GMDSS Kanun ve Yönetmelik Test Soruları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GMDSS Kanun ve Yönetmelik Test Soruları"

Transkript

1 GMDSS Kanun ve Yönetmelik Test Soruları Açıklama: Burada yer alan sorular,. GMDSS Telsiz Operatörlüğü sınavlarına katılacak adayların kendi Kanun ve Yönetmelik bilgilerini ölçebilmeleri amacıyla Ulusal kanunlar ve yönetmelikler ile GMDSS sınav yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kesinlikle sınav soruları değildir. Zaman zaman bu sorulara başka sorular da eklenerek soru sayısı arttırılacak ve sürekli olarak güncelleştirilecektir. Ayrıca müfredat programında ve sınav konularında değişmeler oldukça, bu değişmelere paralel olarak güncelliğini yitirmiş sorular çıkartılarak yerine yeni müfredata, kanunlara ve yönetmeliklere uygun sorular eklenecektir. Böylece de soruların güncelliği sağlanacaktır. Başarı dileklerimle Ekrem Ali SÜZEN S O R U L A R 1- Elektronik Haberleşme Kanunu'nun tarih ve sayısı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak yazılmıştır? A) 05 Nisan 1983 tarih ve 2813 sayılıdır, B) 06 Ekim 1983 tarih ve sayılıdır, C) 04 Haziran 2004 tarih ve sayılıdır, D) 05 Kasım 2008 tarih ve 5809 sayılıdır, E) 15 Ocak 2001 tarih ve 5070 sayılıdır. 2-Telsiz Operatör yeterlilikleri ve sınav yönetmeliğinin tanımlar maddesinde geçen "Sözleşme" neyi tanımlamaktadır? A) SOLAS, B) STCW, C) MARPOL, D) WRC, E) CEPT. 3-GMDSS kapsamı dışında olan deniz araçları için tanımlanmış olan en az bir VHF kıyı istasyonu tarafından kaplanan ve VHF DSC tehlike ve güvenlik frekansında sürekli nöbet tutulan deniz alanı, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) A1 deniz bölgesi, B) VHF Deniz bölgesi, C) Kısa mesafe,

2 D) Uzak mesafe, E) MF deniz bölgesi. 4-Elektronik Haberleşme Kanunu'nun amacı, elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi, ithâlâtçı ve imâlâtçı haklarının gözetilmesi, ülke gejnelinde hizmetlerin belli bir düzeyde tutulması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yeni yatırımların teşvik edilmesi ve bunlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Açıklama sizce doğru mudur? A) Doğru, B) Yanlış. 5-Spektrum yönetimi yönetmeliğinin amacı aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir? A) Spektrum plânlaması ve yönetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, B) Elektronik haberleşme kullanıcıları arasında rekabetin sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, C) Haberleşme kurallarının belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, D) Deniz, hava ve kara haberleşmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, E) Deniz haberleşmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek. 6- Telsiz Operatör Yeterlikleri ve sınav Yönetmeliğinin tarih ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 06 Ekim 1983 tarih ve sayılıdır, B) 04 Nisan 2008 tarih ve sayılıdır, C) 21 Mayıs 2006 tarih ve 2694 sayılıdır, D) 04 Haziran 2004 tarih ve sayılıdır. E) 06 Mayıs 2009 tarih ve sayılıdır. 7-Sağlık yardım taleplerinin karşılanması maksadıyla, ilk yardım tavsiyeleri ile birlikte, sağlık durumlarının takibi, değerlendirilmesini amaçlayan, sağlık hizmeti veren kuruluşlar, Türk Arama Kurtarm Yönetmeliğinde nasıl ifade edilmiştir? A)Ana Kurtarma Merkezi, B) Tele Sağlık Servisi, C) Ana Sağlık Servisi, D) Tele Sağlık Merkezi, E) Deniz Sağlık Servisi 8-Elektronik Haberleşme Kanunu'nunda "Cıhazın satış ve/veya tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cıhazın özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişilik" olarak aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? A) Kullanıcı, B) Đthalatçı,

3 C) Teknik servis, D)Dağıtıcı, E) Đmâlatçı. 9-Bakanlığın görev ve yetkilerinden biri de; olağanüstü hâl ve savaşta elektronik haberleşme hizmetlerini tarihli ve 2265 sayılı kanun hükümleri içinde plânlamak, gerekli işleri yapmak ve yaptırmaktır. A) Doğru, B) Yanlış. 10-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Hasberleşme Kanunu'nun 36 ve 39'ncu maddleri uygulanmaz? A) Đçişleri Bakanlığı, B) Gemiadamları sınav merkezi, C) Liman Başkanlığı, D) Türk Silâhlı Kuvvetleri, E) Maliye Bakanlığı. 11-WRC'nin anlamı nedir? A) Gemiadamları konferansı, B) Dünya Telekomünikasyon Merkezi, C) Dünya Radyo Konfferansı, D)Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Merkezi, E)Uluslar arası Telgraf ve Telefon Konferansı. 12-Telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesinin süresi, yenikenmesi, değişikliği ve iptâli ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede öngörülen telsiz cıhaz ve sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi, devri ve hizmet dışı bırakılmasında kullanıcıların tabi olacağı hususları belirlemektir Yukarıda amacı yazılı olan kanun/ yönetmelik, aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir? A) Spektrum yönetimi yönetmeliği, B) Telsiz Đşlemlerine Đlişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik, C)Elektronik haberleşme kanunu, D)Deniz ve hava bandı telsiz sistemlerinin kurulması, kullanılması hakkındaki yönetmelik, E) Elektronik imza kanunu. 13-Türk hava sahası, iç sular, kara suları ve açık denizlerde tehlike içinde bulunan hava ve deniz vasıtalarına ait arama ve kurtarma hizmetlerinin koordinasyonu, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Yukarıdaki açıklama sizce doğru mudur?

4 A) Doğru, B) Yanlış. 14-Elektronik Haberleşme Kanunu'nda, "Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik v diğer iletim sistemlerivasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması" şeklinde yapılan açıklama ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmıştır? A) Elektriksel haberleşme, B) Elektronik haberleşme, C) Uzak haberleşme, D) Genel Haberleşme, E) Radyokomünikasyon. 15-Elektronik Haberleşme Kanunu'nda "Kamu kullanımına açık elektronik haberleşme hizmetlerinin üzerinden yürütüldüğü, belirli noktalar arasında elektronik haberleşme sağlayan transmisyon alt yapısı ve anahtarlama elemanları da dahil olmak üzere erişim ve iletim sistemi" biçimnde yapılan açıklama ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmıştır? A) Ara bağlantı haberleşme şebekesi, B) Ana bağlantı haberleşme şebekesi, C) Telsiz haberleşme sistemi, D) Elektronik haberleşme sistemi, E) Aboneden aboneye haberleşme sistemi. 1- D, 6- D, 11-C, 2- B, 7- B, 12- B, 3- C, 8- D, 13- B, 4- B, 9- B, 14- B, 5- A, 10- D, 15- B. 16-Ulusulararası Telsiz Tüzüğü'nü tanımlayan kısaltma, aşağıdaki seçeneklerde yazılanlardan hangisidir? A) ITU/RR B) ITU/R C) RR, D) EAS,

5 E ) CCIT. 17-Spektrum yönetimi Yönetmeliği, radyo ve televizyon yayınlarında ilişkin ilgili kanunda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, spektrum yönetimi kapsamında temel ilke ve esasları, Milli frekans plânının hazırlanması ve güncellenmesini, frekans tahsisi ile ulusal ve uluslar arası koordinasyonu ve tescilini, tahsis edilen frekansların geri alınması ve yeniden tahsisi ile ilgili usul ve esasları kapsar. Yukarıdaki açıklama sizce doğru mudur? A) Doğru, B) Yanlış. 18-"Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen analog veya sayısal metin, resim, görüntü ve benzeri bilgi kümesi" açıklaması ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmıştır? A) Mesaj, B) Data, C) Veri, D) Đleti, E) Faks. 19-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğinde yer alan AKB, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Arama Kurtarma Bölgesi, B) Arama Kurtarma Birliği, C) Arama Kurtarma Bandı, D) Arama Kurtarma Birimi, E) Arama Kurtarma Balonu. 20- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan MHz frekans bandının kullanım amacı ve yeri, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Acil yardım ve emniyet (Kara - GMDSS), B) Arama kurtarma - Radar (Kara/Deniz), C) Tehlike ve acil yardım (Hava/Kara/Deniz), D) Arama kurtarma ve eğitim (Hava/Kara/Deniz), E) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz-GMDSS). 16- A 17- A

6 18- C 19- A 20- B 21-Elekronik haberleşme amacıyla kullanılan, frekansı khz ile. GHz arasında olan uluslararası düzenleme yapılması halinde. 'in üzerindeki frekanslar da dahil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığına spektrum denir. Noktalın yerlere aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yazılmalıdır? A) 9 khz GHz, B) khz, C) khz, D) KHz, E) khz. 22-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım Đzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine dair Yönetmelik, hangi tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir? A) , B) , C) , D) , E) Dar Band Doğrudan Yazmalı Telgraf tekniği, aşağıdaki seçeneklerde yazılı olanlardan hangisi ile gösterilirt? A) DSC, B) DBDY, C)SIMPO, D) EPIRB, E ) NBDP. 24-Spektrum yönetimi yönetmeliğinde yer alan CEPT kısaltması, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır? A)Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği, B) Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Đdareleri Genel Kurulu, C) Posta ve Telekomünikasyon Đdareleri Avrupa Konferansı, D) Avrupa Posta ve Telgraf Haberleşmeleri Genel Kurulu, E) Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreterliği.

7 25-Arama Kurtarma Bölgelerinde kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki arama kurratma çalışmalarının koordinatörü, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidr? A) Ulaştırma Bakanlığı, B) Denizcilik Müsteşarlığı, C) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, D) Kıyı Telsiz stasyonu, E) Sahil Güvenlik Komutanlığı. 21- A 22- C 23- E 24- C 25- E 26- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Hasberleşme Kanunu nun 36 ve 39 ncu maddleri uygulanmaz? A) Jandarma Genel Komutanlığı, B) Denizcilik Müsteşarlığı, C) Türk Telekomünikasyon AŞ. Genel Müdürlüğü, D) Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü E) Türk Hava Kurumu. 27- Her çeşit deniz ve hava bandı telsiz haberleşme sistemlerinin kurulması, kurdurulması, kullanım izinlerinin verilmesi, ruhsatlandırılması, deniz bandı telsiz haberleşme ve seyrüsefer cıhazlarına çağrı kod ve benzeri tahsis ve tescil işlemlerinin usul ve esasları ile tarifelerini düzenlemektir. Yukarıdaki açıklama, hangi yasa/yönrtmelik in amacını belirtmektedir? A) Elektronik Haberleşem Kanunu, B) Telsiz Kanunu, C) Spektrum yönetmeliği, D) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin, kurulması, Kullanım izinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılmas ile tarifelerinin düzenlenmesine dair yönetmelik, E) Telsiz Đşlemlerine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Yönetmelik. 28- Telsiz operatör yeterlik belgesinin 2 nci kez başkasına kullandırıldığının belirlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Yeterlik belgesi iptâl edilir, B) Yeterlik belgesi 1 yıl süre ile geçici olarak geri alınır,

8 C)Yeterlik belgesi 6 ay süre ile geçici olarak geri alınır, D) 45 günden 80güne kadar adli para cezası verilir, E) 90 günden 130 güne kadar adli para cezası verilir. 29- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi MF olarak gösterilir? A) 3 30 Hz arasındaki frekans aralığı, B) 3 30 khz arasındaki frekans aralığı, C) 3 30 MHz arasındaki frekans aralığı, D) MHz arasındaki frekans aralığı, E) GHz arasındaki frekans aralığı. 30-Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin görevlerinden biri de; arama kurtarma bölgesinde var olan arama kurtarma imkânları hakkında tüm bilgileri Ulaştırma Bakanlığı na aktarmak tır. A)Doğru, B) Yanlış. 26-A 27-D 28-A 29-D 30-B 31-Elekronik haberleşme amacıyla kullanılan, frekansı khz ile 3 GHz arasında olan uluslararası düzenleme yapılması halinde 3 GHz'in üzerindeki frekanslar da dahil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığına spektrum denir. A) Doğru, B) Yanlış. 32-Elektronik haberleşme kanununun 10'uncu maddesi kapsamında verilen deneme izinleri hariç olmak üzere, geçici olarak düzenlenen fuar, sergi, konferans, konser, spor, araştırma, geliştirme, test ve benzeri faaliyetlerde kullanılacak telsiz cıhaz ve sistemleri için; A) faaliyet öncesi kuruma başvurularak izin alınır, B) faaliyet sonrası kuruma bilgi verilir, C) Başvuru yapılarak izin alınmasına gerek yoktur, D) kuruma bilgi verilmesine gerek yoktur,

9 E) faaliyetin kısa süreli ve geçici olması nedeniyle kuruma başvurularak izin alınmasına veya bilgi verilmesine gerek yoktur. 33- Hangi kanunlara veya kanunun kendi içinde yapılan atıflar, elektronik haberleşme kanununa yapılmış sayılır? I-Telsiz kanunu, II-Telgraf ve telefon kanunu, III-Karasularu kanunu, IV-Su ürünleri kanunu, V-Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun kuruluşuna dair kanun A) Yalnızca I, B) Yalnızca II, C) I ve IV, D) I ve II, E) I, II, IV ve V. 34- STCW sözleşmesine taraf olan başka bir devlet tarafından düzenlenmiş telsiz operatör yeterlik belgelerinin idare tarafından tanınmasında hangi esaslar geçerlidir? A) Bakanlık tarafından yayımlanmış olan talimatlardaki esaslar, B) GMDSS Telsiz Operatör yeterlikleri ve sınav yönetmeliğindeki esaslar, C) Elektronik Haberleşme Kanunundaki esaslar, D) Gemiadamları yönetmeliğindeki esaslar, E) SOLAS sözleşmesindeki esaslar. 35-Spektrum Yönetimi Yönetmeliği'nin hükümlerini aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yürütür? A) Ulaştırma Bakanı, B) Denizcilik Müsteşarı, C) Haberleşme Yüksek Kurulu, D) Kıyı Emniyeti Genel Müdürü, E) Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Başkanı. 31-B 32-A 33-D 34-D 35-E

10 36-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi Telsiz işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik in 13, 16, 17 ve 18 nci maddeleri hariç yönetmeliğin kapsamı dışındadır? A)Türk Silâhlı Kuvvetleri, B) Dışişle4ri Bakanlığı, C) Belediye Başkanlıkları, D) Emniyet Genel Müdürlüğü, E) Đşletmeciler. 37-Telsiz cıhaz ve sistem kurma ve kullanma izni olan kullanıcıların sistemlerine ekleyecekleri her telsiz cıhazı veya frekans için; A) Kurumdan izin alınmasına gerek yoktur, B) Kuruma bilgi verilmesine gerek yoktur, C) Kurumdan izin alınması gerekmektedir, D) Ekleme yapılamdan önce kuruma bilgi verilmesi gerekmektedir, E) Ekleme yapıldıktan sonra kuruma bilgi verilmesi gerekmektedir. 38-Đşletmeciler ile telsiz cıhaz ve sistemi kullanıcıları mevcut cıhazlarını veya sistemlerini, devralmak isteyen kullanıcıya devredemezler. Açıklama doğru mudur? A) Doğru, B) Yanlış. 39- Elekronik haberleşme amacıyla kullanılan, frekansı 9 khz ile 3000 GHz arasında olan uluslararası düzenleme yapılması halinde 3000 GHz in üzerindeki frekanslar da dahil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığına şeklinde yapılan tanım, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini belirtir? A) Acil frekans aralığı, B) Ara frekans, C) Etkili frekans aralığı, D) Enterferans, E) Spektrum. 40- Mobil Cıhaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ile gösterilmektedir? A) MCKS, B) MCKVT, C) CMERK, D) MCKT, E) EASZN.

11 36- E, 37- C, 38- B, 39- E, 40- D. 41-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Hasberleşme Kanunu'nun 36 ve 39'ncu maddleri uygulanmaz? A) Uluslararası Denizcilik Organizasyonu, B) Çevre Bakanlığı, C) Uluslararası Telsiz Danışma Komitesi, D) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerin tümüne, E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerin hiç birine. 42-Elektronik Haberleşme Kanunu'nda "Mobil Cıhaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı" şeklinde tanımlanan kısaltma, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) EIR, B) CEIR, C) MKSC, D) MCKS, E) MCKSVT. 43- "Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu sus ve veri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya almayayarayan sistemler" şeklindeki açıklama, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır? A) Telekomünikasyon, B) Radyokomünikasyon, C) Uzak mesafe haberleşme sistemi, D) Anten sistemi, E) Telsiz. 44- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım Đzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine dair Yönetmelik'in yayımlandığı Resmi Gazete'nin sayısı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) 27276, B) 27338,

12 C) 27291, D) 22576, E) GMDSS Telsiz Operatörlüğü yeterlik sınavları aşağıdaki hangi tarihlerde yapılır? A) Şubat, Temmuz, Ekim, B) Mart, Haziran, Eylül, C) Nisan, Ağustos, Kasım, D) Şubat, Haziran, Eylül, E) Şubat, Temmuz, Eylül. 41- E, 42- A, 43- E, 44- B, 45- E. 46-"Arama kurtarma bölgesinde var olan arama kurtarma imkânları hakkında tüm bilgileri elinde bulundurmak, bunları tablolar ve haritalar halinde muhafaza etmek, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi ve belgelerle ilgili değişiklikleri işleyerek güncel halde muhafaza etmektir." Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile ilgili yukarıdaki açıklama sizce doğru mudur? A) Doğru, B) Yanlış. 47-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'ne göre Denizcilik Müsteşarlığı'nın görev ve yetkileri ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur? I_Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni uluslararası standartlarda, uygun, yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır, II-Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin 24 saat etkinlikle görev yapmasını sağlar, III-Arama Kurtarma çalışmalarına katılması plânlanan kuruluşların Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirdikleri imkân ve kabiliyetleri ile ilgili bilgilerin güncelliğini sağlar, IV-Arama Kurtarma çalışmalarına ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teçhizat, muhabere, eğitim konularını içeren ulusal arama kurtarma plânını,ilgili bakanlık kurum/kuruluşlar ile hazırlar ve yayımlar, V-Arama Kurtarma çalışmaların ilişkin gerekli duyuruları yapar. A) Yalnızca I, B) I ve II, C) Yalnızca V

13 D) I, III ve V, E) I, II, III, IV ve V. 48- TĐM tarafından verilen izin tarihinden başlayarak. Süre içerisinde haberleşme sistemi veya cıhaz satın alınarak ruhsatname ve kullanma izni için başvurulması gerekir? Noktalı yere, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yazılmalıdır? A) 15 gün, B) 1 ay, C) 3ay, D) 6 ay, E) 1 yıl. 49- Bölgesindeki deniz taşıtlarına NBDP tekniği ile periyodik olarak uluslar arası standartta formatlanmış meteorolojik ve seyir ikaz mesajlarını, tehlike ve kaza raporlarınıyayınlayan kıyıdaki verici istasyonlar ile deniz taşıtlarındaki otomatik alıcılarda meydana gelen sistem. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki seçeneklerde yazılı olanlardan hangisini tanımlamaktadır? A) EPIRB, B) NAVAREA, C) INMARSAT, D) COSPAS SARSAT, E) NAVTEX. 50- En az bir MF DSC kıyı istasyonu tarafından kaplanan ve MF NBDP uyarılarının alınabileceği deniz alanı A1 deniz bölgesi olarak tanımlanır. Açıklama sizce doğru udur? A)Doğru, B) Yanlış. 46- A, 47- E, 48- D, 49- E, 50- B Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Haberleşme Kanunu nun 36 ve 39 ncu maddeleri uygulanmaz? A) Kültür Bakanlığı,

14 B) Denizcilik Đşletmeleri Genel Müdürlüğü, C) Türk Armatörler Birliği, D) Türk Hava Yolları, E) Sahil Güvenlik Komutanlığı, 52-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım Đzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine dair Yönetmelik in kısaltmalarla ilgili maddesinde yer alan TĐM kısaltması, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır? A) Telekomünikasyon Đstişare Merkezi, B) Telsiz Đşletme Müdürlüğü, C) Telekomünikasyon Đletişim Müdürlüğü, D) Telekomünikasyon Đletişim Merkezi, E) Telsiz Đletişim Merkezi. 53-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi GMDSS Telsiz Operatör Yeterliklerinden değildir? A) 1 nci Sınıf Telsiz elektronik operatör yeterliği, B) 2 nci sınıf Telsiz elektronik operatör yeterliği, C) 3 ncü sınıf telsiz operatörlüğü, D) GMDSS Tahditli telsiz operatörlüğü, E) GMDSS Genel Telsiz operatörlüğü. 54- Spektrum yönetimi Yöntmeliği nin tanımlarla ilgili maddesinde; Yan kanallardaki uygulamalar için koruma aralığının da dahil olduğu tanımlı frekans bandı veya bir haberleşme kanal kapasitesi olarak yapılmış olan açıklama aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangısını tanımlamaktadır? A) Kanal, B) Frekans, C) Frekans bandı, D) Frekans kanalı, E) Band genişliği. 55-Yönetmelikte Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işletem şirket şeklinde aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmıştır? A) Kullanıcı, B) Operatör, C) Đşletmeci, D) Đşleten, E) Telekomünikasyon kurumu.

15 51- E, 52- B, 53- C, 54- E, 55- C. 56- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 36 ve 39'ncu maddleri uygulanmaz? A)Yüksek Öğretim Kurumu, B) Büyükşehir Belediye Başkanları, C) Milli Eğitim Bakanlığı, D) Resmi Devlet Kurumları. E)Emniyet Genel Müdürlüğü. 57- GMDSS Telsiz Operatör sınavlarına katılmak isteyen adayların sınavdan en az kaç gün öncesine kadar başvuruda bulunmaları gerekir? A) 3 gün, B) 7 gün, C) 10 gün, D) 15 gün, E) Sınav günü saat 09.00'a kadar başv uru yapılabilir. 58- Spektrum yönetimi yönetmeliğinin amacı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Elektronik cıhaz ve sistemlerinin imâl ve ithâli ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, B) Uluslar arası deniz haberleşmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, C) Frekansların tahsisi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, D)VHF Deniz bandı ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, E) Tehlike ve emniyet haberleşmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek. 59-Tahsis edilen frekansların kullanım süresi, verilen sistem kurma ve kullanma izin süresi kadardır. Yapılan açıklama süzce doğru mudur? A) Doğru, B) Yanlış. 60- Aşağıdakilerden hangisi Milli Frekans Plânı çerçevesinde kendilerine tahsis edilen frekans bandlarında frekans plânlamasını yapar ve uygular? A) Başbakanlık, B) Đçişleri Bakanlığı,

16 C) Türk Silahlı Kuvvetleri, D) Emniyet Genel Müdürlüğü, E) Milli Đstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı. 56- E, 57- D, 58- C, 59- A, 60- C. 61-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Haberleşme Kanunu nun 36 ve 39 ncu maddleri uygulanmaz? A) Başbakanlık, B) Denizcilik Müsteşarlığı, C) Dışişleri Bakanlığı, D)Tarım Bakanlığı, E) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, 62- Her türlü deniz ve hava araçlarının emniyetli seyirleri için ses ve veri şeklinde yayın alan ve/veya gönderen telsiz cıhazları. Yukarıdaki açıklama ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmaktadır? A) Genel telsiz cıhazları, B) Haberleşme sistemi ile ilgili cıhazlar, C) Seyrüsefer cıhazları, D) Elektronik haberleşme cıhazları, E) Can güvenliği ile ilgili cıhazlar. 63- GMDSS Telsiz Operatör sınavlarına katılacak adayların listeleri. Tarafından. na bildirilir. Noktalı yere, aşağıdaki hangi seçenekte yazılı olanlar yazılmalıdır? A) GASM Başkanlığı Ulaştırma Bakanlığı, B) Liman Başkanlığı Denizcilik Müsteşarlığı, C) Liman Başkanlığı GASM Başkanlığı, D) GASM Başkanlığı Denizcilik Müsteşarlığı, E) GASM Başkanlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü. 64-GMDSS Telsiz Operatör yeterlik belgesi sınavına katılmak isteyen adaylarda aranan yaş sınırı nedir? A) 16 yaşında olmak,

17 B) 17 yaşında olmak, C) 18 yaşında olmak, D)19 yaşında olmak, E) Yaş sınırı yoktur. 65-Spektrum yönetimi yönetmeliğinin amacı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Telsiz istasyonlarında görev yapacak olan operatörlerle ilgili usul ve esasları düzenlemek, B) Telsiz istasyonlarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, C) Frekansların tahsisi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, D) Telsiz istasyonlarında bulundurulacak telsiz cıhazlarının standartları ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, E) Telsiz istasyonlarında kullanılacak anten tipleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek. 61- C, 62- C, 63- C, 64- B, 65- C. 66- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan MHz frekansının kullanım amacı ve yeri, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Acil durum özel çağrı (Deniz - GMDSS) B) Tehlike, emniyet (Hava - GMDSS), C) Arama kurtarma kontrol (Deniz/Hava), D) Arama kurtarma (Deniz/Hava)-GMDSS E) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz - GMDSS). 67- Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan khz frekansının kullanım amacı ve yeri, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Tehlike, emniyet (Deniz-GMDSS), B) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz-GMDSS), C) Arama kurtarma (Deniz-/Hava) D)Tehlike, emniyet, genel çağrı (Deniz/Hava), E)Seyir uyarıları (Deniz/Hava),

18 68- Merkezi Mobil Cıhaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı, aşağıdaki seçeneklerde gösterilen kısaltmalardan hangisi ile gösterilmektedir? A) MARTI, B) CEIR, C) EIR, D)MKTC, E) MMKT. 69- Spektrum yönetimi yönetmeliğinin amacı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Frekansların telsiz kullanıcıları tarafından seçilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, B) Frekans kullanımı konusunda rekabetin arttırılması ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesi, C) Telsiz kullanıcılarının uyması gereken kurallarla ilgili usul ve esasları düzenlemek, D) Elektronik haberleşme cıhazı sahibi olabilme ile ilgili usul ve esasları düzenlemek, E) Frekansların ulusal ve uluslararası koordinasyonu ve tescili ile frekansların etkili ve verimli kullanımı için gerektiğinde tahsis edilen frekansın geri alınması ve yenien tahsisi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek. 70-GMDSS Telsiz Operatörlüğü Sınavlarına başvuruda bulunanların Listesi, sınavdan en az kaç gün öncesine kadar GASM Başkanlığına bildirilir? A) 3 gün, B) 7 gün, C) 10 ghün, D) 15 gün, E) Son güne kadar. C e v a p l a r 71- C, 72- A, 73- A, 74- C, 75- C. 76-Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin görevlerinden biri de; A) Đngilizce dilinde tehlike yeri bilgilerini yayınlamaktır, B) Tehlike haberlerini değerlendirip, ayrıntılı bilgi toplamaktır, C) Tehlike anında susarak, tehlike trafiğini iyice dinlemektir, D) Tehlike yerini kesin olarak belirlemektir,

19 E) Seçeneklerde verilenlerin tümünü yapmaktır. 77-Aşağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde A) 515 khz, B) 405 khz C) 550 khz, D) 490 khz, E) 580 khz. 78-Aşağıdaki seçeneklerde verilen tarihlerden hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi göstermektedir? A) , B) , C) , D) , E) Aşağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde A) khz, B) khz, C) khz, D) 5579 khz, E) khz. 80-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 36 ve 39'ncu maddeleri uygulanmaz? A) Milli Đstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, B) Belediye Başkanlıkları, C) PTT Genel Müdürlüğü, D) Devlet Demir Yolları, E) Sular Đdaresi. 76-B, 77-D,

20 78-C, 79-A, 80-A. 81-Elektronik Haberleşme Kanunu'nda "Merkezi Mobil Cıhaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı" şeklinde tanımlanan kısaltma, aşağıdaki hangi seçenekte gösterilmiştir? A) MMCKT, B)MCKT, C) MEC, D) MHTY, E) MCKS. 82--Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'ne göre Denizcilik Müsteşarlığı'nın görev ve yetkileri ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur? A) Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni kurar, B) Arama kurtarma sırasında valiliklerden gelen taleplere göre Kurtarma birimlerini yönlendirir, C) Arama kurtarma çalışmaları sırasında kıyı telsiz istasyonlarının etkili bir şekilde çalıştırılmasını sağlar, D) Arama Kurtarma çalışmaları sırasında Sağlık Bakanlığına bilgi verir, E) Seçeneklerde belirtilenlerin tümünü yapar. 83-Aşağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde A) 518 khz, B) 1605 khz, C) 2210 khz, D) 2670 khz, E) 2760 khz. 84-Aşağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde A) MHz, B) MHz, C) MHz, D) MHz, E) MHz.

21 85-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan "Uluslararası ve ulusal sahada kullanılacak tehlike, emniyet, çağrı ve arama kurtarma frekansları" tablosundaki frekanslar arasında bulunan khz frekansının kullanım amacı ve yeri, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? A) Tehlike, emniyet (Deniz-GMDSS), B) Meteorolojik ve seyir bilgi uyarıları (Deniz-GMDSS), C)Seyir uyarıları (Deniz/Hava), D) Arama kurtarma (Deniz-/Hava/Kara-GMDSS) E) Tehlike, emniyet, genel çağrı (Deniz/Hava/Amatör). 81-E, 82-A, 83-A, 84-A, 85-A. 86-Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin görevlerinden biri de; A) Ulusal ve uluslararası frekans plânlamaları ile belirlenen arama kurtarma frekanslarının ilgili Kuruluşlar nezdinde sağlıklı kullanımını sağlamaktır, B) Can ve mal güvenliğini sağlamak için telsiz haberleşmesi kural ve yöntemlerini geliştirmektir, C)Belirsizlik, alârm ve tehlike aşamalarına ait var olan tüm bilgileri ve hizmet ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirmektir, D) Arama Kurtarma çalışmalarının siyasi nitelikteki hususlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktır, E) Seçeneklerde verilenlerin tümünü yapmaktır. 87-Arama kurtarma çalışmalarının başlatılmasına ve sona erdirilmesine aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi karar verir? A) Ulaştırma Bakanlığı, B) Denizcilik Müsteşarlığı, C) Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi/ Đlgili Arama Kurtarma Kordinasyon Merkezi, D) Arama Kurtarma Birliği, E) Bölgeye en yakın kıyı telsiz istasyonu. 88-Aşağıdaki seçeneklerde verilen frekanslardan hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde A)2022,5 khz, B) khz,

22 C) 2183 khz, D) 3025,5 khz, E) khz. 89-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin yayımlandığı resmi gazete'nin tarih ve sayısını göstermektedir? A) tarihli ve sayılıdır, B) tarihli ve sayıldır, C) tarihli ve sayılıdır, D) tarihli ve sayılıdır, E) tarihli v e sayılıdır. 90-TÜRK Arama Kurtarma Yönetmeliği'nde yer alan ATS kısaltması, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlamaktadır? A) Arıza Tespit Sistemi, B) Ana Telsiz Sistemi, C) Ana Telsiz Servisi, D) Ana Tele Sağlık Servisi, E) Arama Tarama Sistemi. 86- C, 87- C, 88- B, 89-D, 90- D. 91-Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin görevlerinden biri de; A) Tehlike sonuna kadar tehlike frekanslarından tehlike alârmı yayınlamaktır, B) Kazazedeler ile haberleşmeyi sağlamaktır, C) Tehlike frekansından yapılan tehlike haberleşmelerini denetlemektir, D) Kazazedelerin sayısını belirlemektir, E) Đlgili bakanlık, kurum/kuruluşlar ile koordineyi sağlamaktır. 92-Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği'ne göre; Maliye Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarının organizasyon plânlama ve icrası açısından ilgili kurumlarca belirlenen ihtiyâçların mevcut bütçe kaynaklarından karşılanmasına ilişkin esasları belirler. Açıklama sizce doğru mudur? A) Doğru,

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK 17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU 10377 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU Kanun Numarası : 5809 Kabul Tarihi : 5/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/11/2008 Sayı : 27050 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 48 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4)

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) 11 Temmuz 2002-Sayı :24812 Amaç Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 12.12.2001 tarihli ve 24611 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Arama

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sunuş...4 BÖLÜM 1. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU VE YAPISI...5 1.1. Kurumsal Yapı... 5 1.1.1. İnsan Kaynakları... 6 1.1.2. Mali Durum...

İÇİNDEKİLER Sunuş...4 BÖLÜM 1. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU VE YAPISI...5 1.1. Kurumsal Yapı... 5 1.1.1. İnsan Kaynakları... 6 1.1.2. Mali Durum... 2002 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sunuş...4 BÖLÜM 1. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU VE YAPISI...5 1.1. Kurumsal Yapı... 5 1.1.1. İnsan Kaynakları... 6 1.1.2. Mali Durum... 7 1.1.3. Fiziki Altyapı... 8 1.2.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084

Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084 Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE HAVA BANDI TELSİZHABERLEŞME SİSTEM VEYA CİHAZLARI İLE SEYRÜSEFER CİHAZLARINA KURMA VE KULLANIM İZNİ VERİLMESİ,

Detaylı

B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu. Faaliyet Raporu 2014

B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu. Faaliyet Raporu 2014 B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Faaliyet Raporu 2014 BTHK Faaliyet Raporu 2014 06/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca hazırlanan ve 18 Haziran 2014 tarihli ve R.G-139 sayılı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27292 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 27292 YÖNETMELİK 18 Temmuz 2009 CUMARTEİ Resmî Gazete ayı : 27292 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ÖZEL TELİZ İTEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER 01. ADB nedir, ne işe yarar? ADB, Amatör Denizci Belgesi nin kısaltmasıdır. Kişilerin, ticari amaç olmaksızın

Detaylı

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, amacıyla hazırlanmıştır.

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, amacıyla hazırlanmıştır. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Ve Kayda Alınmasına Dair Usul Ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev

Detaylı

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN 79 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6 Kabul Tarihi : 5//0 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: //0 Sayı : 786 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ

Detaylı

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı