*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506"

Transkript

1 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN:

2 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu

3 flte 1 May s ALANLARDAYIZ...

4 Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo un ve hareketli geçen Nisan ay n n ve 1 May s n coflkusuyla tüm okurlar m z selaml yoruz. Yine dolu dolu bir say ile karfl n zday z. Geçen say m zda dergimiz yeni bir biçimle elinize geçmiflti. Dergimizin yeni biçimine gelen olumlu elefltirilerden ve destekten dolay teflekkür ediyoruz. Dergimizin içeri i ve biçimi üzerine elefltiri, katk ve önerilerinizi bekliyoruz. Dergimiz, Nisan ay nda bas ld ktan k sa süre sonra tükendi. Bunda özellikle birçok alan m z n gerek kampanyam z gerekse de genel sürecin etkisiyle kitle çal flmas na daha fazla yo unlaflmas n n etkisini görmekteyiz. Bu geliflimin ve ilginin devam n n gelmesini ve daha da güçlenmesini bekliyoruz. Bu say m zda özel bir dosya konusu olarak 68 hareketini inceliyoruz. 40. y l n kutlad m z 68 hareketinin ülkemizdeki ve dünya çap ndaki etkisini önemli olaylar ve kifliler üzerinden de erlendirmeye çal flt k. Kolektif flekilde haz rlanan dosyam za emek veren arkadafllar - m za teflekkür ediyoruz. Burjuva bas nda da çokça gündemleflen 68 hareketi gerçek kaynaklar ndan, s n fsal özünden kopuk ve Avrupa-merkezci bak fl aç s yla ele al nmaktad r. Dosyam z n, süreci genel hatlar yla anlamada ve hareketlili in toplumsal dinamiklerini kavramada yararl olaca inanc nday z. 68 hareketini incelemeye, eksik b rakt m z konular önümüzde say - larda iflleyerek, devam edece iz. Mart ay Newrozla, May s ay ise iflçi s n f n n birlik-mücadele-dayan flma günü olan 1 May s ta emekçilerin direnifliyle ülke gündeminde yerini almaktad r. Egemenlerin suni gündemlerine etkili cevaplar içeren bu günler, ülkemizde ezilenlerin devrim ve demokrasi mücadelesi tarihine yazd olumlu vurgular olarak geçecektir. Devletin emekçi düflmanl n gösteren vahfli sald r lar na karfl emekçilerin, devrimcilerin saatlerce süren militanca direnifli oldukça önemlidir ve egemenlerin 1 May s kutlatmama karar n geçersiz k lan bir içeri e sahiptir. Bu say m zda dosya konumuzdan kaynakl belirli köflelerimize yer veremedik, baz köflelerimizin ise yerlerini de ifltirmek zorunda kald k. Geçen say m zda ilk yaz s na yer verdi imiz Göçmen Genç köflesinin 2. yaz s n da dergimizde bulacaks n z. AT K-YDG den yoldafllar m z n haz rlad bu köflenin ülkemizdeki ve Avrupa daki YDG lilerin aras ndaki sars lmaz ba güçlendirece ine ve ilgi görece ine inan yoruz. Son olarak bu say m zla birlikte dergimizin ücretini 1.50 YTL ye yükseltmek zorunda oldu umuzu da belirtelim. Bu durumu anlay flla karfl layaca n za inan yoruz. May s ay nda da hareketlili imizin devam edece ini umuyor, tüm arkadafllar m za devrimci faaliyetlerinde baflar lar diliyoruz. syan May s k z ld r Liselerde örgütlü olmak...10 Sistemin düfltü ü acizlik: Aile polisli i...11 Sakarya da küfür ve savafl gecesi Haluk Zorusevmez Denge Ciwane Göçmen Genç...24 Ö retim Üyesi Derne i Baflkan Tahsin Yeflildere ile röportaj Kolektifin Sesi Gençli e Notlar Komünist önder brahim Kaypakkaya yafl yor, yol gösteriyor Devrimci ç k fl, Deniz Gezmifl, Mahir Çayan Türkiye de Büyük Proleter Kültür Devrimi Vietnam Savafl ve Naksalist hareket Do u dan Bat ya Sorbonne iflgali ve Fransa da May s Almanya da 68 hareketi ve RAF Kara Panterler ve ABD de 68 dalgas in devrimci ruhunu YDG saflar nda yükseltelim! UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön matbaac l k Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) Cep: ANKARA: TUNA CAD. ÇANAKÇI fihani NO:11 KAT:3 DA RE:32 ÇANKAYA TEL: (0312) Cep: ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: MALATYA: SMET YE MAHALLES, N YAZ M SR CAD., ERSOY APT. NO: 9 TEL: (0422) Cep: ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0 446) CEP: BURSA: SELÇUK HATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Cep: MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N CEP: AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR AS-DRUCK DUISBURG-ALMANYA TEL: FAKS: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fiubesi Euro Hesab : TL Hesab : Vakflart Bankas stanbul/aksaray fiubesi

5 4 Yeni Demokrat Gençlik Her yer Taksim, her yer direnifl... Egemenlerin sözcülerinin provokasyon ç rtkanl 1 May s günü bofla ç kart lm fl ve as l provokatörlerin kim oldu u gösterilmifltir. Turistleri coplayan, fiiflli Etfal Hastanesine, D SK ve ÖDP binalar n n içine gaz bombas atan, yere düflen eylemcilere tekmelerle sald - ran, kalaslarla eylemci av na ç kan kolluk kuvvetlerinin bas na yans mayan daha onlarca vukuat n n oldu unu bilmekteyiz. flçi s n f n n ve emekçi halklar n birlik-mücadele ve dayan flma günü olan bir 1 May s, ülkemizde Taksim de, S hhiye de ve Adana da yaflanan görüntülerle öne ç kt. Egemenlerin, 1 May s alan olan Taksim de eyleme izin vermemek ad na nas l bir tahammülsüzlük gösterdi ine bu sene bir kere daha tan k olduk. Kolluk kuvvetleri, kendilerine aç kça tan nan s n rs z davranma özgürlü ünü sonuna kadar kullanarak sendika ve parti binalar na hatta hastanelere gaz bombas atm fl, sopalarla, tafllarla, coplarla, silahlarla eylemcilere sald rm fl ve bu konuda daha da ileri giderek eylemci-eylemci olmayan ayr m dahi gözetmemifltir. 1 May s günü stanbul da, Ankara da ve Adana da estirilen bu terörün aç k bir tahammülsüzlük örne i oldu u ortadad r. flçi s n f n n, emekçi halk - m z n ve devrimcilerin-ilericilerin her hareketinden rahats z olan egemenlerin estirdi i bu terörün kendilerini vurdu u/vuraca 1 May s sonras oluflan tepkilerden de anlafl lm flt r. Bu sene gerçeklefltirilen 1 May s birçok yönden turnusol ka d ifllevi de görmüfltür. 1 May s vesilesiyle eylemin Taksim de yap l p yap lmayaca meselesi önemsiz bir alan tart flmas olman n d fl nda aç k bir demokratl k s nav haline gelmifltir. Özellikle Türk- fl baflkan n n Taksim de eylemden vazgeçtiklerini aç klad konuflmas nda 1 May s mücadele günü de ildir diyerek görüflünü aç kça belirtmesi ve yapt aç klama sonucunda AKP hükümetinden takdir kazanmas oldukça anlaml d r. Bir hafta içerisinde 500 bin kifliyle Taksim de olaca z dan Taksim e ç kmayaca z a de iflen görüfllerin arkas nda dan fl kl dövüfl izlenimini veren bir durum vard r. Ancak iflçilerin ve emekçilerin bask s yla gündeme gelen Taksim meselesinde sendika baflkanlar n n ve yetkililerinin nas l bir tutum tak nd emekçiler aç s ndan oldukça önemlidir. 1 May s günü ülke çap ndaki eylemlerde iflçilerin ve emekçilerin Türk- fl baflkan n protesto eden dövizler tafl mas ve sloganlar atmas oldukça anlaml d r. Yine D SK baflkan taraf ndan erken bitirilen 1 May s eyleminin iflçiler, emekçiler ve ilericiler-devrimciler taraf ndan devam ettirilmesi, emekçilerin bu konudaki duyarl l n göstermektedir. Ülke genelinde 1 May s a damgas n vuran Her yer Taksim, her yer direnifl slogan da bu aç dan de erlendirilmelidir. Egemenlerin sözcülerinin provokasyon ç rtkanl - 1 May s günü bofla ç kart lm fl ve as l provokatörlerin kim oldu u gösterilmifltir. Turistleri coplayan, fiiflli Etfal Hastanesine, D SK ve ÖDP binalar n n içine gaz bombas atan, yere düflen eylemcilere tekmelerle sald ran, kalaslarla eylemci av na ç - kan kolluk kuvvetlerinin bas na yans mayan daha onlarca vukuat n n oldu unu bilmekteyiz.

6 Yeni Demokrat Gençlik 5 Egemenlerin içine girdikleri kriz de düflünüldü ünde halka ve devrimcilere daha çok sald rmalar anlafl l rd r. Oldukça genifl bir kesimin protestolar na ra men ç kar - lan SSGSS yasas ve 1 May s günü yaflananlar, Sakarya daki linççi grubun DTP flenli ine yönelik müdahalesine göz yumulmas ve bir kiflinin kalp krizinden ölmesine ra men gözalt na al nanlar n tamam n n serbest b rak lmas, Çukurova Üniversitesi nde 1 May s afifli asan ö rencilere uygulanan iflkence ve fliddet son dönemdeki sald r paketinin cüzi bir parças n oluflturmaktad r. Kendi icraatlar konusunda halka hesap vermekten kaç nan, piflkinlikte s - n r tan mayan egemenlerin halka sald r konusunda bu 1968 süreci bilinmeden Türkiye de devrimci hareketin mevcut durumu da do ru flekilde anlafl lamaz. lerici ve devrimci her de erin karfl s na dikilen egemenler, devrimci önderlerin resimlerinden dahi korkarken bizlere aç k bir mesaj vermektedirler. kadar pervas z olmas, fazlas yla tepkiyi hak etmektedir. Üst üste yap lan zamlarla yetinmeyen sistem, artan enflasyona, iflsizli e çözüm bulamayaca n n fark ndad r ve yükselen seslerin devrimci anlay flla bütünleflmemesi için elinden geleni yapmaktad r. Dünya çap nda yaflanan ekonomik sorunlar n boyutlu biçimde Türkiye ye de yans yaca n saklayamayan egemenler için bu sürecin mümkün oldu unca çabuk bafllay p hemen bitmesi temenni edilmektedir. Bu geliflmeler içerisinde özellikle önümüzdeki dönem aç s ndan büyük bir hak gasp olan SSGSS yasas na karfl birleflik ve etkili bir muhalefetin yarat lamamas dikkat çekicidir. Kapsam düflünüldü ünde etkileyece i milyonlarca insan n varl, bu yasaya karfl verilen tepkinin güdük kald n göstermektedir. Pazarl k masas nda egemenlerin sözcüleriyle anlaflanlar, milyonlarca insan n gelece iyle ve sosyal haklar yla oynam fllard r. Ancak bu gerçekli e ra men emekçi halk m z n SSGSS yasas na karfl büyük bir tepki duydu u ortadad r ve at lan ad mlar halk m z taraf ndan dikkatle izlenmektedir. Yasan n herkes kadar halk gençli ini de yak ndan ilgilendiriyor oluflu, biz YDG lilerin de özellikle dikkat etmesi gereken bir durumdur. Önümüzdeki süreçte benzeri hak gasplar n n artaca da mevcut gerçeklik incelendi inde görülecektir. Halk n biriken öfkesinin bu nedenle kendili inden s n rlar içinde kalmas na ve parlay p aniden sönmesine izin vermemek gerekmektedir. Önümüzdeki ay, halk gençli ini önemli oranda ilgilendiren üniversiteye girifl s navlar yap lacak. Gerek ÖSS, gerekse de yaklaflan KPSS, halk gençli inin büyük bir k sm n yak ndan ilgilendirmektedir. Halk gençli inin okuma hakk n ve mesleki hakk n baltalayan bu adaletsiz s navlara kampanyam z çerçevesinde karfl ç kmam z gerekmektedir. Halk gençli i aç s ndan adeta iflsizlik üreten bir fabrikaya benzetilebilecek bu s navlar n meflru olan hiçbir yan bulunmamaktad r. çinden geçti imiz dönemde mevcut örgütlülüklerin durumu de erlendirildi- inde söz-yetki-karar ve örgütlenme hakk na yap lacak vurgular n ne kadar önemli oldu u anlafl lacakt r. May s ay, önemli baz günlerin de y ldönümü olma özelli i tafl maktad r sürecinin 40. y l n temsil eden bu sürecin, Türkiye Devrimci Hareketi aç s ndan önemi büyüktür. Deniz Gezmifl, Yusuf Aslan ve Hüseyin nan n idam edildikleri 6 May s, brahim Kaypakkaya yoldafl n katledildi i 18 May s ve Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alparslan Özüdo ru nun öldürüldükleri 31 May s tarihleri biz genç devrimciler taraf ndan unutulmamal, devrimci önderlerin prati i incelenmelidir süreci bilinmeden Türkiye de devrimci hareketin mevcut durumu da do ru flekilde anlafl lamaz. lerici ve devrimci her de erin karfl s na dikilen egemenler, devrimci önderlerin resimlerinden dahi korkarken bizlere aç k bir mesaj vermektedirler. Bu mesaj do ru anlayarak de erlerimize sahip ç kaca m z bir kere daha içinden geçti imiz dönemin önemini bilerek ilan edelim.

7 6 stanbul 1 May s sabah 6.30 da D SK binas n n önüne ç kan emekçiler polisin sald r s yla karfl laflt. Saat 8.45 te D SK binas na polis taraf ndan ikinci bir müdahale gerçekleflti. Erken saatlerde D SK binas na gitmek üzere yola ç k lmas na karfl n polisin engellemeleriyle karfl lafl ld. Saat 9 s ralar nda caminin yak n nda toplanan ve 1 May s sloganlar atan kitleye polis taraf ndan ilk sald r geldi. Emekçilerin ve 1 May s coflkusunu yaflamaya gelen gençlerin üzerlerine gaz bombalar ya d r lmaya bafllad. Faflist polisin ilk sald r s n n ard ndan çat flmalar fiiflli nin ara sokaklar na s çrad. Emekçilerin bir araya gelip slogan att her noktaya polis olanca gücüyle sald rd. Emekçiler polisin müdahalelerine karfl fiiflli nin ara sokaklar na barikatlar kurdu, üzerlerine at lan bombalar geri püskürttü ve var gücüyle çat flt. Sald r lara karfl direnen ve gaz bombalar n n ve tazyikli gazl suyun etkilerine karfl birbirine destek olan emekçiler, ö renciler çevredeki esnaftan ve halktan da destek gördü. Polis panzerle emekçilerin üzerine tazyikli gazl su s karken, robokoplar emekçilerin üzerine yürürken halen var güçle savafl l yor ve sloganlar at - l yordu. Ara sokaklarda ilerleyen kitle mücadele ederek Harbiye ye kadar ç kmay baflard. Burada da polisin sald r lar yla karfl - lafl ld. Harbiye deki çat flmalar n ard ndan çat flma Dolapdere ye kadar yay ld. Her ne kadar Taksim e ç k lamam fl da olsa, 1 May s 2008, tarihe polisin faflist sald r lar n n yan s ra emekçilerin direngenli iyle kaz nm fl oldu. stanbul YDG Adana Adana da bu y l 1 May s geçen y la oranla daha kitlesel bir kat l mla gerçekleflti. Yaklafl k olarak 10 bin emekçinin kat ld 1 May s oldukça coflkuluydu. Bu y l devrimciler olarak en önde Yaflas n 1 May s Biji yek gulan fliarl ortak pankart n arkas nda kendi pankartlar m zla yer ald k. Saat 16 ya do ru kitlenin toplanmas yla beraber yürüyüfl bafllad. Arama noktas nda BDSP li arkadafllara müdahale etmek isteyen polislere devrimciler ortak bir tav r sergileyince polis 1 May s k z ld r!.. Yeni Demokrat Gençlik geri ad m atmak zorunda kald. Bizler bu y l Birlik Mücadele Zafer-PART ZAN imzal pankart m zla mitinge kat ld k. Program saat da bafllat ld. Sayg duruflunun ard ndan Tekel iflçisinin okudu u bas n metninde taleplerin yan s ra devletin Taksim deki sald r s da protesto edildi. Saat 19 da mitingin bitmesi ve kitlenin önemli bir k sm - n n alan terk etmesinin ard ndan mitingin coflkusunu ve kitleselli ini hazmedemeyen devletin kolluk güçleri Halkevi üyelerinin AKP önüne yürüyerek Taksim sald r s n protesto etmek istemelerini gerekçe göstererek kitleye azg nca sald rd. Ç kan çat flmada aralar nda 1 YDG li arkadafl m z n da bulundu u 47 kifli gözalt na al n rken, kitleden çok say da kifli a r yaraland. Yaralananlardan 2 kifli ameliyata al nd. Sald r ara sokaklarda da devam etti. Adana da yaflanan sald r 2 May s günü gerçeklefltirilen yürüyüfl ile protesto edildi. Saat de Adana E itim-sen fiube Binas önünde toplanmaya bafllayan kitle Yaflas n 1 May s pankart açarak sloganlarla nönü Park na yürüdü. Yaklafl k 100 kiflinin kat ld eylem sloganlarla bitirildi. Gözalt na al nanlardan 2 arkadafl m z tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Adana YDG zmir 1 May s günü saat 14 de zmir YDG olarak Konak Sümerbank önünden Söz, eylem, karar ve örgütlenme özgürlü ü istiyoruz-yeni Demokrat Gençlik imzal pankart m z ile Gündo du Meydan na do ru yürüyüfle geçtik. çinde YDG li arkadafllar m z n da yer ald LÖB korteji de Eflit ve özgür gelecek ellerimizde yükselecek pankart yla YDG kortejinin arkas nda yer ald. Gündo du Meydan na girildikten sonra çekilen halaylar ve ard ndan hep bir a zdan okunan 1 May s Marfl ve Enternasyonalin ard ndan miting sona erdi. zmir YDG

8 Yeni Demokrat Gençlik 7 Trabzon 1 May s bu sene Trabzon da geçmifl senelere oranla daha kitlesel geçti. Bizler de artan sald r ve hak gasplar na karfl KTÜ ö rencileri olarak alanda yerimizi ald k. Saat 12 de Tedafl önünde toplan p Trabzon Belediyesi nin önüne kadar yürünen eylemde eflit, paras z, bilimsel e itim yazan KTÜ ö rencileri pankart n n arkas nda dövizlerimizle yerimizi ald k. Kürtçe ve Türkçe sloganlar n at ld eylemde emperyalist yasalar genel gündemimizdi. Eylem, yap lan konuflmalardan sonra halay ve horonlarla son buldu. Trabzon YDG Sakarya Sakarya YDG olarak, stanbul a giden araçlar n engellenmesi üzerine 1 May s zmit te kutlad k. Kitle saat 17 de toplanmaya baflland. EMEP in organize etti i eyleme yaklafl k 400 kifli kat ld. Çeflitli sendikalar n da kat ld eylemde 1 May s Taksim protestosu da vard. Yürüyüflün ard ndan eylem küçük çapta bir mitingle sonland r ld. Çevreden yürüyüfle alk fllarla destek verildi. Gençli in kat l m oldukça iyiydi. Sakarya YDG Mersin 1 May s Mersin de yaklafl k 5000 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirildi. Miting Mersin Devlet Hastanesi önünden Metropol miting alan na kadar yürüyüfl eflli inde yap ld. Partizan kortejine polis müdahale ederek, tafl nan pankart ve flamalara el koymak istedi. Fakat Partizan bu tutumun keyfiyetini teflhir ederek alana pankart ve flamalar yla girdi. Partizan eyleme Sa l k hakt r sat lamaz ve Zafer direnen emekçinin olacak, Yaflas n örgütlü mücadelemiz pankartlar yla kat ld. Mersin YDG Malatya Malatya da da iflçiler ve emekçiler 1 May s ta alanlara ç - karak sald r lara boyun e meyeceklerini, mücadeleye devam edeceklerini ilan ettiler. Saat 13 de Emeksiz Alt Kavfla nda toplanan kitle buradan yürüyerek Emeksiz Üst Kavfla na do ru yürüyüfle geçti. Emperyalist sald r lara karfl örgütlü mücadeleye Partizan pankart ve YDG imzal dövizleriyle yürüyüfl kolundaki yerini alan YDG ve Partizan kitlesi 1 May s alan na geldi. Bütün gruplar n alana girmesiyle beraber 1 May s ve devrim flehitleri an s na sayg duruflunda bulunulmas yla alandaki kutlamalara geçildi. Türküler ve halaylardan sonra kitle eylemi sonland rd. Malatya YDG Amed Diyarbak r da son 30 y ld r miting için izin verilmeyen 1 May s a bu y l da izin verilmedi. Demokrasi Platformu, stasyon Meydan için baflvuruda bulunmas na ra men bahaneler uydurularak reddedilmifltir. Mini Taksim uygulamas n protesto etmek için Da kap Meydan nda bas n aç klamas yap lmas na karar verildi. Üç ayr yerde biraraya gelen emekçiler Da kap Meydan na do ru yürüyüfle geçti. Öncesinden Diyarbak r a gelmeyi kararlaflt ran çevre illerin tafl tlar flehir giriflinde durdurularak flehre giriflleri engellendi. Tüm engellemelere ra men yaklafl k 4 bin civar nda kitle Da kap Meydan nda biraraya geldi. Bizler de Partizan imzal dövizlerimizle alanda yerimizi ald k. Amed YDG Sivas Sivas ta 1 May s kutlamalar saat 11 de Ethembey Park nda toplan larak bafllad. Sloganlarla da yürüyüfle bafllayan emekçiler Mevlana Meydan nda topland. Mesajlar n ve konuflmalar n ard ndan halaylar ve sloganlar eflli inde miting devam etti. 500 kiflinin kat ld mitingde YDG olarak Söz ve karar hakk m z için örgütlenelim pankart açt k. Miting saat 15 de sona erdi. Sivas YDG Dersim Saat 11 de Belediye önünde bafllayan mitinge Yaflas n demokratik halk iktidar pankart yla kat lan Partizan kortejinde s k s k Sa l k hakt r sat lamaz, E itim hakt r sat lamaz, flçi-köylü gençlik Halk Savafl nda birlefltik, Savafl, ilerle, kazan Partizan sloganlar at ld. Ankara Kortejler içerisinde Devrimci 1 May s Platformu bileflenleri Al nteri, BDSP, DHP ve Partizan coflkusu ve disipliniyle görkemli bir durufla sahiptiler. Yükselen Sald r lara Karfl Yaflas n Halk Savafl pankart açan Partizanlar temsili olarak iflçi tulumlar ve köylü k yafetleriyle 36. y l n coflkusunu 1 May s alan na tafl d lar. S hhiye Meydan nda kurulan arama noktas nda ÖDP ye sald ran çevik kuvvet polislerine devrimci ve ilericiler h zl bir yan t vererek sald r y geri püskürttüler. Taksim Meydan n n öfkesinin ve coflkusunun hâkim oldu u kitle polisin gaz bombalar na karfl tafllar ve sopalarla karfl l k vererek bütün kortejlerin alana girmesini sa lad. Ankara YDG Kars Ülke gündeminin hareketli ve yo un oldu u bu dönemde Kars taki 1 May s kutlamalar nda Bologna sürecini ve kampanyam z ö rencilerle iflleyerek haz rland k. Kars flehir meydan nda YDG, KESK ve DGH n kat l mlar yla 1 May s kutland. Ayr ca D SK ten de kat l mlar oldu. Ortak bir bas n metni ve sloganlarla süreç ifllendi. Daha sonra gruplar sloganlarla 1 May s kutlamalar n bitirdi ve da ld. Kars YDG

9 8 AMED YDG DEN PANEL ERZ NCAN DA YDG PANEL Yeni Demokrat Gençlik Geçen seneden beri gündemimizde olan Bologna Süreci ile ilgili bu dönem de çal flmalar yürüttük. Halk gençli inin bu süreçten habersiz oldu u gerçe inden hareket ederek panel örgütlemeyi gündemimize ald k. Öncelikle en genifl kitleye ulaflmak için paneli en genifl çat alt nda örgütlemeye çal flt k. Bunun Dicle Üniversitesi ndeki karfl l Ö renci Derne i oldu undan dernek ad alt nda örgütleme yönlü ad mlar att k. Ö renci Derne i ile olan görüflmelerimizde Bologna Süreci ni aktararak bu süreci derne in gündemine sokmaya çal flt k. K smi olarak bunda baflar l olabildikse de bu süreçte derne in farkl gündemlerinin oldu u gerekçesiyle olumsuz yan t ald k. Fakat belli yönleriyle olumlu karfl lad klar ndan kaynakl panel yeri ile ilgili olarak yard mc olabileceklerini ve panele yo un kat l mlar n n yan nda konuflmac verebileceklerini bildirdiler. Paneli ortak örgütleme çabam z sonuçsuz kal nca YDG olarak panel çal flmas n n ayr nt lar n tart flmaya bafllad k. Panele kat lacak konuflmac lar belirlemeye çal flt k. YDG den bir konuflmac, Ö renci Derne i temsilcisi ve E itim-sen li ö retim görevlisi olmak üzere 3 konuflmac y davet ettik. Panelin yerini de belirledikten sonra üniversitedeki çal flmalar yapmak için haftal k program ç kard k. Ç kard m z afiflleri kampüsün çeflitli yerlerine ast k. Sonras nda haz rlad m z bildirilerin yayg n da t m n yapt k. Bu dönemde Bologna Süreci Uzmanlar n n Rektörlük bünyesinde yapt konferanslar bulunmaktayd. Yap lan 5 bilgilendirme konferans ndan sadece birine ö rencilerin davet ediliyor oluflu bir yana konferanslardan bile ciddi anlamda çok az ö rencinin haberdar olufluna bildiride de inmemiz ayr bir ilgi uyand rm flt r. Paneli 13 Nisan Pazar günü yaklafl k 50 kiflinin kat l - m yla gerçeklefltirdik. Programda Ö renci Derne i nden kat l mc olmas na ra men kendileriyle ilgili teknik sorundan kaynakl konuflmac veremediler. Panelde YDG nin Söz-karar-yetki hakk m z istiyoruz kampanyas na da de- inildi. Kat lanlar n süreç hakk nda bilgi sahibi olmas ve Ö renci Derne i nin çal flmam za yard mc olmas olumlu olmufltur. Amed YDG ÇÜ DE PATRONLARIN PANEL ENGELLEND 24 Nisan Perflembe günü Sinerji Kulübünün düzenledi i Kariyer Günleri ad alt nda yap lan etkinli e patronlar da ça r lm flt. Patronlar n bir panel yapaca n duyan ö renciler panelin yap laca salona girmek istedi. Salonun giriflinde siyah tak m elbiseli korumalar ö rencileri yer kalmad diyerek salona almak istemedi. Bunun üzerine ö renciler sloganlarla al nmamalar n protesto etti. Sermaye defol üniversiteler bizimdir slogan eflli inde barikata yönelen ö renciler, k sa süreli bir arbededen sonra barikat aflarak salona girdi. Olay yerine gelen ÖGB flefi ö rencilerden buray terk etmesini istedi. Ö renciler ise panel iptal edilmeden olduklar yeri terk etmeyeceklerini söyledi. Panelin iptal edilmesiyle beraber ö renciler o bölgeyi terk etti. Çukurova Üniversitesi YDG Emperyalist sistemin krizi derinleflti i oranda biz halk gençli ine karfl sald r lar daha da boyutlanmaktad r. Kazan lm fl hak olan e itim, burjuvazi için biz emekçi gençlere bir lüks olarak görülmekte ve bu lüksü istiyorsak paras n da ödememiz gerekti i Bologna süreci ile net bir flekilde gözler önüne serilmektedir. Üniversiteler zaten tart flmal olan bilim yuvas olma özelli inden daha da uzaklaflt r larak burjuvazi için tam bir kâr kap s haline getirilmeye çal fl lmaktad r. Üniversiteler paral hale getirilmeye çal fl larak, üniversitelerin kap lar halk gençli ine kapat lmak istenmektedir. E itim üzerindeki bu sald r lara dur demek için YDG nin önümüze koydu u Söz, yetki ve örgütlenme hakk istiyoruz kampanyas sürecimiz aç s nda oldukça anlaml durmaktad r. Bizler de Erzincan YDG olarak hem Bologna sürecini teflhir etmek hem de kampanyam z kitlelere duyurmak için bir panel örgütledik. Panele ilk önce anti-emperyalist, anti-faflist, anti-feodal mücadelede yaflamlar n yitirenler an s na 1 dakikal k sayg duruflu ile bafllad k. Sayg duruflundan sonra panelist arkadafl m z e itim üzerindeki emperyalist politikalara (Bologna süreci, yetkin mühendislik, mesleki yeterlilik vb.) de inerek bu politikalar n halk gençli i üzerindeki etkilerini anlatan bir sunum ile devam etti. Bu emperyalist politikalara karfl kampanyam z n ne kadar önemli bir yerde durdu una vurgu yaparak sunumunu bitirdi. Di er arkadafl m z ise YDG nin k - sa geçmifli hakk nda anlat mda bulundu. Sunumlar bittikten sonra YDG yi anlatan bir sinevizyon gösterimi yap ld. Panel fliir ve müzik dinletisi ile sona erdi. Erzincan YDG

10 Yeni Demokrat Gençlik 9 Söz, yetki, karar; söz, eylem, örgütlenme hakk m z istiyoruz Yeni Demokrat Gençlik olarak 20 Nisan da Taksim de bir bas n aç klamas gerçeklefltirdik. Aç klamada; günümüzde gençlerin e itim ve sa l k reformlar ad alt nda nas l bir emperyalist kuflatmaya al nd na dikkat çekildi. Gençlik üzerindeki her türlü bask n n kendini en çok hissettirdi i alanlardan biri olan üniversitelerde son dönemlerde meydana gelen faflist sald r lara vurgu yap larak ö rencilerin yükselen tepkileri pasifize edilmeye çal fl ld ndan bahsedildi. Bologna süreci olarak adland r lan esas nda biz gençlere daha fazla iflsizlik ve geleceksizlik olarak yans yacak olan emperyalist yasalar n teflhiri yap ld. Mesleki yeterlilik, yetkin mühendislik/mimarl k, sözleflmeli ö retmenlik, aile hekimli i, yaflam boyu e itim gibi sözde reformlar n ö renciler aras ndaki dayan flmay körelterek bireysel rekabetçi anlay fl n büyütülmeye çal fl ld na de inildi. Son süreçte yasalaflan SSGSS den de yine en çok gençlerin etkilenece inin dillendirildi i aç klamada Kürt halk gençli ine yönelik sald r lara da de inildi. Üniversitelerde ç kan her türlü gerginli- in Kürt-Türk sorunu gibi gösterilmeye çal fl ld ve en demokratik haklardan biri olan anadilde e itim talebinin nas l yok say ld gözler önüne serildi. Tüm bu bask lara karfl gençlerin örgütlenme haklar n n da pek çok yolla engellenmeye çal fl ld n n vurgusu yap ld. Aç klamada; Ülke yöneticilerini seçme hakk m z oldu u iddia edilirken üniversitelerimizde, yurtlar m zda, liselerimizde rektörlerimizi müdürlerimizi seçme hakk m z n olmad dile getirildi. Söz, yetki, karar; söz, eylem, örgütlenme hakk m - z istiyoruz. sloganlar ile noktalanan aç klamaya çevredeki gençlerden ve emekçilerden de destek geldi. stanbul YDG zmir de yürüyüfl Gençli i ilgilendiren gündemlerde söz söyleme, karar alma, gençli e karfl gerçeklefltirilen sald r lara karfl örgütlenme hakk - n n önündeki engelleri teflhir etme ve bu çal flma ile beraber örgütlenme faaliyeti yürüterek ele ald m z Söz, yetki, karar ve örgütlenme hakk m z istiyoruz kampanyam z çerçevesinde zmir YDG olarak 19 Nisan Cumartesi günü Özgür Yaflam Kooperatifi ile beraber bir yürüyüfl örgütledik. Söz, eylem, karar ve örgütlenme özgürlü ü istiyoruz-yeni Demokrat Gençlik pankart ve Eleme s - navlar na karfl, çal flana ö renim ö renciye ifl hakk pankart ile de Özgür Yaflam Kooperatifi saat 15:00 de Konak Pier önünde topland. Toplanma yerinden yürüyüfle geçen kitle s k s k, Gençlik gelecek, gelecek ellerimizde, Söz, yetki, karar, örgütlenme hakk m istiyorum sloganlar - n att. Yürüyüfl boyunca kitleye ve halka dönük ülkemizde iflçi, köylü ve ö renci gençli e iliflkin yeni yasalar teflhir eden konuflmalar yap ld. Sümerbank önüne gelindi inde kitle ad na bas n aç klamas n YDG li bir arkadafl m z okudu. Bas n aç klamas nda; Bologna projesi ve bu proje nezdinde ortaya ç kan tüm sald r yasalar n n geri çekilmesi, OKS-ÖSS-KPSS vb. eleme s navlar n n kald r lmas, gençli in örgütlenmesinin önündeki engellere son verilmesi, öz örgütlülüklerinin okul yönetimlerine kat lmas, paras z-bilimsel-anadilde e itim hakk n n sa lanmas vb. talepler okunduktan sonra bunlar n gerçekleflmesi için mücadele edilmesi ve örgütlenilmesinin gereklili inden bahsedildi. Aç klama sonras davul zurna eflli inde halay çeken kitle Birlik, mücadele, zafer sloganlar ile eylemi sonland rd. Kampanya çal flmalar için YDG toplant lar nda ald m z kararlar do rultusunda üniversite, lise ve semtlerde kampanyam z anlatmak için bir dizi çal flma yapt k. Pullar m z yo un bir flekilde semtlerde, üniversitede ve liselerde yap flt rd k. Ayn flekilde bildirilerimizi merkezi eylemlerde da tarak kampanyam z üzerine ajitasyon çal flmalar yapt k. Yürüttü ümüz çal flmalar n bir parças olan bu yürüyüfl kampanyam z devam ettirdi imiz flu günlerde bizlere eksikliklerimizi ve olumluluklar m z da göstermifl oldu. zmir YDG

11 10 ZGÜR OKUL Yeni Demokrat Gençlik Liselerde örgütlü olmak Okullar n kapanmas n n yaklaflt bu dönemde örgütlenme kampanyam za daha da yo unlaflmam z gerekiyor. Sistemin durmaks z n oynad oyunlar n, emekçi anne babalar m - z sömürüde s n r tan mad n aç kça belli eden yasalar, tasar lar, zamlar vb. bizi örgütlenmenin önemini anlatmaya yöneltmelidir. 1) Liselerde örgütlenmeyi zorlaflt ran birçok etmen var. Bunlar n bafl nda son dönemlerde iyice a rlaflt r lan faflist disiplin kurallar gelmektedir. Bu disiplin kurallar yla, sisteme karfl öfke duyan duyarl kesimi engellemeye ve örgütlenmesinin önünü her türlü fliddetle, cezayla kesmeye çal flmaktalar. Gerici, faflist ve sistemin koyu savunucu ö retmenlerinden oluflturulan idareciler de bu kurallar n uygulay c s olarak karfl m za ç kmaktalar. Amaçlar ö renciye sistemin ideolojisini dikte ettirmek olan bu e itimcilerden de baflka bir fley beklenemez. Bu disiplin cezalar yla sindirilmek ve onlar n adaletsizlik zincirinin bir halkas haline getirilmek isteniyoruz. Lisede örgütlü hale gelmenin gereksiz oldu u, bir fleyler yapmak için en az ndan üniversiteyi beklememiz gerekti i konusundaki söylemler de, lisede en demokrat bildi imiz ö retmenlerce bile ifade edilerek hak mücadelesinden uzak tutulmaya çal fl l yoruz. 2) Liseli olarak yafl ortalamam z da örgütlenmemizi zorlaflt ran etmenlerden biri. Henüz ergenlik ça nda olmam z ve 17, 18 y l boyunca sistem ideolojisiyle beslenen bir beynimizin olmas tabi bu ideoloji; içerisinde bar nd rd hak arama, hak alma mücadelesinin yanl fl ve tehlikeli oldu u yönündeki telkin leriyle yapmakta bunu- örgütlenmeye so uk bakan bir gençlikle karfl karfl ya b rak yor bizi. Politik seviyemizin henüz yetersiz olmas gerçe inin sebep oldu u birçok yanl fll k da liseli gençlik aras nda güçlü bir örgütlenme kuramamam za yol açmaktad r. 3) Bir di er konu da biz liseli gençli in, gençlik içerisinde ailesine hem maddi hem de manevi olarak en çok ba ml olan kesimi oluflturuyor olmam zd r. 80 cuntas ve sonraki dönemdeki bask lar ve yozlaflt rma politikalar n n etkisiyle sindirilmifl olan ailelerimiz de bizim hiçbir flekilde örgütlenmemizi, hak alma mücadelesinde yer almam z istemeyecek ve buna engel olmaya çal flacakt r. Bu da hem bizim hem de çevremizde örgütlemeyi amaçlad m z kesimin bu mücadelede yer almak istemesini engelleyecek en önemli faktörlerden biridir. Bu tip sorunlar bizi en çok yoran ve engelleyen sorunlard r. Ancak hak alma mücadelesinde örgütlenmenin gereklili ine inanan bizler, sadece sorunlar ve engellemeleri de il ayn zamanda örgütleme çal flmalar nda bize avantaj sa layan yönleri de görmeliyiz. Bunlar n bafl nda, liseli gençli in mücadelenin hakl l na inand andan itibaren bunun savunuculu unu en ateflli flekilde yapabilecek olmas d r. Bunu YDG içindeki di er liseli yoldafllara bakarak da kolayca anlayabiliriz. Lisede arkadafllar m zla oldukça yak n iliflkiler kurabilecek konumda olmam z ve hemen hemen hepsinin ailesiyle birlikte bulundu umuz flehirde yafl yor olmas da bize liseli olman n sa lad yararlardan baz lar d r. Tüm bu zorluklar ve kolayl klar biz YDG li liselilerin örgütlenme ve örgütleme konusunda net olmam z sa lamal d r. Bugün sistem elindeki her türlü araçla gençli i sindirmek ve susturmak istiyor. Biz bilinçli gençler olarak bu politikalara karfl uyan k olmal ve politik seviyemizi sürekli yükseltmeliyiz. Çünkü politik seviyemiz bizim örgütlenme kampanyam zdaki en önemli yard mc m z olacakt r. Kampanyam z bafll bafl na bir politik yönelim olsa da genel bir niteli e sahip oldu unu biliyoruz. Bu nedenle kampanyan n ete kemi e bürünmesi aç s ndan politikalar n çeflitlendirilmesi lise çal flmalar m z aç s ndan da oldukça önemlidir. Bu politikalar, alanlar m zdaki her yerel sorun olabilece i gibi bu dönem aç s ndan biz liseli gençli in ortak sorunu olan ÖSS de olmal d r. Her sene de ifltirilerek yamalanmaya çal fl lan ama mevcut gerçeklik içerisinde aç kapat lamayacak kadar da büyük olan üniversiteye girifl s - nav n n adaletsizli i, eflitsizli i körükleyen niteli i, gelece imizi fazlas yla etkileyen bu konuda söz hakk m z n dahi olmamas, kampanyam z için de inilmesi gereken en önemli konulardan birisi durumundad r. Her süreç, politika uygulay c s olan bizlerin ustal na ve örgütlenme konusundaki netli imize ba l olarak yaflanmaktad r. Lise çal flmas yürütüyorsak zaten sessiz kalmamam z gereken ÖSS ye karfl özellikle kampanyam z süresince daha fazla yüklenmemiz gerekti i aç kt r. O halde elimizden geldi ince örgütlenmeli ve çevremizdekileri de bilinçlendirerek örgütlü saflar m za katmal y z.

12 Yeni Demokrat Gençlik 11 Sistemin düfltü ü acizlik: Aile Polisli i Egemenler aras ndaki klik çat flmalar ndan kaynakl AKP ye kapatma davas ve Ergenekon davas flu an ülkenin gündemini iflgal etmifl durumda. Asl nda bu tür olaylar n neden ülke gündemini iflgal etti ini bizler çok iyi bilmekteyiz. Emperyalistlerin dayatt azg n sömürü yasalar n geçirmek ve bu yasalara karfl geliflebilecek halk muhalefetini önlemek için sürekli halk n gündemini farkl yönlere çekmek zorundalar. Bundan dolay d r ki burjuva bas nda sürekli yapay gündemler yarat larak SSGSS, e itimin özellefltirilmesi vb yasalar bu klikler kol kola girerek y ld r m h - z yla yasalaflt rmaktalar. Gençlik kiminse gelecek onundur belirlemesi bizim aç m zdan ne kadar anlaml ve de önemliyse egemenler için de ayn derecede önemini korumaktad r. Sistem kendi varl n devam ettirebilmek için bir flekilde genel olarak genifl halk y nlar n özelde ise biz halk gençli ini elde tutabilmek için çeflitli hilelere baflvurmaktad r. Bunlardan en önemlisi de ailelerimize flirin gözükerek çeflitli yalanlarla bizleri denetim alt na alma çabalar d r. Geçen sene bir arkadafl m z sigara içerken polis taraf ndan kameraya kaydedilmifltir. Daha sonra bu arkadafl m za YDG dergisini bir daha okursan bu kay tlar ailene izletiriz denilerek arkadafl m z tehdit edilmifltir. Bunun gibi örnekleri ço altmak mümkün ama burada dikkat edilmesi gereken as l nokta egemenlerin bizi engellemek için ne kadar da aciz bir hale düfltüklerini görmektir. Egemenlerin liseli gençli i elinde tutabilmek için bafllatt yeni uygulama aile polisi. Pilot bölge olarak Erzincan Can m z bu kadar ucuz mu? seçilerek aile polisi uygulamas na geçildi. Uygulamaya geçilmeden önce e itim-ö retimin 1. döneminde ara karne ile birlikte Erzincan emniyet müdürlü üne ait broflürler velilere da t ld. Broflürde; - Çocu unuz özgürlük, eflitlik, iflkence gibi sözcükler kullan yorsa çocu unuzun arkadafl grubuna dikkat edin. - Arkadafllar yla birbirlerine yoldafl, kardefl gibi sözlerle hitap ediyorsa çocu unuzu denetim alt na al n z. - Eve yasad fl yay nlar getirip getirmedi ini kontrol ediniz. gibi birçok madde yer almaktad r. Broflürün yay nlanmas ndan 1 ay sonra uygulama tamamen bafllad. Özellikle devrimci-demokrat kitlelerin yo un oldu u mahallelere aile polisleri verildi. Aile polisleri aileye bir broflür veriyor. Bu broflürün doldurulup emniyete verilmesini emrediyor. Broflürde ise ailelerimizin devrimci-demokrat düflüncelerden çocuklar n uzak tutmalar nasihat edilmektedir. Ve emniyetle iflbirli i yapmalar tavsiye edilmektedir. Egemenler bu flekilde yaklaflarak bizleri yaln zlaflt rmay hesaplamakta ve örgütlenmemizi engellemeye çal flmaktad r. Biz Liseli YDG aç s ndan bu tarz sald r lar n yo unlaflt bu süreçte kampanyam z daha bir anlam kazanmaktad r. Bizi yaln zlaflt rmaya çal flanlara karfl, bizden okulda çeflitli adlar alt nda para toplanmas na karfl, ezberci-floven e itim müfredat na karfl Söz, karar ve örgütlenme hakk istiyoruz! Erzincan Liseli YDG Rektörün 1 May s rahats zl 27 Mart 2008 tarihinde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü içerisinde devam eden yol çal flmalar sonucu üniversite ö rencisi Zeynep Umaç trafik kazas geçirmifltir. Yol çal flmas yap lan alanda herhangi bir uyar levhas n n bulunmamas sonucu meydana gelen kazada üniversite yetkilileri hiçbir flekilde ne uyar levhalar için ilgilenmifller, ne de kaza yapan arkadafl m z için bir yard mda bulunmufllard r. Bu olaylarla ilgili 28 Mart günü kaza geçiren ö rencinin arkadafllar ve devrimci, demokrat, yurtsever ö renciler olarak bir bas n aç klamas yla yetkililer ve sorumlular protesto edildi. Yap lan aç klamada ö rencilerin canlar n n hiçbir güvence alt nda olmad n belirterek, yard m talebinde bulunan ö rencilerin ise azarlanarak rektörlük binas ndan ç kart ld klar n belirttiler. MEÜ YDG Çukurova Üniversitesi nde 1 May s haz rl klar ndan rahats z olan Rektör, R1 derslikleri önünde kurulan stantlara müdahale etmek istedi. Devrimci ö rencilerin kararl duruflu karfl s nda sinirlenen Rektör, ÖGB lere afiflleri sökmesi için emir verdi. Bunun üzerine sloganlarla direnifle geçen devrimci demokrat ö renciler afifllerin sökülmesine izin vermedi. Direnifl karfl s nda Rektör, devrimci demokrat ö rencileri okula çevik kuvveti ça rmakla tehdit etti. Ö renciler ise Rektöre sloganlarla cevap verdi. Bir fley elde edemeyen Rektör çaresizce R1 dersliklerini terk etti. Çukurova Üniversitesi YDG

13 12 Yeni Demokrat Gençlik Bir kez daha Polis-idare iflbirli i - Soruflturma terörü stanbul Genç-Sen den faflist sald r lara tepki 24 Nisan gününde Genç-Sen, üniversitelerde meydana gelen faflist sald r lara karfl bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Galatasaray Lisesi nin önünde yap lan aç klamada; üniversitelerdeki ilerici ve demokrat fikirleri ile tan nan ö rencilerin sald r ya u ramas ve hemen ard ndan disiplin cezalar almas k nand. Medyada Akdeniz Üniversitesi nde meydana gelen faflist sald r n n, karfl t görüfllü gruplar aras nda çat flma ç kt, sadece k z meselesiydi fleklinde çarp t larak yans t lmas teflhir edildi. Yap lan bas n aç klamas nda ö rencilerin kimlik göstermeden üniversiteye giremedi i yerlerde, ö renci olmad klar her halinden belli olan eli sat rl, döner b çakl ülkücü faflistlerin okula rahatl kla nas l girebildi i soruldu. Kendi ö rencisini dikkate almayan, talep ve flikayetlerini dinlemeyen rektörün polislerle iflbirli i yaparak Akdeniz Üniversitesi ndeki olaylara alenen izin verdi i vurguland. Antalya da olan olaylardan hemen sonra polis 14 ö renciyi tutuklad ve okul yönetimi gözalt na al nan ö rencilere emniyetten ald bilgiler do rultusunda soruflturma açt. 110 ö renci de yurttan uzaklaflt rma cezas ald. Bas n aç klamas ndan hemen sonra Antalya da tutuklu bulunan ö rencilere kart at larak eylem bitirildi. stanbul YDG Ülke genelinde üniversitelerde estirilen faflist sald r lar ve soruflturma teröründen Mersin Üniversitesi ö rencileri olarak bizler de nasibimizi al yoruz. Mersin Üniversitesi ndeki devrimci-demokrat-yurtsever ö rencilere 120 nin üzerinde soruflturma aç ld. Ancak burada soruflturmalar bildi imiz soruflturmalardan de ildi, bunun ad na inceleme deniliyordu. Bu incelemeyle beraber polis-idare iflbirli i bir kez daha ortaya ç kt. Mersin Üniversitesinde Azadiya Welat gazetesi stand açt klar gerekçesiyle yurtsever arkadafllara aç lan soruflturmalar devrimci-demokrat-yurtsever ö renciler taraf ndan kitlesel bir bas n aç klamas yla protesto edilmiflti. Bu eylem hakk nda soruflturma bafllatan Mersin Emniyet Müdürlü ü, Mersin Üniversitesi arac l yla üniversite ö rencilerinin sözlü ve yaz - l ifadelerini almaktad r. Yani Mersin Üniversitesi Rektörlü ü, Mersin Emniyet Müdürlü ünün tafleronlu unu yapmaktad r. Üzerine ifade verdi imiz iddianamelerin üst taraf nda flüpheli yazmas olaylar n boyutunu gözler önüne sermektedir. çerisinde 2 YDG linin de bulundu u yaklafl k 70 kifli hakk nda Bölücü örgüt yanl s gösteri düzenlemek, ED BESE pankart açmak ve yasad fl slogan atmaktan inceleme bafllat l rken di er ö rencilere ise Genç-Sen afifli yapmak, Karfl Düfller stand açmak, türban karfl t eylem yapmak gibi gerekçelerle inceleme bafllat lm flt r. Ayr ca Mersin Emniyeti taraf ndan 2 YDG li ve Gençlik Derne i nden 1 arkadafla Kald raç adl derginin stand n açmaktan inceleme bafllat lm flt r. Bu incelemeden (yani Mersin Emniyet Müdürlü ü ve Mersin Üniversitesi Rektörlü ü aras ndaki iflbirli inden) ç kacak sonuç lara göre ö rencilere soruflturma aç laca belirtilmifltir. Tüm bu isabetsizce bafllat lan incelemeler bizlere soruflturmalar n rastgele aç ld n göstermektedir. Mersin Üniversitesi ö rencileri olarak bizler Akdeniz Üniversitesi ndeki olaylarla, YÖK Baflkan Yusuf Ziya Özcan n aç klad üniversitelerdeki yeni güvenlik paketiyle ve üniversitemizde yaflad m z olaylar n birbirinden ba ms z olmad n düflünüyoruz ve tüm bu yaflad m z olaylara, bask lara karfl mücadelemizi daha da yükseltece imizi, bask lar n bizi y ld rmayaca n belirtmek istiyoruz. Mersin Üniversitesi YDG MERS N LÖB DEN ETK NL K Liselerdeki sald r lara karfl Mersin LÖB 27 Nisan Pazar günü Kristal- fl te bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte liselerde yaflanan sorunlar içeren ve LÖB ün bu sorunlara yaklafl m n anlatan Mersin LÖB den bir arkadafl m z sunum yapt. Sunum bittikten sonra gerek sorulan sorular gerekse de liseli arkadafllar n yaflad klar sorunlar anlatmas oldukça olumluydu. Daha sonra Bologna Süreci ad alt nda uygulanan/ uygulanmaya çal fl lan yasalarla ilgili liseden bir arkadafl m z sunum yapt. Bologna Sürecinin liseler üzerindeki etkisini anlatarak bu sald r n n ciddiyetinden bahsetti. Ard ndan Mersin LÖB ün haz rlad slayt gösterimi izlendi. Ülkemizdeki sald r lar ve dünya üzerinde yaflanan ö renci eylemlerini anlatan slayt gösterimi oldukça be eni toplad. Etkinlikte sadece liseli ö rencileri de il tüm halk ilgilendiren SSGSS yasas na iliflkin YDG den bir arkadafl m z sunum yapt. Mersin LÖB den arkadafllar n fliir dinletisinden sonra en son olarak DEV-L S den arkadafllar n Mersin LÖB e destek amaçl verdikleri müzik dinletisi de be eniyle karfl land. Etkinlik alk fllarla sona erdi. Mersin den Bir YDG li

14 Yeni Demokrat Gençlik 13 Bask lar, bask nlar bizi y ld ramaz! Biz kendi arkadafl çevremiz içinde YDG faaliyeti yürütüyor ve tamamen legal olan yay nlar m z n da t m n yap yorduk. Fakat bu durum birtak m mercilere rahats zl k vermifl ki bize yönelik bir yönelime girilmifltir. 28 Nisan gecesi saat de sert bir flekilde kap m z çal nd. Kap y açt m zda ellerinde silahlar olan onlarca polis evin içine girdiler. Üstümüz arand ktan sonra odalar m z aranmaya baflland. Bu s rada pencereden bakt mda evimizin etraf akrep ve polis araçlar yla sar lm flt. Odalar m zda yap lan aramalar sonucunda ele geçen yay nlar n tümü legal yay nlar olmas na ra men, illegal yay n havas yans t lm flt r. Evimizdeki kitap, dergi, gazete, afifl, pul, müzik parçalar n n yaz l oldu u defterler ve açmay planlad m z Umut Kültür Merkezi ile ilgili birtak m yaz lar m z n da bulundu u ka tlar n tümüne el konuldu. Bu s rada fiziki olarak herhangi bir darbeye maruz kalmasak da onur k r c birtak m küfür ve söylemlere maruz kald k. Üç gün kald m z gözalt süresince sohbet edilmek maksad yla pek çok kez hücremizden al nd k. Sorunlar m zdan kaynakl verdi imiz legal ve demokratik mücadelemizden ayr lmam z ve bu iflleri b rakmam z söylendi. Fakat bildi imiz gerçekler yapt klar m z n suç de il, onur verici bir ifl oldu unu göstermektedir. nsanlar n sömürülmemesini istemek, gençlik olarak sorunlar m z n çözülmesini istemek suç ise suçlu olmaya haz r z. Gözalt süresinin bitmesine ra men gözalt süremiz bir gün daha uzat ld ve 1 May s öncesi savc l a ve sonra da mahkemeye ç kar ld k. Evimizde bulunan yay nlar n legal olmas ve hiçbir flekilde bizleri illegal bir örgüt ile iliflkilendiremediklerinden dolay tutuksuz yarg lama karar ç kar ld. Bizler Van da mütevaz bir YDG faaliyeti veriyorduk. Fakat bu faaliyet dahi engellenmek istenmifltir. Çünkü Kürt halk n n sadece ulusal sorunla ilgilenmeleri dahi onlar rahats z ederken ezilen Kürtlerin s n fsal sorunlarla da örgütlenmesi ve buna yönelik harekete geçmesi hiç istenmemektedir. Fakat bizlerin tüm bu bask lar karfl s nda hiçbir flekilde geri çekilme ve sinme yönelimimiz olmayacakt r. Çünkü bugün hâla kanayan yaralar m z ve ezilen halk - m z vard r. flte internet haberlerinde çarp t larak anlat lan olay n özü budur. Van YDG Nükleer Santral ölümdür! Mersin de Nükleer karfl t çal flmalardan Mersin de kurulmas uzun y llardan beridir ak llarda olan bir nükleer santral projesi bulunmaktad r. Buna karfl Mersin de Nükleer Karfl t Platform kurulmufltu. Biz de Nükleer Karfl t Platform içerisine dâhil olmaya karar verdik. 40 aflk n kurumun oldu u toplant da isteklerimizi dile getirdik ve dâhil olduk. Mersin de Amatör Bal kç lar Derne i nde 24 May s ta bir bas n aç klamas yap - l p flehir merkezinin 4 noktas na stant kurulup imza toplan ld 2 gün süresince. Son olarak 26 Nisan da Mersin Devlet Hastanesi önünde saat 12:30 da toplanmaya bafllayan kitle 13:00 gibi Metropol miting alan na kadar yürüyüp miting alan nda yerini ald. Bizler eylemde YDG olarak Nükleere geçit yok yaz l pankart m zla yer ald k. Mitingde nükleer santralin kurulmas n n düflünüldü ü Akkuyu köyünden konuflmac lar ve yerel gruplar n d fl nda Sevinç Eratalay yer ald. Mitingde YDG, coflkusu ile dikkat çekti. Mersin YDG 26 Nisan da Kad köy de Çernobil facias n n 22. y l nda Türkiye de kurulmas planlanan nükleer santrale karfl eylem düzenlendi. Siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve kitle örgütlerinin kat ld eylem Tepe Nautilus önünden bafllayarak Kad köy skele Meydan na yüründü. Eylemde Çernobil in 22 y l önce ölüm getirdi ini ve Türkiye de kurulmaya çal fl lan nükleer santralin yine ölüm getirece ine dikkat çekildi. Nükleer karfl t eylemciler, Munzur da yap lmaya çal fl lan baraja Munzur özgür akacak! sloganlar yla tepki gösterdi. Günefl ve rüzgar enerjisinin kullan lmas gerekti i ve nükleer santralin kurulmaya çal fl ld her yerin miting alan na çevrilece i vurguland. Yine nükleer santralin nükleer silahtan farks z oldu u ve buna karfl tepkinin büyüyece i vurguland. Eylem çal flmas n, söz, yetki, karar-söz, eylem, örgütlenme kampanyam zla birlefltirerek alanda yayg n bir flekilde bildiri, dergi da t m ve pullama yap ld. Eylem, Grup Marsis in dinletisi ve kitlenin halaylar yla son buldu. stanbul YDG

15 14 Yeni Demokrat Gençlik f rum 1 May s n direngenli iyle, Gelece i Kazanmaya! yi bir gelecek sunman n koflullar n n parayla belirlendi i ülkemizde egemen s n flar n s - n rlar n çizdi i ve gençli i yok sayarak uygulad klar e itim politikalar, mesleki hak gasp na yol açan yasalar, bizleri sonu belirsiz bir karanl a do ru iterken, tüm bunlara ra men kurtuluflun tek ve biricik yolunun örgütlü bir gençlik oldu unu gençli e kavratmak önemlidir. Üniversite A.fi. Geçti imiz haftalarda gazetelerde ç kan yaz da stanbul Üniversitesi nin gelirlerini art rmaya yönelik ataca ad mlar bir bir anlat l yordu. Buna göre Beyaz t, Bahçeköy ve Avc lar kampüslerine al flverifl merkezleri aç lacak. Rektörlük Binas uluslararas kongre merkezi haline getirilecek. Üniversite otopark yeniden düzenlenerek paral hale getirilecek. Üniversitenin içi reklam panolar yla donat lacak. Kaynak gelifltirmek için flirketlerle ve TÜB TAK gibi kurumlarla iflbirli i daha da güçlendirilecek. Özel hastane ve bir de vak f üniversitesi kurulacak. Üniversite logosu ve tarihi d fl kap markalaflt r lacak. Kütüphane hizmetleri paral hale getirilecek ve gelir getirmesi hedeflenecek. Teknopark ve KOSGEB birimleri arac l ile flirketlere hizmet verilerek gelir sa lanacak ve en sonunda Bologna Süreci nin uygulamalar ndan olan Sürekli E itim Merkezi aç lacak. (Hürriyet, 22/04/2008) Özcesi, üniversitelerimiz tamamen ticarete teslim ediliyor. Bologna Süreci ile birlikte ticaret alan olacak olan Yüksek Ö retim Sektörü nde önemli birer kâr kurulufllar olacaklar, e itimin bununla beraber giderek daha da paral hale getirilece i aç kt r. Ü de at lmak istenen bu ad m di er üniversiteler de takip edecektir. Çokça bahsettikleri giriflimci üniversite modeli iflte bu flekilde devreye girmifl oluyor. Giriflimcilik özel sektörler için kullan lan bir kavram olmas na ra men üniversiteler için de kullan lmaya baflland. Giriflimcilik özel sektörün rekabet koflullar nda vazgeçilmezdir. Bu giriflim bilimsel araflt rmalar konusundaki giriflimcilikten çok, kâr getirecek bir kurulufl (üniversitelere biçildi i oranda) için oldukça anlaml. Bilimsel araflt rmalar n son derece az oldu u ülkemizde bilimsel anlamda giriflimcili e rastlamak mümkün de ildir. Böylece üniversitelerde son birkaç y ld r dillendirilen bu kavram üniversitelere biçilen mis-

16 Yeni Demokrat Gençlik 15 yonu da bize özetliyor. Bugüne kadar YÖK ün raporlar n n ço u, ticari planlar üniversiteye uygulamak üzerine kuruludur. Söz konusu emperyalist e itim politikalar na kap aralamakla meflgul YÖK ün en iyi yapt fley de bugüne kadar bu gözükmektedir. yi bir pazarlay c konumundad r. Bu sektörden elde edece i gelirle devletin s rt ndaki yükü ö rencilerin üzerine bindirerek gayet iyi ifller baflaracakt r. YÖK Baflkan n n bu konudaki ad mlar devlet taraf ndan kendisine hediye olarak yans m flt r, herkese nasip olmayacak kadar kendisine lojmanlar, trilyonluk arabalar tahsis edilmifltir. E itim Almak çin Önce Paray Göster! Emperyalist devletlerin ülkemizde üniversite kurmak için can att günümüzde YÖK e büyük görevler düfltü ü apaç k ortadad r. Ü bir bafllang ç olacak ama üniversiteler özellefltirme politikalar yla a r bir flekilde sars lacakt r. Gelir için her fleyini pazarlayacak olan bir üniversite kendisini ö rencilere de pazarlamaya çal flmaktan neden geri kals n? Bedava olmaz! diyen YÖK Baflkan zaten bunu aç kça ortaya koymad m? Bizler aç s ndan en önemli konu ise bu flartlarda e itimin nas l sunulaca konusudur. Nas l n cevab hayat boyu, paran kadar e itim ve sertifikad r. Gelecekte üniversite okuman n bedelinin çok daha zor olaca, paral üniversitelerin cirit ataca, gelecek tasavvurunda gençlik; iflsizlik, çeteleflme, yozlaflma, h rs zl k, açl k gibi sorunlar n da gibi büyüdü ü koflullarda harcanmak istenmektedir. yi bir gelecek sunman n koflullar n n parayla belirlendi i ülkemizde egemen s n flar n s n rlar n çizdi i ve gençli i yok sayarak uygulad klar e itim politikalar, mesleki hak gasp na yol açan yasalar, bizleri sonu belirsiz bir karanl a do ru iterken, tüm bunlara ra men kurtuluflun tek ve biricik yolunun örgütlü bir gençlik oldu unu gençli e kavratmak önemlidir. demek onun örgütlü ve birlik olmas demektir. Güçsüzlü ümüz örgütsüzlü ümüzden ileri gelmektedir. Ancak örgütlü bir gençlik gelece ine yön verebilme kudretine, söz, yetki ve karara sahiptir. Örgütsüz ve da n k ise onun ad na baflkalar karar vermekte, hesap ve plan yapmakta bofl durmayacaklar ve gençli i s n rs z kâr arzular na heba etmekte geç kalmayacaklard r. Keza bizler bunlar birebir yaflamaktay z. Sistem gelecek on y llara haz rlan rken gençli i nas l zapturapt alt na alaca - n da hesaplamaktad r. Emperyalizmin tüm sald r lar n n bugünkü faturas açl k ve sefalet olmufltur. Özellikle geri kalm fl ülkelerde yaflanan yiyecek ve k tl k üzerine ç kan olaylar halka reva görülenleri bizlere göstermektedir. Emekçilerden Ö renmek Ülkemizde köylüler mahsulden elde etti i gelir ile, eylemlerle direnerek bu iflin bu kadar olmayaca n göstererek o lunu ve k z n üniversiteye göndermektedir. flçiler al nteri dökerek, fabrikalarda direnerek eline geçen ücretle evlad n okutabilmektedir. flçiler, emekçiler iflten atmalara, düflük ücretlere, Sosyal Güvenlik Yasas na karfl eylemler yapmakta ve biz gençlere daha iyi bir gelecek b rakmak için mücadele etmekteler. Taksim 1 May s nda direnen emekçilere, bizlere b rakmak istedikleri onurlu gelecek için bin selam olsun Taksim 1 May s nda AKM binas önüne as lan dev pankarttaki, bir eline ba lanm fl zinciri koparan iflçiyi hat rlayal m. Emperyalizmin gençli i prangay vurdu u zincirleri ayn flekilde kopartal m! Örgütlenerek Söz, Yetki ve Karar Sahibi Olabiliriz! Söz, yetki ve karar hakk m z istiyoruz derken örgütlenmekten bahsediyoruz. Gençli in söz, yetki ve karar hakk

17 16 Yeni Demokrat Gençlik Biz YDG liler olarak, gerek bize gerekse devrimci dostlar m za dönük sald r lara karfl durmaya devam edece iz ve mücadelemiz bitmeyecek! Antalya da sald r ve direnifl Ben Antalya Akdeniz Üniversitesi nde okuyan bir ö renciyim. Biliyorsunuz ki, geçen günlerde üniversitemizde baz olaylar yafland. Yaflanan olaylara birebir flahit oldu um için sizlerle paylaflmak istiyorum. Bu olaylar n bafllang c ndan önce, üniversitenin yurdunda biz sol görüfllülere dönük büyük bir bask vard ve bu bask larla bizi y ld racaklar n zanneden baz faflist gruplar, emellerine ulaflamad lar. Çünkü biz hiç bir zaman y lmad k ve y lmayaca z da. Faflistler sald r lar na 4 Nisan Cuma günü akflam saatlerinde bafllad lar. Arkadafllar m zdan birinin yurt kap s önünde tartakland haberini ald k ve k sa süre içinde yurt kap s önünde toplanarak küçük çapl bir eylem gerçeklefltirdik. Yurt yönetimi ve polis bizi yurda sokmamakta kararl yd, ama onlar bizi içeri almad klar sürece eylemlerimiz sürdü ve sloganlar m z kampüste yank land. Arkadafllar m z n yurt içine al nmalar karfl l nda eylemimizi sona erdirdik. Arkadafllar m z n ço u o gece yurda al nd ve da ld k. Fakat 6 Nisan Pazar günü bir grup faflist iki arkadafl m z yurt giriflinde polislerin gözü önünde b çaklayarak a r yaralanmalar na sebep oldu. Haberler bize geldi i zaman arkadafl m z n acile kald r ld n ve faflistlerin orada da rahat b rakmad n duyduk. Toplu bir flekilde acilin önüne yürüdük. Polis bizden önce acilin önünde adeta etten duvar örmüfltü ve arkadafl m z görmemize izin vermedi. Biz de bunun üzerine sloganlar m zla yurt kap s önüne do ru yürüdük. Yurdun önüne geldi imizde faflistlerden biri belinden ç kard tabancayla üstümüze atefl açmaya bafllad. Bir anda grup da- ld ve çevik kuvvetin de üstümüze koflmas yla, birçok arkadafl m z yaraland. Polislerin say s giderek ço ald. Bir süre sonra bulundu umuz yerden uzaklaflmaya çal flt k. lerledi imizde, silahl adam n elini kolunu sallayarak polislerin önünden geçti ini gördük ve hiçbir müdahale yoktu. Ayr ld m z s rada sloganlar m z sürüyordu ve arkam zdan panzerler boyal su s k yordu. En sonunda kampusun duvarlar ndan atlayarak d flar ç kt k. Tekrar topland - m zda arkadafllar m z n birço u kay pt, haber alamad k. Biz YDG liler olarak, gerek bize gerekse devrimci dostlar - m za dönük sald r lara karfl durmaya devam edece iz ve mücadelemiz bitmeyecek! Akdeniz Üniversitesi nden bir YDG li Dicle Üniversitesi AÇLIK GREV NDE Dicle Üniversitesi nde bu y l aç lan soruflturmalar, gözalt lar protesto etmek için 14 Nisan günü YDG lilerin de kat ld açl k grevi bafllat ld. Özellikle bu y l artan soruflturmalarla beraber polisin kampüs içerisindeki rahats z edici varl ö rencilerle beraber Ö renci Derne i ni böylesi bir eyleme mecbur k lm flt. Her ö rencinin bir gün kat laca açl k grevinin günde 10 kifli olmak üzere iki hafta sürmesi düflünülüyordu. E er bu süre boyunca istenilen elde edilemezse iki haftadan sonra dönüflümsüz açl k grevine girilecekti. lk gün Fen-Edebiyat önünden çad r aç larak bas n aç klamas gerçeklefltirildi. Bas n aç klamas na DTP milletvekilleri ile beraber Diyarbak r daki kitle örgütlerinin deste i oldu. Gerek eylemin oldukça net oluflu (öyle ki iki haftal k açl k grevine gireceklerin listesi bile haz rd ) gerekse de açl k grevinin ses getiren, burjuva bas na yans yabilecek bir eylem oluflu üniversite idaresini geri ad m atmaya zorlam flt r. Açl k grevinin ilk gününden daha üç saat geçmiflken Ö renci Derne i ile görüflme yap larak ö renci derne inin birkaç iste ini kabul etmek zorunda kalm flt r. dare taraf ndan verilen sözler flunlard r; -Üniversite içerisinde polisle beraber kameralar n da varl asgariye düflürülecektir. -Herhangi bir durumda üniversite idaresi Ö renci Derne i ni muhatap alacakt r. -Mahkemesi süren ö rencilere üniversite taraf ndan soruflturma aç lmayacakt r. Ö renci Derne i nin muhatap al n yor oluflu oldukça önemli bir geliflmedir. Fakat idarenin okulun bitmesine yak n bir zamanda manevra yaparak ö rencilerin öfkesini erteleme gibi bir niyetinin olabilece ini de unutmamak gerekiyor. Amed YDG

18 Yeni Demokrat Gençlik 17 Da lar n s rr na ermek... K y s nda de il köflesinde de il, tam orta yerinde olmal yd m savafl n; da n, ac n n, sevincin, zorlu- un ve sevginin k y s nda de il orta yerinde olmal yd m. flte böyle çiziyor yol haritas n Halil Uysal (Da ). Ve 1995 te kat l yor gerillaya; yani savafl n, ac n n ve sevincin tam orta yerine Da lara 1973 y l nda Almanya da do du te k sa bir süre kalmak için geldi i Kürdistan da lar na sevdalan r ve burada kalmaya, gerilla olmaya karar verir. Halil Uysal art k Halil Da d r Kameraman Halil dir yani bundan sonra yoldafllar n n deyimiyle Ak llara Kürt sanatç Hozan Serhad geliyor. Hozan Serhad henüz Ege Üniversitesi Konservatuar nda okurken flöyle demiflti: Bir devrimci için ülkeye dönmek bir görevdir. Ve henüz ö reniminin ikinci y l nda gerillaya kat l r. Halil Da da Hoza n n dedi i gibi ülkeye dönmüfltür Özgür topraklarda yeflerir ve geliflir sanat, gerçek anlam yla. Yarat c l k özgür atmosferlerde soluk al r. Teknik donan m bak m ndan son derece zengin olan burjuva sanat (özelde sinema) asla ve asla ihaneti, aflk ve direnifli bu derece gerçekçi anlatan Beritan * yaratamaz. Beritan burjuva sanatç lar n n çekemeyece ini en iyi Halil Da n flu cümlelerinden zorlanmadan ç kartabiliriz: Benim da a getirdi im sadece kendi bedenim var. Ama benim da dan ald m fleyler çok fazla. Ben da larda yetifltim. Bir seyirci olarak de il. çinde bir yaflayan olarak yer ald m. Örnek Beritan filmini verebilirim. Kürt tarihinde ihaneti anlat yor, aflk anlat yor, direnifli anlat yor. Ben bunlar birebir yaflad m. hanete de tan k oldum. Direnen insanlarla birlikte kald m. Aflklar ile, ülkeleri ile birlefltiren, en ön cephelere koflarak giden arkadafllarla tan flt m. Bu hayat n bir parças oldum. Yani bu hikâye nin içindeydim. Ayn zamanda bir yazar-muhabir de olan Halil Da, da lar n kendisinde ve sanat nda yaratt etkiyi, de iflimi flöyle anlat yor: Da a gelmeden önce çok k s tl bir kamera ve foto raf e itimim vard. Onun d fl nda hiçbir e itimim yok bu konuda. As l da lar beni bu çal flmaya sürükledi. Da larda benim de fark etmedi im ama hissetti im bir geliflme oldu. Bunun nas l oldu unu izah edemem ama içinde yaflayarak, paylaflarak, da atmosferinde ayn havay tadarak, hem düflünsel olarak, hem de teknik olarak birçok farkl laflmay yaflad m. Benim foto raflar m, kamerac l m da larda geliflti. Ben bunun bir da s rr oldu una inan yorum. Bir s r Da lar n s rr Ayn s r Hewlér flark s n söylerken Hozan Serhad n kula na f s ldanan s r Dara açlar nda ölümle dalga geçmeyi sa layan, zindanlarda bedenlerini zulme karfl atefle vermeyi sa layan hep o s rr n bilinmesindendir. Bu öyle bir s rd r ki düflman istedi inde ser verilir, s r verilmez ve bunu ancak o s rra ortak olanlar baflarabilir. Halil Da, Türkiye Kürdistan ndaki gerillalar anlatacak olan A r da na yürüyenler adl bir belgesel film projesi için Türkiye Kürdistan nda oldu u s rada TC ordusunun 28 Mart-1 Nisan da Besta bölgesinde gerçeklefltirdi i operasyonda üç gerilla arkadafl yla birlikte ölümsüzlü e ulaflt. Halil Da Türkiye Kürdistan na geçiflinin di er bir nedenini flöyle yaz yor: Kuzey e geçiflimin ilkinden daha önemli ve daha az arkadafl mla paylaflt m nedenini düflünüyorum. Savafl n orta yerinde olmak istemifltim. Hayat m n geri kalan y llar n baflka bir yerde de il Kuzey topraklar nda tamamlamakt r hayalim. Denizler ortas nda zehirlenmeye çal fl lan O güzel insana ve O nun yaratt halka topyekûn bir savafl dayat l rken, k y s nda köflesinde de il orta yerinde olmak istemifltim. Ve bütün malzemelerimi s rtlay p Kuzey yollar na bu yüzden düflmüfltüm. Hiçbir fley yapamasam da, en az ndan bu topraklarda gerillan n izinden yürümüfl olurum... *Beritan, Halil Da n da larda çekti i, oyuncular n gerillalardan olufltu u filmin ad d r. Amed den bir YDG li

19 18 Yeni Demokrat Gençlik Bizim istedi imiz insanca bir yaflam, kendi kültürümüzü, dilimizi, dinimizi, rengimizi, sanat m z ve her fleyimizle ve her fleyi kendi benli imizde içsellefltirerek yaflamak. Sakarya da küfür ve savafl gecesi Her fley istedi imiz gibi gidiyordu. Kat l m, coflku, çocuklar n yüzündeki yaflama sevinçleri, dedelerimizin bu anlaml günde bizim yan m zda olmalar, nenelerimizin bizi kendi torunlar gibi yürekten sevmeleri, sahne dekorunun güzelli i, görevli arkadafllar m z n görevlerini eksiksiz yapma telafl, yaflama sevincine dair coflkunun gecenin en anlaml karelerinden bir kaç yd. Bu y l gerçeklefltirdi imiz Demokratik Toplum Partisi nin Kültür ve Sanat Gecesinin bafllar nda geçen haz rl klardan bahsediyorum. Herfleyle bafllad m, amayla devam etmek istiyorum. Çünkü ama bizim eksik oldu- umuz bir yan teflkil etmekte. Salonu dolduran yüzlerce insan bu gecenin doyumsuz geçece ini her fleyin (ac lar n, sefaletin, yolsuzluklar n, yitip giden bir sürü hayat n vs.) bir nebze de olsa unutacaklar n zannediyorlard. Ama gel gör ki TC devleti bizi hiç de yan ltmayaca - n gecenin bafl nda belli ediyordu. Önce salonu boflaltmam z istiyorlar (Güya güvenlik önlemleri alacaklar!) Sonra bas n içeriye girmek istedi ini söylüyor. Biz de Hay r içeri giremezsiniz. Bunca insan ölürken tarafs z olmuyorsunuz da buradaki tarafs z insanlara taraf tutturmaya m geldiniz?! dedik ve içeri almad k. Daha önceki kültür ve sanat flenli inde polisin kamerayla çekim yapt n söylediler. Ama çok çok tuhaft r ki, polisler de böyle bir gecenin olmayaca n bildikleri için bu sefer gelmediler. D flar ya ç kt m, birkaç arkadafl almaya gittim, geldi imde salonun önünde bizi 300 Spartal bekliyordu! Bafllad lar koro fleklinde her zamanki fiehitler ölmez, vatan bölünmez Derslerini iyi çal flm fllard. Tabiî ki onlar n öncü birlikleri olan polis a abeyler geldi. Güvenli imizi sa layan a abeyler! Yani biz güvendeymifliz. Zaten ben onlar görünce sonucun nereye varaca n az çok tahmin etmifltim. TC Devleti nde yafl yorsan z hiç de kahin olmak gerekmez bu tür olaylarda. Oysa polisler bunlar rahatl kla da tabilirdi. Ama onlar kitlenin daha da fazla birikmesini beklediler. Orada ikinci bir Mad mak olay n n yaflanmas içten bile de ildi. Yani grubun büyümeden da t lmas olaylar n büyümesini engelleyebilirdi. Sonra fianl urfa Milletvekili Sn. brahim Binici geldi salona. Halk sükunete davet etti: Yani biz bu gece onlar n istedi ini yapmayaca z, hiç kimsenin hiçbir flekilde k l na zarar gelmeyecek flekilde herkesi sa duyuya ça r yorum. Sonra bafllad lar camlar tafllamaya neyse ki Truva gibi sa lam bir yerdeydik. Yani Funda Dü ün Salonu tam pasaj n içerisinde oldu u için bir fley olmad. Ben bir ara pencereden d flar bakt m. ran daki rejimi bilirsiniz, recm denilen tafllama, yani bütün günahlar n bedelini tafllarla ödersiniz. Ne kadar fazla tafl atarsan z o kadar daha fazla Müslüman olursunuz! Güya biz kutsal olan her fleyi kirletmifltik. Hepimiz masumduk. Ama yeterli de il. Ayr ca hepimiz Kürt tük. Bence bu, yeryüzündeki bütün ac lar çekmemiz için yeterli bir nedendir.

20 Yeni Demokrat Gençlik 19 Bizim istedi imiz insanca bir yaflam, kendi kültürümüzü, dilimizi, dinimizi, rengimizi, sanat m z ve her fleyimizle ve her fleyi kendi benli imizde içsellefltirerek yaflamak. Sonras nda Sakarya Valisi Hüseyin Atak geldi. Önce milletvekilini tan mad n yani hiçbir flekilde muhatap alamayaca n beyan etti. Aynen flöyle demifl, Bu bir münferit olayd r, yani kalabal k hemen da t lacak, hiçbir olumsuz geliflme yok. Her fley kontrol alt nda. Korkmay n. brahim Binici DTP merkezini arayarak geliflmelerin hiç de valinin söyledi i gibi olmad n söylüyordu. Salonun dolu olmas, pencereleri kapatmam z, birkaç kliman n bozuk olmas, salonun havas z kalmas saatler geçtikçe halk n sabr n n taflmas için yeterli nedenler aras ndad r. Sonra gecenin ilerleyen saatlerinde masum çocuklar n yar aç k, yar kapal gözlerle bu korku ve panik ortama tan k olmalar, ayr ca onlar için ne anlam ifade etti ini merak ediyorum. Sahneye Dengbej Ebubekir Kalkanl ç kt. Birkaç flark söyledikten sonra salonun havas z olmas ve gerginlik onu da baya etkilemiflti. Aniden sahnenin ortas - na düfltü. Zaman durdu. Ç l klar ve çocuklar n gözlerindeki o küçük ya mur damlalar gibi gözyafllar döküldü yanaklar na. Acaba bu gözyafllar n n s cakl n yüre- inde hissetmeyeniniz var m d r? Sonra m? Doktor yok, ambulans yok, halk panik içinde, d flar ya ç kam yoruz. Polisler vas tas yla hastaneye götürüldüler. Haber ald k öldü ünü. Kalp krizi geçirmiflti. Zaten y llard r bedel veriyorduk. Söylesenize bunun bedelini kim verecek? Ailesi için onun yerini kim dolduracak, Tayyip Erdo an m? Ailesinin ac s n yüre- inde kim tafl yacak? Ya bay lanlar, tabii bizim için ölümün yan nda bunlar pek bir fley ifade etmiyor. Yani biz isyanlar n çocuklar y z, y llard r imha, inkar ve asimilasyon politikalar na bafl kald ran, nice bedeller veren, özgürlük ateflini yüre imizde tafl - yan bu yolun fedaileriyiz. En son zmit ten çevik kuvvet geldi. Saat gece ikiyi buluyordu. Polisler bizi konserve kutular gibi arabaya s k flt rd lar. Sonradan duyduk baz otobüsleri tafllam fllar. Arkalar ndan arabalarla, motosikletlerle takip ederek tafllamaya devam etmifller. Eve geldi imde kulaklar mda hep flu sözcükler ç nland. Anne eve gidelim diyen sekiz yafl ndaki Büflra n n sesi oldu. Hakk m z olan iki fleyi istiyoruz. ÖLÜM VE ÖZGÜRLÜK! Sakarya dan bir YDG li stanbul YDG sald r lar protesto etti Yeni Demokrat Gençlik 4 May s ta Taksim de bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Gençlerin e itim ve sa l k reformlar ad alt nda emperyalist yasalarla geleceksizli e mahkum edilerek, faflist bask lara/ sald r lara maruz b rak ld klar na de- inilen bas n aç klamas na halk ve bas n taraf ndan yo un ilgi gösterildi. SSGSS, mesleki yeterlilik, hayat boyu e itim vb yasalarla, kazan lm fl hak k r nt lar na dahi sistem taraf ndan göz dikildi ine dikkat çekildi. Özellefltirmeler, tar ma yönelik kotalar, köylülerin topraklar na a alar n el koymas gibi uygulamalar n emekçi halk n yaflam n gün geçtikçe zorlaflt rd vurgusu yap ld. Di er yandan Kürt halk gençli ine karfl n sald r lar n gün geçtikçe artmakta oldu u, milliyetçi- rkç -faflist bir dalgan n yarat lmaya/büyütülmeye çal fl ld na de inildi. Ard ndan 1 May s günü, Adana da, Ankara da, stanbul da alanlara ç kan emekçilere pervas zca yap lan sald r lara dikkat çekildi. Özellikle stanbul da en demokratik, meflru haklar olan eylem, miting örgütleme haklar n kullanan emekçilerin polisin orant l güç gösterisiyle karfl land klar na dikkat çekildi. S k yönetimi aratmayan uygulamalara, polisin estirdi i teröre, fiiflli boyunca kurulan yüzlerce polis barikat na karfl May s n n Taksim e ç kmak isteyen emekçilerin kararl l ile haf zalara kaz nd ifade edildi. Bas n aç klamas, Her yer Taksim, Her yer direnifl!, Tutuklamalar, Gözalt lar, Bask lar bizi y ld ramaz!, Faflizme karfl omuz omuza! sloganlar yla son buldu. stanbul YDG

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z.

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. Bizler ortak hareket etme hedefi ile bir araya gelen sa k çal anlar n temsilcileri olarak sa k alan nda gerçekle tirilen her türlü

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, 27 Ocakta yapt bas n aç klamas nda yaflanan do algaz krizinin hatal

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı