t<,txt-lxxaun-i sut-raxi BE R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "t<,txt-lxxaun-i sut-raxi BE R"

Transkript

1 t<,txt-lxxaun-i sut-raxi BE R a aa a MIJCE.B-I' ORF-I' OSMANI II. MEHMED ve rr. ee\czio nnvinrnnixr,tir yesername ve xaxilnnaurrun DT. ROBERT ANHE,GGER DT. HALIL INALCIK runr TARIH KURUMU -.afa r-

2 OxsOz Tek ntishasr, Paris Bibliothdque Nationale'de bulunan bu kanunlar mecmuasr (Ancien fonds turc, no. 39) E. Blochet tarafindan ilim Alemine tanrtrlmrq bulunuyordu. Bu kanunnameden bazr vesikalar R. Anhegger tarafindan daha once neqredilmig (Turk Tekstil Mecmuasr, c. I, sayr rrftz, Istanbul 1947, s.16 vd.) ve H. inalcrk tarafindan mali tarihe ait bir krsrm malzeme krymetlendirilme$e gahqrlmrqtrr ( Belle ten c. XV, sayr 6o (tgst), s. 6SS). O.I-. Barkan da bir yazrsrnda (Kanunndme, IslAm Ansiklopedisi, ctjz 57, 1952, s. r8g) bu kanunnamenin mahiyetine temas etmigtir. Nihayet bu kanunnimenin bu sene Prof. F. Babinger tarafindan neerolunaca- $rnrn ilin edilmesi, bu vesikalara verilen krymeti gcistermektedir. Fakat ayni eserin gerek Almanya'da gerek Tiirkiye'de yayrnlanmasl keyfiyeti, ilmi sahada tam bir iq birli$inden heni.lz ne kadar uzak oldugumuzu ortaya koymaktadrr. Bu satrrlarr yazanlar ise, r95z yrhndan once bu miihim dergiyi yayrnlamak rlzere ayrr ayrr gahqma$a baglamrqlardr. O tarihte birbirinin rnesaisinden haberdar olarak igbirli!'ine karar verdiler. Anhegger'in litin harflerine gevirdigi niisha, asrl metne gcire bir daha dikkatle giizden geeirildi ve son geklini alarak basrlmak {izere matbaaya verildi. Basrm iqi, muhtelif imiller yiiziinden, gok a$rr ytiriimiig ve tamamlanrp negredilmesi ancak gimdi mtimkiin olabilmiqtir. Notlar, Girig ve Indeks yayrnlayanlar tarafindan miiqtereken hazrrlanmtqtrr. Eseri hazrlayanlar, yayrnlanmasrnr sa$layan Ti.irk Tarih Kurumu'na teqekktirii botg bilirler. 15 A$ustos 1956 Dn. R. ANnnccnn Dn. H. Ixnlctr

3 GIRI$ I. NUSHA VE NE$RINDE GUDULEN USOL Burada yaylnladr$rmrz yazma kanunnimenin gimdiye kadar bir tek niishasr maltrm olup o da, Paris, Bibt. Nationale'de 39 no. da kayrthdrr (Bak. E. BIochet, Catalogue des mtnuscrits turcs, I, Paris, ). Eser I53 varaktan ibaret olup noksan yoktur. Yerleri desigmiq olan varaklar tataftmtzdan diizeltilmigtir. Bu kanunlar mecmuaslntn ne zaman ve kimin tarafindan telif edil' digi, eldeki istinsahrn kimin tarafindan ve ne zarnan yaprldr$r hakkrnda her hangi bir igarete rastlanmamrgtrr. En yeni vesika II' Bayezid'in ilk yrllarrnr agmadr$rndan (bk. aga$rda III. Tarihlemeler) eserin, onun ciil0sundan sonra yaprldrsrnr bildi$imiz btiytik mili isldhat devresinde tertip edilmig olmast kuwetle ihtimal dahilindedir. Istinsah tarihi de bundan pek sonra olmamahdrr' Nesihle ve tam harekeli olarak yaprlan bu istinsah, bilhassa has isimlerde ve e$ya adlarrnda, bir gok hatalar ihtiva etmektedir. Bunlarr diizeltmek bazan temamiyle imkinsrzdrr. Kanunnimedeki bazr vesikalar daha muahhar baqka kanun dergilerinde bulunmaktadrr. Topkapr Sarayr Miizesi Revan Kdqkii yazmalarr no. rg35 ve r936 da iki kanunnimede, yayrnladr$rmrz kanunnamedeki gu vesikalarrn kopyalarr mevcuttur: No. 13, t4,33, 38, 39 40, 42, 45, 52, 58. Rakam ve isim farklanndan anlaqrhyor H, bu kopyalar, daha ziyade, yayrnladr$mrz kanunnimedeki drneklere gdre sonradan yaprlmrq kanunlarrn birer istinsahrndan ibarettir. Biz bu muahhar kopyalarr rrazatl itibara aldrk ve mana balamrndan fark meydana getiren varyantlarl i$aret ettik. Bazt isimleri diizeltmek hususunda Baqbakanhk Argivi'nde Fatih devrine ait mukataa defterleri igimize yaraml$trr. Mtis - tensih okr'- radr$r ve anlamadr$r kelimeleri harekesiz brrak' maktadrr. Lsri Osmanhca metinleri bugi.inki.i alfabe ile ilmi bir gekilde yayrnlamak hususunda kargilagrlan gugli.ikler maltrrndur. Biz burada, bugiinki.i Tiirk alfabesini esas almakla beraber kapakta bir cedvelini koydu$umuz hususi bazt harfleri kabul

4 VIII GIRI$ etmek lizrmgeldigini giirdtik. Bu transkripsiyon sisteminde r Arap harf le yazrhgrn transliterasyonundan ziyade, harekelerden de faydalanarak, r5. asrr ikinci yansrnda melhuz teliffuz hususiyetlerini mtimkiin mertebe aksettirme$e gahgtrk, bununla beraber bu denemede bazr ittrradsrzhklardan kagrnmak tamamiyle mtimkiin olmamrptrr. Tam ilmi bir eski Osmanhca transkripsiyon alfabesi, ancak bu gibi denemelerden sonra kati surette takarrur edecektir kanaatindeyiz. Harekelerde ve imlida, elimizdeki metne sadrk kaldrk, fakat bizzat metinde ittrradsrzhklarla kargrlagtr$rmrz zar.r'arr muayyen bir gekli segtik (meseli adem yerine adam, hic, hic ve hig gekilleri yerine hi.g ahnmrqtrr) lu; c-g ve b-p meselesine gelince (kapan, ftaban, meolpfrfct, mealpufgr) metindeki de$igik gekiller bazan muhafaza olunmuqtur. Neqrimizdeki bu ittrradsrzhklar igin, hususile dilciler, geniq cilgtde verdi$imiz faksimilelere miiracaat etmek mecburiyetinde kalacaklardrr. Eserin dil hususiyetleri hakkrnda da igarette bulunmak ldzrmdrr. Asrl metin, giiphesiz r5. asrln ikinci yarrsrna aittir. Fakat miistensihin bazr de$iqiklikler yaptrsr anlagrlmaktadrr. Bilhassa vokalizasyon bahsinde srk srk gciriilen ittrradsrzhklar, acaba r6. asrrdan itibaren meydana gelett de$igiklikler sebebiyle mtistensihin dtiqtti$'ti kararsrzh[rn bir neticesi sayrlabilir mi? Buna dair bir iki misal verelim: sardurmat'a - sardrrmaya (v. 69 b), indtirtip - indirmeyeler (78 a), delldlltik - delldlhk (r5zb); baturmayup (rg u), sakrnup (+l alub (rggb); kesti.irecek (g u), ddrter j4z a), gavur (116 b), "), eyluk $z u); sancakr begi ( rg7 a), yasaka (tsg u); darrabtrine yerine darabtrine (zb, rob, r 7a ve bagkalarr) ; vakuf (5r b), geher (+6 b, r47b, I5o b), barakmak' (6b) ; gtimietini (tgb), ondasunr (eo b), akgasuru (zg b, Z2 a), nevbcttini (32 b), yasaguru (48 b), iize- 1 Bak. R. A n he gge r, 16. asr gairlnindm <otfi, T. D. ve E. Dergisi IV (t95o), s. rg5, ay. mtiellif, SclLtinndmc niielli{i Kemal, T. D. ve E. V (1952), s. 458; A. Tietze, XVI. asrda Turk Siirindc gemici dili,fuat K<tpri.ilii Arma$anr, Istanbul 1953, s. 5or. ra Vesikalardaya harekelenmemig olarak yahut stikidmek qeklinde (bak. v. 8a, r8b, tga, 2ra, 2rb, r r4b.) srk srk gegen ve tarafimrzdan sekidmek olarak kabul edilen siikidmek fiili eski Osmanhcada 6(dize getirmek, s<ivmek" anlamrnda mevcuttur. (Bu bilgiyi Dr. J. Benzing ve Dr. A. Tietzeye borgluyuz.) 2 Aynca bak. R. Anhegger, 16. anr Sairlerindm /aift (s. 165)z aaktf ve altz yerine aakaf ve a az v. s.

5 KANUNNAUn.T SULTANI Ix ri.inde (r3o a), l.<avmundan (rss b) lrrsrmundan ( rz7 a), filorisi.ini (r48 a). rr. KANUNNAME'NIN UeHIynrI Kdnilnndme-i Sultani ber muceb-i 'drf-i 'osmd,ni adr, bu kanun dergisinin mahiyetini krsaca ifade ctmektedir. Bunun igin 'iirf mefhumundan hareket etmek yerinde olacaktrr. Bu kanunnimenin derlendisi tarihlerde Osmanh hukukuna valof mtiverrih Tursun b"e t, geriat yanrnda rirftin li.izumunu ispat etme$e ve tarifini verme$e gahgarak diyorki:.,(siydset) mticerred tavr-i 'akl iizere nizdm-i ilem zahiriygtin, meseld. tavr-i Cengiz Adn gibi olursa, sebebine izafet ederler; siyiset-i sultinl ve yasag-i padigahl derler ki, 'rirftimidlzce ('urafdmtzca?) ana 'tirf derler". Burada orf, bu gtin bizim anladr$rmrzdan hayli farkh bir manida kullanrlmrgtrr a. Ona gcire, qeriat yanrnda cemiyet diizenini korumak izre ulirl-emrin koydu$u kanun, rirfdir 5 ve cirf, akli esasa dayanrr. 16. asra ait kanunlarda 6 ttrf, dirri hukuk haricinde Sultanrn iradesinden do$muq kanunlan ifade eder. Buna geriatge cevaz verilmiqtir. Pir Mehmed efendi (vefatr 3 Tarih-i Ebill-feth (M. Arif negri, TOEM ilaveleri), s. 13. Tursun be!', bu eserinin bagrnda oldukea uzun bir bahis teqkil eden devlet ve cemiyet felsefesine dair izithatrnda Naima'dan 6nce bu konuda yazmry en dikkate defer Osmanh tarihgisi olarak gdriinmektedir. Bu fikirlerin, Ibn HaldOn ve F A r 6 b i'nin fikirleriyle alakasrnr bulmak ve Osmanh tarihgisinin kendi muhitindeki miigahedelerinin payrnr araqtrrmak enteresan bir tetkik konusudur. Tursun bep, Diaan kdtibi, aild2et laac$r ve deftcrdar olmugtur. t <Arf (urf ),IslAmda mengeden itibaren hiik0metlerin geriat haricinde grkardrklan emirler (lex principfs) manasrnda kullantlmrqtrr (bak. Cl. Huart,kdniln, I A, ciz 57, ve R. Levy, '(Jd, Erc2c. de l'islam, t. IV, s. ro87). Ehl-i 'iirf tabiri, devlet otoritesini, icra kuwe'cini temsil edenler manasrnda kul.lanrlmrytrr. Bu gi.in anladrsrmrz manada ise, daha ziyade 'iirj-i ma'rfrj ve cddet tabiri tercih olunur. 5 Kanunun bu tefsir qekli igin keza bak. Aliltiddeale kanunu, (Barkan, Kanunlar, Istanbul, rg43, s. Ieo). o Barkan, rr'ez. eser, indeks: iirf.

6 X GIRI$ H. io3o: r6eo - 16z r) ualan konusunda vaki bir sual iizerine verdi$i bir fetvida? "bu makrilede uhil-emre miirdca'at olunur nice me'mfrr ise iiyle olur, nizdm-i memleket igin olan emr-i 'dllye ita'at vicibdir" demiqtir 8. Kdniln tibirine gelince bu, cirf prensibinin tatbiki neticesinde grkarrlan emirlere verilmig umumi addrr e. Ash Yunanca bir kelime olan ve Islim hilifetinin Suriye ve Mrsrr'da Bizans idaresine viris oldu$u zamanlarda eskiden kalmrq vergiler igin kullanrlan kanan terimi 10, sonralarr ulfij'emrin srrf kendi otoritesine dayanarak grkardr$r her ti.irli.i emirlere alem olmugtur. Osmanhlarda 'drfi ftaudniz tabirine ekseriya Ser'i ahkdm tabiri yanrnda ayn bir mefhum olarak raslamaktayv ( altkdm-i Ser'i2ye ue ftaudnin-i 'tirfi22e). Esasen qer'i ve cirfi hukuk sahalarr arasrnda miinasebetler Osmanh devletinin kurulugundan gok iince bir hal gekline ba$lanmrgtr. Htiktimdar, sultan srfatiyle tirf sahasrnda oldu$u gibi, miisliiman cemaatinin dini reisi olarak ger'i sahada da son scize sahipti. Kemal PagazAde'nin bir esir meselesine dair bir fetvasrnda rastlanan gu ifade bu ikisinin birbirini nasrl tamamlar telakki edildigine bir misaldir: "... Ser'an cdi< fugildir, ae hem men' olunmustur cdnib-i Sulldndan" rl Netice olarak, elimizdeki kanunnimeye verilmiq olan ad, onun, Osmanh cirftnce, yani pidigahlarrn srrf kendi otoritelerine dayanarak grkardrklarr kanunlardan miirekkep bir dergi oldu$una delalet eder. Kanunnimenin menge ve mahiyetini tayin etmek igin tetkiklerimrzi bir az daha ileri gtittirelim. Bu kanunnamede, benzerlerine rastladr$rmrz bir mukaddime yoktur. Fakat onun 7 Milli Tetebbtrlar Mecmuasr, I, s. 3o6. 8 $er'i ve orfi arasrnda bu sarih ayrrh$a ra$men tedahi.iller ve kargrhkh tesirlerin bir kiil olarak Islim hukukunun tekimtili.intin baghca 6mili oldu$u da unutulmamahdrr. e Cl. Huart, mezkor makale. 10 F. Lokkegaard, Islamic Taxation,, Kopenhag I95o' s. Io5 - lo8. 11 Kemal PagazAde'nin Anhegger'de bulunan tarihsiz bir fetvi mecmuasl, v. 39 a. Bagka misaller goktur. MeselA bak. Nuruosmaniye ki.it. no. 1967, v. 12r b. de gu ifade: "...yirmi yrlhk ahm dicvisr gercin istimic olunur mu? El-cevib : olunur, menc olunmadrysa cinib - ger(den." Keza bak. Macrfradt, P. H o r s t e r, /ur Anwendung des islamischen Recht im 16. Jahrundert, Stuttgart 1935, s. 33 vd.

7 KANUNNAUT-I SULTANI XT herqeyden evvel gegitli Pidiqah hi.ikiimlerinin bir araya getirilmesinden meydana geldi$ini tesbit etmekteyiz. Bu htikiim- Ier, bizim yaptr$rmrz tarihlemelere giire r5. asrr ikinci yansrna isabet etmektedir. Herhalde bu derginin II. Bayezid zamanrrtda derlenmiq oldu['u emniyetle sciylenebilir. Goze garpan en miihim nokta, bu vesikalarrn hepsinin geriat sahasr drgrnda mali konulara ait olmasr ve Pidigah hliktimleri formunu tagrmasrdrr. Umumiyetle bu gibi kanunnimelerin tertibinde gtidtilen gaye, bir taraftan kamrn yapanlara cirnekler vermek, "olub-gelmig kdnflnu" tamtmak, obtir taraftan kanunjan tatbik edenlere, hiiktim verirken kullanmalan veya emsal bulmalan iein kolayhk temin etmektir. Bu kanunnimelerin ekseriya gayn resmi derlemeler oldu$u do$ru olmakla beraber, bir merci teqkil ettikleri de muhakkaktrr. Bunu agrklamak igin hikimlerin durumunu gdz iintine almak zaruridir. Hikimin, cirfi-sultani denilen hukuk sahasrnd a ancak "astl resmi kanunlarr" yani sancak kanunnimeleri ile Pidiqah tarafindan gonderilmig ferman -kanunlan kullandr$r 12 ve htikiimierinde miinhastran onlarr esas tuttu$u do$ru de$ildir. $.t'i hukuk sahasrnda nasrl frkrh kitaplannr ve resmi olmryan fetvi mecmualarrnr kullanryorsa, cirfi - sultani hukuk sahasrnda da hususi kanun derlemelerini kullanabilir. Bunun igin daima, modern code'iar tarzrnda "tasdikli" btitiin kanunlarr igine alan resmi kanunnameler aramarrrahdrr. Bu fikir, Osmanh devietine T anzi m a t devrinde batr tesiriyle girmig olup Mecelle de onun bir mahsfrli.idtir. Qok defa kadrlara veya yasak - kullarrna verilen htiki.imlerde "olub-gelmig ltdnfrna" gcire hareket edilmesi istenmiqtir. Bizzat 'drf-i ma'rilf, yani bizim anladr$rmrz martada rtd devlet tarafindan hiiktim mesnedi ve hukuk menbar olarak kabul ve tasdik edilmigtir. Btiyle bir hukuk sisteminde modern manada, hiikiimlerine harfi harfine riiyet mecburi olan resmi kanun mecelleleri yerine, hususi kanun derlemeleri de hukuki bir fonksiyonu haizdir. Gergekten kadilann verecekleri hiikiimler, devletin musaddak kanunlan (hnkani defterlerdeki kanunnimeler) ve Padiqah emirlerine aylcn olmamalrdrr. Zaten bu "gayrr resmi" kanun dergileri daha ziyade bunu 12 Barkan, Kanunlar, Mukaddime, s. XXXIV, LVIII - LXIII.

8 xrr GlRl$ onlemek igin meydana getirilmiqlerdir. Bu mahiyette muhtelif kanunnamelerin mukaddimelerinde bu gaye aerkea bclirtilmiqtir 13. Aga$rda temas edecesimv gibi, Sultanlarrn emirleriyle tertib edilmiq kanunnameler, bu ihtiyacr daha tam bir gekilde kargrlamak iein meydana getirilmiqlerdir. Kanun derlemelerinin ve sicil kayrtlarrnrn kifiyetsiz karakteri dolayrsiyle bir aykrnhk me-vdana gelirse, alikahnrn divaslnr kat'i bir karara ba$lamak iizere Pidiqah Kaprsrna gotiirmesi miimkiindiir; bu da, mer'i kanunlann tatbikini sa$lamak iizere adli bir garanti teqkil eder. Sultanlarrn emirleriyle tertip olunmuq ayni tip kanunnamelere gelince, bunlar da ne kadar liifbyetsiz grirtintirlerse goriinsilnler, sadece Pidigaha veva idare adamlarrna imparatorluk "tegkilitr hakkrnda umumi bir fikir vermek " igin 1a de$il, kanaatrm:zca daha pratik bir maksatla meydana getirilmiglerdir. Bu pratik ihtiyacr tayin etmek gtie de$ildir : Yukarrda sciyledi- $imiz gibi, gcrek kadr mahkemelerinde, gerekse Divan'da dava ve mescleleri hal iein defterlerdeki eses sancak kanunnimeleri veya taalluk eden htiktimleri derhal araqhrrp bulmak gugltigti kargrsrnda, bir gok hallerde hiikme esas olabilecek kanun ve kaideleri bir defter halinde bir arada, el altrnda bulundurmanln faidesi dqikardrr. Keza kadrlarrn umumiyetle ancak krsa bir zaman bir yerde kaldrklarr vc o mtnilkanrn hukuki hususiyetine ancak bir dereccye kadar nufuz edebildiklerini diiqiinecek olursak, bu gibi derlemelcrin onemini daha iyi kavnyabiliriz. Kaydc de$er ki, bu toplama igiyle de hemen daima nisann, yani cirfi kanunlarr bildirmek durumunda olan gahrs meggul olmugtur. Di$er taraftan do$rudan do$ruya Divan'da kanunlan veya kanuni maddeleri ihtiva eden yaztlan hazrrlamak igin kolayca baq vurulabilir bir tirnekler dergisinin liizum ve faideside meydandadrr 15. Fakat bu ornekler, sade insd ornekleri olarak gekil bakrmrndan de$il, muayyen bir mevzuda, meseli bir imir3 Bak. Barkan, Kanunlar, Mukaddime, s. XXV not g daki misaller" tn Bu, Barkan'rn fikridir. (aynr eser, s. XXIX). r5 Barkan (aynr eser, s. XXXII) bu karakteri dolayrsiyle bu nevi derlemelere "mtingeit qeklindeki ferman dergileri" demekte ktsmen hakhdrr. Bu vasfr neticesindedir ki, bizim yayrnladr$rmrz kanunnamede de gok defa has isimler ve tarihler, hatta mutad formiiller atlanmr,sttr (bak. vesika 35' 37' 55,)'

9 KANUNNAME.I SULTANI XIII le muayyen bir mukataanrn verilmesinde, bir berit veya htiktim yazrlmasrnda "olub-gelmig [<intnu" bildirmesi, yahut emsai vermesi bakrmrndan da ehemmiyetlidir. "Rel'siilktittab kisesinde olan ma[<br1l kinrlnndme" 16 bu nevi bir kanunnime olmahdrr. Divan'da biiyle "makbfrl ve mu'teber" bir kanunnimenin mevcudiyetini gtisteren kuwetli deliller vardrr 17. Her hangi bir yeni nizam konurken Osmanh idaresinin "kanfrn-i kadlmi" takibe ne derece chemmiyet verdi$i malfimdur. Burada yayrnladrsrmrz vesikalann bir ktsmrmn r6. asra ait benzeri kanun dergilerinde kopyalarrm buluyoruz. Bunlarda yalntz za' man ve durum icabr yaprlanlardan fazla esash bir degiqiklik yaprlmamrgtrr. Meseli bizim kanunnimede 4. vesikada I oo dirhem gtimiigten 4oo akga basrldr$r yaz/rtdtr. Halbuki onun Topkapr Sarayr Revan Kdgkti kitaplarr arasrnda 1565 tarihli bir kanunnimedc buldu$umuz bir versiyonunda' Ioo dirhem gi.imi.iqten 4zo akga basrldrsr yazrhdrr. Bu da aerkga gosterir ki; burada alelide bir istinsah de$il, aynr cirne$c gdre yaprlmre kanunlar bahis mevzuudur. Muayyen bir zamanda tipik bir kanunun bagka sahalara tegmil edilmek i.izere <irnek tutuldu$unu da kaydetmeliyiz. Yayrnladrfrmrz kanunnimede giimriik 18 ve maden le kanunlarrnda buna ait igaretler mevcuttur. Muayyen bir konuya ait yasaknamelerin az gok aynl gekli haiz crlmasr ve ayru maddeleri ihtiva etmesi hakkrnda keza Fatih devrine ait misaller vardrr 20. Bcritlarda iirneklere tibiiyet tabii daha agrktrr. Keza bazt mrntrkalara mahsus kanunlarrn bagka yerlere tegmil ve tatbik olunmasr keyfiyeti (bak. no. 48 ve 56) kanun vaz't meselesi bakrmrndan dikkate de$er. Nihayet sultani kanunlarrn mtimki.in mertebe bir ki.il halinde tesbit edilerek 21, imparatorluk dahilinde mahkemelerde r8 Barkan, aynr eser' s. XXXII. 1? Bunun igin Topkapr Sa rayt Miizesio Revan k. no' 19z6, kanunnamenin mukaddimesi bilhassa dikkate de$er. 18 Bak. s. r45 b. 10 r16 b. 20 Karqrla. burada vayrnlanan 2 ve 50 no vesikalarla Fatih Mehn:ed'in Fermanlarl (H. I n a I c r k, Belleten sayr 44) s. 697, no. 2' ve s. 7oo' no B a r k an (s. LIV) btittin imparatorlu$a gamil bir tek kanunnamenin imkansrzh$rnr gi.izel belirtmigtir. Qiinki Osmanh imparatorlu$unda kanunlar biilgelere ve ziimrelere gdre Ce$i;ir.

10 XIV clri$ hiikiimlerin bir tek "mu'teber" kanunnimeye gcire verilmesindeki faydayr yukarrda igaret etmigtik. Bir gok ni.ishalan bulunan fakat tasdikli bir niishasr heniiz ele gegmemiq olan Sultan Siileyman Kanunndmesi adryle tanrnmrg kanun, griphesiz bu mahiyette idi. Bunu, H. roo5 tarihli bir adiletna.me agrk bir qekilde goyle bildirmektedir: "Ecdid-i 'izdmrmdan Sultan Stileyman LIdn... zamdn-i il5tiddrlannda kdnflnndme yaztlub beher gehirde olan kldilar mahkemesinde kinrlnndme-i hiimiyirn vaz' olunma$la.." 22. Bu strretle "mer'i ve mu'teber" kanunnamelerin yalnrz Divan'da de$il, btittin imparatorluk dahilinde tatbikatta mi.ihim bir yeri oldu$u meydana Erkar. Zaten bu giin elimizde adetleri ytizleri bulan kanunnameler, sonradan viliyet kadrlan veya kanun adamlarr tarafindan yaprlmrg iliveler bir tarafa brrakrhrsa, esas muhteva bakrmrndan nihayet bir kug tipe irca olunabilir ki, biz bunlarrn muhtelif tarihlerde niqancrlar tarafindan tertip olunmug bir kae kanunndmeden bagka bir gey olmadr$rm dtigtintiyoruz. Fakat ciyle gciriintiyor ki, burada yaynladr$rmrz kanunni- De, yukanda agrklama$a gahgtrsrmrz gibi, daha ziyade Divan'da mali mevzularda cirnek ve kaynak vazifesi gormek i.izere hazrrlanmrg bir kanunnamedir. Zira berit <irnekleri, yahut darphane, para ve krymetli madenler, ve gtimriik gibi ekseriyetle merkezden yaprlan iltizam iqlerine mtiteallik hiiktimler, birinci derecede Divan'da defterdar ve nigancrp ilgilendirir. Mecmuayr derleyenin esas maksadr, maliyeye (defterdara) ait muhtelif kanun maddeleri vermek oldusundan, bu gibi maddeleri ihtiva eden her ttirlii vesikayr kanunnime iginde toplamrgtrr. Oradaki vesikalan srnrflamak igin, derleyenin koydu$u baqhklar knfi degildft. Zira o, gosunu sadece htiktim adryle gristermektedir. Vesikalarr diplomatik hususiyetlerine gcire tasnif etmek en do$ru yol olarak gciriintirse de, bazrlannda formiiller atlanmrgtrr. En iyisi onlarr bi.ittinti ile incelemelidir. BerA tlar : Dergideki btittin vesikalar ashnda Pidiqah hiiktimleridir ve bi.iytik go$unlu$u berit adr altrnda tamdr- 22 QaSaLay Ulugay, Ma{nisa'da eskryahk, Istanbul rg44, s. $4; kargrla. B a rk an) rnez. eser, s. 362, madde 13.

11 KANUNNAvTn-I Sur,rENI XV Srmrz vesikalar formuna uygundur; yani bir imile, bir yasak -kuluna veya bir emine, vazifelerine ait kanun ve nizamlarr agrkga bildirmek ve aynl zamanda kendilerini bu mevzularda selihiyetli krlmak iizere verilmiqlerdir. Obtir taraftan bu hiikiimlerin biiyi.ik brr krsmr, sancak-be$i, subagr ve kadr gibi viliyet Amirlerine verilmig, aynr konulara ait kanun ve nizamlarrn nezaret ve uygulanmasrna dair emir-hi.ikiimler olup bizzat bu kanun ve nizamlan da krsmen ihtiva ederler. Nihayet hususi kanunlara tabi ziimrelerin kendilerine verilmiq htiki.imlere de bu kanunnime iginde rastlam aktayz 2s. Muayyen bir vazifeye tayin igin verilen beritlar 'n, ona ait vazife ve selihiyetleri ekseriya madde madde ihtiva ettiklerinden kanun ve hukuk noktasrndan mtihim vesikalardrr. Mecrnuamrzda 4 emin beritr (vesika no. I 3,25,26, z7), bir darphine sahib-i 'aydr beratr (no. r4), bir metrepolid beritr (no. 46), iki amil berdtr (no. r5, 56), iig yasak-kulu beritr (ro. 39, 40, 48\ mevcuttur. Amil, Pidiqah beritr aldrgr gibi selihiyetlerini daha tafsildtlr bir qekilde bildiren kanunnd.tne veya ltasakndme isteyebilir 25 ve bu kanunlan icabrnda zor kullanarak tatbika selihiyetli Pidiqah-kulu yasakgr tiyinini saslayabilir. Asrl bu nevi vesikalarrn, kanunlan biiti.in teferruatr ve incelikleriyle ihtiva etmesi tabii oldu$'undan dergimizde vesikalartn go['unlu$u bu tiptendir. Yasaknimeler: Bunlar bir taraftan mualyen bir i$e ait kanun ve kaideleri, iibtir taraftan bunlara verilecek cezalarr ve yasak-kuluna verilen selihiyetleri igine almaktadrr. Hemen hemen biittin yasaknimelerde bir yasak-kulunun tayin edil- 28 Bak. vesika no a Beritrn en miihim hususiyeti iigiincii gahrslarr bashyan emri ihtiva etmesidir. BerAt iizerinde bak. L. F e k e t e, Einflthrung in die osm. - tiirk. Dipl.omatik, Budapest t9z6, s. XLVI vd. r5. asra ait baqka berat ornekleri Mendhic iil-insd'da (Paris Bib. Nationale, sup. turc no. 66o) bulunmaktadrr. zr "saruban luzlasr 'imilleri yasaknime [aleb ettiler.." (vesika no. 2r, keza bak. 36,52, 59) ; "eliimde htikmtim olmadugr sebebden ne i.izere tasarruf 'edecegtimi bilmezem deyi.i, eyle olsa eline igbu htikm-i htimiyfinu vdrdim.." (no. 5r).

12 XVI cirl$ difini gcirmekte yi,,u. Mahalli imir ve hakim, yani sancak -regi, subaqr ve kadr, bu kanun ve nizamlatrn uygulanmaslna yujrrn etmekle giirevlendirilmiqlerdir. YasaknAmelerde bir nizamrn uygulanmasr iein zotlamaveya bazl qeylerden men'fikri esas griri.inmektedir 27. Baztiglerde yasak-kulunun tayini zaruri gortilmtiqtiir.amil ve emin zor kullanma yetkisine sahip de$ildir' Ier. Yasak-kulu ise, yasaknimede gosterilen bazt teghir ve tahkir cezalartm tatbika selahiyetlidir. Yasa$a tayin edilen kul eline selihiyetlerini gosteren ayrr bir Pidiqah hiikmil verilir ve bunda belli bagh selihiyetleri gosterilir 28. Fakat bazr igler do$rudan do$ruya kula havale edilmiq olup bu takdirde verilen hiikiimler imillere verilen lasaknrime veya kanunn,ime mahiyetindedir 2e' 49 no. vesikada onun "olub-gelmig \infrn i.izere" hareket etmesi emr olunmaktad.rr. Fakat 54 no. haraggr-kul kitibin beritrnda kanun ve nizamlar btitiin teferruatiyle bildirilmigtir. YasaknAmeleri konu itibariyle srmflandrrrrsak: I. Maden igletmelerine dair nizamlar (vesika no' 3,4,6, 7, B, g, lo); z. Tuz grkarrlmasr ve inhisarlna dair kanun ve nizamlar (vesika no. 2or 2r' 22r 2+); 3' Pata baslml ve tedavtiltine dair kanun ve nizamlar (vesika no. r) 2, 5, Io, I I, SB) ; +. Giimriik ve kapanlara ait kanun ve nizamlar (vesika no. 30, 3rr 32,36,43, 44,45, 56, Sg) ; 5. Sabun, hububat, mum, pirine, susam giui zaruri ihtiyag madd eleri inhisar ve iltizam arlna dair kanun ve nizamlar (vesika no. +o. 48, 26 "Kapuma geltib kul ve yasakndme {aleb ettikleri eclden" (vesika no. 5z)" 2? Bu nokta bilhassa 42,44,50 no. vesikalarda birizdir. Orta-dofu'ya miigrik Mogollarrn gelmesinden sonra gerek ijrf ve geriat arastnda ayrrlt$rn' gerekse Orta-Asya Ttirk - Mogol hukukunun tesiri daha bariz bir hal altrg,rr. Orhan Gdzi zamantnda devletin Tasak hukukuna dayandrsr hakkrncla iddia (Z.V.Togano Tf;rk tarihine giris,istanbul 1946, s. 33r)bir hakikat payr sakla r. Tasak, zamanla orf, yani sultanrn kendi otoritesine dayanarak memleket nizamr igin koydufu kanunlar manasrnt almrgtrr (bak' yukarrda Tursun be['in turifi;. Cengiz ]Ian Yasast ve Orta - dofu'da tesirleri hak' krnda, G. Vernadski, Cengiz Han Tasasz, THTM' I' s' lo7-l3z' 28 Bak. vesika no. ggr 40, 48.,e Bak. vesika no. +4,49, 5+,

13 KANUNNAvTn.I surrrni XVII 49,5o); 6. Hazineye ait bazt gelirlerin toplanmasrna dair kanun ve nizamlar (vesika no. zb, 5z). Kanunnimelere gelince, bunlar da yine imillerin iste!'i tizerine bir ige ait kanun ve nizamlarr bildirmek ve bunlarrn uygulanmaslnl sa$lamak iizere verilmigtir. Oyle gririini.iyor ki, bunlarrn yasaknimelerden farkr, yasak-kulu tayin edilmemesidir s. Kanunnimede, kanun ve nizamlann uygulanmasr iein umumiyetle sancak-be[,i, subaer ve kadrrun yardrm etmesi emr olunmaktadrr. Bedeni cezalar gerektiren bazr hallerde, dosrudan do$ruya Pidigah Kaprsrna baqvurulmasr istenmektedir 31. Bu vesikalarda agrkga gortilmektedir ki, muayyen bir konuya ait nizamlarrn tesbiti ve uygulanmaslnln emri, bir Pidigah hiikmii geklinde ve kanunnime adr altrnda formiillendirilmektedir. Bu gibi htiktim-kanunnimelerin bagka orijinal iirneklerini resmi defterlerde bulmaktaytzs2. Bazr htiktimler ise sadece, ewelce grkarrlmrg kanunlann gereken lasrmlannl agrklamak ve teyid etmek tizere verilmigtir 33. Bu nevi htikiim -kanunnimelerin, sonradan, Sultan Siileyman kanunnimesi gibi Sultani kanunndmelerin baglrca kaynaklanndan biri olduf'usa tamamiyle dofrudur. Tevti'ler: Bu kanunnimelerde, bir gok hallerde kadrya mtiracaat olunmast emr edilmigtir. Zfta kadr htikmi.i olmadan kimsenin ceza tertip ve infaz edememesi Osmanh idaresinin temel prensiplerinden biridir 35. Cezalann infazr ve kararlann yerine getirilmesi ise, sancak- be$i ve subagrlann selihiyeti dahilindedir. Bu sebeple kanunun uygulanmaslna fiilen yardrmcr olan kadrlara, sancak-be$leri ve subagrlanna yine htiktim geklinde yasaknime ve kanunnimeler bitdirilirdi. 16, 17, r8, 59 no. vesikalar bu mahiyette teuhi' (ferman)lardrr ve diplomatik hususiyetleri yukarrda g<irdtiklerimizden farkhdrr. 36. Mi- 80 Yalnrz 53 no. gi.imriik kanunnamesinde bir kul vardr. n Bak. vesika no. 38. ss H. I nalcrk, Belleten,, sayr 44,s. 7oo, vesika ro. 88 Meseli vesika no. 50. sa Barkan, Kanunndme, I A, ctrz 57, s. r8g. s5 Bak. H. lnalcrk, Mahkeme,I A, cidrz 70. sc Bagka orijinal teakt' }rnekleri igin bak. Inalcrk, Belleten, {1, vesika no. r, 5, B, 9, ro, 14.

14 XVIII GIRI$ riye zaptolunmug bazr geltik topraklarr haklcnda Be$-pazanka' aynl mahiyette bir dorrru gttrra.rit*iq Uir trtittim (to' sil, fermarrllup kadrya hususi bir durum hakkrnda en son kanun ve hiiktimleri bildirmekte ve hiikmti ona giire vermesi emr olunmaktadrr. Biliyoruz H, r47b tarihine do$ru Anadolu'da geltik ekilen bi.ittin arazinin *iiiy. ahnmasr emr edilmi$ 3t ve II' Bayezid, zamanrnda bu htiki.im tadil edilmiqtir' lqte yukarrdaki htiimtin, zuhur eden pek gok dava igin misal bild edece$ini takdir eden derleyici, Jrr.t tanunnimesine almakta ihtimam gdstermigtir. III. KANUNNAME'DEKI HUKUMLERIN TARIHLERININ TAYINI Yayrnladr$rmrz bu kanunnxmedeki htiktimlerden ancak ro, 19, 53, 55,';6, 59 no' vesikalarrn tam tarihleri muhafaza o- Iunmugtur. Biz ;$;gtd. muhtevalarrm nazart itibara alarak ta' rihsiz hiikiimlerin iarihlerini tayin etme$e gahgaca$rz' Baqtaki numaralar, baslcda koydu$umuz aynr numaralardrr' r. r47b den tince olmalr'buvesikada yalnrz lrelsi flori altrn baslmrndan bahs olunmaktadtr. o halde Fatih,in ilk sultand altrnr bastrrdr$r tarihten, Ymi H' BB3 (+ Nisan I47B de baglar) iinceye ait olmasr gerekir' z. Beli degir. H. BBz tarihli bagka bir giimiiq yasagr hi.ikmi.inde (H. Iialcrk, Belleten, 44, s'697, tt9:ilu e)' buvesikada oldu$u gibi, -fizla kuyumculara en eoo dirheme kadar giimtig verilmej ve yakalanan eski akga igin dirlemine iki akea ijdenmesi emredilmigtir. Fakat bu mrktarlaln ne zaman de$igti[ini tayin edemedik' 3. Belli desil. 4. B elli d e$il. Belli de$il. Bak. no' 2' 5. s? H. I n al c r k, Belleten, 44, s' 697 'vesika no' I '

15 KANUNNAME.I SULTANI XIX 6. r45g sonlarr veya t4go bagr. Bu mukataa beratr iginde ihalenin 25.r.t 46o dan baqhyaca$r yazrlmrgtrr. Htikmtin tarihi bundan az once olmahdrr. Novobrdo (Novaberda) nrn fethi r4ss Hazirantndadrr. 7. Belli degil. B. Belli degil. Bak. no. 2. orada oldusu gibi kuyumculara zoo dirheme kadar grimiig verilmesi ve eski akga igin dirhemine iki akga cidenmesi yazrlmrgtrr. 9. Belli degil. Bak. vesika no. 2. ro. Belli de$il. Tarih yerinde yarruz 'osemine ve sem 5,nemi e" kelimeleri yazrlmrq olup onlar hanesi yazrlmamrgtrr. Alt notta koydu$umuz tarih, bunun.,semdnln ve semdnemie" geklinde okunmasrna gciredir. r r. Be lli de$il. Bursa ger'iye sicillerindeki vesikalara gcire, Fatih ve II. Bayezid devirlerinde bir dirhemlik ve tigte bir dirhemlik balar paralar (mangrr) basrlmrgtrr. Birincisinden sekiz tanesi, ikincisinden yirmi dcirt tanesi bir akga lcymetinde idi. Bu vesikada aym nisbetler gciri.ilmektedir. Ivlangrnn resmi krymeti bu gekilde tesbit edilmig olmakla beraber, serbest piyasada krymetinin daha aga$r oldu$unu spandugino sriy- Iemektedft (Petit Traictd de l'origine des Turqz, ch. schefer negri, Paris 1896, s. 56). Fakat o yazdr$r tarihte durumun farkh oldu$u intibarru vermektedir (eserini r5ro larda yazmr$trr). Bu vesikamn Fatih devrine aidiyetini zannettiren bir nokta, eski para yasa$rnrn onun zamarunda srk srk tatbik olunmasrdrr. rz. Belli degil. rg. Fatih devri. Serez'de roo dirhem gtimtigten 33o akga basrldr$rm kayd ettigine gcire (r akga 4.8 krrat) Fatih devri bahis konunsu olabilir (bk. Halil Edh en', Meskfrkat-i osmanijte I, Istanbul 1334, s. r2 -r34, karprla. H. I nalcrk, Trirkilte' nin iktisadi uaziletf, Belleren 6o, s. 678). II. Bayezid'in Serez'd.e basrlmrg paralan, kataloga gcire (H. E d h e m, s. 163) daima 4 krrattan aga$rdrr. 14. Fatih devri. Yiiz dirhem gtmi.igren 4oo akga basrl-

16 xx GIRI$ dr$r yazrhdrr. Bu da Fatih devri nisbetidir. No. r 3 deki kaynak- Iara bakrnrz. 15.Fatihdevri.KesilenakgaSultanMehmedadrna. drr. Aynt zamanda loo dirhemden 33o akga kesildi$ine gorc bir akia 4.8 krrat veznindedir. Bak. yukarrda no. r 3. l6.fatih'insonyahutbayezid,inilkzamanlarr. zira r5. vesikada oldu$u gibi ytiz dirhem gi.imtiqe ticari fiyatrna kargrsi olarak zb5 akiu -verilmigtir (H. Inalcrk, mez- mak' s. 6zg). r7. Belli de$il. rb. Belli de$it' Ig. 20 Ekim 146l ' Mukataanln l5 Muharrem 866 da veritdi$i vesikada Yazrhdrr' zo. Belli de$ii' 2r. BeIli de$ii' zz. Fatih'in son veya ll' B ayezid)in ilk zaman- Iarr. sinan Paqa',nrn Edremit ve havalisine dair arizasrndan bahs olunmaktadrr. Fatih vefat etti$i zamar1 Sinan Paga, Anadolu beylerbeyisi idi (bk' Kemal P a azade' Teu'drih-i At-; Osman,Fatih i.ti,tiptturresindeki niishanrn faksimile baskrsr, $' Turan tarafirrdun indeks ite T' T' K' yayrnlarr' seri r' no' 5 S.6zg).SinanPaqa,Il.Bayezid,inilkzamanlarrndadaaynr mevkide kaldr. II. B,ayezid, iebaayr srkacak tedbirlerden kagrndr$r igin bu sert yasaknamenin de Fitih devrine ait olmasr daha,ij"i" muhtemel gtirilnmektedir' 2g. Belli degil' 24. Belli degil' 25. XV. aslr sonlart' Vesikada l2oo dirhem tuzun birakgaetti$iyazrlmrgt"'.t5o4tarihinedo$ruakkerman'da I kil'e t,r,,ooukge idi (r kile"yerine qiirl 20 veya 3o okkadrr)' r5o2 de Edirn.d., okka Eflaituzu bir akga idi (Tarih vesikalarr Dergisi, sayl 9, s'r75j' Tuz fiyatlarr haklcnda mufassal Iisteler tertibinden sonra bu'vesikanrn tarihi daha kati bir qekilde tayin olunabilecektir'

17 KANUNNAIaB.I surrexl XXT 26. t477 den cince. Bir mukataa defterinde (Baqvekilet Argivi, Maliye defteri, no. lz}il H. BBz Rebiiilihirinde Kemal, Bursa'da kumag ve hassa harc emini olarak gcirtilmektedir. Bu vesika ise onun hassa harc eminetine tavinine aittir. 27. Belli degil. zb. Belli degil. 29. Belli degil. 30. Fatih devri. II. Bayezid devrinde Frenkler igin gtimriik resmi hig bir zaman yiizde tige inmedi. 3r. Belli degil. 92. Belli degil. 33. r475 veya r476 baglarr. Zira mukataa 14 ocak 1476 dan itibaren baglamaktadrr. 94. Fatih devri sonlarr veya II. Bayezid saltanattnrn baglarr. Bu vesikada adr gegen Amit oglu Mentege, r47b yrhna dogru Istanbul gi.imri.igiinti iltizama almrgtr (Bagvekalet Arqivi, Maliye def. 7gB7 no. lu mukataa defteri). 35. Fatih'in son zamanlarr. r47g da gtimrtik resmi haraegiizar ve mi.ishimanlardan ytizde dort, haraggrizar olmayanlardan (batrh ticirler) ytizde beq idi (bak. no. 53 vesika). Fakat 146r de nisbetler bagka idi (bak. no. 55 vesika). II. Bayezid tahta grkrnca mtisliimanlar iein giimri.ik yi.izde ikiye indirilmiqtir. 36. Fatih devri, bak. no Fatih devri sonlarr. go+ tarihli Istanbul hislar kanununda (bak. Barkan, Kanunlar, I, fstanbul r943, s. 86 vd.) aqikir surette bu kanuna "kadimden" kaydiyle atrflar yaprlmrptrr. Ilave etmek ldzrmdrr ki, Barkan'a gcire (s. sb) go+ tarihli defterin mehazr BB4 tarihli bir defterdir. 38. Fatih devri sonlarr, bak. no g Belli degil. +o. Belli degil. 4r. Belki r477 tarihine dogru Mart tarihli

18 XXII GIRI$ 53 no. lu vesikada yeni konulan bir dellilhk kanunundarr bahs edilmektedir. Onun bu kanun olmasr muhtemeldir. 42. Belli defil. 4g.Belli de$il. 44. Belli de$il. 45. Fatih devri, bak. vesika Belli de$il. 47.Belli de$il. 48. Belli de$il. 49.Belli de$il. 50. Fatih devri sonlarr. Aynr mahiyette bir sabun yasa['r emri, z4 Cemdziyelewet 884 tarihini tagr (bak. H. Inalcrk, Belleten, sa1ql^ M, s. 7oo, vesika no. 9). 5I. Belli de$il. 52. r+67 A$ustos - r47o A$ustos arasrnda olmah. Vesikada, r Muharrem 872 (z Afustos ry67) den itibaren tig yrl igin verilmig bir mukataa dolayrsiyle istenen bir yasaknime bahis mevzuudur. 5g. 28 Ocak - 6 $ubat r+76 arasrnda (?). Fakat ayru mukataamn 23 Cemiziyelihir 88r de (ts Ekim 1476) aynr gatuslara mukataaya verilmie oldusu hakhnda resmi bir mukataa defterinde (Argiv Maliye def. no. 7987) bir kayrt vardrr S Vesika iginde haragerrun, H. B8o haracrrun tahsiline giinderildi$i yazrlmrgtrr. 55. r 462 Haziran Bu vesika sonunda goriilen "Recep sitte ve seminln ve seminemie" tarihi, bagrnda yazrldr$r Sbi,.'sitte ve sittln ve seminemie" olsa gerektir. Kargrla vesika no c.. I. 148 r. 57. II. Bayezid'in ilk zamanlarr. II. Mehmed zamantnda Anadolu'da bir takrm vakrf ve miilk arazisinin, o atada geltik topraklanmn miriye ahndr$'r malirmdur (bak' H' I n a I c t k, Belleten, sa.r. 44, s. 697, vesika I ve l4). II. Bayezid tahta grkar grkmaz ilk igi bu islihatrn sebep oldu$u haksrzhklarr gidermek oldu (bak. Tursun b.e, Tdrih-i Ebill'Jcth,

19 KANUNNAME.I SULTANI XXTTI s. ez). Bu vesikada bahis konusu olan "re'-aydya 'um[m 'indyet" bu harekete bir telmih olsa gerektir. 58. r4br - l48b yrllarr arasrnda olmah. Bu vesika Fatih devrindeki altrn nizamlanndaki aksaklklan gidermek iein ahnan tedbirleri gdstermektedir ve herhalde II. Bayezid devrine aittir. Fakat altrn rayicinde ayru nisbetleri esas tuttu$una gdre, iki kanun ara$nda bi.iyiik zaman farla olmamahdlr. Frengt alun (Venedik dukasr) r47g da 45.5, r4bb de ise 49 akgadrr (Bak. H. I n a Ic r k, rs. asff Tarkfue lktisadt ue lgtimai Tarihi Kaynaklare, Iktisat Fak. Mec. c. 15, sayl I'4, s. r3.) VI. r 4Bz. Umumi olarak nazan itibara ahntrsa, Kanunnime'yi der- Ieyen, II. Bayezid devrine ait olan 57, SB, ve 59 no. vesikalan sona koymugtur (bu yiizden madenlere ait oldu$undan r'r7 no. vesikalar arasrnda bulunmasr tabii olan 58 no. vesika sona gitmigtir). r-56 no. vesikalar hepsi btiyi.ik bir ihtimalle Fatih devrine aittir.

20 F-Jt fjl i'f-4 ('b) ' t. ALTUN YESEET HUTVTI STJNNTIDUR Nigdn-i htimeytn ve mis6l-i meyms'n i*-,'r- Jl dll"i'b'l htikmi oldur ki : Istanbul'da ve Edrene'de2 olan firengi filori 3 iarabfranesin d.utan akgacr emin yasaknime {aleb etdiigi eclden dirende-i misit-i $erif kulum...a eline hiikm-i (za) cihdn-mu{i'r v rdi.im; Ve buyurdum ki, Edrene'niif, ve Siroz'ufi'5 altuncrlarr ve sarrdflan ve luyumcrlarr ve $ayrr lehri.ifi dabt fuyumcrlan ve altuncrlarr ve sarrdflarr ne mikdar altun alurlarsa ve isterlerse darablrineciye getiireler gayn yerlerde satmayalar; Eger firengi filori arr altun olursa yg;z misfdl altundan ytiz yitirmi doluz filori kesdtirtib yuz yigirmi beg filorisini rssrna vertil dort filorisini (z b) darabtrane resmin ala; nart-r bunufl i.izerine ola, ammd getiirdi.ikleri altun kem olub filoriye yaramazsa balissaya6 koyub bigiireler, td kim filoriye yatar ola ve altunr darabbaneciye vereler; Fi'l-ciimle Edrene'ntifr ve gayrr yerleri.ifi altuncrlarr mezk[r 'amilden gayn kimesneye altunr satmayalar; bu dabr ei- 1 rb - 2a varakrn trpkr-basrmrigin bak. fotono. r.-orada gdri.ilece$i gibi Besmele birinci vesikanrn ba'hsrndan sonra konmugtur. 2 Edrene: Edirne. s Firengi filori, bu devirde osmanir iilkelerinde en 90k kullanrlan venedik altrn parasr olup Fatih Sultan Mehmed'in H.883 de bastrrdrsr Sultani altrn ile aynr krym.tt" idi. Vesikalard a Efrenci filori veya sikke adiyle de anrlrr. Bursa geriye sicillerindeki sarih kayrtlara gore bu devirde kullamlan Mrsrrrn Eqrefi altrm 4z.5 akga, Firengi'*r" Sr.ltutti 45.5 akga idi (Bak. H. Inal' crk, Tiirkiye'nin iitiladi' aazuai, Belleten, sayr 6o(195I)' s' 68r' not zr7)' a Metinde isim zikredilmemigtir. 5 Siroz : Serez. 6 Saldssa, Arapca tasfiye etmek manaslna gelen,'e kelimesinden olmahdrr.

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Sakile Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 A UMUMÎ MÜLÂHAZALAR 1 B - İŞLETME FAALİYETLERİNDE TEDARİK SAFHASI 2 I Uumumî mülâhazalar 2 II Tedarik faaliyetlerinin

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65 1 İÇİNDEKİLER Sayfa I. KIYMETLİ EVRAK... 3-27 1 Hak ve senet...... 3 2 a) Alacak senetlerinde /... 4 3 b) Emtia senetlerinde... 6 4 c) Ortaklıkla ilgili senetlerde

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI :

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : İçindekiler B Î R İ N C İ K İ T A P GENEL PRENSİPLER Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : 1. Hukuk ne demektir? Sah. 1 2. Hukuk bir ilim midir?» 1 3. Hukuk nizamı ve hukuk mekanizması» 3 4. Beşerî cemiyetler»

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP A. YÜZDE HESAPLARI 3

GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP A. YÜZDE HESAPLARI 3 İ Ç İ N D E K İ L E R - Sahife GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP S A. YÜZDE HESAPLARI 3 I. Adi yüzde hesabı 3 1.f Yüzde tutarının hesaplanması 4 2.) Yüzde nisbetinin hesaplanması 6 3.) Esas tutarın

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri İstanbul un fethinden sonra Osm. İmp nun çeşitli kurumları üzerinde Bizans ın etkileri olduğu kabul edilmektedir. Rambaud, Osm. Dev.

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI:

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI: PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR * TİCARET SİCİL HARÇLARI: Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) 1. Ticari işletmenin

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

щlk OSMANLILAR VE BATI ANADOLU BEYLщKLER DэNYASI Feridun M. Emecen OsmanlЩ Tarihi Dizisi 78 Emine EroПlu Adem KoГal Zeynep BerktaЧ Ravza KЩzЩltuП

щlk OSMANLILAR VE BATI ANADOLU BEYLщKLER DэNYASI Feridun M. Emecen OsmanlЩ Tarihi Dizisi 78 Emine EroПlu Adem KoГal Zeynep BerktaЧ Ravza KЩzЩltuП щlk OSMANLILAR VE BATI ANADOLU BEYLщKLER DэNYASI Feridun M. Emecen TщMAч YAYINLARI 2890 OsmanlЩ Tarihi Dizisi 78 GENEL YAYIN YжNETMENщ Emine EroПlu PROJE EDщTжRэ Adem KoГal EDщTжR Zeynep BerktaЧ KAPAK

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

VERGÝ USUL KANUNU Cumartesi, 07 Mart 2009

VERGÝ USUL KANUNU Cumartesi, 07 Mart 2009 VERGÝ USUL KANUNU Cumartesi, 07 Mart 2009 Taþpýnar Muhasebe Kanun Adý:VERGÝ USUL KANUNUKanun No:213Kabul Tarihi:4/1/1961Resmi Gazete Sayýsý:10703Resmi Gazete Tarihi:10/1/1961 Kanunun Þümulü Madde 1- Bu

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

EDIRNE'NIN FETHI. (rg6r) : "Sultan Otman Kral Vukasin'i ae Despot Ugjcsa'1n Makedonya'da Mertg bo2unda tildiirdu ae Edirne'yi aldt".

EDIRNE'NIN FETHI. (rg6r) : Sultan Otman Kral Vukasin'i ae Despot Ugjcsa'1n Makedonya'da Mertg bo2unda tildiirdu ae Edirne'yi aldt. EDIRNE'NIN FETHI (rg6r) Her,ir, INALCIK Edirne'nin ne zaman ve nasrl fethedildi!'i meselesi, son defa Bulgar tariheisi A. Burmov ve I. H. Uzungargrh tarafindan tartrgma konusu yaprlmrgtrr. Burmov'a gcirel,

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES. BRNC BÖLÜM Yoklama leri. KISIM I Yoklamanın Çeitleri

TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES. BRNC BÖLÜM Yoklama leri. KISIM I Yoklamanın Çeitleri Kanun No:4/800 Neri Tarihi:9/6/1953 TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES BRNC BÖLÜM Yoklama leri KISIM I Yoklamanın Çeitleri Madde 1- Emekli, adi malul, vazife malullüü, dul ve yetim aylıı ve

Detaylı

Biiliimii )Erenci No Adr Soyadr Intibak YaprldrEr SrnrflYarryil. FAKULTE YONNTiVT KURULU KARAR ONNTCi. TOPLANTI TARiHi : TOPLANTI NO : 35

Biiliimii )Erenci No Adr Soyadr Intibak YaprldrEr SrnrflYarryil. FAKULTE YONNTiVT KURULU KARAR ONNTCi. TOPLANTI TARiHi : TOPLANTI NO : 35 GAZi Univrnsirrsi Edebiyat X'akiiltesi Dekanl{t FAKULTE YONNTiVT KURULU KARAR ONNTCi TOPLANTI TARiHi TOPLANTI NO : 35 KARAR NO z 07 2014 DGS sonucunda Faktiltemiz bdltimlerine kesin kayrt yaptrran Olrencilerin

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

U M U M Î F İ H R İ S T

U M U M Î F İ H R İ S T UMUMÎ FİHRİST I CEZALARIN İNFAZINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR Ceza 5 Asli ceza, feri ceza, mütemmim ceza 5 Cezaların nev'i ve şiddeti 5 Müddetlerin hesabı (j Mevkuiiyetin ceza mahkûmiyetinden mahsubu (i

Detaylı

Konu. HAcETTEPE U ru ivensiresi sir-iftrsrl ARA$Tt RMA pno,l r unl roono i rursvon BiRiM i. Sayr :

Konu. HAcETTEPE U ru ivensiresi sir-iftrsrl ARA$Tt RMA pno,l r unl roono i rursvon BiRiM i. Sayr : HAcETTEPE U ru ivensiresi sir-iftrsrl ARA$Tt RMA pno,l r unl roono i rursvon BiRiM i 06800 Beytepe-Ankara Telefon : (0312)297 61 33 (0312)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Proje lglem Telefon :( 03121297

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ TEKNİSYENLERİ LİSANS VE SERTİFİKAYÖNETMELİĞİ (SHD: T-43)

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ TEKNİSYENLERİ LİSANS VE SERTİFİKAYÖNETMELİĞİ (SHD: T-43) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ TEKNİSYENLERİ LİSANS VE SERTİFİKAYÖNETMELİĞİ (SHD: T-43) (Bu metin 10 Ocak 1972 tarih ve 14068 sayılı Resmi Gazete'de neşrolunmuştur.) GENEL HÜKÜMLER Madde

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

r.q.trr-ir oennvrnsi PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da

r.q.trr-ir oennvrnsi PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Temmuz 20i0 tarihinde Yalova'da CIEPO 6. ARADONEM SEMPOZ\'UMU I4-T7 NISAN 2011 U$AK PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix r.q.trr-ir oennvrnsi A. Teyfur ERDOGDU. Girig prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da yaprlan

Detaylı

FEDERAL MAHKEME KARARLARİ ARAMA CETVELİ. Plan ÖNSÖZ

FEDERAL MAHKEME KARARLARİ ARAMA CETVELİ. Plan ÖNSÖZ Önsöz. FEDERAL MAHKEME KARARLARİ ARAMA CETVELİ Plan Hazırlayan : Prof. Dr. Necip BİLGE I Medenî kanun maddelerine göre arama cetveli. II Tatbikat kanunu maddelerine göre arama cetveli. III Borçlar kanunu

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

İçİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ : : '.: v.tt' l.,_a' i

İçİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ : : '.: v.tt' l.,_a' i r., j,. İçİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ : : '.: v.tt' l.,_a' i ÖNSÖZ : ~ ; : : : :: VII İÇİND EKİ.LER' : :..': :.' : : ; ; ; :..; IX KİsALTMALAR : ;~::..:..:.; :; : ::.; < XV KAYNAKÇA 1; '.. :... : :.'

Detaylı

TARIHEILIGIMIZ UZERINE

TARIHEILIGIMIZ UZERINE SOYLESI INALCIK'LA TARIHEILIGIMIZ UZERINE d tl-l F o =TU o ingiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Uluslararasr Biyografi Merkezi (IBC), unlii Osmanh tarihgisi Prof. Dr. Halil inalcrk'r 20. y:o:zyrltn

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 İÇİNDEKİLER Bibliyografya Kısaltmalar XVII XXIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 1 Ortaçağdaki Durum 5 A Ekonomik Yapı 5 B Loncalar

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 İçindekiler Önsöz. İndeks Sahif e: III XI İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 1) İktisadî düşünce tarihine düşen vazife 1 2) İktisadî ilimler zümresinin muhtelif disiplinleri arasında bir mukayese 3

Detaylı

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur.

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur. r t-i ffi#ffi lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 F YAYINTARI Hanrmeli Sk. No: 19120 Srhhrye-06430 ANKARA Tel: 231 68 58-231 08 72 c Faks: 231 68 58 E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. Bu eserin

Detaylı

istahi TETI(IMNNI HNSTITIJSIJ

istahi TETI(IMNNI HNSTITIJSIJ tr ISTANBUL UNfiIERSITESI NPPE1YAT IIAI{IILTESI YA]ruNLARI PUBLICATIONS OF THE FACULTY OF LETTERS' ISTANBUL UNIVERSITY 4st+ I istahi TETI(IMNNI HNSTITIJSIJ BHRGISfi ( REVIEW OF THE INSTITUTE OF ISLAMTC

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB İ Ç İ N D E K İ L E R Lügatler 5 Ön söz, 7 BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime Feraiz lstıhları.... - 9 Velânın mânası, kısımları, hukukî mahiyyeti 11-13 Hesap Istıhlaları 15 BİRİNCİ BAB İrsin Rüknü 17 Terike

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

i$ninrigi PRo r or<or,t t yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU BA$BAKANLIK cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA DiYANET i$leri BASKANr,rcr

i$ninrigi PRo r or<or,t t yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU BA$BAKANLIK cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA DiYANET i$leri BASKANr,rcr BA$BAKANLIK DiYANET i$leri BASKANr,rcr n ciri M ldiizme rlnnt GBNEL tutiounructi ir-,n T.C. cenqlir vn spor BAKANT-,rcr yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA KUR'AN

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

HiCRI 835 TARiHLi SORET-I DEFTER-I SAI\CAK.I. ARVAI\iO. unnvl sln cini$ ILE NE9REDEN. HAT,iI, ixalc IK

HiCRI 835 TARiHLi SORET-I DEFTER-I SAI\CAK.I. ARVAI\iO. unnvl sln cini$ ILE NE9REDEN. HAT,iI, ixalc IK HiCRI 835 TARiHLi SORET-I DEFTER-I SAI\CAK.I ARVAI\iO unnvl sln cini$ ILE NE9REDEN HAT,iI, ixalc IK I q I N D E K I L E R O\SOZ ctrl$ Deft;;;; mengei ve tavsifi, xr ; Defterin yazrlrs tarihi ve muharriri,

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

Inafqk. Halil. olarak qcihret kazanmrqlardtr. $iiphesiz, iilkemizde. sabrr ve sebatla devam edenler, Osmanlt di.inyasrnrn

Inafqk. Halil. olarak qcihret kazanmrqlardtr. $iiphesiz, iilkemizde. sabrr ve sebatla devam edenler, Osmanlt di.inyasrnrn Tarih Ogretiminde Tek Kiqilik Akademi: Halil Inafqk Bundan krsa bir stire 6nce Prof. Dr. Ozer Ergeng, Dogu Bafi dergisinin Akademidekiler Ozel Saytxndal Prof. Dr. Halil inalcrk'r tanrtan makalesinin baqh[rnda

Detaylı

C. Seksiyonu. BA$KAN : ihsan Sungu SEKRETERLER: Dr. Halil inalcrk, Saadet Kamer. [Tebli['jgel memietir]

C. Seksiyonu. BA$KAN : ihsan Sungu SEKRETERLER: Dr. Halil inalcrk, Saadet Kamer. [Tebli['jgel memietir] C. Seksiyonu Agrlma saati r l0 BA$KAN : ihsan Sungu SEKRETERLER: Dr. Halil inalcrk, Saadet Kamer Dr. CEMAL TUK N (Ti;rk aersitesi Edebigat Fakiiltesi Tarih resml hafta tatili: [Tebli['jgel memietir] Tarih

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

ADI SOYADI : NO: SINIF : 9 ADI SOYADI : NO: SINIF : 9

ADI SOYADI : NO: SINIF : 9 ADI SOYADI : NO: SINIF : 9 FİZİK ÖDEV TESTİ - DÖNEM - ÖDEV - KUVVET-II FİZİK ÖDEV TESTİ - DÖNEM - ÖDEV - KUVVET-II 1 2 FİZİK ÖDEV TESTİ - DÖNEM - ÖDEV - KUVVET-II FİZİK ÖDEV TESTİ - DÖNEM - ÖDEV - KUVVET-II 3 4 FİZİK ÖDEV TESTİ

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Tarih: VUK-79 / Damga Vergisi Beyannameleri. mesi gereken Ba ve Bs bildirim. 2. Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin

Tarih: VUK-79 / Damga Vergisi Beyannameleri. mesi gereken Ba ve Bs bildirim. 2. Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin dare Kararlar / 79 Tarih: 14.09.2015 VUK-79 / 2015-9 Konusu: sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyanna- kadar elektronik ortamda maddesindeki na kadar verilmesi gereken

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

buiunduzu ' markasrmn TPE nezdinde renkli olarak

buiunduzu ' markasrmn TPE nezdinde renkli olarak ,1,':,-... 1.rr rr^d/atrfa\/ I II.I\\JI I ft I ^\mi_i\-,ri.ttr.rlrrr. ul\ltllul\!,r ra u r\!..j \ - r-lr{ires i KARAR 200s19999 SAYISI DAVACI DAVALI YARGITAY KARARI :lstanbul 2.Fikri ve Snai Haklar l{ukuk

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2013-31.12.2013) 10.700 TL ye kadar % 15 26.000 TL nin 10.700 TL si için 1.605 TL fazlasına % 20 94.000 TL nin 26.000

Detaylı

İÇİNDEKİLER -I- GAYRlMENKULE ILIŞKIN MUHTELİF KAVRAMLAR. -ıı- IRTIFAKı

İÇİNDEKİLER -I- GAYRlMENKULE ILIŞKIN MUHTELİF KAVRAMLAR. -ıı- IRTIFAKı İÇİNDEKİLER GAYRlMENKULE ILIŞKIN MUHTELİF KAVRAMLAR KAT IRTIFAKı -I- -ıı- 1. KAT İRTİFAKININ HUKUKİ MAHİYETİ 29 2. KAT İRTİFAKININ KURULMASI 29 3. KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARI 30 4. KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

i,ff;:"":t:,,,", 20 00; Diler Sabit Krymetler

i,ff;::t:,,,, 20 00; Diler Sabit Krymetler rtinrivn odalar ve BoRSALAR BTRLIGI KAPASITE RAPORU - oe YE eo'^ r"de? "- &*!,?.H;'j1 '.?os$.'' israngul. TiCARET ODASI Gegerlilik Siiresi Sonu 02.05.2015 RaporTarihi :27.04.2012 Rapor No :11147 FiTma

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU Dr. Ergini NOMER istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Husust Hukuku Profesörü DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU GENEL PRENSİPLER - UYGULAMA - USUL HUKUKU MİLLETLERARASI FAKÜLTELER MATBAASI İSTANBUL 1984

Detaylı

ISTANBUL. ÜNivERSİTESI. O'RMAN FAKÜLTESi. DE<RGıs.İ

ISTANBUL. ÜNivERSİTESI. O'RMAN FAKÜLTESi. DE<RGıs.İ ISTANBUL ÜNivERSİTESI,, O'RMAN FAKÜLTESi DE

Detaylı