Bromus Tectorum Bitkisinin Tekstilde Doğal Boyarmadde Kaynağı Olarak Kullanımı. Textile Usage of Bromus Tectorum Plant As A Natural Dye Source

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bromus Tectorum Bitkisinin Tekstilde Doğal Boyarmadde Kaynağı Olarak Kullanımı. Textile Usage of Bromus Tectorum Plant As A Natural Dye Source"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 1, 2011 (40-47) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 1, 2011 (40-47) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Bromus Tectorum Bitkisinin Tekstilde Doğal Boyarmadde Kaynağı Olarak Kullanımı Görkem GEDĠK*, Osman Ozan AVĠNÇ*, Arzu YAVAġ* *Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü DENİZLİ Özet İnsanlar tekstil ürünlerinin renklendirilmesi amacıyla, yüzyıllar boyunca doğal boyarmadde kaynaklarını kullanmışlardır. Günümüzde ekolojik kaygıların artmasıyla birlikte doğal boyamacılık giderek yükselen bir şekilde önem kazanmaktadır. Çevresel açıdan avantajları olmasına rağmen bu boyama yöntemi sınırlı doğal kaynaklara dayanmaktadır. Bu nedenle kaynakların çeşitlendirilmesi ve boyama dışında kullanım alanı olmayan bitkilerin seçilmesi önemlidir. Bu çalışmada yabani ot olarak bilinen ve modern insan yaşantısında kullanım alanı bulmamış olan bromus tectorum bitkisi doğal boyarmadde kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu bitkiden elde edilen ekstrakt ile çeşitli mordanlar kombine edilerek boyanan ipek kumaş numunelerinin kolorimetrik özellikleri ve haslık performansları yeterli seviyededir. Sonuçlar doğrultusunda, bromus tectorum bitkisinin doğal boyamacılığa uygun olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Doğal boyama, doğal boyarmadde, bromus tectorum, ipek, ekolojik tekstiller Textile Usage of Bromus Tectorum Plant As A Natural Dye Source Abstract Humankind has been using natural resources as textile colorants since ancient times. Natural dyeing has an increasing importance due to the growing ecological concerns in the recent times. In spite of its environmental benefits, natural dyeing unfortunately depends on limited resources. Therefore, natural dyeing resources should be diversified. Moreover, it is also important to choose such plants which have no other beneficial use. In the present study, bromus tectorum plant was chosen as a natural dyestuff source for dyeing woven silk fabric in company with different natural and chemical mordants. Fastness and color properties were investigated after dyeing. It was found that bromus tectorum plant is suitable as a natural colorant for silk dyeing. Keywords: Natural dyeing, natural dye, bromus tectorum, silk, ecological textiles Bu makaleye atıf yapmak için Gedik, G., Avinç, O., O., Yavas, A., Bromus Tectorum Bitkisinin Tekstilde Doğal Boyarmadde Kaynağı Olarak Kullanımı, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2011, 5(1) How to cite this article Gedik, G., Avinç, O., O., Yavas, A., Textile Usage of Bromus Tectorum Plant As A Natural Dye Sources, Electronic Journal of Textile Technologies, 2011, 5 (1) 40-47

2 Gedik, G., Avinç, O., O., Yavas, A., Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (1) GĠRĠġ Teknolojideki Antik çağlardan beri insanlar tekstil ürünlerini doğal kaynaklardan elde ettikleri boyarmaddelerle renklendirmişlerdir. Bununla birlikte özellikle son 150 yılda sentetik boyarmaddelerin üretilmesiyle doğal kaynaklardan elde edilen boyarmaddeler eski önemini yitirmiştir. Bunun başlıca nedeni sentetik boyarmaddelerin geniş bir renk gamına ve sürdürülebilir üretime uygun olmalarıdır [1]. Doğal boyarmaddelerle boyamanın diğer dezavantajı da standartlaşmanın olmamasıdır [2]. Bu nedenle konu üzerine yapılacak bilimsel araştırmalar önem arz etmektedir [3]. Günümüzde, yükselen çevresel kaygılarla birlikte doğal boyamacılık ve baskıcılık tekrar ilgi çekmeye başlayan konular olmuşlardır [3-4]. Alerjik ve zehirli olmayan çevre dostu doğal boyarmaddelerin kullanımı önemli derecede dikkat çekmektedir. Doğal boyarmaddeler, ipek ve yün gibi protein lifleri ve pamuğun boyanmasında geniş bir uygulama alanı bulmaktadır [4]. İpek lifleri doğal poliamid veya polipeptit lifleridir. Boyanma özellikleri diğer bir doğal polipeptit lifi olan yüne ve sentetik poliamid lifi olan nylona benzer. İpek lifinde serbest amino ve karboksil grupların yanında hidroksil grupları taşıyan fenolik substituentler bulunur. Çok ince olan lif yapısı ve moleküllerin yüksek oryantasyonu lifin boyanma karakteristiğini belirleyen özelliklerdir. İpeğin boyanmasında renk verimi, yün ve poliamidle karşılaştırıldığında, aynı renk derinliği için %50 kadardır. Yani boyamada poliamid ve yüne göre iki kat fazla boyarmadde kullanılması gerekmektedir. Diğer iki lifle karşılaştırıldığında ipeğin haslıkları aynı tondaki boyamalar için daha kötü çıkmaktadır [5]. İpek lifleri katyonik karakterdedir. Asit, metal kompleks, reaktif ve seçilmiş direkt boyarmaddelerle boyanabilir. Ayrıca karboksil grupların varlığından dolayı bazik boyarmaddelerle boyama da mümkündür [5]. Çoğu doğal boyarmaddenin direkt olarak liflere afinitesi yoktur. Bu sebeple doğal boyarmaddeleri liflere bağlayabilmek için çoğu zaman mordan maddelerine ihtiyaç duyulur [6]. Mordan maddesi olarak genellikle metal tuzları kullanılır. Metal iyonu, lifteki fonksiyonel gruplarla reaksiyona girerek kompleks oluşturur. Boyama sırasında boyarmadde, lif metal iyonu kompleksiyle ilişkiye girerek suda çözünmez bir formda life bağlanır. Seçilen mordan, direkt olarak haslık özelliklerine, parlaklığa ve renge etki eder [7]. Mordanlama işlemi çeşitli proseslerde gerçekleştirilebilir. Bunlar ön mordanlama, aynı anda mordanlama ve ard mordanlama olarak sıralanabilir [4]. Bromus tectorum, Poaceae (buğdaygiller) familyasına ait tek yıllık otsu bir bitkidir. Birçok iklim şartında yetişebilir. Özel toprak çeşidi ihtiyacı yoktur. Başta Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Güneybatı Asya olmak üzere tüm dünyaya yayılmıştır. Yabani olarak yetişir [8-9]. Şekil 1 de bromus tectorum bitkisi görülebilmektedir. ġekil 1. Bromus tectorum [10] 41

3 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (1) Bromus Tectorum Bitkisinin Tekstilde Doğal Boyarmad Bu çalışmada, bromus tectorum bitkisinin kökleri dışındaki kısımları (tohumları, sapları, yaprakları) doğal boyarmadde kaynağı olarak kullanılarak %100 ipek dokuma kumaş aynı anda mordanlama yöntemine göre doğal ve kimyasal mordanlar eşliğinde boyanmıştır. Boyanan numunelerin renk özellikleri ve haslık performansları incelenmiştir. 2. MATERYAL VE METOT Uygulamada kullanılacak bitkiler, Denizli nin Çivril ilçesi yöresinden, haziran ayında kurumuş olarak toplanmıştır. Toplanan bitkiler bütün olarak 1 saat 100 o C de su ile muamele edilmiş ve bu şekilde boyarmadde ekstraksiyonu elde edilmiştir. Bitki/su oranı 1/40 alınmıştır. Boyama işlemi bu çözeltiyle yapılmıştır. Boyama işlemi için laboratuar tipi boyama makinesi kullanılmış ve çektirme yöntemine göre çalışılmıştır. Boyama grafiği Şekil 2 de görülebilmektedir. Aynı anda mordanlama yöntemi seçilmiştir. Bir adet mordansız kontrol boyaması, 5 adet kimyasal mordanlı boyama ve 2 adet doğal mordanlı boyama yapılmıştır. Kimyasal mordan olarak; alüminyum sülfat (şap), potasyum bi kromat, bakır (II) sülfat, kalay (II) klorür ve demir (II) sülfat kullanılmıştır. Doğal mordan olarak da; meşe külü ve mazı seçilmiştir. Boyamada flotte oranı 1/40 olarak alınmıştır. Mordan kullanımı %20 şap, %10 doğal mordanlar ve %4 diğer mordanlar şeklindedir. ġekil 2. İpeğin bromus tectorum ile boyama grafiği Boyama sonrası, kumaşlar 5 dakika süreyle soğuk taşarlı durulama işlemine tabi tutulmuştur ve serilerek oda sıcaklığında kurumaları sağlanmıştır. Renk ölçümleri, DataColor 600 model spektralfotometre ile (standart D65 gün ışığı ve 10 o gözlemci) yapılmıştır. Renk kuvveti (f(k)), CIELAB renk değerleri L* (açıklık-koyuluk), a* (kırmızı-yeşil ekseni), b* (sarı-mavi ekseni), C* (chroma, renk doygunluğu) ve h o (renk tonu) incelenmiştir. Boyanan kumaş numunelerine ISO 105 C06 A2S yıkama haslığı testi, ISO X12 sürtme haslığı testi ve ISO 105 B02 ışık haslığı testleri uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME 3.1. Renk Ölçümleri Bromus tectorum bitkisiyle boyanan ipek kumaş numuneleri Şekil 3 de görülmektedir. 42

4 Gedik, G., Avinç, O., O., Yavas, A., Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (1) ġekil 3. Bromus tectorum bitkisiyle yapılan boyamda elde edilen renkler CIELAB sistemine göre elde edilen kolorimetrik renk özellikleri ve veriler Tablo 1 de ve Şekil 4 te verilmektedir. Tablo 1. Bromus tectorum ile boyanan ipek kumaşların kolorimetrik renk verileri Mordan f(k) L* a* b* C* h o Mordansız ġap Kalay (II) klorür Potasyum bikromat Bakır (II) sülfat Demir (II) sülfat MeĢe odunu külü Mazı Mordansız veya farklı mordanlar eşliğinde boyanan ipek kumaş numunelerinin renk tonlarının farklı olduğu Şekil 3 de, Tablo 1 de h o (renk tonu) değerlerinden ve Şekil 4 te a*-b* düzlemindeki yerlerinden açıkça görülebilmektedir. Mordansız boyamanın renk kuvveti (f(k)) 6,3 tür (Tablo 1). Meşe odunu külünün renk kuvvetini (6.0) olumlu yönde geliştirmediği gözlemlenmiştir. Bu yüzden, bromus tectorum ile ipek boyanmasında meşe odunu külünün doğal mordan olarak kullanılmaması önerilmektedir. Diğer bir doğal mordan olan mazının kullanımı ise renk kuvvetinde mordansız numuneyle kıyaslandığında yaklaşık olarak %257 lik bir renk kuvveti artışı sağlamıştır. 43

5 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (1) Bromus Tectorum Bitkisinin Tekstilde Doğal Boyarmad ġekil 4. Bromus tectorum bitkisiyle yapılan boyamalarda elde edilen renk özellikleri f(k) değerleri göz önüne alındığında, bakır (II) sülfat (34.7) ve demir (II) sülfat (48.2) mordanlarının kullanıldığı boyamalarda en yüksek renk verimlerine ulaşılmıştır. Bu yüksek renk kuvveti değerleri, açıklık-koyuluk değerlerinde gözlenen en düşük L* değerleri (57.1 ve 49.7) ile de doğrulanmaktadır. C* ve L* nin birlikte arttığı durumlarda renk parlaklığının arttığı bilinmektedir [11]. Şekil 4 te C*-L* düzlemi incelendiğinde, kalay (II) klorür ve potasyum bikromat mordanlarıyla yapılan boyamaların en parlak olduğu gözlemlenmiştir. Renkli numunelerin C* değeri düşürken L* değerinin yükselmesi rengin zayıflaması olarak nitelendirilmektedir [11]. Mordansız boyama ve meşe odunu külüyle yapılan boyamada elde edilen renkler, en zayıf renkler olarak ortaya çıkmıştır (Şekil 4, C*-L* düzlemi). Bu iki rengin f(k) değerleri de diğer renklerle karşılaştırıldığında en düşük iki f(k) değerleridir Yıkama Haslığı Değerleri Tablo 2 te yıkama haslığı değerleri görülmektedir. Tablo 2. Yıkama haslığı değerleri Mordan Maddesi Yıkama Haslığı Değerleri Yün Akrilik Poliester Naylon Pamuk Asetat Mordansız Şap Kalay (II) klorür Potasyum bikromat Bakır (II) sülfat Demir (II) sülfat Meşe odunu külü Mazı /5 5 44

6 Gedik, G., Avinç, O., O., Yavas, A., Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (1) Tablo 2 den görülebileceği üzere yıkama haslığı değerleri, mazının mordan olarak kullanıldığı boyama dışında 5 çıkmıştır. Mazı ile yapılan boyamanın yıkama haslığı testi pamuğu hafifçe kirletmiş ve haslık değeri 4/5 olarak saptanmıştır. Fakat bu haslık değeri de kullanım performansı için kabul edilebilir bir değerdir Sürtme Haslığı Değerleri Sürtme haslığı değerleri Tablo 3 te görülmektedir. Tablo 3. Sürtme haslığı değerleri Mordan Sürtme Haslığı Değerleri Kuru Yaş Mordansız 5 4/5-5 Şap 4/5-5 4/5 Kalay (II) klorür 4/5 4/5 Potasyum bikromat 5 4/5-5 Bakır (II) sülfat 4/ /5 Demir (II) sülfat 3/4 3/4 Meşe odunu külü 4 4/5-5 Mazı 4/5 4/5 Tablo 3 değerlendirildiğinde, sürtme haslığı değerlerinin genel olarak 4 5 arasında değiştiği görülmektedir. Bu değerler kullanım performansı açısından tatmin edici düzeydedir. Sürtme haslığını etkileyen en önemli faktörün lif yüzeyinde kalan fikse olmamış boyarmaddeler olduğu düşünülürse, bromus tectorum bitkisiyle yapılan boyamada, boyarmaddenin liflere fiksesinin oldukça iyi olduğu anlaşılmaktadır. Boyamadan sonra yapılan 5 dakikalık soğuk suyla durulama işlemi yüzeyde kalan boyarmaddelerin uzaklaştırılması için yeterli olmuştur. Bu durum, ard işlemler açısından önemli enerji, su ve kimyasal tasarrufu sağlamaktadır. Demir (II) sülfatın mordan olarak kullanıldığı boyamanın sürtme haslık değerleri, diğer mordanlarla kıyaslandığında biraz düşüktür. Bu mordan ile yapılacak boyamalarda, biraz daha agresif bir durulama işlemi yapılmasının veya sabunlu bir ard yıkama uygulanmasının sürtme haslığı değerlerini yükselteceği tahmin edilmektedir IĢık Haslığı Değerleri Tablo 4 te ışık haslığı değerleri görülmektedir. Tablo 4.Işık haslığı değerleri Mordan Maddesi Haslık Değeri Mordansız 2 Şap 2.5 Kalay (II) klorür 1.5 Potasyum bikromat 2.5 Bakır (II) sülfat 5 Demir (II) sülfat 6 Meşe odunu külü 2,5 Mazı 5 45

7 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (1) Bromus Tectorum Bitkisinin Tekstilde Doğal Boyarmad Mordansız boyamanın ışık haslığı 2 olarak tespit edilmiştir. Diğer mordanların aksine kalay (II) klorür ışık haslığını olumsuz yönde etkileyerek en düşük ışık haslığı değerini (1.5) vermiştir. Diğer ışık haslığı değerleri mordan cinsine göre farklılıklar göstermesine rağmen özellikle bakır (II) sülfat, demir (II) sülfat ve mazı mordanlarında yüksek ışık haslıkları elde edilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, bu mordanlarla boyanmış numunelerin f(k) değerleri, yani renk kuvvetleri, diğer numunelerin f(k) değerlerinden de yüksektir. En iyi ışık haslığı değerini (6) demir (II) sülfat kullanılarak boyanmış numune vermiştir. 4. SONUÇ Tekstil ürünlerinin doğal boyarmaddelerle boyanması, günümüzde artan çevre sorunlarına paralel olarak yükselen bir ilgi görmektedir. Doğal boyamacılık henüz tekstil sanayisinin yüksek üretim kapasitesinin taleplerini karşılayamasa da özellikle atölye tipi özel boyamalarda artan bir taleple karşılaşmaktadır. Bu noktada, doğal boyarmaddelerle elde edilen renk çeşitliliğinin darlığı ve kaynakların sınırlı oluşu, yeni doğal boyarmadde kaynakları bulunmasının önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, yabani bir ot olan bromus tectorum bitkisi boyarmadde kaynağı olarak kullanılmıştır. Yapılan literatür araştırmasında bu bitkinin söz konusu amaçla kullanıldığına dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Ayrıca geleneksel boyamalarda bu bitkinin kullanıldığına dair bir bilgi de yoktur. Bu sebeple bu bitkinin başarılı bir şekilde tekstil boyamacılığında kullanımı renk çeşitliliğinin arttırılması ve kaynakların genişletilmesi açısından önem taşımaktadır. İpek kumaşların bromus tectorum bitkisiyle boyanmasında, yüksek renk verimi değerlerine ulaşılan demir (II) sülfat, bakır (II) sülfat ve mazının mordan olarak kullanımı tatmin edici sonuçlar vermektedir. Bu mordanlarla yapılan boyamalarda boyanan numunelerin ışık haslığı değerleri de diğer numunelerden yüksektir. Fakat demir (II) sülfat ile yapılan boyamanın sürtme haslığı değerleri diğerlerine göre daha düşüktür (3/4). Meşe odunu külünün mordan olarak kullanıldığı boyamanın renk verimi oldukça düşüktür ve bu doğal mordanın bromus tectorum bitkisiyle ipek boyamacılığında kullanılması bir fayda sağlamamıştır. Bununla birlikte, çalışmada kullanılan diğer doğal mordan olan mazı, hem ekolojik olması hem de yüksek renk verimi ve yüksek haslık değerleri elde edilmesi sebebiyle öne çıkmaktadır. Gerçekleştirilen başarılı boyamalar ve elde edilen yüksek haslık değerleri, bromus tectorum bitkisinin tekstil ürünlerinin doğal boyamacılığı için boyarmadde kaynağı olarak pratikte kullanılabileceği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Uygulanan boyama prosesinin ve ard işlemlerin kolaylığı da diğer avantajlarıdır. Bilindiği üzere doğal boyarmaddeler farklı mordanlarla farklı renkler verebilmektedir. Bu çalışmada 7 adet mordan kullanılmıştır. Farklı mordanlarla elde edilebilecek renkler ve diğer lifleri kullanarak yapılacak uygulamalar araştırmaya açık konulardır. Ayrıca bitkinin içerdiği boyarmadde bilinmemektedir, bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu konunun irdelenmesi yararlı olacaktır. 46

8 Gedik, G., Avinç, O., O., Yavas, A., Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (1) KAYNAKLAR [1] Thomas Bechtold, Rita Mussak Handbook of Natural Colorants - John Wiley & Sons, Ltd 2009 [2] Ashis Kumar Samanta, Priti Agarwal, Deepali Singhee, Siddhartha Datta Application of single and mixtures of red sandalwood and other natural dyes for dyeing of jute fabric: studies on colour parameters/colour fastness and compatibility - The Journal of The Textile Institute Vol. 100, No. 7, October 2009 [3] Ashis Kumar Samanta, Priti Agarwal Aplication Of Natural Dyes To Textiles Indian Journal of Fiber & Textile Research Vol 34 Dec [4] Nilani.P, Duraisamy.B, Dhamodaran.P, Kasthuribai.N, Alok Semwol Suresh.B A Study On The Effect Of Marigold Flower Dye With Natural Mordant On Selected Fibers - Journal of Pharmacy Research Vol.1.Issue 2. Oct- December 2008 [5] A. K. Roy Choudhury Textile Preperation And Dyeing Science Publishers 2006 [6] İsmail Öztürk Doğal Bitkisel Boyalarla Yün Boyama Dokuz Eylül Yayınları 1999 [7] Ester S. B. Ferreira, Alison N. Hulme, Hamish McNab, Anita Quye The Natural Constituents of Historical Textile Dyes The Royal Society Of Chemistry July php [9] en.wikipedia.org/wiki/drooping_brome [10] [11] Berns, R.S. Billmeyer and Saltzman s Principles of Color Technology, 3rd Edition John Wiley and Sons

Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi

Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 53-59 Aralık 2008 Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi Mustafa TUTAK 1, * Hüseyin BENLİ 2 1 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyegerlik,Kimya Öğretmenliği,Kimya Mühendisliği,Biyomühendislik) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı Kimya-3 (ÇALIŞTAY 2012) KIRMIZI TOZ BİBER(Capsicum annum L.)

Detaylı

% 100 YÜNLÜ DOKUMA KUMAŞIN BAZI DOĞAL BOYARMADDELER İLE BOYANMASI DYEİNG %100 WOOL WOVEN FABRİC WİTH SOME NATURAL DYES

% 100 YÜNLÜ DOKUMA KUMAŞIN BAZI DOĞAL BOYARMADDELER İLE BOYANMASI DYEİNG %100 WOOL WOVEN FABRİC WİTH SOME NATURAL DYES Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 449-455 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 % 100 YÜNLÜ DOKUMA KUMAŞIN BAZI DOĞAL BOYARMADDELER İLE BOYANMASI Mustafa TUTAK 1,

Detaylı

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması 1 TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Proje Adı Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması Grup Adı EBRULÎ Hazırlayanlar Meral BENLİ Hayrunnisa KALENDER Haziran-2008 2 Projenin Adı

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Nane (Mentha Spicata L.) ve Kekik (Thymus Vulgaris L.) Bitkileri Kullanarak Yün Lifinin Doğal Boyanması Natural Dyeing of Wool Fiber Using Mint

Detaylı

GELĠNCĠK (Papaver rhoeas L.)BĠTKĠ ÇĠÇEKLERĠ ĠLE BOYANMIġ YÜNLÜ KUMAġLARIN RENK VE HASLIK ÖZELLĠKLERĠNĠN ARAġTIRILMASI

GELĠNCĠK (Papaver rhoeas L.)BĠTKĠ ÇĠÇEKLERĠ ĠLE BOYANMIġ YÜNLÜ KUMAġLARIN RENK VE HASLIK ÖZELLĠKLERĠNĠN ARAġTIRILMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:10 Sayı 19 Bahar 2011 s.89-99 GELĠNCĠK (Papaver rhoeas L.)BĠTKĠ ÇĠÇEKLERĠ ĠLE BOYANMIġ YÜNLÜ KUMAġLARIN RENK VE HASLIK ÖZELLĠKLERĠNĠN ARAġTIRILMASI

Detaylı

Yünlü Kumaşların Reyhan ile Renklendirilmesi. Coloration of Wool Fabrics with the Basil

Yünlü Kumaşların Reyhan ile Renklendirilmesi. Coloration of Wool Fabrics with the Basil 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) Yünlü Kumaşların Reyhan ile Renklendirilmesi Fazlıhan

Detaylı

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ DOĞAL LİFLER SELÜLOZ ESASLI DOĞAL LİFLER Pamuk CO Selüloz 1.50-1.55 - - 180-220 7.0-11 Keten LI Selüloz 1.43-1.52 - - 200-240 8.0-12 PROTEİN ESASLI DOĞAL LİFLER Yün WO Keratin 1.30-1.39 - - 150-170 13-18

Detaylı

Organik Yünün Boyanmasında Alternatif Yöntem Olarak Pamuk Baskı Boyalarının Kullanılması

Organik Yünün Boyanmasında Alternatif Yöntem Olarak Pamuk Baskı Boyalarının Kullanılması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (24-29) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (24-29) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

SAMBUCUS EBULUS L. (ŞAHMELİK) BİTKİSİNDEN EKSTRAKTE EDİLMİŞ DOĞAL BOYARMADDE ile İPEKLİ MATERYALLERİN BOYANMASI

SAMBUCUS EBULUS L. (ŞAHMELİK) BİTKİSİNDEN EKSTRAKTE EDİLMİŞ DOĞAL BOYARMADDE ile İPEKLİ MATERYALLERİN BOYANMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 12 Sayı: 23 Bahar 2013 s. 103-114 SAMBUCUS EBULUS L. (ŞAHMELİK) BİTKİSİNDEN EKSTRAKTE EDİLMİŞ DOĞAL BOYARMADDE ile İPEKLİ MATERYALLERİN BOYANMASI

Detaylı

MUHABBET ÇİÇEĞİNİN (Reseda lutea L.) BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

MUHABBET ÇİÇEĞİNİN (Reseda lutea L.) BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 195-200 MUHABBET ÇİÇEĞİNİN (Reseda lutea L.) BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Süleyman KIZIL 1 Nuran KAYABAŞI 2 1 Dicle

Detaylı

POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR

POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR (REFEREED RESEARCH) POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR NEW APPROACHES FOR REDUCTIVE WASHING OF POLYESTER KNITTED FABRICS Onur BALCI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

Yeşil Üretim için Polyester Kumaşların Kök Boya ile Renklendirilmesi. Coloration of Polyester Fabrics with Madder to Ensure Green Production

Yeşil Üretim için Polyester Kumaşların Kök Boya ile Renklendirilmesi. Coloration of Polyester Fabrics with Madder to Ensure Green Production 07 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 9-30 September 07 (ISITES07 Baku - Azerbaijan) Yeşil Üretim için Polyester Kumaşların Kök Boya ile Renklendirilmesi

Detaylı

BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU DAMLASI HASLIK DEĞERLERİ

BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU DAMLASI HASLIK DEĞERLERİ 1 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11, S.13, s.1-11 ÖZET BAZI BOYA BİTKİLERİNDEN KARIŞIK BOYAMA YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN RENKLER ve BU RENKLERİN IŞIK, SÜRTÜNME ve SU

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup)

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 5.YARIYIL TEK3405 Bilgisayarlı Kumaş Tasarımı (2-0-0) AKTS:4 1-2 Bilgisayarlı örme desen programının tanıtılması 3-4 Bilgisayarda desen

Detaylı

Dispergatör: Dispers boyar maddenin flotte içinde disperge hâlinde kalmasını sağlar.

Dispergatör: Dispers boyar maddenin flotte içinde disperge hâlinde kalmasını sağlar. 1. Dispersiyon Boyar Maddeleriyle Polyesterin Boyanması Dispers boyar maddenin polyester liflerine karşı afinitesi oldukça yüksektir. Fakat elyaf içine difüzyonu oldukça yavaştır. Dispers boyar maddelerin

Detaylı

Mahonia aquifolium Nutt. (Berberidaceae, mahonya) Meyvesi ile Boyanmış Yün İpliklerinin Kolorimetrik Özellikleri

Mahonia aquifolium Nutt. (Berberidaceae, mahonya) Meyvesi ile Boyanmış Yün İpliklerinin Kolorimetrik Özellikleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2008, 18(1): 27-33 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 12.06.2007 Kabul Tarihi: 04.02.2008 Mahonia aquifolium

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ i T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/107 Bitkisel atık maddelerin tekstil endüstrisinde boyarmadde kaynağı olarak değerlendirilmesi Proje

Detaylı

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL DUYGU ŞENOL ÖĞRENİM DURUMU Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüTekstil Mühendisliği Bölümü (2003-2009) Yüksek Lisans: K. S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü (1999-2002) Lisans: Hacettepe

Detaylı

Melastan Elde Edilen Boyarmadde ile Ekolojik Yün Boyama. Ecological Wool Dyeing with Dye Solutions Obtained From Molasses

Melastan Elde Edilen Boyarmadde ile Ekolojik Yün Boyama. Ecological Wool Dyeing with Dye Solutions Obtained From Molasses Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 201 (8-22) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 1, 201 (8-22) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:109-991

Detaylı

Cost Analysis of Single Jersey Fabrics in Dyeing Mill

Cost Analysis of Single Jersey Fabrics in Dyeing Mill Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2014 (23-36) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 1, 2014 (23-36) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Poliester-Viskon-Elastan Kumaşlarda Boyarmadde Molekül Büyüklüğünün Performans Özelliklerine Etkisi

Poliester-Viskon-Elastan Kumaşlarda Boyarmadde Molekül Büyüklüğünün Performans Özelliklerine Etkisi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9(), 6 7 KSU. Journal of Engineering Sciences, 9(), 6 Poliester-Viskon-Elastan Kumaşlarda Boyarmadde Molekül Büyüklüğünün Performans Özelliklerine Etkisi Mehmet Reşat

Detaylı

REAKTİF BOYARMADDELERDE ALIM VE FİKSAJ SORUNLARI ÖZET

REAKTİF BOYARMADDELERDE ALIM VE FİKSAJ SORUNLARI ÖZET REAKTİF BOYARMADDELERDE ALIM VE FİKSAJ SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Meliha Oktav BULUT Ezgi AKAR ÖZET Selüloz liflerini boyayan boyarmadde grupları içinde geniş renk paleti, parlaklığı, iyi yaş haslıkları,

Detaylı

ÇİVİT OTU İLE BOYANAN İPEK, PAMUK VE YÜN KUMAŞLARIN BAZI HASLIK DEĞERLERİ

ÇİVİT OTU İLE BOYANAN İPEK, PAMUK VE YÜN KUMAŞLARIN BAZI HASLIK DEĞERLERİ DOI: 10.7816/idil-06-37-12 idil, 2017, Cilt 6, Sayı 37, Volume 6, Issue 37 ÇİVİT OTU İLE BOYANAN İPEK, PAMUK VE YÜN KUMAŞLARIN BAZI HASLIK DEĞERLERİ Ümran KAYA 1 H. Sinem ŞANLI 2 ÖZ Anadolu da yüzyıllardır

Detaylı

KIZILAĞAÇ YAPAKLARININ TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE BOYARMADDE KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Ferda ESER ÖZET

KIZILAĞAÇ YAPAKLARININ TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE BOYARMADDE KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Ferda ESER ÖZET Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A- Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering 2016 - Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa:

Detaylı

Tek Kullanımlık Bebek Bezi Tüketiminin Çevresel İncelenmesi. Environmental Analysis Of Disposable Diapers Consumption

Tek Kullanımlık Bebek Bezi Tüketiminin Çevresel İncelenmesi. Environmental Analysis Of Disposable Diapers Consumption Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (1-5) Electronic Journal of TextileTechnologies Vol: 7, No: 1, 2013 (1-5) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Çeşitli Bitkisel Kaynaklarla Yünlü Coloration of Wool Fabrics with Various Plantal Sources, Erciyes Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI Dr. Yasemin Sezgin yasemin sezgin HÜRESEL BOYAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Hem fiziksel hem kimyasal faktörler hücresel boyamayı etkilemektedir BOYAMA MEKANIZMASı Temelde boyanın

Detaylı

REAKTİF BOYARMADDE İLE BOYANMIŞ-BASILMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE YUMUŞATMA İŞLEMİ SONRASI MEYDANA GELEN RENK DEĞİŞİMİ PROBLEMLERİ

REAKTİF BOYARMADDE İLE BOYANMIŞ-BASILMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE YUMUŞATMA İŞLEMİ SONRASI MEYDANA GELEN RENK DEĞİŞİMİ PROBLEMLERİ REAKTİF BOYARMADDE İLE BOYANMIŞ-BASILMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE YUMUŞATMA İŞLEMİ SONRASI MEYDANA GELEN RENK DEĞİŞİMİ PROBLEMLERİ COLOR CHANGE PROBLEMS AFTER THE USE OF SOFTENERS IN DYED AND PRINTED COTTON

Detaylı

Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehnhardt) Ağacının Yapraklarından Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Bazı Haslıkları Üzerine Bir Araştırma

Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehnhardt) Ağacının Yapraklarından Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Bazı Haslıkları Üzerine Bir Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-2 (200),153-11 Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehnhardt) Ağacının Yapraklarından Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Bazı Haslıkları

Detaylı

Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması

Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması Büyükakıncı BY1, Özkenar T, Yücel D, Ortaç R 1 Özet Son yıllarda tekstil ürünlerine uygulanan tutum ve görünüm geliştiren

Detaylı

Güç Tutuşur Kumaş Üretiminde Bor Bileşiklerinin Kullanılması

Güç Tutuşur Kumaş Üretiminde Bor Bileşiklerinin Kullanılması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2010 (1-10) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 1, 2010 (1-10) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

KÖKNAR (ABİES) KOZALAKLARINDAN ELDE EDİLEN RENKLERİN YÜN HALI İPLİKLERİ ÜZERİNDEKİ HASLIK DEĞERLERİ

KÖKNAR (ABİES) KOZALAKLARINDAN ELDE EDİLEN RENKLERİN YÜN HALI İPLİKLERİ ÜZERİNDEKİ HASLIK DEĞERLERİ Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi Sayı /Cilt 1 (011) KÖKNAR (ABİES) KOZALAKLARINDAN ELDE EDİLEN RENKLERİN YÜN HALI İPLİKLERİ ÜZERİNDEKİ HASLIK DEĞERLERİ Araş. Gör. Hande KILIÇARSLAN Süleyman Demirel

Detaylı

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 5 Sayı 1 (2017), 35-39 Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol. 5 Issue 1 (2017), 35-39 Bartın Üniversitesi

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ GRUP İNDİGO GAMZE ÖZEN İHSANİYE YURTTAŞ Danışman: YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN ÖZET: Bu çalışmada piyasada satılan kumaş boyalarının

Detaylı

TEKQUEST P 129. Kuvvetli bir iyon tutucu ve yıkama malzemesi

TEKQUEST P 129. Kuvvetli bir iyon tutucu ve yıkama malzemesi Kuvvetli bir iyon tutucu ve yıkama malzemesi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kimyasal Yapısı Kopolimer karışımı Đyonik

Detaylı

AYVA (Cydonia vulgaris L.) YAPRAKLARININ BĐTKĐSEL BOYACILIKTA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

AYVA (Cydonia vulgaris L.) YAPRAKLARININ BĐTKĐSEL BOYACILIKTA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ANADOLU, J. of AARI 11 (2) 2001, 136-144 MARA AYVA (Cydonia vulgaris L.) YAPRAKLARININ BĐTKĐSEL Nuran KAYABAŞI Sema ETĐKAN Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Köy El Sanatları Anabilim Dalı Ankara/TURKEY

Detaylı

Gama Işınlarının Kumaşların Antibakteriyel Özellikleri Üzerine Etkisi I

Gama Işınlarının Kumaşların Antibakteriyel Özellikleri Üzerine Etkisi I Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2014 (1-9) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 3, 2014 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK

Detaylı

Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması *

Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması * Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması * Dyeing Of Natural And Synthetic Fibres İn Supercritical Carbon Dioxide Media* Kübra KAYA Kimya Anabilim Dalı Bilgehan GÜZEL

Detaylı

Keten ve Jüt Liflerinin Boyanması ve Bu Konudaki Yenilikler. Dyeing of Linen And Jute Fibers And Innovations in This Subject

Keten ve Jüt Liflerinin Boyanması ve Bu Konudaki Yenilikler. Dyeing of Linen And Jute Fibers And Innovations in This Subject Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (65-69) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (65-69) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

4-Yaman N., Oktem T. ve N. Seventekin, Karbon Liflerinin Özellikleri ve Kullanım Olanakları, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, (2007).

4-Yaman N., Oktem T. ve N. Seventekin, Karbon Liflerinin Özellikleri ve Kullanım Olanakları, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, (2007). Doç. Dr. Necala YAMAN TURAN Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Bir Eylül Kampüsü UŞAK Telefon: 0276 221 21 21-2735 Faks: E-Posta: yaman.necla@mail.com A) Kısa Özgeçmiş

Detaylı

doğal boyama reçeteleri

doğal boyama reçeteleri doğal boyama reçeteleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ISBN: 978-975-17-3318-4 YAPIM Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürlüğü Yayınları No: 4 FOTOĞRAFLAR Recep KARADAĞ KAPAK VE

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

Kırmızı lahana dan (Brassica oleracea var.capitata f.rubra) elde edilen doğal boya ile yün, pamuk ve keten kumaşların boyanması

Kırmızı lahana dan (Brassica oleracea var.capitata f.rubra) elde edilen doğal boya ile yün, pamuk ve keten kumaşların boyanması ISSN: 2146-8168 Dergiye Geliş Tarihi: 26.03.2012 Yayına Kabul Tarihi: 14.05.2012 http://bilader.gop.edu.tr Baş Editör: Naim ÇAĞMAN Alan Editörü: Yakup BUDAK Adem Önal 1 ve F. Dilara Subasar 2 Kırmızı lahana

Detaylı

TEKSOAP NOT 50. Kimyasal Yapısı. Dispersant ve kopolimer yüzey aktif maddelerinin özel karışımı. Đyonik Yapısı. Anyonik.

TEKSOAP NOT 50. Kimyasal Yapısı. Dispersant ve kopolimer yüzey aktif maddelerinin özel karışımı. Đyonik Yapısı. Anyonik. Reaktif boyalar için boyama işlemlerinden sonra nötralizasyon işlemini kaldıran ve geleneksel yıkamalara göre proses kısaltan özel bir sabundur. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN ÖZGEÇMİŞ YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN Doğum Yeri ve Yılı : Denizli/1982 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı :Tekstil Terbiyesi Mail Adresi : candanakca@yahoo.com, candan.can@cbu.edu.tr

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Amerikan Sarmaşığı (Parthenocissus Quinquefolia L.) Bitkisinin Yünü Boyama Özelliklerinin Araştırılması A Study on the Dyeing Characteristic of

Detaylı

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ RESEARCHING OF EFFECT OF DYESTUFF DISCOLORING MADE BY

Detaylı

BİTKİSİNİN ÇİÇEKLERİNDEN ELDE EDİLEN RENKLER VE BU RENKLERİN YÜN HALI İPLİKLERİ ÜZERİNDEKİ IŞIK VE YIKAMA HASLIKLARI

BİTKİSİNİN ÇİÇEKLERİNDEN ELDE EDİLEN RENKLER VE BU RENKLERİN YÜN HALI İPLİKLERİ ÜZERİNDEKİ IŞIK VE YIKAMA HASLIKLARI ANADOLU, J. of AARI 17 (2) 2007, 51-60 MARA ZERDALİ DİKENİ (Centaurea solstitialis ssp. solstitialis L.) BİTKİSİNİN ÇİÇEKLERİNDEN ELDE EDİLEN RENKLER VE BU RENKLERİN YÜN HALI İPLİKLERİ ÜZERİNDEKİ IŞIK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KARIŞIM ELYAF BOYAMA 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KARIŞIM ELYAF BOYAMA 4 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KARIŞIM ELYAF BOYAMA 4 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Presentation June 11th, 2013

Presentation June 11th, 2013 1 Presentation June 11th, 2013 Textiller & Su kullanımı ( Standard Sipariş) Kumaş Polyester Toplam uzunluk +/- 700.000 yards Renk Standard Siyah Toplam ağırlık +/- 164.000 kg Textiller & Su kullanımı (

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ İPLERİ BOYAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ İPLERİ BOYAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ İPLERİ BOYAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Koyun Irklarından Elde Edilen Yünlerin Kökboya (Rubia tinctorum L.) ile Verdikleri Renklerin Işık Haslık Değerleri Üzerine Bir Araştırma

Koyun Irklarından Elde Edilen Yünlerin Kökboya (Rubia tinctorum L.) ile Verdikleri Renklerin Işık Haslık Değerleri Üzerine Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 79-83 Geliş Tarihi: 15.09.2003 Koyun Irklarından Elde Edilen Yünlerin Kökboya (Rubia tinctorum L.) ile

Detaylı

CEROPLASTES RUSCI L. (HEMİPTERA: COCCIDAE) DİŞİ BİREYLERİNİN KABUKLARINDAN ANTİK DÖNEMLERDE KULLANILAN BOYA ÇIKARMA YÖNTEMLERİ İLE BOYA ELDESİ

CEROPLASTES RUSCI L. (HEMİPTERA: COCCIDAE) DİŞİ BİREYLERİNİN KABUKLARINDAN ANTİK DÖNEMLERDE KULLANILAN BOYA ÇIKARMA YÖNTEMLERİ İLE BOYA ELDESİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 17, 2014, Sayfa 39-44 CEROPLASTES RUSCI L. (HEMİPTERA: COCCIDAE) DİŞİ BİREYLERİNİN KABUKLARINDAN ANTİK DÖNEMLERDE KULLANILAN BOYA ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

Detaylı

GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ

GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ GİRİŞ Kumaş boyası Su bazlı ve toz şeklinde bulunabilen tekstil boyalarıdır. Su bazlı olanı

Detaylı

KÖKNAR (Abies) KOZALAKLARINDAN ELDE EDİLEN RENKLER

KÖKNAR (Abies) KOZALAKLARINDAN ELDE EDİLEN RENKLER ürk Sanatları Araştırmaları Dergisi Sayı /Cilt (0) KÖKNAR (Abies) KOZALAKLARINDAN ELDE EDİLEN RENKLER Uzm. Hande KILIÇARSLAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (El Sanatları) Anabilim

Detaylı

Tekstil Boyama Proseslerinde Ultrasonik Teknolojinin Kullanımı. Using Ultrasonic Techonology in Textile Dyeing Process

Tekstil Boyama Proseslerinde Ultrasonik Teknolojinin Kullanımı. Using Ultrasonic Techonology in Textile Dyeing Process Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2014 (62-73) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 1, 2014 (62-73) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Havlu Dokuma Kumaşlarda, Hav Yüksekliği ve Gramajın Kumaşların Su Emiciliği, Aşınma Ve Boncuklanma Dayanımlarına Etkisi

Havlu Dokuma Kumaşlarda, Hav Yüksekliği ve Gramajın Kumaşların Su Emiciliği, Aşınma Ve Boncuklanma Dayanımlarına Etkisi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (18-25) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (18-25) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Fonksiyonel Pamuklu Kumaş Geliştirmek İçin Kullanılan Kimyasalların Reaktif Boyama Özelliklerine Etkisi

Fonksiyonel Pamuklu Kumaş Geliştirmek İçin Kullanılan Kimyasalların Reaktif Boyama Özelliklerine Etkisi ISSN: 2146-8168 Sayı: 11, Yıl: 2015, Sayfa: 83-89 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 12.10.2015 Yayına Kabul Tarihi: 30.11.2015 Baş Editör: Bilge Hilal ÇADIRCI Alan Editörü: Yakup BUDAK Fonksiyonel

Detaylı

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ Yüzey Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek malzemelerden istenen ve beklenen özellikler de her geçen gün artmaktadır.

Detaylı

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2013 (7-15) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 2, 2013 (7-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

SİYAH ÇAYIN KUMAŞ BOYAMADA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

SİYAH ÇAYIN KUMAŞ BOYAMADA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) SİYAH ÇAYIN KUMAŞ BOYAMADA KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Onur BALCI Doğum Tarihi: 05 Nisan 1980 / SAMSUN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Bölümü Çukurova Üniversitesi

Detaylı

AĞAÇ MALZEMENİN ASPİR BİTKİSİ EKSTRAKTLARI İLE RENKLENDİRİLMESİ VE RENK DEĞİŞİM PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Mühendisliği Bölümü, Muğla, Türkiye

AĞAÇ MALZEMENİN ASPİR BİTKİSİ EKSTRAKTLARI İLE RENKLENDİRİLMESİ VE RENK DEĞİŞİM PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Mühendisliği Bölümü, Muğla, Türkiye AĞAÇ MALZEMENİN ASPİR BİTKİSİ EKSTRAKTLARI İLE RENKLENDİRİLMESİ VE RENK DEĞİŞİM PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ Osman GÖKTAŞ 1*, Mehmet YENİOCAK 1, Mehmet ÇOLAK 1, Ertan ÖZEN 1, Mehmet UĞURLU 2 1 Muğla

Detaylı

Ar-Ge Birimi Lif Analiz Çalışmaları

Ar-Ge Birimi Lif Analiz Çalışmaları TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ar-Ge Birimi Lif Analiz Çalışmaları Giriş Lif analizi, eserlerin lifli yapıya sahip çeşitli kısımlarından alınan örneklerin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun bir reaktif kullanarak oksitli bakır cevherindeki bakırı

Detaylı

SOFTYCON N 50. Yüksek performanslı yumuşatıcı

SOFTYCON N 50. Yüksek performanslı yumuşatıcı Yüksek performanslı yumuşatıcı Yağ asit türevlerinin bileşiği Nonyonik Alanları SOFTYCON N 50 tüm iplik cinsilerinde rahatlıkla kullanılabilen, çok yumuşak bir tuşe sağlayan pseudokatyonik yumuşatıcıdır.

Detaylı

kullandıkları ve bu eşyaları doğadan elde ettikleri maddelerle renklendirdikleri belirtilmektedir. Orta Asya ve gerekse Anadolu ya bakıldığında ise

kullandıkları ve bu eşyaları doğadan elde ettikleri maddelerle renklendirdikleri belirtilmektedir. Orta Asya ve gerekse Anadolu ya bakıldığında ise 98 2007 GaziÜniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:21, s.98-116 BAZI BĐTKĐLER ĐLE RENKLENDĐRĐLMĐŞ ĐLMELĐK YÜN HALI ĐPLĐKLERĐNDE OLUŞAN MUKAVEMET FARKLARININ TESPĐTĐ ÜZERĐNE BĐR

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (2017) 50-55 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Pamuklu Bezayağı Kumaşlarda Aşınma Etkisi İle Sürtme Haslığı Değişimi Yahya

Detaylı

Atmosferik Plazma Đşlemi Kullanılarak Poliamid Kumaşların Özelliklerinin Değiştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Atmosferik Plazma Đşlemi Kullanılarak Poliamid Kumaşların Özelliklerinin Değiştirilmesi Üzerine Bir Araştırma Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 1, 2009 (1-10) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 1, 2009 (1-10) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

Selülaz Enziminin Denim Yıkamada Kullanımı

Selülaz Enziminin Denim Yıkamada Kullanımı Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 1, 2009 (11-23) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 1, 2009 (11-23) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

BOYAMA VE BİTİM İŞLEMLERİ TEKNOLOJİSİ

BOYAMA VE BİTİM İŞLEMLERİ TEKNOLOJİSİ BOYAMA VE BİTİM İŞLEMLERİ TEKNOLOJİSİ Ders Notlarına İlave Konular / 30.03.2015 Prof.Dr. Erhan Öner erhan.oner@gmail.com, Oda No: B409 http://www.uzaktanegitimplatformu.com REAKTİF BOYARMADDELER İLE BOYAMA

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Yünlü Kumaşların Kebrako Ekstresi Printing of Woolen Fabrics Using Quebracho Extract, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, İzmir,

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU)

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) 4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) Ba +2, Ca +2, Sr +2 Bu grup katyonlarının bir grup altında toplanmalarına neden olan ortak özellikleri, amonyak (NH 4 OH) amonyum klorür (NH 4 Cl) tamponu ile

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188 ABRAJ NEDİR? Yuvarlak örme sektörünün çok genel bir ifade ile Abraj olarak isimlendirdiği kumaş hatalarının sanıldığından çok daha fazla nedenleri bulunmakla birlikte çoğu zaman bu nedenlerin birbirinden

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Giriş: Kullanılan elyaf (lif) tipi ve depolama şekli yangın riskini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Elyafın tipi, yapısı ve depolanma şekli yanma

Detaylı

Tekstil Sanayii için En Uygun Teknikler. European Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau

Tekstil Sanayii için En Uygun Teknikler. European Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau Tekstil Sanayii için En Uygun Teknikler European Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau a ve merserizasyon gibi ekstil makineleri, tipik içermektedir. Tekstil sanayii, imalat sanayii

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Yalçın YEŞİL MELANJ ELYAF KARIŞIMLARINDA RENK DEĞERLERİNİN YENİ BİR ALGORİTMA GELİŞTİRİLEREK TAHMİN EDİLMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar 1 TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar TENCEL A100 çeşitleri Lif inceliği Lif uzunluğu Iplik çekim sistemi TENCEL A100 1.25 dtex 38 mm Kısa lif çekim sistemi TENCEL

Detaylı

Doğal Renkli Pamuktan Elde Edilen Dokuma ve Örme Kumaşların Haslık Özelliklerinin Araştırılması

Doğal Renkli Pamuktan Elde Edilen Dokuma ve Örme Kumaşların Haslık Özelliklerinin Araştırılması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (30-42) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (30-42) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

QUALITY CONTROL PROCESS of APPLIED in DYE DEPARTMENT of TEXTILE ADMINISTRATION ABSTRACT Nowadays quality concept which is important for textile

QUALITY CONTROL PROCESS of APPLIED in DYE DEPARTMENT of TEXTILE ADMINISTRATION ABSTRACT Nowadays quality concept which is important for textile 44 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 28, s.44-59 TEKSTİL İŞLETMELERİNİN BOYA BÖLÜMÜNDE UYGULANAN KALİTE KONTROL SÜRECİ ÖZET H. Feriha AKPINARLI 1 Vildan BAÇAN 2

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

Bazı Turunçgil (Rutaceae) Yapraklarından Elde Edilen Renklerin Subjektif ve Objektif Yöntemle Değerlendirilmesi

Bazı Turunçgil (Rutaceae) Yapraklarından Elde Edilen Renklerin Subjektif ve Objektif Yöntemle Değerlendirilmesi S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KARIŞIM ELYAF BOYAMA 3

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KARIŞIM ELYAF BOYAMA 3 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KARIŞIM ELYAF BOYAMA 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TEKCLEAR RDF. Redüktif Yıkama Malzemesi

TEKCLEAR RDF. Redüktif Yıkama Malzemesi Redüktif Yıkama Malzemesi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đyonik Yapısı Anyonik Uygulama Alanları TEKCLEAR RDF Asidik bir

Detaylı

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON COMPARISON OF TEARING STRENGTH TEST METHODS OF FABRICS Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 6 BOYAMA TEKNİKLERİ Mikrobiyolojide çeşitli organizmaları ve bunların farklı bölgelerini boyamak için

Detaylı

Florokarbonların Akrilik, Yün ve Naylon Liflerine Düşük Sıcaklıklarda Uygulanabilirliği

Florokarbonların Akrilik, Yün ve Naylon Liflerine Düşük Sıcaklıklarda Uygulanabilirliği Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2010 (59-64) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 1, 2010 (59-64) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı