Silistria. Mesembria. Ankhialos. Adrianopolis. (Edirne) Herakleia OPTIMATON. Selymbria Khalkedon. Nikomedeia Kyzikos BUKELLARION ABYDO OPSIKION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Silistria. Mesembria. Ankhialos. Adrianopolis. (Edirne) Herakleia OPTIMATON. Selymbria Khalkedon. Nikomedeia Kyzikos BUKELLARION ABYDO OPSIKION"

Transkript

1 Drava V a TALYA KATERANLIÚI Sava DALMAÇYA Sõrmium Belgrad Zara Theodosia (Kaffa) Spolatto Khersones Vidin Silistria Ras Niş Nikopolis Pliska Ragusa Priştina Trnovo Varna Serdika Mesembria Pernik Ankhialos Prizren Skopye Develtos Skadar Sozopolis Philippopolis Dyrrhakhion Strumika Adrianopolis MAKEDONIA Bari Okhrida (Edirne) Prilep Melnik Versinikia Bulgarophygon Tarento Prespa Prosek Vodena Arkadiopolis Serrnes Brõndisi Avlona THASOS Kastoria Rossano Servia THESSAIONIKESTRYMON Herakleia Selymbria Khalkedon Trabzon Nikomedeia Kallipolis Koloneia Kyzikos Nikaia Dazimon Abydos KORFU LEMNOS Sangarios Adramyttion Ankyra Sebasteia MESOPO- Nikopolis Larissa (Edremit) Dorylaion LESBOS TephrikeTAMIA Messina Pergamon HELLAS Kaisareia Melitene KEPHALLENIA EUBOA Amorion MELITENE Taormina Thebal KHIOS Sardes Arabissos Smyrna ZAKYNTHOS Korinthos Athenae ANDROS Ikonion Syrakusa PELOPONNESOS SAMOS Ephesos Germanikeia Hadat Zapetra Amida Tyana Samosata Anazarbos Miletos Edessa Adana NAKSOST Telukh Tarsos KOS Attaleia SELEUKEIA Antiokheia Seleukeia Halep RHODOS Laodikeia KEPHALLENA TH. SIR MIU M DYRRHAKON BULGARIA NIKOPOLIS II. BASILEIOS DEVLETİ 1025 YILLARINDA km TH rd ar 1025 de Devlet Sõnõrõ 1025 den Sonra Kazanõlan Topraklar Tuna P A R I S T R PELAGOS TH K R E T A AIGATON I O N BALKAN DAĞLARI Marica(Meriç) KHIOS TH SAMOS THRAKIA ABYDO OPSIKION HEAKESION TH İstanbul OPTIMATON Maiandr K I B Y R A o s BUKELLARION ANATOLIKON I O T O N PAPHLA- GONIA KAPPADOKIA KHERSONES TH KYPROS ARMENIAKON KHARSIANON KILIKIA SEBASTEIA LYKANDOS Tripolis Beyrut Sidon ANTIOKHEIA TH K O K H A L L O N E D I FIRAT ÞEH RLER TELUKH Raphanea Çimiş kos fetihleri 975 Emesa Baalbek Damaskos Akkon Tiberias Nazareth Kaisareia Kudüs I A K A F K A S Y A Fõrat A Kars Ani 1045 den Dvin beri Theodosiopolis TARON IBERIA THEODOSIOPOLIS Mantzikert Martyropolis Dicle VASPURKAN Nisibis Harran Musul Arakses Kaynak: G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu Bas mevi, II. Basileios döneminde devletin s n rlar. Zara NORMANLAR HIRVAT STAN D A L M A Ç Y Sava Sebenico (Sibenik) Spalato (Split) A Sirmum Semlin (Zemun) Drina ZETA MACAR STAN Ras Belgrad Braniçevo Vidin Nis Tuna Trnovo Maric a Varna Mesembria Cattoro Sofya Ankhialos Scod Skopye (Skadar ) Sozopolis Philippopolis Dyrrhakhion Bari Amastris Okhrida Adrianopolis Prilep Tarentum Serrhes Mosynopolis Selymbria Vodena Khrisopolis Herakleia Avlona Brindisi Selanik Herakles Khalkedon İstanbul Kastoria Berrhoia Kallipolis Nikomedeia Kyzikos Nikaia LEMNOS Larissa Abydos Brussa Ankyra Dorylaion KORFU Nikopolis Adramyttion Vardar EUBOA KEPHALLENIA Atina ZAKYNTHOS Korinthos KOMNENOS LAR DEVLETİ Aleksios devri sõnõrlarõ (1118) Ioannes II. devri sõnõrlarõ Manuel I. devri sõnõrlarõ (1180) 250 km Morava Struma PEÇENEKLER KUMANLAR K R E T A Malander Sangarios Theodo sia (Kaffa) Khersones H a l y s Sinope Konstantia KYPROS Tamatarkhai Sebasteia O r o ntes Emessa (Hims) Tripolis Trabzon LESBOS Pergamon Amorion KONYA Kaisareia Melitene Sardes (RUM) Smyrna Philomelion KHIOS Philippopolis SULTANLIÚI Ephesos Sozopolis Myriakephalon Tyana Antiokheia Samosata SAMOS Germanikeia Sublaion Ikonion Laodikeia Herakleia Edessa Anazarbos PATMOS Khonai Adana Attaleia Harran Tarsos Mopsuestia KOS Antiokheia Seleukeia Halep RHODOS Khandaks Laodikeia (Kandia) A k d e n i z K a r a d e n i z Theodosiopolis Kaynak: G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu Bas mevi, Komnenos Devleti. 139

2 * 1 stanbul a ad n veren mparator Constantinus ile Ayasofya y yapt ran I. Justinianos, Meryem ile Çocuk sa ya kent maketini ve Ayasofya y sunarken. Bizans ortaça nda Anadolu da genellikle bir askeri karakol çevresinde küçük yerleßmeler yap lm ßt r. Antik dünyan n büyük ve zengin kentleri giderek yerini bu Ortaça kentlerine b rakm ßt r. Bu, Anadolu kültür tarihinde çok önemli bir dönüßümün göstergesidir!: Antik kültür, yerini Ortaça kültürüne b rakmaktad r. Çok büyük boyutlu tap naklar, hamamlar, tiyatrolar, sütunlu caddeleri, gymnasiumlar ve çok say da kamu binas olan zengin kentlerin yerini, küçük, d ßa kapal, çekirde ini kilise ya da manast rlar n olußturdu u, yoksul kentsel yerleßmeler alm ßt r. Bu yeni kentler, antik kentlerin geometrik planl imar n da terk etmiß, sokaklar ve binalar daha organik, rastlant sal bir biçimde gelißmißtir. Ortaça literatüründe de zaten yaln zca Konstantinopolis polis *, yani kent olarak an lmakta, di er birçok ortaça kenti kale anlam na gelen kastron diye an lmaktad r. Antik kentlerin söndü ü dönemde Anadolu da neredeyse büyüyen tek kent, imparatorlu un baßkenti olarak seçilmesi nedeniyle Konstantinopolis tir. 2. Coğrafyanõn Belirlediği Başkent: Konstantinopolis O güne kadar Roma n n küçük bir bal kç kenti olan Byzantion, neden imparator Constantinus taraf ndan imparatorlu un yeni baßkenti olarak seçildi? Roma mparatorlu u daha Diocletianus döneminde ( ) imparatorlu un talya da olan merkezini, jeopolitik nedenlerle do uya kayd rmay tasarl yordu. Bat Roma topraklar kuzeyden gelen ve Romal lar n barbar dedikleri uluslar n sald r lar na aç kt. mparatorlu un, Avrupa daki merkezini koruyabilece i bir hinterland kalmam ßt ve do u topraklar daha güvenliydi. Diocletianus resmen baßkent ilan etmemekle birlikte, Nikomedia ya ( zmit) yerleßti ve imparatorlu u buradan yönetti. Constantinus daha uzak görüßlü bir liderdi. Do unun daha güvenli oldu unu görmesinin yan s ra, bu topraklarda h zla yay lan H ristiyanl n, art k toplumsal deste ini giderek yitiren imparatorluk için taze bir güç olabilece ini farketti ve bu yeni dini resmen tan d. Bundan sonra do u topraklar imparatorlu un merkezi için daha sa lam bir zemin haline gelmißti. Constantinus un Roma n n Anadolu daki görkemli kentleri yerine Byzantion u yeni baßkent yapmas co rafi konumundan kaynaklan yordu. Üç taraf denizle çevrili olan kenti savunmak çok kolayd. Bo az n güçlü ak nt s denizden kußatmay olanaks z k l yordu. Karadan kußatanlar n ise, yeter genißlikte ve yeterli lojisti i sa layacak bir hinterland olmuyordu. Yani savunma aç s ndan Roma ile k yaslanamayacak kadar avantajl bir konuma sahipti. Do usunda ve bat s nda yer alan geniß imparatorluk topraklar n yönetebilmek için uygun bir konumdayd. Yer ald co rafyadaki merkezi konumu kente, deniz ve kara ulaß m ile çok geniß bir bölgeye egemen olabilme imkân n vermekteydi. Konstantinopolis, o günün dünyas n n önemli ticaret yollar n n kavßa ndayd ve bu ticareti kontrol edebilecek konumdayd. stanbul Bo az, Karadeniz - Akdeniz aras ndaki bütün deniz ticaretinin odakland dar su yoludur. Kara ticareti aç s ndan bak ld nda da Asya ile Avrupa aras ndaki ticari trafi in bu kentten geçti i görülür. Deniz ulaß m aç s ndan çok uygun oldu undan, kußatma alt ndayken bile kendini besleyebilece i ve yard m alabilece i çok geniß bir hinterlandla ilißkisi kopmuyordu. Yani baßkent olarak seçilen bu kentin avantajlar co rafyas ndan kaynaklan yordu. Constantinus yeni baßkente imparatorlu un her bölgesinden insan getirterek yerleßtirmißtir. Özellikle Roma daki asilzadeleri ve yönetici s n f kente göç etmeye özendirmißtir. Baßkent ilan edilmesinden daha yüz y l geçmeden nüfusu 10 kat ndan fazla artarak e ç km ß, Roma y geçmißtir (2. belge). 3. İmparatorluğun Nüfus Yapõsõ Balkanlar ve Anadolu düßünüldü ünde, Bizans mparatorlu u nüfusunun ço unlu unu Grekler olußturmaktayd. Grekleri s ras yla Slavlar, Ermeniler ve Yahudiler izlerdi. Ancak çok say da yerel halk da bu büyük mozayi in içinde yer almaktayd. Küçük Asya n n nüfusunun yüzy llarda yaklaß k 10 milyon, Balkanlar n nüfusunun ise, 6-7 yüzbin oldu u tahmin edilmektedir. 140

3 2 Jean - Leon Huens in temsili bir resmi: Konstantinopolis kenti ve yap lar. Kaynak: National Geographic Society. 3 Peutinger Haritas : 4. yüzy lda yap lm ß olan orijinal haritan n 1265 te Bizansl bir keßiß taraf ndan yap lan kopyas. Bu resimde görülen k s m, haritan n sadece ç Anadolu k sm n göstermektedir. Kuzeyde bugünkü Rusya topraklar, hemen alt nda Karadeniz, sonra Anadolu Yar madas, güneyde Akdeniz, Rodos ve K br s adalar, en altta da Ortado u ve Kuzey Afrika bulunmaktad r. Kaynak: M. Sözen (der.), Kapadokya, Ayhan Þahenk Vakf,

4 1 * Kapadokya Göreme de Karanl k Kilise. Ancak bu rakamlar kesin de ildir, çünkü Bizans n nüfus yap s ile ilgili kaynaklar yetersizdir. Bu konudaki bilgimizin ço u günümüze ulaßan fiziksel verilerden elde edilmektedir. Kaz lar bu konuda önemli bilgi kaynaklar sa lamaktad r. Ortalama bir ortaça kentinin ( yüzy llar) yaklaß k beß bin nüfuslu olabilece i, kaz lar sonucunda elde edilen verilerden ulaß lm ß bir tahmindir. Anadolu daki baz önemli Bizans kentlerinin çeßitli yüzy llardaki tahmini nüfuslar ßöyledir!: Antioch (Antakya) 4. yüzy lda ; Edessa (Urfa) 11. yüzy lda ; Nicaea ( znik) 13. yüzy lda ; Konstantinopolis ( stanbul) yüzy llarda den fazla; 1450 de ise Anadolu da yüzy llar aras nda görülen sürekli ve h zl nüfus art ß e ilimi, 7. yüzy lda veba salg nlar, açl k ve savaßlar nedeniyle azalma e ilimine girmißtir. 7. yüzy ldan sonra tekrar bir iyileßme dönemi baßlam ß ve nüfus az da olsa artm ßt r. 11. yüzy ldan itibaren özellikle Anadolu nun do u kesiminde sürekli savaßlar ve istikrars zl k nedeniyle göçler yaßanm ßt r. 4. Bölge Coğrafyasõ Mimarlõğõ Belirliyor Yap lar, zaman n y prat c etkisinden belki de en az etkilenen ve uzun y llar varl n koruyabilen ürünler olarak, kültür tarihinin ve eski uygarl klar n anlaß labilmesinde en önemli verilerdir. Bizans mimarl, baßta stanbul kenti olmak üzere, tüm Anadolu da birço u günümüze kadar ulaßm ß olan say s z yap lar b rakm ßt r. Bunlar n kußkusuz en önemlileri ve an tsal boyutlarda olanlar dinsel mimari örnekleri, kilise ve manast rlard r. Ancak bunun yan s ra saraylar n, su sarn çlar n n, kalelerin, su kemerlerinin de günümüze ulaßabilmiß örnekleri vard r. Bizans mimarl n n karakteri, do rudan inßa malzemesinin bulunabilmesinden etkilenmißtir. Baßkent ve çevresinde tu la yayg n olarak kullan lmaktayd. Bu, kesme taß ile k yasland nda, özellikle büyük boyutlu yap larda daha ekonomik olmakta, ißçilikten ve zamandan büyük tasarruf sa lamaktayd. Büyük atölyelerde kitlesel olarak imal edilen tu la, genellikle kare biçiminde, bir kenar n n uzunlu u cm, kal nl ise 4 cm kadard. Bu malzeme, duvar inßas nda bir modül olarak da kullan ld ndan inßa sürecinde de kolayl k sa lard. Genellikle kireç, kum ve tu la k r ndan olußan bir harçla birbirine tutturulurdu. Tu la, baßta Konstantinopolis olmak üzere Anadolu nun bat s nda, baßta Yunanistan olmak üzere tüm Balkanlar da çok yayg n olarak kullan lan bir malzemedir. Birçok yap, ya taß - tu la s ralar n n dizilimiyle, ya da yaln zca tu ladan inßa edilmißtir. Kesme taß ise, daha çok imparatorlu un güney (Akdeniz Bölgesi) ile do u bölgelerinde ana inßa malzemesi olarak kullan lm ßt r. Do u Anadolu daki Bizans yap lar, Suriye ve çevresindeki yap lar, Toroslar n güneyi ve kuzeyindeki yap lar n çok büyük bir k sm tamamen kesme taßlardan yap lm ßlard r. Bu bölgelerde yerel olarak bulunan taßlar da kullan l yordu. Kabaca bugünkü Ni de, Kayseri, Nevßehir, Aksaray kentlerini kapsayan Kapadokya bölgesinde ise (2. belge), tamamen bölgenin jeofizik özelli inden kaynaklanan çok ilginç bir mimari teknik ortaya ç km ßt r. Çeßitli atmosfer olaylar n n aß nd rarak biçimlendirdi i yumußak volkanik tüf kayalar n n (peribacalar ) içleri oyularak kiliseler, manast rlar ve sivil yerleßmeler yap l yordu. Bu çok kolay, ucuz ve dayan kl bir mimari teknikti. Bir peri bacas n n içine kubbesiyle, sütunlar ve kemerleriyle bütün bir kilise oyularak yap labiliyordu. Bu kiliselerin içleri ise, fresko* tekni i ile resimleniyordu (1. belge). Hatta bütünüyle küçük bir kentin ya da bir köyün bu kaya kütlelerine oyuldu u da bu bölgeye özgü bir yerleßme olarak görülmektedir (4. belge). Bu yerleßmelerin bir k sm çok büyük boyutlu peri bacalar n n içlerine (Uçhisar, Ortahisar gibi), baz lar ise do rudan yeralt na oyulmuß yerleßmeler biçimindedir (Derinkuyu, Kaymakl gibi). Bu yeralt köy leri 7-8 kat olarak bütünüyle yeralt na oyularak yap lm ß ve birbirine labirent gibi koridorlarla ba lanm ß çok say da mekândan olußmaktad r. Bu yerleßmeler ayn zamanda güvenlik sorununa da bir çözüm olarak ortaya ç km ßlard r. Bu, tamamen Anadolu kültürüne özgü bir mimaridir ve Kapadokya bölgesinin co rafyas n n mimariye sundu u bir olanakt r. 142

5 Sivasa Aksaray Carsaura Archelais Selime Ihlara Gelveri Korbola Nevşehir Nysse Soandos Gülşehir Zoropassos Arapsun Avanos Venasa Üçhisar Acõgöl Kaymaklõ Soandus Derinkuyu Zelve Göreme Korama Ürgüp Osiana Mustafapaşaköy Sinassos Taşkõnpaşaköy Tamisos Tõlköy Ortaköy Misli Soğanlõ Soandos Erkilet Archalla Kayseri Mazaka Caesarea Hacõlar E rciyes Da Kültepe Kaneß Anisa Talas Tomarza Develi Bakõrdağõ 2 Kapadokya Haritas. Kayalara oyulmuß kilise ve di er yap lar Taßtan örülerek yap lm ß kilise ve di er yap lar H asan Da Melendiz Da Niğde Nahita km Kaynak: M. Sözen (der.), Kapadokya, Ayhan Þahenk Vakf, Bizanslõlarda Coğrafya Bizans co rafyac l n n kayna Antik Roma co rafyas d r. 6. yüzy ldaki ünlü Bizans co rafyac s Stephen in esin kaynaklar, Antik dünyan n büyük co rafyac lar Strabon ve Pausanias t. Geç Roma ya da erken Bizans dönemi tan mlay c co rafyaya ilgi duymußtur; kentler, pazar yerleri ya da limanlar n ayr nt l olarak tan mland yaz lar (Expositio Totius Mundi) ile uzun yollar kateden hac lar n seyahatnameleri (egeria) bu konuda önemli kaynaklard. Hac lar, gördükleri yerleri uzun uzun tan mlam ßlard. Di er ülkelere elçilik amac yla gönderilen Bizansl memurlar n tuttuklar kay tlar da bu dönem co rafyas n n kaynaklar ndand r. Ancak teorik co rafya, Bizans ta tan mlay c co rafyan n gerisinde kalm ßt r. Bu alanda ilk akla gelen isim, 6. yüzy lda yaßam ß skenderiyeli tüccar, sonradan rahip olan Kosmas Indikopleustes tir. Gezdi i çok geniß co rafyada gördüklerini, fauna ve floray tan mlam ß, öte yandan dünya için, üzeri yuvarlak bir kutuya benzeyen bir model de tasarlam ßt r. Bizans kozmografisinde dünyan n biçimsel modellenmesinde üzeri yar m küre ile örtülü olan bir küpten, tam küreye kadar çeßitli modeller tasarlanm ßsa da, bütün bu tasar mlarda merkez Akdeniz dir. Bizans haritalar nda da, t pk antik ça haritalar nda oldu u gibi, Akdeniz ortada, üç k ta (Asya ya da Anadolu, Afrika ve Avrupa) ile çevrilidir. Bu, o günün bütün dünyas d r ve dünyay böyle çizen antik haritalar, Bizans ortaça nda da s kça kopya edilmißtir. 4 Peri Bacalar. Foto raf: E. Özdo an Arßivi. 143

6 4 Selçuklular Zamanõnda Anadolu ( ) Coğ rafyacõ nõn Sözlüğ ü *Ribat: Eskiden slam devletlerinde s n r boylar nda gözcülük amac yla kurulan karakol. slamiyetin ilk dönemlerinde ortaya ç kan ribatlar, önceleri yaln zca askeri amaçl yap l rken, giderek tasavvuf a rl kl, çok yönlü kurumlar durumuna gelmiß, ama askeri niteli ini de korumußtur. 1 Anadolu Selçuklu sultanlar n n Konya Alâeddin Camii avlusunda bulunan türbesi. Bu türbenin içinde Anadolu Selçuklu sultanlar n n mezarlar vard r. A. Anadolu Selçuklularõ nda Devletin Oluşum Süreci 1. Türkler in Anadolu ya Girişi 1071 y l nda Bizans mparatorlu u ile Büyük Selçuklular aras nda yap lan Malazgirt Savaß n Selçuklular n kazanmas sonucu Türklerin Anadolu ya yerleßmeleri kolaylaßm ß oldu. Bu dönemde Anadolu da Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Gürcüler gibi çeßitli halklar yaßamaktayd (3. belge). Selçuklular k sa zamanda bu bölgede Dânißmendliler, Mengücekliler, Artuklular, Saltuklular gibi beylikler ve Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti ni kurdular. Kendi aralar nda da egemenlik mücadeleleri yaßayan bu devletlerin en güçlü ve en uzun ömürlü olan Anadolu Selçuklu Devleti dir. Selçuklular n 1077 y l nda Anadolu da kurdu u devlet için Müslüman yazarlar Rum Selçuklular, Konya Selçuklular gibi isimler kullan rken, Bat l yazarlar 12. yüzy l n ortalar ndan itibaren Türklerin yaßad topraklar anlam na gelen Turkia ad n kullanm ßlard r. Yani daha Sultan I. Mesud zaman nda Selçuklular n egemen oldu u topraklara Türkiye denilmekteydi. lk zamanlar devletin baßkenti Bizans s n r nda bulunan znik kentiydi. Ancak Birinci Haçl Seferi s ras nda bu kentin Bizans mparatorlu u taraf ndan ele geçirilmesi sonucu znik e göre çok daha güvenli ve di er Türk beyliklerine de yak n olan Konya baßkent yap ld. 2. Göçebe Yaşamdan Yerleşik Yaşama Geçiş Selçuklu Türkiye sinde yaßayan halk Müslim ve Gayrimüslim olmak üzere ikiye ay rabilece imiz gibi yerleßik ve göçebe olmak üzere de ikiye ay rabiliriz. Selçuklu Türkleri, Anadolu da ilk zamanlar fethettikleri topraklarda tutunmaya çal ßm ßlar, bir müddet sonra da göçebe yaßam yavaß yavaß terkederek yerleßik yaßama geçmißlerdir. Muhtemelen daha önce hiç durmaks z n süren savaßlardan dolay sultanlar imar faaliyetlerinde bulunamam ßlar, ayr ca Bizans s n rlar na yak n olan büyük ve müstahkem merkezlerin henüz ele geçirilmemiß olmas nedeniyle Bat ve Orta Anadolu da yaßayan halk kendini tam olarak güvende hissetmedi inden göçebe olarak yaßamaya devam etmiß ve herhangi bir Bizans sald r s oldu unda buralardan süratli bir ßekilde çekilmek istemißtir. Genelde hayvanc l kla meßgul olduklar için meralarda ve ovalarda yaßamay tercih etmißlerdir. H ristiyan halkla ticari ilißkilerde bulunarak birlikte yaßamaya baßlam ßlard r. Türkiye Selçuklular n n yerleßik yaßama bu dönemde geçti i söylenilebilir. Sultan I. Mesud un, Bizansl lar, Haçl lar ve Danißmendliler ile yapt mücadelelerden baßar yla ç kmas sonucu özellikle saltanat n n son beß - alt y l nda savunan de il hücum eden taraf haline gelen Anadolu Selçuklu Devleti, bölgede art k tam bir istikrar elde etmißtir (2. belge). Bu nedenle büyük olas l kla Türklerin Anadolu da yerleßik yaßama geçmeleri Sultan I. Mesud un saltanat n n son y llar na do ru h z kazanm ßt r. Sultan I. Mesud un imar faaliyetleri bu düßünceyi iyice kuvvetlendirmektedir. Osmanl tarihçilerine göre, Sultan I. Mesud, Amasya yak nlar nda Simere (Simre) ad nda bir kent kurdurmuß ve bu kente cami, medrese, han, yollar yapt rarak su getirtmißtir. Ayr ca yoksullar, yolcular ve ihtiyaç sahipleri için ribat* ad verilen hay r kurumlar yapt rm ßt r. Selçuklular daha Anadolu ya yerleßtikleri ilk y llardan baßlayarak yerli halk ile ticari ilißkilerini sürdürmüßlerdir. 12. yüzy ldan itibaren Anadolu ya yerleßen Türkmenler hem kendi aralar nda hem de Rumlar ve Ermeniler ile al ßverißte bulunuyorlard. Baßlang çta mal de ißimi ile (mübadele) baßlayan bu ticari ilißkiler Selçuklu paras n n dolaß ma girmesiyle daha da gelißmißtir. 144

7 Filibe Edirne K a r İstanbul a d e n i z Selânik İznik Esseron Dorylaeum E g e Bergama İzmir Efes Alaşehir Antionhe Denizli Konya Urfa Ayntab Bire Adana Misis Tell-Bâşir Tarsus Râvendan KİLİKYA ERMENİ PRENSLİĞİ Maraş URFA KONTLUĞU Samsat D e n i z i Antalya Süveydiye Antakya ANTAKYA PRİNKEPSLİĞİ Haleb Fõrat RODOS GİRİT A k d e n i z KIBRIS Akkâ Trablus TRABLUS KONTLUĞU Dõmaşk Banyas Taberiye DIMAŞK ATABEKLİĞİ Alman Haçlõ Ordusu Fransõz Haçlõ Ordusu Kaysâriye Askalan Kudüs KUDÜS KRALLIĞI Kaynak: I. Demirkent, Haçl Seferleri, Dünya Yay nc l k, Sultan I. Mesud döneminde ( ) Anadolu Selçuklu Devleti ve kinci Haçl Seferi ( ) ordular n n izledi i yollar. 3 Ortak Miras Tarihte Anadolu yu bütünü ile ilk iskân edenler Türkler olmußlard r. Hititler, Frigyal lar ve Yunanl lar kendilerinden önceki öteki kavimler gibi yar madan n ancak bir bölümünde oturmußlard r. Her ne denli ilk defa ranl lar (M.Ö ) ve daha sonra Romal lar (M.Ö M.S. 395) Anadolu nun bütününü ellerine geçirmißlerse de onlar ülkede yerleßmemißler, oray politik idareleri alt nda bulundurmußlard r. Türkler Anadolu ya Orta Asya dan sürekli ak nlarla ve göç yolu ile gelmißlerdir. Türkler hoßgörüye dayanan idareleriyle büyük bir bölümü Hind - Avrupa kökenli olan Anadolu halklar n n sevgisini kazanm ßlard r. Müslümanl kabul edenler birbiriyle uzlaß yor, böylece 1071 den baßlayarak Türkler le yerliler kaynaß yordu. Bu suretle 900 y l içinde giderek ßimdiki Türkiye olußtu. Demek oluyor ki bugünkü Türkler Anadolu tarihinde yaßam ß bütün kavimlerin çocuklar d rlar. Türkler bu nedenle ülkelerindeki eski uygarl klar yaln z kendi ulusal varl klar de il, ayn zamanda bütün insanl n ortak miras olarak kabul etmektedirler. Kaynak: E. Akurgal, Türkiye nin Kültür Sorunlar, Bilgi Yay nevi, Konya Alaeddin Camii nin kuzey kap - s n n üzerindeki kitabede, yap n n Sultan I. Alaeddin Keykubad n emriyle tamamland belirtilmektedir. 145

8 Coğ rafyacõ nõn Sözlüğ ü *Sikke: De eri, devletin resmi damgas ile garanti edilmiß maden para. *Cizye: slam devletlerinde müslüman olmayan halk n erkeklerinden al nan baß vergisi. *Haraç: slam devletlerinde Müslüman olmayan halk n ya da Müslümanlara tâbi olan gayrimüslim devletlerin ödemekle yükümlü olduklar toprak vergisi. Anadolu Selçuklular Sultan I. Mesud zaman nda tam anlam yla bir devlet haline gelebildi. Sultan I. Mesud öncelikle Anadolu Selçuklular n Anadolu ya egemen bir devlet konumuna getirdi ve ilk imar faaliyetlerini baßlatt. Anadolu Selçuklu Devleti ne ait mevcut ilk para onun bast rd bak r sikkelerdir*. Bu paralar n ön yüzünde Bizans imparatorunun tasviri bulunmaktad r (1. belge). B. Anadolu Selçuklu Devleti nde Ekonomik Yapõlanma 1. Tarõmsal Ekonomiye Geçiş Anadolu Selçuklu Devleti nin ekonomisi ilk dönemlerde tamamen savaßlardan elde edilen ganimetlere ve göçebe kültürünün en önemli unsuru olan hayvanc l a dayanmaktayd. Bu dönemde yerli H ristiyan halk, tar m ile meßgul oldu undan, devlet onlara bu konuda gereken yard m ve deste i sa lamaya çal ßm ßt r. 12. yüzy l n ortalar nda Selçuklu Devleti geniß çapta H ristiyan halk kendi k rsal alanlar nda tar m için iskân etmißti. Baßlang çta tar mla sadece H ristiyanlar meßgul olurken zamanla -büyük olas l kla Sultan Mesud un saltanat n n sonlar na do ru- yerleßik yaßama geçißle birlikte tar ma da a rl k vermeye baßlad lar (2. belge). 12. yüzy lda stanbul - Konya - Tebriz aras nda bir ticaret yolu bulunmaktad r. Bu dönemde Anadolu Selçuklu Devleti nin baßkenti Konya önemli bir ticaret merkezidir. Ancak bu dönemde yollar n tam olarak güvenli oldu u da söylenemez. Anadolu da s k s k cereyan eden savaßlar n durulmas ve özellikle II. K l ç Arslan dan sonra büyük h z kazanan imar faaliyetleri sonucu kervansaraylar n ço almas yla birlikte ticaret canl l k kazanabilmißtir. Gayrimüslimlerden al nan cizye* ve haraç* ile anlaßmalar çerçevesinde di er devletlerden al nan vergiler, Anadolu Selçuklu Devleti nin gelirlerinin bir bölümünü olußturmaktayd. Selçuklular, Sultan I. Mesud zaman nda, bir Bizans liman kenti olan Antalya dan bile vergi almaktayd lar. Ayr ca 12. yüzy l n ikinci yar s nda Bizans daki vergi toplama ißlerinde haks zl klar yap lmas ve bu s rada Anadolu Selçuklu sultan n n egemenli i alt na girenleri vergiden muaf tutaca n bildirmesi, s n rlarda oturan pek çok köylünün Türk topraklar na geçmesine yol açm ßt r. Sultan II. K l ç Arslan, babas Sultan I. Mesud un baßlatt imar faaliyetlerini devam ettirerek Aksaray kentini yeniden kurup buray askeri bir üs haline getirmiß; camiler, medreseler, kervansaraylar ve pazarlar yapt rm ß, Azerbaycan dan savaßç lar, bilginler ve tüccarlar getirterek buraya yerleßtirmißtir. 2. Anadolu da Ticari Hayatõn Can Damarõ : Kervansaraylar Selçuklular zaman nda Anadolu yu baßtan baßa kußatacak olan ve ticari yönden büyük önem taß yan kervansaraylar n yap m da II. K l ç Arslan ile baßlar. Günümüzde Anadolu da bilinen en eski kervansaray Sultan II. K l ç Arslan taraf ndan yapt r lm ßt r (4. belge). Selçuklu sultanlar ve ileri gelen devlet adamlar taraf ndan ticaret yollar üzerinde yaklaß k km lik aral klarla yapt r lan kervansaraylar, tarihsel yollar n önemini gösteren canl belgelerdir. II. K l ç Arslan n yan s ra, I. G yaseddin Keyhüsrev, I. zzeddin Keykâvus ve I. Alâeddin Keykubâd gibi ekonomik yaßam canland rmaya özen gösteren Selçuklu sultanlar ticaret yollar nda güvenli i sa lamak amac yla kervansaraylar yapt rd lar. Kaynak: Yap Kredi Bankas Koleksiyonu, Envanter no Anadolu Selçuklular na ait en eski para. Sultan I. Mesud un kestirdi i bak r sikke. Ortaça da zengin ticari mallarla yola ç kan kervanlar, çapulcu ve soyguncular n sald r lar ndan emin olmad kça buna girißmekten çekiniyorlard. ßte Anadolu Selçuklu kervansaraylar böyle bir endiße ve ihtiyaçtan do mußtur. En önemli kervansaraylar, Anadolu yu do u - bat ve kuzey - güney yönünde geçen iki büyük uluslararas ticaret yolu üzerinde bulunmaktad r. Kervansaraylar n, yol güvenli inin sa lanmas n n d ß nda ikinci amac ise, kafilelerin konaklad klar yerlerde her türlü ihtiyaçlar n temin etmekti. 146

9 2 Selçuklularda Tarõmsal Üretim Akdeniz, Orta Anadolu ve Do u Anadolu bölgeleri Anadolu Selçuklular n n tar msal üretiminde önemli bir yer ißgal ediyordu. Özellikle bu day, ülkenin baßta gelen ihraç ürünleri aras nda yer al yordu. 13. ve 14. yüzy lda Sivas tah l üretiminde ilk s ralar ißgal ediyordu. Bu dönemde Denizli civar nda iyi cins pamuk, baz yörelerde de pirinç üretimi yap lmaktayd. Ayr ca ßeker kam ß ndan elde edilen ßekerin de ihraç mallar aras nda yer ald söylenmektedir. Anadolu da hayvanc l k oldukça yayg nd. At k ymetli bir ihraç mal idi. Fakat s r, koyun ve keçi daha yayg n olarak yetißtirilirdi. Bu hayvanlar çeßitli ülkelere canl olarak ihraç edildi i gibi deri, yün ve tiftikleri de ißlenerek ya da hammadde olarak sat l rd. Foto raf: E. Merçil Arßivi. 3 Hunat Hatun Külliyesi: Cami, medrese, türbe ve hamamdan olußan yap, Anadolu Selçuklular n n ilk külliyesi olmas aç s ndan önemlidir. Do u kap s ndaki yaz tta, tümüyle taßtan olan yap y 1238 de Mahperi Hunat Hatun un yapt rd belirtilmektedir. Foto raf: E. Merçil Arßivi. 4 Sultanhan (Aksaray - Konya). Selçuklu portallerinde, Sultanhan n iç portalinde oldu u gibi çeßitli rozetler aras nda içi bal kl rozet de görülür. Rozetler genellikle gezegenleri simgelemekteydi. Bu simgeler Selçuklular n astrolojiye verdi i önemi göstermekteydi. 5 Hunat Hatun Türbesi nin giriß kap s üzerinden bir ayr nt. 147

10 Coğ rafyacõ nõn Sözlüğ ü *Şadõrvan: Genellikle cami avlular nda bulunan, üzeri kubbeli ya da aç k havuz. *Vakõf: Bir hizmetin sürekli olarak yap labilmesi amac yla, bir kimse taraf ndan belli koßullarla ve resmi yoldan ayr lan mülk ya da para. Kervansaraylar içinde yatakhane, aßevi, erzak ambarlar, ticari eßyan n konuldu u depolar, ah r ve samanl klar, mescitler, hamamlar, ßad rvanlar*, eczaneler, ayakkab tamir atölyeleri ve nalbantlar vard. Kervansaraylar n masraflar ise vak flar* taraf ndan karß lanmaktayd. Selçuklular döneminde Anadolu da yaklaß k 134 kervansaray inßa edilmißtir. Kent ve kasabalarda ticaret kafilelerinin ihtiyaçlar n karß lamak üzere ayr ca hanlar yap lm ßt. Bunlar özel olarak inßa edilmiß ücretli yerlerdi. Anadolu Selçuklular n n önemli kentlerinden Sivas ta 24 han vard. Sultan I. G yaseddin Keyhüsrev zaman nda Anadolu Selçuklu Devleti nin s n rlar denizlere kadar dayand. Selçuklular art k uluslararas ticaret yollar n n önemini kavrad klar için askeri seferlerini buna göre düzenlemeye baßlad lar. Latinlerin stanbul u ißgali (1204) ve buradan Karadeniz Bölgesine kaçan Bizans hanedan ailesine mensup Komnenoslar n Karadeniz sahillerini tamamen kendi egemenlikleri alt na alma amaçlar nedeniyle transit ticaret yollar nda güvenlik kalmam ßt. Sultan I. G yaseddin Keyhüsrev Karadeniz seferine ç karak Komnenoslar yendi ve ticaret yollar nda güvenli i sa lad. Daha sonra da önemli bir ithalat ve ticaret merkezi olan Antalya y ele geçirdi. Böylece Selçuklular Akdeniz de önemli bir ithalat ve ihracat liman na kavußtular. I. G yaseddin Keyhüsrev baz ticari vergileri kald rd ve K br sl Latinler ile bir ticaret anlaßmas yapt. 3. Ticarette Teşvik ve Himaye Politikalarõ Haçl seferleri s ras nda tahrip edilen Maraß kenti bu dönemde yeniden imar edildi. Sultan, kardeßi Gevher Hatun un vasiyeti üzerine Kayseri de Þifaiyye ve G yasiyye ad yla bir hastane ve t p fakültesi yapt rd (1205). Yollarda zarara u rayan tüccar n mallar n devlet hazinesinden tazmin ettirmesi, ticareti teßvik ve himaye bak m ndan önem taß r. I. G yaseddin Keyhüsrev in ölümünden sonra yerine geçen o lu I. zzeddin Keykâvus da ticarete büyük önem verdi. K br s Kral Hugue ile bir anlaßma imzalayarak Avrupal tüccarlar n K br s üzerinden Anadolu ya gelmelerini sa lad. Venediklilerle de ayn amaçla bir ticari anlaßma yapt. Daha sonra Karadeniz ticaret yollar n n güvenli ini sa lamak için 1214 te Sinop kentini ele geçirdi. Hemen ard ndan da bu kenti iskân ettirdi. Burada büyük bir imar faaliyeti baßlatt rarak medrese ve cami yapt rd, kale surlar n tamir ettirdi. Böylece Sinop, Trabzon a rakip bir ticaret liman haline getirildi. zledi i politika ile Anadolu Selçuklular n dünyaya ve denizlere açan sahil ve limanlara kavußturdu. Onun yerine geçen kardeßi I. Alâeddin Keykubâd döneminde Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini yaßad. Mo ol istilas n n en tehlikeli oldu u bir dönemde tahta ç kan I. Alâeddin Keykubâd, onlara karß gerekli önlemleri ald. Bu dönemde uluslararas ticaret büyük bir gelißme gösterdi. Yollarda güvenli i sa laman n yan s ra olas soygunlara karß tüccarlar n mallar devlet taraf ndan sigorta ettirilirdi. Sultan I. Alâeddin Keykubâd 1221 de Antalya Körfezi nin do usundaki Kaloronos Kalesini ele geçirdi ve buraya Alâiye (Alanya) ad n verdi. Bu dönemden sonra Alâiye Selçuklu sultanlar n n k ßl k merkezi haline geldi. Kaynak: G. Öney, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatlar, ß Bankas Yay nlar, Beyßehir Kubadabad Saray ndan siren figürlü çini. Sultan I. Alâeddin Keykubâd n 1237 de Kayseri de ölümü üzerine yerine o lu II. G yâseddin Keyhüsrev geçti y l nda Mo ollar a karß Köseda da u ran lan a r yenilgi, Anadolu Selçuklu tarihinin dönüm noktas oldu (2. belge). Bu tarihten sonra Anadolu Selçuklular Mo ollar n ( lhanl lar) egemenli i alt na girdi. Mo ollar Anadolu yu buraya atad klar valiler arac l yla yönetmeye baßlad lar. Selçuklu hükümdarlar n da Mo ollar seçiyordu. 148

11 Lesbos Abydos Poimanenon Constantinople Cyzicus Pergamum Apollonia Nicomedia Nicaea Heraclea Dorylaeum (C.1180) Kotaion (C.1182) Amastris (Samastro) Rhodes Patara Alâiye (1204?) Kaynak: D.E. Pitcher, Osmanl mparatorlu u nun Tarihsel Co rafyas, Yap Kredi Yay nlar, R. Sangarise Adalia ( ) Divrik (C.1197) Gerede Bolu Ankara (C.1143) Lârende Ereğli Gangra Phocaea Amorium Panasion Akroinon Smyrna Sardis (C.1182) Polybotos Clazomenai Philadelphia Myriokephalon Samos Ephesus Antioch Apamea Philomelion Aksaray Sozopolis R. Meander Laodicea Sublaion Iconium Niğde (Denizli) Khonal (Konya) (C.1084) Bor I s a Kharadros Sibyla (1156-C.1217) u r Kastamoni i a Sinope (1214) A R M E N I A (vasal 1217) Tarsus Mamistra Selefke Osmancõk Çorum Pozantõ Bafra (C.1200) Amisos (Samsun) (C. 1197) Amasya R. Halys Kayseri Vahka C a n i k Tokat Sivas Tzamandos Darende Elbistan Behesni Maraş Kaysun Dulük Ayntâb Antioch Aleppo A Y Y Ü B İ D S T Niksar (Neocaesarea) Tall Bâshir (1217) R Divriği E Malatya (1190) Kâhta (1222) Samsat (vasal 1202) Edessa (1235/6) Harran Ragga (1235-6) Trebizond Gümüşhane Köse Dağõ Bayburd Colonea (1201) (Þebin-Karahisar) Alaşehir Erzincan (1225) Euphrates B Kemah (1225) I Z Çemişgezek (1222) Harput O N Erzurum (1201) Manzikert Ahlât (1234) Selçuklu toprağõ, yaklaşõk, 1100 Rumlarla çekişme konusu olan ve 1182 yõlõna kadar imparatorluğa katõlan topraklar Danişmendlilerle çekişme konusu olan ve 1180 yõlõna kadar imparatorluğa katõlan topraklar 1174 yõlõna kadar imparatorluğa katõlan Danişmendli toprağõ Sonraki fetihler, Anadolu Selçuklular n n genißleme süreci. İmparatorluğun sõnõrõ, 1243 Vasal devletlerin sõnõrõ, 1243 Dulûk Önceki Selçuklu mülkleri Eyalet başkentleri, Yüksekliği metre arasõnda olanlar Yüksekliği metrenin üzerinde olanlar 3 Konya, Mevlana Türbesi. Türbenin bulundu u yerin Selçuklular döneminde saray n gül bahçesi oldu u ve I. Alâeddin Keykubad taraf ndan Mevlana n n babas na arma an edildi i söylenmektedir. 149

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi.

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. Antik Kentlerimiz Süheyla Dinç P ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. ent arkaik devirden itibaren Frigya,

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

TARİH KÜLTÜR. a) Acheron Vadisi Ören Yeri

TARİH KÜLTÜR. a) Acheron Vadisi Ören Yeri TARİH Şimdiki Zonguldak şehir merkezi; Ereğli kazasına bağlı, deniz sahilinde Tahta İskelesi olan bir koydur. Tahta İskele çevresinde depolanan kerestelerin, buradan İstanbul a Haliç Tersanesine gönderildiği

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

mekan YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i SONBAHAR 2013 SAYI: 301 Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz

mekan YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i SONBAHAR 2013 SAYI: 301 Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz mekan SONBAHAR 2013 SAYI: 301 16 17 YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz Foto raf: Kamil Y lmaz GÜN BATIMINA YAKIN KADIKÖY DEN VAPURLA KARŞIYA GEÇERKEN

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi var. Proje Tan t m Neler Yapaca z? Proje, gençlerin,

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Dersi. Konu Yapılaşmanın Tarihsel Gelişimi ve Yapı Sınıflandırmaları. Öğr. Grv. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar Eylül-2007

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Dersi. Konu Yapılaşmanın Tarihsel Gelişimi ve Yapı Sınıflandırmaları. Öğr. Grv. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar Eylül-2007 YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Dersi Konu Yapılaşmanın Tarihsel Gelişimi ve Yapı Sınıflandırmaları Öğr. Grv. Cahit GÜRER Afyonkarahisar Eylül-2007 ÖZET Bu ders içeriği bakımından yapı bilimi ile ilgili çalışmaların

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI MEVS ML K TARIM LER N SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI YEN EH R/ÇARDAK ÖRNE BURSA TAB P ODASI USTOS 2010 BURSA TAB P ODASI 2 GÖZLEMLER: Bar ve Demokrasi Partisi l Ba kanl n ba vurusu üzerine, geçici

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI

URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI Urla-Karaburun-Çeşme yarımadası, Bozdağların sona erdiği Kemalpaşa (Nif) Dağı batısındaki kuzey-güney doğrultulu Menderes Ovası (Cuma

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası AVRUPA BİRLİĞİ Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası A -67- İkinci dünya savaşından sonra Avrupa'daki altı ülke sosyal, kültürel ve ekonomik birliği sağlamak

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var.

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var. Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var. Proje Tan t m Neler yapaca z? stanbullu çocuklar binlerce y ll k efsanevi bir geçmişe

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

KOLDAN ANJIYO YÖNTEMI YAYGINLASIYOR

KOLDAN ANJIYO YÖNTEMI YAYGINLASIYOR KOLDAN ANJIYO YÖNTEMI YAYGINLASIYOR Portal : www.haberahval.com İçeriği : Gündem Tarih : 15.03.2016 Adres : http://www.haberahval.com/koldan-anjiyo-yontemi-yayginlasiyor-16384/ Koldan anjiyo yöntemi yaygınlaşıyor

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı