2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U."

Transkript

1 S AY I : 1 3 M a y s A y d a b i r y a y m l a n r. 2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. H. Kerem BOZY T 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram tüm yurtta oldu u gibi Ayd n da da çeflitli etkinliklerle kutland. Üniversitemizde 23 Nisan dolay s yla Rektörlük binas nda saat 8 de Rektörümüz Prof.Dr. Mustafa GÜREL, Özel Muzaffer Anc n lkö retim Okulundan kat lan erkek ö renciye makam n devretti. Yeni makam na geçmekten büyük mutluluk duyan minik Rektör, yapmak istediklerini flöyle s ralad ; E er ben rektör olsayd m Üniversitemizin ö renci say - s n artt r rd m. Üniversitenin halkla daha fazla içiçe olmas n sa lard m. Okullar m z n hepsinde bilgisayar laboratuvar olmas n isterdim. dedi. lknur CENG Z D E V L E T B A K A N I V E B A fi B A K A N Y A R D I M C I S I D O Ç. D R. A B D Ü L L A T F fi E N E R Ü N V E R S T E M Z D E Y D. 30 Nisan 2004 Cuma günü Üniversitemizin düzenlemifl oldu- u Gençlik ve De iflim konulu konferans vermek üzere Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Doç. Dr. Abdüllatif fiener saat 9.30 da Ayd n a geldi. Ayd n Valili ini ziyaret ettikten sonra saat 11 de Üniversitemizi teflrif etti. Rektörlük binas nda Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL in Say n Bakan m za verdi i brifingden sonra Üniversitemiz Merkez kampus yemekhanesinde ö rencilerle birlikte yemek yenildi. Bu ortamdan çok mutlu oldu unu belirten Say n Bakan m za yemekte Ayd n Valisi, Ayd n milletvekilleri ve Üniversitemiz ö retim üyeleri de efllik etti Üniversitemiz Spor ve Kültür Salonunda saat da Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Doç. Dr. Abdüllatif fiener in verdi i Gençlik ve De iflim konulu konferansa Ayd n milletvekilleri, Ayd n protokolü, ö retim üyeleri, idari personel, ö renciler, Ayd n halk ve bas n mensuplar kat ld. lk sözü Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL alarak k sa bir teflekkür konuflmas yapt. Devam sayfa 2 de

2 Kat l m n yüksek oldu u konferansta Üniversiteler ça dafl dünyan n en stratejik noktas d r. diyen fiener; bilginin önemine, Üniversitemizin di er üniversiteler aras nda önemli bir yere sahip oldu una ve Üniversitemizin performans ndaki art fla de indi. Konferans n konusunun De iflimle Örülü Bir Gençlik oldu unu söyleyen fiener, Gençlik kavram üzerinde durarak, Gençlik de iflkendir; insan kendini nas l hissediyorsa o yafltad r. dedi ve bu göreceli kavram çeflitli örneklerle aç klad. De iflimin zamanla birlikte bafllad n söyleyerek insanl k ve dünya tarihindeki de iflimi dile getiren fiener konferans n sonunda kat l mc lardan gelen sorular yan tlad. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Doç. Dr. Abdüllatif fie- NER e teflekkür plaketi ve çiçe i sundu. SUNAY AKIN ÜN VERS TEM ZE GEL YOR H.Kerem BOZY T 28 May s 2004 Cuma günü saat da Üniversitemiz Kapal Spor salonunda program gerçeklefltirilecektir y l nda Trabzon da do an AKIN, sevilen flairlerimizdendir. Eserleri aras nda Makiler, Antik Ac lar, Kaza Süsü ve 62 Tavflan adl fliir kitaplar, Ayçöre i, Deniz Y ld z ve K z Kulesi gibi deneme kitaplar vard r. fiiirlerinde ve düzyaz lar nda stanbul ve K z Kulesi önemli yerlerdir. Ayr ca gazete ve dergilerde köfle yazarl - n n yan s ra, TRT ve CNN Türk te kültür ve sanat programlar ve belgesellere katk da bunan Sunay, TV8 de de Gezgin Korkuluk adl program haz rlay p sunmufltur. Sunay AKIN, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Müjdat GEZEN Sanat Merkezinde ö retim görevlisi olarak ders vermektedir. B L M NSANI YET fit RME KONUSUNDA ÇERÇEVE PROTOKOLÜ MZALANDI P R O F. DR. S A M Ö Z K A R IN K O N F ER AN SL A RI Aysel ALKIfi Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Saim ÖZKAR n sundu u Atmosferde Ozon A z a l- mas ve Küresel Is nma konulu konfe ra ns saat da, Geçifl Me tal Nanokümele ri konulu konferans da saat da E itim Fakültesi Konferans Salonunda yap ld. 22 Nisan 2004 tarihinde saat da gerçekleflen konferansa Ayd n protokolü, Üniversitemiz protokolü ve ö retim üyelerinin yan s ra ö rencilerin yo un kat l m olmufltur. Dünyan n gelece ini tehdit eden sorunlardan biri olan Atmosferde Ozon Azalmas ve Küresel Is nma konusunda bilgilerini sundu. Saat da Prof. Dr. Saim ÖZKAR n sundu u Geçifl Nanokümeleri konulu konferansa Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ö rencilerinin yo un ilgisi oldu. E T M FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR E T M BÖLÜMÜ G TAR RES TAL 2 H. Kerem BOZY T 4 May s 2004 tarihinde bir araya gelen, Adnan Menderes Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörleri, uluslararas standartlara eriflmek üzere, en ileri teknolojileri kullanarak, ülkemiz gereksinmelerini ve olanaklar n da dikkate alarak, bilimsel ilkelerden ödün vermeden, kaliteli bilim insan yetifltirmek ve ülkemizin yetiflmifl insan ihtiyac na katk sa lamak amac yla bir protokol imzalad lar. Huriye KARAKUZUO LU E itim Fakültesi E itim Fakültesi Güzel Sanatlar E itimi Bölümü ilk etkinli ini Gitar Resitali ile gerçeklefltirdi. 15 Nisan 2004 saat da E itim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleflen resitalde, Gitarist Alper Yaz c n n sundu u eserler ilgi ile izlendi. FAKÜLTEM ZDE H ZMET Ç E T M SEM NER Ayd n l Emniyet Müdürlü ünce Nisan 2004 tarihleri aras nda Polis Memurlar için düzenlenen hizmet-içi e itim program nda yer alan Problem Çözme Teknikleri konulu seminer program nda ö retici olarak Fakültemiz E itim Bilimleri Bölümü ö retim görevlisi Dr. Nermin Öner KORUKLU görev alm flt r.

3 F E N - E D E B Y A T F A K Ü L T E S A R K E O L O J B Ö L Ü M Ü N Ü N P A M P H Y L A V E L Y K A B Ö L G E S A R A fi T I R M A G E Z S Yard. Doç. Dr. Suat ATEfiL ER Fen-Edebiyat Fakültesi Nisan 2004 tarihleri aras nda antik Pamphylia ve Lykia Bölgelerini kapsayan bir araflt rma gezisi düzenlenmifltir. Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ö rencilerinin e itimini gelifltirme ve Türkiye üniversiteleri içinde en zengin antik kent dia arflivlerinden birine sahip olan Arkeoloji Bölümünün dia arflivini geniflletme amaçl gezide Side-Aspendos-Perge-Phaselis-Myra-Sourai-Limyra-Antiphellos-Patara-Xanthos -Letoon antik kentlerinde dia çekimleri yap lm fl, ayr ca Side ve Antalya Müzeleri gezilmifltir. 23 Nisan Cuma günü Side tiyatrosu, Side Apollon ve Athena tap naklar, Aspendos, Perge antik kentleri gezilmifl, ayr ca Side ve Antalya müzelerine girilerek ö rencilerin eserleri do rudan görmeleri sa lanm flt r. 24 Nisan Cumartesi sabah Phaselis (Tekirova) antik kentine gidilmifl, üç limana sahip bu önemli Lykia yerlefliminin dia çekimleri tamamlanm flt r. Phaselis in ard ndan Myra (Demre) antik kentinin tiyatro ve nekropol (mezarl k alan ) dia çekimleri yap lm fl, ahflap mimarl ndan esinlenen geleneksel Lykia mezar mimarl n n en güzel eserleri aras nda yer alan an t mezarlar incelenerek dia çekimleri yap lm flt r. Myra-Limyra yol güzergah üzerinde yer alan Sourai antik kentine ait nekropolde bulunan an t-kaya mezarlar ve lahitleri de incelenmifltir. M.Ö. 4. yüzy lda Lykia bölgesinin en önemli birkaç kentinden biri olan Limyra antik kentinde, Xntabura lahdinin ve denizden yaklafl k 400 m. yükseklikte dik bir kayal k tepe üzerine infla edilen, Limyra n n ve belki yak n merkezlerin M.Ö. 5. yüzy l n sonlar nda yöneticili ini yapan Perikles in an t mezar na t rman lm fl, söz konusu mezar n detayl dia ve siyah-beyaz çekimleri tamamlanm flt r. Tepenin bat s nda yer alan Limyra nekropolüne ait an t mezarlar gezilmifl ve Karia bölgesi an t mezarlar ile olan yak n iliflkileri görülmüfltür. 25 Nisan Pazar günü sabah Antiphellos (Kafl) tiyatrosu, Hellenistik tap nak ve nekropolde dia çekimleri yap lm flt r. Antiphellos dan Patara ya geçilerek kentin önemli yap lar incelenmifltir. Anadolu arkeolojisinde çok önemli bir yere sahip olan Xanthos antik kentinde 19. yüzy l n ortalar nda Londra British Museum a götürülen Payawa lahti nin geride kalan kaidesi, Nereidler An t Mezar n n podyumu foto raflanm flt r. Erken Klasik Ça Lykias n n en önemli yap lar ndan olan G yap s incelenmifl ve detayl dia çekimleri tamamlanm flt r. Gezinin son u rak yeri, Apollon, Artemis ve Anneleri Leto nun tap na n n yer ald Letoon olmufltur. Vakit darl ndan dolay gidilememifl olan Lykia Bölgesinin kuzey k sm n oluflturan da l k kesim ve k y boyunca gezilememifl olan di er antik kentler önümüzdeki y l yap lacak gezi program na dahil edilmifltir. FEN-EDEB YAT FAKÜLTES ARKEOLOJ BÖLÜMÜNÜN Doç. Dr. Serap YAYLALI Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 4. s n f ö rencilerinin ald Müzecilik dersiyle ilgili olarak, 23 Mart 2004 tarihinde Ayd n n Karacasu ilçesindeki Aphrodisias Müzesine, 13 Nisan 2004 tarihinde zmir ili Selçuk ilçesindeki Efes Müzesine ve 20 Nisan 2004 tarihinde zmir Arkeoloji Müzesi ve Kültür Park ta yeni aç lan Arkeoloji Müzesine dersi veren Doç. Dr. Serap Yaylal ve 30 ö rencisi inceleme gezisi yapm fllard r. KARACASU APHROD S AS MÜZES NE GEZ S An lan müzelerde yap lan çal flmalarda; Müzecilik derslerinde teorik olarak ö renilen bilgiler fl nda çevremizdeki müzelerde ça dafl müzecilik anlay fl n n uygulan rl, halk bilgilendirmek ve e itmek amac yla yap lan sergilemelerin kurallar uyar nca tart fl larak de erlendirmeler yap lm flt r. Böylece ö rencilerimizin mezun olduktan sonra büyük bir k sm n n çal flaca müzelerde optimum flekilde FEN-EDEB YAT FAKÜLTES N N ARKEOLOJ BÖLÜMÜNÜN ZM R ARKEOLOJ MÜZES NE GEZ S Prof. Dr. Abdullah Yaylal Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Nisan 2004 tarihinde, Arkeoloji Bölümü 3. s n f ö rencilerinin ald Helenistik Ça Heykel Sanat dersiyle ilgili olarak dersi veren bölüm baflkan Prof. Dr. Abdullah Yaylal ve 25 ö rencisi ile birlikte zmir Arkeoloji Müzesi ve yeni aç lan Kültür Park Arkeoloji Müzesine bir gezi yap ld. Bu müzelerde bulunan çevredeki çeflitli antik yerleflimlere ait Helenistik Ça Heykelleri üzerinde stil geliflimi, tarihleme vb. yararl olabilmeleri konusunda bilimsel ve görsel bilgilendirilmeleri sa lanm flt r. konularda çal flmalar yap ld. 3

4 K M Y A B Ö L Ü M Ü N Ü N B A H A R S E V N C Ö r.gör. Hakan ÖZ LHAN Karacasu Meslek Yüksekokulu Baflbakanl k Özelle fltirme daresi Baflkanl na ba l olan ve at l durumda bulunan Karacasu Tekel Deposu, Maliye Bakanl ve Tekel Yaprak ve Tütün flletmeleri aras nda yap lacak olan protokol ile Üniversitemize kesin devir ifllemi önümüzdeki günlerde gerçekleflecektir. Üniversitemize devredilen ve depo olarak kullan lm fl gayri menkul, yaklafl k 3000 m 2 kapal, m 2 aç k alan olmak üzere toplam m 2 alana sahiptir. Devredilen alan bahçe duvarl, içinde idare ve depo binas bulunan korunakl bir aland r. Devrin gerçekleflmesinden sonra kapal 3000m 2 lik alan gerekli atölye, derslik, akademik ve idari bölümlere ayr larak yeniden düzenlenecektir; böylece da - n k durumda bulunan derslik ve atölyelerin tek bir alanda toplanmas sa lanacakt r. Bunun yan nda fiziki imkanlar n artmas yla daha sonraki y llarda Meslek Yüksekokulumuza Turizm, Mermercilik ve flletmecilik gibi yeni programlar n aç lmas mümkün olabilecektir. Yak n zamanda aç lmas düflünülen programlar n e itime bafllamas yla program say s n n 7 ye, ö renci say s n n ise 500 e ç kmas hedeflenmektedir. Hedeflenen de iflikliklerin yap labilmesi için 300 milyar Türk liras na ihtiyaç duyulmaktad r. Böyle bir harcaman n Üniversitemizin kaynaklar ndan, yerel imkanlardan ve sponsor bulunarak gerçeklefltirilmesi düflünülmektedir. E D E B Y AT T O P L U L U U K O N F E R A N S I Sinan BALCI Bilgi fllem Daire Baflkanl Üniversitemiz Edebiyat Toplulu u 30 Nisan 2004 Cuma günü saat 11'de E itim Fakültesi Konferans Salonunda, Bükrefl Üniversite Türk Arfl. Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mihai Maxim ve Mu la Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Yard. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL' n sunduklar " Romanya'daki Türk Miras ve Romanya'da Türk Kültürü Varl n n zleri" konulu konferans düzenlenmifltir. Y U RT D I fi I N D A E T M S E M N E R M K A N I Ayd n DEM RCAN Matematik Toplulu u Baflkan Adnan Menderes Üniversitesi Matematik Toplulu unun katk lar yla, 21 Nisan 2004 tarih ve saat da ADÜ E itim Fakültesi Konferans Salonunda UN TED TO- WERS yurtd fl e itim dan flmanl taraf ndan WORK & TRAVELS program n anlatan seminer düzenlendi. Seminerde, ABD`de son yaz döneminde çal flarak dil ö renimi ve kültürel etkileflimi sa lamak için düzenlenen program tan - t ld. Kat l mc lar n yeterli bilgiyi edindikleri B Y O L O J K Z E N G N L K L E R M Z V E B U N L A R I N K O R U N M A S I Seyit YÜZÜAK Biyoloji Toplulu u Gönüllü Çevre Çal flma Grubu Baflk. Yaflad m z ça da h zl bir flekilde yay lan bireysel insan profilleri ve bireysel anlay fl içinde ülkemizin biyolojik zenginlikleri, do rudan ya da dolayl olarak erimekte veya yok olmaktad r. Böyle bir durumda insanlar toplu bilince sevk etmenin, ortak hareket etmeye yönlendirmenin önemi gün geçtikçe artmaktad r. Toplumun her birimi ve bireyi bu hususta üzerine düfleni yapmal - d r. Bu sorumluluktan yola ç karak Gönüllü Çevre Çal flma Grubu olarak Türkiye de ve Dünya da kendi alanlar nda çok iyi tan nan ve ülkemizin biyolojik zenginli inin korunmas ve de erlendirilmesi ad na özverili çal flmalar bulunan Prof.Dr. brahim BARAN, Prof.Dr. Tuna EK M, Prof.Dr. Yusuf GEM - C nin kat l mlar yla bir panel gerçeklefltirildi. Bu panelle kat l mc lara biyolojik zenginliklerimizi tan tma ve koruma bilinci verilmeye çal fl ld. KEMAN VE G TAR D NLET S Volkan KAZ Kültür ve Sanat Toplulu u Baflkan Adnan Menderes Üniversitesi Kültür ve Sanat Toplulu u olarak, bu akademik y lda 4. etkinli imiz olan KEMAN VE G TAR D NLET S ni gerçeklefltirmenin gururunu yafl yoruz. Ayd n TED kolejinde 20 Nisan 2004 Sal günü gerçeklefltirdi imiz klasik müzik program nda, merakl lar na A D Ü kan s nday z. E itim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümünden okutman Serkan fieker keman yla, Alper YAZICI gitar yla seslendi. 5

5 AYDIN ONKOLOJ SEM NER lknur CENG Z 1-7 Nisan 2004 Kanser Haftas dolay s yla 1-2 Nisan 2004 tarihlerinde Üniversitemiz T p Fakültesi T bbi Onkoloji Bilim Dal, Türk Kanser Araflt rma ve Savafl Vakf, Ayd n Valili i, Ayd n l Sa l k Müdürlü ü ve l Milli E itim Müdürlü ü ortaklafla Kanser Haftas etkinliklerini gerçeklefltirmifllerdir. SA LIK LI YAfiAM I DESTEK LEM E TO P L U L U U S G ARANIN NSAN SA L I INA VERD ZARARL AR V E Ö NLEM LER K ONULU KO NFERANSI DÜZENLE D. Ö r. Gör. Sibel fieker (Topluluk Dan flman ) Fatih KAYA (Topluluk Denetleme Kurulu Baflkan ) Üniversitemiz Sa l kl Yaflam Destekleme Toplulu u 12 Nisan 2004 tarihinde ADÜ Spor ve Kültür Salonunda Sigaran n nsan Sa l na Verdi i Zararlar ve Önlemleri konulu konferans düzenlemifltir. Konferansa Adnan Menderes Üniversitesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal ö retim üyesi Doç. Dr. Mehmet POLAT- LI konuflmac olarak kat lm flt r. Üniversitemizin çeflitli birimlerinden akademik ve idari personele hitap edilen konferansta sigaran n vücudumuzda neden oldu u olumsuz etkileri, yaflant m z nas l etkiledi i ve sigaray b rakma yöntemlerine iliflkin bilgiler verilmifltir. Özellikle sigara kullan m na bafllaman n gittikçe daha erken yafllara do ru art fl gösterdi i ülkemizde, gelecekte genç kesimin karfl laflaca sorunlar ele al nm flt r. Sigaran n kanser gibi günümüzde sa l m z büyük oranda etkileyen hastal klara neden olmas, kullan m n n h zla yayg nlaflmas bu konferans n önemini art rm flt r. Konferansta, sigara kullananlar kadar sigara içenlerin yan nda bulunan pasif içicilerin nas l etkilendi i konusu da irdelenmifltir. Gelecek nesillerin sa l kl olmas, sa l kl toplumlar n oluflmas konunun ciddiyetini art rmaktad r. Sa l kl Yaflam Destekleme Toplulu u; toplum sa l n gelifltirmek amac yla bilinçlendirme çal flmalar n sürdürmeye devam edecektir. Sa l kl gençler, sa l kl gelecek slogan yla sa l kl bir yaflam dileriz. Konuya ilgi duyan Üniversitemiz ö rencilerini ve çal flanlar n toplulu umuza üye olmaya ve faaliyetlerimize kat lmaya davet ediyoruz. K A R A C A S U M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U M E R M E R F U A R I N A K A T I L D I Ö r.gör.hakan ÖZ LHAN Karacasu MYO Kanser Haftas etkinlikleri 1 Nisan 2004 tarihinde hekimlere yönelik 2004 Ayd n Onkoloji Semineri ve 2 Nisan 2004 tarihinde de ö retmenlere yönelik Ö retmenler çin Kanser E itimi Semineri bafll kl tam gün süreli birer seminer program n kapsam flt r. Aç l fl ; Kanser Etyolojisi ; Kanserde Etken Tan I-II ; Ayd n da Onkolojinin Bugünkü Durumu ; Kanserde Yeni Geliflmeler ; De erlendirme ve Kapan fl ana bafll klar alt nda gerçekleflen seminer TED Ayd n Koleji Konferans Salonunda yap lm flt r. 1-4 Nisan 2004 tarihleri aras nda zmir Kültürpark taki Uluslararas Fuar Alan nda Z- FAfi taraf ndan düzenlenen MARBLE Uluslararas Mermer, Do altafl ve Teknolojileri Fuar na kat lan Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Meslek Yüksekokulu Tak Tasar m Süs Tafllar fllemecili i Program ö rencileri ve ö retim elemanlar büyük ilgi gördüler. Fuar n aç l fl n Say n Devlet Bakan Kürflat TÜZMEN yapm flt r. Aç l flta Üniversitemiz ad na Rektör Yard mc m z Prof.Dr. Osman KAYA, Yüksekokul Müdürü Yard.Doç. Dr.Aziz BOSTAN, Ö r. Gör. Hakk BABALIK, Ö r. Gör. fiuheda GÜL, Ö r. Gör. fiehnaz ALPAGUT ve Ö r. Gör. Resul fianal haz r bulunmufllard r. Düzenlenen fuara çeflitli do al tafllar iflleyen ve üreten yerli ve yabanc bir çok firma kat lm flt r. Ayr ca bu alanda kullan lan alet ve ekipmanlar n tan t ld ve sergilendi i bir ortam da olmufltur. Okulumuz ö rencileri böyle bir fuarda bilgi ve deneyimlerini gelifltirerek ileride edinecekleri meslekleri konusunda ilerleme kaydetmifllerdir. Ayr ca iki sene gibi k sa bir süre içinde Tak Tasar m ve fllemecili i konusunda eflsiz ve nadide ürünlerini sergileyerek fuar ziyaret eden misafirlerden tam not alm fllar ve büyük be eni kazanm fllard r. Sergilenen ürünler içinde kolye, küpe, bilezik gibi her türlü tak ; zarf açaca, kol dü mesi, kravat i nesi gibi aksesuarlar, de erli ve yar de erli tafllardan üretilmifl ve tasar mlar yap lm fl ürünler bulunmaktad r. Okulumuz ö retim elemanlar programlar hakk nda ziyaretçilere genifl ve kapsaml bilgi vermifllerdir. Daha sonraki y llarda program tercih edecek ara eleman aday olacak gençlere fl k tutulmufltur. 7

6 K U Y U C A K M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U N U N B A H A R E T K N L K L E R D E V A M E D Y O R... Ö r. Gör. Özlem ÇET NKAYA Kuyucak MYO Müdür Yard mc s 20 Nisan 2004 tarihinde Yüksekokulumuz bahçesinde 102 adet çam fidan n dikimi lçe Jandarma, ö renciler ve yüksekokul personeli taraf ndan gerçeklefltirildi. Dikilen fidanlar Kuyucak ve Ayd n Orman flletme Müdürlü- ü taraf ndan tahsis edilmifltir. Kuyucak Meslek Yüksekokulu ö rencileri taraf ndan her y l düzenlenen a aç dikimi bu y l da coflkulu bir flekilde geçti. 20 Nisan 2004 günü akflam Yüksekokulumuzun Börtü-Böcek Tiyatro Toplulu u taraf ndan Kuyucak Belediye Dü ün Salonunda skeç ve fliirlerle dolu bir gece düzenlendi. Dünya Tiyatrolar Gününün de kutland geceye ö renciler ve ö retim elamanlar kat ld lar. Gecede ayn zamanda tiyatronun anlam ve önemini belirten tek kiflilik bir oyun sergilendi. Osman U UZ N E F R O L O J K I fi O K U L U Üniversitemiz, Pamukkale Üniversitesi ve Türk Nefroloji Derne inin iflbirli iyle düzenlenen, Türk Nefroloji K fl Okulu 15 Nisan 2004 tarihinde Kufladas nda Pine-Bay Otelde düzenlenen aç l fl töreni ile bafllad Nisan 2004 tarihleri aras nda süren Okulun aç l fl nda Türk Nefroloji Derne i Baflkan Kamil SERDENGEÇT nin konuflmas n n ard ndan Onursal Baflkan, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL aç l fl konuflmas n yapt. Ard ndan Aç l fl dersi ile okul bilimsel program na devam etti. B E D E N E T M V E S P O R Y Ü K S E K O K U L U Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Beden E itimi ve Spor Bölümü olarak aç lan ve ilk kez E itim-ö retim döneminde ö renci alan okulumuz, 1997 y l nda Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu ad n alm flt r. Ayd n ili Germencik ilçesinde, 13 dönümlük arazi üzerinde kurulan Yüksekokulumuzun 1550 m 2 kapal alan olan dört katl bir hizmet binas bulunmaktad r. Yüksekokulumuzun e itim-ö retim faaliyetleri için yeterli say daki dersliklere ek olarak bir futbol sahas ve çevresinde atletizm pisti mevcuttur. Basketbol, voleybol, hentbol, badmigton ve aletli jimnastik karfl laflmalar na cevap verebilecek bir kapal spor salonu yan nda, ritmik jimnastik, gürefl, masa tenisi, masaj ve kondisyon çal flmalar n n yap labilece i ayr salonlar da bulunmaktad r. Bunun yan nda bilimsel araflt rma ve çal flmalar n yap lmas na olanak sa layan Araflt rma ve Uygulama Laboratuvar 2000 y l nda faaliyete geçmifltir. Okulumuz ö rencilerinin ders, ödev ve proje çal flmalar nda kullanabilecekleri internet ba lant l bilgisayar laboratuvar ve kaynak say s her geçen gün artan okul kütüphanesi ö rencilerimizin kullan m na aç kt r. 8

7 ADNAN MENDERES ÜN VERS TES YAYINLARI AKADEM K PERSONEL L STES Yard.Doç.Dr.Yakup YAZICI (Yüksekokul Müdürü) Ö r.gör.tevfik Ata TEK N Ö r.gör.hakk GÜNEfi Ö r.gör.nurgül ÖZDEM R Okt. Ali GÜREfi Okt. Hüseyin BÜYÜKÇOBAN Okt. Vedat fientürk Okt. Nermin fientürk Okt. Eda GÜNAY Okt. Nermin SAMANCIO LU Okt. fiaheser GÜREfi Okt. Do an ULUSOY Okt. Ça atay DERECEL Arfl.Gör.Aylin fienkal DAR PERSONEL L STES Y.O. Sekreteri Cavit KUTLU Araflt rmac Cemile GÜLGÖR fief Talat ERG NER Memur Zekai SEV M Memur Özcan GÜRCEN Memur Ahmet GED K Sekreter Bircan ORBAYO LU Hizmetli Adem B RCAN Bekçi Nihat AKYILDIRIM Hizmetli Hatice ÇEL K Hizmetli smail ÖZEKER Hizmetli Hüseyin IfiIK LET fi M Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu GERMENC K / AYDIN Tel : Fax : nternet : SAH B : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü ü Ad na Prof.Dr. Mustafa GÜREL YAYIN KURULU : Prof.Dr. Ergun ONUR, Prof.Dr. Hasan EREN, Prof.Dr. Orhan Ç LDA D A N I fi M AKURULU : P r o f. D r. Adnan NCE, Y r d. D o ç. D. rfiahin BARANO LU, Y r d. D o ç. D. raysun EYDURAN, Y r d. D o ç. D. rruhi SARPKAYA HABER MERKEZ : Ümmühan fiah N, H.Kerem BOZY T, Aysel ALKIfi, Osman U UZ, Volkan BABA, Nevzat DO AN YAYIN YÖNETMEN : Ümmühan fiah N GRAF K/TASARIM : Uzm. Hamdi ÇET NER BASKI : Adnan Menderes Üniversitesi Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü ü taraf ndan ayl k olarak yay mlan r. Tüm haklar sakl d r.

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

E T M - KÜLTÜR C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU. E itim Durumu (6+yafltaki nüfus) Erkek Kad n Toplam

E T M - KÜLTÜR C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU. E itim Durumu (6+yafltaki nüfus) Erkek Kad n Toplam 2009 1886 E T M - KÜLTÜR limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014 T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 1 ARSİN 2014 Misyonumuz Öğretmenlerimizin; Meslekî ve kültürel gelişmelerine, hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 13.05.2011 SAYI: 144 KATILANLAR Müdür İktisat ABD Bşk. İşletme ABD Bşk. Ekonometri ABD Bşk Maliye ABD

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015) ÇALIŞA RAPRU TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ BÖLÜ 10 BÖLÜ 10 antalya@emo.org.tr 131 TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015)

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ HABER BÜLTENİ 09-10 Aralık 2014 tarihlerinde Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen Gümrük Etkinlikleri Bilgi Şöleni tamamlanmıştır. Panellerden

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Volkan KAZ Haber Merkezi. 10 Kas m Atatürk ü anma etkinlikleri kapsam nda, Üniversitemiz olarak Ata y and k. 10 Kas m

Volkan KAZ Haber Merkezi. 10 Kas m Atatürk ü anma etkinlikleri kapsam nda, Üniversitemiz olarak Ata y and k. 10 Kas m SAYI : 2 0 Rektör Yard mc s Prof. Dr. smail TURGUT un babas Kamil TURGUT vefat etmifltir. Mer huma Allah tan rahmet, ailesine ve tüm dostlar na bafl sa l dileriz. 24 Kas m Ö retmenler Günü Kutlamas 2.

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünün Yönetim Kurulu 321 sıra sayılı toplantısı 09 Kasım 2015

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Sağlık alanında lisans düzeyinde bir Yükseköğretim kurumundan mezun olmak, Psikoloji, Sosyoloji, İşletme,İktisat

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı