Sayısal Yükseklik Modeli Kullanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Saptanması ve Arazi Kullanımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayısal Yükseklik Modeli Kullanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Saptanması ve Arazi Kullanımı"

Transkript

1 197 Sayısal Yükseklik Modeli Kullanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Saptanması ve Arazi Kullanımı Turgay DĠNDAROĞLU 1, Müdahir ÖZGÜL 2, Mustafa Y. CANBOLAT 2 1 Orman Bölge Müdürlüğü, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Toprak Bölümü, Erzurum ÖZET: Bir su toplama havzasında ekolojinin esasları temel alınarak, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel geliģimini sağlayacak Ģekilde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının planlanması ve yönetilmesi önemlidir. Coğrafi bilgi sistemleri birçok doğal kaynakla ilgili çok kullanıģlı uygulama araçları sunmaktadır. Bunlardan biride su havzalarındaki hidrolojik modellemelerdir. Bu uygulamaların temeli Sayısal Yükseklik Modelinin doğru oluģturulmasına bağlıdır. Havza alanı, alt havza alanı, drenaj ağları ve su akıģ yönleri ve buna benzer havza karakteristikleri CBS kullanılarak hassas bir Ģekilde tespit edilebilmiģtir. Bu çalıģmada Erzurum Ġli Kuzgun baraj gölü havza alanında Arcinfo/Archydro yazılımları kullanılarak bazı havza karakteristikleri belirlenmiģtir. Belirlenen havza karakteristikleri temel alınarak arazi kullanım kabiliyet sınıfları ve aktüel arazi kullanımları haritalanmıģtır. Sonuçta araģtırma alanı için optimum alan kullanım haritası elde elde edilmiģtir. Elde edilen haritalar incelendiğinde iģlemeli tarım yapılan alanların yaklaģık % 6 sının tarıma elveriģli olmayan VI ve VII sınıf araziler olduğu, mera olarak kullanılan alanların yaklaģık % 8,69 u VI. Sınıf araziler olduğundan bu alanlar orman olarak kullanılması gerektiği tespit edilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Sayısal Yükseklik Modeli, Havza, Hidroloji, Arazi kullanımı Determination Some Characteristics of Basin Using Digital Elevation Models and Land Use ABSTRACT: A catchment basin according to the principles of ecology, society, social, economic and cultural development to ensure sustainable use of natural resources planning and management is important. Geographic information systems for many natural resources offers a very useful application tools. One of them models of the hydrological basins of water. The basis of these applications depends on the creation of accurate Digital Elevation Model. Basin area, sub-basin area, drainage networks and water flow directions, and other similar watershed characteristics using GIS can be determined precisely. In this study, the reservoir watershed area of Erzurum Province Raven ArcInfo / Archydro some watershed characteristics were determined using the software. Determined on the basis of catchment characteristics and land use capability classes mapped on current land uses. After all the research area is obtained for the optimum land use map. Approximately 6% of the resulting maps are analyzed areas unsuitable for agriculture, farming class VI and VII, 8.69% of the fields used as pasture VI. Class use of forest lands. Keywords: Geographic Information Systems, Digital Elevation Model, Watershed, Hydrology, Land use 1.GİRİŞ Günümüzde çok sayıda ve farklı amaçlara hizmet eden Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımları mevcuttur. Bu sistemler hızlı, güvenilir ve birbirlerine kolayca entegre olabilecek esneklikteki programlardır. Elde edilen haritalarla görsel veri elde etmek mümkün olduğundan coğrafi bilgi sistemleri özellikle karar verme aģamasında önemli kolaylıklar sağlamaktadır. CBS havza ölçekli çalıģmalarda da hassas bir çalıģma platformu sunmaktadır. OluĢturulan modellerde havza sınırları ve alt havza ayrımları yapılabilmektedir. Parametreleri ölçülebilen modeller, havzadaki süreçler ve bunların fiziksel anlamları ile kurulup, bilinen havza özelliklerinden hareket ederek tahmin edilebilen parametreleri kullanmaktadır. Ancak, model uygulamasının kapsamı ve ölçeği arttıkça, model karmaģıklığı da artabilmekte ve buna bağlı olarak gereken parametre sayısı da artmaktadır. *Sorumlu Yazar: Turgay DĠNDAROĞLU, Belirsizlik parametrelerinin çoğalması, fiziksel bazlı modellerin havza ölçeğinde uygulanmasını kısıtlamaktadır. Böylece, havza ölçeğinde parametreleri ölçülebilen modellerin uygulanmasını zorlaģtırmaktadır (Al-Abed ve Whiteley 2002). Havza modellemede Namnam Havzası nın sınırlarının belirlenmesi ve karakterizasyonunda basins uygulaması (Baloch ve Tanık 2009) CBS ortamında yapılmıģtır. Bursa Karacabey Ġnkaya Göleti Havzasında cbs kullanarak sayısal yükseklik modelini kullanarak havza sınırlarını belirlenmiģtir (Akkaya ve ark. 2004). Sayısal yükseklik modelleri, su kaynakları ile ilgili çalıģmalarda eğim ve yön(bakı) haritalarının, vadi tabanları ve sırtlarının, drenaj ağlarının ve drenaj ağlarının büyüklük, uzunluk, eğim gibi özelliklerinin, havza ve alt havza özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır (Garbrecht ve Martz 1999). Havza ve alt havza sınırlarının belirlenmesi aģamasında yapılan iģlemler, yüzeysel akıģ-akarsu ağının belirlenmesi, havza dıģ sınırlarının belirlenmesi ve elde edilen havza bütününün alt havzalara bölünmesidir (Tong

2 198 ve Chen 2002). Sayısal yükseklik modelleri (DEM) arazi yüzey morfolojileri (U.S. Geological Survey 1987) hakkında detaylı bilgi elde etmek için kullanılabilir. Geleneksel olarak raster iģleme sistemleri ve algoritmaları, eğim, bakı ve yükselti (Klingebiel ve ark. 1998) gibi yüzey analizlerini (Peucker ve Douglas 1975) hesaplamak için kullanılır. ABD deki havza analizi modellemesine yönelik birçok uygulamaya yapılmıģ ve havza karakteristikleri belirlenmiģtir (Carrubba 2000, Bergman ve ark. 2002, Endreny 2003, Uchrin 2007). Havzadaki araziler, toprak iģlemeye karģı gösterdikleri sınırlayıcı özelliklerine göre, hiçbir sorunu bulunmayan I. sınıf araziler ile hiçbir bitkisel üretime olanak vermeyen VIII. sınıf arasında, sorunların yoğunluğu I. sınıftan VIII. sınıfa doğru gittikçe artmaktadır. Bu sekiz arazi sınıfından ilk dördü toprak iģlemeye uygun, son dördü ise orman, mera gibi devamlı bitki örtüsü altında bulundurulmak zorundadır. Ülkemiz nüfusunun az olduğu dönemlerde, kurala uygun olarak I-IV. sınıf araziler iģlenmekte iken, özellikle Ġkinci Dünya SavaĢından sonra artan mekanizasyon olanakları ile özellikle mera ve ormanlardan açılan araziler de iģlenmeye baģlanmıģtır yılında hektar alan tarım arazisi, 1955'te %100 artıģ ile hektara çıkmıģ ve o yıllarda ülkemiz dünyada 4. buğday dıģ satımcısı ülke durumuna yükselmiģtir. Tarım arazilerindeki alan artıģı günümüze dek sürmüģ ve son 25 yılda hektarlık bir artıģ ile hektara yükselmiģtir. Bu dönem içinde 1934 yılında hektar olan çayır-mera arazisi, 1955'te hektar, 1980'de ise hektara inmiģtir. Diğer yandan verimli tarım arazileri de konut, sanayi, turistik tesis gibi alanlara dönüģtürülmüģtür. Bunun sonucu olarak Ģehir çevrelerindeki tarım arazilerine doğru yayılmalar baģlamıģtır. ġehirlerin etrafındaki bağ, bahçe ve tarla arazileri büyük bir hızla yeni yerleģim bölgelerine dönüģmüģtür (DPT 1997). 2.MATERYAL VE YÖNTEM 2.1. Materyaller AraĢtırma, Erzurum Ġli Aziziye (Ilıca) Ġlçesinin 60 km kuzey batısında bulunan ve Yukarı Fırat havzası sınırları içerisinde kalan Kuzgun Baraj Gölü çevresinde yürütülmüģtür. ÇalıĢma alanı sınırları içerisinde Kızılkale, Toprakkale, Arapköy, Ahırcık, Kabaktepe, BaĢovacık, BaĢkent, Bingöze, Karakale, Ovacık, Çatak, Sırlı, Çamlıca ve Aynalıkale köyleri bulunmaktadır (ġekil 1). Kuzgun Barajı su toplama alanı jeolojik olarak Alt Kretase yaģlı kireçtaģları üzerinde bulunmaktadır. Havzanın yarısına yakını Üst Miosen formasyonlarıyla kaplıdır. AraĢtırma alanı engebeli bir yapıya sahip olup içerisinde toplam 104 adet tepe bulunmaktadır. Bunların en küçüğü 2184 metre yükseltiyle Tıkızlar Tepesi, en yükseği ise 3116 metre ile YolbaĢı Tepesidir. Havzanın kuzey doğusuna doğru andezit, spilit ve profit in bulunduğu alanlar yayılmaktadır. Bu alanların hemen alt kısmında alüvyal materyaller üzerinde oluģmuģ toprakların yayılım gösterdiği eğimi düģük çayır alanları mevcuttur. Yörede kıģ sıcaklıkları düģük, yaz sıcaklıkları ise yüksektir. ÇalıĢma alanı ve yakın çevresi yıllık ortalama sıcaklığı 5.3 o C dir. Yıllık yağıģ ortalaması 409 mm dir. Mayıs ayı en yağıģlı aydır. En düģük ortalama sıcaklık o C ile Ocak ayında en yüksek ortalama sıcaklık ise 27.6 o C ile Ağustos ayında yaģanmaktadır. ÇalıĢmanın yapıldığı bölgede karasal iklim koģullarının egemen olması nedeniyle alçak alanlarda yaz baģlarından itibaren kuruyan ot toplulukları ile yüksek yerlerde sarı çamlardan ibaret olan orman toplulukları yer almaktadır. AraĢtırma alanında orman örtüsünün bulunduğu alanlar, sarıçam (Pinus sylvestris) ve titrek orman kavağı (Populus tremula) ile saf veya karıģık meģcere Ģeklinde kaplıdır. Şekil 1. AraĢtırma alanının topoğrafik haritası

3 199 Mera ve çayır örtüsünün bulunduğu alanlar, Caltha ssp., Alchemilla ssp., Dactylorhiza ssp., Viburnum ssp., Taraxacum ssp., Muscari ssp., Acantholimon ssp., Hippophae ssp., Padus ssp., Lonicera ssp., Malus ssp., Tulipa ssp., Thymııs ssp., Papaver ssp., Verbascum ssp., Festuca ovina, Artemisia ssp., Bromssp., ve Bromus ssp. vb. türleri ile kaplıdır. 2.2.Yöntem Havza ve Alt Havza Sınırları ve Drenaj Ağlarının Tespiti: Öncelikler bölgeninin Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) hazırlanmıģtır. Havzada yer alan akarsuların su akıģ yönü ArcHydro Tool programı ile tespit edilmiģtir (Maidment ve ark. 2002). Havza alanının modellenmesinde D8 yöntemi kullanılmıģtır (Jenson ve Domingue 1988). D8 yöntemi, Archydro programında sayısal yükseklik modeli üzerinde su akıģ yönleri hesaplanmıģ ve buna bağlı olarak havza sınırları tespit edilmiģtir (ġekil 2). Son olarak akarsu ağının modellenmesi yapılmıģtır. Havzadaki yüzeylerin hidrolojik özelliklerinin belirlenmesinde Flow Direction fonksiyonu kullanılmıģ ve raster olarak her hücreden akıģ yönü belirlenmiģtir. Bu fonksiyonun kullanımında bir yüzey verisi girilmiģ ve her Şekil 2. Sayısal yükseklik modeli ile havza alanının belirlenmesi hücrenin akım yönünü gösteren bir raster çıktı elde edilmiģtir. ÇıkıĢ Drop raster seçeneği seçilerek elde edilen raster ve hücrelerin merkezleri arasındaki mesafe için akıģ yönü boyunca her hücreden yükseklik maksimum değiģim oranı gösterilerek yüzde olarak ifade edilmiģtir. Hücrede akıģ, yükseklik değeri kendi değerinden düģük olan komģu hücrelere doğru olmaktadır. AkıĢlarda sekiz komģu hücreye doğru çıkıģ yönleri elde edilmiģtir (ESRI 2006), (ġekil 3 ve 4). Drenaj ağlarının oluģturulmasında, su ve diğer maddelerin toplanma alanı drenaj havzası, suyun bir bölgenin dıģına dökülme noktasıda akma noktası olarak ifade edilmiģtir. Şekil 4. Sayısal Yükseklik Modeli ile drenaj ağlarının belirlenmesi Şekil 3. AkıĢ yönü algoritması Toprak Yapısı, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları ve Aktif Alan Kullanım Durumu Tespiti: Yapılan çalıģmada analog ortamdaki 1/ ölçeğindeki Erzurum Ġli arazi varlığı haritaları (KHGM 2000) üzerinde yer alan her poligon sayısallaģtırılarak belirlenen kontrol noktaları ile UTM koordinat sistemine dönüģümü yapılmıģtır. Poligonların öznitelik değerlerinden birisi olan büyük toprak grupları, arazi kullanım kabiliyet sınıf (AKKS) değerleri ve aktif arazi kullanım durumu bilgileri veri tabanına girilmiģtir. Sonuçta sayısal yükseklik modeli kullanılarak elde edilen havza sınırları kullanılarak optimum arazi kullanım haritası oluģturulmuģtur.

4 Araştırma Bulguları AraĢtırma alanında havza sınırlarının belirlenmesinde temel olarak Sayısal Yükseklik Modelinden (SYM) yararlanılmıģ (ġekil 5) ve bu model üzerinde D8 yaklaģımıyla su akıģ yönleri bu modelden faydalanılarak akıģ toplanma modeli oluģturulmuģtur. Kullanılacak topografik verilerin SYM ızgara (raster) biçiminde olmaları gerekmektedir. Izgara verileri, yanyana ve düzenli yerleģtirilmiģ hücreler olarak tanımlanan bu hücreler tipik olarak kare biçiminde ve x-y yönlerinde sıralı olarak yerleģtirilmiģtir. SYM raster veri setinde her hücrenin bir yükselti özniteliği bulunmaktadır (Bolstad 2003, Jenson ve Trautwein 1987). SYM modeli oluģturulurken eģit yükseklikli üç köģenin oluģturduğu düz üçgenler belli yükseklik ve koordinat bilgisi bulunan ilave ara noktalarla düzeltilmiģ, böylece daha yumuģak yapılı bir model oluģmuģtur. AkıĢ yönlerinin belirlenmesinde ızgaradaki her hücredeki akım yönü bir araya getirilerek arazideki drenaj yönleri belirlenmiģtir (ġekil 6). D8 algoritması herhangi bir hücredeki akımın aralarında eğim en fazla olan düģük kottaki komģusuna doğru olduğunu kabul eden tek akım yönlü bir algoritmadır (O'Callaghan ve Mark 1984). Bu algoritmada kenardakiler dıģındaki her hücrenin sekiz komģusu vardır ve bunlar 1- Doğu, 2- Kuzeydoğu, 3- Kuzey, 4- Kuzeybatı, 5- Batı, 6- Güneybatı, 7- Güney, 8- Güneydoğu olarak kodlanmıģtır. Alternatif olarak kullanılabilecek Dinf yaklaģımında (Tarboton 1997) ise, üçgen petekler dikkate alınarak en fazla eğim olan yönde akıģ olduğu kabul edilmiģtir. Akarsu ağının mevcut olduğu durumlarda ise, akım yönleri bir shape dosyası ile belirlenebilmektedir. Hesaplanan grid değerlerine göre her bir grid hücresi 0 dan baģlayıp ye kadar çıkan değerler almıģtır. Şekil 5. Sayısal Yükseklik Modeli haritası Şekil 6. AkıĢ yönleri haritası

5 201 Siyah ile gösterilen alanlardaki grid değeri sıfır, grid değeri büyüdükçe hücrelerin aldığı renk daha açıktır. En yüksek gridin ulaģtığı değer olup bu noktalar en fazla akıģın toplandığı yerlerdir (ġekil 7). Elde edilen bu akıģ toplanma modeli üzerinde alt sınır değeri, aktif değer olan sıfır üzeri alınarak, proje alanına yönelik drenaj ağı göstermektedir. Grid değerinin aldığı en yüksek nokta, oluģturulan model içinde en çok suyun toplandığı ve çıkıģ yaptığı noktadır. Drenaj yoğunluğu (Dy); havza içerisindeki toplam drenaj yolları uzunluğu (473,8 km), havza alanına (236,33km2) bölünerek (2,00 km/km2) bulunmuģtur. AraĢtırma alanında 146 adet sulu dere, 437 adet kuru dere tespit edilmiģtir. Toplam olarak 583 adet drenaj yolu mevcuttur (ġekil 8). Alanın drenaj sıklığı 2,4 olarak bulunmuģtur. Drenaj yoğunluğunun fazla olmasının nedeni eğim, toprak ve ana kaya özelliklerine bağlı olarak suyun yüzeysel akıģa geçmesinden kaynaklanmaktadır. Havzanın aģırı engebeli arazi niteliğinde olması, vejetasyon örtüsünün tahrip edilmesi, üst toprağın yer yer tamamen taģınmıģ olması, alt toprağın dayanıksız ve geçirgenliğinin az olması drenaj yoğunluğunun yüksek çıkmasının baģlıca nedenleridir (Tarboton 1997). AraĢtırma alanı içersinde kaba dendritik drenaj ağı sistemi daha yaygın olarak tespit edilmiģtir. Maksimum akıģ toplanma noktasını besleyen drenaj ağı ve alanı bu noktaların aldığı değerlere göre belirlenmiģtir. Bu alan aynı zamanda havza alanını da oluģturmaktadır (ġekil 9). Havza bölümlerinin belirlenmesinde akarsu ağı belirlendikten sonra her akarsu bölümü için alt havzalar veya drenaj alanları belirlenmiģtir (ġekil 10). AraĢtırma alanı havza sınırları dahilinde büyük toprak grupları bakımından değerlendirildiğinde, % 50,00 oranında CE ( Kestane rengi), % 14,71 K (Kolüvyal), % 35,29 X (Bazaltik) (Çizelge 1) toprak grupları alanda mevcuttur (ġekil 11). Şekil 7. AkıĢ toplanma değerleri haritası Şekil 8. AraĢtırma alanının drenaj ağı haritası

6 202 Şekil 9. AraĢtırma alanının havza sınır haritası Şekil 10. Alt havza sınırları haritası Şekil 11. AraĢtırma alanı büyük toprak grupları haritası

7 203 Çizelge 1. Büyük toprak grupları ve kapladıkları alanlar BTG Alan (Ha) Oran (%) CE( Kestane rengi) 11249,249 50,00 K (Kolüvyal) 3310,019 14,71 X (Bazaltik) 7940, ,29 TOPLAM 22500,16 100,00 Havza topraklarının AKKS alansal olarak değerlendirildiğinde, %1.20 I.sınıf arazi, %7.58 II.sınıf arazi, %0.94 III.sınıf arazi, %21.60 IV.sınıf arazi, %13.89 VI.sınıf arazi, %54.79 VII.sınıf arazi olarak belirlenmiģtir (Çizelge 2). Sürdürülebilir arazi kullanımı için toprakların kabiliyetlerine göre kullanılması gerekmektedir. AraĢtırma alanındaki arazi kullanım kabiliyet sınıfları ve aktüel alan kullanımları beraber incelendiğinde (ġekil 12) iģlemeli tarım yapılan alanların yaklaģık % 6 sının tarıma elveriģli olmayan VI ve VII sınıf araziler olduğu görülmektedir (Çizelge 3). Böylece tarımsal amaçla kullanılan 1375 ha alan diğer kullanımlara tahsis edilmelidir. Mera olarak kullanılan alanların yaklaģık % 8,69 u olan 1954 ha alan VI. Sınıf araziler olduğundan bu alanlar orman olarak kullanılmalıdır. Bu nedenle iģlemeli tarım için uygun olmayan alanların diğer kullanımlara dönüģtürülmesi önerilmiģtir. Bu amaçla havza alanı için optimum arazi kullanım haritası oluģturulmuģ ve VI sınıf araziler orman, VII sınıf arazilerin mera olarak kullanılması, VIII sınıf alanların ise doğal hayata terk edilmesi planlanmıģtır (ġekil 13). Şekil 12. AraĢtırma alanı arazi kabiliyet sınıfları ve aktüel alan kullanımı haritası Çizelge 2. Arazi kullanım kabiliyet sınıfları ve kapladıkları alanlar AKK Alan (Ha) Oran (%) I 269,30 1,20 II 1704,55 7,58 III 212,55 0,94 IV 4859,45 21,60 V 0,00 0,00 VI 3124,78 13,89 VII 12328,92 54,79 VIII 0,62 0,00 TOPLAM 22500,16 100,00

8 204 Çizelge 3. Arazi kullanım kabiliyet sınıfları ve aktif arazi kullanımlarının kapladıkları alanlar AKK Aktif alan kullanımı Alanı (Ha) Oran (%) I YerleĢim 124,73 0,55 I Çayır 144,57 0,64 II Çayır 1292,76 5,75 II Tarım 411,79 1,83 III Tarım 212,55 0,94 IV Tarım 3436,45 15,27 IV Mera 1423,00 6,32 VI Tarım 1170,57 5,20 VI Mera 1954,22 8,69 VII Orman 796,48 3,54 VII Tarım 204,00 0,91 VII Mera 11328,44 50,35 VIII Mera 0,62 0,00 TOPLAM 22500,16 100,00 Şekil 13. AraĢtırma alanı optimum arazi kullanımı haritası 4. SONUÇLAR Bu çalıģmada sayısal yükseklik modeli kullanılarak bir havzanın gösteriminde, önemli rolü olan su akıģ yönleri ve drenaj ağlarının haritalanması gerçekleģtirilmiģtir. Her bir akarsu bölümünün fiziksel karakteristikleri, alt havzaların ve arazi kullanımının belirlenmesinde pilot bir havzada CBS ortamında yürütülen çalıģma ile belirlenmiģtir. Archydro kullanılarak oluģturulan model yapısı, CBS programının ileri düzeydeki becerileri sayesinde havza alanı fiziksel anlamda oldukça iyi temsil edilebilmiģtir. Sonuç olarak, ArcGIS in veri iģleme, havza sınırlarının belirlenmesi, havza karakterizasyonu, model kurulması, model öniģlemleri ve havzanın fiziksel özelliklerinin görselleģtirilmesi amaçlarıyla kullanılan kuvvetli bir araçlar grubu olduğu, Türkiye deki havzalarda da uygulanabileceği ortaya konulmuģ ve ihtiyaç duyulan girdiler üretilebilmiģtir. Belirlenen havza karakteristikleri havzadaki toprak ve arazi özellikleriyle entegre edilerek havzayı değerlendirmek için daha güçlü ve anlamlı bir veri ortaya

9 205 konulmuģtur. Bu amaçla arazi kullanım planları yapılarak tarıma elveriģli olmayan (VI ve VII. Sınıf) araziler orman ve meraya terk edilmelidir. Bu alanda ormanlaģtırma çalıģmaları su üretimine yönelik yapılmalıdır. AraĢtırma alanındaki meralar orman rejimi altında bulunan orman içi ya da orman kenarı mera konumundadır. Bu bölgede ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi herhangi bir otlatma sistemi uygulanmayıp geleneksel otlatma Ģekli yürümektedir. Otlatma hayvan besinlerinin bulunduğu alanlara göre hayvanların dolaģtırılması Ģeklinde yapılmaktadır. Özellikle gençlik çağındaki biyolojik bağımsızlığını kurtaramamıģ bölgelerde otlatma yapılırken orman vejetasyonu yemlik yaprak olarak yararlanılmasıyla tahrip edilmektedir. Orman bütünlüğünün korunması biyolojik çeģitliliğinde korunması anlamına geldiğinden orman içi meralarda otlatma ve mera ıslah çalıģmaları orman yönetim planlarının gereklerine uyularak yapılmalıdır. Türkiye'de çevre yönetimindeki baģarısızlığın temel nedeni ilgili politikaların yetersizliğinden ziyade, hazırlanan plan ve politikaların uygulamaya aktarılamamasıdır. Bu baģarısızlığın nedenlerinden biriside yönetsel yapıdaki karmaģa ve bütüncül bir arazi kullanım politikasının olmamasıdır (Dindaroğlu 2011). Bu nedenle yanlıģ arazi kullanımları tespit edilerek kullanım dönüģümlerinin yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemelere gidilmelidir. KAYNAKLAR Al-Abed, N.A., Whiteley, H.R Calibration of the Hydrological Simulation Program Fortran (HSPF) model using automatic calibration and geographical information systems, Hydrological processes, 16: Baloch M.A., Tanık A Havza modelleme: Namnam Havzası'nın sınırlarının belirlenmesi ve karakterizasyonunda BASINS uygulaması. ĠTÜ dergisi/e. Su kirlenmesi kontrolü 19(1-2): Akkaya A., Gündoğdu K.S., A. Osman, D www20.uludag.edu.tr/~tys/havzasym.pdf Tarih Saat 11:17 Garbrecht, J. And Martz, L.W Digital Elavetion Model Issues In Water Resources Modelling. 19th ESRI Tong, S.T.Y. ve Chen, W Modeling the relationship between land use and surface water quality, Journal of Environmental Management, 66: U.S. Geological Survey, Digital Elevation Models: U.S. Geological Survey Data User's Guide 5, 38 p. Klingebiel, A.A., Horvath, E.H., Reybold, W.U., Moore, D.G., Fosnight, E.A., Loveland, T.R A Guide for the Use of Digital Elevation Model Data for Making Soil Surveys: U.S. Geological Survey Open- File Report , 18 p. Peucker, T.K., Douglas, D.H Detection of surfacespecific points by local parallel processing of discrete terrain elevation data: Computer Graphics and Image Processing, Vol. 4, pp Carrubba, L Hydrologic modeling at the watershed scale using NPSM, Journal of the American Water Resources Association, 36, 6, GIS for Water Resources. Eds. Maidment, D. R. Redlands, California: ESRI Press. pp 203. Bergman, M.J., Green, W. Donnangelo, L.J Calibration of storm loads in the South Prong Watershed, Florida, using BASINS/HSPF, Journal of the American Water Resources Association, 38(5): Endreny, T.A., Somerlot, C. ve Hassett, J.M Hydrograph sensitivity to estimates of map impervious cover: A Winhspf Basins case study, Hydrological processes, 17, International User Conference, Environmental Systems Research Institute, San Diego, California, Uchrin, C.G Modeling the hydrology and water quality using BASINS/HSPF for the upper Maurice River Watershed, New Jersey, Journal of Environmental Science and Health, Part A, 42(3): DPT, Ulusal Çevre Eylem Planı Raporu. Arazi kullanımı ve kıyıların yönetimi. ISBN , 60. Ankara Maidment, D.R., Morehouse S., Grise S., 2002: Arc Hydro framework. In: Arc Hydro: Jenson, S.K., Domingue, J.O Extracting topographic structure from digital elevation data for geographical information system analysis. Photogrametric Engng Remote Sensing 54, ESRI, Gis and mapping software. (Environmental Systems Research Institute) ArcInfo Desktop, Version 8.3. Redlands, CA. KHGM, Erzurum Ġli Arazi Varlığı. T.C. BaĢbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ġl Rapor No:25, Ankara Bolstad, P GIS fundamentals: A first text on Geographic Information Systems, Eider Press White Bear Lake, Minnesota. Jenson, S. K., and C. M. Trautwein, Methods and applications in surface depression analysis: Proceedings of Auto-Carto 8, Baltimore, Maryland, pp O'Callaghan, J.F. ve Mark, D.M., (1984). The extraction of drainage networks from digital elevation data, Computer Vision, Graphics And Image Processing, 28: Tarboton, D.G., (1997). A New method for the determination of flow directions and contributing areas in grid digital elevation models, Water Resources Research, 33(2): Dindaroğlu T, Kuzgun Baraj Gölü ve Çevresinde Doğal Kaynak Envanterinin Tespiti Ġle Toprak ve Su Kalitesi Yönünden Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum 2011.

Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Bursa Karacabey İnkaya Göleti Havzası Örneği

Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Bursa Karacabey İnkaya Göleti Havzası Örneği Sayısal Yükseklik Modelinden Yararlanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Bursa Karacabey İnkaya Göleti Havzası Örneği Ş. Tülin AKKAYA ASLAN * Kemal S. GÜNDOĞDU ** A. Osman DEMİR *** ÖZET

Detaylı

EFFECT OF SPATIAL RESOLUTION ON WATERSHED CHARACTERISTICS: AFYONKARAHISAR CAY STREAM WATERSHED

EFFECT OF SPATIAL RESOLUTION ON WATERSHED CHARACTERISTICS: AFYONKARAHISAR CAY STREAM WATERSHED EFFECT OF SPATIAL RESOLUTION ON WATERSHED CHARACTERISTICS: AFYONKARAHISAR CAY STREAM WATERSHED Afyon Kocatepe Üniversitesi emintas@aku.edu.tr ÖZET: Hidrol (DEM) edilmektedir. DEM 0 m Anahtar sözcükler:

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA HAVZA KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA HAVZA KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA HAVZA KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ Mustafa Utku YILMAZ 1, Evren ÖZGÜR 2, E. Beyhan YEĞEN 3 1 Kırklareli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Sayısal Yükseklik Modellerinin Arazi Boy kesitlerinin Çıkarılmasında Kullanımı. Use of DEM in Creating Land Profile Sections

Sayısal Yükseklik Modellerinin Arazi Boy kesitlerinin Çıkarılmasında Kullanımı. Use of DEM in Creating Land Profile Sections Sayısal Yükseklik Modellerinin Arazi Boy kesitlerinin Çıkarılmasında Kullanımı Kemal Sulhi GÜNDOĞDU 1 ÖZET Coğrafi Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesine paralel olarak Sayısal Yükseklik Modellerinin(SYM)

Detaylı

DRENAJ AĞININ ÇIKARIMI VE TOPOĞRAFİK NEMLİLİK İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNDE D8 VE D-INF ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

DRENAJ AĞININ ÇIKARIMI VE TOPOĞRAFİK NEMLİLİK İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNDE D8 VE D-INF ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DRENAJ AĞININ ÇIKARIMI VE TOPOĞRAFİK NEMLİLİK İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNDE VE D-INF ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Derya Öztürk 1, Fatmagül Kılıç 2 1 OMÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Harita Müh.

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

Havza modelleme: Namnam Havzası nın sınırlarının belirlenmesi ve karakterizasyonunda BASINS uygulaması

Havza modelleme: Namnam Havzası nın sınırlarının belirlenmesi ve karakterizasyonunda BASINS uygulaması itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:19, Sayı:1-2, 85-97 2009 Havza modelleme: Namnam Havzası nın sınırlarının belirlenmesi ve karakterizasyonunda BASINS uygulaması Mansoor Ahmed BALOCH *, Ayşegül

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Farklı Yüzey Modellerinin Oluşturulması: Bursa-Mustafakemalpaşa Sulama Projesi Alanı Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Farklı Yüzey Modellerinin Oluşturulması: Bursa-Mustafakemalpaşa Sulama Projesi Alanı Örneği Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17 (1): 159-169 Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Farklı Yüzey Modellerinin Oluşturulması: Bursa-Mustafakemalpaşa Sulama Projesi Alanı Örneği Hakan BÜYÜKCANGAZ *

Detaylı

EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI. Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi

EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI. Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi Havza Veritabanının Oluşturulması (ArcHydro) Baraj ve gölet gibi

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Yükseklik Modelinden Topoğrafik ve Morfolojik Özelliklerin Üretilmesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Yükseklik Modelinden Topoğrafik ve Morfolojik Özelliklerin Üretilmesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Yükseklik Modelinden Topoğrafik ve Morfolojik Özelliklerin Üretilmesi Extracting Topographical and Morphological Features from Digital Elevation Model Using Geographic

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Detaylı

ORMANCILIKTA KULLANILAN FARKLI VERİ KAYNAKLARINA SAHİP SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ORMANCILIKTA KULLANILAN FARKLI VERİ KAYNAKLARINA SAHİP SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ORMANCILIKTA KULLANILAN FARKLI VERİ KAYNAKLARINA SAHİP SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI A. Ateşoğlu 1, T. Varol 2, M. Tunay 3 Bartın Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

Detaylı

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA)

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) Tunç Emre TOPTAŞ Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad Yazılım A.Ş. Bilkent, Ankara, Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Coğrafi(Bilgi(Sistemleri((CBS)(Entegrasyonu(İle( Çorlu(Deresi(Havza(Alanı(Sayısal(Yükseklik(Modelinin((SYM)(Oluşturulması*(

Coğrafi(Bilgi(Sistemleri((CBS)(Entegrasyonu(İle( Çorlu(Deresi(Havza(Alanı(Sayısal(Yükseklik(Modelinin((SYM)(Oluşturulması*( Tekirdağ)Ziraat)Fakültesi)Dergisi) CoğrafiBilgiSistemleriCBS)Entegrasyonuİle Candan)ve)ark.,))2015)12)1)) ÇorluDeresiHavzaAlanıSayısalYükseklikModelininSYM)Oluşturulması* D.G.Candan 1 S.Albut¹M.C.Bağdatlı

Detaylı

Hidrografik ve Jeomorfolojik Analizlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniklerinin Kullanımı: Malatya Havzası Örneği

Hidrografik ve Jeomorfolojik Analizlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniklerinin Kullanımı: Malatya Havzası Örneği Hidrografik ve Jeomorfolojik Analizlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniklerinin Kullanımı: Malatya Havzası Örneği hydrographic and Geomorphological Analysis of Use of Geographic Information Systems Technology:

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Delineation of Watershed Boundariesby GIS: Case of the Kızılırmak Basin. Burcu Ercan Kilis 7Aralık Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Kilis, 79000

Delineation of Watershed Boundariesby GIS: Case of the Kızılırmak Basin. Burcu Ercan Kilis 7Aralık Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Kilis, 79000 ICNASE 16 International Conference on Natural Science and Engineering(ICNASE 16) March 19-20, 2016, Kilis Delineation of Watershed Boundariesby GIS: Case of the Kızılırmak Basin Burcu Ercan Kilis 7Aralık

Detaylı

CBS NĐN HAVZA YÖNETĐMĐ ÇALIŞMALARINDA UYGULANMASI

CBS NĐN HAVZA YÖNETĐMĐ ÇALIŞMALARINDA UYGULANMASI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir CBS NĐN HAVZA YÖNETĐMĐ ÇALIŞMALARINDA UYGULANMASI D. Z. Şeker 1, A. Tanık 2, Đ. Öztürk 2 1 ĐTÜ, Đstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME ve EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI SEDİMENT MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE PROF. DR. GÜNAY ERPUL - Ağustos 2011 - İÇERİK Sayısal

Detaylı

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ*

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* Determination the Variation of The Vegetation in Turkey by Using NOAA Satellite Data* Songül GÜNDEŞ Fizik Anabilim Dalı Vedat PEŞTEMALCI

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

ŞEHİRSEL GELİŞMENİN İSTANBUL SELLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ŞEHİRSEL GELİŞMENİN İSTANBUL SELLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İSTANBUL UN AFETLERDEN ZARAR GÖREBİLİRLİĞİ SEMPOZYUMU 04 05 EKİM 2010, İstanbul Bildiri Kitabı, s.55 69 ŞEHİRSEL GELİŞMENİN İSTANBUL SELLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Doç. Dr. Hüseyin TUROĞLU İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ARC HYDRO İLE SU TOPLAMA ALANLARININ BELİRLENMESİ

ARC HYDRO İLE SU TOPLAMA ALANLARININ BELİRLENMESİ ARC HYDRO İLE SU TOPLAMA ALANLARININ BELİRLENMESİ ÖZET Ahmet Hamdi SARGIN 1, Nesibe Gülşah GÜREŞCİ 2, Kemal SEYREK 3 1 Hidrojeoloji Yük. Müh. DSİ Genel Müdürlüğü, 06100, Ankara, ahmets@dsi.gov.tr 2 Harita

Detaylı

M. Taner Aktaş, GISP : mtaktas@yahoo.com

M. Taner Aktaş, GISP : mtaktas@yahoo.com Technical Workshops 25.Mayıs.2012 Taşkın Risk Haritası Oluşturmada LiDAR Yöntemi ve ArcHydro 2.0 Araçları M. Taner Aktaş, GISP Gündem Giriş LiDAR Yöntemi ArcGIS ile LiDAR ArcHydro Araçları Taşkın Risk

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) 017101 (17-25) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) 017101 (17-25)

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015 1 Temel Haritacılık Bilgisi Taha Sözgen İzmir, 2015 2 İçerik Tarihçe Harita Türleri Topoğrafya Haritaları Hidrografya Haritaları Ortofoto Haritaları Ölçek Kavramı Bir Haritada Bulunması Gerekenler Küresel

Detaylı

Havza morfolojik özelliklerinin belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) etkin rolü

Havza morfolojik özelliklerinin belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) etkin rolü SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 11-19, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 11-19, 2014 Havza morfolojik özelliklerinin belirlenmesinde coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) etkin rolü M. Cüneyt Bağdatlı

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat

Detaylı

Kuzgun Baraj Gölü Havzasında CORINE Yöntemi ile Arazi Kullanım Sınıflarının Tespiti ve Erozyon Riskinin Değerlendirilmesi

Kuzgun Baraj Gölü Havzasında CORINE Yöntemi ile Arazi Kullanım Sınıflarının Tespiti ve Erozyon Riskinin Değerlendirilmesi Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 15, Sayı:1, Sayfa: 33-47

Detaylı

LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ

LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ C.T. ÇELİK * * Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita

Detaylı

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ Hanifi AVCI Genel Müdür ġubat-2011 SEL AFETĠNĠN SEBEBĠ

Detaylı

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ Ü. TONBUL 1 1 Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Harita Mühendisi, Çorum, umittonbul@dsi.gov.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Osmancık

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

PRODUCTION of 1:25000 SCALE LAND COVER/USE MAPS by MEANS OF VERY HIGH RESOLUTION SPOT 6/7 SATELLITE IMAGES

PRODUCTION of 1:25000 SCALE LAND COVER/USE MAPS by MEANS OF VERY HIGH RESOLUTION SPOT 6/7 SATELLITE IMAGES Y PRODUCTION of 1:25000 SCALE LAND COVER/USE MAPS by MEANS OF VERY HIGH RESOLUTION SPOT 6/7 SATELLITE IMAGES E Sertel a, b *, I Yay Algan b, G Alp b, a, a,b a, h stanbul, T - (sertele, musaoglu, kayasina)@ituedutr

Detaylı

İNEBOLU HAVZASI NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ. *

İNEBOLU HAVZASI NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ. * Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2014,29(2):136-142 Anadolu J Agr Sci, 2014, 29(2):136-142 ISSN (Print) 1308-8750, ISSN (Online) 1308-8769 DOI: 10.7161/anajas.2014.29.2.136-142 URL: http://dx.doi.org/10.7161/anajas.2014.29.2.136-142

Detaylı

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Eğitim Süresi: 4 gün (28 Saat) /esriturkey /company/esri-turkey /EsriTurkiye egitim@esriturkey.com.tr Genel 3D Analyst, Spatial Analyst ve ModelBuilder

Detaylı

LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ

LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ Selçuk REİS 1 ve Tahsin YOMRALIOĞLU 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr

Detaylı

Adana Kentinin Mekânsal Gelişimi ve Tarım Toprakları Üzerine Etkisi

Adana Kentinin Mekânsal Gelişimi ve Tarım Toprakları Üzerine Etkisi Adana Kentinin Mekânsal Gelişimi ve Tarım Toprakları Üzerine Etkisi Nuriye PEKER SAY, Muzaffer YÜCEL, Sinem ÖZYURT ÖKTEN Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana ÖZET: Çukurova

Detaylı

Recep BAKIŞ 1, Yıldırım BAYAZIT 2, Güngör GÜNEY 3

Recep BAKIŞ 1, Yıldırım BAYAZIT 2, Güngör GÜNEY 3 968 [1019] PORSUK HAVZASINDA MİNİ HİDROELEKTRİK SANTRAL POTANSİYELİNE SAHİP YERLERİN CBS İLE BELİRLENMESİ Recep BAKIŞ 1, Yıldırım BAYAZIT 2, Güngör GÜNEY 3 1 Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Toplulaştırma Atlası Yapımı Kapsamında Uydu Görüntüleri ve Vektör Verilerin Düzenlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması

Toplulaştırma Atlası Yapımı Kapsamında Uydu Görüntüleri ve Vektör Verilerin Düzenlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması Toplulaştırma Atlası Yapımı Kapsamında Uydu Görüntüleri ve Vektör Verilerin Düzenlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması Kurum Adı : T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

Artvin İli Arazisinin Topografik ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Tespiti ve Bu Özelliklerin Arazi Örtüsü ile İlişkisinin İncelenmesi

Artvin İli Arazisinin Topografik ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Tespiti ve Bu Özelliklerin Arazi Örtüsü ile İlişkisinin İncelenmesi Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:2, Sayfa: 292-309,

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA VE CBS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK AKIŞ EĞRİ NUMARALARINDAN EŞEN ÇAYI HAVZASI İÇİN TAŞKINLARIN BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA VE CBS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK AKIŞ EĞRİ NUMARALARINDAN EŞEN ÇAYI HAVZASI İÇİN TAŞKINLARIN BELİRLENMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE CBS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK AKIŞ EĞRİ NUMARALARINDAN EŞEN ÇAYI HAVZASI İÇİN TAŞKINLARIN BELİRLENMESİ E. Eraydin b, H.G. Coşkun a, N. Ağiralioğlu b a İTÜ İnşaat Fakültesi, Geomatik Müh.

Detaylı

EŞEN ÇAYI HAVZASI TAŞKIN DEBİSİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK AKIŞ EĞRİ NUMARALARINDAN BELİRLENMESİ

EŞEN ÇAYI HAVZASI TAŞKIN DEBİSİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK AKIŞ EĞRİ NUMARALARINDAN BELİRLENMESİ EŞEN ÇAYI HAVZASI TAŞKIN DEBİSİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK AKIŞ EĞRİ NUMARALARINDAN BELİRLENMESİ * 1 E. Eraydin, * 2 H.G. Coşkun, 3 N. Ağıralioğlu 1 İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat

Detaylı

Sakarya Porsuk Sarısu havzasında CORINE, LEAM ve USLE metodolojilerinin kullanılarak erozyon risk haritalarının hazırlanması

Sakarya Porsuk Sarısu havzasında CORINE, LEAM ve USLE metodolojilerinin kullanılarak erozyon risk haritalarının hazırlanması Sakarya Porsuk Sarısu havzasında CORINE, LEAM ve USLE metodolojilerinin kullanılarak erozyon risk haritalarının hazırlanması Ertuğrul KARAŞ 1*, İrfan OĞUZ 2 1 Toprak ve Su Kaynaklarını Araştırma Enstitüsü

Detaylı

PORSUK HAVZASINDA HEYELAN RİSK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE OLUŞTURULMASI

PORSUK HAVZASINDA HEYELAN RİSK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE OLUŞTURULMASI 974 [1015] PORSUK HAVZASINDA HEYELAN RİSK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE OLUŞTURULMASI Yıldırım BAYAZIT 1, Recep BAKIŞ 2, Güngör GÜNEY 3 1 Arş.Gör., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

SRTM ve Topoğrafik Harita Verileri Kullanılarak Artvin İlindeki Yağış Havzalarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

SRTM ve Topoğrafik Harita Verileri Kullanılarak Artvin İlindeki Yağış Havzalarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Artvin Çoruh University Natural Hazards Application and Research Center Journal of Natural Hazards and

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

DOĞAL PEYZAJ ÖZELLİKLERİNİN KIRSAL YERLEŞİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BARTIN ÖRNEĞİ

DOĞAL PEYZAJ ÖZELLİKLERİNİN KIRSAL YERLEŞİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BARTIN ÖRNEĞİ DOĞAL PEYZAJ ÖZELLİKLERİNİN KIRSAL YERLEŞİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BARTIN ÖRNEĞİ Bülent YILMAZ *, Gonca ATİK ** * ZKU Bartın Orman Fakültesi, BARTIN, ** Peyzaj Yüksek Mimarı, BARTIN ÖZET Bir alanın sahip

Detaylı

ÖZET: Dünyanın bir çok yerinde görülen en önemli çevre sorunlarından birisi de toprak erozyonudur.

ÖZET: Dünyanın bir çok yerinde görülen en önemli çevre sorunlarından birisi de toprak erozyonudur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 İNEBOLU HAVZASI NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ Orhan DENGİZ 1* Ali İMAMOĞLU 1 Fikret SAYGIN 1 Ceyhun GÖL 2 Semih EDİŞ 2 Ahmet

Detaylı

TAġKIN VE HEYELAN DUYARLILIĞININ NETCAD NETHYDRO ve ANALIST ĠLE MODELLENMESĠNE BĠR ÖRNEK: AKÇAABAT (TRABZON)

TAġKIN VE HEYELAN DUYARLILIĞININ NETCAD NETHYDRO ve ANALIST ĠLE MODELLENMESĠNE BĠR ÖRNEK: AKÇAABAT (TRABZON) TAġKIN VE HEYELAN DUYARLILIĞININ NETCAD NETHYDRO ve ANALIST ĠLE MODELLENMESĠNE BĠR ÖRNEK: AKÇAABAT (TRABZON) Tunç Emre TOPTAġ 1, Candan GÖKÇEOĞLU 2, 1 Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad Yazılım

Detaylı

AKIM ÖLÇÜMLERİ OLMAYAN AKARSU HAVZALARINDA HİDROELEKTRİK POTANSİYELİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE HİDROLOJİK MODELLEME

AKIM ÖLÇÜMLERİ OLMAYAN AKARSU HAVZALARINDA HİDROELEKTRİK POTANSİYELİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE HİDROLOJİK MODELLEME TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 1. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 009, Ankara AKIM ÖLÇÜMLERİ OLMAYAN AKARSU HAVZALARINDA HİDROELEKTRİK POTANSİYELİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK

Detaylı

ARAZi KULLANIM KABİLİYET SINIFI BİLGİLERİNİN TOPOĞRAFYA BİLGİLERİYLE BİRLİKTE ANALİZİ: KOCAELİ İLİ UYGULAMASI

ARAZi KULLANIM KABİLİYET SINIFI BİLGİLERİNİN TOPOĞRAFYA BİLGİLERİYLE BİRLİKTE ANALİZİ: KOCAELİ İLİ UYGULAMASI ARAZi KULLANIM KABİLİYET SINIFI BİLGİLERİNİN TOPOĞRAFYA BİLGİLERİYLE BİRLİKTE ANALİZİ: KOCAELİ İLİ UYGULAMASI JOINT ANALYSIS OF LAND USE CAPABILITY CLASS DATA WITH TOPOGRAPHY: THE KOCAELI PROVINCE CASE

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE ARKEOLOJİK ALANLARIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÇORUM İLİ UYGULAMASI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE ARKEOLOJİK ALANLARIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÇORUM İLİ UYGULAMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE ARKEOLOJİK ALANLARIN

Detaylı

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Ormanların yağışlardan yararlanmayı artırma, su ekonomisini düzenleme ve sürekliliğini sağlama, su taşkınlarını önleme, dere, nehir, bent, baraj, su kanalı ve benzeri

Detaylı

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. Araştırma Makalesi / Research Article

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi.  Araştırma Makalesi / Research Article Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi http://dergi.siirt.edu.tr/index.php/ziraat Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res (2014) 1: 78-90 TÜTAD ISSN: 2148-2306 Uzaktan Algılama ve Coğrafi

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

Çanakkale İli Ezine İlçesi Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Çanakkale İli Ezine İlçesi Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi dergipark.gov.tr/tutad Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res 2017, 4(2): 109-123 TÜTAD ISSN: 2148-2306 e-issn: 2528-858X doi: 10.19159/tutad.310568

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1973 Yazışma Adresi : 33565728256 Telefon : 224 2941625 Faks : 224 4428775 e-posta : Ülke ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN ULUDAG UNIVERSİTESI ZIRAAT

Detaylı

KURTKEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE ORMAN TRANSPORT BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

KURTKEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE ORMAN TRANSPORT BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:3, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:3, 2009

Detaylı

Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması

Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): 175-179, 2010 ISSN: 1308-3961, www.nobel.gen.tr Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ Doktora Yeterlik Sınavı, başvurunun yapıldığı ve Doktora Yeterlik Komitesi nin başvuruyu onayladığı dönemdeki, dönem sonu sınavlarının

Detaylı

YAĞIŞ AKIŞ MODELLEMESİ (IHACRES); KONYA KAPALI HAVZASI, KOZANLI VE SAMSAM GÖLLERİ HAVZASI ÖRNEĞİ

YAĞIŞ AKIŞ MODELLEMESİ (IHACRES); KONYA KAPALI HAVZASI, KOZANLI VE SAMSAM GÖLLERİ HAVZASI ÖRNEĞİ YAĞIŞ AKIŞ MODELLEMESİ (IHACRES); KONYA KAPALI HAVZASI, KOZANLI VE SAMSAM GÖLLERİ HAVZASI ÖRNEĞİ İbrahim Gürer 1, Murat Öncü 2 Özet Konya Kapalı Havzası, kuraklık tehlikesi nedeniyle, su kaynaklarının

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1-2) Anatolian Journal of Forest Research. Anlar ve ark.

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1-2) Anatolian Journal of Forest Research. Anlar ve ark. SPOT-4 Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametreleri (Gelişim Çağı ve Kapalılık) ve Arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi; Devrez Planlama Birimi Örneği Hüseyin Cihad ANLAR¹, *Alkan GÜNLܲ, Sedat

Detaylı

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı)

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) 1 GÜNDEM 1. Amacı 2. Veri Tabanı Kapsamı 3. Özellikleri 4. Uygulama 2 1-Amacı Mekansal (haritalanabilir) Bilgilerin Yönetimi Sağlamak (CBS)

Detaylı

CBS KULLANARAK KEMALPAŞA DAĞI'NDAKİ ORMAN YANGIN GÖZETLEME KULELERİNİN GÖRÜNÜRLÜK ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE ALTERNATİF GÖZLEM NOKTALARININ SAPTANMASI

CBS KULLANARAK KEMALPAŞA DAĞI'NDAKİ ORMAN YANGIN GÖZETLEME KULELERİNİN GÖRÜNÜRLÜK ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE ALTERNATİF GÖZLEM NOKTALARININ SAPTANMASI CBS KULLANARAK KEMALPAŞA DAĞI'NDAKİ ORMAN YANGIN GÖZETLEME KULELERİNİN GÖRÜNÜRLÜK ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE ALTERNATİF GÖZLEM NOKTALARININ SAPTANMASI VISIBILITY ANALYSES FOR OBSERVATION FIRE TOWERS IN

Detaylı

Development of New Methods for Detailed Soil Mapping On Sloping Lands Using Geographic Information Systems and Remote Sensing Techniques

Development of New Methods for Detailed Soil Mapping On Sloping Lands Using Geographic Information Systems and Remote Sensing Techniques EĞİMLİ ARAZİLERİN DETAYLI TOPRAK ETÜD VE HARİTALANMASI İÇİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK YENİ YÖNTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ * Development of New Methods for Detailed

Detaylı

TÜRKİYE NİN TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE HARİTALANMASI *

TÜRKİYE NİN TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE HARİTALANMASI * TÜRKİYE NİN TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE HARİTALANMASI * Determination and Mapping of the Agricultural Mechanizatıon Level in Turkey İnci DARTAR Tarım

Detaylı

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project International Integrated Basin Management Workshop, February 2014, İstanbul Hande BİLİR TUBITAK-BILGEM-YTE Spatial Information Technologies

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı

Timuçin EVEREST 1, Hasan ÖZCAN 2

Timuçin EVEREST 1, Hasan ÖZCAN 2 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL ARAZİ ENVANTERLERİNİN ARŞİVLENMESİ VE ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNDE CBS TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI: EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ ÖZET Timuçin EVEREST 1, Hasan ÖZCAN 2 1 Zir. Yük.

Detaylı

Afşin-Elbistan İlçeleri Potansiyel Orman Alanlarının Belirlenmesi

Afşin-Elbistan İlçeleri Potansiyel Orman Alanlarının Belirlenmesi Ulusal Akdeniz Çevre ve Orman Sempozyumu, 6-8 Ekim 0, Kahramanmaraş 6 KSÜ DoğaBil. Der., Özel Sayı, 0 KSU J. Nat. Sci., Special Issue, 0 Afşin-Elbistan İlçeleri Potansiyel Orman Alanlarının Belirlenmesi

Detaylı

TAM METİN YAZIM KURALLARI

TAM METİN YAZIM KURALLARI IMUCO 16 TAM METİN YAZIM KURALLARI Not: Bildirilerin yazımında APA6 stili kullanılacaktır. Aşağıda belirtilmeyen bir konu olursa mutlaka APA6 stili ile ilgili (www.apastyle.org) kısma bakınız. 1. Yazılar

Detaylı

Siirt Ġli Bazı Arazi ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle Değerlendirilmesi

Siirt Ġli Bazı Arazi ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle Değerlendirilmesi Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi http://dergi.siirt.edu.tr/index.php/ziraat Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res (2014) 1: 128-137 TÜTAD ISSN: 2148-2306 Siirt Ġli Bazı Arazi ve Toprak

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) DESTEKLİ TAŞKIN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI: TEKİRDAĞ İLİ MARMARA KIYI HAVZALARI ÖRNEĞİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) DESTEKLİ TAŞKIN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI: TEKİRDAĞ İLİ MARMARA KIYI HAVZALARI ÖRNEĞİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) DESTEKLİ TAŞKIN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI: TEKİRDAĞ İLİ MARMARA KIYI HAVZALARI ÖRNEĞİ M. Cüneyt BAĞDATLI 1, Selçuk ALBUT 2, Bahadır ALTÜRK 3 1 Dr., Namık Kemal Üniversitesi,

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Anlık Birim Hidrografların Elde Edilmesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Anlık Birim Hidrografların Elde Edilmesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Anlık Birim Hidrografların Elde Edilmesi Mustafa Utku YILMAZ Kırklareli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırklareli E-Posta: utkuyilmaz@klu.edu.tr

Detaylı

CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini

CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2):1-10, 2016 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi L. BAġAYĠĞĠT, G. UÇAR, M. DEDEOĞLU CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak

Detaylı

TAŞKIN ARAŞTIRMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİ VE HİDROLOJİK MODELLEMELERİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ENTEGRASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TAŞKIN ARAŞTIRMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİ VE HİDROLOJİK MODELLEMELERİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ENTEGRASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI TAŞKIN ARAŞTIRMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİ VE HİDROLOJİK MODELLEMELERİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ENTEGRASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI İrfan Akar 1, Derya Maktav 2 1 Marmara Üniversitesi, Ortadoğu

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN (CBS) REZERV TESPİTİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN (CBS) REZERV TESPİTİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, C. 20, S. 2, SS. 81-91, Y. 2007 81 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN (CBS) REZERV TESPİTİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ USABILITY OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) in

Detaylı

18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI

18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI 18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI SEL VE TAŞKINA DUYARLI ALANLARIN CBS İLE BELİRLENMESİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ Arş.Grv. Mustafa YALÇIN Afyon Kocatepe Üniversitesi İÇERİK Sel ve Taşkın Duyarlılık

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Taşkın çalışmaları açısından topografik haritalardan ve DEM den üretilmiş akarsu morfometrik özelliklerin karşılaştırılması

Taşkın çalışmaları açısından topografik haritalardan ve DEM den üretilmiş akarsu morfometrik özelliklerin karşılaştırılması Taşkın çalışmaları açısından topografik haritalardan ve DEM den üretilmiş akarsu morfometrik özelliklerin Hasan ÖZDEMİR 1* 1 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ordu Cad. No: 196,

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İSMAİL ÇÖLKESEN Doğum Tarihi : 1981 Ünvanı : Dr. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Yüksek Lisans Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Detaylı

İSTATİSTİĞİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI

İSTATİSTİĞİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI İSTATİSTİĞİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI Nurcan TEMİZ Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, İZMİR, e-mail: nurcan.temiz@deu.edu.tr Alınış: 21 Şubat 2007, Kabul:

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

Yüzey Suları Coğrafi Bilgi Sistemi; Tokat İli Örneği. Geographic Information System of Surface Waters; Tokat Province Sample

Yüzey Suları Coğrafi Bilgi Sistemi; Tokat İli Örneği. Geographic Information System of Surface Waters; Tokat Province Sample GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 23 (1), 75-82 Yüzey Suları Coğrafi Bilgi Sistemi; Tokat İli Örneği Tekin Susam 1 Sedat Karaman 2 Tekin Öztekin 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ Kuraklık ve Ekstrem ġartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi (Kavak Türleri Örneği) Teoman

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

Türkiye de Arazi Kullanımı ve Havza Yaklaşımı

Türkiye de Arazi Kullanımı ve Havza Yaklaşımı Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(1):21-25, 2007 ISSN 1304-9984 Türkiye de Arazi Kullanımı ve Havza Yaklaşımı Ayten EROL 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman

Detaylı