5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu"

Transkript

1 Kuzey Y.M.M. A.Ş. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 K:2-8, Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Yaklaşık üç yıldır kamuoyunun gündeminde bulunan sosyal güvenlik reformunda önemli bir aşama daha kaydedildi. Daha açık bir ifade ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Kanunla, sosyal güvenlik sistemimize norm ve standart birliği getirilmesi, sisteme sürdürülebilir bir finansman yapısı kazandırılması, tüm sigortalılar bakımından nimet-külfet dengesinin oluşturulması, sistemin kolay erişilebilir olması ve yoksulluğa karşı daha etkin koruma sağlaması hedefleniyor. Kanunda yer alan hükümler, emeklilik sigortasında 2070 yılına kadar, genel sağlık sigortasında da 2025 yılına kadar yapılan bir projeksiyonun sonuçlarından hareketle belirlendi. Sosyal güvenlik sistemimizi baştan sona yeniden düzenleyen ve bu sebeple de çok ayrıntılı hükümler içeren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun kamuoyunun büyük çoğunluğu tarafından merak edilen konulardaki hükümleri, aşağıda özetleniyor. A. EMEKLİLİK SİGORTASI Kimler yeni düzenleme kapsamında sigortalı sayılıyor? a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları ve tarımsal faaliyette bulunanlar, c) Kamu idarelerinde çalışanlar ile Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, 5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacak. Uygulama sırasında, ayrıca, a) İşçi sendikalarının yönetim kurullarına seçilenler, b) Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlardan, düşünürlerden ve yazarlardan hizmet akdi ile çalışanlar, c) Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar, d) Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar, e) Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar, f) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar grubunda kabul ediliyor.

2 Yeni düzenleme kapsamında sigortalı sayılmayanlar kimlerdir? Kanunkoyucu, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı sayılması gerekenlerin yanı sıra, sigortalı sayılmayacakları da Kanunun 6 ncı maddesinde belirliyor. Buna göre, a) işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi, b) aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, c) ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç), d) askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, e) yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler, f) Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar, g) resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler, h) sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya malûller, ı) niteliği itibarıyla bir kişinin bir gün içinde yapabileceği işlerde, yevmiyeli olarak çalışanlar, i) kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler, 5510 sayılı Kanunun uygulamasında sigortalı sayılmıyor. Ücretli çalışanlarla kendi nam ve hesabına çalışanların sigortalılıklarının başlangıcı hangi tarih olacak? a) ücretli olarak çalışan sigortalılar çalışmaya, meslekî eğitime veya zorunlu staja başladıkları tarihten, b) gelir vergisi mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortakları, vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten; c) sermaye şirketlerinden limited şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten; d) anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, yönetim kuruluna seçildikleri tarihten; e) gelir vergisinden muaf olanlar, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı oldukları tarihten; f) tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için tarımsal faaliyetlerinin kanunla kurulu ilgili meslek kuruluşlarınca veya kendilerince, bir yıl içinde bildirilmesi halinde kaydedildiği tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten; g) köy ve mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten itibaren sigortalı sayılacaklar. İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalıları bildirme yükümlülüğü ile ilgili kurallar İşverenler, hizmet akdi ile çalıştırdıkları kişileri, çalıştırmaya başlamadan önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlü bulunuyor. Genel kural bu olmakla birlikte, sigortalı işe giriş bildirgesinin, -2-

3 a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün, b)yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, c) Kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, işten ayrılmış olsalar dahi, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren üç ay içinde, Kuruma verilmesi halinde de, sigortalılık başlangıcından önce verilmiş sayılacak. Sigortalıların bildirim yükümlülüğü ile ilgili kurallar Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirecekler. Ancak, sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmeyecek. Bankaların kişilerin sigortalılıkları ile ilgili bildirim yükümlülükleri nelerdir? Kamu idareleri ile bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlü tutulacaklar. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen ilgililer hakkında idarî para cezası uygulanacak. Meslek odalarının, kayıt ve tescil kuruluşlarının ve vergi dairelerinin kişilerin sigortalılıkları ile ilgili bildirim yükümlülükleri nelerdir? Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlar ve anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları için sigortalılık başlangıcından itibaren (15) gün içinde, tarımsal faaliyette bulunanlar için ise kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde, kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu, sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermekle yükümlü kılınmıştır. İşverenleri tarafından geçici süreyle yurt dışına gönderilen sigortalılarla ilgili kurallar Hizmet akdi ile ücretli çalışan sigortalıların işverenleri tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri, kamu görevlisi sigortalıların mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak yurt dışına gönderilmeleri veya kendi nam ve hesabına çalışan sigortalıların sigortalılığa esas çalışması nedeniyle yurt dışında bulunmaları halinde, bu görevleri yaptıkları sürece, sigortalıların ve işverenlerin sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri devam edecek. İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumu na bildirilmesi ile ilgili kurallar İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu na verecektir. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve -3-

4 bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılacak, Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirecekler. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nev i değiştirmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunlu bulunuyor. Öte yandan, a) işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, b) sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde; c) işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumu na vermekle yükümlü bulunuyor. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde ise adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterli. Sigortalılığın sona erdiği haller Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık; a) Hizmet akdi ile ücretli olarak çalışan sigortalıların, hizmet akdinin sona erdiği tarihten, b) kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılardan Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihten, Gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek odalarındaki üye kayıtlarının silinmesi gereken veya günlük kazancının günlük asgari ücret tutarının altına düştüğü tarihten, c) şahıs şirketlerinden kollektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetierinin sona erdiği tarihten, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluğundan kaydının silindiği tarihten, limited şirket ortaklarından hisselerinin tamamını devreden sigortalıların, hisse devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği tarihten, iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya şirketin münfesih duruma düşmesine karar verildiği, ortakların talepte bulunmaması halinde, mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği, tasfiyesi sonuçlanan şirketlerin ortaklıklarının ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicili memurluğunca tescil edildiği tarihten, d) Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için, tarımsal faaliyetlerinin sona erdiği veya günlük kazancının günlük asgari ücret tutarının altına düştüğü tarihten, e) Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten, f) Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başladığı veya ikamet esasına bağlı olarak, o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil olduğu tarihten, g) İflâsına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirketlerin ortaklarından hizmet akdi ile çalışanların, çalışmaya başladığı tarihten, -4-

5 h) Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten, ı) Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki kayıtlara istinaden bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten, itibaren sona erecek. Sigorta prim matrahına dahil edilecek ödemeler nelerdir? Sigortalıya ödenen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, sigorta primine tabi olacak. Saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve tutar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazanç ise günlük brüt asgari ücret tutarı kadar olacak. Sigorta prim matrahına dahil edilmeyecek ödemeler nelerdir? Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Buna göre, işverenlerin çalışanları adına ödedikleri özel sağlık sigortası primleri ile bireysel emeklilik katkı paylarının toplamının 191,61 YTL ye kadar olan kısmı (2008 yılı için), çalışanın sigorta prim matrahına dahil edilmeyecek sayılı Kanun un 80 inci maddesinde yer alan bu hükümlerle, işverenlerce çalışanları adına ödenen sağlık sigortası primleri ile bireysel emeklilik katkı paylarının sosyal sigorta prim matrahına dahil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak uzunca bir süredir var olan tereddütler de giderilmiş olmaktadır. Prime esas kazanç üst sınırını aşan ücret dışı ödemeler üzerinden prim hesaplanacak mı? Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulacak. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilecek ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilecek. Aynı zamanda işveren olan sigortalıların beyan edecekleri kazançlar ile ilgili sınırlama nedir? Sigortalı aynı zamanda işveren ise beyan edeceği aylık kazancı, çalıştırdığı sigortalıların kazancının en yükseğinden az olamayacak. Beyanda bulunmayan veya beyan ettiği kazancın çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak beyan edilen kazançla arasındaki farkın primi gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilecek. Tasarının görüşmelerinin son gününde verilen bir önergenin kabulü ile, birden fazla şirkete ortaklığı söz konusu olan sigortalıların tek beyanda bulunmaları sağlandı. -5-

6 Ücretli olarak çalışan sigortalıların prime esas kazançları ile ilgili alt ve üst sınırlar nasıl belirlendi? Ücretli olarak çalışan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak belirlendi. Buna göre, 2008 yılında prime esas günlük kazanç alt sınırı 21,29 YTL, üst sınırı ise 138,39 YTL olacak. Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanacak. Sigortalının kazancının alt sınırın altında olduğu durumlarda, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümü işveren tarafından ödenecek. Birden fazla işte çalışanların ödedikleri primlerin iadesinin koşulları nasıl belirlendi? Birden fazla işte ücretli olarak çalışan sigortalıların ödedikleri primler toplamının, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşması halinde, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenecek. Ancak, geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmeyecek. İşverenlerin, çalışanlarının hak ettikleri ancak ödenmeyen ücretleri ile ilgili prim yükümlülükleri İşveren, fiilen ödememiş olsa da, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların hak ettikleri primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden 5510 sayılı Kanun hükümleri gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma ödemek zorundadır. Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılarda prime esas kazançlar? Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılarda aylık prime esas kazanç, günlük asgari ücretin brüt tutarı ile o tutarın 6,5 katı arasında kalmak koşulu ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olacak. Bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilecek. Ancak beyan edilen kazançta bir değişiklik olması durumunda, sigortalının yeniden beyan ettiği kazanç üzerinden hesaplanan prim tahsil edilecek. Emeklilik ve genel sağlık sigortası için ödenecek primlerin oranları nasıl belirlendi? Yeni sistemde, sigortalının ödeyeceği primin oranı, emeklilik sigortası için % 20, genel sağlık sigortası için % 12,5 olacak. Ücretli çalışanların emeklilik sigortası priminin % 9 luk kısmı, genel sağlık sigortası priminin de % 5 lik kısmı çalışan sigortalı tarafından, kalan kısım ise sigortalıyı çalıştıran işveren tarafından ödenecek. Sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi ile ilgili hükümler nelerdir? Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, -6-

7 b) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ile hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, harp malûlleri ile Terörle Mücadele Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar, sosyal güvenlik destek primi ödeyenler, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerden hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, c) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, köy ve mahalle muhtarları ile ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olan, tarımsal faaliyetle uğraşan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için, d) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, köy ve mahalle muhtarları ile ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olan, tarımsal faaliyetle uğraşan sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, geçici iş göremezlik ödeneği verilecek. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde sigorta primine esas günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi olacak. Geçici iş göremezlik ödeneği, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşecek. Sigortalılar malullük sigortasından hangi koşullarla yararlanabilecekler? Çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılacak. Malullük sigortasından yararlanabilmek için, en az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor. Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malûl kalan sigortalıya bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için Kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücû edilecek. Malullük aylığı nasıl hesaplanacak? Malûllük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanacak. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılacak. Ancak, hizmet akdi ile ücretli olarak çalışan sigortalılar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanacak. Malullük aylığı, sigortalının belirlenecek üzerinden prim ödenmiş ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpılması suretiyle hesaplanacak. -7-

8 Malullük aylığının ödenmesine ne zaman başlanacak? Malûllük aylığının ödenmesine, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ve köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kamu görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanların; a) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini, b) MalüI sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini, c) Kamu görevlisi olarak çalışmakta olanların ise, maluliyetleri sebebiyle görevlerinden ayrıldıkları tarihi, takip eden ay başından itibaren başlanacak. Malullük aylığı almakta iken çalışmaya başlayan sigortalılarla ilgili kurallar nelerdir? Malullük aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilecek ve bu Kanuna tabi olarak çalıştıkları süre zarfında belirlenen prime esas kazançları üzerinden kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınacak. Bunlardan işten ayrılarak yeniden malullük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malullüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla, kamu görevlisi sigortalılara görevinden ayrıldığı tarihi, diğer sigortalılara ise istek tarihlerini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden malullük aylığı hesaplanarak bağlanacak. Malullük aylığı almakta iken çalışmaya başlayanların aylıkları, malullüklerinin devam ettiğinin belgelenmesi koşuluyla, kesilmeyecek Vazife malullüğü aylığından yararlanma koşulları nasıl belirlendi? Vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğan ve çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen kamu görevlisi sigortalılar, vazife malûlü sayılacak. Ancak, keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan, Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan, Yasak fiilleri yapmaktan, İntihara teşebbüsten, Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme amacından doğmuş olan malullükler, vazife malullüğü kapsamında bulunmuyor. Vazife malullerine, sigortalının mesleğinde kazanma gücü kaybının oranına göre sürekli iş göremezlik ödeneği verilecek. Bu ödeneğin hesaplanmasında kullanılacak ortalama aylık kazanç, sigortalının iş göremezliğinin başladığı tarihten önceki oniki ayın son üç ayındaki prime esas kazanç ortalaması olacak. Bu şekilde hesaplanan ortalama aylık kazancın % 70 i sürekli tam iş göremezlikte, iş göremezlik ödeneği olarak verilecek. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olan vazife malulleri için aylık bağlama oranı % 100 olacak. -8-

9 Sigortalılara verilecek emzirme ödeneği ile ilgili kurallar nelerdir? Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ile köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilecek. Emzirme ödeneğinin verilebilmesi için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az (120) gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Halen, SSK lı sigortalılara, doğum sebebiyle, bir defaya mahsus olmak üzere 50 YTL, Emekli Sandığı na bağlı sigortalılara da yine bir defaya mahsus olmak üzere 123 YTL emzirme/doğum yardımı ödeniyor. Bağ-Kur sigortalılarına ise böyle bir yardım yapılmıyor. Yeni düzenleme ile bu yardımın tutarı tüm sigortalılar için ( Bağ-Kur lular da dahil) yapılması öngörülüyor. Sigortalılara yapılacak evlenme yardımı ile ilgili kurallar nelerdir? Evlenmeleri nedeniyle bağlanan gelir veya aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklara, evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği adı altında peşin ödenecek. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmayacak, bu durumda olanlar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaklar. Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden belirlenecek sayılı Kanunun ilk şeklinde, sigortalının eşine de evlenme yardımı yapılması hükme bağlanmıştı ancak tasarının TBMM Genel Kurulu ndaki görüşmeler sırasında bu hüküm Kanundan çıkarıldı. Sigortalılara yapılacak cenaze yardımı ile ilgili kurallar nelerdir? İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenecek. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilecek. Cenaze ödeneğinin yukarıda sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenecek. Halen SSK lı sigortalılarda 243 YTL, Bağ-Kur lu sigortalılarda 235 YTL ve Emekli Sandığına tabi sigortalılara da 918 YTL olan cenaze yardımı ödeniyor sayılı Kanunla, bu yardımın tutarı tüm sigortalılar için eşitleniyor. -9-

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı:26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BĠRĠNCĠ

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İŞTİRAKÇİNİN TANIMI Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere iştirakçi

Detaylı

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003)

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) 1- KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - Kısmi süreli çalışma, - Çağrı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç) iş ilişkisi, - Telafi çalışma, - Belirli

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 32995964/230 22/2/2013 Konu : Sigortalılık işlemleri GENELGE 2013/11 Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve 747 sayılı

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R 1.BÖLÜM İŞYERİ VE İŞVEREN İŞLEMLERİ I. İŞYERİ SAYILAN YERLER II. SGK AÇISINDAN İŞYERİ İŞLEMLERİ A. İŞYERİNİN SGK YA BİLDİRİLMESİ 1. Genel Olarak İşyerinin Bildirilmesi 2. Yeni Kurulan

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası: 506 Kabul Tarihi: 17/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11766-11779 NOT : - Bu kanunun ek 26

Detaylı

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ

Detaylı