Kültürel Varlıkların Yasadışı Đthalatının, Đhracatının ve El Değiştirmesinin Yasaklanması ve Önlenmesi Anlaşması (UNESCO, 1970)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kültürel Varlıkların Yasadışı Đthalatının, Đhracatının ve El Değiştirmesinin Yasaklanması ve Önlenmesi Anlaşması (UNESCO, 1970)"

Transkript

1 Kültürel Varlıkların Yasadışı Đthalatının, Đhracatının ve El Değiştirmesinin Yasaklanması ve Önlenmesi Anlaşması (UNESCO, 1970) Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property Paris, 14 Kasım 1970 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının Paris te 12 Ekim 1970 ile 14 Kasım 1970 arasında onaltıncı kez toplanan Genel Kongresinde, Genel Kongrenin 14 üncü toplantısında kabul edilen Uluslararası Kültürel Đşbirliği Duyurusundaki öngörülerin önemini Hatırlayarak, Kültürel varlıkların, bilimsel, kültürel ve eğitim amacıyla milletler arasında değişimi, insanoğlunun uygarlık hakkındaki bilincini artırdığını, tüm halkların kültürel yaşamını zenginleştirdiğini ve Uluslararasında ortak saygı ve takdirini telkin ettiğini göz önünde bulundurarak, Kültürel varlıkların, uygarlığın ve ulusal kültürün temel öğelerinden birini oluşturduğunu ve yalnızca, tarihi ve geleneksel arka planı ile ilgili mümkün olan tüm bilgiler ilişkilendirilince gerçek değerine kavuşturulabileceğini dikkate alarak, Her Devletin topraklarında bulunan kültürel varlıkları, hırsızlık tehlikelerine, sorumsuzca yapılan kazılara ve yasadışı ihracata karşı korumak zorunda olduğunu göz önünde tutarak, Bu tehlikelerin önlenmesinde her Devletin, kendi kültürel mirasına ve diğer ulusların kültürel mirasına saygı duyması için, ahlaki zorunluluklarda artan bir şekilde etkin olmalarının gerekli olduğunu dikkate alarak, Kültürel kurumlar gibi, müzelerin, kütüphanelerin ve arşivlerin, koleksiyonlarının evrensel bir şekilde tanınan ahlaki ilkeler ile uygun olarak kurulmuş olması gerektiğini göz önünde bulundurarak, Kültürel varlıkların yasadışı ihracatının, ithalatının ve el değişiminin, UNESCO nun ilgili ülkelere Uluslararası anlaşmaları tavsiye etme konusunda üstlendiği görevin de bir parçası olan, Uluslararası anlayış için bir engel oluşturduğunu göz önünde tutarak, Kültürel mirasın korunmasının ancak ve ancak ülkesel ve Uluslararası olarak Devletlerin örgütlü ve birlikte yakın işbirliği içinde olması ile etkili olabileceğini göz önünde bulundurarak, 1964 te, UNESCO genel konferansında bu anlamda bir Tavsiye Karar ı alındığını göz önünde tutarak, Kültürel varlıkların yasadışı ihracatının, ithalatının ve el değişiminin engellenmesi ve yasaklanması için yöntemler üzerine yapılacak olan önerilerin, oturumun gündemine madde 19 içinde bir soru ile alınacağının bilincinde olarak, 15 inci oturumunda bu sorunun Uluslararası bir anlaşmanın konusu olarak alınması gerektiğine karar vererek,

2 Kasım 1970 in on dördüncü gününde bu Anlaşmayı kabul eder. Madde 1 Bu anlaşmanın amaçları doğrultusunda, kültürel mülk ifadesi; dini veya dünyevi yerlerde yer alan, her Devlet tarafından arkeolojik, tarih öncesine ait, tarihi, edebi, bilimsel veya sanatsal değerde olan ve aşağıdaki sınıflandırmalara giren mülkler anlamına gelir; (a) Az bulunan direy, bitey, madenler ve teşrih koleksiyonları ve numuneleri ve paleontolojik öneme sahip nesneler, (b) bilim tarihi, teknoloji, askeri ve sosyal tarih, ulusal liderlerin, düşünürlerin, biliminsanlarının hayatları ve ulusal öneme sahip olaylar ile ilgili olmak üzere tarihle ilgili mülkler; (c) arkeolojik kazılardan (gizli ve sıradan olanlarda içinde)veya arkeolojik keşiflerden çıkan nesneler; (d) parçalanmış olan sanatsal veya tarihi eserler ve arkeolojik alan nesneleri; (e) yazıtlar, madeni paralar veya gömülmüş mühürler gibi yüz yaşından eski antikalar; (f) etnolojik önemi olan nesneler; (g) aşağıdakiler gibi sanatsal değeri olan mülkler; (i) herhangi bir malzeme ile herhangi bir zemine, tamamen elle yapılmış olan (endüstriyel tasarımlar ve elle süslenmiş fabrika malları dışında) resimler, çizimler ve tablolar; (ii) herhangi bir malzemeden yapılmış olan özgün heykel sanatı işleri ve heykeller; (iii) özgün gravüler, baskılar ve taş baskılar; (iv) herhangi bir malzemeden yapılmış olan özgün sanatsal düzenlemeler ve kurgular; (h) az bulunan el yazmaları ve matbaanın ilk zamanlarında basılmış kitaplar, belgeler ve özel önemi olan yayınlar (tarihi, sanatsal, bilimsel, edebi vs.), yalnız başına ya da koleksiyon halinde; (i) tek başına ya da koleksiyon halinde posta, damga ve benzeri pullar; (j) ses, fotoğraf ve sinema arşivlerini içeren belgelikler (k) yüz yıldan eski mobilya eşyaları ve eski müzik aletleri; Madde 2 1. Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, kültürel varlıkların yasadışı ithalatı, ihracatı ve el değiştirmesinin, bu kültürel varlıkların özgü olduğu ülkelerin kültürel mirasını fakirleştirdiğinin ve bundan doğacak olan tüm tehlikelere karşı tüm ülkelerin kültürel varlıklarını korumasının en etkin yöntemlerinden birisinin Uluslararası işbirliği olduğunun bilincindedirler. 2. Bu noktada, Taraf olan Devletler, bu şekilde gelişen davranışlara kendi elindeki araçlarla karşılık vermeye ve özellikle kendi sorunlarını ortadan kaldırarak bu şekildeki davranışlara bir son verme ve gerekli tazminatların yapılmasına yardım etme yükümlülüğünü kabul eder. Madde 3 Kültürel varlıkların ithalatı, ihracatı veya el değiştirmesi, Taraf olan Devletler tarafından karar verilen bu öngörülere karşı olursa bu eylemler yasa dışıdır. Madde 4 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, bu Anlaşmanın amaçları uyarınca, aşağıdaki sınıflandırmalara ait olan mülklerin her Devletin kültürel mirasının bir parçasını oluşturduğunu kabul ederler;

3 (a) Đlgili Devletin yurttaşlarının bireysel veya ortak dehası olarak yaratılan kültürel varlıklar ve o ülkede yerleşmiş fakat vatandaşlığı bulunmayan veya yabancı uyruklular tarafından yaratılmış ve ilgili Devlet için önemli olarak addedilen kültürel varlıklar; (b) ulusal sınırlar içerisinde bulunmuş olan kültürel varlıklar; (c) kültürel varlığın ait olduğu ülkedeki yetkili otoritelerden gerekli izinler alınarak, arkeolojik, etnolojik veya doğal bilim heyetleri tarafından elde edilen varlıklar; (d) üzerinde mutabık kalınmış değiş tokuşu serbest olan kültürel varlıklar; (e) hediye olarak alınmış veya kültürel varlığın ait olduğu ülkedeki yetkililerden gerekli izinler alınıp yasal olarak satın alınan kültürel varlıklar; Madde 5 Kültürel varlıklarını yasa dışı ithalat, ihracat ve el değiştirmeden korumak için bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, kendilerine uygun olduğu şekilde, kendi toprakları içerisinde, kültürel mirasın korunması için aşağıdaki görevleri etkili olarak yerine getirebilecek yeterli sayıda ve iyi eğitimli kadrosu var olmayan yerlerde bir ya da birden fazla ulusal hizmet kurmayı kabul eder: (a) özellikle önemli kültürel varlıkların yasa dışı ithalat, ihracat ve el değiştirmeden korunmasını ve kültürel mirasın korunmasının güven altına alınmasını sağlayacak olan yasa ve kanun tasarılarının yapılmasına katkıda bulunmak; (b) korunan varlığın ulusal envanteri temelinde, ihraç edilmesi ulusal kültürel mirasın fakirleşmesine katkıda bulunacak olan, önemli kamusal ve özel kültürel varlıkların listesini güncel tutmak; (c) kültürel varlıkların korunmasını ve sunumunu garanti altına alması beklenen bilimsel ve teknik kurumların (müzeler, kütüphaneler, arşivler, laboratuarlar, atölyeler ) geliştirilmesini veya kurulmasını teşvik etmek; (d) belirli kültürel varlıkların durum anında korunmasının gerçekleşmesi ve gelecekteki arkeolojik araştırmalar için ayrılan bazı alanları korumak için arkeolojik kazıların teftişini düzenlemek; (e) ilgililerin (küratörler, koleksiyoncular, antika satıcıları, vs.) faydasına, bu Anlaşmada ileri sürülen ahlaki ilkeler ile uygun kuralları koymak ve bu kuralların yerine getirildiğinden emin olmak için gerekli adımları atmak; (f) tüm Devletlerin kültürel miraslarına olan saygıyı canlandırmak ve geliştirmek için eğitimle ilgili gerekli önlemleri almak ve bu Anlaşmadaki öngörüler hakkındaki bilinci yaygınlaştırmak; (g) herhangi bir kültürel varlık nesnesinin kaybolması duruumunda uygun açıklamaların yapılmasını sağlamak. Madde 6 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler aşağıdakileri kabul eder: (a) söz konusu olan mülkün izinli olduğunu belirtmek için ihraç eden Devletin belirleyeceği uygun bir belgeyi yürürlülüğe koymak. Belge, ihraç edilecek, tüm kültürel varlıklara yasalarla uyumlu bir şekilde eşlik etmelidir; (b) yukarda belirtilen ihraç belgesi olmadan kültürel varlıkların kendi sınırları dışarısına ihracını yasaklamak. (c) bu yasağı, özellikle kültürel varlıkların ihracını veya ithalini gerçekleştirme ihtimali olan insanlara uygun yollarla duyurmak. Madde 7

4 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler aşağıdakileri kabul eder: (a) bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yasa dışı yollardan ithal edilmiş, bir diğer Taraf Devlete ait kültürel varlıkların, kendi sınırları dâhilindeki, müzeler ve benzer kuruluşlar tarafından alınmasını engellemek için ulusal yasalarla uyumlu olarak gerekli önlemlerin alınması. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren, bir Devletten kültürel varlıkların yasa dışı olarak çıkarılma teklifinden bu Anlaşmaya Taraf olan varlığın ait olduğu Devleti mümkün olan zamanda haberdar etmek; (b) (i) varlığın, o kurumun dökümüne ait olduğunun belgelenmiş olması şartı ile ilgili Devletler için, bu Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra bir müzeden veya dini ya da sivil bir tarihi anıttan veya benzeri bir kurumdan çalınan kültürel varlığın bu Anlaşmaya Taraf olan bir başka Devlete ithalini yasaklamak; (ii) varlığın ait olduğu Taraf Devletin isteği üzerine, iki ülkede de bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ithal edilmiş bu çeşit kültürel varlıkların geri gönderilmesi ve kurtarılması için uygun adımlar, talep sahibi olan ülkenin, suçsuz olan bir alıcıya veya varlığın yasal sahibi olan kişiye sadece telafi ödemesi kaydıyla atılmalıdır. Geri getirme ve kurtarma talepleri, diplomatik makamlar yoluyla yapılabilir. Talepte bulunan ülke kendi kaynaklarıyla geri getirme ve kurtarma savını kurmak için gerekli belgeleri ve diğer kanıtları sunmalıdır. Bu Maddeye dayanarak, Taraflar geri gönderilecek olan kültürel varlık için gümrük veya başka vergiler uygulayamazlar. Kültürel varlığın geri gönderilmesi ve alımı ile ortaya çıkan tüm masraflar talepte bulunan Tarafça karşılanmalıdır. Madde 8 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, yukarıdaki Madde 6(b) ve 7(b) de belirtilen kuralların ihlalinden sorumlu herhangi bir kişiye ceza veya idari yaptırımların uygulanmasını kabul eder. Madde 9 Kültürel mirası, arkeolojik ve etnolojik nesnelerinin yağmaya maruz kalmasından dolayı risk altında olan, bu Anlaşmaya Taraf herhangi bir Devlet, etkilenen diğer Taraf Devletlerden yardım isteyebilir. Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, bu durumlarda, söz konusu olan belirli nesnelerin Uluslararası ticaretinin, ihracatının ve ithalatının da kontrol edilmesi dâhil, gerekli kesin önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması için yapılacak olan Uluslararası ortak çabaya katılmayı kabul eder. Anlaşma askıda iken, ilgili her Devlet, talep eden Devletin kültürel mirasına tamir edilemez bir zararın gelmesinin önlenmesi için öngörülen düzeyde kabul edilebilir önlemler almalıdır. Madde 10 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler aşağıdakileri kabul eder: (a) bu Anlaşmaya Taraf olan bir Devletten yasa dışı olarak çıkarılan kültürel varlıkarın hareketini, eğitim, bilgi ve ihtiyatla kısıtlamak ve her ülke için uygun olarak cezai veya idari yaptırıma tabi antika satıcılarını, kültürel varlığın ait olduğu yeri belirten kaydını, tedarikçinin isimlerini ve adreslerini, satılan her nesnenin fiyatı ve tanımını almaya ve kültürel mülk alıcısını, böyle bir mülkün ihraç edilme yasağına tabi olabileceği konusunda bilgilendirmeye zorunlu kılmalıdır. (b) kamunun zihninde, eğitim yoluyla, kültürel varlıkların değerinin gelişmesini ve hırsızlık, kaçak kazılar ve yasadışı ihracın kültürel mirası tehdit ettiğinin farkına varılmasını sağlamaya gayret etmek.

5 Madde 11 Bir ülkenin yabancı bir ülke tarafından işgal edilmesiyle doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan baskı altında kültürel varlıkların işgal altındaki ülkeden ihraç edilmesi ve nakli yasa dışı olarak sayılacaktır. Madde 12 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, Uluslararası ilişkilerinde sorumlu oldukları sınırları içerisindeki kültürel mirasa saygı duymalıdır ve bu şekildeki bölgelerde kültürel varlığın yasa dışı ihracatını, ithalatını ve el değiştirmesini yasaklamak ve önlemek için gerekli tüm önlemleri almalıdırlar. Madde 13 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, her Devletin yasalarıyla uygun olacak şekilde aşağıdakileri kabul ederler: (a) yasadışı ithalat ve ihracatı muhtemel olan kültürel varlıkların el değiştirmesini uygun tüm yolları kullanarak önlemek; (b) yetkili hizmetlerinin, yasa dışı yollarla ihraç edilmiş kültürel mülkün mümkün olan en kısa zamanda haklı mal sahibine geri verilmesini sağlama konusunda işbirliği içinde olmalarından emin olmak; (c), haklı sahipler tarafından veya onların adına satın alınan kayıp ya da çalınmış kültürel varlıkların kurtarılması için çalışma başlatmak; (d) bu Anlaşmaya Taraf olan Devletlerin, bazı kültürel varlıkları satılamaz olarak sınıflandırması ve ilan etmesi, yalnız bu nedenle bu mülklerin ihraç edilemez olarak kabul edilmesi ve ilgili Devlet tarafından ihraç edildiği yerde kurtarılmasının hızlandırılma haklarının iptal edilemez olduğunu tanımak. Madde 14 Yasa dışı ihracın engellenmesi ve bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için, Anlaşmaya Taraf olan her Devletin, yapabildiği oranda, uygun bütçeyle, gerekirse bu amaç için bir ödenek ayırarak, kültürel mirasının korunmasından sorumlu ulusal hizmetler sağlaması gerekir. Madde 15 Bu Anlaşmadaki hiçbir şey, Taraf olan Devletleri, birbirleri arasındaki özel anlaşmaların tamamlanmasını veya yer değiştirmiş olan kültürel varlığın tekrar yerine yerleştirilmesi ile ilgili yeri neresi olursa olsun bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce, zaten tamamlanmış olan anlaşmaların uygulanmasına devam edilmesini engellemez. Madde 16 Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Genel Konferansına, Organizasyon tarafından belirlenen şekil ve tarihlerde sunacakları dönem raporlarında, yasalaştırdıkları cezai-idari hükümler ve bu alanda edinilen deneyimlerin detaylarıyla birlikte Anlaşmanın uygulanması için yaptıkları diğer faaliyetler hakkındaki bilgileri sunmalıdırlar.

6 Madde Bu Anlaşmaya Taraf olan Devletler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyon undan özellikle şunlarla ilgili teknik destek talebinde bulunabilirler: (a) Bilgi ve eğitim; (b) danışma ve uzman tavsiyesi; (c) eş güdümlülük ve arabuluculuk. 2. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, kendi girişimi ile kültürel varlıkların yasa dışı dolaşımı ile ilgili konularda araştırma yürütebilir ve çalışmalar yayınlayabilir. 3. Bu maksatla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, herhangi bir yetkili sivil toplum örgütüne işbirliği çağrısında bulunabilir. 4. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, kendi girişimi ile bu Anlaşmaya Taraf olan Devletlere, Anlaşmanın uygulanması önerisi getirebilir. 5. Bu Anlaşmaya Taraf olan en az iki Devlet, Anlaşmanın uygulaması konusunda uyuşmazlığa düşerse, UNESCO onlar arasında bir uzlaşmaya ulaşmak için arabuluculuk görevlerini genişletebilir. Madde 18 Bu Anlaşma Đngilizce, Fransızca, Rusça ve Đspanyolca olarak hazırlanmıştır. Dört metin de eşit olarak yetkilidir. Madde Bu Anlaşma, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organisayonu nun üye Devletleri tarafından, kendi ilgili anayasal yöntemleri ile uyumlu olarak onaylanmaya veya kabul edilmeye tabidir. 2. Onaylama veya kabul senetleri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu genel müdürüne emanet edilmelidir. Madde Bu Anlaşma, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu üyesi olmayan Devletlerin de katılımına açıktır ve onlar Organizasyon un Yönetim Kurulunca katılıma davet edilirler. 2. Katılım, katılım senedinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu genel müdürü ne temini youyla gerçekleştirilmelidir. Madde 21 Bu Anlaşma, o zamandan önce veya tam o tarihte ilgili senetlerini temin edenler için, üçüncü onaylama, kabul veya katılım senedinin temin edildiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girmelidir. Diğer herhangi bir devlet için bu Anlaşma, kendi onaylama, kabul veya katılım senedinin temin edilmesinden üç ay sonra yürürlüğe girmelidir. Madde 22

7 Bu Anlaşamaya Taraf olan ülkeler, Anlaşmanın sadece büyük kent topraklarında değil sorumlu oldukları Uluslararası ilişkiler sınırları dâhilindeki tüm bölgeler için uygulanabilir olduğunu kabul eder ve gerektiği zaman, onaylama, kabul veya katılım zamanında veya onlardan önce Anlaşmanın bu topraklar üzerinde de geçerli olmasını sağlayacak şekilde bu bölgelerin yetkili makamlarına danışmayı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyon u Genel Müdürü nü Anlaşmanın uygulanacağı bölgeler konusunda bilgilendirmeyi taahhüt ederler. Bildiri alındığı tarihten üç ay sonra işlev kazanacaktır. Madde Bu Anlaşmaya Taraf olan her Devlet kendi adına veya Uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu bölge adına Anlaşmanın geçersiz kılındığını açıklayabilir. 2. Anlaşmanın geçersiz kılınması, yazılı bir senet ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Oranizasyonu Genel Müdürü ne tevdi edilmeli ve duyurulmalıdır. 3. Geçersizlik, geçersiz kılınma senedinin alınışından on iki ay sonra işlev kazanır. Madde 24 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Genel Müdürü, Organizasyona Üye Devletleri, Madde 20 de belirtilen Organizasyona üye olmayan Devletleri ve ayrıca Birleşmiş Milletleri, Madde 19 ve 20 de sözü geçen tüm onaylama, kabul ve katılım senetlerinden ve Madde 22 ve 23 te değinilen geçersizlik senetlerinden ve duyurularından haberdar etmelidir. Madde Bu Anlaşma Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu tarafından tekrar düzenlemeye tabi tutulabilir. Fakat böyle bir düzenleme, düzenlenmiş olan anlaşmaya Taraf olacak olan Devletleri bağlar. 2. Eğer Genel Konferans, bu Anlaşmayı kısmi ya da bütün olarak düzenleyerek yeni bir anlaşmayı kabul ederse, eğer yeni anlaşmada tersi bir hüküm yok ise, düzenlenmiş yeni anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Anlaşma, onaylamaya, kabule veya katılıma açık olmayacaktır. Madde 26 Birleşmiş Milletler Antlaşması ndaki Madde 102 ile uyumlu olarak, bu Anlaşma Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Genel Müdürü nün talebi üzerine Birleşmiş Milletler Sekreterliği nce kayda geçirilir Kasım ayının on yedinci gününde iki özgün nüsha halinde Paris te, Genel Konferans ının on altıncı oturumunun Başkanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Genel Müdürü tarafından imzalanmak suretiyle yapılmıştır. Belgelenmiş gerçek nüshaların Madde 19 ve 20 de değinilmiş ülkelere ve Birleşmiş Milletlere verilmesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu arşivlerinde tutulması gerekir. Muhafaza eden: UNESCO Yürürlüğe girme : 24 Nisan 1972, Madde 21 ile uyum içinde Geçerli metinler: Đngilizce, Fransızca Rusça ve Đspanyolca BM ye Kayıt: 9 Mayıs 1972, No Taraf Devletler: Bildiriler ve Tereddütler:

8 Avustralya [kabul zamanında] Avustralya Hükümeti cezai ve idari yaptırımlara tabi olan antika satıcılarını, her kültürel varlık nesnesi için aidiyetini belirtecek bir kayıt, sağlayıcının isimleri ve adreslerini, satılan her nesnenin tanım ve fiyatını almayı ve alıcıyı kültürel mülkün ihraç edilme yasağına tabi olacağı hakkında bilgilendirmeye zorunlu kılacak bir durumda olmadığını bildirir. Avustralya böylece Anlaşmayı Madde 10 için bir tereddüt bildirerek kabul eder ve o madde ile getirilen zorunlulukları yerine getiremeyeceğini de bildirir. (bkz.10 Ocak1990 letter LA/Depositary/1989/20) Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti [onaylama sırasında] Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bildirir ki, kültürel varlıkların yasa dışı ithalatının ihracatının ve el değişmesinin yasaklanması ve önlenmesi üzerine Anlaşma nın, sözleşmenin addedildiği taraflara, Anlaşmanın uygulanmaının kendi sorumluluklarındaki Uluslararası ilişkilerinden sorumlu oldukları topraklara genişletilmesini sağlayan 12, 22 ve 23. Maddeleri, güncelliğini yitirmiştir ve Birleşmiş Milletler genel kurulunun, Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık Sağlayan Bildirisine ters düşmektedir. (Tavsiye Kararı 1514/XV 14 Aralık 1960). (bkz. Letter LA/Depositary/1988/11 15 Eylül 1988) Küba (Çeviri) Küba Cumhuriyeti Hükümeti, Anlaşmanın 12, 22 ve 23. Maddelerinde belirtilen öngörülerin uygulanmasının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 14 Aralık 1960 tarihli sömürgecilin tüm hallerine ve çıkışlarına acil ve şartsız bir son vermek gerekliliğini ortaya koyan, Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık Sağlayan Bildirisine ters olarak yorumlar. (Bkz. letter LA/Depositary/1980/7 of 11 Mart 1980.) Çekoslovakya Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti, Anlaşmayı kabul ederken şunu da bildirmek ister ki, Anlaşmanın 12, 22 ve 23. Maddeleri bazı ülkelerin bağımlılığının korunması durumunu desteklemekte olup Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 1514 numaralı 14 Aralık 1960 tarihli Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık Sağlamayı amaçlayan Bildirgesinin amaçlarına ve içeriğine ters düşmektedir. Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ayrıca Madde 20 nin uygulanması ile ilgili olarak, yaratacağı sorunlar nedeni ile onun, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu üyesi olmayan Devletlere de açık olması gerektiğini ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Yönetim Kurulu daveti gerektirmeden ulaşılabilmesi gerekliliğini bildirir. (bkz. Letter LA/Depositary/1977/6, 8 Nisan 1977) Danimarka [onay sırasında] Şu geçici çekinceyi içeren: ileride alınacak başka bir karara kadar, Anlaşma ne Faroe Adaları için ne de Grönland için geçerli olmayacaktır [esası Fransızca] ve şu bildiri ile beraber gelen: Arkeoloji, tarih öncesi, tarih, edebiyat, sanat veya bilim için önemli olarak addedilen mülk, Anlaşmadaki Madde 1 ile uyumlu olarak, kültürel varlıkların korunması ile ilgili Danimarka yasalarınca ve Danimarka Müzeler Yasasınca kapsanan mülklerdir. Danimarka daki Kültürel Varlıkların Korunması Yasası Danimarka daki Kültürel Varlıkların Korunması Yasası 1 Ocak 1987 de yürürlüğe girdi. Danimarka daki Kültürel Varlıkların Korunması Yasasının bölüm 2(1) ye göre, Yasa, aşağıdaki kamuya ait olmayan kültürel varlıklar için uygulanır: 1660 döneminden önceye ait olan kültürel nesneler; 100 yıldan eski ve 100,000 Danimarka Kronu veya daha fazla değeri olan kültürel varlıklar; 30,000 Danimarka Kronu veya daha fazla eden Fotoğraflar (yaşı ne olursa olsun)

9 Đstisnai durumlarda, Kültür Bakanlığı, Yasanın başka kültürel önemi olan nesnelere uygulanmasına karar verebilir. Yasanın düzenlemelerinden açıkça muaf olan kültürel nesneler eski para ve madalyalardır. Yukarıda değinilen varlıklar, Kültürel Varlıklar Đhracat Komisyonundan izin alınmadan Danimarka dan ihraç edilemezler. Müzeler Yasası Müzeler Yasasının 28. bölümüne göre, 100 yaşından eski olarak tanımlanabilecek, akarsularda, göllerde, kara sahasında veya referans hattı ile dış kara sularının enine kadar 24 deniz mili uzaklığında ölçülen kara sahanlığında, gemi enkazı, yük veya bu gibi batıkların parçaları da olmak üzere eski kalıntılar veya eserler bulan bir kişi acilen Kültür Bakanlığına bildirmelidir. Böyle nesneler başka bir kişi onun gerçek hak sahibi olduğunu kanıtlamadıkça Devlete aittir. Devlete ait olan böyle bir nesne bulursa veya böyle bir nesne onun eline geçerse derhal Kültür Bakanlığına onu götürmelidir. Müzeler Yasası nın 30. bölümüne göre, Danimarka da bulunmuş olan eski paralar dâhil sahibi bulunamayan geçmişe ait nesneler eğer değerli bir maddeden yapılıyorsa veya önemli bir kültürel miras değeri varsa hazine olur(danefæ). Hazine Devlete ait olmalıdır. Hazine bulan veya ele geçiren herhangi bir kişi onu Danimarka Ulusal Müzesi ne derhal teslim etmelidir. Müzeler Yasası nın 31. bölümüne göre, bitkibilimsel, fosil,yarı-fosil veya göktaşı yapısında olan zoolojik bir nesne veya jeolojik bir nesne eğer eşsiz bilimsel veya teşhire yönelik bir değere sahipse, fosil hazine olur (danekræ). Fosil hazine Devlete aittir. Fosil hazine bulan veya ele geçiren herhangi bir kişi onu Danimarka Ulusal Müzesi ne derhal teslim etmelidir (bkz. letter LA/Depositary/2003/12) Finlandiya [onaylama sırasında] Finlandiya Hükümeti, bu Anlaşmadaki Madde 7 (b) (ii) deki öngörüleri, Roma da, 24 Haziran 1995 te yapılan UNIDROIT Çalıntı veya Yasadışı Đhraç edilmiş Kültürel Nesneler Anlaşması ndaki zorunluluklar ile uyum içinde yürürlüğe sokacağını bildirir. Fransa [onaylama sırasında] Anlaşmanın 1. Maddesi ile ilgili olarak arkeolojik, tarih öncesi ile ilgili, tarihsel, edebi, sanatsal ve bilimsel öneme sahip varlık olarak tanımlanan mülk, aşağıdaki karşısında belirtilen eşik fiyatın üzerinde değeri bulunan varlıklardır: Eşik fiyat (APB -Avrupa para birimi-olarak) (not 3 e bkz.) 1. Şuradan gelen 100 yıldan eski Arkeolojik nesneler: - deniz altı ve karada yapılan kazılar ve keşifler. - arkeolojik kazı alanları arkeolojik koleksiyonlar = 0 2. Parçalanmış olan sanatsal, tarihi veya dini eserlerin tamamlayıcı bir kısmını oluşturan 100 yıldan eski unsurlar. = 0 3. Herhangi bir yere herhangi bir malzeme ile yapılan tamamen el yapımı resim ve tablolar (bkz. not 1) = veya 2. kategorilerde bulunanlar dışındaki mozaikler ve herhangi bir yere herhangi bir malzeme ile yapılan tamamen el yapımı olan çizimler (bkz. not 1) = Özgün oymalar, baskılar, ipek baskılar ve taş baslılar ve onların ilgili kalıpları ve özgün yaftaları (bkz. not 1) = kategorideki nesneler dışında, heykelcilik veya yontu sanatının özgün eserleri ve özgünü ile aynı yolla elde edilen kopyalar (bkz. Not 1) = fotoğraflar, filmler ve onların negatifleri (bkz. not 1) = Coğrafik haritalar ve partisyonlar da dâhil matbaanın ilk zamanlarında yazılan kitaplar ve el yazmaları, eski kitaplar tekil olarak veya koleksiyonlar halinde (bkz. Not 1) = yaşından eski kitaplar tekil olarak veya koleksiyon halinde = yaşından eski basılmış coğrafi haritalar =

10 yıldan eski unsurlar içeren türü her ne olursa olsun her çeşit arşiv= (a) Koleksiyonlar (bkz not 2) direy, bitey, madenler ve teşrih koleksiyonlarından numuneleri = (b) Tarihsel, palaentolojik, etnografik veya madeni para bilimi ile ilgili önem taşıyan koleksiyonlar (bkz. Not 2) = yaşından eski ulaşım araçları = den 13 e kadarki sınıflandırmalarda bulunmayan 50 ve 100 yaşları arası diğer herhangi bir eski nesne, - oyuncaklar ve oyunlar, - cam eşyalar, - değerli metallerden yapılan nesneler, - mobilya ve mefruşat, - görsel, fotografik veya sinematografik aletler, - müzik aletleri,- saatler, - tahtadan yapılan nesneler, - goblenler, - halılar, - duvar kâğıtları, - silahlar = (b) 100 yıldan eski = Bu liste Fransa daki kurallarla uyum içerisindedir ve değişikliğe tabidir. Fransa Cumhuriyeti hükümeti, yasa üzerinde ilerideki bir tarihte yapılma ihtimali olan bildirecektir. (bkz. LA/DEP/1997/1). Guatemala Guatemala Cumhuriyeti, Hükümet Ana Yasası ile uyumlu olarak, dikkat eder ki, eski eserler ve arkeolojik eserler ulusun malıdır ve daha da fazlası, ulusal hukuk, ulusal zenginliğini oluşturan varlıkların yetkisiz ihracatını yasaklamıştır ve Anlaşmadaki Madde 7 nin (b)(ii) paragrafıyla ilgili bir kayda itirazda bulunur, kendini Guatemala da çalınmış, yağmalanmış veya diğer bir Taraf Devlete ihraç edilmiş olan mülkleri elinde bulunduran kişiye herhangi bir tazminat ödemeye mecbur görmez ve Guatemala Hükümetinin isteği üzerine, diğer Taraf Devlet tarafından mülke el koyulması veya sahibine iade edilmesi için gerekli adımları atmak gerekmektedir. Her durumda, Guatemala Cumhuriyeti kültürel zenginliğini oluşturan bir varlığın satın alınmasının yasadan habersiz olarak ve iyi niyetle yapıldığını varsayamaz. Anlaşmadaki Madde 3 le ilgili, Anlaşmanın öngörüleri ile çakışma içinde olmayan, yürürlükteki ulusal öngörülere karşı olan kültürel varlık ihracatını ve el değişimini yasa dışı olarak sayar. (bkz letter LA/Depositary/1985/1). Macaristan Anlaşmanın 12, 22 ve 23. Maddelerinde belirtilen öngörüler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 14 Aralık 1960 tarihli sömürgecilin tüm hallerine ve çıkışlarına acil ve şartsız bir son vermek gerekliliğini ortaya koyan, Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık Sağlayan Bildirisine ters düşer. Anlaşmanın 20. Maddesi Devletlerin egemen eşitliği ilkesi ile uyum halinde değildir; düzenleme yolları gereğince, Anlaşma hiçbir kısıtlama olmadan tüm Devletlere açık olmalıdır. (Bkz. letter LA/Depositary/1978/17 12 Aralık 1978.) Meksika Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri tarafından 20 Haziran 1983 te yapılan kültürel varlıkların yasadışı ihracatı-ithalatı ve el değiştirmesini engellemenin yolları anlaşması yorumları ve tereddütleri metni üzerinde çalışmıştır. Ve bu yorumlar ve tereddütlerin, Anlaşmanın amacına uyumlu olmadığı ve uygulanmalarının, kültürel varlıkların Amerika Birleşik Devletleri ne ithaline ve diğer ülkelere yeniden ihraç edilmesine yol açabilecek üzücü sonuçlara izin verilebileceğine ve bundan da Meksiko kültürel mirasının etkilenme olasılığı olduğu sonucuna varmıştır. (Bkz. letter LA/Depositary/1985/40 3 Mart 1986). Yeni Zelanda Ve ilan eder ki, Tokleau nun anayasal konumuna uygun olarak ve Tokleau nun Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hükmünde kendi geleceğini belirleme hakkı yasası yoluyla özdenetiminin gelişmesi için Yeni Zelanda hükümetinin sorumluluğunu dikkate alarak, Yeni Zelanda hükümeti

11 tarafından bu durum için bu bölge ile uygun danışma ve Muhafaza ile birlikte yeni bir Bildiri yayınlanmadan ve yayınlanmazsa bu onamanın Tokleau ya uygulanmaması gerekir. Đsveç Anlaşmanın 1. Maddesine uygun olarak, arkeoloji, tarih öncesi, tarih, edebiyat, sanat veya bilim için önemli addedilen varlıklar, aşağıdaki varlıklardır: 1. Arkeolojik nesneler 1650 yılına veya daha önceye dayanan ve Devlete ait olmayan, yapıldığı malzeme ve değeri fark etmeksizin Đsveç e özgü arkeolojik nesneler 2. Resimler ve tablolar (a) 100 yaşından eski ve 50,000 Đsveç kronundan pahalı Đsveç tabloları (b) 100 yaşından eski ve 20,000 Đsveç kronundan pahalı olup Đsveçli veya Đsveç te faal olarak bulunan bir kişiyi resmeden Đsveç tabloları (c) 50,000 Đsveç kronundan fazla değeri olan yabancı tablolar 3. Çizimler (a) 100 yaşından eski ve 50,000 Đsveç kronundan pahalı Đsveç çizimleri, sulu boyalar, zamklı boya, pastel boya ile yapılan eserler (b) 100 yaşından eski ve 20,000 Đsveç kronundan pahalı olup Đsveçli veya Đsveç te faal olarak bulunan bir kişiyi resmeden betimlemeler (c) 50,000 Đsveç kronundan fazla değeri olan yabancı çizimler, suluboya, zamklı boya ve pastel eserler 4. Özgün oymalar Değeri ne olursa olsun 1650 yılından önce yapılmış Đsveç e özgü tahta ve Tunç oymacılığı eserleri. 5. Özgün heykeller (a) 100 yaşından eski ve değeri 50,000 Đsveç kronundan fazla olan malzemesi ne olursa olsun özgün Đsveç heykelleri ve özgünü ile aynı yollarla yapılmış olan kopyaları, (b) 50,000 Đsveç kronundan pahalı, malzemesi ne olursa olsun özgün yabancı heykeller ve özgünleri ile aynı yollarla yapılmış olan kopyaları. 6. Matbaanın ilk zamanında basılmış kitaplar ve el yazmaları (a) değeri ne olursa olsun matbaanın ilk zamanında basılmış Đsveç e özgü kitaplar, (b) değeri ne olursa olsun 1650 yılından önce yapılmış parşömen veya kâğıt üzerine Đsveç el yazmaları, (c) 50 yıldan eski ve 20,000 Đsveç kronundan pahalı Đsveç e özgü basılmamış tutanaklar, mektuplar, günlükler, elyazmaları, müzik, hikâyeler, elle çizilmiş haritalar ve çizimler (d) 50 yaşından eski ve 50,000 Đsveç kronundan pahalı (b) ve (c) sınıflandırmalarına giren matbaanın ilk zamanında basılmış yabancı kitaplar ve basılmamış Đsveç malzemesi, 7. Kitaplar (a) değeri ne olursa olsun, 1600 yılından önce basılmış kitaplar, (b) 10,000 Đsveç kronundan pahalı ve 100 yaşından eski olan diğer Đsveç e özgü kitaplar (c) 10,0000 Đsveç kronundan pahalı yabancı kitaplar 8. Basılmış haritalar (a) 10,000 Đsveç kronundan fazla ve 100 yaşından eski olan Đsveç basılı haritaları, (b) 10,000 Đsveç kronundan pahalı yabancı basılı haritalar

12 9. Arşivler 2,000 Đsveç kronundan pahalı ve 50 yıldan eski, Đsveç e özgü basılmamış tutanaklar, mektuplar, günlükler, el yazmaları, müzik, hikâyeler, elle çizilmiş harita ve çizimler. 10. Ulaşım araçları (a) 100 yaşından eski ve 50,000 Đsveç kronundan pahalı Đsveç e özgü ulaşım araçları, (b) 50,000 Đsveç kronundan pahalı yabancı ulaşım araçları den 10 a kadar olan sınıflandırmalarda yer almayan diğer başka antika nesne: (a) değeri ne olursa olsun, 1650 yılından önce yapılmış olan Đsveç e özgü tahta, kemik, çömlek, metal veya kumaş nesneleri, (b) değeri ne olursa olsun, 1860 yılından önce yapılmış olan Đsveç e özgü, mobilya, aynalar ve kutular, (c) değeri ne olursa olsun 100 yıldan eski su tasları, eğer tahtadan yapılmış ve boyalı ya da kazılı dekorasyonları varsa at koşum takımları ve dokuma aparatları, eski halk kıyafetleri ve işlemeli veya desen-dokumalı kumaşlar, goblen çizimleri, uzun-kutulu saatler ve kelepçeli saatler, işaretli fayans, ateşli silahlar, sivri uçlu silahlar, savunma silahları ve müzik aletleri, (d) 100 yaşından eski ve 50,000 Đsveç kronundan pahalı, madeni paralar, madalyalar, şamdanlar, dokuma goblenler ve çinili sobalar hariç olmak üzere, Đsveç e özgü çömlek, cam, somaki, altın, gümüş veya bronz maddeleri, (e) 2,000 Đsveç kronundan pahalı, 50 yaşından eski Đsveç e özgü teknik modeller, ilk örnekler ve bilimsel aletler, (f) 50,000 Đsveç kronundan pahalı yabancı mobilya, kutular, uzun-kutulu saatler ve kelepçeli saatler, müzik aletleri, ateşli silahlar, sivri uçlu silahlar ve savunma silahları, çömlekçilik, cam, fildişi, altın, gümüş veya bronz maddeleri, fakat madeni paralar, madalyalar, şamdanlar, dokuma goblenler ve çinili sobalar hariç ,000 Đsveç kronundan pahalı ve 50 yıldan eski Lapon (Sami) nesneleri. Tarihi değeri olan Đsveç e özgü nesneler deyimi, aslında veya muhtemelen Đsveç te üretilmiş veya başka bir ülkede bir Đsveçli tarafından üretilmiş nesnelere işaret eder. Tarihi değeri olan yabancı nesneler deyimi, başka bir ülkede Đsveçli olmayan biri tarafından üretilmiş nesnelere işaret eder. Bu liste Đsveç te şu an yürürlükte olan yasalar ile uyumludur. Sovyet Sosyalist Ukrayna Cumhuriyeti [onaylama sırasında] Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bildirir ki, kültürel varlıkların yasa dışı ithalatının, ihracatının ve el değişmesinin yasaklanması ve önlenmesi üzerine Anlaşma nın, sözleşmenin addedildiği taraflara, Anlaşmanın uygulanmasının kendi sorumluluklarındaki Uluslararası ilişkilerinden sorumlu oldukları topraklara genişletilmesini sağlayan 12, 22 ve 23. Maddeleri, güncelliğini yitirmiştir ve Birleşmiş Milletler genel kurulunun, Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık Sağlayan Bildirisine ters düşmektedir. (Tavsiye Kararı 1514/XV 14 Aralık 1960). (bkz. Letter LA/Depositary/1988/11 15 Eylül 1988). Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği [onaylama sırasında] Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bildirir ki, kültürel mülkün yasa dışı ithalatının, ihracatının ve el değişmesinin yasaklanması ve önlenmesi üzerine Anlaşma nın, sözleşmenin addedildiği taraflara, Anlaşmanın uygulanmasının kendi sorumluluklarındaki Uluslararası ilişkilerinden sorumlu oldukları topraklara genişletilmesini sağlayan 12, 22 ve 23. Maddeleri, güncelliğini yitirmiştir ve Birleşmiş Milletler genel kurulunun, Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık Sağlayan Bildirisine ters düşmektedir. (Tavsiye Kararı 1514/XV 14 Aralık 1960). (bkz. Letter LA/Depositary/1988/11 15 Eylül 1988).

13 Büyük Britanya ve Kuzey Đrlanda Birleşik Krallığı (bkz. letter LA/Depositary/2002/31) (a) Birleşik Krallık kültürel varlık deyimini Konsey Tüzüğü Eki (AET) N 3911/1992, 9 Aralık 1992 de listelenen böyle nesneleri tanımladığı, kültürel nesnelerin ihracatı üzerine tadil edilmiş hali ile ve Konsey Direktifi Eki 1993 / AET, 15 Mart 1993 te bir Üye Ülke nin topraklarından kanunsuzca çıkarılan kültürel nesnelerin geri getirilmesi için tadil edilmiş şekli ile kabul eder. (b) AT üye ülkeleri arasında olduğu gibi, Birleşik Krallık ilgili AT mevzuatını Anlaşmanın kapsadığı konulara uygulanacak seviyeye kadar uygulayacaktır. (c) Birleşik Krallık Madde 7(b)(ii) yi kültürel varlıkların geri getirilmesi ve kurtarılması için olan bu Madde uyarınca taleplere yapılan kısıtlamalar için eski kuralların uygulanmasına devam edileceği yönünde yorumlar [Özgün metin: Đngilizce] Amerika Birleşik Devletleri [Onaylama sırasında] Birleşik Devletler, kültürel varlık üzerine ihraç denetimi koyup koymama belirleme hakkını saklı tutar. Birleşik Devletler, Anlaşmanın öngörülerinin ne hemen hükme girecek nede geriye dönük olmadığını anlamaktadır. Birleşik Devletler, 3. Maddeyi, Taraf olan Devletlerin nizamnamesi altında, kültür varlıklarında servetteki payı değiştirmeyeceği şeklinde anlamaktadır Birleşik Devletler Madde 7 yi (a), elde etme politikası var olan yerel yasalar altında ulusal denetime tabi olan kurumlar için geçerli olduğunu ve diğer kurumlar üzerinde ulusal denetim kurulması için yeni bir yasanın yapılmasının gerekli olmadığı şeklinde anlamaktadır. Birleşik Devletler Madde 7(b) nin çalınan kültürel varlığın hak sahibine tazminat ödemesi olmadan yerine konulması için Taraf Devletler yasaları altında var olan diğer sivil veya cezai çarelere önyargılı olmadığını anlamaktadır. Birleşik Devletler, çalınıp bulunan kültürel varlığın, diğer taraf olan devletlerin Birleşik Devletler kurumlarındaki gibi yapmaya karar verdiği Birleşik Devletler Ana Yasasının gerektirdiği ölçünün dışında tazminat ödemesi yapılmadan geri getirilmesi için Madde 7(b) (ii) de tasarlanan fazladan adımları atmaya hazırdır. Birleşik Devletler, Madde 10 (a) daki her ülke için uygun olan şekilde deyimini,eğer varsa antika satıcıları düzenlemesinin ölçüsünü her ülkenin kendisinin belirlemesi olarak anlar ve bildirir ki Birleşik Devletlerde bu karar uygun devlet makamları ve belediye yönetimleri tarafından yapılacaktır. Birleşik Devletler Madde 13(d) yi ilgili devletlerde bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ait oldukları ülkeden çıkarılan kültürel varlıklar için geçerli olduğunu anlar ve metni hazırlayan Hükümet Uzmanları Komitesi Başkanı tarafından ifade edildiği ve bu Komitenin Raporunun 28. paragrafında nakledildiği üzere, yan-paragraf (d) de kapsanılan kültürel mülkün kurtarılması Madde 13 ün (c) alt-paragrafında değinilen mahkeme usulüdür ve bu tip usuller talep eden Devletin yasası ile denetlenir ve talep eden Devlet gerekli kanıtları iletmek zorundadır. Bölgesel Uygulama: Bildiri sahibi : Danimarka Bildirinin alınış tarihi: 27 Mayıs 2004 Uzatılacak Bölge: Grönland (bkz. letter LA/DEP/2004/014) Bildiri sahibi : Norveç Bildirinin alınış tarihi: 16 Şubat 2007 Uzatılacak Bölge: Norveç Krallığı toprakları ve Norveç Sömürgesi Bouvet

14 Adası, Peter I Adası ve Queen Maud Land Notlar: (1) 50 yaşından eski ve yaratıcılarına ait olmayan (2) koleksiyonlar için nesneler, bir koleksiyona girmek için gerekli niteliklere sahip olan nesnelerdir, genelde az bulunan, normalde kendi amacı dışında kullanılan, benzer yapıda kullanılabilir nesnelerden farklı olarak özel müzayede satışlarına tabidir ve yüksek fiyata sahip nesnelerdirler. (3) Avrupa Para Birimi olan miktarların ulusal para birimlerine dönüştürme değerleri, 1 Ocak 1993 tekidir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Yeniden düzenleyenler: Öğrenci Çevirmen: Ahmet Akın Öğrenci Proje Asistanı: Sarp Alatepeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşmenin Tarafları, Kalıcı organik kirleticilerin zehirli özelliklere sahip olduğunu, doğada ayrışmaya karşı direnç gösterdiklerini, biyolojik

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 Temel Belgeler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 7 Kasım 1967 tarihli ve 2263 (XXII) sayılı Genel Kurul kararıyla ilan edilmiştir. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler e mensup halkların,

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak,

Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ(*) Paris, 17 Ekim 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Aşağıda kısaca UNESCO olarak anılacak olan, Birleşmiş

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi AVRUPA KONSEYĐ CPT/Inf/C (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa Đşkencenin ve Đnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G.

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. 31/3/2004 tarihli ve 5108 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Geçici İthalat Sözleşmesi

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL İÇİNDEKİLER Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi BÖLÜM I BÖLÜM II BÖLÜM III BÖLÜM IV Tanım...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN

Detaylı

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi ------ Bakanlar Kurulundan Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanması

Detaylı

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler;

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Strasbourg, 3.V.1996 Gayri resmi tercümedir Önsöz Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Konseyi nin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan

Detaylı

SINAİ MÜLKİYETİN HİMAYESİNE MAHSUS MİLLETLERARASI BİR İTTİHAT İHDAS EDİLMESİNE DAİR PARİS ANLAŞMASI*

SINAİ MÜLKİYETİN HİMAYESİNE MAHSUS MİLLETLERARASI BİR İTTİHAT İHDAS EDİLMESİNE DAİR PARİS ANLAŞMASI* SINAİ MÜLKİYETİN HİMAYESİNE MAHSUS MİLLETLERARASI BİR İTTİHAT İHDAS EDİLMESİNE DAİR PARİS ANLAŞMASI* Birliğin Kurulması; Sınai Hakların Kapsamı Madde 1 1) Sınai hakların korunması için, bu sözleşmenin

Detaylı

İNCELEME - DEĞERLENDİRME

İNCELEME - DEĞERLENDİRME I- GİRİŞ Teftiş Kurulu Başkanlığının 31/10/2003 tarih ve 999 sayılı Emirleri ekinde yer alan 14/10/2003 tarih ve 856 sayılı Bakan Onayında yer alan husus incelenerek işbu İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Detaylı

1) Sınai hakların korunması için, bu sözleşmenin uygulandığı ülkeler tarafından bir Birlik kurulmuştur.

1) Sınai hakların korunması için, bu sözleşmenin uygulandığı ülkeler tarafından bir Birlik kurulmuştur. YASAL DÜZENLEMELER (ULUSLAR ARASI) (1) PARİS SÖZLEŞMESİ PARİS SÖZLEŞMESİ Sınai Hakların Korunması Hususunda 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış 14 Aralık1900'de Brüksel'de, 2 Haziran 1911'de Washinton'da,

Detaylı

EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI*

EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI* EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI* Birlik ülkeleri, eser sahiplerinin edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki haklarını mümkün olduğu kadar etkili ve birbirine uyumlu bir şekilde

Detaylı

1) Sınai hakların korunması için, bu sözleşmenin uygulandığı ülkeler tarafından bir Birlik kurulmuştur.

1) Sınai hakların korunması için, bu sözleşmenin uygulandığı ülkeler tarafından bir Birlik kurulmuştur. PARİS SÖZLEŞMESİ PARİS SÖZLEŞMESİ Sınai Hakların Korunması Hususunda 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış 14 Aralık1900'de Brüksel'de, 2 Haziran 1911'de Washinton'da, 6 Kasım 1925'te La Haye'de, 2 Haziran

Detaylı

Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler

Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler WHC. 08/01 Ocak 2008 Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASI İÇİN HÜKÜMETLER ARASI

Detaylı

MADDE I TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE I TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER NÜKLEER DENEMELERİN YASAKLANMASI ANTLAŞMASI GİRİŞ İşbu Antlaşmaya Taraf Devletler (bundan sonra Taraf Devletler olarak anılacaklardır): Nükleer yayılmanın her şeklini önleme yolunda ve nükleer silah depolarını

Detaylı

2863 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri. 1/1/2002 ta rihinden geçerli olmak üzere 3/3/2001 tarihinde 5177 7 ve 53 5/6/2004

2863 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri. 1/1/2002 ta rihinden geçerli olmak üzere 3/3/2001 tarihinde 5177 7 ve 53 5/6/2004 2863 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Değiştiren Kanunun/KHK nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL Genel Kurul, Çocuk haklarına ilişkin daha önceki bütün kararlarını, bu arada özellikle

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL Genel Kurul, Çocuk haklarına ilişkin daha önceki bütün kararlarını, bu arada özellikle

Detaylı

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş Uluslararası Çalışma Örgütü Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 201 Sayılı ILO Tavsiye Kararı 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 189 Sayılı Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş hakkında

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12

602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12 602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12 AVRUPA ORTA VADELİ HAVA TAHMİNLERİ MERKEZİNİ OLUŞTURAN DÜZELTİLMİŞ SÖZLEŞME Bu

Detaylı