T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii"

Transkript

1 Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti Ahml i~i 4734 saylh Kamu ihale Kanunun 22/d maddesi geregi dogrudan temin usulii ile temin edilecektir. Birim fiyatlannm bildirilmesini rica ederim. Slra No Birim Fiyata Esas i~ Kaleminin Adl Miktan Birimi Birim FiyalI(TL) Toplam FiyalI(TL) I Laboratuvar Bilgi Yonetim Sistemi Hizmet Ahml t~i 7 Ay TOPLAM TUTAR (K.D.V.Haric,;) EK: Teknik $artname (20 sayfa) Toplam fiyat yalmz TL'dir. $artlar tarnamen okunup kabul edilmi$tir. ON~:MLi NOTLAR: En son teklifkabul tarihi /2013 tarihi mesai saati bitimine kadardlr. : Teknik $artnameye uygun olarak teklifverilecektir. : Proforma faturalarda malzeme tcslim tarihi belirtilecektir. : Tcklitler Tiirk Lirasl olarak verilecektir. : Nakliyc firmaya aittir. : Birim fiyatlar iizerinden teklif ettiginiz toplam bedel K.D.V hari" belirtilecektir. : Fiyat opsiyonu giindiir. : Usuliine uygun olmayan teklitler degerlendirme dl~1blrakilacaktlr. : Yiiklenici firma tarihinde i~eb~layacak olup tarihinde i~ sona erecektir. irtibat Adresi: Halk Saghgl Miidiirliigii Re~at Bey Mah.5 Ocak Cad. Seyhan 1 ADANA irtibat Tel: irtibat Fax:

2 T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagligl Mudurlugu Halk Sagligl Laboratuvan LABORATUVAR BiLGi YONETiM SiSTEMi TEKNiK ~ARTNAMESi ",

3 1. GiRi$ Adana Halk Sagllgl Laboratuvan bu ihale ile Sureg ve igerik Yonetimi temelli LBYS - Laboratuar Bilgi Yonetim Sistemi kurulumunu ve i~ sureglerini elektronik ortamda daha seri, hataslz ve Bakanllk uygulamalanyla entegre gall~masml amaglamaktadlr. 2. KAPSAM Bu teknik ~artnamenin gerekli klldlgl uygulamalann ve hizmetlerin, Adana Halk Sagllgl Laboratuannda yurutulmekte olan her turlu analiz ve buna bagll sureglerle igeriklerin yonetimini kapsamaktadlr. 3. KISAL TMALAR: BAKANLIK : Sagllk Bakanllgl (SB) AHSM: Adana Halk Sagllgl MudurlUgu AHSL: Adana Halk Sagllgl Laboratuvan Kurum/Ahcl/Kuliamcl : Bilgi Sistemi Alacak Olan Kurum/Kurulu~ Yuklenici/istekli/Satlcl: ihale edilen firma VTYS : Veri Tabanl Yonetim Sistemi LBYS : Laboratuar Bilgi Yonetim Sistemi Yazlhm Yoneticisi: Yukleniciden, sistemi kullanabilecek duzeyde VTYS egitimi alml~ kurum personel / personeller 4. VERi GiRi$i 4.1. Veri giri~leri, uygun kodlar kullanllarak yapllmalldlr. Kullanici biliyorsa kodu dogrudan girebilmeli, degilse kodlann aglklamalannl otomatik olarak listelenip, istedigi kodu segebilmelidir. Sistemde kullanllan kodlar, Sagllk Bakanllgl ve Kurum tarafmdan belirlenmi~ kodlarla uyumlu olmalldlr. Veri giri~leri mumkun olan yerlerde barkod/kare kod/rfid destegi ile saglanmalldlr Sistemde veri butunlugunu koruyacak denetimler bulunmall, tekrar ve tutarslz veri giri~i engellenmelidir. Programlar gerekli olan yerlerde, arallk (range) ve tutarllilk (consistency) kontrolunu yapmall ve mumkun olan yerlerde hatalan kendisi duzeltmelidir. Program, mumkun oldugunca, hatall veri giri~lerinde, kullanlclya zaman kazandlrmak igin otomatik segenekler sunup kullanlcmm segenekleri se<;:erekhatayi duzeltmesine yardimci olmalldlr Bilgi giri~i esnasmda; mumkun olan her alanda hazlr listelerden faydalanma, gerekli yerlerde istenilen veri alanlanna ilk deger atama, tarih, gun, saat, ya~, vb. degerlerin ilgili alanlara otomatik olarak girilmesi, slk kullanllan alanlarda otomatik doldurma i~levinin kullanllmasl, hazlr listelerde liste elemanma girilen harflerle klsa surede ula~ma gibi veri giri~i slrasmda kullanici hatalannl en aza indirgeyecek ve kullanlm kolayllgl saglayacak kontrollere sahip olmalldlr Yazillmda kullanllacak veri arama yontemi klasik karakter-karakter birebir uygunluk degil benzer Turkge karakterler de goz onune almarak (U yerine 0, G yerine G gibi) aramayi kapsamalldlr. AramaYI hlzlandlrmak igin gerekli diger alanlar aynl ekranda bulunmalldlr Yazillmda uygun mesajlar (Numunelerin raporlama suresi, onaylanan numune ve numune kabulunde eksik girilen bilgileri uyaran mesajlar renkli yanlp sonen uyan ~eklinde olabilir) ekranda belirmeli ve kullanici uyanlmalldlr. Verilerin tutarllilk kontrolleri ve modulier/i~levler arasl gapraz kontroller yapllabilmelidir Bakanllk Cografi Bilgi Sistemi Modulleri (Igme Kullanma Suyu, Havuz Suyu ve Ambalajll Su 1~lemleri) ile entegre olarak gall~abilmelidir. Adana Halk Sagllgl Mudurlugu, Halk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Y6netim Sistemi Teknik $artnamesi 2/20 -trr

4 parti uygulamalar veritabanma verilerin okunmasl amaclyla ula~abilmelidir Uygulama yazilimian kurumda tum birimlerde yapllan her turlu i~lemin amnda kaydedilmesini saglayacak kolayllklara sa hip olmall ve i~lem kayagma kesinlikle meydan vermeyecek nitelikte olmalldlr Kodlama sistemleri ile ilgili bilgi giri~leri (analiz parametre isimleri, klsaltmasl, birimi, fiyatl, tespit limiti, yonetmelik smlr degeri, performans degeri vb.) kurum ve yuklenici tarafmdan belirlenecek bir plan dahilinde, yuklenici tarafmdan sisteme girilmelidir Uygulama yazillml, hizmetin her kademesinde barkod uygulamalannl destekliyor olmaijdlr Uygulama yazillmi cihazlardaki verileri online olarak sisteme aktarabilmelidir. Mu~teri bilgileri sisteme bir kez girildikten sonra her defasmda yagnlmasl kolay olmaijdlr. Mu~teriler geli~ slkllklanna, getirdikleri numune cinslerine veya ba~ka bir kategoriye gore slnlflandlnlabilmelidir Sistemde istenildigi saylda alt laboratuarlar ve birimler tanlmlanabilmelidir Uygulama yazlijml, ortak veri taban! uzerinden yall~an butunle~ik bir yaplya sahip olmalldlr. Veri hangi modullara yuz tarafmdan girilirse girilsin; gereksinim duyan diger moduller/ara yuzler yetkileri dahilinde bu veriye kolay ula~abilmelidir LBYS kullanan personel ve kullanlcllar sistem yoneticisi tarafmdan tanlmlanabilmeli ve yetki seviyeleri ayarlanabilmelidir I~ten aynlma, tayin, vb. durumlarda personelin yetkisi pasif veya aktif olarak tanlmlanabilmelidir. 5. eilgi GONCELLEME 5.1. Kritik alanlardaki degi~tirme ve silme ancak yetki olyusunde yapllabilmelidir. Degi~ikliklere sonradan eri~im ve geri duzeltme iyin mutlaka log dosyalannda detaylan tutulmaij veya VTYS katmanmdaki denetleme (audit) uygulama yazillmmdan da desteklenir olmaijdlr Numune bazll bilgilerde yanll~llk olmasl durumunda (kurumunun yanij~ girilmesi, telefon numarasmm yanij~ girilmesi ya da degi~mesi, vb.) bu numuneye ait kayltlar veri butunlugu bozulmadan (ornegin hizmetin sunum tarihi degi~meden) geriye yonelik olarak duzeltilebilmelidir Hizmet verilen kurumlardan herhangi biriyle yall~llan ucretlendirme mekanizmasl degi~tiginde eski kayltlar yeni fiyatlara uygun hale getirilebilmeli, bunu yaparken kaydl silip yeniden aymak gerekmemelidir. Eski fiyat veya yeni fiyata gore ucretlendirilebilmelidir Ocret degi~ikliklerinde ucret bilgilerinin guncelleme i~lemi kodlara gore yapllmall. Sistem THSK fiyat kitapylgma uyumlu yaplda olmaijdlr AHSL'na getirilen numunelerin, kabulunden test sonuylannm onaylanmasma kadar geyen tum sureyler (prosesler) sistemde yonetilebilmelidir Daha sonra eklenecek depo, ayniyat, muhasebe, personel vb. modulleri ile entegre yall~abilmelidir Sozle~me suresi iyerisinde kurum yonetimi tarafmdan programa yeni ozelliklerin eklenmesi, yeni raporlar istenmesi, koruyucu baklm ve teknik destek hizmetlerinin zamanlnda yerine getirilmesi yuklenicinin sorumiulugundadlr.yukienici bu hizmetlerden dolayi aynca bir ucret talep etmeyecektir Sistemde yetkilendirme kuliamci gruplan (rol) bazmda tanlmlanabilmelidir Ihaleyi kazanan firma mevcut otomasyon programl uzerindeki eski verileri yeni programa aktarma i~lemleri iyin ekstra ucret talep etmeyecektir Yuklenici, allcl'mn istedigi yazillmi en gey 1 (bir) ayllk sure iyinde yall~lr bir duruma getirmelidir. Adana Halk Sagllgl MOdOriUgO, Halk SagllQI Laboratuvan Bilgi Y6netim Sistemi Teknik $artnamesi 3/20 (~

5 5.11. Saglik Bakanligl'nca istenen (igme-kullanma, Havuz ve Ambalajli Su 1~lemleri Entegrasyonu) ya da istenecek olan standardizasyon uygulamalanna adaptasyon ve tum guncellemeler, garanti suresi boyunca yuklenicinin yukumlulukleri araslnda olmall ve yuklenici tarafmdan bu adaptasyon i~lemleri kar~lliglnda herhangi bir ucret talep edilmemelidir Taraflar yukumluluklerini kar~1 tarafln yazlll izni olmakslzln devredememelidir Uygulama yazillmina yonetimin istegi dogrultusunda yeni modulierin/i~levlerin i1avesi, degi~tirilmesi ya da silinmesi mumkun olmall, bu i~lemler hizmetleri aksatmamall ve bu durumdan sistemin butunu etkilenmemelidir Numune bilgilerinde yanll~llk olmasl durumunda (kurum ismi, ikamet adresi gibi) bu numunelere ait kayltlar veri butunlugu bozulmadan (ornegin hizmetin sunum tarihi degi~meden) geriye yonelik olarak onay verilmi~ ki~iler taraflndan duzeltilebilmelidir. 6. Oil OZElLiGi 6.1. Tum ekranlar Turkge olmalldlr Cok dilli bir yaplya sahip olmalldlr modullerin ve raporlann istenilen dilde gevirisinin yapllmaslna imkan saglamalidlr Tum slralamalar, kar~lla~tlrmalar ve sorgulamalar Turkge alfabeye gore yapllmalidlr Kullamlan menu, dosya, alan, degi~ken, tablo vb. isimlendirmeler Turkge ve anlamll olmalidlr Para, tartl, uzunluk vb. konularda Turkiye'de gegerli yerel birimler kullanllmahdlr Uluslar arasl birimlerin aynca kullanlml saglanmahdlr Tum yazllimda Turkge karakterlerin aynl kodlarla tanlmlanmasl ve Turkge karakter, Turkge (F) veya (Q) klavye ve program destegi saglanmasl gerekmektedir Hata mesajlan; aglk, anla~lllr olmalidlr. Her hatanln, hata kod numarasl olmalldlr. Kullanici bu numara ile Hata Mesajlan dokumanlna ba~vurarak, hatanln sebebini ve hata duzeltme yollannl bulabilmelidir Sorun/lstekl$ikayet bildirim ve geri bildirimine ili~kin gozumleri uretmelidir. 7. GOVENliK VE ERi~iM SiSTEMi 7.1. LBYS, Saghk Bakanhgl taraflndan yaylmlanan "Bilgi Guvenligi Politikalan" ile uyumlu olmahdlr Sistem, piyasada yaygln olarak kullanllan, kurumun onay verecegi ve guvenilirligi test edilmi~ ve genel kabul gormu~, aglk ve ili~kisel bir veritabanl sistemi kullanmahdlr Uygulama Yazillmlnln, VTYS'ne en etkin ve hlzli yontemle baglanmasl igin gerekli duzenlemeler Yuklenici taraflndan yapllmall ve takip edilmelidir Ce~itli yetki duzeyleri ve gruplan tanlmlanabilmeli, yetki degi~imi LBYS yoneticisi taraflndan yapllabilmelidir. Verilere eri~im bu tanlmlamalar gergevesinde yapllmalldlr Girilmi~ kayltlann tekrar girilmesine mukerrer kaylt olu~turulmaslna imkan vermemelidir Herhangi bir i~lemin kimin taraflndan, hangi tarihte ve hangi zamanda nereden (hangi IP' den) yaplldlglnln kayltlan tutularak istendigi takdirde sorgulanabilmelidir Bilgi sistemleri kapsamlnda tutulacak her turlu ki~isel bilginin gizliligi esastlr Ki~iler hakklnda tutulacak bilgiler gereken en du~uk duzeyde tutulmahdlr. Adana Halk Sagllgl MOdOrIOgO,Halk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Y6netim Sistemi Teknik $artnamesi 4/20

6 7.9. Ki~isel bilgilerin hizmetin surdurulmesi ve geli~tirilmesi amaci dl~lnda i~lenmesi engellenmi~ olmalldlr Sistemde ki~isel bilgilerin kurum i~ akl~lnl engellemeyecek ancak belirlenen ama<;lar dl~lnda kullanlmlnl engelleyecek onlemler olmall, hasta ve mu~teri haklanna riayet edilmelidir Yuklenici tum kaynak kodlannl eksiksiz olarak idare her istediginde idareye vermek zorundadlr. Idare, kaynak kodlanna sahip oldugu i<;in ve tum yazilimlar hi<;bir klsltlama olmakslzln idareye ait oldugu i<;in idare bu yazilimlarda istedigi her turlu degi~ikligi, eklentiyi diledigi herkese yaptlrabilir. Bu sayede sozle~me bittikten sonra yazilimia ilgili baklm destek sozle~mesini diledigi herhangi bir yukleniciye de, kendi kadrosundaki personele de yaptlrabilir Kurum idaresi, i~leyi~ ve ihtiya<;lan goz onune alarak yazilima slnlrlama ya da ilaveler isteyebilir Yetkilendirme her modul i<;in ekran bazlnda yapllabilmelidir. Rol tanlml her modul i<;in yapllabilmelidir Yuklenici, sistem ve veritabanl uzerinde en ust duzeyde kullanlclya sahip kullanlclnm (administrator, root, vb) adlnl ve ~ifresini gerektiginde kullanllmak uzere idareye kapall bir zarfla teslim etmelidir Yuklenici, ek terminal kullanici lisanslan i<;in ilave ucret istemeyecektir Klinik ve klinik dl~1 olarak <;all~llan istatistik verilerinin Sisteme otomatik ve manuel olarak giri~ yapllmaslna olanak saglanmalldlr Sistem TC kimlik no ve Vergi Kimlik no sorgulamasl yapabilmelidir. AYni ki~i veya kurum i<;inbirden fazla kaylt a<;llmasl onlenebilmedir Sistem Kurumun istedigi tum diger kurumlar ile veri all~veri~ini yapabilecek ~ekilde tasarlanacaktlr Yuklenici; yazillmi tamamladlktan sonra Kurumdaki guvenlik sistemi, ana sunucu, VTYS sunucusu, donanlm ve network altyaplslnl incelemi~ olacak, tamamladlklan yazillmin Kurumda problemsiz <;all~maslnl, sistemin devreye allnmasl slraslnda ve daha sonra mevcut donanlm ve network aityapisl ile bu ~artname ile istenen performansta <;all~maslnl saglayacaktlr Uygulama yazillmi istemci/sunucu mimariye sahip olmall, dolaylslyla degi~ik donanlm platformlanndan olu~an istemciler ve <;oklu sunucu bilgisayar, VTYS gibi ortamlan desteklemelidir Uygulama yazillml, istemci i~letim sistemi (COS) olarak Microsoft Windows 2000, XP Professional gibi endustri standardl ve ustu istemci i~letim sistemleri mimarisine uygun olmall ve bu COS'lar uzerinde uyumlu c;all~malldlr Uygulama yazilimian tum sistem genelindeki kullanlcl, i~lem ve bilgi duzeylerinde bilgi gizliligini ve guvenligini saglamalldlr. Her kullanlclnln gerektiginde degi~tirilebilir ki~isel bir ~ifresi olmalldlr Laboratuvar verilerinin hassas veriler kapsamlnda olmasl sebebiyle; i~ birakllirken, kayltl1 tum veriler hi<;bir surette, hi<;bir zaman i~i blrakan firmada kalmak uzere kopyalanamaz, <;Iktl allnamaz, firma sunuculanna aktanlamaz, if~a edilemez. Aksi davrandlgl tespit edilenler hakklnda Turk Ceza Kanunu'nun IIgili hukumlerine, aynca ihale mevzuatlna aykln davranmaktan dolayi Kamu Ihale Mevzuatl hukumlerine gore Idare taraflndan Hukuki sure<; ba~latllir Sistemdeki verilerin guvenligi i<;in allnacak teknolojik ve fonksiyonel onlemlere Idare ve Yuklenici birlikte karar verir. Ozerinde yazlll mutabakata vanlml~ ve gerekli tedbirler allnml~ olmaslna ragmen Veri tabanlnda yer alan verilerin tamamlnln kaybolmasl, silinmesi halinde olu~acak kurum zaran yukleniciye aittir. Adana Halk Sagllgl MOdOrIOgO,Halk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Ybnetim Sistemi Teknik $artnamesi 5/20 I~

7 8. LOG SiSTEMi 8.1. Sistemde olu~an tom hatalar, ortak hata sayfaslna ybnlendirilmelidir Hatanln tarihi, olu~tugu yer ve mesaj bilgisi tom detaylan ile loglanmahdlr Sistemde kullanici giri~ hatalan ve sistem hatalan ~eklinde en az iki tor hata tipi bulunmahdlr. Sistem hatalan loglanmall ve istendiginde tanlmll Yazlhm Ybneticisine otomatik e-posta olarak gbnderilebilmelidir Kullanlcllann, sisteme ve tom sayfalara giri~ glkl~ bilgileri loglanabilmelidir Veritabanl i~lemleri (insert, delete, update, select) loglanabilmelidir Sistemdeki verilerin hangi kullanlcllar taraflndan degi~tirildigini takip etmek amaclyla; Kullanlcl, veritabanl tablosu ve tarih bazlnda veritabanl log kayltlan takip edilebilmelidir Girilen sayfalar, kullanlcl, tarih-saat, modul sayfalan, bblumler bazlnda grafiklerle takip edilebilmelidir Tarih bazlnda sistemde olu~an hatalar, kullanlcl, sayfa, tarih bazlnda girilen tom sayfalan toplu veya detayh olarak listelenmelidir Iki tarih araslnda, kullanici bazlnda, eri~ilen sayfa bilgileri (tarih ve adet bazlnda), sayfalara eri~en kullanlcllar, bir sayfaya giren kullanlcllar listelenmelidir. 9. KLiNiK 01$1 NUMUNELER MODOLO 9.1. ilk Ba vuru ve KaYlt Analiz igin numune kaydl yaplhrken, Saghk BakanliQI taraflndan belirlenmi~ olan tom bilgiler girilebilmelidir. (Numunenin; Geli~ Sebebi, Gbnderen Kurum, Yazi Tarihi, Yazi SaYlsl, Ahndlgl Yer, Ahnma Tarihi, Ahnma saati, Geli~ amacl, Allndlgl Izieme Noktasl Kodu, Sahibi (Fatura Edilecek Kurum), Cinsi, Miktan, Ambalaj $ekli, Oretim ve Son Kullanma Tarihi, Numunenin Adl, Geli~ Tarihi, Oeneyin Ba~langlg tarihi, vb.) Numuneye ait iade ve gerekiyorsa imha bilgileri girilebilmeli, iade ve imha bilgisi detaylanna ula~llabilmelidir Modul igerisinde onay mekanizmasl gah~tlnlmall. Numunelere ait hangi a~amada oldugu durum bilgisi izlenebilmelidir Numune kaylt i~lemi slraslnda sistem numune kaylt numarasl, Protokol numarasl ve i~lem kaylt numarasl bilgilerini otomatik olarak uretebilmelidir Modul uzerinden hizil aramalar yapllabilmeli. Kullanlclya gok fonksiyonlu bir arama ekranl saglanmalldlr. (Kabul tarihi, iki tarih arasl arama, numune cinsi, numune evrak kaylt nosu, protokol no, glkl~ tarihi, gbnderen kurum, teslim alan personel vb) sorgulama segeneklerine gore pratik kolay ve hlzh bir arama ekranl olmalldlr Modul uzerinden kurum firma bilgileri, ucret bdeme, yer bilgileri, numune blgu birimleri, muhur tanlmlarl, numune teslim alan ve numune getiren personel bilgilerinin tanlmlanmasl yapllabilmelidir Modul uzerinden numuneye ait girilen i~lemlerin detaylanna ula~llabilmeli. Hangi tarihte hangi kullanici taraflndan girildigi bilgisi detayll olarak gbruntolenebilmelidir. Her yapllan i~lemin saati sistemde gbrulebilmeli Modul, Vezne modulu ile entegre olarak gah~mahdlr. Yapllacak tahsilatlara ait ucret kalemleri vezne modulune otomatik olarak yanslmall. Veri butonlugunu korumak adlna vezne tahsilatl yapllan kayltlarda sistem degi~iklik izni vermemelidir Kullanici gerektiginde klinik ve klinik dl~1 moduller araslnda aynl ekrandan gegi~ yapabilmelidir. Adana Halk Sagligl MudurlUgu, Halk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Y6netim Sistemi Teknik $artnamesi 6/20 k!

8 ModOI Ozerinden tom kullanlcllara yada belirli kullanlcllara online mesaj gonderilebilmelidir Aynl numune iyin birden fazla kaylt ayllmasln1onleyecek nitelikte dozenleme yapllml~ olmalldlr Aynl numunelerin tekrar gelmesi durumunda; numune dosya numaraslndan ayn bir slra/geli~ numarasl verilebilmeli, numunenin her ayn geli~inde bu slra/geli~ numarasl ile ilgili moracaatave gerekli tom birimlere sevk i~lemi otomatik olarak yapllabilmelidir KaYlt ve kabul i~lemleri yapllan numunenin i~lemlerini kolayla~tlrmak iyin barkod destekli sistemler olmalldlr Numune kaydl geryekle~tirilmeden once numunenin mevcut kaydlnln olup olmadlgl otomatik olarak sorgulanmalldlr. Eger numunenin ba~ka kaydl yoksa kuruma ilk moracaatlnda verilen kod numarasl ile bir kez kaylt ba~latllmall ve aynl numara ile izlenmelidir. Birden fazla kod numarasl verilerek kaylt yapllmasl engellenmelidir Numune kayltlan hatall girilmi~se yetki verilen ki~i bu kayltlan dozeltebilmeli aynl zamanda yapllan kayltlann hangi kullanici taraflndan yaplldiqinln kaydl otomatik olarak tutulmalldlr Veri tabanlnda kaydl bulunan numunenin bilgileri tanlmlanan yetkiler olyosonde gorontolenmeli, degi~tirilmesi durumunda yapllan i~lemlere ait loglar ve i~lemi yapan bilgisi saklanmalldlr Numunelerin genel kaylt bilgilerinin dokomoallnabilmelidir lstenen analizler seyilebilmelidir. Tetkikler, paket tetkik veya ozel testler/parametreler olarak seyilebilmeli, paket Ocretleri farkll ise seyilen paketler veya parametreler OzerindenOcretlendirmeyapllmalldlr Birden fazla gelen numuneler ve farkll zamanlarda giren aynl numuneler (kurum, ki~i, vs.) bir biriyle ili~kilendirilebilmelidir. Gerekirse ayn ayn yerlere fatura edebilmelidir AYni evrak ekinde gelen numuneleri birden fazla laboratuvar yall~masi gerektiriyorsa her yall~ma iyin barkodlar verebilmelidir. (Numune detaylannl, sevk ettigi laboratuvarlan ve yall~acagl parametreleri kullanlcl istegine gore yapabilmelidir.) Numune bakanllk otomasyonlanna (SagIlk-Net, Cografi Bilgi Sistemi vb.) kaylt edilmi~ ise bu sistemlerden bilgi all~-veri~i yapabilmelidir. (entegrasyon saglanabilmelidir) lstenen tetkiklere gore yeterli saylda barkod verilerek hangi laboratuvarlarda analiz yapllacagl ekranda gorolebilmelidir Numune kaylt i~leminden sonra numune bilgileri otomatik olarak laboratuvar numune kabul-red birimi ekranlna do~melidir Sistem birden fazla gelen numunelerin ayn~tlnlmasl i~lemine mosait yaplda olmalldlr. Numunelerin yogaltllmaslna imkan saglayacak ~ekilde kolay basit ve tek tu~la numune yogaltma i~lemini geryekle~tirir yaplya sahip olmalldlr Gerektiginde modoi Ozerinden laboratuvar sevk i~lemi yapllabilmeli. Labortatuvarlann Kabul bilgileri ekran Ozerinden gorontolenebilmelidir. Dagltlm tarihi, teslim alan personel, teslim eden personel tahmini sonuy ylkl~ tarih ve saat bilgisi girilebilmelidir ModOIvezne modoioyleentegre yall~abilmelidir. Paket analiz giri~lerine imkan vermeli gerektiginde odenecek miktar bilgisi ilk kaylt a~amaslnda gorontolenebilmelidir. Veri tutarslzliqina yol aymamak iyin vezne taraflndan yapllan tahsilatlar otomatik olarak modoiekranlna yanslmalldlr Numuneye ait detay bilgiler (Numune sahibi, allndlgl adres, tarih, numune adl, markasl, Oreticisi, numune slnlfl, ruhsat yeri, varsa numune formoio,ambalaj ~ekli, etiket, parti no,seri no, sozle~me tarih no bilgileri, gomrokbilgileri, biosidal numune bilgileri vs) eksiksiz bir ~ekilde girilebilmeli. ilgili tanlmlamalar yetki dahilinde modoiana ekranlndan yapllabilmelidir. Adana Halk Sagllgl MCtdCtrlCtgCtHalk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Ybnetim Sisteml Teknik $artnamesi 7/20

9 9.2. Laboratuvara Numune Kabul ve Red Orneklerin laboratuvara geli~i ve bu orneklerin laboratuvara kabul edilmesi ve bazl orneklerin klsmen veya tamamen laboratuvar tarafmdan reddedilmesi i~lemlerini ifade eder Laboratuvara gelen numunenin barkod okutularak kolay bir ~ekilde kabul edilmesinin saglanmasl, bu i~lemin kim tarafmdan ne zaman yaplldiqi sistem tarafmdan gorolebilmelidir Laboratuvar kabulo a~amasmda laboratuvara gelen orneklerin ozelliklerine gore tamamen ya da klsmen reddedilebilmesi momkon olmall. Bu dozenlemeler laboratuvar yoneticileri tarafmdan belirlenmi~ prosedorlere gore kullanici tarafmdan kolayca yapllabilir olmalldlr Laboratuvar i~ listesini kendi ekranmdan gorebilmeli. i~ listesinden numune kabulono yapabilmeli Analiz Ocreti yatan numunelerde vezne (faturalandlrma) bu bilgileri ilgili laboratuvar tarafmdan gorebilmeli ve Ocreti odendi ise odendi bilgisi numune ekramnda C;lkmah, numune kabul i~lemleri tamamlanabilmelidir Analiz Ocreti yatlrllmadan laboratuvara gelen numunelerde, laboratuvar tarafmdan c;all~llan parametreler sec;ildiginde kar~lllk gelen Ocret ve kodlar otomatik olarak sistem tarafmdan algllanmall ve aynca bir Ocretlendirme i~lemine gerek kalmamahdlr Laboratuvar kabul i~lemi tamamlanmca otomatik olarak numune bilgileri ilgili laboratuvarlar ekranma do~melidir Numunenin hangi laboratuvarlara sevk edildigi ilgili laboratuvarlar tarafmdan gorolebilmelidir Numuneye ait sonuc; verme soresi modoi Ozerinden belirlenebilmelidir. Numunenin durumu takip edilebilir olmahdlr Belirli bir protokoldeki numune bilgilerinin otomatik olarak yeni numunelere aktanmmm klsa kolay ve hlzll bir ~ekilde yapllmasma olanak saglamahdlr Laboratuvar Numuneye ait veri len protokol numarasl ve protokol slrasl ile Kabul i~lemini gerc;ekle~tirebilmeli ModOI Ozerinden Ocretlendirme farklannm takibi yapllabilir olmall, Fark Ocret bilgilerine ait giri~lere izin vermelidir ModOi Ozerinden aynntlll (Sonuc; detayll, numune detayll, tarih kontrollerine gore, numune cinsi, gonderen kurum vs) bilgilerine gore sorgulamalar yapllabilir olmall ModOI Ozerinden ilgili kullanlcllara online mesaj gonderimi yapllabilir olmahdlr Klinik DI I Numune Laboratuvar ModUiu Laboratuvarda yetkili ki~i analiz metodunu ve birimi degi~tirebilmelidir Numunenin ilgili laboratuann sisteminde kabul tarihi ve analize ba~lama tarihi c;eli~memeli, sistem bu anlamada hata yapllmasml engellemelidir Laboratuvarlar ortak rap~r C;lkanrken koordinator laboratuvar diger laboratuvarlann onay verip vermedigini 1~lkll uyan ~eklinde gorebilmelidir Laboratuvar ekram Ozerinden numuneye ait detay bilgilere (Numune Cinsi, Miktan, Numune Ahnma Tarihi, Kabul Tarihi ve Analiz $ekli) eri~ebilmeli Her laboratuvann kurum organizasyon ~emasl ic;erisinde tanlmlamasl yapllabilmeli, laboratuvarlara ozgo belirlenecek kodlar tanlmlanabilmeli. Adana Halk Sagllgl Mudurlugu, Halk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Y6netim Sistemi Teknik $artnamesi 8/20

10 Sevk edilen laboratuvarlardan glkan sonuglan Laboratuvar modoio Ozerinden gorebilmeli. Sonug bilgilerine yetki dahilinde ula~masma imkan vermelidir Laboratuvar modoio Ozerinden numuneye ait sonug bilgileri ba~ka bir numunede yer alan sonug bilgilerindeki parametrelerin tek tu~la kopyalama i~leminin yapllabilmesine imkan verebilmeli. Tekrar tekrar aynl sonuglann giri~inin engelienerek veri giri~inin hlzli bir ~ekilde yapllabilmesine imkan saglamalldlr ModOI ekranmdan yetki bazll (Yontem, cihaz, metod, olgo birimi, referans ve spesifikasyon,tespit ve tayin limitleri tanlmlamalan parametrik olarak birden fazla yapllabilmelidir Test sonucuna gore ilgili yonetmelik/standarda uygunluk/degiliik karan raporlara yansltllabilmeli. Uygun olmayan test sonuglan farkll gorolebilecek karakterde/puntoda yazllmalldlr Sonug sayfasl Ozerinden numuneye ait Analiz ba~lama, biti~ tarihleri girilebilmelidir Sonug parametrelerinin rap~r Ozerinde gorontolenip gorontolenmemesine ait kulianici tarafmdan segim imkanl saglanmalldlr Numunelere ait sonug aglklamalan girilebilmeli. C;lkl~ tarihi-saati, sonug tarihi-saati bilgileri girilebilmeli. Sonuga ait karar metinleri yazllabilmelidir. imza yetkilisi ki~iler otomatik olarak laboratuvar bazll gelmeli. Gerektiginde kulianici modahale ederek imza bilgilerini degi~tirebilmelidir Sir numunenin testleri iginde en az bir tane onayslz (sonucu girilmemi~) test varsa, sistem 0 ornegin sonug raporunun allnmasma izin vermemelidir. Numuneye ait tom test sonuglan tamamlanml~ ise 0 ornek sonug bekleyenler listesinden glkartllip raporu sonu(;lanml~ numuneler listesine otomatik kaydolmalidlr naylanmayan numune sonuglannm raporlanmasmm engelienmesi saglanmalldlr ModOI Ozerinden diger kulianlcllara online mesaj gonderimi saglanmall Yasal bekleme soreleri dolan numuneler igin sistem, analisti mesajla uyarmalldlr Raporlama ve istatistik Raporlar amacma uygun ve kolay okunabilir olmalldlr Onaylanan numune sonug raporlan, ekranda otomatik olarak olu~malldlr Raporlamada da hiyerar~ik yetkilendirme momkon olmalldlr Raporun boyoklogoile ilgili sayfa/satlr uzunlugu gibi bilgiler ekranda izlenmelidir Kulianici hazlrlanan raporu ekranda gorme, rap~r hazlrlama a~amalannda ileri-geri gitme ya da iptal etme olanaklanna sahip olmalldlr Raporlar kurumun istedigi formatlarda, degi~ik dijital dosyalar ~eklinde (pdf, Office dokomanl vs.) olu~turulabilmeli ve ylktllan allnabilmelidir. Antetli kaglt kulianan kurumlarda antette baskl butonu olmalldlr Kulianici tarafmdan olu~turulmu~ olan raporlar ve sistem tarafmdan onceden belirlenen parametreler l~iqlnda otomatik hazlrlanan istatistiki veriler, bir boton olarak yada segilen satlr olarak istendiginde ofis uygulamalanna tek tu~ yardlml ile aktanlabilmelidir Oretilen her torlo raporda tarih, degi~ik laboratuvar, parametre, numune ge~idi, geli~ yeri vb. kriterlere gore filtre segenekleri bulunmalldlr Kulianlcmm istedigi goklu parametrelerle sorgu yapllarak rap~r ve istatistik alinabilmelidir Uygulama yazillmmda yer alacak istatistik ve yonetim amayll raporlar, geli~tirilmi~ olan grafik sunum birimi sayesinde degi~ik grafikler olarak sunulabilmelidir. Adana Halk Sagllgl MOdOrIOgO,Halk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Yonetim Sistemi Teknik $artnamesi 9/20

11 Raporlarda uluslar arasl birimler sistemi kullanllabilmeli, yazllabilmeli ve bunlar arasmda donu~um saglayabilmelidir Sistem numunelerin raporda belirlenen ba~liklar ve yall~llan parametrelere gore tablolar olu~turmasml saglamalldlr. Olu~turulan tablolardaki ba~llklar kendi aralannda kar~lla~tlnlabilir olmalldlr Sistem aym numunenin farkll laboratuarlarda yall~llml~ ~eyilen parametreleri arasmda da kar~lla~tlrmall tablolar ve grafikler, istatistikler hazlrlamalldlr Coklu laboratuar analiz yall~malannda nihai tek bir rapora donu~turulebilmelidir Raporlara ye~itli grafik ve resimler eklenebilmelidir Sistem iyerisinde istenilen raporlar kullanlcllar tarafmdan tasarlanabilir olmall, ihtiyay duyulan raporlar otomatik olarak sisteme eklenmelidir Sistem laboratuar bazmda belirlenen parametreler 1~lgmda otomatik olarak gunluk, haftallk, ayllk ve Yllilk istatistikler hazlrlamall ve bunlara tek tu~ yardlmlyla ula~llip ylktl almabilmelidir. istatistik, ii, ilye, kurum, numunenin geli~ amaci, cinsi, sonuy ve numune detayll, kabul ve ylkl~ tarihli ve parametre bazmda sistemden allnabilmelidir Raporlara elekronik tarih ve imza eklenebilmelidir Kullanlcllann yetkileri dahilinde bilgilere ekleme, ylkarma veya duzeltme yapabilmelidir Standart cumleler ve mevzuat sistemde kayltll olmall ve tek tu~ ile rapora eklenebilmelidir. Veriler sisteme girildiginde numunenin cinsine gore ilgili mevzuatlar, sabit yazllar, tanlmlanan bilgiler otomatik olarak rap~r formatmda sistem tarafmdan yazllmalldlr Sonuy bir parametre iyin onceden tanlmlanan mevzuat limiti uzerinde veya altmda ise, sistem 0 parametreyi dogrudan uygun degil olarak algllamall ancak kuliamci degi~ikligine aylk olmalldlr. Mevzuat dl~mdaki veriler sistem tarafmdan kalm ve koyu renkte yazllmalldlr lngilizce rap~r talebi oldugunda tek tu~ ile aym raporun ingilizcesi elde edilebilmelidir rtak numuneler iyin numunelerin hangi laboratuvara sevk edildigi ve analizin I raporlandlrmanm hangi a~amada oldugu gorulebilmelidir Modul uzerinden yazilim degi~ikligine gerek kalmakslzm her kullanici kendi raporlanm duzenleyebilecek yaplya sahip bir raporlama ekranl olmalldlr. Cok fonksiyonlu bir raporlama mantlglyla yall~abilir olmalldlr Numune geli~ ~ekillerine gore, Dagltlm yeri, numune grubu, Muhur durumu, Olyu birimi vb. Numune kaylt bilgi detaymda geyen bilgilere gore sistem uzerinden sorgulamalar yapllarak raporlar allnabilmelidir Sonuy raporlan modul uzerinden almabilmeli. Birden fazla laboratuvara sevk edilen numunelerde tum laboratuvar sonuylan tek bir dokum uzerinde birle~tirilebilmeli. $ablonlara yetki dahilinde mudahale imkam verilmeli. Rapor ~ablonu duzenlemeleri yazilim degi~ikligi yapllmadan yapllabilmelidir Modul uzerinden aynntlll rap~r sorgulamalan (Sonuy detayll, numune detayll, tarih kontrollerine gore, numune cinsi, gonderen kurum bilgileri vs) yapllabilmeli Raporlar sadece veri tabam verilerine dayamlarak hazlrlanmalldlr. Kullanlcllar hazlrlanml~ ve onaylanml~ raporlan degi~tirememelidir Uygulama yazilimlan, rapor ve veri ylktllannl model aylnml yapmadan her turlu yazlcldan Ylkartabilmelidir Sisteme kabul edilmi~ numune(ler)de birden fazla laboratuan ilgilendiren test varsa her laboratuar/bblom kendisini ilgilendiren parametreleri gorebilmeli, Analiz raporlan ise her bolum iyin ayn ayn tasarlanabilecegi gibi tek rapor olarak ta hazlrlanmaya uygun olmalldlr. Adana Halk 8a91191Mudurlugu, Halk 8a91191Laboratuvan Bilgi Ybnetim 8istemi Teknik $artnamesi 10/20

12 Numune, Test, Mu~teri, analist, uygunlukjaykmllk, tarih, barkod/protokol no ve Analiz kodlan bazmda sorgulama yapllabilmeli, istatistiki raporlar allnabilmelidir ldarenin istegi dogrultusunda Numune sahipleri, test sonu<;:lanminternet uzerinden gorebilmeli, eger test sonu<;:lannm<;:ikmadlgldurumunlarda se<;:ilecekmesajlardan biri ile mu~teri bilgilendirilebilir olacaktlr Sir <;:Iktlsl alman raporlar; raporu sonu<;:lanml numuneler listesinden <;:Iklpar iv listesine otomatik kaydolmalldlr ve bu listeye kolayllkla ula llabilmelidir Ost yazi ve Veri aktanml Numunelerle ilgili ust yazllar (haftallk, ayllk, Yllilk faaliyet raporlan, performans raporlan ve rap~r ust yazllan), sistemde olu turularak yazdlnlmalldlr Tum i lemleri bitmi olan numunelerin istemleri (sonu<;:,rap~r, ust yazl) Sakanllgm veya bagll kurulu lannm otomasyon sistemlerine (SagllkNET, C;SS gibi) kullanlcllar tarafmdan manuel veya otomatik olarak aktanlabilmelidir Modul Sagllk SakanliQr Su Kalite Entegrasyonu sistemine uyumlu olmalldlr. Analiz ve sonu<;:gonderim a amalannl eksiksiz bir ekilde sagllyor olmalldlr Otomasyon, kalite dokumanlannm otomatik olu turulmasma ve gcmcelienmesine uygun olmalldlr. Kalite dokumanlannm guncelleme tarihleri, oncesinden sistem tarafmdan bildirilmelidir Stok Takipi Tum malzemelerin stok takibinin olu masmdaki gereklilikler otomasyon sisteminde olmalldlr Laboratuvarlar i<;:in; Laboratuvarlara ait, kimyasal madde, besiyeri, sarf malzeme, referans standart malzeme, cihaz yedek par<;:avb. laboratuvann belirledigi ba llklar altmda takibi yapllabilmelidir Her laboratuvann kendi bunyesinde bulunan tum kimyasal, cam ve sarf malzeme kontrollerini, laboratuvara geli~ tarihi, son kullanma tarihi, kritik stok seviyesi ve son kullanma tarihi alarml ve sarfiyatlannl kontrol edebilecek alt yaplda olmalldlr Her laboratuvann stok programma giri~i depodan alman malzeme ile otomatik olarak guncellenmelidir. 10. KLiNiK NUMUNELER MODOLO ilk Ba vuru ve KaYlt Kurumda ilk defa <;:all llmaya ba lanan ve kaydl veri tabanmda bulunmayan numunelere ait <;:all llmaslgereken parametrelerin kaydl yapllabilmelidir. Her hastaya ait hasta kartl olmalldlr Muracaat eden her hastanm genel kimlik bilgileri (adl, soyadl, dogum tarihi, ya, cinsiyet), ileti~im bilgileri (1I/il<;:e,Adres, Telefon), kayit bilgileri (gonderen kurum, Hekim vb.) hasta kurum hastasl ise i lemleri ucretsiz yapillyor olsa da hastaya ait sosyal govenlikve sevk bilgileri belirtilmelidir Hastamn kuruma Ocretli mi, Ocretsiz mi, sorveyans, tedavi ama<;:11ml, yoksa portor muayenesi ama<;:1iml ba vurdugu i aretlenmelidir Hasta kimlik bilgileri MERNis kimlik sorgusu ile direk sisteme alinabilmeli veya MERNls eri imi olmadiqrnda manuel olarak girilebilmelidir. Adana Halk Sagl191 MOdOrIOgO,Halk Sagl191 Laboratuvan Bilgi Y6netim Sistemi Teknik $artnamesi 11/20

13 Farkh kurumlardan gonderilen klinik numunelere ait istem bilgileri, talep edilen tetkikler, gonderilen numune adedi, numune alml~ tarih/saat, istem tarihi, analiz yapacak laboratuvar, ozellikle hastanm oykoso ba~vuru slrasmda almmall ve i1gili laboratuvarm ekranmda gorolmelidir Aym anda gonderilen farkh numuneler i9in ayn ayn giri~ yapllabilmeli ve herbir numune i9in ayn ornek numarasl ahnabilmelidir Numunelerin genel kaylt ve istem bilgilerinin dokomo ahnabilmelidir Numunenin kaydl gergekle~tirilmeden daha once mevcut kaydmm olup olmadlgl otomatik olarak (hasta kaydl, gonderen kurum kaydl vb.) sorgulanmahdlr. Hasta kaydl hem Te numarasl hem de isim soyisimden yapllabilmelidir. Eger ba~ka kaydl yoksa, kuruma ilk moracaatmda verilen kod numarasl i1e bir kez kay It ba~latllmah ve aynl numara ile izlenmelidir. Ancak gerekli hallerde bu bilgiler i9in goncelleme yapllabilmelidir. Birden fazla kod numarasl verilerek kaylt yapllmasl engellenmelidir Aym hastaya/kuruma birden fazla kod numarasl verilmi~se yetki verilen ki~i bu kayltlan birle~tirmelidir Aynl hasta/kurum i9in birden fazla kaylt a911masml onleyecek nitelikte dozenleme yapllml~ olmalldlr Numunelerin ilgili laboratuvara sevkini kolayla~tlrmak i9in barkod destekli sistemler ya da ba~ka 90z0mler degerlendirilmelidir Numune kaylt ve slra i~lemleri i9in etiket ya da 91ktl ahnabilmelidir Yapllan kayltlann hangi kullanici tarafmdan gergekle~tirildigi sorgulandlgmda gosterilmelidir Numuneler i9in klsmi bilgi ile arama yapllabilmelidir. Arama sonucunda birden fazla kaylt bulunursa, bunlann listelenip gosterilmesi, se9ilmesi veya sorgunun geli~tirilmesi momkon olmahdlr Veri tabanmda kaydl bulunan hastalann bilgileri tammlanan yetkiler ol90s0nde gorontolenmeli, degi~tirilmesi durumunda yapllan i~lemlere ait loglar ve i~lemi yapan bilgisi saklanmahdlr Numunelerin diger birimlere sevki otomatik olarak yapllmah, hastalann yaptlgl her moracaatl ve moracaatmda yapllan i!iilemler istendiginde kod ve hesap numaralan yardlmlyla sorgulanmahdlr KaYltta alman bilgilerden gerekli olanlan ilgili laboratuvarlann ekranmda gorolmelidir ~irketlere veya kurumlara ozel toplu ba~vuru segenegi olmall, toplu ba!iivuru sonu91an listeler halinde sorgulanarak raporlandlnlabilmelidir. Aynca bireysel olarak sonradan ba~vuran hastalar da kurum veya!iiirketier ile ili!iikilendirilebilmelidir Reddedilmesi gereken durumlarda numune red kriterlerine gore yapllmah ve red nedeni gorolebilmelidir Numunelere ait imha bilgileri girilebilmeli imha detaylanna ula!iillabilmelidir ModOI vezne modoio ile entegre 9all!iimall. Gerektigi durumlarda Ocretli tahsilatlar otomatik olarak vezne modoione yanslmah ModOlden girilen tetkikler ilgili laboratuvar ekranma otomatik olarak yanslmah. Tetkigin durumuyla ilgili a!iiamalar izlenebilmelir olmahdlr ModOI Ozerinden hlzll aramalar yapllabilmeli. Kullanlclya 90k fonksiyonlu bir arama ekram saglanmahdlr. (Kabul tarihi, numune kaylt nosu, protokol no, 91kl~ tarihi, gonderen kurum, teslim alan personel vb) sorgulama segeneklerine gore pratik kolay ve hlzll bir arama ekranl olmalldlr ModOI Ozerinden online mesajla!iima yapllabilmeli. Adana Halk Sa911g1Mudurlugu, Halk Sa91191Laboratuvan Bilgi Ybnetim Sistemi Teknik $artnarnesi 12/20 rrl--i

14 Numune Kabul defter dokomleri sistem Ozerinden ahnabilmelidir Numune geli~ ~ekillerine gore, dagltlm yeri,numune grubu, MOhOr durumu, oh;:obirimi vb. numune kaylt bilgi detaylnda gegen bilgilere gore sistem Ozerinden sorgulamalar yapllarak raporlar ahnabilmelidir Numunenin Laboratuvara Sevki Laboratuvar i~lemleri igin hastaya ve gall~llacak numuneye verilen, hastaya ozel barkodlu ozel eri~im numarasl veya geli~tirilecek ba~ka bir gozom olmall, etiket basllabilmeli ve okutulabilmelidir lstenen tetkiklerle ilgili kag adet hangi ozellikte top veya kap hazlrlanmasl gerektigini otomatik olarak hesaplanmahdlr Bu numuralann laboratuvardaki elektronik cihazlann (oto-analizor, kan saylm cihazlan vb.) standartlanna uygun olmasl saglanmahdlr Laboratuvara numunenin giri~ tarih ve saati sisteme kaydedilebilmeli ve gorontolenebilmelidir Hasta bilgilerinin gizli olmasl gereken durumlarda sistem Ozerinden hasta bilgilerinin ~ifrelenmesi saglanmalldlr KaYlt slraslnda segilen veya sonradan eklenen analizlere gore ekranda Ocret tablosu olu~mah, vezne (faturalandlrma) bu bilgileri gorebilmeli ve Ocretli ise Ocret odendi bilgisi girildiginde numune kabul birimi ekranlnda borcu olmadlgl yazlsl glkmah, numune kabul i~lemleri tamamlanabilmelidir KabulO yapllan numuneye ait laboratuvar igin gerekli tom bilgiler otomatik olarak ilgili laboratuvarlar taraflndan gorolmelidir Analiz kabul kriterlerine uygun olmayan numuneler, ret sebebi belirtilerek, ret edilebilmelidir llgili tetkiklere ait parameter materyal detaylan tanlmlanabilmeli, tetkik giri~ esnaslnda tanlmlanan parametre uyannca kullanlclya segim imkanl saglanabilmelidir. Ornegin materyal allnl~ tarih saat bilgisinin girilmesi gibi Sistem tetkik giri~ esnaslnda materyal toro segimine olanak vermelidir Tetkik giri~lerinde kullanici hatalannl en aza indirmek igin tetkiklere ait cinsiyet parametreleri tanllanabilmeli Tetkik tanlmlannln organizasyon ~emaslndaki ilgili birimi ile e~le~tirilmesi saglanabilir olmalldlr. ilgili tetkigin hangi labarorauvarda gah~lldlglna dahil e~le~tirme yapllabilir olmahdlr Beraber gah~llacak tetkikler parametrik olarak bir defa tanlmlanabilir olmahdlr MOkerrer istem kontrolo ve uyansl yapllmahdlr Klinik Laboratuvar ModUiu Laboratuvara sevk edilen numunelerin kabulo, sistemden yapllabilmelidir Teknisyen,doktor ve cihaz bazlnda i~ listeleri olu~turulmah. istenildiginde glktl olarak allnabilmelidir Laboratuvarlann sistem Ozerinden tanlmlamalan yapllabilir olmahdlr. Laboratuvar tetkik e~le~tirmeleri yapllarak sonug parametreleri girilebililir olmahdlr. Tetkik tanlmlan tek olmah ancak parametreler farkh olabilmelidir Tetkikler kullanllacak birimlere e~le~terilebilmelidir. Adana Halk Sagligl Mudurlugu, Halk Sagligl Laboratuvan Bilgi Y6netim Sistemi Teknik $artnamesi 13/20

15 ModOI ekranlndan tetkige ait materyal turono, ac;lklama, numune ahnl~ tarih saat bilgisini, istem tarih saat bilgisini, protokol numarasi, laboratuvar geli~ tarih saat bilgilerini gorontulenebilmelidir Tetkige ait oyko semptom bilgilerinin gorontulemesi yapllabilmelidir. Bu bilgiler laboratuvar sonuc; form Ian Ozerine dokolebilmelidir Hastaya ait numune gonderim bilgileri, numuneyi gonderen kurum bilgisi, ileti~im bilgileri, hasta bilgileri gorontulenebilmeli. ModOI ekranlndan hasta T.e. sorgulama ve dogrulama i~lemine imkan verilmelidir Gerektiginde laboratuvar kendi ekranl Ozerinden ek tetkikler isteyebilmeli ve bu tetkiklere ait sonuc;lar yazabilmelidir Laboratuvar Ozerinde gizli hasta bilgilerini gorontulenmemesi saglanmahdlr Laboratuvar ekranlndan barkod numaraslna gore arama saglanmahdlr. Arama Ekranlan barkod tabancaslna uyumlu olmahdlr Sonuc;lanmasl bir gonden uzun suren testleri izlemeli, sonuc;lanmasl gereken zaman konusunda teknisyeni uyarmahdlr Hastaya ait farkh tarihlerde birden fazla sonuc; varsa yada aynl tetkikler tekrar c;ah~llacaksa kullanici ara yozden bu test sonuc;lannln kar~lla~tlnlmaslna imkan saglamahdlr Istenen ve uzun test soresi nedeniyle 0 anda devam eden testleri gonluk bazda listelemelidir Sonuc;a ait ac;lklama notu yazllabilir olmall. Ornege ait detayh ac;lklamalar yazllmaslna imkan verilebilir olmalldlr Laboratuvar hekimi raporu onaylamadlkc;a diger kullanlcllar tetkik sonuc;lannl gormemelidir. Web ortamlnda sonuc;lar yaylnlanmamahdlr Raporlar onaylayan doktor adlna elektronik olarak imzalanmah, Islak imza gerektiginde ilgili doktor imzalamalldlr Laboratuvar sonuc;lannln ortamlnda gonderilmesini saglamahdlr. Sonuc; gonderimleri kurum ve il bazll yapllabilmelidir ModOI ekranl Ozerinden hastaya ait sonuc;larda referans araliqi dl~lndaki sonuc;lan varsa ekran Ozerinde goronmeli ve doktor bilgilendirilmelidir ModOI Ozerinden online mesajla~ma i~lemi yapllabilmelidir lstem kit kontrolleri yapllabilmeli c;ah~llmayan tetkiklerin pasif edilebilmesine imkan saglanmahdlr Modul uzerinden aynntlll rap~r ve laboratuvar analizleri allnabilmeli. Hasta, ornek, kurum, labaratuvar, cinsiyet, ya~ vs kriterlerine gore sorgulamalar yapllarak tetkik analizi imkanl saglanmahdlr Cah~llan analize veya analizin sonucuna gore sonucu yada hastayi rumuzlundlrma imkanl saglamahdlr Rumuzlandmlan numuneleri, rumuzu veren, onaylayan ve numune kurumu dl~lnda kullanlcllara gorontulenmesi engellenebilir olmahdlr Istenilen bazl testlerin (HIV vb.) web'de yaylnlanmasl otomatik olarak engellenebilir olmalldlr Onaylama a~amalan tetkik grubuna gore, tetkike gore, parametreye gore, analiz sonucuna gore ve zaman dilimine gore tanlmlanabilmeli Onaylama a~amalan hiyerar~ik yaplda olmall, Uzman onayl, laboratuvar onayi parametrik olarak dozenlenebilmelidir. Adana Halk Sagllgl Mudurlugu, Halk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Y6netim Sistemi Teknik $artnamesi 14/20

16 Numune laboratuvara Kabul edildikten sonra veya <;all~lldlktan sonra ve <;all~manln her a~amaslnda laboratuvarlar arasl sevk yapllabilmelidir Raporlandlrma ve istatistik naylanan numune sonu<; raporlan, ekranda otomatik olarak olu~malldlr Sonu<;lar hem liste ~eklinde olu~turulabilmeli, hem de arama kriterleri girilerek hasta sonu<;lanna ula~llabilmelidir Hasta raporlan degi~ik formatlarda allnabilmeli, ~irket veya kurum bazil ba~vurularda ~irketlere ozel ili~kilendirilme ile toplu sonu<;lar allnabilmelidir Raporlar allnmadan once kurum veya hasta bazlnda bor<; durumu ekranda gorulmelidir Kullanlcllar yetkileri dahilinde ekleme, <;Ikarma veya duzeltme yapabilmelidir Raporlar amaclna uygun ve kolay okunabilir olmalldlr Raporlamada da hiyerar~ik yetkilendirme mumkun olmalldlr Raporun buyuklugu ile ilgili sayfa/satlr uzunlugu gibi bilgiler ekranda izlenmelidir Farkll parametrelere gore farkll rap~r formatlan tanlmlanabilmeli, raporlarda <;all~llan parametrelere gore farkll standart notlar bulunabilmelidir Kullanici hazlrlanan raporu ekranda gorme, rapor hazlrlama a~amalannda ileri-geri gitme ya da iptal etme olanaklanna sahip olmalldlr Text (Nokta vuru~lu yazlcllar i<;in hazlrlanml~), grafik, fotograf, her turlu barkod ve etiket raporlan ortak bir raporlama altyaplslnl kullanmalldlr Raporlar kurumun istedigi formatlarda, degi~ik dijital dosyalar ~eklinde (pdf, Office dokumanl vs.) olu~turulabilmeli ve <;Iktllan allnabilmelidir. Antetli kaglt kullanan kurumlarda anteue baskl butonu olmalldlr Kuliamci taraflndan olu~turulmu~ olan raporlar ve sistem taraflndan onceden belirlenen parametreler 1~lglnda otomatik hazlrlanan istatistiki veriler, bir butun olarak yada se<;ilen satlr olarak istendiginde ofis uygulamalanna tek tu~ yardlml ile aktanlabilmelidir retilen her turlu raporda tarih, degi~ik laboratuvar, parametre, numune <;e~idi, geli~ yeri vb. kriterlere gore filtre se<;enekleri bulunmalldlr Kullanlclnln istedigi <;oklu parametrelerle sorgu yapllarak rap~r ve istatistik allnabilmelidir. istatistik bilgisi hasta ve ornek bazll allnabilmeli, hasta ve ornek bazll istatistik i<;inek i~leme gerek kalmamalldlr Uygulama yazillminda yer alacak istatistik ve yonetim ama<;11raporlar, geli~tirilmi~ olan grafik sunum birimi sayesinde degi~ik grafikler olarak sunulabilmelidir Raporlarda uluslar arasl birimler sistemi kullanllabilmeli, yazllabilmeli ve bunlar araslnda donu~um saglayabilmelidir Sistem numunelerin raporda belirlenen ba~liklar ve <;all~llan parametrelere gore tablolar olu~turmaslnl saglamalldlr. Olu~turulan tablolardaki ba~liklar kendi aralannda kar~lla~tlrllabilir olmalldlr Sistem aynl numunenin farkll laboratuarlarda <;all~llml~ ~e<;ilen parametreleri araslnda da kar lla tlrmall tablolar ve grafikler, istatistikler hazlrlamalldlr Numunenin ilgili laboratuvann sisteminde kabul tarihi ve analize ba lama tarihi <;eli memeli, sistem bu anlamda hata yapllmaslnl engellemelidir C;oklu laboratuar analiz <;all~malannda nihai tek bir rapora donu~turulebilmelidir Raporlara <;e itli grafik ve resimler eklenebilmelidir. Adana Halk Sagllgl MudurlUgu, Halk Sagllgl Laboratuvan Bilgi Y6netim Sistemi Teknik $artnamesi 15/20

17 Sistem iyerisinde istenilen raporlar kullanlcllar taraflndan tasarlanabilir olmall, ihtiyay duyulan raporlar otomatik olarak sisteme eklenmelidir Raporlara veri cihazlardan otomatik olarak aktanlabilmelidir Sistem laboratuar bazlnda belirlenen parametreler 1~lglnda otomatik olarak haftallk, ayllk ve Yllilk istatistikler hazlrlamall ve bunlara tek tu~ yardlmlyla ula~llip ylktl allnabilmelidir Raporlarda elekronik tarih ve imza olmalldlr Kullanlcllann yetkileri dahilinde bilgilere ekleme, ylkarma veya duzeltme yapabilmelidir Tetkik raporlannda (ya~,cinsiyet gibi parametreler goz onunde bulundurularak) normal olmayan sonuylar i~aretli ve farkll ~ekilde yazllmalldlr Standart cumleler ve mevzuat sistemde kayltll olmall ve trk tu~ ile rapora eklenebilmelidir Yazllan raporlar, rap~r ylktlsi allnacak ~ekilde ekranda gosterilebilmeli ve gerekli komutla istendiginde yazlcldan dokumu allnabilmelidir Sonuy bir parametre iyin onceden tanlmlanan mevzuat limiti uzerinde veya altlnda ise, sistem 0 parametreyi dogrudan uygun degil olarak algllamall ancak kullanici degi~ikligine aylk olmalldlr Laboratuvarda yetkili ki~i parametre ekleyip ylkarabilmeli, metodu veya birimi degi~tirebilmelidir lngilizce rapor talebi oldugunda tek tu~ ile aynl raporun ingilizcesi elde edilebilmelidir Laboratuvarlar ortak rapor ylkanrken koordinator laboratuvar diger laboratuvarlann onay verip vermedigini gorebilmelidir rtak numuneler iyin numunelerin hangi laboratuvara sevk edildigi ve analizin / raporlandlrmanln hangi a~amada oldugu gorulebilmelidir. 11. VEZNE MODOLO Su birime ba~vuran ~ahls veya kurumlann sistemdeki borylan otomatik olarak gorulebilmeli, odeme yaplllrsa ucret odendigine ait fatura otomatik olarak duzenlenmeli veya sonradan tahsil edilecek faturalar olu~turulabilmelidir Sonradan odenecek faturalann odendi bilgisi sisteme i~lenerek bory-alacak tutan otomatik olarak degi~melidir Raporlandlrma birimi taraflndan olu~turulan icmallere ait fatura duzenlemeleri yine sistem uzerinden yapllabilmelidir Manuel faturalandlrma yapillyorsa, olu~turulan faturalara veya makbuzlara ait bilgiler ve odeme bilgileri numuneler uzerine i~lenebilmelidir Seyilen tarih arallklanna gore nakit allnan, manuel veya otomatik olu~turulan makbuz veya fatura bilgileri (istatistikleri) sistem taraflndan otomatik olarak baskl allnabilecek dijital formatlarda olu~turulabilmelidir Modulde yer alan bilgi ve i~lemlerle ilgili ye~itli istatistikler elde edilebilmeli, sorgular yanltlanabilmeli ve raporlann ylktlsi allnabilmelidir Alacaklann takibi sistem uzerinden yapllabilmelidir Sir veznede ya da birden fazla veznede yapllan giri~/ylkl~lann kayltlan bir arada tutulmalldlr. Adana Halk Sa91191M(idLirlugu, Halk Sa91191Laboratuvan Bilgi Yonetim Sistemi Teknik $artnamesi 16/20

18 11.9. Vezne makbuzunun C;:lktlslallnmall ve bu C;:lktldaodenen Ocretin aynntlll dokomo de yer almalldlr Numunenin gerekli Ocreti odendigine dair bilgiler, ilgili hizmet birimine otomatik olarak anmda aktanlmalldlr ModOI kapsammda gerc;:ekle~tirilen i~lemlerle ilgili c;:e~itliistatistikler (tarihe, tahsilat veya odeme torone gore) allnmall, sorgular yanltlanmall ve raporlann C;:lktlslalmmalldlr Vezne modoio kapsammda gerc;:ekle~tirilen tom tahsilat bilgileri gerektiginde, Doner Sermaye Saymanllklannda kullanllan yazilimia entegrasyonu saglamalldlr Sec;:ilen bir sonraki tarihe gore kaydl tutulan kasa miktarmm devri yapllmalldlr Belirlenen tarihte kasaya giren, C;:lkan,devir ve kalan sorgulamasl yapllmalldlr Kasa defieri, merkez kasa, makbuz defteri ve makbuz fi~leri kaylt/kontrolo yapllmall ve raporlar allnmalldlr Veznedann hareketleri takip edilebilmesi ic;:ingerekli diger hususlan da ic;:ermelidir Sistem, kurum hastalannm paket fiyatm dl~mda kalan hizmetleri ic;:in hastanm ekstra para odeyebilmesine yonelik ayn bir fonksiyona sahip olmalldlr Kabul edilen numune(ler)nin Ocretini vezne gorebilmeli. Nakit, banka havalesi vb. farkll tahsilat sec;:enekleri olabilmelidir. Veznenin olurundan sonra numune sisteme kabul edilmeli, Numune kabul mesajla uyanlmalldlr. 12. FATURALAMA Faturalama i~lemlerinde her yll goncelienmekte olan SUT veya Bakanllk I Kurum fiyat tarifesi hokomlerine uygun belgelerin dozenlenmesi saglanmalldlr Fiyatlandlrma gerek goroldogonde paket kod olarak yapllmall ve revize edilebilmelidir Kurumlar bazmda tahakkuk, tahsilat ve alacak takibi yapllabilmelidir Sisteme icmal ~ablonlan eklenebilmeli ve bu sec;:ime gore icmaller numune, i~letme ve tarih bazmda allnabilmelidir ModOlde yer alan bilgi ve i~lemlerle ilgili c;:e~itli istatistikler elde edilebilmeli, sorgular yanltlanabilmeli ve raporlann C;:lktlslalmabilmelidir Halen faturalama ve alacak takipte kullanllan mevcut kurum verileri; mokerrer kayltlar dozeltilerek, yeni sisteme aktanlabilmeli ve yeni mokerrer kayltlann olu~umlan sistem tarafmdan engellenmelidir Call~llan kurumlann, TOMS sistemindeki kodlara uygun aynmlan yapllabilmelidir. (genel botc;:e,ozel botc;:ev.b.) Sisteme sorekli yeni kurum giri~leri olacaglndan yeni kurum verilerinin goncellenmesi firma yetkilileri tarafmdan yapllmalldlr Gerc;:ekle~tirilen boton analizlerin, TOMS sistemindeki kodlara uygun aynmlan ( klinik dl~1 numune, a~l- serum v.b) yapllmalldlr. Yeni eklenen analizlerinde goncelienmesi firma yetkilileri taraflndan yapllmalldlr TOMS sistemine girilmek Ozere Doner Sermaye Saymanllglna teslim edilen tahakkuk ve tahsilat listelerinde yer alan kodlara ait tablolar ve toplam tutarlar otomasyonda yapllabilmelidir Alacak takibi ve bu sistemle ilgili her uygulama ic;:indaha onceki sistemlerde kullanllan veriler aktanlmall ve devam edilebilmesi saglanmalldlr Sistemin kurulmaslndan onceki boton fatura bilgilerinin saklanmasl ve istenildigi zaman ula~llabilmesi saglanmalldlr Gerc;:ekle~tirilmi~ bir faturanln iptali mutlaka alacak servisinde de iptal edilerek gerc;:ekle~melidir. Adana Halk 8a9ligl MlidOrlOgO, Halk 8a91i91 Laboratuvan Bilgi Ybnetim Sistemi Teknik $artnarnesi 17/20

19 Fatura talep eden!?ahls, kurum veya Daire Ba!?kanllklannm bilgileri; i!?lem nosu ile sistemde gorolebilmeli ve fatura; borglu ise borglu sistemden, odeme yapllml!?sa pe!?in sistemden fatura otomatik olarak duzenlenmi!? olmalldlr Sonradan odenen faturalann; odendi bilgisi sisteme i!?lendiginde borg-alacak tutan otomatik olarak degi!?melidir Raporlandlrma birimi tarafmdan olu!?turulan icmallere ait fatura dozenlemeleri yine sistem Ozerinden yapllabilmelidir Sadece ana hizmet birimlerin verilerini girdikleri ve i!?lem nosu mevcut faturalandlrma hizmeti verilmesi igin; verilere ait duzeltmeler i!?lemi gergekle!?tiren daire ba!?kanllklan tarafmdan yapllmalldlr Segilen tarih arallklanna gore nakit alman, manuel veya otomatik olu!?turulan makbuz veya fatura bilgileri (istatistikleri) sistem tarafmdan otomatik olarak bask I almabilecek dijital formatlarda olu!?turulabilmelidir ModOlde yer alan bilgi ve i!?lemlerle ilgili ge!?itli istatistikler elde edilebilmeli, sorgular yanltlanabilmeli ve raporlann glktlsl almabilmelidir Alacaklann takibi sistem Ozerinden yapllabilmeli ve sistemi yuroten kullanlcllann taleplerine uygun duzenlemeler, firma tarafmdan sisteme gegilmelidir Mevcut Faturalandlrma ve Alacak Takip Sisteminin alt yaplsl korunmall ve hizmetin devam etmesi saglanmalldlr. (orn: tahakkuku gergekle!?mi!? fatura/tahsilatl gergekle!?mi!? fatura hazlrlanmasl, Sagllk Bakanllgma bagll kurum ve kurulu!?lara A4 fatura, diger kurumlara 3'lu kopyall fatura hazlrlanmasl gibi) Doner Sermaye geliri saglayan boton daire ba!?kanllklanna sistem kurulmall ve faturalandlrma sistem Ozerinden gelen veriler dogrultusunda ve soz konusu daire ba!?kanllklannca verilecek i!?lem numarasl ile yapllmalldlr Kurumlardan olan alacaklar icmal fatura bazmda aynntlll olarak takip edilebilmelidir Fatura ve alacak takip servislerinde yer alan kurum mokerrerligine sistem engel olacak!?ekilde hazlrlanmalldlr Her kullanlcmm sistemde sahip olacagl fonksiyonlar, kendi yetki alanlan ile slnlrll olacaktlr Fatura ve alacak takiple ilgili olarak mo!?teri, kurum, odenen Ocret vb. boton bilgilerin istatiksel ve grafiksel raporlar almabilmelidir Alacak takip i!?lemelerinde gerek goroldogo takdirde dozeltme yapllabilmesi igin kullanlcllara yetki verilmelidir Doner Sermaye Daire Ba!?kanllgmdan gonderilen antijenlere ait veri giri!?lerinin (saklanmasl ve istatistik allnabilmesi amaclyla) yapllmasl ve gerekli goroldogonde yetkililerce istatistik almabilmesi gerekmektedir Kit Stok Takip Modulu Laboratuvar igi kit stokunun takip edildigi ve laboratuvar verimlilik raporunun glkartlldlgl modoldur Kit stokunun tutuldugu boton depolann seviyele dirilmesi ve sisteme tanltllmasl momkon olmalldlr. Her bir depodaki kit stok miktan sistem tarafmdan gorontolenebilir olmalldlr Laboratuvarlann kit tedarikgisi ile imzalaml!? oldugu sozle!?meye gore sozle!?me sonuna kadar hangi testten ne kadar teslim alacagl sisteme kaydedilebilmeli, her parti kit teslimatmda bu teslimat miktarlan girilerek sozle!?meye gore daha ne kadar kit teslim almabilecegi sistem Ozerinde gorolebilir olmalldlr. Adana Halk Sagligl Mudurlugu, Halk Sagligl Laboratuvan Bilgi Ybnetim Sistemi Teknik $artnamesi 18/20

20 Laboratuvar igerisinde kullanllan tlbbi sarf malzemelerin donemsel olarak takip edilmesini saglayacak ozellikte olmalj, firma laboratuvarlarda kulianjian tom sarf malzemelerin kayltlannl module kaydetmeli ve ba~ka bir cins sarf malzeme ilave edilecekse de bu i~lem kullanici taraflndan yapllabilmelidir Laboratuvara giren tlbbi sarf malzemelerin stok takibi miadl, stok alt ve ust Slnlr degerlerinin konularak takip edilebilmeli ve miadl, stok alt ve ust slnjrlna yakla~anlan kullanjclyi degi ik renklerle 1 ayllk ve 3 ayllk donemler ic;in uyarabilmelidir. Stokta azalan tlbbi sarf malzemeler ile ilgili uyanlar allnabilir, sipari~ verilmesi gerektigi veya tlbbi sarf malzemenin mevcut gall~ma ile ne zamana kadar yetebilecegine ili kin raporlar allnabilmelidir Laboratuvarlar araslnda ve laboratuvar igindeki personele yapllan sarf malzemelerin giri~ ve glkl~lannln izlenebilmesi ve sarf malzemenin durumunun gozlemlenmesi saglanmalldlr Entegre Merkez laboratuvarlan ile il ve ilge Halk Sagllgl Laboratuvarlanndaki stok hareketliligi Kurum taraflndan belirlenen bir birimdeki bir kullanici taraflndan gorulebilmeli ve PDF formatta gunluk, ayllk ve Yllilk olarak stok durumu allnabilmelidir Stoktan otomatik du~um yapllmasl dl~lnda sarf/fire/kaylp olarak sarf harcamalan kaylt altlna allnabilmelidir Kritik stok seviyeleri belirlenip bu seviyenin altlna du~ulmeden once ve bu seviyenin altlna du ulmesi durumunda kullanici farkll seviyelerde uyanlabilmelidir Herhangi bir zamanda hangi depoda, hangi lot ve miatta ne kadar sarf mevcudu oldugu sistem taraflndan izlenebilir olmalldlr Kit tedarikgisinin her teslimatlnda her bir kitten ne kadar teslim allndlgl, bu kitlerin lot numaralan ve miatlan sisteme kaydedilebilir olmalldlr Kitlerin ve lot'lann barkod numaralan sisteme kaydedilebilmeli, kit giri ve C;lkl~lannda hem kitin hem de ilgili lot'un barkodu okutularak hangi lot'tan ne kadar c;lkl~ yaplldlgl sisteme kaydedilebilmelidir Her tetkik gall masl, her bir tetkikin tekrannln yapllmasl, kalite kontrol gall~masl ve kalibrasyon yapllmasl durumunda kitlerin lot bilgisi ile birlikte stoktan du~mesi saglanmalldlr Aynl tetkikin farkli marka/model cihazlarda c;all~llmasl durumunda eger farklj kitler kullanillyorsa tetkikin c;alj~lldlgl cihaza gore ilgili kit stokundan du~um yapllmasl saglanmalldlr Herhangi bir zamanda hangi depoda, hangi lot ve miatta ne kadar kit mevcudu oldugu sistem taraflndan izlenebilir olmalldlr Stoktan otomatik du~um yapllmasl dl~lnda sarf/fire/kaylp olarak kit harcamalan kaylt altlna allnabilmelidir Kritik stok seviyeleri belirlenip bu seviyenin altlna du~ulmeden once ve bu seviyenin altlna du ulmesi durumunda kullanici farklj seviyelerde uyanlabilmelidir Mevcut stok seviyesi donem ortalamalan ile kar~lla~tlnlabilmeli, buradan hareketle de eldeki mevcut kit miktannln yakla~lk ne kadar sure ile kullanllabilecegi sistem taraflndan hesaplanabilmelidir Sarf, fire, kaylp, kalibrasyon, kalite kontrol ve tekrar galj~malannda harcanan kitlerle birlikte belirli donemler ic;in laboratuvar verimlilik hesabl yapllabilmelidir. Adana Halk 8agllgl Mudl irlugu, Halk 8a91191Laboratuvan Bilgi Y6netim 8istemi Teknik $artnamesl 19/20 Ll--

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO SaYI Konu : L\60 : Teklif ADANA 26.106/2013 TEKLiF FORMU MOdOrlOgOmOzOn ihtiyaci olan a!iaglda cinsi, miktan ve Qzellikleri belirtilen 10 Kalem Mal Allml l!ii

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiGi Halk Sagligl Miidiirliigii

T.e. ADANA VALiLiGi Halk Sagligl Miidiirliigii T.e. ADANA VALiLiGi Halk Sagligl Miidiirliigii Sayl Konu : Teklif ADANA 2.'8 / 1.~2012 TEKLiF FORMU MUdUrlUgUmUzUn ihtiyaci olan a~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (2) kalem YaZlllm Program

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

PREANALİTİK EVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ. Oğuzhan ZENGİ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

PREANALİTİK EVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ. Oğuzhan ZENGİ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi PREANALİTİK EVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ Oğuzhan ZENGİ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009 2016 KAPSAM TEST TANIMLARI FATURALAMA BARKODLAMA PREANALİTİK

Detaylı

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu SaYl :145120141704.01/4573630 15110/2014 Konu: MEB ADSL Paketleri...vALiLiGiNE ( II Milli Egitim Mudurlugii)'" ilgi : Bilgi ilem Dairesi Ballkanhgmm

Detaylı

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz yazılımlardan

Detaylı

T.e. ADANA VALiLici Halk Saghgl Miidiirliigii

T.e. ADANA VALiLici Halk Saghgl Miidiirliigii T.e. ADANA VALiLici Halk Saghgl Miidiirliigii SaYI Konu : \C)2. :TekJif ADANA (a. O"J.J..!.. ~/2013 TEKLiF FORMU b. MUdUrlUgiimiiziin ihtiyaci olan a~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 6 ( Altl

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ PROGRAMI Versiyon 1.0

PERAKENDE SATIŞ PROGRAMI Versiyon 1.0 PERAKENDE SATIŞ PROGRAMI Versiyon 1.0 Doc versiyon 0.1 1 İçindekiler GİRİŞ...3 PARAMETRELER...4 ANA EKRAN...4 SATIŞ EKRANI...6 SATIŞ İADE...7 FATURA SİLME...7 TAHSİLAT...8 STOK REHBERİ...8 ÖDEME TİPİ...9

Detaylı

T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi. YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM ... MOESSESESINE

T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi. YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM ... MOESSESESINE Halk T.e. ADANAVALILIGI SaOIiOI MlldllriliOIi SaYI Konu :~s9 : Yaklal;;lk Maliyet ADANA {~. /Cbi2013 YAKLA~IK MALIvETE ESAS FORM... MOESSESESINE MOdOrlO OmOzOn I'hl' Iyaci 0 an al;;8gd I a CInSI, ml'kt

Detaylı

T.C. il Milli Egitim Miidiirliigii.... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii

T.C. il Milli Egitim Miidiirliigii.... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii T.C. MU~ V ALILIGI il Milli Egitim Miidiirliigii Sayl : 32026198-604-E.5349775 25.05.2015 Konu: Kurum Standartlan Modiilii Veri Giri~ blemlerinin Takibi... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii Say I : ~)~ Konu : Yakla!1lk Maliyet Fonnu YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q510312013... MOESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin ihtiyacl olan a!1agldacinsi, miktan

Detaylı

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU İÇERİK A. YATIRIM FONLARI ALIM SATIM İŞLEMLERİ KILAVUZU... 3 B. YATIRIM FONU ALIM/SATIM YETKİ TANIMLAMA GİRİŞ VE SİLME... 3 C. YATIRIM FONU ALIM/SATIM

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

SONUC VE OEGERLENOiRME

SONUC VE OEGERLENOiRME EK-E 5 SONUC VE OEGERLENOiRME 1. Donanma Komutanllglnda 6 arallk 2010 tarihinde yapllan aramada bulunan ve Hava Kuvvetleri Komutanllgl ile ilgili hususlan ic;:erdigi iddia edilen dosyalan inceleyen " Bilirkilli

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Detaylı

Ofisnet Paket İçerikleri

Ofisnet Paket İçerikleri Ofisnet Paket İçerikleri Özellik EnterprisePlus Compact Professional Express İşlem Noktası Tanımları Х İşlem Noktası Parametreleri Firma Tanımı 1 firma sınırlı Personel Х Döviz Tanımı Cari Sektörler Х

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

1) Radyoloji Modülü İstem Kabul formunda cihaz seçimi yapılmamışsa kabulün engellenmesi (280)

1) Radyoloji Modülü İstem Kabul formunda cihaz seçimi yapılmamışsa kabulün engellenmesi (280) yo Sayfa 1 1) Radyoloji Modülü İstem Kabul formunda cihaz seçimi yapılmamışsa kabulün engellenmesi (280) Radyoloji / İstem Kabul ekranında, işlemler sorgulandıktan sonra İsteme Bağlı Hizmetler alanında

Detaylı

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU Yorka Bilgisayar Yazılım Dan.Hiz.San.Tic.LTD.ŞTİ. Fakülte Cad. No:24 DENİZLİ 0(258) 211 66 33 211 66 43 FAX:0(258) 211 66 20 http://www.yorkayazilim.com e-mail:yorka@yorkayazilim.com

Detaylı

YENİ MÜVEKKİLLERDE HIZLI GENEL EVRAK DOSYASI OLUŞTURMA 7

YENİ MÜVEKKİLLERDE HIZLI GENEL EVRAK DOSYASI OLUŞTURMA 7 Ağustos 2017 TEAMWORK HUKUK YAZILIMLARI 9.0 SÜRÜM DE EKLENEN ÖZELLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER İÇİNDEKİLER TEAMWORK KULLANICI ARABİRİMİ YENİLENDİ 2 EXCEL RAPOR DA YENİ ÖZELLİKLER 2 DAVA / İCRA / BÜRO DOSYA TAKİBİ

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

1--j <;.,'ovo Anla,ma i,in ihalo Knmi,yonu K"''''

1--j <;.,'ovo Anla,ma i,in ihalo Knmi,yonu K'''' ~ER~EVE ANLA~MA i~in ihale KOMiSYONU KARARI ihale kaylt numarasl : 2010113631 Karar no : 1 idarenin adl : Mugla il Saghk MiidfulUgii i~in adl : 331 Kalem ilay ve Serum Ahml ihale tarih ve saati : 22/03/2010

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Uygulamanın Đçeriği: Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programında muhasebe fişleri, oluşma kaynaklarına

Detaylı

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır.

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. ROBO Framework içinde uygulanan tüm belgeler aynı yapıdan miras yolu

Detaylı

Ankalab Laboratuvarları WEB SAYFASI İSTEM GİRİŞİ KULLANIM BİLGİLERİ

Ankalab Laboratuvarları WEB SAYFASI İSTEM GİRİŞİ KULLANIM BİLGİLERİ Ankalab Laboratuvarları WEB SAYFASI İSTEM GİRİŞİ KULLANIM BİLGİLERİ 1- Ankalab sonuçları için girdiğiniz web sayfamızda, Yeni İstem Girişi seçeneği ile İstem giriş ekranı açılır. 2- İstem girişlerinde

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU

MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU 1-) MedData nın sitesinden MedData SağlıkNet Sistemi exe sini indirin. 2-) Hastane kullanıcısından bölümler kısmına 4050 bölüm numaralı sağlık net bölümü eklenir. 3-) Hastane

Detaylı

E-fatura Yenilikler. E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı:

E-fatura Yenilikler. E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı: E-fatura Yenilikler Amaç ve Fayda E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı: Gelen e-faturaların alış faturasının yanı sıra genel dekont olarak da kaydedilmesi

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Laboratuvar bilgi sistemini mikrobiyolojide ne kadar uygulayabiliyoruz? Dr. Alper AKÇALI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Laboratuvar bilgi sistemini mikrobiyolojide ne kadar uygulayabiliyoruz? Dr. Alper AKÇALI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi Laboratuvar bilgi sistemini mikrobiyolojide ne kadar uygulayabiliyoruz? Dr. Alper AKÇALI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi Laboratuvar Bilgi Sistemleri Laboratuvarlar Çok sayıda ve farklı

Detaylı

ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren geçerlidir. 2. Bu teknik şartnamede, Türk Kızılayı nın yazılı izni alınmadan değişiklik

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ

STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ Amaç ve Fayda Stok sabit tanımlarında 3 adet olan ölçü birimi seçiminde esneklik sağlamak. Stok kartı bazında istenildiği kadar farklılıkta ölçü birimi tanımlaması

Detaylı

NOA YAZILIM İNŞAAT ÖN MUHASEBE PROGRAMI

NOA YAZILIM İNŞAAT ÖN MUHASEBE PROGRAMI İNŞAAT MUHASEBE & ŞANTİYE MALİYET YÖNETİMİ www.noayazilim.com İNŞAAT ÖN MUHASEBE PROGRAMI NOA YAZILIM» Şantiye Gelir & Gider & Hakediş» Cari Hesap Takibi & Borç & Alacak» Fatura & İrsaliye & Stok & İmalat»

Detaylı

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Mobil Form ile Evrak İşine Son! Vodafone Mobil Form Kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır.

Detaylı

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur.

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. 15xx versiyonu 06.04.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. Bilançoda aktif 296, pasif 525

Detaylı

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Sosyal Güvenlik G Kurumu Sağlık k Geri Ödeme Sistemi Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Hedefler Hizmet Sunucunun iç iş süreçlerine en az müdahale Tüm Hizmet Sunucularını kapsayan bütünleşik bir

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

İLAÇ RUHSAT e-başvuru FORMU KULLANICI KILAVUZU. Doküman: EUP Revizyon No: R-06 Tarih: 26.05.2014

İLAÇ RUHSAT e-başvuru FORMU KULLANICI KILAVUZU. Doküman: EUP Revizyon No: R-06 Tarih: 26.05.2014 Sayfa: 0/15 İLAÇ RUHSAT e-başvuru FORMU KULLANICI Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 10.05.2010 İlaç ruhsat e-başvuru formu kullanıcı kılavuzunun ilk yayınlanma tarihi 10.06.2010 e-başvuru formundan

Detaylı

1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR?

1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-18 1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Provizyon ekranındaki sağ üst köşedeki kriterlere(1) dikkat edilmek suretiyle Muayene

Detaylı

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU EK-l T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU I Proje Kodu: PROJENiN SUNULDUGU BiRiM: (F akii! te/ens titiily iiks ekoku!) BiLiMSEL ARASTIRMA PROJELERi YTL DiGER KA YNAKLAR

Detaylı

r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TEKLiF MEKTUBU

r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TEKLiF MEKTUBU r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TARiH : 08/07/2014 SAYI :55 Adl Soyadi/Ticaret Gnvam Tebligat Adresi Bagll Oldugu Vergi Dairesi Vergi Numarasl T.C.Kimlik Numarasl Telefon

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerde kümülasyon desteği,

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerde kümülasyon desteği, TOPLU FATURALAMA İŞLEMLERİNDE YENİLİKLER Amaç ve Fayda Toplu faturalama işlemlerinde yapılan yenilikler ile; Toplu faturalama işlemlerinde sorgulamalara girilen değerler için eklenen Oku/Sakla fonksiyonu,

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:...2 2.UYGULAMA...2 2.1. İLAÇ VE MALZEME İSTEMLERİNİN ECZANEYE BİLDİRİLMESİ... 2 2.2. İLAÇ VE MALZEMELERİN TEMİNİ... 2 2.3. TESLİM ALINMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ... 2 2.4. SAKLAMA

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

SU NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI

SU NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI Sayfa No:1 /6 1. AMAÇ Bu talimat, insan sağlığını ve çevreyi korumak üzere EHSL Kimyasal ve Mikrobiyoloji laboratuarına analiz için getirilen numunelerin kabul şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

S. No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat. ! Fax E-Mail

S. No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat. ! Fax E-Mail T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜ RK İY E KAMU HASTANELERİ KURUMU V iranşehir İlçe Devlet H astanesi İhale Kodu : 00135 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından

Detaylı

Versiyonunda Yapılan Geliştirme ve Güncelleme Maddeleri

Versiyonunda Yapılan Geliştirme ve Güncelleme Maddeleri TEBEOS Programında Yapılan 63 Maddelik Güncelleme Hakkında TEBEOS Eczane İşletim Programında yapılan 63 maddelik güncelleme yapılmış olup, yapılan düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi ve ekran görüntüleri

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

Tarih: 02.10.2009 Sayl: 246 Konu: Ortak Tarife TlTRKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi ANKARA Sinema alanlnda faaliyet gosteren Meslek Birlikleri olarak imzalaml~ oldugumuz "Ortak Protokol'\~ervevesindehazulanan

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs FORM Ba ve Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

DUMANSIZ HAVA SAHASI DENETĠM SĠSTEMĠ V.1.1. YAZILIM GÜNCELLEME KILAVUZU

DUMANSIZ HAVA SAHASI DENETĠM SĠSTEMĠ V.1.1. YAZILIM GÜNCELLEME KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire BaĢkanlığı DUMANSIZ HAVA SAHASI DENETĠM SĠSTEMĠ V.1.1. YAZILIM GÜNCELLEME KILAVUZU ANKARA-2013

Detaylı

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013 MART - 2013 NESNE PROGRAMLAMA YÜKSEK PERFORMASLI, GÜÇLÜ VERİTABANI SİSTEMİN ALTYAPISI BANKA PTT POS BACKUP/RAPOR SERVER WEB SERVİCES SERVER DATABASE SERVER APPLICATION SERVER TEST DATABASE SERVER TEST

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

DHL EMAILSHIP KULLANIM KILAVUZUNA HOŞGELDİNİZ

DHL EMAILSHIP KULLANIM KILAVUZUNA HOŞGELDİNİZ DHL EMAILSHIP KULLANIM KILAVUZUNA HOŞGELDİNİZ DHL EMAILSHIP IN KULLANIMI HIZLI VE KOLAYDIR. DHL emailship DHL Express in basit ve kullanımı kolay elektronik gönderi aracıdır. Yeniden kullanılabilen PDF

Detaylı

ihale Makaml lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) Sayfa: 1 YOzdesi (%) No I i,grubunun Adl Tutan

ihale Makaml lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) Sayfa: 1 YOzdesi (%) No I i,grubunun Adl Tutan lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI ihale i~gruplarinin MALiYETTEKi ORANLARI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) No I i,grubunun Adl Tutan Sayfa: 1 YOzdesi (%) Ana Grup 100,0000 1 lnsaat lrnalatlan

Detaylı

www.linux-sevenler.org & www.iqchoice.com (Hosting Desteği)

www.linux-sevenler.org & www.iqchoice.com (Hosting Desteği) Muhasebeci Linux için GPL Lisansl ı Muhasebe Programı www.linux-sevenler.org & www.iqchoice.com (Hosting Desteği) www.linux34.com (Hosting Desteği) Yüksel ÖZCAN Özkan PAKDİL

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

TURK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD

TURK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD TURK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN 15038 CEviRi HizMETLERi - HizMET OZELLiKLERi J.MOTALAA 2008/70644 Bu tasanya goro~verilirken, tasan metni ic;erisinde kullanllan kelime ve/veya ifadelerle

Detaylı

1- E-defter beratlarında Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan Berat değişikliği sebebiyle programlarımızda güncellemeler yapılmıştır.

1- E-defter beratlarında Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan Berat değişikliği sebebiyle programlarımızda güncellemeler yapılmıştır. 15xx versiyonu 12.08.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1- E-defter beratlarında Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan Berat değişikliği sebebiyle programlarımızda güncellemeler yapılmıştır. Bu

Detaylı

Smart Commerce Proje Teklifi

Smart Commerce Proje Teklifi Proje Teklifi Code Brother Ship Trading Ltd. Lefkoşa 1. Giriş Smart Commerce, profesyonel bir alt yapı ile ürünlerini sergileyip isterlerse banka havalesi, kapıda ödeme sistemi ve kredi kartı ile de satış

Detaylı

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com GENIUS OFFICE STOK ENVANTER SI PARI S MODULU KULLANIM KILAVUZU 1 I C I NDEKI LER GENIUS OFFICE STOK ENVANTER SIPARIS MODU LU BAS LIK...1 TANIMLAR...4 Teminci KartlarŞ...5 GENEL BILGILER...5 C ALIS MA BILGILERI...6

Detaylı

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler 1 Aralık 2015 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Beyanname E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

İçindekiler. Kısaltmalar Dizini

İçindekiler. Kısaltmalar Dizini 1 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 2 2. Başvuru İşlemleri... 6 2.1 Ürün Başvuru Kriter Kodu A ise:... 7 2.2 Ürün Başvuru Kriter Kodu B ise:... 8 2.3 Ürün Başvuru Kriter Kodu C ise:... 9 2.4 Ürün Başvuru

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR MODÜLÜ ENVANTER AKTARMA İŞLEMLERİ 1. ENVANTER AKTARMA İŞLEMİ İÇİN EXCEL DOSYASININ İNDİRİLMESİ VE EXCEL FORMATI Envanter aktarma işleminin gerçekleştirilebilmesi için http://www.dmisproje.muhasebat.gov.tr/download.html

Detaylı

Pegasoft Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemi 2009

Pegasoft Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemi 2009 Pegasoft Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemi 2009 Amaç : RSMH Başkanlığını ve Bölge Müdürlüklerini ulusal ve uluslar arası platformda üstün seviyeye gelmesinde 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO, GO Plus, Tiger2, Tiger Plus, Tiger Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNiK ÜNivERSiTESI Bilgisayar Mühendisligi Bölümü. TEKNiK RAPOR

T.C. YILDIZ TEKNiK ÜNivERSiTESI Bilgisayar Mühendisligi Bölümü. TEKNiK RAPOR YILDIZ TEKNiK ÜNivERSiTESI TEKNiK RAPOR KONU: incelenmek üzere teslim edilen DVD ic;:erisinde bulunan CD imaj dosyalann analiz edilerek a~agldaki hususlann belirlenmesi istenmektedir: 1. DVD ic;:erisinde

Detaylı

HMS OTEL PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU

HMS OTEL PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU İÇİNDEKİLER HMS OTEL PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU 1. ANASAYFA...3 2. MÜŞTERİLER...4 3. REZERVASYON...8 4. TAHSİLAT...11 5. ODA...14 6. EKSTRA...15 7. GİDERLER...19 8. BİLDİRİM...22 9. RAPOR...23 10. FATURA...28

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUARI WEB MODÜLÜ

HALK SAĞLIĞI LABORATUARI WEB MODÜLÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI WEB MODÜLÜ SIRASIYLA YAPILACAK İŞLEMLER ve SORULMASI MUHTEMEL SORULAR: 1. Web modülüne giriş yapma (Login) --> Kullanıcı Adı ve Şifre nasıl alınır? 2. Hastanın muayene işlemleri

Detaylı

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not:

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not: DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri muhasebesi hesap planmda yer alan, ana hesap gruplan ve hesap gruplanm birinci diizey kodlann tamami ve her ana hesap grubuna ait ikinci

Detaylı

AKTİF24 KURUMSAL MODULLER

AKTİF24 KURUMSAL MODULLER AKTİF24 KURUMSAL MODULLER SİSTEM DOKÜMANTASYONU Bu dokümanda, Aktif24 Bilişim Teknolojileri A.Ş. a ait Kurumsal Modüller Versiyon 2.0 teknik bir dille anlatılmıştır. Aktif24 Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Detaylı

İki Problem Tek Çözüm. Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre

İki Problem Tek Çözüm. Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre TM Ataşehir deki 1 İki Problem Tek Çözüm Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre Ne öneriyoruz? Müşterilerinize daha kaliteli ve hatasız hizmet sunmak ve farklılık yaratmak, aynı zamanda

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir : ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNİN MODERNİZASYON VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ

GIDA İŞLETMELERİNİN MODERNİZASYON VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ GIDA İŞLETMELERİNİN MODERNİZASYON VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ GİRİŞ Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin geçiş hükümleri gereği modernizasyon planı vermiş olan onaya tabi gıda işletmelerinin

Detaylı

E-Arşiv Faturası Reservation Assistant Kullanım Kılavuzu

E-Arşiv Faturası Reservation Assistant Kullanım Kılavuzu E-Arşiv Faturası Reservation Assistant Kullanım Kılavuzu Sürüm 20151217 Mevzuat ve uygulama sürüm değişikliklerinden kaynaklanacak düzenleme ihtiyaçları konusunda PROTEL A.Ş. sorumluluk kabul etmez. Dökümanın

Detaylı

NetPos ver:4.0 Yenilikleri

NetPos ver:4.0 Yenilikleri NetPos ver:4.0 Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Kampanya Uygulamaları Mağazalarda çoğunlukla uygulanan satış

Detaylı

E-MEB. Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi

E-MEB. Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi E-MEB Doküman Yönetimi, Yazışma ve İstatistik Sistemi E-MEB FAYDALARI Kağıt İsrafını Önler Yazışma Sürecini Hızlandırır Diğer Yazılımlar = 5-20 Dk. E-MEB = 1-7 Dk. Çevreyi Korur Bilgisayarınız Formatlandığında

Detaylı

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Teknik Alt Yapı Microsoft Visual Studio Asp.Net C# Oracle Veritabanı Framework 2 Genel Özellikler Tamamen Web Tabanlı Modüler yapıya sahip Detaylı yetkilendirme yapılabiliyor

Detaylı

OPODER TİTUBB SİSTEMİNE ISMARLAMA ORTOPEDİK PROTEZ ORTEZ KAYIT İŞLEMİ. Aralık 2015 (TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI)

OPODER TİTUBB SİSTEMİNE ISMARLAMA ORTOPEDİK PROTEZ ORTEZ KAYIT İŞLEMİ. Aralık 2015 (TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI) TİTUBB SİSTEMİNE (TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI) ISMARLAMA ORTOPEDİK PROTEZ ORTEZ KAYIT İŞLEMİ Aralık 2015 Kayıt Sistemine ön hazırlık DOSYA İÇERİĞİ Ismarlama ortopedik protez ortez

Detaylı

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1.0. KONU VE KAPSAM 2.0. KULLANIM AMACI 3.0. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 4.0. ÇALIŞMA ŞARTLARI 5.0. DONANIM DESTEĞİ 6.0. KURULUM VE EĞİTİM 7.0.

Detaylı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP 150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı