ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi"

Transkript

1 1

2 2

3 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle vurgulamaktadır. Onun izinden gidecek nesiller yetiştiren, toplumumuzun en önemli unsurlarından biri olan milli eğitim, bu sorumluluğun bilinci içinde bir kurum olması, hedeflerini belirlemesi, amaçlarına ulaşabilmek için faaliyetlerini sürdürmesi, ilimiz ve ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Gazi şehrimizin, birçok alanda göstermiş olduğu gelişmelere paralel olarak eğitim alanında da ilerlemeler kaydetmesi, ülkemizin eğitim düzeyinin de yükselmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu, ülkemizin çağdaş ülkeler arasında en üst seviyelere çıkmasını olumlu açıdan etkileyecektir. Kamu Yönetimi Reformuyla, Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmüştür. Stratejilerini iyi belirleyen, kaynaklarını ihtiyaçlar doğrultusunda planlayan örnek bir il olma yolunda çalışmalarını sürdüren Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlamış olduğu yılı Stratejik Planın yararlı olmasını dilerim. 3 Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

4 SUNUŞ İnsanoğlu hayatının ilk evresinde hedeflerini belirleyip bu hedefleri gerçekleştirmek için uygun zemini bulmaya çalışır. Daha sonraki evrede ise bu hedefleri geliştirip ilerletmenin mücadelesini verir. Gerek zemin arayışında gerekse hedeflerine ilerlerken türlü zorluklarla karşılaşacağının bilinciyle hareket edip hedeflerine uygun metot ve araçları da tayin eder. Sahip olduğu bakış açısı yaşamını şekillendirmede temel etkendir. Eğitim uygarlığın başlangıcı, gözlerin aydınlık ve berrak ufuklara açılması, düşüncenin en güzel ve doğru yolda gelişmesidir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, hazineler dolusu servetten daha önemlidir. Bizler eğitimci olarak dünyanın en şerefli varlığını hayata hazırlamak gibi çok asil bir görevi üstlendiğimizin bilincindeyiz. Bu bilinçle gelecek nesilleri hayata en iyi şekilde hazırlayıp onların başarılı birer birey olmalarına rehberlik etme çabasındayız. Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bu planlama 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı yasa gereği, kamu kurumlarında stratejik planlamanın yapılması gerekliliği esasına dayanarak yapılmalıdır. Stratejik planlama, kurumda görev alan her kademedeki bireyin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çalışmaların tümünü teşkil eder. 4

5 Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, eğitim kurumlarımızda çağımızın gereksinimlerine cevap verebilen donanım ve fiziksel ortam yeterliliklerinin geliştirilmesine, hizmetiçi eğitim yoluyla okullarımızda eğitim - öğretim kalitesinin arttırılmasına, çalışanlarımıza kalite bilincinin kazandırılmasına, eğitim - öğretim sürecinin sürekli geliştirilmesine, iyileştirilmesine ve verimliliğin arttırılmasına, diğer yandan yaygın eğitim yoluyla her bireyin eğitim imkanlarından yararlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimizin Atatürk ilke ve İnkılapları, Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları ve programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler doğrultusunda planlanması temel amacımızdır. Bünyemizde oluşturduğumuz ekibimizle birlikte hazırlamış olduğumuz stratejik plan; Müdürlüğümüzün geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmasını, yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performansının ölçülmesini ve bu yönde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün stratejik planlamasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Abdullah ŞENYÜZ İl Milli Eğitim Müdürü 5

6 GİRİŞ Küreselleşen dünyada yönetim alanında meydana gelen hızlı gelişmeler, Türk kamu yönetiminde de kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, etkin bir kamu yapılanmasının gereği olarak stratejik yönetim yaklaşımı benimsenmiştir. Bu kapsamda, 24 Aralık 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi gereğince kamu idareleri; ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren stratejik planlarını hazırlamaları gerekmektedir. Bu çerçevede, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, yılları uzun vadeli amaçlarımızı ve hedeflerimizi, temel ilkelerimizi ve politikalarımızı, öncelikler ve performans göstergelerimizi kapsayan bir stratejik plan geniş bir katılımla hazırlanmıştır. Bu planın hazırlanması sürecinde emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür eder, yapılan çalışmaların özelde ilimiz genelde ise ülkemiz eğitimine katkı sağlamasını temenni ederim. 6 Mehmet ÖZ İl Milli Eğitim Şube Müdürü (Strateji Geliştirme Şubesi)

7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ GİRİŞ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ Stratejik Plan Hazırlama Süreci Stratejik Planlama Üst Kurulu Stratejik Planlama Ekibi DURUM DEĞERLENDİRME Tarihi Gelişim Okul Öncesi Eğitim okullar Özel Eğitim Yapan Okullar Ortaokullar ve Liseler Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Özel Okullar Yüksek Okul Durumu Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Fiziki Nitelik Geliştirme Çalışmaları KURULUŞ İÇ ANALİZ İl MEM Bölümleri İş ve Görev Alanı Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistiksel Veriler PAYDAŞ ANALİZİ GZFT ANALİZİ GELECEĞE BAKIŞ Misyonumuz Vizyonumuz Temel elerimiz Temel Değerlerimiz Stratejik Amaçlar ve Hedefler...45 TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER TEMA-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 45 TEMA-2 İLKÖĞRETİM TEMA-3 ORTAÖĞRETİM TEMA-4 ÖZEL ÖĞRETİM TEMA-5 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK TEMA-6 HAYAT BOYU ÖĞRENME VE BİLGİ TOPLUMU...61 TEMA-7 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ TEMA-8 DENETİM STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME

8 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 1.1.Stratejik Plan Hazırlama Süreci Devlet Planlama Teşkilatı Kamu Kurumları için stratejik planlama kılavuzu, 5018 sayılı yönetmelik, Milli Eğitim Temel Kanunu, MEB kanun yönetmelik, yönergeler TUİK istatistikleri, ihtiyaç doğrultusunda incelendi. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sınıf mevcutlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla bakanlık genelgeleri ve ihtiyaç doğrultusunda, önlemler alındı. Mesleki eğitimin nitelik ve nicelik olarak artırılması, öğrenci sayısının Türkiye ortalamasına yaklaştırılması için çalışmalar yapıldı. Sorunlar geniş katılımlı olarak, eğitimle ilgili her kesimden kişi ya da birimlerin temsil edilmesiyle gerçekleştirilen toplantılarla tespit edildi. Ayrıca okullardan örneklemler seçilerek memnuniyet anketleri düzenlenerek veriler toplandı. 6 ay süresince haftada 1 gün toplanılmak üzere çeşitli birimler için onaylar alındı. Toplantılarda amaca yönelik olarak zaman zaman alt komisyonlar oluşturularak odak kanunlar hakkında grup çalışmaları yapıldı. Odak grup çalışmaları sonuçları tüm gruplarla paylaşılarak sonuca ulaşıldı. (katılımcı yöntem) Geniş katılımlı toplantılar yoluyla ilin eğitime yönelik sorunları farklı yaklaşım ve bakış açılarıyla ortaya koyulmuştur. Bu açıdan sorunların ortaya konulmasında her kesime ait görüşlerin alındığı düşünülmektedir. Detaylı iş planı yapılarak sorunlar üst düzeyde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Gaziantep ilinin yoğun göç alması nedeniyle yapılan stratejik planda bu nokta göz önüne alınmış ve bu çerçevede önlemler alınmasına çalışılmıştır. Ayrıca SBS ve YGS başarısında Türkiye genelinde alt sıralarda yer alınması sebebiyle bu alanlarda başarının artırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemesine çalışılmıştır. Ayrıca 6 ay süresince geniş katılım sağlanarak stratejik plan hazırlama çalışmaları yapılıp her kesime yönelik fikirlere yer verilmeye çalışılmıştır. 8

9 1.2. Stratejik Planlama Üst Kurulu Stratejik Planlama Üst Kurulu; İl Milli Eğim Müdürlükleri bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürünün başkanlığında birim yöneticileri ve her ilçeden bir yöneticinin yer aldığı biçimde Valilik Makamının tarih ve sayılı oluru ile oluşturulmuştur. Tablo 1. Gaziantep İli Stratejik Plan Üst Kurul Üyeleri ADI SOYADI ÜNVANI TELEFON ADRESİ Abdullah ŞENYÜZ İl Milli Eğitim Müdürü hotmail.com Fikret ATAK İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir İNCİ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı A.Rıza ERGÜN İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mürsel KÖSE İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mithat SEVİN İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet ÖZ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut GÖKÇE İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın KAZAK İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halil EŞTÜRK İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet YAĞCI İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin MENGİLLİ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cüneyt ÇULCU öğretim Müfettişleri Başkanı Veysel YILMAZ Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulhalim Şahinbey İlçe Milli ÜNVERDİ Eğitim Müdürü Hüsmal AKASLAN Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih ERDEMCİ Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali KINACILAR Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü 9

10 Mahmut KURT Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahdettin ALICI Karkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Hanifi BAŞIBÜYÜK Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet ÇİFTÇİLER İslahiye İlçe MEM Md Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Stratejik Planlama yöneticisinin koordinatörlüğünde Stratejik Planlama Ekibi Valilik Makamının tarih ve sayılı oluru ile oluşturulmuştur. Tablo 2. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ADI SOYADI ÜNVANI TELEFON ADRESİ Mehmet ÖZ İl Milli Eğitim Şb Müd. Mehmet YILDIRIM Karataş İMKB İÖO (Eğt. Bilimleri Uz.) Müd. Erkan KAMACI Zübeyde Hanım Anaokulu Müd. Dr. Ahmet KAYA Nizip B. S. Marufoğlu İÖO Mustafa İl Milli Eğitim Müd SAMANCIOĞLU (Eğt. Bilimleri Uz.) İlsis Ağ Yöneticisi Dr. Gülfem MUŞLU İl Milli Eğitim KAYGISIZ Müdürlüğü Ar-Ge Murat BAĞLIBEL İl Milli Eğitim (Eğt. Bilimleri Uz.) Müdürlüğü Ar-Ge Mehmet YILDIRIM İ.M.K.B. öğretim (Okul Müdürü) Hasan Hüseyin ÖZBEY Eğitim Bilimler Uz. Serdar Gökhan ASLAN (OÖP Formatörü) Mesut GÜREL (Eğt. Bilimleri Uz.) Şıhmehmet KİLİTCİ TKY İl Formatörü Erdem AĞIR (OÖP Formatörü) İbrahim GÜNEŞ (OÖP Formatörü) Leyla KILIÇ (OÖP Formatörü) Okulu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge m

11 Hakan AKKÖZ (OÖP Formatörü) Tuğba KOÇAK ELİBAL (Eğt. Bilimleri Uz.) Sefer SERİN (Bilim Uz.) Haşim POLAT (OÖP Formatörü) İsmail KARACA Rıdvan ORMANCI İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge DURUM DEĞERLENDİRME 2.1. Tarihi Gelişim a. Cumhuriyetten Önce Gaziantep te Türk Milli Eğitimi: Günümüzde olduğu gibi geçmişte de Gaziantep eğitim - öğretime büyük değer vermiş, halkın kültür seviyesinin yükselmesi için eğitim vakıfları kurmuş ve sayısız bağışlarda bulunmuştur. Her devrede, eğitim - öğretim hizmetlerinde bulunan öğretmenler halkın sevgi ve saygısını kazanmışlardır. b. Kurtuluş Savaşında ( ) Gaziantep te Milli Eğitim: 1919 yılında Maarif-i Mahalliye Derneği Antep te mevcut okulların idaresini ve masraflarını üzerine almış, Kurtuluş Savaşı boyunca Türk orduları, Maarif-i Mahalliye Derneğinin modern çağ anlayışı içinde olan idaresinin maddi yardımlarıyla varlıklarını sürdürmüşlerdir. O yıllarda şehirde Selimiye ve Orhaniye okulları vardı. Bilahare Reşadiye okuluna (Halk Mektebi) ismi verildi. Özdemir Bey öncülüğünde Karanazar Hanına şehit çocukları için bir ilkokul açılmıştır. c de Antep Maarif-i Mahalliye Derneği tarafından kurulan (Dar ül-harir İpekçilik) okulu daha sonraki yıllarda (Ticaret İdadisi) ismi altında öğretime devam ederken, 1922 yılında 9 sınıflı sultani halini almıştır. Gaziantep Sultanisi 1923 yılında Gaziantep Orta Mektebi isminde yeniden teşkilatlanmıştır yılında (Gazi) ve (Yeni Turan) isimli ilkokullar ile şehir çocuklarını himayesine alan kız ve erkek yetim okulları da faaliyet halinde idi. d. Cumhuriyet Döneminde Gaziantep: 1923 yılında Gaziantep okullarının yönetimi özel derneklerin elinden alınarak, devlete verilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Gaziantep te 1 ortaokul ile 4 ilkokul vardı yılında 2, 1933 yılında da 2 ilkokul daha öğrenime başladı Gaziantep te ilk lise 1933 yılında öğrenime başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kilis ilçesinde 1914 yılından beri faaliyet gösteren 2 ilkokul, 1 ortaokul öğrenim yapmakta idi yılında ilkokul sayısı 4 olmuştur ve yine aynı yıllarda 11

12 Gaziantep ilinde şehir ve köylerde mevcut ilk ve ortaokullarda 72 öğretmen, 1500 öğrenci bulunmakta idi. 6 yaşından büyük il nüfusunun % 8 i okur-yazardı. Okur-yazar oranı ulus okullarının (Halk Mektepleri) katkısı ile 20 yılda 1943 te %15 oranına çıkarıldı. Gaziantep te okullar, eski Antep evlerinde öğretim yapardı. Cumhuriyet devrinde ilk defa bir okul binası 1942 yılında özel idare tarafından Şehreküstü Semtinde yaptırılmıştır. (Ahmet Çelebi okulu) Gaziantep halkı her geçen yıl artan bir ölçüde milli eğitim faaliyetlerini desteklemeye başlamışlardır yılında Cemil Alevli (Mehlika Alevli okulu) binasını yaptırarak milli eğitime bağışlamıştır yılında Gaziantep okul Yaptırma Derneği faaliyete geçti yılında Karşıyaka Şahinbey okul binası, 1961 yılında Ahmet Çelebi okul binası ikinci katı, 1962 yılında Yavuzlar okulu 2.katı, 1964 yılında Aliye Ömer Battal okul binalarının tamamı Gazianteplilerin desteğiyle çalışan okul Yaptırma Derneğinin gayretleriyle inşa edilmiştir yıllarında Gaziantep Kültür Derneği 215 yüksek öğrenim gencine borç para vererek yüksek öğrenimlerini yapmalarına yardımcı oldu. Gaziantep Belediyesi, İstanbul da kurulan Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile işbirliği yaparak Gaziantepliler Yüksek Öğrenim Yurdunu yaptırdılar yılında Gaziantep İmam Hatip Okulu Yaptırma Derneği tarafından modern bir bina inşa ettirilmiştir yılında Gaziantep Koleji Açtırma ve Yaşatma Derneği kuruldu yılında orta ve lise kısımları açılmış modern bir kolej binası yaptırılmıştır. Halen bu bina Gaziantep Anadolu Lisesi olarak eğitim-öğretim yapmaktadır yılında Gaziantep Yüksek Okullar Yaptırma Derneği kuruldu. Derneğin çabaları sonunda 2 Ekim 1971 tarihinde Gaziantep Eğitim Enstitüsü açıldı yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesine bağlı Gaziantep Kampüsünde Makine Mühendisliği Bölümü açılmıştır Okul Öncesi Eğitim Cumhuriyetin ilk yıllarında şehit çocukları için ana ve yetim okulları bir müddet faaliyet göstermiş, kısa süre sonra kapanmıştır. Devamlı anaokulu 1967 yılında Dayı Ahmet Ağa okulunda öğretime başlamış şimdiki Zübeyde Hanım Anaokulunun temeli atılmıştır yılında Kurtuluş okulunda 1971 yılında Mehmetçik okulunda anasınıfı açılmıştır yılında anaokulunun 5 öğretmeni ile 130 öğrencisi vardı. Gaziantep Merkez Kız Enstitüsünde ve Kilis, Nizip Kız Enstitüsünde Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Bölümlerinin uygulama yaptıkları anasınıfları da açılmıştır. 12

13 öğretim yılında Gaziantep ilinde 2 anaokul, 3 uygulamalı sınıf ve 82 anasınıfı vardır. Bu okullarda 2857 öğrenci öğrenim görmekteydi okullar Gaziantep e bağlı bulunan 582 köyden 395 inde ve ayrıca 12 mezrasında okul bulunmaktaydı. Geriye kalan 187 köy okuldan mahrumdu. Ancak okuldan mahrum bulunan köylerin 87 sinin nüfusu 150 den aşağıdaydı. Okulsuz 100 köyde nüfus 150 den yukarıdaydı. Gaziantep merkez ilçede 32 ve merkez kasabada 1 okul olmak üzere 33 okul vardı. Diğer ilçelerin merkezinde 57 ve kasabalarında da 10 ilkokul vardı. Köylerde 395 ve mezralarda 12 olmak üzere toplam olarak 407 ilkokul vardı. Özetle Gaziantep ili sınırı içerisinde 474 ilkokul mevcuttu. Bu ilkokullarda kız ve erkek olmak üzere öğrenci öğrenim görmekteydi. Ayrıca bu okullarda 1550 öğretmen çalışmaktaydı. Gaziantep şehir ve köylerinde 1965 yılı genel nüfus sayımına göre 6 ve daha yukarı yaşlardaki nüfusun okuma yazma durumu itibariyle mukayese edildiğinde genel olarak ilin okuma-yazma bilen nüfus oranı (%37.2) dir. Gaziantep in genel nüfusuna göre okuma-yazma bilen nüfus oranı ise %29,6 dır Özel Eğitim Yapan Kurumlar Gaziantep merkezinde körler okulu mevcuttur. Bu okulda 9 kör ve 6 kör olmayan olmak üzere 15 öğretmen görev almıştı. Okulun 86 erkek, 32 kız olmak üzere 118 öğrencisi özel eğitim görmekteydi Ortaokullar ve Liseler Gaziantep in kültür alanında süratle gelişmesi orta dereceli okulların da gelişmesinde etki etmiştir. Mevcut liselerden başka il merkezinde iki ortaokulun da resmen lise haline getirilmesi bunun bir delilidir. Bunun gibi birçok örnekler verilebilir. Gaziantep in merkez ve ilçelerinde 5 lise, 10 müstakil ortaokul bulunmaktaydı. Liselerin 3 tanesi Gaziantep in merkezinde, diğerleri Kilis ve Nizip ilçelerindeydi. Ortaokulların 2 tanesi il merkezinde, diğer 8 i de ilçe ve bucaklardaydı. 13

14 Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Gaziantep merkezinde Öğretmen Okulu, Ticaret Lisesi, Kız Enstitüsü, Erkek Sanat Enstitüsü, İmam-Hatip Okulu, Akşam Kız Sanat Okulu ve ayrıca Kilis İlçesinde Kız Öğretmen Okulu ile Kız Enstitüsü, Erkek Sanat Enstitüsü; Nizip İlçesinde de Kız Sanat Okulu vardı Özel Okullar Gaziantep te Gaziantepli aydın kişilerin teşebbüsü ile kurulan dernek marifetiyle özel kolej açılmıştı. Söz konusu kolejin ilk, orta ve lise kısımlarında öğrenim yapılmaktaydı. Bu okullarda 457 öğrenci öğrenim görmüş ve 12 si erkek 10 u bayan olmak üzere 22 öğretmen çalışmıştır Yüksek Okul Durumu Gaziantep in kültür, sanat, şehircilik ve ticaret alanında gelişmesi ve merkezde 200 bine yaklaşan nüfusu karşısında yüksek okullardan mahrum oluşu üzüntüyle karşılanmaktaydı. Yüksek okulu bulunan illerimizle Gaziantep i mukayese etiğimizde sahip bulunduğu bütün özellikleri bakımından Gaziantep yüksek okula kavuşmaya layık bir ildir. Tıp Fakültesi, Yüksek Teknik Okulu, Ticari İlimler Akademisi ve Eğitim Enstitüsü gibi yüksek öğrenim kurumlarının Gaziantep te açılması artık bir zaruret halini almıştı. Söz konusu bu yüksek okulların açılması için gerekli teşebbüse geçilmiş ve bir de dernek kurulmuştu Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan bur kurumdur. Anayasa doğrultusunda oluşturulmuş bir yapıya sahip, Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatındaki görevlerin yürütülmesi, devletin politikalarının valilik makamına bağlı olarak gerçekleştirilmesi müdürlüğümüzün sorumlulukları arasındadır. Bu anlamda, taşra teşkilatında devletin ve hükümet ile bakanlıkların temsilcisi konumunda bulunan valilik makamına karşı müdürlüğümüz birinci derecede sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığının devlet adına üstlendiği sorumluluğun yerine getirilmesi, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda milli eğitim temel ilkeleri çerçevesinde kendisine bağlı birimleri izlemek, değerlendirmek ve geliştirme yönüyle sorumlulukları MEB Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Müdürlüğümüz, milli eğitim sisteminin taşra teşkilatındaki bir birimidir. Bu doğrultuda eğitim sisteminin genel yapısının incelenmesi kurumumuzun işlevselliğini anlayabilmek için gerekmektedir. Milli eğitim sistemimiz; T.C. Anayasası, eğitim ve öğretimi düzenleyen yasalar, hükümet programları, kalkınma plânları, millî eğitim şûraları, ulusal program esas alınarak düzenlenmektedir. Bu esaslara göre eğitimin ilkeleri: Eğitim; millî, cumhuriyetçi olacak, lâiklik esasına dayanacaktır, eğitim planları bilimsel temellere dayalı olacaktır, eğitimde genellik ve eşitlik olacak, fonksiyonel ve 14

15 çağdaş olacaktır. şeklinde belirlenmiştir. Eğitim sisteminin genel karakteri; demokratik, çağdaş, bilimsel, laik ve karma bir eğitim özelliği taşımaktadır. Türk eğitim sisteminin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve Türk ulusunu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır. Atatürk ün eğitimle ilgili düşünceleri doğrultusunda şu konulara vurgu yapabiliriz: Eğitimin Önemi: Hepimizin en önemli ve en verimli görevi, milli eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde kesinlikle başarılı olmak gerekir ve olacağız. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Genel Amacı: Memleketi bilim, kültür, bayındırlık alanında da yükseltmek, milletimizin her konuda pek verimli olan yeteneklerini geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter vermek gerekir. Özel Amacı: Efendiler! Eğitim ve öğretime uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir hükmetme aracı, yahut medeni bir zevkten çok, maddi hayatta başarılı olmayı sağlayan pratik ve kullanılabilir bir araç haline getirmektir. Özellikleri: Eğitim, her türlü hurafeden ve yabancı düşünceden uzak, üstün nitelikte, ulusal değerlere ve yurtsever bir anlayışa sahip olmalıdır. Eğitim Politikası: Milli eğitim, laik ve tek okul ilkesine dayalı olmalıdır. Eğitimde hedefimiz, toplumun medeni ve sosyal değerini yükseltecek, ekonomik gücünü artıracak yurttaşlar yetiştirmektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerini, T.C. Anayasanın 10, 24, 42, 62. maddeleri ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası hükümleri kapsamında yürütmektedir. Süreç odaklı bir değerlendirme anlayışı kapsamında, personele iyi veya kötü hizmet üretimi anında geri bildirilmektedir. Sistematik değerlendirme prosedürü ile personelin yazılı ve sözlü görüşleri alınmakta, katılım ve demokratik yaklaşım ön plana çıkarılmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kaliteyi artırma adına yaptığı diğer bazı çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz: Eğitim mevzuatı çalışmaları, Avrupa Birliği normlarının belirlenmesi, Kalite yönetimi ilkelerinin uygulanması, Katılımcı yönetim uygulamaları, Paydaşlarla birlikte karar almaya dayanan yönetişim uygulamaları. Söz konusu çalışmalar sürekli olarak gözden geçirilmekte, bu doğrultuda programlar ve mevzuat başta olmak üzere bir seri yeni düzenlemelere ve değişikliklere gidilmektedir. Bu değişikler doğrultusunda müdürlüğümüz uygulama faaliyetlerini sürekli iyileştirerek gerçekleştirmektedir. 15

16 2.3. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görev alanları oldukça geniş bir dağılıma sahiptir. Aşağıdaki bölümde bu görev alanları hakkında özet bilgiler verilmiştir. Örgün Eğitim Örgün eğitim, resmi ve özel okullardaki; a) Okul öncesi eğitim, b) öğretim, c) Ortaöğretim, ç) Özel eğitim kurumlarıyla ilgili işlevleri kapsamaktadır. Okul Öncesi Eğitimi: Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitimi; ilimizdeki mevcut ay yaş nüfusuna yönelik çocukların eğitilmesiyle ilgilidir. Müdürlük bu kapsamda aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirir: Fiziki kapasitesi müsait olan okulların bünyesinde anasınıfı açılması, Resmi okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerin ücret tespitinin belirlenmesi, Anaokulları ve anasınıfları tahmini bütçelerinin onaylarının alınıp anasınıflarının ilgili ilçesine, Bakanlığımız Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, Okul öncesi eğitim kurumlarında yaz eğitimi ile ilgili onayların alınıp eğitime devam edilmesi, Yer değiştirme kılavuzundaki takvime göre il içi ve il dışı okul öncesi yönetici ve öğretmenlerinin atama işlemlerinin yapılması, Okul öncesi eğitim kurumları öğretmen ihyacını karşılamak üzere kadrosuz usta öğretici görevlendirilmesi, Oryantasyon semineri düzenlenmesi, AÖF okul öncesi öğretmenliği 3. ve 4. sınıfta okuyan kadrosuz usta öğreticilerin uygulama dersi ile ilgili stajyer dosyalarının gönderilmesi, İlimiz okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin koordinatör okul müdürlüklerince yıl sonu değerlendirme formlarının doldurulup incelenmesi, Özel okul öncesi ve anasınıfı açılması, Okul öncesi kurumlarına yönelik derslik yapılması, donatım ve malzemelerin sağlanması. öğretim Eğitimi: öğretim eğitimi; zorunlu eğitim çağında bulunan 6-14 yaş gurubundaki çocukların eğitimiyle ilgili olarak resmi ve özel okullar yoluyla; Türk milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamayı amaç edinmiştir. 16

17 Bu okullarda eğitim öğretimin etkili olarak gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili yönetici, öğretmen atanması, bina derslik yapımı, donatım ve malzemelerin sağlanması işlemlerinin yürütülmesi görev alanındadır. Ortaöğretim Eğitimi: Ortaöğretim eğitimi; zorunlu eğitim almış çocukların eğitimiyle ilgili olarak resmi ve özel okullar yoluyla; Türk milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamayı amaç edinmiştir. Bu okullarda eğitim öğretimin etkili olarak gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili yönetici, öğretmen atanması, bina-derslik yapımı, donatım ve malzemelerin sağlanması işlemlerinin yürütülmesi görev alanımdadır. Özel Eğitim: Özel eğitim görme, işitme, zihinsel engelli, otistik, hastanede uzun süreli yatan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere verilen ilk ve ortaöğretim eğitimini kapsar. Özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesi 06 Haziran 1997 tarihli 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18 Ocak 2000 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Otistik Çocuklar Eğitim Yönergesi, Üstün Yetenekli Çocukların Eğitim Yönergesi ve ilgili genelgeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Akranlarıyla eğitim görebilecek yeterlilikte olan öğrencilerimiz kaynaştırma eğitimine alınmıştır. Uzun süreli tedavi gören öğrencilere evde eğitim hizmeti verilmektedir. Emniyet Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokolü ve 72 nolu genelge çerçevesinde suça karışan çocuklara rehberlik ve danışma hizmeti verilmektedir. Yaygın Eğitim Yaygın eğitim örgün eğitim kuruluşları dışında verilen eğitim uygulamalarını kapsar. Resmi Yaygın Eğitim: Halen örgün eğitim sisteminde öğrenim gören veya örgün eğitim sistemini bitirmiş olan bireylere ihtiyaç duydukları alanlarda halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim (çıraklık) merkezleri, olgunlaşma, pratik kız sanat özel eğitim okulları yoluyla ve 3308 sayılı Kanun kapsamında; kurslar yoluyla; çağa uygun olarak bilgi ve beceri kazandırmak için okuma-yazma kursları, çocuk, genç ve yetişkin bireylere sosyal kültürel kurslar ile meslek edindirmeye yönelik mesleki teknik kurslar açarak, ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda istihdama yönelik kısa sürede meslek kazandırmak; onların sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı nitelikte bilgi ve davranışların kazandırılması için faaliyetler düzenleme işlemlerini kapsamaktadır. Temel fonksiyonu ise Avrupa Birliğinin belirlemiş olduğu yaşam boyu öğrenme sürecinde tüm vatandaşlarımızı aktif bireyler haline getirmektir. Ayrıca ilimiz bünyesinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılmasına yönelik sedef kakmacılık ve kutnu kumaş dokumacılığı kursları açılmıştır. 17

18 Özel Yaygın Eğitim: Halen örgün eğitim sisteminde öğrenim gören veya örgün eğitim sistemini bitirmiş olan bireylere ihtiyaç duydukları alanlarda özel dershaneler, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, etüt eğitim merkezleri ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin açılma, kapanma, yönetici, öğretmen ve personellerinin atanma işlemleri. Açık Öğretim (Uzaktan Eğitim): İlimizde yapılan açık öğretim ile ilgili iş ve işlemler; öğrenci başvurularını kabul etmek ve aday kaydı yapmak, okulca gönderilen belge ve dokümanların öğrencilere ulaşmasını sağlamak, öğrenci belgesi düzenlemek ve öğrencilerle ilgili yazışmaları yapmak, öğrencilerin bireysel veya ortak sorunlarını cevaplamak, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek, mezun olan öğrencilerin diploma ve çıkma belgelerini düzenlemek, ders kitapları, broşür veya ders notlarını öğrencilere dağıtmak, sınava girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini dağıtmak, yedek sınav evrakı dağıtmak, kayıt yenileme başvuru formlarını dağıtmak, toplamak ve kontrolünü yaparak teslim almak veya eksikliklerin tamamlatılmasını sağlamak, öğrenci kimlik kartlarını düzenlemek ve öğrencilere vermek, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin geri bildirim belgelerini dağıtmak, Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin yüz yüze eğitim almaları için uygun okullara yerleştirilmelerini sağlamak, Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi, nakil vb. iş ve işlemlerini yürütmektir. Öğrencilerle İlgili İşlem ve Etkinlikler Okullarda öğrencilerle ilgili olarak yapılan başlıca iş ve işlemler aşağıdaki gibidir. Yeni Kayıt ve Mezuniyet: Müdürlüğümüz tarafından, öğrencilerin yeni kayıt ve mezuniyet durumları izlenmekte, karşılaşılan sorunlarla ilgili çözümler üretilerek gerekli önlemler alınmaktadır. Okulların öğrencileri alacakları okul kayıt bölgeleri ilçe müdürlüklerinde okul müdürlerinden oluşan komisyonlar tarafından belirlenmekte, kayıt dönemlerinde müfettiş ve yöneticilerden il ve 9 ilçe merkezinde oluşturulan kayıt komisyonları tarafından velilerimizden gelen şikayet ve yakınmalar anında çözüme kavuşturulmaktadır. Okullar Arası Nakiller: Müdürlüğümüz eğitim öğretim bölümünce; Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre Anadolu liseleri öğrenci nakilleri; Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre yabancı dil ağırlıklı liselere öğrenci nakilleri; Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam- Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre Anadolu imam-hatip 18

19 liselerine öğrenci nakilleri; Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre Anadolu öğretmen liselerine öğrenci nakilleri yapılmaktadır. Rehberlik ve Yönlendirme: Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi doğrultusunda; ilimizde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri İl Danışma Komisyonu eylül ve haziran ayları olmak üzere yılda en az iki kez toplantı yapmakta ve alınan toplantı kararlarının uygulanması için Bakanlığımıza ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndermektedir. Rehberlik ve yönlendirme kapsamında yapılan diğer işler aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Genel liseler, ilköğretim okulları, meslek liseleri, özel eğitim okulları ve müfredat ilköğretim okullarında uygulanmak üzere yıllık çerçeve programlarının Valilik Makamı oluru alınarak ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi, Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerinin açılması iş ve işlemleri, Alınan kararların ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi, takibi ve değerlendirilmesi. Devamsız Öğrenciler: 222 Sayılı öğretim Temel Kanunu ilgililere zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerin okula devamının sağlanması konusunda sorumluluk vermektedir. Bu kapsamda müdürlüğümüzce okullara kayıtlı olan öğrencilerin devam durumları titizlikle takip edilmekte; Bakanlığımız koordinesinde zorunlu öğrenim çağına devam etmesi gereken ancak çeşitli sebeplerle devam etmeyen çocukların devamının sağlanması için Haydi Kızlar Okula kampanyası gibi çeşitli özendirici projeler uygulanmakta ve devam takip işlemleri de yapılarak yasal süreç yerine getirilmektedir. Okuma-Yazma Oranları: İlimizdeki okuma yazma oranlarının artırılması amacıyla; zorunlu eğitim çağında olup da okula devam etmeyen öğrencilerin devamının teşvik edilmesi ve devam ettirilmesi ile zorunlu eğitim dışına çıkmış okur-yazar olmayan yetişkinlerin halk eğitim merkezleri yoluyla okuma yazma kursları düzenlenmek suretiyle okur-yazar oranı artırılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin Akademik Başarıları: Öğrencilerin akademik başarılarının tespiti ve geliştirilmesine yönelik öncelikle okul ve sınıf içi ölçme değerlendirme çalışmalarının yanında il ve ilçe merkezli seviye tespit sınavları ile üst öğrenime yerleştirme amaçlı SBS ve ÖSS denemeleri öğrencilerin akademik başarıları hakkında bir fikir vermektedir. öğretimdeki akademik başarıyı artırmak için EGAM 2013 ve ortaöğretimdeki başarıyı artırmak için de Yükselen Gaziantep Takımı kurulmuştur. 19

20 Sportif Faaliyetler: Müdürlüğümüzce, millî ve mahalli Bayramlarda çeşitli spor branşlarında müsabakaların hazırlanması, Türk halk müziği, Türk sanat müziği yarışmaları, izcilik faaliyetleri, okul spor tesisleri, gençlik ve izcilik kampları, öğretmen ve öğrencilerin il içi ve il dışı izinlerinin Valilik oluru ile alınması işlemleri yürütülmektedir. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler: Müdürlüğümüzce, okullara ilişkin yurt dışı ve yurt içi gezilerle ilimizin bütününü kapsayacak etkinliklerin izin işlemleri müdürlüğümüzce verilmektedir. Bu kapsamda ilimizde yürütülen sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi yönünde görevler yürütmektedir. Taşımalı Eğitim: İlimizde ilköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim okullarına günübirlik taşınarak kaliteli bir eğitim öğretim görmelerini sağlamak amacı ile belirli merkezlere öğrenciler ücretsiz olarak taşınmakta ve bu işlemler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlaman yönetmeliğine göre müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Öğrencilere Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı: öğretim Öğrencilerine Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi kapsamında Gaziantep ilinde dağıtılacak ders kitapları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, takip etmek ve denetlemek. Bakanlığımızca öğretmen, öğrenci ve personelin yararlanması amacıyla gönderilen basılı malzemelerin ilgililerine dağıtmak görevi müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Öğrenci Denklik ve Yurt Dışı işlemleri: Yurtdışında eğitim gören ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin denklik işlemleri yapılarak öğrenimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır. Eğitim-Öğretimi ve Yönetimi Geliştirme Çalışmaları Eğitim öğretimi ve yönetimi geliştirme çalışmaları aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır: Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Uygulaması: Eğitim bölgeleri ve eğitim kurulları ile ilgili yapılan iş ve işlemler Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi doğrultusunda okulların maddi ve mali kaynaklarının paylaşılmasının yanında eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik ortaklaşa çalışmaların yürütülmesi esasına dayanmaktadır. Bu doğrultuda bölgelerin oluşturulması ve işlemlerin takibi müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. 20

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Nisan 2011 Hazırlık - Baskı : Gazi MEM Matbaası - ANKARA Millî eğitimde, süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin,

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir.

İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir. 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2011 İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir. 2010 YILI FAALİYET RAPORU Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2010 Yayıma Hazırlayan:

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı