T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii"

Transkript

1 Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti Ahml i~i 4734 saylh Kamu ihale Kanunun 22/d maddesi geregi dogrudan temin usulii ile temin edilecektir. Birim fiyatlannm bildirilmesini rica ederim. Slra No Birim Fiyata Esas i~ Kaleminin Adl Miktan Birimi Birim FiyalI(TL) Toplam FiyalI(TL) I Laboratuvar Bilgi Yonetim Sistemi Hizmet Ahml t~i 7 Ay TOPLAM TUTAR (K.D.V.Haric,;) EK: Teknik $artname (20 sayfa) Toplam fiyat yalmz TL'dir. $artlar tarnamen okunup kabul edilmi$tir. ON~:MLi NOTLAR: En son teklifkabul tarihi /2013 tarihi mesai saati bitimine kadardlr. : Teknik $artnameye uygun olarak teklifverilecektir. : Proforma faturalarda malzeme tcslim tarihi belirtilecektir. : Tcklitler Tiirk Lirasl olarak verilecektir. : Nakliyc firmaya aittir. : Birim fiyatlar iizerinden teklif ettiginiz toplam bedel K.D.V hari" belirtilecektir. : Fiyat opsiyonu giindiir. : Usuliine uygun olmayan teklitler degerlendirme dl~1blrakilacaktlr. : Yiiklenici firma tarihinde i~eb~layacak olup tarihinde i~ sona erecektir. irtibat Adresi: Halk Saghgl Miidiirliigii Re~at Bey Mah.5 Ocak Cad. Seyhan 1 ADANA irtibat Tel: irtibat Fax:

2 T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagligl Mudurlugu Halk Sagligl Laboratuvan LABORATUVAR BiLGi YONETiM SiSTEMi TEKNiK ~ARTNAMESi ",

3 1. GiRi$ Adana Halk Sagllgl Laboratuvan bu ihale ile Sureg ve igerik Yonetimi temelli LBYS - Laboratuar Bilgi Yonetim Sistemi kurulumunu ve i~ sureglerini elektronik ortamda daha seri, hataslz ve Bakanllk uygulamalanyla entegre gall~masml amaglamaktadlr. 2. KAPSAM Bu teknik ~artnamenin gerekli klldlgl uygulamalann ve hizmetlerin, Adana Halk Sagllgl Laboratuannda yurutulmekte olan her turlu analiz ve buna bagll sureglerle igeriklerin yonetimini kapsamaktadlr. 3. KISAL TMALAR: BAKANLIK : Sagllk Bakanllgl (SB) AHSM: Adana Halk Sagllgl MudurlUgu AHSL: Adana Halk Sagllgl Laboratuvan Kurum/Ahcl/Kuliamcl : Bilgi Sistemi Alacak Olan Kurum/Kurulu~ Yuklenici/istekli/Satlcl: ihale edilen firma VTYS : Veri Tabanl Yonetim Sistemi LBYS : Laboratuar Bilgi Yonetim Sistemi Yazlhm Yoneticisi: Yukleniciden, sistemi kullanabilecek duzeyde VTYS egitimi alml~ kurum personel / personeller 4. VERi GiRi$i 4.1. Veri giri~leri, uygun kodlar kullanllarak yapllmalldlr. Kullanici biliyorsa kodu dogrudan girebilmeli, degilse kodlann aglklamalannl otomatik olarak listelenip, istedigi kodu segebilmelidir. Sistemde kullanllan kodlar, Sagllk Bakanllgl ve Kurum tarafmdan belirlenmi~ kodlarla uyumlu olmalldlr. Veri giri~leri mumkun olan yerlerde barkod/kare kod/rfid destegi ile saglanmalldlr Sistemde veri butunlugunu koruyacak denetimler bulunmall, tekrar ve tutarslz veri giri~i engellenmelidir. Programlar gerekli olan yerlerde, arallk (range) ve tutarllilk (consistency) kontrolunu yapmall ve mumkun olan yerlerde hatalan kendisi duzeltmelidir. Program, mumkun oldugunca, hatall veri giri~lerinde, kullanlclya zaman kazandlrmak igin otomatik segenekler sunup kullanlcmm segenekleri se<;:erekhatayi duzeltmesine yardimci olmalldlr Bilgi giri~i esnasmda; mumkun olan her alanda hazlr listelerden faydalanma, gerekli yerlerde istenilen veri alanlanna ilk deger atama, tarih, gun, saat, ya~, vb. degerlerin ilgili alanlara otomatik olarak girilmesi, slk kullanllan alanlarda otomatik doldurma i~levinin kullanllmasl, hazlr listelerde liste elemanma girilen harflerle klsa surede ula~ma gibi veri giri~i slrasmda kullanici hatalannl en aza indirgeyecek ve kullanlm kolayllgl saglayacak kontrollere sahip olmalldlr Yazillmda kullanllacak veri arama yontemi klasik karakter-karakter birebir uygunluk degil benzer Turkge karakterler de goz onune almarak (U yerine 0, G yerine G gibi) aramayi kapsamalldlr. AramaYI hlzlandlrmak igin gerekli diger alanlar aynl ekranda bulunmalldlr Yazillmda uygun mesajlar (Numunelerin raporlama suresi, onaylanan numune ve numune kabulunde eksik girilen bilgileri uyaran mesajlar renkli yanlp sonen uyan ~eklinde olabilir) ekranda belirmeli ve kullanici uyanlmalldlr. Verilerin tutarllilk kontrolleri ve modulier/i~levler arasl gapraz kontroller yapllabilmelidir Bakanllk Cografi Bilgi Sistemi Modulleri (Igme Kullanma Suyu, Havuz Suyu ve Ambalajll Su 1~lemleri) ile entegre olarak gall~abilmelidir. Adana Halk Sagllgl Mudurlugu, Halk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Y6netim Sistemi Teknik $artnamesi 2/20 -trr

4 parti uygulamalar veritabanma verilerin okunmasl amaclyla ula~abilmelidir Uygulama yazilimian kurumda tum birimlerde yapllan her turlu i~lemin amnda kaydedilmesini saglayacak kolayllklara sa hip olmall ve i~lem kayagma kesinlikle meydan vermeyecek nitelikte olmalldlr Kodlama sistemleri ile ilgili bilgi giri~leri (analiz parametre isimleri, klsaltmasl, birimi, fiyatl, tespit limiti, yonetmelik smlr degeri, performans degeri vb.) kurum ve yuklenici tarafmdan belirlenecek bir plan dahilinde, yuklenici tarafmdan sisteme girilmelidir Uygulama yazillml, hizmetin her kademesinde barkod uygulamalannl destekliyor olmaijdlr Uygulama yazillmi cihazlardaki verileri online olarak sisteme aktarabilmelidir. Mu~teri bilgileri sisteme bir kez girildikten sonra her defasmda yagnlmasl kolay olmaijdlr. Mu~teriler geli~ slkllklanna, getirdikleri numune cinslerine veya ba~ka bir kategoriye gore slnlflandlnlabilmelidir Sistemde istenildigi saylda alt laboratuarlar ve birimler tanlmlanabilmelidir Uygulama yazlijml, ortak veri taban! uzerinden yall~an butunle~ik bir yaplya sahip olmalldlr. Veri hangi modullara yuz tarafmdan girilirse girilsin; gereksinim duyan diger moduller/ara yuzler yetkileri dahilinde bu veriye kolay ula~abilmelidir LBYS kullanan personel ve kullanlcllar sistem yoneticisi tarafmdan tanlmlanabilmeli ve yetki seviyeleri ayarlanabilmelidir I~ten aynlma, tayin, vb. durumlarda personelin yetkisi pasif veya aktif olarak tanlmlanabilmelidir. 5. eilgi GONCELLEME 5.1. Kritik alanlardaki degi~tirme ve silme ancak yetki olyusunde yapllabilmelidir. Degi~ikliklere sonradan eri~im ve geri duzeltme iyin mutlaka log dosyalannda detaylan tutulmaij veya VTYS katmanmdaki denetleme (audit) uygulama yazillmmdan da desteklenir olmaijdlr Numune bazll bilgilerde yanll~llk olmasl durumunda (kurumunun yanij~ girilmesi, telefon numarasmm yanij~ girilmesi ya da degi~mesi, vb.) bu numuneye ait kayltlar veri butunlugu bozulmadan (ornegin hizmetin sunum tarihi degi~meden) geriye yonelik olarak duzeltilebilmelidir Hizmet verilen kurumlardan herhangi biriyle yall~llan ucretlendirme mekanizmasl degi~tiginde eski kayltlar yeni fiyatlara uygun hale getirilebilmeli, bunu yaparken kaydl silip yeniden aymak gerekmemelidir. Eski fiyat veya yeni fiyata gore ucretlendirilebilmelidir Ocret degi~ikliklerinde ucret bilgilerinin guncelleme i~lemi kodlara gore yapllmall. Sistem THSK fiyat kitapylgma uyumlu yaplda olmaijdlr AHSL'na getirilen numunelerin, kabulunden test sonuylannm onaylanmasma kadar geyen tum sureyler (prosesler) sistemde yonetilebilmelidir Daha sonra eklenecek depo, ayniyat, muhasebe, personel vb. modulleri ile entegre yall~abilmelidir Sozle~me suresi iyerisinde kurum yonetimi tarafmdan programa yeni ozelliklerin eklenmesi, yeni raporlar istenmesi, koruyucu baklm ve teknik destek hizmetlerinin zamanlnda yerine getirilmesi yuklenicinin sorumiulugundadlr.yukienici bu hizmetlerden dolayi aynca bir ucret talep etmeyecektir Sistemde yetkilendirme kuliamci gruplan (rol) bazmda tanlmlanabilmelidir Ihaleyi kazanan firma mevcut otomasyon programl uzerindeki eski verileri yeni programa aktarma i~lemleri iyin ekstra ucret talep etmeyecektir Yuklenici, allcl'mn istedigi yazillmi en gey 1 (bir) ayllk sure iyinde yall~lr bir duruma getirmelidir. Adana Halk Sagllgl MOdOriUgO, Halk SagllQI Laboratuvan Bilgi Y6netim Sistemi Teknik $artnamesi 3/20 (~

5 5.11. Saglik Bakanligl'nca istenen (igme-kullanma, Havuz ve Ambalajli Su 1~lemleri Entegrasyonu) ya da istenecek olan standardizasyon uygulamalanna adaptasyon ve tum guncellemeler, garanti suresi boyunca yuklenicinin yukumlulukleri araslnda olmall ve yuklenici tarafmdan bu adaptasyon i~lemleri kar~lliglnda herhangi bir ucret talep edilmemelidir Taraflar yukumluluklerini kar~1 tarafln yazlll izni olmakslzln devredememelidir Uygulama yazillmina yonetimin istegi dogrultusunda yeni modulierin/i~levlerin i1avesi, degi~tirilmesi ya da silinmesi mumkun olmall, bu i~lemler hizmetleri aksatmamall ve bu durumdan sistemin butunu etkilenmemelidir Numune bilgilerinde yanll~llk olmasl durumunda (kurum ismi, ikamet adresi gibi) bu numunelere ait kayltlar veri butunlugu bozulmadan (ornegin hizmetin sunum tarihi degi~meden) geriye yonelik olarak onay verilmi~ ki~iler taraflndan duzeltilebilmelidir. 6. Oil OZElLiGi 6.1. Tum ekranlar Turkge olmalldlr Cok dilli bir yaplya sahip olmalldlr modullerin ve raporlann istenilen dilde gevirisinin yapllmaslna imkan saglamalidlr Tum slralamalar, kar~lla~tlrmalar ve sorgulamalar Turkge alfabeye gore yapllmalidlr Kullamlan menu, dosya, alan, degi~ken, tablo vb. isimlendirmeler Turkge ve anlamll olmalidlr Para, tartl, uzunluk vb. konularda Turkiye'de gegerli yerel birimler kullanllmahdlr Uluslar arasl birimlerin aynca kullanlml saglanmahdlr Tum yazllimda Turkge karakterlerin aynl kodlarla tanlmlanmasl ve Turkge karakter, Turkge (F) veya (Q) klavye ve program destegi saglanmasl gerekmektedir Hata mesajlan; aglk, anla~lllr olmalidlr. Her hatanln, hata kod numarasl olmalldlr. Kullanici bu numara ile Hata Mesajlan dokumanlna ba~vurarak, hatanln sebebini ve hata duzeltme yollannl bulabilmelidir Sorun/lstekl$ikayet bildirim ve geri bildirimine ili~kin gozumleri uretmelidir. 7. GOVENliK VE ERi~iM SiSTEMi 7.1. LBYS, Saghk Bakanhgl taraflndan yaylmlanan "Bilgi Guvenligi Politikalan" ile uyumlu olmahdlr Sistem, piyasada yaygln olarak kullanllan, kurumun onay verecegi ve guvenilirligi test edilmi~ ve genel kabul gormu~, aglk ve ili~kisel bir veritabanl sistemi kullanmahdlr Uygulama Yazillmlnln, VTYS'ne en etkin ve hlzli yontemle baglanmasl igin gerekli duzenlemeler Yuklenici taraflndan yapllmall ve takip edilmelidir Ce~itli yetki duzeyleri ve gruplan tanlmlanabilmeli, yetki degi~imi LBYS yoneticisi taraflndan yapllabilmelidir. Verilere eri~im bu tanlmlamalar gergevesinde yapllmalldlr Girilmi~ kayltlann tekrar girilmesine mukerrer kaylt olu~turulmaslna imkan vermemelidir Herhangi bir i~lemin kimin taraflndan, hangi tarihte ve hangi zamanda nereden (hangi IP' den) yaplldlglnln kayltlan tutularak istendigi takdirde sorgulanabilmelidir Bilgi sistemleri kapsamlnda tutulacak her turlu ki~isel bilginin gizliligi esastlr Ki~iler hakklnda tutulacak bilgiler gereken en du~uk duzeyde tutulmahdlr. Adana Halk Sagllgl MOdOrIOgO,Halk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Y6netim Sistemi Teknik $artnamesi 4/20

6 7.9. Ki~isel bilgilerin hizmetin surdurulmesi ve geli~tirilmesi amaci dl~lnda i~lenmesi engellenmi~ olmalldlr Sistemde ki~isel bilgilerin kurum i~ akl~lnl engellemeyecek ancak belirlenen ama<;lar dl~lnda kullanlmlnl engelleyecek onlemler olmall, hasta ve mu~teri haklanna riayet edilmelidir Yuklenici tum kaynak kodlannl eksiksiz olarak idare her istediginde idareye vermek zorundadlr. Idare, kaynak kodlanna sahip oldugu i<;in ve tum yazilimlar hi<;bir klsltlama olmakslzln idareye ait oldugu i<;in idare bu yazilimlarda istedigi her turlu degi~ikligi, eklentiyi diledigi herkese yaptlrabilir. Bu sayede sozle~me bittikten sonra yazilimia ilgili baklm destek sozle~mesini diledigi herhangi bir yukleniciye de, kendi kadrosundaki personele de yaptlrabilir Kurum idaresi, i~leyi~ ve ihtiya<;lan goz onune alarak yazilima slnlrlama ya da ilaveler isteyebilir Yetkilendirme her modul i<;in ekran bazlnda yapllabilmelidir. Rol tanlml her modul i<;in yapllabilmelidir Yuklenici, sistem ve veritabanl uzerinde en ust duzeyde kullanlclya sahip kullanlclnm (administrator, root, vb) adlnl ve ~ifresini gerektiginde kullanllmak uzere idareye kapall bir zarfla teslim etmelidir Yuklenici, ek terminal kullanici lisanslan i<;in ilave ucret istemeyecektir Klinik ve klinik dl~1 olarak <;all~llan istatistik verilerinin Sisteme otomatik ve manuel olarak giri~ yapllmaslna olanak saglanmalldlr Sistem TC kimlik no ve Vergi Kimlik no sorgulamasl yapabilmelidir. AYni ki~i veya kurum i<;inbirden fazla kaylt a<;llmasl onlenebilmedir Sistem Kurumun istedigi tum diger kurumlar ile veri all~veri~ini yapabilecek ~ekilde tasarlanacaktlr Yuklenici; yazillmi tamamladlktan sonra Kurumdaki guvenlik sistemi, ana sunucu, VTYS sunucusu, donanlm ve network altyaplslnl incelemi~ olacak, tamamladlklan yazillmin Kurumda problemsiz <;all~maslnl, sistemin devreye allnmasl slraslnda ve daha sonra mevcut donanlm ve network aityapisl ile bu ~artname ile istenen performansta <;all~maslnl saglayacaktlr Uygulama yazillmi istemci/sunucu mimariye sahip olmall, dolaylslyla degi~ik donanlm platformlanndan olu~an istemciler ve <;oklu sunucu bilgisayar, VTYS gibi ortamlan desteklemelidir Uygulama yazillml, istemci i~letim sistemi (COS) olarak Microsoft Windows 2000, XP Professional gibi endustri standardl ve ustu istemci i~letim sistemleri mimarisine uygun olmall ve bu COS'lar uzerinde uyumlu c;all~malldlr Uygulama yazilimian tum sistem genelindeki kullanlcl, i~lem ve bilgi duzeylerinde bilgi gizliligini ve guvenligini saglamalldlr. Her kullanlclnln gerektiginde degi~tirilebilir ki~isel bir ~ifresi olmalldlr Laboratuvar verilerinin hassas veriler kapsamlnda olmasl sebebiyle; i~ birakllirken, kayltl1 tum veriler hi<;bir surette, hi<;bir zaman i~i blrakan firmada kalmak uzere kopyalanamaz, <;Iktl allnamaz, firma sunuculanna aktanlamaz, if~a edilemez. Aksi davrandlgl tespit edilenler hakklnda Turk Ceza Kanunu'nun IIgili hukumlerine, aynca ihale mevzuatlna aykln davranmaktan dolayi Kamu Ihale Mevzuatl hukumlerine gore Idare taraflndan Hukuki sure<; ba~latllir Sistemdeki verilerin guvenligi i<;in allnacak teknolojik ve fonksiyonel onlemlere Idare ve Yuklenici birlikte karar verir. Ozerinde yazlll mutabakata vanlml~ ve gerekli tedbirler allnml~ olmaslna ragmen Veri tabanlnda yer alan verilerin tamamlnln kaybolmasl, silinmesi halinde olu~acak kurum zaran yukleniciye aittir. Adana Halk Sagllgl MOdOrIOgO,Halk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Ybnetim Sistemi Teknik $artnamesi 5/20 I~

7 8. LOG SiSTEMi 8.1. Sistemde olu~an tom hatalar, ortak hata sayfaslna ybnlendirilmelidir Hatanln tarihi, olu~tugu yer ve mesaj bilgisi tom detaylan ile loglanmahdlr Sistemde kullanici giri~ hatalan ve sistem hatalan ~eklinde en az iki tor hata tipi bulunmahdlr. Sistem hatalan loglanmall ve istendiginde tanlmll Yazlhm Ybneticisine otomatik e-posta olarak gbnderilebilmelidir Kullanlcllann, sisteme ve tom sayfalara giri~ glkl~ bilgileri loglanabilmelidir Veritabanl i~lemleri (insert, delete, update, select) loglanabilmelidir Sistemdeki verilerin hangi kullanlcllar taraflndan degi~tirildigini takip etmek amaclyla; Kullanlcl, veritabanl tablosu ve tarih bazlnda veritabanl log kayltlan takip edilebilmelidir Girilen sayfalar, kullanlcl, tarih-saat, modul sayfalan, bblumler bazlnda grafiklerle takip edilebilmelidir Tarih bazlnda sistemde olu~an hatalar, kullanlcl, sayfa, tarih bazlnda girilen tom sayfalan toplu veya detayh olarak listelenmelidir Iki tarih araslnda, kullanici bazlnda, eri~ilen sayfa bilgileri (tarih ve adet bazlnda), sayfalara eri~en kullanlcllar, bir sayfaya giren kullanlcllar listelenmelidir. 9. KLiNiK 01$1 NUMUNELER MODOLO 9.1. ilk Ba vuru ve KaYlt Analiz igin numune kaydl yaplhrken, Saghk BakanliQI taraflndan belirlenmi~ olan tom bilgiler girilebilmelidir. (Numunenin; Geli~ Sebebi, Gbnderen Kurum, Yazi Tarihi, Yazi SaYlsl, Ahndlgl Yer, Ahnma Tarihi, Ahnma saati, Geli~ amacl, Allndlgl Izieme Noktasl Kodu, Sahibi (Fatura Edilecek Kurum), Cinsi, Miktan, Ambalaj $ekli, Oretim ve Son Kullanma Tarihi, Numunenin Adl, Geli~ Tarihi, Oeneyin Ba~langlg tarihi, vb.) Numuneye ait iade ve gerekiyorsa imha bilgileri girilebilmeli, iade ve imha bilgisi detaylanna ula~llabilmelidir Modul igerisinde onay mekanizmasl gah~tlnlmall. Numunelere ait hangi a~amada oldugu durum bilgisi izlenebilmelidir Numune kaylt i~lemi slraslnda sistem numune kaylt numarasl, Protokol numarasl ve i~lem kaylt numarasl bilgilerini otomatik olarak uretebilmelidir Modul uzerinden hizil aramalar yapllabilmeli. Kullanlclya gok fonksiyonlu bir arama ekranl saglanmalldlr. (Kabul tarihi, iki tarih arasl arama, numune cinsi, numune evrak kaylt nosu, protokol no, glkl~ tarihi, gbnderen kurum, teslim alan personel vb) sorgulama segeneklerine gore pratik kolay ve hlzh bir arama ekranl olmalldlr Modul uzerinden kurum firma bilgileri, ucret bdeme, yer bilgileri, numune blgu birimleri, muhur tanlmlarl, numune teslim alan ve numune getiren personel bilgilerinin tanlmlanmasl yapllabilmelidir Modul uzerinden numuneye ait girilen i~lemlerin detaylanna ula~llabilmeli. Hangi tarihte hangi kullanici taraflndan girildigi bilgisi detayll olarak gbruntolenebilmelidir. Her yapllan i~lemin saati sistemde gbrulebilmeli Modul, Vezne modulu ile entegre olarak gah~mahdlr. Yapllacak tahsilatlara ait ucret kalemleri vezne modulune otomatik olarak yanslmall. Veri butonlugunu korumak adlna vezne tahsilatl yapllan kayltlarda sistem degi~iklik izni vermemelidir Kullanici gerektiginde klinik ve klinik dl~1 moduller araslnda aynl ekrandan gegi~ yapabilmelidir. Adana Halk Sagligl MudurlUgu, Halk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Y6netim Sistemi Teknik $artnamesi 6/20 k!

8 ModOI Ozerinden tom kullanlcllara yada belirli kullanlcllara online mesaj gonderilebilmelidir Aynl numune iyin birden fazla kaylt ayllmasln1onleyecek nitelikte dozenleme yapllml~ olmalldlr Aynl numunelerin tekrar gelmesi durumunda; numune dosya numaraslndan ayn bir slra/geli~ numarasl verilebilmeli, numunenin her ayn geli~inde bu slra/geli~ numarasl ile ilgili moracaatave gerekli tom birimlere sevk i~lemi otomatik olarak yapllabilmelidir KaYlt ve kabul i~lemleri yapllan numunenin i~lemlerini kolayla~tlrmak iyin barkod destekli sistemler olmalldlr Numune kaydl geryekle~tirilmeden once numunenin mevcut kaydlnln olup olmadlgl otomatik olarak sorgulanmalldlr. Eger numunenin ba~ka kaydl yoksa kuruma ilk moracaatlnda verilen kod numarasl ile bir kez kaylt ba~latllmall ve aynl numara ile izlenmelidir. Birden fazla kod numarasl verilerek kaylt yapllmasl engellenmelidir Numune kayltlan hatall girilmi~se yetki verilen ki~i bu kayltlan dozeltebilmeli aynl zamanda yapllan kayltlann hangi kullanici taraflndan yaplldiqinln kaydl otomatik olarak tutulmalldlr Veri tabanlnda kaydl bulunan numunenin bilgileri tanlmlanan yetkiler olyosonde gorontolenmeli, degi~tirilmesi durumunda yapllan i~lemlere ait loglar ve i~lemi yapan bilgisi saklanmalldlr Numunelerin genel kaylt bilgilerinin dokomoallnabilmelidir lstenen analizler seyilebilmelidir. Tetkikler, paket tetkik veya ozel testler/parametreler olarak seyilebilmeli, paket Ocretleri farkll ise seyilen paketler veya parametreler OzerindenOcretlendirmeyapllmalldlr Birden fazla gelen numuneler ve farkll zamanlarda giren aynl numuneler (kurum, ki~i, vs.) bir biriyle ili~kilendirilebilmelidir. Gerekirse ayn ayn yerlere fatura edebilmelidir AYni evrak ekinde gelen numuneleri birden fazla laboratuvar yall~masi gerektiriyorsa her yall~ma iyin barkodlar verebilmelidir. (Numune detaylannl, sevk ettigi laboratuvarlan ve yall~acagl parametreleri kullanlcl istegine gore yapabilmelidir.) Numune bakanllk otomasyonlanna (SagIlk-Net, Cografi Bilgi Sistemi vb.) kaylt edilmi~ ise bu sistemlerden bilgi all~-veri~i yapabilmelidir. (entegrasyon saglanabilmelidir) lstenen tetkiklere gore yeterli saylda barkod verilerek hangi laboratuvarlarda analiz yapllacagl ekranda gorolebilmelidir Numune kaylt i~leminden sonra numune bilgileri otomatik olarak laboratuvar numune kabul-red birimi ekranlna do~melidir Sistem birden fazla gelen numunelerin ayn~tlnlmasl i~lemine mosait yaplda olmalldlr. Numunelerin yogaltllmaslna imkan saglayacak ~ekilde kolay basit ve tek tu~la numune yogaltma i~lemini geryekle~tirir yaplya sahip olmalldlr Gerektiginde modoi Ozerinden laboratuvar sevk i~lemi yapllabilmeli. Labortatuvarlann Kabul bilgileri ekran Ozerinden gorontolenebilmelidir. Dagltlm tarihi, teslim alan personel, teslim eden personel tahmini sonuy ylkl~ tarih ve saat bilgisi girilebilmelidir ModOIvezne modoioyleentegre yall~abilmelidir. Paket analiz giri~lerine imkan vermeli gerektiginde odenecek miktar bilgisi ilk kaylt a~amaslnda gorontolenebilmelidir. Veri tutarslzliqina yol aymamak iyin vezne taraflndan yapllan tahsilatlar otomatik olarak modoiekranlna yanslmalldlr Numuneye ait detay bilgiler (Numune sahibi, allndlgl adres, tarih, numune adl, markasl, Oreticisi, numune slnlfl, ruhsat yeri, varsa numune formoio,ambalaj ~ekli, etiket, parti no,seri no, sozle~me tarih no bilgileri, gomrokbilgileri, biosidal numune bilgileri vs) eksiksiz bir ~ekilde girilebilmeli. ilgili tanlmlamalar yetki dahilinde modoiana ekranlndan yapllabilmelidir. Adana Halk Sagllgl MCtdCtrlCtgCtHalk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Ybnetim Sisteml Teknik $artnamesi 7/20

9 9.2. Laboratuvara Numune Kabul ve Red Orneklerin laboratuvara geli~i ve bu orneklerin laboratuvara kabul edilmesi ve bazl orneklerin klsmen veya tamamen laboratuvar tarafmdan reddedilmesi i~lemlerini ifade eder Laboratuvara gelen numunenin barkod okutularak kolay bir ~ekilde kabul edilmesinin saglanmasl, bu i~lemin kim tarafmdan ne zaman yaplldiqi sistem tarafmdan gorolebilmelidir Laboratuvar kabulo a~amasmda laboratuvara gelen orneklerin ozelliklerine gore tamamen ya da klsmen reddedilebilmesi momkon olmall. Bu dozenlemeler laboratuvar yoneticileri tarafmdan belirlenmi~ prosedorlere gore kullanici tarafmdan kolayca yapllabilir olmalldlr Laboratuvar i~ listesini kendi ekranmdan gorebilmeli. i~ listesinden numune kabulono yapabilmeli Analiz Ocreti yatan numunelerde vezne (faturalandlrma) bu bilgileri ilgili laboratuvar tarafmdan gorebilmeli ve Ocreti odendi ise odendi bilgisi numune ekramnda C;lkmah, numune kabul i~lemleri tamamlanabilmelidir Analiz Ocreti yatlrllmadan laboratuvara gelen numunelerde, laboratuvar tarafmdan c;all~llan parametreler sec;ildiginde kar~lllk gelen Ocret ve kodlar otomatik olarak sistem tarafmdan algllanmall ve aynca bir Ocretlendirme i~lemine gerek kalmamahdlr Laboratuvar kabul i~lemi tamamlanmca otomatik olarak numune bilgileri ilgili laboratuvarlar ekranma do~melidir Numunenin hangi laboratuvarlara sevk edildigi ilgili laboratuvarlar tarafmdan gorolebilmelidir Numuneye ait sonuc; verme soresi modoi Ozerinden belirlenebilmelidir. Numunenin durumu takip edilebilir olmahdlr Belirli bir protokoldeki numune bilgilerinin otomatik olarak yeni numunelere aktanmmm klsa kolay ve hlzll bir ~ekilde yapllmasma olanak saglamahdlr Laboratuvar Numuneye ait veri len protokol numarasl ve protokol slrasl ile Kabul i~lemini gerc;ekle~tirebilmeli ModOI Ozerinden Ocretlendirme farklannm takibi yapllabilir olmall, Fark Ocret bilgilerine ait giri~lere izin vermelidir ModOi Ozerinden aynntlll (Sonuc; detayll, numune detayll, tarih kontrollerine gore, numune cinsi, gonderen kurum vs) bilgilerine gore sorgulamalar yapllabilir olmall ModOI Ozerinden ilgili kullanlcllara online mesaj gonderimi yapllabilir olmahdlr Klinik DI I Numune Laboratuvar ModUiu Laboratuvarda yetkili ki~i analiz metodunu ve birimi degi~tirebilmelidir Numunenin ilgili laboratuann sisteminde kabul tarihi ve analize ba~lama tarihi c;eli~memeli, sistem bu anlamada hata yapllmasml engellemelidir Laboratuvarlar ortak rap~r C;lkanrken koordinator laboratuvar diger laboratuvarlann onay verip vermedigini 1~lkll uyan ~eklinde gorebilmelidir Laboratuvar ekram Ozerinden numuneye ait detay bilgilere (Numune Cinsi, Miktan, Numune Ahnma Tarihi, Kabul Tarihi ve Analiz $ekli) eri~ebilmeli Her laboratuvann kurum organizasyon ~emasl ic;erisinde tanlmlamasl yapllabilmeli, laboratuvarlara ozgo belirlenecek kodlar tanlmlanabilmeli. Adana Halk Sagllgl Mudurlugu, Halk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Y6netim Sistemi Teknik $artnamesi 8/20

10 Sevk edilen laboratuvarlardan glkan sonuglan Laboratuvar modoio Ozerinden gorebilmeli. Sonug bilgilerine yetki dahilinde ula~masma imkan vermelidir Laboratuvar modoio Ozerinden numuneye ait sonug bilgileri ba~ka bir numunede yer alan sonug bilgilerindeki parametrelerin tek tu~la kopyalama i~leminin yapllabilmesine imkan verebilmeli. Tekrar tekrar aynl sonuglann giri~inin engelienerek veri giri~inin hlzli bir ~ekilde yapllabilmesine imkan saglamalldlr ModOI ekranmdan yetki bazll (Yontem, cihaz, metod, olgo birimi, referans ve spesifikasyon,tespit ve tayin limitleri tanlmlamalan parametrik olarak birden fazla yapllabilmelidir Test sonucuna gore ilgili yonetmelik/standarda uygunluk/degiliik karan raporlara yansltllabilmeli. Uygun olmayan test sonuglan farkll gorolebilecek karakterde/puntoda yazllmalldlr Sonug sayfasl Ozerinden numuneye ait Analiz ba~lama, biti~ tarihleri girilebilmelidir Sonug parametrelerinin rap~r Ozerinde gorontolenip gorontolenmemesine ait kulianici tarafmdan segim imkanl saglanmalldlr Numunelere ait sonug aglklamalan girilebilmeli. C;lkl~ tarihi-saati, sonug tarihi-saati bilgileri girilebilmeli. Sonuga ait karar metinleri yazllabilmelidir. imza yetkilisi ki~iler otomatik olarak laboratuvar bazll gelmeli. Gerektiginde kulianici modahale ederek imza bilgilerini degi~tirebilmelidir Sir numunenin testleri iginde en az bir tane onayslz (sonucu girilmemi~) test varsa, sistem 0 ornegin sonug raporunun allnmasma izin vermemelidir. Numuneye ait tom test sonuglan tamamlanml~ ise 0 ornek sonug bekleyenler listesinden glkartllip raporu sonu(;lanml~ numuneler listesine otomatik kaydolmalidlr naylanmayan numune sonuglannm raporlanmasmm engelienmesi saglanmalldlr ModOI Ozerinden diger kulianlcllara online mesaj gonderimi saglanmall Yasal bekleme soreleri dolan numuneler igin sistem, analisti mesajla uyarmalldlr Raporlama ve istatistik Raporlar amacma uygun ve kolay okunabilir olmalldlr Onaylanan numune sonug raporlan, ekranda otomatik olarak olu~malldlr Raporlamada da hiyerar~ik yetkilendirme momkon olmalldlr Raporun boyoklogoile ilgili sayfa/satlr uzunlugu gibi bilgiler ekranda izlenmelidir Kulianici hazlrlanan raporu ekranda gorme, rap~r hazlrlama a~amalannda ileri-geri gitme ya da iptal etme olanaklanna sahip olmalldlr Raporlar kurumun istedigi formatlarda, degi~ik dijital dosyalar ~eklinde (pdf, Office dokomanl vs.) olu~turulabilmeli ve ylktllan allnabilmelidir. Antetli kaglt kulianan kurumlarda antette baskl butonu olmalldlr Kulianici tarafmdan olu~turulmu~ olan raporlar ve sistem tarafmdan onceden belirlenen parametreler l~iqlnda otomatik hazlrlanan istatistiki veriler, bir boton olarak yada segilen satlr olarak istendiginde ofis uygulamalanna tek tu~ yardlml ile aktanlabilmelidir Oretilen her torlo raporda tarih, degi~ik laboratuvar, parametre, numune ge~idi, geli~ yeri vb. kriterlere gore filtre segenekleri bulunmalldlr Kulianlcmm istedigi goklu parametrelerle sorgu yapllarak rap~r ve istatistik alinabilmelidir Uygulama yazillmmda yer alacak istatistik ve yonetim amayll raporlar, geli~tirilmi~ olan grafik sunum birimi sayesinde degi~ik grafikler olarak sunulabilmelidir. Adana Halk Sagllgl MOdOrIOgO,Halk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Yonetim Sistemi Teknik $artnamesi 9/20

11 Raporlarda uluslar arasl birimler sistemi kullanllabilmeli, yazllabilmeli ve bunlar arasmda donu~um saglayabilmelidir Sistem numunelerin raporda belirlenen ba~liklar ve yall~llan parametrelere gore tablolar olu~turmasml saglamalldlr. Olu~turulan tablolardaki ba~llklar kendi aralannda kar~lla~tlnlabilir olmalldlr Sistem aym numunenin farkll laboratuarlarda yall~llml~ ~eyilen parametreleri arasmda da kar~lla~tlrmall tablolar ve grafikler, istatistikler hazlrlamalldlr Coklu laboratuar analiz yall~malannda nihai tek bir rapora donu~turulebilmelidir Raporlara ye~itli grafik ve resimler eklenebilmelidir Sistem iyerisinde istenilen raporlar kullanlcllar tarafmdan tasarlanabilir olmall, ihtiyay duyulan raporlar otomatik olarak sisteme eklenmelidir Sistem laboratuar bazmda belirlenen parametreler 1~lgmda otomatik olarak gunluk, haftallk, ayllk ve Yllilk istatistikler hazlrlamall ve bunlara tek tu~ yardlmlyla ula~llip ylktl almabilmelidir. istatistik, ii, ilye, kurum, numunenin geli~ amaci, cinsi, sonuy ve numune detayll, kabul ve ylkl~ tarihli ve parametre bazmda sistemden allnabilmelidir Raporlara elekronik tarih ve imza eklenebilmelidir Kullanlcllann yetkileri dahilinde bilgilere ekleme, ylkarma veya duzeltme yapabilmelidir Standart cumleler ve mevzuat sistemde kayltll olmall ve tek tu~ ile rapora eklenebilmelidir. Veriler sisteme girildiginde numunenin cinsine gore ilgili mevzuatlar, sabit yazllar, tanlmlanan bilgiler otomatik olarak rap~r formatmda sistem tarafmdan yazllmalldlr Sonuy bir parametre iyin onceden tanlmlanan mevzuat limiti uzerinde veya altmda ise, sistem 0 parametreyi dogrudan uygun degil olarak algllamall ancak kuliamci degi~ikligine aylk olmalldlr. Mevzuat dl~mdaki veriler sistem tarafmdan kalm ve koyu renkte yazllmalldlr lngilizce rap~r talebi oldugunda tek tu~ ile aym raporun ingilizcesi elde edilebilmelidir rtak numuneler iyin numunelerin hangi laboratuvara sevk edildigi ve analizin I raporlandlrmanm hangi a~amada oldugu gorulebilmelidir Modul uzerinden yazilim degi~ikligine gerek kalmakslzm her kullanici kendi raporlanm duzenleyebilecek yaplya sahip bir raporlama ekranl olmalldlr. Cok fonksiyonlu bir raporlama mantlglyla yall~abilir olmalldlr Numune geli~ ~ekillerine gore, Dagltlm yeri, numune grubu, Muhur durumu, Olyu birimi vb. Numune kaylt bilgi detaymda geyen bilgilere gore sistem uzerinden sorgulamalar yapllarak raporlar allnabilmelidir Sonuy raporlan modul uzerinden almabilmeli. Birden fazla laboratuvara sevk edilen numunelerde tum laboratuvar sonuylan tek bir dokum uzerinde birle~tirilebilmeli. $ablonlara yetki dahilinde mudahale imkam verilmeli. Rapor ~ablonu duzenlemeleri yazilim degi~ikligi yapllmadan yapllabilmelidir Modul uzerinden aynntlll rap~r sorgulamalan (Sonuy detayll, numune detayll, tarih kontrollerine gore, numune cinsi, gonderen kurum bilgileri vs) yapllabilmeli Raporlar sadece veri tabam verilerine dayamlarak hazlrlanmalldlr. Kullanlcllar hazlrlanml~ ve onaylanml~ raporlan degi~tirememelidir Uygulama yazilimlan, rapor ve veri ylktllannl model aylnml yapmadan her turlu yazlcldan Ylkartabilmelidir Sisteme kabul edilmi~ numune(ler)de birden fazla laboratuan ilgilendiren test varsa her laboratuar/bblom kendisini ilgilendiren parametreleri gorebilmeli, Analiz raporlan ise her bolum iyin ayn ayn tasarlanabilecegi gibi tek rapor olarak ta hazlrlanmaya uygun olmalldlr. Adana Halk 8a91191Mudurlugu, Halk 8a91191Laboratuvan Bilgi Ybnetim 8istemi Teknik $artnamesi 10/20

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii Say I : ~)~ Konu : Yakla!1lk Maliyet Fonnu YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q510312013... MOESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin ihtiyacl olan a!1agldacinsi, miktan

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA BLGSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 27 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan deitirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmi herhangi bir taahhüt nitelii

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) Doç. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi İstanbul 2005 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır;

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır; SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Tüm Saglık Bilgi Yönetim Platformları için VENTURA.. VENTURA İL/HALK SAĞLIĞI BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU REFERANSLARIMIZ (Kasım 2013) ALIS

Detaylı

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları

Detaylı

BÖLÜM 2 AİLE HEKİMLİĞİ GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2 AİLE HEKİMLİĞİ GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM - 1 GİRİŞ Vatandaşın, merkezi otoritenin ve sağlıkla ilgili tüm kişi ve kuruluşların yetkileri oranında yararlanabilecekleri, internetin bulunduğu her ortamdan ulaşılabilen ve tüm ülkenin verilerini

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı Doküman Yayın Tarihi : 22.04.2011 Revizyon: V01 Copyright 2006 ITG Ltd. Bütün hakları saklıdır. Bu belge ITG Ltd. firmasının özel bilgilerini içermektedir.

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

1) Hasta Hizmet Girişi... 15. 2) Hasta Kartı... 18. 3) Anamnez... 21. 1) Konsültasyon Đstemleri... 24. 2) Laboratuvar Đstemleri...

1) Hasta Hizmet Girişi... 15. 2) Hasta Kartı... 18. 3) Anamnez... 21. 1) Konsültasyon Đstemleri... 24. 2) Laboratuvar Đstemleri... g yo SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI C. POLİTİKALAR C.1. İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri Yönetimi C.1.1. Çalışan personele ait şahsi dosyalar kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli ve dosyaların anahtarları kolay

Detaylı

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Cari Hesaplar... 9 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 9 Teminat bilgileri

Detaylı

GSS TİTUBB WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU

GSS TİTUBB WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU GSS TİTUBB WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TABLOSU GİRİŞ: 3 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının kullanım amacı ve Kapsamı: 3 TITUBB SÜREÇ AÇIKLAMALARI: 5 HUAP Projesi, EKAP

Detaylı

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1 GENIUS OFS KULLANIM KILAVUZU 1 ÇNDEKLER GENIUS OFS...1 KULLANIM KILAVUZU...1 PROGRAM ÇNDE EKRANLARIN GENEL KULLANIMI...4 KAYIT LEMLER...4 Genel...6 Kullanıcı Girii...6 Ana Menü...6 1. TANIMLAR...7 Stok

Detaylı

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30 g yo SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE E- TİCARET ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

Nitrat Direktifinin Uygulanması için Teknik Yardım Projesi

Nitrat Direktifinin Uygulanması için Teknik Yardım Projesi Katılım Öncesi Yardım (IPA)Aracı kapsamında Türkiye 2007 Ulusal Programı İşbu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Nitrat Direktifinin Uygulanması için Teknik Yardım Projesi VEiY: Gereklilik

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

2016-2018 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2016-2018 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ K.K.T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2018 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 01 TEMMUZ 2015 K.K.T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2018 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ Bu rehber

Detaylı