Buhara'nın tarihi müslümanları n bu bölgeye gelmeleriyle aydınlanmaya başlar. Yakut Hz. Peygamber'in bir hadiste

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Buhara'nın tarihi müslümanları n bu bölgeye gelmeleriyle aydınlanmaya başlar. Yakut Hz. Peygamber'in bir hadiste"

Transkript

1 fndan Mülal]l]as Bugyeti'l-vu 'ô.t adyla ihtisar edilmiş olup müellif nüshas Haydarabad Asafiye Kütüphanesi'nde bulunmaktadr (nr. 342). Birçok kütüphanede yazmalar bulunan Bugyetü'l-vu 'ô.t' ilk defa 1839 ylnda Hallandal müsteşrik A. Meursinge atince açklamalarla eiden'de neşretmiştir. Daha sonra Muhammed Emin el- Han cl tarafndan Kahire'de ( 1326), son olarak da Muhammed Ebü'I-Fazl İbrahim'in tahkikiyle iki cilt halinde yine Kahire'de ( 1384/ 964) yaymlanmştr. BİBİYOGRAFY A : Süyüti. Bugyetü'l vu 'at,, -6; ll, ; Serkis. Mu'cem, 1, o76; Brockelmann. GA, ll, 20; Suppl., ll, 95-96; Ahmedeş-Şarkavi ikbal. Mektebetü Celal es-süyütc Rabat , s ; C. Zeydan. Adab, ll, ; Abdülvehhab İbrahim Ebü Süleyman. Kitabetü'lbaf ş i'l-'ilmc Cidde 403 / 1983, s ; Ma 'a'l-mektebe, s. 177 ; Abdülkadir Karaha n. "Süyüti", İA, Xl, 262. r;;;:1 MEHMET T ÜRKMEN BUHAR (bk. BAHAR). BUHARA ( ls.)~ ) Maveraünnehir'de tarihi bir şehir. Zerefşan rmağnn aşağ havzasndaki büyük vahada yer alr; bugün Özbekistan Cumhuriyeti snrlar içinde bulunmaktadr. Şehrin denizden yüksekliği 220 metredir. Kara ikliminin tesiri altnda olup kşlar soğuk (ocak ortalamas - 0, 6 C), yazlar çok scaktr (temmuz ortalamas 29,5 C'). Yllk yağş tutar ortalama 135 mm. kadardr. Bu bölgede çok eski devirlerden beri şehirler kurulmuş o lm aldr. Büyük İ s kender devrinde Semerkant'tan (Marakanda) başka Zerefşan rmağnn aşağ mecras üzerinde başka bir şehir daha vard. Bu şehrin Buhara olup olmadğ bilinmemektedir. Hicretin ilk asrlarnda bölgede Buhara dşndaki yerleşim merkezlerinden biri de Ramisen'dir (Reyamisen) : Ma kd isi burann eski Buhara'ya bağl olduğunu söyler (AJ:senü ' t-te~as fm, s. 282). V. yüzyl Çin kaynaklarnda Buhara ' nn merkezi Nümickes'ten (BOmickes) Numi şeklinde söz edilir. Buhara ad ilk defa Pu- ha şeklinde 630 yl civarnda Çinli seyyah Hüang-Tsang tarafndan kullanlr. Şehrin adnn eski paralar üzerinde "Pwy'r ywb" şeklinde geçmesinden Buhara adnn çok daha. önceleri kullanlmakta olduğu sonucuna varlabilir. Bu kelimenin Sanskritçe vihara kelimesinin Türkçe'deki şekli buhardan türemiş olmas da mümkündür. Belki de Nümickes şehrinde kurulan bir "vihara" (manastr) dolaysyla şehre bu ad verilmiştir. Müslümanlar bu bölgeye geldikleri srada şehrin hükümdarna Buhar-hudat (Buhar - hudah ~ Buhara sahibi) deniliyordu. Bir Çin kaynağna göre bu hanedann beylerinden biri 627 ylnda atalarnn yirmi iki batndan beri bu şehirde hüküm sürdüklerini söylemiştir. Paralar üzerindeki "Pwy'r ywb" ibaresinden yerli dilin Sağdea olduğu anlaşlmaktadr. İbn Havkal da Buhara halknn Sağdea ve Farsça konuştuğunu söyler (Şaretü'lari, s. 489) Bu da iranllar'n islam'dan önce bu bölgede kolaniler kurmalarnn bir sonucu olmaldr. Buhara'nn tarihi müslümanlar n bu bölgeye gelmeleriyle aydnlanmaya başlar. Yakut Hz. Peygamber'in bir hadiste Buhara'nn fethini müjdelediğini söyler (Mu'cemü'l-büldan, 1, 354). Şehir 54 (674) ylnda Muaviye'nin Horasan Valisi Ubeydullah b. Ziyad tarafndan fethedilmiştir. Bu srada şehrin hükümdan Bfdün (Taberf'ye göre Kabac veya Ka y ğ ) Hatun idi (Ya'kubi, l ; Ta beri, ll, 169) Taberi bu kadnn Türk hakannn kars olduğunu söyler. BidGn Hatun yaplan antlaşmaya göre yllk 1 milyon dirhem ve 2000 muharip verecekti. Bu antlaşma iki yl sonra Vali Said b. Osman tarafndan yenilenmekle beraber islam hakimiyeti devaml olmad ve şehir zaman zaman müslümanlarn kontrolünden çkt. Ancak EmevTier'in meşhur kumandanlarndan Horasan Valisi Kuteybe b. Müslim ( ) yllar arasndaki seferleri sonunda Buhara halkyla o yöredeki Türk müttefiklerinin mukavemetini krd ve şehre bir Arap garnizonu yerleştirdi. Buhara 'nn etrafndaki çöller ve bozkrlar Türkler tarafndan yurt tutulduğuna göre şehirde Türk nüfusu da bulunmaldr. U beydullah Buhara ' dan Basra'ya dönerken yannda 2000 yerli okçu götürmüştü. Bunlardan biri Reşid et-türki idi (Taberf, ll, 268; Gihiz, s. 28). Nerşahf'ye göre BidGn Hatun oğlu Tuğşade (Taberf, ll, 1693'te Tu~ Siyade) adna naibe sfatyla on beş yl hüküm sürmüştür. Fakat Taberi Tuğşade ' nin Kuteybe b. Müslim tarafndan 91 (71 O) ylnda Buhara'ya tayin edilen genç bir hükümdar olduğunu söyler. Tuğşade müslüman olmuş, otuz yl Buhara'da hüküm BUHARA sürdükten sonra Ramazan 121 (Ağusto s 739) tarihinde Semerkant'ta Horasan Valisi Nasr b. Seyyar'n ordugahnda eşraftan iki kişi tarafndan öldürülmüştür. Onun devrinde Türkler bölgeyi geçici olarak birkaç defa ele geçirdiler; 11 O (728-29) ylnda bir ara Buhara ' y da işgal ettiler (Taberf, ll, 1514, 1529) Tuğşade ' nin öldürülmesi üzerine yerine oğlu Kuteybe hükümdar oldu ve önceleri müslümanlarn takdirini kazand. 133 (750-51) ylnda Şerik b. Şeyh'in Abbasller'e karş isyan üzerine Ebu Müslim'in kumandan Ziyad b. Salih Buharhudat'n yardmyla isyan bastrd. Fakat Kuteybe birkaç yl sonra Ebü Müslim tarafndan Buhara bölgesinde İslamiyet'in zayflamasndan mesul tutularak öldürüldü. Yerine geçen kardeşi Bünyat da Halife Mehdi devrinde znd klardan Mukanna' taraftarlğyla itharn edilerek idam edildi. Bundan sonra Buharhudatlar şehrin idaresindeki önemlerini kaybettiler. Bununla beraber ellerinde geniş araziler kald. Buharallar Mukanna 'n 163'te (780) öldürülmesine kadar onun yannda yer aldlar. Emevller zamannda ve Abbasiler'in ilk devrinde Buhara'da yerli hükümdardan başka Merv'deki Horasan valisi tarafndan tayin edilen bir emir veya amil bulunuyordu. Horasan Valisi Fazi b. Süleyman et-tgsi Buhara ve Soğd'u Türk akniarna karş surlarla çevirdi ( 66/ 782). Yeri dolaysyla Buhara diğer Maveraünnehir şehirlerinden daha çok Merv' le ilişki içindeydi. Hatta Buhar-hudat'n Merv'de bir saray vard (Taberi. ll, , 1992) Buharallar Abbasi Valisi Ali b. isa b. Mahan'a karş da ayaklandlar. Fakat bu isyan HarGnürreşid'in emiri Herseme b. A'yen tarafndan bastrld (193 / 809) lll. (IX.) yüzylda Horasan valileri merkezlerini Merv'den Nişabu r 'a taşynca Buha r a'nn idaresi Maveraünnehir'in diğer ksmlarnn idaresinden ayrld. 260 (874) ylna kadar Buhara Samanller'e bağl değildi. Doğrudan Horasan'daki Tahirller'e bağl bir valinin idaresindeydi. Buhara Emiri Ya'kub b. eys es-saffar'n Tahirller'i ortadan kaldrmas üzerine Ya'kub Buhara'da ksa bir müddet Horasan hükümdan olarak tannd ve adna hutbe okundu. Bu srada şehir halk ile ulema Samanller'den Semerkant hakimi Nasr b. Ahmed'e baş vurarak şehri ona teslim ettiler. Nasr da küçük kardeşi ismail'i Buhara valiliğine tayin etti (260 / 874). Böylece Buhara 389 (999) ylna kadar Samanller ta- 363

2 BUHARA rafndan idare edildi. Bu devrede şehir tarihinin en parlak dönemini yaşayacak, büyük bir idari ve kültürel merkez haline gelecektir. 279 (892) ylnda Nasr ölünce hanedann başna İsmail ( ) geçti ve Buhara'da oturmaya devam etti. Böylece Buhara devletin merkezi oldu. İsmail bütün Maveraünnehir'i idaresi altna ald ve Ebü İshak İbrahim adndaki Buhar - hudat ' n topraklarna el koydu, fakat ona hazineden dirhem tuta rnda yllk tahsisat ayrd. İsmail 287 (900) ylnda Saffariler'den Amr b. eys'i yenince Abbasi halifesi tarafndan Horasan emiri olarak tannd. Bu sayede şehir zengin ve büyük bir devletin merkezi oldu. Bununla beraber hiçbir zaman Seme r kant' gölgede b rakamad. Samaniler devrinde şehrin tarihini yazan Nerşahi (ö. 348 / 959) ve ayn sralarda Buhara'ya uğrayan İstahri, İbn Havkal ve Makdisi gibi coğrafyaclar tarafndan şehir ayrntl bir şekilde anlatlarak büyük bir ilim ve kültür merkezi olduğu belirtilir. Samani hükümdarlar alim, edip ve şairleri himaye ettikleri için çok sayda edip ve şair Buhara da toplanmşt. ll. Nasr b. Ahmed zamannda ( ) Buhara'da Samani saraynda bulunan şair ve ediplerden baz lar şun l ardr: Ebü'I-Hasan el-ehham, Ebü Muhammed b. Matran, Ebü Ca'fer b. Abbas b. Hasan, Ebü Muhammed b. Ebü's Siyab, Ebü Nasr el-hersemi, Ebü Nasr ez-zarifi, Reca b. Velid el-isfahani, Ali b. Harün eş-şeybani, Ebü İshak el -Parisi, Ebü ' I-Kasm ed -Dineveri, Ebü Ali ez Zevzeni. Buhara tarihi boyunca genişlemiş veya küçülmüş, fakat asla yerini değiştirismail b. Ahmed es-samani Türbesi - Buhara 364 memişti r. Diğer Maveraünnehir şehirleri gibi defalarca yakl p y klmasna rağmen hep lll. (IX.) yüzyldaki yerinde ve bu asrdaki planna göre yeniden inşa edilmiştir. Orta Asya şehirlerinin çoğunda olduğu gibi İslam coğrafyaclar Buhara şehrin i n de kale (Kuhendiz), asl şehir (Şehristan) ve dş mahallelerden (Rabaz) meydana ge l diğini söylerler. Kale en eski devirlerden beri bugünkü yerinde, yani Rigistan denilen yerin doğusundayd. Kalenin biri doğusunda, biri batsnda iki kaps vard. Doğusundakine Güriyan (Cuma Mescidi) kaps, batsndakine Rigistan (Sehle) kaps denirdi. Kalenin çevresi 1600 m., sahas 9 hektard. İçinde Buhar- hudatlar'n büyükay takm yldzlarn temsil eden yedi taş sütun üzerine kurulmuş saray vard. İlk Samani hükümdarlar da bu sarayda oturmuşlard r. IV. (X. ) yüzyln ortasnda İbn Havkal şehre uğradğ zaman Samaniler hala kalede oturuyorlard (Şuretü '-ari, s. 483). Makdisi zamannda ise kaledeki saray hazine ve hapishane olarak kullanlyordu (Af:s enü ' t te ~as fm, s. 280). Kalede Kuteybe b. Müslim tarafndan inşa edilen Cuma Mescidi de vard. Daha son rala r bu cami Divanü'lharac olarak kullan l acaktr. Kale VI- VII. (XII -XIII.) yüzyllarda defalarca yklmş ve ayn yerde inşa edilmiş olup Şehristan'n dşndayd. Şehir ile kale arasnda kalenin doğusundaki aç k sahada daha sonra Cuma Mescidi inşa edilmiş, bu mescid VI. (XII.) yüzyla kadar burada kalmştr. Bugünkü şehrin hangi ksmlarnn Şehristan ' n bulunduğu yerde olduğunu tayin etmek güç değ il dir. Zira İ stahri'ye ve İbn Havkal'a göre buras ve kale yüksekte olduğundan akarsu yoktu. Suralarn halk Semerkant'tan akan büyük kanaldan su alrlard. Hanikov'un eserindeki plana göre şehrin bu set üzerindeki ksm kale sahasnn iki misli kadar genişlikteydi. Kale ile Şehristan ' n etraf yedi kapl bir surla çevriliydi. Coğrafyaclar bu kaplarn adlarn verirler (İbn Havka s ; Şe şe n, s ). Çarş şehir s urlar dşnda, daha sonralar Pazarkaps denilen ve Nerşahi tarafndan Aktarlar kaps diye adlandrlan demirkap önündeydi. Bu kap şehr i n doğusunda olmaldr. Nerşahi'nin açk olarak ifade ettiğ i ne göre müslümanlarn fethi s rasnda şehir yalnz Şehristan ' dan ibaretti. Bunun d şnda dağn k olarak baz evler vard. İbn Havkal zaman nd a ise birbirine geçmiş ağaçtan yaplan Darülimare (hükümet saray) merkezde, bunun etrafnda büyük surla çevrili 12 X 12 fersah (takriben 96 x 96 km 2 ) saha köşkler, bahçeler, bostanlarla kaplyd. Boş ve işlenmemiş bir arazi parças yoktu. Buras İ slam dünyasnn en kalabalk şehirle r indendi. Şehristan daha sonra l ar da önemini korumuştur. İslam devrinde şehrin gelişmesi üzerine Şehristan ile Rabaz birleşmiş, 235 (849-50) ylndan sonra ikisi tek bir surla çevrilmiştir. IV. (X.) yüzylda daha geniş sahay içine alan yeni bir sur yaplmştr. Bu iki surun şehrin şimdiki suru gibi on birer kaps vard. Nerşahi, İstahri, İbn Havkal bu kaplardan bahsederler (bk. İA, ll, ). İ slamiyet ' ten önce kaleden başka Rigistan'da da bir saray vard. Samaniler devrinde ll. Nasr burada yeni bir saray yaptrd. Bu sarayn önündeki binalarda devletin on d ivan vard (NerşahT, s. 24). Mansür b. Nüh devrinin ( ) ilk yllarnda bu saray yand. İbn Havkal ve Makdisi şehre uğradklar srada Darülimare Rigistan'da kalenin karşsndayd. Samaniler devrinde kalenin kuzeyinde Cüy-i Müliyan Kanal üzerinde başka bir hükümet saray olduğu anlaş lmaktadr. Bu saray İsmail b. Ahmed tarafndan yaplmş, Samanller'den sonra harap olmuştur. Mansür b. Nüh devrinde Rigistan dar geldiği için Semtin köyü yolu üzerinde 360 (970-71) ylnda kaleden 3 km. kadar uzakta yeni bir namazgah tesis edilmiştir (Hilal es-sabl, s. 402). Kale ile Şehristan arasnda Cuma Mescidi'ne bitişik bir yerde hükümdar için özel kumaşlar dokunan Darü't-traz vard. Buhara'da dokunan kumaşlar, hallar, kilimler, yünlü ve pamuklular, seecadeler Irak'a ve çeşitli ülkelere ihraç edilirdi. İ bn Havkal ve Makdisfnin verdiği bilgilerden bu srada Buhara ve etrafnda ziraat, ticaret ve sanayinin çok geliştiğ i, çok büyük çarşlar olduğu anlaşlmaktadr. Bununla beraber Makdisi Buhara'dan ve halkndan baz şikayetlerde bulunur ve evlerin dar ve yangndan harap halde rutubet kokulu, sivrisinekli, yazn çok scak, kşn çok soğuk olduğunu, içki ve eğlenceye düşkün kötü ahlakl kişilerin burada toplandğn söyler (Af:senü 't-te~asfm, s. 281). Nerşahi, İstahrf ve İbn Havkal Buhara c ivarndaki ş ehirler hakknda geniş bilgi verirler. Bilhassa İbn Havkal ziraat ve taşma c l k için yaplan kana llar. bölge-

3 Magaki Attar camii- Buhara nin ziraatnn gelişmişliğini ve ürettiği mallar ayrntl olarak anlatr. Bazlarnn tarihi İslam'dan önceki devreye kadar çkan bu kanallarn bir ksmndan günümüzde de ziraatta ve başka konularda faydalanlmaktadr. Buhara ve etra fn göçebe Türkler'in aknlarndan koruyan büyük surun izleri günümüze ulaşm ştr. Nerşahi'ye göre bu surlarn yap l masna 168 (784) ylnda başlanmş, inşaat 21 S ( 830) ylnda bitirilmiştir (Tarff) -i Buf)ara, s. 29). Buhara şehri bu surla çevrili ksmn ortasn da değil bat yarsnda yer alyordu. Surlar Buhara'nn doğuda 7, batda ise 3 fersah uzağndan geçiyordu. Samanller'den İsmail b. Ahmed devrinden itibaren etraftaki Tilrkler'in müslüman olmasyla bu surlar ihmal edilmiştir. Kalntlar günümüzde step bölgesinde ve Buhara ile Kermlne arasndaki tarlalarda görülür. İbn Havkal Buhara 'daki evlerin yüksekliğinin iyi ayarlandğn, bina l arn kale ile toplu halde yaplarak tahkim edildiğini, Buhara'nn bütün tarlalarnda su ç ktğn ve bundan dolay çnar, ceviz gibi ağaçlarn yetişmediğini, burada yetişen meyvelerin Maveraünnehir'in en iyi ve en tatl meyveleri olduğunu anlatr (Süretü'l-ari, s ). İnşaat malzemelerinin büyük çoğunluğunun ahşap olmas Buhara' nn yangnlarda harap olmas sonucunu doğurmuştur. Bunun için şehir defalarca yeniden inşa edilmiştir. Samaniler zamannda Buhara ha l k demir, bakr, kalay karşm Sağdea ibareterin yer aldğ Muhammediye dirhemiyle Gtrlfiye, Müseyyebiye, İsmailiye denilen dirhemleri kullan r lard. Samanller'den Ebü İbrahim gümüş dirhemler de bastrmşt. İbn Havkal, Maveraünnehir halknn günlük alş verişlerini fülüs denen bakr dirhemlerle yaptğn söyler (Şüretü'l-ari, s. 490). Karahanllar'dan Harun Buğra Han 382'de (992) Buhara'y geçici olarak işgal etti. Karahanl İ lig Han Nasr b. Ali' nin 389'da (999) şehri istila ederek Saman Devleti'ne son vermesi üzerine Buhara eski önemini kaybetti. Daha sonra bir buçuk as r boyunca şehre hakim olan Karahanil hükümdarlarnn ancak birkaç Buhara'da oturdu. Bunlar baz yeni binalar inşa ettirdiler. Buğra Han İbrahim b. Nasr 436'da ( ) Fatmiler lehine başlat lan Şii propagandasna tepki gösterdi ve Buhara'daki İsmailller'in öldürülmesini emretti. V. (X) yüzyln ikinci yarsnda Şemsülmü l k Nasr b. İbrahim Han yeni bir cuma camii, şehrin güneyinde de Şernsabad denilen bir saray yaptrd ve bir av sahas meydana getirdi. Karahanil hükümdarlaryla ihtirasl ulema arasndaki düşmanlktan kaynaklanan olaylar 461 'de (1069) Şemsülmülk Nasr b. İbrahim'in İmam Ebü İbrahim İsmail es-saffar' öldürtmesiyle daha da şiddetlendi. Arslan Han devrinde ( 02-30) Buhara en sakin ve huzurlu dönemlerinden birini yaşad. Bu hükümdar kale ve surlar yeniden yaptrd. Cuma camiini ve iki yeni saray inşa ettirdi. Buhara'daki daha birçok bina bu hükümdara izafe edilir (Nerşahi, s. 23, 28). Klç Tamğaç Han Mesud da S60 ( 1165) ylnda şehrin surlarn tamir ettirdi. Buhara bu gerileme devrinde dahi büyük bir kültür merkezi olarak kald. SamanYier'den önce şehirden başta İmam Muhammed b. İsmail el-buhari olmak üzere pek çok alim çkmşt. Samaniler devrinde burada önemli bir saray kütüphanesi vard. Bu kütüphaneden istifade eden önemli kişilerden biri İbn Sina'dr. VI. (XII.) yüzylda Burhan ailesi (Al-i Burhan) diye de bilinen aile bir ara Buhara' da müstakil dini idare kurdu ve Moğol istilasna kadar varlklarn sürdürdü. S Safer S36 (9 Eylül 1141) tarihinde meydana gelen Katvan Savaş ndan sonra şehir putperest Karahtaylar'n idaresine geçti. Bununla beraber Buhara'da Sadr unvanl hükümdar l arn şehir üzerindeki nüfuzu devam etti. Sadrüşşehid Hüsameddin ömer b. Abdülaziz şehrin işgali srasnda şehid düşmüştü. Onun yerine kardeşi Ahmed b. Abdülazlz Karah taylar'n tayin ettiği valiye müşavir oldu. Burhan ailesi şehirden onlar adna haraç toplad. Harizmşah Alaeddin Tekiş b. İlarslan 1182'de Buhara'ya bir sefer düzenledi. Burhan ailesi 604 ( 1207) ylnda ŞiYier'in başlattğ bir halk ayaklanmas srasnda Karahtaylar'a sğn- BU HARA d. Şehri ksa bir müddet esnaftan Sincar Melik adl biri idare etti. Ayn yl şe hir Harizmşah Muhammed b. Tekiş'in idaresi altna girdi. Onun tarafndan kale tamir ettirildi ve yeni binalar yapld. Harizmşah l ar'n otoritesi bir müddet daha devam etti ve Alaeddin Muhammed 614'te ( ) Buhara'da Abbasi Halifesi Nasr-idinillah adna okunmakta olan hutbeye son verdi. Cengiz Han'n Maveraünnehir'de ilk aldğ şehirlerden biri Buhara oldu. Şe-. h ir 4 Zilhicce 616 ( 1 O Ş u bat 1220) tarihinde Moğo l ordular tarafndan işgal edilip yağmaland. Kalesi ise on iki gün dayandktan sonra teslim oldu. Bu arada çkan bir yangnda Cuma Mescidi ile tuğladan yaplmş baz binalar dşnda şehrin tamam yand. Bununla beraber şehir çabucak kalknd. Ögedey devrinde büyük ve kalabalk bir ilim ve kültür merkezi haline geldi. 636 ( 1238) ylnda şehirde Moğollar aleyhine bir halk ayaklanmas olduysa da Hocend'de oturan Vali Mahmud Yalavaç tarafndan şehir tahribata uğramadan bastrld ve kişi öldürüldü. Moğollar çok daha büyük bir katliama girişeceklerdi, fakat Mahmud Yalavaç buna engel oldu. Ata Melik Cüveynf'nin anlatlğna göre otuz yl önceki ayaklanma gibi bu ayaklanma da fakir tabakalar ve köylüler tarafndan gerçekleştirilmişti. 662 de ( 1263) Kubilay ile Ark Söke arasnda meydana gelen savaşta da Buharal SOOO kişi katiedilip mallar yağmaland. Aileleri de öldürüldü veya esir alnd. Moğol hakimiyetinin ilk y llarnda Buhara ' nn nasl idare edildiği bilinmemektedir. Cüveyni Moğol valilerinden Kürküz'ün hayatndan bahsederken Sayn Melikşah' Buhara emiriolarak zikreder. Vassaf. Ögedey devrinden itibaren Buka- Buşa ile beraber Buhara valisi olarak Çonksan-Tayfu'nun adn verir. Çin- Namazgah Camii - Buhara 365

4 BUHARA li olmas gereken Çenksan devrinde Buhara' da Çince ibare taşyan bak r paralar baslmşt r. Bu devirde Buhara mollalar ve seyyidleri diğer dinlerin din adamlar gibi vergi vermekten muaf tutulmuş lardr. Bu devirde bir hristiyan olan Mengü (Möngke) ile Kubilay'n anneleri Sor kokteni Bige Hatun Buhara'daki Haniye Medresesi'ni yapt rmşt r. Mahmud Yalavaç ' n oğlu Mesud Bey ise Rfgistan'da Mesud Bey Medresesi' ni inşa ettirmiştir. Her ikisi de büyük medreselerdi. 7 Receb 671 (28 Ocak 1273) tarihinde Buhara İlhanllar ' dan Abaka Han ' n kumandanlarndan Nfkpey- Sahadr tarafndan işgal edilip yedi gün yağmaland. Şehi r ve halk ateş ve klçla hemen tamamen imha edildi. Kurtulanla r n ellerinde kalan mallar ise üç yl sonra Çağatay reisierinden Çuba ile Kayhan tarafndan müsadere edildi. Vassaf'n kaydna göre bundan sonra yedi yl Buhara'da insan yaşamamş, ancak 1283'te Kaydu'nun emriyle Mesud Bey şehri yeniden kurmak ve kaçan halkn geri getirmek için tedbirler almştr. Mesudiye Medresesi de yeniden inşa edilmiş, Mesud Bey Şewa l 688 (Ekim-Kasm 1289) tarihinde ölünce bu medresede gömülmüştü r. Fakat bu sükünet fazla devam etmemiş, Receb 716'da (Ekim 1316) Buhara yeniden İ lhanlla r ve Çağatay şehzadesi Yasavür tarafndan yağmalanp tahrip edilmiş, bu bölgedeki şehirlerin halknn çoğu Ceyhun 'un güneyindeki bölgeye yerleştirilmiştir (d'ohson, IV, 567 vd.). 733'te (1333) şehr i ziyaret eden İbn Battüta cami, medrese ve paza rlarn harabe halinde olduğunu söyler. Moğol istilas srasnda Buhara Orta Asya'nn en önemli süff merkezi idi. Mutasawf-şair Seyfeddin ei -Baharzf (ö 659/ 1261) ve ahfad Buhara'da yaşamş ve irşad faaliyetlerinde bulunmuşlardr. Arslan H an ' n yapt rd ğ Kalan!Kalyon) Camii ve Minaresi Buhara 366 Çağatay hanedan ve Timurlular devrinde ( ) Buhara bölgenin siyas hayatnda önemli rol oynamamştr. Bu devirde Buhara da meydana gelen en önemli olay, Bahaeddin Nakşibend (ö ) tarafndan kurulan Nakşibendiyye tarikatnn ortaya ç kmasdr. Bahaeddin Nakşibend hayatn Buhara ve civarnda geçirdi. Doğum yeri Kasrarifan'daki Bahaeddin Türbesi ziyaretgah oldu. Onun müridieri arasnda bulunan Hace Muhammed Parsa ady l a meşhur Muhammed b. Muhammed Hatz- Buharf (ö. 822 / 1419) Buhara'da çok etkili idi. Muhtemelen onun önderliğinde Nakşibendiyye Orta Asya'nn siyas hayatnda önemli rol oynad. Uluğ Bey de Buhara şehrinin merkezinde bir medrese inşa ettirmiştir. Şeybanf Han IX. (XV.) yüzyl sonlarn da Deşt-i Kpçak'taki düşmanlarndan kurtulup Buhara'daki Timurlu valisine sğnd ve iki yl burada kalarak Nakşibendi şeyhlerinden Cemaleddin ile Mansür'dan islami konularda bilgi edindi. Böylece Özbekler'le Nakşibendiler arasnda dostluk kuruldu. 905 (1500) yl yaz mevsiminde Buhara Şeybani Han kumandasndaki Özbekler tarafndan ele geçirildi. Şeybani Han Babür karşsnda mağlüp olup öldürülünce Buhara Özbek hakimiyetinden çkt (151 O) Ancak iki yl sonra Şeyhani Han'n yeğeni Ubeydullah Han tarafndan geri alnd. Özbekler'de de devlet pek çok Türk devletinde olduğu gibi hakim ailenin ortak mülkü kabul ediliyordu ve küçük prensiikiere ayrlmşt. Hanedann en yaşis olan han Semerkant'ta oturuyordu. Sadece yllarnda hüküm süren Ubeydullah Han ile yllar a rasnda hüküm süren ve 1583'te büyük han olan Abdullah Han Buhara ' y devlet merkezi edindiler. Bu iki hükümdar sayesinde Buhara yeniden siyasi ve kültürel bir merkez haline geldi. Buhara en geniş topraklara ve en büyük askeri güce bu dönemde sahip oldu. Çok güzel binalar yaplmş, ekonomik alanda büyük gelişmeler olmuştur. Abdullah Han ' n ölümünden bir yl sonra ( 1599) Buhara Hanlğ Canoğullar hanedannn eline geçti. Xl. (XVII.) yüzyln ortalarnda hanlk politik ve ekonomik sahada bir çöküş dönemine girdi. Özellikle Subhan Kulu Han ( ) zamanndan itibaren merkezi otorite zayflad. Ebü'I -Gazf ( ) ile tarih sahnesine çkan Hive Hanlğ Canoğullar'nn karş l aşt ğ zorluklardan istifade ederek Maveraünnehir'e süratli aknlarc;a. bulundu. Enüşe Ha o 1681 'de Buhara'yi zaptedip yağmaiad. ve adna hutbe okuttu. Ubeydullah Hari ( ) merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalştysa da takip ettiği para politikasyla Buhara halknn isyanna sebep oldu (1708) Ubeydullah Han'n ölü ~ münden sonra yerine geçen Ebü'I -Feyz Han zamannda otorite Atalklar'n eline geçti. Atalk Muhammed Hakim Özbek kabilelerinden Mangt'n reisiydi. X. (XVI.) yüzyldan itibaren Buhara'nn da sahibi olan Özbekler Rusya ile ilişkilerini artrdlar (1740) ylnda Safevi Hükümdan Nadir Şah Buhara 'y zaptetti. Ebü'I-Feyz Han ile Nadir Şah'n ölümünden (1747) sonra şehir istiklaline kavuştu. Canoğullar'nn Buhara'daki kukla hükümdan yerine Mangt kabilesinden Atalk Muhammed Rahim han ilan edildi. Onun yerine geçen Daniyar Bey sadece atalk unvanyla yetindi. Bunun oğlu Murad Masum Şah 1199'da (1785) han unvan yerine emir lakabn ald. Bu dönemde bir grup iranl Şii ile Özbekler ve Harizm'den göç eden Türkmenler de buraya yerleştirildi. Buhara tekrar Orta Asya'nn en büyük el sanatlar merkezi oldu. İç ve dş ticaret gelişti. Murad Masum Şah'n yerine geçen Haydar ( ) çok dindar bir kişiydi. İslami müesseseleri himaye etti. Buhara'ya "tarhan" statüsü verdi ve halkn vergiden muaf tuttu. Buhara hükümdarlar içinde kendi adna para bastran son kişi o oldu. Bunun yerine geçen Nasrullah ( ) eşrafa karş mevkiini kuwetlendirdi ve idaredeki yetkilerini genişletti. Yerli ve Avrupal kaynaklar bu hükümdan kana susamş bir zorba olarak tasvir ederler. Bunun zamannda devaml bir ordu meydana getirilmiş, Hakand Hanlğ'nn merkezi 1258 (1842) ylnda ele geçirilmiştir. U lu ğ Bey Medresesi - Buhara

5 BUHARl, AbdülazTz b. Ahmed Nasrullah'n yerine geçen Muzafferüddin ( ) tahta çktğ srada Ruslar Maveraünnehir'e sağlam bir şekilde yerleşmişlerdi. Muzafferüddin Ruslar'a defalarca yenildikten sonra onlar tarafndan işgal edilmiş olan Seyhun (Sirderya) vadisinde hak aramaktan vazgeçt Ruslar Buhara 'ya bağl baz yerleri i 868 ylnda istila ettiler. Fakat Buhara Hanlğ 1873 ylnda bat istikametinde Hive hanlar aleyhine genişledi. AbdOlahad devrinde ( ) Ruslar'la İn gilizler arasnda yaplan bir antlaşmada Penç rmağnn Buhara Hanlğ ile Afgani stan' ayran sn r olmas kabul edildi. Ayn hükümdar zamannda Buhara ile - Ruslar arasndaki ilişkiler düzenlendi. 1887' de emi r liğin topraklarnda bir demiryolu inşa edildi. Fakat Buhara'nn istasyonu şehirden 16 km. uzaklkta, bugünkü Kagan denilen yerdeydi. Ruslar demiryolu ve Ceyhun nehri kylarna çok süratli bir şekilde iskan edildiler. 1914' te Buhara Hanlğ topraklarnda en az Rus yerleştirilmişti r. 191 O ylnda Abdülahad'n oğlu Mir Alim Buhara emiri oldu. Tahsilini eningrad 'da yapmş olan Mir Alim 1917 Bolşevik ihtilali'nden sonra Afganistan'a kaçt ve orada öldü. F.. Kolesav tarafndan sevkedilen Sovyet askerleri Mart 1918'de Buhara'y işgale teşebbüs ettiler, fakat şehri bir buçuk gün yağmaladktan sonra geri çekilmek zorunda kaldlar yl Ağustos sonunda son emir Alim Han. Kzlordu'nun şehri işgali sonunda tahtndan uzaklaştrld ve 6 Ekim 1920'de Buhara Hanlğ ilga edildi. Komünist İhtilali'nden sonr a Buhara. başşehri Taş kent olan Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin bir şeh r i oldu. Fergana ile rekabet eden büyük bir pamuk üretimi ve dokuma sanayii merkezi haline geldi. Komünist rejim devrinde Sovyetler Birliği'nde müslüman din adam yetiştiren iki medreseden biri Buhara'da Taşken t'te başlatlan si yaşamaya devam etti (Diğeri dir). Sovyet idaresine ka rş lahl mukavemet 1926 ylna kadar sürdü sonunda Buhara hükümeti tamamen Rus kontrolü altna alnd. Ekim 1924'te hükümet lağvedilip Buhara topraklarnn büyük bir ksm yeni teşkil edilen Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne dahil edildi. Buhara ' nn başşehir olmaktan çkmas şehir üzerinde olumsuz bir etki brakt. İç savaşlar sras n da halk şeh r i terketti. 1926' da nüfus 'a düştü. Halkn büyük bir ksm Afganistan'a, geri kalan da krsal alanlara ve Özbekistan şehirlerine kaçt ve 1940 'l yllarda da basklar yüzünden bir göç olay daha yaşand. Ancak şehrin nüfusu Il. Dünya Savaş'ndan sonra hzl bir artş göstermiş, 1939 ylnda iken 1969'da 'e, 1970'te 'e yükselmiş, günümüzde ise '1 aşmştr. Buhara Orta Asya' nn ilim ve kültür merkezi özelliğini de Ta ş kent ve Semerkant'a brakt. -Buhara ' nn nüfusu Özbekler, Türkmenler, Krgzla r. Kazaklar, Tatarlar, Uygurlar, Tacikler, Ruslar, Kafkasyallar, U kraynallar ve yahudilerden oluşmaktad r. Buhara tarihi hakknda yazlan eser Ierin en eskisi EbO Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Süleyman el-buha-. rl'nin (ö 312 / 924), Taril] -i Bul]ara'sdr. Daha sonra Ne rşahi de bir Buhara tarihi yazmştr (Barthold, Türkistan, s ) 1930 ylndan beri Buhara'da yapla n arkeolajik ve topografik araştrmalar büyük gelişme gösterdi. Bugün Buhara'da mevcut ba şlca eserler şunla r dr: IV. (X.) yüzyldan kalma İsmail b. Ahmed es-samani' nin türbesi, Magaki Attar Camii, Seyfeddin Baharzi Türbesi, 513'te ( 1119) yaplan Namazgah Camii, XIV. yüzy l sonundan kalma Çeşme-i Eyyüb'un yerindeki türbe, Uluğ Bey Medresesi, VI. (XII.) yüzyldan kalma 45,30 m. yü ksekliğinde bir minareye sahip XVI. yüzy lda inşa edilen Kalan Mescidi, 1535 y l civarnda yaplan Mir Arab Medresesi, birçok defa tamir edilen Hace Zeyneddin Mescidi. Bunlardan başka şehrin içinde ve dşnda harabe halinde pek çok abide var- Cesme-i Eyyüb Türbesi -Buhara dr. Son yllarda artan turizm faaliyeti dolaysyla bunlardan bazlar tamir edilmiş, diğe r leri de tamir edilmeyi beklemektedir. BİBİYOGRAFYA : Ya'kübi, Tari!], ll, ; Ta beri, Tari!] (de Goeje). II, 169, 268, 1514, 1529, 1693, 1888, 1937, 1992 ; İstahr[. el-mesalik (de Goeje). s. 307; Nerşahi, Tarfl]-i Bul]ara (nşr. Ch. Schefer: Description topographique et historique de Baukhara par Muhammed Nerchakhy suivie de textes relatifs a la Transoxiane ), Paris 1892, s ; Ci3hiz, Hilafet Ordusunun Menkibeleri ue Türklerin Faziletleri (tre. Ramazan Şeşen). Ankara 1967, s. 28; Makdis[. Af:senü ' t-tekasfm, s , 324; İbn Havkal, Şaretü 'l ari, s , , 490 ; Sealibi, Yetfmetü'ddehr, IV, ; Hilal es-sa bi, et- Tarfl] (n ş r. Amedroz), eiden Beyrut 1904, s. 402 ; Sem'ani, el-ensab, ll, ; Yaküt, Mu'cemü'l büldan, 1, ; Cüveyni. Tarfh i Cihtingüşay (Öztürk). bk. İndeks ; d'ohson, Histoire des Mango/s, a Haey 1834, IV, 567 vd.; Browne. HP, 1, ; R. N. Frye, The History of Bukha ra, Cambridge 1954; a.mlf., Bukhara the Medieual Achieuement, N orman 1965; a.mlf.. "Bukhara", Elr., IV, ; E. Knobloch, Tur kestan: Tasckent, Buchara, Samarkand, Münc hen 1978; A. Vambery, History of Bokhara, Nen del n iechtenstein 1979; Barthold, Türkistan, s , , , , ayrca bk. indeks; a.mlf., CJluğ Bey ue Zaman (tre. ismail Aka). Ankara 1990, bk. İndeks; a.mlf.. "Buhara", ia, ll, ; a.mlf. - [R. N. Frye]. "Bukhara", Ef (Fr.). l, ; İbrahim Kafesoğlu, Harezmşahlar Deuleti Tarihi, Ankara 1984, s. 30, 35, 38, 45, 49, 50, 57, 80 82, 95-97, 102, , 182, 185, 187, , 238, 241, 250, 253, , 276; Ramazan Şeşen. islam Coğrafyac/anna Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara 1985, s , 244, 249, ; Taha Nida, "Buhara", Mecelletü Külliyyeti'l-adab, XIX, İskenderiye 1965, s ; Robin-Michelle Poulton, "A Recent Visit to Bukhara and Samarkand, A. View of Uzbek Society", As.Af, XIII/3 (1976). s ; Paul D. Buell. "Sino-Khitan Administration in Mengol Bukhara", JAH, Xlll/2 (I 979). s ; R D. Mc. Chesney, "Economic and Social Aspects of the Public Architecture of Bukhara in the 1560's and 1570's", lslamic Art, ll, Newyork 1987, s ; C. Edmund Bosworth, "Bukhara", Elr., IV, ; Yuri Bregel, "Bukhara", a.e., IV, ; G. A. Pugachenkova - E. V. Rtveladze, "Bukhara", a.e., IV, G: l!iili1l R AMAZAN ŞEŞEN 1 1 BUHARA HANUGI XVI-XX. yüzyllar arasnda Buhara'da hüküm süren dört hanedan döneminin ortak ad (bk BUHARA; CANOGUI..ARI; MANGITIAR; ŞEYBANIER). BUHARİ, Abdülaziz b. Ahmed (bk. ABDÜAZİZ ei-buhari). 367

Kültür. Resul KESENCELİ ASYA NIN KUBBELERİ. Şubat 2009

Kültür. Resul KESENCELİ ASYA NIN KUBBELERİ. Şubat 2009 Kültür Resul KESENCELİ ASYA NIN KUBBELERİ 46 Şubat 2009 Asya nın kubbeleri deyince ilk önce aklımıza turkuaz çinili Buhara şehri geliyor. Özbekistan sınırları içinde bulunan tarihi şehir, Zerefşan Irmağının

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

İpek Yolu Rüyası Özbekistan

İpek Yolu Rüyası Özbekistan İpek Yolu Rüyası Özbekistan 09 GECE 10 GUN TUR PROGRAMI: 1.GÜN : İSTANBUL-TAŞKENT Gezimizin ilk gününe İstanbul - Taşkent arası gece uçuşuyla başlıyoruz. Geceleme uçakta geçiyor. 2.GÜN : TAŞKENT-URGENÇ-HİVE

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ. ilahiyat FAKÜL TESİ DERGİSİ. The Review of the Faculty of Divinity University of Çukurova. Sayı: ı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ. ilahiyat FAKÜL TESİ DERGİSİ. The Review of the Faculty of Divinity University of Çukurova. Sayı: ı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜL TESİ DERGİSİ The Review of the Faculty of Divinity University of Çukurova Say: Cilt: Yl: 1 2001 11 Bulgar Devleti'nin Tarihi Üzerine Denemeler R. G. Fahreddinof * Arş.

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı ... Nısf-ı Cihan İsfahan... Hz. Ömer (r.a.) devrinde fethedilmişti. Selçukluların başşehri, Harzemşahların, Timurluların ve Safevilerin gözdesiydi.

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın..

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Özbekistan İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Tarih : 08-04-2017-15-04-2017 Şehirler : Buhara, Khiva, Semerkand, Taşkent Otel : 4* Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli

Detaylı

KONU I: ORTA ASYA TÜRK MİMARİSİ

KONU I: ORTA ASYA TÜRK MİMARİSİ KONU I: ORTA ASYA TÜRK MİMARİSİ Orta Asya daki Türk Mimarisi eserlerinin büyük bölümü Altınordu devri sonrasına aittir. Daha önceki dönemlere ait eser yok denecek kadar azdır. Bunda zamanın tahribatının

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

İSLAM TARİHİ II. Hafta 8. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İSLAM TARİHİ II. Hafta 8. Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ II Hafta 8 Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti:

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti: Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Kutsal Mescid in kutlu komşularının evlerini restore ederek onlara karşı vefa borcumuzu öderken Aksa dan Müslümanları uzaklaştırıp Yahudilere yer açmaya çalışan

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

!il M. SAiT ÖZERYARLI

!il M. SAiT ÖZERYARLI lunmakla iman arasnda yakn ilişkinin kurulmas da bu çabay doğrulamaktad r. Nitekim bir ayette, vahye kulak verme veya tabiat inceleyip anlama fiilierinin yerine getirilmesi halinde cehennemden kurtuluşun

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ

İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ Kamil Eron 1 Gültekin Teoman 2 Anadolu beylikleri sikkeleri içinde en az bilgiye sahip olduğumuz, hakkında en az yazılı kaynak olan sikkelerden biri de İnanç oğulları

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Açılış Oturumu ve Protokol Konuşmaları 11 Mart 2011 Cuma 09.00 10.30 16.00 Kur an-ı Kerîm e Göre Neslin Üremesi Dr. Mücâhid Ebu l-mecd 16.20

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. ADANADA DİN HİZMETLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ülkemizin güneyinde Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Adana mız, Akdeniz kıyılarından başlayarak Orta Torosların yüksek kesimlerine kadar genişleyen, 17.253

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193 Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Bazı Dini/Tarihi Yapıların Sırları

Bazı Dini/Tarihi Yapıların Sırları Zigurat Taoizm de Tapınaklar Kiliseler Medine deki Eğik Minarenin Sırrı Hacer-i Muallak Kâbe Ölçülerindeki Cami: İsmail Ağa Camii Sivas Divriği Ulu Camiindeki Gölgeler Süleymaniye Camii İs Odası Şemsi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Başkent Mülki Protokolü 46 2. İl Protokolü 46 3. İlçe Protokolü 52 4. Kasaba ve Köy Protokolü 52

İÇİNDEKİLER. 1. Başkent Mülki Protokolü 46 2. İl Protokolü 46 3. İlçe Protokolü 52 4. Kasaba ve Köy Protokolü 52 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Gelişimi 1 B. Protokolün Anlam ve Önemi 5 C. Protokol Mevzuatı 12 D. Protokol Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları. 13 II. BÖLÜM PROTOKOL İLKELERİ

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti Selçuklular, 1100 KAPALI MEDRESELER Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti altında geçen ikinci

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

* Azerbaycan 642'de Hz. Ömer (r.a.) zaman nda fethedildi. Hz. Osman (r.a) devrinde ise

* Azerbaycan 642'de Hz. Ömer (r.a.) zaman nda fethedildi. Hz. Osman (r.a) devrinde ise SAYI 12 AGUSTOS BASKI.qxt 15/7/09 12:18 Page 46 Azerbaycan, göç yollar üzerinde Azerbaycan Her ad mda Ülke ad : Azerbaycan Cumhuriyeti Yüzölçümü: 86.600 km2 Sahil fleridi: 825 km (Hazar Denizi) bir kültür...

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

DEVRİNİ AŞAN ALİM ULUĞ BEY

DEVRİNİ AŞAN ALİM ULUĞ BEY DEVRİNİ AŞAN ALİM ULUĞ BEY Hasan POLAT * Bilim dünyasında, ilk olarak aritmetikte ondalık sayı usulünü kullanma şerefini taşıyan ve Uluğ Bey Rasathanesinin ilk müdürü olan GIYASÜDDİN CEMŞİT, 1425 yılında

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN

SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN İHH Projeler Birimi Nisan 2014 PROJENİN KONUSU Bu proje Afganistan ın üç şehrinde, Badğis, Serpul ve Cevizcan, büyük hasara sebep olan sel felaketinde

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

mukaddime ve fihrist ekleyerek yayımlamıştır

mukaddime ve fihrist ekleyerek yayımlamıştır ANTAK DavOd b. Ömer ANTAKİ, Davld b. Ömer (bk. DAVÜD i ANTAKİ). ANTAKİ, Yahya b. Said ( ~lh;'i'l ~ :r. ~- ) Ebü'l-Ferec Yahya b. Said b. Yahya el-antak\' (ö. 458/066) Hristiyan Arap tabip ve tarihçisi.

Detaylı

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB L MÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEK UYGULAMALARI HASANUÇAR * i * Yrd.Doç.Dr.,AksarayÜnv.slamilimlerFak.[hasanucar@aksaray.edu.tr] OndokuzMaysÜniversitesi lahiyatfakültesidergisi, 2013,say:35,ss.171187.

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $

Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $ Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $ Azar Gasht Maleki Travel Tur Tarihleri : 13 Nisan 15 Nisan 20 Nisan 22 Nisan 27 Nisan 29 Nisan 04 Mayıs 06 Mayıs 11 Mayıs 13 Mayıs Tur Programı:

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Konular: *İdari Yapı *Mali Yapı *Askeri Yapı *Adli Yapı *Medeniyet ve Kültür Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Kaynaklar: *Mustafa Fayda, Hulefayı

Detaylı

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ Kamil ERON Tarihi kaynaklarda II.Süleyman Şah ın tahta çıkış tarihi H. 7 Zilkade 592 olarak yazmaktadır. Fakat bu tarihin doğru olması nümismatik

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI. IRAK İŞ ve İNCELEME GEZİSİ RAPORU 29-30 HAZİRAN 2010. Hazırlayan: Reşat Uğur Karacan Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü - Uzman

İZMİR TİCARET ODASI. IRAK İŞ ve İNCELEME GEZİSİ RAPORU 29-30 HAZİRAN 2010. Hazırlayan: Reşat Uğur Karacan Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü - Uzman İZMİR TİCARET ODASI IRAK İŞ ve İNCELEME GEZİSİ RAPORU 29-30 HAZİRAN 2010 Hazırlayan: Reşat Uğur Karacan Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü - Uzman Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255)

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) »^o^y^^ (S)>-^ı>^-^ ûi^^ts^ Okunuşu : Essultanî UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) )ena hazihi imara Emir Sipah Salar *Şücaeddin Kızıl bin Nuhbe (?) edamallahu sümuvvehu cemaziyelûlâ

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

yerde bakkal. manav, kasap, kebapçı esnafı karışık olarak yerleşmişti. Asi kıyısındaki cadde üzerinde oteller ve kahvehaneler

yerde bakkal. manav, kasap, kebapçı esnafı karışık olarak yerleşmişti. Asi kıyısındaki cadde üzerinde oteller ve kahvehaneler ANTAKYA Şehrin çevresinde sanayie yönelik en önemli tarm ürünü zeytindi. Zeytin işleyen tesisler de şehirde bulunuyordu. Özellikle sabun imalathaneleri çok saydayd. Defne tanesi yağndan gar sabunu yaplyordu.

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

EHLi SÜNNET GRUBU IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ. www.sapitanlar.com SAMARRA ÖRNEĞİ

EHLi SÜNNET GRUBU IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ. www.sapitanlar.com SAMARRA ÖRNEĞİ IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ SAMARRA ÖRNEĞİ 2011 www.sapitanlar.com IRAK TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ: SAMARRA ÖRNEĞİ El Reşid Araştırmalar Merkezi nden Dr. Hüseyin Samarrai nin kaleme aldığı ve Türkçe ilk defa

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe Orta Anadolu da Anadolu da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını yapmışlardır. Denizcilik yapmışlar ve koloniler kurmuşlardır. Bilimsel faaliyetlerde Anadolu nun

Detaylı

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com. 169 17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr GİRİŞ Her yl 17 Ağustos tarihinde, Marmara Depreminin yldönümü

Detaylı

RAHMET AKŞAMLARI 2015 PROGRAM LİSTESİ

RAHMET AKŞAMLARI 2015 PROGRAM LİSTESİ www.konya.bel.tr RAHMET AKŞAMLARI 2015 PROGRAM LİSTESİ Tarih Sanatçı 19.06.2015 Cuma Ensar Kardeşler 20.06.2015 Cumartesi Grup Dergah 21.06.2015 Pazar Kahraman Tazeoğlu 22.06.2015 Pazartesi Ahmet Yücenurşen

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 İslam Devleti nin Tarihi Tarihsel gelişmeler 622 de Medine ye hicretle başlar Hz. Muhammed ve ilk halife

Detaylı

İlim ve medeniyete yerinde dokunuş SEMERKANT SARAYBOSNA. Kültür Turları 9 TAKSİT

İlim ve medeniyete yerinde dokunuş SEMERKANT SARAYBOSNA. Kültür Turları 9 TAKSİT İlim ve medeniyete yerinde dokunuş SEMERKANT SARAYBOSNA Kültür Turları 9 TAKSİT Gönül mimarlarının huzuruna yolculuk... SEMERKANT Turu İSTANBUL > TAŞKENT > SEMERKANT > BUHARA Orta Asya nın ve İpek Yolu

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı