Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009

2

3 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009

4 SUNUÞ Sayýn Mensuplarýmýz, Vakfýmýzýn 2009 yýlý faaliyetlerini bilgilerinize sunuyoruz. Banka Sandýklarýnýn 5754 sayýlý Yasa'nýn Geçici 20. maddesiyle SGK'na devri yasallaþmýþ olup, Anayasa Mahkemesi'ne açýlan iptal davasý sonuçlanmamýþ, devrin usul ve esaslarýný belirleyen Bakanlar Kurulu Kararnamesi de halen yayýmlanmamýþtýr. Vakýf Senedimizin 35. maddesine istinaden Olaðan Genel Kurulumuz 7 Kasým 2009'da yapýlmýþ olup, faaliyetlerimiz ibra edilmiþ ve yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu oluþmuþtur yýlýnda T.C. Ziraat Bankasýnda yeni iþe baþlayan çalýþanla Vakfýmýzýn aktif yararlanana sayýsý olmuþtur. Dünya ekonomik krizi ile faizlerde yaþanan düþüþ, Vakfýmýz gelirlerinde azalýþa neden olurken, prim gelirlerindeki artýþ olumlu yansýmýþtýr 'i aþkýn haksahibine saðlýk hizmeti verebilmek için saðlýk kurumlarý ile anlaþmalar yapýlmaktadýr. Vakfýmýzla ilgili faaliyetleri ve olabilecek geliþmeleri web sitemizde sizlere iletmeye çalýþmaktayýz. Vakfýmýz 2009 yýlý Faaliyet, Denetim Kurulu, Aktüerya ile Yeminli Mali Müþavirlik Raporlarýný deðerlendirmelerinize sunuyoruz. Vakfeden Bankalarýmýzýn Yöneticilerine þükranlarýmýzý sunar, yeni katýlan mensuplarýmýza çalýþma hayatlarýnda baþarýlar diler, aramýzdan ayrýlanlarý da minnetle anýyoruz. Siz sayýn mensuplarýmýza saðlýk ve mutluluk dileklerimizle saygýlarýmýzý sunarýz. YÖNETÝM KURULU

5 ÝÇÝNDEKÝLER 1- Ýdari Yapý A - Kuruluþumuz B - Vakfýmýzýn Organlarý C - Vakfýmýzýn Üye Yapýsý 2- Varlýklarýmýz A - Nakit Mevcudu B - Gayrimenkul Varlýklarý C - Ýþtiraklerimiz 3- Giderlerimiz A - Emekli Maaþlarý B - Saðlýk Giderleri C - Diðer Giderler 4- Gelirlerimiz A - Prim Gelirleri B - Faiz Gelirleri 5- Bütçe 6- Mali Yapýmýz 7 - Hukuki Konularýmýz 8- Aktüeryal Rapor 9- Baðýmsýz Denetim Raporu 10- Denetleme Kurulu Raporu

6 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. VE T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ VE YARDIM SANDIÐI VAKFI YÖNETÝM KURULU Ekrem KOCA Metin KÖSTEK Nuran Yýlmaz ÝTEZ Cem BORUCU Ayhan ESENER Sadýk AÐCA Mehmet Ali UZUNGET Fatih CENÝKLÝ R.Nezih ALTINKÖK Baþkan Baþkan Vekili Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye DENETLEME KURULU Nil DAVRAN Coþkun KILIÇ Nuri YILDIRIM Baþkan Üye Üye 4

7 1- ÝDARÝ YAPI A ) Kuruluþumuz Vakfýmýz, 1961 yýlýnda Anadolu Bankasý A.Þ. Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yardým Sandýðý unvaný altýnda kurulmuþtur tarihinde 506 sayýlý yasanýn geçici 20.maddesi doðrultusunda, T.Medeni Kanununa göre sosyal güvenlik kurumu olarak faaliyetine Vakýf olarak devam etmiþtir tarihinde Anadolu Bankasý A.Þ. ve T.Emlak Kredi Bankasý'nýn birleþmesi sonucunda ünvanýmýz, T.EMLAK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ VE YARDIM SANDIÐI VAKFI olarak yeniden tescil edilmiþtir Sayýlý Kanun çerçevesinde, T.Emlak Bankasý A.Þ.' nin; T.C.Ziraat Bankasý A.Þ. ve T.Halk Bankasý A.Þ.'ne devir edilmesi ile tarihinde ünvanýmýz T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ VE YARDIM SANDIÐI VAKFI olarak deðiþmiþtir tarihinde Vakfýmýzýn Olaðan Genel Kurulu Ankara'da yapýlmýþtýr. B ) Vakfýmýzýn Organlarý Vakfýmýzýn organlarý; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'ndan oluþmaktadýr. Yönetim Kurulu; 9 üyeden oluþmakta olup, 5 üye Vakfeden Bankalarca (4 üye Ziraat Bankasý A.Þ., 1 üye T.Halk Bankasý A.Þ.) atanmakta, 2 üye emekli üyeler arasýndan, 2 üye de çalýþan üyeler arasýndan 2 yýlda bir yapýlan seçimle belirlenmektedir. Yönetim Kurulumuz Vakfýn rutin iþlemleri dýþýnda;2009 yýlýnda 14 Toplantýda, 52 baþlýk altýnda kararlar almýþtýr. Vakýf Ýdaresi, Vakfýmýz halen, Ankara (Merkez) ile Ýstanbul (Ataþehir,Kadýköy, Bakýrköy) ve Ýzmir ofis ve saðlýk odalarýnda 14 ( personel) ile toplam 35 personelle çalýþmalarýný sürdürmektedir. C - Vakfýmýzýn Üye Yapýsý T.C.Ziraat Bankasý A.Þ. ve T.Halk Bankasý A.Þ'nde iþe alýnan personelin 2002 yýlýndan itibaren Vakfýmýza üye kaydedilmesi ile 31 Aralýk 2009 tarihine kadar 7803 yeni üyenin Vakfýmýza giriþi yapýlmýþtýr. Üyelerimizin Emekli-Çalýþan Durumuna Göre Daðýlýmý (x) : Dosya adedi 5

8 Çalýþan Üyelerimizin Kurumlarýna Göre Daðlýmý Aktif / Pasif Üye Dengesi 2002 yýlýnda 1330 çalýþan, 2209 emekli, 2003 yýlýnda 1550 çalýþan 2279 emekli, 2004 yýlýnda 1862 çalýþan 2468 emekli üyemizden oluþan bu olumsuz tablo, yeni üye giriþleri ile Vakfýmýz lehine dönmüþtür yýlýnda 1,7 emekliye karþýlýk 1 çalýþan düþerken, 2009 yýlýnda 1 emekliye karþýlýk yaklaþýk 2,3 çalýþan düþmektedir. Yakýn tarihte emekli olacak üye sayýsýnýn az olmasý ve T.C. Ziraat Bankasý A.Þ.'ne 2010 yýlýnda alýnacak yeni üyelerle bu oran daha da olumlu bir seyir izleyecektir. 2- VARLIKLARIMIZ A ) Nakit Mevcudu : Vakfýmýzýn nakit mevcudu yýllar itibariyle aþaðýda gösterilmiþtir. 6

9 Nakit mevcutlarýmýz; aðýrlýklý olarak Vakfeden bankalarýmýzda mevduat, Hazine bonosu ve devlet tahvili olarak deðerlendirilmiþtir. Bu mevcutlarýmýz; %83,9 Vadeli mevduat, % 15,7s'i Hazine Bonosu-Devlet Tahvili, kalaný ise yatýrým fonu ve kiracýlardan alýnan döviz teminatlarýndan oluþmaktadýr. Nakit mevcudumuz; 2008 yýlýnda, 2007 yýlýna göre %10,8, oranýnda, artýþ göstermiþ iken, faizlerin çok düþmesi nedeniyle 2009 yýlýnda ise 2008 yýlýna göre ancak %7,4 oranýnda artmýþtýr. B ) GAYRÝMENKUL VARLIKLARI : Gayrimenkullerimizin tarihi itibariyle kayýtlý deðeri TL ve amortisman düþüldükten sonraki net deðeri 114,5 Milyon TL olup, rayiç deðerlerinin 150 Milyon TL olduðu tahmin edilmektedir. Vakfýmýz mülkiyetinde halen 336 baðýmsýz bölüm bulunmakta olup bu gayrimenkullerde 13'ü Vakfeden Bankalarýmýza ait olmak üzere 196 kiracýmýz mevcuttur. Gayrimenkullerimiz Ýle Ýlgili Yapýlan Çalýþmalar: 1 - DASK ve Ýþyeri Paket Sigortalarý yaptýrýlmýþ ve emlak vergileri ödenmiþtir. 2 - Kiraya verdiðimiz gayrimenkullerimiz için, tarihi itibariyle yaklaþýk 1,5 milyon TL. Nakit ve teminat mektubu cinsinden kira teminatý alýnmýþtýr. 3 - Boþ bulunan veya kira geliri düþük olan gayrimenkuller belirlenerek satýþ kararý alýnmýþ olup, Gaziantep'te 4, Antakya'da 7 ve Bursa Heykel'de 1 gayrimenkulümüz ihale yoluyla satýlmýþtýr. Kira gelirimiz aþaðýda gösterilmiþtir: Enflasyon oranlarýnýn düþük seyretmesi, kriz nedeniyle boþalan iþyerlerimiz ve yine kriz nedeniyle 2008 yýlýna ait kiralarýn bir bölümünün 2009 yýlý Ocak ayýnda tahsil edilmesi, bazý gayrimenkullerimizin satýlmýþ olmasýna raðmen, 2009 yýlýnda kira gelirlerinde %6,3 artýþ saðlanmýþtýr. 7

10 Vakfýmýza Ait Gayrimenkullerin Dökümü Aþaðýdadýr: 8

11 C ) Ýþtiraklerimiz Vakfýmýzýn; iþtirakleri aþaðýda gösterilmiþtir. 3- GÝDERLERÝMÝZ A ) EMEKLÝ MAAÞLARI Emekli aylýk ödemelerinde Vakýf Senedi hükümleri uygulanarak, ayrýca yýlda 4 maaþ ikramiye ödenmektedir yýlý Nisan Ayýndan itibaren emeklilerimizin maaþlara yapýlan zamlar, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenmekte olup, 2009 yýlýnýn ilk 6 aylýk dönemde %3,84, ikinci 6 aylýk dönemde % 1,83 oranýnda zam yapýlmýþtýr. 2007, 2008 ve 2009 yýllarýnda Vakfýmýzdan emekliye ayrýlan yararlanan sayýsý aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. Yýllar Ýtibariyle Ödenen Emekli Maaþý ve Ýkramiye Toplamý MÜÞTEREK EMEKLÝLÝK Müþterek Aylýk Payý Ödenen Kurumlar ve Müþterek Emeklilik Ýle Ýlgili Tahsil Edilen Tutarlar Vakfýmýzda üye iken ayrýlarak diðer bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olacaklarýnda, Vakfýmýzda geçen hizmetlerinin karþýlýk hissesi, ilgili sosyal güvenlik kurumlarýna ödenmektedir. Öte yandan diðer sosyal güvenlik kurumlarýna prim ödedikten sonra Bankalarýmýzda çalýþma hayatýna baþlayan üyelerimizden Vakfýmýzdan emekli olurken diðer sosyal güvenlik kurumlarýnýn hizmet sürelerine karþýlýk emekli maaþý hissesi ilgili sosyal güvenlik kurumlarýndan tahsil edilmektedir. 9

12 Vakfýmýzca diðer sosyal güvenlik kurumlarýna ödenen ve tahsil edilen iþtirak paylarý aþaðýdadýr Vakfýmýzdan, 2009 yýlýnda müþterek emeklilikle ilgili olarak diðer sosyal güvenlik kuruluþlarýna TL ödenmiþ ve TL tahsil etmiþtir. Emeklilik için kesilen primlerin (malullük, yaþlýlýk) emekli maaþlarýný karþýlama oraný aþaðýda gösterilmiþtir. B ) SAÐLIK GÝDERLERÝ: Vakfýmýz Senedinin 18. maddesi gereðince üyelerimize ve bakmakla yükümlü olduklarý yakýnlarýna saðlanan saðlýk yardýmlarý hizmet satýn almak þeklinde yerine getirilmektedir. Özel saðlýk kuruluþlarý, Devlet ve Üniversite Hastaneleri ile Türk Tabipler Birliðince belirlenen asgari ücret tarifesi ve Saðlýk Uygulama Talimatlarý (SUT) göz önüne alýnarak iskonto anlaþmalar yapýlmakta ve üyelerimize kaliteli saðlýk hizmeti verilmeye çalýþýlmaktadýr. Ayrýca; Vakfýn; Þirinevler, Ataþehir ve Kadýköy'de birer olmak üzere Ýstanbul'da 3, Ankara ve Ýzmir'de birer saðlýk ünitesi hizmet vermekte, açýlmýþ ve bu ünitelerimizde birer diþ hekimi ile birer aile hekimi uzmaný haksahiplerine hizmet vermektedir Saðlýktan Yararlanan Hak Sahipleri 10

13 2008 yýlýnda haksahibi baþýna TL olan saðlýk gideri, saðlýk enflasyonunun yüksek olmasý ve yararlananlarýn ertelediði saðlýk sorunlarýný, Vakfýn SGK'ya devredileceði endiþesiyle devirden önce gidermek istemeleri sebebiyle 2009 yýlýnda bu oran kiþi baþýna TL'ya yükselmiþtir. Anlaþmalý saðlýk kuruluþlarýnýn daðýlýmý aþaðýdadýr. Yýllar itibariyle saðlýk giderlerinin dökümü aþaðýda verilmiþtir. Saðlýk Giderleri Tablosu (TL) Saðlýk Primlerinin Saðlýk Giderlerini Karþýlama Oraný Aktif üyelerimizden yýllar itibariyle kesilen saðlýk primleri ve bu primlerin saðlýk giderlerini karþýlama oranlarý aþaðýda gösterilmiþtir. 11

14 C ) DÝÐER GÝDERLER : Vakfýmýzýn diðer giderlerini ise; personel maaþlarý, gayrimenkullerimizin bakým, onarým ve sigorta, büro giderleri, vergi ve harçlardan oluþmaktadýr. 4- GELÝRLERÝMÝZ * Prim Gelirleri * Faiz Gelirleri A - PRÝM GELÝRLERÝ Çalýþan üyelerimizin aylýk ücretlerinden, prime esas kazançlarý üzerinden kesilen %14 üye hissesi ile %19,5 oranýndaki iþveren payýnýn kesildiði primlerdir. Prim Gelirlerinin Yýllara Göre Daðýlýmý Prim matrahýnýn artmasý ve Ziraat Bankasýnda göreve baþlayan yeni üyelerden tahsil edilen primler, 2009 yýlýnda prim gelirlerinde 2008 yýlýna göre % 46,5 oranýnda artýþ saðlanmýþtýr. 12

15 B - FAÝZ GELÝRLERÝ Nakit varlýklarýmýz; mevduat, yatýrým fonu, hazine bonosu, tahvil ve döviz tevdiat olarak deðiþen piyasa koþullarý dikkate alýnarak deðerlendirilmiþtir. Ekonomik krizin olumsuz etkisiyle Merkez Bankasý tarafýndan faizler düþürülmüþ, bunun sonunda da faiz gelirlerinde %16'lýk azalýþ kaydedilmiþtir. Faiz Geliri Detay Tablosu Faizlerdeki düþüþ nedeniyle 2010 yýlýnda nakit mevcutlarýmýzdan ancak TL getiri beklenilmektedir. Yýllar itibariyle enflasyondan arýndýrýlmýþ reel getiri oranlarý aþaðýda gösterilmiþtir. Yýllar Ýtibari Ýle Fon Getiri Tablosu GELÝR / GÝDER KARÞILAÞTIRMASI 2009 yýlýnda T.C. Ziraat Bankasý'na yeni alýnan personelin primleri ile amaca yönelik gelir-gider karþýlama oranýnda olumlu geliþme saðlanmýþtýr. Yeni üye giriþlerinin prim artýþlarý ile denge saðlanabilecektir. AMACA YÖNELÝK GELÝRLERÝN GÝDERLERÝ KARÞILAMA TABLOSU 13

16 5- BÜTÇE 2008,2009 Bütçe hedefleri ve 2008, 2009 sonu itibariyle gerçekleþen sonuçlar aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. 6 - M A L Ý Y A P I M I Z Ö Z S E R M A Y E ( ) Özsermayemiz bir önceki yýla göre % 6,6 oranýnda artýþ göstermiþtir. Gayrimenkullerimizin net muhasebe deðeri ile piyasa deðeri arasýndaki TL'lýk farkla varlýklarýmýzýn toplamý TL'ya ulaþacaktýr. 14

17 15

18 16

19 7- HUKUKÝ KONULARIMIZ tarihinde Olaðan Genel Kurul yapýlmýþ, faaliyetlerimiz ibra edilmiþtir. Vakfýmýz yararlananlarýna ait saðlýk harcamalarý yýl sonlarýnda Vakfeden Bankaca Vakfýmýza ödenirken, 1999,2000 ve 2001 yýllarýna ait saðlýk giderleri ödenmemiþtir yýlýna ait TL saðlýk giderleri için dava açýlmýþ ve mahkemece reddedilmiþ ancak dava Yargýtay Genel Kurulunca lehimize bozulmuþ ve karar kesinleþtiðinden tekrar gider belgeleri üzerinden ve 2000 yýlýna ait TL ve 2001 yýlýna ait TL'lýk saðlýk giderleri alacaklarýmýz için davalar açýlmýþ ve bu davalar da yerel mahkemece lehimize sonuçlanmýþ, ancak karþý yan kararý temyiz etmiþtir. Bu üç dava ile ilgili sonuç beklenilmektedir. Sahibi bulunduðumuz iþyerleri ile ilgili olarak kirasýný geç ödemeyenlere açýlan az sayýda dava, Sosyal Güvenlik konularýnda bazý üyelerimizin bireysel konular için açmýþ olduklarý davalar bulunmaktadýr. 8. AKTÜERYAL RAPOR SONUÇ: T.C. Ziraat Bankasý ve T. Halk Bankasý A.Þ. Mensuplarý Emekli ve Yardým Sandýðý Vakfý'nýn tarihi itibariyle yapýlan aktüeryal deðerlendirmede aþaðýdaki sonuçlar elde edilmiþtir. Vakfýn son bir yýllýk döneminde yeni aktif üye giriþleri ile demografik yapýsýnda aktif üye sayýsýnda bir önceki yýla göre %34 lük bir artýþ olmuþtur. Aktif üye sayýsýndaki artýþla birlikte prim gelirlerinde bir önceki döneme göre %48 artýþ saðlanýrken emekli aylýklarýnda ise ortalamada enflasyona paralel bir artýþ yapýlmýþtýr. Prim gelirlerindeki artýþ sonucunda faaliyet giderlerinin prim gelirleri ile karþýlanma oraný bir önceki yýla göre %56 dan %67,3'e yükselmiþtir. Aktif üye sayýsýndaki artýþa paralel olarak artan saðlýk primlerinin saðlýk giderlerini karþýlama oraný bir önceki yýla göre %70'den %74'e yükselmiþtir fakat üye baþýna ortalama yýllýk saðlýk gideri enflasyonun üzerinde artmýþtýr. Ortalama yýllýk saðlýk giderindeki bu artýþýn en önemli nedeni, bir önceki yýlýn sonuna doðru sisteme giren aktif üyelerin ertelenen ve beklenen saðlýk harcamalarýný yapmasýdýr. Mevcut ekonomik geliþmeler sonucu elde edilen reel getiri oraný, 5754 Sayýlý Kanunla belirlenen reel faiz oraný %9.80'in zorunlu olarak altýnda kalmasýna raðmen benzer kurumlarýn ortalamasýnýn çok üzerinde baþarýlý bir fon yönetimi göstermiþtir Sayýlý Kanunla belirlenen reel faiz %9.80 oranýna göre yapýlan deðerlemede Vakfýn mali yapýsý yükümlülükleri karþýlayabilecek düzeyde olup, aktüeryal fazlalýðý vardýr ve mevcut üye ve mali yapýsý Vakfýn bugünden sonra da tüm üyelerine karþý yükümlülüklerini yerine getirebilecek güçtedir. Durumu bilgilerinize arz eder, Saygýlar sunarýz. Doç. Dr. Güçkan YAPAR Aktüer E. Burak UYGUN 17

20 9 - BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU SONUÇ Beyoðlu Vergi Dairesi'nin vergi no'lu mükellefi bulunan T.C. Ziraat Bankasý A.Þ. ve T. Halk Bankasý A.Þ. Mensuplarý Emekli ve Yardým Sandýðý Vakfý'nýn 2009 hesap dönemine ait hesap ve iþlemlerinin 3568 sayýlý Kanuna göre Yeminli Mali Müþavirliðimizce denetlenmesinde; 1- Vakfýn 2009 hesap dönemine ait bilanço kârýnýn ,71.-TL olduðu, 2- Vakfýn 2009 hesap dönemi sonunda ayýrmýþ olduðu ,01-TL deðer artýþ fonunun ve ,61.-TL amortisman giderinin yanlýþ hesaplandýðý, deðer artýþ fonunun hesaplanmamasý, amortisman giderinin ise ,62.- TL olmasý gerektiði, 3 - Vakfýn 2009 hesap dönemi sonunda fazla ayýrmýþ olduðu ,99.-TL amortisman gideri nedeniyle dönem bilanço karýnýn bu tutar kadar eksik oluþtuðu, 4 - Vakfýn 2009 hesap dönemine ait olmasý gereken ticari karýnýn ,70.- TL olmasý gerektiði, 5 - Usul yönünden Vakfýn kayýtlarýnýn Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliði'ne uygun olarak yapýlmasý gerektiði, Sonucuna varýlmýþtýr. DÝVAN BAÐIMSIZ DENETÝM VE YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK A.Þ. 18

21 10 - T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. VE T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ VE YARDIM SANDIÐI VAKFI DENETLEME KURULU RAPORU T.C.Ziraat Bankasý A.Þ. ve T.Halk Bankasý A.Þ. Mensuplarý Emekli ve Yardým Sandýðý Vakfý'nýn Genel Kurulu'na sunulmak üzere Vakýf senedinin 52. maddesi gereðince dönemi için düzenlenen denetleme raporu aþaðýda sunulmuþtur. I - Vakfýn , ve tarihleri itibariyle bilanço verileri özet olarak aþaðýda gösterilmiþtir. (000.-TL) 2009 yýlý sonunda dönen varlýklar bir önceki yýla göre %8,3 oranýnda büyüyerek Bin TL'na ulaþmýþtýr. Aktifteki bu büyüme aðýrlýklý olarak likit deðerlerdeki artýþtan kaynaklanmakta olup, 2009 yýlýnda faiz oranlarýndaki düþüþ dönen varlýklardaki artýþýn sýnýrlý bir seviyede gerçekleþmesine neden olmuþtur. Ayný dönemde duran varlýklar, gayrimenkul satýþý ile bir miktar gerilemiþtir. Her üç dönemde de pasif toplamý içinde aðýrlýklý pay (yaklaþýk %63) özsermaye kalemine ait olup; özsermayenin ortalama %53'ü geçmiþ yýl karlarýndan oluþmaktadýr. 19

22 II- Esas alýnan dönem sonlarý itibariyle vakfýn gelir-gider durumu ise aþaðýdaki gibi gerçekleþmiþtir (000.-TL) Yýllar itibariyle gelirlerin giderleri karþýlama oraný artýþ göstermekte iken 2009 yýlýnda faiz oranlarýnda düþüþ nedeniyle gelir gider karþýlama oraný bir miktar gerilemiþtir. Dönem karý 2008 yýl sonunda önceki yýla göre %42 oranýnda artarak Bin TL'na ulaþmýþtýr tarihinde ise bir önceki yýla göre dönem karý %21 oranýnda azalarak Bin TL'na gerilemiþtir. III Amaca yönelik gelir-gider karþýlaþtýrmalarý aþaðýdaki tabloda verilmiþtir. (000 TL) Tablodan da görüleceði üzere amaca yönelik gelirlerin amaca yönelik giderleri karþýlama oraný yýllar itibariyle kayda deðer artýþlar göstermektedir. 20

23 IV Vakfýn esas alýnan dönemler itibariyle üye geliþimi aþaðýdaki gibi gerçekleþmiþtir tarihleri arasýnda 2303 yeni üye giriþine karþýlýk ayný dönemde 130 kiþi emekli olmuþtur tarihi itibariyle 5754 sayýlý Kanunun geçici 20. maddesi esaslarýna göre yapýlan aktüerya deðerleme raporunda vakfýn mevcut üye ve mali yapýsýnýn devir yükümlülüklerini karþýlayabildiði belirtilmektedir. V yýlý ikinci dönemi için yapýlan deðerlendirmede vakfýn yönetim ve hesaplarýnýn vakýf senedi, yönetim kurulu kararlarý ile ilgili yasal mevzuata uygun olarak yürütüldüðü, bütçe hedeflerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürdüðü, mevcut varlýklarla kayýtlarýn mutabýk olduðu, kayýt ve belgelerin genel kabul görmüþ muhasebe kural ve yöntemlerine uygun olarak tutulduðu, mali ve ekonomik düzenlemeler çerçevesinde aktif pasif yönetiminde özenli hareket edildiði, gayrimenkullerin ve buna baðlý gelirlerin yakýndan takip edildiði, lehe ve aleyhe açýlan davalarýn yakýndan izlendiði, bunlar arsýnda Tasfiye Halinde T.Emlak Bankasý A.Þ.den olan saðlýk alacaklarýna iliþkin davalarýn lehimize olan yargý sürecinin sonuna yaklaþýldýðý, sosyal güvenlik harcamalarýnýn tüzük ve yasal mevzuat doðrultusunda kontrollü olarak yapýldýðý, sosyal güvenlik yasasý ile ilgili geliþmelerin yakýndan takip edildiði, tespitlerine varýlmýþtýr. Yönetim Kurulunun bilgi ve takdirlerine arz ederiz DENETÝM KURULU Nil DAVRAN Baþkan Coþkun KILIÇ Üye Nuri YILDIRIM Üye 21

24 ANKARA MERKEZ MÝTHATPAÞA CADDESÝ UÐUR APARTMANI NO:21 / 5 KAT:3 YENÝÞEHÝR / ANKARA Tel: Faks: ÝSTANBUL ATAÞEHÝR OFÝSÝ ATAÞEHÝR TURGUT ÖZAL BULVARI GARDENYA 1 PLAZA ÝÞ MERKEZÝ KAT: P.K KÜÇÜKBAKKALKÖY / ÝSTANBUL Tel: (PBX) Faks: Emeklilik / Saðlýk KADIKÖY SAÐLIK ODASI OSMANAÐA MAHALLESÝ SÖÐÜTLÜÇEÞME CADDESÝ NO:9 / 59 KÜÇÜKÇARÞI ÝÞ MERKEZÝ KAT: 5 KADIKÖY / ÝSTANBUL Tel: Faks: BAKIRKÖY SAÐLIK ODASI 14. AKÝF CADDESÝ 1. SOKAK NO: 23 HAYDAR AKIN ÝÞ MERKEZÝ - 2 KAT: 1 NO: 3 ÞÝRÝNEVLER / ÝSTANBUL Tel: Faks: ÝZMÝR OFÝSÝ CUMHURÝYET BULVARI NO: 34 KONAK ÝÞ MERKEZÝ KAT: 3 NO: 5 KONAK / ÝZMÝR Tel: Faks: tzhvakfi.org 22

25

26 tzhvakfi.org

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T. HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI. EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T. HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI. EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T. HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU 2011 SUNUŞ Saygıdeğer Arkadaşlar, Bir faaliyet dönemini daha hep birlikte başarı ile tamamladık.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI. EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI. EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 22 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU 2006 İÇİNDEKİLER 1- İdari Yapı A-Kuruluşumuz B-Vakfımızın Organları C-Vakfımızın Üye

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI Sayfa 1 / 20 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU 2005 1- İdari Yapı A-Kuruluşumuz B-Vakfımızın Organları C-Vakfımızın Üye Yapısı İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª.

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR (ÝNGÝLÝZCE ORÝJÝNALÝNDEN TERCÜME) BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. Yönetim Kurulu na 1. Kuveyt

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

KURULUÞ : 1973 SERMAYE : 100.000 TL. OTUZYEDÝNCÝ HESAP YILI 2010 FABRÝKA 66920 - Sarayköy / YOZGAT Tel : 0 (354) 557 21 50 (10 Hat) Fax : 0 (354) 557 21 61 ANKARA ÞUBESÝ Hasanoðlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU, B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU, B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU, ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kare Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº

Detaylı

38. yýl 27 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETLEME KURULU RAPORU Yönetim Kurulumuzun 15.2.28 tarih ve 28/7 sayýlý toplantýsýnda incelenerek kabul edilmiþ ve Genel Kurul

Detaylı

AK-TUR TURÝZM VE ENDÜSTRÝ A.Þ. YÖNETÝM KURULU MUÐLA

AK-TUR TURÝZM VE ENDÜSTRÝ A.Þ. YÖNETÝM KURULU MUÐLA AK-TUR TURÝZM VE ENDÜSTRÝ A.Þ. YÖNETÝM KURULU MUÐLA Sayý : YKB.128-2015/416 29/06/2015 Konu : Yönetim Kurulu 2014-2015 Özel Hesap Dönemi Çalýþma Raporu Sayýn Ortaðýmýz, YÖNETÝM KURULU ÇALIÞMA RAPORU Þirketimizin

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

FAALÝYET RAPORU 2009 23. Uluslararasý Tüketici Zirvesi Kalite Ödülleri nde Iþýk Sigorta, Türkiye genelinde yapýlan Markalarýn Tüketici Üzerindeki Etkileri konulu araþtýrma sonuçlarý ve 9 Eylül 2009 yýlýnda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. ve BAÐLI ORTAKLIÐI 31 ARALIK TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. Yönetim Kurulu na Ýstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMÝNE

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ TOBB ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR Ocak-Mart 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomik Araþtýrmalar ve Ýstatistik Müdürlüðü Sayfa düzeni ve baský Uzman Matbaacýlýk 0.312.

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2013 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 Ü Ç AY L I K E KO N O M Ý K R A P O R 2 0 0 8 1987 N Ý S A N - H A Z Ý R A N 2 0 0 8 1986 NÝSAN-HAZÝRAN

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1 - FONUN KURULUÞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanun la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER: 1. RAPOR ÖZETİ 3 2. HİZMET

Detaylı

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 37. yýl 2006 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETLEME KURULU RAPORU

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 37. yýl 2006 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETLEME KURULU RAPORU ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 37. yýl 26 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETLEME KURULU RAPORU Yönetim Kurulu muzun 19.2.27 tarih ve 5 sayýlý toplantýsýnda incelenerek

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Yönetim Kurulu muzun 13.02.2006 tarih ve 06 sayýlý toplantýsýnda incelenerek

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

35. YIL. 2004 Yýlý Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir - Gider Tablosu, Denetçi ve Baðýmsýz Denetleme Kurulu Raporu

35. YIL. 2004 Yýlý Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir - Gider Tablosu, Denetçi ve Baðýmsýz Denetleme Kurulu Raporu 35. YIL 2004 Yýlý Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir - Gider Tablosu, Denetçi ve Baðýmsýz Denetleme Kurulu Raporu Yönetim Kurulu muzun 24.02.2005 tarih ve 06 sayýlý toplantýsýnda incelenerek kabul edilmiþ

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı