SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

2 SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? İşverenlere İlişkin Temel Bilgiler Emeklilik Yasalarının Değerlendirilmesi Asgari İşçilik Uygulamaları İnşaat ve İhaleli İşlerde İşverenin Yapması Gerekenler Genel Sağlık Sigortası nedir? Nasıl yararlanır? Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulamaları SGK ile TMMOB Arasında Yapılan Protokol Sosyal Güvenlikte Yapılan Yeni Düzenlemeler İşverene Yönelik Teşvik Uygulamaları

3 İŞVERENLERE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

4 KİMLER SİGORTALI SAYILIRLAR 4-a sigortalıları: Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, 4-b sigortalıları: Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; 1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, 2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, 4) Tarımsal faaliyette bulunanlar, sigortalı sayılırlar. 4

5 SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI Sigortalı sayılanların çalışmaya, meslekî eğitime veya zorunlu staja başladıkları tarihten itibaren sigortalılıkları başlayacaktır. Bunların sigortalı olması zorunludur. Sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir.

6 Sigortalılığın Tescili İşverenler, sigortalı sayılan kişileri sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi; a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün, b)yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

7 İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ SÜRESİNDE VELMEZ İSE CEZASI NEDİR? a) İşe giriş bildirgesini Kanunda belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. 2) İş giriş bildirgesinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. 3) Bir yıl içinde bu bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 7

8 SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık; 4/a kapsamındaki sigortalıların, hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer. Sigortalılığı sona erenlerin durumları işverenleri tarafından, en geç on gün içinde Kuruma bildirilir. Sigortalılık, bu Kanunda sayılan sigortalı sayılma şartlarının kaybedilmesi veya ölüm halinde sona erer.

9 İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK CEZA NEDİR? İşten ayrılı bildirgesini; süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır. 9

10 İŞYERİ, İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ, DEVRİ, İNTİKALİ VE NAKLİ

11 İŞYERİ NASIL TARİF EDİLİR? İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılır.

12 İŞYERİ TESCİLİ NE ZAMAN YAPILIR? İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır.

13 İŞYERİ TESCİLİ ZAMANINDA YAPILMAZ İSE CEZASI NE OLUR? İşyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere; 1) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında, 2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında, 3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında, idari para cezası uygulanır. 13

14 İŞVEREN 4/a ya göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir. İŞVEREN VEKİLİ İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse, işveren vekilidir. Bu Kanunda geçen işveren deyimi, işveren vekilini de kapsar. İşveren vekili ve 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan geçici iş ilişkisi kurulan işveren, bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

15 ALT İŞVEREN(TAŞERON) KİMDİR? Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir. Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur.

16 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

17 BİLDİRİM İş kazasının bildirimi: Bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde yapılacaktır. İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. İş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, söz konusu süre iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

18 Meslek hastalığının bildirimi: Sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir.

19 PRİME ESAS KAZANÇLAR

20 PRİME ESAS KAZANÇLAR 1) Hak edilen ücretlerin, 2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin, ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların, 3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamı esas alınır.

21 Prime Esas Kazanca Dahil Olmayan Kazançlar Ayni yardımlar ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz. Belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tâbi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.

22 PRİM ORANLARI ve DEVLET KATKISI Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir. Fiilî hizmet zammı uygulanan işlerde % 20 oranına; 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde (1) puan, 90 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde (1.5) puan, 180 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde (3) puan eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu şekilde bulunan oran ile yukarıda belirtilen % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir. Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder. Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar ile işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği alanlar ve iş kaybı tazminatı alanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12' sidir.

23 AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNİN VERİLMESİ, PRİMLERİNİN ÖDENMESİ 23

24 AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN KURUMA VERİLMESİ Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran; - Özel nitelikteki işyeri işverenleri cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23 ünde, - Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7 sinde, saat a kadar e-sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar. Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi, son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59 a kadar, Kuruma, e-sigorta kanalıyla gönderilebilecektir. 24

25 4 -(A) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİ Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir. Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, prim tutarları, en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecektir. 25

26 AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ SÜRESİNDE VERİLMEZ İSE CEZASI NE OLUR? Aylık prim hizmet belgesini, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla; 1) Belgenin asıl olması halinde belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında, 2) Belgenin ek olması halinde, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında, 3) Ek belgenin eksik gün nedeniyle Kurumca re sen düzenlenmesi durumunda, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında, 26

27 TESPİTLERDEN SONRAKİ CEZA NE KADARDIR? Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında, 27

28 EMEKLİLİK YASALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 28

29 Yaşlılık aylığı bağlanması İlk defa tarihinden sonra sigortalı sayılanlara; Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır. Hizmet akdine göre sigortalı sayılanlar(4-a sigortalısı)için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanacaktır. Yaş şartı; 1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61, 2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62, 3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63, 4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64, 5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65, 6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65, 7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65, olarak uygulanacaktır. Bu yaş haddi prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınacaktır.

30 Yaşlılık aylığının hesaplanması Yaşlılık aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır. Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır. Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı % 90'ı geçemez. 30

31 5510SAYILI KANUNUN BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALILIĞI BAŞLAYANLARIN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ NASILDIR? 31

32 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 81'İNCİ MADDESİNİN (A) ve (B) BENDLERİNE GÖRE YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI ERKEK SİGORTALILAR KADIN SİGORTALILAR Tahsis Talep Tarihindeki Tahsis Talep Tarihindeki Sigortalılık Başlangıç Tarihleri Sigortalılık Süresi Yaşı Gün Sayısı Sigortalılık Başlangıç Tarihleri Sigortalılık Süresi Yaşı Gün Sayısı (A) (A) tarihinden önce 25 yıl *** tarihinden önce 20 yıl *** 5000 (B) (B) tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası tarihleri arası

33 3600 GÜNDEN EMEKLİ OLMA(506 SAYILI SSK KANUNUNA GÖRE) tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır tarihinde (a) bendinde öngörülen şartları yerine getiremeyenlerden bu şartları; ile tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları, ile tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları, ile tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları, tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, ile tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları, tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları, Şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler. 33

34 1479 SAYILI KANUNA(BAĞ-KUR) GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI tarihini takip eden aybaşı itibarıyla, kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolmasına; a) 2 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 40 yaşını, erkeklere 44 yaşını, b) 3 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 41, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 45 yaşını, c) 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 42 yaşını, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 46 yaşını, d) 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 43 yaşını, 5 tam yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 47 yaşını, e) 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 44 yaşını, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 48 yaşını, f) 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 45 yaşını, 8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 49 yaşını, g) 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 46 yaşını, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 50 yaşını, h) 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 47 yaşını, 11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 51 yaşını, ı) 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 48 yaşını, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 52 yaşını, j) 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 49 yaşını, 14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 53 yaşını, k) 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 50 yaşını, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 54 yaşını, l) 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 51 yaşını, 17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 55 yaşını, m) 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 52 yaşını, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 56 yaşını, n) 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 53 yaşını, 20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 57 yaşını, o) 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 54 yaşını, 21 yıl 6 aydan fazla veya 22 tam yıl kalan erkeklere 58 yaşını, p) 16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl kalan kadınlara 55 yaşını, Doldurmaları, kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri şartıyla ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır. 34

35 1479 SAYILI(BAĞ-KUR) KANUNUNA GÖRE15 YIL PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLMA ŞARTLARI Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlardan, 15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma koşulunu, tarihinden itibaren, a) 2 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 51, erkeklere 56 yaşını, b) 4 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 52, erkeklere 56 yaşını, c) 6 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 53, erkeklere 57 yaşını, d) 8 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 54, erkeklere 57 yaşını, e) 10 tam yıldan fazla süre içinde yerine getiren, kadınlara, 56, erkeklere 58 yaşını, Doldurmaları ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır. 35

36 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI 36

37 ASGARİ İŞÇİLİ NASIL UYGULANIR? 1-)Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden 2-)özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, 89 uncu madde gereği hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir. Kuruma verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, işveren hakkında 88 inci ve 89 uncu maddeler uyarınca işlem yapılır. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca işyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme yapılır. 37

38 İHALE KONULU İŞLERDE ARAŞTIRMA Kanunun 85 inci maddesi ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde ünitece yapılacak araştırma; işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil toplam istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. 38

39 ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAATLARDA ARAŞTIRMA Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır. Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır. 39

40 PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

41 HAKEDİŞ VE KESİN TEMİNATIN İADESİ İşverenlerin hak edişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Bu konudaki sorgu, ihale makamlarına 2009/62 sayılı Genelge kapsamında verilen yetki kapsamında ihale makamlarınca yapılmaktadır. Kesin teminatları, ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir. Bu konu ise Kurum tarafından asgari işçilik uygulamasından sonra ıslak imzalı yazı işverenlere verilerek sonuçlandırılmaktadır.

42 İşverenlerin, madde kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar ile bankalar nezdindeki her türlü alacak, teminat ve hak edişleri üzerinde işçi ücretleri hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik, el değiştirme, ihtiyati haciz ve haciz işlemlerinin Kurum alacaklarını karşıladıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade etmesi düzenlenmiştir.

43 GENEL SAĞLIK SİGORTASI

44 GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR-(MD 60) Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar 1-) Zorunlu sigortalılık kapsamında olanlar(hizmet akdi ile çalışanlar(4-a), köy muhtarları ve kendi adına ve bağımsız çalışanlar(4-b), Kamu görevlileri(4-c) 2) -İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler, (Her hangi bir işlem yapmaksızın sigortalı oldukları tarihten itibaren Genel sağlık sigortalısı olurlar)

45 3-) Yukarıdaki 1 ve 2 nci maddeye göre sigortalı sayılmayanlardan; --) Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, --) Vatansızlar ve sığınmacılar, --) 2022,1005,3292,2330,2913 sayılı Kanunlara göre aylık alanlar, --) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, --) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, --) Geçici köy korucuları ile Geçici köy korucularından 55 yaşını dolduranların emekliye ayrılanlar,

46 4- Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, 5-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler, sayılı Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler, 7-Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

47 SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkanların genel sağlık sigortalısı olduğu tarihten itibaren otuz gün içinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 30 günlük prim ödeme gün sayısı aranmayacaktır. Sigortalılığı sona erenler 90 gün daha aşağıdaki şartla sağlık hizmetinden yararlandırılacaktır. Zorunlu sigortalılık kapsamında; genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından dolayı prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.

48 HERHANGİ BİR SAĞLIK GÜVENCESİ OLMAYAN VATANDAŞLAR Her hangi bir şekilde genel sağlık sigortalısı olmayan kişiler zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı olmak zorundadırlar. Bu kişilerin genel sağlık sigortasına tabi olabilmesi için gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Bu kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından gelir testi yaptırmaktadırlar. Gelir testi sonucu; aile içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az olan kişiler ücretsiz olarak genel sağlık sigortalısı olmaktadırlar. Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı; - asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri, - asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı, - asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı, prime esas kazanç tutarı olarak esas alınıp tescil başlangıç tarihinden itibaren prim tahakkukları belirlenerek kendilerine iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilir. 48

49 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASI 49

50 İŞVERENLERİMİZİN YANINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİMİZ Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olan sigortalı, işverenin yanında çalıştığı sürede kendisinin aylığından kesinti yapılmayacaktır. İşveren bu kişiyi sosyal güvenlik destek primi kapsamında aylık prim ve hizmet belgesi ile 02 Belge kodu ile bildirecektir. İşverenlerin ödeyecekleri prim, kısa vadeli sigorta kolları prim oranına yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamıdır. 50

51 EMEKLİ OLAN KİŞİ 4-B KAPSAMINDA ÇALIŞIRSA NE OLUR? Emekli olduktan sonra her hangi bir şekilde 4-b kapsamında sigortalı olacak şekilde çalışanların maaşından %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Bu kesinti; 4-a kapsamında emekli olanlar için; b kapsamında emekli olanlar için; c kapsamında emekli olanlar için; tarihinden itibaren olmaktadır. 51

52 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İLE TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 52

53 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği aşağıda yazılı şartlar dahilinde bu Protokolü imzalama konusunda anlaşmaya varmışlar ve tarihinde protokolü imzalamışlardır. 53

54 AMAÇ VE KAPSAM Sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK ya eksik bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunu toplumumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapılmasıdır. Bu Protokol, TMMOB faaliyet alanıyla ilgili meslekleri icra eden kişilerle ilgili olarak asgari ücret seviyeleri belirlenmesini ve TMMOB tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile hazırlanan görsel materyallerde sosyal güvenlik bilinci ile ilgili bölümlere ve dokümanlara yer verilmesini içermektedir. 54

55 TMMOB NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TMMOB, ücretlerin eksik bildirilmesini önlemek amacıyla mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık bazda asgari ücret seviyeleri belirleyerek SGK ya iletecektir. Ayrıca TMMOB sosyal güvenlik bilincinin arttırılması ve sigortalı çalışmanın ve çalıştırmanın önemini vurgulamaya yönelik olarak; üyelerine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerde ve yayınlanan bültenlerde bilgilendirici dokümanlara ve yazılara yer vermeyi ve kendi görev/yetki alanına giren diğer faaliyetlere ilişkin SGK ile iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder. 55

56 SGK; SGK NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ sosyal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla TMMOB tarafından dağıtımı sağlanacak dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmayı, mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek kuruma iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirleri almayı, diğer konularla ilgili olarak teknik destek sağlamayı, TMMOB ile iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder. 56

57 2013 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET NE OLACAKTIR? 25 Kasım 2012 tarihinde TMMOB mühendis asgari ücretini belirledi TMMOB Yönetim Kurulu, ( ) yaptığı toplantı ile mühendis asgari ücretini brüt 2700TL olarak belirledi SGK ile yapılan protokol ile TMMOB belirlediği asgari ücreti SGK'ya bildirecek. Ücretli mühendisler, belirlenen 2700 TL brüt ücret ile, vergi dilimleri göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık olarak Ocak ayında 2000TL, Aralık ayında ise 1720TL ne ücret alıyor olacaktır. 57

58 SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER 58

59 Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İşyerinde Asılması Yükümlülüğüne Son Verildi Sigortalıların hizmetlerini Kurumca elektronik ortamda sağlanan imkânlarla görebilmeleri mümkün bulunduğundan, yapılan düzenleme ile işverenlerin işyerlerinde aylık prim hizmet belgesini asma yükümlülüğüne son verilmiştir. Bu düzenlemeyle aylık prim hizmet belgesi işyerinde bulunsa bile söz konusu belgenin asılmaması nedeniyle uygulanan idari para cezası kaldırılmıştır. 59

60 Eksik Gün Bildirim Formlarının Hangi İşyerlerince Verileceği Sosyal Güvenlik Kurumunca Belirlenecek Sigortalıların ay içerisinde 30 günden eksik çalışmalarının kanıtlanmasına yönelik bulunan eksik gün bildirim formlarının; Yapılan düzenleme ile Kamu İdareleri ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri dışında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ile 30 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı özel sektör işyerleri için eksik gün bildirim formu ile eki belgelerin verilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. 60

61 Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinde İşverenlerin Bildirim Yükümlülükleri Geçici iş göremezlik ödeneklerinde; işverenlerin bildirim yükümlülüklerinin hiç yerine getirilmemesi halinde asgari ücretin 5 katı, geç yerine getirilmesi halinde asgari ücretin iki katı tutarında uygulanan idari para cezası yaptırımı, geç yerine getirilmesi halinde asgari ücretin onda birine, hiç yerine getirilmemesi halinde asgari ücretin yarısına indirilmiştir 61

62 İşverenler 16 Yaşından Küçük Sigortalılar İçin 16 Yaşından Küçükler İçin Belirlenen Asgari Ücret Üzerinden Prim Ödeyebilecek 5510 sayılı Kanunun mevcut hükümlerine göre; sigortalılar için alınacak primin alt sınırı olarak sigortalının yaşına bakılmaksızın 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret esas alınarak prim alınmakta iken, yapılmakta olan düzenleme ile; 16 yaşından küçük sigortalılar için 16 yaşından küçükler için belirlenen asgari ücret; 16 yaşından büyük sigortalılar için ise 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret; üzerinden prim alınacaktır. Böylelikle işverenlerin sigortalılarına ödedikleri ücret tutarı üzerinden prim ödemeleri imkânı tam olarak sağlanmış olacaktır. 62

63 Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ve idari para cezası borcu bulunan işverenler, Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden bu prim ve idari para cezası borçlarını mahsup ettirmek suretiyle, Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabileceklerdir 63

64 İDARİ PARA CEZALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin ikinci fıkrası, 6270 sayılı Kanun ile; Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. şeklinde değiştirilmiştir.

65 Yapılan bu değişikliğe istinaden söz konusu fıkra kapsamına, işverenlerce yasal süresi geçirildikten sonra kendiliğinden verilen sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgelerinin yanı sıra; -Kamu idarelerince, vazife malullüğüne sebep olan olayın, -Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarca, ihale yolu ile yaptırılan işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin, -Kamu idareleri ile bankalarca, sigortasız olduğu tespit edilen kişilerin, -Ticaret sicil memurluklarınca, şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini bildiren işverenlere ilişkin bildirimlerin, -Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerin, yasal süresi içinde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan fiiller girmektedir.

66 Bu hüküm uyarınca bu tebligat ile tarafınıza tebliğ edilen idari para cezasının Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde tebliğ edilen ceza tutarının yalnızca 1/4 ünün 3/4 ü (yani %18,75 i) tahsil edilecektir.

67 AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE MESLEK KODLARININ EKLENMESİ 5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara ilişkin her ay düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri; 1/9/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşverenler Uygulama Tebliğinde belirtilen hususlara göre verilmesi Uygulamasına geçilmiştir. E-BİLDİRGE SİSTEMİNDE yapılan değişiklikle birlikte, aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodları ve meslek unvanları eklenmiştir. Bu uygulama Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulaması başlatılmıştır. 67

68 Uygulama kapsamına ilişkin detaylar şu şekildedir; --) Uygulama özel sektör işyerlerinde Kanunun 4 (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıları kapsamaktadır. -- Uygulama 7, 19, 22, 25, 42, 43 ve 44 belge türlerine ilişkin olan bildirimleri kapsamamaktadır. Uygulama ile ilgili olarak işverenlerimiz; Meslek kodu bilgisini ekrandan manuel olarak ekleyerek, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortalı Bilgileri Giriş ekranında yer alan veri giriş alanlarının en sağında Meslek Kodu alanını kullanabileceklerdir. Tüm meslek kodları ile meslek açıklamaları listesine internet adresinden ulaşılabilmektedir. 68

69 NACE KODLARI (İŞYERİ FAALİYET KODLARI) DEĞİŞİKLİKLERİ 20/6/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte sigortalı işçi çalıştıran tüm işyerlerinin 6 basamaklı NACE Rev.2 kodlarının tespitinin zaruri hale gelmiştir. Bu nedenle e-bildirge sistemi içerisinde yer alan NACE Rev.2 modülünün ivedilikle zorunlu hale getirilerek işyerlerince yetkili personeller tarafından girilmesinin temini için aylık prim ve hizmet belgesinin elektronik ortamda gönderilme süresinin son 3 gününe kadar zorunlu hale getirilmiştir. 69

70 Uygulama kapsamında Kurumumuza, aylık prim ve hizmet belgelerinin e-sigorta kanalıyla gönderilmesi sırasında, işyeri faaliyetinin NACE Rev.2 altılı kodlarının işverenlerimiz tarafından 2012/AĞUSTOS ayına ait düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren geçerli olmak üzere e-bildirge programları üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenleme kapsamında; altılı NACE kodlarının işyerinin faaliyet konusu ile uyuşmaması veya hatalı olması durumlarda İl Müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir. 70

71 İŞSİZLİK SİGORTASINA TABİ OLMAYAN PERSONEL ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ Özel nitelikteki işyeri işverenlerimiz tarafından, işsizlik sigortasına tabi olmayan sigortalıları (13, 30, 33 veya 36 nolu) belge türü seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kurumumuza bildirmekte idiler. Kurumumuz tarafından yapılan yeni düzenleme ile bu şekilde bildirim yapan işverenlerimizin mevcut belge türü üzerinden aylık prim hizmet belgesi düzenlemesine son verilmiştir. 71

72 İşverenlerimizin (13, 30, 33 veya 36 nolu) bu belge türleri üzerinden aylık prim hizmet belgesi düzenleyebilmesi için öncelikle; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamına giren sigortalıları çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenlerimiz işsizlik sigortasına tabi olmayan personel çalıştırdıklarına ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerle birlikte işyerlerinin bağlı bulunduğu İL MÜDÜRLÜKLERİ/SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİNE müracaat etmeleri gerekmektedir. 72

73 Bu şekilde yapılacak müracaatlar üzerine İl Müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince, işsizlik sigortasından muaf sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işyerleri için gerekli tanımlama yapılarak bu belgeleri vermeleri sağlanacaktır. İşverenlerimiz tarafından çalıştırılan yabancı uyruklu sigortalılar da işsizlik sigortasına tabi olduklarından, yabancı uyruklu sigortalı çalıştırdıklarını gerekçe göstererek işsizlik sigortasından muaf belge göndermek amacıyla başvuruda bulunan işverenlerimiz için herhangi bir tanımlama yapılmayacaktır. Bu kapsamda yabancı uyruklu sigortalı çalıştıran işverenlerimiz işsizlik sigortası primi ödeyeceklerdir. Uygulama 2012/Kasım ayı bildirgesi ile birlikte başlayacaktır. 73

74 ELEKTRONİK RAPOR UYGULAMASI tarihinde yürürlüğe giren uygulama ile Sağlık Hizmet Sunucuları (4-a) sigortalılarına yönelik düzenlemiş oldukları İş Göremezlikleri artık E Ödenek sistemi üzerinden düzenlemekte ve iş göremezlikler elektronik olarak İşveren ve SGK ekranına düşmektedir. Elektronik olarak düzenlenen İş Göremezliklere ait çalışmazlık bildirimleri Elektronik Rapor İşlemleri Menüsünden yapılmaktadır. Elektronik olarak düzenlenip gönderilmiş olan ve çalışmazlık bildirimi yapılmamış tüm iş göremezliklerin sistemden onaylanması gerekmektedir. E rapor bölümünde bulunan İş Göremezliklerle ilgili olarak Manuel bildirimde bulunulmuş olsa dahi bildirilmesi gerekmektedir. 74

75 Ödenek Kapsamında İş Verenler Tarafından İş Göremezlik Raporlarının Görüntülenebilmesi Ve Çalışmazlık Bildirimlerinin Yapılabilmesi İçin ;https://ebildirge.sgk.gov.tr/wpeb/amp/loginldap Linkinden E- Bildirge Ekranına Giriş Yapıp İşveren Mail Bilgileri Ve Nace Kod Bilgilerini Güncellemeleri Gerekmektedir. Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi İse : Linkinden Elektronik Rapor İşlemleri Menüsü Altındaki İşveren İletişim Bilgileri Bölümünden Giriş Yapılarak Mail Ve Telefon Numarası Güncellemesi Yapılmalıdır. Bu Güncelleme İşlemleri İçin Kurumumuza Dilekçe İle Müracaatta Bulunmadan Sistem Üzerinden Giriş Yapılmalı Ve Bu İşlem En Geç Tarihinde Kadar Tamamlanmalıdır. 75

76 İş Göremezlik belgeleri rapor bitiş tarihinden itibaren 5 (Beş) işgünü içerisinde bildirilmediği taktirde 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesi gereği idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, İşverenlerimiz elektronik rapor onay işlemlerinde karşılaştığınız problemler ile ilgili olarak ekranda çıkan hata bildirimi ve sigortalı T.C. Kimlik numarası ile mail adresine bildirmeleri halinde konu ile ilgili gerekli işlemler yapıldıktan sonra mail ile dönüş yapılacaktır. 76

77 SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ VE SAĞLIK YARDIM BELGESİ Sosyal güvenlik alanında Türkiye ile sözleşme imzalayan ülkeler: 1-Almanya 2-Arnavutluk 3-Avusturya 4-Azerbaycan 5-Belçika 6-Bosna Hersek 7-Çek Cumhuriyeti 8-Danimarka 9-Gürcistan 10-Fransa 11-Hollanda 12-İngiltere 13-İsveç 14-İsviçre 15-K.K.T.C. 16-Kanada 17-Kebek (Kanada da bir eyalet) 18- Libya 19-Lüksemburg 20-Makedonya 21-Norveç 22-Romanya 77

78 Ülkemizin Sosyal Güvenlik Sözleşmesini, Tüm Sigorta Kolları Bakımından (Uzun Vade ve Kısa Vade) imzaladığı ülkeler: 1-Almanya 2-Arnavutluk 3-Avusturya 4-Azerbaycan 5-Belçika 6-Bosna Hersek 7-Çek Cumhuriyeti 8-Fransa 9-Hollanda 10-K.K.T.C. 12-Makedonya 11-Lüksemburg 13 Romanya 78

79 Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalayan ülkelerin Kurumlarına prim öderken Türkiye de ikamet eden kişiler: İkamet ettikleri illerde bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüze müracaat ederek alacakları Yardım Belgesi ile Kurum ile anlaşması bulunan tüm sağlık kuruluşlarında bakmakla yükümlü olduğu kişilerde dahil olmak üzere muayene olabilirler. Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalayan 13 ülkeye giden Ülkemiz vatandaşları da: İkamet ettikleri illerde bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüze müracaat ederek alacakları Sağlık Yardım Belgesi ile 13 ülkede sağlık yardımı alabileceklerdir. 79

80 SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

81 SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ Ülkemizde sigorta prim teşvikleri ilk olarak 2004 yılında yürürlüğe giren 5084 sayılı Kanunla birlikte uygulanmaya başlamıştır. Prim teşviklerinin amacı genel olarak yatırımların ve istihdamın artırılması olmakla birlikte; düzenli prim ödemeyi teşvik, genç, kadın, özürlü ve mesleki eğitim mezunlarının çalışma hayatına kazandırılması, ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmesi gibi makro politikaların uygulanması amacı da taşımaktadır.

82 Ağustos/2012 İtibarıyla Teşvik Verileri Sıra Açıklama Başlama-Bitiş Tarihleri İşyeri Sayısı Sigortalı Sayısı (Bin Kişi) Kadın Erkek TOPLAM Hazine Payı Finansman Puan Prim Teşviki Kalkınmada Öncelikli İllerde İstihdam Teşviki Kadın ve Genç İstihdam Teşviki Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teş. İşsizlik Ödeneği Alanları İstihdam Teşviki Sürekli EKONOMİ BK EKONOMİ BK İŞKUR İŞKUR Sürekli İŞKUR 6 Özürlü Teşviki Sürekli EKONOMİ BK Kültür Yatırımı Teşviki Ar-ge Yatırım Teşviki Bölgesel Yatırım Teşviki Sürekli EKONOMİ BK MALİYE BK EKONOMİ BK. TOPLAM Aralık /45

83 KANUNİ DAYANAK 5510 SAYILI KANUN 81. MADDE BAŞLANGIÇ TARİHİ 1) 5 PUANLIK PRİM TEŞVİKİ FİNANSMAN 1/10/2008 TARİHİNDEN İTİBAREN SÜREKLİ HAZİNE YARARLANMA ŞARTLARI İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. TEŞVİK MİKTARI 5 puanlık prim indirimi prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla işveren hissesine isabet eden toplam tutar üzerinden uygulanır.

84 5 PUANLIK PRİM TEŞVİKİNİN SONUÇLARI Sigortalı Sayısı Maliyet (Hazine) YIL İşyeri Sayısı (Bin Kişi) (Bin TL)** * * Ağustos sonu rakamları kullanılmıştır. ** Yıllık kümülatif rakam

85 KANUNİ DAYANAK BAŞLANGIÇ TARİHİ 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 7. MADDE 1/7/2008 TARİHİNDEN İTİBAREN 2) FİNANSMAN GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI İŞSİZLİK SİGORTASI TEŞVİKİ FONU YARARLANMA ŞARTLARI İşe giriş tarihi itibariyle erkek ise 18 ila 29 yaş arasında, kadın ise 18 yaşından büyük olmak. 2008/Ocak ila 2008/Haziran veya 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması yani bu aylarda işsiz olması gerekmektedir. 1/7/2008 (dahil) ila 30/6/2010 (dahil) tarihleri arasında işe alınmak. Fiilen çalışmak. TEŞVİK MİKTARI İşveren hissesi sigorta prim oranının, 5 yıl boyunca ilk yıl %100 ü, ikinci yıl %80 i, üçüncü yıl %60 ı, dördüncü yıl %40 ı, beşinci yıl %20 sinin karşılanması sağlanmıştır.

86 GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI TEŞVİKİNİN SONUÇLARI YIL İşyeri Sayısı Sigortalı Sayısı (Bin Kişi) Kadın Erkek TOPLAM Maliyet (Hazine) (Bin TL)** *

87 KANUNİ DAYANAK 4857 SAYILI KANUN 30. MADDE BAŞLANGIÇ TARİHİ 01/07/2008 TARİHİNDEN İTİBAREN SÜREKLİ FİNANSMAN HAZİNE 3) ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI TEŞVİKİ YARARLANMA ŞARTLARI Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde Kuruma verilmesi, Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması Geçmiş dönem prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcunun olmaması, Cari kapsama girmeyen prim borçlarını süresinde ödenmesi, TEŞVİK MİKTARI Kota kapsamında (%3) çalıştırılan özürlülerin sigorta primine ait işveren hissesinin tamamı, kota kapsamı dışında çalıştırılan özürlülerin ise sigorta primine ait işveren hissesinin yarısının Hazinece karşılanması sağlanmıştır.

88 ÖZÜRLÜ YIL İSTİHDAMI İşyeri Sayısı TEŞVİKİNİN Sigortalı Sayısı SONUÇLARI Maliyet (Hazine) (Bin TL)** * * Ağustos sonu rakamları kullanılmıştır. ** Yıllık kümülatif rakam

89 KANUNİ DAYANAK 4447 SAYILI KANUN 50. MADDE 4) BAŞLANGIÇ İŞSİZLİK TARİHİ ÖDENEĞİ 1/10/2009 ALMAKTA TARİHİNDEN İKEN İTİBAREN İSTİHDAM SÜREKLİ EDİLENLER FİNANSMAN İŞSİZLİK SİGORTASI FONU YARARLANMA ŞARTLARI Sigortalının 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması, İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması, İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması. TEŞVİK MİKTARI Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren payı sigorta primleri ile kısa vadeli sigorta kolları priminin %1 i kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Prim desteği sağlanan bu süre hak edilen işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilecektir

90 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAKTA İKEN İSTİHDAM EDİLENLER TEŞVİKİNİN SONUÇLARI İşyeri Sayısı Sigortalı Sayısı Maliyet (Hazine)** * * Ağustos sonu rakamları kullanılmıştır. ** Yıllık kümülatif rakam

91 KANUNİ DAYANAK 5) FİNANSMAN AR-GE TEŞVİKİ 5746 SAYILI KANUN 3. MADDE BAŞLANGIÇ TARİHİ 1/4/ /12/2023 GENEL BÜTÇE (MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ) YARARLANMA ŞARTLARI Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve tekno-girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personel bu kapsama girmektedir. TEŞVİK MİKTARI Sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla sigorta primi işveren hissesinin yarısı 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

92 AR-GE TEŞVİKİNİN SONUÇLARI YIL İşyeri Sayısı Sigortalı Sayısı Maliyet (Maliye Bakanlığı) (Bin TL)** * * Ağustos sonu rakamları kullanılmıştır. ** Yıllık kümülatif rakam

93 KANUNİ DAYANAK BAŞLANGIÇ TARİHİ 5084, 5350, 5615, 5838, 5951 SAYILI KANUNLAR 1/3/ /12/2012 TARİHLERİ ARASINDA 6) 5084 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI TEŞVİKİ FİNANSMAN YARARLANMA ŞARTLARI HAZİNE 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada da; İşverenlerin asgari 10 sigortalı istihdam etmeleri, Geçmiş dönem prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcunun olmaması, Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi TEŞVİK MİKTARI Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden sigorta primi işveren hissesinin; OSB de kurulu işyerleri için % 100 ü, diğer yerlerdeki iş yerleri için % 80 i Hazinece karşılanmaktadır

94 İşyeri Sayısı 5084 TEŞVİK SONUÇLARI Sigortalı Sayısı Maliyet (Hazine) (Bin TL)** * * Ağustos sonu rakamları kullanılmıştır. ** Yıllık kümülatif rakam Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

95 KANUNİ DAYANAK BAŞLANGIÇ TARİHİ 5225 SAYILI KANUN 5. ve 6. MADDE 1/8/2004 TARİHİNDEN İTİBAREN SÜREKLİ 7) FİNANSMAN KÜLTÜR YATIRIMLARI GENEL BÜTÇE TEŞVİKİ YARARLANMA ŞARTLARI İşveren, kurumlar vergisi mükellefi olmalıdır. Teşvikten yararlanmak isteyen kurumlar vergisi mükellefi olan işyerinin Kültür ve Turizm Bakanlığından Kültür yatırım veya girişim belgesi alması gerekmektedir. TEŞVİK MİKTARI Kültür girişimi belgeli tesislerde veya Kültür yatırımı belgeli tesislerde tesis türlerine göre teşvik kapsamında çalıştırılacak azami personel sayısının Kültür Yatırımı ve Girişimlerinde Teşvik Kapsamında Çalıştırılacak Personele İlişkin Usul Esaslara Dair Tebliğde belirtilen personel sayısı sınırını aşmaması gerekir. Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde sigorta primi işveren hissesinin %50 si (3 yılı aşmamak üzere), Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde %25 i (7 yılı aşmamak üzere), Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacaktır. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

96 KÜLTÜR YATIRIMLARI TEŞVİKİNİN SONUÇLARI İşyeri Sayısı Sigortalı Sayısı Maliyet (Hazine)** * * Ağustos sonu rakamları kullanılmıştır** Yıllık kümülatif rakam.

97 KANUNİ DAYANAK 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 10. MADDE BAŞLANGIÇ TARİHİ 1/3/ /12/2015 TARİHLERİ ARASINDA 8) FİNANSMAN MESLEKİ VE TEKNİK İŞSİZLİK EĞİTİMİ SİGORTASI FONU TEŞVİK YARARLANMA ŞARTLARI Sigortalının, 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması ve fiilen çalışması, 18 yaşından büyük olması ve işe başladığı tarihten önceki 6 ay boyunca bir işverene tabi çalışıyor olmaması İşverenin, özel sektör işvereni olması, yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmaması, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermesi ve sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemesi

98 TEŞVİK MİKTARI 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar için 48 AY* MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ TEŞVİK Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 AY* Yukarıda belirtilen nitelikler sahip olmayanlar için 24 AY* 29 yaşından büyük erkeklerden, Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan için 24 AY Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 AY 4/a bendi kapsamında çalışmakta iken, bu teşvikin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını bitirenler için 12 AY *Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süre eklenir.

99 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ TEŞVİKİ SONUÇLARI YIL İşyeri Sayısı Sigortalı Sayısı Erkek Kadın Toplam Maliyet (İşsizlik Sigortası Fonu) (Bin TL)** * * Ağustos sonu rakamları kullanılmıştır. ** Yıllık kümülatif rakam

100 9) 5510 EK 2 / YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA BKK (1/1/2012 TARİHİNDEN ÖNCE TEŞVİK BELGESİ ALANLAR İÇİN) KANUNİ DAYANAK BAŞLANGIÇ TARİHİ FİNANSMAN YARARLANMA ŞARTLARI 5510 SAYILI KANUN EK 2. MADDE 18/8/2009 TARİHİNDEN İTİBAREN HAZİNE İşverenlerin, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması İşverenin gerçek kişi olması halinde, kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1b kapsamındaki) yasal ödeme süresi geçmiş prim borcunun 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması, Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri, Hazinece karşılanmayan işveren hissesi primi ve sigortalı hisse primini yasal süresi içinde ödemeleri,

101 5510 EK 2 / YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA BKK (1/1/2012 TARİHİNDEN ÖNCE TEŞVİK BELGESİ ALANLAR İÇİN) TEŞVİK MİKTARI Bölgeler tarihine kadar başlanan yatırımlar tarihinden sonra başlanan yatırımlar 1. BÖLGE 2 YIL - SON 6 AYLIK ORTALAMA SİGORTALI SAYISINA İLAVE İSTİHDAM EDİLEN HER SİGORTALININ SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN TAMAMI 2. BÖLGE 3 YIL - 3. BÖLGE 5 YIL 3 YIL 4. BÖLGE 7 YIL 5 YIL

102 9) 5510 EK 2 / YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA BKK (1/1/2012 TARİHİNDEN SONRA TEŞVİK BELGESİ ALANLAR İÇİN) KANUNİ DAYANAK BAŞLANGIÇ TARİHİ FİNANSMAN YARARLANMA ŞARTLARI 5510 SAYILI KANUN EK 2. MADDE 1/1/2012 TARİHİNDEN İTİBAREN EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması İşverenin gerçek kişi olması halinde, kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1b kapsamındaki) yasal ödeme süresi geçmiş prim borcunun 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması, Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri, Hazinece karşılanmayan işveren hissesi primi ve sigortalı hisse primini yasal süresi içinde ödemeleri,

103 BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKİ UYGULAMASINDA ESKİ DURUM Eski uygulamada Türkiye 4 Bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerdeki yatırım teşvik belgesine sahip olan işyerleri, belirli sürelerle, sadece işveren hissesinin tamamı Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanarak teşvik edilmektedir. BÖLGELER 31/12/2011 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar I 2 yıl - II 3 yıl - III 5 yıl 3 yıl IV 7 yıl 5 yıl 103

104 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası KDV İstisnası KDV İstisnası KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı:26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

Detaylı

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BĠRĠNCĠ

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003)

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) 1- KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - Kısmi süreli çalışma, - Çağrı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç) iş ilişkisi, - Telafi çalışma, - Belirli

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 7645 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ Cüneyt OLGAÇ Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Dr. Mehmet BULUT Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Prim Daire Başkanı Ankara Aralık 2012 1

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 32995964/230 22/2/2013 Konu : Sigortalılık işlemleri GENELGE 2013/11 Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve 747 sayılı

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

G E N E L G E 2008-9339393...

G E N E L G E 2008-9339393... T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-744137 13.11.2008 Konu : Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları

Detaylı