Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009

2

3 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009

4 SUNUÞ Sayýn Mensuplarýmýz, Vakfýmýzýn 2009 yýlý faaliyetlerini bilgilerinize sunuyoruz. Banka Sandýklarýnýn 5754 sayýlý Yasa'nýn Geçici 20. maddesiyle SGK'na devri yasallaþmýþ olup, Anayasa Mahkemesi'ne açýlan iptal davasý sonuçlanmamýþ, devrin usul ve esaslarýný belirleyen Bakanlar Kurulu Kararnamesi de halen yayýmlanmamýþtýr. Vakýf Senedimizin 35. maddesine istinaden Olaðan Genel Kurulumuz 7 Kasým 2009'da yapýlmýþ olup, faaliyetlerimiz ibra edilmiþ ve yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu oluþmuþtur yýlýnda T.C. Ziraat Bankasýnda yeni iþe baþlayan çalýþanla Vakfýmýzýn aktif yararlanana sayýsý olmuþtur. Dünya ekonomik krizi ile faizlerde yaþanan düþüþ, Vakfýmýz gelirlerinde azalýþa neden olurken, prim gelirlerindeki artýþ olumlu yansýmýþtýr 'i aþkýn haksahibine saðlýk hizmeti verebilmek için saðlýk kurumlarý ile anlaþmalar yapýlmaktadýr. Vakfýmýzla ilgili faaliyetleri ve olabilecek geliþmeleri web sitemizde sizlere iletmeye çalýþmaktayýz. Vakfýmýz 2009 yýlý Faaliyet, Denetim Kurulu, Aktüerya ile Yeminli Mali Müþavirlik Raporlarýný deðerlendirmelerinize sunuyoruz. Vakfeden Bankalarýmýzýn Yöneticilerine þükranlarýmýzý sunar, yeni katýlan mensuplarýmýza çalýþma hayatlarýnda baþarýlar diler, aramýzdan ayrýlanlarý da minnetle anýyoruz. Siz sayýn mensuplarýmýza saðlýk ve mutluluk dileklerimizle saygýlarýmýzý sunarýz. YÖNETÝM KURULU

5 ÝÇÝNDEKÝLER 1- Ýdari Yapý A - Kuruluþumuz B - Vakfýmýzýn Organlarý C - Vakfýmýzýn Üye Yapýsý 2- Varlýklarýmýz A - Nakit Mevcudu B - Gayrimenkul Varlýklarý C - Ýþtiraklerimiz 3- Giderlerimiz A - Emekli Maaþlarý B - Saðlýk Giderleri C - Diðer Giderler 4- Gelirlerimiz A - Prim Gelirleri B - Faiz Gelirleri 5- Bütçe 6- Mali Yapýmýz 7 - Hukuki Konularýmýz 8- Aktüeryal Rapor 9- Baðýmsýz Denetim Raporu 10- Denetleme Kurulu Raporu

6 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. VE T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ VE YARDIM SANDIÐI VAKFI YÖNETÝM KURULU Ekrem KOCA Metin KÖSTEK Nuran Yýlmaz ÝTEZ Cem BORUCU Ayhan ESENER Sadýk AÐCA Mehmet Ali UZUNGET Fatih CENÝKLÝ R.Nezih ALTINKÖK Baþkan Baþkan Vekili Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye DENETLEME KURULU Nil DAVRAN Coþkun KILIÇ Nuri YILDIRIM Baþkan Üye Üye 4

7 1- ÝDARÝ YAPI A ) Kuruluþumuz Vakfýmýz, 1961 yýlýnda Anadolu Bankasý A.Þ. Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yardým Sandýðý unvaný altýnda kurulmuþtur tarihinde 506 sayýlý yasanýn geçici 20.maddesi doðrultusunda, T.Medeni Kanununa göre sosyal güvenlik kurumu olarak faaliyetine Vakýf olarak devam etmiþtir tarihinde Anadolu Bankasý A.Þ. ve T.Emlak Kredi Bankasý'nýn birleþmesi sonucunda ünvanýmýz, T.EMLAK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ VE YARDIM SANDIÐI VAKFI olarak yeniden tescil edilmiþtir Sayýlý Kanun çerçevesinde, T.Emlak Bankasý A.Þ.' nin; T.C.Ziraat Bankasý A.Þ. ve T.Halk Bankasý A.Þ.'ne devir edilmesi ile tarihinde ünvanýmýz T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ VE YARDIM SANDIÐI VAKFI olarak deðiþmiþtir tarihinde Vakfýmýzýn Olaðan Genel Kurulu Ankara'da yapýlmýþtýr. B ) Vakfýmýzýn Organlarý Vakfýmýzýn organlarý; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'ndan oluþmaktadýr. Yönetim Kurulu; 9 üyeden oluþmakta olup, 5 üye Vakfeden Bankalarca (4 üye Ziraat Bankasý A.Þ., 1 üye T.Halk Bankasý A.Þ.) atanmakta, 2 üye emekli üyeler arasýndan, 2 üye de çalýþan üyeler arasýndan 2 yýlda bir yapýlan seçimle belirlenmektedir. Yönetim Kurulumuz Vakfýn rutin iþlemleri dýþýnda;2009 yýlýnda 14 Toplantýda, 52 baþlýk altýnda kararlar almýþtýr. Vakýf Ýdaresi, Vakfýmýz halen, Ankara (Merkez) ile Ýstanbul (Ataþehir,Kadýköy, Bakýrköy) ve Ýzmir ofis ve saðlýk odalarýnda 14 ( personel) ile toplam 35 personelle çalýþmalarýný sürdürmektedir. C - Vakfýmýzýn Üye Yapýsý T.C.Ziraat Bankasý A.Þ. ve T.Halk Bankasý A.Þ'nde iþe alýnan personelin 2002 yýlýndan itibaren Vakfýmýza üye kaydedilmesi ile 31 Aralýk 2009 tarihine kadar 7803 yeni üyenin Vakfýmýza giriþi yapýlmýþtýr. Üyelerimizin Emekli-Çalýþan Durumuna Göre Daðýlýmý (x) : Dosya adedi 5

8 Çalýþan Üyelerimizin Kurumlarýna Göre Daðlýmý Aktif / Pasif Üye Dengesi 2002 yýlýnda 1330 çalýþan, 2209 emekli, 2003 yýlýnda 1550 çalýþan 2279 emekli, 2004 yýlýnda 1862 çalýþan 2468 emekli üyemizden oluþan bu olumsuz tablo, yeni üye giriþleri ile Vakfýmýz lehine dönmüþtür yýlýnda 1,7 emekliye karþýlýk 1 çalýþan düþerken, 2009 yýlýnda 1 emekliye karþýlýk yaklaþýk 2,3 çalýþan düþmektedir. Yakýn tarihte emekli olacak üye sayýsýnýn az olmasý ve T.C. Ziraat Bankasý A.Þ.'ne 2010 yýlýnda alýnacak yeni üyelerle bu oran daha da olumlu bir seyir izleyecektir. 2- VARLIKLARIMIZ A ) Nakit Mevcudu : Vakfýmýzýn nakit mevcudu yýllar itibariyle aþaðýda gösterilmiþtir. 6

9 Nakit mevcutlarýmýz; aðýrlýklý olarak Vakfeden bankalarýmýzda mevduat, Hazine bonosu ve devlet tahvili olarak deðerlendirilmiþtir. Bu mevcutlarýmýz; %83,9 Vadeli mevduat, % 15,7s'i Hazine Bonosu-Devlet Tahvili, kalaný ise yatýrým fonu ve kiracýlardan alýnan döviz teminatlarýndan oluþmaktadýr. Nakit mevcudumuz; 2008 yýlýnda, 2007 yýlýna göre %10,8, oranýnda, artýþ göstermiþ iken, faizlerin çok düþmesi nedeniyle 2009 yýlýnda ise 2008 yýlýna göre ancak %7,4 oranýnda artmýþtýr. B ) GAYRÝMENKUL VARLIKLARI : Gayrimenkullerimizin tarihi itibariyle kayýtlý deðeri TL ve amortisman düþüldükten sonraki net deðeri 114,5 Milyon TL olup, rayiç deðerlerinin 150 Milyon TL olduðu tahmin edilmektedir. Vakfýmýz mülkiyetinde halen 336 baðýmsýz bölüm bulunmakta olup bu gayrimenkullerde 13'ü Vakfeden Bankalarýmýza ait olmak üzere 196 kiracýmýz mevcuttur. Gayrimenkullerimiz Ýle Ýlgili Yapýlan Çalýþmalar: 1 - DASK ve Ýþyeri Paket Sigortalarý yaptýrýlmýþ ve emlak vergileri ödenmiþtir. 2 - Kiraya verdiðimiz gayrimenkullerimiz için, tarihi itibariyle yaklaþýk 1,5 milyon TL. Nakit ve teminat mektubu cinsinden kira teminatý alýnmýþtýr. 3 - Boþ bulunan veya kira geliri düþük olan gayrimenkuller belirlenerek satýþ kararý alýnmýþ olup, Gaziantep'te 4, Antakya'da 7 ve Bursa Heykel'de 1 gayrimenkulümüz ihale yoluyla satýlmýþtýr. Kira gelirimiz aþaðýda gösterilmiþtir: Enflasyon oranlarýnýn düþük seyretmesi, kriz nedeniyle boþalan iþyerlerimiz ve yine kriz nedeniyle 2008 yýlýna ait kiralarýn bir bölümünün 2009 yýlý Ocak ayýnda tahsil edilmesi, bazý gayrimenkullerimizin satýlmýþ olmasýna raðmen, 2009 yýlýnda kira gelirlerinde %6,3 artýþ saðlanmýþtýr. 7

10 Vakfýmýza Ait Gayrimenkullerin Dökümü Aþaðýdadýr: 8

11 C ) Ýþtiraklerimiz Vakfýmýzýn; iþtirakleri aþaðýda gösterilmiþtir. 3- GÝDERLERÝMÝZ A ) EMEKLÝ MAAÞLARI Emekli aylýk ödemelerinde Vakýf Senedi hükümleri uygulanarak, ayrýca yýlda 4 maaþ ikramiye ödenmektedir yýlý Nisan Ayýndan itibaren emeklilerimizin maaþlara yapýlan zamlar, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenmekte olup, 2009 yýlýnýn ilk 6 aylýk dönemde %3,84, ikinci 6 aylýk dönemde % 1,83 oranýnda zam yapýlmýþtýr. 2007, 2008 ve 2009 yýllarýnda Vakfýmýzdan emekliye ayrýlan yararlanan sayýsý aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. Yýllar Ýtibariyle Ödenen Emekli Maaþý ve Ýkramiye Toplamý MÜÞTEREK EMEKLÝLÝK Müþterek Aylýk Payý Ödenen Kurumlar ve Müþterek Emeklilik Ýle Ýlgili Tahsil Edilen Tutarlar Vakfýmýzda üye iken ayrýlarak diðer bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olacaklarýnda, Vakfýmýzda geçen hizmetlerinin karþýlýk hissesi, ilgili sosyal güvenlik kurumlarýna ödenmektedir. Öte yandan diðer sosyal güvenlik kurumlarýna prim ödedikten sonra Bankalarýmýzda çalýþma hayatýna baþlayan üyelerimizden Vakfýmýzdan emekli olurken diðer sosyal güvenlik kurumlarýnýn hizmet sürelerine karþýlýk emekli maaþý hissesi ilgili sosyal güvenlik kurumlarýndan tahsil edilmektedir. 9

12 Vakfýmýzca diðer sosyal güvenlik kurumlarýna ödenen ve tahsil edilen iþtirak paylarý aþaðýdadýr Vakfýmýzdan, 2009 yýlýnda müþterek emeklilikle ilgili olarak diðer sosyal güvenlik kuruluþlarýna TL ödenmiþ ve TL tahsil etmiþtir. Emeklilik için kesilen primlerin (malullük, yaþlýlýk) emekli maaþlarýný karþýlama oraný aþaðýda gösterilmiþtir. B ) SAÐLIK GÝDERLERÝ: Vakfýmýz Senedinin 18. maddesi gereðince üyelerimize ve bakmakla yükümlü olduklarý yakýnlarýna saðlanan saðlýk yardýmlarý hizmet satýn almak þeklinde yerine getirilmektedir. Özel saðlýk kuruluþlarý, Devlet ve Üniversite Hastaneleri ile Türk Tabipler Birliðince belirlenen asgari ücret tarifesi ve Saðlýk Uygulama Talimatlarý (SUT) göz önüne alýnarak iskonto anlaþmalar yapýlmakta ve üyelerimize kaliteli saðlýk hizmeti verilmeye çalýþýlmaktadýr. Ayrýca; Vakfýn; Þirinevler, Ataþehir ve Kadýköy'de birer olmak üzere Ýstanbul'da 3, Ankara ve Ýzmir'de birer saðlýk ünitesi hizmet vermekte, açýlmýþ ve bu ünitelerimizde birer diþ hekimi ile birer aile hekimi uzmaný haksahiplerine hizmet vermektedir Saðlýktan Yararlanan Hak Sahipleri 10

13 2008 yýlýnda haksahibi baþýna TL olan saðlýk gideri, saðlýk enflasyonunun yüksek olmasý ve yararlananlarýn ertelediði saðlýk sorunlarýný, Vakfýn SGK'ya devredileceði endiþesiyle devirden önce gidermek istemeleri sebebiyle 2009 yýlýnda bu oran kiþi baþýna TL'ya yükselmiþtir. Anlaþmalý saðlýk kuruluþlarýnýn daðýlýmý aþaðýdadýr. Yýllar itibariyle saðlýk giderlerinin dökümü aþaðýda verilmiþtir. Saðlýk Giderleri Tablosu (TL) Saðlýk Primlerinin Saðlýk Giderlerini Karþýlama Oraný Aktif üyelerimizden yýllar itibariyle kesilen saðlýk primleri ve bu primlerin saðlýk giderlerini karþýlama oranlarý aþaðýda gösterilmiþtir. 11

14 C ) DÝÐER GÝDERLER : Vakfýmýzýn diðer giderlerini ise; personel maaþlarý, gayrimenkullerimizin bakým, onarým ve sigorta, büro giderleri, vergi ve harçlardan oluþmaktadýr. 4- GELÝRLERÝMÝZ * Prim Gelirleri * Faiz Gelirleri A - PRÝM GELÝRLERÝ Çalýþan üyelerimizin aylýk ücretlerinden, prime esas kazançlarý üzerinden kesilen %14 üye hissesi ile %19,5 oranýndaki iþveren payýnýn kesildiði primlerdir. Prim Gelirlerinin Yýllara Göre Daðýlýmý Prim matrahýnýn artmasý ve Ziraat Bankasýnda göreve baþlayan yeni üyelerden tahsil edilen primler, 2009 yýlýnda prim gelirlerinde 2008 yýlýna göre % 46,5 oranýnda artýþ saðlanmýþtýr. 12

15 B - FAÝZ GELÝRLERÝ Nakit varlýklarýmýz; mevduat, yatýrým fonu, hazine bonosu, tahvil ve döviz tevdiat olarak deðiþen piyasa koþullarý dikkate alýnarak deðerlendirilmiþtir. Ekonomik krizin olumsuz etkisiyle Merkez Bankasý tarafýndan faizler düþürülmüþ, bunun sonunda da faiz gelirlerinde %16'lýk azalýþ kaydedilmiþtir. Faiz Geliri Detay Tablosu Faizlerdeki düþüþ nedeniyle 2010 yýlýnda nakit mevcutlarýmýzdan ancak TL getiri beklenilmektedir. Yýllar itibariyle enflasyondan arýndýrýlmýþ reel getiri oranlarý aþaðýda gösterilmiþtir. Yýllar Ýtibari Ýle Fon Getiri Tablosu GELÝR / GÝDER KARÞILAÞTIRMASI 2009 yýlýnda T.C. Ziraat Bankasý'na yeni alýnan personelin primleri ile amaca yönelik gelir-gider karþýlama oranýnda olumlu geliþme saðlanmýþtýr. Yeni üye giriþlerinin prim artýþlarý ile denge saðlanabilecektir. AMACA YÖNELÝK GELÝRLERÝN GÝDERLERÝ KARÞILAMA TABLOSU 13

16 5- BÜTÇE 2008,2009 Bütçe hedefleri ve 2008, 2009 sonu itibariyle gerçekleþen sonuçlar aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. 6 - M A L Ý Y A P I M I Z Ö Z S E R M A Y E ( ) Özsermayemiz bir önceki yýla göre % 6,6 oranýnda artýþ göstermiþtir. Gayrimenkullerimizin net muhasebe deðeri ile piyasa deðeri arasýndaki TL'lýk farkla varlýklarýmýzýn toplamý TL'ya ulaþacaktýr. 14

17 15

18 16

19 7- HUKUKÝ KONULARIMIZ tarihinde Olaðan Genel Kurul yapýlmýþ, faaliyetlerimiz ibra edilmiþtir. Vakfýmýz yararlananlarýna ait saðlýk harcamalarý yýl sonlarýnda Vakfeden Bankaca Vakfýmýza ödenirken, 1999,2000 ve 2001 yýllarýna ait saðlýk giderleri ödenmemiþtir yýlýna ait TL saðlýk giderleri için dava açýlmýþ ve mahkemece reddedilmiþ ancak dava Yargýtay Genel Kurulunca lehimize bozulmuþ ve karar kesinleþtiðinden tekrar gider belgeleri üzerinden ve 2000 yýlýna ait TL ve 2001 yýlýna ait TL'lýk saðlýk giderleri alacaklarýmýz için davalar açýlmýþ ve bu davalar da yerel mahkemece lehimize sonuçlanmýþ, ancak karþý yan kararý temyiz etmiþtir. Bu üç dava ile ilgili sonuç beklenilmektedir. Sahibi bulunduðumuz iþyerleri ile ilgili olarak kirasýný geç ödemeyenlere açýlan az sayýda dava, Sosyal Güvenlik konularýnda bazý üyelerimizin bireysel konular için açmýþ olduklarý davalar bulunmaktadýr. 8. AKTÜERYAL RAPOR SONUÇ: T.C. Ziraat Bankasý ve T. Halk Bankasý A.Þ. Mensuplarý Emekli ve Yardým Sandýðý Vakfý'nýn tarihi itibariyle yapýlan aktüeryal deðerlendirmede aþaðýdaki sonuçlar elde edilmiþtir. Vakfýn son bir yýllýk döneminde yeni aktif üye giriþleri ile demografik yapýsýnda aktif üye sayýsýnda bir önceki yýla göre %34 lük bir artýþ olmuþtur. Aktif üye sayýsýndaki artýþla birlikte prim gelirlerinde bir önceki döneme göre %48 artýþ saðlanýrken emekli aylýklarýnda ise ortalamada enflasyona paralel bir artýþ yapýlmýþtýr. Prim gelirlerindeki artýþ sonucunda faaliyet giderlerinin prim gelirleri ile karþýlanma oraný bir önceki yýla göre %56 dan %67,3'e yükselmiþtir. Aktif üye sayýsýndaki artýþa paralel olarak artan saðlýk primlerinin saðlýk giderlerini karþýlama oraný bir önceki yýla göre %70'den %74'e yükselmiþtir fakat üye baþýna ortalama yýllýk saðlýk gideri enflasyonun üzerinde artmýþtýr. Ortalama yýllýk saðlýk giderindeki bu artýþýn en önemli nedeni, bir önceki yýlýn sonuna doðru sisteme giren aktif üyelerin ertelenen ve beklenen saðlýk harcamalarýný yapmasýdýr. Mevcut ekonomik geliþmeler sonucu elde edilen reel getiri oraný, 5754 Sayýlý Kanunla belirlenen reel faiz oraný %9.80'in zorunlu olarak altýnda kalmasýna raðmen benzer kurumlarýn ortalamasýnýn çok üzerinde baþarýlý bir fon yönetimi göstermiþtir Sayýlý Kanunla belirlenen reel faiz %9.80 oranýna göre yapýlan deðerlemede Vakfýn mali yapýsý yükümlülükleri karþýlayabilecek düzeyde olup, aktüeryal fazlalýðý vardýr ve mevcut üye ve mali yapýsý Vakfýn bugünden sonra da tüm üyelerine karþý yükümlülüklerini yerine getirebilecek güçtedir. Durumu bilgilerinize arz eder, Saygýlar sunarýz. Doç. Dr. Güçkan YAPAR Aktüer E. Burak UYGUN 17

20 9 - BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU SONUÇ Beyoðlu Vergi Dairesi'nin vergi no'lu mükellefi bulunan T.C. Ziraat Bankasý A.Þ. ve T. Halk Bankasý A.Þ. Mensuplarý Emekli ve Yardým Sandýðý Vakfý'nýn 2009 hesap dönemine ait hesap ve iþlemlerinin 3568 sayýlý Kanuna göre Yeminli Mali Müþavirliðimizce denetlenmesinde; 1- Vakfýn 2009 hesap dönemine ait bilanço kârýnýn ,71.-TL olduðu, 2- Vakfýn 2009 hesap dönemi sonunda ayýrmýþ olduðu ,01-TL deðer artýþ fonunun ve ,61.-TL amortisman giderinin yanlýþ hesaplandýðý, deðer artýþ fonunun hesaplanmamasý, amortisman giderinin ise ,62.- TL olmasý gerektiði, 3 - Vakfýn 2009 hesap dönemi sonunda fazla ayýrmýþ olduðu ,99.-TL amortisman gideri nedeniyle dönem bilanço karýnýn bu tutar kadar eksik oluþtuðu, 4 - Vakfýn 2009 hesap dönemine ait olmasý gereken ticari karýnýn ,70.- TL olmasý gerektiði, 5 - Usul yönünden Vakfýn kayýtlarýnýn Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliði'ne uygun olarak yapýlmasý gerektiði, Sonucuna varýlmýþtýr. DÝVAN BAÐIMSIZ DENETÝM VE YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK A.Þ. 18

21 10 - T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. VE T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ VE YARDIM SANDIÐI VAKFI DENETLEME KURULU RAPORU T.C.Ziraat Bankasý A.Þ. ve T.Halk Bankasý A.Þ. Mensuplarý Emekli ve Yardým Sandýðý Vakfý'nýn Genel Kurulu'na sunulmak üzere Vakýf senedinin 52. maddesi gereðince dönemi için düzenlenen denetleme raporu aþaðýda sunulmuþtur. I - Vakfýn , ve tarihleri itibariyle bilanço verileri özet olarak aþaðýda gösterilmiþtir. (000.-TL) 2009 yýlý sonunda dönen varlýklar bir önceki yýla göre %8,3 oranýnda büyüyerek Bin TL'na ulaþmýþtýr. Aktifteki bu büyüme aðýrlýklý olarak likit deðerlerdeki artýþtan kaynaklanmakta olup, 2009 yýlýnda faiz oranlarýndaki düþüþ dönen varlýklardaki artýþýn sýnýrlý bir seviyede gerçekleþmesine neden olmuþtur. Ayný dönemde duran varlýklar, gayrimenkul satýþý ile bir miktar gerilemiþtir. Her üç dönemde de pasif toplamý içinde aðýrlýklý pay (yaklaþýk %63) özsermaye kalemine ait olup; özsermayenin ortalama %53'ü geçmiþ yýl karlarýndan oluþmaktadýr. 19

22 II- Esas alýnan dönem sonlarý itibariyle vakfýn gelir-gider durumu ise aþaðýdaki gibi gerçekleþmiþtir (000.-TL) Yýllar itibariyle gelirlerin giderleri karþýlama oraný artýþ göstermekte iken 2009 yýlýnda faiz oranlarýnda düþüþ nedeniyle gelir gider karþýlama oraný bir miktar gerilemiþtir. Dönem karý 2008 yýl sonunda önceki yýla göre %42 oranýnda artarak Bin TL'na ulaþmýþtýr tarihinde ise bir önceki yýla göre dönem karý %21 oranýnda azalarak Bin TL'na gerilemiþtir. III Amaca yönelik gelir-gider karþýlaþtýrmalarý aþaðýdaki tabloda verilmiþtir. (000 TL) Tablodan da görüleceði üzere amaca yönelik gelirlerin amaca yönelik giderleri karþýlama oraný yýllar itibariyle kayda deðer artýþlar göstermektedir. 20

23 IV Vakfýn esas alýnan dönemler itibariyle üye geliþimi aþaðýdaki gibi gerçekleþmiþtir tarihleri arasýnda 2303 yeni üye giriþine karþýlýk ayný dönemde 130 kiþi emekli olmuþtur tarihi itibariyle 5754 sayýlý Kanunun geçici 20. maddesi esaslarýna göre yapýlan aktüerya deðerleme raporunda vakfýn mevcut üye ve mali yapýsýnýn devir yükümlülüklerini karþýlayabildiði belirtilmektedir. V yýlý ikinci dönemi için yapýlan deðerlendirmede vakfýn yönetim ve hesaplarýnýn vakýf senedi, yönetim kurulu kararlarý ile ilgili yasal mevzuata uygun olarak yürütüldüðü, bütçe hedeflerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürdüðü, mevcut varlýklarla kayýtlarýn mutabýk olduðu, kayýt ve belgelerin genel kabul görmüþ muhasebe kural ve yöntemlerine uygun olarak tutulduðu, mali ve ekonomik düzenlemeler çerçevesinde aktif pasif yönetiminde özenli hareket edildiði, gayrimenkullerin ve buna baðlý gelirlerin yakýndan takip edildiði, lehe ve aleyhe açýlan davalarýn yakýndan izlendiði, bunlar arsýnda Tasfiye Halinde T.Emlak Bankasý A.Þ.den olan saðlýk alacaklarýna iliþkin davalarýn lehimize olan yargý sürecinin sonuna yaklaþýldýðý, sosyal güvenlik harcamalarýnýn tüzük ve yasal mevzuat doðrultusunda kontrollü olarak yapýldýðý, sosyal güvenlik yasasý ile ilgili geliþmelerin yakýndan takip edildiði, tespitlerine varýlmýþtýr. Yönetim Kurulunun bilgi ve takdirlerine arz ederiz DENETÝM KURULU Nil DAVRAN Baþkan Coþkun KILIÇ Üye Nuri YILDIRIM Üye 21

24 ANKARA MERKEZ MÝTHATPAÞA CADDESÝ UÐUR APARTMANI NO:21 / 5 KAT:3 YENÝÞEHÝR / ANKARA Tel: Faks: ÝSTANBUL ATAÞEHÝR OFÝSÝ ATAÞEHÝR TURGUT ÖZAL BULVARI GARDENYA 1 PLAZA ÝÞ MERKEZÝ KAT: P.K KÜÇÜKBAKKALKÖY / ÝSTANBUL Tel: (PBX) Faks: Emeklilik / Saðlýk KADIKÖY SAÐLIK ODASI OSMANAÐA MAHALLESÝ SÖÐÜTLÜÇEÞME CADDESÝ NO:9 / 59 KÜÇÜKÇARÞI ÝÞ MERKEZÝ KAT: 5 KADIKÖY / ÝSTANBUL Tel: Faks: BAKIRKÖY SAÐLIK ODASI 14. AKÝF CADDESÝ 1. SOKAK NO: 23 HAYDAR AKIN ÝÞ MERKEZÝ - 2 KAT: 1 NO: 3 ÞÝRÝNEVLER / ÝSTANBUL Tel: Faks: ÝZMÝR OFÝSÝ CUMHURÝYET BULVARI NO: 34 KONAK ÝÞ MERKEZÝ KAT: 3 NO: 5 KONAK / ÝZMÝR Tel: Faks: tzhvakfi.org 22

25

26 tzhvakfi.org

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº

Detaylı

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2 Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ 2014, TÜRKONFED TASARIM: SÝS MATBAACILIK KAPAK TASARIMI & SAYFA

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI Yrd.Doç.Dr.Hakan AYGÖREN - Yrd.Doç.Dr. Süleyman

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGÝLERÝN TÜRK MALÝ SÝSTEMÝ ÝÇERÝSÝNDEKÝ YERÝ: SÝYASAL, SOSYAL VE EKONOMÝK SONUÇLARI Ekim 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-10/532 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı