NTV CMBC e TARİH:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006"

Transkript

1 NTV CMBC e TARİH: SERVET YILDIRIM ( SUNUCU ) :Konuğumuz eski Merkez Bankas Başkan Süreyya Serdengeçti. Say n Serdengeç şu anda İstikrar Enstitüsü nde direktör olarak görev yap yor. Hoş geldiniz Süreyya Bey. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Hoş bulduk Servet Bey. Siz de Ankara ya hoş geldiniz. SERVET YILDIRIM : Hoş bulduk. Yeni göreviniz hay rl olsun. Söyleşimizi TOBB ETÜ nün kampüsünde yaparak Üniversite yi tan ma imkân da bulduk. Merkez Bankas ndan ayr ld ktan sonra birçok teklif ald n z. Bu tekliflerden sonra tabii bir sürü spekülasyon vard. Şuraya gidecek, buraya gidecek şeklinde. Ama siz İstikrar Enstitüsü nü seçtiniz. Neden İstikrar Enstitüsü diye başlayal m sohbetimize. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Evet çok teklif ald m. Bankalar kesiminden geldi bu teklifler, şirketler kesiminden geldi. Bir tanesini de kabul ettim zaten. O arada bas ndan, üniversitelerden, d şar dan da gelen teklifler vard. İleride bunlar da tekrar ele alabilirim. Fakat esas iş olarak bana da üniversite bünyelerinde yap lan çal şmalar cazip geliyordu. Kafamda evvelden beri bir İstikrar Enstitüsü kurma fikri vard. Ekonomik istikrar n özellikle ülkemiz için ne kadar önemli olduğu son y llarda anlaş lmaya başland biliyorsunuz. İstikrarda ald ğ m z bütün mesafeye rağmen henüz kal c olarak istikrar yerleştirmemiş olmam z ve bu yönde hükümetlerin, Merkez Bankas n n, diğer kurumlar n yapacaklara çal şmalara sivil toplum örgütleri taraf ndan destek verilmesi gereği vard. Bu yüzden, bu amaca yönelik çal şmalar yapacak olan bir enstitünün direktörlüğü teklif edilince kabul ettim. SERVET YILDIRIM : Bu TEPAV bünyesinde bir enstitü, TOBB la ilişkili ayn zamanda. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : TEPAV bünyesinde. TOBB ile ve TOBB camias ile ilişkisi var. Burada benim karar ma etki eden unsurlardan biri de bu idi. Şimdi bu camia çok önemli. Son 5 y lda ekonomik istikrar konusunda Türkiye de mesafe ald ysak, burada Merkez Bankas n n Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yle işbirliğinin çok büyük önemi oldu. 1

2 SERVET YILDIRIM : Evet, size gereken desteği de o dönemde verdiler. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Tabii. Merkez Bankas ndayken, istikrar mücadelemizi, enflasyonla mücadeleyi anlatmak için birçok Anadolu turneleri yapt k. Buna da çok büyük destek verdiler. 1 milyon 200 bin üyesi olan bir camia, neredeyse ekonominin tamam n temsil ediyor. Önemini takdir edersiniz. SERVET YILDIRIM : Siz bu arada TOBB un kurduğu bu Ekonomi ve Teknolojisi Üniversitesi nde ders de vereceksiniz galiba. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Evet. SERVET YILDIRIM : Ne dersleri? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Biliyorsunuz Merkez Bankas nda da beraber çal şt ğ m z çok sevgili arkadaş m Fatih Özatay burada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde dekan. Onunla beraber ders planlamas n yapmaya çal ş yoruz. Geçmişte faaliyet gösterdiğim alanlarda ders vermem sözkonusu. Özellikle bu Üniversite o bak mdan da cazip geliyor. Camian n önemini anlatt m. Üniversite de de ben mutlaka desteklenmesi gereken farkl unsurlar gördüm. Bu da Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nin kendi vizyonu ile ilgili. Bir defa, bu camiayla yak n ilişkisinden dolay özel sektöre önem veren bir üniversite. Ama sadece özel sektöre değil, kamu ve özel sektör işbirliğine de son derece önem veren bir yap s var. Bu dikkatimi çekti. Çok k ymetli akademisyenler var veya gelmekte, bu da benim için önemli bir unsur. Ve nihayet Servet Bey, hepimiz öğrencilik yapt k, öğrencilerin çal şmalar n düzgün yapabilmeleri için nas l desteklenmesi gerektiğini biliyoruz. Burada öğrencilere verilen destek de benim dikkatimi çekiyor. Burslu öğrencilerin say s, bunlara sağlanan finansal destek, bar nma yard mlar, araç gereçler, bunlar da önemli. O bak mdan da ben bu Üniversite nin ortam n oldukça olumlu buldum. SERVET YILDIRIM : Burada çok da modern bir kampusteyiz, yani binalar filan gördüm. Bu arada siz TEPAV bünyesindeki bu İstikrar Enstitüsü nün başkan s n z. Şimdi TEPAV da son zamanlarda ad ndan s kça bahsettiren bir vak f, Türkiye Ekonomik Politikalar Araşt rma Vakf. Biraz TEPAV konuşal m isterseniz. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : TEPAV kurulal birkaç y l oldu. TEPAV gibi kurumlar, Türkiye de nas l bir boşluğu dolduruyor derseniz, benim evvelden beri özellikle Avrupa da, Amerika da gördüğüm düşünce 2

3 kuruluşlar vard r. Bunlar çok önemlidir. Üniversitelerin yan nda bunlar n da çok önemli yerleri vard r. İşte TEPAV, Türkiye de böyle bir boşluğu doldurmaya çal şan kurumlardan biri; bu birinci özelliği. Demek ki düşünce kuruluşlar çok önemli, düşünce kuruluşlar n n üniversitelerle ilişkileri de çok önemli, TEPAV n böyle bir rolü var, onun için İstikrar Enstitüsü nü de TEPAV bünyesinde kurduk zaten. TEPAV n ay rdedici özelliği olarak da şunlar söyleyebilirim: Çok k sa zamanda yapt klar çal şmalar, benim daha Merkez Bankas ndayken de dikkatimi çekiyordu. İçinde bir Enstitü zaten kurulmuştu, ekonomi politikas araşt rmalar na yönelik. Bir tane daha kuruyorlar, D ş Politika Enstitüsü. Çok genç ve k ymetli arkadaşlarla beraber şimdiden çok mesafe alm şlar. Bir örnek vereceğim size buradan; Merkez Bankas Başkan iken de baz konuşmalar mda değindim, mesela bana göre Türkiye nin sürdürülebilir büyüme yolunda en önemli sorunlar ndan biri yönetişim sorunu. Bu hala kamuoyunda çok anlaş lm ş bir konu değil. TEPAV a gittiğiniz zaman Yönetişim Etütleri başl ğ alt nda çal şmalar yap ld ğ n görüyorsunuz. Bu dahi, kuruluşun nas l ilerlediği konusunda bir fikir verir diye düşünüyorum. SERVET YILDIRIM : İsterseniz buradan biraz da güncel ekonomik konulara geçelim. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Elbette. SERVET YILDIRIM : Görevden Mart ta ayr ld n z. Uzun süredir de bas n karş s na ç kmad n z. Bildiğim kadar yla bu görevden ayr ld ktan bu yana ilk defa bas n önüne ç k ş n z, ilk aç klaman z. Bu da bize nasip oldu. Greenspan bile sizin kadar, bu kadar beklemedi, o daha k sa bir süre içinde kamu önüne ç kt. Neden bu kadar beklediniz? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : 31 Ocak ta, Enflasyon Hedeflemesi Rejimi alt nda ilk üretilen Enflasyon Raporunu anlatmak üzere ç kt m, ondan sonra fazla ç kmak istemedim Çünkü bir atama süreci yaşanacakt biliyorsunuz, hatta yaşanmaya başlam şt. SERVET YILDIRIM : Biraz da sanc l bir süreç oldu. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : O sonra tabii. Bu süreç üzerinde Merkez Bankas Başkan olarak etkili olmak istemedim. İstedim ki Hükümet rahatl kla, ferah bir şekilde seçimini yaps n ve görev değişimi olacaksa düzgün, piyasalar rahats z etmeyecek bir şekilde olsun. Tabii hiç 3

4 ç kmad m değil. Öğrencilerden ödül ald m ODTÜ de, Trakya Üniversitesi nde. Rifat Hisarc kl oğlu ve TOBB Yönetim Kurulu ile beraber İstikrar Enstitüsünü tan tt k bas na. Bu nedenler ile bas n n önüne ç kmalar oldu ama, onun haricinde ben mümkün olduğu kadar kaç nd m. Atama süreci üzerinde etkili olmak istemedim k sacas. SERVET YILDIRIM : Bundan sonra ç kmaya devam edeceksiniz herhalde. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Tabii, zaman zaman herkes gibi ben de ç kabilirim diye düşünüyorum. Siz Greenspan örneğini verdiniz. Say n Greenspan Amerikan Merkez Bankas Başkanl ğ ndan ayr ld ktan hemen sonra ç kt. Fakat Amerika da Merkez Bankas Başkan atama süreci bizdeki gibi olmad, aylar önce belli idi yeni Başkan n kim olacağ. Burada ise, yeni Başkan bir türlü belli olmad. Özellikle benimle özdeşleşmiş olan Merkez Bankas Başkan imaj n n değişimine yard mc olmam gerekiyordu. Art k o imaj yeni başkanla özdeşleşmeliydi. Dolay s ile ben çok fazla ortada olmak istemedim. SERVET YILDIRIM : Yard mc olmak anlam nda belki. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Yard mc olmak için, ama atama süreci de uzun sürdü biraz, onu da kabul etmek laz m. SERVET YILDIRIM : Sizin görevden ayr lman z n ard ndan biliyorsunuz bir sürü çalkant oldu. Piyasada çok da kolay isim tak lam yor ama, biz buna isterseniz çalkant diyelim. Sizin bu çalkant lara ilişkin olarak değerlendirmeniz nedir? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Evet Servet Bey, şimdi düşünüyorum, ben beş y ll k Başkanl k yapt m Merkez Bankas nda. Bu dönem enflasyonla en mücadele ettiğimiz dönem oldu. Ayn zamanda Türkiye de dalgal kur rejiminin uyguland ğ dönem oldu. Geriye doğru bakt ğ m zaman şunu görüyorum: Bir defa her çalkant olduğunda ilk defa olmuş gibi davran yoruz. Oysa sadece dalgal kur rejimi döneminde bu son gördüğümüz çalkant san r m 7. çalkant. Yani, bunun Telekom u var, 2001 de 11 Eylül ü var, 2002 yaz var, hani seçime gidildiği dönem, Irak krizi var, ben 2003 Ekiminde de ufak bir çalkant hat rl yorum, nihayet 2004 ün Nisan May s ay nda bugünlerdekine benzer bir çalkant da var. Her defas nda kafam z kar ş yor, neden? Her defas nda kur yukar gidiyor, faizler de yukar gidiyor. Birdenbire neyi yanl ş yapt k, neyi nas l doğru yapacakt k, herkes konuşuyor. 4

5 SERVET YILDIRIM : Bu defa nas l bir kafa kar ş kl ğ, yine benzeri bir kafa kar ş kl ğ m? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Şimdi benzer yönleri de var aç kças, benzemez yönleri de var. Çok uzun zamand r bütün bu çalkant dönemlerinde bir defa bir cari aç k tart şmas n n içine giriyoruz, çünkü Türkiye nin giderek büyüyen bir cari aç ğ var. Burada doğru nedir, yanl ş nedir diye bakt ğ m z zaman gördüğümüz şey şu: Evet, Türkiye nin cari dengesinin milli gelire oran henüz istikrar kazanm yor, biliyoruz ki bu y llard r böyle. Cari dengeden petrol ithalat n ç kard ğ m z zaman bile henüz istikrar kazanmad ğ n görüyoruz, bu bir sorun. Ve ondan sonra kafa kar ş kl ğ m z başl yor. Diyoruz ki, bunun sebebi nedir; Türk paras aş r değer kazanm şt r. Y llarca şikâyet etmemişiz değer kaybetmesinden. Şimdi değer kazanmas ndan şikâyet ediyoruz. Bu yüzden cari aç k sorun oldu diyoruz. Derken Türk Paras değer kaybediyor. Ne beklersiniz? Ödemeler Dengesi bekleyişlerini olumlu etkilemesi, cari dengeye ilişkin kayg lar n giderilmesi. Hay r. Bir de bak yoruz, ithalata nas l k s tlar koyar z, Türkiye de ara mal üretimini nas l teşvik ederiz, bunlar tart şmaya başl yoruz. Şimdi ben merak ediyorum, eğer cari dengenin bozulmas kur yüzünden oluyorsa, diğer tedbirlere ne gerek var? Yok, kur değil bu tedbirlerle çözülecek bir sorun ise dört senedir niye yapmad k o zaman? Ama bu kafa kar ş kl klar ndan sadece bir tanesi. Mesela yine cari aç kla alakal bir şey, bunu bas na bak n görürsünüz. Efendim, cari aç ğ m z var, o zaman faizleri düşürmeliyiz ki Türk Paras değer kaybetsin, bu durumu düzeltsin. Ama bir de şu görüş dile getiriliyor: Madem cari aç ğ m z var, sermaye çekmek zorunday z, d ş ödemeler dengemizi sağlamak için. O zaman faizlerin yukar da olmas laz m. Bunlar n ikisi de iktisat. Tabii kafa kar ş kl ğ sadece bu noktalarda da değil. Bak n, siz de bas n n içinden geliyorsunuz. Yak n zamana kadar, bu çalkant ya kadar, ağ r bir resesyona gidiyorduk, böyle düşünceler vard. Şimdi ne diyoruz iç talepte balon var, patlad ; buyurun, Türkiye deki kafa kar ş kl ğ n n boyutlar n anlay n. SERVET YILDIRIM : Tabii yine de resesyon çok yayg n bir düşünce değildi o arada, yani bunu savunan görüşler vard ama, çok yayg n bir düşünce değildi. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Hangisi? SERVET YILDIRIM : Resesyona gittiğimiz. 5

6 SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Hay r, böyle düşünceler vard, günlük bas nda bol miktarda yerald. Şimdi bana göre, iç talebin balon olarak patlad ğ düşüncesi de belki o kadar yayg n değil. Yine de bu düşünceler var. Ben sadece bunlar n kafa kar ş kl klar na bir örnek olarak vermek istiyorum. Kfa kar ş kl klar sadece bunlarla da s n rl değil. SERVET YILDIRIM : May s tan bu yana çalkant lara ilişkin olarak değerlendirmeler yap l rken, mevcut Merkez Bankas yönetiminin yapt ğ uygulamalar eleştiriliyor, onun üzerinde duruluyor. Ama sizin döneminize yönelik eleştiriler de var. Mesela, faiz indiriminde yavaş davrand ğ n z gibi. Eğer faiz indiriminde biraz daha h zl davransayd n z şu anda farkl bir dengede olurdu, belki bu durum olmazd gibi. Ya da işte Şubat ay ndaki o ünlü bir gündeki 5 milyar dolar n üzerinde döviz al m yapt n z, inen dövizi desteklemek dedi piyasa, buna, siz oynakl k dediniz. Bu eleştirilere ilişkin olarak ne diyorsunuz? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Merkez Bankas n n yüksek faizden ve düşük kurdan yana olduğu, yani bir faizci olarak hareket ettiği düşüncesi hep dile getirildi. Fakat bir türlü anlaş lmak istenmeyen şey Türkiye de, Merkez Bankas na verilen görevin fiyat istikrar olduğu. Merkez Bankas Kanunu nun, ancak fiyat istikrar sağlan r ve kollan rsa sürdürülebilir büyümenin mümkün olacağ ve hükümete destek verileceğini söylüyor olmas. Bu bir türlü anlaş lmak istenmiyor Türkiye de. SERVET YILDIRIM : Böyle bir yasal görevimiz vard r diyorsunuz. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Sadece yasal değil, ayn zamanda mant kl. Çünkü, art k bunu biliyor olmam z laz m, ekonomik istikrar olmadan, ki fiyat istikrar da onun en önemli parças, zaten sürdürülebilir büyüme ortam na geçmeniz mümkün değil. Bunu anlamak istemiyoruz. Ç karlar m z belki başka türlü icap ettiriyor veya başka düşüncelerimiz de var olabilir. Enflasyonla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu anlamay nca, bu mücadeleyi Merkez Bankas n n nas l sürdürdüğünü de anlamak istemiyoruz. Nas l Merkez Bankas n n k sa vadeli faizleri, enflasyonla mücadeleye yönelik olarak kulland ğ n da anlamak istemiyoruz. Şimdi size bir tek şey söyleyeyim: Faizleri Merkez Bankas yüksek tuttu deniyor değil mi? Biliyor musunuz ki, evet dört sene enflasyon hedefi tuttu bu ülkede ama 2005 y l n n sonunda yüzde 8 lik hedefi ne kadar zor tutturduk? Bugünlerde hiçbir şey okuyor musunuz o konuda bas nda? Okumazs n z, çünkü anlaş lmad. Enflasyonla mücadelenin ne kadar önemli olduğu anlaş lmad ğ gibi, o hedeflerin, özellikle de son hedefin hiç de kolay 6

7 tutmad ğ da anlaş lmad. Bu durumda faizlerin yüksek seyrettiğini söylemek mümkün değildir. SERVET YILDIRIM : Peki, döviz müdahalesine ilişkin olarak Şubat ay ndaki, o zaman piyasaya enjekte edilen Türk Liras SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Bu arada bir şey daha söyleyip oraya geçmek istiyorum. Bu ülkede yüksek olduğu iddia edilen faizler dört y ld r beklenenin ötesinde büyüme ortaya ç kmas n engellememiştir. San ld ğ gibi kurlar n düşük seyretmesinin nedeni de faizler değildir. Şimdiki dönemde de bunu gayet iyi görüyoruz. Yüksek faize rağmen kurun ne kadar yukar olduğuna da görüyoruz. Şimdi sorunuzun diğer k sm, Merkez Bankas çok döviz ald, çok likidite verdi deniyor. Acaba bunun enflasyon üzerinde ya da iç talep üzerinde etkisi ne oldu, parasal genişlemenin ne etkisi oldu. Şimdi bak n çok güzel bir soru asl nda. Size demin dedim ya kafa kar ş kl klar n n sonu yok bu ülkede diye. Bir kafa kar ş kl ğ da burada var. Aylarca bas na bak n, hatta bu dönemde dahi bak n, ne göreceksiniz. Efendim, yeterince döviz almad, 5 10 milyar dolar daha alsayd kurlar daha yukar da olurdu, bu çalkant olmazd. Yahut kurlar bugünkü seviyesine daha yavaş yavaş gelirdi. Nas l olacak? Daha fazla döviz alarak. Bu da söyleniyor, tam tersi de söylenebiliyor: Fazla döviz ald, çok likidite verdi, o yüzden böyle oldu. Tabii ki ikisi de yanl ş, hiç şüpheniz olmas n. Ama Türkiye de tart şmalar bu kafa kar ş kl ğ içinde devam edecektir. Servet Bey, 2001 e geri gidelim ve şunu görelim: 2001 de krizden hemen sonra Merkez Bankas n n ve Hazine nin kamu bankas operasyonlar yap lm şt r. Milli gelirin 8 de 1 i kadar bir likidite verilmesi sözkonusudur. O günden beri de bir likidite fazlas vard r. O kadar ki, o tarihlerde birtak m iktisatç lar bu nas l iştir, bu gidişle hiper enflasyon olur demişlerdi. Oysa ne olduğunu biliyorsunuz enflasyonda; birinci söyleyeceğim şey bu. İkincisi, bu kadar likidite fazlas varken Türkiye ekonomisinde 2001 den beri, Merkez Bankas o günden bugüne 40 milyar dolardan fazla para alm şt r. 40 milyar dolardan fazla para alm ş ve bunun karş l ğ nda Türk paras likiditeyi vermiştir. Soruyorum, bu ülkede dört sene enflasyon hedefleri tutmad m? Bunlar niye göz ard ediyoruz şimdi, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Ekonomide fazla likidite ne demektir? Likidite çok ise, Merkez Bankas n n analitik bilânçosunun büyüyeceği kesindir. Çünkü Merkez Bankas bu likiditeyi çekecek, aç k piyasa işlemleri yolu ile, bu da bilançoyu büyütecektir. Analitik bilânçonun büyümesinin gösterdiği şey sadece 7

8 budur. Ve bu fazla likidite, iç talebi körüklemek yerine çekilebiliyorsa Merkez Bankas taraf ndan, enflasyonist etkisi olmaz, zaten olmam şt r. Bunu çok iyi anlamam z gerek. Bir şeyi daha söyleyeceğim size; her türlü çalkant da, 11 Eylül de oldu, Irak krizi s ras nda oldu, piyasalarda fazla likidite varken daha da fazla likidite verecek şekilde operasyonlar düzenlemedi mi Merkez Bankas? Bütün bu y llarda, Irak krizi y l, 2003 te mesela, bu y llarda hep enflasyon hedefi tutmad m? Bütün bunlar unutuyoruz, biraz toplum olarak k sa haf zal olduğumuz da bir gerçektir. Böyle tart şmalar yap yoruz geçmişi çabuk unutarak, ama tabii ki tart şma yap lmas na karş değilim. SERVET YILDIRIM : Peki, çeşitli nedenleri sayd k, onlar değil dediniz. Son gelişmelerin temel nedeni ne o zaman size göre, yani bunlar nas l aç kl yorsunuz? Son gelişme derken May stan bu yana SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Bak n, notlar ma bakt m, ben tabii bütün bu dönemde her ne kadar bas na ç kmad ysam da gelişmeleri çok dikkatli takip ettim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bir de parasal genişleme konusu var. Çok fazla parasal genişleme oldu, o yüzden enflasyon artt, deniyor. Parasal büyüklüklere de bakabiliriz. Mesela, para taban çok h zl büyüyor Türkiye de. Doğrudur, 2005 baş ndan beri özellikle h zl büyüyor. Biz acaba yeni mi fark ediyoruz parasal genişlemeyi? Nedenini şimdi söyleyeceğim. En geniş para arz na bakal m bir de: M2YR, hem döviz hesaplar, hem TL hesaplar, hem de repolar dahil eden para arz rakam. Oraya bak yorsunuz, 2002 y l n n birinci çeyreğinden itibaren, 4 y ld r reel olarak art ş var. Düşünün bütün bu y llar boyunca enflasyon hedefleri tutmuş bu ülkede. Neyi anlamakta güçlük çekiyoruz bana göre? O da şu: Siz bir ülkede istikrar sağl yorsan z, siz o ülkedeki ekonomik birimlere güven veriyorsan z, o ülkede para talebi reel olarak artar ve bu da enflasyonist değildir y l n n sonuna kadar görünen budur, tabii ki bekleyişler kanal üzerinde etkili olmuştur para politikas. SERVET YILDIRIM : Buradan şimdi nedene gelirsek? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Ben nedene gelmeden evvel yine notlar ma bakacağ m, bir iki şey daha söyleyeceğim müsaade ederseniz ve vaktimiz de varsa tabii. Şimdi efendim, biz çok etkilendik bu d şar daki gelişmelerden. Neden? Bizim cari dengemiz bozuktu, bizim cari aç ğ m z çok fazlayd, öyle mi? 8

9 Ben de döndüm istatistiklere bakt m İstikrar Enstitüsü ndeki arkadaşlarla beraber. Bak n z, 9 ülke; Litvanya da cari dengenin milli gelire oran yüzde 7, Bulgaristan da yüzde 12, diğerleri bunlar n aras nda. Bunlar n bir k sm Doğu Avrupa da, bir k sm Asya da. Bu ülkelerin tamam nda cari aç ğ n milli gelire oran bizimkinden daha fazla. Bu ülkelerin hiçbirisi son d ş gelişmelerden bizim kadar etkilenmedi oysa; pek çok kimsenin görmek istemediği bu gerçeğin alt n çizmek gerekiyor. Türkiye ekonomisinde bir k r lganl k var hakikaten. Ama bu cari dengeden ne ölçüde kaynaklan yor, ne ölçüde de enflasyonda ve kamu borcunda ald ğ m z mesafeye rağmen hala buralarda gidecek, al nacak mesafe olmas ndan kaynaklan yor, bunu göz önüne almam z gerekiyor. Bir gerçeği kabul etmemiz gerekiyor bu arada: Bu ülkede tasarruf oran belli bir seviyededir. Bunun akşamdan sabaha artmas mümkün değildir. Ama yat r mlar hala yüksek seyretmektedir, birinci çeyrek sonu itibar yla söylüyorum ve böyle bir ortamda cari aç ğ n z n olmas ndan daha normal bir şey yoktur. Zaten benzer görüşler de dikkate getirilmeye başland. Bir şey daha; efendim, bir s cak para sözüdür gidiyor biliyorsunuz, s cak para edebiyat diyorum ben buna, s cak para politikas yüzünden bu hale geldik, deniyor. Benim eski sunumlar mda, yani Merkez Bankas ndayken yapt ğ m sunumlarda görülebilir, son üç y lda, 2003, 2004, 2005, s cak para dediğimiz k sa vadeli sermayenin Türkiye nin ödemeler dengesinin sermaye dengesi içindeki pay dramatik bir şekilde azalm şt r. Türkiye ye doğrudan yabanc yat r m girmektedir, Türkiye ye orta ve uzun vadeli sermaye girmektedir, s cak paradan dolay olan k r lganl k zaman içinde azalmaktad r. Hiç mi yoktur? Tabii ki vard r. Üstelik bunun bir k sm da yerleşiklere aittir. Yani, yerleşiklerin geçmişte d şar ç kard ğ paralar da bu son y llarda içeri girmiştir. Bu konunun da mutlaka dikkate al nmas gerekiyor diye düşünüyorum. SERVET YILDIRIM : Evet, o zaman şimdi son gelişmeleri nedeni? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Servet Bey, ben sizi biraz daha merakta b rakacağ m ve bir unsuru daha ele alacağ m: Enflasyon. Özellikle de şu andaki enflasyon değil, Nisan sonundaki enflasyon ve Merkez Bankas n n buna verdiği tepki. Çünkü baz olumsuz gelişmelerin başlang c nda Merkez Bankas n n faiz karar da gösteriliyor, biliyorsunuz. Onu da söyledikten sonra, umar m vaktimiz vard r, bana göre as l nedenlerin ne olduğuna geçelim. 9

10 Nisan sonunda bir enflasyon rakam ç k yor, o rakamlar ç kar ç kmaz eyvah dedim, inşallah Merkez Bankas n n ayl k duyurusu iyi okunmuş, anlaş lm şt r... SERVET YILDIRIM : Yani, May s baş nda aç klanan Ondan önce Merkez Bankas n n faiz indirimi var tabi. Onu da tart şacağ z, evet SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Hiç şüphesiz. Hakl s n z, enflasyon rakam sonra ç k yor, duyuru daha evvel ç k yor ve ondan da evvel bir faiz indirimi var. Umar m dedim, aç klad lar bir çok şeyi, bunlar iyi okunur, inşallah Merkez Bankas n n orta vadeli bir perspektifle enflasyon meselesine bakt ğ art k anlaş l r, o şekilde yorumlan r. Yoksa maalesef faiz karar ters anlaş lacak. Korktuğum da baş ma geldi. Bir kere daha maalesef, kamuoyunda bir ayl k rakam ele ald k, başka hiçbir şey olmuyormuş gibi ortaya koyduk, o bir ayl k rakam da maalesef iyi yorumlayamad k. Bak n hiç uzağa gitmeye gerek yok, hocam z Fatih Özatay dün ve evvelki gün bunlar yazm ş. Rakamlara bakt ğ m z zaman alkollü içkileri, tütünü görüyorsunuz, petrolün etkisini görüyorsunuz, alt n fiyatlar n n etkisini görüyorsunuz. Ki bunlar n baz lar, ayr ca hizmetler sektöründeki kat l klar, 2005 in yaz aylar ndan itibaren Merkez Bankas ayl k duyurular nda 2006 hedefini tehdit eden unsurlar olarak yeralm şt r. Nisan için g daya da bakt ğ n z zaman işlenmemiş g dada bir art ş var, doğrudur, burada zaten bir oynakl k da var, ama iç talep artt deniyor oysa işlenmiş g dada böyle bir şey görmüyorsunuz. Bunu iç talep tart şmalar na ş k tutmak için söylüyorum. Çekirdek enflasyon bize bütün bu yüzeydeki göstergelerin söylediğinden başka bir şey söylüyor. Bu ortamda Para Politikas Kurulu pekâlâ faizleri düşürme karar alabilirdi, alm şt r, bana göre al nan karar yanl ş değildir. SERVET YILDIRIM : Yani, siz de olsan z Nisan daki karar gene al r m yd n z? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Ben de olsam al rd m, onu daha da rahat söylüyorum. Ben olmay nca yaln z, bir unsur var. Ben gitmişim, dolay s yla yeni bir başkan gelmiş, işte orada tek çekincem ortaya ç k yor. Acaba diyorum, atama sürecinin epey politize olduğunun düşünüldüğü bir ortamda bu karar bir ay daha ertelense miydi? Sadece bu nedenle ama. Ama bu yüzden de Para Politikas Kurulu nu eleştiremiyorum. Oradaki insanlar n ve onlar destekleyen Merkez Bankas birimlerinin en iyi teknisyenler olarak hareket etmelerini her zaman beklemişken, niye atama sürecini dikkate almad demek de bana göre pek hakl bir eleştiri olmaz. 10

11 SERVET YILDIRIM : Çalkant lar n nedeni Merkez Bankas n n faiz indirmesi ya da Merkez Bankas n n durumu analiz etmesinde bir sorun değil o zaman? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Değil, bütün bunlar n hiç birisi değil. Ne oldu derseniz, bak n bütün bu kafa kar ş kl ğ n n olduğu ortamda ben yine mümkün olduğu kadar bilgiye dayanarak sorunuza cevap vermeye çal şacağ m. Bütün bu çalkant dönemini ikiye ay rman z gerekiyor. Mart Nisan ayr, May s tan sonras, Haziran n bir noktas na kadar, ayr bir hikâye. Mart Nisan da ne oldu derseniz; Türkiye nin borç ödeme yeteneğini fiyatland ran, mesela credit default swaplar var, mesela Türkiye bono ve tahvillerinin spread lerine ilişkin göstergeler var, EMBI spread dedikleri. Bunlar n günlük evrimine bakt ğ n z zaman iki şey görüyorsunuz: 1 2 Mart tan itibaren d şar da pek olumsuz bir gelişme olmad ğ halde Türkiye için bunlarda bozulma başl yor. Çok enteresan, 2 Mart ta bozulma başl yor, bir tarihe kadar, o tarih nedir biliyor musunuz? 18 Nisan. Bu 18 Nisan da ne oluyor? SERVET YILDIRIM : Merkez Bankas n n atama sürecine ilişkin mi? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : 2 Mart ta olan şey, tedirginliğin giderek, Merkez Bankas ndaki atama süreciyle ilgili olarak, artmaya başlamas. 18 Nisan da olan ise bütün o sanc l dönemden sonra nihayet Merkez Bankas n n bir başkana kavuşmuş olmas. Nitekim 18 Nisan dan May s baş na kadar, yani Say n Durmuş Y lmaz göreve geldikten itibaren asl nd göreli bir düzelme de var. Bu da gösteriyor ki, kimimiz kabul ediyoruz, kimimiz kabul etmiyoruz, ama maalesef Merkez Bankas atama süreci, bozulmada önemli rol oynam şt r. SERVET YILDIRIM : Nas l olmal yd? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Nas l olmal yd derseniz, şimdi burada ben kendi görüşümü söyleyeceğim, ama diğer görüşlere de sayg l y m, onlardan da söz edeceğim ve bir sonuca belki varabiliriz. Bat ya bakal m, Amerika ya, Avrupa ya bakal m ve şunu anlamaya çal şal m; niçin herhangi bir Merkez Bankas başkan n n süresi dolmadan aylar evvel yerine yenisi atan yor? 11

12 SERVET YILDIRIM : Bu, çok yaz ld çizildi. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Kamuoyuna atama süreci gayet iyi bir şekilde sunuluyor. Bunun Amerika da örneği var, bunun Avrupa da da örneği var. Avrupa Merkez Bankas n n başkanlar n da son dakikada sürprizle falan öğrenmiyorsunuz ya da makam boşald ktan sonra olmuyor bu işler. SERVET YILDIRIM : Eski ve yeni başkanlar beraber bir araya gelip çal şma şans da yakal yor. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Tabii, o da çok önemli. Bu riskleri almamak gerek. Mesela, Durmuş Bey in maalesef o avantaj tam olarak olmad. Tam olarak olmad diyorum, çünkü kendisi sorumlu mevkilerdedir ve bir bak ma oldu. Ama, keşke önceden bütün bunlar bilinseydi diyorum ve beraber de sadece Başkanl k görevini yürütmeye yönelik olarak çal şma imkan olsayd. Ama, karş görüşe de sayg duymuyor değilim. Karş görüş şuydu: Önceden ilan edilirse yeni başkan, her kimse, kamuoyunda y prat labilir. Ki maalesef bu atama sürecinde bir günah olmayan bürokrat ya da akademisyen bir çok insan n da y prat ld ğ n gördük. Dolay s yla karş görüşü de pek hafife almak mümkün değil, ama yine de ben kendi görüşümde srar ediyorum ve diyorum ki Say n Durmuş Y lmaz, 14 Mart tarihinde göreve gelseydi gelişmeler büyük ölçüde farkl olabilirdi. SERVET YILDIRIM : Bu kadar sert belki yaşanmayabilirdi diyorsunuz. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Kesinlikle. SERVET YILDIRIM : Burada tabi enflasyon hedeflemesine geçmemizin de bir özelliği var. Yani ilk defa bir enflasyon hedeflemesine geçiyorsunuz ve yeni başkan bir anlamda kucağ nda buluyor yeni hedefi. Çünkü o hedef belirleme sürecinde belki geçen y l n sonunda başkan n ismi belli olsayd orada dahil olabilirdi. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Şimdi, bu görüşe kat lm yorum. Çünkü kurum d ş ndan bir başkan olsayd, başka isimler de geçti, dediğiniz olabilir. Ama Say n Erdem Başç ya da Say n Durmuş Y lmaz zaten Para Politikas Kurulu üyesi olduklar için bütün o karar sürecine dâhildiler. O bak mdan değil. 12

13 SERVET YILDIRIM : Ama biliyorsunuz Durmuş Y lmaz değildi, bünye d ş ndan birisi önce atanmak istendi, olmad. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : O sonraki olay. Ama enflasyon hedefi saptan rken daha sonra bu konuya geleceğim vaktimiz olursa, tabii ki sürece dâhildiler. Hükümet de dâhil zaten. Öte yandan daha kötü olabilirdi tabii. Bütün bu sürece dâhil olmayan birisinin, üstelik daha da geç göreve gelmesi bize daha kötü şeyler de yaşatabilirdi, ondan hiç şüphe yok. SERVET YILDIRIM : Peki, May s tan sonra ne oldu o zaman, yani May s tan sonra olanlar nas l aç kl yorsunuz? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : May s baş itibariyle durum şu: Maalesef yeni bir başkan m z da olmakla beraber ve bu iyi karş lanmakla beraber atama sürecinin bu şekilde yaşanmas n n getirdiği bir olumsuz etki var. Bunun yan s ra enflasyon rakam n n ve faiz karar n n bana göre yanl ş anlaş lm ş olmas n n da etkisi var. Bunlar varken, bütün bunlar n üzerine aynen 2004 te olduğu gibi, 2003 te de olduğu gibi d ş gelişmeler de geliyor. D şar daki konjonktürün bozulmas durumu. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu, kambiyo kontrollerinin olmad ğ bir ülkede de doğal olarak etkileneceksiniz, etkilenmeye başl yorsunuz. Bir de art k Merkez Bankas başkan olmad ğ ma göre siyasi konularda da konuşabilirim, ama burada da kişisel fikrimi söylüyorum, cumhurbaşkanl ğ seçimi sürecinin sanc l geçeceğine dair bir kanaat san r m May s ay itibariyle yerleşmeye başl yor. Bu da tehlikeli bir olay. SERVET YILDIRIM : O aç dan şu anda nas l değerlendiriyorsunuz? Hâlâ Cumhurbaşkanl ğ seçimine ilişkin belirsizlik var. Yani, bundan sonra da tekrar etkilenmeye devam eder mi ekonomi, finans piyasalar? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Servet Bey bak n, hiç siyasi tarih uzman olmaya gerek yok. Türkiye demokrasi tarihine bak n bunu görürsünüz: 50 lerin sonuna bir bak n önce. Parlamento da çoğunluğunuz var, Cumhurbaşkan seçiliyorsunuz. 70 lerin sonundaki duruma bak n, sonra 80 lerde merhum Özal n Cumhurbaşkan seçilmesine bak n. Bunlar, örneğin 9. Cumhurbaşkan Say n Süleyman Demirel in seçilmesi, daha evvel merhum Fahri Korutürk ün seçilmesi ile k yaslay n, ne demek istediğimi anlars n z. Bu ülkede Parlamento da çoğunluğunuz olsa dahi bir genel mutabakat sağlayarak bu süreci geliştirmeniz gerekiyor, o zaman sanc olmuyor, dolay s yla diğer alanlara olumsuz bir etkisi olmuyor. Ama bu olmaz ise, merhum Özal n seçiminde olduğu gibi olursa mesela, 13

14 birtak m sanc lar yaşamaya devam ediyoruz. Ben sadece bunu söylüyorum önümüzdeki dönem için, evet SERVET YILDIRIM : Biz tekrar o zaman çalkant ya dönersek, şimdi çalkant s ras nda Merkez Bankas eleştirildi ve baz aksiyonlar ald. Merkez Bankas harekete geçti, özellikle çalkant n n ikinci döneminde. Buradaki Merkez Bankas operasyonlar n nas l değerlendiriyorsunuz? Geç kal p kalmad ğ yönünde eleştiriler vard, baştan tepkisiz kald, sonra harekete geçti diye eleştiriler var. Bunlar nas l değerlendiriyorsunuz? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Bunu söylemeden evvel unuttuğum için notlar ma bakt m, bir şey söyleyeyim. Bütün bu süreç, hani tart şt k ya baş ndan itibaren, bütün bu süreçte yap sal reformlar n zaman nda yap l p yap lamamas n n, bu süreci devam ettirmekte ne kadar kararl olup olmad ğ m z n da belli bir etkisi var ve olmaya da devam edecek. Servet Bey, herhangi bir Merkez Bankas operasyonu benim dönemimde, benden evvel ya da benden sonra, hiç fark etmez, ne yap l rsa yap ls n mutlaka birileri erken yap ld, birileri geç yap ld diyecektir, birileri yetersiz bulacakt r, birileri de fazla bulacakt r. Ondan hiç şüpheniz olmas n. Bundan daha kolay bir şey yoktur. Oysa operasyonlar ald klar sonuçlara göre ölçülmelidirler ve Merkez Bankas n n Haziran ay nda yapt ğ operasyonun etkili olduğu gayet aç k bir şekilde bellidir. Bu operasyon başka türlü de olabilirdi. Ben çok düşündüm, geçmiş operasyonlarla bunu k yaslad m, içinde bulunan koşullar aç s ndan. Biraz evvel de örneğini verdim, başka koşullarda bir kredibilite sorunu olmasa, iletişim politikas iyi kullan lsa, sadece d şar dan gelen bir etkiye örneğin, likidite çekmek değil likidite vererek, likidite fazlas olduğu halde likidite vererek de tepki verebiliyorsunuz, bu olabilirdi. Fakat May s tan sonra ortaya ç kan koşullarda, ki demin bütün detay n konuştuk, bütün unsurlar sayd k, art k Merkez Bankas n n farkl bir şey yapmas gerekiyordu. Nitekim fazla likiditeyi geri çekti ve onun yan s ra bana göre ancak geçici bir süre sürdürebileceği döviz sat ş ihalelerini yapt. Niye geçici bir süre diyorum? Zaten kendileri de o şekilde yapt lar, herhalde öyle düşünmüş olmalar laz m. Çünkü her ikisini birden kullanamazs n z, ya faizi kullanacaks n z, ya kuru kullanacaks n z, kambiyo kontrollerinin olmad ğ ve sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ortamda. O bak mdan operasyon bana göre başar l olmuştur. SERVET YILDIRIM : Zamanlama aç s ndan bak ld ğ nda, Merkez Bankas n n bir durum değerlendirmesi yapt ğ raporlar yay nland. 3 4 gün sonra arkas ndan ters yönde ya da farkl yönde politika hareketleri geldi. 14

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya

çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya AL BEYOÚLU-REÞAT ÜNAL-ÖNDER GACEMER 1 Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün yaßam üzerine yürüttü üm çal ßma çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle teßekkür etmek istiyorum.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. A. Mustafa AYSAN : Prof. Dr. Sudi APAK OTURUM KONUSU

Detaylı

Ocak 2010 ORAL ERDO AN HÜSEY N ERKAN. GÜR ÇA DAfi DO RU B LG VER YOR MU?

Ocak 2010 ORAL ERDO AN HÜSEY N ERKAN. GÜR ÇA DAfi DO RU B LG VER YOR MU? Ocak 2010 PARANIN YÖNÜ NEREYE G D YOR? ORAL ERDO AN fi RKETLER YATIRIMCILARA DO RU B LG VER YOR MU? HÜSEY N ERKAN 2001 DE KAÇAN YERL YATIRIMCI GER DÖNÜYOR GÜR ÇA DAfi 2010 DA P YASALARI NELER BEKL YOR?

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi De erli Hocalar m, Say n Kat l mc lar, Hepinize iyi günler diliyorum. Öncelikle beni bu seminere davet etti

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

Arap At. Efsane ve Gerçek. Tarihten. Söyleşi. Pargal : Makbuldü maktul oldu. Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER

Arap At. Efsane ve Gerçek. Tarihten. Söyleşi. Pargal : Makbuldü maktul oldu. Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER 04 002 05 06 2013 Tarihten Pargal : Makbuldü maktul oldu Söyleşi Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca Efsane ve Gerçek Arap At English Summary of Contents Araç muayeneniz

Detaylı

Sorunu çok, sorumlusu az bir toplum olamaz

Sorunu çok, sorumlusu az bir toplum olamaz Temmuz 2006 ATSO ATSO Temmuz 2006 2 Sorunu çok, sorumlusu az bir toplum olamaz Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, ATSO VİZYON un Değerli Okuyucuları,

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

İnsan odakl politikalar üretiyoruz

İnsan odakl politikalar üretiyoruz ED TÖRDEN İnsan odakl politikalar üretiyoruz Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ile hepimizin

Detaylı

TİSK SOSYAL POLİTİKA GÜNDEMİ TOPLANTILARI 14 GLOBAL KRİZ VE TÜRKİYE PROF. DR. VEFA TARHAN. 5 Kasım 2008

TİSK SOSYAL POLİTİKA GÜNDEMİ TOPLANTILARI 14 GLOBAL KRİZ VE TÜRKİYE PROF. DR. VEFA TARHAN. 5 Kasım 2008 TİSK SOSYAL POLİTİKA GÜNDEMİ TOPLANTILARI 14 GLOBAL KRİZ VE TÜRKİYE PROF. DR. VEFA TARHAN 5 Kasım 2008 BÜLENT PİRLER- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonun gelenekselleşen Sosyal Politika Toplantılarından

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 27.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...6 SABAH GAZETESİ...10 RADİKAL GAZETESİ...

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 27.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...6 SABAH GAZETESİ...10 RADİKAL GAZETESİ... TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 27.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 Euro Bölgesi nde mali işlem vergisi kararı delilik olur 25 günde Türkiye ye 3 milyar dolar girdi Şimşek'ten üçüncü köprü açıklaması

Detaylı

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010 24 Şubat 2010 ASOMECLİS 24 Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 24 Şubat 2010 ASOMECLİS Sanayi üretimindeki artışın baz etkisi dışında sürdürülebilir olduğu konusundaki endişelerimiz devam etmektedir

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL:

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: BAŞLAKBAŞLIKBASLIK BAŞLİK BAŞLİK den BÜYÜK FIRSAT! ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN 84 TL YERİNE 70 TL ADI ve SOYADI: TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ CEP TELEFONU: (0 ) e-mail @ Dergiyi

Detaylı

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin değerli

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin değerli Küresel Ekonomide Yaşanan Sorunlar Hedefe Odaklanmamızı Engellemesin Kriz, artık gelişmiş ekonomileri değil, gelişen ekonomileri de etkilemeye başlamıştır. Yabancı sermayenin gelişen ülkelerden çıkmaları

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı