma yýs çað rý la rý yap ma sý; ne hoþ bir te sa düf öy le de - ðil mi? Hat ta ay ný ha re ket le rin ay ný za man da 92 de Tak sim e sýrt - la rý ný dö nüp 07 de 1 Ma yýs Tak sim fa ti hi o la rak; bu gün 1 Ma yýs ta Tak sim e sýr tý ný dö nen le re en a ðýr e leþ ti ri le ri ya pý yor ol - ma sý gi bi. Te sa düf... Or ta la ma sol ha re ket le rin bu ta výr la rý du ru gök te ça kan þim - þek de ðil dir; kit le le rin pe þin den na sýl sü rük le ni yor ol duk la rý nýn gös ter ge si dir. Genç ler De niz ler i sa hip le ni yor; çün kü ge le ce ðe da - ir düþ le rin de De niz ler i, De niz ler in mü ca de le si ni gö rü yor lar. Che na sýl bü tün dün ya da dev rim mü ca de le si ne sim ge ol muþ sa, ar týk De niz ler de bü tün bir e mek çi sý ný fýn ve o nun genç le ri nin öz gür - lük ve dev rim sim ge si dir. De niz ler de so mut la þan bu il gi, as lýn da dev ri me ve dev rim ci mü ca de le ye dö nük tür. Bu du rum kar þý sýn da or ta la ma sol ha re ket le rin ta rih sel mis - yon la rý ný oy na ma la rý ka çý nýl maz dý; öy le de o lu yor. Ken di le ri ni var e de bil mek, po li ti ka la rý ný ve dur duk la rý ye ri doð ru la ya bil mek a dý - na De niz ler in son söz le ri ni bi le de ðiþ tir mek ten çe kin mi yor lar. He le E MEP in son söz le ri ni her yýl de ði þik yaz dý ðý a fiþ le ri ni kim gör mez den ge le bi lir? Kit le le rin dev rim ci leþ ti ði bir dö nem de uz laþ ma cý po li ti ka lar ya þam bu la maz. Her gün her yer de i ri li u fak lý on lar ca ey lem, ça - týþ ma lar ol du ðun da a na ya sal ha yal ler le, sý nýf uz laþ ma cý lý ðýy la do - lu po li ti ka la rý, iþ çi sý ný fýy la be ra ber 1 Ma yýs A la ný Tak sim e gir mek i çin ça tý þan öð ren ci le re a ka de mik ta lep ler dý þýn da hiç bir þey gö tür me yen po li ti ka la rý doð ru la ya bil mek a dý na dev rim ci söy - lem le rin ve De niz ler in kul la ný lý yor o lu þu; De niz ler i dev rim ci ya - pan ne ka dar de ðer var sa hep si ni re for miz me bu la mak, kit le le ri dev rim ci po li ti ka dan u zak tut mak; iþ te ta rih sel mis yo nu nuz. Her fýr sat ta dev rim ci le re sal dý ran kar þý- dev rim ci ÝP- TGB çe - te si ve CHP lile rin i se AKP ye mý u ha lif, dev ri me ve dev rim ci - le re sem pa ti du yan bü yük bir ke si mi et ra fýn da top la ma ça ba sýn da ol duk la rý ve bu nu yap mak i çin De niz ler i sa hip len me le ri ni her yer de en gel le mek ge re kir. De niz ler u lu sal cý de ðil, en ter nas yo na - list dev rim ci dir... Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði ni bü tün bu ha re ket ler den a yý ran GENÇ LÝ ÐÝ DEV RÝ MÝN ÖN DER LE RÝY LE AL DAT MAK i se, biz zat De niz ler in el le riy le ku rul muþ bir bir lik ol ma sý nýn ya - ný sý ra, on la rýn mü ca de le le ri ne ve il ke le ri ne bað lý ol ma la rý dýr. Bur - ju va zi ye so nu na ka dar gü ven siz li ði ve zo ra da ya lý dev ri mi sa vu nan DÖB lü öð ren ci ler, öð ren ci genç li ðin öz gür lü ðü nün de sa de ce a ka de mik ta lep le rin ger çek leþ me siy le de ðil; po li tik öz gür - lük yo luy la, ya ni fa þiz min yý kýl ma sý yo luy la el de e di le ce ði te me - li ü ze rin de ha re ket e der ler. Týp ký De niz ler in, Si nan lar ýn OD TÜ ye Pa ra sýz, Bi lim sel, A na dil de E ði tim de ðil de DEV - RÝM yaz ma la rý gi bi. Bu on la rýn ya da DÖB ün Pa ra sýz, Bi lim - sel, A na dil de E ði tim is te me di ði i çin de ðil; bu ta le bin an cak bir dev rim le ger çek le þe bi le ce ði ni bil me le rin den ge lir. DÖB lü öð ren - ci le ri De niz ler in yol da þý ya pan iþ te bu dur. Fa son ke ma list TKP den tu tun da, re for miz min en ya kýn ar ka da þý ESP/ SGDF ye ka dar bil cüm le or ta la ma sol OD TÜ de ya zý la nýn an la mý ný bir kez da ha dü þün sün. Ve Or ta la ma sol ne der se de sin, ne ya par sa yap - sýn; DÖB bu yol dan yü rü me ye de vam e de cek tir. De niz ler i dev rim ci ya pan de ðer le rin al tý ný bo þalt mak, on la - rý bi rer ro man ti ðe, bir tek kur þun at ma mýþ ma ce ra cý genç le re dö - nüþ tür me ça ba sý ye ni de ðil dir. Che yi mar ka laþ týr ma da a maç ne i se, bu gün de ya pýl ma ya ça lý þý lan o dur lerin ba þýn da Marx ýn dü þün ce le ri ne ya pýl mak is te nen de buy du ve Le nin da ha o dö nem de Dev let ve Ýh ti lal de þöy le di yor du;... E ge men sý nýf - lar, sað lýk la rýn da bü yük dev rim ci le ri ar dý ar ka sý gel mez ký yý cý lýk - lar la ö dül len di rir ler; öð re ti le ri ni, en vah þi düþ man lýk, en ko yu kin, en taþ kýn ya lan ve ka ra çal ma kam pan ya la rýy la kar þý lar lar. Ö lüm - le rin den son ra, bü yük dev rim ci le ri za rar sýz i kon lar du ru mu na ge - tir me ye, söz uy gun dü þer se, a ziz leþ tir me ye, e zi len sý nýf la rý te sel li et mek ve on la rý al dat mak i çin ad la rý ný bir ay la (ha le) i le süs le - me ye ça lý þýr lar. Böy le lik le, dev rim ci öð re ti le ri i çe ri ðin den yok - sun laþ tý rý lýr, de ðer den dü þü rü lür ve dev rim ci kes kin li ði gi de ri lir... Öð re ti nin dev rim ci ya ný ve dev rim ci ru hu u nu tu lu yor, si li ni yor ve de ðiþ ti ri li yor. Bur ju va zi i çin ka bul e di le bi lir ya da öy le gö rü nen þey ler, ön pla na çý ka rý lý yor ve ö vü lü yor. Bu gün bü tün sos yal-þo - ven ler, -gül me yin!-, mark sist tir ler... Bu gün bü tün or ta la ma so lu muz da, za ma nýn da De niz le ri go þist lik le, kü çük- bur ju va ma - ce ra cý lý ðýy la suç la yan la rýn hep si, -gül me yin!-, De niz in yol da þý - dýr. De niz le rin yol daþ la rý, DÖB lü öð ren ci ler De niz le rin ger çek dev rim ci de ðer le ri ni ta þý ma ya, sa hip len me ye ve ken di si ne bay rak yap ma ya de vam e di yor, e de cek. O kul ko ri dor la rýn dan, ü ni ver si te kam püs le rin den so ka ða gi den bir yol aç ma ya de vam e de cek; iþ çi sý ný fý, halk lar ve tut sak lar öz gür leþ me den ken di öz gür lü ðü nü ka - za na ma ya ca ðý ný as la u nut ma ya cak týr. Ve hep OD TÜ de, or ta la ma so lun geç mi þin gü zel ha tý ra la rýy la nos tal ji yap tý ðý o ya zý ya ba ka - cak, he de fi i kir cik siz, tok bir ses le hep o o la cak týr; DEV RÝM! Dev rim, i zin den yü rü dü ðü müz geç mi þi miz, her a ný ný kav ga bel le - di ði miz bu gü nü müz ve ka za na ca ðý mýz ya rý ný mýz dýr. DE NÝZ LE RÝN YO LUN DA DEV RÝM Ý ÇÝN DÖB SAF LA RI NA! Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı