Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r."

Transkript

1

2 K saca Elaz Deniz seviyesinden yüksekli i 1067 m. yükseklikte, yüzölçümü 9313 km 2 olan Elaz, Do u Anadolu Bölgesinin Yukar F rat Bölümü nde yer al r. Do uda Bingöl, kuzeyde Keban Baraj Gölü ve Tunceli, bat da Malatya, güneybat da Karakaya Baraj Gölü ve Malatya, güneyde Diyarbak r ile çevrelenmi olan ehir ba ta F rat ve kollar olmak üzere, Dicle, Murat, Karasu gibi önemli nehirlerle beslenir. Hazar Gölü ve Keban, Karakaya, Kralk z ve Özlüce gibi önemli baraj gölleriyle çevrili bir yar mada görünümünde olan ilde ayr ca Do u Toroslar n uzant s olan Hazarbaba (2347 m.), Mastar Da (2171 m.), Asker Da (1768 m.) ve Hasan Da (2118 m.) yükseltileri yer almaktad r. Co ra özellikleri bak m ndan karasal iklimin hüküm sürdü ü Elaz da, zamanla faaliyete

3 2 Hazar Gölü ve Plaj

4 geçirilen barajlar iklimin yumu amas na ve l manla mas na neden olmu tur. Bu nedenle önceki y llarda görülen so uk ve yo un kar ya l geçen k aylar daha l man geçmeye ba lam ; y ll k ortalama s cakl k de erleri derecelere ula m ve verimli bir ovaya kurulmu olan ilde zeytincilik bile yap lmaya ba lanm t r. Harput ve Elaz Tarihi Elaz kentinin geçmi i Harput un, yani binlerce y ll k bir kültürel birikimin sahibi olan büyük uygarl n da geçmi idir ayn zamanda. Paleolitik dönemden itibaren çok say da kültüre ev sahipli i yapm olan Harput ve çevresi, F rat Irma n n ortas nda yer alan verimli ve bereketli bir ovada bulunan ve adeta bir kav ak noktas say labilecek Hazar Gölü 3

5 stratejik konumuyla eski ça lardan beri önem ta m olan bir bölgedir. Bilindi i kadar yla Hurriler (M.Ö ), Hititler (M.Ö yy.) ve Asurlar n ard ndan, M.Ö lerde ba kenti Van (Tu pa) olan Urartular bölgeye hakim olmu ve bu zengin uygarl k Anadolu da gerçekle tirdikleri ilk lerle bölgeye her alanda yenilikler b rakm lard r. Öyle ki fen, mühendislik ve altyap ya çok önem vermi olan Urartular, günümüzden yakla k 2800 y l önce, dönemin yetenekli mühendisleriyle Anadolu daki ilk sistemli karayolu in aat n gerçekle tirmi lerdir. Urartular n ba kent Tu pa dan Malatya ve Elaz a ula mak amac yla yapt klar dü ünülen yolun bir k sm Van da yer alt nda kalm sa da, günümüzde Hazar Gölü 4

6 halen Bingöl de etkileyici biçimde varl n korumaktad r. Bölgede M.Ö. 7. yüzy lda skit, Med ve Pers satrapl klar (krall k) dönemi ya anm t r. Helenistik dönemde çok say da ak n ya anan bölge, 5 yüzy lda ya anan Sasani-Bizans çeli meleri sonucunda F rat Irma s n r kabul edildi inden, Bizansl lar n eline geçmi tir yüzy llarda Abbasilerin k sa süren egemenli inin ard ndan, yeniden Bizans topra olur ve Mezopotamya temas na (eyalet) dahil edilir de Büyük Selçuklular n Anadolu yu fethiyle ba layan Türk döneminde bölgenin Türkle mesine öncelik verilmi tir. K sa süreli Çubuko ullar ( civar ) yönetimin sonras nda bölgede Artuklular ( ) egemenlik kurmu lard r y l nda Anadolu Selçuklular n n yönetimine giren topraklar, 1243 sonras 5

7 6 k sa süreli bir Mo ol istilas geçirmi se de geri al nm ve 1139 y l nda merkezi Elbistan olan Dulkadiro ullar Beyli i nin, ard ndan Akkoyunlular n ( ) topraklar na dahil olmu tur. Osmanl hükümdar Fatih Sultan Mehmet in Otlukbeli Sava yla Osmanl topraklar na katt Harput ve çevresi, 16. yüzy lda Safavi çeki melerine sahne olmu, ancak 1516 y l ndan itibaren kesin olarak Osmanl lar n eline geçmi tir. 19. yüzy l sonlar na dek, Diyarbak r eyaletine ba l olan Harput sanca, önemli ticaret yollar üzerinde olmas, askeri ve stratejik önemiyle öne ç karak büyümeye ba lar. Harput köklü önemini korurken, 1833 y l nda

8 Diyarbak r valisi Mehmet Re it Pa a n n mezra denilen bölgede kona n Elaz a yapt rmas yla ba layan süreçle birlikte, yerle imin ba lad söylenebilir. Harput, 1877 y l nda ayr bir vilayet haline gelmi, salnamelerden de anla ld üzere, gayr müslim nüfusun oturdu u bir yerle im halini alm t r. 19. yüzy lda Harput ta çok say da yabanc okulun ve çe itli mezheplere ait dini ve sosyal yap lar n görülmesi de bunu desteklemektedir. Y llarca iç içe ya ayan Müslüman, Ermeni ve Süryaniler Harput un zengin kültürüne renk katan kozmopolit toplum yap s n n temel ta lar olmu lard r. Dönemin nadir matbaalar ndan birinin yer ald zengin Harput tan günümüze gelebilenlerin Harput ç Kale Giri i 7

9 say s ne yaz k ki çok fazla de ilse de, yap lan kaz larla Harput un günümüze k tutan ayr nt larla dolu hazinesi ortaya ç kar lmaktad r. 19. yüzy lda, Mamuret-ül Aziz ad yla yeni kurulan kente yerle imler ilk olarak Saray- Atik olarak adland r lan bölgede ba lam t r y l nda trenin gelmesiyle h zlanan bu Elaz, yeni yollar n aç lmas, yeni mahallelerin h zla olu turulmas ve imar faaliyetlerinin artmas yla k sa zamanla bugünkü eklini alm t r. Elaz Gezmek Elaz gezinize Harput ta yapaca n z tarih turu ile ba laman z öneririz. ehir içinde birçok yerden görülen ve ehir merkezine yakla k 10 dakika uzakl kta bulunan Harput Tepesi (Kayaba ) görülmesi gereken yerlerin ba nda Harput Kalesi 8

10 geliyor. Tüm ehrin ayaklar n z n alt na serildi i en özel yerlerden biri olan tepenin ard ndan, Harput ta tarihi bir ke if turu yapabilir, yoruldu unuzda ise çay bahçelerinde oturup ehrin veya Keban Baraj n n enfes manzaras n görerek çay n z yudumlayabilirsiniz. Harput gezinizin ard ndan, ehir merkezindeki ana caddede yürüyerek Eski Hükümet Kona, zzet Pa a Camisini, Kapal çar y, meydan, cadde üzerindeki pasajlar ve çar lar gezebilirsiniz. ehir d na ise özellikle Hazar gölü k y s ndaki tesislere, Cip ve Keban Barajlar na gidebilirsiniz. Harput Kalesi: M.Ö. 8. yüzy l ba lar nda Urartular taraf ndan yap ld tahmin edilen Kale, Harput un en dikkat çekici kal nt lar ndan biridir. Burç ve surlar hala ayakta olan yap de i ik zamanlarda onar m görmü ; Artuko ullar, Dulkadiro ullar, Akkoyunlular ve Osmanl lar dönemlerinde geni letilen kaleye zamanla kayalara oyulmu odalar, e k Gül Kültür Evi 9

11 10 basamaklar ve gizli geçitler eklenmi tir. Kale üzerindeki kitabelere göre ilk onar m ve yeni ilaveler Artuklu hükümdar Nizameddin brahim taraf ndan 1205 y l nda yap lm t r. Bu dönemde saray-kö k olarak kullan lm olan yap, daha sonra Dulkadiro ullar taraf ndan yap lan onar mlardan geçmi tir. Harput a bakan ana giri kap s n n yan s ra, kuzeyde Metris, bat da Da kap s ismini ta yan iki ayr kap daha bulunmaktad r. Kale hakk nda çe itli efsaneler anlat lmaktad r. Bir rivayete göre yap m s ras nda harc n haz rlanmas nda su yerine süt kullan ld, bu yüzden de Süt Kalesi dendi i söylenmektedir. Di er bir efsaneye göre ise kalenin dehlizlerinden birinde ya ayan güzel bir k z, büyülü oldu undan sürekli kendisi için yapt r lan bir alt n kö kte uyurmu. Y lda bir kez uyan p Süt kalesi y k ld m? Kat rlar kuzulad m? Dere hamam n n yerinde yeller esiyor mu? diye sorar, sonra yeniden uykuya dalarm. E er bu say lanlar gerçekle irse Harput y k lacak, k yamet kopacakm. Baz ki ilerin bu k z n sesini duydu u kulaktan kula a söylenmektedir. Zengin tarihiyle Harput ta ortaya ç kar lan çok say da eser bugün Elaz Arkeoloji ve Etno rafya Müzesi nde sergilenmektedir.

12 11

13 12 Ulu Camii Harput un merkezinde yer alan Ulu Camii, Artuklu hükümdar Fahreddin Karaaslan taraf ndan y llar nda yapt r lm t r. Anadolu nun günümüze gelen en eski ve en de erli yap lardan biri olan Ulu Camii, halen ibadet amaçl kullan lmaktad r. Enlemesine dikdörtgen planl yap, di er camilerde oldu u gibi üç ana bölüme sahiptir; ana ibadet mekan olan harim, ibadete giri yeri olan ve ayn zamanda geç kalanlar n da ibadetlerini gerçekle tirdikleri son cemaat yeri ve d nda kalan avlu k sm. Kal n duvarlarda ta n, kemer ve minarede tu lan n kullan lm oldu u yap n n minaresindeki tu la süslemeleri, geçmi i günümüze ta yan de erli Artuklu sanat n n örneklerindendir. Farkl dönemlerde yap ld dü ünülen minarede farkl tu la dizili leriyle olu turulmu sepet örgüsü, geçmeli, alt kö eli ve y ld z moti i süslemeler bulunmaktad r. Yap n n adeta bir aheser say labilecek abanoz a ac ndan yap lm olan minberi ise Kur unlu Camii nde bulunmaktad r. Sara(y)hatun Camii Akkoyunlu hükümdar Bahad r Han n annesi Sara Hatun taraf ndan 1465 y l nda mescit olarak yapt r lm olan Sarayhatun Camii, 1585 de Hac Mustafa ve 1843 y l nda dönemin Harput Müftüsü olan Hac Ahmet Efendi taraf ndan yap lan onar mlar n

14 Ulu Camii 13

15 14 Ulu Camii

16 ard ndan bugünkü halini alm t r. Birden fazla say da yap n n yer ald bir külliye olarak in a edilmesine ra men, günümüze yaln zca cami gelebilmi, yap n n minaresi ise 1898 de eklenmi tir. Kare bir plana sahip caminin dört kal n sütunu üzerinde kubbe, kenarlarda ise tonoz örtü yer almaktad r. De erli bir ta i çili ine sahip minberi ve renkli kesme ta i çili inin görüldü ü minaresiyle görülmeye de er olan yap günümüzde de kullan lmaktad r. 15

17 16 Kur unlu Camii Eski Hükümet kona n n bat s nda yer alan Kur unlu Camii nin Harput taki Osmanl dönemi camilerinin en de erli örneklerinden biri olarak y llar na tarihlenmekte ve Çarsancak beylerinden Osman A a taraf ndan yapt r ld dü ünülmektedir. Kare planl yap n n ana ibadet (harim) k sm kubbe örtülüdür. Son cemaat yeri üzerinde üç küçük kubbenin yer ald yap, ad n bu kubbelerindeki kur un kaplamadan alm t r. Ulu camiye ait olan ve burada muhafaza edilen minber, Sultan 4. Murat taraf ndan hediye edilmi olup, ah ap i çili inin en güzel örneklerinden biridir. Kur unlu Camii nin bahçesinde bulunan Ulu Ç nar a açlar n n Evliya Çelebi nin Harput a u rad s rada s rt n dayay p notlar n tuttu u ç narlar oldu u söylenmektedir. Alacal Camii Harput un A a Mahallesi nde yer alan yap n n y llar nda Artuklular döneminde in a edildi i, ancak 19. yüzy lda büyük bir onar m geçirdi i ve bu esnada tavandaki ah ap süslemelerin de gerçekle tirildi i dü ünülmektedir. Dikdörtgen planl caminin bat da yer alan giri kap s yonca yapra eklindedir. Yap n n minaresi kap üzerine in a edilmi olup, erefeye kadar s ra ile daha yukar s ise dama eklinde siyah beyaz ta tan yap lm t r. Bu nedenle Alacal ismini alm olan yap ayn zamanda ilk Harput Müzesi olarak da kullan lm t r.

18 Kur unlu Camii Alacal Camii 17

19 Arap Baba Mescidi ve Türbesi olan Arap Baba Mescidi, Selçuklular döneminde Ahi Musa Mescidi ve Türbesi Harput ta bulunan tek Ahi 1185

20 Meryem Ana Kilisesi ve en eski Süryani kiliselerinden biri M. S. 179 Beni Baüth ibadet edilebilir durumda olan kilisede, 19

21 Cem it Hamam Sarahatun Camii biti i inde yer alan ve Osmanl Sultan Yavuz Sultan Selim in Sipahi Beylerinden Cem it Bey taraf ndan XVI. yüzy l n ilk yar s nda yapt r lm bir Osmanl Dönemi yap s d r. Klasik Osmanl hamamlar na benzer biçimde soyunma yeri kare planl ve üzeri kubbe ile örtülü olup iki kap s mevcuttur. Dört eyvanl kö elerde birer kubbeli halvetler bulunmaktad r. Günümüzde ziyarete aç k olan hamam k sm ise kullan lmamaktad r. A a Camii Harput ta anayolun solunda yer alan A a Camii, Harput Müzesi nde yer alan kitabesine göre 1599 y l nda Pervane A a taraf ndan yapt r lm t r y l na kadar sadece minaresi ayakta kalan camiinin ana ibadet bölümü asl na uygun olarak restore edilmi ve cami ibadete aç lm t r. Fethi Ahmet Baba Türbesi Fethi Ahmed Baba n n ölüm tarihi olan y llar nda yap ld san lan ve bir kaya üzerine in a edilmi olan türbeden günümüze yaln z cenazelik k sm gelebilmi tir. Alt gen bir plan emas na sahip yap n n içinde, orijinal yaz lar ile büyük bir sanduka bulunmaktad r. Yap, çevresindeki bahçeler mesire yeri olarak kullan lmakta, kimi zaman adak kurbanlar kesilmekte ve ziyaretçiler taraf ndan büyük ilgi görmektedir. 20

22 Cem it Hamam A a Camii 21

23 Mansur Baba Türbesi Harput ta kaleye giden yolun solunda bulunan Mansur Baba türbesi, sekizgen planl olup duvarlar keme ta tan yap lm t r. ç k sm orijinal eklini muhafaza etmekte olan iki katl an tsal yap n n üst örtü sistemi sonradan yap lm t r. çerisinde Mansur Baba ve ailesine ait oldu u bilinen dört sanduka bulunan yap n n Artukluklar devrinde yap lm olabilece i dü ünülmektedir. Çubuk Bey An t Ulu Cami avlusunda bulunan eser, heykelt ra Nurettin Orhan taraf ndan yap lm t r y l nda Harput u ele geçirerek Çubuko ullar Beyli ini kurmu olan Çubuk Bey ad na yap lm olan an t, buradaki ilk Türk hakiminin an s n ya atmas bak m ndan önemlidir. 22 Elaz ehir Gezisi Elaz da görmeniz gereken yerlerin ba nda zzet Pa a Camii, çar lar n ve pasajlar n bulundu u merkez gelmektedir. Elaz çar s n n tam merkezinde bulunan zzet Pa a Camii 1866 y l nda aslen Erzincanl olan Hac zzet Pa a taraf ndan yapt r lm sa da, 1972 y l nda yeniden in a edilmi ve ibadete aç larak çar merkezi olarak konumland r lm t r. Elaz ehrinin simgesi haline gelen yap n n alt nda bulunan Kuyumcular Çar s da al veri yapmak isteyenler için güzel bir alternatif olacakt r.

24 zzet Pa a Camii 23

25 Elaz Çevresinde Gezinti: Hazar Gölü ve Bat k Kent Sivrice Hazar Gölü ve göl sular n n azalmas yla ortaya ç kan Bat k Kent in yer ald Sivrice ilçesi, merkeze 31 km. uzakl kta yer al r. Çevresindeki kamp, tatil sitesi, otel, lokanta, günübirlik piknik alan ve bal k evleriyle tam bir tatil merkezi görünümünde olan Hazar Gölü nün tertemiz berrak suyu, halka aç k plajlar yaz aylar nda nüfus art n da beraberinde getirirken, gölün sular n n çekilmesi sonucu ortaya ç kan Bat k Kent tarih merakl lar n n ve Bat k Kent 24

26 Dzovk

27

28 Alternatif Turizm Yaban hayat na uygun bir yap ya sahip Elaz, bu yönüyle avc l k için elveri li bir ortama sahiptir. Gerek kara avc l ve gerekse su avc l bak m ndan tercih edilen bir bölge olan Elaz da göllerin zengin su kaynaklar na sahip olmas bal k avc l n n yap lmas nda büyük önem ta maktad r. F rat Nehri, Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü nde 20 den fazla bal k türünün ya ad bilinmekte olup en çok avlanan bal klar turna, küpeli ve aynal sazand r. Ayr ca bu göllerin k y lar nda amatör olta bal kç l da yap lmakta ve her y l Hazar Gölü nde Temmuz-A ustos 27

29 28 Hazarbaba Kayak Merkezi

30 aylar nda su sporlar enlikleri kapsam nda etkinlikler düzenlenmektedir. Elaz n güneydo usunda bulunan Hazarbaba (2347m.) ve do usundaki Mastar Da lar (2171 m.) zengin ora fauna yap lar ve yaz aylar na kadar süren karl atmosferi da ve do a yürüyü leri için en ideal yerlerdendir. Ayr ca k turizmi için buradaki en önemli tesis olan Hazarbaba Kayak Merkezi ehir merkezine 6 km mesafede yer almakta ve 1400 m uzunlu undaki pisti ve yeme içme tesisleriyle kayak sporuyla ilgilenen ziyaretçilere her türlü hizmet verilmektedir. Do an n key ni doyas ya ç karmak isteyenler, Murat nehri k y lar nda tarihle do an n iç içe geçti i muhte em atmosferde yürüyü veya bisiklet turlar yapabilirler. 29

31 30 Sivrice ilçesinde bulunan Tur-Pol turistik tesislerinde 300 araç, 200 çad r ve 50 karavan kapasiteli; Hazar Gölü k y lar nda ise 20 araç ve çok say da çad r kapasiteli kamp kurma yerleri bulunmaktad r. Ayr ca Keban Baraj Gölü k y lar nda ve Cip Baraj mesire yerlerinde de kamp yapma olana da sa lanmaktad r. Elaz a 10 km mesafede bulunan Cip Baraj, piknik yapmak, bal k tutmak için uygun oldu u kadar Bal k Üretme Çiftli i ve tüm sosyal tesisleriyle ailecek vakit geçirmek için keyi i yerlerden biridir. l merkezine 5 km. uzakl kta olan Harput Mesiresi ve F rat Üniversitesi sahas içerisinde yer alan Zafran 100. Y l mesire yerleri halk n dinlenme amac yla yo un olarak kulland bir alanlard r. Özellikle Hazar Gölü k y lar nda bulunan tesislerde yaz aylar nda çad r kurarak farkl bir tatil geçirmek isteyenlerin say s da giderek artmaktad r.

32 Buzluk Ma aras Harput taki tarihi gezinizin sonunda ise, Harput un biraz d nda bulunan ve yaz mevsiminin en s cak günlerinde bile buz tutan Buzluk Ma aras na u raman z da tavsiye ederiz. Elaz a 11 km. mesafede bulunan ve jeomorfolojik yap s gere i yaz n so uk, k n s cak havan n olu tu u Buzluk Ma aralar, Harput un tarihi dokusuyla iç içe bulunan en etkileyici ma aralar m zdan birdir. Kapl ca ve çmeler lin en önemli kapl cas olan Gölan Kapl cas, Karakoçan ilçesine 16 km. uzakl kta yer al r. Gölan n 45 C s cakl ndaki ifal suyunun mide, barsak, karaci er, safra kesesi, romatizmal hastal klar, kad n hastal klar ve cilt hastal klar na iyi geldi i bilinmektedir. Kentin mineral yönünden oldukça zengin içmeceleri ba nda 31

33 Mürüdü Sar l k Çe mesi, Yurtba Ac Suyu, Perçenç (Akçakiraz) Sular, Gümü kavak Madensuyu, Korucu Köyü Yel P nar ve Harput Dabakhane Suyu gelmektedir. Ayr ca, kalenin kuzeyindeki dere içinde yer alan Dabakhanede, birbiriyle ba lant l üç kurna içinden akan renksiz, kokusuz, berrak ve içilebilecek nitelikte olan suyun çe itli rahats zl klara iyi geldi i söylenmektedir. 32 Kültür-Sanat Konumundan ötürü tarihin her döneminde önemli bir yerle im merkezi olan Elaz ve Harput bölgesi, canl l n günümüze kadar sürdürerek geli en zengin bir kültür varl na da sahip olmu tur. Kalesi, mektep ve medreseleri, camileri, hamamlar ve sanatkarlar yla ünlü geçmi iyle bugünün Elaz n meydana getirmi olan Harput kültürü, örf-adetleri, gelenekgörenekleri, türküleri, manileri, musikisi, yemekleri, el sanatlar, halk oyunlar ve giyimku am yla son derece zevkli ve göz al c d r.

34 çli Köfte Türk müzik kültürü içerisinde kendine has bir yeri olan Harput halk müzi i, di er yörelerimizin halk müzi inden farkl olarak klasik müzik aletleriyle icra edilmektedir. Türkülerinin sözlerinin bir k sm Divan edebiyat m z n ünlü airlerinin eserlerinden, bir k sm ise yörede ya anan olaylardan ç km t r. Sadece Harput yöresine ait ve mahalli isimlerle an lan 12 tane makam bulunmaktad r. Elaz, halk danslar yönünden yurdumuzun en zengin yörelerinden birisidir. Mahalli inceli in bir sembolü olarak giyilen sade ve zarif elbiseleri, oyun gürlerindeki uyumu ile hakl bir öhrete sahip olmu tur. Dünya çap nda Mumlu Dans olarak tan nan ve ilin simgesi haline gelen Çayda Ç ra oyunu ba ta olmak üzere di er halk danslar s ras yla; Halay, A r Halay, Üç Ayak, Temür A a, Keçike, B çak, Delilo, Büyük Ceviz, Tanzara, Nure dir. Ata sporu olan cirit bölgede hala yayg nd r. 33

35 Bölgedeki el sanatlar n n en önemlisi olan bak r i çili i, günümüzde hala faaliyet gösteren Bak rc lar Çar s nda görülebilir. Bölgede ayr ca i ne oyac l, hal c l k, semercilik, yemenicilik gibi çe itli el sanat ürünleri de yap lmaktad r. ehirde devlet tiyatrosu ve mahalli tiyatro gruplar bulunmaktad r. Uluslararas Hazar iir Ak amlar Festivali, Çayda Ç ra Film Festivali ve K sa Film Festivalleri kentin önemli kültürel faaliyetleridir. 34 Elaz Arkeoloji Müzesi F rat Üniversitesi kampüsünde yer alan Elaz Arkeoloji Müzesi, bölgede yap lan kaz çal malar nda sonucu ula lan milattan önceki ça lara ait buluntular n yer ald zengin bir arkeoloji bölümüne sahiptir. Ayr ca mahalli k yafetler, hal lar, gümü, bak r e yalar, eski paralar, tütün keseleri, oyal yazmalar ve mutfak araç-gereçleri gibi eserlerin yer ald bir etnografya bölümü de mevcuttur. Harput ta bulunan çe itli yap lara ait kitabeler, Selçuklu, Artuklu, Dulkadiro lu ve Osmanl dönemine ait çe itli eserlerin de yer ald müzenin giri inde koç ve at eklinde mezar ta lar yer almaktad r.

36 Palu Kalesi Palu Kalesi Urartular dönemine kadar Hititler, 35

37 kendine has ve kendi ismiyle an lan pek çok yeme i vard r. Kelleço, gene, Harput Köfte, Ta Ekme i, Peynirli ekmek, Fodula, Gömme, Ufalama, Sö ürtme, I k n Yeme i, Pirpirim, Hesüde, Gaygana, Pestilli yumurta, Dolangel, Kalbur Hurmas ve Dilber Duda Elaz a has lezzetlerden birkaç d r. Ayr ca içli köftenin, A n ilçesine özgü, kendine has bir tad olan A n Leblebisi nin tad na bakmay unutmay n. Elaz, Do u Anadolu Bölgesi nin en çok çe itte üzüm yeti tirilen bölgesi olmas n n yan s ra, özellikle öküzgözü ve bo azkere üzümlerinden yap lan Buzba arab ile de hem yurt içi hem de yurt 36

38 d pazarda büyük be eni toplamakta ve bu alanda oldukça önemli at l mlar yapmaktad r. Özellikle tombullu u ve dolgunlu uyla salk mlar n, parlakl ve simsiyah görüntüsüyle gözlerinizi dolduran ve enfes tad yla damaklarda unutulmaz bir lezzet b rakan Öküzgözü üzümlerinin tad na bakman z kesinlikle tavsiye ederiz. Elaz a has bir di er özgün içecek ise, Elaz ve civar nda bulunan Menegiç a ac n n meyvesinin çekirde inden elde edilen Çedene Kahvesi dir. 37

39 38 Kapal Çar

40 39

41 Bunlar Biliyor musunuz? 1920 li y llara kadar karayolu in aat olmayan bölgede, dünyadaki ilk karayolu sisteminin milattan önceki ça larda burada ya am olan zengin bir uygarl k olan Urartular taraf ndan in a edildi ini Elaz n Baskil ilçesinde Karakaya Baraj Gölü suyu çekilince, 3500 y l öncesine ait Hitit dönemi iskeletlerinin ortaya ç kt n 40 Hazar Gölü Sualt Arkeolojik ara t rmalar kapsam nda kum alt nda kalan buluntular gün na ç kar lmakta oldu unu

42 Harput 41

43 Ula m Do u Anadolu bölgesine geçi niteli i ta yan Elaz, Türkiye nin her noktas na karayolu ula m ba lant s na sahiptir. Karayolu ta mac l yapan be rman n yan s ra Elaz dan transit geçi yapan otobüs rmalar günün her saati di er illere ula m sa lamaktad r. Ayr ca, Keban Baraj sayesinde baz ilçelere (Pertek, Çemi gezek, A n, Baskil) ve kom u illere (Malatya) feribot ile de ula m mümkündür. Havayolunu tercih edenler için uluslar aras uçu lara da aç k olan Elaz Havaalan ( ehir merkezine 12 km. mesafede) kullan labilir. Ayr ca, Malatya dan gelerek Diyarbak r a oradan Elaz ve Tatvan a ula an demiryolunun yan s ra, Elaz - Ankara aras giden Mavi Tren de hizmetinizdedir. Hazarbaba Kayak Merkezi K Kamp 42

44 Yapmadan Dönmeyin Elaz Arkeoloji Müzesi ne u ramadan, Harput Kalesi ne ve tarihi yap lara ke if yürüyü ü yapmadan, Do a harikas Hazar Gölü k y s nda yüzüp kamp kurmadan, Buzluk Ma aras, Golan Kapl calar ve Hazarbaba Kayak Merkezini görmeden, Yöreye ait otantik yemeklerini tatmadan dönmeyin ay s Yerel Etkinlikler * H drellez Kültür ve Bahar enli i 6 May s * Kavall Köyü Kiraz Festivali Haziran Ay n n 3. Haftas * Gezin Çilek Festivali * Dall ca Patila öleni Temmuz Ay n n 1-4 Haftas * Karakoçan Kültür ve Sanat Festivali A ustos Ay n n 3. haftas Uluslararas Etkinlikler * Hazar iir Ak amlar Haziran ay n n 3. haftas * Piri Davut enlikleri 28 Temmuz * Geleneksel Ba ve Bal Te vik Müsabakas 25 Eylül 43

45 ÖNEML TELEFON NUMARALARI Valilik Valilik Santral Elaz Belediyesi F rat Üniversitesi l Kültür ve Turizm Müd Emniyet Müdürlü ü Jandarma Komutanl Müze Müdürlü ü Gar Müdürlü ü Elaz E itim ve Ara t rma Hastanesi Elaz Harput Devlet Hastanesi (15Hat ) SEYAHAT ACENTALARI Elaz Turizm Seyahat Acentas Duman Turizm Seyahat Acentas U ur Turizm Seyahat Acentas Soylu-Evliyao lu Turizm Seyahat Acentas H d rbaba Turizm Seyahat Acentas Çedene Turizm Seyahat Acentas

46 Seyithano lu Turizm Seyahat Acentas Velio lu Turizm Yaka Turizm ve Seyahat Acentas Nifer Tur Seyahat Acentas KONAKLAMA TES SLER ve RESTAURANTLAR Akgün Otel (4 Y ld z) (15 Hat ) The Marathon Otel (4 Y ld z) Turpol Turistik Tesisleri (Motel) Mavi Göl Turistik Tesisleri (2 Y ld z) Baranlar Restaurant Dervi o ullar Turistik Restaurant Yakamoz Cafe OTOBÜS F RMALARI Elaz l lar Turizm Hazar Turizm Murat Turizm

47

48 Kültürel Miras Çok K r lgand r Dünyadaki kültürel miras büyük bir yapboz gibidir. Her eser, her cisim bu resmin yeri doldurulamaz bir parças d r. Her biri bize, kökenlerimiz, geli memiz ve bugünkü ya amlar m z hakk nda bilgi verir, di er kültürleri anlamam za ve takdir etmemize yard m eder. Her ke if, her yeni tercüme bu yap-boza bir parça daha eklemekte ve resmi daha anla l r hale getirmektedir. Gelecek nesillerin de ayn olanaklara sahip olabilmesi için her bir parçan n korunmas n sa lamak zorunday z. Bugün birçok insan kültürel miras n deprem ve sel gibi ani do al felaketlerden, kirlenme gibi yava ilerleyen süreçlerden ve insanl n di er faaliyetlerinden kaynaklanan risklere maruz kald n n bilincinde de ildir. Eski çömleklerden ya da mozaiklerden hat ra amac yla küçük parçalar al nmas gibi en masum görülen hareketler bile, binlerce ki i taraf ndan tekrarland nda y k c bir özellik göstermektedir. Tekstil, ta ya da metal bir nesneye dokunulmas onun üzerinde ya izi ya da terden kaynaklanan asit b rakmaktad r. Bir tarihi yap ya t rman lmas onun a nmas na ve da lmas na neden olmaktad r. Yaz yaz lmas ya da isim kaz nmas giderilmesi imkans z zararlara neden olmaktad r. Dar ve kalabal k ortamlarda büyük po etlerle ya da s rt çantalar ile dola lmas bir parçay devirebilir ya da duvardaki bir resmi çizerek tahrip olmas na neden olabilir. Fark nda olmadan kültürel miras n yok edilmesine katk da bulundu umuz say s z yol vard r y l nda biz ziyaretçilerin say s Dünya çap nda 1.6 milyara ula acakt r. Haydi kültürel miras m z korumak ve çe itlilik ve zenginli inden yararlanmak için bir araya gelelim. Kültür Varl klar n Koruma ve Restorasyon Uluslararas Merkezi (ICCROM)

49 TÜRK YE AVRUPA T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Tan tma Genel Müdürlü ü Metin Z. Reyhan Aslan Gra k Tasar m A S M E D Y A Tel: www. asmedya.com.tr

50 Fotoğraflar Cengiz Ekici, Erdal Yazıcı, Kazım Zaim, Necmettin Külahçı, Servet Uygun, Sıtkı Fırat, Tarkan Ersoy, Öznur Aksoy, Yusuf Tuvi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşivi Baskı Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti. Tel: Fax: Ankara, 2011 Ücretsizdir.

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS -1. Yrd.Doç.Dr. SELİM CEMALGİL

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS -1. Yrd.Doç.Dr. SELİM CEMALGİL YAPI TEKNOLOJİSİ DERS -1 Yrd.Doç.Dr. SELİM CEMALGİL İÇİNDEKİLER Yapı veya Yapılaşmanın Tarihsel Gelişimi İlk insanın ölülere olan saygısı, belki de onu sabit bir toplantı yeri ve ardından sürekli bir yerleşim

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ERZURUM UN YÜKSEK İRTİFA SPORCU KAMPLARI AÇISINDAN POTANSİYELİ

ERZURUM UN YÜKSEK İRTİFA SPORCU KAMPLARI AÇISINDAN POTANSİYELİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM UN YÜKSEK İRTİFA SPORCU KAMPLARI AÇISINDAN POTANSİYELİ İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi Notları No: 8 Dr. Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Araştırma

Detaylı

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI MEVS ML K TARIM LER N SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI YEN EH R/ÇARDAK ÖRNE BURSA TAB P ODASI USTOS 2010 BURSA TAB P ODASI 2 GÖZLEMLER: Bar ve Demokrasi Partisi l Ba kanl n ba vurusu üzerine, geçici

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015) ÇALIŞA RAPRU TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ BÖLÜ 10 BÖLÜ 10 antalya@emo.org.tr 131 TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015)

Detaylı

URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI

URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI Urla-Karaburun-Çeşme yarımadası, Bozdağların sona erdiği Kemalpaşa (Nif) Dağı batısındaki kuzey-güney doğrultulu Menderes Ovası (Cuma

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TARİH KÜLTÜR. a) Acheron Vadisi Ören Yeri

TARİH KÜLTÜR. a) Acheron Vadisi Ören Yeri TARİH Şimdiki Zonguldak şehir merkezi; Ereğli kazasına bağlı, deniz sahilinde Tahta İskelesi olan bir koydur. Tahta İskele çevresinde depolanan kerestelerin, buradan İstanbul a Haliç Tersanesine gönderildiği

Detaylı

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Dersi. Konu Yapılaşmanın Tarihsel Gelişimi ve Yapı Sınıflandırmaları. Öğr. Grv. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar Eylül-2007

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Dersi. Konu Yapılaşmanın Tarihsel Gelişimi ve Yapı Sınıflandırmaları. Öğr. Grv. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar Eylül-2007 YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Dersi Konu Yapılaşmanın Tarihsel Gelişimi ve Yapı Sınıflandırmaları Öğr. Grv. Cahit GÜRER Afyonkarahisar Eylül-2007 ÖZET Bu ders içeriği bakımından yapı bilimi ile ilgili çalışmaların

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü

6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü 6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü 19 Eylül 2010 İstanbul, Türkiye Uluslarası Dalış Araştırmalarındaki Gelişmeler: DAN ın Rolü DAN Europe tarafından, sportif dalış güvenliği için düzenlenen bir organizasyondur.

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği & Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-1344) ile 1 Kabul edilen 4 Aday olarak önerilen 5 UNESCO Dünya Mirasının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 26 Eylül 2013

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Son yıllarda Türkiye de artan enerji talebiyle birlikte

Son yıllarda Türkiye de artan enerji talebiyle birlikte Makale www.madencilik-turkiye.com Mine Yılmaz İlkdoğan Deloitte Türkiye Müdür Yardımcısı miyilmaz@deloitte.com Türkiye de Linyit Kömürüne Genel Bir Bakış Berker Adıgüzel Deloitte Türkiye Danışman badiguzel@deloitte.com

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI KARAR NO : 01 KARAR TARİHİ : 30/01/2013 Giresun İli Mahalli Çevre Kurulu 30/01/2013 Çarşamba günü saat 15:00 de Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Sayın Yüksel ÇELİK Başkanlığında toplanmış olup,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Prof. Dr. Erdal ZORBA ESKĐ AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Amerika'ya gelen ilk göçmenler için hayat, parlak bir gelecek vaat etmesine rağmen, eğlence

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

Eskişehir 2. Ulusal Gastronomi Yemek Yarışması 02-03 Haziran 2012

Eskişehir 2. Ulusal Gastronomi Yemek Yarışması 02-03 Haziran 2012 Eskişehir 2. Ulusal Gastronomi Yemek Yarışması 02-03 Haziran 2012 Eskişehir 2. Ulusal Gastronomi Yemek Yarışması 02-03 Haziran 2012 ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÖNÜ 32 İlden yüzlerce Şef ve dünyaca ünlü jüri üyeleri

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

NEDEN GRAČANICA DA YATIRIM YAPMALISINIZ?

NEDEN GRAČANICA DA YATIRIM YAPMALISINIZ? NEDEN GRAČANICA DA YATIRIM YAPMALISINIZ? Graçanica Belediyesi nin rüyet ve vazifesi Graçanica nın kimliği Eyalet: Küzeydoğu eyaleti Bosna Hersek (KD BH) Kanton: Tuzla Kanton Nüfüsü: 58.926 (istatistik

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki.

Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki. On5yirmi5.com Işık Şehir Paris- 2 Eiffel Kulesi, yere sağlam tutunan dev ayaklarıyla Fransa nın nüfuzunu, sanatını, asaletini ve aynı zamanda kibrini anlatıyor sanki. Yayın Tarihi : 14 Ocak 2010 Perşembe

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır.

alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır. İzmir Valisi Mustafa TOPRAK Amacımız; İzmir i her alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır. Röportaj: İdarecinin Sesi İDARECİNİN SESİ: Sayın Valim, yaklaşık iki yıldır İzmir de görev yapıyorsunuz.

Detaylı

SAĞLIK YATIRIMLARI 1

SAĞLIK YATIRIMLARI 1 SAĞLIK YATIRIMLARI 1 Yatırımın Adı Gazi Devlet Hastanesi Yenilenmesi (300 yatak) Son Durum Bakanlığımız tarafından çalışmaları devam etmektedir. Tahmini Bitiş Tarihi 2018 Şehir Hastanesi (900 yatak) Ön

Detaylı