Hekimlerin mesleklerini yerine getirirken bazı sorumlulukları vardır. Ancak hekimlik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hekimlerin mesleklerini yerine getirirken bazı sorumlulukları vardır. Ancak hekimlik"

Transkript

1 DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:3-8 Hekimlerin cezai sorumluluklar ve 5237 say l yeni Türk Ceza Kanununun hekimlere getirdi i yükümlülükler Ali R za Tümer 1 1 Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara Hekimlerin mesleklerini yerine getirirken bazı sorumlulukları vardır. Ancak hekimlik mesleğini uygulayan kişiler bu sorumluluklarının bazen bilerek (kasıtlı) ve çoğunlukla da bilmeden (taksirli) dışına çıkabilir. Bu durumda hekimleri bekleyen yaptırımların ne olduğunun bilinmesi gerekir. Çünkü eski ve yeni Türk Ceza Kanunumuzda (TCK) belirtildiği gibi kanunları bilmemek mazeret teşkil etmemektedir. Bu makalede hekimlerin sorumlulukları, özellikle cezai sorumlulukları ele alınarak ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5237 sayılı yeni TCK da hekimlik mesleğini ilgilendiren bazı kanun maddeleri eski kanun ile kıyaslanarak hekimlerin konu hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmıştır. G R fi Hekimlik mesleğini Türkiye Cumhuriyeti nde uygulayan kişilerin sorumlu olduğu dört esas kurum vardır. Bunlar; 1. Mesleki sorumluluk: Hekimlik mesleğini yerine getiren kişiler mesleki açıdan Türk Tabipler Birliği nin uyulmasını şart koştuğu yönetmelik ve tüzüklere uymak zorundadır. Eğer hekim bu kuralların dışına çıkarsa ilgili meslek odası hekimi onur kuruluna sevk eder. 2. İdari sorumluluk: Kamuda çalışan hekim çalıştığı kurumun ortaya koyduğu kanun ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Eğer kişi bu sorumluluklarının dışına çıkarsa kurum tarafından atanacak bir soruşturmacı (muhakkik) tarafından kusurunun bulunup bulunmadığı araştırılır. 3. Hukuki sorumluluk: Hekimlik mesleğini yerine getiren kişi eğer bu görevi sırasında bir zarar ortaya çıkarırsa bu durumda hukuki sorumluluk devreye girer. Ülkemizde hekimlik mesleğini yerine getiren kişilerin neden olacağı zararların tazmini için özel kanun maddeleri bulunmamaktadır. Böyle bir durumda hukuk mahkemesi tarafından Borçlar Kanununun ilgili maddeleri hekime uygulanır. 4. Cezai sorumluluk: Bir birey olarak toplumda yaşayan hekimlerin mesleklerini uygularken meydana getirdikleri zarardan dolayı yalnızca hukuki sorumluluğu yoktur, aynı zamanda cezai sorumlulukları da bulunmaktadır [1-3]. Anglo-Saxon hukuk sisteminin uygulandığı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde, tıbbi ihmaller medeni kanun (tazminat) çerçevesinde hasta ile hekim veya sağlık kuruluşu arasında çözülürken, ülkemiz gibi Roma kanunlarını kullanan ülkelerde tıbbi ihmal durumlarında tıbbi hata uygulayan hekime karşı devlet tarafından kriminal bir suçlama getirilir. Bu suçlamadaki temel amaç toplum tarafından konulan kurallara uyulmasının sağlanmasıdır. Cilt 36 Say

2 Tümer Toplum kurallarına uyulmaması sonucunda ceza adı verilen bir yaptırım uygulanır. Cezanın amacı; toplumu korumak, suç işleyen kişilerin bir bedel ödemesini sağlamak ve onları ıslah edebilmek amacıyla çeşitli yaptırımlar (para cezası, hürriyeti bağlayıcı cezalar vb.) uygulamaktır. Ceza toplumdan topluma ve toplumun kurallarına göre farklılık gösterebilmektedir [4]. İşlenmiş bir suçun karşılığı olarak ceza, yalnızca suçu işleyene yöneliktir ve yargısal bir kararla hükmedilir. Ceza ancak kanunla koyulabilir [5]. Türkiye de suçlar ve cezalar 1926 tarih ve 765 sayılı TCK da belirtilen kanun maddelerine göre düzenlenmekte iken, günümüzün çağdaş yapısına uygun bir TCK tarih ve 5237 sayı ile kabul edilmiştir. Her iki kanunun en önemli farklılığı yeni kanunda kişi hak ve özgürlüklerine daha fazla önem verilmesi ve toplum içerisinde bireyin haklarını daha ön plana çıkarmasıdır. Her iki ceza kanununda da hekimleri ilgilendiren suçlar kategorize edildiğinde iki ana gruba ayırmak mümkün olabilir. 1. Memurluk mesleğinden kaynaklanan suçlar İrtikap suçları: Bir kamu hizmeti veren hekimin kamu menfaatlerini kullanarak zorla veya ikna yolu ile haksız kazanç elde etmesine irtikap suçu denilmektedir. Hekimlerin bu yüz kızartıcı suç ile bıçak parası, yatak ücreti vb. durumlarda karşılaşılmaktadır (Tablo 1) [3]. İrtikap suçunun eski ve yeni TCK larda hem kanun içeriği hem de ceza süresi aynı şekilde korunmuştur. Hekimlik mesleğini yapan kişiler şunu çok açık olarak bilmelidirler ki, memurlukta belirtilen kuralların dışında haksız kazanç elde etmek biraz sonra değineceğimiz görevi kötüye kullanma suçundan da daha ağır bir suçtur. Görevi savsama (vazifeyi ihmal): Görevi savsama suçu memur hekimlerin en sık karşılaştığı suçlardan biridir. Nöbete gitmemek, adli raporlarla ilgili durumlar, çalışma saatinin ihlal edilmesi vb. nedenler memur hekimlerin en sık karşılaştığı cezai durumlardır (Tablo 2) [3]. Görevi savsama suçu eski ve yeni TCK da içeriği değiştirilmeden korunmuştur. Görevi kötüye kullanma (görevi suiistimal): Memur hekimlerin karşılaşabilecekleri en ağır suçlamalardan biridir. Görevi kötüye kullanma suçu görevini kullanarak karşısındaki kişiden haksız kazanç elde etmek olarak Tablo 1. İrtikap suçları Madde 209 ve Memuriyet sıfatını veya görevini kötüye MADDE (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına haksız olarak para suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu verilmesine veya sair menfaatler sağlanmasına veya bu yolda yolda vaadde bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu vaadde bulunulmasına, bir kimseyi icbar eden memura altı yıldan görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. az olmamak üzere ağır hapis cezası verilir. (2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle Yukarıdaki fıkrada yazılı cürüm, ikna suretiyle işlenirse faile dört gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yıldan altı yıla kadar ağır hapis cezası verilir. yarar sağlanmasına veya bu yolda vaadde bulunulmasına bir Memur kanunen almaması gereken birşeyi diğerinin hatasından kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar yararlanarak almış bulunursa iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. hapis cezası verilir. Tablo 2. Görevi savsama (vazifeyi ihmal) Madde Hangi nedenle olursa olsun memuriyet görevini MADDE (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller yapmakta savsama ve gecikme gösteren veya üstünün yasaya göre dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme verdiği buyrukları geçerli bir neden olmadan yapmayan memur üç göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beşbin liraya kadar ağır para olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, cezası ile cezalandırılır. Bu savsama ve gecikmeden veya üstünün altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. yasal buyruklarını yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar meydana gelmişse, derecesine göre altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile birlikte süreli veya temelli olarak memuriyetten yoksun kalma cezası da hükmolunur. Her iki durumda memurun vazifesini geciktirmesinden veya verilen buyruğu yapmamasından, kişiler herhangi bir zarara uğramışsa bu zarar ayrıca ödettirilir. 4 H ACETTEPE T IP D ERG S

3 Hekimlerin cezai sorumluluklar ve 5237 say l yeni Türk Ceza Kanununun hekimlere getirdi i yükümlülükler genellenebilir. İrtikap suçundan görevi kötüye kullanma suçunun farkı ilkinde karşı tarafın rızası bulunmazken, ikincisinde her iki tarafında rızası vardır (Tablo 3) [3]. Görevi kötüye kullanma suçunda yeni TCK da ceza oranlarında artış bulunmakla birlikte içerik değişmemiştir. 2. Hekimlik mesleğinden kaynaklanan kişilere karşı suçlar a. Kasıtlı suçlar: Kasten adam öldürme: Kast kelimesi bilerek ve isteyerek yapılan işler için kullanılır. Hekimlik mesleği ile bilerek ve isteyerek bir insanı öldürmek kesinlikle yan yana görülemeyen bir durumdur. Ancak ötenazi ve malformasyonlu bir çocuğun öldürülmesi bugün için kasıtlı adam öldürme olarak görülürken, yeni TCK da bu durumda belirgin değişiklik olmuştur (Tablo 4) [3,6]. Yeni TCK nın 21. maddesinin 1. fıkrasında kast unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. olarak tarif edilirken, 2. fıkrada kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır denilmektedir. Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi (olası kast) 5237 sayılı kanunda yeni bir hükümdür. Bu madde ile ihmali bir davranışla bir neticenin meydana gelmesine sebebiyet veren kişinin neticeyi önlemek hususunda hukuken yükümlü olması öngörülmektedir. Neticeyi önlemek hususunda hukuken yükümlü kişiye garantör adını vermekteyiz. Öngörülen tehlikeli eylemden kaynaklanan garantörlükte failin bizzat kendisi tehlikenin kaynağı durumunda olmalıdır. Bu yeni kanun maddesine şöyle bir örnek verebiliriz. Eğer bir hekim ameliyat ettiği bir hastasında ameliyattan sonra meydana gelen istenmeyen bir durum ile Tablo 3. Görevi kötüye kullanma (görevi suiistimal) Madde Yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa MADDE (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller olsun görevini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, üç yıla kadar hapsolunur. Cezayı hafifletici nedenlerin bulunması kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da halinde altı aydan bir yıla kadar hapis ve her iki halde ikibin kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, memuriyetten süreli veya temelli olarak yoksun kılınır. (3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Tablo 4. Kasten adam öldürme Madde Her kim, bir kimseyi kasten öldürürse 24 seneden MADDE (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis 30 seneye kadar ağır hapis cezasına mahkum olur. cezası ile cezalandırılır. MADDE (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. (2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin; a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanunî düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması, b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, Gerekir. (3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir. Cilt 36 Say

4 Tümer karşılaştığı zaman hastasını muayene etmekten kaçınır ve ölüm meydana gelir, ölümden sonra yapılan otopside ölüm ile ilk ameliyat arasında ilişki kurulursa hekim olası kast suçu ile suçlanabilecektir. Kasten adam yaralama: Kasıtlı adam yaralama fiili de aynen kasıtlı adam öldürme fiili gibi hekimlik mesleği ile ilişkilendirilemez. Ancak kasıtlı adam yaralama fiili hekimler için Adli rapor yazılımında kullanılan kanun maddesidir (Tablo 5) [3]. Kasten yaralama suçunda yaranın şiddetini değerlendiren kanun maddesi olan eski TCK 765 sayılı kanun maddesi yeni düzenleme ile daha anlaşılabilir ve işlevsel hale getirilmiştir. Adli rapor yazımında kullandığımız Hayati tehlike ve Mutad iştigal süreleri gibi terminolojiler yeni dönemde yerini yeni terminolojilere bırakacaktır [7]. Adli vakanın ihbar edilmesi: Hekimler özellikle acil serviste görev yapan hekimler adli vakaları ihbar edip etmeme durumu ile karşı karşıya kalmaktadır (Tablo 6) [3]. Eski TCK nın 530. maddesi hekimlerin ihbar yükümlülüğünün yalnızca hastaya karşı işlenen bir duruma rastladıklarında söz konusu olduğunu, kendisine başvuran hasta veya yaralının bir suçun faili olması durumunda ihbar yükümlülüğü olmadığını belirtmekte idi. Bu durum yeni TCK ile tamamen değişmiştir ve 280. kanun maddesi ile, hekimleri bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmaları durumunda yaralının (mağdur mu? - fail mi? ayrımını yapmadan) ihbar etmesini istemektedir [7]. b. Taksirli suçlar: Taksirli adam öldürme ve yaralama: Taksirli adam öldürme ve yaralama suçları hekimlerin en sık karşılaştığı suçlar arasındadır. Taksir; kişinin sonucu öngörmesine rağmen o sonucun oluşmasını istememesi ancak o sonucun meydana gelmemesi için de yeterli önlemi almaması olarak tarif edilebilir. Meslek kusurları ve trafik kazaları en sık karşılaşılan taksirli suçlardır (Tablo 7, 8) [3]. 765 sayılı eski TCK da taksir tedbirsizlik veya dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik veya nizam, talimat ve emirlere uymama neticesi olarak bir şahsın ya- Tablo 5. Kasten adam yaralama Madde Her kim katil kasdiyle olmaksızın bir kimseye MADDE (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya cismen eza verir veya sıhhatini ihlale yahut akli melekelerinde sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, teşevvüş husulüne sebep olursa altı aydan bir seneye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. kadar hapsolunur. MADDE (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun; Fiil, havastan veya azadan birinin devamlı zaafını yahut söz a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli söylemekte devamlı müşkülatı veya çehrede sabit bir eseri zayıflamasına, yahut yirmi gün ve daha ziyade akli veya bedeni hastalıklardan b) Konuşmasında sürekli zorluğa, birini veya bu kadar müddet mutat iştigallerine devam c) Yüzünde sabit ize, edememesini mucip olmuş veya hayatını tehlikeye maruz kılmış d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, veya gebe bir kadın aleyhine işlenip de vaktinden evvel çocuk e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasını intaç etmiş ise ceza iki seneden beş seneye kadar doğmasına, hapistir. Fiil, kati veya muhtemel surette iyileşmesi kabil Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat olmayacak derecede akıl veya beden hastalıklarından birini artırılır. Ancak verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, yahut havastan veya el yahut ayaklardan birinin veya söylemek ikinci fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz. kudretinin yahut çocuk yapmak kabiliyetinin zıyaını mucip olmuş (2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;... veya azadan birinin tatilini yahut çehrenin daimi değişikliğini veya gebe bir kadına karşı ika olunup da çocuğun düşmesini intaç eylemiş ise ceza beş seneden on seneye kadar ağır hapistir. Tablo 6. Adli vakanın ihbar edilmesi Madde Hekim, cerrah, ebe yahut sair sıhhıye memurları MADDE (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği şahıslar aleyhinde işlenmiş bir cürüm asarını gösteren ahvalde yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili sanatlarının icabettiği yardımı ifa ettikten sonra keyfiyeti adliyeye makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık veya zabıtaya bildirmezler yahut ihbar hususunda teahhur mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. gösterirlerse bu ihbar kendisine yardım ettikleri kimseyi takibata (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, maruz kılacak ahval müstesna olmak üzere otuz liraya kadar hafif ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır. cezayı nakdiye mahkum olurlar. 6 H ACETTEPE T IP D ERG S

5 Hekimlerin cezai sorumluluklar ve 5237 say l yeni Türk Ceza Kanununun hekimlere getirdi i yükümlülükler Tablo 7. Taksirli adam öldürme Madde Tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta MADDE Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, üç acemilik veya nizamat, evamir ve talimata riayetsizlik ile bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. kimsenin ölümüne sebebiyet veren şahıs iki seneden beş seneye kadar hapse ve ikiyüzelli liradan ikibinbeşyüz liraya kadar ağır para cezasına mahkum olur. Eğer fiil birkaç kişinin ölümünü mucip olmuş veya bir kişinin ölümü ile beraber bir veya birkaç kişinin de mecruhiyetine sebebiyet vermiş ve bu yaralanma 456 ncı maddenin 2 nci fıkrasında beyan olunan derecede bulunmuş ise dört seneden on seneye kadar hapis ve bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile mahkum olur. Yukarıdaki fıkralarda beyan olunan cezalar, kusurun derecesine göre sekizde birine kadar indirilebilir. Tablo 8. Taksirli adam yaralama Madde Her kim tedbirsizlik veya dikkatsizlik yahut meslek ve MADDE (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sanatta acemilik veya nizam, talimat ve emirlere riayetsizlik neticesi sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, olarak bir şahsa cismen eza verecek veya sıhhatini ihlal edecek bir üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. zarar iras eder yahut akli melekelerinde teşevvüş husulüne (2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; sebebiyet verirse; üç aydan yirmi aya kadar hapis ve yüz liradan a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli beşyüz liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. zayıflamasına, b) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır. (3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. (4) Bilinçli taksir hali hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. ralanması veya ölmesi durumunda 455. ve 459. kanun maddeleri kullanılmakta idi [3]. Yeni TCK da taksir 22. madde de tanımlanmıştır. Bu kanun maddesinin 2. fıkrasında Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi olarak tarif edilmişken, 3. fıkrada yeni bir uygulama getirilmiştir ve burada Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır denilmektedir [4,5,7]. Ayrıca yeni TCK da, taksir konusunda ceza süreleri belirgin oranda artırılmıştır. Eski kanunumuzda taksirli adam öldürme suçu iki yıldan beş yıla kadar iken, yeni kanunumuzda birer yıl artırılarak üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmüştür. Bu durum yeni kanunumuzun hapis cezasını ertelenmesi için sınırı iki yıl olarak belirlemesinden dolayı (TCK Madde 51), taksirle öldürme suçlarında erteleme olanağı ortadan kalkmış bulunmaktadır [7]. Bilinçli taksir konusunda yeni kanunumuzun getirdiği bir diğer değişiklik de, bilinçli taksir durumunda şikayet geri çekilse dahi kamu davasının devam edeceğidir [7]. SONUÇ Yeni TCK ile 1 Haziran 2005 tarihinde, insan üzerinde deney (madde 90), organ veya doku ticareti (madde 91), genital muayene (madde 287) vb. birçok yeni yasa meslek yaşamımızda yer alacak iken, hekimlik mesleğinin uygulamasında cezai sorumluluğumuzu düzenleyen birçok kanun maddesinde de içerik değişikliği olacaktır. İnsan değerini ön plana çıkaran yeni TCK da ceza oranlarının çok artması hekimlerde defansif hekimliğin gelişmesine neden olacaktır. Bu durumun engel- Cilt 36 Say

6 Tümer lenmesi amacıyla mutlaka hekim kötü uygulamalarında cezai sorumluluğu içeren daha kapsamlı Malpraktis yasası oluşturulmalıdır. Özellikle hekim hatalarında bilirkişilik müessesesi için ilgili uzmanlık derneklerinin mahkemeler tarafından değerlendirilmesi ve ilgili uzmanlık derneklerinin de kendi bünyelerinde bu hizmeti verecek yapılanmayı oluşturmaları gereklidir. Hekimler kendilerini ilgilendiren mesleki, idari ve hukuki sorumlulukları konularında eksikliklerini gidermeli ve bu amaçla yeni TCK daki ilgili kanun maddelerini kanunun yürürlülüğe girme tarihinden önce öğrenmeli ve kanunu bilmiyordum mazeretini öne sürmemelidir. Teşekkür Kaynaklar 1. Öztürkler C. Hukuk uygulamasında tıbbi sorumluluk, teşhis, tedavi ve tıbbi müdahaleden doğan tazminat davaları. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2003; Hakeri H. Ceza hukukunda ihmal kavramı ve ihmali suçların çeşitleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2003; Aşçıoğlu Ç. Doktorların hukuki ve cezai sorumlulukları. Ankara: Olgaç Matbaası, 1982; 37-8, Keskin OK. Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 1994; Keskin OK. Uygulamada taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçları. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992; Erman B. Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2003; Eralp TC. Karşılaştırmalı, açıklamalı, içtihatlı ve gerekçeli yeni Türk Ceza Kanunu ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu. Ankara, 2005; , Makaleye katkıda bulunan Hakim Mustafa YÖRÜ ye teşekkür ederim. 8 H ACETTEPE T IP D ERG S

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları)

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) Doç. Dr. Gürol Cantürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı TIBBİ ETİK Hekimin hastaları,

Detaylı

TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI

TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI makaleler Yüksel ERSOY TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI Av. Prof. Dr. Yüksel ERSOY * TIBBÎ HATA Kavram Black s Law Dictionary, 1 genel olarak tıp doktorları, avukatlar ve mali müşavirlerin görevlerini

Detaylı

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2009; 37(6):333-349 Derleme Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler Ali

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER Toplumumuzda giderek artan suç işlenme olaylarında sıkça rastlanan ve son günlerde gündeme damgasını vuran yazılı ve görsel basından da takip

Detaylı

TCK GENEL HÜKÜMLER CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VE AZALTAN SEBEPLER

TCK GENEL HÜKÜMLER CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VE AZALTAN SEBEPLER TCK GENEL HÜKÜMLER CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VE AZALTAN SEBEPLER * GİRİŞ Ceza Kanunu nun 24 ve 34. maddelerinde failin ceza sorumluluğunun ortadan kalktığı ya da azaldığı haller düzenlenmiştir. Ne var

Detaylı

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI EDİTÖRLER: Prof.Dr.Yaşar BİLGE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Prof.Dr. İ.Ethem GEÇİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KOLLUĞUN YASAL YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KURAL Suç ve cezada kanunilik İlkesi geçerlidir. Cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmıştır. Asli ceza, feri ceza ayrımı kaldırılmış

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI

ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI ADLİ TIP 3. SINIF DERS NOTLARI DERLEYEN DOÇ. DR. MAHMUT AŞIRDİZER DOÇ. DR. M. SUNAY YAVUZ YRD. DOÇ. DR. YILDIRAY ZEYFEOĞLU MANİSA-2005 İÇİNDEKİLER ADLİ TIBBA GİRİŞ 2 HEKİMLERİN ADLİ GÖREVLERİ VE YASAL

Detaylı

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Dr. Adnan AĞIR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Şube Müdürü I.GİRİŞ Asıl işveren alt

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ

TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ * BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar MADDE

Detaylı

CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU

CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU 2013 CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU PROF. DR. ADEM SÖZÜER Bu eseri telif hakkı Prof. Dr. Ade SÖZÜER e aittir. 8 Sayılı Fikir ve Sa at Eserleri Ka u Hükümlerine göre yazarı

Detaylı

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Hatice SARITAŞ * I- GİRİŞ Anayasa ile Devlete eğitim, sağlık, güvenlik gibi birtakım aslî ve sürekli kamu hizmetlerini yürütme görevi

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 132-140. MADDELERİNDE YER ALAN ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 132-140. MADDELERİNDE YER ALAN ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 132-140. MADDELERİNDE YER ALAN ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU Yüksek Lisans Tezi CEREN ŞARMAN İSTANBUL, 2012 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU YÜKSEK

Detaylı

HUKUKA GİRİŞ. Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

HUKUKA GİRİŞ. Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ HUKUKA GİRİŞ Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Hukuk dersleri, işletme programlarında ana dersler arasında yer alır. Çünkü gerek iktisadi, siyasi

Detaylı

TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI

TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI TCK da Çocuk Düşürtme Suçu 99 TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Burcu DÖNMEZ * GĐRĐŞ Bu çalışma kapsamında amacımız

Detaylı

SUÇUN MADDİ UNSURLARI

SUÇUN MADDİ UNSURLARI SUÇUN MADDİ UNSURLARI 1- FİİL Bir suçun oluşumu için en önemli şart, fiilin varlığıdır. Fiil yoksa kastın yahut taksirin veya tipe uygun eylemin mevcut bulunup bulunmadığı yönündeki araştırmalar gereksizdir.

Detaylı

HAYVANLARA YÖNELİK İŞLENEN SUÇLAR. Crimes Against Animals

HAYVANLARA YÖNELİK İŞLENEN SUÇLAR. Crimes Against Animals Hayvanlara Yönelik İşlenen Suçlar 903 HAYVANLARA YÖNELİK İŞLENEN SUÇLAR Crimes Against Animals Yrd. Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ Giriş Doğanın bir bütün olarak yaşaması, ekolojik dengenin korunması, insanlar

Detaylı

BANKACILIK SIRRI VE SIRRIN AÇIKLANMASINA ĐLĐŞKĐN SUÇLAR GĐRĐŞ

BANKACILIK SIRRI VE SIRRIN AÇIKLANMASINA ĐLĐŞKĐN SUÇLAR GĐRĐŞ BANKACILIK SIRRI VE SIRRIN AÇIKLANMASINA ĐLĐŞKĐN SUÇLAR Murat Volkan Dülger * GĐRĐŞ Dünya, ekonomik ve sosyal ilişkiler açısından özellikle son iki yüzyıldır büyük bir gelişme ve ilerleme göstermektedir.

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN Ankara Barosu Başkanlığı Sağlık Hukuku Digestası Dergisi ISSN 1309-1735 Yıl: 1 Sayı:1 Sağlık Hukuku Digestası; Sağlık Hakları, Tıp Etiği ve Sağlık Hukuku problemleri, yargı kararları tahlilleri, mevzuat

Detaylı

GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI

GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI Halil POLAT* 1 ÖZET Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 170. maddesinde düzenlenen genel güvenliğin kasten tehlikeye

Detaylı