Mobil Uygulama Yazılımlarında Yazılım Metriklerinin Kullanılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mobil Uygulama Yazılımlarında Yazılım Metriklerinin Kullanılması"

Transkript

1 Mobil Uygulama Yazılımlarında Yazılım Metriklerinin Kullanılması Using Software Metrics in Mobile Applications Software Dr. Aziz Can Yücetürk Vodafone IT Hizmetleri A.Ş. İstanbul Mehmet Ali Bektaş Vodafone IT Hizmetleri A.Ş. İstanbul Dr. Kamil Murat Ekşioğlu Vodafone IT Hizmetleri A.Ş. İstanbul Özet Yazılım ölçümü, geliştirilen yazılımların belli bir olgunluk seviyesine ulaşması için kullanılan bir yazılım mühendisliği metodolojisidir. Bu yöntem içinde, yazılım bileşenlerinin veya yazılım sürecinin belirli bir özelliği ne miktarda gösterdiğini nicel olarak belirlemek için yazılım metrikleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, mobil uygulama yazılımlarının geliştirilmesinde kullanılan bazı yazılım metrikleri ve bu metriklerden elde edilen uygulamalı sonuçlar tartışılmaktadır. Abstract Software measurement is a software engineering methodology, the purpose of which is that the developed software reaches a maturity level. Software metrics are used in this method, to determine quantitatively how much a software component or a software process meets a definite specification. In this study, we considered some software metrics and their practical results that are used in mobile application software development. 1. Giriş Diğer bilim dallarında nicel ölçüm yöntemlerinin başarı ile kullanımı, bilgisayar bilimleri ve bilgisayar yazılımı ile uğraşanları da bu konuya yönlendirmiş ve benzer ölçüm yaklaşımlarının yazılım geliştirmede de kullanılması konusunda yoğun çalışmalar yapılmıştır. Tom DeMarco Ölçülemeyen şeylerin kontrol de edilemeyeceğini belirtmektedir [1]. Ölçüm, en genel anlamıyla, sayıların nesne veya olaylara belli kurallara uygun olarak atanması şeklinde tanımlanmaktadır. Yazılım metrikleri, yazılımcılara geliştirdikleri programlar hakkında geribildirim vermek üzere kullanılmaktadır. Metrik, doğrudan ölçülebilen veya yapılan ölçümlere göre hesaplanan değerlere verilen isimdir. Yazılım metrikleri, yeniden ölçeklendirmenin (refactoring) ne zaman yapılması gerektiği hakkında yönlendirme yaptığı gibi, aynı zamanda geliştirme aşamasında kodlamadaki ilerlemelerin ölçümü için de bilgi sağlamaktadır. Doğru yazılım metrikleri, yazılım geliştirme yaklaşımını, nicelik, verimlilik, zamanlama, efor ve güvenilirlik gibi özellikler ile beraber pazarhedefli bir süreç olarak sağlamayı amaçlamaktadır [2]. En yaygın olarak kullanılan yazılım metrikleri: kod satır sayısı, çevrimsel karmaşıklık (cyclomatic complexity), hata yoğunluğu (her bir kod satırı için hata sayısı), fonksiyon noktası analizi, birim test kod kapsama, sınıf ve arayüz sayısı, bağıntı (cohesion) ve eşleme (coupling) şeklinde sıralanabilir. 2. Yazılım Metrikleri için Kullanılan Temel Teknikler IEEE nin 1061 Standardı yazılım kalitesi için metriklerin geliştirilmesi amacıyla kullanılan metodolojileri tanımlamaktadır [3]. Bu standarda göre yazılım metriği bir ölçüm fonksiyonu olup girdileri yazılım verileri, çıktıları yazılım kalitesini etkileyen özelliklere ait sayısal değerlerdir. IEEE 1061 Standardı nın metriklerin doğrulanması için tanımladığı çeşitli kriterler bulunmaktadır: Korelasyon (Correleation) Tutarlılık (Consistency) İzleme (Tracking) Tahmin Edilebilirlik (Predictability) Ayrımcı Güç (Discriminative Power) Güvenilirlik (Reliability) Yazılım geliştiriciler yazılım ölçümlerini ve metrikleri üç temel amaca ulaşmak için kullanmaktadır [4]: 1. Yazılım süreçlerinin anlaşılması ve modellenmesi: Yazılım ölçümlerinin kullanılmasının en önemli nedenlerinden biri, yazılımın ve ilgili yazılım

2 süreçlerinin anlaşılması ve bu süreçler için modellerin tanımlanması ve süreç parametreleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Süreçlere ait planlama, yönetim ve iyileştirme faaliyetleri, ancak yazılım geliştirme süreçlerinde ne yapıldığı ve nasıl yapıldığı bilindiği takdirde doğru olarak yapılabilmektedir. 2. Yazılım projelerinin yönetilmesi: Yazılım ölçümlerinin kullanılmasının diğer bir önemli nedeni, etkin bir yazılım proje yönetiminin yapılabilmesi ve daha doğru yönetimsel kararların alınması için gerekli bilginin sağlanmasıdır. Bu bilgi ile, maliyet veya zaman planı gibi yazılım projesine ait bileşenlerin planlanması ve tahmin edilmesi, beklenen proje sonuçlarının takip edilmesi ve daha sonraki projelerde kullanılmak üzere projedeki organizasyonel modellerin doğrulanması yapılabilmektedir. 3. Yazılım süreçlerinde iyileştirme yapılması: Yazılım geliştiricilerin değişmez hedeflerinden birisi de, sunulan ürün ve servislerdeki kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesidir. Yazılım ölçümlerinin ve metriklerinin kullanımı, süreçlerinin kalitesinin ölçülmesi ve değişimin gözlenebilmesi açısından süreç iyileştirmenin en önemli araçlarından biri olmaktadır. 3. Mobil Uygulama Yazılımlarında Kullanılan Bazı Yazılım Metrikleri Vodafone IT Hizmetleri A.Ş., mobil operatörlere yönelik olarak yazılım tabanlı yeni teknolojiler geliştirmekte ve iletişim ve mobil internetin hızla gelişmekte olan alanlarında şebeke, yazılım ve donanımdan bağımsız çözüm, uygulama ve servisler sunmaktadır. Vodafone IT nin geliştirdiği ürünler, Yeni Nesil Akıllı Şebeke (IN) Çözümleri, Mesajlaşma Çözümleri, Katma Değerli Servis Çözümleri ve Lokasyon Bazlı Servis Çözümleri olmak üzere dört ana kategoride toplanmakta olup, ürün portföyünde 30 un üzerinde ürün bulunmaktadır. Yazılım kalitesini artırmak ve yazılım geliştirme süreçlerini iyileştirmek amacıyla Vodafone IT tarafından geliştirilen yazılımlar üzerinde çeşitli metrikler uygulanmaktadır. Metriklerin seçimi aşamasında, ölçümlerin doğrudan yazılım geliştirme sürecinde kullanılabilme özelliğine ve uygulama kolaylığına (ölçüm alma ve ölçüm kriterine uygun değişiklikler yapabilme) öncelik verilmiş, ayrıca Java da iş mantığının kodlandığı temel birim olan metot seviyesinde ölçülebilecek metrikler seçilmiştir. Bu metriklerin uygulanması aşamasında veri toplama ve veri analizi amacıyla çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Ölçüm aracı olarak, açık kaynak kodlu Metrics-Plugin seçilmiştir. Ayrıca CVS kayıtlarının incelenmesiyle metot ya da sınıf (metot dışı satırlar) düzeyinde gerçekleşen değişiklik sayılarının raporlanması için şirket içinde geliştirilmiş olan CVS-Reporter yazılımı kullanılmaktadır. Metrics- Plugin ve CVS-Reporter yazılımlarının XML formatındaki raporlarının bütünleştirilip aradaki ilişkilerin bulunması için bir Ölçüm-Analiz yazılımı geliştirilmiştir. Yapılan metrik değerlendirmeleri bu üç araç kullanılarak yerine getirilmektedir. Vodafone IT de kullanılan metrikler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: 1) Metot Kod Satırı Sayısı (MLOC-Method Lines of Code): Metot Kod Satırı Sayısı, boşluklar ve commentler haricinde belirtilen metot içindeki kod satırı sayısını ölçmektedir. Diğer metriklere göre daha basit bir metrik gibi görünmekle beraber, bir program parçasının geliştirilmesi için harcanan eforu ölçmek veya tahminlemek için, geliştirme sürecinin verimliliğini ve kod karmaşıklığını göstermek için kullanılır. 2) Çevrimsel Karmaşıklık (CC-Cyclomatic Complexity): Çevrimsel Karmaşıklık, kodun yapısal karmaşıklığını kod üzerindeki doğrusal bağımsız dallanmaların sayısı üzerinden ölçen bir metrik olup, McCabe tarafından geliştirilmiştir [5]. Kod üzerindeki if, while, do-while, for blokları gibi akış kontrolleri ve karar noktaları temel alınarak hesaplanır. Bu dallanmaların artması, karmaşıklığın artması ve kodun idaresinin zorlaşması anlamına gelmektedir. Karmaşık ve idaresi güç kodlar hataların gizlenmesini kolaylaştırdığı için hata potansiyelini artırıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca yüksek Çevrimsel Karmaşıklık değerine sahip metotlarda, bütün dalları kapsayacak sayıda birim test (Unit Test) yazılması pratikte çok zor hale gelmektedir. 3) İçiçe Yuvalanmış Blok Derinliği (NBD-Nested Block Depth): İçiçe Yuvalanmış Blok Derinliği, Çevrimsel Karmaşıklık gibi kod karmaşıklığının ölçümü için kullanılmaktadır. Ancak kod üzerindeki if, while, dowhile, for gibi blokların tamamını değil, sadece içiçe yuvalanmış olanların maksimum derinliğini sayısal olarak ölçmek için kullanılır. Bu ölçüm değerinin yüksek olması, aynı anda düşünülmesi gereken koşul sayısını artırdığı için, yazılımcıların kod üzerindeki kontrolünü azaltmakta ve mevcut hataların gözden kaçırılmasına sebep olmaktadır. 4) Parametre Sayısı (NOP-Number of Parameters): Bir metoda ait parametre sayısını ölçmek için kullanılır. Fazla sayıda parametrenin olması metodun fazla sorumluluk üstlendiğini gösterebilir. Çok fazla parametre gönderilmesi yerine bu paramatrelerin gruplandırılarak sınıflar içinde kapsüllenmesi sağlanmalıdır. Böylece verinin uygunluğu gibi çeşitli kontroller de bu sınıflar içinde yapılabilir. Aksi durumda bu tür kontrollerin metot içinde yapılması kod karmaşıklığını artırabilir.

3 4. Elde Edilen Pratik Sonuçlar Bu bölümde, üçüncü bölümde söz konusu olan ve kısaca MLOC, CC, NBD ve NOP olarak ifade edilen metriklerin, sekiz ayrı mobil uygulama geliştirme projesinde( ) elde edilen ölçüm sonuçları irdelenecektir. Ölçümler, projelerde kodlama bittikten sonra kodlarda yapılan değişiklik/güncelleme sayıları ile ilişkilendirilmiştir. Yapılan değişik/güncellemelerin farklı sebepleri bulunmaktadır: Hataların düzeltilmesi amacıyla yapılan değişiklikler, Ölçeklendirme (refactoring) amacıyla yapılan değişiklikler, Yeni özellik (new feature) eklenmesi amacıyla yapılan değişiklikler, Kod üzerinde iyileştirme (improvement) yapılması amacıyla yapılan değişiklikler. Yapılan değişiklik sayısının fazla olması yazılım geliştirmede istenmeyen bir durum olup [6], bu ölçütlerin düşük çıkması yazılımın kalitesini göstermektedir. Sekiz ayrı yazılım geliştirme projesinde elde edilen -Değişiklik Sayısı grafikleri sırasıyla Şekil 1-Şekil 8 de verilmiştir. Ayrıca her bir grafiğin altında, yapılan değişiklik sayılarının kaç metot üzerinde ortaya çıktığı da (x ekseninde belirtilen değişiklik sayılarının altında) sayısal olarak verilmiştir. Grafiklerdeki metrik değerleri bu metotlardan elde edilen ortalama değerleri göstermektedir. Verilen grafiklerdeki değerlerin birörnek (uniform) olması için MLOC değerinin 1/5 i alınmıştır. Ayrıca belli bir değişiklik sayısına sahip bir tek metodun olduğu durumlarda ilgili metot (ortalamalar için yüksek sapmalar oluşturduğu için) değerlendirme dışı bırakılmıştır. Metot Şekil 1: Proje-1 Metrik Değeri-Değişiklik Sayısı Grafiği Proje isimleri ticari sebeplerle açıklanmamıştır.

4 6,00 2,00 Metot Şekil 2: Proje-2 Metrik Değeri-Değişiklik Sayısı Grafiği 25, ,00 1 5, Metot Şekil 5: Proje-5 Metrik Değeri-Değişiklik Sayısı Grafiği 6,00 2, Metot Şekil 3: Proje-3 Metrik Değeri-Değişiklik Sayısı Grafiği Metot Şekil 6: Proje-6 Metrik Değeri-Değişiklik Sayısı Grafiği Metot Metot Şekil 4: Proje-4 Metrik Değeri-Değişiklik Sayısı Grafiği Şekil 7: Proje-7 Metrik Değeri-Değişiklik Sayısı Grafiği

5 6,00 2,00 Metot Şekil 8: Proje-8 Metrik Değeri-Değişiklik Sayısı Grafiği Şekil 9 da ise tüm projelerin ortalamaları tek bir grafikte birleştirilerek, şirket genelindeki metrik değerleri ortalaması grafiksel olarak gösterilmiştir Metot Şekil 9: Tüm Projelere ait Metrik Değeri-Değişiklik Sayısı Grafiği 5. Tartışma ve Sonuçlar Elde edilen pratik sonuçlar incelendiği zaman, metriklerin kullanımının yazılım geliştirme süreci açısından genel anlamda tutarlı ve yönlendirici değerler verdiği görülmektedir. Yapılan çalışma, mobil uygulama yazılımlarında yapılan ölçümleri göstermekle beraber, elde edilen sonuçlar genel uygulama yazılımlarında elde edilen sonuçlar ile paralellik göstermektedir. Elde edilen sonuçlar ile mobil uygulamalara özgü karakteristikler arasında bir korelasyon belirlenmemiştir. Ölçüm yapılan 4 metrikten 3 tanesi daha tutarlı bir doğrusallık sergilerken, NOP a (Parametre Sayısı) ait grafikler inişli çıkışlı bir seyir göstermektedir. Buradan çıkarılacak sonuç, NOP metriğinin yazılım kalitesini belirleyici etkisinin diğer metriklere göre daha az olduğudur. Proje sonuçlarına ait grafiklerlerde (Şekil 1-8), metrik değerlerinin artması ile, projelerde yapılan değişiklik sayılarının da doğrusal olarak arttığı görülmektedir. Bu genel bir sonuç olmakla beraber, bazı durumlarda değişiklik sayılarındaki artışa rağmen, metrik değerlerinde doğrusallıktan bazı sapmalar olduğu görülmektedir. Örneğin Proje-3 ve Proje-4 deki 5 değişiklik sayısı için bazı metrik değerlerinde yerel düşüşler görülmektedir. Bunun sebebi, bu noktalardaki değişiklik sayılarından etkilenen metot sayısının azalmasıdır (5 er değişiklik yapılan sadece 2 şer metot bulunmaktadır). Metot sayısının bu kadar düşmesi metrik ortalamalarında sapmalara neden olabilmektedir. Şekil 9 da bütün projelere ait şirket genelindeki ortalamalara bakıldığı zaman, tek tek projelerde elde edilen metrik değerlere bağlı değişiklik sayılarındaki artış eğilimi nin genel grafiğe de yansıdığı görülmektedir. Ancak sekiz değişiklik yapılmış metotlara sahip tek bir proje bulunduğu için, bu noktada grafik genel eğilimden sapma göstermiştir. Metrik değerleri ile değişiklik sayıları arasındaki ilişki analiz edildiğinde, metrik ölçüm değerleri yüksek olan metotların hem hata yapmaya daha yatkın özellikler taşıdığı, hem de bakım maliyetlerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Bertrand Meyer, açık-kapalı teorisi ile yazılım varlıklarının (sınıflar, modüller, fonksiyonlar, vs.) genişlemeye açık, ancak değişime kapalı olmaları gerektiğini belirtmektedir [7]. Buna göre değişiklik sayılarının az olması, yazılımın kararlılığını (stability) göstermekte, negatif etkilere karşı dirençli ve uzun ömürlü bir yazılım olduğunun kanıtı olmaktadır. Bu çalışmanın devamında, kullanılanlardan farklı metrikler ile ölçümler yapılarak, diğer metriklerin yazılım kalitesine etkilerinin belirlenmesi, metriklerin birbirleri ile çapraz ilişkileri irdelenerek aralarındaki korelasyon belirlenmesi, metrik sonuçları temel alınarak yapılacak istatistiksel analizler ile yazılım kalitesini en yüksek seviyede tutabilecek ölçüt ve eşik değerlerinin belirlenmesi,

6 metriklerin, yazılımların hata potansiyeline ait birer gösterge olarak kullanılması ile, belli projelerden elde edilen metrik değerleri ile, benzer projelerin hata potansiyellerinin belirlenmesi, mümkün olabilecektir. 6. Kaynaklar [1] DeMarco, T., Controlling Software Projects: Management, Measurement and Estimation, Prentice Hall PTR, ISBN , [2] Putnam, L.H., Myers, W., Five Core Metrics, Dorset House Publishing, New York, ISBN , [3] IEEE, IEEE Std , Standard for a Software Quality Metrics Methodology, revision., Piscataway, NJ,: IEEE Standards Dept., [4] Software Measurement Guidebook, Software Engineering Laboratory Series, Revision 1, SEL , June [5] McCabe, T., A Complexity Measure, IEEE Transactions on Software Engineering, 1976, 2, [6] Grosser, D., Sahraoui, H.A., Valtchev, P., An analogybased approach for predicting design stability of Java classes, Proceedings of the Ninth International Software Metrics Symposium (METRICS 03), [7] Meyer, B., Object Oriented Software Construction, Prentice Hall, 1988, p 23.

Ölçümlemeli Test Platformu

Ölçümlemeli Test Platformu Ölçümlemeli Test Platformu Tuncay Şentürk, İsmail Aydemir, Barış Eker Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul tuncay.senturk@mkk.com.tr, ismail.aydemir@mkk.com.tr, baris.eker@mkk.com.tr Özet. Kaliteli yazılım,

Detaylı

Kodlardaki Kötü Kokuları Tespit Etme Yöntemleri ve Algoritma Analizi

Kodlardaki Kötü Kokuları Tespit Etme Yöntemleri ve Algoritma Analizi Kodlardaki Kötü Kokuları Tespit Etme Yöntemleri ve Algoritma Analizi Aylin Güzel 1, Özlem Aktaş 2 1,2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir aylin.guzel@ogr.deu.edu.tr, aktas.ozlem@deu.edu.tr

Detaylı

Yazılım Kalitesi ve İnsan Faktörü Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Yazılım Kalitesi ve İnsan Faktörü Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Yazılım Kalitesi ve İnsan Faktörü Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Mustafa SARI 1,2, Oya KALIPSIZ 2 1 Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Merkezi, TÜBİTAK BİLGEM, Gebze, Kocaeli e-posta:{ mustafa.sari@tubitak.gov.tr

Detaylı

Comparison of Secured Software Development Process Models Applications

Comparison of Secured Software Development Process Models Applications Güvenli Yazılım Geliştirme Süreç Modellerinin Karşılaştırılması Uygulamaları Comparison of Secured Software Development Process Models Applications Şeyda Ocak, Medine Yıldıztekin Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Öğr. Gör. İrfan MACİT Adana,2006 Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXX, Sayı/No., 0, pp. 55-86 KOBİ LERDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: SAKARYA İLİ I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE BİÇİMSEL YÖNTEMLERİN ROLÜ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE BİÇİMSEL YÖNTEMLERİN ROLÜ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:9 Sayı:18 Güz 2010 s. 1-29 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE BİÇİMSEL YÖNTEMLERİN ROLÜ Zeynep ALTAN 1 Geliş: 06/05/2010 Kabul: 08/11/2010

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

Bilgi Güvenliğinde Uygun Risk Analizi ve Yönetimi Yönteminin Seçimi İçin Bir Yaklaşım

Bilgi Güvenliğinde Uygun Risk Analizi ve Yönetimi Yönteminin Seçimi İçin Bir Yaklaşım Bilgi Güvenliğinde Uygun Risk Analizi ve Yönetimi Yönteminin Seçimi İçin Bir Yaklaşım F. Özden Aktaş İbrahim Soğukpınar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

AR-GE PROJELERĐ ĐÇĐN PROJE SONRASI ANALĐZ VE RĐSK YÖNETĐMĐ SÜREÇLERĐ 1

AR-GE PROJELERĐ ĐÇĐN PROJE SONRASI ANALĐZ VE RĐSK YÖNETĐMĐ SÜREÇLERĐ 1 AR-GE PROJELERĐ ĐÇĐN PROJE SONRASI ANALĐZ VE RĐSK YÖNETĐMĐ SÜREÇLERĐ 1 Gündüz Ulusoy gunduz@sabanciuniv.edu Sabancı Üniversitesi Orhanlı, Tuzla, Istanbul Sema Nur Altuğ Fayda TÜBĐTAK UEKAE Gebze, Kocaeli

Detaylı

KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA

KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA Emin GÜLLÜ* Yusuf ULCAY** Özet: Günümüzde hızlı bir gelişme sergileyen endüstriyel

Detaylı

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2 (2007) 57-80 Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi

Detaylı

Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ Yrd. Doç. Dr. Murat KİRACI

Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ Yrd. Doç. Dr. Murat KİRACI 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 45 SATIN ALMA SÜRECİNDE KONTROL TESTİ VE BİR NİTELİK ÖRNEKLEMESİ UYGULAMASI THE TEST OF CONTROL IN PURCHASING PROCESS CYCLE AND AN EXAMPLE OF AN

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Yazılım Mühendisliğinde Uygulama Geliştirmede Bir Çözüm:Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hazırlayan

Detaylı

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ 1 CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ A.Özgür DOĞRU, N.Necla ULUĞTEKİN İTÜ, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Böl., Kartografya ABD, 34469 Maslak- İstanbul, dogruahm@itu.edu.tr,

Detaylı

Yazılım Projelerinde Kazanılmış Değer Yönetimi Kullanımı

Yazılım Projelerinde Kazanılmış Değer Yönetimi Kullanımı Yazılım Projelerinde Kazanılmış Değer Yönetimi Kullanımı Pınar Efe 1, Onur Demirörs 2 1,2 Enformatik Enstitüsü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1 pinar.efe@gmail.com, 2 demirors@metu.edu.tr Özet.

Detaylı

Mermer Blok Kalitelerinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Belirlenmesi ÖZET

Mermer Blok Kalitelerinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Belirlenmesi ÖZET Mermer Blok Kalitelerinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Belirlenmesi Özgür Akkoyun 1 ve Z. Fuat Toprak 2 (1) Dicle Üniversitesi MMF Maden Mühendisliği Bölümü, 21280 Diyarbakir, Turkey oakkoyun@dicle.edu.tr

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa Mobil Uygulama Sistemlerinde Çevik Yazılım Geliştirme Metodunun İncelenmesi Investigation of Agile Software Development Method On Mobile Application Systems İsmail DURU, Erdem KÖSE, Oya KALIPSIZ Bilgisayar

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI

BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2010 CİLT 4 SAYI 3 (57-67) BİR ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNİN UYARLANMASI VE UYGULANMASI Kadir ÇAMOĞLU * Derya AKBAYIR Fatih YÜCALAR Selim BAYRAKLI Maltepe

Detaylı

BİLDİRİLER KİTABI. Editörler. Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08. 11-12 Eylül 2008

BİLDİRİLER KİTABI. Editörler. Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08. 11-12 Eylül 2008 BİLDİRİLER KİTABI Editörler Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08 11-12 Eylül 2008 Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir I 2.Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı Bildiriler

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ

FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: Sayı: Bahar 0 / s.65-78 FAKTÖR ANALİZİ İLE AĞIRLIKLANDIRARAK YETKİNLİK ENVANTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ Doç.Dr.Dicle

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı