Yayınları. Para Problemleri. H. A vni ŞANDA İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yayınları. Para Problemleri. H. A vni ŞANDA İSTANBUL"

Transkript

1 Yayınları Osmanlı Para Problemleri imparatorluğunda H. A vni ŞANDA 968 İSTANBUL

2 istanbul TİCARET ODAsı Yayınları Osmanlı Para Problemleri imparatorluğunda H. A vni ŞANDA 968 İSTANBUL

3

4 tçtndeikiler Sayfa i ÖN SÖZ AKÇE SİSTEMİ Akç~ değeri Züyuf akçe... '"... Para buhranı ".... "......, '"." Ayarsız yabancı paralar." !slilhatı Mangırların sürümü 5 ' II KURUŞ SİSTEMİ Batı ülkelerinde para meselesi Toprak ve para " Parayı koruma tedbirleri Çürük para ticareti Tashih-i Ayar Kararnamesi...',...,.. _...,... Gümüş fiatları....., '" Gümüş para enfliısyonu Kurşun değeri dlişüyor Yeni bir para birimi... Devlet Bankası ihtiyacı III ALTIN PARA 879 Kararnamesi "... '"..,...,...,,,,..., inkılabı ~formu..,.,..., Para birim! altın '"...,,... Kağıt para sistemi...'..."...' LV FİATLAR VE PARA 877 konjonktürü... Liranın değeri konjonktliıü SONUÇ KAYNAKLAR LO ıı

5

6 ÖN SÖZ Yakın tarihlere kadar. bir KURUŞ ve bunun parçaları olan PARA'larla birçok şeyler satın aulk kabildi. Mesel~, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce. bir öğrenci, okul kantinin de «beş ekmek, beş peynin (x) ve on para olan bir bardak çay ile karnını doyurabilirdi. O günleri bilenler, bu ucuz luğu hatırladıkları zaman. haytetler içinde kalulktartırlar. Meselenin hayret edecek taraflarını bir yana bırakarak, fiyat ilerlememelerinin nedenlerini, bütün dünyayı kavrayan yüksek fiyat mnjönktüründe aramak zorundayız. Fi yatların, çeşitli sebeplerle ilni bir surete yükselmesi veyahut düşmesi ve bütün bu anornwl olayıarın d4şında, zaulnla sinsi bir surette ilerleme kaydetmesi, tepkilerini, para de ğeri üzerinde göstermiş bulunulktadır. Bu yüzden, devlet idareleri, çözümil zor problemler karşısında kalmaktadırlar. Bu araştırma yazımızda. tarihimizin çeşitli dönüm yer lerinde, para birimlerinden ve bunlara ait meselelerden bilgiler vermeye gayret edeceğiz. (x) Beş paralık ekmek. beş paralık peynir. geçmiş bır dev. redeki ucuzluğu karekterize eden meşhur bir söz haline girmiştir. 5

7

8 Osmanlı Imparatorluğunda Para Problemleri AKÇE SİSTEMİ Bilindiği gibi ilk para, akçe olarak (*) Bursa'da, Orhan Gazi zamanında basılmıştır_ İstanbul Darphanesi'nin madeni paralar müzesin. de bulunan bu gümüş paranın ağırlığı.50 dirhem, genişliği de 22 milimdir_ Bir para birimi olan akçenin, parçalarını da MANGIR denilen bakır paralar teşkil ediyordu. 8 mangır, akçeye karşılıktı. Osmanlı parası komşu ülkelerde sağlam bir para olarak itibar görmüştür. Bu sağlam durumuun ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz_ «Netayiç.l Vukuat» sahibinin dediği gibi () Osmanlı Devletinin kuru. luşundan, Kanuni zamanına kadar devletin gelir ve giderlerine ait bir defterde bir kayda tesadüf edilmemiştir_ Bu bakımdan bu devreye ait akçe değerinin değişip değişmediği ha:kkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bahis konusu devrelet «Fütuhat Devri» diye bilinmektedir. O zamanlar her ülkede paranın değeri, hazınenin dolup boşalmasına dayanıyordu. Eğer yeni bir ülke elde edilir, bir anlaşma ile haraca ve yıllık vergilere bağlanır ve devlet hazinesi altın ve gümüşle dolup taşarsa, paranın değeri yükselirdi. Bunun aksi de olabilir, hazine karşı tarafın da eline geçebilirdi. Akçenin değeri : Her halde uzun bir süre akçenin değerinde bir de'ğişikiik olmamıştı. Madeni paralar hakkında araştırma yapan bir maliyeciye göre (2) akçanın ilk basıldığı zamandan 444 yılına kadar, ağırlığı ve ayarında bir değişiklik yapılmış değildi. O yıl, hazinedeki gümüş srkıntısından dolayı, akçenin ayarında C') bir krat nisbetinde bir indirme yapılmıştı. Böylece noksan para basmak sureti/e, paranın değeri azalmıştı. Hazinedeki servetin azalıp çoğalması ve bundan meydana gelen istikrarsızlıklar, Y:avuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra düzene () Netayiç.il Vukuat. Sayfa 76. Mustafa Paşa, Yıl : 878. (2) B~rsa Rehberi. Sahife: 38. Yıl: 928. Darplıaine Müdürü Niya.zi Asım Beyin, 'Da.rphane arşivlerinden çıkatdığ'ı notlardan. (.) Akçe kelimrn>inin etimolojisi hakkında kısaca şu bilgileri vermek kabıldir: Esk; Türkçede, AKÇE demek gümıüş demektir. Aym zamanda. «beyaz para» manasına da g-eimektedir. «Ak akge» tabiri de bu paramn /{ÜmüŞ ))Lira olduğunu belirtmektedir. Hı\ıa Hsıınımı.zda «AK AiKÇE KARA G"ON İÇİNDİR» tabiri mliiaııılmakta. (") Eski Yunan ölçüsüne göre'. krat, 4 nohut ağırlığı olarak kabul edilnıiştir. i 7

9 girebiimiştir. Kanunı SULtan Süleyman devrinde ise, yalınız Sektuvar seferine Gıkılacağı zaman, olağanüstü masraflara ihtiyaç hasıl olmuş, saraydaki altın ve gümüş takımlar Darphane'de eritilerek para basılmıştı. Bu suretle paranın değerini tutmak ve hacmini artırmak kabil olmuştur (Demek oluyor ki, saraylardaki altın ve' gümüş takımlar, za' manımızdaki Devlet bankalarının kasalarındaki altın rezervleri gibi kullanıımıştır. ) Züyuf Akge : Hazinede para sıkıntısı başgösterdiği zaman, akçadaki gumuş nis' betini indirmek bir usul haline girmiştir. Bu yüzden ortaya «Züyuf akçe» diye bir problem çıkmıştı. Bir çok madw imkwllsızlıklar karşısında, bahis konusu olan (**) bu problemi çözme'k kabil olamamıştır. Mesela 596 yılında bir dirhem gümüşten 8 akçe, bir süre soura da, aynı miktardaki gümüşten 0 akçe basılmıştır. Devletin mali itibarı bozulduğu için, halk ve esnaf hangi parayla alış veriş yapılabileceğini şaşırmış, sağlam paralar ise, o zamanın sarrafları tarafından ortadan kaldırılmış, bu spekülatif hareketler bir zümrenin zenginleşmesine sebebiyet vermiştir. 650 yılında, karışık para meselesinden canı yanan esnaf, toplu bir halde ayaklanmış, Sarayın önüne kadar giderek gördükleri zulümden feryat etmişlerdir. Evliya Çelebi (3) bu isyan hareketini uzun uzadıya anlatmaktadır. Para buhmnlail' : Devlet masrafları 54 yılında (3 üncü Murat zamanında) akçeye kadar yükselmişti. Gelir ise, akçeden ibaretti. Aradaki açığı kapatmak için yapılan ıslahat arasında, Zeamet ve Tımarların hazine tarafından kiraya verilmesi de bulunmaktadır. (Bu suretle, Osmanlı İmparatorluğu'nun dayandığı toprak rejimi, çöküntü devresine girmişti.) Islahat hareketlerinden biri de, hıristiyanlardan alman Cizye denilen verginin miktarını artırmak ve ölen büyük devlet adamlarının nakit paralarını gelir diye hazineye mal etmekten ibaretti. Bu yeni bir usul değildi. Bu suretle devletin, şahsi serveti gas' pederek hazineye mal etmesi, sermaye birikmesine mani olmaktan başka bir işe yaramadı. Bütün bu ıslahat hareketlerine rağmen, para buhranını önlemek mümkün olamamış, akçedeki gümüş nisbetini indirmek suretiyle hazi' neye tasarruf sağlamak yoluna gidilmiştir. Böylece, 59 yılında, 00 dirherr giimüşten 800 akçe bastırılmıştır. Fakat, bu yeni paraların Darphane'de nekadar basıldığına dair bir kayda tesadüf edemiyoruz. Herhalde, para miktarı piyasanın, ihtiyacına yetmemiş olacak ki, buh' ran halledilmiş değildi. Bu buhranı yaratan, basılan paraların mikta rından başka, ayarının düşük olması idi. Sarraflar da, bu sıkıntılı durumdan faydalanarak, ayarı yükseık akçelerin kenarlarını kesrnek su' retiyle, bu paraları piyasaya sürmüşlerdir. Bu sebeple, 59 para ıs!ahatından müsbet bir sonuç elde edilememiştir. (.0) Züylıiakçe demek, aya.rı bozuk para demektir. Ayını zanıruıoo bu gtibi, bozuk (S) Evliya Çelebi Sejryahatruı.Jnesi. S üncü cilt. Sahile: 278. paralara hurda. para ve kalp pa,ra tabirbıri de kullanılmıştır. 8

10 AY'ars~,Yabancı par:al:ar : O zamanlar, piyasada, Macar, Yıldız ve Tunus altınları, serbest bir surette tedavül etmekteydi. Zamanın hükumetieri, yabancı paranın te' davülüne mani olmayı hiç düşünmemiş, veyahut da bu işte bir mahzur görerek yerli paranın kullanılmasını bir usulolarak tathike imkan bu' lamamışlardır. Halbuki, bu yabancı paralar arasında, züyuf paralar, ve vezni noksan altınlar da vardı. (4) Bunlara ait, karakteristik bir mi, sal vermek kabildir : «Un tacirleri, yerinde un Ve buğdayı, beyaz akçe ile aldıkları hal' de, Unkilpanı'nda Tunus, Macar, Yaldız cıltını gibi vezni noksan para' IClrla satmışlardır. Aynı tacirler, üretim merkezlerinden un ve buğday alacakları zaman, ayarı bozuk bu paraları tekrar akçeye çevirmek zo' runda kalmışlardır. Tüccar ve esnaf, bu pilra değiştirmelerinde, büyük ziyanda idiler.» Yukarıda belirttiğimiz gibi. para sıkıntısı, zaman geçtikc:;e şiddetini artırmış bulunuyordu. Bir tarihc:;inin kaydettiğine göre, (5) 6. asrın sonlarına doğru, Osmanlı İmparatorluğu, müzayıka altına girdikçe, pa' rayı tilğbiş (ayarsız bozuk para) usulüne müracaat etmekten kendisini rıjamamıı::tl. Bu yüzde.:ı, eşya fiyatları yükselmiş, sağlam para ortadan çekikrek, züyuf akçe, halkı ve esnafı şaşkın hale g etirmişti. 595 İs!ahatı : Devlet adamları arasında, para işlerini ıslah eden ve devlet mas' raflarını kıs.an kişiler de vardı. Kemankeş Kara Mustafa Paşa bir çok liizumsuz masrafları kısmış, bu suretle, hazinenin gelirini artırmıştır. Bundan başka, 60 yılında da, Sadrazam (Başbakan) Yemişçi Hasan Paşa, tam ayar akçe bastırmış, piysadaki yabancı paraların değerini düşürmüştür, Bu arada, Mısır parasında da iki akçelik gerileme görül, müştür. Para ıslahatına devam edilirken, 595 yılında yeni akçeler basıldığı igin, piyasadaki züyuf akçeierin bir kısmı toplanabilmiştir.,bundan bir süre sonra (Onluk Osman!) diye bir para basılmıştır. Bu paradaki gümüş miktarı, bir dirhemdi. Bir aralık da, Fre:ık Mustafa isminde bir para uzmanı, bir okka bakırddn, 800 mangır basılmasını sağlamıştır. Bundan esnaf ve ahali büyük zararlara girmiş, en sonunda yapılan şi' kayetler üzerine Frenk Mustafa idam edilmiştir. ~lailgi'i'l~arın sürümü : Bakır mangırlarm tedavülde dönmesi meselesi, noksan vezinli ak <;eye nisbetle daha Getin bir hale gelmişti. Tüccar Ve esnafın bu bakır pd-raları almaktan çekindiğini, buna ait fermanlardan anlıyoruz. (6) Mesela: 686 yılında, saraydan, İstanbul Kaymakamı olan Ve-zir"i Mü' kerrem Ömer Pdşa ile İstanbul Kadısına ve Defterdara verilen emirde, bir mangırın bir akge karşılığı olacağı bildirilmiştir. Hal buki, bu fer- (4.) Meceııe.; "Cmuru BeledIye. İnci Cilt. S<!hife: 475. Paranın Kı.vnwt ve Ra. yicı: bahsi. (Bu bahis, Divam Hümayün, 6 No.!u İstanhlIl defterindeki kayıtlardıuı alınmıştır.) (5) Osrru-.nııı İmparatorluğu'nda Mes'kô.kltt, Türk Tarih Eııcüıııeni mecmuası. Ah. met Refik, (6) Hicri Hı nm A"ırıla İstanhul Hayatı. (E\'r:;k hazinesi arşivlerindeu çıkarılmı~. tır. Yıl: 930. Ahmet Refik. 9

11 manın ilanma kadar, bir mangır bir akçe olarak kabul edildiği hald~, sürümü, yine kolayolmuyordu. O sırada, yeni bir savaş seferine çıkılacağı i<;in, hazineye menfa at sağlamak amacıyla, mangırın değerini iki misli artırmak icap etmişti. Bir tarihçi bundan bahsederken, (7) ticaret erbabının bundan dolayı büyük zararlara girdiğine değinmektedir. Aynı yıl içinde, tüccarın mangır karşılığında zahire getirmedikleri veyahut az miktarda getirdikleri anlaşılınca, yin.e sert bir fermanla, mesele önlenmek istenmiş, sokaklarda telliljlar gezdirilerek, mangır almak istemeyenıerin bir ibret olmak üzere en büyük cezaya çarptırı lacakları ilan edilmiştir. Öte yandan, mangır paraya zoraki bir surette değer takdir etmek te ve bunu piyasaya zorla kabul ettirmekte, bir fayda hasıl olamaya cağı anlaşılmıştır. Her halde, bu zorlamalar karşısında, tüccarın piya_ saya zahire getirmek istemediğinden Ve bu yüzden bir kıtlığa meydan verileceğinden endişe edilmiş olacak ki, fermandaki sert kararlar, da ha yumuşak bir hale getirilmiş ve zahir", satışlarında, iki gümüş akçe İle bir mangırın (bir akçe olarak) kahul edilmesi, karara bağlanmış tır. Buna göre de, yukarıda bahis konusu ettiğimiz yüksek mercilere ferman çıkarılmıştır. KURUŞ SİSTEMİ II Şimdiye kadar verdiğimiz misallerden anlaşılacağı üzere, akçe sis teminin çevresinde kalmak şartiyle, para ıslahatına imkan hasıl olama mıştır. Bir maliyeei, bu konu hakkında!iunları söylüyor (8) : «On ak çelik ve üç akçelik paralar mağşuş (karışık) hale geldiği için, zamanın ihtiyacına yetmemiş, iç ve dış ticaret muamelelerinde ayrı bir para bi rimine ihtiyaç hasıl olmuştur.» Bundan önceki bahislerde belirttiğimiz gibi, mangıriarın zorla te davülde bulundurulması, akçelerdeki gümüş miktarının indirilmesi ve bu gibi denemelerden olumlu bir sonuç alınamaması, paranın kesin bir surette islahına ihtiyaç olduğunu yeter derecede hissettirmiştir. ;Su itibarla, 686 yılı, paranın bir düzene konulmasına doğru, isabetli ol mak üzere bir adım atılmıştır. O yıl, Alman parası modelolarak ele alınmış, ilk defa olmak üzere Darphatede (KURUŞ) basılmıştır. (') Bu suretle akça sisteminden kuruş sistemine gegilmiş demekti. Bir iktisatçı; (9) «Yarım yüz yıllık bir zaman içinde, hem kuruş, hem de (7) Aynı eserden. (8) EOl'Sa Rehbed. Niyazi Asım. ~Iadeııi Para bahisleri. Sabife: 38 (9) İktisat: Cilt:, Sayfa : , Yıl : 927 İbrahim Fazı!. (.) Kuruş kelimesin n etinıolojisi: Sözlüklerde, bu para isminin AlmaiUcaıdan tli. Iimize geçtiki, ashnd lihinee olduk" beiirtilme'ktet!r. 0

12 akce bir para birimi olarak mevcudiyetini muhafaza etmişti.» demektedir. Bir maliyeociye göre de (0)_ 686 tarihinden itibaren para hesapları ve temeli (yani para birimi) kuru!? üzerinden, parçaları da, PARA olarak kabul edilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, KURUŞ, tamamiyle bir para birimi oluncaya kadar, para meseleleri, devlet gelirinin azalması, masrafların çoğalması gibi olaylar bu işin gecikmesi~e sebebiyet vermiştir. Yukarıda bahsettiğimiz evsafta Osmanlı kuruşu basılmış, bir' süre sonra, C' ) Zloti ismi altında bir gümüş para daha basmak lüzumu hasıl olmuştur Bu yeni paranın ağırlığı, 7 dirhem, değeri de 90 akçeye yani, kuruşun dörtte üçüne karşılıktı. ( kuruş 40 para olduğuna göre, Zloti, 30 para demektl) Kuruş sistemine geçildiğ'i bir safhada, ayrıca Zloti ismi altında, ayrı de-ğerde bir para basılmasına neden lüzum görülmüştür? Bunu anlamak mümkün deihldir. Görülüyor ki para politikası, rasyonel bir düzene bağlı olmaktan ziyade, günlük kararlarla yürütülüyordu. Mesela: Yukarıda belirttiğimiz gibi, 7 dirhem olarak basılan Kuruş'un, kısa bir süre sonra 6 dirheme indirilmesi, gümüşten tasarruf salğamak için Zlotenin ayarının düşürülmesi gibi tedbirler, para işlerinin nekadar sistemsiz bir surette id are edildiği hakkında, bize yeter derecede bir bilgi verebilmektedir. Batı Ülkelerinde Para Meseleleri : Para işlerinde bu gibi aksaklıklara, bir zamanlar Avrupa ülkelerinde de tesadüf edilmişti. Fakat böyle- haller, yani mağşuş (karışık) para basmak, ancak Orta çağın ilk devresinde, Feodal rejimin tamamiyle hüküm sürdüğü bir sırada, kügük ve büyük prensierin, para işlerinde göze çarpmaktadır. PrensIer, mall sıkıntı içinde kaldıkları zaman, paralarını tağ'şiş etmekte hig bir mahzur görmezler, zor kuvveti~'le paralarının tedavül edpbileceğini zannederlerdi. Halbuki, iş hiç de böyle olmazdı, Piyasanın normal kanunları, değerli para ile karışık parayı birbirinden ayırt etmekteydi. Avrupa'da ve diğer ülkelerde görülen, o zamanın şartları ve icaplarına göre, bu g-ibi para karışıklıkları, Osmanlı İmparatorluğu'nda daha uzun bir süreyi coktan geçirmiş ve modern zamanların ekonomik temellerini teşkil eden bankalar ile-, deniz aşırı ticaret yapan şirketler kurulmuş, iktisaden yeni g-elişme imkanları elde edilmiştir. Mesela: Floransa bankalarından biri, İng-iltere, Baltık ülkeleri, Kuzey Afrika, Mısır, Suriye ve İstanbul'da, şubeler açmıştır. Böylece, ticaret kapitalizminin filizleri gelişmiş ve kısa bir zaman içinde, Akdeniz kıyılarını kaplamışh. Batıdaki bu gelişmeye karşılık, Osmanlı İmparatorluğu'nda, aksine olarak iktisadı bir çöküntü görmmekteydi. Böyle bir çöküntü devresinde, haraca ve yıllık vergilere bağladığı ülkelerden de gelir kaynaklarını kaybetmiş bulunuyordu. Bu şartlar içinde, bir para politikası yürütmek ve bunda bir başarı elde etmek, parayı değişmeyen bir değer Uzerinde tutturmak ne dereceye kadar kabil olabilirdi? (0) Borsa Rehberi'nden, Niyazi Asım. (**) Zloti, Poloııya parasıdır. Gilmii~ para manasına yelmektedir. Bizdeki eski arşıvlerde, «ZoIota» olarak kaydedilmiştir,

13 Toprak ve paııa : 688 ile 768 yılları nrasındil, devlet hazinesinin geliri arttığı için, para sıkıntısı pek hissedilmiyordu. Bunun nedenlerini tahlil eden ta_ rihçiler, bahis konusu olan devrede, uzun ve yıpratıcı seferler (sefer" den maksat savaşlar) olmadığını olanların ise, kısa sürdüğünü, bu se' bepten hazinenin büyük masraflara katlanmadığını ileri sürmekte' dirler. Bundan önceki bahislerde de değindiğimiz gibi, mesele yalnız bun' dan ibaret değildi, Has, Zeamet ve Tımar diye gelir kaynaklarına göre ayırt edilm topraklar rejimi, eski fonksiyonunu kaybetmişti. Bu iti barla, çöküntü devresinde bulunuyordu. Koçu Bey, zamanın hukiimdarına sunduğu bir risalede, bu cöküntüyii bir felaket diye anlatıyordu. Oysa, mesele bir toprak rejiminin çökmesinden ibaret, tarihi bir ola,ydan başka birşey değildi. Bu durum karşısında, eskidm olduğu gibi, bu topraklara tasarruf eden kimselerin (Sipahi Beylerinin) hiikümdara olan mükellefiyetleri, o giiniin ihtiy.açlarım karşılamilktan çok uzaktı. Bu itibarla, bahis konusu olan toprakların, (Sahib-i arz) olan asıl sahibine verilmesi gerekiyordu. Hükümdar, bu toprakları (Miri arazi, yani beylik arazi) acık artırma ile müıtezimlere kiray8 verecek, böylece, hazineye gelir sağlanacaktı. Toprak reiiminin değişmesi, bir zaman meselesiydi. Yıllarca önce, bir hak- sahibi diye kendisine belirli şartlar içinde verilen bu toprak_ ları, hicbir sebep olmadan geri almak da miimkii' olamazdı, Bunun siddetli reaksiyonları olabilirdi. Netekim keyfi hareketlerle elinden tı ~arları alın:l kimselerin, isyan ettikleri Gok göriilmiiştür. Bu yiizden, arazi sahipsiz kaldıkca. hazineve devredilcrek, feodal rejimin hiiküm sürdüğü zamanlarda olduğu gibi, bir başkasına verilmiyecekti. Bu kaidelere göre, toprak rejimi, biinyevı bir gelişme devresini, ağır bir tempoyla geçirmekteydi. Bir 'bırihci () Has, Zeamet ve TımilI' kilydına bağlı olan toprakların, müıtezimjere verilmesiyle, devlet gelirinin arttığını şu suretle anlatıyor : «Bu vechile, mutakaat-ı miriye kesb-i cesarnet ve kesret ettikten barka. büyük sehirlerde rj.e kara g-iimriikleri, müskirat resmi gibi bircok gelirler ihdas o]unmltkla...» diyerek hazii!,enin eskisi gibi darlık içinde olmadığını belirtmekte'dir. Acaba bütün bu gelir ka-lu~kları, devlet mekanizmasının işleme' sinde yeter derecede mivdi? Nonnal zamanlarda bile, elde edilen gelirin, masrafları zoraki bir surette karşıladığı arılaşılmaktadır. Bunun dısında. bir acıvaş başladığı zaman, gelirin ihtiyaca yetişmediği çok defa görülmüştür. Bu gibi olağanüstü zamanlarda, «İmdadiye», ve «Cihadiye» adı altında vergilerin alınması da normal masrafların dışında gelir kavmıklan ~:tj'~ndığmı göstermektedir. (Bu vergiler, bir defaya mahsus olmak üzere, herkesin servet derecesine göre takdir edilerek alınırdı. () Neta.yic il Vukua.t'dllll. 2

14 Para yerine, zahire, hayvan ve hayvan yemi vermek de kabildi.) Olağanüstü vergilerin alınmasına rağmen, III. Mustafa zama. nında, arasında, sarayda bulunan altın ve gümüş takımların, Darphaneye gönderilerek para basılmasına ihtiyaç görülmüştü. Öte yandan, o zam:m «Fünun-u cedide» denilen Batı tekniğini elde etmek ihtiyaçları duyulmuş, yeni silfilılar alrı;ıak ve ona göre tesisler kurmak gerektiği anlaşılmıştı. Bu ihtiyaçları karşılamak için tek çare, para bulmaktan ibaretti. Artık, Sipahi Beyinin tasarruf etti.ği topraklara karşılık, Padişah'a sadakatij, onun hesabına savunma gücü tedarik edeceğine dair söz vetmesi, bir değer olmaktan çıkmıştı. ;ı3!u değerlerin yerini, PARA almıştı. Pamyı,koruma tedbideri : Osmanlı İmparatorluğunun muhtelif devirlerinde altm ve gümüş paraların yabancı ülkelere gönderilmemesi ve para kaçakçılığının önlenmesi için, tedbirler alındığı hakkında (2) vesikalara tesadüf etmek kabil olmuştur. Mesela: 707 yılında Karadeniz Boğazı'nda, Kavrrk kövündeki bir idare amirine gönderilen bir emirde, «Boğazdan c{an gemilerin iyice yoklanması ve tüccar üzerinde bulunan yabancı altın Ve gümüş para varsa, derhal el konulması» bildirilmektedir. Bundan başka 78 yılında da, Gümüşhane madbnlerinden çıkarılan gümüslerin, yabancı iilkelere satılmaması için ilgili amirlere emirler verilmiştir. 82G yılında da, İzmit'deki idare amirierine gönderilen bir ferman_ da. İran ve Bağdat ve Anadolu'nun, çeşitli yerlerinden gelen tüccarın,?,iimrük memurları vasıtasile iyice muayene edilmediğinden bahsedilmektedir, «Bu gibi tacirlerin eşyal:wı arasında bile gizli olarak, (3) altın ve g-iimüi? para bulunduğu ve bunların İstanbul'da, el altında' bü "lük f:'ırklarla değ-istirildiği anlasılmaktadır. Bu yolsuzlukları önlemek i~in, ellerinde yabancı atın ve gümüş para bulunanlar, bunları. g-ümrük memurlarına teslim edecekler, buna karşılık Darphane'de, kendilerine rayiç bedeli ödenecektir» denilmektedir. A vnı fermanda, Halep ve Şam taraflarına altın Ve gümüş para gönderilmemesine dikkat edilmesi bildirilmektedir. Çürük Para Ticareti Biitün bu tedbirlere rıığ-men a varrız ve yahut cürük para ticaretini önlemek kabil olamamlrtl. Para değ-f'rleri arasındaki farklardan istibde ederf~k. cprim spekülatif isleregirişmek her ülkede olağan isler ;:ırasındavdı. Akcteniz'jn kozmopolit ticaret şehirlerinde ise, bu gibi işlet daha ziyade g-elişmişti. Ham zam::ınlarmda da, bu gibi olavların daha belirli bir hal aldığı görülmüştür. İstilacı ordubrın bir ülkeyi işgal etmesile, piyasalara (2) Hi...,., on iiiinci Asırdg, İSTANBUL HAYATI, Sayfa: Yıl: 930'. Ah. met Rlhik.. (l3) Meeelley.i, Uumuru Beledive. birinci cht, Sayfa: 470. Yıl: 922. Osman Nuri'nin, Divan i, Humaynn ılefterkrindeki kaytalaman çıkardıih vesika. 3

15 ayarsız paraların dolduğu gergek bir olaydır. Mesela: Napolyon sa' vaşlarında, Avrupa'da ayal'sız para bolluğu başgöstermişti. TaslıHl'i Ayar Kararnamesi : Piyasada çeşitli ve kusurlu paraların dönmesindeki mahzurlardan, bundan önceki böl ümlerde bahsetmiştik. Buna karşı alınan tedbirlerin fayda vermediği de görülmüş, 843 yılında paraları ayarlamak ve dü' zeltmek manasına gelen Tashih'i, Ayar Kararnamesi ~ıkmıştı. Bu bir para reformu olarak telakki edilmekte'dir. Biu reformun ana hatlarını şu suretle belirtmek kabildir : ıı Para birimi gene KURUŞ temeline' dayanmıştır. 2) Zamanın hükümdarı olan Abdülmecit'in ismine izafeten Meci' diye adında basılım paramn değeri 20 kuruştur. 3 ı Beş mecidiye 00 kuruşluk altın liraya karşılık gösterilmişti. (Mecidiye'deki giimüş nisbeti, bir kilo altına karşılık 5 kilo gü' müş tutuyordu) Bu ayarlama harek'etinden sonra, yerli paranın değeri artmış, es' kiden olduğu gibi paranın ayarında hi<; bir değişiklik yapılmamıştır. Gümüş Fiatları : Para ayarı, bir süre kadar istikrarını muhafaza. etmiştir. Fakat, elde olmayan dış Dİyasa konjönktlirii, para ayarının tekrar bozulması' na sebebiyet vermiştir. Mesele şu idi: Gümüş fiyatları ile, altın fiyat ları arasındaki dengesizlik, d2~ha belirli bir hal almıştı. Para ayarı ya' pıldığ-! zaman. milletlerarası. piyasada bir kilo altın, 6 kilo gümüşe karsılıktı. Halbuki, cak eskiden, bir kilo altının karşıiığma, daha az gümüş düşüyordu. Mesela: Roma'da, MilaUan önce, bir kilo arın. 8 gümüştii. Yüz yıllar geçince, gümüş madeni üretimi arttıkça, gümüşün altına karşı olan nisbeti de azalmıştır. 87 yılından sonra, gümüş fi yatlarınaaki!!f'rilf'mp. a~ h<t belirli bir hal almıştır. Bunun nedenleri, c;u suretle izah edilmektedir : Amerika'dan ve Meksika'dan başka, Kanada, gümüş üreticileri arasında önemli bir yc>r tutmustur. 87'de:. sonra, gümüş üretimi okadar artmıştır ki, fiyatları durdurmak mümkün olamamıştır. Üre' timdeki artlr rı,i"hptlpri h~kkında bir fikir vermek i~in, aşağıdaki lis' ye göz gezdirmek kafidir. Yıl Kilo ıs Bir iktisat~ıya göre, (4) gumuşun eskisine nisbetle değerini kay' betmesini, üretimin artışına bağlamak pek de doğru değildir. 9 uncu (4) İlrtisat. M";denİ paralar sistemi bölümü. Sayfa Yıl: 927. Prof. İbrahim Fazıl. 4

16 yüzyılın sonunda, ve bu yüzyılın başında bile, banka kasalarında bankonot karşılıklarının bir kısmını, bu değerli maden teşkil ediyordu. Zamanla, altın paranın, gümüşün yerini almasıyla beraber, gümüş fiyatının da gerileme kaydettiğini ek bir sebep olarak ele almak zorundayız. Artık giimüş para, bir para birimi olmaktan uzaklaşarak, ufak paralar birimine girmiş bulunuyordu. Gümüş Para Enflasyonu : Dünya piyasalarında, altın ve gümüş nisbetinin bozulması, yukarıda bahis konusu ettiğimiz para ayarı kararnamesinin tatbikinde zorluklara ve spekülatif olaylara meydan vermişti, Gümüş fiyatının düşmesini fırsat bilen bazı kimseler, yabancı ülkelerde bile, gümüş mecidiye bastırmışlar, piyasaya sürerek, karşılığında altın toplamışlardır. Bu suretle, piyasada, bol miktarda gümüş mecidiye bulunması, dikkati çekmiştir. Para işleriyle uğraşan resmi merciler, gümüş meddiye enmisyonunu önlemek ve bu paranın dcğerini tutmak maksadıyla, yeni bir pam kararnamesi yayınlamışlardır. Bu kararnameye göre, hiç kimse, Darphaneye kiliçe veyahut gü' müş eşya vermek suretiyle, gümüş mecidiye Ve gümüş para bastırma' yacaktl. Bu usule son verilmişti. Bu hak, tamamiyle hazineye aitti. Herhalde gümüş mecidiye karşılığında altın para toplamak günün en karlı bir işi haline girmişti. Prof. İbrahim Fazıl (5) bu konudan bahsederken, «o zaman piyasa gümüş para ile dolarak altın çekilmeye ve gümüşe karşı 7-8 kuruş nisbetinde bir prim yapmaya başlamıştı. liranın gümüş para ile kuruşa kadar çıkacağına, belki de' memlekette hiç altın kalmıyacağına şüphe yoktu.» demektedir. Piyasa' dan çekilen altın paraların yabancı piyasalara kayıp gittiği anlaşılmaktadır. Ve yine yabancı memleketlerde basılan mecidiyelerin piyasada resmı mercilerce ne suretle kontrol edildiğine dair bir bilgiye sahip değiliz. Zira bu mecidiyeler darphanede basılan mecidiyelerin ayarında olduğu için ayırd etmek de pek zor bir işti. Kuruşun Değeri Düşüyor : Mesele gümüş paranın basılmasını kontrol etmekten ibaret değildi. Piyasaya yayılan yabancı paralar ile yerli paralar arasında kar' şılıklı bir değer bulmak ıazımdı. Halbuki yeri paranın nominal değeri Eğer idarı bir kararla mccidiye basmak önlenmemiş olsaydı. bir altın gerçek değerinden çok aşağı düşmekteydi. O sıralarda İstanbul'da bu' lunan Fransız Büyük Elçisi (6) Engelhard, kitabının bir bölümünde para meselesine değinerek diyor ki : «,Beşlik denilen (beş kuruş olacak) paranın nominal değeri gerçek değerine nisbetle beşte bire düşmüştü. Öte yandan Avrupa paralarının değeri de sürekli bir sui'ette yükselmekteydi. İngiliz Lirası veyahut diğer bir yabancı parası karşılığında verilmesi gereken kuruşların mik tarı günden güne artıyordu.» Yeni Bir Para Birimi : Yukarıda yazıldığı gibi, (paraları düzeltme) (Tashih'i Sikke) ka' ramamesinin yürürıüğe girmesiyle de para problemi Gözülmüş değildi. (5) Avın eser. (6) TüI'kiye ve Taınzimat Tal"hi. Afi Reşat Bey tercümesi. 5

17 Esasen bu ihtiya<; çok önceden duyulmuş olacak ki, 840 yılınd:a kağıt para çıkarılmıştı_ Fakat bu tedbirde-n de, beklendiği kadar müsbet bir sonuç elde edilmiş değildi_ (.) Bütün bunlardan anlıyoruz ki, eşya fiyatlarının sürekli olarak yükselmesi, daha yüksek bir para birimine ihtiyaç göstermekteydi_ Batı ülkelerinde ise, gümüş para sisteminden, altın para sistemine ge "ilmiş, para meselesi rasyonel bir haıc getirilmişti. Bizde de, zamanm şartları ve icaplanna uyarak bir para reformu yapmak zaruret haline gelmiş bulunuyordu_ Avrupa ülkeleri ile dış ticaret ilişkilerinin gelişmesi ve piyasada ithal mallarının çoğ-alması, sahil şehirlerinde ticaretin gelişmesi karşısında, büyük paralal'la iş yapmak ihtiyacı kendisini hissettirmiş bulunuyordu. Devlet Bankası İhtiyacı : Yukarıda belirtilen enflasyonu önlemek ve devletin mali itibarını artırmak için, hazineyi destekleyen bir finansman kaynağına ihtiyaç hasil olmuştu. Bu kaynak, bir devlet bankası görevlerini üzerine alabilen bir banka da olabilirdi. Bu düşüncelerin hakim olduğu bir zamanda bir kredi kayaağı aranmıştı. O zaman, Galata'da bulunan yabancı sarraflar arasında, İtalyan ve Fransız bankalarının ajanları da bulunurdu. Yapılan temaslar neticesinde bu ajanlardan biri olan Baltazzi, (İtalyan) ile Aleon isminde bir (Fransız) bankerie anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma hükümlerine göre hükumete yabancı para olmak şartiyle (döviz) borç para verecekti. }j6yle bir borçlanmaya karşılık, hükumet yılda 2 milyon kuruş vermek suretiyle, borcunu ödemiş olacaktı. 847 yılında bahis konusu anlaşma yenileneceği sırada, her iki banker (İstanbul Bankası) adı altında bir banka kurmak için hükumetten müsruade almışlardır. Bu suretle bir banka vasıtasiyle hazinenin daha sistemli bir surette desteklenmesi sağlanmış olacaktı. Fakat kısa bir süre sonra, bankanın sıkıntılara düştüğü görülmüştü. Bunun nedenlerini şu suretle ortaya koymak kabildir : ) Hükumet, bankaya karşı taahhüt ettiği borcunu zamcmında öderneğe imkan bulamamıştır. 2) 848 yılında Avrupa'yı sarsan ihtilaııer, para piyasasına geçmişti. Banka, bu mali buhrandan zarar görmüştü. 3) Banka idarecileri, devlet tahvillerini ucuza toplamak ve pahalıya satmak gibi, spekülatif teşebbüslere girişmişlerdir. Bu işlerden d:e, ayrıca ziyan etmişlerdir.. Bütün bu olaylar, en sonunda bankayı İflasa sürüklemi tir. Hazİne de bu iflastan dolayı büyük kayıplara uğramıştır. (*) Piyasaya «kalıne.i nakdiye.i mütebere» ismi altında (yani para yerime itibar edilen) değerli bir kağıt çıkaniımşh. Tarihçiler ta,rafından ya,pıian izahıara ı;:-öre, bn l<iıjtıt ımradan ziyade, bir hazine bonosu idi_ Bonolar bir matbaada Iıasılmamış, el ya.zısiyle yazılmış. her birilne bir de resmi mühür ~sılınıştı. Faiz nisbeti % 8. süre",i sekiz yıilılı. Çok geçmeden kaimeler ve yahut ha,zine bonoları taklit edilmiş, piyasada bu de,ğerli kağı.tlara karşı güven azalmııştı. Bu g'üven;;;izliğe SOn vermek için, 84'>- yılında kaimeleriıı bir matbaada basılması uyg-un görülmüştür. B~,sılan bonolar, 840 yıııında el yazısı bonola,rl.. değistirilm'ştir. Bu vesile ile, l0, 00, 250, 500, 000 kuruşluk kaimeler de tertip edilmiştir. 6

18 Bank_İ, Osmaniy_i, Şalıane : 8 Şubat 856 tarihli bir ıslahat fermanı iktisadi bir reforma ih tiyaç olduğunu ortaya koyması itibarile, dikk3jti çekecek derecede ni telikler taşımaktadır. Özet olarak Fermanda deniyorki : «Devlet i Aliyenin, Tashih i sikke (Paraları düzeltme) ile umur u maliyesine itibar verecek banka (*) müsüllü şeyler yapılması» istenınektedir. Bundan başka fermanda maddi kaynakları geliştirmek, ziraat ve ticaretin, genişlemesine engelolabilen sebepleri ortadan kal dırmak suretile Avrupa'daki serbest ticaret rejiminin bir örnek olarak ele alınması arzu edilmektedir..au arzu ve fikir şu suretle belirtil miştir : «Avrupa'nın ulum ve fünundan (İlimleri ve fenlerinden) ve se'r_ mayesiruden istifade etmek yollannı aramak.» Yukanda bahis konusu edildiği ÜZıere, İstanbul Bankası, hazineye faydalı olabilecek bir banka haline girememişti. Fernıanda belirtildiği gibi, bu görevi yapabilecek bir bankaya ihtiyaç görülmüştü, Ve böyle bir banka kurulmuştu. Bankanın adı, «Bankı Osmanİ» idi (7). Bir. süre sonra bu bankanın adı 863 yılında yeni fonksiyonlan üzerine almak suretile «Bankı Osmaniy i, Şahane» olmuştu. Biz, burada, Osmanlı Bankası'nın, ne gibi safhalardan geçtiğini, bir yandan devlet bankası fonksiyonlarma sahip olduğunu, öteyandan da, imtiyazlı şirketleri desteklediğini, dış ticaretin gelişmesinde büyük bir rolü olduğunu bir özet olarak bile bahis konusu edecek değiliz. Bütün bunlar konumuzun dışında kalmaktadır. ALTIN PARA DI 878 Kararn:a.ınesi : Yukandaki bahislerde de yazıldığı gibi, para işlerinin hali için devamlı bir surette ıslahat yapılmıştı. Fakat, bunlardan en radikal ıs ı.ahatın para birimi üzerinde olduğuna şüphe yoktur. ŞöYle ki : 878 «Meskukat ı Osmanİ» (Yani Osmanlı paraları) ıçın yeni bir değer ölçüsü bulunmuştur. Bunu sağlıyan kararnamenin ana hatlannı şu suretle özetlemek kabildir. (*) Bir lslajıat fermarunda. ilk defa oluaik <illanloı» ihtiyacı üzerinde dıınıl. muştıw-. Fakat fermanda. bujun ifade şeklinde bir l!:j.kiık olmanıa.sı da dikkati çekmektedir. Her ba.lde ;:fade tarzı ne kadar kapalı Ve Ifarip ohırsa olsun. para işlerini düzene koyacak bir anahankaya lilzum ollduğu anlaşıl. ma,ktadır. Bilindiğ; gibi Kırım Ho>"bi ile berliiber (Osmaınlı bol'(lan) dış borclian. maja>" birbirlıııi takip ediyordu. Bu yeni iktisadi bayatın seyri de. bir han kamn kurulmasına uygun ve elverişli şartfıtrı da s.aj!'lamış buhmuyordil (7) Enelhard, im bankaının 00 milyon kuruş sernıa,ye ile kurulduğımu yazıyor. Sayfa: 95. 7

Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dönemsel Bir Analiz

Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dönemsel Bir Analiz Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 1. Giriş Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dönemsel Bir Analiz Prof. Dr. Ekrem Erdem * Osmanlı İmparatorluğu nda uygulanan para sistemini anlamak için, hem o

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 73-92 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Sefer Şener Özet: Osmanlı döneminde miri arazi düzeni ve

Detaylı

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır).

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk Servet Taşdelen (Müdafaa-i Hukuk Dergisinin üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Kasım 2005, Aralık 2005 ve Ocak 2006 sayılarında

Detaylı

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 IST A NBUL TICARET ODASI 196 9 IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 ~. İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler.......................................

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2004 Cilt : 28 No:1 65-87 ULÛM-I İKTİSADİYE VE İÇTİMAİYE MECMUASI

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2004 Cilt : 28 No:1 65-87 ULÛM-I İKTİSADİYE VE İÇTİMAİYE MECMUASI C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2004 Cilt : 28 No:1 65-87 ULÛM-I İKTİSADİYE VE İÇTİMAİYE MECMUASI Deniz Karaman Öz Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, II. Meşrutiyetin ilânından sonra basın yayın

Detaylı

pecya Kendi Aramızda- Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sevgili AKİS Okuyucuları Y Bu sayıda Yazı Kurulu Besim Fotoğraf

pecya Kendi Aramızda- Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sevgili AKİS Okuyucuları Y Bu sayıda Yazı Kurulu Besim Fotoğraf Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu, Egemen Bostancı ve Erdoğan

Detaylı

Birinci Kitap. Doğan Avcıoğlu ***

Birinci Kitap. Doğan Avcıoğlu *** Türkiye nin Düzeni Dün-Bugün-Yarın Birinci Kitap Doğan Avcıoğlu *** ARKA KAPAK Doğan Avcıoğlu, bu yapıtıyla, birkaç yüzyıl önce yeryüzünün en ileri ülkesi olan Türkiye nin geri kalmış ülkeler arasına düşüşünün

Detaylı

TÜRKÇEDE PARA BİRİMLERİYLE İLGİLİ DEYİMLER VE BUNLARIN ANLAM BİLİMSEL KARŞILAŞTIRILMASI * ÖZET

TÜRKÇEDE PARA BİRİMLERİYLE İLGİLİ DEYİMLER VE BUNLARIN ANLAM BİLİMSEL KARŞILAŞTIRILMASI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 953-968, ANKARA-TURKEY TÜRKÇEDE PARA BİRİMLERİYLE İLGİLİ DEYİMLER VE BUNLARIN ANLAM BİLİMSEL KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

İSTANBUL TİcARET ODASı

İSTANBUL TİcARET ODASı II İSTANBUL TİcARET ODASı. J '. -1964- i ıstanbul TİCARET ODAsı YURDUN ve TLJCCARIN HizMETiNDE Yazan: VEHBİ BELGİL 1964 içindekil R BiRİN ci KISIM ÖNSÖ'l VE TEMEL HEDEFLER tkinej: KISIlV! ODAN!N TUCCAHA

Detaylı

pecya Cuma günü gelmiyor mu, bütün Ankara savcılığı birbirine şubeden matbaaya

pecya Cuma günü gelmiyor mu, bütün Ankara savcılığı birbirine şubeden matbaaya AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt : IV, Sayı: 60 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

MALİYE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ (1).

MALİYE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ (1). MALİYE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ (1). Yazan -.Prof. Fadıl Hakkı SUR I. Malî hadiseler bugünkü durumlarına ancak bir tekâmül (evrim) neticesinde ulaşmışlardır. Bu gelişme ise daima yükselme istikametinde

Detaylı

KATILIM BANKACILIĞI ve TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI

KATILIM BANKACILIĞI ve TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ BANKACILIK ANABİLİM DALI KATILIM BANKACILIĞI ve TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI (Yüksek Lisans Projesi) DOĞA ERDOĞAN İstanbul, 2011 T.C. MARMARA

Detaylı

Savaş Ekonomisi ve Varlık Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme

Savaş Ekonomisi ve Varlık Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2014, 15(2), 23-55. DOI: 10.17494/ogusbd.15078 Savaş Ekonomisi ve Varlık Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme Sabit DOKUYAN * Savaş Ekonomisi

Detaylı

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR)

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) 233 OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) Erdal LTER* This essay examines the place and the importance of the intelligence in the Ottoman Empire starting from the 16th century and its development

Detaylı

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ - 2007 1 T.C.

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞININ MALİ KAYNAKLARI GÎRÎŞ

KURTULUŞ SAVAŞININ MALİ KAYNAKLARI GÎRÎŞ KURTULUŞ SAVAŞININ MALİ KAYNAKLARI GÎRÎŞ Alptekin MÜDERRÎSOĞLU Üç yılı aşan bir süre sürdürülen Kurtuluş Savaşının hangi mali ve maddi kaynaklarla kazanıldığını özetlemeye çalışacağım. Ağırlık taşıması

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _'1990 12 ÇEK-SENET ... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _'1990 12 ÇEK-SENET ... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _'1990 12 ÇEK-SENET..... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL 13 ŞUBAT 1990 içindekiler ÖN SÖZ Sayfa No. AÇIŞ KONUŞMALARI Atalay Şahinoğlu...:... 7 Arif Yüksel....................

Detaylı

BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası)

BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI NEŞRİYATI Seri:3 No:2 BİRİNCİ ULUSAL FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) 10 Ekim 1935 ANKARA KONGRE NİÇİN TOPLANDI Türlü çıkat ürünlerimizin tarladan müstehlike arzına kadar

Detaylı

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği GİRİŞ Yeraltı servetlerinin ve maden endüstrisinin milletlerin ekonomik ve siyasal hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğu, her iki Cihan

Detaylı

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN 2 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013

Detaylı

YENİ İSTANBUL. MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Tesis eden: HABİB ED I B TÖ R EH A N

YENİ İSTANBUL. MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Tesis eden: HABİB ED I B TÖ R EH A N 1 Aralık 1949 Perşembe S İY A S Î İKTİSADÎ Şehir dışı -te Sayı 1 10 Kuruş Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Posta Kutusu 2100 - Beyoğlu Abone: Türkiye için seneliği 32 altı aylığı 17, üç aylığı 9 liradır.

Detaylı

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 Derleyen: Fikret Yücel 2014 Ankara sayfa 1 Cumhuriyet Türkiyesinin Sanayileşmede

Detaylı

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET Türk siyasetinde 1945-1950 yılları arasındaki dönem oldukça önemlidir. Bu yıllar arasındaki gelişmelerin etkisiyle Türk basınında büyük

Detaylı

OSMANLI DA BORSA: DERSAADET TAHVİLÂT BORSASI NDAN ESHÂM VE TAHVİLÂT BORSASI NA YENİ DÜZENLEME GİRİŞİMLERİ

OSMANLI DA BORSA: DERSAADET TAHVİLÂT BORSASI NDAN ESHÂM VE TAHVİLÂT BORSASI NA YENİ DÜZENLEME GİRİŞİMLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 185-208, ELAZIĞ-2009 OSMANLI DA BORSA: DERSAADET TAHVİLÂT BORSASI NDAN ESHÂM VE TAHVİLÂT

Detaylı

TÜ-RKIYEDE ZiRAI KREDI

TÜ-RKIYEDE ZiRAI KREDI T. M. M. O. B. Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları Sıra No : 13 TÜ-RKIYEDE ZiRAI KREDI VE PROBLEMLERİ Hazırlayan Ziraat Mühendisleri Odası MARS MATBAASI ;';: ANKARA - 1964 Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları

Detaylı

~NURİ ÖzcAN ABDÜIAZİZ. (,:n_:,all~) (1830-1876) Osmanlı padişahı (1861-1876). ll. Mahmud'un oğlu ve Abdülmecid'in olup annesi Pertevniyal Valide

~NURİ ÖzcAN ABDÜIAZİZ. (,:n_:,all~) (1830-1876) Osmanlı padişahı (1861-1876). ll. Mahmud'un oğlu ve Abdülmecid'in olup annesi Pertevniyal Valide ABDÜAZiZ Tomar'da bildirildiğine göre Sivasiyye tarikatı. devrinin önde gelen mutasavvıf ve alimleri arasında yer alan AbdOlahad Nuri'ye nisbet edilmektedir. O ayrıca tasawutt şiirler ve ilahiler yazmış,

Detaylı

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve istanbul TicARET ODASı YAYı N NO: 1989-26 KIT ~ LERIN ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve DUNYA ~ DAKI ORNEKLER SEMINER 15 MAYIS 1989 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1989-26 KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ve DÜNYA'DAKİ

Detaylı

Türkiye Turizminin 150 nci, Türkiye Turing Kulübü nün 90 ncı, Turizm Bakanlığı nın 50 nci Yılı

Türkiye Turizminin 150 nci, Türkiye Turing Kulübü nün 90 ncı, Turizm Bakanlığı nın 50 nci Yılı TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Türk Turizm Anatolia: Tarihinden Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 126-140, 2013. Copyright 2013 anatolia

Detaylı

pecya A K İ S Haftalık Akttialite Mecmuası

pecya A K İ S Haftalık Akttialite Mecmuası A K İ S Haftalık Akttialite Mecmuası Yıl: 5. Cilt XV, Sayı: 249 Yazı İşleri : Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K. 582. Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15291

Detaylı