Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları"

Transkript

1 Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

2

3 Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan D okümanı

4 BAŞKANIN SUNUŞU

5

6 Finansal tüketicinin korunması, başta tasarruf sahipleri ve yatırımcılar olmak üzere, finansal ürün ve hizmetlerden yararlananların sisteme olan güvenini artırarak finansal katılımı desteklemekte, finansal sektörün istikrarına, etkinliğine ve gelişimine katkıda bulunarak genel ekonomik performans üzerinde olumlu bir rol oynamaktadır yılında belirginlik kazanan küresel ekonomik kriz ile birlikte, yerleşik yapı, yöntem ve araçların istikrarlı finansal sistemler için yeterli olmadığı, finansal tüketicilere yönelik yeterli bir koruma ve bilinçlendirme olmaksızın gerçekleşecek hızlı bir finansal gelişimin sistem için istikrarsızlık nedeni olabileceği, finansal tüketicinin de önemli bir oyuncu ve taraf olarak finansal sistemi etkilediği açıkça görülmüştür. Finansal tüketicinin korunmasını ve bilinçlendirilmesini gündeminin üst sıralarına taşıyan G-20 liderlerinin yönlendirmesiyle özellikle OECD ve FSB nezdinde hız kazanan uluslararası işbirliğinin en somut sonucu 2011 yılı Ekim ayında kabul edilen Finansal Tüketicinin Korunması İçin Üst Düzey İlkelerin yayımlanması olmuştur. Öte yandan, Türk finansal sektörü sağlanan genel ekonomik ve siyasi istikrarın da katkısıyla son 10 yılda istikrarlı bir büyüme sergileyerek teknolojiye ve eğitime yapılan yatırımlarla hızlı bir niteliksel dönüşüm geçirmiş, özellikle finansal tüketici sayısında ve bunlara yönelik ürün çeşidi ve hacminde büyüme gerçekleşmiş, sektör küresel sermayenin ilgi odağı olarak uluslararası finansal piyasaların belli başlı aktörlerinden biri haline gelmiştir. Yaşanan küresel ekonomik krize rağmen, 2009 yılında uygulamaya konulan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi ile ivme kazanması beklenen bu gelişim çizgisi, düzenleyici ve denetleyici çerçevenin esnekliğini ve etkililiğini artırmaya dönük uygulamalarla sürdürülmektedir. Değinilen gelişmeler ve ihtiyaçlar ışığında; finansal tüketicinin korunması, eğitilmesi ve finansal sisteme erişiminin artırılması konularını bütüncül bir yaklaşımla ele alan Finansal İstikrar Komitesi Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları nı hazırlamıştır. Komite üyeleri Hazine Müsteşarlığı, BDDK ve SPK tarafından, TCMB ve TMSF nin işbirliği ile hazırlanan söz konusu doküman 05/06/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe konulmuş ve koordinatör kuruluşların resmi internet sayfalarında kamuoyu ile paylaşılmıştır. Strateji ve Eylem Planlarında Finansal Eğitim Eylem Planının takibi ve koordinasyonunun SPK tarafından, Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planının takibi ve koordinasyonunun ise BDDK tarafından yapılacağı ve bu Kurumların eylem planlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı yol gösterici dokümanlar yayımlayacağı ifade edilmektedir.

7 Strateji ve Eylem Planları, Türk finansal sektörünün ihtiyaçları, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı dikkate alınarak, konuya ilişkin ulusal ve uluslararası ilke ve standartların, iyi uygulamaların ve literatürün değerlendirildiği yoğun bir hazırlık süreci içerisinde şekillendirilmiştir. Bu süreçte gündeme gelen tespit, değerlendirme, görüş ve öneriler Planda yer alan eylemlerin anlaşılabilirliğini artırarak uygulayıcılara yol gösterebilecek değerli bir arka plan oluşturmaktadır. Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planına ilişkin olarak kamuoyuyla ve ilgili tüm taraflarla da paylaşmayı yararlı bulduğumuz söz konusu arka plan dokümanı uygulamaya konulan eylemlerin gerekçesini ortaya koymanın yanı sıra aynı zamanda bu alanda gelecekte gündeme gelebilecek yeni strateji ve politikaların ipuçlarını vermeyi de amaçlamaktadır. Ülkemizin küresel piyasalar ile bütünleşmesine katkı sağlamasını, içerdiği yeni araç, yaklaşım ve kurumsal yapılanmaların küresel düzeyde en iyi uygulama örneği teşkil etmesini ve toplumun refahına katkıda bulunmasını umduğumuz Strateji ve Eylem Planının hazırlık aşamasında gösterilen çaba için sorumlu kuruluşlarımıza teşekkür eder, uygulama aşamasında da tüm sorumlu ve ilgili tarafların aynı duyarlılığı devam ettireceğine olan inancımı belirtmek isterim. Mukim ÖZTEKİN Başkan

8 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GİRİŞ.13 AMAÇ 1: FİNANSAL TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME VE DENETLEME KAPSAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ Finansal tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi Sivil toplum kuruluşlarının düzenleme çalışmalarında dikkate alınmak üzere görüş ve önerilerini iletme mekanizmalarının iyileştirilmesi Finansal kuruluşların finansal tüketicinin korunmasına ilişkin sistem ve uygulamalarının denetime konu edilmesi Tüketiciye yönelik anketler, alan araştımaları vb. çalışmalar yapılması AMAÇ 2: FİNANSAL TÜKETİCİNİN HAKLARININ KORUNMASINDAN SORUMLU KURULUŞLARIN İDARİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI Sorumlu iligili kuruluşlar nezdinde ihdas edilen ilgili birimlerin beşeri ve mali kaynakları ile teknik altyapısının güçlendirilmesi Sorumlu / ilgili kuruluşlar arasında finansal tüketicinin korunmasına ilişkin işbirliği ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi Finansal tüketicinin korunmasına ilişkin uluslararası işbirliğinin artırılması AMAÇ 3: FİNANSAL KURULUŞLARIN FAALİYETLERİNDE TÜKETİCİ HAKLARI AÇISINDAN SORUMLU DAVRANMALARININ SAĞLANMASI Finansal kuruluşların kurumsal yönetim ilkelerinde, iç sistemlerinde ve benimseyecekleri etik ilkelerde finansal tüketici haklarını dikkate almasının sağlanması İlan ve reklam ilkelerine uyumun yakından takip edilmesi AMAÇ 4: TÜKETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLERİN GÜVENLİ KULLANIMINA İLİŞKİN POLİTİKA VE UYGULAMALARIN İYİLEŞTİRİLMESİ Finansal tüketicilere ait kişisel ve finansal bilgilerin korunmasına ilişkin kural ve uygulamaların güçlendirilmesi Finansal tüketicilerin, kendilerine ait kişisel ve finansal bilgilerin güvenliği, kullanımı ve paylaşımı konusunda bilgilendirilmesi Kredi sicilinde bulunan bilgilerin güncellenmesine ve yanlışlıkların düzeltilmesine ilişkin süreçlerin iyileştirilmesi Kredi referans kuruluşlarının faaliyet ve süreçlerinin izlenmesinde etkinliğin artırılması Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan Belgesi 8

9 AMAÇ 5: FİNANSAL TÜKETİCİLERİN FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMETLERE İLİŞKİN BİLİNÇLİ TERCİH YAPMALARININ VE HAK ARAMA YOLLARINI BİLMELERİNİN SAĞLANMASI Finansal tüketicilere yönelik ürün ve hizmetlerin tüketicilerin ihtiyaç ve profillerine uyumlu olmasının sağlanması Finansal kuruluşların önerdiği sözleşme şartlarının ve hak arama yollarının finansal tüketici tarafından anlaşılmasının sağlanması Finansal tüketicilerin hesap hareketleri ve ücretlendirme konusunda düzenli ve eksiksiz şekilde haberdar edilmesi AMAÇ 6: FİNANSAL TÜKETİCİLERİN HAKLARININ İHLALİNE İLİŞKİN ŞİKÂYETLERİN ÇÖZÜMLENMESİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI Finansal kuruluşlar nezdinde tüketici şikâyetlerine yönelik etkin sistemler oluşturulmasının sağlanması Şikâyetlere ve bunların çözümlenmesine ilişkin istatistiki bilgilerin oluşturulması ve kamuoyuyla paylaşılması Uyuşmazlıkların çözümüne yönelik etkin mekanizmalar oluşturulması REFERANSLAR Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan Belgesi 9

10 Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan Belgesi 10

11 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDMK Banka Dışı Mali Kuruluşlar BİST Borsa İstanbul A.Ş. BK Borçlar Kanunu FİK Finansal İstikrar Komitesi FSB Finansal İstikrar Kurulu FTKGG Finansal Tüketicinin Korunması Görev Gücü GTB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GZFT Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler HH Hakem Heyetleri HM Hazine Müsteşarlığı İB İçişleri Bakanlığı İFM İstanbul Finans Merkezi KB Kuruluş Birlikleri KKB Kredi Kayıt Bürosu KMH Kredili Mevduat Hesabı MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı RK Rekabet Kurumu RM Risk Merkezi RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu SPK Sermaye Piyasası Kurulu SRDG Sistemik Risk Değerlendirme Grubu STK Sivil Toplum Kuruluşları TAKASBANK İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi TBB Türkiye Bankalar Birliği TCK Türk Ceza Kanunu TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TKBB Türkiye Katılım Bankaları Birliği TKHK Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun TMK Türk Medeni Kanunu TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TSPB Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği TSB Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği TTK Türk Ticaret Kanunu VUK Vergi Usul Kanunu WB Dünya Bankası Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan Belgesi 11

12 Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan Belgesi 12

13 GİRİŞ Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan Belgesi 13

14 Tüketicilerin mal ve hizmet üretenlerden, kaliteli, sağlam, güvenilir, standartlara uygun ve makul maliyetle mal ve hizmet alabilmeleri yönündeki hakları, tüketici hakları olarak tanımlanmaktadır. Tüketici hakkının önemli unsurları tüketicinin, (1) kullandığı ya da satın aldığı mal veya hizmetten zarar görmeden yararlanma hakkı, (2) mal ve hizmetin kalitesi, miktarı, kusursuzluğu, standardı ve fiyatı gibi konularda yeterli ve doğru şekilde bilgilendirilme hakkı, (3) rekabetçi fiyatlar üzerinden çeşitli mal ve hizmetler arasında seçim yapabilme hakkı, (4) kamu otoritelerine, mal ve hizmet sunucularına, reklamcılara ve mahkemelere sesini duyurabilme hakkı, (5) mal ve hizmetin performansı, cinsi ve kalitesi gibi konulardaki sorunlarının giderilmesini isteme hakkı ve (6) bilinçli bir tüketici olmanın gerektirdiği bilgi ve becerileri edinme hakkıdır. Bu doğrultuda, tüketicinin korunması en genel anlamıyla tüketicinin bahse konu haklarının hizmeti / ürünü arz edenler tarafından ihlalinin önlenmesidir. Finansal tüketicinin korunması ise finansal kuruluşlar ile finansal tüketiciler arasında eşit ve adil bir alışveriş ortamını temin etmeye yönelik uygulamaların sağlanmasını ifade etmektedir. Finansal tüketicinin korunması alanındaki kamu müdahalelerinin ve düzenlemelerinin ana gerekçesini piyasalarda içsel olarak yer alan bilgi asimetrileri ve güç dengesizlikleri oluşturmaktadır. Özellikle küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak, tüketicilerin finansal piyasalara katılımlarının artmasını sağlayan toplumsal, yapısal ve ekonomik değişiklikler nedeniyle finansal tüketicinin korunmasının önemi giderek artmaktadır. Finansal tüketicinin korunması, finansal piyasalarda istikrarı sağlamanın ve korumanın bir gerekliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Çağdaş anlamda tüketicinin korunması hareketi ilk defa 1850 li yıllarda ABD de ortaya çıkmış olup, Avrupa da konunun örgütlü bir şekilde ele alınması 1970 lerde başlamıştır. Tüketicinin korunması ihtiyacının, piyasa ve tüketici hakkı kavramlarındaki gelişmelere paralel olarak, öncelikle gelişmiş ekonomilerde kamu sağlığı ve güvenliğiyle ilgili sektörlerde ortaya çıktığı, daha sonra sanayi ve hizmetler sektörlerine yayılan bir gelişme gösterdiği görülmektedir. Tüketici hakkı kavramı ilk kez 1960 lı yılların başlarında ABD de siyasi düzeyde gündeme getirilmiş ve 1968 yılında doğrudan finansal tüketicinin korunmasına yönelik ilk yasal düzenleme yine ABD tarafından hayata geçirilmiştir. Bu konuda küresel düzeyde atılan en önemli adım, 1985 yılının Nisan ayında kabul edilen Birleşmiş Milletler Tüketici Hakları Bildirgesidir. Bununla birlikte, münhasıran finansal tüketiciyi korumakla görevli bir kurum oluşturan ilk ülke 2001 yılında Kanada olmuştur. Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan Belgesi 14

15 Finansal tüketicilerin haklarının korunmasına yönelik uygulamaların gelişimi, finansal sistemin doğasından kaynaklanan nedenlerle zaman almış ve zor olmuştur. Hane halkının kredi ve sermaye piyasalarına ve özellikle konut kredilerine artan ilgisi, yeni ödeme ve finansman metotları ile dağıtım kanallarının (kredi kartları, telefon ve internet bankacılığı vb.) gittikçe artan önemi, kredi, mevduat ve sermaye piyasası ürünlerinin finansal yenilikler sonucunda daha karmaşıklaşması, özel sektör tarafından yönetilen emeklilik fonlarının öneminin artması gibi nedenlerle pek çok ülkede tüketiciyi koruyan yasalar ihdas edilerek tüketici haklarının güvence altına alınmasına çalışılmıştır küresel krizi tüketicinin de önemli bir oyuncu olarak sistemi etkilediğini bir kez daha gündeme getirmiştir. Özellikle ABD ve AB ülkelerinde etkileri ağır bir şekilde hissedilen krizin önemli sebeplerinden biri olarak finansal farkındalığın yetersizliği sonucunda tüketicilerin konut kredilerine yönelik aşırı borçluluk seviyeleri gösterilmektedir. Hane halkı kesiminin yüksek seviyedeki borçluluğu ve yönetilemeyecek büyüklükte finansal risklere maruz kalması nedeniyle, krize karşı alınan önlemlerin sonuçları gecikmektedir. Bu gelişmeler, gözetim ve denetim otoriteleri kadar tüketicilerin de finansal sistemin sağlığı açısından önemli bir sacayağı olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye de finansal tüketicinin korunması kavramı, uluslararası uygulamalara göre gecikmeli olarak, 1990 lı yıllarda gündeme gelmiştir. Ülkemizde finansal sistemin derinliğinin ve ürün çeşitliliğinin uzun yıllar boyunca uluslararası seviyenin gerisinde kalması, bankacılık sektörünün reel sektöre finansman sağlamaktan çok devlet borçlanmalarını finanse etmeye yönelmesi ve belli aralıklarla yaşanan krizler, finansal tüketicinin korunması kavramının büyük ölçüde mevduat sigortasına indirgenmesine yol açmıştır. Bununla birlikte, 1995 yılında yürürlüğe konulan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketici kredilerine ilişkin olarak getirilen ve daha sonra kredi kartlarına ve konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin olarak eklenen hükümler bu alanda önemli eksiklikleri gidermiştir yılı Mayıs ayında yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketicilere yönelik bu alandaki koruma artırılmıştır. Türkiye de son dönemde yaşanan yapısal değişimler de finansal tüketicilerin etkin korunması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Son yıllarda azalan devlet borçlanma ihtiyacı ve düşen enflasyon nedeniyle bankaların faiz gelirlerine esas teşkil eden faiz marjları daralmış, daha önce yurt dışında fiyatlandırılıp ülkemizde fiyatlandırılmayan birçok bankacılık hizmeti ücretlendirilmeye başlanmıştır. Ayrıca, daha önce finansal kuruluşlar tarafından sunulmayan özel sektör borçlanma araçları, varantlar, kira sertifikaları, opsiyonlar gibi yeni finansal ürünler piyasamıza dâhil olmuştur. Ancak, finansal tüketicinin bu yeni piyasa koşullarına uyum sağlaması çok kolay olmamıştır. Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan Belgesi 15

16 Bu durum bir taraftan finansal tüketicinin eğitimi hususunu gündeme taşırken, diğer taraftan, finansal tüketicinin orantısız veya haksız ücret ve komisyon talepleri karşısında korunması ihtiyacını ön plana çıkarmıştır. Finansal tüketicilerin şikâyetlerinin çözüme kavuşturulması finansal sisteme olan güveni artırmanın yanında geleceğe dönük politikalar açısından da önemli bir girdi niteliğindedir. Dolayısıyla, ülkemizde finansal tüketicilerin korunması konusunda mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni politikalar geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Finansal piyasaların kendine has bazı özellikleri dolayısıyla tüketiciler diğer piyasalara göre daha fazla riske maruz kalmaktadır. Finansal piyasalarda var olan bilgi asimetrisi, ürün çeşitliliği, ürün ve hizmet sözleşmelerinin karmaşıklığı gibi faktörler tüketicilerin tarafı oldukları işlemleri doğru analiz edebilme ve sözleşmeleri adil müzakere şartlarında tesis edebilme imkânlarını sınırlandırmaktadır. Tüketiciler aldıkları finansal ürünlerin kalitesini ve hatta fiyatını değerlendirmekte güçlük çekmektedirler. Bu durum finansal tüketicilerin seçim kapasitelerini sınırlayarak etkin olmayan seçimlere yöneltmekte, diğer piyasalara göre istenmeyen risklere maruz bırakmakta ve kuruluşları finansal tüketicilere göre daha avantajlı konuma getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak uygulamada sıklıkla hâkim durumun kötüye kullanılması iddiaları gündeme gelmekte ve yaşanan ihtilaflar mahkemelere intikal ettirilmektedir. Tüketicilerin haklarının korunması bir kamu hizmeti niteliğinde olduğundan bu alanda sorumluluk kamu otoritelerine verilmiştir. Özellikle, toplumun gelir ve eğitim seviyesi düşük kesimlerinin bu hususlarda şikâyet etme ve hukuki girişimde bulunma konularında imkânları sınırlıdır. Dolayısıyla, finansal hizmetlerden istifade ederken, finansal kuruluşlar karşısında bu kesimin pazarlık kapasiteleri kısıtlanmaktadır. Bu nedenle, tüketici haklarının korunmasını sağlamak başta toplumun zayıf kesimlerinin yararına olacaktır küresel krizi sonrasında finansal tüketicinin korunmasına yönelik uluslararası çalışmalar hız kazanmıştır. OECD bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan Finansal Tüketicinin Korunması Görev Gücü (FTKGG) tarafından hazırlanan ve 2011 yılı Ekim ayında yayımlanan Finansal Tüketicinin Korunmasına Yönelik Üst Düzey İlkeler bu konuda tüm ülkeler tarafından takip edilmesi ve uyulması beklenen temel referans kaynağı haline gelmiştir. Buna ek olarak, Dünya Bankasının (WB) hazırlamış olduğu Finansal Tüketicinin Korunması İçin İyi Uygulamalar isimli doküman da konuyla ilgili tarafların dikkate alması gereken hususları detaylı bir şekilde düzenlemiş bir prensipler seti niteliğindedir. Bu çerçevede yapılan en önemli gözlem, finansal tüketicinin korunmasına ilişkin dağınık haldeki mevzuatın gözden geçirilerek münhasır bir düzenlenmeye konu edilmesi yönünde bir eğilim olduğudur. Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan Belgesi 16

17 Uluslararası tecrübeler incelendiğinde, mali ve idari yönden özerkliğe sahip denetim ve gözetim otoritelerinin finansal tüketicinin korunmasıyla görevli ve yetkili kılındığı ya da bu yönde çabaların sarf edildiği görülmektedir. Finansal tüketicinin korunmasından sorumlu kuruluşların yapılanmasına bakıldığında farklı yaklaşımlar görülmektedir. Entegre yaklaşımda finansal sistemin denetimi ve tüketici haklarının korunması tek bir yetkili otorite tarafından gerçekleştirilmektedir. İkili yaklaşımda finansal sektörün tamamının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu bir otorite ve tüketicinin korunmasını sağlayan ayrı bir otorite bulunmaktadır. Parçalı yaklaşımda ise finansal kuruluşlar fonksiyonları bakımından farklı otoritelerin denetim ve gözetimine tabi bulunmaktadır. Bu yaklaşımda finansal tüketicinin korunması ve bu yönde denetim ve düzenleme yapılması her bir otorite tarafından ayrı ayrı sağlanabileceği gibi bu görev söz konusu otoriteler dışında ayrı tek bir bağımsız otoriteye de verilebilmektedir. Uluslararası literatürde, finansal tüketicinin korunması hususu ihtiyatlı denetim otoritelerinin doğrudan sorumluluğunda bulunmamaktadır. Finansal kuruluşların haksız uygulamalarının bu kuruluşların itibarını ve tüketicinin finansal kuruluşlara olan güvenini ve bağlılığını sarsma ihtimalini göz ardı etmek mümkün değildir. Bu nedenle düzenleyici ve denetleyici otoriteler finansal kuruluşların iyi uygulamalar geliştirerek, adil ve dürüst davranmasını teşvik etmelidir. Düzenleyici ve denetleyici otoritelerin hassas bir denge tutturmaları ve serbest pazar koşulları ile yargı mercileri tarafından daha etkili bir şekilde çözüme kavuşturulabilecek alanlara müdahale etmemeleri gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında üçüncü kişi veya kuruluşlardan ziyade ilgili düzenleme ve denetimden sorumlu kuruluşların bu dengeyi en etkin şekilde sağlayacak kuruluşlar olduğu açıktır. Finansal tüketicinin hak ve menfaatlerinin korunabilmesini teminen yapılacak çalışmaların en başında sorumlu kuruluşların belirlenmesi ve yapılan/yapılacak olan uygulamalara ilişkin stratejilerin geliştirilmesi gelmektedir. Finansal sektörün sağlıklı gelişebilmesi ve küresel ekonominin uzun dönemde istikrarlı bir seyir izlemesi bakımından finansal tüketicilerle ilgili finansal erişim, finansal eğitim ve finansal tüketicinin korunması şeklinde üç yeni çalışma konusu karşımıza çıkmaktadır. Ancak, ülke stratejilerinde de farklılıklar görülmektedir. Aralarında ülkemizin de bulunduğu bazı ülkelerde yeni yaklaşım çerçevesinde bu üç kavram bütüncül bir şekilde ele alınırken bazı ülkelerde ise her biri için ayrı stratejiler belirlendiği gözlenmektedir. Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan Belgesi 17

18 Finansal ürün ve hizmetlere erişim, hane halkı ve firmaların kredi, mevduat, sigorta, ödeme işlemleri gibi finansal ürün ve hizmetlere yeterli düzeyde ve uygun şartlarda ulaşabilmesini ve bunların kullanımını ifade etmektedir. Güvenli ve iyi düzenlenmiş finansal piyasa ürün ve hizmetlerine, uygun maliyetli, zamanında ve yeterli erişimin sağlanması ekonomik ve sosyal refah ile yakından ilintilidir. Genel olarak finansal erişim ölçülürken, finansal kuruluşlarda açılan hesap sayısı, hesaplara erişim ve kullanım sıklığı, tasarrufların bir finansal kuruluşta değerlendirilme.yoğunluğu, kredi kullanımı ve sigorta ve sigortayla bağlantılı hizmetlere erişim gibi ölçütler baz alınmaktadır. Finansal tüketicinin korunması, finansal tüketiciye yönelik uygulamaların iyileştirilmesi ve hak ihlallerinin önlemesinin sağlanmasını teminen yapılacak düzenleme ve denetim çalışmaları kadar finansal tüketicinin bu alandaki bilinç seviyesinin artırılmasını da gerektirmektedir. Finansal ürün ve hizmetlerin artan çeşitliliği ve karmaşıklığı finansal sektörde yer alan kavramların önemini artırmakta ve tüketiciler açısından belli düzeyde bir finansal bilgi, birikim, yeterli risk analizi yapabilme kapasitesi ve farkındalık gerektirmektedir. Burada finansal tüketicinin eğitimi hususu ön plana çıkmaktadır. Finansal eğitimle hedeflenen; finansal tüketicinin, gerçek finansal ihtiyaçlarını doğru tespit etmesini, taraflar arasında kurulacak finansal ilişkiyi kavramasını, karşı karşıya kaldığı riskleri değerlendirmesini ve yaşanacak problemlerde hak ve sorumluluklarının bilincine varmasını sağlamaktır. Finansal tüketicinin korunması, finansal erişim, finansal tüketicinin eğitimi konularının her biri farklı olguları temsil etse de, aslında iç içe geçen ve aynı hedefe yönelik paralel çalışmaları tanımlayan başlıklardır. Ancak, tüm bu kavramların finansal istikrar ile yakından ilişkili olması nedeniyle, bu konulardaki çalışmaların ne şekilde ve hangi alana ağırlık verilerek yapılacağı önem taşımaktadır. Örneğin yeterli ve etkili bir tüketici koruma çerçevesi olmadan tüketicilerin kredilere erişimin aşırı kolaylaştırılması olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Keza finansal erişimin çok kısıtlı olduğu durumlarda finansal eğitimi artırmanın pek anlamı olmayacaktır. Ya da finansal altyapının çok zayıf olduğu bir ülkede finansal erişimi artırmak için yeni ürün ve hizmetlerin sunulması bir anlam ifade etmeyebilir. Nitekim G20 Finansal Tabana Yayılma Emsal Öğrenme Programı kapsamında her ülke tarafından hazırlanması öngörülen Ulusal strateji oluşturulması çalışmalarında, finansal tabana yayılma hedeflerinin istenen düzeyde tutturulabilmesi adına ülke bazındaki hassasiyetlerin ve özelliklerin dikkate alınması özellikle vurgulanan bir husustur. Bu kapsamda, üst düzey koordinasyon mekanizması olan Finansal İstikrar Komitesi tarafından bütüncül bir yaklaşımla hazırlanan Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları 05/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılmış ve yürürlüğe girmiştir. Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan Belgesi 18

19 Ülkemizde finansal sisteminin ağırlıklı kısmını oluşturan ve yaygın şekilde hizmet veren bankacılık sektörünün kişi başına düşen mevduat ve nakdi kredi ile şubeye düşen nüfus verilerine bakıldığında bankacılık hizmetlerine erişimin düşük olmadığı, bununla birlikte bölgesel farklılıklar ve yetersizlikler olduğu görülmektedir. Bu nedenle, coğrafi ve demografik bankacılık verileri ışığında, finansal erişim, finansal eğitim ve finansal tüketicinin korunması konularından hangisinin daha ağırlıklı olacağı hususu da bölgesel farklılık göstermektedir. Bankacılığın yoğun ve etkili kullanıldığı illerde tüketici haklarının korunması ön plana çıkarken, bankacılık hizmetlerinden yararlanmayan nüfusun ağırlıklı olduğu bölgelerde finansal eğitim ve finansal erişim konuları ön plana çıkmaktadır.finansal üçleme ile ilgili ulusal stratejiler belirlenirken bu hususun göz önünde bulundurulması kaçınılmazdır. Finansal tüketicinin korunması kavramı çerçevesinde finansal tüketicinin kimleri kapsayacağı hususu önem arz etmektedir. Hukuken tüketici, nihai mal ve hizmetleri tüketim davranışından sorumlu bir ekonomik birim olarak tanımlanmaktadır. Bu birim bir birey olabileceği gibi hanehalkı gibi bir tüketici grubu da olabilmektedir sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir sayılı Kanundaki tüketici tanımı bu şekliyle bir ticaret şirketinin ticari olmayan amaçla mal ve hizmet edinmesi halinde tüketici sayılabileceği yönünde bir algıya neden olabilecek niteliktedir. Oysa AB direktiflerinde tüzel kişiler tüketici sayılmamaktadır. Ülkemiz uygulamaları açısından da, ticaret şirketlerinin tüm muamele, fiil ve işleri ticari iş sayıldığından ve bir ticari şirketin ticari olmayan amaçlarla bir mal veya hizmet edinmesi söz konusu olmadığından, söz konusu şirketler tüketici sayılmamaktadır. Bununla birlikte, şirketler dışında kalan diğer tüzel kişilerin -dernek, vakıf, kamu iktisadi teşebbüsler, meslek odaları- edindikleri mal ve hizmetlerin özel kullanım amacıyla edinildiği ispatlanabilirse, bunlar tüketici olarak kabul edilebileceklerdir. Bu kapsamda finansal tüketici, ticari ve mesleki amaçlı olmaması koşuluyla finansal kuruluşlarca sunulan ürün ve hizmetleri edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir. Bu çerçevede, finansal hizmetler; mevduat kabulü ve diğer fon toplama hizmetleri, her türlü kredi faaliyetleri (bireysel, ipotekli konut finansmanı vb.), sigorta, ve sigorta aracılığı, danışmanlık ve aktüerlik hizmetleri gibi sigortayla bağlantılı işlemler, faktoring ve her türlü ticari faaliyetin finansmanı, finansal kiralama, ödeme ve para transferi hizmetleri (çek ve seyahat çekleri dâhil), taahhütler ve garantiler, müşteriler adına finansal piyasalarda aracılık, saklama, garanti (underwriting), varlık yönetimi, finansal bilgilerin transferi, provizyonu ve saklanması ile finansal hizmetler konularında danışmanlık olarak tanımlanacak, bu hizmetleri satın alanlar da finansal tüketici sayılacaktır. Ayrıca, söz konusu finansal ürünlerin kullanımı için finansal tüketiciye kefalet ve garanti sağlayan gerçek kişilerin de kapsama dâhil edilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan Belgesi 19

20 Türkiye de doğrudan finansal tüketiciyi korumaya yönelik genel ve kapsayıcı bir düzenleme bulunmamakta olup, finansal tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeler parçalı ve dağınık bir görünüm arz etmektedir. Finansal tüketicinin korunmasına ilişkin farklı düzenlemelerde kısmi korumalar olmasına karşın bu konuda bağımsız ve ayrıntılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Tüketici haklarının korunmasına ilişkin hükümlere, Anayasa, Borçlar Kanunu (BK), Türk Ticaret Kanunu (TTK), Türk Ceza Kanunu (TCK), Türk Medeni Kanunu (TMK) gibi genel kanunlarda yer verilmiş, özel kanun niteliğini haiz 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 4054 sayılı Rekabet Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gibi kanunlar ve ilgili alt düzenlemelerde de konu hakkında belli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Ayrıca, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (mülga) ile bu Kanunu yürürlükten kaldırarak 2014 yılı Mayıs ayında yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda tüketicinin korunması konusu münhasıran düzenlenmiştir. BK kapsamında tüketici mümkün olmayan, ahlaka aykırı olan ve haksız olan sözleşmelere ve satıcının kusurlarına karşı her türlü borç ilişkisinde yasal olarak koruma altındadır. TTK da, tüketicinin yanıltılmasını önlemeye yönelik olarak haksız rekabete ilişkin hükümler yer almaktadır. İlave olarak, tüketicinin korunması amacıyla çeşitli mesleki kuruluş birlikleri tarafından mesleki tanzim kararları, tam olmamakla birlikte, düzenlenmiştir. Ülkemiz açısından bakıldığında finansal tüketicinin korunması fonksiyonunun icrasına yönelik sistemin parçalı yapıda olduğunu söylemek mümkündür. Finansal tüketicinin korunmasına yönelik sorumluluk bankacılık, sermaye piyasaları, sigorta ve sigortayla bağlantılı hizmetler ve ödeme sistemleri çerçevesinde fonksiyonel bir dağılım göstermekte ve finansal tüketicinin korunmasına yönelik münhasıran bir idari yapılanma bulunmamaktadır. Bu anlamda, finansal sektöre ilişkin ülkemizdeki mevcut yapı dikkate alındığında, faaliyet gösterdikleri sektörler doğrultusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı (HM), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) finansal tüketicinin korunmasından sorumlu / ilgili kuruluşlar olarak kabul edilmektedir. Bahse konu sorumluluk çerçevesinde, BDDK bünyesinde münhasıran tüketicilerin bilgi edinme taleplerinin değerlendirilmesine ve şikâyetlerinin çözümüne yönelik faaliyet göstermek üzere Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı oluşturulmuştur. Buna ilave olarak, HM Sigortacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde sigortalı şikâyetlerine yardımcı olunması amacıyla Sigortalı Şikâyetleri birimi kurulmuş olup vatandaş başvuruları kayıt altına alınmakta ve finansal tüketicinin korunmasına yönelik olarak sigorta şirketleriyle doğrudan irtibata geçilmektedir. Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan Belgesi 20

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 9: MALİ HİZMETLER Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI FASLIN KAPSAMI MÜKTESEBAT YAPISI KOMİSYON DEĞERLENDİRMELERİ GELİNEN AŞAMA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç ve kapsam PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: Son Gelişmeler ve Beklentiler

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: Son Gelişmeler ve Beklentiler T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: Son Gelişmeler ve Beklentiler NAMIK DAĞALP GENEL MÜDÜR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE SON GELİŞMELER BANKA,

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK

16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK 16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/4/2014 tarihli

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN

YÖNETMELİK. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN 28 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044 YÖNETMELİK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN Amaç GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI

TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Serisi nin I. yayını olarak hazırlanan ve 14 Ocak 2016 da kamuoyu ile paylaşılan Bağımsız Yönetim

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU KAPSAM Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de; Anadolu Finans Kurumu

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 61, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Nisan 2007-30 Haziran 2007) I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 15 Haziran 2007 tarih ve 26553

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 11 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hakkında 1944 yılında Türkiye nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olarak

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 13 Kasım 2012, İstanbul Aydın HASKEBABÇI Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı ahaskebabci@spk.gov.tr www.yes.gov.tr

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

KURUL KARARLARI. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1

KURUL KARARLARI. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1 KURUL KARARLARI Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1 Kamu idarelerinde yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2011 22 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Bankalar Birliği

Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Bankalar Birliği Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Bankalar Birliği İstanbul 6 Aralık 2012 Sayın Bakanım, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

3. Bölüm. Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3. Bölüm. Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3. Bölüm Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Erol YENER Doğum Tarihi: 20/06/1970 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İşletme Böl. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Y. Lisans İşletme

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı