NTV CMBC e TARİH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006"

Transkript

1 NTV CMBC e TARİH: SERVET YILDIRIM ( SUNUCU ) :Konuğumuz eski Merkez Bankas Başkan Süreyya Serdengeçti. Say n Serdengeç şu anda İstikrar Enstitüsü nde direktör olarak görev yap yor. Hoş geldiniz Süreyya Bey. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Hoş bulduk Servet Bey. Siz de Ankara ya hoş geldiniz. SERVET YILDIRIM : Hoş bulduk. Yeni göreviniz hay rl olsun. Söyleşimizi TOBB ETÜ nün kampüsünde yaparak Üniversite yi tan ma imkân da bulduk. Merkez Bankas ndan ayr ld ktan sonra birçok teklif ald n z. Bu tekliflerden sonra tabii bir sürü spekülasyon vard. Şuraya gidecek, buraya gidecek şeklinde. Ama siz İstikrar Enstitüsü nü seçtiniz. Neden İstikrar Enstitüsü diye başlayal m sohbetimize. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Evet çok teklif ald m. Bankalar kesiminden geldi bu teklifler, şirketler kesiminden geldi. Bir tanesini de kabul ettim zaten. O arada bas ndan, üniversitelerden, d şar dan da gelen teklifler vard. İleride bunlar da tekrar ele alabilirim. Fakat esas iş olarak bana da üniversite bünyelerinde yap lan çal şmalar cazip geliyordu. Kafamda evvelden beri bir İstikrar Enstitüsü kurma fikri vard. Ekonomik istikrar n özellikle ülkemiz için ne kadar önemli olduğu son y llarda anlaş lmaya başland biliyorsunuz. İstikrarda ald ğ m z bütün mesafeye rağmen henüz kal c olarak istikrar yerleştirmemiş olmam z ve bu yönde hükümetlerin, Merkez Bankas n n, diğer kurumlar n yapacaklara çal şmalara sivil toplum örgütleri taraf ndan destek verilmesi gereği vard. Bu yüzden, bu amaca yönelik çal şmalar yapacak olan bir enstitünün direktörlüğü teklif edilince kabul ettim. SERVET YILDIRIM : Bu TEPAV bünyesinde bir enstitü, TOBB la ilişkili ayn zamanda. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : TEPAV bünyesinde. TOBB ile ve TOBB camias ile ilişkisi var. Burada benim karar ma etki eden unsurlardan biri de bu idi. Şimdi bu camia çok önemli. Son 5 y lda ekonomik istikrar konusunda Türkiye de mesafe ald ysak, burada Merkez Bankas n n Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yle işbirliğinin çok büyük önemi oldu. 1

2 SERVET YILDIRIM : Evet, size gereken desteği de o dönemde verdiler. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Tabii. Merkez Bankas ndayken, istikrar mücadelemizi, enflasyonla mücadeleyi anlatmak için birçok Anadolu turneleri yapt k. Buna da çok büyük destek verdiler. 1 milyon 200 bin üyesi olan bir camia, neredeyse ekonominin tamam n temsil ediyor. Önemini takdir edersiniz. SERVET YILDIRIM : Siz bu arada TOBB un kurduğu bu Ekonomi ve Teknolojisi Üniversitesi nde ders de vereceksiniz galiba. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Evet. SERVET YILDIRIM : Ne dersleri? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Biliyorsunuz Merkez Bankas nda da beraber çal şt ğ m z çok sevgili arkadaş m Fatih Özatay burada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde dekan. Onunla beraber ders planlamas n yapmaya çal ş yoruz. Geçmişte faaliyet gösterdiğim alanlarda ders vermem sözkonusu. Özellikle bu Üniversite o bak mdan da cazip geliyor. Camian n önemini anlatt m. Üniversite de de ben mutlaka desteklenmesi gereken farkl unsurlar gördüm. Bu da Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nin kendi vizyonu ile ilgili. Bir defa, bu camiayla yak n ilişkisinden dolay özel sektöre önem veren bir üniversite. Ama sadece özel sektöre değil, kamu ve özel sektör işbirliğine de son derece önem veren bir yap s var. Bu dikkatimi çekti. Çok k ymetli akademisyenler var veya gelmekte, bu da benim için önemli bir unsur. Ve nihayet Servet Bey, hepimiz öğrencilik yapt k, öğrencilerin çal şmalar n düzgün yapabilmeleri için nas l desteklenmesi gerektiğini biliyoruz. Burada öğrencilere verilen destek de benim dikkatimi çekiyor. Burslu öğrencilerin say s, bunlara sağlanan finansal destek, bar nma yard mlar, araç gereçler, bunlar da önemli. O bak mdan da ben bu Üniversite nin ortam n oldukça olumlu buldum. SERVET YILDIRIM : Burada çok da modern bir kampusteyiz, yani binalar filan gördüm. Bu arada siz TEPAV bünyesindeki bu İstikrar Enstitüsü nün başkan s n z. Şimdi TEPAV da son zamanlarda ad ndan s kça bahsettiren bir vak f, Türkiye Ekonomik Politikalar Araşt rma Vakf. Biraz TEPAV konuşal m isterseniz. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : TEPAV kurulal birkaç y l oldu. TEPAV gibi kurumlar, Türkiye de nas l bir boşluğu dolduruyor derseniz, benim evvelden beri özellikle Avrupa da, Amerika da gördüğüm düşünce 2

3 kuruluşlar vard r. Bunlar çok önemlidir. Üniversitelerin yan nda bunlar n da çok önemli yerleri vard r. İşte TEPAV, Türkiye de böyle bir boşluğu doldurmaya çal şan kurumlardan biri; bu birinci özelliği. Demek ki düşünce kuruluşlar çok önemli, düşünce kuruluşlar n n üniversitelerle ilişkileri de çok önemli, TEPAV n böyle bir rolü var, onun için İstikrar Enstitüsü nü de TEPAV bünyesinde kurduk zaten. TEPAV n ay rdedici özelliği olarak da şunlar söyleyebilirim: Çok k sa zamanda yapt klar çal şmalar, benim daha Merkez Bankas ndayken de dikkatimi çekiyordu. İçinde bir Enstitü zaten kurulmuştu, ekonomi politikas araşt rmalar na yönelik. Bir tane daha kuruyorlar, D ş Politika Enstitüsü. Çok genç ve k ymetli arkadaşlarla beraber şimdiden çok mesafe alm şlar. Bir örnek vereceğim size buradan; Merkez Bankas Başkan iken de baz konuşmalar mda değindim, mesela bana göre Türkiye nin sürdürülebilir büyüme yolunda en önemli sorunlar ndan biri yönetişim sorunu. Bu hala kamuoyunda çok anlaş lm ş bir konu değil. TEPAV a gittiğiniz zaman Yönetişim Etütleri başl ğ alt nda çal şmalar yap ld ğ n görüyorsunuz. Bu dahi, kuruluşun nas l ilerlediği konusunda bir fikir verir diye düşünüyorum. SERVET YILDIRIM : İsterseniz buradan biraz da güncel ekonomik konulara geçelim. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Elbette. SERVET YILDIRIM : Görevden Mart ta ayr ld n z. Uzun süredir de bas n karş s na ç kmad n z. Bildiğim kadar yla bu görevden ayr ld ktan bu yana ilk defa bas n önüne ç k ş n z, ilk aç klaman z. Bu da bize nasip oldu. Greenspan bile sizin kadar, bu kadar beklemedi, o daha k sa bir süre içinde kamu önüne ç kt. Neden bu kadar beklediniz? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : 31 Ocak ta, Enflasyon Hedeflemesi Rejimi alt nda ilk üretilen Enflasyon Raporunu anlatmak üzere ç kt m, ondan sonra fazla ç kmak istemedim Çünkü bir atama süreci yaşanacakt biliyorsunuz, hatta yaşanmaya başlam şt. SERVET YILDIRIM : Biraz da sanc l bir süreç oldu. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : O sonra tabii. Bu süreç üzerinde Merkez Bankas Başkan olarak etkili olmak istemedim. İstedim ki Hükümet rahatl kla, ferah bir şekilde seçimini yaps n ve görev değişimi olacaksa düzgün, piyasalar rahats z etmeyecek bir şekilde olsun. Tabii hiç 3

4 ç kmad m değil. Öğrencilerden ödül ald m ODTÜ de, Trakya Üniversitesi nde. Rifat Hisarc kl oğlu ve TOBB Yönetim Kurulu ile beraber İstikrar Enstitüsünü tan tt k bas na. Bu nedenler ile bas n n önüne ç kmalar oldu ama, onun haricinde ben mümkün olduğu kadar kaç nd m. Atama süreci üzerinde etkili olmak istemedim k sacas. SERVET YILDIRIM : Bundan sonra ç kmaya devam edeceksiniz herhalde. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Tabii, zaman zaman herkes gibi ben de ç kabilirim diye düşünüyorum. Siz Greenspan örneğini verdiniz. Say n Greenspan Amerikan Merkez Bankas Başkanl ğ ndan ayr ld ktan hemen sonra ç kt. Fakat Amerika da Merkez Bankas Başkan atama süreci bizdeki gibi olmad, aylar önce belli idi yeni Başkan n kim olacağ. Burada ise, yeni Başkan bir türlü belli olmad. Özellikle benimle özdeşleşmiş olan Merkez Bankas Başkan imaj n n değişimine yard mc olmam gerekiyordu. Art k o imaj yeni başkanla özdeşleşmeliydi. Dolay s ile ben çok fazla ortada olmak istemedim. SERVET YILDIRIM : Yard mc olmak anlam nda belki. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Yard mc olmak için, ama atama süreci de uzun sürdü biraz, onu da kabul etmek laz m. SERVET YILDIRIM : Sizin görevden ayr lman z n ard ndan biliyorsunuz bir sürü çalkant oldu. Piyasada çok da kolay isim tak lam yor ama, biz buna isterseniz çalkant diyelim. Sizin bu çalkant lara ilişkin olarak değerlendirmeniz nedir? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Evet Servet Bey, şimdi düşünüyorum, ben beş y ll k Başkanl k yapt m Merkez Bankas nda. Bu dönem enflasyonla en mücadele ettiğimiz dönem oldu. Ayn zamanda Türkiye de dalgal kur rejiminin uyguland ğ dönem oldu. Geriye doğru bakt ğ m zaman şunu görüyorum: Bir defa her çalkant olduğunda ilk defa olmuş gibi davran yoruz. Oysa sadece dalgal kur rejimi döneminde bu son gördüğümüz çalkant san r m 7. çalkant. Yani, bunun Telekom u var, 2001 de 11 Eylül ü var, 2002 yaz var, hani seçime gidildiği dönem, Irak krizi var, ben 2003 Ekiminde de ufak bir çalkant hat rl yorum, nihayet 2004 ün Nisan May s ay nda bugünlerdekine benzer bir çalkant da var. Her defas nda kafam z kar ş yor, neden? Her defas nda kur yukar gidiyor, faizler de yukar gidiyor. Birdenbire neyi yanl ş yapt k, neyi nas l doğru yapacakt k, herkes konuşuyor. 4

5 SERVET YILDIRIM : Bu defa nas l bir kafa kar ş kl ğ, yine benzeri bir kafa kar ş kl ğ m? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Şimdi benzer yönleri de var aç kças, benzemez yönleri de var. Çok uzun zamand r bütün bu çalkant dönemlerinde bir defa bir cari aç k tart şmas n n içine giriyoruz, çünkü Türkiye nin giderek büyüyen bir cari aç ğ var. Burada doğru nedir, yanl ş nedir diye bakt ğ m z zaman gördüğümüz şey şu: Evet, Türkiye nin cari dengesinin milli gelire oran henüz istikrar kazanm yor, biliyoruz ki bu y llard r böyle. Cari dengeden petrol ithalat n ç kard ğ m z zaman bile henüz istikrar kazanmad ğ n görüyoruz, bu bir sorun. Ve ondan sonra kafa kar ş kl ğ m z başl yor. Diyoruz ki, bunun sebebi nedir; Türk paras aş r değer kazanm şt r. Y llarca şikâyet etmemişiz değer kaybetmesinden. Şimdi değer kazanmas ndan şikâyet ediyoruz. Bu yüzden cari aç k sorun oldu diyoruz. Derken Türk Paras değer kaybediyor. Ne beklersiniz? Ödemeler Dengesi bekleyişlerini olumlu etkilemesi, cari dengeye ilişkin kayg lar n giderilmesi. Hay r. Bir de bak yoruz, ithalata nas l k s tlar koyar z, Türkiye de ara mal üretimini nas l teşvik ederiz, bunlar tart şmaya başl yoruz. Şimdi ben merak ediyorum, eğer cari dengenin bozulmas kur yüzünden oluyorsa, diğer tedbirlere ne gerek var? Yok, kur değil bu tedbirlerle çözülecek bir sorun ise dört senedir niye yapmad k o zaman? Ama bu kafa kar ş kl klar ndan sadece bir tanesi. Mesela yine cari aç kla alakal bir şey, bunu bas na bak n görürsünüz. Efendim, cari aç ğ m z var, o zaman faizleri düşürmeliyiz ki Türk Paras değer kaybetsin, bu durumu düzeltsin. Ama bir de şu görüş dile getiriliyor: Madem cari aç ğ m z var, sermaye çekmek zorunday z, d ş ödemeler dengemizi sağlamak için. O zaman faizlerin yukar da olmas laz m. Bunlar n ikisi de iktisat. Tabii kafa kar ş kl ğ sadece bu noktalarda da değil. Bak n, siz de bas n n içinden geliyorsunuz. Yak n zamana kadar, bu çalkant ya kadar, ağ r bir resesyona gidiyorduk, böyle düşünceler vard. Şimdi ne diyoruz iç talepte balon var, patlad ; buyurun, Türkiye deki kafa kar ş kl ğ n n boyutlar n anlay n. SERVET YILDIRIM : Tabii yine de resesyon çok yayg n bir düşünce değildi o arada, yani bunu savunan görüşler vard ama, çok yayg n bir düşünce değildi. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Hangisi? SERVET YILDIRIM : Resesyona gittiğimiz. 5

6 SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Hay r, böyle düşünceler vard, günlük bas nda bol miktarda yerald. Şimdi bana göre, iç talebin balon olarak patlad ğ düşüncesi de belki o kadar yayg n değil. Yine de bu düşünceler var. Ben sadece bunlar n kafa kar ş kl klar na bir örnek olarak vermek istiyorum. Kfa kar ş kl klar sadece bunlarla da s n rl değil. SERVET YILDIRIM : May s tan bu yana çalkant lara ilişkin olarak değerlendirmeler yap l rken, mevcut Merkez Bankas yönetiminin yapt ğ uygulamalar eleştiriliyor, onun üzerinde duruluyor. Ama sizin döneminize yönelik eleştiriler de var. Mesela, faiz indiriminde yavaş davrand ğ n z gibi. Eğer faiz indiriminde biraz daha h zl davransayd n z şu anda farkl bir dengede olurdu, belki bu durum olmazd gibi. Ya da işte Şubat ay ndaki o ünlü bir gündeki 5 milyar dolar n üzerinde döviz al m yapt n z, inen dövizi desteklemek dedi piyasa, buna, siz oynakl k dediniz. Bu eleştirilere ilişkin olarak ne diyorsunuz? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Merkez Bankas n n yüksek faizden ve düşük kurdan yana olduğu, yani bir faizci olarak hareket ettiği düşüncesi hep dile getirildi. Fakat bir türlü anlaş lmak istenmeyen şey Türkiye de, Merkez Bankas na verilen görevin fiyat istikrar olduğu. Merkez Bankas Kanunu nun, ancak fiyat istikrar sağlan r ve kollan rsa sürdürülebilir büyümenin mümkün olacağ ve hükümete destek verileceğini söylüyor olmas. Bu bir türlü anlaş lmak istenmiyor Türkiye de. SERVET YILDIRIM : Böyle bir yasal görevimiz vard r diyorsunuz. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Sadece yasal değil, ayn zamanda mant kl. Çünkü, art k bunu biliyor olmam z laz m, ekonomik istikrar olmadan, ki fiyat istikrar da onun en önemli parças, zaten sürdürülebilir büyüme ortam na geçmeniz mümkün değil. Bunu anlamak istemiyoruz. Ç karlar m z belki başka türlü icap ettiriyor veya başka düşüncelerimiz de var olabilir. Enflasyonla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu anlamay nca, bu mücadeleyi Merkez Bankas n n nas l sürdürdüğünü de anlamak istemiyoruz. Nas l Merkez Bankas n n k sa vadeli faizleri, enflasyonla mücadeleye yönelik olarak kulland ğ n da anlamak istemiyoruz. Şimdi size bir tek şey söyleyeyim: Faizleri Merkez Bankas yüksek tuttu deniyor değil mi? Biliyor musunuz ki, evet dört sene enflasyon hedefi tuttu bu ülkede ama 2005 y l n n sonunda yüzde 8 lik hedefi ne kadar zor tutturduk? Bugünlerde hiçbir şey okuyor musunuz o konuda bas nda? Okumazs n z, çünkü anlaş lmad. Enflasyonla mücadelenin ne kadar önemli olduğu anlaş lmad ğ gibi, o hedeflerin, özellikle de son hedefin hiç de kolay 6

7 tutmad ğ da anlaş lmad. Bu durumda faizlerin yüksek seyrettiğini söylemek mümkün değildir. SERVET YILDIRIM : Peki, döviz müdahalesine ilişkin olarak Şubat ay ndaki, o zaman piyasaya enjekte edilen Türk Liras SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Bu arada bir şey daha söyleyip oraya geçmek istiyorum. Bu ülkede yüksek olduğu iddia edilen faizler dört y ld r beklenenin ötesinde büyüme ortaya ç kmas n engellememiştir. San ld ğ gibi kurlar n düşük seyretmesinin nedeni de faizler değildir. Şimdiki dönemde de bunu gayet iyi görüyoruz. Yüksek faize rağmen kurun ne kadar yukar olduğuna da görüyoruz. Şimdi sorunuzun diğer k sm, Merkez Bankas çok döviz ald, çok likidite verdi deniyor. Acaba bunun enflasyon üzerinde ya da iç talep üzerinde etkisi ne oldu, parasal genişlemenin ne etkisi oldu. Şimdi bak n çok güzel bir soru asl nda. Size demin dedim ya kafa kar ş kl klar n n sonu yok bu ülkede diye. Bir kafa kar ş kl ğ da burada var. Aylarca bas na bak n, hatta bu dönemde dahi bak n, ne göreceksiniz. Efendim, yeterince döviz almad, 5 10 milyar dolar daha alsayd kurlar daha yukar da olurdu, bu çalkant olmazd. Yahut kurlar bugünkü seviyesine daha yavaş yavaş gelirdi. Nas l olacak? Daha fazla döviz alarak. Bu da söyleniyor, tam tersi de söylenebiliyor: Fazla döviz ald, çok likidite verdi, o yüzden böyle oldu. Tabii ki ikisi de yanl ş, hiç şüpheniz olmas n. Ama Türkiye de tart şmalar bu kafa kar ş kl ğ içinde devam edecektir. Servet Bey, 2001 e geri gidelim ve şunu görelim: 2001 de krizden hemen sonra Merkez Bankas n n ve Hazine nin kamu bankas operasyonlar yap lm şt r. Milli gelirin 8 de 1 i kadar bir likidite verilmesi sözkonusudur. O günden beri de bir likidite fazlas vard r. O kadar ki, o tarihlerde birtak m iktisatç lar bu nas l iştir, bu gidişle hiper enflasyon olur demişlerdi. Oysa ne olduğunu biliyorsunuz enflasyonda; birinci söyleyeceğim şey bu. İkincisi, bu kadar likidite fazlas varken Türkiye ekonomisinde 2001 den beri, Merkez Bankas o günden bugüne 40 milyar dolardan fazla para alm şt r. 40 milyar dolardan fazla para alm ş ve bunun karş l ğ nda Türk paras likiditeyi vermiştir. Soruyorum, bu ülkede dört sene enflasyon hedefleri tutmad m? Bunlar niye göz ard ediyoruz şimdi, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Ekonomide fazla likidite ne demektir? Likidite çok ise, Merkez Bankas n n analitik bilânçosunun büyüyeceği kesindir. Çünkü Merkez Bankas bu likiditeyi çekecek, aç k piyasa işlemleri yolu ile, bu da bilançoyu büyütecektir. Analitik bilânçonun büyümesinin gösterdiği şey sadece 7

8 budur. Ve bu fazla likidite, iç talebi körüklemek yerine çekilebiliyorsa Merkez Bankas taraf ndan, enflasyonist etkisi olmaz, zaten olmam şt r. Bunu çok iyi anlamam z gerek. Bir şeyi daha söyleyeceğim size; her türlü çalkant da, 11 Eylül de oldu, Irak krizi s ras nda oldu, piyasalarda fazla likidite varken daha da fazla likidite verecek şekilde operasyonlar düzenlemedi mi Merkez Bankas? Bütün bu y llarda, Irak krizi y l, 2003 te mesela, bu y llarda hep enflasyon hedefi tutmad m? Bütün bunlar unutuyoruz, biraz toplum olarak k sa haf zal olduğumuz da bir gerçektir. Böyle tart şmalar yap yoruz geçmişi çabuk unutarak, ama tabii ki tart şma yap lmas na karş değilim. SERVET YILDIRIM : Peki, çeşitli nedenleri sayd k, onlar değil dediniz. Son gelişmelerin temel nedeni ne o zaman size göre, yani bunlar nas l aç kl yorsunuz? Son gelişme derken May stan bu yana SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Bak n, notlar ma bakt m, ben tabii bütün bu dönemde her ne kadar bas na ç kmad ysam da gelişmeleri çok dikkatli takip ettim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bir de parasal genişleme konusu var. Çok fazla parasal genişleme oldu, o yüzden enflasyon artt, deniyor. Parasal büyüklüklere de bakabiliriz. Mesela, para taban çok h zl büyüyor Türkiye de. Doğrudur, 2005 baş ndan beri özellikle h zl büyüyor. Biz acaba yeni mi fark ediyoruz parasal genişlemeyi? Nedenini şimdi söyleyeceğim. En geniş para arz na bakal m bir de: M2YR, hem döviz hesaplar, hem TL hesaplar, hem de repolar dahil eden para arz rakam. Oraya bak yorsunuz, 2002 y l n n birinci çeyreğinden itibaren, 4 y ld r reel olarak art ş var. Düşünün bütün bu y llar boyunca enflasyon hedefleri tutmuş bu ülkede. Neyi anlamakta güçlük çekiyoruz bana göre? O da şu: Siz bir ülkede istikrar sağl yorsan z, siz o ülkedeki ekonomik birimlere güven veriyorsan z, o ülkede para talebi reel olarak artar ve bu da enflasyonist değildir y l n n sonuna kadar görünen budur, tabii ki bekleyişler kanal üzerinde etkili olmuştur para politikas. SERVET YILDIRIM : Buradan şimdi nedene gelirsek? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Ben nedene gelmeden evvel yine notlar ma bakacağ m, bir iki şey daha söyleyeceğim müsaade ederseniz ve vaktimiz de varsa tabii. Şimdi efendim, biz çok etkilendik bu d şar daki gelişmelerden. Neden? Bizim cari dengemiz bozuktu, bizim cari aç ğ m z çok fazlayd, öyle mi? 8

9 Ben de döndüm istatistiklere bakt m İstikrar Enstitüsü ndeki arkadaşlarla beraber. Bak n z, 9 ülke; Litvanya da cari dengenin milli gelire oran yüzde 7, Bulgaristan da yüzde 12, diğerleri bunlar n aras nda. Bunlar n bir k sm Doğu Avrupa da, bir k sm Asya da. Bu ülkelerin tamam nda cari aç ğ n milli gelire oran bizimkinden daha fazla. Bu ülkelerin hiçbirisi son d ş gelişmelerden bizim kadar etkilenmedi oysa; pek çok kimsenin görmek istemediği bu gerçeğin alt n çizmek gerekiyor. Türkiye ekonomisinde bir k r lganl k var hakikaten. Ama bu cari dengeden ne ölçüde kaynaklan yor, ne ölçüde de enflasyonda ve kamu borcunda ald ğ m z mesafeye rağmen hala buralarda gidecek, al nacak mesafe olmas ndan kaynaklan yor, bunu göz önüne almam z gerekiyor. Bir gerçeği kabul etmemiz gerekiyor bu arada: Bu ülkede tasarruf oran belli bir seviyededir. Bunun akşamdan sabaha artmas mümkün değildir. Ama yat r mlar hala yüksek seyretmektedir, birinci çeyrek sonu itibar yla söylüyorum ve böyle bir ortamda cari aç ğ n z n olmas ndan daha normal bir şey yoktur. Zaten benzer görüşler de dikkate getirilmeye başland. Bir şey daha; efendim, bir s cak para sözüdür gidiyor biliyorsunuz, s cak para edebiyat diyorum ben buna, s cak para politikas yüzünden bu hale geldik, deniyor. Benim eski sunumlar mda, yani Merkez Bankas ndayken yapt ğ m sunumlarda görülebilir, son üç y lda, 2003, 2004, 2005, s cak para dediğimiz k sa vadeli sermayenin Türkiye nin ödemeler dengesinin sermaye dengesi içindeki pay dramatik bir şekilde azalm şt r. Türkiye ye doğrudan yabanc yat r m girmektedir, Türkiye ye orta ve uzun vadeli sermaye girmektedir, s cak paradan dolay olan k r lganl k zaman içinde azalmaktad r. Hiç mi yoktur? Tabii ki vard r. Üstelik bunun bir k sm da yerleşiklere aittir. Yani, yerleşiklerin geçmişte d şar ç kard ğ paralar da bu son y llarda içeri girmiştir. Bu konunun da mutlaka dikkate al nmas gerekiyor diye düşünüyorum. SERVET YILDIRIM : Evet, o zaman şimdi son gelişmeleri nedeni? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Servet Bey, ben sizi biraz daha merakta b rakacağ m ve bir unsuru daha ele alacağ m: Enflasyon. Özellikle de şu andaki enflasyon değil, Nisan sonundaki enflasyon ve Merkez Bankas n n buna verdiği tepki. Çünkü baz olumsuz gelişmelerin başlang c nda Merkez Bankas n n faiz karar da gösteriliyor, biliyorsunuz. Onu da söyledikten sonra, umar m vaktimiz vard r, bana göre as l nedenlerin ne olduğuna geçelim. 9

10 Nisan sonunda bir enflasyon rakam ç k yor, o rakamlar ç kar ç kmaz eyvah dedim, inşallah Merkez Bankas n n ayl k duyurusu iyi okunmuş, anlaş lm şt r... SERVET YILDIRIM : Yani, May s baş nda aç klanan Ondan önce Merkez Bankas n n faiz indirimi var tabi. Onu da tart şacağ z, evet SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Hiç şüphesiz. Hakl s n z, enflasyon rakam sonra ç k yor, duyuru daha evvel ç k yor ve ondan da evvel bir faiz indirimi var. Umar m dedim, aç klad lar bir çok şeyi, bunlar iyi okunur, inşallah Merkez Bankas n n orta vadeli bir perspektifle enflasyon meselesine bakt ğ art k anlaş l r, o şekilde yorumlan r. Yoksa maalesef faiz karar ters anlaş lacak. Korktuğum da baş ma geldi. Bir kere daha maalesef, kamuoyunda bir ayl k rakam ele ald k, başka hiçbir şey olmuyormuş gibi ortaya koyduk, o bir ayl k rakam da maalesef iyi yorumlayamad k. Bak n hiç uzağa gitmeye gerek yok, hocam z Fatih Özatay dün ve evvelki gün bunlar yazm ş. Rakamlara bakt ğ m z zaman alkollü içkileri, tütünü görüyorsunuz, petrolün etkisini görüyorsunuz, alt n fiyatlar n n etkisini görüyorsunuz. Ki bunlar n baz lar, ayr ca hizmetler sektöründeki kat l klar, 2005 in yaz aylar ndan itibaren Merkez Bankas ayl k duyurular nda 2006 hedefini tehdit eden unsurlar olarak yeralm şt r. Nisan için g daya da bakt ğ n z zaman işlenmemiş g dada bir art ş var, doğrudur, burada zaten bir oynakl k da var, ama iç talep artt deniyor oysa işlenmiş g dada böyle bir şey görmüyorsunuz. Bunu iç talep tart şmalar na ş k tutmak için söylüyorum. Çekirdek enflasyon bize bütün bu yüzeydeki göstergelerin söylediğinden başka bir şey söylüyor. Bu ortamda Para Politikas Kurulu pekâlâ faizleri düşürme karar alabilirdi, alm şt r, bana göre al nan karar yanl ş değildir. SERVET YILDIRIM : Yani, siz de olsan z Nisan daki karar gene al r m yd n z? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Ben de olsam al rd m, onu daha da rahat söylüyorum. Ben olmay nca yaln z, bir unsur var. Ben gitmişim, dolay s yla yeni bir başkan gelmiş, işte orada tek çekincem ortaya ç k yor. Acaba diyorum, atama sürecinin epey politize olduğunun düşünüldüğü bir ortamda bu karar bir ay daha ertelense miydi? Sadece bu nedenle ama. Ama bu yüzden de Para Politikas Kurulu nu eleştiremiyorum. Oradaki insanlar n ve onlar destekleyen Merkez Bankas birimlerinin en iyi teknisyenler olarak hareket etmelerini her zaman beklemişken, niye atama sürecini dikkate almad demek de bana göre pek hakl bir eleştiri olmaz. 10

11 SERVET YILDIRIM : Çalkant lar n nedeni Merkez Bankas n n faiz indirmesi ya da Merkez Bankas n n durumu analiz etmesinde bir sorun değil o zaman? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Değil, bütün bunlar n hiç birisi değil. Ne oldu derseniz, bak n bütün bu kafa kar ş kl ğ n n olduğu ortamda ben yine mümkün olduğu kadar bilgiye dayanarak sorunuza cevap vermeye çal şacağ m. Bütün bu çalkant dönemini ikiye ay rman z gerekiyor. Mart Nisan ayr, May s tan sonras, Haziran n bir noktas na kadar, ayr bir hikâye. Mart Nisan da ne oldu derseniz; Türkiye nin borç ödeme yeteneğini fiyatland ran, mesela credit default swaplar var, mesela Türkiye bono ve tahvillerinin spread lerine ilişkin göstergeler var, EMBI spread dedikleri. Bunlar n günlük evrimine bakt ğ n z zaman iki şey görüyorsunuz: 1 2 Mart tan itibaren d şar da pek olumsuz bir gelişme olmad ğ halde Türkiye için bunlarda bozulma başl yor. Çok enteresan, 2 Mart ta bozulma başl yor, bir tarihe kadar, o tarih nedir biliyor musunuz? 18 Nisan. Bu 18 Nisan da ne oluyor? SERVET YILDIRIM : Merkez Bankas n n atama sürecine ilişkin mi? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : 2 Mart ta olan şey, tedirginliğin giderek, Merkez Bankas ndaki atama süreciyle ilgili olarak, artmaya başlamas. 18 Nisan da olan ise bütün o sanc l dönemden sonra nihayet Merkez Bankas n n bir başkana kavuşmuş olmas. Nitekim 18 Nisan dan May s baş na kadar, yani Say n Durmuş Y lmaz göreve geldikten itibaren asl nd göreli bir düzelme de var. Bu da gösteriyor ki, kimimiz kabul ediyoruz, kimimiz kabul etmiyoruz, ama maalesef Merkez Bankas atama süreci, bozulmada önemli rol oynam şt r. SERVET YILDIRIM : Nas l olmal yd? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Nas l olmal yd derseniz, şimdi burada ben kendi görüşümü söyleyeceğim, ama diğer görüşlere de sayg l y m, onlardan da söz edeceğim ve bir sonuca belki varabiliriz. Bat ya bakal m, Amerika ya, Avrupa ya bakal m ve şunu anlamaya çal şal m; niçin herhangi bir Merkez Bankas başkan n n süresi dolmadan aylar evvel yerine yenisi atan yor? 11

12 SERVET YILDIRIM : Bu, çok yaz ld çizildi. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Kamuoyuna atama süreci gayet iyi bir şekilde sunuluyor. Bunun Amerika da örneği var, bunun Avrupa da da örneği var. Avrupa Merkez Bankas n n başkanlar n da son dakikada sürprizle falan öğrenmiyorsunuz ya da makam boşald ktan sonra olmuyor bu işler. SERVET YILDIRIM : Eski ve yeni başkanlar beraber bir araya gelip çal şma şans da yakal yor. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Tabii, o da çok önemli. Bu riskleri almamak gerek. Mesela, Durmuş Bey in maalesef o avantaj tam olarak olmad. Tam olarak olmad diyorum, çünkü kendisi sorumlu mevkilerdedir ve bir bak ma oldu. Ama, keşke önceden bütün bunlar bilinseydi diyorum ve beraber de sadece Başkanl k görevini yürütmeye yönelik olarak çal şma imkan olsayd. Ama, karş görüşe de sayg duymuyor değilim. Karş görüş şuydu: Önceden ilan edilirse yeni başkan, her kimse, kamuoyunda y prat labilir. Ki maalesef bu atama sürecinde bir günah olmayan bürokrat ya da akademisyen bir çok insan n da y prat ld ğ n gördük. Dolay s yla karş görüşü de pek hafife almak mümkün değil, ama yine de ben kendi görüşümde srar ediyorum ve diyorum ki Say n Durmuş Y lmaz, 14 Mart tarihinde göreve gelseydi gelişmeler büyük ölçüde farkl olabilirdi. SERVET YILDIRIM : Bu kadar sert belki yaşanmayabilirdi diyorsunuz. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Kesinlikle. SERVET YILDIRIM : Burada tabi enflasyon hedeflemesine geçmemizin de bir özelliği var. Yani ilk defa bir enflasyon hedeflemesine geçiyorsunuz ve yeni başkan bir anlamda kucağ nda buluyor yeni hedefi. Çünkü o hedef belirleme sürecinde belki geçen y l n sonunda başkan n ismi belli olsayd orada dahil olabilirdi. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Şimdi, bu görüşe kat lm yorum. Çünkü kurum d ş ndan bir başkan olsayd, başka isimler de geçti, dediğiniz olabilir. Ama Say n Erdem Başç ya da Say n Durmuş Y lmaz zaten Para Politikas Kurulu üyesi olduklar için bütün o karar sürecine dâhildiler. O bak mdan değil. 12

13 SERVET YILDIRIM : Ama biliyorsunuz Durmuş Y lmaz değildi, bünye d ş ndan birisi önce atanmak istendi, olmad. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : O sonraki olay. Ama enflasyon hedefi saptan rken daha sonra bu konuya geleceğim vaktimiz olursa, tabii ki sürece dâhildiler. Hükümet de dâhil zaten. Öte yandan daha kötü olabilirdi tabii. Bütün bu sürece dâhil olmayan birisinin, üstelik daha da geç göreve gelmesi bize daha kötü şeyler de yaşatabilirdi, ondan hiç şüphe yok. SERVET YILDIRIM : Peki, May s tan sonra ne oldu o zaman, yani May s tan sonra olanlar nas l aç kl yorsunuz? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : May s baş itibariyle durum şu: Maalesef yeni bir başkan m z da olmakla beraber ve bu iyi karş lanmakla beraber atama sürecinin bu şekilde yaşanmas n n getirdiği bir olumsuz etki var. Bunun yan s ra enflasyon rakam n n ve faiz karar n n bana göre yanl ş anlaş lm ş olmas n n da etkisi var. Bunlar varken, bütün bunlar n üzerine aynen 2004 te olduğu gibi, 2003 te de olduğu gibi d ş gelişmeler de geliyor. D şar daki konjonktürün bozulmas durumu. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu, kambiyo kontrollerinin olmad ğ bir ülkede de doğal olarak etkileneceksiniz, etkilenmeye başl yorsunuz. Bir de art k Merkez Bankas başkan olmad ğ ma göre siyasi konularda da konuşabilirim, ama burada da kişisel fikrimi söylüyorum, cumhurbaşkanl ğ seçimi sürecinin sanc l geçeceğine dair bir kanaat san r m May s ay itibariyle yerleşmeye başl yor. Bu da tehlikeli bir olay. SERVET YILDIRIM : O aç dan şu anda nas l değerlendiriyorsunuz? Hâlâ Cumhurbaşkanl ğ seçimine ilişkin belirsizlik var. Yani, bundan sonra da tekrar etkilenmeye devam eder mi ekonomi, finans piyasalar? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Servet Bey bak n, hiç siyasi tarih uzman olmaya gerek yok. Türkiye demokrasi tarihine bak n bunu görürsünüz: 50 lerin sonuna bir bak n önce. Parlamento da çoğunluğunuz var, Cumhurbaşkan seçiliyorsunuz. 70 lerin sonundaki duruma bak n, sonra 80 lerde merhum Özal n Cumhurbaşkan seçilmesine bak n. Bunlar, örneğin 9. Cumhurbaşkan Say n Süleyman Demirel in seçilmesi, daha evvel merhum Fahri Korutürk ün seçilmesi ile k yaslay n, ne demek istediğimi anlars n z. Bu ülkede Parlamento da çoğunluğunuz olsa dahi bir genel mutabakat sağlayarak bu süreci geliştirmeniz gerekiyor, o zaman sanc olmuyor, dolay s yla diğer alanlara olumsuz bir etkisi olmuyor. Ama bu olmaz ise, merhum Özal n seçiminde olduğu gibi olursa mesela, 13

14 birtak m sanc lar yaşamaya devam ediyoruz. Ben sadece bunu söylüyorum önümüzdeki dönem için, evet SERVET YILDIRIM : Biz tekrar o zaman çalkant ya dönersek, şimdi çalkant s ras nda Merkez Bankas eleştirildi ve baz aksiyonlar ald. Merkez Bankas harekete geçti, özellikle çalkant n n ikinci döneminde. Buradaki Merkez Bankas operasyonlar n nas l değerlendiriyorsunuz? Geç kal p kalmad ğ yönünde eleştiriler vard, baştan tepkisiz kald, sonra harekete geçti diye eleştiriler var. Bunlar nas l değerlendiriyorsunuz? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Bunu söylemeden evvel unuttuğum için notlar ma bakt m, bir şey söyleyeyim. Bütün bu süreç, hani tart şt k ya baş ndan itibaren, bütün bu süreçte yap sal reformlar n zaman nda yap l p yap lamamas n n, bu süreci devam ettirmekte ne kadar kararl olup olmad ğ m z n da belli bir etkisi var ve olmaya da devam edecek. Servet Bey, herhangi bir Merkez Bankas operasyonu benim dönemimde, benden evvel ya da benden sonra, hiç fark etmez, ne yap l rsa yap ls n mutlaka birileri erken yap ld, birileri geç yap ld diyecektir, birileri yetersiz bulacakt r, birileri de fazla bulacakt r. Ondan hiç şüpheniz olmas n. Bundan daha kolay bir şey yoktur. Oysa operasyonlar ald klar sonuçlara göre ölçülmelidirler ve Merkez Bankas n n Haziran ay nda yapt ğ operasyonun etkili olduğu gayet aç k bir şekilde bellidir. Bu operasyon başka türlü de olabilirdi. Ben çok düşündüm, geçmiş operasyonlarla bunu k yaslad m, içinde bulunan koşullar aç s ndan. Biraz evvel de örneğini verdim, başka koşullarda bir kredibilite sorunu olmasa, iletişim politikas iyi kullan lsa, sadece d şar dan gelen bir etkiye örneğin, likidite çekmek değil likidite vererek, likidite fazlas olduğu halde likidite vererek de tepki verebiliyorsunuz, bu olabilirdi. Fakat May s tan sonra ortaya ç kan koşullarda, ki demin bütün detay n konuştuk, bütün unsurlar sayd k, art k Merkez Bankas n n farkl bir şey yapmas gerekiyordu. Nitekim fazla likiditeyi geri çekti ve onun yan s ra bana göre ancak geçici bir süre sürdürebileceği döviz sat ş ihalelerini yapt. Niye geçici bir süre diyorum? Zaten kendileri de o şekilde yapt lar, herhalde öyle düşünmüş olmalar laz m. Çünkü her ikisini birden kullanamazs n z, ya faizi kullanacaks n z, ya kuru kullanacaks n z, kambiyo kontrollerinin olmad ğ ve sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ortamda. O bak mdan operasyon bana göre başar l olmuştur. SERVET YILDIRIM : Zamanlama aç s ndan bak ld ğ nda, Merkez Bankas n n bir durum değerlendirmesi yapt ğ raporlar yay nland. 3 4 gün sonra arkas ndan ters yönde ya da farkl yönde politika hareketleri geldi. 14

15 Yani sorun yok, enflasyonun görünümü tamam işte ortalarda aşağ doğru denildi, 3 4 gün sonra tekrar olağan üstü toplant ya çağ r ld Para Politikas Kurulu ve yüksek bir faiz art r m Burada acaba Merkez Bankas n n analiz etme yeteneğinde mi bir sorun var? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Hay r, katiyen değil. Bak n şimdi Merkez Bankas önce orta uzun vadeli perspektifi size vermeye çal şarak, onu nas l gördüğünü söylüyor. Ama Merkez Bankas da her kurum gibi ya da her kişi gibi o anda elindeki veriler neyse, o anda hâkim olan koşullar neyse, o çerçevede davran r. Şimdi, böyle bir şey söylüyor size Merkez Bankas orta vadeli perspektifle ilgili. Derken ertesi gün ya da daha ertesi gün birtak m gelişmeler oluyorsa piyasada, ben söyleyeceğimi iki gün önce söyledim, art k yeni bir şey yapamam diyemez. Tam tersine süratle hareket eder ve gerekli tedbirleri al r. Yapt klar budur, yap lan tamamen doğrudur. SERVET YILDIRIM : Evet, peki bundan sonra ne olur Süreyya Bey? Yani, sizin bundan sonras na ilişkin olarak tahminleriniz nedir, ne yap lmal, ne olur? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Servet bey, umar m vaktimiz var, biraz daha konuşacağ m Şimdi, bütün olup bitenden göreli bir sükûnet de piyasalarda olduğuna göre baz dersler ç karmam z gerekiyor. Bir, Merkez Bankas bağ ms zl ğ çok önemlidir, bu bağ ms zl ğa zarar verecek davran şlardan kaç nal m. Bu konuda hepimizin yapacağ şeyler vard r, Hükümet in Meclis in, kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin, iş camias n n, üniversitelerin, herkesin yapacağ şeyler vard r. Tabi ki Merkez Bankas n n da her zaman yapacağ şeyler vard r. İkincisi, şu yaklaş mdan kaç nal m: İşler iyi giderken sadece Merkez Bankas m yap yor, Merkez Bankas na mal edemeyiz diyoruz, işler kötü giderken Merkez Bankam z ortada b rak yoruz, sadece arkas nday z diyoruz. Bu yaklaş mlardan lütfen kaç nal m. Merkez Bankas n n 5 y lda neler yapt ğ ortadad r. Bağ ms zl ğ na imkan verilirse önümüzdeki 5 y lda da çok iyi şeyler yapacağ na hiç şüphem yok. Ondan sonra, baz konularda kafam zdaki şüpheleri çözelim; enflasyona kilitlendi de Merkez Bankas, ondan böyle oldu demeyelim. Merkez Bankas Kanunu nun 4.Maddesi gayet aç kt r, demin söyledim. Enflasyona tabii kilitlenecek, çünkü sürdürülebilir büyümenin anahtar fiyat istikrar d r. Lütfen art k bu temel gerçekleri öğrenelim. Burada sivil toplum örgütlerine 15

16 de sözüm var: Enflasyon hedefini bu ülkede sadece Merkez Bankas saptamaz, hükümetle beraber saptar. Aral k ay nda falan da saptamaz, çok daha evvel saptar. Bu bir detay gibi gelebilir ama, hayret ediyorum, bu dahi henüz maalesef bilinemiyor. Art k şu gerçeği kabul edelim; bu ülkede neredeyse 20 y ld r kambiyo kontrolleri kalkm ş ve sermaye hareketleri de serbestse, tabi ki d şar daki olumlu ve olumsuz gelişmelerin içeride bir yans mas olacakt r. Yap sallar n zaten önemini söyledim. SERVET YILDIRIM : Son popüler tart şmalara ilişkin görüşlerinizi merak ediyorum: Kur rejimiyle ilgili tart şmalar. Şimdi dalgal kur rejimi var, Merkez Bankas kura müdahale etti, müdahaleli dalgal kur rejimi dendi, başka isimler tak ld. Kur rejiminin değişmesi, kur politikas n n değişmesi söz konusu olabilir mi, olmal m, yani böyle bir ihtiyaç var m? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Dalgal kur rejimi ya da başka bir kur rejimi, rejim Hükümet le beraber Merkez Bankas n n saptad ğ bir şeydir. Ama rejim saptand ktan sonra bir defa, lütfen kur politikas ndan Merkez Bankas n n sorumlu olduğunu kabul edelim. Bu birinci söyleyeceğim şey. Ondan sonra şu gerçeği kabul edelim: S k nt kur politikas ndan değil, şunu anlamamam zdan ç k yor: Biraz evvel de söyledim, sermaye hareketleri serbest ve kambiyo kontrolleri de yoksa bir yerde, Merkez Bankas ndan hem faizi hem kuru kontrol etmesini bekleyemezsiniz. Böyle şey olmaz. Böyle iddia edenler olabilir, bu her zaman tart ş labilir, sayg duyar m. Ama ben 26 y ll k Merkez Bankac olarak söylüyorum: Bunun yolu yoktur. Biz Türkiye de bir türlü buna al şam yoruz. Biz istiyoruz ki, kur efendim şurada olsun, ama faiz de burada olsun. İkisi birden mümkün değil, birinde istediğinizi yap yorsa Merkez Bankas, öbürünü b rakmak zorunda. Şimdi efendim, serbest dalgal kur var, yönetilen dalgal kur var. Bir kere serbest dalgal kur daha ziyade kitaplarda olan bir şeydir. Merkez Bankas hiç müdahale etmese bile döviz piyasalar na, faiz gibi bir arac kulland ğ na göre, bunun etkilerinden dolay, tam serbest bir dalgal kurdan bahsetmek mümkün değildir. Yani, bir anlamda ister istemez yönetme durumu zaten ortaya ç k yor. İkincisi, yönetilen dalgal kurla ilgili makaleleri lütfen doğru yans tal m kamuoyuna. Bunlardan benim okuduklar m, örneğin Goldstein, Merkez Bankas bir bant koysun ya da bir hedef koysun falan demiyor, böyle bir şey yok. Yani, bunlar n da iyi anlaş lmas laz m. 16

17 Art k bir şeye al şmam z gerekiyor, kur uzunca süre, ne bileyim 1.33 te gidiyor mesela, olur mu böyle dalgal kur, kur çak ld kald diyoruz. Derken birtak m gelişmeler oluyor, efendim 1.55, 1.60, 1.70 oralara ç k yor, olur mu böyle şey, dalga boyu çok yüksek diyoruz. Art k ne istediğimizi bilelim. Dalgal kur rejimini çok daha iyi özümsememiz gerekir diye düşünüyorum. Peki, kur istikrar hiç mi önemli değil? Kur istikrar tabii ki önemli, ama kur istikrar n n nas l elde edileceğine bakmak laz m, bu suni bir şekilde Merkez Bankas n n dalgal kur rejiminde kuru kontrol etmeye çal şmas ile değil, ama ekonomik istikrarda mesafe al nmas yla olacakt r. Onun haricinde birtak m hareketler, Dolar ve Euro da olduğu gibi, tabii ki olacak. Bunlar da doğal karş lamam z gerekiyor ve lütfen şu da söylenmesin: Efendim, bu ülkede yabanc para kullan m çok yayg n. Dolay s yla Dolar ve Euro daki dalgalanma gibi bizde olmamal, kur istikrar n bir şekilde Merkez Bankas sağlas n demeyelim. Eğer dolarizasyon sorunu varsa Türkiye de, o zaman dolarizasyonla mücadele diye de bir konu gündemimizdedir diye düşünüyorum. Dolarizasyonla mücadele konusundaki çal şmalar Merkez Bankas nda benim zaman mda başlam şt, san r m devam ettirecekler. Para reformu bu ülkede herhalde boşuna yap lmad. SERVET YILDIRIM : Evet, geldik son soruya. Sizin öngörünüzü, tahmininizi almak istiyorum, orta vadeli görünüme ilişkin, ekonominin orta vadeli görünümü sizin değerlendirmenize göre nas l? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Bunun senaryolar dâhilinde ele al nmas gerekir. Ben kabaca iki senaryo ele alacağ m, söyliyeceklerimin bir k sm da tekrar olacak. Bak n şimdi, biri olumsuz olsun senaryolar n, öbürü de olumlu olsun. Olumsuz senaryoda Merkez Bankam z rahat b rakm yoruz, zaten sindirememiştik ya bağ ms zl ğ n, her türlü müdahaleyi yap yoruz, böyle bir şey düşünün. Ondan sonra ne bileyim, mesela bak n buraya notlar alm ş m, istikrar program n aksatal m, zaten zaman zaman niye devam ediyoruz programa diyoruz, bu kafa kar ş kl ğ m z oluyor. Yap sallar da aksatal m. Ne bileyim ben, anlatamayal m bugüne kadar al nan mesafeyi. Mesela, ben hayret ediyorum, Türkiye de sermaye dengesinin son 3 y lda nas l değiştiği niye daha iyi anlat lm yor? Al nan mesafeler, enflasyonda ve kamu borcunda, niye daha iyi anlat lm yor? Bunlar yapmayal m, tabii ki bu durumlarda çok da ihtiyac m z olmas na rağmen istediğimiz sermaye hareketini sağlayamay z. Hiç kimse bir şey demesin, s cak ya da değil, Türkiye nin yabanc sermayeye ihtiyac vard r, hiç şüpheniz olmas n ve 17

18 bunu sağlayamay z. Ne olur? Kur yukar da gider, şimdiki seviyelerde, belki daha da yukar da. Bu belki baz kesimlerin hoşuna gidebilir, ama Servet Bey, bak n yaz n buraya, hiç şüpheniz olmas n, faizler de yukar gidecektir ve biz gene bu ülkede iki sene evvel olduğu gibi, bir sene evvel olduğu gibi, kamu borcu sorun mu, değil mi onu tart şmaya başlayacağ z. Bu, olumsuz senaryo. Olumlu senaryo, art k Merkez Bankas n n bağ ms zl ğ n içimize sindirelim, Merkez Bankas da bunu gayet iyi göstersin. İstikrar program n, yap sallar aksatmadan sürdürelim, art k programda gerekli değişiklikleri yapal m, mesela TOBB camias nda da s k s k dile getirildiği gibi mikro ekonomik tedbirleri alal m, ekonominin temellerindeki gelişmeleri görelim, bekleyişleri yine olumlu yönde, enflasyon ve büyüme bekleyişlerini olumlu yönde şekillendirmeye çal şal m, yani iyi bir iletişim politikas sürdürelim. Bu takdirde de zaten asl nda bozulmayan ters para ikamesi devam edecektir. Yine sermaye girişleri de tabii ki olacakt r. Hiç şüpheniz olmas n bu iyi haber herhalde, faizler de bu senaryoda aşağ gelecektir. Bugünkü % 20, % 19 seviyeleri yüksektir, aşağ gelecektir ve nihayet yine yaz n, söylüyorum, tabiki kur da aşağ gelecektir. Hiç şüpheniz olmas n. SERVET YILDIRIM : Bir vade öngörünüz var m? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Hiçbir şey söyleyemem, bütün bunlar n yap lmas na ya da yap lmamas na bağl. SERVET YILDIRIM : Peki, sonuna geldik, bitirdik asl nda ama, ben merak ettiğim için bir şey sormak istiyorum: Yeni Merkez Bankas yönetimiyle ilgili görüş al şverişiniz oluyor mu bu dönemde? SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Servet Bey çok güzel bir soru, ben size bir tek şey söyleyeyim: Y llarca bürokraside kurumsallaşmay savunduktan sonra bürokrasiden ayr l nca içinden ç kt klar kurumlara hakaret eden insanlar gördüm, çok üzüldüğümü söylemeliyim. Benim tutumum tamamen bunun tersidir, ben Merkez Bankas nda Banka n n yeni Başkan ndan Banka Meclisi üyelerine, oradan en aşağ daki insanlara kadar hepsine ne söyledim, Merkez Bankas ndan ayr l rken ve ayr ld ktan sonra? Hayat m boyunca destekçileri olacağ m söyledim, bugün de geçerlidir. SERVET YILDIRIM : Evet, teşekkür ediyoruz. Bayağ geniş kapsaml oldu. Belli bir aradan sonra yine ekonomik gelişmeleri değerlendirmek için umar m bir araya geliriz. 18

19 SÜREYYA SERDENGEÇTİ : İnşallah. SERVET YILDIRIM : Çok teşekkür ederiz. SÜREYYA SERDENGEÇTİ : Ben teşekkür ederim. 19

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar.

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar. EKON 436 2. Vize A Ad-Soyad renci No 1) Akbank' n u anki toplam mevduat n 100 milyar TL, toplam rezervinin 30 milyar TL ve toplam kredilerinin 70 milyar TL oldu unu kabul edelim. Zorunlu kar k oran ise

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

AKP Döneminde Türkiye Ekonomisi

AKP Döneminde Türkiye Ekonomisi AKP Döneminde Türkiye Ekonomisi Refet S. Gürkaynak Bilkent Üniversitesi ve Bilim Akademisi 26 Şubat 2014 Refet S. Gürkaynak (Bilkent ve BA) AKP Döneminde Türkiye Ekonomisi 26/02/2014 1 / 44 Önemli bilgi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Türkiye Ekonomisi ve Küresel Krizde Makroekonomik Politikalar

Türkiye Ekonomisi ve Küresel Krizde Makroekonomik Politikalar Türkiye Ekonomisi ve Küresel Krizde Makroekonomik Politikalar Refet S. Gürkaynak Bilkent Üniversitesi Iktisat Bölümü 17 Aral k 2008 Refet S. Gürkaynak (Bilkent U.) Kriz ve Türkiye 17/12/08 1 / 18 ABD de

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi)

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi) TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi) Mankiw 12-3: Iş yöneticileri/iş adamlar ve politika yap c lar ço¼gu zaman Amerikan Endüstrisinin rekabet edilebilirli¼gi (Amerikan

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) Ozan Eksi Çal şma Sorular - Cevaplar. 1 Ozan Eksi (TOBB-ETU)

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) Ozan Eksi Çal şma Sorular - Cevaplar. 1 Ozan Eksi (TOBB-ETU) TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) Ozan Eksi Çal şma Sorular - Cevaplar 1 1-) (Faizler) Y ll k %10 basit faizden bankaya koyulan 100 tl nin 2 y l sonraki getirisini hesaplay n z? Cevap:

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001 BASIN AÇIKLAMASI SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara, 19 Mart 2001 Sayın Bakanım, Değerli Basın Mensupları, Bilindiği gibi, Kasım ayı ikinci yarısında mali piyasalarda yaşanan

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi Çal şma Sorular 1-) (Faizler) Y ll k %10 faizden bankaya koyulan 100 tl nin bir y l sonraki getirisini hesaplay n z? 2-) (Faizler)

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Şükrü Binay: YTL nin geleceği sıkı maliye politikasına bağlı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Şükrü Binay: YTL nin geleceği sıkı maliye politikasına bağlı Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Şükrü Binay: YTL nin geleceği sıkı maliye politikasına bağlı Yeni Türk Lirası operasyonunun başarılı olması için Türkiye ekonomisindeki düzelmenin devam etmesi gerekiyor.

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

15.402 dersinin paketlenmesi

15.402 dersinin paketlenmesi 15.402 dersinin paketlenmesi 1 Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme A. Değerleme: Serbest Nakit akışları ve Risk 1 Nisan Ders: Serbest Nakit akışları Değerlemesi 3 Nisan Vaka: Ameritrade B. Değerleme: AOSM

Detaylı

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) Ozan Eksi Giriş - Cevaplar. 1 Ozan Eksi (TOBB-ETU)

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) Ozan Eksi Giriş - Cevaplar. 1 Ozan Eksi (TOBB-ETU) TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) Ozan Eksi Giriş - Cevaplar 1 1-) (Faizler) Y ll k %10 basit faizden bankaya koyulan 100 tl nin 2 y l sonraki getirisini hesaplay n z? Cevap: Paran n

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

GÖSTERGELER CARİ AÇIK:

GÖSTERGELER CARİ AÇIK: Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ AÇIK: Yıllık cari açık (Milyon$) 2009 Ocak 50.115 16.569 38.218 Şubat 54.041 18.444 34.612 Mart 59.422 21.458 31.514 Nisan 62.831 24.188

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi Çal şma Sorular - Cevaplar. 1 Ozan Eksi (TOBB-ETU)

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi Çal şma Sorular - Cevaplar. 1 Ozan Eksi (TOBB-ETU) TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi Çal şma Sorular - Cevaplar 1 1-) (Faizler) Y ll k %10 faizden bankaya koyulan 100 tl nin bir y l sonraki getirisini hesaplay n z?

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2013 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti 4 Ocak 2013 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

YENİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER:

YENİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON YENİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER: 1 Kasım seçiminin özeti şu: Her iki seçmenden biri AKP yi tercih etti. Bunun gerekçesi elbette önemli, ama bu gerekçe daha çok

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Reel Sektörün Cari İşlemler Açığı na Bakışı Araştırması Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Giriş Ekonomistler Platformu tarafından Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi

Detaylı

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015)

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015) 26 Ocak 2015 Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015) Geçtiğimiz hafta piyasalar Merkez Bankalarının geçtiğimiz haftaya damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. BIST100 Endeksi- Günlük Öncelikle

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı