ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi"

Transkript

1 1

2 2

3 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle vurgulamaktadır. Onun izinden gidecek nesiller yetiştiren, toplumumuzun en önemli unsurlarından biri olan milli eğitim, bu sorumluluğun bilinci içinde bir kurum olması, hedeflerini belirlemesi, amaçlarına ulaşabilmek için faaliyetlerini sürdürmesi, ilimiz ve ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Gazi şehrimizin, birçok alanda göstermiş olduğu gelişmelere paralel olarak eğitim alanında da ilerlemeler kaydetmesi, ülkemizin eğitim düzeyinin de yükselmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu, ülkemizin çağdaş ülkeler arasında en üst seviyelere çıkmasını olumlu açıdan etkileyecektir. Kamu Yönetimi Reformuyla, Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmüştür. Stratejilerini iyi belirleyen, kaynaklarını ihtiyaçlar doğrultusunda planlayan örnek bir il olma yolunda çalışmalarını sürdüren Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlamış olduğu yılı Stratejik Planın yararlı olmasını dilerim. 3 Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

4 SUNUŞ İnsanoğlu hayatının ilk evresinde hedeflerini belirleyip bu hedefleri gerçekleştirmek için uygun zemini bulmaya çalışır. Daha sonraki evrede ise bu hedefleri geliştirip ilerletmenin mücadelesini verir. Gerek zemin arayışında gerekse hedeflerine ilerlerken türlü zorluklarla karşılaşacağının bilinciyle hareket edip hedeflerine uygun metot ve araçları da tayin eder. Sahip olduğu bakış açısı yaşamını şekillendirmede temel etkendir. Eğitim uygarlığın başlangıcı, gözlerin aydınlık ve berrak ufuklara açılması, düşüncenin en güzel ve doğru yolda gelişmesidir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, hazineler dolusu servetten daha önemlidir. Bizler eğitimci olarak dünyanın en şerefli varlığını hayata hazırlamak gibi çok asil bir görevi üstlendiğimizin bilincindeyiz. Bu bilinçle gelecek nesilleri hayata en iyi şekilde hazırlayıp onların başarılı birer birey olmalarına rehberlik etme çabasındayız. Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bu planlama 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı yasa gereği, kamu kurumlarında stratejik planlamanın yapılması gerekliliği esasına dayanarak yapılmalıdır. Stratejik planlama, kurumda görev alan her kademedeki bireyin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çalışmaların tümünü teşkil eder. 4

5 Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, eğitim kurumlarımızda çağımızın gereksinimlerine cevap verebilen donanım ve fiziksel ortam yeterliliklerinin geliştirilmesine, hizmetiçi eğitim yoluyla okullarımızda eğitim - öğretim kalitesinin arttırılmasına, çalışanlarımıza kalite bilincinin kazandırılmasına, eğitim - öğretim sürecinin sürekli geliştirilmesine, iyileştirilmesine ve verimliliğin arttırılmasına, diğer yandan yaygın eğitim yoluyla her bireyin eğitim imkanlarından yararlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimizin Atatürk ilke ve İnkılapları, Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları ve programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler doğrultusunda planlanması temel amacımızdır. Bünyemizde oluşturduğumuz ekibimizle birlikte hazırlamış olduğumuz stratejik plan; Müdürlüğümüzün geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmasını, yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performansının ölçülmesini ve bu yönde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün stratejik planlamasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Abdullah ŞENYÜZ İl Milli Eğitim Müdürü 5

6 GİRİŞ Küreselleşen dünyada yönetim alanında meydana gelen hızlı gelişmeler, Türk kamu yönetiminde de kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, etkin bir kamu yapılanmasının gereği olarak stratejik yönetim yaklaşımı benimsenmiştir. Bu kapsamda, 24 Aralık 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi gereğince kamu idareleri; ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren stratejik planlarını hazırlamaları gerekmektedir. Bu çerçevede, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, yılları uzun vadeli amaçlarımızı ve hedeflerimizi, temel ilkelerimizi ve politikalarımızı, öncelikler ve performans göstergelerimizi kapsayan bir stratejik plan geniş bir katılımla hazırlanmıştır. Bu planın hazırlanması sürecinde emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür eder, yapılan çalışmaların özelde ilimiz genelde ise ülkemiz eğitimine katkı sağlamasını temenni ederim. 6 Mehmet ÖZ İl Milli Eğitim Şube Müdürü (Strateji Geliştirme Şubesi)

7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ GİRİŞ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ Stratejik Plan Hazırlama Süreci Stratejik Planlama Üst Kurulu Stratejik Planlama Ekibi DURUM DEĞERLENDİRME Tarihi Gelişim Okul Öncesi Eğitim okullar Özel Eğitim Yapan Okullar Ortaokullar ve Liseler Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Özel Okullar Yüksek Okul Durumu Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Fiziki Nitelik Geliştirme Çalışmaları KURULUŞ İÇ ANALİZ İl MEM Bölümleri İş ve Görev Alanı Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistiksel Veriler PAYDAŞ ANALİZİ GZFT ANALİZİ GELECEĞE BAKIŞ Misyonumuz Vizyonumuz Temel elerimiz Temel Değerlerimiz Stratejik Amaçlar ve Hedefler...45 TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER TEMA-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 45 TEMA-2 İLKÖĞRETİM TEMA-3 ORTAÖĞRETİM TEMA-4 ÖZEL ÖĞRETİM TEMA-5 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK TEMA-6 HAYAT BOYU ÖĞRENME VE BİLGİ TOPLUMU...61 TEMA-7 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ TEMA-8 DENETİM STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME

8 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 1.1.Stratejik Plan Hazırlama Süreci Devlet Planlama Teşkilatı Kamu Kurumları için stratejik planlama kılavuzu, 5018 sayılı yönetmelik, Milli Eğitim Temel Kanunu, MEB kanun yönetmelik, yönergeler TUİK istatistikleri, ihtiyaç doğrultusunda incelendi. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sınıf mevcutlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla bakanlık genelgeleri ve ihtiyaç doğrultusunda, önlemler alındı. Mesleki eğitimin nitelik ve nicelik olarak artırılması, öğrenci sayısının Türkiye ortalamasına yaklaştırılması için çalışmalar yapıldı. Sorunlar geniş katılımlı olarak, eğitimle ilgili her kesimden kişi ya da birimlerin temsil edilmesiyle gerçekleştirilen toplantılarla tespit edildi. Ayrıca okullardan örneklemler seçilerek memnuniyet anketleri düzenlenerek veriler toplandı. 6 ay süresince haftada 1 gün toplanılmak üzere çeşitli birimler için onaylar alındı. Toplantılarda amaca yönelik olarak zaman zaman alt komisyonlar oluşturularak odak kanunlar hakkında grup çalışmaları yapıldı. Odak grup çalışmaları sonuçları tüm gruplarla paylaşılarak sonuca ulaşıldı. (katılımcı yöntem) Geniş katılımlı toplantılar yoluyla ilin eğitime yönelik sorunları farklı yaklaşım ve bakış açılarıyla ortaya koyulmuştur. Bu açıdan sorunların ortaya konulmasında her kesime ait görüşlerin alındığı düşünülmektedir. Detaylı iş planı yapılarak sorunlar üst düzeyde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Gaziantep ilinin yoğun göç alması nedeniyle yapılan stratejik planda bu nokta göz önüne alınmış ve bu çerçevede önlemler alınmasına çalışılmıştır. Ayrıca SBS ve YGS başarısında Türkiye genelinde alt sıralarda yer alınması sebebiyle bu alanlarda başarının artırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemesine çalışılmıştır. Ayrıca 6 ay süresince geniş katılım sağlanarak stratejik plan hazırlama çalışmaları yapılıp her kesime yönelik fikirlere yer verilmeye çalışılmıştır. 8

9 1.2. Stratejik Planlama Üst Kurulu Stratejik Planlama Üst Kurulu; İl Milli Eğim Müdürlükleri bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürünün başkanlığında birim yöneticileri ve her ilçeden bir yöneticinin yer aldığı biçimde Valilik Makamının tarih ve sayılı oluru ile oluşturulmuştur. Tablo 1. Gaziantep İli Stratejik Plan Üst Kurul Üyeleri ADI SOYADI ÜNVANI TELEFON ADRESİ Abdullah ŞENYÜZ İl Milli Eğitim Müdürü hotmail.com Fikret ATAK İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir İNCİ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı A.Rıza ERGÜN İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mürsel KÖSE İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mithat SEVİN İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet ÖZ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut GÖKÇE İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın KAZAK İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halil EŞTÜRK İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet YAĞCI İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin MENGİLLİ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cüneyt ÇULCU öğretim Müfettişleri Başkanı Veysel YILMAZ Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulhalim Şahinbey İlçe Milli ÜNVERDİ Eğitim Müdürü Hüsmal AKASLAN Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih ERDEMCİ Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali KINACILAR Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü 9

10 Mahmut KURT Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahdettin ALICI Karkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Hanifi BAŞIBÜYÜK Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇİFTÇİLER İslahiye İlçe MEM Md Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Stratejik Planlama yöneticisinin koordinatörlüğünde Stratejik Planlama Ekibi Valilik Makamının tarih ve sayılı oluru ile oluşturulmuştur. Tablo 2. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ADI SOYADI ÜNVANI TELEFON ADRESİ Mehmet ÖZ İl Milli Eğitim Şb Müd. Mehmet YILDIRIM Karataş İMKB İÖO (Eğt. Bilimleri Uz.) Müd. Erkan KAMACI Zübeyde Hanım Anaokulu Müd. Dr. Ahmet KAYA Nizip B. S. Marufoğlu İÖO Mustafa İl Milli Eğitim Müd SAMANCIOĞLU (Eğt. Bilimleri Uz.) İlsis Ağ Yöneticisi Dr. Gülfem MUŞLU İl Milli Eğitim KAYGISIZ Müdürlüğü Ar-Ge Murat BAĞLIBEL İl Milli Eğitim (Eğt. Bilimleri Uz.) Müdürlüğü Ar-Ge Mehmet YILDIRIM İ.M.K.B. öğretim (Okul Müdürü) Hasan Hüseyin ÖZBEY Eğitim Bilimler Uz. Serdar Gökhan ASLAN (OÖP Formatörü) Mesut GÜREL (Eğt. Bilimleri Uz.) Şıhmehmet KİLİTCİ TKY İl Formatörü Erdem AĞIR (OÖP Formatörü) İbrahim GÜNEŞ (OÖP Formatörü) Leyla KILIÇ (OÖP Formatörü) Okulu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge m

11 Hakan AKKÖZ (OÖP Formatörü) Tuğba KOÇAK ELİBAL (Eğt. Bilimleri Uz.) Sefer SERİN (Bilim Uz.) Haşim POLAT (OÖP Formatörü) İsmail KARACA Rıdvan ORMANCI İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge DURUM DEĞERLENDİRME 2.1. Tarihi Gelişim a. Cumhuriyetten Önce Gaziantep te Türk Milli Eğitimi: Günümüzde olduğu gibi geçmişte de Gaziantep eğitim - öğretime büyük değer vermiş, halkın kültür seviyesinin yükselmesi için eğitim vakıfları kurmuş ve sayısız bağışlarda bulunmuştur. Her devrede, eğitim - öğretim hizmetlerinde bulunan öğretmenler halkın sevgi ve saygısını kazanmışlardır. b. Kurtuluş Savaşında ( ) Gaziantep te Milli Eğitim: 1919 yılında Maarif-i Mahalliye Derneği Antep te mevcut okulların idaresini ve masraflarını üzerine almış, Kurtuluş Savaşı boyunca Türk orduları, Maarif-i Mahalliye Derneğinin modern çağ anlayışı içinde olan idaresinin maddi yardımlarıyla varlıklarını sürdürmüşlerdir. O yıllarda şehirde Selimiye ve Orhaniye okulları vardı. Bilahare Reşadiye okuluna (Halk Mektebi) ismi verildi. Özdemir Bey öncülüğünde Karanazar Hanına şehit çocukları için bir ilkokul açılmıştır. c de Antep Maarif-i Mahalliye Derneği tarafından kurulan (Dar ül-harir İpekçilik) okulu daha sonraki yıllarda (Ticaret İdadisi) ismi altında öğretime devam ederken, 1922 yılında 9 sınıflı sultani halini almıştır. Gaziantep Sultanisi 1923 yılında Gaziantep Orta Mektebi isminde yeniden teşkilatlanmıştır yılında (Gazi) ve (Yeni Turan) isimli ilkokullar ile şehir çocuklarını himayesine alan kız ve erkek yetim okulları da faaliyet halinde idi. d. Cumhuriyet Döneminde Gaziantep: 1923 yılında Gaziantep okullarının yönetimi özel derneklerin elinden alınarak, devlete verilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Gaziantep te 1 ortaokul ile 4 ilkokul vardı yılında 2, 1933 yılında da 2 ilkokul daha öğrenime başladı Gaziantep te ilk lise 1933 yılında öğrenime başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kilis ilçesinde 1914 yılından beri faaliyet gösteren 2 ilkokul, 1 ortaokul öğrenim yapmakta idi yılında ilkokul sayısı 4 olmuştur ve yine aynı yıllarda 11

12 Gaziantep ilinde şehir ve köylerde mevcut ilk ve ortaokullarda 72 öğretmen, 1500 öğrenci bulunmakta idi. 6 yaşından büyük il nüfusunun % 8 i okur-yazardı. Okur-yazar oranı ulus okullarının (Halk Mektepleri) katkısı ile 20 yılda 1943 te %15 oranına çıkarıldı. Gaziantep te okullar, eski Antep evlerinde öğretim yapardı. Cumhuriyet devrinde ilk defa bir okul binası 1942 yılında özel idare tarafından Şehreküstü Semtinde yaptırılmıştır. (Ahmet Çelebi okulu) Gaziantep halkı her geçen yıl artan bir ölçüde milli eğitim faaliyetlerini desteklemeye başlamışlardır yılında Cemil Alevli (Mehlika Alevli okulu) binasını yaptırarak milli eğitime bağışlamıştır yılında Gaziantep okul Yaptırma Derneği faaliyete geçti yılında Karşıyaka Şahinbey okul binası, 1961 yılında Ahmet Çelebi okul binası ikinci katı, 1962 yılında Yavuzlar okulu 2.katı, 1964 yılında Aliye Ömer Battal okul binalarının tamamı Gazianteplilerin desteğiyle çalışan okul Yaptırma Derneğinin gayretleriyle inşa edilmiştir yıllarında Gaziantep Kültür Derneği 215 yüksek öğrenim gencine borç para vererek yüksek öğrenimlerini yapmalarına yardımcı oldu. Gaziantep Belediyesi, İstanbul da kurulan Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile işbirliği yaparak Gaziantepliler Yüksek Öğrenim Yurdunu yaptırdılar yılında Gaziantep İmam Hatip Okulu Yaptırma Derneği tarafından modern bir bina inşa ettirilmiştir yılında Gaziantep Koleji Açtırma ve Yaşatma Derneği kuruldu yılında orta ve lise kısımları açılmış modern bir kolej binası yaptırılmıştır. Halen bu bina Gaziantep Anadolu Lisesi olarak eğitim-öğretim yapmaktadır yılında Gaziantep Yüksek Okullar Yaptırma Derneği kuruldu. Derneğin çabaları sonunda 2 Ekim 1971 tarihinde Gaziantep Eğitim Enstitüsü açıldı yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesine bağlı Gaziantep Kampüsünde Makine Mühendisliği Bölümü açılmıştır Okul Öncesi Eğitim Cumhuriyetin ilk yıllarında şehit çocukları için ana ve yetim okulları bir müddet faaliyet göstermiş, kısa süre sonra kapanmıştır. Devamlı anaokulu 1967 yılında Dayı Ahmet Ağa okulunda öğretime başlamış şimdiki Zübeyde Hanım Anaokulunun temeli atılmıştır yılında Kurtuluş okulunda 1971 yılında Mehmetçik okulunda anasınıfı açılmıştır yılında anaokulunun 5 öğretmeni ile 130 öğrencisi vardı. Gaziantep Merkez Kız Enstitüsünde ve Kilis, Nizip Kız Enstitüsünde Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Bölümlerinin uygulama yaptıkları anasınıfları da açılmıştır. 12

13 öğretim yılında Gaziantep ilinde 2 anaokul, 3 uygulamalı sınıf ve 82 anasınıfı vardır. Bu okullarda 2857 öğrenci öğrenim görmekteydi okullar Gaziantep e bağlı bulunan 582 köyden 395 inde ve ayrıca 12 mezrasında okul bulunmaktaydı. Geriye kalan 187 köy okuldan mahrumdu. Ancak okuldan mahrum bulunan köylerin 87 sinin nüfusu 150 den aşağıdaydı. Okulsuz 100 köyde nüfus 150 den yukarıdaydı. Gaziantep merkez ilçede 32 ve merkez kasabada 1 okul olmak üzere 33 okul vardı. Diğer ilçelerin merkezinde 57 ve kasabalarında da 10 ilkokul vardı. Köylerde 395 ve mezralarda 12 olmak üzere toplam olarak 407 ilkokul vardı. Özetle Gaziantep ili sınırı içerisinde 474 ilkokul mevcuttu. Bu ilkokullarda kız ve erkek olmak üzere öğrenci öğrenim görmekteydi. Ayrıca bu okullarda 1550 öğretmen çalışmaktaydı. Gaziantep şehir ve köylerinde 1965 yılı genel nüfus sayımına göre 6 ve daha yukarı yaşlardaki nüfusun okuma yazma durumu itibariyle mukayese edildiğinde genel olarak ilin okuma-yazma bilen nüfus oranı (%37.2) dir. Gaziantep in genel nüfusuna göre okuma-yazma bilen nüfus oranı ise %29,6 dır Özel Eğitim Yapan Kurumlar Gaziantep merkezinde körler okulu mevcuttur. Bu okulda 9 kör ve 6 kör olmayan olmak üzere 15 öğretmen görev almıştı. Okulun 86 erkek, 32 kız olmak üzere 118 öğrencisi özel eğitim görmekteydi Ortaokullar ve Liseler Gaziantep in kültür alanında süratle gelişmesi orta dereceli okulların da gelişmesinde etki etmiştir. Mevcut liselerden başka il merkezinde iki ortaokulun da resmen lise haline getirilmesi bunun bir delilidir. Bunun gibi birçok örnekler verilebilir. Gaziantep in merkez ve ilçelerinde 5 lise, 10 müstakil ortaokul bulunmaktaydı. Liselerin 3 tanesi Gaziantep in merkezinde, diğerleri Kilis ve Nizip ilçelerindeydi. Ortaokulların 2 tanesi il merkezinde, diğer 8 i de ilçe ve bucaklardaydı. 13

14 Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Gaziantep merkezinde Öğretmen Okulu, Ticaret Lisesi, Kız Enstitüsü, Erkek Sanat Enstitüsü, İmam-Hatip Okulu, Akşam Kız Sanat Okulu ve ayrıca Kilis İlçesinde Kız Öğretmen Okulu ile Kız Enstitüsü, Erkek Sanat Enstitüsü; Nizip İlçesinde de Kız Sanat Okulu vardı Özel Okullar Gaziantep te Gaziantepli aydın kişilerin teşebbüsü ile kurulan dernek marifetiyle özel kolej açılmıştı. Söz konusu kolejin ilk, orta ve lise kısımlarında öğrenim yapılmaktaydı. Bu okullarda 457 öğrenci öğrenim görmüş ve 12 si erkek 10 u bayan olmak üzere 22 öğretmen çalışmıştır Yüksek Okul Durumu Gaziantep in kültür, sanat, şehircilik ve ticaret alanında gelişmesi ve merkezde 200 bine yaklaşan nüfusu karşısında yüksek okullardan mahrum oluşu üzüntüyle karşılanmaktaydı. Yüksek okulu bulunan illerimizle Gaziantep i mukayese etiğimizde sahip bulunduğu bütün özellikleri bakımından Gaziantep yüksek okula kavuşmaya layık bir ildir. Tıp Fakültesi, Yüksek Teknik Okulu, Ticari İlimler Akademisi ve Eğitim Enstitüsü gibi yüksek öğrenim kurumlarının Gaziantep te açılması artık bir zaruret halini almıştı. Söz konusu bu yüksek okulların açılması için gerekli teşebbüse geçilmiş ve bir de dernek kurulmuştu Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan bur kurumdur. Anayasa doğrultusunda oluşturulmuş bir yapıya sahip, Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatındaki görevlerin yürütülmesi, devletin politikalarının valilik makamına bağlı olarak gerçekleştirilmesi müdürlüğümüzün sorumlulukları arasındadır. Bu anlamda, taşra teşkilatında devletin ve hükümet ile bakanlıkların temsilcisi konumunda bulunan valilik makamına karşı müdürlüğümüz birinci derecede sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığının devlet adına üstlendiği sorumluluğun yerine getirilmesi, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda milli eğitim temel ilkeleri çerçevesinde kendisine bağlı birimleri izlemek, değerlendirmek ve geliştirme yönüyle sorumlulukları MEB Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Müdürlüğümüz, milli eğitim sisteminin taşra teşkilatındaki bir birimidir. Bu doğrultuda eğitim sisteminin genel yapısının incelenmesi kurumumuzun işlevselliğini anlayabilmek için gerekmektedir. Milli eğitim sistemimiz; T.C. Anayasası, eğitim ve öğretimi düzenleyen yasalar, hükümet programları, kalkınma plânları, millî eğitim şûraları, ulusal program esas alınarak düzenlenmektedir. Bu esaslara göre eğitimin ilkeleri: Eğitim; millî, cumhuriyetçi olacak, lâiklik esasına dayanacaktır, eğitim planları bilimsel temellere dayalı olacaktır, eğitimde genellik ve eşitlik olacak, fonksiyonel ve 14

15 çağdaş olacaktır. şeklinde belirlenmiştir. Eğitim sisteminin genel karakteri; demokratik, çağdaş, bilimsel, laik ve karma bir eğitim özelliği taşımaktadır. Türk eğitim sisteminin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve Türk ulusunu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır. Atatürk ün eğitimle ilgili düşünceleri doğrultusunda şu konulara vurgu yapabiliriz: Eğitimin Önemi: Hepimizin en önemli ve en verimli görevi, milli eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde kesinlikle başarılı olmak gerekir ve olacağız. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Genel Amacı: Memleketi bilim, kültür, bayındırlık alanında da yükseltmek, milletimizin her konuda pek verimli olan yeteneklerini geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter vermek gerekir. Özel Amacı: Efendiler! Eğitim ve öğretime uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir hükmetme aracı, yahut medeni bir zevkten çok, maddi hayatta başarılı olmayı sağlayan pratik ve kullanılabilir bir araç haline getirmektir. Özellikleri: Eğitim, her türlü hurafeden ve yabancı düşünceden uzak, üstün nitelikte, ulusal değerlere ve yurtsever bir anlayışa sahip olmalıdır. Eğitim Politikası: Milli eğitim, laik ve tek okul ilkesine dayalı olmalıdır. Eğitimde hedefimiz, toplumun medeni ve sosyal değerini yükseltecek, ekonomik gücünü artıracak yurttaşlar yetiştirmektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerini, T.C. Anayasanın 10, 24, 42, 62. maddeleri ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası hükümleri kapsamında yürütmektedir. Süreç odaklı bir değerlendirme anlayışı kapsamında, personele iyi veya kötü hizmet üretimi anında geri bildirilmektedir. Sistematik değerlendirme prosedürü ile personelin yazılı ve sözlü görüşleri alınmakta, katılım ve demokratik yaklaşım ön plana çıkarılmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kaliteyi artırma adına yaptığı diğer bazı çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz: Eğitim mevzuatı çalışmaları, Avrupa Birliği normlarının belirlenmesi, Kalite yönetimi ilkelerinin uygulanması, Katılımcı yönetim uygulamaları, Paydaşlarla birlikte karar almaya dayanan yönetişim uygulamaları. Söz konusu çalışmalar sürekli olarak gözden geçirilmekte, bu doğrultuda programlar ve mevzuat başta olmak üzere bir seri yeni düzenlemelere ve değişikliklere gidilmektedir. Bu değişikler doğrultusunda müdürlüğümüz uygulama faaliyetlerini sürekli iyileştirerek gerçekleştirmektedir. 15

16 2.3. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görev alanları oldukça geniş bir dağılıma sahiptir. Aşağıdaki bölümde bu görev alanları hakkında özet bilgiler verilmiştir. Örgün Eğitim Örgün eğitim, resmi ve özel okullardaki; a) Okul öncesi eğitim, b) öğretim, c) Ortaöğretim, ç) Özel eğitim kurumlarıyla ilgili işlevleri kapsamaktadır. Okul Öncesi Eğitimi: Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitimi; ilimizdeki mevcut ay yaş nüfusuna yönelik çocukların eğitilmesiyle ilgilidir. Müdürlük bu kapsamda aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirir: Fiziki kapasitesi müsait olan okulların bünyesinde anasınıfı açılması, Resmi okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerin ücret tespitinin belirlenmesi, Anaokulları ve anasınıfları tahmini bütçelerinin onaylarının alınıp anasınıflarının ilgili ilçesine, Bakanlığımız Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, Okul öncesi eğitim kurumlarında yaz eğitimi ile ilgili onayların alınıp eğitime devam edilmesi, Yer değiştirme kılavuzundaki takvime göre il içi ve il dışı okul öncesi yönetici ve öğretmenlerinin atama işlemlerinin yapılması, Okul öncesi eğitim kurumları öğretmen ihyacını karşılamak üzere kadrosuz usta öğretici görevlendirilmesi, Oryantasyon semineri düzenlenmesi, AÖF okul öncesi öğretmenliği 3. ve 4. sınıfta okuyan kadrosuz usta öğreticilerin uygulama dersi ile ilgili stajyer dosyalarının gönderilmesi, İlimiz okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin koordinatör okul müdürlüklerince yıl sonu değerlendirme formlarının doldurulup incelenmesi, Özel okul öncesi ve anasınıfı açılması, Okul öncesi kurumlarına yönelik derslik yapılması, donatım ve malzemelerin sağlanması. öğretim Eğitimi: öğretim eğitimi; zorunlu eğitim çağında bulunan 6-14 yaş gurubundaki çocukların eğitimiyle ilgili olarak resmi ve özel okullar yoluyla; Türk milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamayı amaç edinmiştir. 16

17 Bu okullarda eğitim öğretimin etkili olarak gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili yönetici, öğretmen atanması, bina derslik yapımı, donatım ve malzemelerin sağlanması işlemlerinin yürütülmesi görev alanındadır. Ortaöğretim Eğitimi: Ortaöğretim eğitimi; zorunlu eğitim almış çocukların eğitimiyle ilgili olarak resmi ve özel okullar yoluyla; Türk milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamayı amaç edinmiştir. Bu okullarda eğitim öğretimin etkili olarak gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili yönetici, öğretmen atanması, bina-derslik yapımı, donatım ve malzemelerin sağlanması işlemlerinin yürütülmesi görev alanımdadır. Özel Eğitim: Özel eğitim görme, işitme, zihinsel engelli, otistik, hastanede uzun süreli yatan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere verilen ilk ve ortaöğretim eğitimini kapsar. Özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesi 06 Haziran 1997 tarihli 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18 Ocak 2000 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Otistik Çocuklar Eğitim Yönergesi, Üstün Yetenekli Çocukların Eğitim Yönergesi ve ilgili genelgeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Akranlarıyla eğitim görebilecek yeterlilikte olan öğrencilerimiz kaynaştırma eğitimine alınmıştır. Uzun süreli tedavi gören öğrencilere evde eğitim hizmeti verilmektedir. Emniyet Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokolü ve 72 nolu genelge çerçevesinde suça karışan çocuklara rehberlik ve danışma hizmeti verilmektedir. Yaygın Eğitim Yaygın eğitim örgün eğitim kuruluşları dışında verilen eğitim uygulamalarını kapsar. Resmi Yaygın Eğitim: Halen örgün eğitim sisteminde öğrenim gören veya örgün eğitim sistemini bitirmiş olan bireylere ihtiyaç duydukları alanlarda halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim (çıraklık) merkezleri, olgunlaşma, pratik kız sanat özel eğitim okulları yoluyla ve 3308 sayılı Kanun kapsamında; kurslar yoluyla; çağa uygun olarak bilgi ve beceri kazandırmak için okuma-yazma kursları, çocuk, genç ve yetişkin bireylere sosyal kültürel kurslar ile meslek edindirmeye yönelik mesleki teknik kurslar açarak, ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda istihdama yönelik kısa sürede meslek kazandırmak; onların sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı nitelikte bilgi ve davranışların kazandırılması için faaliyetler düzenleme işlemlerini kapsamaktadır. Temel fonksiyonu ise Avrupa Birliğinin belirlemiş olduğu yaşam boyu öğrenme sürecinde tüm vatandaşlarımızı aktif bireyler haline getirmektir. Ayrıca ilimiz bünyesinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılmasına yönelik sedef kakmacılık ve kutnu kumaş dokumacılığı kursları açılmıştır. 17

18 Özel Yaygın Eğitim: Halen örgün eğitim sisteminde öğrenim gören veya örgün eğitim sistemini bitirmiş olan bireylere ihtiyaç duydukları alanlarda özel dershaneler, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, etüt eğitim merkezleri ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin açılma, kapanma, yönetici, öğretmen ve personellerinin atanma işlemleri. Açık Öğretim (Uzaktan Eğitim): İlimizde yapılan açık öğretim ile ilgili iş ve işlemler; öğrenci başvurularını kabul etmek ve aday kaydı yapmak, okulca gönderilen belge ve dokümanların öğrencilere ulaşmasını sağlamak, öğrenci belgesi düzenlemek ve öğrencilerle ilgili yazışmaları yapmak, öğrencilerin bireysel veya ortak sorunlarını cevaplamak, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek, mezun olan öğrencilerin diploma ve çıkma belgelerini düzenlemek, ders kitapları, broşür veya ders notlarını öğrencilere dağıtmak, sınava girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini dağıtmak, yedek sınav evrakı dağıtmak, kayıt yenileme başvuru formlarını dağıtmak, toplamak ve kontrolünü yaparak teslim almak veya eksikliklerin tamamlatılmasını sağlamak, öğrenci kimlik kartlarını düzenlemek ve öğrencilere vermek, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin geri bildirim belgelerini dağıtmak, Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin yüz yüze eğitim almaları için uygun okullara yerleştirilmelerini sağlamak, Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi, nakil vb. iş ve işlemlerini yürütmektir. Öğrencilerle İlgili İşlem ve Etkinlikler Okullarda öğrencilerle ilgili olarak yapılan başlıca iş ve işlemler aşağıdaki gibidir. Yeni Kayıt ve Mezuniyet: Müdürlüğümüz tarafından, öğrencilerin yeni kayıt ve mezuniyet durumları izlenmekte, karşılaşılan sorunlarla ilgili çözümler üretilerek gerekli önlemler alınmaktadır. Okulların öğrencileri alacakları okul kayıt bölgeleri ilçe müdürlüklerinde okul müdürlerinden oluşan komisyonlar tarafından belirlenmekte, kayıt dönemlerinde müfettiş ve yöneticilerden il ve 9 ilçe merkezinde oluşturulan kayıt komisyonları tarafından velilerimizden gelen şikayet ve yakınmalar anında çözüme kavuşturulmaktadır. Okullar Arası Nakiller: Müdürlüğümüz eğitim öğretim bölümünce; Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre Anadolu liseleri öğrenci nakilleri; Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre yabancı dil ağırlıklı liselere öğrenci nakilleri; Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam- Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre Anadolu imam-hatip 18

19 liselerine öğrenci nakilleri; Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre Anadolu öğretmen liselerine öğrenci nakilleri yapılmaktadır. Rehberlik ve Yönlendirme: Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi doğrultusunda; ilimizde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri İl Danışma Komisyonu eylül ve haziran ayları olmak üzere yılda en az iki kez toplantı yapmakta ve alınan toplantı kararlarının uygulanması için Bakanlığımıza ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndermektedir. Rehberlik ve yönlendirme kapsamında yapılan diğer işler aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Genel liseler, ilköğretim okulları, meslek liseleri, özel eğitim okulları ve müfredat ilköğretim okullarında uygulanmak üzere yıllık çerçeve programlarının Valilik Makamı oluru alınarak ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi, Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerinin açılması iş ve işlemleri, Alınan kararların ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi, takibi ve değerlendirilmesi. Devamsız Öğrenciler: 222 Sayılı öğretim Temel Kanunu ilgililere zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerin okula devamının sağlanması konusunda sorumluluk vermektedir. Bu kapsamda müdürlüğümüzce okullara kayıtlı olan öğrencilerin devam durumları titizlikle takip edilmekte; Bakanlığımız koordinesinde zorunlu öğrenim çağına devam etmesi gereken ancak çeşitli sebeplerle devam etmeyen çocukların devamının sağlanması için Haydi Kızlar Okula kampanyası gibi çeşitli özendirici projeler uygulanmakta ve devam takip işlemleri de yapılarak yasal süreç yerine getirilmektedir. Okuma-Yazma Oranları: İlimizdeki okuma yazma oranlarının artırılması amacıyla; zorunlu eğitim çağında olup da okula devam etmeyen öğrencilerin devamının teşvik edilmesi ve devam ettirilmesi ile zorunlu eğitim dışına çıkmış okur-yazar olmayan yetişkinlerin halk eğitim merkezleri yoluyla okuma yazma kursları düzenlenmek suretiyle okur-yazar oranı artırılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin Akademik Başarıları: Öğrencilerin akademik başarılarının tespiti ve geliştirilmesine yönelik öncelikle okul ve sınıf içi ölçme değerlendirme çalışmalarının yanında il ve ilçe merkezli seviye tespit sınavları ile üst öğrenime yerleştirme amaçlı SBS ve ÖSS denemeleri öğrencilerin akademik başarıları hakkında bir fikir vermektedir. öğretimdeki akademik başarıyı artırmak için EGAM 2013 ve ortaöğretimdeki başarıyı artırmak için de Yükselen Gaziantep Takımı kurulmuştur. 19

20 Sportif Faaliyetler: Müdürlüğümüzce, millî ve mahalli Bayramlarda çeşitli spor branşlarında müsabakaların hazırlanması, Türk halk müziği, Türk sanat müziği yarışmaları, izcilik faaliyetleri, okul spor tesisleri, gençlik ve izcilik kampları, öğretmen ve öğrencilerin il içi ve il dışı izinlerinin Valilik oluru ile alınması işlemleri yürütülmektedir. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler: Müdürlüğümüzce, okullara ilişkin yurt dışı ve yurt içi gezilerle ilimizin bütününü kapsayacak etkinliklerin izin işlemleri müdürlüğümüzce verilmektedir. Bu kapsamda ilimizde yürütülen sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi yönünde görevler yürütmektedir. Taşımalı Eğitim: İlimizde ilköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim okullarına günübirlik taşınarak kaliteli bir eğitim öğretim görmelerini sağlamak amacı ile belirli merkezlere öğrenciler ücretsiz olarak taşınmakta ve bu işlemler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlaman yönetmeliğine göre müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Öğrencilere Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı: öğretim Öğrencilerine Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi kapsamında Gaziantep ilinde dağıtılacak ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, takip etmek ve denetlemek. Bakanlığımızca öğretmen, öğrenci ve personelin yararlanması amacıyla gönderilen basılı malzemelerin ilgililerine dağıtmak görevi müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Öğrenci Denklik ve Yurt Dışı işlemleri: Yurtdışında eğitim gören ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin denklik işlemleri yapılarak öğrenimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır. Eğitim-Öğretimi ve Yönetimi Geliştirme Çalışmaları Eğitim öğretimi ve yönetimi geliştirme çalışmaları aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır: Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Uygulaması: Eğitim bölgeleri ve eğitim kurulları ile ilgili yapılan iş ve işlemler Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi doğrultusunda okulların maddi ve mali kaynaklarının paylaşılmasının yanında eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik ortaklaşa çalışmaların yürütülmesi esasına dayanmaktadır. Bu doğrultuda bölgelerin oluşturulması ve işlemlerin takibi müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. 20

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 3 4 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları: a) Başvurular 11-22 Haziran 2012 b) Seçici komisyon tarafından kayıtları yapılacak çocukların tespiti 25 Haziran 2012 c)

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi nde öğrenim gören özel gereksinimli

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1/7 Güncelleme Tarihi: 31/08/2016 Sıra 1 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 25

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29419 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Sorumluluk Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu,Zümre Başkanları 05 Eylül 2011 Pazartesi Seçimi ve Zümre Başkanları 1 b)ortaöğretim

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi. Ağustos 2015 Kırşehir

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi. Ağustos 2015 Kırşehir T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Ağustos 2015 Kırşehir 1 T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü İlgi : M.E.B.Ortaöğretim Genel

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Sorumluluk 26 Ağustos 2010 Perşembe Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu 1 b) Ortaöğretim

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı