Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r."

Transkript

1

2 K saca Elaz Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r. Do uda Bingöl, kuzeyde Keban Baraj Gölü ve Tunceli, bat da Malatya, güneybat da Karakaya Baraj Gölü ve Malatya, güneyde Diyarbak r ile çevrelenmi olan ehir ba ta F rat ve kollar olmak üzere, Dicle, Murat, Karasu gibi önemli nehirlerle beslenir. Hazar Gölü ve Keban, Karakaya, Kralk z ve Özlüce gibi önemli baraj gölleriyle çevrili bir yar mada görünümünde olan ilde ayr ca Do u Toroslar n uzant s olan Hazarbaba (2347 m.), Mastar Da (2171 m.), Asker Da (1768 m.) ve Hasan Da (2118 m.) yükseltileri yer almaktad r. Co ra özellikleri bak m ndan karasal iklimin hüküm sürdü ü Elaz da, zamanla faaliyete

3 2 Hazar Gölü ve Plaj

4 geçirilen barajlar iklimin yumu amas na ve l manla mas na neden olmu tur. Bu nedenle önceki y llarda görülen so uk ve yo un kar ya l geçen k aylar daha l man geçmeye ba lam ; y ll k ortalama s cakl k de erleri derecelere ula m ve verimli bir ovaya kurulmu olan ilde zeytincilik bile yap lmaya ba lanm t r. Harput ve Elaz Tarihi Elaz kentinin geçmi i Harput un, yani binlerce y ll k bir kültürel birikimin sahibi olan büyük uygarl n da geçmi idir ayn zamanda. Paleolitik dönemden itibaren çok say da kültüre ev sahipli i yapm olan Harput ve çevresi, F rat Irma n n ortas nda yer alan verimli ve bereketli bir ovada bulunan ve adeta bir kav ak noktas say labilecek Hazar Gölü 3

5 stratejik konumuyla eski ça lardan beri önem ta m olan bir bölgedir. Bilindi i kadar yla Hurriler (M.Ö ), Hititler (M.Ö yy.) ve Asurlar n ard ndan, M.Ö lerde ba kenti Van (Tu pa) olan Urartular bölgeye hakim olmu ve bu zengin uygarl k Anadolu da gerçekle tirdikleri ilk lerle bölgeye her alanda yenilikler b rakm lard r. Öyle ki fen, mühendislik ve altyap ya çok önem vermi olan Urartular, günümüzden yakla k 2800 y l önce, dönemin yetenekli mühendisleriyle Anadolu daki ilk sistemli karayolu in aat n gerçekle tirmi lerdir. Urartular n ba kent Tu pa dan Malatya ve Elaz a ula mak amac yla yapt klar dü ünülen yolun bir k sm Van da yer alt nda kalm sa da, günümüzde Hazar Gölü 4

6 halen Bingöl de etkileyici biçimde varl n korumaktad r. Bölgede M.Ö. 7. yüzy lda skit, Med ve Pers satrapl klar (krall k) dönemi ya anm t r. Helenistik dönemde çok say da ak n ya anan bölge, 5 yüzy lda ya anan Sasani-Bizans çeli meleri sonucunda F rat Irma s n r kabul edildi inden, Bizansl lar n eline geçmi tir yüzy llarda Abbasilerin k sa süren egemenli inin ard ndan, yeniden Bizans topra olur ve Mezopotamya temas na (eyalet) dahil edilir de Büyük Selçuklular n Anadolu yu fethiyle ba layan Türk döneminde bölgenin Türkle mesine öncelik verilmi tir. K sa süreli Çubuko ullar ( civar ) yönetimin sonras nda bölgede Artuklular ( ) egemenlik kurmu lard r y l nda Anadolu Selçuklular n n yönetimine giren topraklar, 1243 sonras 5

7 6 k sa süreli bir Mo ol istilas geçirmi se de geri al nm ve 1139 y l nda merkezi Elbistan olan Dulkadiro ullar Beyli i nin, ard ndan Akkoyunlular n ( ) topraklar na dahil olmu tur. Osmanl hükümdar Fatih Sultan Mehmet in Otlukbeli Sava yla Osmanl topraklar na katt Harput ve çevresi, 16. yüzy lda Safavi çeki melerine sahne olmu, ancak 1516 y l ndan itibaren kesin olarak Osmanl lar n eline geçmi tir. 19. yüzy l sonlar na dek, Diyarbak r eyaletine ba l olan Harput sanca, önemli ticaret yollar üzerinde olmas, askeri ve stratejik önemiyle öne ç karak büyümeye ba lar. Harput köklü önemini korurken, 1833 y l nda

8 Diyarbak r valisi Mehmet Re it Pa a n n mezra denilen bölgede kona n Elaz a yapt rmas yla ba layan süreçle birlikte, yerle imin ba lad söylenebilir. Harput, 1877 y l nda ayr bir vilayet haline gelmi, salnamelerden de anla ld üzere, gayr müslim nüfusun oturdu u bir yerle im halini alm t r. 19. yüzy lda Harput ta çok say da yabanc okulun ve çe itli mezheplere ait dini ve sosyal yap lar n görülmesi de bunu desteklemektedir. Y llarca iç içe ya ayan Müslüman, Ermeni ve Süryaniler Harput un zengin kültürüne renk katan kozmopolit toplum yap s n n temel ta lar olmu lard r. Dönemin nadir matbaalar ndan birinin yer ald zengin Harput tan günümüze gelebilenlerin Harput ç Kale Giri i 7

9 say s ne yaz k ki çok fazla de ilse de, yap lan kaz larla Harput un günümüze k tutan ayr nt larla dolu hazinesi ortaya ç kar lmaktad r. 19. yüzy lda, Mamuret-ül Aziz ad yla yeni kurulan kente yerle imler ilk olarak Saray- Atik olarak adland r lan bölgede ba lam t r y l nda trenin gelmesiyle h zlanan bu Elaz, yeni yollar n aç lmas, yeni mahallelerin h zla olu turulmas ve imar faaliyetlerinin artmas yla k sa zamanla bugünkü eklini alm t r. Elaz Gezmek Elaz gezinize Harput ta yapaca n z tarih turu ile ba laman z öneririz. ehir içinde birçok yerden görülen ve ehir merkezine yakla k 10 dakika uzakl kta bulunan Harput Tepesi (Kayaba ) görülmesi gereken yerlerin ba nda Harput Kalesi 8

10 geliyor. Tüm ehrin ayaklar n z n alt na serildi i en özel yerlerden biri olan tepenin ard ndan, Harput ta tarihi bir ke if turu yapabilir, yoruldu unuzda ise çay bahçelerinde oturup ehrin veya Keban Baraj n n enfes manzaras n görerek çay n z yudumlayabilirsiniz. Harput gezinizin ard ndan, ehir merkezindeki ana caddede yürüyerek Eski Hükümet Kona, zzet Pa a Camisini, Kapal çar y, meydan, cadde üzerindeki pasajlar ve çar lar gezebilirsiniz. ehir d na ise özellikle Hazar gölü k y s ndaki tesislere, Cip ve Keban Barajlar na gidebilirsiniz. Harput Kalesi: M.Ö. 8. yüzy l ba lar nda Urartular taraf ndan yap ld tahmin edilen Kale, Harput un en dikkat çekici kal nt lar ndan biridir. Burç ve surlar hala ayakta olan yap de i ik zamanlarda onar m görmü ; Artuko ullar, Dulkadiro ullar, Akkoyunlular ve Osmanl lar dönemlerinde geni letilen kaleye zamanla kayalara oyulmu odalar, e k Gül Kültür Evi 9

11 10 basamaklar ve gizli geçitler eklenmi tir. Kale üzerindeki kitabelere göre ilk onar m ve yeni ilaveler Artuklu hükümdar Nizameddin brahim taraf ndan 1205 y l nda yap lm t r. Bu dönemde saray-kö k olarak kullan lm olan yap, daha sonra Dulkadiro ullar taraf ndan yap lan onar mlardan geçmi tir. Harput a bakan ana giri kap s n n yan s ra, kuzeyde Metris, bat da Da kap s ismini ta yan iki ayr kap daha bulunmaktad r. Kale hakk nda çe itli efsaneler anlat lmaktad r. Bir rivayete göre yap m s ras nda harc n haz rlanmas nda su yerine süt kullan ld, bu yüzden de Süt Kalesi dendi i söylenmektedir. Di er bir efsaneye göre ise kalenin dehlizlerinden birinde ya ayan güzel bir k z, büyülü oldu undan sürekli kendisi için yapt r lan bir alt n kö kte uyurmu. Y lda bir kez uyan p Süt kalesi y k ld m? Kat rlar kuzulad m? Dere hamam n n yerinde yeller esiyor mu? diye sorar, sonra yeniden uykuya dalarm. E er bu say lanlar gerçekle irse Harput y k lacak, k yamet kopacakm. Baz ki ilerin bu k z n sesini duydu u kulaktan kula a söylenmektedir. Zengin tarihiyle Harput ta ortaya ç kar lan çok say da eser bugün Elaz Arkeoloji ve Etno rafya Müzesi nde sergilenmektedir.

12 11

13 12 Ulu Camii Harput un merkezinde yer alan Ulu Camii, Artuklu hükümdar Fahreddin Karaaslan taraf ndan y llar nda yapt r lm t r. Anadolu nun günümüze gelen en eski ve en de erli yap lardan biri olan Ulu Camii, halen ibadet amaçl kullan lmaktad r. Enlemesine dikdörtgen planl yap, di er camilerde oldu u gibi üç ana bölüme sahiptir; ana ibadet mekan olan harim, ibadete giri yeri olan ve ayn zamanda geç kalanlar n da ibadetlerini gerçekle tirdikleri son cemaat yeri ve d nda kalan avlu k sm. Kal n duvarlarda ta n, kemer ve minarede tu lan n kullan lm oldu u yap n n minaresindeki tu la süslemeleri, geçmi i günümüze ta yan de erli Artuklu sanat n n örneklerindendir. Farkl dönemlerde yap ld dü ünülen minarede farkl tu la dizili leriyle olu turulmu sepet örgüsü, geçmeli, alt kö eli ve y ld z moti i süslemeler bulunmaktad r. Yap n n adeta bir aheser say labilecek abanoz a ac ndan yap lm olan minberi ise Kur unlu Camii nde bulunmaktad r. Sara(y)hatun Camii Akkoyunlu hükümdar Bahad r Han n annesi Sara Hatun taraf ndan 1465 y l nda mescit olarak yapt r lm olan Sarayhatun Camii, 1585 de Hac Mustafa ve 1843 y l nda dönemin Harput Müftüsü olan Hac Ahmet Efendi taraf ndan yap lan onar mlar n

14 Ulu Camii 13

15 14 Ulu Camii

16 ard ndan bugünkü halini alm t r. Birden fazla say da yap n n yer ald bir külliye olarak in a edilmesine ra men, günümüze yaln zca cami gelebilmi, yap n n minaresi ise 1898 de eklenmi tir. Kare bir plana sahip caminin dört kal n sütunu üzerinde kubbe, kenarlarda ise tonoz örtü yer almaktad r. De erli bir ta i çili ine sahip minberi ve renkli kesme ta i çili inin görüldü ü minaresiyle görülmeye de er olan yap günümüzde de kullan lmaktad r. 15

17 16 Kur unlu Camii Eski Hükümet kona n n bat s nda yer alan Kur unlu Camii nin Harput taki Osmanl dönemi camilerinin en de erli örneklerinden biri olarak y llar na tarihlenmekte ve Çarsancak beylerinden Osman A a taraf ndan yapt r ld dü ünülmektedir. Kare planl yap n n ana ibadet (harim) k sm kubbe örtülüdür. Son cemaat yeri üzerinde üç küçük kubbenin yer ald yap, ad n bu kubbelerindeki kur un kaplamadan alm t r. Ulu camiye ait olan ve burada muhafaza edilen minber, Sultan 4. Murat taraf ndan hediye edilmi olup, ah ap i çili inin en güzel örneklerinden biridir. Kur unlu Camii nin bahçesinde bulunan Ulu Ç nar a açlar n n Evliya Çelebi nin Harput a u rad s rada s rt n dayay p notlar n tuttu u ç narlar oldu u söylenmektedir. Alacal Camii Harput un A a Mahallesi nde yer alan yap n n y llar nda Artuklular döneminde in a edildi i, ancak 19. yüzy lda büyük bir onar m geçirdi i ve bu esnada tavandaki ah ap süslemelerin de gerçekle tirildi i dü ünülmektedir. Dikdörtgen planl caminin bat da yer alan giri kap s yonca yapra eklindedir. Yap n n minaresi kap üzerine in a edilmi olup, erefeye kadar s ra ile daha yukar s ise dama eklinde siyah beyaz ta tan yap lm t r. Bu nedenle Alacal ismini alm olan yap ayn zamanda ilk Harput Müzesi olarak da kullan lm t r.

18 Kur unlu Camii Alacal Camii 17

19 Arap Baba Mescidi ve Türbesi olan Arap Baba Mescidi, Selçuklular döneminde Ahi Musa Mescidi ve Türbesi Harput ta bulunan tek Ahi 1185

20 Meryem Ana Kilisesi ve en eski Süryani kiliselerinden biri M. S. 179 Beni Baüth ibadet edilebilir durumda olan kilisede, 19

21 Cem it Hamam Sarahatun Camii biti i inde yer alan ve Osmanl Sultan Yavuz Sultan Selim in Sipahi Beylerinden Cem it Bey taraf ndan XVI. yüzy l n ilk yar s nda yapt r lm bir Osmanl Dönemi yap s d r. Klasik Osmanl hamamlar na benzer biçimde soyunma yeri kare planl ve üzeri kubbe ile örtülü olup iki kap s mevcuttur. Dört eyvanl kö elerde birer kubbeli halvetler bulunmaktad r. Günümüzde ziyarete aç k olan hamam k sm ise kullan lmamaktad r. A a Camii Harput ta anayolun solunda yer alan A a Camii, Harput Müzesi nde yer alan kitabesine göre 1599 y l nda Pervane A a taraf ndan yapt r lm t r y l na kadar sadece minaresi ayakta kalan camiinin ana ibadet bölümü asl na uygun olarak restore edilmi ve cami ibadete aç lm t r. Fethi Ahmet Baba Türbesi Fethi Ahmed Baba n n ölüm tarihi olan y llar nda yap ld san lan ve bir kaya üzerine in a edilmi olan türbeden günümüze yaln z cenazelik k sm gelebilmi tir. Alt gen bir plan emas na sahip yap n n içinde, orijinal yaz lar ile büyük bir sanduka bulunmaktad r. Yap, çevresindeki bahçeler mesire yeri olarak kullan lmakta, kimi zaman adak kurbanlar kesilmekte ve ziyaretçiler taraf ndan büyük ilgi görmektedir. 20

22 Cem it Hamam A a Camii 21

23 Mansur Baba Türbesi Harput ta kaleye giden yolun solunda bulunan Mansur Baba türbesi, sekizgen planl olup duvarlar keme ta tan yap lm t r. ç k sm orijinal eklini muhafaza etmekte olan iki katl an tsal yap n n üst örtü sistemi sonradan yap lm t r. çerisinde Mansur Baba ve ailesine ait oldu u bilinen dört sanduka bulunan yap n n Artukluklar devrinde yap lm olabilece i dü ünülmektedir. Çubuk Bey An t Ulu Cami avlusunda bulunan eser, heykelt ra Nurettin Orhan taraf ndan yap lm t r y l nda Harput u ele geçirerek Çubuko ullar Beyli ini kurmu olan Çubuk Bey ad na yap lm olan an t, buradaki ilk Türk hakiminin an s n ya atmas bak m ndan önemlidir. 22 Elaz ehir Gezisi Elaz da görmeniz gereken yerlerin ba nda zzet Pa a Camii, çar lar n ve pasajlar n bulundu u merkez gelmektedir. Elaz çar s n n tam merkezinde bulunan zzet Pa a Camii 1866 y l nda aslen Erzincanl olan Hac zzet Pa a taraf ndan yapt r lm sa da, 1972 y l nda yeniden in a edilmi ve ibadete aç larak çar merkezi olarak konumland r lm t r. Elaz ehrinin simgesi haline gelen yap n n alt nda bulunan Kuyumcular Çar s da al veri yapmak isteyenler için güzel bir alternatif olacakt r.

24 zzet Pa a Camii 23

25 Elaz Çevresinde Gezinti: Hazar Gölü ve Bat k Kent Sivrice Hazar Gölü ve göl sular n n azalmas yla ortaya ç kan Bat k Kent in yer ald Sivrice ilçesi, merkeze 31 km. uzakl kta yer al r. Çevresindeki kamp, tatil sitesi, otel, lokanta, günübirlik piknik alan ve bal k evleriyle tam bir tatil merkezi görünümünde olan Hazar Gölü nün tertemiz berrak suyu, halka aç k plajlar yaz aylar nda nüfus art n da beraberinde getirirken, gölün sular n n çekilmesi sonucu ortaya ç kan Bat k Kent tarih merakl lar n n ve Bat k Kent 24

26 Dzovk

27

28 Alternatif Turizm Yaban hayat na uygun bir yap ya sahip Elaz, bu yönüyle avc l k için elveri li bir ortama sahiptir. Gerek kara avc l ve gerekse su avc l bak m ndan tercih edilen bir bölge olan Elaz da göllerin zengin su kaynaklar na sahip olmas bal k avc l n n yap lmas nda büyük önem ta maktad r. F rat Nehri, Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü nde 20 den fazla bal k türünün ya ad bilinmekte olup en çok avlanan bal klar turna, küpeli ve aynal sazand r. Ayr ca bu göllerin k y lar nda amatör olta bal kç l da yap lmakta ve her y l Hazar Gölü nde Temmuz-A ustos 27

29 28 Hazarbaba Kayak Merkezi

30 aylar nda su sporlar enlikleri kapsam nda etkinlikler düzenlenmektedir. Elaz n güneydo usunda bulunan Hazarbaba (2347m.) ve do usundaki Mastar Da lar (2171 m.) zengin ora fauna yap lar ve yaz aylar na kadar süren karl atmosferi da ve do a yürüyü leri için en ideal yerlerdendir. Ayr ca k turizmi için buradaki en önemli tesis olan Hazarbaba Kayak Merkezi ehir merkezine 6 km mesafede yer almakta ve 1400 m uzunlu undaki pisti ve yeme içme tesisleriyle kayak sporuyla ilgilenen ziyaretçilere her türlü hizmet verilmektedir. Do an n key ni doyas ya ç karmak isteyenler, Murat nehri k y lar nda tarihle do an n iç içe geçti i muhte em atmosferde yürüyü veya bisiklet turlar yapabilirler. 29

31 30 Sivrice ilçesinde bulunan Tur-Pol turistik tesislerinde 300 araç, 200 çad r ve 50 karavan kapasiteli; Hazar Gölü k y lar nda ise 20 araç ve çok say da çad r kapasiteli kamp kurma yerleri bulunmaktad r. Ayr ca Keban Baraj Gölü k y lar nda ve Cip Baraj mesire yerlerinde de kamp yapma olana da sa lanmaktad r. Elaz a 10 km mesafede bulunan Cip Baraj, piknik yapmak, bal k tutmak için uygun oldu u kadar Bal k Üretme Çiftli i ve tüm sosyal tesisleriyle ailecek vakit geçirmek için keyi i yerlerden biridir. l merkezine 5 km. uzakl kta olan Harput Mesiresi ve F rat Üniversitesi sahas içerisinde yer alan Zafran 100. Y l mesire yerleri halk n dinlenme amac yla yo un olarak kulland bir alanlard r. Özellikle Hazar Gölü k y lar nda bulunan tesislerde yaz aylar nda çad r kurarak farkl bir tatil geçirmek isteyenlerin say s da giderek artmaktad r.

32 Buzluk Ma aras Harput taki tarihi gezinizin sonunda ise, Harput un biraz d nda bulunan ve yaz mevsiminin en s cak günlerinde bile buz tutan Buzluk Ma aras na u raman z da tavsiye ederiz. Elaz a 11 km. mesafede bulunan ve jeomorfolojik yap s gere i yaz n so uk, k n s cak havan n olu tu u Buzluk Ma aralar, Harput un tarihi dokusuyla iç içe bulunan en etkileyici ma aralar m zdan birdir. Kapl ca ve çmeler lin en önemli kapl cas olan Gölan Kapl cas, Karakoçan ilçesine 16 km. uzakl kta yer al r. Gölan n 45 C s cakl ndaki ifal suyunun mide, barsak, karaci er, safra kesesi, romatizmal hastal klar, kad n hastal klar ve cilt hastal klar na iyi geldi i bilinmektedir. Kentin mineral yönünden oldukça zengin içmeceleri ba nda 31

33 Mürüdü Sar l k Çe mesi, Yurtba Ac Suyu, Perçenç (Akçakiraz) Sular, Gümü kavak Madensuyu, Korucu Köyü Yel P nar ve Harput Dabakhane Suyu gelmektedir. Ayr ca, kalenin kuzeyindeki dere içinde yer alan Dabakhanede, birbiriyle ba lant l üç kurna içinden akan renksiz, kokusuz, berrak ve içilebilecek nitelikte olan suyun çe itli rahats zl klara iyi geldi i söylenmektedir. 32 Kültür-Sanat Konumundan ötürü tarihin her döneminde önemli bir yerle im merkezi olan Elaz ve Harput bölgesi, canl l n günümüze kadar sürdürerek geli en zengin bir kültür varl na da sahip olmu tur. Kalesi, mektep ve medreseleri, camileri, hamamlar ve sanatkarlar yla ünlü geçmi iyle bugünün Elaz n meydana getirmi olan Harput kültürü, örf-adetleri, gelenekgörenekleri, türküleri, manileri, musikisi, yemekleri, el sanatlar, halk oyunlar ve giyimku am yla son derece zevkli ve göz al c d r.

34 çli Köfte Türk müzik kültürü içerisinde kendine has bir yeri olan Harput halk müzi i, di er yörelerimizin halk müzi inden farkl olarak klasik müzik aletleriyle icra edilmektedir. Türkülerinin sözlerinin bir k sm Divan edebiyat m z n ünlü airlerinin eserlerinden, bir k sm ise yörede ya anan olaylardan ç km t r. Sadece Harput yöresine ait ve mahalli isimlerle an lan 12 tane makam bulunmaktad r. Elaz, halk danslar yönünden yurdumuzun en zengin yörelerinden birisidir. Mahalli inceli in bir sembolü olarak giyilen sade ve zarif elbiseleri, oyun gürlerindeki uyumu ile hakl bir öhrete sahip olmu tur. Dünya çap nda Mumlu Dans olarak tan nan ve ilin simgesi haline gelen Çayda Ç ra oyunu ba ta olmak üzere di er halk danslar s ras yla; Halay, A r Halay, Üç Ayak, Temür A a, Keçike, B çak, Delilo, Büyük Ceviz, Tanzara, Nure dir. Ata sporu olan cirit bölgede hala yayg nd r. 33

35 Bölgedeki el sanatlar n n en önemlisi olan bak r i çili i, günümüzde hala faaliyet gösteren Bak rc lar Çar s nda görülebilir. Bölgede ayr ca i ne oyac l, hal c l k, semercilik, yemenicilik gibi çe itli el sanat ürünleri de yap lmaktad r. ehirde devlet tiyatrosu ve mahalli tiyatro gruplar bulunmaktad r. Uluslararas Hazar iir Ak amlar Festivali, Çayda Ç ra Film Festivali ve K sa Film Festivalleri kentin önemli kültürel faaliyetleridir. 34 Elaz Arkeoloji Müzesi F rat Üniversitesi kampüsünde yer alan Elaz Arkeoloji Müzesi, bölgede yap lan kaz çal malar nda sonucu ula lan milattan önceki ça lara ait buluntular n yer ald zengin bir arkeoloji bölümüne sahiptir. Ayr ca mahalli k yafetler, hal lar, gümü, bak r e yalar, eski paralar, tütün keseleri, oyal yazmalar ve mutfak araç-gereçleri gibi eserlerin yer ald bir etnografya bölümü de mevcuttur. Harput ta bulunan çe itli yap lara ait kitabeler, Selçuklu, Artuklu, Dulkadiro lu ve Osmanl dönemine ait çe itli eserlerin de yer ald müzenin giri inde koç ve at eklinde mezar ta lar yer almaktad r.

36 Palu Kalesi Palu Kalesi Urartular dönemine kadar Hititler, 35

37 kendine has ve kendi ismiyle an lan pek çok yeme i vard r. Kelleço, gene, Harput Köfte, Ta Ekme i, Peynirli ekmek, Fodula, Gömme, Ufalama, Sö ürtme, I k n Yeme i, Pirpirim, Hesüde, Gaygana, Pestilli yumurta, Dolangel, Kalbur Hurmas ve Dilber Duda Elaz a has lezzetlerden birkaç d r. Ayr ca içli köftenin, A n ilçesine özgü, kendine has bir tad olan A n Leblebisi nin tad na bakmay unutmay n. Elaz, Do u Anadolu Bölgesi nin en çok çe itte üzüm yeti tirilen bölgesi olmas n n yan s ra, özellikle öküzgözü ve bo azkere üzümlerinden yap lan Buzba arab ile de hem yurt içi hem de yurt 36

38 d pazarda büyük be eni toplamakta ve bu alanda oldukça önemli at l mlar yapmaktad r. Özellikle tombullu u ve dolgunlu uyla salk mlar n, parlakl ve simsiyah görüntüsüyle gözlerinizi dolduran ve enfes tad yla damaklarda unutulmaz bir lezzet b rakan Öküzgözü üzümlerinin tad na bakman z kesinlikle tavsiye ederiz. Elaz a has bir di er özgün içecek ise, Elaz ve civar nda bulunan Menegiç a ac n n meyvesinin çekirde inden elde edilen Çedene Kahvesi dir. 37

39 38 Kapal Çar

40 39

41 Bunlar Biliyor musunuz? 1920 li y llara kadar karayolu in aat olmayan bölgede, dünyadaki ilk karayolu sisteminin milattan önceki ça larda burada ya am olan zengin bir uygarl k olan Urartular taraf ndan in a edildi ini Elaz n Baskil ilçesinde Karakaya Baraj Gölü suyu çekilince, 3500 y l öncesine ait Hitit dönemi iskeletlerinin ortaya ç kt n 40 Hazar Gölü Sualt Arkeolojik ara t rmalar kapsam nda kum alt nda kalan buluntular gün na ç kar lmakta oldu unu

42 Harput 41

43 Ula m Do u Anadolu bölgesine geçi niteli i ta yan Elaz, Türkiye nin her noktas na karayolu ula m ba lant s na sahiptir. Karayolu ta mac l yapan be rman n yan s ra Elaz dan transit geçi yapan otobüs rmalar günün her saati di er illere ula m sa lamaktad r. Ayr ca, Keban Baraj sayesinde baz ilçelere (Pertek, Çemi gezek, A n, Baskil) ve kom u illere (Malatya) feribot ile de ula m mümkündür. Havayolunu tercih edenler için uluslar aras uçu lara da aç k olan Elaz Havaalan ( ehir merkezine 12 km. mesafede) kullan labilir. Ayr ca, Malatya dan gelerek Diyarbak r a oradan Elaz ve Tatvan a ula an demiryolunun yan s ra, Elaz - Ankara aras giden Mavi Tren de hizmetinizdedir. Hazarbaba Kayak Merkezi K Kamp 42

44 Yapmadan Dönmeyin Elaz Arkeoloji Müzesi ne u ramadan, Harput Kalesi ne ve tarihi yap lara ke if yürüyü ü yapmadan, Do a harikas Hazar Gölü k y s nda yüzüp kamp kurmadan, Buzluk Ma aras, Golan Kapl calar ve Hazarbaba Kayak Merkezini görmeden, Yöreye ait otantik yemeklerini tatmadan dönmeyin ay s Yerel Etkinlikler * H drellez Kültür ve Bahar enli i 6 May s * Kavall Köyü Kiraz Festivali Haziran Ay n n 3. Haftas * Gezin Çilek Festivali * Dall ca Patila öleni Temmuz Ay n n 1-4 Haftas * Karakoçan Kültür ve Sanat Festivali A ustos Ay n n 3. haftas Uluslararas Etkinlikler * Hazar iir Ak amlar Haziran ay n n 3. haftas * Piri Davut enlikleri 28 Temmuz * Geleneksel Ba ve Bal Te vik Müsabakas 25 Eylül 43

45 ÖNEML TELEFON NUMARALARI Valilik Valilik Santral Elaz Belediyesi F rat Üniversitesi l Kültür ve Turizm Müd Emniyet Müdürlü ü Jandarma Komutanl Müze Müdürlü ü Gar Müdürlü ü Elaz E itim ve Ara t rma Hastanesi Elaz Harput Devlet Hastanesi (15Hat ) SEYAHAT ACENTALARI Elaz Turizm Seyahat Acentas Duman Turizm Seyahat Acentas U ur Turizm Seyahat Acentas Soylu-Evliyao lu Turizm Seyahat Acentas H d rbaba Turizm Seyahat Acentas Çedene Turizm Seyahat Acentas

46 Seyithano lu Turizm Seyahat Acentas Velio lu Turizm Yaka Turizm ve Seyahat Acentas Nifer Tur Seyahat Acentas KONAKLAMA TES SLER ve RESTAURANTLAR Akgün Otel (4 Y ld z) (15 Hat ) The Marathon Otel (4 Y ld z) Turpol Turistik Tesisleri (Motel) Mavi Göl Turistik Tesisleri (2 Y ld z) Baranlar Restaurant Dervi o ullar Turistik Restaurant Yakamoz Cafe OTOBÜS F RMALARI Elaz l lar Turizm Hazar Turizm Murat Turizm

47

48 Kültürel Miras Çok K r lgand r Dünyadaki kültürel miras büyük bir yapboz gibidir. Her eser, her cisim bu resmin yeri doldurulamaz bir parças d r. Her biri bize, kökenlerimiz, geli memiz ve bugünkü ya amlar m z hakk nda bilgi verir, di er kültürleri anlamam za ve takdir etmemize yard m eder. Her ke if, her yeni tercüme bu yap-boza bir parça daha eklemekte ve resmi daha anla l r hale getirmektedir. Gelecek nesillerin de ayn olanaklara sahip olabilmesi için her bir parçan n korunmas n sa lamak zorunday z. Bugün birçok insan kültürel miras n deprem ve sel gibi ani do al felaketlerden, kirlenme gibi yava ilerleyen süreçlerden ve insanl n di er faaliyetlerinden kaynaklanan risklere maruz kald n n bilincinde de ildir. Eski çömleklerden ya da mozaiklerden hat ra amac yla küçük parçalar al nmas gibi en masum görülen hareketler bile, binlerce ki i taraf ndan tekrarland nda y k c bir özellik göstermektedir. Tekstil, ta ya da metal bir nesneye dokunulmas onun üzerinde ya izi ya da terden kaynaklanan asit b rakmaktad r. Bir tarihi yap ya t rman lmas onun a nmas na ve da lmas na neden olmaktad r. Yaz yaz lmas ya da isim kaz nmas giderilmesi imkans z zararlara neden olmaktad r. Dar ve kalabal k ortamlarda büyük po etlerle ya da s rt çantalar ile dola lmas bir parçay devirebilir ya da duvardaki bir resmi çizerek tahrip olmas na neden olabilir. Fark nda olmadan kültürel miras n yok edilmesine katk da bulundu umuz say s z yol vard r y l nda biz ziyaretçilerin say s Dünya çap nda 1.6 milyara ula acakt r. Haydi kültürel miras m z korumak ve çe itlilik ve zenginli inden yararlanmak için bir araya gelelim. Kültür Varl klar n Koruma ve Restorasyon Uluslararas Merkezi (ICCROM)

49 TÜRK YE AVRUPA T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Tan tma Genel Müdürlü ü Metin Z. Reyhan Aslan Gra k Tasar m A S M E D Y A Tel: www. asmedya.com.tr

50 Fotoğraflar Cengiz Ekici, Erdal Yazıcı, Kazım Zaim, Necmettin Külahçı, Servet Uygun, Sıtkı Fırat, Tarkan Ersoy, Öznur Aksoy, Yusuf Tuvi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşivi Baskı Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti. Tel: Fax: Ankara, 2011 Ücretsizdir.

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi

AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi Dan man: Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Afyonkarahisar 2006 AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Türkmen İktisat Tarihi

Türkmen İktisat Tarihi BOLŞEVİK ESARETİNDEN ENERJİ İMPARATORLUĞUNA Türkmen İktisat Tarihi Prof. Dr. Güngör TURAN Doç. Dr. Ahmet DiNÇ Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Bol evik Esaretinden Enerji

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd 1 17.04.2012 16:04:00 Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 581 lmî Eserler / 92 Tashih Altan ÇAP Mehmet Ali SOY Bask Takip Hac Duran NAMLI Bask Takip Mücella TEK N Emre

Detaylı

ANTALYA. Yeryüzü Cenneti

ANTALYA. Yeryüzü Cenneti ANTALYA 9/18/08 7:57 AM Page 1 ANTALYA Yeryüzü Cenneti Antalya, antik kentleri, alt n kumsallar, Akdeniz mavisi koylar, denizle kucaklaflan ormanlar, tropik bitkileri, akarsular ve flelaleleri ile dünya

Detaylı

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri Yard.Doç.Dr. Yonca ANZERL O LU Özet: Türk Ocaklar n n kapanmas sonras nda 1931 y l nda Bükre Elçili ine atanan Hamdullah Suphi görevine ba lad andan

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER MALTEPE BELED YES PROJELER MALTEPE BELED YES çindekiler 1. MALTEPE SANAT SOKA I PROJES... 3 2. ÖZEL TASARIM AYDINLATMA D REKLER PROJES... 6 3. ENGELS Z ER M P LOT BÖLGE PROJES... 10 4. GÖRME ENGELL LER

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

Erzurum Termal Turizm Potansiyeli

Erzurum Termal Turizm Potansiyeli KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI Erzurum Termal Turizm Potansiyeli Turizm Raporlar No: 3 Süleyman TOY Selim ÇATAKÇI Emine Bilgen EYM RL Murat KARAPINAR Erzurum 2010 Her hakk sakl d r. TE EKKÜR Bu çal

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I)

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) D O Ç. D R. M E H M E T A K F C E Y L A N Marmara Üniversitesi Girifl Günlük yaflam baflta olmak üzere birçok alanda kullan lan yer adlar, milletlerin önemli

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı