ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ"

Transkript

1 İş ve Sosyal Güvenlik Bülteni Yıl 1, Sayı 5 ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ İstanbul Cad. No:102/2 Bakırköy İSTANBUL BaĢlarken Editörün Notu ÇalıĢma Rehberi olarak yayına baģladığımız 3. ayın sonunda sizlerden gelen yoğun desteğin vermiģ olduğu mutlulukla baģlamak istiyorum. Alanının en iyi ve alternatifsiz bir ĠĢ ve Sosyal Güvenlik portalı olma hedefiyle yola çıkan ÇalıĢma Rehberi ekibi, gerek web sitesi kalitesi, gerek özgün haberleri ve gerekse uzman kadrosunun bilgilendirici ve rehberlik edici yazılarıyla çok kısa sürede her alandan ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu katkı ve destek bizlere de güç ve cesaret aģılamakta ve her geçen gün sizlere daha iyi, daha faydalı haberler ve bilgiler verme heyecanını yaģamaktayız. Bu vesile ile destek, eleģtiri ve düģüncelerini bizimle paylaģan tüm ziyaretçilerimize teģekkürü borç biliriz. Bu sayımızda ĠĢ ve Sosyal Güvenlik alanında 2012 yılının Mayıs ayındaki haberleri, yargı kararlarını, mevzuat değiģikliklerini özetleyecek, konu ile ilgili alanında uzman yazarların makalelerine yer Bu Sayıda Başlarken 1 Haberler ve Makaleler 1-21 Mayıs Ayı Yargı Kararları Mayıs Ayı Mevzuat Değişiklikleri 29 İletişim 30 vereceğiz. Ayrıca ĠĢ ve sosyal güvenlikle Haziran ayının pratik bilgilerini sizlerle paylaģarak ay içinde yapmanız gereken yükümlülüklere yardımcı olmaya çalıģacağız. Her sayımızın bir öncekinden daha iyi ve benzerlerinden çok farklı olması amacıyla, gerek web sitemiz ve gerekse aylık bültenimizle ilgili isteklerinizi görüģ ve düģüncelerinizi bizlerle paylaģmanızı ümit ediyoruz MAYIS AYI Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HABERLERĠ MALĠYE DEN YENĠ TEDBĠRLER GELĠYOR Gelir paketinde içki ve sigara vergilerinin otomatiğe bağlanması, kira beyannamesinde üst gelir grubu için istisnanın kaldırılması gibi tedbirler alan Maliye, gider paketinde ise bazı kamu harcamalarında kesintileri gündeme getirecek. Ekonomi Muhabirleri Derneği nin Altın Kalem Ödül töreni ile 25. yıl kutlamalarına katılan Maliye Bakanı Mehmet ġimģek, gazetecilerle sohbet etti. Ġçerisinde radikal tedbirlerin yer aldığı yeni bir gider paketi hazırladıklarını açıklayan Bakan ġimģek, paketin haftaya yapılacak Bakanlar Kurulu'nda görüģüleceğini söyledi. Paketin içeriği hakkında bilgi vermeyen ġimģek, sadece Milli Emlak ile ilgili yeni bazı kararların alınacağını söylemekle yetindi.

2 Sayfa 2 SM, SMMM VE YMM'LERĠN ĠKĠNCĠ ĠġTE ÇALIġMALARI SM, SMMM VE YMM'LERĠN ĠKĠNCĠ ĠġTE ÇALIġMALARI I- GĠRĠġ 25 ġubat 2011 Tarih ve Sayılı Mükerrer Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 33. maddesinde Bağ-Kur kapsamında olan iģverenlerin, hizmet akdi ile bir baģka iģyerinde çalıģmaları durumunda isterlerse SSK ya tabi olabilecekleri düzenlenmiģtir. Ancak Yasa daki bu düzenlemeden sonra Eski adıyla Bağ-Kur kapsamında bulunan SMMM ve YMM lerin ikinci bir iģte hizmet akti ile SSK lı (4/a) olarak çalıģmaları konusunda çeliģkiler ortaya çıkmıģtır. Bu çeliģkilerin giderilmesi konusunda makalemizde Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavirlerin ikinci bir iģte hizmet akti ile çalıģmalarıyla ilgili hukuki boyutunun ne olması gerektiği konusunda açıklama getirmeye çalıģacağız. Mehmet CAN Sosyal Güvenlik Denetmeni II 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU NA GÖRE ĠKĠNCĠ BĠR ĠġTE HĠZMET AKTĠ ĠLE ÇALIġMA 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu nun Yasaklar baģlıklı 45.maddesinin 1. paragrafında Serbest Muhasebeci Malî MüĢavirler bu ünvanlarla, yeminli malî müģavirlerin ise bu ünvan ve tasdik yetkisiyle, 2 nci maddede yazılı iģlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kiģilere tâbi ve onların iģyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalıģamazlar, ticarî faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaģmayan iģlerle uğraģamazlar denilmiģtir. Ancak SMMM lerin ünvanlarını, YMM lerinde unvan ve tam tasdik yetkilerini kullanmadan hizmet akti ile bir baģka iģyerinde çalıģmalarının da mümkün olunmayacağı yönünde bir ifade kullanılmamıģtır. Yasada ifade bu kadar açık olmasına rağmen Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve Yeminli Mali MüĢavirlerin ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Hizmet Akdi ve ÇalıĢamama baģlıklı 44. maddesinde Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müģavirler ve yeminli mali müģavirler gerçek ve tüzel kiģilere tabi ve onların iģyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalıģamazlar denilmiģtir. Kanunda açıkça belirtilen ve Yönetmelikte bir baģka iģte hizmet akdi ile çalıģmayı unvan ya da tasdik yetkisi kullanma/kullanmama koģuluna bağlanmadığından SMMM ve YMM lerin ikinci bir iģte hizmet akti ile çalıģamayacağı anlamı çıkmaktadır.

3 Sayfa 3 SM, SMMM VE YMM'LERĠN ĠKĠNCĠ ĠġTE ÇALIġMALARI Yönetmelikte bir baģka iģte hizmet akdi ile çalıģmayı unvan ya da tasdik yetkisi kullanma/kullanmama koģuluna bağlanmadığından SMMM ve YMM lerin ikinci bir iģte hizmet akti ile çalıģamayacağı anlamı çıkmaktadır. Yönetmelikler kısaca kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak Ģartıyla çıkarılan hukuki metinlerdir. Yasa ve Tüzüklere aykırı olarak çıkarılamazlar. Buradan yola çıkarak Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve Yeminli Mali MüĢavirlerin ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin hiçbir maddesi, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanununda ifade edilen hiçbir maddenin aksine düzenleme içeremez. III 6111 SAYILI TORBA KANUNUN 33.MADDESĠNDEKĠ YASAL DÜZENLEME 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Sigortalılık Hallerinin BirleĢmesi baģlıklı 53.maddesinde; Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak Ģekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak Ģekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, sigortalılık hallerinin çakıģması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına iliģkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu Ģekilde ödenen primler; iģ kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Bu fıkra hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düģer. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak Ģekilde çalıģılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dıģındaki diğer sigortalılık durumu dikkate alınır. hükmü yer almaktadır. Ancak 6111 sayılı Torba Kanun ile getirilen bu düzenlemede, birden fazla sigortalılığın aynı anda ortaya çıkması durumunda Emekli Sandığına tabi olarak çalıģma önceliği korunurken, aynı anda SSK ve Bağ- Kur sigortalılığının çakıģması durumunda, yazılı talepte bulunma koģulu ile SSK sigortalılığı statüsü kapsamına geçme fırsatı getirilmiģtir sayılı Torba Kanun, birden fazla hizmetin çakıģması durumunda, hangi sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalıģılması gerektiği ile ilgili kiģiye tercih yapma hakkı veren bir düzenlemedir. Burada bir sosyal güvenlik kapsamına tabi olarak çalıģan kiģiye, bir baģka sosyal güvenlik kapsamında da aynı anda çalıģabilme hakkını veren bir düzenleme değildir, o hak daha önceden zaten vardı. ġöyle ki; 6111 sayılı Torba Kanun çıkmadan önce de kiģiler bir sosyal güvenlik kapsamında (4/a-4/b-4/c) bağlı çalıģırken, bir baģka sosyal güvenlik kurumuna tabi bir iģte çalıģabilmesi mümkündü fakat hangi kapsamda değerlendirileceğine yönelik tercih etme hakları yoktu. Bu düzenleme ile birden fazla sosyal güvenlik kurumuna tabi çalıģılması durumunda, emekli sandığına tabi çalıģanların dıģındakilere sosyal güvenlik kurumlarını tercih etme hakkı getirilmiģtir.

4 Sayfa 4 SM, SMMM VE YMM'LERĠN ĠKĠNCĠ ĠġTE ÇALIġMALARI Genelgede, 3568 sayılı Yasa nın 45. maddesindeki hükmü amirdir Ģeklinde ifade edilmesine rağmen, amir olması gereken Kanun hükmünün aksine SMMM ve YMM lerin mesleklerinin konusuna girsin ya da girmesin ikinci bir iģte çalıģmasının mümkün olmadığı ifade edilmiģtir. V SONUÇ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu nun 45. maddesine göre; SMMM lerin unvanlarını, YMM lerin unvan ve tasdik yetkilerini kullanmadıkları ikinci bir iģte hizmet akdi ile çalıģmaları mümkündür (SMMM nin ikinci bir iģte tercümanlık yapması gibi). Bu durumda 6111 sayılı Torba Kanunun 33.maddesine göre de hangi sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalıģmaları gerektiği konusunda tercihlerini de kullanabileceklerdir. Durum böyle iken, Türmob un 2011/1 sayılı Genelgesinde 3568 sayılı Yasa nın 45. maddesindeki hükmü amir olduğu ifade edilmesine rağmen, amir hükmün aksine görüģ bildirmesi ise Kanunu yorumlamada çeliģkiler ortaya çıkarmaktadır. Yönetmelik; iģlemlerin nasıl yürütüleceğini belirlemek amacıyla ilgili bakanlıkça çıkartılan düzenleme iken, Genelgeler ise, Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek amacıyla hazırlanırlar. Yönetmeliğin de, Türmob un 2011/1 sayılı Genelgesinin de 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu nun uygulama anlamını daraltmak amacında olamayacağı gibi böyle bir durum hukuken de mümkün değildir. Yargıtay ın yerleģik içtihatlarına göre de SMMM lerin ünvanlarını, YMM lerin unvan ve tasdik yetkilerini kullanarak mükelleflerine ait bir iģyerinde 4/a (Eski adıyla Ssk lı olarak) gösterilmeleri de mümkün bulunmamaktadır. Zorunlu sağlık sigortası kapsamına giren kiģilerin primlerini zamanında ödemezse faizini ödemek zorunda kalacak..her ay için tahakkuk ettirilen primlerin, prim ödeme yükümlüleri tarafından ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi ve ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde prim tutarlarının, en geç son günü izleyen ilk iģ günü içerisinde ödenmesi gerekiyor.

5 Sayfa 5 Haberler ĠġKUR OTOBÜSÜ YOLA ÇIKTI ĠġKUR otobüsü, yola çıktı. Mayıs ve Haziran ayları içinde, Doğu Karadeniz ve Ġç Anadolu Bölgelerindeki 21 ile gidecek otobüsteki iģ ve meslek danıģmanları, ĠġKUR'un hizmetlerinin tanıtılacak, kayıt altına alacağı iģsizlerin iģe yerleģtirilmesi için çalıģmalar yürütecek. ''Kamu Ġstihdam Hizmetlerinin GeliĢtirilmesi Operasyonu'' projesinin tanıtım toplantısında konuģan ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, iģsizliğin Türkiye'nin önemli problemlerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyanın sayılı ekonomileri arasında yer almasını hedefleyen Hükümet'in de bu sorunun farkında olduğuna iģaret eden Etyemez, iģsizliğe karģı mücadelede kısa vadeli politikalar uygulandığını, teģvik ve tedbirlerin alındığını anlattı. ġġpġak MEMUR!!! Milyonlarca memur ve memur emeklisine iyi haber... ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2.5 milyon memur ve 1.8 milyon memur emeklisini on-line sisteme bağlıyor. Tüm bilgileri elektronik ortama taģınan, öğretmen ve polisin de aralarında yer aldığı bütün memurlar en geç 1 saat içinde, özlük, intibak, askerlik, sigortalılık statüleri, ek gösterge konusunda merak ettiği tüm verilere anında ulaģabilecek. ĠĢverenler 4/a kapsamında sigortalı sayılan kiģileri sigortalılık baģlangıç tarihinden önce, sigortalı iģe giriģ bildirgesi ile SGK bildirmekle yükümlüdür. ASGARĠ ÜCRETLĠ VERGĠDE EN ZENGĠNĠ ÜÇE KATLADI ''En Zengin 100 Türk''ün serveti ile ''Vergi Rekortmeni 100 Türk''ün ödediği yıllık gelir vergisi rakamları kıyaslandığında ''asgari ücretli''nin ödediği vergiyle zenginlere fark attığı belirtildi. Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası'nın (ĠSMMMO)açıklanan gelir vergisi rekortmenleri istatistikleri üzerinden yaptığı tespitlere göre, geçen yıl ''En Zengin 100 Türk''ün toplam serveti 92 milyar 351 milyon lirayı bulurken, ''Vergi Rekortmeni 100 Türk''ün ödediği yıllık vergi milyon lira olarak gerçekleģti. En zengin 100 Türk'ün ödediği gelir vergisinin oranı servetleriyle karģılaģtırıldığında yüzde 5.7'lik bir oran ortaya çıkarırken, asgari ücretten alınan gelir vergisi oranı yüzde 15 ile bu oranın yaklaģık üç kat üzerinde gerçekleģti. ĠSMMMO'nun analizinde; Maliye'nin açıkladığı Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan 100 mükellef listesinin kendi içindeki analitiğine göre ''elde edilen kazançları'', asgari ücretlilerin kazancıyla karģılaģtırıldı yılı vergilendirme dönemi içinde Maliye'nin bütün mükellefler ortalama tahakkuk verilerine göre, ''100 Vergi Rekortmeni'' yıllık 2 milyar 40 milyon lira kazanç elde ederken, aynı kazancı yaklaģık 3 milyon 215 bin asgari ücretli ancak elde edebiliyor. Diğer bir ifadeyle 32 bin 150 asgari ücretlinin yılda kazandığı geliri bir zengin tek baģına elde edebiliyor.

6 Sayfa 6 Haberler FAZLA FARK ÖDEYEN HASTA PARASINI GERĠ ALAMIYOR Özel hastanelere ödediği fazla fark ücretini geri almak için Ģikâyette bulunan hastalar 'sözleģme' mağduru oluyor. Kendisinden fazla fark ücreti alan hastaneleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Ģikâyet eden hastalar, buna rağmen parasını geri alamıyor. Özel hastaneler ile SGK arasında yapılan sözleģmede kesilecek cezalar dahil her konu belirlenirken, Ģikâyet eden vatandaģın parasının ödenmesi noktasında kesin bir hüküm yer almıyor. SözleĢmede sadece 'hastane tarafından suç kabul edilirse ve para vatandaģa iade edilirse cezanın yarı fiyatına düģürüleceği' ifadesi bulunuyor. Fakat birçok özel hastane bunun, suçun kabulü anlamı taģıdığı ve Ģikâyetleri daha da artıracağı gerekçesiyle sözleģme maddesini uygulamıyor. Hasta Hakları Aktivistleri Derneği BaĢkanı Orhan Demir, çözüm için SGK ve özeller arasındaki sözleģmeye ek bir madde konulmasını öneriyor. Demir, "Böylece vatandaģtan alınan fazla ücret, SGK ya da ilgili sağlık kuruluģu tarafından hemen ödenir." diyor. Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı Fatih Acar, vatandaģın, SGK nın internet sitesine girerek özel hastaneye ne kadar ücret ödeyeceğini görebileceğini söyledi. SGK BaĢkanı Fatih Acar, VatandaĢ, SGK nın internet sitesine girerek özel hastaneye ne kadar ücret ödeyeceğini görebilecek. Hastane eğer farklı bir iģlem yapar ve hastadan fazla ücret alırsa bunu belgeleyecek ve belgeyi hastaya verecek. Farklı bir iģlem uygulanmıyorsa SGK nın belirlediği fiyatın dıģına çıkılamayacak dedi. HASTAYI AVUCUNDAN TANIYAN SĠSTEM 1 TEMMUZ'DA Hastanelerde baģkasının yerine muayene olma devri bitiyor. Avuç içi damar tanıma sistemi geliyor. AÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Atilla Aral, "Sağlık sektöründeki usulsüzlüklerin önüne geçebilmek için kurulmuģ bir sistem" dedi. Hasta önce kimlik numarasıyla hastaneye giriģ yapacak. Ardından da kimlik bilgilerini doğrulatmak için 3 defa sağ el 3 defa sol elini cihazda okutacak. Avuç içi damar haritasıyla kimlik bilgileri eģlemez ise hasta hastanede hiçbir iģlem yaptıramayacak. ġimdiye kadar 2700 hastanın avuçiçi damar haritası sisteme alındı. ĠĢte bu amaçla biyometrik kimlik doğrulama sistemi yani avuç içi damar haritası sistemi hastanelerde uygulanmaya baģlanacak. Sistemle, hastanın kimlik bilgilerinin doğru olup olmadığı belirlenecek. Sistem Ģimdilik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'nde pilot olarak uygulanıyor. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren önce özel hastanelerde sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastanelerde devreye sokulacak.

7 Sayfa 7 FĠĠLĠ HĠZMET SÜRESĠ ZAMMI VE UYGULAMALARI FĠĠLĠ HĠZMET SÜRESĠ ZAMMI VE UYGULAMALARI GĠRĠġ Son günlerde sağlık çalıģanlarına karģı özellikle hasta ve yakınları tarafından uygulanan Ģiddet ve bu çalıģanların maruz kaldığı saldırılar nedeniyle ön plana çıkan konulardan biri fiili hizmet süresi zammıdır sayılı Kanun un 40. Maddesinde fiili hizmet süresi zammının tanımı yapılmıģ, yararlanma Ģartları ile hangi meslek gruplarının, hangi iģlerde ve iģyerlerinde çalıģanların bu kapsama alındığı tahdidi olarak sayılmıģtır. Kısaca yıpranma payı olarak adlandırabileceğimiz fiili hizmet süresi zammı, bazı ağır ve yıpratıcı iģlerde çalıģan sigortalılara, bu çalıģmaları sırasında maruz kaldıkları risk ve tehlikeler nedeniyle erken emeklilik imkanı sağlanmasıdır. Peki bu iģlerin belirlenmesinde hangi kriterler göz önüne alınacaktır? Pek tabidir ki, risk ve tehlike içeren tüm iģlerin bu kapsama alınması söz konusu olamaz. Ölçütler belirlenirken içinde bulunulan teknolojik koģullar, iģ güvenliği, AB mevzuatı gibi farklı etkenler göz önüne alınmaktadır. Zamanla bazı iģler, değiģen koģullar nedeniyle tehlikeli ve riskli olmaktan çıkabileceği gibi bazı meslekler de tehlike sınıfına dahil edilmektedir. Biz konuyu Ekim 2008 de sosyal güvenlik mevzuatında yapılan son değiģiklik çerçevesinde ele alacağız. Buna göre: - Öncelikle anılan maddede belirtilen iģlerde çalıģanların 4/a veya 4/c kapsamında sigortalı sayılmaları - Uzun vadeli sigortalı kollarına tabi olarak çalıģmaları - ÇalıĢmaları sırasında iģ ile ilgili tehlikelere maruz kalmaları - Kanunda belirtilen iģyerlerinde ve iģlerde fiilen çalıģmaları gerekmektedir. Mustafa Hüseyin CAN Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd. Mevcut yasal düzenlemelerin fiili hizmet süresi zammına iliģkin en fazla hak ve avantaj sağladığı çalıģanların baģında TSK, MĠT, emniyet çalıģanları ile polisler ve yeraltı iģlerinde çalıģanlar (maden ocağı, kanalizasyon, tünel vb. ) gelmektedir. Sağlık çalıģanlarının da uzun çalıģma saatleri, nöbetler, hastalık kapma riski gibi gerekçeleri öne sürerek fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmak istemeleri manidardır. Özellikle son 10 yıl içinde bu konuda çeģitli düzenlemeler yapılmıģtır. Daha evvel diğer kanunlarda fiili hizmet müddeti zammı, itibari hizmet süresi gibi çeģitli adlarla anılan fiili hizmet süresi zammı, 2008 değiģikliğiyle son Ģeklini almıģtır.

8 Sayfa 8 FĠĠLĠ HĠZMET SÜRESĠ ZAMMI VE UYGULAMALARI 2010 yılında emniyet çalıģanlarına polis memuru, baģpolis memuru, kıdemli baģpolis memuru; 2011 yılında ise TSK mensuplarına sözleģmeli erbaģ ve erler eklenmiģtir. Bu listede yer alan iģler teknolojik geliģmeler, iģin zorluğu, tehlike sınıfı gibi faktörler göz önüne alınarak güncellenmektedir. Sözgelimi daha önce fiili hizmet süresi zammına tabi olan infaz koruma memurları, PTT dağıtıcıları, havayolları uçucu personeli vb. meslekler bu kapsamdan çıkarılmıģ, bazı mesleklerde ise fiili çalıģma sürelerine eklenecek olan prim ödeme gün sayılarında azaltmaya gidilmiģtir. Sigortalılar, 40. Madde kapsamındaki iģlerde çalıģtıkları her 360 gün için, iģin niteliğine göre fazladan prim ödeme gün sayısı kazanmaktadır. ĠĢin niteliğine bağlı olarak verilecek hizmet zammı değiģiklik göstermektedir. Mesela, maden ocakları, kanalizasyon gibi yeraltı iģlerinde çalıģanlar, fiilen çalıģtıkları her 360 gün için 180 gün ekstra prim ödeme gün sayısı kazanırken; alüminyum fabrikalarına bu süre 60 gündür. Örnek: Maden Ocağında 1500 gün fiilen çalıģmıģ bulunan sigortalı A; 1500*180/360 = 750 gün fiili hizmet zammı süresi kazanır. Ayrıca, yukarıda belirtilen fiilen çalıģmıģ bulunma koģulu, TSK, MĠT, emniyet çalıģanları ve polisler için aranmaz. Bu mesleklerde çalıģanlar yıllık izin, resmi tatil, hafta sonu tatili, eğitim veya kurs gibi fiilen çalıģmadıkları dönemlerde bile fiili hizmet süresi zammına hak kazanmaktadır. TSK, MĠT, emniyet çalıģanları ve polisler açısından önemli bir baģka husus ise bunların hak kazanacağı fiili hizmet zammı süresi 8 yılı geçmeyecek Ģekilde prim ödeme gün sayılarına eklenir. Oysa diğer çalıģanların hak kazanabilecekleri ek prim ödeme gün sayıları 5 yılı geçemez. Bu sürelerin, 3 yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaģ hadlerinden indirilir. Yeraltı iģlerinde çalıģanlar için bu süre sınırı aranmaz. Diğer yandan, bu yaģ haddi indiriminden yararlanabilmek için, ölüm ve maluliyet hariç, yeraltı iģlerinde çalıģan sigortalıların en az 1800 gün, diğer sigortalıların ise en az 3600 gün fiili hizmet zammı kapsamındaki iģlerde ve iģyerlerinde çalıģmıģ olmaları gerekmektedir. Hizmet süresi zammı hangi prim oranları üzerinden tahakkuk eder? Unutmamak gerekir ki kısa vadeli sigorta kollarına tabii çalıģanlar ile sosyal güvenlik destek primine tabii çalıģanlar fiili hizmet zammı uygulamasından yararlanamazlar. Uzun vadeli sigorta kollarına tabii çalıģan sigortalılardan tahsil edilecek olan prim oranları (malullük, yaģlılık ve ölüm sigortası) ise Ģöyledir: ĠĢçilerden; - 60 gün eklenecekler için %9 sigortalı + %12 iģveren olmak üzere %21, - 90 gün eklenecekler için %9 sigortalı + %12,5 iģveren olmak üzere %21,5-180 gün eklenecekler için %9 sigortalı + %14 iģveren olmak üzere %23

9 Sayfa 9 FĠĠLĠ HĠZMET SÜRESĠ ZAMMI VE UYGULAMALARI Kamu çalıģanlarından ise; - 60 gün eklenecekler için %9 sigortalı + %14,33 iģveren olmak üzere %23,33, - 90 gün eklenecekler için %9 sigortalı + %16 iģveren olmak üzere % gün eklenecekler için %9 sigortalı + %21 iģveren olmak üzere %30 Görüldüğü gibi ister iģçi olsun ister kamu görevlisi, sigortalının yatıracağı prim oranı daima %9 dur. ĠĢverene düģen pay ise, fiili hizmet süresi zammı olarak ödenecek prim ödeme gün sayısı arttıkça kademeli olarak artmaktadır. Prim belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu na yollama süreleri Prim oranları tahakkuk ettirildikten ve gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra, prim belgeleri süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu na yollanmalıdır. Özellikle 4/c li çalıģtıran kamu idarelerinin aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgelerini elektronik ortamda Kurum a yollamaları zorunlu olup, bu belgeyi kağıt formatında sunmaları halinde yasal süresi içinde verip vermediklerine bakılmaksızın idari para cezası uygulanır. Ancak, gerekli elektronik altyapı oluģturuluncaya kadar yasal süresi içinde ve kağıt Ģeklinde verilen söz konusu belgeler için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaz. ĠĢverenler, ilk defa 4/c li olan ve 40. Maddede belirtilen iģlerde çalıģan sigortalılara ait aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesini: - Ayın 15 i ile gelecek ayın 14 ü arasındaki maaģını ayın 15 inde peģin alanlar için, gelecek ayın 14 ünden son gününe kadar, - Ayın 15 i ile gelecek ayın 14 ü arasındaki maaģını gelecek ayın 15 inde ( çalıģtıktan sonra ) alanlar için, gelecek ayın son gününe kadar, - Ayın 1 i ile 30 u arasındaki maaģını ayın 1 inde peģin alanlar için, içinde bulunulan ayın son gününden gelecek ayın 15 inci günü sonuna kadar, - Ayın 1 i ile 30 u arasındaki maaģını gelecek ayın 1 inde ( çalıģtıktan sonra ) alanlar için, gelecek ayın 15. Günü sonuna kadar Kurum a vermekle mükelleftir. Örneğin, ile arasındaki maaģını, yani Mayıs ayı maaģını de peģin alan sigortalının aylık prim belgesi 15 Haziran a kadar ki bu gün de dahildir- Kurum a göndermelidir. Bazı durumlarda yasal süresi içinde gönderilemeyen prim belgeleri için ek süre tanınır. Afet durumlarında belge verme süresi 3 aya kadar uzatılabilir. Diğer bir durum, prim belgelerini elektronik ortamda vermesi zorunlu tutulanlar açısından mücbir sebeplerin doğmasıdır. Elektrik, iletiģim, donanım vb. altyapılarda oluģan arızalar mücbir sebep olarak kabul edilir.

10 Sayfa 10 FĠĠLĠ HĠZMET SÜRESĠ ZAMMI VE UYGULAMALARI Bu durumların ortadan kalkmasını müteakip 5. ĠĢgünü sonuna kadar verilen prim belgeleri, yasal süresi içinde verilmiģ kabul edilir. Son olarak, askeri birliklerin görevleri nedeniyle yer değiģtirmeleri ve bu durumu kanıtlamaları halinde, söz konusu birlikler de yasal süreyi aģabilir. Son günün resmi tatile rastlaması durumunda ise bir hukuki teamül olarak tatilden sonraki ilk iģgünü bitimine kadar süre uzatılır. Prim oranları ve primlerin ödenmesi Sigortalının prime esas kazancına; 60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek iģlerde %3,33, 90 fiili hizmet süresi eklenecek iģlerde %5, 180 fiili hizmet süresi eklenecek iģlerde %10 prim oranı uygulanır ve tutar belirlenir. Örnek : Maden ocağında çalıģan sigortalı A nın prime esas kazanç tutarı TL, fiili hizmet süresi zammı 4,5 gün ise prim tutarı hesaplanırken prime esas kazanç tutarı ile prim oranı çarpılır. Diğer yandan madencilikte prime esas kazanca 180 gün eklendiği için, %10 prim oranı uygulanacaktır. Fiili hizmet zammı prim tutarı : (2.000 * %10 ) * 4,5 / 7,5 = 120 TL Sonuç Mevcut yasal düzenlemelerin fiili hizmet süresi zammına iliģkin en fazla hak ve avantaj sağladığı çalıģanların baģında TSK, MĠT, emniyet çalıģanları ile polisler ve yeraltı iģlerinde çalıģanlar (maden ocağı, kanalizasyon, tünel vb. ) gelmektedir. Sağlık çalıģanlarının da uzun çalıģma saatleri, nöbetler, hastalık kapma riski gibi gerekçeleri öne sürerek fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmak istemeleri manidardır. Zira Ġdari Yargılama Usul Kanunu nda idarenin kusursuz sorumluluğunun bulunduğu durumlar sayılırken mesleki riske de yer verilmiģtir. Sözgelimi bir polisin çatıģma sırasında yaralanması veya bir doktorun ameliyat sırasında hastalık kapması birer mesleki risktir. Ġdare, böyle haller vukuu bulduğunda, kusuru olmasa bile sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Fakat hizmet zammı bakımından tıbbi meslekleri konuya dahil etmeyerek herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Ülkemizde hakim baģına düģen dosya sayısının ve iģ yükünün artması, karģılaģtıkları riskler, adalet hizmetleriyle ilgili iģlerde çalıģanları da tehlike altına sokmaktadır. Turizm sektöründe çalıģan sigortalıların iģ yoğunluğu, gıda sektöründe çalıģanların, restaurant iģletenlerin her an için hayati bir tehlikeye maruz kalma olasılığının bulunması ve yoğun çalıģmaları gibi pek çok farklı meslek sayabiliriz. ġayet her mesleğin bir zorluğu bulunmaktadır ama çağdaģ bir devlet olarak dikkate alacağımız unsur geliģmiģ ülkelerin uygulamaları olmalıdır. Bu yüzden de fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki mesleklerin çoğaltılması değil, en riskli veya yıpratıcı olanların belirli bir kotaya sokulmasıdır. Aksi takdirde farklı meslek kollarından gelen talepler sona ermeyecektir. 4/a,4/b kapsamındaki sigortalının, iģ kazası ve meslek hastalığı dıģında kalan ve iģ göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.

11 Sayfa 11 Haberler HÜKÜMETTEN TAġERON ĠġÇĠLERE MÜJDE Tıpkı memurlar gibi iģçiler için de bir sendika yasasının hazırlanacağını müjdeleyen Bakan Çelik, yasanın haziran içinde çıkacağını söyledi. BaĢbakanın taģeron iģçilerle ilgili sorunların üzerinde hassasiyetle durduğuna söyleyen Çelik, 1 milyon taģeron iģçisine kıdem tazminatı müjdesi verdi. Kıdem tazminatı fona dönüģtürmek hükümetin programında olduğunu söyleyen Çelik, iģçiler için hazırlanan taslağı anlattı. Çelik, BaĢbakan bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Bizde taģeron dernekleri ile oturduk, soruların konuģtuk. Taslağa çevirdik. Bir yıl çalıģıp kıdem tazminatı hak eden iģçilerin sayısı sadece yüzde 10! Kıdem tazminatı fona dönüģtürmek hükümetin programında var. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "Türkiye'de iģsizlik yüzde 9.8, 2011 yılı sonu itibariyle. ĠnĢallah 9.8'den bu yıl sonu ile daha aģağılarda bir rakam bekliyoruz" dedi. Ġstanbul un istihdamdaki gücü artıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 18 i Ġstanbul da yaģamasına karģılık aktif sigortalı sayısındaki payı yüzde 24 lere ulaģtı. IMF Türkiye Daimi Temsilcisi Mark Lewis, Türkiye'nin orta vadeli görünümünün son derece iyi olduğunu belirterek Türkiye'ye kadınların iģgücüne katılmasının teģvik edilmesini istedi. KayıtdıĢı istihdam oranının yüzde 37.5 düzeyinde gerçekleģtiği ġubat 2012'de, istihdam edilen 23 milyon 338 bin kiģiden 8 milyon 741 bin kiģisinin kayıtdıģı olduğu, çalıģan her iki kadından birinin de sosyal güvencesi olmadan istihdam edildiği belirlendi. OECD ülkelerinde 2010 sonu itibariyle kadınların yüzde 26,3'ü, erkeklerin ise yüzde 8,9'u part time istihdam ediliyor. Türkiye, kadın yönetici sayısında yüzde 31 oranıyla yüzde 26 ile Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC), yüzde 24 ile Avrupa Birliği, yüzde 22 ile Latin Amerika ve yüzde 18 ile G7, yüzde 18 ile Kuzey Amerika ve yüzde 21 ile dünya ortalamalarını geride bıraktı.

12 Sayfa 12 Haberler KAÇ KADINININ MAAġ TALEBĠ REDDEDĠLDĠ? Hükümetin, eģi vefat etmiģ ihtiyaç sahibi kadınlar için baģlattığı, 'iki ayda bir 500 lira maaģ' uygulamasına rekor baģvuru geldi. 150 bin kiģi için kaynak ayrılırken, talepte bulunan kadın sayısı 242 bin oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, mart ayı baģından itibaren aldığı baģvuruları incelemeyi sürdürüyor. Türkiye'nin 81 ilinden gelen müracaatlar içinde baģı Ġstanbul, Ankara gibi Ģehirlerin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu'daki iller çekiyor. ġu ana kadar 125 bin kiģinin hesabına paralar aktarıldı. 70 bin müracaat dosyası ise sosyal yardımlaģma ve dayanıģma mütevelli heyetleri tarafından inceleniyor. EMEKLI AYLIĞI 2 GÜNDE BAĞLANACAK Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) BaĢkanı Fatih Acar, emeklilik iģlemlerinin giderek hızlandığını, bağlama sürelerinin kısaldığını belirterek, Bugün geldiğimiz noktada 2012 yılı içinde bunu 20 günün altına indireceğiz ve 2014 lerde hedefimiz; vatandaģımız emeklilik dilekçesini verdiği zaman 1-2 gün içerisinde, Emekli oldunuz hayırlı olsun, güle güle emekli maaģınızı alın diyebileceğimiz bir yapıya kavuģmak dedi. SGK BAġKANI: NE KADAR PRĠM ÖDENIYORSA O KADAR AYLIK ALINACAK Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) BaĢkanı Fatih Acar, sosyal güvenlik alanında hak ve hukuka uygun bir reform hayata geçirildiğini söyledi. Acar, "Reformla artık ne kadar sigorta primi ödeniyorsa o kadar aylık alınacak." dedi sayılı Kanununda öngörülen iģyeri bildirgesinin verilmemesi yada e-sigorta üzerinden göndermekle yükümlü oldukları halde gönderilmemesi Kamu idareleri ile Bilanço esasına göre defter tutan iģyerleri A.Üx3 ĠPC uygulanır.

13 Sayfa 13 DENEME SÜRESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLĠNMEYENLER DENEME SÜRESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLĠNMEYENLER 4857 sayılı ĠĢ Kanunun 15. maddesinde öngörülen ve çalıģma hayatının temel kavramlarından birisi olan ancak iģçiler ve iģverenler tarafından yanlıģ bilinen konuların baģında deneme süresi ve deneme süresinde çalıģanların sigortalarının yapılıp yapılmayacağı hususu yer almaktadır. Öncelikle deneme süresinin mevzuatımız açısından ne anlama geldiğini ve hukuki sonuçlarının neler olduğunu daha sonra da 5510 sayılı Kanun yönünden deneme süresinin hukuki sonuçlarını değerlendireceğiz. 1. Deneme Süresi Nedir? Deneme süresi; 4857 sayılı ĠĢ Kanunun 15. maddesinde öngörülen, iģçi ve iģveren arasında yahut iģçiler ve iģveren arasında yapılan bireysel ya da toplu iģ sözleģmesinde öngörülen, sözleģmenin her iki tarafına da bildirim süresine uymadan ve tazminatsız olarak iģ akdini fesih hakkı tanıyan düzenlemedir. Pratikte deneme süresi; iģçinin iģyerine ve iģe uyumunun test edilip gözlemlendiği süredir. Yargıtay 9. Hukuk nde bir kararında deneme süresini; Deneme süresi, hizmet sözleģmesine konulacak bir hükümle; iģçinin çalıģma Ģartlarını görmesi, sözleģme ile üstlenilen iģin somut duruma uygunluğu ve iģi yapabilme becerisini anlaması, iģverenin ise iģçinin sözleģme ile üstlendiği iģi yapabilme yeteneğini verimini, ölçen bir süredir. Yine bu tanımda yer almayan bir çok faktör; örneğin iģçinin ve iģverenin Ģahsına bağlı özellikler bu süre içinde test edilir. ĠĢ sözleģmelerinin taraflar arasında kiģisel ve sürekli iliģkiler kuran özelliği, tarafların bu yönde bir ihtiyaç duymalarının haklı gerekçesini oluģturur. ĠĢ sözleģmesi taraflar arasında karģılıklı güvene dayalı sürekli borç iliģkisi kurduğu için, iģçinin mesleki bilgi ve becerisini, çalıģma Ģekli ile iģyerine uygun ve davranıģlarını öğrenme bakımından belli bir süre denenmesinde iģverenin korunmaya değer bir menfaati bulunmaktadır. Bu süre içinde beklentilere ulaģılamaması halinde iģveren bildirim süresi tanıma ve tazminat ödeme yükümü olmaksızın iģ sözleģmesinden kurtulabilecektir Ģeklinde etraflıca tanımlamıģtır. (Yargıtay 9. Hukuk, tarih ve 2008/6168 esas numaralı karar) Murat YETĠK Sosyal Güvenlik Denetmeni Deneme süresi 4857 sayılı Kanununda öngörülmüģ olsa da sigortalılık hakkının doğması hususunda 5510 sayılı Kanunda bunun karģılığı yoktur. Yani iģçi deneme süresinde de olsa kiģinin sigortalılığı çalıģmaya baģladığı an doğar ve kural olarak bu kiģi için en geç iģe baģlamadan bir gün öncesinden sigortalı iģe giriģ bildirgesi verilmesi zorunludur.

14 Sayfa 14 DENEME SÜRESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLĠNMEYENLER 2. Deneme Süresi Ne Kadardır? Deneme süresi, yine 4857 sayılı ĠĢ Kanunun 15. maddesine göre bireysel iģ sözleģmelerinde maksimum 2 aydır. Bu süre toplu iģ sözleģmeleri ile maksimum 4 aya kadar uzatılabilir. ĠĢçi ve iģveren arasında bu süreleri aģacak biçimde yapılan iģ sözleģmeleri iģ mevzuatı açısından hukuki sonuç doğurmaz. Yani iģ sözleģmelerinde Kanunun 15. maddesini aģan süreler dikkate alınmaz. Ancak öngörülen bu sürelerden daha az süreli deneme süreleri uygulanabilir. Örneğin yapılan bireysel bir sözleģmesinde ya da toplu iģ sözleģmesinde deneme süresi bir ay olarak öngörülebilir. Bu durumda deneme süresi sözleģmede yazılı olan tarihte son bulmuģ olur. 3. Her ÇalıĢan Deneme Süresine Tabi Midir? YanlıĢ bilinen konuların baģında deneme süresinin sanki ĠĢ Kanununda her çalıģana öngörüldüğü ve deneme süresinin iģverenler açısından doğal bir hak olarak algılanmasıdır. PeĢinen cevap verelim ki her çalıģan için deneme süresi yoktur sayılı ĠĢ Kanunun 15. maddesinde taraflarca iģ sözleģmesine bir deneme kaydı konulduğunda demektedir ve deneme süresini tarafların karģılıklı rızalarına ve anlaģmalarına bağlamıģtır. 4. Deneme Süresinin ĠĢ Mevzuatı Açısından Hukuki Sonuçları Nelerdir? Deneme süresinin iģ mevzuatı açısından en önemli sonucu; sözleģmenin her iki tarafının da iģ sözleģmesini tazminatsız olarak derhal feshedebilmesidir. Burada atlanmaması gereken husus deneme süresinin iģçinin iģe devamı halinde kıdeminden sayılacağıdır. BaĢta yıllık izin, kıdem tazminatı vb. kıdeme bağlı haklarda deneme süresi kıdemden sayılacaktır. 5. Sözlü ĠĢ Akitlerinde Deneme Süresini Hukuki Sakıncaları Yazılı olarak yapılan iģ akitlerinde, sözleģmeye deneme süresinin varlığı ve süresi yazıldığında hukuken ispat sorunu yoktur. Ancak sözlü yapılan iģ akitlerinde, özellikle sonradan doğabilecek problemlerde sözlü iģ akdinde deneme süresinin öngörüldüğünü ispat etmek eğer taraflardan biri bunun tersini iddia ederse mümkün değildir. Hukuken, iģ sözleģmesinde deneme süresi olduğunu ve bu sürenin ne kadarlık bir süre olduğunu iddia eden taraf iddiasını ispat ile yükümlüdür. Yargıtay 9. Hukuk bir kararında; iģçinin iģe yeni girmiģ olması, tek baģına, deneme süresinin taraflarca öngörülmüģ olduğunun delili sayılmaz. Dolayısı ile deneme süreli iģ sözleģmesi yapıldığını ileri süren taraf ispat ile yükümlüdür demiģtir. (Yargıtay 9. Hukuk, tarih ve 2009/15921 esas numaralı karar) 6. Deneme Süresi Sadece Belirsiz Süreli ĠĢ SözleĢmelerinde Mi Uygulanabilir? Deneme süresi 4857 sayılı ĠĢ Kanunu açısından gerek belirli süreli ve gerekse de belirsiz süreli iģ sözleģmelerinde uygulanabilir. Ancak Deniz ĠĢ Kanununda sadece belirsiz süreli iģ sözleģmelerinde uygulanabilir.

15 Sayfa 15 DENEME SÜRESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLĠNMEYENLER 7. Deneme Süresindeki ĠĢçiye Sigorta Yapmak Zorunlu Mudur? Deneme süresi 4857 sayılı Kanununda öngörülmüģ olsa da sigortalılık hakkının doğması hususunda 5510 sayılı Kanunda bunun karģılığı yoktur. Yani iģçi deneme süresinde de olsa kiģinin sigortalılığı çalıģmaya baģladığı an doğar ve kural olarak bu kiģi için en geç iģe baģlamadan bir gün öncesinden sigortalı iģe giriģ bildirgesi verilmesi zorunludur. Sosyal güvenlik hukuku açısından deneme süresine tabi bir çalıģan ile deneme süresine tabi olmayan bir çalıģan arasında hiçbir farklı uygulama söz konusu değildir. TÜRKĠYE'NĠN EN ÇOK VE EN AZ KALKINMIġ ĠLLERĠ Kalkınma Bakanlığı, en son 2003 yılında yayımlanan ''Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo- Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması'nı (SEGE) güncelledi. ĠĢte en çok ve en az kalkınan iller... Yeni teģvik sistemine dayanak teģkil eden SEGE 2011'de, daha önce Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Kocaeli, Bursa, EskiĢehir, Tekirdağ ve Antalya ile birlikte ilk 10'da yer alan Yalova ve Adana'nın yerini Denizli ile Muğla aldı yılında yapılan çalıģmada oluģturulan sosyo-ekonomik geliģmiģlik sıralamasında 10'uncu sırada yer alan Antalya 5'inci sıraya yükselirken, 5'inci sıradaki Bursa 6'ıncı sıraya geriledi. 1 YILDA 3 BĠN MOBBĠNG ÇAĞRISI ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, mobbing (çalıģma hayatında psikolojik taciz) ile ilgili Mart 2011 den bugüne kadar Alo 170 e 2 bin 982 çağrı geldiğini söyledi.bakanlık eğitim ve araģtırma merkezinin ilk çalıģtayında konuģan Etyemez, iģyerinde psikolojik taciz mağdurlarına talepleri doğrultusunda Alo 170 üzerinden psikolojik destek de verildiğini belirterek, özetle Ģu bilgileri verdi: Alo 170 e gelen 2 bin 982 mobbing Ģikayetinin dağılımına bakıldığında 1802 sinin yani 3 te 2 sine yakınının özel sektörden geldiği görülüyor. Kamuda ise bugüne kadar 1180 baģvuru yapılmıģ olup, ilk 3 te sırasıyla yüzde 17 ile hastaneler, yüzde 15 ile Milli Eğitim Bakanlığı, yüzde 8 ile de üniversiteler yer alıyor. Daha önce 8'inci sırada yer alan Adana 16'ıncı, 9'uncu sırada yer alan Yalova da 13'üncü sıraya düģtü. 1 MĠLYON KĠġĠYĠ SEVĠNDĠRECEK HABER: Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren vergi ve prim borçlarına ödeme kolaylığı getiren yasadan yararlandıkları halde bazı nedenlerle bu hakları yananlara ikinci hak Ģansı doğdu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda kabul edilen torba yasaya eklenen bir madde ile yapılandırmadan yararlandığı halde taksitlerini ödeyemediği için bu hakkını kaybeden 1 milyon vergi borçlusuna yeniden yapılandırma imkanı getiriliyor.

16 Sayfa 16 Sayfa 15 Haberler Ġġ KAZASINDA HER YIL 1500 KĠġĠ HAYATINI KAYBEDĠYOR Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri Müdürlüğü'nde görevli sosyal güvenlik uzmanı Fevzi Bozkurt, Türkiye'de her yıl bin civarında iģ kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda bin 500 kiģinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bozkurt, Ģöyle konuģtu: "ĠĢçi güvenliğindeki bütün amaç çalıģanların maruz kaldığı riski sıfıra indirmek. Fakat burada insan faktörü iģçi sağlığı ve bilinciyle hareket etmiyor. Yapılan bütün uyarılara, eğitimlere, seminerlere rağmen iģ sağlığı ve güvenliği talimatlarına uyulmuyor. ĠĢin garip tarafı, iģçilerimizden kendi sağlıkları için rica ederek bunları yapmalarını istiyoruz ama olmuyor. Ülkemizde özellikle trafikte kurallara uymak, emniyet kemeri takmak ne yazık ki acemilik olarak algılanıyor. Çok yanlıģ bir durum bu." Bozkurt, Türkiye'de her yıl 80 ile 90 bin arasında iģ kazası meydana geldiğini belirterek, "Bu kazalarda maalesef bin 500 vatandaģımız hayatını yitirdi. Bu rakamlar sadece istatistiklere geçenler." dedi. KARġILIKSIZ ÇEK SAYISI PATLAMA YAPTI 'KarĢılıksız çekte hapis cezası kaldırılırsa ödenmeyen çek sayısı patlayacak' isyanı gerçek oldu. Martta ödenmeyen çek sayısı 17 bin 228'le rekora ulaģıldı. TOBB BaĢkanı, "Çeke yeniden itibar kazandırılsın" dedi. Polonya'da emeklilik yaģı hem erkekler, hem de kadınlar için 67'ye yükseliyor. E-DEVLET KAPISI BEKLENTĠLERĠ KARġILADI ODTÜ'de kamu internet sitelerinin kullanılabilirliği üzerine yapılan bir araģtırmada, Türkiye'de en iyi performansa sahip internet sitesinin ''e- Devlet Kapısı'' olduğu belirlendi. Devlet Kapısı'nı, CumhurbaĢkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet siteleri takip etti. MAHKUMLARA SEVĠNDĠRĠCĠ HABER KAMU GÖREVĠNDE ÇALIġAN SĠGORTALANACAK Türkiye'de ilk defa Burdur'da imzalanan protokolle, mahkumlar cezalarının son bir yılını sigortalı iģçi olarak ödeyecek. Kamuya yararlı bir iģte ücretsiz olarak çalıģtırılan hükümlüler, ferdi kaza sigortası ile güvence altına alınıyor. Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Burdur Koca Sigorta Aracılık Hizmetleri arasında imzalanan protokol kapsamında sanık veya hükümlüler kamu hizmetinde çalıģtıkları süre zarfında ölüm ve daimi sakatlık için 25 bin lira, tedavi masrafları için ise 2 bin liraya kadar sigortalı olacak. Her yıl Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce belirlenecek olan 100 sanık ve hükümlü sigortalı kapsamına girecek. Mahkumların, Koca Sigorta Aracılık Hizmetleri sahibi Sabahat Koca tarafından ücretsiz sağlanacak. Projenin Türkiye'de ilk olduğunu belirten Cumhuriyet BaĢsavcısı Açıkgöz, daha önce bu hükümlülere Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerinin uygulanmadığını dile getirdi.

17 Sayfa 17 Haberler TÜM YAġLILARA BAKIM SĠGORTASI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 60 yaģ üzeri nüfus arttığı için 'tüm yaģlıları bakım sigortası' kapsamına alacak. Tutar en az asgari ücret kadar olacak. Türkiye'de 60 yaģ üzeri nüfusun artmasını dikkate alan bakanlık tüm yaģlıların bakım sigortası kapsamına alınmasını amaçlıyor. MESLEK GRUPLARINA GÖRE ÜCRETLER BELĠRLENECEK Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) BaĢkanı Fatih Acar, binlerce meslek kodunu tek tek elden geçirmek suretiyle, hangi meslek gruplarının, ne kadar ücret beyan etmesi gerektiği ile ilgili bir çalıģma baģlatacaklarını duyurdu. Amaçlarının ne ücret veriliyorsa bu ücretin beyan edilmesi olduğunu kaydeden Acar, "Siz beyan etmezseniz biz bu çalıģmaları yapıyoruz." dedi.sgk BaĢkanı Fatih Acar, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısı ile düzenlediği basın toplantısında 2012 yılına iliģkin projeleri de paylaģtı. Kurumun eylem planında 325 eylemin sıralandığını kaydetti. Kayıt dıģı istihdamla mücadeleye büyük önem verdiklerini söyleyen Acar, bugüne kadar bir milyon 63 bin 189 kiģinin kayıt altına alındığını, 72 bin 102 tescilsiz iģ yerinin tescilli hale getirildiğini söyledi. ELEKTRONIK HACIZ DÖNEMI BAġLADI Adalet Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında, haciz iģlemlerinin elektronik olarak yapılmasına iliģkin protokol imzalandı. Protokole göre teknolojinin imkanlarından yararlanarak elektronik haciz döneminin baģlanacağı vurgulandı. 'TEK BANKADAN MAAġ' REKABETE UYGUN Rekabet Kurulu, kamu çalıģanlarının maaģlarını tek bankadan almasının rekabete uygun olduğunu belirtti. Kurul, geçen hafta konuya iliģkin incelemesini tamamladı. Kamu kurumlarının çalıģanların maaģlarını bankalarla yaptıkları protokoller çerçevesinde tek bir banka aracılığıyla ödemelerinin rekabeti bozduğu yönünde yapılan baģvuruda soruģturma açılmasına gerek olmadığına, Ģikayetin reddine karar verildi. GENÇ ĠġSĠZLĠĞĠNDE OECD 22'NCĠSĠYĠZ Türkiye yüzde 15.4'ü bulan genç iģsizliği oranıyla, 34 OECD ülkesi arasında 22'nci sırada yeraldı. OECD ülkelerinde, yarısından fazlası artık iģ aramayı bırakmıģ en az 23 milyon genç ne eğitimde, ne istihdamda ne de iģ eğitimi sürecinde yer alıyor. OECD "NEET" (neither in education, employment or training) olarak adlandırdığı bu grubun kariyer ve geçim riski altında bulunduğunu bildirdi.

18 Sayfa 18 Emekli Maaşına Haciz Konulabilir mi? EMEKLĠ MAAġINA HACĠZ KONULABĠLĠR MĠ? ĠĢçi emeklisi bir vatandaģımızın sorduğu iki soru bu makalenin konusunu yazmamıza vesile oldu. Emekli vatandaģımız bir akrabasına kredi çekmiģ ve akrabası kredisini ödememiģtir. Neticede banka bu vatandaģımızı icraya vermiģtir.emeklilik maaģıma haciz konulabilir mi? diye sormaktadır sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaģımı baģlıklı 93.maddesinde Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 nci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dıģında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine iliģkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir. ġeklinde açıklanmıģtır. Kanun un bu maddesini özetlemek gerekir ise; Emekli kiģinin emeklilik maaģı Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları haricinde haczedilemeyecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu sadece kendi alacaklarına ve nafaka için emekli maaģına haciz koyabilir tarihli sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanuna göre; Emekli maaģı hak sahibinin muvafakati olmadan haczedilemeyecektir. Burada emeklinin izni Ģartı getirilmiģtir. Ġcra daireleri bankalara göndermiģ oldukları yazılarda borçlu emeklinin izni olmadan emekli maaģına haciz koyamamaktadır. Eğer haciz iģlemi borçlu emeklinin izni olmasa dahi yapılmıģsa bu suç oluģmaktadır. Emekli kiģi maaģının haczedilmesi halinde icrayı koyanlar hakkında Ģikayette bulunabilir. Nazmi MARHAN Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd. Eğer haciz işlemi borçlu emeklinin izni olmasa dahi yapılmışsa bu suç oluşmaktadır. Emekli kişi maaşının haczedilmesi halinde icrayı koyanlar hakkında şikayette bulunabilir. Memur emeklilerinde durum biraz daha farklıdır. Memur emeklileri 5434 sayılı Kanun a tabi olduklarından mevzuatlarında emekli maaģlarının haciz edilemeyeceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bundan dolayı Memur emeklilerin maaģlarına haciz konulabilmektedir. Soruda belirtilen iģçi emeklisi vatandaģımızın maaģındaki haczi kaldırabilmesi için Ġcra Müdürlüğü nün bağlı olduğu Ġcra Hukuk Mahkemesi ne Ģikayet davası dilekçesi vermesi

19 Sayfa 19 Emekli Maaşına Haciz Konulabilir mi? gerekmektedir. Alınacak karar ile haczi kaldırabilir. Soru: Emekli olarak bir iģyerinde çalıģmaktayım. Sigortam yapılmıģ fakat emekli maaģım kesilmiģtir.maaģımı tekrardan almak için ne yapmam gerekiyor denilmektedir? 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı iģe giriģ bildirgesi zorunlu olarak iģveren tarafından internet üzerinden yapılmaktadır. Emekli bir kiģinin tekrar çalıģmaya baģlaması durumunda sigortalı iģe giriģ bildirgesi iki Ģekilde verilebilmektedir. Emekli olan kiģi isterse Sosyal Güvenlik Destek Primini ödeyerek aynı zamanda maaģını almaya veya Tüm Sigorta Kollarına olmak suretiyle maaģını durdurarak çalıģmaya devam edebilir. Eğer iģverenin internet üzerinden verdiği sigortalı iģe giriģ bildirgesinde, sigorta kolu Sosyal Güvenlik Destek Primi yerine Tüm Sigorta Kolları seçilir ise, emekli sigortalının bir sonraki ayın alacağı maaģı kesilecektir. Eğer burada yanlıģ sigorta kolu seçilmiģ ise aynı gün içinde iptal iģlemi yapılabilmektedir. Fakat iptal iģlemi zamanında yapılmaz ise bir sonraki maaģını alamayacaktır. Sehven yapılan iģlemlerin düzeltilmesi mümkün olmak ile beraber bunun için emeklinin yazılı olarak bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine baģvurarak bu iģlemi düzeltebilir. Yapılacak düzeltme iģlemleri ile ilgili emekli daha önce alamadığı aylıklarıyla birlikte yeni aylıklarını alabilecektir. Bazı iģverenler, emekliler için sigortalı iģe giriģ bildirgelerini vermekten kaçınmaktadırlar. Emekli kiģiler, aldıkları maaģ haricinde baģka bir iģte çalıģıp, ikinci bir gelir elde etmek için çalıģmaktadırlar. Bu yüzden iģverenler daha az maliyetli olan emekli kiģileri iģe almak istemektedirler. Fakat iģverenler için bu durum risk oluģturmaktadır. ĠĢ kazası ve meslek hastalığına karģı savunmasız kalan iģverenler, büyük bir risk altında kalmaktadırlar sayılı Kanun un ĠĢ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar baģlıklı 16.maddesinde ĠĢ kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar Ģunlardır denilmektedir. a. Sigortalıya geçici iģ göremezlik ödeneğinin verilmesi b. Sigortalıya sürekli iģ göremezlik ödeneğinin verilmesi c. ĠĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması. d. Gelir bağlanmıģ kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi. e. ĠĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi. Görüldüğü gibi emekli kiģinin yapılmayan sigortası sebebiyle olabilecek bir olumsuz bir vakada hem sigortasız kiģi hem de iģveren için ciddi zararlar söz konusu olabilmektedir. ĠĢverenin zamanında sigortalı iģe giriģ bildirgesini SGK ya bildirmemesi eğer tespit edilirse; iģ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri için doğacak ödemelerin tümünü SGK tarafından ödenmesinden sonra yapılacak masraflar ile gelir bağlanacaksa bu gelir iģverene ödettirilir. Ayrıca idari para cezaları da iģveren için ciddi bir yük getirmektedir. Halk arasında konuģulan çok güzel bir deyim var. Dimyat a Pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak.

20 Sayfa 20 Haberler ĠġSĠZLĠK ORANI ÇĠFT HANEDE KALDI ĠĢsizlik oranı ġubat ayında yüzde 10.4 olarak gerçekleģti. ĠĢsiz sayısı 2.7 milyona geriledi. EN ÇOK VE EN AZ ĠġSĠZ HANGĠ ġehġrde? BES'TE ÖMÜR BOYU EMEKLĠLĠK MAAġI ĠĢsizlik rakamları belli oldu. ĠĢgücüne katılma oranı yüzde 48,8 olan Ġstanbul'da her yüz kiģiden 11,8'i iģsiz durumda. Batı Karadeniz bölgesi ise yüzde 6'lık iģsizlik oranıyla iģsizliğin en az olduğu bölge. Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) verilerine göre, 2011 yılı itibarıyla kurumsal olmayan nüfusun (üniversite yurtları, yetiģtirme yurtları, huzurevi, özel nitelikteki hastahane, hapishane, kıģla vb. yerlerde ikamet edenler dıģında kalan nüfus) 72 milyon 376 bin kiģiye ulaģtığı Türkiye'de çalıģma çağındaki nüfus, yani 15 ve daha yukarı yaģtaki nüfus 53 milyon 593 bin kiģi olarak belirlendi. Bireysel emeklilik Ģirketleri, katılımcılarının emekli olduktan sonraki tüm yaģamı boyunca yani ömür boyu emekli aylığı almasını sağlayacak düzenleme için Hazine ye öneri götürdü. bireysel emeklilik sistemine (BES) en büyük eleģtirilerden biri ismi 'emeklilik' olmasına rağmen katılımcılarına ömür boyu maaģ ödememesi olmuģtu. ġimdi bireysel emeklilik Ģirketlerinin giriģimi ile sistemden emekli olanlara geri kalam yaģam süreleri boyunca emekli aylığı verilmesini sağlayacak düzenleme Hazine MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nde hazırlanıyor. EN YÜKSEK PRIM ÖDEYEN IġVEREN ĠĢgücüne katılma oranının yüzde 49,9, istihdam oranının yüzde 45, iģsizliğin yüzde 9,8 olduğu 2011 yılında, en fazla iģsizlik Ġstanbul'da görüldü. Ġstanbul'da iģgücüne katılma oranı yüzde 48,8, iģsizlik oranı ise yüzde 11,8 oldu. Ġstanbul'u yüzde 36,3 ile iģgücüne katılma oranının en düģük olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi izledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde iģsizlik oranı yüzde 11,7 olarak belirlendi. Bu bölgeyi yüzde 11,2 ile Ortadoğu Anadolu ve yüzde 10,6 ile Akdeniz Bölgesi takip etti. Türk Telekom, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan ''2011 Yılında En Yüksek Prim Ödeyen ĠĢverenler'' listesinde ilk iki Ģirketten biri olurken sektöründe ise ilk sırada yer aldı. ĠĢe iade edilen iģçi iģe baģlatılırsa, peģin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yapılacak ödemeden mahsup edilir.

21 Sayfa 21 Haberler EV HANIMLARINA ĠSTĠHDAM OLANAĞI SAĞLAYAN PROJE Türkiye, çorap sektöründe dünyada ikinci sırada yer alıyor. Sektörde binlerce vatandaģımız istihdam ediliyor. Çorap Sanayicileri Derneği'nin baģlattığı projeyle de aile ekonomisinin desteklenerek kadınların iģ hayatında daha etkin olmaları amaçlanıyor. Yerel yönetimlerle sektörün istihdamına yönelik iģbirliğine giden dernek, projesini Beylikdüzü, Esenyurt ve Güngören gibi ilçelerde hayata geçirdi. Buradaki atölyelerde çalıģmak isteyen ev kadınları, KOSGEB ve belirlenen eğitim kurumlarından sertifikasını alarak çalıģmaya baģlayacak. 'Yerinde eğitim, yerinde istihdam' anlayıģıyla hareket edilen projeye katılan kadınlar, Ģehir trafiğine girmeden iģine, yürüme mesafesinde ulaģacak. ĠĢverenler fazla çalıģma süresi olarak çalıģanlarını 1 yılda toplam 270 saatten fazla çalıģtıramazlar. 'AKġAMDAN KALAN'A TAZMĠNATSIZ ĠġTEN ATMA AVEA 800 ENGELLIYI Iġ SAHIBI YAPACAK 30 Haziran da Meclis kapanmadan önce çıkarılması planlanan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasa Taslağı nın Ġçki veya UyuĢturucu Madde Kullanma Yasağı nı düzenleyen 84. maddesindeki bir ifadenin sessiz sedasız değiģtirildiği ortaya çıktı. Hukukçulara göre eğer madde yeni haliyle yasalaģırsa artık iģyerine alkollü gelmek tazminatsız iģten çıkarma sebebi olacak. Yasanın Ģu anki halinde ise iģe alkollü değil sarhoģ olarak gelmek yasak olarak tanımlanıyor. Avea ve Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV) iģbirliği ile yürütülen ''Özrümüzle Üretiyoruz'' projesi 7. yılında 800 engelliyi daha iģ sahibi yapacak.

22 Sayfa 22 Yargı Kararları Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠKLE ĠLGĠLĠ YARGI KARARLARI Esas No: 2010/41842 Karar No: 2011/12939 Tarih: Kıdem Ve Ġhbar Tazminatı Alt ĠĢveren Yeni Alt ĠĢveren ĠĢyeri Devri Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile kullandırılmayan yıllık ücretli izinler karşılığı ücret alacağını talep etmiştir. Süresi sona eren alt işverence işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde yapılan fesih bildirimi ile iş ilişkisi sona ereceğinden işçinin daha sonra yeni alt işveren yanındaki çalışmaları yeni bir iş sözleşmesi niteliğindedir. Değişen alt işverenler arasında işyeri devri olup olmadığı, son davalı alt işverenin tüm süreden sorumlu olup olamayacağı, arada ödenen kıdem tazminatı bulunup bulunmadığı, varsa mahsubu ve davacının kullandığı izinlerin olup olmadığı belirlenmelidir. Diğer alt işverenlere dava ihbar edilmelidir. Esas No: 2009/29770 Karar No: 2011/48974 Tarih: Kıdem Ve Ġhbar Tazminatı Tanık Beyanı ĠĢçilik Alacakları Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Dosya kapsamındaki delil durumu gerek akdin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı bu bağlamda davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanıp kazanmadığı, fazla çalışması bulunup bulunmadığı, genel tatil ve hafta tatillerinde çalışıp çalışmadığı hususlarında değerlendirme yapılması için yetersiz görülmektedir. Bu nedenle Mahkemece Hukuk Muhakemeleri Kanununun düzenlemesi de nazara alınarak taraflardan uyuşmazlığı aydınlatacak beyan alınması gerekirse tekrar tanık anlatımlarına başvurulması suretiyle taraflar arasındaki çekişme konusu hususların aydınlatılması sağlanarak sonuca göre karar verilmesi gerekir. Esas No: 2009/14325 Karar No: 2011/16460 Tarih: Fazla ÇalıĢma Ġbraname Hakaniyet Ġndirimi Vekalet Ücreti Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. Konuyla ilgili olarak Avukatlık Ücret Tarifesi nde bir kurala yer verilmediğinden Dairemizce eski görüşümüzden dönülmüş ve fazla çalışma alacağından yapılan indirimler sebebiyle reddine karar verilen miktar bakımından kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği kabul edilmiştir. Sunulan işleri organizasyon şemasına göre davacının bulunduğu konum belirlenip aynı yerde görev ve talimat veren bir yönetici yada şirket ortağı olup almadığı araştırılıp tartışılmamıştır. Öte yandan davalının sunduğu ve davacının ihtirazi kayıtla imzaladığı ibranamede fazla mesai alacağı da zikredilmiştir. Hesaplama yapılırken adı geçen... arası dönemde 14 saatin üzerinde fazla mesaisi olup olmadığı da araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 5510 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR, SORU VE SORUNLAR

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 5510 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR, SORU VE SORUNLAR SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 5510 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR, SORU VE SORUNLAR Konu: Sosyal Güvenlik Reformu 5510 Sayılı Yasa ile Getirilen Düzenlemeler, Uygulamalar, Soru ve Sorunlar

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YENĠDEN YAPILANDIRMA KANUNUNUN GETĠRDĠKLERĠ Dr. M. Emin ZARARSIZ Kurum BaĢkanı 28 ġubat 2011 1 / 51 YENĠDEN YAPILANDIRMA VE SOSYAL GÜVENLĠĞE Kamu oyunda Torba Kanun olarak bilinen

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen VERGĠ ALACAKLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.) GEREKÇE Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında

Detaylı

www.isguygulama.com Sinan Akduman Sayfa 1

www.isguygulama.com Sinan Akduman Sayfa 1 İSG ÖZET DERS NOTLARI KONU BAŞLIKLARI SAYFA 1- Açılış ve Ders Listesi 1 2.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 2 3.İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 5 4.Türkiye'de

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşveren : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İş Sendikası : Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Yürürlük : 01.05.2013 30.04.2015

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003)

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) 1- KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - Kısmi süreli çalışma, - Çağrı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç) iş ilişkisi, - Telafi çalışma, - Belirli

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere

Detaylı

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ AYIN MAKALESĠ 1 Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29335 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi:

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı