olmaktadır. A- Faiz ihtiyacını artırarak enflasyonunun en büyük fiyatları yükseltir. Finansman maliyeti bankanın aldığı faizdir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "olmaktadır. A- Faiz ihtiyacını artırarak enflasyonunun en büyük fiyatları yükseltir. Finansman maliyeti bankanın aldığı faizdir."

Transkript

1 "Ji! " MALİYET ENFLASYONU Doç. Dr. Abdulaziz BAYINDIR* Maliyet enflasyonu, üretilen mal ve hizmetlerin maliyetinin sürekli artmasdr. Emek, sermaye ve tabii kaynaklar gibi üretim faktörleri, üretilen mal ve hizmetlerin gerçek maliyetini oluşturur. Dolaysyla bunlarn piyasa fiyatlarnn artmas, kaçnlmaz olarak maliyetierin artmasn gerektirir. Mal ve hizmet piyasalarnn tekelci bir özellik taşmas halinde, bu piyasalarda yer alan firmalar keyfi bir biçimde ve sürekli olarak fiyatlarn artrabilirler. Güçlü sendikalarn aşr ücret talepleri ve bir ksm siyasilerin buna destek vermesi sebebiyle meydana gelen anormal ücret artşlar maliyetleri yükseltmektedir. Bu durum, ayn zamanda toplumun çalşan kesimleri arasnda ücret adaletsizliğine de yol açarak çalşma barşn ortadan kaldrmaktadr. Bazan bir müessesenin müdürü devlet memuru, onun makam şoförü de sendikal işçi olduğu için şoför, müdüründen daha çok maaş alabilmektedir. Diğer taraftan ücretler ile fiyatlar devaml birbirini kova Iamaktadr. Fiyatlar artnca ücretler yetersiz hale gelmekte, ücretler artnca da maliyetlere yansn:akta ve fiyatlar tekrar artmaktadr. Vergiler, maliyetlere ilave edildiğine göre, bunlarn enflasyonu artracağ açktr. Katma değer vergisi gibi satş srasnda alnan vergiler de fiyatlar derhal artrr. Milli parann yabanc para karşsnda değer kaybetmesi demek olan devalüasyon da ithal edilen mallarn fiyatlarn yükselterek enflasyonu körükler. Maliyet enflasyonunun en önemli unsuru faizdir. Faiz hammaddeden pazarlamaya kadar her safhada devreye girdiğinden maliyetleri büyük oranda etkiler. İşierde görulebilecek küçük bir aksama kredi alanlara zor anlar yaşatr. Bu yüzden kredi alanlar tedbirli olmak için yüksek kar elde etmek zorunda kalrlar. «ünkü ödemelerde bir aksaklk olursa iflasa varan skntlar baş gösterir. Banka ise hem paray tekelinde toplayp para arzn artrmakta hem de aldğ faizle maliyetleri artrp para talebini körüklemekte ve iki taraftan da enflasyona sebep olmaktadr. Maliyet enflasyonunu doğuran arnilieri faiz, tekelleşmeler, işçi ücretleri, vastal vergiler ve devalüasyon diye özetleyebiliriz. A- Faiz Faiz, maliyetleri sürekli yükseltip para ihtiyacn artrarak enflasyonunun en büyük arnili olmaktadr. Faizli sistemde sermayeye bir maliyet ödenir. Buna finansman maliyeti denir. Üretimden pazarlamaya kadar her safhada fiyatlara eklenen finansman maliyeti, kar topunun büyüyüp bir çğ haline gelmesi gibi fiyatlar yükseltir. Finansman maliyeti bankann aldğ faizdir. Firmalar kendi öz sermayeleri için de finansman maliyeti koyarlar. «ünkü banka faizi, meydana gelecek enflasyonun bir göstergesi olduğundan firmalar, kendi öz sermayelerini enflasyon karşsnda korumak için ürettikleri mal ve * İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi

2 KUR' AN MESAll İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGiSi, Aralk'97, Say:2 hizmetlerin fiyatna da finansman maliyetini eklerler. Dernek ki, finansman maliyeti, faizin maliyetlerde meydana getirdiği artştr. Finansman maliyetinin fiyat nasl artrdğna bir örnek verelim. Bu hususta Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesörlerinden Sayn Dr. Mehmet Y AZI CI' nn lütfedip hazrladğ şu tablodan yararlanlacaktr. Hazr Giysi Üretimi - Gereç mal oluşu Kumaş 34.5 i\star 5.4 Dolgu maddeleri tele vs. 4.6 Düğme, iğne, iplik vb i\lş masraflan Ernek mal oluşu Üretim işçiliği 2.2 Yardmc işçilikler.8 i\ ylklar (Yönetim giderleri).9 Yasal ve isteğe bağl sosyal masraflar Dş edirn mal oluş Reklam, hediye, temsil 3.2 Enerji masraf 0.2 Bakm ve onarm Vergiler ve harçlar 4- Sermaye mal oluşu Esk.irne paylan 5-Başka mal oluşlar Finansman maliyeti %43 Satş Kan %30 Hazr Giysi Toptancs - i\lş mal oluşu i\lş bedeli 30 i\lş masraf Ernek mal oluşu Yönetim ortak mal oluşu Sürüm ortak mal oluşu 3- Finansman maliyeti %40 Satş kar %40 Hazr Giysi Perakendedsİ - i\lş mal oluşu i\lş bedeli i\lş masraf 2- Ernek mal oluşu Yönetim ortak mal oluşu Sürüm ortak mal oluşu 3- Finansman maliyeti Satş kan % '). % Şimdi Sayn Y AZICI'nn yaptğ hesab finansman maliyetini katmadan yapalm: Hazr Giysi Üretimi - Gereç mal oluşu Kumaş i\star 5.4 Dolgu maddeleri tele vs 4.6 Düğme, iğne, iplik vb i\lş masraflar _ :Z- Emek mal oluşu Üretim işçiliği Yardrnc işçilikler i\ ylklar (Yönetim giderleri)..9 Yasal ve isteğe bağl sosyal masraflar..5 Tarlam Dş edirn mal oluş Reklam, hediye, temsil 3.2 Eneji masraf 0.2 Bakm ve onarm 0.2 r til

3 J{l]R'AN MESAJI ilmi ARAŞTIRMALAR DERGiSi, Aralk'97, Say:2 Vergiler ve harçlar 4- Sermaye mal oluşu Eskime paylan 5- Başka mal oluşlar. Satş Kan %30 Hazr Giysi Toptancs -Alş mal oluşu Alş bedeli Alş masraf Yönetim ortak mal oluşu Sürüm ortak mal oluşu 4 96 Satş kan % Hazr Giysi Perakendecİsİ - Alş mal oluşu Alş bedeli 34.4 Alş masraf.6 Yönetim ortak mal oluşu.5 Sürüm ortak mal oluşu Satş kar % Yuvarlak 230 lira Birinci tabloda fiyat 57 lira çkmşt. Bu tabloda 20 lira çkt. İkisi arasndaki fark 57-20= 36 liradr. Yani Finansman maliyetinin eklenmemesi fiyat %63'ten fazla ucuzlatmştr. Bu hesap kredi faizlerinin %80-85 civannda olduğuna göredir. Finansman maliyetinin %40 ile 43 aras ilave edilmesi bu miktarn ikiye bölünmesinden dolaydr. «ünkü konfeksiyonda biri yaz biri de kş olmak üzere iki temel mevsim vardr. 997 Türkiye'sinde kredi faizlerinin bunun iki kat kadar olduğu düşünülürse o zaman finansman maliyeti ile birlikte perakende fiyatnn 'e çkacağ kolaylkla hesap edilebilir. Faizin kalkmasyla meydana gelecek ucuzlama da %78 civarnda olur. 997 Türkiyesi için bu rakam daha gerçekçidir. Yani 00 lira vererek aldğmz her maln 78 liras doğrudan faize gitmektedir. Hazr giysi üreticisinin kullandğ kumaş, astar, tela, düğme vs. de bir fabrikadan gelmektedir. O fabrikalarn da hammaddelerini aldklan yerler vardr. Mesela kumaş fabrikas iplik üreticisinden iplik alr. O da bunu üretmek için yapağ veya pamuğa ihtiyaç duyar. Bu maddeler fabrikaya gelinceye kadar da üç safhactan geçtiğine göre burada da faizin fiyat %63 orannda artrmş olmas gerekir. Buna göre hesab yeniden yapacak olursak şu sonuç ortaya çkar. Hazr Giysi Üretimi (Maliyet rakamlan %63 daha az hesaplannca ortaya çkan tablo) - Gereç mal oluşu = 7.43 Alş masraflan = Dş edim mal oluş = Eskime paylar = 0,26 5- Başka mal oluşlar Satş Kan % Hazr Giysi Toptancs -Alş mal oluşu Alş bedeli = Alş masraf Satş kan % Hazr Giysi Perakendecİsİ - Alş mal oluşu Alş bedeli Alş masraf

4 KUR' AN MESAll ilmi ARAŞTIRMALAR DERGiSi, Aralk'97, Say:2 Satş kar %50 Yuvarlak 82 lira = Demek ki, üretimden tüketime kadar bütün safhalara dahil olan finansman masraf devre dş kaldğ taktirde tüketicinin eline 57 liraya geçen bir maln fiyat 82liraya düşecektir. Fiyatlardaki düşüş bu safhada %86'ya ulaşmaktadr. Buna göre bir mal almak için ödediğimiz her 00 lirann 86 liras faize gitmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu tablo, kredi faizlerinin %80-85 civarnda olduğuna göredir. 997 Türkiyesinde kredi faizleri bunun iki kat kadardr. Finansman maliyetini buna göre düşünerek fiyat düşüşü yaparsak o zaman bu hesaba göre liraya alnan bir mal, faizler kalktğ taktirde sadece 49 liraya alnabilecektir. Bu hesaba göre faizin sebep olduğu fiyat artş tam %95'tir. Türkiye için bu daha gerçekçi bir hesaptr. Demek ki, ödediğimiz her 00 lirann 95 liras, faizin sebep olduğu fiyat artşna gitmektir. Fiyatlardaki düşüşün bu noktada kalmas mümkün değildir. «ünkü faiz kalktğ taktirde enflasyon olmayacaktr. Bu sebeple böyle bir ortamda yllk %0 kar çok yüksek bir kardr. Bugün dünyada %0'luk gerçek kar elde eden müessese says azdr. Hesab her safhada % O luk kazanca göre yapmak için mevcut kar haddinin faizsiz ortamda tüketici fiyatlarna ne oranda yansdğn bulalm: Hazr Giysi Üretimi - Gereç mal oluşu Dş edim mal oluş Sermaye mal oluşu Başka mal oluşlar Hazr Giysi Toptancs -Alş mal oluşu Alş bedeli Alş masraf Hazr Giysi Perakendecisi - Alş mal oluşu Alş bedeli 76 Alş masraf Önceki faizsiz satş bedeli 23 lira idi. Kar çkarnca 8.6liraya düştü. Demek ki, kar toplam bedelin %65 ini oluşturuyor. Her safhada % O kar ekiediğimiz taktirde fiyat şöyle olur: Hazr Giysi Üretim mal oluş Satş kar %0 77 Hazr Giysi Taptancsna mal oluş 77+6 = 83 Satşkar% Perakendeciye mal oluş Satş kar % = Kar oran % O olduğu takdirde fiyat 20 liradan yaklaşk 07 liraya düşer, yani %54 daha ucuz olur. Yapağdan giysi olaral<~tüketicinin eline geçineeye kadar bütün safhalarda bunu uygulayacq}c olursak ortaya şu fiyat çkar: Hazr Giysi Üretimi - Gereç mal oluşu % = 8.67 Alş masraflar Dş edim mal oluş.6 4- Eskime paylar 0,28 5

5 KUR'AN MESAJI İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Aralk'97, Say:2 5- Başka mal oluşlar. Satş Kan % o Hazr Giysi Toptancs -Alş mal oluşu Alş bedeli Alş masraf Emek mal oluşu Satş kan % o Hazr Giysi Perakendecİsİ - Alş mal oluşu Alş bedeli Alş masraf Emek mal oluşu Satş kan %o = Burada 3 liralk bir fiyat çkt. Bu fiyat, kredi faizlerinin %80-85 civannda olduğuna göredir. Bunun iki katnda seyreden bugünkü şartlara göre bir hesaplama yaparsak fiyatn bunun çok altna düştüğü görülür. Demek ki, kredi faizlerinin faizli bir ortamda 57.2 liraya aldğmz bir giysiyi, faiz kalktğ taktirde 3 liraya alabileceğiz. Aradaki 540 liralk fark, faiz ve faizin sebep olduğu fiyat artşlandr. Faizli ortamda bu fiyat habire yükselir ama faizsiz ortamda bu 3 liralk fiyat yaklaşk üçte bir orannda geriler ve orada kalr. «ünkü en son hesaplamada emek ve yönetim giderleri oldukça yüksek oranda tutulmuştur. Bu sonuca çok ksa bir süre içinde ulaşlabilir. Bundan sonra yazacağmz hususlann fiyatlara etkisi burada dikkate alnmamştr. Onlar da dikkate alndğ taktirde ucuzluğun akl almaz boyutlara gerileyeceği ortaya çkar. Yüksek maliyetler ihracat sekteye uğrattğndan faizin kalkmasyla dünya piyasalanyla rahatlkla rekabet edebileceğiz. Bugün dünyada söz sahibi ülkelerin tamamnda faizli sistem hakim olduğu için onlar bu sahada bizimle rekabet edemeyeceklerdir. B- Tekelleşmeler Tekelleşme faizli sistemin bir sonucudur. Faizler, teşvikler ve korumalar tekellerin oluşmasna ve alabildiğine büyümesine sebep olur. Tekellerin oluşmas rekabeti ortadan kaldm ve bunlar, fiyatlan istedikleri gibi artran kurumlar haline gelirler. Tekelleri oluşturan sebepleri görmeye çalşalm. - Kredi sistemi Bankalar küçük tasarruflar toplayarak krediye çeviren müesseselerdir. Bir başka ifadeyle onlar, binlerce kişiden topladklan paray bir kaç kişiye kredi olarak tahsis ederler. Bu kredinin verdiği ek imkanla bu bir kaç kişi ksa sürede büyük bir ovada ortaya çkan volkan tepecikleri gibi yükselneye başlarlar. Bunu bir örnekle açklamaya çalşalm.. Bir ada devleti düşünün. Burada herkes kendi halinde yaşarken yüz bin lira öz sermaye ile bir ticari banka kuruluyor ve on bin kişi, % 5 faizle ortalama looo'er lira mevduat yatryor. Bu durumda mevduat toplam on milyon lira olur. Bankann % 0 munzam karşlk uygularlğn kabul edelim. Bunlann her biri vadeli mevduat olduğu için bankann 90 milyon kredi verme imkan doğmuş olur. Banka bu kredi:9i ortalama 5000'er lira öz sermayesi bulunan dokuz kişiye% 5.5 faizle onar milyon olarak tahsis etniş bulunsun. Bu şahslar parann% 5.5'ini bankaya vereceklerinden yapacaklan işten %7.5 civannda kar etneleri gerekir. Sene sonunda Bankann faiz geliri 4.95 milyon olur. Bunun lirasn - 65-

6 KUR'AN MESAJI İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Aralk'97, Say:2 mevduat sahiplerine öder ve geriye lira kalr. Bunun %0'ununu devlete vergi olarak verse %5'ini de giderleri için harcamş olsa bankann kar lira olur. Böylece banka, bir yl içinde bölgenin en büyük tekeli olmuş olur. Bu dokuz kişiden her biri sene sonunda %7.5 kar ederek paralarn Tl. ye çkarmşlar, bunun on milyonu ana para ve beş yüz elli bin liras faiz olmak üzere toplam Tl sini bankaya vermişler ve kendilerine 'er lira kar kalmştr. Böylece sermayelerini bir ylda elliye katlamşlardr. Devlete verecekleri vergi ve masraflan on milyon gibi bir sermayeye sahip olmann verdiği itibar ile yaptklar ek işlerden elde edilebilir. Bu, her yl artarak devam edecek bir süreçtir. Şimdi bunlarn yannda o bölgenin hangi esnaf ve tüccar dayanabilir. Bunlar ksa sürede marketler kurarak bakkallar, büyük mağazalar kurarak esnaf, nakliye firmalan kurarak nakliyecileri devre dş brakp bütün piyasay tekellerine alamazlar m? Artk bundan sonra fiyatlar bu şahslarn ağzlarndan çkan sözlerle belirlenir. Bunlar zenginleştikçe kendilerini daha akll kabul ederler, tamahiar artar ve az kara raz olmazlar. Bunlar kolay kazandklar için bol harcarlar, toplumun ahlakn bozucu davranşlarda bulunur ve kötü örnek olurlar. Hükümetlerin de bunlara boyun eğmeleri gerekecektir. 2- Teşvikler Bankadan kredi alanlar yüksek kar elde etmek zorundadrlar. Kazançlar, ödeyecekleri faiz miktarnn altna düşerse iflasa varan skntlar baş gösterir. «ünkü faizli sistemde banka, kredi kullanann hiç bir riskini kabul etmez. Bu sebeple üç veya dört yl sonra faaliyete geçecek bir fabrikay banka: kredisiyle kurmak imkanszdr. ~ Buna hiç bir yatnmc cesaret edemez. Ya~ trmlar, ksa vadede yüksek gelir getirecek işlere yönelir. Bu da ülkenin ihtiyaç duyduğu bir çok alanda yatrm yaplmamas demektir. Faizli sistemde ülkenin ihtiyaç duyduğu bir ksm yatrmlarn gerçekleşmesi için devlet bankalar devreye girerek yatnmclara teşvik kredisi verir. Bu sistemde gerçekten de devlet teşviki olmadan önemli yatrmlar yaplamaz. Ama teşvik kredileri, daha çok ülkedeki enflasyon orannn altnda bir faizle verilen krediler olduğundan bu yolla devlet, bankalarndaki mevduatn gerçek sahipleri olan geniş halk kitlelerinin hakkn küçük bir aznlğa devretmiş olur. Bakarsnz ki, kendi halinde, üç beş kuruşu olan bir kişi, aldğ teşvikler sayesinde ksa sürede büyük bir fabrikann sahibi olmuş ve yüklü bir sermayeye hükmetneye başlamştr. Teşvikler daha çok siyasi maksattarla kullanlr ve ülkeye umulan ölçüde fayda sağlamaz. Sonuçta devlet kasasndan ksa sürede zengin olan bu şahslarn bir ksm artk doymak bilmeyen iştahlarla halk sömürenler arasna katlrlar. 3- Korumalar Devlet yerli üretimi teşvik için baz mallarn ithalatn yasaklar, baz mallarn ithalinde de yüksek gümrük duvarlar koyar: Genellikle bir iki firmadan ibaret olan yerlrüreticiler, böylece mallarn dş pazar-. l~a nispetle çok pahalya satn~ imkan elde etmiş ve rakibi bulunmamas sebebiyle daha kalitesiz mal piyasaya sürme avantajn yakalamş olurlar. Sonuçta zarar eden vatandaşlardr. Bu gibi firmalar yatrmlarn daha çok teşvik kredisiyle yaparlar. «ünkü ellerinde bulunan büyük sermaye sebebiyle siyasileri istedikleri gibi yönlendirme imkann elde etmişlerdir. Geleneksel olarak devlet büyüktür ama artk fiili i. ~~ 66-

7 KUR'AN MESAJI İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Aralk'97, Say:2 olarak büyük olan devlet değil, iş adamlan: dr. Bunlar sadece fiyatlarn belirleyicisi değil, kimlerin iktidara geleceğinin, politikalarn ne olmas gerektiğinin de belirleyicisi olurlar. «ünkü seçimi kazanp iktidara gelmek için büyük paralara ihtiyaç duyulur. Bu paralar da onlarda vardr. C- İşçi Ücretleri Enflasyon hayat çekilmez hale getirdiği için tarmda çalşanlar, çapa ve küreği brakp dengesizce şehirlere göç etmiş ve buralara yğlmşlardr. İlerisinde emekli olabilecekleri kadrolu bir iş bulabilenler şansl saylmş, diğerleri de ayakta durabiime mücadelesine girmişlerdir. Ancak meydana gelen enflasyon, ücretleri ksa sürede yiyip tükettiği için şansl saylan kişiler ksa sürede sknt ve çaresizlikle yüz yüze gelirler. Köylerine dönmek isteseler dönemezler. Bunu ne kendileri, ne eşleri ne de çocuklar kabul eder. Zaten geçinebilselerdi şehre gelirler miydi? işten ayrlsalar bir başka iş bulmak mümkün olmaz. Bu çaresizlikler bütün işçileri sardğ için topluca hareket etme ihtiyacyla sendikalar kurmuşlar, işçiyi iyi bir oy deposu olarak gören siyasilerin desteği ile bir çok sendikal haklar koparmşlardr. Artk grevli, toplu sözleşmeli yeni bir çalşma hayat enflasyon karşsnda işçiye rahat nefes aldran bir can simidi olarak devreye girmiştir. Bir de kdem tazminat sistemi getirilmiş, işveren işten çkaracağ işçiye yüklü bir para ödemek zorunda braklmştr. Artk iş yerini kapama veya işçisini işten çkarma halinde işverenler altndan kalkamayacaklar maddi yükler altna sokulmuştur. Kdem tazminat ödemek istemeyenler işçilerini ikide bir işten çkanp asgari ücretle tekrar işe almaya ve bu yüzden onlar skntlara sokmaktadrlar. Diğer yandan başka bir işyerinde daha iyi iş bulanlar kdem tazminatnn yanmamas için öbür işe gidememektedir. Çalşma hayat, yanlş karar ve uygulamalar sebebiyle tam bir keşmekeş içine girmiştir. Günümüz toplumlannda artk işçi snf, memur snf ve işverenler snf gibi snflar oluşmuştur. Bu snflarn bir biriyle ilişkileri çoğu zaman dostça olmamaktadr. Bu snflar toplumu parçalamaya ve içten çökertneye sebep olmaktadr. Memur, devlet imkann kullanarak, işçi sendjkal haklar öne alarak, işveren de elindeki maddi imkan değerlendirerek snflar aras mücadeleye katlmaleta ve üstün gelmeye çalşmaktadr. Enflasyon ekonomiyi bozduğu gibi çalşma hayatn da bozmuştur. Çalşma hayat da enflasyonu kamçlayan bir yap kazanmştr. Böylece problemler birbirine girmiş haldedir. D- Vergiler Devletin temel görevi, iç ve dş güvenliği sağlamak, alt yap yatrmlarn yapmak ve sosyal adaleti temin etmektir. Eğitim ve sağlk konusunda da vatandaşa destek olmak ve öncülük etmektir. Osmanl toplumunda Eğitim ve sağlk hizmetleri vakflar tarafndan yürütülürdü. Polis, jandarma ve savclk müesseseleri yoktu. «ünkü her vatandaş toplumuna sahip çkyor, iç güvenliği bozan davranşlarn ortaya çkmasna imkan vermiyordu. Yasal düzenleme buna göreydi. Bu üç kuruluş tazimattan sonra ortaya çkmştr. Bundan sonra devlet vatandaş devre dş brakmş, kendi yaşadğ toplumla ilgilenmesine mani olmuş, onu küstürerek nemelazmc olmasn sağlamştr. Onun için Tanzimatitan sonrasn bir bozulma devresi saymak gerekir.

8 KUR' AN MESAJI İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGiSi, Aralk'97, Say:2 Tanzimatitan önce belediye hizmetlerinin büyük çoğunluğu vakflar tarafndan yürütülmekteydi. Din hizmetleri ya vakflar tarafndan ya da bölge halkndan toplanan paralarla yürütülüyordu. Devletin srtndaki işçi ve memur yükü bugünkü ile kyas kabul etmeyecek kadar azd. Başarl olmayan memurlarn işine derhal son verilebiliyordu. Merkezden yönetim değil, yerinden yönetim esas alnmş. ve eyaletler öncelikle kendi yağlan ile kavmimaya çalşmşlard. Bugün devlet her işe girmiş, vatandaş dşladğ için her şeyi kendi kontrolüne almştr. Askeri, memuru, işçisi, lediyeleri, sağlk teşkilat, devlete bağl iktisadi kurumlar ve sairesiyle devlet, piyasann en büyük müşterisi olmuştur. Enflasyon sebebiyle artan fiyatlar, devletin işçisini ve memurunu etkilemekte ve bunlarn okullar, be ücret artş talebinde bulunmalarna sebep olmaktadr. - Devletin bütün harcamalarnn bedeli durmadan yükselmektedir. Bunun için al, nan vergiler hep yetersiz kalmakta ve yeni vergi kanunlar çkarmak hükümetlerin önemli işlerinden saylrnaktadr. Devlet daha çok vergi almak istedikçe işverenler daha az vergi vermenin yollarn bulmaktadr. Artrlan vergiler hep gelir vergileri veya katma değer vergisi olduğu için zenginlerin kesesinden çkmamakta, fiyatlara yansyarak enflasyona ve pahallğa yol açmaktadr. Enflasyon olmazsa devletin harcamalar artmayacak, devlet daha az işçi ve memur beslerse vergi indirimine gidilecek, vergi gelirden değil de maldan alnrsa vatandaş değil, zenginler vergi vermiş olacaklardr. j - Bunun nasl olduğunu anlamak için bundan önce yaynlanan Talep Enflasyonu başlkl yazunzn kaydi para ile ilgili bölümüne baklmas gerekir. J

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Türkiye 2012 yılına kadar sıcak paranın da etkisi ile düşük kur yaşadı. Düşük kur nedeniyle iç üretimden suni olarak daha ucuza gelen tüketim malını,

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Ders içeriği (11. Hafta)

Ders içeriği (11. Hafta) 11. Milli Gelir 11.1. Gayri Safi Milli Hasıla 11.2. Gayri safi Yurtiçi Hasıla 11.3. Safi Milli Hasıla 11.4. Milli Gelir 11.5. Nominal ve Reel Milli Gelir 11.6. Şahsi Gelir ve Kullanılabilir Gelir Ders

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

MEMURUN HAYATI BORÇ ÖDEMEKLE GEÇİYOR! Yazar Editör Pazartesi, 20 Ocak 2014 07:48

MEMURUN HAYATI BORÇ ÖDEMEKLE GEÇİYOR! Yazar Editör Pazartesi, 20 Ocak 2014 07:48 Pazartesi 20 Ocak 2014 07:48 Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi nin yaptığı araştırma kamu görevlilerinin meslek haya tlarını borç ödeyerek geçirdiklerini ortaya koydu Yüzde 97 si borçlu olan memurların 60

Detaylı

MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA

MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA Ürün fiyatlama kararlarında ilk adım fiyat belirleme olduğuna göre öncelikle fiyatın belirlenmesi gerekmektedir. Maliyete göre fiyatlandırma yapılırken ürünün maliyeti dikkate

Detaylı

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesinin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz ve ülkemiz sanayiinin içinde bulunduğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1. İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakkmzda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.6 Ortaklk Yaps 1.7 Yönetim Organ, Yönetici ve Personel Bilgileri 1.8

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ. Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com

MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ. Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 731 MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com Giriş Tümüyle önlenebilir olan meslek hastalklar sonucu maddi ve manevi

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Gümrük tarifesinin tek bir sektördeki kısmi denge analizi:

Detaylı

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1 TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI No:1 1 Meyve ve sebze işleme tesisinin yenilenmesi "Rustami Doston"Ltd.Şti. Yeni teçhizat alnmas, ofis, labaratuvar ve yeni tesis binas inşa edilmesi, eski tesisin yenilenmesi

Detaylı

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Pazarlamanın Ana Hizmetleri Pazarlama Karması Pazarlama Kanalları

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Şubat / 2007 20 Soruda Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Evimi bir aileye kiraya verdim ve 2006 yılında 7.200 YTL kira geliri elde ettim. Beyanname vermek zorunda mıyım?

Detaylı

FİNANSMAN MATEMATİĞİ

FİNANSMAN MATEMATİĞİ FİNANSMAN MATEMATİĞİ Serbest piyasa ekonomisinde, sermayeyi borç alan borç aldığı sermayenin kirasını (faizini) öder. Yatırımcı açısından faiz yatırdığı paranın geliridir. Başlangıçta yatırılan para ise

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011

Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011 Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011 Hükümetin, programına aldığı ve 2012 Ocak ayına kadar yasalaştırmayı düşündüğü Kıdem Tazminatı Fonu yasalaşırsa en önemli kriter fona ödenecek

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Eylül Ayı Tekstil Gündemi

Eylül Ayı Tekstil Gündemi 30.09.2016 Türk halı sektörü gelişmeye devam ediyor Türkiye pamuk tüketimi, 2017 yılında son 10 yılın en yüksek rakamına ulaşacak Endonezya tekstil endüstrisi, küresel ihracat liginde ilk 5 e girmeyi hedefliyor

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

2011 yılı öğretmen maaşları

2011 yılı öğretmen maaşları 1 / 9 TEMMUZ 2011 İTİBARİYLE MAAŞLARI GÖREVİ DERECE/KADEME Bekar veya Eşi Çalışan ve Çocuksuz MAAŞ Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuklu 2 / 9 MAAŞ 1/4 1.856 2.052 2/1 1.800 1.996 3/1 3 / 9 1.758 1.955 4/1

Detaylı

2005 Başlarında Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü

2005 Başlarında Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü 2005 Başlarnda Türkiye Ekonomisi ve Bankaclk Sektörü Prof. Dr. Sudi APAK Trakya Üniversitesi İİBF Özet Türkiye ekonomisinde yapsal değişikliklerin gözlemlendiği bir ylda bankaclk sektörü düşük enflasyon,

Detaylı

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5.Cilt, 1.Sayt (M art 2001) 29.. 35 KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ Abdulmuttalip DEMiREL, Ali Paydar AKGÜNGÖR

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

Prim Rekortmenlerine Ödül Gecesi

Prim Rekortmenlerine Ödül Gecesi Prim Rekortmenlerine Ödül Gecesi ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI HALİL ETYEMEZ: -İNSAN HAYATININ HER SAFHASINDA SOSYAL GÜVENLİK ÇOK ÖNEMLİ -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM GELİRLERİNİ 10 YILDA

Detaylı

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013 Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013 İnşaat Sektörünün Ekonomiye Katkısı GSYH Payı 5,7% İstihdam Payı 7,0% 94,3% 93,0% Diğer Sektörler İnşat Diğer Sektörler İnşat İnşaat sektörü istihdamın yaklaşık

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

Ünite 14 MİLLİ GELİR. Prof. Dr. İsmet BOZ

Ünite 14 MİLLİ GELİR. Prof. Dr. İsmet BOZ Ünite 14 MİLLİ GELİR Prof. Dr. İsmet BOZ MİLLİ GELİRİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Üretim Yönünden Hesaplama Üretim yolu ile milli gelir hesaplanırken, üretilen nihai mal ve hizmetlerin miktarları, o yılın piyasa

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

1. Devletin Piyasaya Müdahalesi ve Fiyat Kontrolleri

1. Devletin Piyasaya Müdahalesi ve Fiyat Kontrolleri DERS NOTU 03 ARZ VE TALEP UYGULAMALARI Bugünki dersin işleniş planı: 1. Devletin Piyasaya Müdahalesi ve Fiyat Kontrolleri... 1 A. Tavan Fiyat Uygulaması... 2 1. Kira Kontrolü... 3 B. Taban Fiyat Uygulaması...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er 2 (2009/64) T ar i h :09. 10. 2009 Say :10194 S r ano:2009/ 64 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 08 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Sanayi üretimi beklentilerden iyi TÜİK tarafından bugün açıklanan sanayi üretimi verileri beklentilerden iyi geldi. Ağustos ayı mevsim ve takvim etkisinden

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er(2009/32) T ar i h :12. 05. 2009 Say :4690 S r ano:2009/ 32 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml ar

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı

Tüm hakları SEGEM tarafına aittir. İzinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.

Tüm hakları SEGEM tarafına aittir. İzinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. FİNANSAL MATEMATİK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Bir banka kredi kartı gecikmelerinde yıllık %14,5 faiz oranı ile aylık faizlendirme tahakkuk etmektedir. Bu tahakkukta bankanın yıllık etkin faiz oranı (%)

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI EKONOMİ SERVİSİ YÜKSEK ENFLASYON / KAMU ÇALIŞANLARI KAYIP RAPORU

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI EKONOMİ SERVİSİ YÜKSEK ENFLASYON / KAMU ÇALIŞANLARI KAYIP RAPORU Tarih: 14.06.2015 Sayı: 2015 / 2 AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI EKONOMİ SERVİSİ YÜKSEK ENFLASYON / KAMU ÇALIŞANLARI KAYIP RAPORU Aktif Eğitimciler Sendikası (AKTİF EĞİTİM SEN) Ekonomi Servisi tarafından hazırlanan

Detaylı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu Ödemeler Bilançosunun Parçaları: Cari İşlemler Hesabı Sermaye ve Finans Hareketleri Hesabı Cari İşlemler

Detaylı

BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION

BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION ARAŞTIRMA DİZİSİ 2004/1 TÜRKİYE GENELİ VE İSTANBUL İÇİN 4 KİŞİLİK AİLENİN ASGARİ GEÇİM HARCAMASI Sendikamız 4 kişilik bir

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Kasım 2010 - Ekim 2011) Kasım 2011 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL Maliye Bakanlığı 15/1/ tarihinde yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri %,7 artarak 3.339

Detaylı

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com 225 İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com ÖZET Kentler sürekli toplumsal gelişme içersinde bulunan ve toplumun yerleşme,

Detaylı

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 30/12/2014 Karar No : 2014/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

ENFLASYON (Genel bakış)

ENFLASYON (Genel bakış) ENFLASYON (Genel bakış) Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü -KADİR ÖZKAN - SUNUM KİTLESİ: İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER ÖĞRENCİLERİ 1 ENFLASYON NEDİR? Latince bir kelime olan "enflasyon", şişkinlik ya da genişleme

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. İhracat Teşviki (İmport Subsidy) İhracat teşvikleri

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 87

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 87 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 87 i Bu sayıda; 2013 Şubat İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları; 2013 Şubat Reel Kesim Güven Endeksi Verileri, Hazine İhalelerindeki gelişmeler

Detaylı

2006 Bütçesinde; Yatırım ve Hizmetler Yine Erteleniyor

2006 Bütçesinde; Yatırım ve Hizmetler Yine Erteleniyor Bütçesinde; Yatırım ve Hizmetler Yine Erteleniyor Ahmet YETİM Hükümetlerin yıl içerisinde gerçekleştirmeyi öngördüğü harcamaları gösteren nin versiyonu yeni yılda tedavüle giriyor. Yeni yıl sinde yine

Detaylı

Asgari ücretli her 100 lirasının 30 unu vergi olarak veriyor

Asgari ücretli her 100 lirasının 30 unu vergi olarak veriyor Tarih:10.01.2010 Sayı: 2010/1 Asgari ücretli her 100 lirasının 30 unu vergi olarak veriyor Vergi ve prim yükü çalışanı canından bezdirdi. 2007 de bin 500 lira maaş alan bir çalışan her 100 liranın 50 lira

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ AĞUSTOS yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 19,1 artarak 37.985 milyon TL, Bütçe giderleri % 8,6 azalarak 32.38 milyon TL olmuştur. yılının ayında 3.145 milyon

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Gümrük tarifesinin tek bir sektördeki kısmi denge analizi:

Detaylı

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona göre yapılır. Bugün paranızı harcamayıp gelecekte harcamak

Detaylı

Maklna Yüksek Mühendisi KARABÜK

Maklna Yüksek Mühendisi KARABÜK UDK: 62 Endüstrileşme Zorunluluğu ve Mühendislik Hizmetleri Yazan : Ayçan ÇAKIBOGüLLABI Maklna Yüksek Mühendisi KARABÜK GÎBlŞ. kalknma, artan nüfusa iğ bulma ve refah geniş gruplara yayma nedenleriyle

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA 2. ÇEYREK: NİSAN-HAZİRAN yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre; Üretim yöntemiyle GSYH sabit fiyatlarla % lik artışla 30.803 milyon TL olmuştur. Sanayi sektörü

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Sayı: 2011/20 20 Haziran 2011. Basın Açıklaması

Sayı: 2011/20 20 Haziran 2011. Basın Açıklaması BASIN AÇIKLAMASI Sayı: 2011/20 20 Haziran 2011 Karşılık ve Sermaye Yeterliliği Düzenlemelerinde Yapılan Değişikliklere Đlişkin Basın Açıklaması Aşağıdaki grafikten görüleceği gibi hanehalkı toplam yükümlülüklerinin

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsü Mal ve Hizmetler C HANEHALKLARI Tüketim Harcamaları Faktör Ödemeleri B A FİRMALAR Üretim Faktörleri GSYH ÖLÇME YÖNTEMLERI Üretim Yöntemi: Firmaların

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

Gümrük Tarifeleri. Gümrük Tarifesi Esasları. Gümrük Tarifelerinin Geleneksel Amaçları

Gümrük Tarifeleri. Gümrük Tarifesi Esasları. Gümrük Tarifelerinin Geleneksel Amaçları Gümrük arifeleri Gümrük arifelerinin Geleneksel maçları Hazineye Gelir ağlamak Yoğun kullanılan ithal malları üzerine konulur. ekabetten oruma ağlamak İthal ikamesi amacıyla bir sektörün korunması amacıyla

Detaylı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7. MALİYETLER 193 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri 7.1.1. Toplam Sabit Maliyetler 7.1.2. Değişken Maliyetler 7.1.3. Toplam Maliyetler (TC) 7.1.4. Marjinal Maliyet (MC) 7.1.5.

Detaylı

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31)

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31) GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ (2017) (G.V.K. Md.103) ORAN 13.000 Türk Lirasına kadar %15 30.000 Türk Lirasının 13.000 TL'si için 1.950,00

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Kamu Gelirleri. Hazırlayan. Doç. Dr. M. Oğuz Arslan

Kamu Gelirleri. Hazırlayan. Doç. Dr. M. Oğuz Arslan Hazırlayan Doç. Dr. M. Oğuz Arslan Kamunun Zorla Elde Ettiği Gelirler Vergiler Kamu gelirleri içinde önemli yeri olan vergi gelirlerinin, toplumların ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve demografik yapısıyla

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2014 Maliye Bakanlığı 15/09/2014 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 0 M A Y I S 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket Kuruluşu

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER

2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER Sirküler Tarihi : 01.03.2015 Sirküler No : 2015/033 2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER Örnek 1 : Bay (A) nın 2014 yılı geliri tek bir işverenden alınmış ve tamamı

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Mayıs 2013

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Mayıs 2013 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Mayıs 2013 İLK ÇEYREKTE BÜYÜME ZAYIF Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen 13.05.2013 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Mart

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013 Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013 İnşaat Sektörünün Ekonomiye Katkısı GSYH Payı 5,7% İstihdam Payı 7,0% 94,3% 93,0% Diğer Sektörler İnşat Diğer Sektörler İnşat İnşaat sektörü istihdamın yaklaşık

Detaylı

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Bir ülkenin sınırları içinde belirli bir yılda üretilen nihai malların ve hizmetlerin, üretildikleri yılın piyasa fiyatları üzerinden değerine

Detaylı

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA İKİNCİ 500 DE ANADOLU NUN YILDIZI PARLADI İstanbul Sanayi Odası nın Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 listesinde Anadolu kentlerinden 320 firma yer aldı. Bir önceki yıl bu rakam 317 idi.

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

ÜRETİM VE MALİYETLER

ÜRETİM VE MALİYETLER ÜRETİM VE MALİYETLER FİRMALARIN TEMEL AMACI Mal ve hizmet üretimi firmalar tarafından gerçekleştirilir. Ekonomi teorisine göre, firmaların mal ve hizmet üretimindeki temel amacı kar maksimizasyonu (en

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ KASIM yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 6,2 artarak 39.219 milyon TL, Bütçe giderleri % 16,8 artarak 35.618 milyon TL olmuştur. yılının ayında 6.423 milyon

Detaylı