2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U."

Transkript

1 S AY I : 1 3 M a y s A y d a b i r y a y m l a n r. 2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. H. Kerem BOZY T 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram tüm yurtta oldu u gibi Ayd n da da çeflitli etkinliklerle kutland. Üniversitemizde 23 Nisan dolay s yla Rektörlük binas nda saat 8 de Rektörümüz Prof.Dr. Mustafa GÜREL, Özel Muzaffer Anc n lkö retim Okulundan kat lan erkek ö renciye makam n devretti. Yeni makam na geçmekten büyük mutluluk duyan minik Rektör, yapmak istediklerini flöyle s ralad ; E er ben rektör olsayd m Üniversitemizin ö renci say - s n artt r rd m. Üniversitenin halkla daha fazla içiçe olmas n sa lard m. Okullar m z n hepsinde bilgisayar laboratuvar olmas n isterdim. dedi. lknur CENG Z D E V L E T B A K A N I V E B A fi B A K A N Y A R D I M C I S I D O Ç. D R. A B D Ü L L A T F fi E N E R Ü N V E R S T E M Z D E Y D. 30 Nisan 2004 Cuma günü Üniversitemizin düzenlemifl oldu- u Gençlik ve De iflim konulu konferans vermek üzere Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Doç. Dr. Abdüllatif fiener saat 9.30 da Ayd n a geldi. Ayd n Valili ini ziyaret ettikten sonra saat 11 de Üniversitemizi teflrif etti. Rektörlük binas nda Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL in Say n Bakan m za verdi i brifingden sonra Üniversitemiz Merkez kampus yemekhanesinde ö rencilerle birlikte yemek yenildi. Bu ortamdan çok mutlu oldu unu belirten Say n Bakan m za yemekte Ayd n Valisi, Ayd n milletvekilleri ve Üniversitemiz ö retim üyeleri de efllik etti Üniversitemiz Spor ve Kültür Salonunda saat da Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Doç. Dr. Abdüllatif fiener in verdi i Gençlik ve De iflim konulu konferansa Ayd n milletvekilleri, Ayd n protokolü, ö retim üyeleri, idari personel, ö renciler, Ayd n halk ve bas n mensuplar kat ld. lk sözü Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL alarak k sa bir teflekkür konuflmas yapt. Devam sayfa 2 de

2 Kat l m n yüksek oldu u konferansta Üniversiteler ça dafl dünyan n en stratejik noktas d r. diyen fiener; bilginin önemine, Üniversitemizin di er üniversiteler aras nda önemli bir yere sahip oldu una ve Üniversitemizin performans ndaki art fla de indi. Konferans n konusunun De iflimle Örülü Bir Gençlik oldu unu söyleyen fiener, Gençlik kavram üzerinde durarak, Gençlik de iflkendir; insan kendini nas l hissediyorsa o yafltad r. dedi ve bu göreceli kavram çeflitli örneklerle aç klad. De iflimin zamanla birlikte bafllad n söyleyerek insanl k ve dünya tarihindeki de iflimi dile getiren fiener konferans n sonunda kat l mc lardan gelen sorular yan tlad. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Doç. Dr. Abdüllatif fie- NER e teflekkür plaketi ve çiçe i sundu. SUNAY AKIN ÜN VERS TEM ZE GEL YOR H.Kerem BOZY T 28 May s 2004 Cuma günü saat da Üniversitemiz Kapal Spor salonunda program gerçeklefltirilecektir y l nda Trabzon da do an AKIN, sevilen flairlerimizdendir. Eserleri aras nda Makiler, Antik Ac lar, Kaza Süsü ve 62 Tavflan adl fliir kitaplar, Ayçöre i, Deniz Y ld z ve K z Kulesi gibi deneme kitaplar vard r. fiiirlerinde ve düzyaz lar nda stanbul ve K z Kulesi önemli yerlerdir. Ayr ca gazete ve dergilerde köfle yazarl - n n yan s ra, TRT ve CNN Türk te kültür ve sanat programlar ve belgesellere katk da bunan Sunay, TV8 de de Gezgin Korkuluk adl program haz rlay p sunmufltur. Sunay AKIN, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Müjdat GEZEN Sanat Merkezinde ö retim görevlisi olarak ders vermektedir. B L M NSANI YET fit RME KONUSUNDA ÇERÇEVE PROTOKOLÜ MZALANDI P R O F. DR. S A M Ö Z K A R IN K O N F ER AN SL A RI Aysel ALKIfi Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Saim ÖZKAR n sundu u Atmosferde Ozon A z a l- mas ve Küresel Is nma konulu konfe ra ns saat da, Geçifl Me tal Nanokümele ri konulu konferans da saat da E itim Fakültesi Konferans Salonunda yap ld. 22 Nisan 2004 tarihinde saat da gerçekleflen konferansa Ayd n protokolü, Üniversitemiz protokolü ve ö retim üyelerinin yan s ra ö rencilerin yo un kat l m olmufltur. Dünyan n gelece ini tehdit eden sorunlardan biri olan Atmosferde Ozon Azalmas ve Küresel Is nma konusunda bilgilerini sundu. Saat da Prof. Dr. Saim ÖZKAR n sundu u Geçifl Nanokümeleri konulu konferansa Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ö rencilerinin yo un ilgisi oldu. E T M FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR E T M BÖLÜMÜ G TAR RES TAL 2 H. Kerem BOZY T 4 May s 2004 tarihinde bir araya gelen, Adnan Menderes Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörleri, uluslararas standartlara eriflmek üzere, en ileri teknolojileri kullanarak, ülkemiz gereksinmelerini ve olanaklar n da dikkate alarak, bilimsel ilkelerden ödün vermeden, kaliteli bilim insan yetifltirmek ve ülkemizin yetiflmifl insan ihtiyac na katk sa lamak amac yla bir protokol imzalad lar. Huriye KARAKUZUO LU E itim Fakültesi E itim Fakültesi Güzel Sanatlar E itimi Bölümü ilk etkinli ini Gitar Resitali ile gerçeklefltirdi. 15 Nisan 2004 saat da E itim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleflen resitalde, Gitarist Alper Yaz c n n sundu u eserler ilgi ile izlendi. FAKÜLTEM ZDE H ZMET Ç E T M SEM NER Ayd n l Emniyet Müdürlü ünce Nisan 2004 tarihleri aras nda Polis Memurlar için düzenlenen hizmet-içi e itim program nda yer alan Problem Çözme Teknikleri konulu seminer program nda ö retici olarak Fakültemiz E itim Bilimleri Bölümü ö retim görevlisi Dr. Nermin Öner KORUKLU görev alm flt r.

3 F E N - E D E B Y A T F A K Ü L T E S A R K E O L O J B Ö L Ü M Ü N Ü N P A M P H Y L A V E L Y K A B Ö L G E S A R A fi T I R M A G E Z S Yard. Doç. Dr. Suat ATEfiL ER Fen-Edebiyat Fakültesi Nisan 2004 tarihleri aras nda antik Pamphylia ve Lykia Bölgelerini kapsayan bir araflt rma gezisi düzenlenmifltir. Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ö rencilerinin e itimini gelifltirme ve Türkiye üniversiteleri içinde en zengin antik kent dia arflivlerinden birine sahip olan Arkeoloji Bölümünün dia arflivini geniflletme amaçl gezide Side-Aspendos-Perge-Phaselis-Myra-Sourai-Limyra-Antiphellos-Patara-Xanthos -Letoon antik kentlerinde dia çekimleri yap lm fl, ayr ca Side ve Antalya Müzeleri gezilmifltir. 23 Nisan Cuma günü Side tiyatrosu, Side Apollon ve Athena tap naklar, Aspendos, Perge antik kentleri gezilmifl, ayr ca Side ve Antalya müzelerine girilerek ö rencilerin eserleri do rudan görmeleri sa lanm flt r. 24 Nisan Cumartesi sabah Phaselis (Tekirova) antik kentine gidilmifl, üç limana sahip bu önemli Lykia yerlefliminin dia çekimleri tamamlanm flt r. Phaselis in ard ndan Myra (Demre) antik kentinin tiyatro ve nekropol (mezarl k alan ) dia çekimleri yap lm fl, ahflap mimarl ndan esinlenen geleneksel Lykia mezar mimarl n n en güzel eserleri aras nda yer alan an t mezarlar incelenerek dia çekimleri yap lm flt r. Myra-Limyra yol güzergah üzerinde yer alan Sourai antik kentine ait nekropolde bulunan an t-kaya mezarlar ve lahitleri de incelenmifltir. M.Ö. 4. yüzy lda Lykia bölgesinin en önemli birkaç kentinden biri olan Limyra antik kentinde, Xntabura lahdinin ve denizden yaklafl k 400 m. yükseklikte dik bir kayal k tepe üzerine infla edilen, Limyra n n ve belki yak n merkezlerin M.Ö. 5. yüzy l n sonlar nda yöneticili ini yapan Perikles in an t mezar na t rman lm fl, söz konusu mezar n detayl dia ve siyah-beyaz çekimleri tamamlanm flt r. Tepenin bat s nda yer alan Limyra nekropolüne ait an t mezarlar gezilmifl ve Karia bölgesi an t mezarlar ile olan yak n iliflkileri görülmüfltür. 25 Nisan Pazar günü sabah Antiphellos (Kafl) tiyatrosu, Hellenistik tap nak ve nekropolde dia çekimleri yap lm flt r. Antiphellos dan Patara ya geçilerek kentin önemli yap lar incelenmifltir. Anadolu arkeolojisinde çok önemli bir yere sahip olan Xanthos antik kentinde 19. yüzy l n ortalar nda Londra British Museum a götürülen Payawa lahti nin geride kalan kaidesi, Nereidler An t Mezar n n podyumu foto raflanm flt r. Erken Klasik Ça Lykias n n en önemli yap lar ndan olan G yap s incelenmifl ve detayl dia çekimleri tamamlanm flt r. Gezinin son u rak yeri, Apollon, Artemis ve Anneleri Leto nun tap na n n yer ald Letoon olmufltur. Vakit darl ndan dolay gidilememifl olan Lykia Bölgesinin kuzey k sm n oluflturan da l k kesim ve k y boyunca gezilememifl olan di er antik kentler önümüzdeki y l yap lacak gezi program na dahil edilmifltir. FEN-EDEB YAT FAKÜLTES ARKEOLOJ BÖLÜMÜNÜN Doç. Dr. Serap YAYLALI Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 4. s n f ö rencilerinin ald Müzecilik dersiyle ilgili olarak, 23 Mart 2004 tarihinde Ayd n n Karacasu ilçesindeki Aphrodisias Müzesine, 13 Nisan 2004 tarihinde zmir ili Selçuk ilçesindeki Efes Müzesine ve 20 Nisan 2004 tarihinde zmir Arkeoloji Müzesi ve Kültür Park ta yeni aç lan Arkeoloji Müzesine dersi veren Doç. Dr. Serap Yaylal ve 30 ö rencisi inceleme gezisi yapm fllard r. KARACASU APHROD S AS MÜZES NE GEZ S An lan müzelerde yap lan çal flmalarda; Müzecilik derslerinde teorik olarak ö renilen bilgiler fl nda çevremizdeki müzelerde ça dafl müzecilik anlay fl n n uygulan rl, halk bilgilendirmek ve e itmek amac yla yap lan sergilemelerin kurallar uyar nca tart fl larak de erlendirmeler yap lm flt r. Böylece ö rencilerimizin mezun olduktan sonra büyük bir k sm n n çal flaca müzelerde optimum flekilde FEN-EDEB YAT FAKÜLTES N N ARKEOLOJ BÖLÜMÜNÜN ZM R ARKEOLOJ MÜZES NE GEZ S Prof. Dr. Abdullah Yaylal Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Nisan 2004 tarihinde, Arkeoloji Bölümü 3. s n f ö rencilerinin ald Helenistik Ça Heykel Sanat dersiyle ilgili olarak dersi veren bölüm baflkan Prof. Dr. Abdullah Yaylal ve 25 ö rencisi ile birlikte zmir Arkeoloji Müzesi ve yeni aç lan Kültür Park Arkeoloji Müzesine bir gezi yap ld. Bu müzelerde bulunan çevredeki çeflitli antik yerleflimlere ait Helenistik Ça Heykelleri üzerinde stil geliflimi, tarihleme vb. yararl olabilmeleri konusunda bilimsel ve görsel bilgilendirilmeleri sa lanm flt r. konularda çal flmalar yap ld. 3

4 K M Y A B Ö L Ü M Ü N Ü N B A H A R S E V N C Ö r.gör. Hakan ÖZ LHAN Karacasu Meslek Yüksekokulu Baflbakanl k Özelle fltirme daresi Baflkanl na ba l olan ve at l durumda bulunan Karacasu Tekel Deposu, Maliye Bakanl ve Tekel Yaprak ve Tütün flletmeleri aras nda yap lacak olan protokol ile Üniversitemize kesin devir ifllemi önümüzdeki günlerde gerçekleflecektir. Üniversitemize devredilen ve depo olarak kullan lm fl gayri menkul, yaklafl k 3000 m 2 kapal, m 2 aç k alan olmak üzere toplam m 2 alana sahiptir. Devredilen alan bahçe duvarl, içinde idare ve depo binas bulunan korunakl bir aland r. Devrin gerçekleflmesinden sonra kapal 3000m 2 lik alan gerekli atölye, derslik, akademik ve idari bölümlere ayr larak yeniden düzenlenecektir; böylece da - n k durumda bulunan derslik ve atölyelerin tek bir alanda toplanmas sa lanacakt r. Bunun yan nda fiziki imkanlar n artmas yla daha sonraki y llarda Meslek Yüksekokulumuza Turizm, Mermercilik ve flletmecilik gibi yeni programlar n aç lmas mümkün olabilecektir. Yak n zamanda aç lmas düflünülen programlar n e itime bafllamas yla program say s n n 7 ye, ö renci say s n n ise 500 e ç kmas hedeflenmektedir. Hedeflenen de iflikliklerin yap labilmesi için 300 milyar Türk liras na ihtiyaç duyulmaktad r. Böyle bir harcaman n Üniversitemizin kaynaklar ndan, yerel imkanlardan ve sponsor bulunarak gerçeklefltirilmesi düflünülmektedir. E D E B Y AT T O P L U L U U K O N F E R A N S I Sinan BALCI Bilgi fllem Daire Baflkanl Üniversitemiz Edebiyat Toplulu u 30 Nisan 2004 Cuma günü saat 11'de E itim Fakültesi Konferans Salonunda, Bükrefl Üniversite Türk Arfl. Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mihai Maxim ve Mu la Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Yard. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL' n sunduklar " Romanya'daki Türk Miras ve Romanya'da Türk Kültürü Varl n n zleri" konulu konferans düzenlenmifltir. Y U RT D I fi I N D A E T M S E M N E R M K A N I Ayd n DEM RCAN Matematik Toplulu u Baflkan Adnan Menderes Üniversitesi Matematik Toplulu unun katk lar yla, 21 Nisan 2004 tarih ve saat da ADÜ E itim Fakültesi Konferans Salonunda UN TED TO- WERS yurtd fl e itim dan flmanl taraf ndan WORK & TRAVELS program n anlatan seminer düzenlendi. Seminerde, ABD`de son yaz döneminde çal flarak dil ö renimi ve kültürel etkileflimi sa lamak için düzenlenen program tan - t ld. Kat l mc lar n yeterli bilgiyi edindikleri B Y O L O J K Z E N G N L K L E R M Z V E B U N L A R I N K O R U N M A S I Seyit YÜZÜAK Biyoloji Toplulu u Gönüllü Çevre Çal flma Grubu Baflk. Yaflad m z ça da h zl bir flekilde yay lan bireysel insan profilleri ve bireysel anlay fl içinde ülkemizin biyolojik zenginlikleri, do rudan ya da dolayl olarak erimekte veya yok olmaktad r. Böyle bir durumda insanlar toplu bilince sevk etmenin, ortak hareket etmeye yönlendirmenin önemi gün geçtikçe artmaktad r. Toplumun her birimi ve bireyi bu hususta üzerine düfleni yapmal - d r. Bu sorumluluktan yola ç karak Gönüllü Çevre Çal flma Grubu olarak Türkiye de ve Dünya da kendi alanlar nda çok iyi tan nan ve ülkemizin biyolojik zenginli inin korunmas ve de erlendirilmesi ad na özverili çal flmalar bulunan Prof.Dr. brahim BARAN, Prof.Dr. Tuna EK M, Prof.Dr. Yusuf GEM - C nin kat l mlar yla bir panel gerçeklefltirildi. Bu panelle kat l mc lara biyolojik zenginliklerimizi tan tma ve koruma bilinci verilmeye çal fl ld. KEMAN VE G TAR D NLET S Volkan KAZ Kültür ve Sanat Toplulu u Baflkan Adnan Menderes Üniversitesi Kültür ve Sanat Toplulu u olarak, bu akademik y lda 4. etkinli imiz olan KEMAN VE G TAR D NLET S ni gerçeklefltirmenin gururunu yafl yoruz. Ayd n TED kolejinde 20 Nisan 2004 Sal günü gerçeklefltirdi imiz klasik müzik program nda, merakl lar na A D Ü kan s nday z. E itim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümünden okutman Serkan fieker keman yla, Alper YAZICI gitar yla seslendi. 5

5 AYDIN ONKOLOJ SEM NER lknur CENG Z 1-7 Nisan 2004 Kanser Haftas dolay s yla 1-2 Nisan 2004 tarihlerinde Üniversitemiz T p Fakültesi T bbi Onkoloji Bilim Dal, Türk Kanser Araflt rma ve Savafl Vakf, Ayd n Valili i, Ayd n l Sa l k Müdürlü ü ve l Milli E itim Müdürlü ü ortaklafla Kanser Haftas etkinliklerini gerçeklefltirmifllerdir. SA LIK LI YAfiAM I DESTEK LEM E TO P L U L U U S G ARANIN NSAN SA L I INA VERD ZARARL AR V E Ö NLEM LER K ONULU KO NFERANSI DÜZENLE D. Ö r. Gör. Sibel fieker (Topluluk Dan flman ) Fatih KAYA (Topluluk Denetleme Kurulu Baflkan ) Üniversitemiz Sa l kl Yaflam Destekleme Toplulu u 12 Nisan 2004 tarihinde ADÜ Spor ve Kültür Salonunda Sigaran n nsan Sa l na Verdi i Zararlar ve Önlemleri konulu konferans düzenlemifltir. Konferansa Adnan Menderes Üniversitesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal ö retim üyesi Doç. Dr. Mehmet POLAT- LI konuflmac olarak kat lm flt r. Üniversitemizin çeflitli birimlerinden akademik ve idari personele hitap edilen konferansta sigaran n vücudumuzda neden oldu u olumsuz etkileri, yaflant m z nas l etkiledi i ve sigaray b rakma yöntemlerine iliflkin bilgiler verilmifltir. Özellikle sigara kullan m na bafllaman n gittikçe daha erken yafllara do ru art fl gösterdi i ülkemizde, gelecekte genç kesimin karfl laflaca sorunlar ele al nm flt r. Sigaran n kanser gibi günümüzde sa l m z büyük oranda etkileyen hastal klara neden olmas, kullan m n n h zla yayg nlaflmas bu konferans n önemini art rm flt r. Konferansta, sigara kullananlar kadar sigara içenlerin yan nda bulunan pasif içicilerin nas l etkilendi i konusu da irdelenmifltir. Gelecek nesillerin sa l kl olmas, sa l kl toplumlar n oluflmas konunun ciddiyetini art rmaktad r. Sa l kl Yaflam Destekleme Toplulu u; toplum sa l n gelifltirmek amac yla bilinçlendirme çal flmalar n sürdürmeye devam edecektir. Sa l kl gençler, sa l kl gelecek slogan yla sa l kl bir yaflam dileriz. Konuya ilgi duyan Üniversitemiz ö rencilerini ve çal flanlar n toplulu umuza üye olmaya ve faaliyetlerimize kat lmaya davet ediyoruz. K A R A C A S U M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E R M E R F U A R I N A K A T I L D I Ö r.gör.hakan ÖZ LHAN Karacasu MYO Kanser Haftas etkinlikleri 1 Nisan 2004 tarihinde hekimlere yönelik 2004 Ayd n Onkoloji Semineri ve 2 Nisan 2004 tarihinde de ö retmenlere yönelik Ö retmenler çin Kanser E itimi Semineri bafll kl tam gün süreli birer seminer program n kapsam flt r. Aç l fl ; Kanser Etyolojisi ; Kanserde Etken Tan I-II ; Ayd n da Onkolojinin Bugünkü Durumu ; Kanserde Yeni Geliflmeler ; De erlendirme ve Kapan fl ana bafll klar alt nda gerçekleflen seminer TED Ayd n Koleji Konferans Salonunda yap lm flt r. 1-4 Nisan 2004 tarihleri aras nda zmir Kültürpark taki Uluslararas Fuar Alan nda Z- FAfi taraf ndan düzenlenen MARBLE Uluslararas Mermer, Do altafl ve Teknolojileri Fuar na kat lan Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Meslek Yüksekokulu Tak Tasar m Süs Tafllar fllemecili i Program ö rencileri ve ö retim elemanlar büyük ilgi gördüler. Fuar n aç l fl n Say n Devlet Bakan Kürflat TÜZMEN yapm flt r. Aç l flta Üniversitemiz ad na Rektör Yard mc m z Prof.Dr. Osman KAYA, Yüksekokul Müdürü Yard.Doç. Dr.Aziz BOSTAN, Ö r. Gör. Hakk BABALIK, Ö r. Gör. fiuheda GÜL, Ö r. Gör. fiehnaz ALPAGUT ve Ö r. Gör. Resul fianal haz r bulunmufllard r. Düzenlenen fuara çeflitli do al tafllar iflleyen ve üreten yerli ve yabanc bir çok firma kat lm flt r. Ayr ca bu alanda kullan lan alet ve ekipmanlar n tan t ld ve sergilendi i bir ortam da olmufltur. Okulumuz ö rencileri böyle bir fuarda bilgi ve deneyimlerini gelifltirerek ileride edinecekleri meslekleri konusunda ilerleme kaydetmifllerdir. Ayr ca iki sene gibi k sa bir süre içinde Tak Tasar m ve fllemecili i konusunda eflsiz ve nadide ürünlerini sergileyerek fuar ziyaret eden misafirlerden tam not alm fllar ve büyük be eni kazanm fllard r. Sergilenen ürünler içinde kolye, küpe, bilezik gibi her türlü tak ; zarf açaca, kol dü mesi, kravat i nesi gibi aksesuarlar, de erli ve yar de erli tafllardan üretilmifl ve tasar mlar yap lm fl ürünler bulunmaktad r. Okulumuz ö retim elemanlar programlar hakk nda ziyaretçilere genifl ve kapsaml bilgi vermifllerdir. Daha sonraki y llarda program tercih edecek ara eleman aday olacak gençlere fl k tutulmufltur. 7

6 K U Y U C A K M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U N U N B A H A R E T K N L K L E R D E V A M E D Y O R... Ö r. Gör. Özlem ÇET NKAYA Kuyucak MYO Müdür Yard mc s 20 Nisan 2004 tarihinde Yüksekokulumuz bahçesinde 102 adet çam fidan n dikimi lçe Jandarma, ö renciler ve yüksekokul personeli taraf ndan gerçeklefltirildi. Dikilen fidanlar Kuyucak ve Ayd n Orman flletme Müdürlü- ü taraf ndan tahsis edilmifltir. Kuyucak Meslek Yüksekokulu ö rencileri taraf ndan her y l düzenlenen a aç dikimi bu y l da coflkulu bir flekilde geçti. 20 Nisan 2004 günü akflam Yüksekokulumuzun Börtü-Böcek Tiyatro Toplulu u taraf ndan Kuyucak Belediye Dü ün Salonunda skeç ve fliirlerle dolu bir gece düzenlendi. Dünya Tiyatrolar Gününün de kutland geceye ö renciler ve ö retim elamanlar kat ld lar. Gecede ayn zamanda tiyatronun anlam ve önemini belirten tek kiflilik bir oyun sergilendi. Osman U UZ N E F R O L O J K I fi O K U L U Üniversitemiz, Pamukkale Üniversitesi ve Türk Nefroloji Derne inin iflbirli iyle düzenlenen, Türk Nefroloji K fl Okulu 15 Nisan 2004 tarihinde Kufladas nda Pine-Bay Otelde düzenlenen aç l fl töreni ile bafllad Nisan 2004 tarihleri aras nda süren Okulun aç l fl nda Türk Nefroloji Derne i Baflkan Kamil SERDENGEÇT nin konuflmas n n ard ndan Onursal Baflkan, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL aç l fl konuflmas n yapt. Ard ndan Aç l fl dersi ile okul bilimsel program na devam etti. B E D E N E T M V E S P O R Y Ü K S E K O K U L U Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Beden E itimi ve Spor Bölümü olarak aç lan ve ilk kez E itim-ö retim döneminde ö renci alan okulumuz, 1997 y l nda Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu ad n alm flt r. Ayd n ili Germencik ilçesinde, 13 dönümlük arazi üzerinde kurulan Yüksekokulumuzun 1550 m 2 kapal alan olan dört katl bir hizmet binas bulunmaktad r. Yüksekokulumuzun e itim-ö retim faaliyetleri için yeterli say daki dersliklere ek olarak bir futbol sahas ve çevresinde atletizm pisti mevcuttur. Basketbol, voleybol, hentbol, badmigton ve aletli jimnastik karfl laflmalar na cevap verebilecek bir kapal spor salonu yan nda, ritmik jimnastik, gürefl, masa tenisi, masaj ve kondisyon çal flmalar n n yap labilece i ayr salonlar da bulunmaktad r. Bunun yan nda bilimsel araflt rma ve çal flmalar n yap lmas na olanak sa layan Araflt rma ve Uygulama Laboratuvar 2000 y l nda faaliyete geçmifltir. Okulumuz ö rencilerinin ders, ödev ve proje çal flmalar nda kullanabilecekleri internet ba lant l bilgisayar laboratuvar ve kaynak say s her geçen gün artan okul kütüphanesi ö rencilerimizin kullan m na aç kt r. 8

7 ADNAN MENDERES ÜN VERS TES YAYINLARI AKADEM K PERSONEL L STES Yard.Doç.Dr.Yakup YAZICI (Yüksekokul Müdürü) Ö r.gör.tevfik Ata TEK N Ö r.gör.hakk GÜNEfi Ö r.gör.nurgül ÖZDEM R Okt. Ali GÜREfi Okt. Hüseyin BÜYÜKÇOBAN Okt. Vedat fientürk Okt. Nermin fientürk Okt. Eda GÜNAY Okt. Nermin SAMANCIO LU Okt. fiaheser GÜREfi Okt. Do an ULUSOY Okt. Ça atay DERECEL Arfl.Gör.Aylin fienkal DAR PERSONEL L STES Y.O. Sekreteri Cavit KUTLU Araflt rmac Cemile GÜLGÖR fief Talat ERG NER Memur Zekai SEV M Memur Özcan GÜRCEN Memur Ahmet GED K Sekreter Bircan ORBAYO LU Hizmetli Adem B RCAN Bekçi Nihat AKYILDIRIM Hizmetli Hatice ÇEL K Hizmetli smail ÖZEKER Hizmetli Hüseyin IfiIK LET fi M Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu GERMENC K / AYDIN Tel : Fax : nternet : SAH B : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü ü Ad na Prof.Dr. Mustafa GÜREL YAYIN KURULU : Prof.Dr. Ergun ONUR, Prof.Dr. Hasan EREN, Prof.Dr. Orhan Ç LDA D A N I fi M AKURULU : P r o f. D r. Adnan NCE, Y r d. D o ç. D. rfiahin BARANO LU, Y r d. D o ç. D. raysun EYDURAN, Y r d. D o ç. D. rruhi SARPKAYA HABER MERKEZ : Ümmühan fiah N, H.Kerem BOZY T, Aysel ALKIfi, Osman U UZ, Volkan BABA, Nevzat DO AN YAYIN YÖNETMEN : Ümmühan fiah N GRAF K/TASARIM : Uzm. Hamdi ÇET NER BASKI : Adnan Menderes Üniversitesi Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü ü taraf ndan ayl k olarak yay mlan r. Tüm haklar sakl d r.

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı