Elektronik Harp Sistem Yaz l mlar. Electronic Warfare System Software

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektronik Harp Sistem Yaz l mlar. Electronic Warfare System Software"

Transkript

1

2 Elektronik Harp Sistem Yaz l mlar MiKES, yüksek performansl hava, kara ve deniz platformlar n n kritik elektronik harp görevlerini yerine getirmesinde kullan lan aktif ve pasif elektronik harp sistemleri için elektronik harp sistem yaz l mlar n gelifltirmektedir. Sürekli dalga ve yüksek PRF sinyallerin oldu u yo un ortamlarda anl k tehdit alg lama Yaz l m programlanabilirli i Farkl görevler için çoklu Görev Veri Dosyas deste i Grafiksel Kullan c Arayüzü, pilot sesli ikazlar Uçufl hatt nda programlanabilirlik Aktif ve pasif sistemlerin tam entegrasyonu Pasif sistem, - Radar tehdit uyar s ve Elektronik Destek Tedbir fonksiyonlar, - Tehdit radarlar ve yay n kayna lar alg lama, analiz, tan mlama ve görüntüleme, - Elektronik Karfl Tedbir Sistemi ile entegre ve birlikte çal flabilirlik, - Karfl Tedbir At c s arayüzü ve kontrolü, - H zl karfl tedbir uygulamas için gerçek zamanl ifllem, - Kapsaml Cihaz çi Test (C T), - Veri kay t ve sonradan oynatma özelli i. Aktif Sistem, - Belirlenen sinyalin cinsine ve parametrelerine göre, - Elektronik Karfl Tedbir uygulamas, - Gürültü, transponder ve tekrarlay c kar flt r c dalga formlar, - Kapsaml Cihaz çi Test (BIT) ve kendi kendine kalibrasyon, - Platform üstü aviyonikler ve di er elektronik harp sistemleri ile arayüz ve birlikte çal flabilirlik sa lamaktad r. Electronic Warfare System Software MiKES develops Electronic Warfare System Software for Passive and Active Electronic Warfare Systems for high performance airborne, land base and naval platforms to perform critical electronic warfare missions. Simultaneous threat detection in dense environment with continuous wave (CW) and high PRF signals Software programmability Multiple MDF support for different missions Graphical User Interface, pilot/operator audio alerts Flight line programmability Various Operating System Support Composed of fully integrated active and passive systems Passive system provides: - Radar threat warning and Electronic Support Measures functions, - Detection, analysis, identification and display of threat radars and emitters, - Integrated and interoperability with Electronic Countermeasure system, - Interface with and control of countermeasure dispenser, - Real time processing to allow fast response time, - Comprehensive built-in-test, - Built in data record and playback capability. Active system provides: - Automated Electronic Countermeasure response, - Electronic Countermeasure (ECM) output based on type and parameters of detected signals, - Noise, transponder and repeater jamming waveforms, - Comprehensive built-in-test and self-calibration, - Interface and interoperability with on-board avionics and other Electronic Warfare systems.

3 GVDÜ Görev Veri Dosyas Üreteci GVDÜ yaz l m, operasyonel ihtiyaçlar do rultusunda Elektronik Harp Sistem Yaz l mlar n n programlanabilmesine imkan veren Görev Veri Dosyas (GVD)'n oluflturur. GVDÜ, bir görev s ras nda karfl lafl labilecek tüm yay n kayna ve radar verilerinin idamesini bir veri taban nda sa lar. Operatör, görev öncesi görev bilgisayar na veya analiz ifllemciye yüklenen veri taban ndan tehdit radar bilgisini setler halinde oluflturur. Platform ve arayüz bilgileri ile gösterge tercihleri gibi veriler de GVD'ye dahil edilebilir. Yetenekler: Görev Veri Dosyas, yay n kayna ve platform ortam n n oluflturulmas Raporlama Çoklu kullan c özellli i stemci-sunucu mimarisi Güvenlik ve kullan c yönetimi Oluflturulan görev veri dosyalar frekans, PRI, PW ve tehdit yay n kayna modlar n n tarama elektronik de iflkenlerini içerir. Grafiksel Kullan c Arayüzü, operatörün tehdit veritaban n kolay idamesine imkan veren bir flekilde tasarlanm flt r. GVDÜ tehdit veritaban n n grafiksel kullan c arayüzünde tehdit tabanl tan mlama kullan lmaktad r. Her tehditin çeflitli yay n kaynaklar mevcuttur ve her bir yay n kayna belirli yay n kaynak modlar yla tan mlanmaktad r. MDFG Mission Data File Generator MDFG software generates MDF (Mission Data File) which enables programming of the EW System Software in accordance with the operational needs. MDFG provides the maintenance of the data of all known emitters or radars that could be encountered during a mission, in a database. Operator creates sets of threat radar information from database into binary files that are loaded to mission computer or analysis processor prior to mission. Other data like platform and interface information, display preferences etc. may also be included into the MDF. Capabilities: Platform Environment maintenance Emitter Library maintenance Mission Data File maintenance Report Generation Multi-user functionality Client-server architecture Security and user management Generated MDF files contain frequency, PRI, PW and scan electronic parameters of threat emitter modes. Graphical User Interface is designed to enable the operator to maintain the threat library easily. Threat based definition is used in the graphical user interface of MDFG threat database. Each threat has emitters and each emitter is defined by emitter modes.

4 GSVA Görev Sonras Veri Analizi Elektronik Harp Sistemleri, görev sonras nda analiz yapmak üzere radar tehditlerinin ve ortamdaki yay n kaynaklar n elektronik verilerini kaydeder. Oldukça zor bir görev olan kaydedilmifl görev verilerinden bilgi ç kartmak ifli, GSVA taraf ndan kolayl kla gerçeklefltirilebilmektedir. Ayr ca, GSVA, otomatik olarak yakalanmam fl yay n karakterlerini araflt rmak için kay t edilmifl verinin daha detayl analizini yapma kabiliyetine de sahiptir. GSVA, yer-görev analiz operatörüne üç temel fonksiyon sunar: Tablosal görüntüleme Grafiksel görüntüleme/analiz Görev s ras nda kaydedilen verilerin raporlanmas Bilinmeyen yay nlar n ve otomatik tan nanlar d fl nda kalan veriler için tekrar formatlanabilir, filtrelenebilir ve analiz edilebilir olan kay tl ham verinin, görüntülenmesi/analizi için çeflitli çizim ve grafiksel analiz seçenekleri mevcuttur. GSVA iste e ba l kay t özelli ine sahiptir. Modüler yap da tasarlanm fl ve uygulanm flt r. Görev kayd yapan her sistem için iste e göre düzenlenebilir. Sistem do rulama, analiz, operatör e itimi ve elektronik istihbarat amaçl kullan labilir. Yüksek bir ifllemci gücüne ihtiyaç duymad ndan, standart bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar ile çal flabilmektedir. PMDA Post Mission Data Analysis Electronic Warfare Systems record the electronic data of threat radars, emitters in the environment for later analysis. Extracting intelligence from recorded data of mission is a crucial task and it is accomplished by PMDA effectively. Moreover, PMDA has the capability for further detailed analysis of recorded data to search for emission characteristics that are not captured automatically. PMDA provides three main functional uses to the ground mission-analysis operator: Tabular display Graphical display / analysis Generating reports of the recorded data during the mission Several plot/graphical analysis options are available for display/analysis purposes on the recorded raw data. PMDA has optional recording capability. PMDA is designed and implemented to have a modular structure and can be customized for any system that has mission recording. PMDA may be used for system verification, analysis, operator training and Electronic Intelligence purposes. PMDA requires low-processing power so that it can be installed on a basic laptop or a standard stand-alone PC.

5 HY/GY Haf za Yükleyici/Geri Yükleyici MiKES, kullan c isteklerine uygun mobil teçhizatlar üretmek amac yla, tafl nabilir ekipmanlar için çeflitli mobil uygulamalar gelifltirmektedir. Platform üstündeki görev teçhizat na/teçhizat ndan afla da s ralanan verileri çift yönlü transfer etmek için kullan lan bir saha programlay c araçt r. - Elektronik Harp sistem yaz l m - Görev Veri Dosyas - Kay tl görev verileri - Ar za listesi - Di er bilgiler (ses, vb) Yaz l m, kullan m kolayl sa layan standart Windows Forms Controls kullan larak gerçeklefltirilmifltir. Çeflitli mobil iflletim sistemleri: Windows CE.NET ve Windows Mobile TM Örnek arayüzler: RS-232 Serial, 10/100 Mbit Ethernet, USB Sunucu/ stemci, PCMCIA MLU Memory Loader Unloader MiKES develops mobile applications for rugged handheld equipments to create customized mobile devices. MLU is field programmer tool that is used to transfer following data to/from the mission equipment installed on the platform. - EW System Software - MDF (Mission Data File) - Recorded Mission Data - Failure List - Other Information (Audio etc) The software is designed using standard Windows Forms Controls that enable ease of use. Various Mobile Operating Systems: Windows CE.NET and Windows Mobile Sample Interfaces: RS-232 serial, 10/100 Mbit Ethernet, USB Host/Client, PCMCIA AS Aviyonik Simülatörü Platformun aviyonik arayüzlerinin simülasyonunu sa lar. Aviyonik Simülatör taraf ndan seyrüsefer alt sistemi, R A, L A, F A, at m sistemi gibi çeflitli d fl aviyoniklerin simülasyonu yap labilir. Di er sistemlerle arayüz için MIL-STD1553, RS-422 gibi iletiflim protokolleri kullan l r. Yetenekleri: Arayüze sahip sistemlerin mesajlar n n simülasyonu ve test alt ndaki sistemin reaksiyonunun gösterilmesi Belirlenmifl seyrüsefer senaryolar n n simülasyonu ve test alt ndaki sisteme seyrüsefer verilerinin transferi Sistem durumunun (operasyon modu, hatalar, sistem kritik verileri ve her çeflit izlenen veri, vb) görüntülenmesi Arayüz kontrol (mod de iflimi, bafllang ç testleri, vb) seçenekleri AS ve test alt ndaki sistem aras ndaki (filtreleme seçenekleri mevcut olan) mesajlaflmay ve tutulan kay t mesajlar n n gösterilmesi Test alt ndaki sistemin davran fl ve performans n test etmek için kullan lan tüm arayüzler ve kontrolleri kapsayan senaryolar AS Avionics Simulator Avionics Simulator (AS) simulates the avionics interfaces of a platform. Various external avionics can be simulated by AS such as: Navigation Subsystem, RWR, LWR, MWS, Dispenser Systems, etc. AS uses bus and serial line protocols, such as MIL-STD-1553, RS-422 to interface with other systems. Capabilities: Simulation of interfacing systems' messages and display response of system under test Simulation of specified navigation scenarios and transfer of navigation data to system under test Display of system status (mode of operation, faults, system critical data and any monitoring data) MMI Control (change of modes, initiating tests etc.) options Display of messaging between AS & system under test (filtering options available) and logging messages Create / Save / Run scenarios involving all simulated interfaces and controls for testing the system under test's behavior and performance

6 SEHOS Say sal Elektronik Harp Ortam Simülatörü Harekat ortam ndaki platformdan yay lan sinyalleri alan al c sistem ve elektronik harp ortam n n simülasyonunu gerçeklefltirir. SEHOS, ham veri üreterek, sinyal iflleyicisine gönderir. Parametrik ve modüler bir yap ya sahip olan Say sal Elektronik Harp Ortam Simülatörü, Elektronik Harp sistemleri gelifltirme, test, analiz ve operatör e itiminde kullan labilir. SEHOS'nün tüm bu aflamalarda, bir RF simülatörüne ve sistem RF ön kat na duyulan ihtiyac ortadan kald rmas, kullan c ya maliyet ve zaman etkin bir çözüm sunar. Yetenekler: Elektronik Harp Ortam Simülasyonu - Güzergah veritaban oluflturma - Platform/Yay n kayna veritaban - Senaryo yaratma - Mobil platform tan m - Platformdaki yay n kayna tan m - Yay n kayna modu tan m - RF türü tan m - Tarama türü tan m - Darbe geniflli i/modülasyon türü tan m Görev Hava Platformu simülasyonu - Hava platformu almaç anten tan m - Sistem ve almaç de iflkenleri tan m - Almaç ve kontrolör simülasyonu Seyrüsefer verisi üretimi - Seyrüsefer veri simülasyonu kart entegrasyonu Ham veri üretimi - Karmafl k geometrik hesaplamalar - Diferansiyel gelifl zaman hesaplanmas - Darbe genli i ve kayb n hesaplanmas - Atmosferik kayb n hesaplanmas - Gelifl yönü ve aç s n n hesaplanmas - Görüfl alan ve darbe modülasyonunun hesaplanmas - Sürekli dalga için sinyal üretimi - Operatörün talep etti i analizler Uygulama ve senaryo yönetimi - Kullan c hesab yönetimi - Kullan c rolü tan m - Senaryo Listeleme/Filtreleme - Senaryonun do rulu unu kontrol etme - Senaryo Kopyalama/Saklama - Senaryo alma/gönderme - Ham veri dosyas n Açma/ nceleme - Tekli yay n kayna modu elektronik de iflkenleri önizleme DEWES Digital EW Environment Simulator DEWES simulates electronic warfare environment and a receiver system of which hardware and software components receive the emissions from emitters of platforms in the environment. DEWES creates raw data (list of PDWs - Pulse Descriptor Word) and sends it to signal processor. DEWES, having a parametric and modular structure, can be used in development, test, analysis and operator training of Electronic Warfare systems. In these phases, DEWES eliminates the need for an RF stimulator and RF front-end of the system that provides cost and schedule effective solutions. Capabilities: Simulates Electronic Warfare Environment - Route Library Maintenance - Platform / Emitter Library - Scenario Creation - Mobile Platform Definition - Emitter on Platform Definition - Emitter Mode Definition - RF Type Definition - Scan Type Definition - PRI Type Definition - PW / MOP Type Definition Simulates Mission Aircraft (A/C) - A/C Receiver Antenna Definition - System & Receiver Parameters Definition - Receiver & Controller Simulation Navigation Data Generation - Navigation Data Simulation Card Integration Raw Data Generation - Complex Geometric Calculations - DTOA Calculation - Pulse Amplitude & Loss Calculation - Atmospheric Loss Calculation - DOA & AOA Calculation - FOV Calculation - MOP Calculation - Signal Generation for CW - Operator Requested Analysis Application & Scenario Management - User Account Management - User Role Definition - List & Filter Scenarios - Copy & Save Scenario - Check Scenario Correctness - Import & Export Scenario - Open / Examine Raw Data File - Preview Single Emitter Mode Electronic Parameters

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

Uydu Al c lar / Set-Top Box Ürün Katalo u / Product Catalogue 2013-2014

Uydu Al c lar / Set-Top Box Ürün Katalo u / Product Catalogue 2013-2014 Uydu Al c lar / Set-Top Box Ürün Katalo u / Product Catalogue 2013-2014 çindekiler / Contents 02 Pandora / Pandora Slim 06 Machina 3D 12 Minix HD Serisi / Minix HD Series 14 Minix HD Combo 16 Minix HD

Detaylı

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10 Y l:1 Say :3 Haziran 2007 Otomasyon Sektör Gazetesi ISSN 1307-3591 Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi 23-24- 25 May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Enerji Endüstri Bina Güneş Enerjisi Ulaşım Hastane Used in the products that are a step further than their counterparts Represents

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2 Host Intrusion Prevention System (HIPS) H Bir HIPS ürününün mimarisi 2 BEYAZfiAPKA ost Intrusion Prevention System (HIPS), sunuculara ve istemcilere gelen tüm ataklar

Detaylı

Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi

Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi Open Journal Systems (OJS): a system of open source software for journal management

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

SAT Dolu Aks Testi. SAT Solid Axle Testing. Trenlerdeki dolu aksların testi için kullanılabilecek bir mobil sistem.

SAT Dolu Aks Testi. SAT Solid Axle Testing. Trenlerdeki dolu aksların testi için kullanılabilecek bir mobil sistem. SAT Dolu Aks Testi Trenlerdeki dolu aksların testi için kullanılabilecek bir mobil sistem. Mobil dolu aks test cihazı, dolu aksların mekanize edilmiş ultrasonik test işlemi için tasarlanmıştır. Testin

Detaylı

BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly. Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors

BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly. Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors çindekiler Contents 03 05 06 08 10 12 BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors Genel Müdür Mesaj Message

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

Experience The Future Today

Experience The Future Today Experience The Future Today Overview ROTAL. Com Ltd. was founded in 1983, and is a member of the MER group. As a dynamic and innovative company, Rotal provides products & solutions to the cable television

Detaylı

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO NART BİLİŞİM HİZMETLERİ ODTÜ TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:280 E Blok 2/A 06510 Çankaya, Ankara Telefon: + 90 (312)

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu Beyaz fiapka ya abone olmak için web formumuzu doldurabilirsiniz. www.beyazsapka.org BU SAYIDA Befl Güvenlik Mimarisi Hatas (2-3) Microsoft Forefront

Detaylı

www.smartgate.com.tr Bu Kap ya Ba lanacaks n z Gates to Connect www.smartgate.com.tr

www.smartgate.com.tr Bu Kap ya Ba lanacaks n z Gates to Connect www.smartgate.com.tr AKILLI GEÇ S STEM SMART PASS SYSTEM Bu Kap ya Ba lanacaks n z Gates to Connect Ankara Caddesi, Gümüş Plaza, No: 71, D:8 Bayraklı, İzmir, Turkey Tel: +90 (232) 461 02 70 pbx E-mail: bilgi@smartgate.com.tr

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü Türkiye Distribütörü Arifis Teknoloji Çözümleri Tic.Ltd.ti. Atatürk Mah. Sedef Cad. 31 Ada Residence A Blok Kat:16 D:66 34758 Ataflehir Kadıköy STANBUL Tel : +90 216 629 05 01 Fax : +90 216 629 04 94 info@arifis.com.tr

Detaylı

PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS

PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS Next&Nextstar olarak, sunmufl oldu umuz ürünlerde daima yenili i ve farkl l aramaktay z. Firmam z, sahip oldu u bu bak fl aç s ile marka bilinirlili i ve güvenirli

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

aat Sektöründe SAP Tuna Atmaca SAP Türkiye tuna.atmaca@sap.com 10 Haziran 2008

aat Sektöründe SAP Tuna Atmaca SAP Türkiye tuna.atmaca@sap.com 10 Haziran 2008 aat Sektöründe SAP Tuna Atmaca SAP Türkiye tuna.atmaca@sap.com 10 Haziran 2008 Gündem SAP Kurumsal Profil aat Sektörü için SAP Çözümleri Referanslar ve Kazan mlar SAP CONFIDENTIAL - Page 2 For [Company

Detaylı

htiyaç Duydu unuz Herfley

htiyaç Duydu unuz Herfley Daha Fazla Daha yi Daha Kolay Güvenlik Yeni Nesil Güvenlik Çözümleri ile htiyaç Duydu unuz Herfley Application Control Sosyal a lar, video paylafl m siteleri ve benzeri di er web uygulamalar ifl araçlar

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

SOLAR & LED. Sun is Our Energy. "Artık Elektriğiniz Güneşten" "Now, Your Electricity Is from the Sun"

SOLAR & LED. Sun is Our Energy. Artık Elektriğiniz Güneşten Now, Your Electricity Is from the Sun SOLAR & LED Sun is Our Energy "Artık Elektriğiniz Güneşten" "Now, Your Electricity Is from the Sun" Introduction Önsöz Hizmark Group is established in 2004 to operate on Alternative Energy and Energy Efficiency

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı