*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506"

Transkript

1 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN:

2 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu

3 flte 1 May s ALANLARDAYIZ...

4 Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo un ve hareketli geçen Nisan ay n n ve 1 May s n coflkusuyla tüm okurlar m z selaml yoruz. Yine dolu dolu bir say ile karfl n zday z. Geçen say m zda dergimiz yeni bir biçimle elinize geçmiflti. Dergimizin yeni biçimine gelen olumlu elefltirilerden ve destekten dolay teflekkür ediyoruz. Dergimizin içeri i ve biçimi üzerine elefltiri, katk ve önerilerinizi bekliyoruz. Dergimiz, Nisan ay nda bas ld ktan k sa süre sonra tükendi. Bunda özellikle birçok alan m z n gerek kampanyam z gerekse de genel sürecin etkisiyle kitle çal flmas na daha fazla yo unlaflmas n n etkisini görmekteyiz. Bu geliflimin ve ilginin devam n n gelmesini ve daha da güçlenmesini bekliyoruz. Bu say m zda özel bir dosya konusu olarak 68 hareketini inceliyoruz. 40. y l n kutlad m z 68 hareketinin ülkemizdeki ve dünya çap ndaki etkisini önemli olaylar ve kifliler üzerinden de erlendirmeye çal flt k. Kolektif flekilde haz rlanan dosyam za emek veren arkadafllar - m za teflekkür ediyoruz. Burjuva bas nda da çokça gündemleflen 68 hareketi gerçek kaynaklar ndan, s n fsal özünden kopuk ve Avrupa-merkezci bak fl aç s yla ele al nmaktad r. Dosyam z n, süreci genel hatlar yla anlamada ve hareketlili in toplumsal dinamiklerini kavramada yararl olaca inanc nday z. 68 hareketini incelemeye, eksik b rakt m z konular önümüzde say - larda iflleyerek, devam edece iz. Mart ay Newrozla, May s ay ise iflçi s n f n n birlik-mücadele-dayan flma günü olan 1 May s ta emekçilerin direnifliyle ülke gündeminde yerini almaktad r. Egemenlerin suni gündemlerine etkili cevaplar içeren bu günler, ülkemizde ezilenlerin devrim ve demokrasi mücadelesi tarihine yazd olumlu vurgular olarak geçecektir. Devletin emekçi düflmanl n gösteren vahfli sald r lar na karfl emekçilerin, devrimcilerin saatlerce süren militanca direnifli oldukça önemlidir ve egemenlerin 1 May s kutlatmama karar n geçersiz k lan bir içeri e sahiptir. Bu say m zda dosya konumuzdan kaynakl belirli köflelerimize yer veremedik, baz köflelerimizin ise yerlerini de ifltirmek zorunda kald k. Geçen say m zda ilk yaz s na yer verdi imiz Göçmen Genç köflesinin 2. yaz s n da dergimizde bulacaks n z. AT K-YDG den yoldafllar m z n haz rlad bu köflenin ülkemizdeki ve Avrupa daki YDG lilerin aras ndaki sars lmaz ba güçlendirece ine ve ilgi görece ine inan yoruz. Son olarak bu say m zla birlikte dergimizin ücretini 1.50 YTL ye yükseltmek zorunda oldu umuzu da belirtelim. Bu durumu anlay flla karfl layaca n za inan yoruz. May s ay nda da hareketlili imizin devam edece ini umuyor, tüm arkadafllar m za devrimci faaliyetlerinde baflar lar diliyoruz. syan May s k z ld r Liselerde örgütlü olmak...10 Sistemin düfltü ü acizlik: Aile polisli i...11 Sakarya da küfür ve savafl gecesi Haluk Zorusevmez Denge Ciwane Göçmen Genç...24 Ö retim Üyesi Derne i Baflkan Tahsin Yeflildere ile röportaj Kolektifin Sesi Gençli e Notlar Komünist önder brahim Kaypakkaya yafl yor, yol gösteriyor Devrimci ç k fl, Deniz Gezmifl, Mahir Çayan Türkiye de Büyük Proleter Kültür Devrimi Vietnam Savafl ve Naksalist hareket Do u dan Bat ya Sorbonne iflgali ve Fransa da May s Almanya da 68 hareketi ve RAF Kara Panterler ve ABD de 68 dalgas in devrimci ruhunu YDG saflar nda yükseltelim! UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön matbaac l k Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) Cep: ANKARA: TUNA CAD. ÇANAKÇI fihani NO:11 KAT:3 DA RE:32 ÇANKAYA TEL: (0312) Cep: ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: MALATYA: SMET YE MAHALLES, N YAZ M SR CAD., ERSOY APT. NO: 9 TEL: (0422) Cep: ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0 446) CEP: BURSA: SELÇUK HATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Cep: MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N CEP: AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR AS-DRUCK DUISBURG-ALMANYA TEL: FAKS: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fiubesi Euro Hesab : TL Hesab : Vakflart Bankas stanbul/aksaray fiubesi

5 4 Yeni Demokrat Gençlik Her yer Taksim, her yer direnifl... Egemenlerin sözcülerinin provokasyon ç rtkanl 1 May s günü bofla ç kart lm fl ve as l provokatörlerin kim oldu u gösterilmifltir. Turistleri coplayan, fiiflli Etfal Hastanesine, D SK ve ÖDP binalar n n içine gaz bombas atan, yere düflen eylemcilere tekmelerle sald - ran, kalaslarla eylemci av na ç kan kolluk kuvvetlerinin bas na yans mayan daha onlarca vukuat n n oldu unu bilmekteyiz. flçi s n f n n ve emekçi halklar n birlik-mücadele ve dayan flma günü olan bir 1 May s, ülkemizde Taksim de, S hhiye de ve Adana da yaflanan görüntülerle öne ç kt. Egemenlerin, 1 May s alan olan Taksim de eyleme izin vermemek ad na nas l bir tahammülsüzlük gösterdi ine bu sene bir kere daha tan k olduk. Kolluk kuvvetleri, kendilerine aç kça tan nan s n rs z davranma özgürlü ünü sonuna kadar kullanarak sendika ve parti binalar na hatta hastanelere gaz bombas atm fl, sopalarla, tafllarla, coplarla, silahlarla eylemcilere sald rm fl ve bu konuda daha da ileri giderek eylemci-eylemci olmayan ayr m dahi gözetmemifltir. 1 May s günü stanbul da, Ankara da ve Adana da estirilen bu terörün aç k bir tahammülsüzlük örne i oldu u ortadad r. flçi s n f n n, emekçi halk - m z n ve devrimcilerin-ilericilerin her hareketinden rahats z olan egemenlerin estirdi i bu terörün kendilerini vurdu u/vuraca 1 May s sonras oluflan tepkilerden de anlafl lm flt r. Bu sene gerçeklefltirilen 1 May s birçok yönden turnusol ka d ifllevi de görmüfltür. 1 May s vesilesiyle eylemin Taksim de yap l p yap lmayaca meselesi önemsiz bir alan tart flmas olman n d fl nda aç k bir demokratl k s nav haline gelmifltir. Özellikle Türk- fl baflkan n n Taksim de eylemden vazgeçtiklerini aç klad konuflmas nda 1 May s mücadele günü de ildir diyerek görüflünü aç kça belirtmesi ve yapt aç klama sonucunda AKP hükümetinden takdir kazanmas oldukça anlaml d r. Bir hafta içerisinde 500 bin kifliyle Taksim de olaca z dan Taksim e ç kmayaca z a de iflen görüfllerin arkas nda dan fl kl dövüfl izlenimini veren bir durum vard r. Ancak iflçilerin ve emekçilerin bask s yla gündeme gelen Taksim meselesinde sendika baflkanlar n n ve yetkililerinin nas l bir tutum tak nd emekçiler aç s ndan oldukça önemlidir. 1 May s günü ülke çap ndaki eylemlerde iflçilerin ve emekçilerin Türk- fl baflkan n protesto eden dövizler tafl mas ve sloganlar atmas oldukça anlaml d r. Yine D SK baflkan taraf ndan erken bitirilen 1 May s eyleminin iflçiler, emekçiler ve ilericiler-devrimciler taraf ndan devam ettirilmesi, emekçilerin bu konudaki duyarl l n göstermektedir. Ülke genelinde 1 May s a damgas n vuran Her yer Taksim, her yer direnifl slogan da bu aç dan de erlendirilmelidir. Egemenlerin sözcülerinin provokasyon ç rtkanl - 1 May s günü bofla ç kart lm fl ve as l provokatörlerin kim oldu u gösterilmifltir. Turistleri coplayan, fiiflli Etfal Hastanesine, D SK ve ÖDP binalar n n içine gaz bombas atan, yere düflen eylemcilere tekmelerle sald ran, kalaslarla eylemci av na ç - kan kolluk kuvvetlerinin bas na yans mayan daha onlarca vukuat n n oldu unu bilmekteyiz.

6 Yeni Demokrat Gençlik 5 Egemenlerin içine girdikleri kriz de düflünüldü ünde halka ve devrimcilere daha çok sald rmalar anlafl l rd r. Oldukça genifl bir kesimin protestolar na ra men ç kar - lan SSGSS yasas ve 1 May s günü yaflananlar, Sakarya daki linççi grubun DTP flenli ine yönelik müdahalesine göz yumulmas ve bir kiflinin kalp krizinden ölmesine ra men gözalt na al nanlar n tamam n n serbest b rak lmas, Çukurova Üniversitesi nde 1 May s afifli asan ö rencilere uygulanan iflkence ve fliddet son dönemdeki sald r paketinin cüzi bir parças n oluflturmaktad r. Kendi icraatlar konusunda halka hesap vermekten kaç nan, piflkinlikte s - n r tan mayan egemenlerin halka sald r konusunda bu 1968 süreci bilinmeden Türkiye de devrimci hareketin mevcut durumu da do ru flekilde anlafl lamaz. lerici ve devrimci her de erin karfl s na dikilen egemenler, devrimci önderlerin resimlerinden dahi korkarken bizlere aç k bir mesaj vermektedirler. kadar pervas z olmas, fazlas yla tepkiyi hak etmektedir. Üst üste yap lan zamlarla yetinmeyen sistem, artan enflasyona, iflsizli e çözüm bulamayaca n n fark ndad r ve yükselen seslerin devrimci anlay flla bütünleflmemesi için elinden geleni yapmaktad r. Dünya çap nda yaflanan ekonomik sorunlar n boyutlu biçimde Türkiye ye de yans yaca n saklayamayan egemenler için bu sürecin mümkün oldu unca çabuk bafllay p hemen bitmesi temenni edilmektedir. Bu geliflmeler içerisinde özellikle önümüzdeki dönem aç s ndan büyük bir hak gasp olan SSGSS yasas na karfl birleflik ve etkili bir muhalefetin yarat lamamas dikkat çekicidir. Kapsam düflünüldü ünde etkileyece i milyonlarca insan n varl, bu yasaya karfl verilen tepkinin güdük kald n göstermektedir. Pazarl k masas nda egemenlerin sözcüleriyle anlaflanlar, milyonlarca insan n gelece iyle ve sosyal haklar yla oynam fllard r. Ancak bu gerçekli e ra men emekçi halk m z n SSGSS yasas na karfl büyük bir tepki duydu u ortadad r ve at lan ad mlar halk m z taraf ndan dikkatle izlenmektedir. Yasan n herkes kadar halk gençli ini de yak ndan ilgilendiriyor oluflu, biz YDG lilerin de özellikle dikkat etmesi gereken bir durumdur. Önümüzdeki süreçte benzeri hak gasplar n n artaca da mevcut gerçeklik incelendi inde görülecektir. Halk n biriken öfkesinin bu nedenle kendili inden s n rlar içinde kalmas na ve parlay p aniden sönmesine izin vermemek gerekmektedir. Önümüzdeki ay, halk gençli ini önemli oranda ilgilendiren üniversiteye girifl s navlar yap lacak. Gerek ÖSS, gerekse de yaklaflan KPSS, halk gençli inin büyük bir k sm n yak ndan ilgilendirmektedir. Halk gençli inin okuma hakk n ve mesleki hakk n baltalayan bu adaletsiz s navlara kampanyam z çerçevesinde karfl ç kmam z gerekmektedir. Halk gençli i aç s ndan adeta iflsizlik üreten bir fabrikaya benzetilebilecek bu s navlar n meflru olan hiçbir yan bulunmamaktad r. çinden geçti imiz dönemde mevcut örgütlülüklerin durumu de erlendirildi- inde söz-yetki-karar ve örgütlenme hakk na yap lacak vurgular n ne kadar önemli oldu u anlafl lacakt r. May s ay, önemli baz günlerin de y ldönümü olma özelli i tafl maktad r sürecinin 40. y l n temsil eden bu sürecin, Türkiye Devrimci Hareketi aç s ndan önemi büyüktür. Deniz Gezmifl, Yusuf Aslan ve Hüseyin nan n idam edildikleri 6 May s, brahim Kaypakkaya yoldafl n katledildi i 18 May s ve Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alparslan Özüdo ru nun öldürüldükleri 31 May s tarihleri biz genç devrimciler taraf ndan unutulmamal, devrimci önderlerin prati i incelenmelidir süreci bilinmeden Türkiye de devrimci hareketin mevcut durumu da do ru flekilde anlafl lamaz. lerici ve devrimci her de erin karfl s na dikilen egemenler, devrimci önderlerin resimlerinden dahi korkarken bizlere aç k bir mesaj vermektedirler. Bu mesaj do ru anlayarak de erlerimize sahip ç kaca m z bir kere daha içinden geçti imiz dönemin önemini bilerek ilan edelim.

7 6 stanbul 1 May s sabah 6.30 da D SK binas n n önüne ç kan emekçiler polisin sald r s yla karfl laflt. Saat 8.45 te D SK binas na polis taraf ndan ikinci bir müdahale gerçekleflti. Erken saatlerde D SK binas na gitmek üzere yola ç k lmas na karfl n polisin engellemeleriyle karfl lafl ld. Saat 9 s ralar nda caminin yak n nda toplanan ve 1 May s sloganlar atan kitleye polis taraf ndan ilk sald r geldi. Emekçilerin ve 1 May s coflkusunu yaflamaya gelen gençlerin üzerlerine gaz bombalar ya d r lmaya bafllad. Faflist polisin ilk sald r s n n ard ndan çat flmalar fiiflli nin ara sokaklar na s çrad. Emekçilerin bir araya gelip slogan att her noktaya polis olanca gücüyle sald rd. Emekçiler polisin müdahalelerine karfl fiiflli nin ara sokaklar na barikatlar kurdu, üzerlerine at lan bombalar geri püskürttü ve var gücüyle çat flt. Sald r lara karfl direnen ve gaz bombalar n n ve tazyikli gazl suyun etkilerine karfl birbirine destek olan emekçiler, ö renciler çevredeki esnaftan ve halktan da destek gördü. Polis panzerle emekçilerin üzerine tazyikli gazl su s karken, robokoplar emekçilerin üzerine yürürken halen var güçle savafl l yor ve sloganlar at - l yordu. Ara sokaklarda ilerleyen kitle mücadele ederek Harbiye ye kadar ç kmay baflard. Burada da polisin sald r lar yla karfl - lafl ld. Harbiye deki çat flmalar n ard ndan çat flma Dolapdere ye kadar yay ld. Her ne kadar Taksim e ç k lamam fl da olsa, 1 May s 2008, tarihe polisin faflist sald r lar n n yan s ra emekçilerin direngenli iyle kaz nm fl oldu. stanbul YDG Adana Adana da bu y l 1 May s geçen y la oranla daha kitlesel bir kat l mla gerçekleflti. Yaklafl k olarak 10 bin emekçinin kat ld 1 May s oldukça coflkuluydu. Bu y l devrimciler olarak en önde Yaflas n 1 May s Biji yek gulan fliarl ortak pankart n arkas nda kendi pankartlar m zla yer ald k. Saat 16 ya do ru kitlenin toplanmas yla beraber yürüyüfl bafllad. Arama noktas nda BDSP li arkadafllara müdahale etmek isteyen polislere devrimciler ortak bir tav r sergileyince polis 1 May s k z ld r!.. Yeni Demokrat Gençlik geri ad m atmak zorunda kald. Bizler bu y l Birlik Mücadele Zafer-PART ZAN imzal pankart m zla mitinge kat ld k. Program saat da bafllat ld. Sayg duruflunun ard ndan Tekel iflçisinin okudu u bas n metninde taleplerin yan s ra devletin Taksim deki sald r s da protesto edildi. Saat 19 da mitingin bitmesi ve kitlenin önemli bir k sm - n n alan terk etmesinin ard ndan mitingin coflkusunu ve kitleselli ini hazmedemeyen devletin kolluk güçleri Halkevi üyelerinin AKP önüne yürüyerek Taksim sald r s n protesto etmek istemelerini gerekçe göstererek kitleye azg nca sald rd. Ç kan çat flmada aralar nda 1 YDG li arkadafl m z n da bulundu u 47 kifli gözalt na al n rken, kitleden çok say da kifli a r yaraland. Yaralananlardan 2 kifli ameliyata al nd. Sald r ara sokaklarda da devam etti. Adana da yaflanan sald r 2 May s günü gerçeklefltirilen yürüyüfl ile protesto edildi. Saat de Adana E itim-sen fiube Binas önünde toplanmaya bafllayan kitle Yaflas n 1 May s pankart açarak sloganlarla nönü Park na yürüdü. Yaklafl k 100 kiflinin kat ld eylem sloganlarla bitirildi. Gözalt na al nanlardan 2 arkadafl m z tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Adana YDG zmir 1 May s günü saat 14 de zmir YDG olarak Konak Sümerbank önünden Söz, eylem, karar ve örgütlenme özgürlü ü istiyoruz-yeni Demokrat Gençlik imzal pankart m z ile Gündo du Meydan na do ru yürüyüfle geçtik. çinde YDG li arkadafllar m z n da yer ald LÖB korteji de Eflit ve özgür gelecek ellerimizde yükselecek pankart yla YDG kortejinin arkas nda yer ald. Gündo du Meydan na girildikten sonra çekilen halaylar ve ard ndan hep bir a zdan okunan 1 May s Marfl ve Enternasyonalin ard ndan miting sona erdi. zmir YDG

8 Yeni Demokrat Gençlik 7 Trabzon 1 May s bu sene Trabzon da geçmifl senelere oranla daha kitlesel geçti. Bizler de artan sald r ve hak gasplar na karfl KTÜ ö rencileri olarak alanda yerimizi ald k. Saat 12 de Tedafl önünde toplan p Trabzon Belediyesi nin önüne kadar yürünen eylemde eflit, paras z, bilimsel e itim yazan KTÜ ö rencileri pankart n n arkas nda dövizlerimizle yerimizi ald k. Kürtçe ve Türkçe sloganlar n at ld eylemde emperyalist yasalar genel gündemimizdi. Eylem, yap lan konuflmalardan sonra halay ve horonlarla son buldu. Trabzon YDG Sakarya Sakarya YDG olarak, stanbul a giden araçlar n engellenmesi üzerine 1 May s zmit te kutlad k. Kitle saat 17 de toplanmaya baflland. EMEP in organize etti i eyleme yaklafl k 400 kifli kat ld. Çeflitli sendikalar n da kat ld eylemde 1 May s Taksim protestosu da vard. Yürüyüflün ard ndan eylem küçük çapta bir mitingle sonland r ld. Çevreden yürüyüfle alk fllarla destek verildi. Gençli in kat l m oldukça iyiydi. Sakarya YDG Mersin 1 May s Mersin de yaklafl k 5000 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirildi. Miting Mersin Devlet Hastanesi önünden Metropol miting alan na kadar yürüyüfl eflli inde yap ld. Partizan kortejine polis müdahale ederek, tafl nan pankart ve flamalara el koymak istedi. Fakat Partizan bu tutumun keyfiyetini teflhir ederek alana pankart ve flamalar yla girdi. Partizan eyleme Sa l k hakt r sat lamaz ve Zafer direnen emekçinin olacak, Yaflas n örgütlü mücadelemiz pankartlar yla kat ld. Mersin YDG Malatya Malatya da da iflçiler ve emekçiler 1 May s ta alanlara ç - karak sald r lara boyun e meyeceklerini, mücadeleye devam edeceklerini ilan ettiler. Saat 13 de Emeksiz Alt Kavfla nda toplanan kitle buradan yürüyerek Emeksiz Üst Kavfla na do ru yürüyüfle geçti. Emperyalist sald r lara karfl örgütlü mücadeleye Partizan pankart ve YDG imzal dövizleriyle yürüyüfl kolundaki yerini alan YDG ve Partizan kitlesi 1 May s alan na geldi. Bütün gruplar n alana girmesiyle beraber 1 May s ve devrim flehitleri an s na sayg duruflunda bulunulmas yla alandaki kutlamalara geçildi. Türküler ve halaylardan sonra kitle eylemi sonland rd. Malatya YDG Amed Diyarbak r da son 30 y ld r miting için izin verilmeyen 1 May s a bu y l da izin verilmedi. Demokrasi Platformu, stasyon Meydan için baflvuruda bulunmas na ra men bahaneler uydurularak reddedilmifltir. Mini Taksim uygulamas n protesto etmek için Da kap Meydan nda bas n aç klamas yap lmas na karar verildi. Üç ayr yerde biraraya gelen emekçiler Da kap Meydan na do ru yürüyüfle geçti. Öncesinden Diyarbak r a gelmeyi kararlaflt ran çevre illerin tafl tlar flehir giriflinde durdurularak flehre giriflleri engellendi. Tüm engellemelere ra men yaklafl k 4 bin civar nda kitle Da kap Meydan nda biraraya geldi. Bizler de Partizan imzal dövizlerimizle alanda yerimizi ald k. Amed YDG Sivas Sivas ta 1 May s kutlamalar saat 11 de Ethembey Park nda toplan larak bafllad. Sloganlarla da yürüyüfle bafllayan emekçiler Mevlana Meydan nda topland. Mesajlar n ve konuflmalar n ard ndan halaylar ve sloganlar eflli inde miting devam etti. 500 kiflinin kat ld mitingde YDG olarak Söz ve karar hakk m z için örgütlenelim pankart açt k. Miting saat 15 de sona erdi. Sivas YDG Dersim Saat 11 de Belediye önünde bafllayan mitinge Yaflas n demokratik halk iktidar pankart yla kat lan Partizan kortejinde s k s k Sa l k hakt r sat lamaz, E itim hakt r sat lamaz, flçi-köylü gençlik Halk Savafl nda birlefltik, Savafl, ilerle, kazan Partizan sloganlar at ld. Ankara Kortejler içerisinde Devrimci 1 May s Platformu bileflenleri Al nteri, BDSP, DHP ve Partizan coflkusu ve disipliniyle görkemli bir durufla sahiptiler. Yükselen Sald r lara Karfl Yaflas n Halk Savafl pankart açan Partizanlar temsili olarak iflçi tulumlar ve köylü k yafetleriyle 36. y l n coflkusunu 1 May s alan na tafl d lar. S hhiye Meydan nda kurulan arama noktas nda ÖDP ye sald ran çevik kuvvet polislerine devrimci ve ilericiler h zl bir yan t vererek sald r y geri püskürttüler. Taksim Meydan n n öfkesinin ve coflkusunun hâkim oldu u kitle polisin gaz bombalar na karfl tafllar ve sopalarla karfl l k vererek bütün kortejlerin alana girmesini sa lad. Ankara YDG Kars Ülke gündeminin hareketli ve yo un oldu u bu dönemde Kars taki 1 May s kutlamalar nda Bologna sürecini ve kampanyam z ö rencilerle iflleyerek haz rland k. Kars flehir meydan nda YDG, KESK ve DGH n kat l mlar yla 1 May s kutland. Ayr ca D SK ten de kat l mlar oldu. Ortak bir bas n metni ve sloganlarla süreç ifllendi. Daha sonra gruplar sloganlarla 1 May s kutlamalar n bitirdi ve da ld. Kars YDG

9 8 AMED YDG DEN PANEL ERZ NCAN DA YDG PANEL Yeni Demokrat Gençlik Geçen seneden beri gündemimizde olan Bologna Süreci ile ilgili bu dönem de çal flmalar yürüttük. Halk gençli inin bu süreçten habersiz oldu u gerçe inden hareket ederek panel örgütlemeyi gündemimize ald k. Öncelikle en genifl kitleye ulaflmak için paneli en genifl çat alt nda örgütlemeye çal flt k. Bunun Dicle Üniversitesi ndeki karfl l Ö renci Derne i oldu undan dernek ad alt nda örgütleme yönlü ad mlar att k. Ö renci Derne i ile olan görüflmelerimizde Bologna Süreci ni aktararak bu süreci derne in gündemine sokmaya çal flt k. K smi olarak bunda baflar l olabildikse de bu süreçte derne in farkl gündemlerinin oldu u gerekçesiyle olumsuz yan t ald k. Fakat belli yönleriyle olumlu karfl lad klar ndan kaynakl panel yeri ile ilgili olarak yard mc olabileceklerini ve panele yo un kat l mlar n n yan nda konuflmac verebileceklerini bildirdiler. Paneli ortak örgütleme çabam z sonuçsuz kal nca YDG olarak panel çal flmas n n ayr nt lar n tart flmaya bafllad k. Panele kat lacak konuflmac lar belirlemeye çal flt k. YDG den bir konuflmac, Ö renci Derne i temsilcisi ve E itim-sen li ö retim görevlisi olmak üzere 3 konuflmac y davet ettik. Panelin yerini de belirledikten sonra üniversitedeki çal flmalar yapmak için haftal k program ç kard k. Ç kard m z afiflleri kampüsün çeflitli yerlerine ast k. Sonras nda haz rlad m z bildirilerin yayg n da t m n yapt k. Bu dönemde Bologna Süreci Uzmanlar n n Rektörlük bünyesinde yapt konferanslar bulunmaktayd. Yap lan 5 bilgilendirme konferans ndan sadece birine ö rencilerin davet ediliyor oluflu bir yana konferanslardan bile ciddi anlamda çok az ö rencinin haberdar olufluna bildiride de inmemiz ayr bir ilgi uyand rm flt r. Paneli 13 Nisan Pazar günü yaklafl k 50 kiflinin kat l - m yla gerçeklefltirdik. Programda Ö renci Derne i nden kat l mc olmas na ra men kendileriyle ilgili teknik sorundan kaynakl konuflmac veremediler. Panelde YDG nin Söz-karar-yetki hakk m z istiyoruz kampanyas na da de- inildi. Kat lanlar n süreç hakk nda bilgi sahibi olmas ve Ö renci Derne i nin çal flmam za yard mc olmas olumlu olmufltur. Amed YDG ÇÜ DE PATRONLARIN PANEL ENGELLEND 24 Nisan Perflembe günü Sinerji Kulübünün düzenledi i Kariyer Günleri ad alt nda yap lan etkinli e patronlar da ça r lm flt. Patronlar n bir panel yapaca n duyan ö renciler panelin yap laca salona girmek istedi. Salonun giriflinde siyah tak m elbiseli korumalar ö rencileri yer kalmad diyerek salona almak istemedi. Bunun üzerine ö renciler sloganlarla al nmamalar n protesto etti. Sermaye defol üniversiteler bizimdir slogan eflli inde barikata yönelen ö renciler, k sa süreli bir arbededen sonra barikat aflarak salona girdi. Olay yerine gelen ÖGB flefi ö rencilerden buray terk etmesini istedi. Ö renciler ise panel iptal edilmeden olduklar yeri terk etmeyeceklerini söyledi. Panelin iptal edilmesiyle beraber ö renciler o bölgeyi terk etti. Çukurova Üniversitesi YDG Emperyalist sistemin krizi derinleflti i oranda biz halk gençli ine karfl sald r lar daha da boyutlanmaktad r. Kazan lm fl hak olan e itim, burjuvazi için biz emekçi gençlere bir lüks olarak görülmekte ve bu lüksü istiyorsak paras n da ödememiz gerekti i Bologna süreci ile net bir flekilde gözler önüne serilmektedir. Üniversiteler zaten tart flmal olan bilim yuvas olma özelli inden daha da uzaklaflt r larak burjuvazi için tam bir kâr kap s haline getirilmeye çal fl lmaktad r. Üniversiteler paral hale getirilmeye çal fl larak, üniversitelerin kap lar halk gençli ine kapat lmak istenmektedir. E itim üzerindeki bu sald r lara dur demek için YDG nin önümüze koydu u Söz, yetki ve örgütlenme hakk istiyoruz kampanyas sürecimiz aç s nda oldukça anlaml durmaktad r. Bizler de Erzincan YDG olarak hem Bologna sürecini teflhir etmek hem de kampanyam z kitlelere duyurmak için bir panel örgütledik. Panele ilk önce anti-emperyalist, anti-faflist, anti-feodal mücadelede yaflamlar n yitirenler an s na 1 dakikal k sayg duruflu ile bafllad k. Sayg duruflundan sonra panelist arkadafl m z e itim üzerindeki emperyalist politikalara (Bologna süreci, yetkin mühendislik, mesleki yeterlilik vb.) de inerek bu politikalar n halk gençli i üzerindeki etkilerini anlatan bir sunum ile devam etti. Bu emperyalist politikalara karfl kampanyam z n ne kadar önemli bir yerde durdu una vurgu yaparak sunumunu bitirdi. Di er arkadafl m z ise YDG nin k - sa geçmifli hakk nda anlat mda bulundu. Sunumlar bittikten sonra YDG yi anlatan bir sinevizyon gösterimi yap ld. Panel fliir ve müzik dinletisi ile sona erdi. Erzincan YDG

10 Yeni Demokrat Gençlik 9 Söz, yetki, karar; söz, eylem, örgütlenme hakk m z istiyoruz Yeni Demokrat Gençlik olarak 20 Nisan da Taksim de bir bas n aç klamas gerçeklefltirdik. Aç klamada; günümüzde gençlerin e itim ve sa l k reformlar ad alt nda nas l bir emperyalist kuflatmaya al nd na dikkat çekildi. Gençlik üzerindeki her türlü bask n n kendini en çok hissettirdi i alanlardan biri olan üniversitelerde son dönemlerde meydana gelen faflist sald r lara vurgu yap larak ö rencilerin yükselen tepkileri pasifize edilmeye çal fl ld ndan bahsedildi. Bologna süreci olarak adland r lan esas nda biz gençlere daha fazla iflsizlik ve geleceksizlik olarak yans yacak olan emperyalist yasalar n teflhiri yap ld. Mesleki yeterlilik, yetkin mühendislik/mimarl k, sözleflmeli ö retmenlik, aile hekimli i, yaflam boyu e itim gibi sözde reformlar n ö renciler aras ndaki dayan flmay körelterek bireysel rekabetçi anlay fl n büyütülmeye çal fl ld na de inildi. Son süreçte yasalaflan SSGSS den de yine en çok gençlerin etkilenece inin dillendirildi i aç klamada Kürt halk gençli ine yönelik sald r lara da de inildi. Üniversitelerde ç kan her türlü gerginli- in Kürt-Türk sorunu gibi gösterilmeye çal fl ld ve en demokratik haklardan biri olan anadilde e itim talebinin nas l yok say ld gözler önüne serildi. Tüm bu bask lara karfl gençlerin örgütlenme haklar n n da pek çok yolla engellenmeye çal fl ld n n vurgusu yap ld. Aç klamada; Ülke yöneticilerini seçme hakk m z oldu u iddia edilirken üniversitelerimizde, yurtlar m zda, liselerimizde rektörlerimizi müdürlerimizi seçme hakk m z n olmad dile getirildi. Söz, yetki, karar; söz, eylem, örgütlenme hakk m - z istiyoruz. sloganlar ile noktalanan aç klamaya çevredeki gençlerden ve emekçilerden de destek geldi. stanbul YDG zmir de yürüyüfl Gençli i ilgilendiren gündemlerde söz söyleme, karar alma, gençli e karfl gerçeklefltirilen sald r lara karfl örgütlenme hakk - n n önündeki engelleri teflhir etme ve bu çal flma ile beraber örgütlenme faaliyeti yürüterek ele ald m z Söz, yetki, karar ve örgütlenme hakk m z istiyoruz kampanyam z çerçevesinde zmir YDG olarak 19 Nisan Cumartesi günü Özgür Yaflam Kooperatifi ile beraber bir yürüyüfl örgütledik. Söz, eylem, karar ve örgütlenme özgürlü ü istiyoruz-yeni Demokrat Gençlik pankart ve Eleme s - navlar na karfl, çal flana ö renim ö renciye ifl hakk pankart ile de Özgür Yaflam Kooperatifi saat 15:00 de Konak Pier önünde topland. Toplanma yerinden yürüyüfle geçen kitle s k s k, Gençlik gelecek, gelecek ellerimizde, Söz, yetki, karar, örgütlenme hakk m istiyorum sloganlar - n att. Yürüyüfl boyunca kitleye ve halka dönük ülkemizde iflçi, köylü ve ö renci gençli e iliflkin yeni yasalar teflhir eden konuflmalar yap ld. Sümerbank önüne gelindi inde kitle ad na bas n aç klamas n YDG li bir arkadafl m z okudu. Bas n aç klamas nda; Bologna projesi ve bu proje nezdinde ortaya ç kan tüm sald r yasalar n n geri çekilmesi, OKS-ÖSS-KPSS vb. eleme s navlar n n kald r lmas, gençli in örgütlenmesinin önündeki engellere son verilmesi, öz örgütlülüklerinin okul yönetimlerine kat lmas, paras z-bilimsel-anadilde e itim hakk n n sa lanmas vb. talepler okunduktan sonra bunlar n gerçekleflmesi için mücadele edilmesi ve örgütlenilmesinin gereklili inden bahsedildi. Aç klama sonras davul zurna eflli inde halay çeken kitle Birlik, mücadele, zafer sloganlar ile eylemi sonland rd. Kampanya çal flmalar için YDG toplant lar nda ald m z kararlar do rultusunda üniversite, lise ve semtlerde kampanyam z anlatmak için bir dizi çal flma yapt k. Pullar m z yo un bir flekilde semtlerde, üniversitede ve liselerde yap flt rd k. Ayn flekilde bildirilerimizi merkezi eylemlerde da tarak kampanyam z üzerine ajitasyon çal flmalar yapt k. Yürüttü ümüz çal flmalar n bir parças olan bu yürüyüfl kampanyam z devam ettirdi imiz flu günlerde bizlere eksikliklerimizi ve olumluluklar m z da göstermifl oldu. zmir YDG

11 10 ZGÜR OKUL Yeni Demokrat Gençlik Liselerde örgütlü olmak Okullar n kapanmas n n yaklaflt bu dönemde örgütlenme kampanyam za daha da yo unlaflmam z gerekiyor. Sistemin durmaks z n oynad oyunlar n, emekçi anne babalar m - z sömürüde s n r tan mad n aç kça belli eden yasalar, tasar lar, zamlar vb. bizi örgütlenmenin önemini anlatmaya yöneltmelidir. 1) Liselerde örgütlenmeyi zorlaflt ran birçok etmen var. Bunlar n bafl nda son dönemlerde iyice a rlaflt r lan faflist disiplin kurallar gelmektedir. Bu disiplin kurallar yla, sisteme karfl öfke duyan duyarl kesimi engellemeye ve örgütlenmesinin önünü her türlü fliddetle, cezayla kesmeye çal flmaktalar. Gerici, faflist ve sistemin koyu savunucu ö retmenlerinden oluflturulan idareciler de bu kurallar n uygulay c s olarak karfl m za ç kmaktalar. Amaçlar ö renciye sistemin ideolojisini dikte ettirmek olan bu e itimcilerden de baflka bir fley beklenemez. Bu disiplin cezalar yla sindirilmek ve onlar n adaletsizlik zincirinin bir halkas haline getirilmek isteniyoruz. Lisede örgütlü hale gelmenin gereksiz oldu u, bir fleyler yapmak için en az ndan üniversiteyi beklememiz gerekti i konusundaki söylemler de, lisede en demokrat bildi imiz ö retmenlerce bile ifade edilerek hak mücadelesinden uzak tutulmaya çal fl l yoruz. 2) Liseli olarak yafl ortalamam z da örgütlenmemizi zorlaflt ran etmenlerden biri. Henüz ergenlik ça nda olmam z ve 17, 18 y l boyunca sistem ideolojisiyle beslenen bir beynimizin olmas tabi bu ideoloji; içerisinde bar nd rd hak arama, hak alma mücadelesinin yanl fl ve tehlikeli oldu u yönündeki telkin leriyle yapmakta bunu- örgütlenmeye so uk bakan bir gençlikle karfl karfl ya b rak yor bizi. Politik seviyemizin henüz yetersiz olmas gerçe inin sebep oldu u birçok yanl fll k da liseli gençlik aras nda güçlü bir örgütlenme kuramamam za yol açmaktad r. 3) Bir di er konu da biz liseli gençli in, gençlik içerisinde ailesine hem maddi hem de manevi olarak en çok ba ml olan kesimi oluflturuyor olmam zd r. 80 cuntas ve sonraki dönemdeki bask lar ve yozlaflt rma politikalar n n etkisiyle sindirilmifl olan ailelerimiz de bizim hiçbir flekilde örgütlenmemizi, hak alma mücadelesinde yer almam z istemeyecek ve buna engel olmaya çal flacakt r. Bu da hem bizim hem de çevremizde örgütlemeyi amaçlad m z kesimin bu mücadelede yer almak istemesini engelleyecek en önemli faktörlerden biridir. Bu tip sorunlar bizi en çok yoran ve engelleyen sorunlard r. Ancak hak alma mücadelesinde örgütlenmenin gereklili ine inanan bizler, sadece sorunlar ve engellemeleri de il ayn zamanda örgütleme çal flmalar nda bize avantaj sa layan yönleri de görmeliyiz. Bunlar n bafl nda, liseli gençli in mücadelenin hakl l na inand andan itibaren bunun savunuculu unu en ateflli flekilde yapabilecek olmas d r. Bunu YDG içindeki di er liseli yoldafllara bakarak da kolayca anlayabiliriz. Lisede arkadafllar m zla oldukça yak n iliflkiler kurabilecek konumda olmam z ve hemen hemen hepsinin ailesiyle birlikte bulundu umuz flehirde yafl yor olmas da bize liseli olman n sa lad yararlardan baz lar d r. Tüm bu zorluklar ve kolayl klar biz YDG li liselilerin örgütlenme ve örgütleme konusunda net olmam z sa lamal d r. Bugün sistem elindeki her türlü araçla gençli i sindirmek ve susturmak istiyor. Biz bilinçli gençler olarak bu politikalara karfl uyan k olmal ve politik seviyemizi sürekli yükseltmeliyiz. Çünkü politik seviyemiz bizim örgütlenme kampanyam zdaki en önemli yard mc m z olacakt r. Kampanyam z bafll bafl na bir politik yönelim olsa da genel bir niteli e sahip oldu unu biliyoruz. Bu nedenle kampanyan n ete kemi e bürünmesi aç s ndan politikalar n çeflitlendirilmesi lise çal flmalar m z aç s ndan da oldukça önemlidir. Bu politikalar, alanlar m zdaki her yerel sorun olabilece i gibi bu dönem aç s ndan biz liseli gençli in ortak sorunu olan ÖSS de olmal d r. Her sene de ifltirilerek yamalanmaya çal fl lan ama mevcut gerçeklik içerisinde aç kapat lamayacak kadar da büyük olan üniversiteye girifl s - nav n n adaletsizli i, eflitsizli i körükleyen niteli i, gelece imizi fazlas yla etkileyen bu konuda söz hakk m z n dahi olmamas, kampanyam z için de inilmesi gereken en önemli konulardan birisi durumundad r. Her süreç, politika uygulay c s olan bizlerin ustal na ve örgütlenme konusundaki netli imize ba l olarak yaflanmaktad r. Lise çal flmas yürütüyorsak zaten sessiz kalmamam z gereken ÖSS ye karfl özellikle kampanyam z süresince daha fazla yüklenmemiz gerekti i aç kt r. O halde elimizden geldi ince örgütlenmeli ve çevremizdekileri de bilinçlendirerek örgütlü saflar m za katmal y z.

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M!

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 140 *Ocak 2009 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 ddia ve cüretimizi kararl l kla kuflanal m DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Yeni Demokrat Gençlik 3. Konferans

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm Tayyip Erdo an n emperyalist tekellere B AT etti inin belgesidir: Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.net Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! info@ekmekveadalet.net Halk m z n al nterini,

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK

GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK www.yuruyus.com GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK uttb BAfiKANI: T bbi olarak kanser oldu u kesinleflen bir kiflinin tedavisinin engellenmesi, taammüden adam öldürmek say l r. u NSAN HAKLARI SÖZLEfiMES : Devletin

Detaylı

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA!

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA! Dolarlarımızı kim çaldı? Kaplanlar bir bir dökülüyor! Türkiye 26 Kasım Cuma gününe kişi başına 2 bin 354 dolar daha zenginleşmiş olarak uyandı. Böylece kişi başına gelir, 15 bin 392 dolara yükselmiş oldu.

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da.

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da 3 ÖLÜM! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 57 18 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com ISSN 13005-7944

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 89 28 Ocak 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Tecritin k r lmas nda ad m at ld... DiR E NiŞ KAZANDI! Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... K AYDIN

Detaylı