GMDSS Kanun ve Yönetmelik Test Soruları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GMDSS Kanun ve Yönetmelik Test Soruları"

Transkript

1 GMDSS Kanun ve Yönetmelik Test Soruları Açıklama: Burada yer alan sorular,. GMDSS Telsiz Operatörlüğü sınavlarına katılacak adayların kendi Kanun ve Yönetmelik bilgilerini ölçebilmeleri amacıyla Ulusal kanunlar ve yönetmelikler ile GMDSS sınav yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kesinlikle sınav soruları değildir. Zaman zaman bu sorulara başka sorular da eklenerek soru sayısı arttırılacak ve sürekli olarak güncelleştirilecektir. Ayrıca müfredat programında ve sınav konularında değişmeler oldukça, bu değişmelere paralel olarak güncelliğini yitirmiş sorular çıkartılarak yerine yeni müfredata, kanunlara ve yönetmeliklere uygun sorular eklenecektir. Böylece de soruların güncelliği sağlanacaktır. Başarı dileklerimle Ekrem Ali SÜZEN S O R U L A R 1- Elektronik Haberleşme Kanunu'nun tarih ve sayısı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak yazılmıştır? A) 05 Nisan 1983 tarih ve 2813 sayılıdır, B) 06 Ekim 1983 tarih ve sayılıdır, C) 04 Haziran 2004 tarih ve sayılıdır, D) 05 Kasım 2008 tarih ve 5809 sayılıdır, E) 15 Ocak 2001 tarih ve 5070 sayılıdır. 2-Telsiz Operatör yeterlilikleri ve sınav yönetmeliğinin tanımlar maddesinde geçen "Sözleşme" neyi tanımlamaktadır? A) SOLAS, B) STCW, C) MARPOL, D) WRC, E) CEPT. 3-GMDSS kapsamı dışında olan deniz araçları için tanımlanmış olan en az bir VHF kıyı istasyonu tarafından kaplanan ve VHF DSC tehlike ve güvenlik frekansında sürekli nöbet tutulan deniz alanı, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) A1 deniz bölgesi, B) VHF Deniz bölgesi, C) Kısa mesafe,

2 D) Uzak mesafe, E) MF deniz bölgesi. 4-Elektronik Haberleşme Kanunu'nun amacı, elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi, ithâlâtçı ve imâlâtçı haklarının gözetilmesi, ülke gejnelinde hizmetlerin belli bir düzeyde tutulması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yeni yatırımların teşvik edilmesi ve bunlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Açıklama sizce doğru mudur? A) Doğru, B) Yanlış. 5-Spektrum yönetimi yönetmeliğinin amacı aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir? A) Spektrum plânlaması ve yönetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, B) Elektronik haberleşme kullanıcıları arasında rekabetin sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, C) Haberleşme kurallarının belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, D) Deniz, hava ve kara haberleşmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, E) Deniz haberleşmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek. 6- Telsiz Operatör Yeterlikleri ve sınav Yönetmeliğinin tarih ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 06 Ekim 1983 tarih ve sayılıdır, B) 04 Nisan 2008 tarih ve sayılıdır, C) 21 Mayıs 2006 tarih ve 2694 sayılıdır, D) 04 Haziran 2004 tarih ve sayılıdır. E) 06 Mayıs 2009 tarih ve sayılıdır. 7-Sağlık yardım taleplerinin karşılanması maksadıyla, ilk yardım tavsiyeleri ile birlikte, sağlık durumlarının takibi, değerlendirilmesini amaçlayan, sağlık hizmeti veren kuruluşlar, Türk Arama Kurtarm Yönetmeliğinde nasıl ifade edilmiştir? A)Ana Kurtarma Merkezi, B) Tele Sağlık Servisi, C) Ana Sağlık Servisi, D) Tele Sağlık Merkezi, E) Deniz Sağlık Servisi 8-Elektronik Haberleşme Kanunu'nunda "Cıhazın satış ve/veya tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cıhazın özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişilik" olarak aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? A) Kullanıcı, B) Đthalatçı,

3 C) Teknik servis, D)Dağıtıcı, E) Đmâlatçı. 9-Bakanlığın görev ve yetkilerinden biri de; olağanüstü hâl ve savaşta elektronik haberleşme hizmetlerini tarihli ve 2265 sayılı kanun hükümleri içinde plânlamak, gerekli işleri yapmak ve yaptırmaktır. A) Doğru, B) Yanlış. 10-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Hasberleşme Kanunu'nun 36 ve 39'ncu maddleri uygulanmaz? A) Đçişleri Bakanlığı, B) Gemiadamları sınav merkezi, C) Liman Başkanlığı, D) Türk Silâhlı Kuvvetleri, E) Maliye Bakanlığı. 11-WRC'nin anlamı nedir? A) Gemiadamları konferansı, B) Dünya Telekomünikasyon Merkezi, C) Dünya Radyo Konfferansı, D)Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Merkezi, E)Uluslar arası Telgraf ve Telefon Konferansı. 12-Telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesinin süresi, yenikenmesi, değişikliği ve iptâli ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede öngörülen telsiz cıhaz ve sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi, devri ve hizmet dışı bırakılmasında kullanıcıların tabi olacağı hususları belirlemektir Yukarıda amacı yazılı olan kanun/ yönetmelik, aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir? A) Spektrum yönetimi yönetmeliği, B) Telsiz Đşlemlerine Đlişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik, C)Elektronik haberleşme kanunu, D)Deniz ve hava bandı telsiz sistemlerinin kurulması, kullanılması hakkındaki yönetmelik, E) Elektronik imza kanunu. 13-Türk hava sahası, iç sular, kara suları ve açık denizlerde tehlike içinde bulunan hava ve deniz vasıtalarına ait arama ve kurtarma hizmetlerinin koordinasyonu, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Yukarıdaki açıklama sizce doğru mudur?

4 A) Doğru, B) Yanlış. 14-Elektronik Haberleşme Kanunu'nda, "Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik v diğer iletim sistemlerivasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması" şeklinde yapılan açıklama ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmıştır? A) Elektriksel haberleşme, B) Elektronik haberleşme, C) Uzak haberleşme, D) Genel Haberleşme, E) Radyokomünikasyon. 15-Elektronik Haberleşme Kanunu'nda "Kamu kullanımına açık elektronik haberleşme hizmetlerinin üzerinden yürütüldüğü, belirli noktalar arasında elektronik haberleşme sağlayan transmisyon alt yapısı ve anahtarlama elemanları da dahil olmak üzere erişim ve iletim sistemi" biçimnde yapılan açıklama ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmıştır? A) Ara bağlantı haberleşme şebekesi, B) Ana bağlantı haberleşme şebekesi, C) Telsiz haberleşme sistemi, D) Elektronik haberleşme sistemi, E) Aboneden aboneye haberleşme sistemi. 1- D, 6- D, 11-C, 2- B, 7- B, 12- B, 3- C, 8- D, 13- B, 4- B, 9- B, 14- B, 5- A, 10- D, 15- B. 16-Ulusulararası Telsiz Tüzüğü'nü tanımlayan kısaltma, aşağıdaki seçeneklerde yazılanlardan hangisidir? A) ITU/RR B) ITU/R C) RR, D) EAS,

5 E ) CCIT. 17-Spektrum yönetimi Yönetmeliği, radyo ve televizyon yayınlarında ilişkin ilgili kanunda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, spektrum yönetimi kapsamında temel ilke ve esasları, Milli frekans plânının hazırlanması ve güncellenmesini, frekans tahsisi ile ulusal ve uluslar arası koordinasyonu ve tescilini, tahsis edilen frekansların geri alınması ve yeniden tahsisi ile ilgili usul ve esasları kapsar. Yukarıdaki açıklama sizce doğru mudur? A) Doğru, B) Yanlış. 18-"Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen analog veya sayısal metin, resim, görüntü ve benzeri bilgi kümesi" açıklaması ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmıştır? A) Mesaj, B) Data, C) Veri, D) Đleti, E) Faks. 19-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan AKB, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Arama Kurtarma Bölgesi, B) Arama Kurtarma Birliği, C) Arama Kurtarma Bandı, D) Arama Kurtarma Birimi, E) Arama Kurtarma Balonu. 20- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan MHz frekans bandının kullanım amacı ve yeri, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Acil yardım ve emniyet (Kara - GMDSS), B) Arama kurtarma - Radar (Kara/Deniz), C) Tehlike ve acil yardım (Hava/Kara/Deniz), D) Arama kurtarma ve eğitim (Hava/Kara/Deniz), E) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz-GMDSS). 16- A 17- A

6 18- C 19- A 20- B 21-Elekronik haberleşme amacıyla kullanılan, frekansı khz ile. GHz arasında olan uluslararası düzenleme yapılması halinde. 'in üzerindeki frekanslar da dahil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığına spektrum denir. Noktalın yerlere aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yazılmalıdır? A) 9 khz GHz, B) khz, C) khz, D) KHz, E) khz. 22-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım Đzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine dair Yönetmelik, hangi tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir? A) , B) , C) , D) , E) Dar Band Doğrudan Yazmalı Telgraf tekniği, aşağıdaki seçeneklerde yazılı olanlardan hangisi ile gösterilirt? A) DSC, B) DBDY, C)SIMPO, D) EPIRB, E ) NBDP. 24-Spektrum yönetimi yönetmeliğinde yer alan CEPT kısaltması, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır? A)Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği, B) Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Đdareleri Genel Kurulu, C) Posta ve Telekomünikasyon Đdareleri Avrupa Konferansı, D) Avrupa Posta ve Telgraf Haberleşmeleri Genel Kurulu, E) Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreterliği.

7 25-Arama Kurtarma Bölgelerinde kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki arama kurratma çalışmalarının koordinatörü, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidr? A) Ulaştırma Bakanlığı, B) Denizcilik Müsteşarlığı, C) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, D) Kıyı Telsiz stasyonu, E) Sahil Güvenlik Komutanlığı. 21- A 22- C 23- E 24- C 25- E 26- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Hasberleşme Kanunu nun 36 ve 39 ncu maddleri uygulanmaz? A) Jandarma Genel Komutanlığı, B) Denizcilik Müsteşarlığı, C) Türk Telekomünikasyon AŞ. Genel Müdürlüğü, D) Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü E) Türk Hava Kurumu. 27- Her çeşit deniz ve hava bandı telsiz haberleşme sistemlerinin kurulması, kurdurulması, kullanım izinlerinin verilmesi, ruhsatlandırılması, deniz bandı telsiz haberleşme ve seyrüsefer cıhazlarına çağrı kod ve benzeri tahsis ve tescil işlemlerinin usul ve esasları ile tarifelerini düzenlemektir. Yukarıdaki açıklama, hangi yasa/yönrtmelik in amacını belirtmektedir? A) Elektronik Haberleşem Kanunu, B) Telsiz Kanunu, C) Spektrum yönetmeliği, D) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin, kurulması, Kullanım izinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılmas ile tarifelerinin düzenlenmesine dair yönetmelik, E) Telsiz Đşlemlerine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Yönetmelik. 28- Telsiz operatör yeterlik belgesinin 2 nci kez başkasına kullandırıldığının belirlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Yeterlik belgesi iptâl edilir, B) Yeterlik belgesi 1 yıl süre ile geçici olarak geri alınır,

8 C)Yeterlik belgesi 6 ay süre ile geçici olarak geri alınır, D) 45 günden 80güne kadar adli para cezası verilir, E) 90 günden 130 güne kadar adli para cezası verilir. 29- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi MF olarak gösterilir? A) 3 30 Hz arasındaki frekans aralığı, B) 3 30 khz arasındaki frekans aralığı, C) 3 30 MHz arasındaki frekans aralığı, D) MHz arasındaki frekans aralığı, E) GHz arasındaki frekans aralığı. 30-Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin görevlerinden biri de; arama kurtarma bölgesinde var olan arama kurtarma imkânları hakkında tüm bilgileri Ulaştırma Bakanlığı na aktarmak tır. A)Doğru, B) Yanlış. 26-A 27-D 28-A 29-D 30-B 31-Elekronik haberleşme amacıyla kullanılan, frekansı khz ile 3 GHz arasında olan uluslararası düzenleme yapılması halinde 3 GHz'in üzerindeki frekanslar da dahil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığına spektrum denir. A) Doğru, B) Yanlış. 32-Elektronik haberleşme kanununun 10'uncu maddesi kapsamında verilen deneme izinleri hariç olmak üzere, geçici olarak düzenlenen fuar, sergi, konferans, konser, spor, araştırma, geliştirme, test ve benzeri faaliyetlerde kullanılacak telsiz cıhaz ve sistemleri için; A) faaliyet öncesi kuruma başvurularak izin alınır, B) faaliyet sonrası kuruma bilgi verilir, C) Başvuru yapılarak izin alınmasına gerek yoktur, D) kuruma bilgi verilmesine gerek yoktur,

9 E) faaliyetin kısa süreli ve geçici olması nedeniyle kuruma başvurularak izin alınmasına veya bilgi verilmesine gerek yoktur. 33- Hangi kanunlara veya kanunun kendi içinde yapılan atıflar, elektronik haberleşme kanununa yapılmış sayılır? I-Telsiz kanunu, II-Telgraf ve telefon kanunu, III-Karasularu kanunu, IV-Su ürünleri kanunu, V-Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun kuruluşuna dair kanun A) Yalnızca I, B) Yalnızca II, C) I ve IV, D) I ve II, E) I, II, IV ve V. 34- STCW sözleşmesine taraf olan başka bir devlet tarafından düzenlenmiş telsiz operatör yeterlik belgelerinin idare tarafından tanınmasında hangi esaslar geçerlidir? A) Bakanlık tarafından yayımlanmış olan talimatlardaki esaslar, B) GMDSS Telsiz Operatör yeterlikleri ve sınav yönetmeliğindeki esaslar, C) Elektronik Haberleşme Kanunundaki esaslar, D) Gemiadamları yönetmeliğindeki esaslar, E) SOLAS sözleşmesindeki esaslar. 35-Spektrum Yönetimi Yönetmeliği'nin hükümlerini aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yürütür? A) Ulaştırma Bakanı, B) Denizcilik Müsteşarı, C) Haberleşme Yüksek Kurulu, D) Kıyı Emniyeti Genel Müdürü, E) Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Başkanı. 31-B 32-A 33-D 34-D 35-E

10 36-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi Telsiz işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik in 13, 16, 17 ve 18 nci maddeleri hariç yönetmeliğin kapsamı dışındadır? A)Türk Silâhlı Kuvvetleri, B) Dışişle4ri Bakanlığı, C) Belediye Başkanlıkları, D) Emniyet Genel Müdürlüğü, E) Đşletmeciler. 37-Telsiz cıhaz ve sistem kurma ve kullanma izni olan kullanıcıların sistemlerine ekleyecekleri her telsiz cıhazı veya frekans için; A) Kurumdan izin alınmasına gerek yoktur, B) Kuruma bilgi verilmesine gerek yoktur, C) Kurumdan izin alınması gerekmektedir, D) Ekleme yapılamdan önce kuruma bilgi verilmesi gerekmektedir, E) Ekleme yapıldıktan sonra kuruma bilgi verilmesi gerekmektedir. 38-Đşletmeciler ile telsiz cıhaz ve sistemi kullanıcıları mevcut cıhazlarını veya sistemlerini, devralmak isteyen kullanıcıya devredemezler. Açıklama doğru mudur? A) Doğru, B) Yanlış. 39- Elekronik haberleşme amacıyla kullanılan, frekansı 9 khz ile 3000 GHz arasında olan uluslararası düzenleme yapılması halinde 3000 GHz in üzerindeki frekanslar da dahil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığına şeklinde yapılan tanım, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini belirtir? A) Acil frekans aralığı, B) Ara frekans, C) Etkili frekans aralığı, D) Enterferans, E) Spektrum. 40- Mobil Cıhaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ile gösterilmektedir? A) MCKS, B) MCKVT, C) CMERK, D) MCKT, E) EASZN.

11 36- E, 37- C, 38- B, 39- E, 40- D. 41-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Hasberleşme Kanunu'nun 36 ve 39'ncu maddleri uygulanmaz? A) Uluslararası Denizcilik Organizasyonu, B) Çevre Bakanlığı, C) Uluslararası Telsiz Danışma Komitesi, D) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerin tümüne, E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerin hiç birine. 42-Elektronik Haberleşme Kanunu'nda "Mobil Cıhaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı" şeklinde tanımlanan kısaltma, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) EIR, B) CEIR, C) MKSC, D) MCKS, E) MCKSVT. 43- "Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu sus ve veri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya almayayarayan sistemler" şeklindeki açıklama, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır? A) Telekomünikasyon, B) Radyokomünikasyon, C) Uzak mesafe haberleşme sistemi, D) Anten sistemi, E) Telsiz. 44- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım Đzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine dair Yönetmelik'in yayımlandığı Resmi Gazete'nin sayısı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) 27276, B) 27338,

12 C) 27291, D) 22576, E) GMDSS Telsiz Operatörlüğü yeterlik sınavları aşağıdaki hangi tarihlerde yapılır? A) Şubat, Temmuz, Ekim, B) Mart, Haziran, Eylül, C) Nisan, Ağustos, Kasım, D) Şubat, Haziran, Eylül, E) Şubat, Temmuz, Eylül. 41- E, 42- A, 43- E, 44- B, 45- E. 46-"Arama kurtarma bölgesinde var olan arama kurtarma imkânları hakkında tüm bilgileri elinde bulundurmak, bunları tablolar ve haritalar halinde muhafaza etmek, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi ve belgelerle ilgili değişiklikleri işleyerek güncel halde muhafaza etmektir." Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile ilgili yukarıdaki açıklama sizce doğru mudur? A) Doğru, B) Yanlış. 47-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'ne göre Denizcilik Müsteşarlığı'nın görev ve yetkileri ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur? I_Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni uluslararası standartlarda, uygun, yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır, II-Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin 24 saat etkinlikle görev yapmasını sağlar, III-Arama Kurtarma çalışmalarına katılması plânlanan kuruluşların Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirdikleri imkân ve kabiliyetleri ile ilgili bilgilerin güncelliğini sağlar, IV-Arama Kurtarma çalışmalarına ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teçhizat, muhabere, eğitim konularını içeren ulusal arama kurtarma plânını,ilgili bakanlık kurum/kuruluşlar ile hazırlar ve yayımlar, V-Arama Kurtarma çalışmaların ilişkin gerekli duyuruları yapar. A) Yalnızca I, B) I ve II, C) Yalnızca V

13 D) I, III ve V, E) I, II, III, IV ve V. 48- TĐM tarafından verilen izin tarihinden başlayarak. Süre içerisinde haberleşme sistemi veya cıhaz satın alınarak ruhsatname ve kullanma izni için başvurulması gerekir? Noktalı yere, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yazılmalıdır? A) 15 gün, B) 1 ay, C) 3ay, D) 6 ay, E) 1 yıl. 49- Bölgesindeki deniz taşıtlarına NBDP tekniği ile periyodik olarak uluslar arası standartta formatlanmış meteorolojik ve seyir ikaz mesajlarını, tehlike ve kaza raporlarınıyayınlayan kıyıdaki verici istasyonlar ile deniz taşıtlarındaki otomatik alıcılarda meydana gelen sistem. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki seçeneklerde yazılı olanlardan hangisini tanımlamaktadır? A) EPIRB, B) NAVAREA, C) INMARSAT, D) COSPAS SARSAT, E) NAVTEX. 50- En az bir MF DSC kıyı istasyonu tarafından kaplanan ve MF NBDP uyarılarının alınabileceği deniz alanı A1 deniz bölgesi olarak tanımlanır. Açıklama sizce doğru udur? A)Doğru, B) Yanlış. 46- A, 47- E, 48- D, 49- E, 50- B Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Haberleşme Kanunu nun 36 ve 39 ncu maddeleri uygulanmaz? A) Kültür Bakanlığı,

14 B) Denizcilik Đşletmeleri Genel Müdürlüğü, C) Türk Armatörler Birliği, D) Türk Hava Yolları, E) Sahil Güvenlik Komutanlığı, 52-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım Đzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine dair Yönetmelik in kısaltmalarla ilgili maddesinde yer alan TĐM kısaltması, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır? A) Telekomünikasyon Đstişare Merkezi, B) Telsiz Đşletme Müdürlüğü, C) Telekomünikasyon Đletişim Müdürlüğü, D) Telekomünikasyon Đletişim Merkezi, E) Telsiz Đletişim Merkezi. 53-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi GMDSS Telsiz Operatör Yeterliklerinden değildir? A) 1 nci Sınıf Telsiz elektronik operatör yeterliği, B) 2 nci sınıf Telsiz elektronik operatör yeterliği, C) 3 ncü sınıf telsiz operatörlüğü, D) GMDSS Tahditli telsiz operatörlüğü, E) GMDSS Genel Telsiz operatörlüğü. 54- Spektrum yönetimi Yöntmeliği nin tanımlarla ilgili maddesinde; Yan kanallardaki uygulamalar için koruma aralığının da dahil olduğu tanımlı frekans bandı veya bir haberleşme kanal kapasitesi olarak yapılmış olan açıklama aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangısını tanımlamaktadır? A) Kanal, B) Frekans, C) Frekans bandı, D) Frekans kanalı, E) Band genişliği. 55-Yönetmelikte Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işletem şirket şeklinde aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmıştır? A) Kullanıcı, B) Operatör, C) Đşletmeci, D) Đşleten, E) Telekomünikasyon kurumu.

15 51- E, 52- B, 53- C, 54- E, 55- C. 56- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 36 ve 39'ncu maddleri uygulanmaz? A)Yüksek Öğretim Kurumu, B) Büyükşehir Belediye Başkanları, C) Milli Eğitim Bakanlığı, D) Resmi Devlet Kurumları. E)Emniyet Genel Müdürlüğü. 57- GMDSS Telsiz Operatör sınavlarına katılmak isteyen adayların sınavdan en az kaç gün öncesine kadar başvuruda bulunmaları gerekir? A) 3 gün, B) 7 gün, C) 10 gün, D) 15 gün, E) Sınav günü saat 09.00'a kadar başv uru yapılabilir. 58- Spektrum yönetimi yönetmeliğinin amacı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Elektronik cıhaz ve sistemlerinin imâl ve ithâli ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, B) Uluslar arası deniz haberleşmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, C) Frekansların tahsisi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, D)VHF Deniz bandı ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, E) Tehlike ve emniyet haberleşmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek. 59-Tahsis edilen frekansların kullanım süresi, verilen sistem kurma ve kullanma izin süresi kadardır. Yapılan açıklama süzce doğru mudur? A) Doğru, B) Yanlış. 60- Aşağıdakilerden hangisi Milli Frekans Plânı çerçevesinde kendilerine tahsis edilen frekans bandlarında frekans plânlamasını yapar ve uygular? A) Başbakanlık, B) Đçişleri Bakanlığı,

16 C) Türk Silahlı Kuvvetleri, D) Emniyet Genel Müdürlüğü, E) Milli Đstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı. 56- E, 57- D, 58- C, 59- A, 60- C. 61-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Haberleşme Kanunu nun 36 ve 39 ncu maddleri uygulanmaz? A) Başbakanlık, B) Denizcilik Müsteşarlığı, C) Dışişleri Bakanlığı, D)Tarım Bakanlığı, E) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, 62- Her türlü deniz ve hava araçlarının emniyetli seyirleri için ses ve veri şeklinde yayın alan ve/veya gönderen telsiz cıhazları. Yukarıdaki açıklama ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmaktadır? A) Genel telsiz cıhazları, B) Haberleşme sistemi ile ilgili cıhazlar, C) Seyrüsefer cıhazları, D) Elektronik haberleşme cıhazları, E) Can güvenliği ile ilgili cıhazlar. 63- GMDSS Telsiz Operatör sınavlarına katılacak adayların listeleri. Tarafından. na bildirilir. Noktalı yere, aşağıdaki hangi seçenekte yazılı olanlar yazılmalıdır? A) GASM Başkanlığı Ulaştırma Bakanlığı, B) Liman Başkanlığı Denizcilik Müsteşarlığı, C) Liman Başkanlığı GASM Başkanlığı, D) GASM Başkanlığı Denizcilik Müsteşarlığı, E) GASM Başkanlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü. 64-GMDSS Telsiz Operatör yeterlik belgesi sınavına katılmak isteyen adaylarda aranan yaş sınırı nedir? A) 16 yaşında olmak,

17 B) 17 yaşında olmak, C) 18 yaşında olmak, D)19 yaşında olmak, E) Yaş sınırı yoktur. 65-Spektrum yönetimi yönetmeliğinin amacı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Telsiz istasyonlarında görev yapacak olan operatörlerle ilgili usul ve esasları düzenlemek, B) Telsiz istasyonlarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, C) Frekansların tahsisi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, D) Telsiz istasyonlarında bulundurulacak telsiz cıhazlarının standartları ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, E) Telsiz istasyonlarında kullanılacak anten tipleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek. 61- C, 62- C, 63- C, 64- B, 65- C. 66- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan MHz frekansının kullanım amacı ve yeri, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Acil durum özel çağrı (Deniz - GMDSS) B) Tehlike, emniyet (Hava - GMDSS), C) Arama kurtarma kontrol (Deniz/Hava), D) Arama kurtarma (Deniz/Hava)-GMDSS E) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz - GMDSS). 67- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan khz frekansının kullanım amacı ve yeri, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Tehlike, emniyet (Deniz-GMDSS), B) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz-GMDSS), C) Arama kurtarma (Deniz-/Hava) D)Tehlike, emniyet, genel çağrı (Deniz/Hava), E)Seyir uyarıları (Deniz/Hava),

18 68- Merkezi Mobil Cıhaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı, aşağıdaki seçeneklerde gösterilen kısaltmalardan hangisi ile gösterilmektedir? A) MARTI, B) CEIR, C) EIR, D)MKTC, E) MMKT. 69- Spektrum yönetimi yönetmeliğinin amacı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Frekansların telsiz kullanıcıları tarafından seçilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, B) Frekans kullanımı konusunda rekabetin arttırılması ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesi, C) Telsiz kullanıcılarının uyması gereken kurallarla ilgili usul ve esasları düzenlemek, D) Elektronik haberleşme cıhazı sahibi olabilme ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, E) Frekansların ulusal ve uluslararası koordinasyonu ve tescili ile frekansların etkili ve verimli kullanımı için gerektiğinde tahsis edilen frekansın geri alınması ve yenien tahsisi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek. 70-GMDSS Telsiz Operatörlüğü Sınavlarına başvuruda bulunanların Listesi, sınavdan en az kaç gün öncesine kadar GASM Başkanlığına bildirilir? A) 3 gün, B) 7 gün, C) 10 ghün, D) 15 gün, E) Son güne kadar. C e v a p l a r 71- C, 72- A, 73- A, 74- C, 75- C. 76-Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin görevlerinden biri de; A) Đngilizce dilinde tehlike yeri bilgilerini yayınlamaktır, B) Tehlike haberlerini değerlendirip, ayrıntılı bilgi toplamaktır, C) Tehlike anında susarak, tehlike trafiğini iyice dinlemektir, D) Tehlike yerini kesin olarak belirlemektir,

19 E) Seçeneklerde verilenlerin tümünü yapmaktır. 77-Aşağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde A) 515 khz, B) 405 khz C) 550 khz, D) 490 khz, E) 580 khz. 78-Aşağıdaki seçeneklerde verilen tarihlerden hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi göstermektedir? A) , B) , C) , D) , E) Aşağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde A) khz, B) khz, C) khz, D) 5579 khz, E) khz. 80-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 36 ve 39'ncu maddeleri uygulanmaz? A) Milli Đstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, B) Belediye Başkanlıkları, C) PTT Genel Müdürlüğü, D) Devlet Demir Yolları, E) Sular Đdaresi. 76-B, 77-D,

20 78-C, 79-A, 80-A. 81-Elektronik Haberleşme Kanunu'nda "Merkezi Mobil Cıhaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı" şeklinde tanımlanan kısaltma, aşağıdaki hangi seçenekte gösterilmiştir? A) MMCKT, B)MCKT, C) MEC, D) MHTY, E) MCKS. 82--Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'ne göre Denizcilik Müsteşarlığı'nın görev ve yetkileri ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur? A) Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni kurar, B) Arama kurtarma sırasında valiliklerden gelen taleplere göre Kurtarma birimlerini yönlendirir, C) Arama kurtarma çalışmaları sırasında kıyı telsiz istasyonlarının etkili bir şekilde çalıştırılmasını sağlar, D) Arama Kurtarma çalışmaları sırasında Sağlık Bakanlığına bilgi verir, E) Seçeneklerde belirtilenlerin tümünü yapar. 83-Aşağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde A) 518 khz, B) 1605 khz, C) 2210 khz, D) 2670 khz, E) 2760 khz. 84-Aşağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde A) MHz, B) MHz, C) MHz, D) MHz, E) MHz.

21 85-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan khz frekansının kullanım amacı ve yeri, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Tehlike, emniyet (Deniz-GMDSS), B) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz-GMDSS), C)Seyir uyarıları (Deniz/Hava), D) Arama kurtarma (Deniz-/Hava/Kara-GMDSS) E) Tehlike, emniyet, genel çağrı (Deniz/Hava/Amatör). 81-E, 82-A, 83-A, 84-A, 85-A. 86-Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin görevlerinden biri de; A) Ulusal ve uluslararası frekans plânlamaları ile belirlenen arama kurtarma frekanslarının ilgili Kuruluşlar nezdinde sağlıklı kullanımını sağlamaktır, B) Can ve mal güvenliğini sağlamak için telsiz haberleşmesi kural ve yöntemlerini geliştirmektir, C)Belirsizlik, alârm ve tehlike aşamalarına ait var olan tüm bilgileri ve hizmet ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirmektir, D) Arama Kurtarma çalışmalarının siyasi nitelikteki hususlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktır, E) Seçeneklerde verilenlerin tümünü yapmaktır. 87-Arama kurtarma çalışmalarının başlatılmasına ve sona erdirilmesine aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi karar verir? A) Ulaştırma Bakanlığı, B) Denizcilik Müsteşarlığı, C) Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi/ Đlgili Arama Kurtarma Kordinasyon Merkezi, D) Arama Kurtarma Birliği, E) Bölgeye en yakın kıyı telsiz istasyonu. 88-Aşağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde A)2022,5 khz, B) khz,

22 C) 2183 khz, D) 3025,5 khz, E) khz. 89-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin yayımlandığı resmi gazete'nin tarih ve sayısını göstermektedir? A) tarihli ve sayılıdır, B) tarihli ve sayıldır, C) tarihli ve sayılıdır, D) tarihli ve sayılıdır, E) tarihli v e sayılıdır. 90-TÜRK Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan ATS kısaltması, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlamaktadır? A) Arıza Tespit Sistemi, B) Ana Telsiz Sistemi, C) Ana Telsiz Servisi, D) Ana Tele Sağlık Servisi, E) Arama Tarama Sistemi. 86- C, 87- C, 88- B, 89-D, 90- D. 91-Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin görevlerinden biri de; A) Tehlike sonuna kadar tehlike frekanslarından tehlike alârmı yayınlamaktır, B) Kazazedeler ile haberleşmeyi sağlamaktır, C) Tehlike frekansından yapılan tehlike haberleşmelerini denetlemektir, D) Kazazedelerin sayısını belirlemektir, E) Đlgili bakanlık, kurum/kuruluşlar ile koordineyi sağlamaktır. 92-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'ne göre; Maliye Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarının organizasyon plânlama ve icrası açısından ilgili kurumlarca belirlenen ihtiyâçların mevcut bütçe kaynaklarından karşılanmasına ilişkin esasları belirler. Açıklama sizce doğru mudur? A) Doğru,

GÖREV TANIMLARI. HABERLEŞME UZMANI (Telsiz Sistemleri) GÖREVİ

GÖREV TANIMLARI. HABERLEŞME UZMANI (Telsiz Sistemleri) GÖREVİ DİĞER Telsiz kurma ve işletme izninin verilmesi, süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptali ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması, kullanılması,

Detaylı

C- Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları

C- Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları 1) ERO nun açılımı nedir? C- Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları a) Avrupa Haberleşme Ofisi b) Avrupa Telgraf Ofisi c) Avrupa Radyo Haberleşme Ofisi d) Avrupa Telefon Ofisi 2) ITU nun amacı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 03/09/2009 Resmi Gazete Sayısı: 27338

Resmi Gazete Tarihi: 03/09/2009 Resmi Gazete Sayısı: 27338 KIYI EM ĐYETĐ GE EL MÜDÜRLÜĞÜ DE ĐZ VE HAVA BA DI TELSĐZ HABERLEŞME SĐSTEMLERĐ Đ KURULMASI, KULLA IM ĐZĐ LERĐ Đ VERĐLMESĐ, RUHSATLA DIRILMASI ĐLE TARĐFELERĐ Đ DÜZE LE MESĐ E DAĐR YÖ ETMELĐK Resmi Gazete

Detaylı

GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI

GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI 1-KURUMUN ADI : 2-KURUMUN ADRESİ : 3-KURUCUNUN ADI : 4-PROGRAMIN DAYANAĞI 20.04.1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olduğumuz Gemi Adamları

Detaylı

SPEKTRUM YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SPEKTRUM YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2 Temmuz 2009 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 27276 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: SPEKTRUM YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084

Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084 Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE HAVA BANDI TELSİZHABERLEŞME SİSTEM VEYA CİHAZLARI İLE SEYRÜSEFER CİHAZLARINA KURMA VE KULLANIM İZNİ VERİLMESİ,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26849

Resmî Gazete Sayı : 26849 16 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26849 YÖNETMELİK Telekomünikasyon Kurumundan: ANTEN VE ORTAK ANTEN SİSTEM VE TESİSLERİNİN KURULMASINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

A-B Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları. 2) HAREC belgesinin Türkiye de hangi sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesine karşılık gelmektedir?

A-B Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları. 2) HAREC belgesinin Türkiye de hangi sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesine karşılık gelmektedir? 1) ECC ne anlama gelmektedir? A-B Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları a) Elektronik Komitesi b) Haberleşme Komitesi c) Elektronik Haberleşme Komitesi d) Teknoloji Komitesi 2) HAREC belgesinin

Detaylı

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK 17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı 22 Ekim 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28799 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

TEST VE DENEME AMACIYLA GEÇİCİ OLARAK TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI KURULMASI VE KULLANILMASINA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

TEST VE DENEME AMACIYLA GEÇİCİ OLARAK TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI KURULMASI VE KULLANILMASINA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEST VE DENEME AMACIYLA GEÇİCİ OLARAK TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI KURULMASI VE KULLANILMASINA İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1 Bu Usul ve Esasların amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ

TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2.9.1997 No: 97/9916 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.6.1946 No: 4922 9.7.1982 No: 2692 14.10.1983 No: 2920 9.4.1987 No: 3348 Yayımlandığı

Detaylı

Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının

Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının 2. FREKANS TAHSİS İŞLEMLERİ 2.1 GENEL FREKANS TAHSİS KRİTERLERİ GENEL FREKANS TAHSİS KRİTERLERİ Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının yapılması

Detaylı

TASNİF DIŞI İÇİNDEKİLER İKİNCİ BÖLÜM

TASNİF DIŞI İÇİNDEKİLER İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DENİZDE HABERLEŞME KONSEPTİ 1.1 KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE EMNİYET SİSTEMİ NE (GMDSS) GİRİŞ 1-1 1.2 TELSİZ HABERLEŞMESİ UYGULAMALARI VE GMDSS SİSTEMİNE DUYULAN İHTİYAÇ 1-1 1.2.1

Detaylı

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI 1) ERO nun açılımı nedir? a) Avrupa HaberleĢme Ofisi b) Avrupa Telgraf Ofisi c) Avrupa Radyo HaberleĢme Ofisi d) Avrupa Telefon Ofisi 2) ITU nun

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2014 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2014 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 18.12.2013 Karar No : 2013/DK-SYD/662 Gündem Konusu : 2014 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. KARAR :Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Detaylı

5) Sabit Telsiz ( kara,deniz,hava)

5) Sabit Telsiz ( kara,deniz,hava) TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ - 2007 I- TELLİ SİSTEMLER II- TELSİZ SİSTEMLER 1. Telsiz ruhsatname ücretleri (amatör telsiz istasyonlarından 1/4 oranında alınır.) 01.01.2007 tarihi İtibarı

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK

RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK 2057 RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.1.1985, No : 85/8988 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11.11.1983, No : 2954 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : 2012 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : 2012 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2011 Karar No : 2011/DK-11/642 Gündem Konusu : 2012 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. KARAR :Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482 Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482 TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu

Detaylı

çok daha geniş menzilli başka sistemler de kullanılır.

çok daha geniş menzilli başka sistemler de kullanılır. Denizde radyo dalgaları ile haberleşmenin ve bilgi akışı sağlamanın en pratik yöntemi VHF Deniz Bandı üzerinden yapılan telsiz görüşmeleridir. Ancak mesafesi geniş bir alanı kapsamaz. VHF Deniz Bandı ortalama

Detaylı

TELSĐZ OPERATÖR YETERLĐKLERĐ VE SI AV YÖ ETMELĐĞĐ. Resmi Gazete Tarihi: 04/06/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482 BĐRĐNCĐ KISIM : Genel Hükümler

TELSĐZ OPERATÖR YETERLĐKLERĐ VE SI AV YÖ ETMELĐĞĐ. Resmi Gazete Tarihi: 04/06/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482 BĐRĐNCĐ KISIM : Genel Hükümler TELSĐZ OPERATÖR YETERLĐKLERĐ VE SI AV YÖ ETMELĐĞĐ Resmi Gazete Tarihi: 04/06/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482 Amaç BĐRĐNCĐ KISIM : Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

TELSĐZ ÜCRET TARĐFESĐ

TELSĐZ ÜCRET TARĐFESĐ Ücret Tarifesi Site Haritası Ücretsiz Üyelik Site Đçi Arama Erişim E-Posta ANA SAYFA 1. TELSĐZ RUHSATNAME ÜCRETLERĐ TELSĐZ ÜCRET TARĐFESĐ a. Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

EVRENSEL HİZMET KANUNU (1)

EVRENSEL HİZMET KANUNU (1) 9451 EVRENSEL HİZMET KANUNU (1) Kanun Numarası : 5369 Kabul Tarihi : 16/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 25/6/2005 Sayı : 25856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

Detaylı

Sayı: 21/2014 ELEKTRONİK HABERLEŞME (DEĞİŞİKLİK) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 6/2012

Sayı: 21/2014 ELEKTRONİK HABERLEŞME (DEĞİŞİKLİK) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 6/2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Şubat 2014 tarihli Kırkikinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1)

Detaylı

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarih ve Sayısı 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemiadamlarının

Detaylı

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Deniz Kirliliklerinde Şikayet Prosedürü ve Kurumların Sorumlulukları TASNİF DIŞI 2/18 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Kanunu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 2692 sayılı

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KAZA ARAŞTIRMA ve İNCELEME KURULU DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI. Durali İŞLER - GS Uzm.

KAZA ARAŞTIRMA ve İNCELEME KURULU DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI. Durali İŞLER - GS Uzm. KAZA ARAŞTIRMA ve İNCELEME KURULU DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI Durali İŞLER - GS Uzm. DENİZ KAZALARININ İNCELENMESİNDE ANA ARAMA KURTARMA KOORDİNASYON MERKEZİ (AAKKM) ROLÜ Deniz kazalarının

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :B.18.0.ÇYG.0.04.01.159.06/ Konu :Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri GENELGE (2008/06) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56 ncı maddesinde; Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:153 Tepebaşı 80050 İstanbul Tel: (212) 313 1000 Fax: (212) 292 5390 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 11 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

MİLLİ FREKANS PLANI ABDULLAH KARAKAŞ SPEKTRUM YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANI 19 OCAK 2007

MİLLİ FREKANS PLANI ABDULLAH KARAKAŞ SPEKTRUM YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANI 19 OCAK 2007 MİLLİ FRKANS PLANI ABDULLA KARAKAŞ SPKTRUM YÖNTİMİ DAİRSİ BAŞKANI 19 OAK 2007 SUNUM İÇRİĞİ Spektrum & Spektrum Yönetimi Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı MİLLİ FRKANS PLANI Referanslar Çerçeve Mevcut

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 5 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28106 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/11/2008 tarihli

Detaylı

DENİZ ARAÇLARI İÇİN KISA MESAFE TELSİZ (KMT) OPERATÖRÜ YETERLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK KURS PROGRAMI

DENİZ ARAÇLARI İÇİN KISA MESAFE TELSİZ (KMT) OPERATÖRÜ YETERLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı DENİZ ARAÇLARI İÇİN KISA MESAFE TELSİZ (KMT) OPERATÖRÜ YETERLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK KURS PROGRAMI ANKARA 2010 1 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ

Detaylı

2) HAREC belgesi Türkiye de hangi sınıf Amatör Telsizcilik Belgesine karģılık gelmektedir?

2) HAREC belgesi Türkiye de hangi sınıf Amatör Telsizcilik Belgesine karģılık gelmektedir? A-B SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI 1) ECC ne anlama gelmektedir? a) Elektronik Komite b) HaberleĢme Komitesi c) Elektronik HaberleĢme Komitesi d) Teknoloji Komitesi 2) HAREC belgesi

Detaylı

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurumundan: Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır.

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Sirküler No : 2014/82 Sirküler Tarihi : 25.11.2014 Konu : Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

GMDSS MEVZUAT ÖR EK SÖZLÜ SORULARI

GMDSS MEVZUAT ÖR EK SÖZLÜ SORULARI GMDSS MEVZUAT ÖR EK SÖZLÜ SORULARI Açıklama Burada yer alan sorular,. GMDSS Telsiz Operatörlüğü sınavlarına katılacak adayların sözlü sınavlarında karşılaşacakları Mevzuat sorularına yabancı kalmamaları

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5202 Kabul Tarihi : 29/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/7/2004 Sayı :25511 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: Amaç Madde 1- Bu Kanunun

Detaylı

T Ü R K A R A M A V E K U R T A R M A Y Ö N E T M E L Đ Ğ Đ. Resmi Gazete Tarihi :12 ARALIK 2001 Resmi Gazete sayısı : 24611

T Ü R K A R A M A V E K U R T A R M A Y Ö N E T M E L Đ Ğ Đ. Resmi Gazete Tarihi :12 ARALIK 2001 Resmi Gazete sayısı : 24611 T Ü R K A R A M A V E K U R T A R M A Y Ö N E T M E L Đ Ğ Đ Resmi Gazete Tarihi :12 ARALIK 2001 Resmi Gazete sayısı : 24611 Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Kasım 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29525 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI YÖNETİM VE İŞLETME YÖNERGESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI YÖNETİM VE İŞLETME YÖNERGESİ Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01 Sayfa:1/9 DÜZELTMELER No Tarih Tarafından Yapılmıştır. No Tarih Tarafından Yapılmıştır. Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01

Detaylı

BAND PLANI EMİSYONLAR

BAND PLANI EMİSYONLAR BAND LANI EMİYONLAR Tablo 1: Amatör Radyo Band lanları Band Dalga () Boyu Frekans Bandı Tahsis Durumu Frekans Bandlarına İlişkin Açıklama Verici Çıkış Gücü Verici E Gücü İzin Verilen Belge ınıfı İzin Verilen

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/7/1995 Sayı : 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 1 RADYO YAYINCILIĞINDA ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER 1961 Stockholm: 87.5-100 MHz 1979 Cenevre WARC: 87.5 108 MHz 1984 Cenevre: Bölgesel tahsisler

Detaylı

Telsiz Yayın Kontrolü Yönetmeliği

Telsiz Yayın Kontrolü Yönetmeliği Telsiz Yayın Kontrolü Yönetmeliği (Yayımı:22.02.1990 tarih ve 20441 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1-2813 sayılı Telsiz Kanunu'nun

Detaylı

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER 01. ADB nedir, ne işe yarar? ADB, Amatör Denizci Belgesi nin kısaltmasıdır. Kişilerin, ticari amaç olmaksızın

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar

KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar Telekomünikasyon Kurumundan: KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) Geçerli olduğu tarih : (Effective Date) 07/04/2014

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) Geçerli olduğu tarih : (Effective Date) 07/04/2014 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU (TURKISH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AUTHORITY) KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU

YARDIM TOPLAMA KANUNU 5871 YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 09.07.2015 Karar No : 2015/DK-THD/313 Gündem Konusu : Pazarlama, tanıtım gibi amaçlarla haberleşme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar. KARAR

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

1. Hangi kanal, VHF kanalı uluslararası telsiz-telefon tehlike, emniyet ve çağrı kanalıdır? Kanal 16

1. Hangi kanal, VHF kanalı uluslararası telsiz-telefon tehlike, emniyet ve çağrı kanalıdır? Kanal 16 1. Hangi kanal, VHF kanalı uluslararası telsiz-telefon tehlike, emniyet ve çağrı kanalıdır? Kanal 16 2. Kanal 16 hangi durumlarda sürekli dinlenmelidir? Seyir halinde 3. Deniz VHF telsizlerinde kanal 75-76

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

AMATÖR TELSİZCİLİK BELGESİ SAHİBİ TELSİZCİLER İÇİN AMATÖR TELSİZCİLİK FALİYETLERİNİN YASAL DAYANAĞI HAZIRLAYAN: Serdar TOKUR (TA6AE) Sinop ŞUBAT 2010

AMATÖR TELSİZCİLİK BELGESİ SAHİBİ TELSİZCİLER İÇİN AMATÖR TELSİZCİLİK FALİYETLERİNİN YASAL DAYANAĞI HAZIRLAYAN: Serdar TOKUR (TA6AE) Sinop ŞUBAT 2010 AMATÖR TELSİZCİLİK BELGESİ SAHİBİ TELSİZCİLER İÇİN AMATÖR TELSİZCİLİK FALİYETLERİNİN YASAL DAYANAĞI HAZIRLAYAN: Serdar TOKUR (TA6AE) Sinop ŞUBAT 2010-1 - İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 5/11/2008 tarih ve

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı