A V R O - EĞĠTĠMCĠLER ĠÇĠN REHBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A V R O - EĞĠTĠMCĠLER ĠÇĠN REHBER"

Transkript

1 A V R O - EĞĠTĠMCĠLER ĠÇĠN REHBER AVRUPA VE KÜRESELLEġME

2 A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E This publication has been produced with support from the European Commission

3 GĠRĠġ A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E T KüreseleĢmeveAvrupakonulubueğitim rehberiavrupasendikal Koleji (ETUCO)tarafından,Avrupa SendikalarKonfederasyonuyla (ETUC) iģbirliğiiçinde,avrupakomisyonu nundesteğiylehazırlandı. ETUC tarafındanönerilenbireğitimcilerekibitarafındangeliģtirildi.rehberüç bölümdenoluģmaktadır: Eğitimciler için Metodoloji üzerine Bir Not. Bu not, ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyindekieğitimcilerin deneyimlerinideğerlendirmeye çalıģmaktadır.bu konulardaeğitim toplantılarıhazırlamakiçinyardımcıolabilir. AvrupaveküreseleĢmebaĢlıklıana metin. AnametindekulanılanbeliterimlerindahadetaylıaçıklamasınıiçerenbirbaĢvuru sözlüğü. Rehber, bir küreseleģme öğretim stratejisinin hatlarını belirlemek ve bunu uygulamakiçineğitimcilereveeğitim sorumlularınayardımcıolacakbiraraç olarak geliģtirildi.bu strateji,örgütlerin kendideğerleriyle ve ETUC un yolgösterici ilkeleriylebağlantılıolmalıveģukonularayoğunlaģmalı: KüreseleĢmeninbiçimleriveküreseleĢmedeyeralanesasaktörler. KüreseleĢmeyielealmakiçinaraçlar ve düzenlemeler. Avrupadüzeyindeveuluslararasıdüzeydesendikalstratejilerveeylemler. BurehberekatkıdabulunanaĢağıdakikiĢilereözelikleteĢekküretmekisteriz: BuçalıĢmayımümkünkılanikiuzman, Gérard Fonteneau (ETUC) ve Mohsen Ben Chibani (ICFTU). SözlükiçinbilgiformlarınıhazırlayanvegözdengeçirenFelipe Van Keirsbilck (CSC/ACV). Torino dakiactrav merkezinde ve kendi örgütlerinde yürüttükleri kurslarla pahabiçilmezbilgilersağlayanulisses Garrido (CGT-P IN), Christos Triantafillou (INE GSEE), Yuliya Simeonova (KNSB) ve Enrico Cairola (ACTRAV). BelgelerinüretimivebiçimlendirilmesindekiyardımlarıylaGeorges Schnell (ETUCO). Brüksel, 25 Mart 2005 Jeff Bridgford ETUCO Müdürü 3

4 BAġYAZI A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E Avrupa ve küreseleģme O Avrupa Sendikal Koleji (ETUCO), ETUC a bağlı örgütlerin eğitimcilerine bir dizikurs imkanı sağlamak için son yılarda Torina dakiilo UluslararasıEğitim MerkeziileyakıniĢbirliğiiçinde çalıģmalaryürütü. Bu eğitim programı,avrupa Birliği nin içve dıģpolitikalarında görüldüğü gibi, AB nin küreseleģme sürecindekikonumunu analiz etme hedefibakımından yeganeolmaözeliğitaģımaktadır. Yürütüleneğitimlerinyeganeolmaözeliği,Avrupalısendikacıeğitimcilerilediğer kıtalardangruplararasındadüzenlenentoplantılardabulunmaktadır.afrika,güney Amerika ve Asya dan gruplarlaçoktandırtoplantılardüzenlenmektedirveyakın gelecektearapülkelerindensendikacılarlabirtoplantınındüzenlenmesidüģünülmektedir.her bir kıtanın sosyo-politik ve ekonomik arka planındakibüyük farklılıklara rağmen,bu bilgive uzmanlık teatisifazlasıyla zenginleģtiricibir etkinliktir. Küresel kapitalizmin stratejisi, daha özel olarak küresel mali kapitalizm, öncelikle,farklıülkelervesınırlararasındakieģitsizlikleridahadaartıracakrekabet veesneklikdogmalarınayaslanmaktadır.birbelirsizliksürecininardındanortaya çıkanilginçlik,yenieylem vesendikalkatılım biçimleriileistihdam,sosyalkoruma, sosyalhaklaraeriģim veçalıģmaveyaģam koģularınıniyileģtirilmesikonularında alternatif arayıģlarının ortaya çıkmasıdır. Sendikalar, geliģtirilecek eylem ve analizler üzerinde bir araya gelmek-tedir.ġu anda bu,eylemleri,bütün kıtalar boyuncayoğunlaģtırma,yaygınlaģtırmaveifadeetmeninbirörneğidir. Bueğitim belgesinekonulanek,ortakterimlerin(örneğin,rekabet,washington UzlaĢması, borç gibi)tanımlarınıiçerenbirsözlüksağlamaktadır.buek,ayrıca, baģlıcau-luslararasıkuruluģların(imf,dtö,ilo,oecd veab gibi)iģleyiģlerini anlatmaktadır. AvrupaBirliği,karmaĢıkveemsalsizbiryapıdır.Hem,içvedıĢpolitikalarıetkileyen liberal uygulamalar takip eden, küresel ekonominin bir merkezidir, hem de bir yüzyıldıravrupa sendikalhareketitarafından mücadelesiyürütülen politik ve toplumsalanlaģmalarınsonuçlarınavetoplumsalmirasadayalıembriyonhalindeki politikbiryapıdır.bumiras,piyasalarınküreselolarakdüzenlenmesinekatkıda bulunacakdemokratikvesosyalbiravrupa nıntemelinioluģturanbirsivil,sosyal, ekonomik ve kültürel haklar gövdesini içermektedir. AB içinde -kabul etmek gerekir ki eksikliklerivardır-,azkulanılangerçekbirpotansiyelmevcutur. Bueğitim rehberinin,eğitimcileriçinpratikbirkulanım vereferansaletiolması düģünülmüģtür.küreseleģmeyikapitalismintarihselgeliģimiiçineyerleģtirerek,ne an-lamageldiğininpratikterimlerletanımlanmasıamaçlanmaktadır. 4

5 BAġYAZI A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E Bu çalıģma, aynızamanda, sözüedilen geliģmeler karģısında, sendikaların direniģlerinin ve önemlikazanımlarının (sosyalgüvenlik,toplu sözleģmelerin müzakereedilmesi,çalıģmamevzuatı,iģyasaları,eģitmuamele,iģyerindesağlık vegüvenlikgibi)anaaģamalarınındataslağınıçıkarmaktadır. Koalisyon çalıģmaları aracılığıyla (çeģitli toplumsal aktörler arasında ve toplumsalaktörler ile sendikalar arasında bilgive uzmanlığın bir araya getirilmesi)vekıtalarboyuncauzanandahatutarlıvebirleģiksendikaleylem aracılığıylapiyasalarüzerindepotansiyelbirdemokratikkontroliçingeleceğe bakmaktadır Avrupa SendikalarKonfederasyonu ve kendisine bağlıbütün örgütler,ortak hedeflerbelirliyorvedeğiģendurumadahauygunvedahaetkilibirbiçimdehareket geçmeyeçalıģıyorlar.etuc unönceliği,ulusalkonfederasyonlarınkendilerini hem Avrupalıhem deuluslararasıoyuncularolarakgörmelerinisağlamak. Joël Decaillon ETUC Konfederal Sekreteri 5

6 ÖZET A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E SENDĠKALEĞĠTĠMCĠLERĠÇĠN METODOLOJĠÜZERĠNE 7 BĠRNOT DEĞERLENDĠRME YAPMAK 19 TARAF BELĠRLEMEK 47 HAREKETE GEÇMEK 52 BĠLGĠ FORMLARI 72 6

7 AVRUPA VE KÜRESELLEġME SENDĠKALEĞĠTĠMCĠLER ĠÇĠN METODOLOJĠÜZERĠNE NOT 7

8 METODOLOJĠÜZERĠNENOT A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E SunuĢ Bu eğitim aracı,avrupa SendikalKoleji nin,2003 yılından bu yana eğitim sorumlularıve eğitimcileriçintorino daicftu ve ACTRAV eğitim merkeziyle iģbirliğiiçinde yürütüğü,avrupa ve küreseleģme konusu üzerine düzenlenen programınürünüdür. ÜçbölümdenoluĢmaktadır: EğitimcilerĠçinMetodolojiÜzerineNot. Bu not, ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyindekieğitimcilerin deneyimlerinideğerlendirmeye çalıģmaktadır. Bu konulardaeğitim toplantılarıhazırlarkenkulanabilirsiniz. AvrupaveküreseleĢmebaĢlıklıana metin. Anametindekulanılanbeliterimlerindahadetaylıaçıklamasınıiçerenbir baģvurusözlüğü. KüreseleĢmeüzerinesendikaleğitimin zorlukları BaĢlamadanönce,bununkolaybiriĢolmadığınıhatırlatmaktayararvar.ĠĢte, karģılaģacağınızzorluklardanaltıtanesi: 1. Yenilgiyikabuledenbirtavırtehlikesi KüreseleĢmenin,yoğunveciddibirtehditolmasınedeniyle,onyılardırbirçok sendikaoldukçazorkoģularaltındaçalıģıyor.amacımız,katılımcılarıncesaretini daha da kırmakdeğil,daha güçlü ve daha etkiliolabilmenin yolarınıbulmak. Sistemdekizayıflıkları, alternatifleri, tasarufumuzdakialetleri, Ģu ana kadar gerçekleģtirdiklerimizigörmeksizin,tehdideyoğunlaģmakrisklidir. 2. AĢırıbilgiboluğu ÇalıĢmaarkadaĢlarımızabilinmeyenbirülkeyiyadayepyenibirkonuyutanıtmaya çalıģmıyoruz:medyahergün küreseleģmeden bahsediyor,hertürden görüģüve karģı-görüģüiçerenkonuüzerineyüzlercekitapmevcut.zatenulaģılabilirolanbu bilgidağınayenibilgilerekleyecekolursak,durumudahadakötüleģtirmektenbaģka birģeyyapmıģolmayız.dolayısıyladikkatleri,ģeylerianlaģılırhalegetirmeye, temel kavramların anlamlarınıaçık birbiçimde tanımlamaya (sözlüğün nedenibu)ve küreseleģmeninneolduğukadarneolmadığınıdasöylemeyevermeliyiz. 3. KüreseleĢme kavramınaolumsuzyananlamlaryüklenmekte Bu anlaģılabilirçünkü,bütün mekanizmalarıgerektiğigibianlamaksızın,iģçiler küreseleģmeninhayatlarınıolumsuzyöndeetkilediğinihissetiler.ancakkarmaģık, dostaneolmayanvekorkutucubirģeyhakkındaaktifbirilgigeliģtirmekkolaydeğildir. Bu durumda ne yapabiliriz? KüreseleĢmeyieylemlerimiziçinbağlam olarak alacağız(hernekadarküreseleģme,gerçekte,çokdahaeskiolankapitalizm bağlamındayenibiraģamaolsada). Bununla birlikte,bağlamınkendisinebu kadaryoğunlaģmaktankaçınmalıyız,çünküeğitimimizinamacıveanadüģüncesi küreseleģmedeğil,iģçilerinhaklarıveonuru.biziilgilendiren,veumuyoruzki eğitimde birlikte olduğumuz çalıģma arkadaģlarımızıda ilgilendiren,ģeyler bunlar. 8

9 METODOLOJĠÜZERĠNENOT A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E 4.Ulusaldeneyimlerinağırlığı Bizlergibi,kendileriiçineğitim toplantılarınıorganizeetiğimizçalıģmaarkadaģlarımız da kendi ulusal deneyimlerinden çok etkileniyorlar. Sendikalar ulusal organlar ve ayrıcasosyalmevzuat,pazarlıksistemlerivsdeherbirülkeyeözgü. KültürlerarasıkarĢılaĢmalardaherzamanolduğugibi,tehlike,farklıklarınönplana çıkmasıvealtayatanbenzerliklerin(birçokavrupasistemiarasında)silinmesidir. Bazenyabancısistemler,ulusalsistemleremeydanokuyormuĢgibigörünür. ÇalıĢma arkadaģlarımıza baģka sendikacılık biçimlerihakkında bilgilenmeleri riskinialmalarınıistediğimiz durumda,olasıtehlikelerin farkında olmalıyız ve farklılıklarınardındakiortakzeminikeģfetmelerineyardım etmeliyiz.bukurumsal farklıkların (ulusalmevzuat,yönetmeliklervs)ötesinigörebilmek ve iģçilerin güveninin kaza-nılmasını sağlayacak kolektif temsil gibi ortak değerleri keģfedebilmekdemektir. 5. Avrupa nınikiyüzü Sendikacılarla veya iģçilerle Avrupa hakkında konuģmak sık sık yanlıģ anlaģılmalarladoluçatıģmalaranedenolmaktadır.biryandan,özeliklesavaģ sonrasıkuģaklariçinde, Avrupa yakökleriderinbirbağlılıkvardır:avrupa,barıģ, miliyetçiliğinreddi,ortakrefahvesosyalgüvenliğedayalıbirsosyalmodelin gururuanlamınagelmektedir.üçüncüdünyaveamerikabirleģikdevletlerinden gelenfotoğraflarıgörünceavrupa dayaģıyorolmakmemnuniyetverir.birde Avrupa nın diğeryüzü vardır: Brüksel dekibürokratlar,hükümetlerin kendi ülkelerindehalkdesteğiolmayanönlemleri,toplum karģıtıdirektiflerizorlakabul etirmesininsuçlusuolarakkulanılanavrupabirliği. Bütün bunlar, medya ve Avrupa elitlerinin açıkça Avrupa yı bir tabuya dönüģtürmeçabalarıylabirlikte,heyecanyüklübirortamdaortayaçıktı: Avrupa yanlısı olmamakpopülerolmayan birduruģolabilirve AĢırıSağ,popülistler, demogoglarve benzerleriyle birlikte reddedilmeyidavetedebilir.bu koģular altında ciddibirtartıģma yürütmek kolay değildir.bu elkitabında,gerçekte bugününavrupa sınınikifarklıyüzüolduğuvarsayımındanyolaçıktık: bundan böyle ifade edeceğimiz biçimiyle Avrupa sosyal mirası ile en azından Maasstricht tenbuyanaavrupabirliği liberal projesi.amaç, birincisini idealize etmek, ikincisini kötülemek değil, insanların Avrupa nın iki yüzünü ayırt edebilecekleribirtartıģmayıbaģlatmaktır. 6. BütüneğitimlerkarmaĢıktır! Hiçkimse, eğitimcilerin konuģmalarıyla bütün amaç ve niyetleriniaktarmayı baģarabileceklerini ya da katılımcıların (eğitilenlerin) duydukları her Ģeyi anlayacaklarını ya da anladıkları her Ģeyiakılarında tutarak uygulamaya koyacaklarını iddia edemez. Bundan dolayı, eğitimcilerin girdilerinin asgari düzeyde tutulmasıgerektiğini( ana metnin amacıbudur),katılımcıların eğitim etkinliği içindemümkünolduğuncaetkinyeralacakģekildecesaretlendirilmesi gerektiğini(tartıģmaiçinsorularģeklindesunulansonuçlarımızabakın)veevlerine 9

10 METODOLOJĠÜZERĠNENOT A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E döndüklerinde, üzerlerinde etki yaratmıģ olan bölümlere tekrar dönüp bakabilmelerinisağlamakamacıyla materyaler(elektronikortamda,kağıta vs) verilmesinigerektiğinidüģünüyoruz. Önerileneğitim kursu (4 günlük oturum) BurehberdeortayakonanbileĢenlerigösterebilmekiçin,aĢağıdakihedeflereyönelik,4günlükulusaĢırıbireğitim kursuoluģturmayakararverdik: Eğitim sorumlularınıveeğitimcileri,kendiörgütlerininamaçlarıylaveetuc unyol göstericiilkeleriyleaynıdoğrultudaolmasıveaģağıdakiģukonularayoğunlaģması gereken birküreseleģmeyiöğretmestratejisitasarlamalarıve uygulamalarıiçin hazırlamak: KüreseleĢmeninbiçimleriveyeralanesasaktörler. KüreseleĢmeyielealmakiçinaraçlarvedüzenlemeler. Avrupadüzeyindeveuluslararasıdüzeydesendikalstratejilerveeylemler. Bueğitim kursu,katılımcılaraverilenbilgiyizenginleģtirmesivedesteklemesiiçineğitimcilerinbualetinasılkulanmasıgerektiğinigösterecektir. >>> 10

11 METODOLOJĠÜZERĠNENOT A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E 1. Gün 2. Gün 3. Gün 4. Gün KursunbaĢlangıcı Amaçlarınve çalıģmaprogramının tanıtılması Katılımcıların beklentileri KüreseleĢmenin biçimleri Ulusal düzeye (iģsizlik,çalıģma, sosyal koruma vs) veçeģitlikonularda sendikalar üzerindeki etkileri konusundaçalıģma grubu Grup raporu Etkinlik Çizelgesi 3 Düzenlemeler ve küreseleģme mevcut araçların kapsamıvesınırları Temalarınvegrup çalıģmalarınınsunumu Araçlarıkulanar ak s endik al ar üzerin e grup ç alıģması Etkinlik Çizelgesi 4 Sendika stratejileri ve Biruzmanın sunuģu Sendika stratejileri ve eylemleri eylemleri ETUC un veuluslararasısendikacılığınrolü AlanaraĢtırmasınadayalıgrup çalıģması Etkinlik Çizelgesi 5 Grup raporu TartıĢmavekatkılar KüreseleĢmeye karģı Grup çalıģması Grup raporu TartıĢmave katkılar KüreseleĢmeninbiçimleri Düzenlemeler ve küreseleģme mevcut Boyut Oyuncuların stratejisi araçlarınkapsamıve Uzmanların sunuģları Avrupa düzeyinde sendikaların eylemlere giriģmesi(devam) AçıklığakavuĢturmak için grupla tartıģma sınırları Grup raporu TartıĢmavekatkılar Düzenlemelerle ilgili çeģitliaraçlar üzerine,eğitimcilerin yönetiği,uzmanlarla bir yuvarlak masa Sendika stratejileri ve eylemleri (devam) çalıģması Grup raporu TartıĢmavekatkılar KüreseleĢmeyekarĢı Avrupa düzeyinde sendikalarıneylemlere giriģmesi Grup çalıģması Etkinlik Çizelgesi 6 Grup raporu TartıĢmavekatkılar AlanaraĢtırmasınadayalıgrup Özetvekursundeğerlendirilmesi Eğitim etkinliğininçeģitleri Asağıdaki,katılımcılarındahiledileceğieğitim etkinliklerininbirtanımıdır.buetkinliklereğitim kursuesnasındayürütülüryada birhazırlıkçalıģmasıgerektirir ve birgrupçalıģmasınıntemeliolarakkulanılır. Eğitim kursunuönceleyençalıģma Etkinlik çizelgeleri, kayıt onay belgeleriyle birlikte bütün katılımcılara gönderilecektir.bu çizelgeler,birbirleriyle ilgilive küreseleģme konusunda neler yaptıklarıhakkındabilgilenmelerineyardımcıolacaktır. 11

12 METODOLOJĠÜZERĠNENOT A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E Etkinlik 1: Hedefler: KiĢiselsunumlar 1. KursakatılanlarıtanımayabaĢlamak 2. DeneyimlerimübadeleetmeyebaĢlamak Görevler: 1. Kendinizidiğerkatılımcılaratanıtın. Ġsminizden Örgütünüzden Konumunuzdan KüreseleĢmekonuluulusalve/veyaulusaĢırıeğitim kurslarıylailgilideneyimlerinizden Bu kurstan beklentilentilerinizden sözetmeyiunutmayın DahasonraĢusorularıyanıtlayın: 2. KüreseleĢmeüzerinebireğitim kursunufaydalıhalegetirecek olan iki faktör nedir? 3. Tercihinizikısacaaçıklayın. Etkinlik 2: Hedefler: Ulusal durum analizi KüreseleĢmeüzerineILO raporunuokuyun. Örgütünüzün,küreseleĢmeylebağlantılısorunlarınasılelealdığına bakın. KüreseleĢmenin,ulusalsendikalarveiĢçileringündelikyaĢamları üzerindekietkisinitanımlayın. Görevler: ILO raporununözetiniokuduktansonra,aģağıdakisorulara kiģiselyanıtlarverin. 1. Ülkenizdekisendikalarda/üyesiolduğunuzsendikada küreseleģmenasılalgılanmaktadır? 2. KüreseleĢme ülkenizdekiiģçilerin gündelik yaģamınınasıl etkilemektedir? (Yanıtınızı,Avrupa sosyalmirasının beģ temelbileģenine dayandırabilirsiniz:sosyalgüvenlik,toplu pazarlıkhakkı,sivilözgürlüklerveevrenseloyhakkı,herkes için eğitim ve sosyalmevzuat baģka konulardan da söz edebilirsiniz.) 3. KüreseleĢmeülkenizdekisendikalarınörgütlenmeveeyleme geçme yolarını ve amaçlarına ulaģma becerilerininasıl değiģtiriyor? 12

13 METODOLOJĠÜZERĠNENOT A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E Kaynaklar: Çıktı: Çizelge Ek 1: Çizelge Ek 2: ILO belgeleri: AdilBirKüreseleĢme: HerkesiçinFırsatYaratmak. Açıklama (Ġngilizce) Herbirkatılımcı,yanıtlarınıyazabilmek için iliģiktekitabloları kullanabilir.buyanıtlar,kursunbirincigünündekiçalıģmanıntemeli olarakkulanılacaktır. AĢağıdakimaddelerbakımından,küreseleĢmeniniĢçilerin gündelikyaģamlarıüzerindekietkisi: 1. Sosyal güvenlik 2. Toplupazarlıkhakkı 3. Sivil özgürlükler ve evrensel oy kullanma 4. Herkesiçineğitim 5. Sosyal mevzuat 6. Diğeralanlar KüreseleĢmeninörgütlenmevesendikaleylem üzerindeki etkisi A. KüreseleĢme,sendikalarıneylem yapmakapasitesini etkiliyor mu? (hangi yollardan?) 1. ġirketdüzeyinde, iģgücütemsilcileri 2. Sektörel düzeyde 3. Konfederasyon ve sektör-ötesi düzeyde B. Sendikalar eylem ve örgütlenme biçimlerini değiģtiriyorlarmı? (Evetse, nasıl?) 1. ġirketdüzeyinde, iģgücütemsilcileri 2. Sektörel düzeyde 3. Konfederasyon ve sektör-ötesi düzeyde Seçenek Ekteki iki çizelge, eğitim kursu esnasında dağıtılacakvetartıģılacakolan,katılımcıörgütlerin hazırladığıraporlaratemelolarakkulanılabilir. Etkinlik Çizelgeleri AĢağıdakietkinlikçizelgeleriulusaĢırıgruplartarafından yapılacakçalıģmaların temeliolarak kulanılacaktır.ayrıca,grup raporunun taslağıoluģturulurken ve eğitimcilerveuzmanlarlatartıģmalardadabuçizelgelerkulanılacaktır. 13

14 METODOLOJĠÜZERĠNENOT A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E Etkinlik 3: KüreseleĢmeninbiçimleri Hedefler: Bu grup çalıģmasının amacı, küreseleģmeyle sendikal aktivistlerin gündelik deneyimleri ve kaygıları arasındaki bağlantıyıyadabağlantılarıkurmaktır. Görevler: 1. KüreseleĢmenin, iģçilerin gündelik yaģamlarını nasıl etkilediğinitartıģın.yanıtınızı, Avrupasosyalmirasının beģ bileģeninedayandırabilirsiniz.(bakınız Ek 1) 2. KüreseleĢmenin, ülkenizdeki sendikal eylemlilik ve örgütlenmetarzlarınıveamaçlarınaulaģmabecerilerininasıl değiģtirdiğini tartıģın. KüreseleĢmeye nasıl tepki gösteriyorlar(eğergösteriyorlarsa? (bakınız Ek 2) HerikitartıĢmadada,farklıülkelerdeortakolanveçeliĢkiliveya farklıolannoktalarıvurgulayın(uygunbiçimde). Kaynaklar : SabahoturumundakisunuĢlar. Herkesin,ülkelerindekisendikalvesosyaldurumailiĢkinkendi bilgisi. Çıktı: Rapor Zamanlama: Grup,çalıĢmasınıtartıĢmaların herbirine ve/veya ekteki gibi tablolaradayandırabilir.sadece,grubunçokgerekliolduğunu düģündüğükaynaklarıkulanmalarındayararvardır. Oturum 90 dakika sürecektir. Oturumun sonundan önceki 15 dakikadan daha geç olmamak üzere, grubun özet üzerine yoğunlaģmaya baģlamasıgerekir, böylecedahiledilecektemelbilgilerüzerindeanlaģabilirler. Malzemeler: Ek1ve2 dehazırlıkçalıģmasıiçinkulanılançizelgeler AvrupaSosyalMirası üzerinebilgiformu 14

15 METODOLOJĠÜZERĠNENOT A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E Etkinlik 4: Hedefler: Mevcut düzenleyici araçlar: kapsam vesınırlar Mevcutanadüzenleyiciaraçlardanbazılarınıinceleyin. Sendikalarınbuaraçlarıkulanmadave/veyauygulamadayaĢadıkları zorluklarıvesınırlarınıtanımlayın KüreseleĢmeyidüzenleyebilmekiçindiğeraraçvestratejik (politik)yolgöstericiilkelerihtiyacınıtartıģın Görevler: Önceki gün küreseleģmenin etkisinin analiz edilmiģ olmasının ardından, her bir çalıģma grubu, aģağıdaki sorularıyanıtlayarakbirdüzenleyiciaracıanalizedecek: 1. Bu düzenleyiciaraçlarülkenizde/sendikanızda biliniyor(ve kulanılıyor)mu? 2. Kapsamlarıveetkiliolmalarıbakımındanbuaraçların sınırlarınelerdir? 3. SendikanızınbakıĢaçısından,küreseleĢmenindahaetkili birbiçimde düzenlenmesinigüvence altına alabilmekiçin uluslararası,bölgesel(örneğinavrupa)veulusaldüzeyde ihtiyaç duyulan öteki araçlar ve stratejik (ya da politik) yol gösterici ilkeler nelerdir? DüzenleyiciaraçlarüzerineuzmanlarlatartıĢmakiçin2soru hazırlayın. Kaynaklar : ÇalıĢmagrubununüzerindeçalıĢmasınınbeklendiğiherbiraraç için tavsiye edilen belgeler ILO açıklamasındakirapor,özelikle küreselyönetiģim bölümü Ulusaldurumlarlavesendikalarınınyürütüğüeylem ve giriģimlerleilgilikatılımcılarınkendibilgileri Çıktı: Rapor Zamanlama: Grup,herbirtartıĢmaiçin,çalıĢmasınıbirtabloyadayandırabilir (ekte olduğu gibi).sadece çok gerekliolduğunu düģündüğü kaynaklarıkulanmalıdır. ÇalıĢma oturumu 150 dakika sürecek.grubun özete dahil edilecekanabilgiyihazırlamasınısağlayacak30dakikalıközet hazırlamasüresiayırmakgerekir. Malzemeler: 15

16 METODOLOJĠÜZERĠNENOT A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E Etkinlik 5: Hedefler: Sendikal strateji UluslararasısendikaldireniĢ ve uluslararasıkuruluģların stratejilerinevemevcutanlaģmalardakistratejilerealternatif stratejileroluģturun. UluslararasısendikalalternatiflerinoluĢturulmasıvesosyal modelindesteklenmesiiçinönlemlervestratejilergeliģtirin. BuyaklaĢımınuygulanmasınayardımcıolacak,geliĢtirilmesi gerekli,(diğeroyuncularla)iģbirliğialanlarıtasarlayın Görevler: KüreseleĢmeniniĢçilerinyaĢamlarıveörgütleriüzerindeki etkileriilemevcutdüzenleyiciaraçlarınkapsamıvesınırları konusundaki okumalardan sonra: 1. Sosyal modeli savunmak ve beslemek için stratejik hatlar ve sendikalalternatifleroluģturun. 2. Stratejilerin uygulanmasınıdestekleyecek mevcutya da gelecekteki düzenleyici araçların nasıl daha iyi kulanılabileceğinitartıģın. 3. Uygulama için gerekli iģbirliği stratejileri tanımlayın (ortaklık, karma çalıģma, platformlar, forumlar vs). Kimlerle? Hangi biçimlerde? Kaynaklar : ICFTU metni: KüreseleĢmeyesendikalyanıt ETUC metinleri: PragKongresikararı Avrupave KüreseleĢme,KüreseleĢmeninsosyalboyutu Metin: KapitalistküreseleĢmeyekarĢımücadeleyeAvrupalı sendikalarınkatkısı,avrupasendikacılığıveküreseleģme Çıktı:Rapor Zamanlama: Grup raporunuzunu sunumunda ekteki model formu kullanbilirsiniz (Tablo 1) 2 saat Malzemeler: 16

17 METODOLOJĠÜZERĠNENOT A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E Etkinlik 6: Hedefler: Görevler: Stratejininuygulanmasınayardım edecekulusal önlemlergeliģtirmek Örgütünüzdeveulusaldüzeydebustratejininuygulanmasıiçin gerekliönlem çeģitlerinitanımlayın. 1. Avrupa düzeyinde sendikal eylemleri desteklemek için ulusal örgütleriçinde yapılmasıgereklideğiģiklikleritanımlayacak bütünlüklü bir strateji üzerine derinlemesine bir tartıģma yürütün. 2. StratejiniziuygulamakiçinbiraĢamalarveönlemlerlistesi hazırlayın. Kaynaklar : Çıktı:Rapor Zamanlama ETUC ve ICFTU danyolgöstericirehberler Grupsözcüsü,önerilenherbirönlemitanımlayacakve açıklayacak. 30 dakika Malzemeler Eğitimcileretavsiyeler Eğitimcilere,kendideneyim veyaklaģımlarınıdestekleyecekbirkaçtavsiye dahil ettik. GÖRÜġLERVEDENEYĠMLER ÇalıĢmaarkadaĢlarınızındeneyim vegörüģleriylebaģlayın.böyleceonlarıngörüģlerinidikkatealmıģ,onlarlatartıģmıģveonlaradeğerlendirmeyapmafırsatıvermiģ olursunuz.bu yaklaģım,(zamanın elvermesine bağlıolarak)kursun temasına (Avrupa,küreseleĢme,sendikacılık vs)uygulanabileceğigibi,eğitim sürecinin kendisinedeuygulanabilir.katılımcıların,bireyselyadagrupolarak(tercihinize bağlı),aģağıdakikonulardagörüģleriniaçıklamalarıistenebilir: KüreseleĢmeveyaAvrupaüzerinebeyinfırtınası( KüreseleĢmekonusundaenönemliĢey ). ÇeĢitliülkelerdekisendikaltemsilsistemleriüzerineaçıkuçlutartıĢma("Bence, dasendikacılık.dahaçok."). Uluslararasısendikacılık ("Banagöreuluslararasısendikalörgütler.dir yada.olmalıdır"). Kursprogramı("bukursprogramıylailgilibeklentilerim yadakorkularım.dir). Dahasonraeğitimci,örneğin,herkesinüzerindeuzlaĢtığıdüĢüncelerinvetartıĢmalı 17

18 METODOLOJĠÜZERĠNENOT A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E konularınlisteleriniyapabilir.butüretkinlikleriyürütürken,oturumunsonundabaģlangıçta ifade edilen görüģlere geridönmek ve oturumun sonunda nelerin değiģtiğinebakmakyararlıolacaktır. SUNUMLAR BuelkitabındakiçeĢitlibölümlersunumlariçintemelolarakkulanılabilir,belkidia gösterileriyle desteklenebilir ve bütün bunlar sözü edilen temalar üzerindeki tartıģmalarvegrupçalıģmalarıyla tamamlanabilir. ELKĠTABINIVESÖZLÜĞÜKULLANMAK ġurasıaçıkki,daha önce bakma Ģansıolanların(ya da buna baģvurması istenenlerin),burehberidahaetkilikulanmalarıçokdahamuhtemeldir. ÖĞRENĠLENLERĠYENĠDENÜRETMEK Eğitimcilerieğitmekdedahilherhangibireğitim sürecindekiönemlivezoraģamalardanbiri,katılımcıların dinleyici olarakedilgen(olduğudüģünülen)konumlarından, sunumlardanöğrenilenleri,enazındansunumlarınyararlıgörünenkısımlarınıaktarmayadayalıdahaaktifbirgörevegeçtiklerinigörmektir. Buzorluk,Ģugerçeklerledahadaartar: BağlamlardeğiĢiyor:Torino dakibireğitim merkezindeözelbirsunum dinledim ancakbaģkabiryerdediğerçalıģmaarkadaģlarımıeğitmem gerekiyor. Zamangeçiyor:sunumlarvetartıĢmalarĢuandabütüntazeliğiylekafamda ancakxhaftasonrabinlerceģeyolmuģolacak Eğitim oturumusırasındakatılımcılara,zaman,yer,personelönceliklerivesaire gibiverilikısıtlamalargözönündebulundurularak,eğitimlerdenalacaklarıbeli biranahtarkavramıkendiiģyerlerinenasıltaģıyacaklarınısormak(alıģtırmalara boğulmadanveyakafalarıuyuģturacaktekrarlamalaragirmeksizin)bunedenle yararlıolabilir. Sonolarak,birinebirĢeyiaçıklamaihtiyacıduyuyorsanızöncesizinonuiyice kavramanızgerekir. 18

19 B Ö L Ü M 1 AVRUPA VE KÜRESELLEġME DEĞERLENDĠRME YAPMAK 1 KüreseleĢmenininsaniyanı 2 Bugünküdünyanındurumu 3 KüreseleĢme:nedir,nedeğildir 4 AĢama 1: : Dizginlenemeyen kapitalizmin sömürüsüyleyüzleģeniģçiler 5 AĢama 2 ( ): ILO nun kuruluģundan Philadelphia Deklerasyonuna: kapitalizmin ulusal düzenlenmesinedoğru 6 AĢama3 ( ?): DolarĢoku ndanwashington UzlaĢmasına: mali kapitalizmin küreseleģmesi ve deregülasyon 7 Avrupa ve küreselleģme: müphem biriliģki 19

20 DEĞERLENDĠRMEYAPMAK A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E 1.1 KüreseleĢmenininsaniyanı KimlerinyaĢamahakkıvar? 25yaĢındafarklıyaĢam beklentileri Elisabeth 25 yaģında.yüksek öğreniminibiravrupa ülkesinde geçen sene tamam-ladıvebüyükbirtarımsalgıdaģirketindeiģbuldu.zenginolacakkadar kazanmıyorancakmaaģımakulbiryaģam standardısağlıyor.ġģibazenstresli olabiliyor ama tehlikelideğil.çalıģtığıģirkete,bustandartlarıgüvencealtınaalan bir sendika var. Zamanıgeldiğindesağlığıylanasılilgilenileceğinden,gereklisağlık yoklamalarının nasılyapılacağından gayetemin. HerĢeyin yolunda gitmesi durumunda,90 yaģına kadaryaģayacak.önünde daha 65 senesivarve muhtemelenbununyarısınıemekliolarakgeçirecek. Elsa 25yaĢında.O daavrupa dayaģıyorancaktemeleğitiminitamamlayamadı. IĢsizlikparasıaldığıaylardansonrataĢeronbirĢirketegeçicibiriĢkabuletmek zorundakaldı.birazģansla,sabahlarıyadaakģamlarıelizabeth inçalıģtığıbüroyu temizliyor olacak. Açıkçası, sabah ve akģam arasında bölünmüģ çalıģma saatleriylevekısadönemlisözleģmelerle,elsa nınailehayatınıorganizeetmesive kendisiyle ilgilenmesiçokzor.ayrıca,ģurasıçokiyibilinenbirgerçekki,geçici çalıģanların iģe bağlıkazalara maruzkalma olasılıklarıikikatdaha yüksek MeslekistatütarafındanbelirlenmiĢolarakAvrupa dayaģam beklentisi,ortalama, 10yılıkaralarladeğiĢir;Elsa nınönündemuhtemelen50yılıkbirsürevarvebiraz daģansla,azdaolsaemeklimaaģıalabilecek. Esperanza 25yaĢında.LatinAmerika dabirçiftçininkızı.dahaiyibiryaģam için kırdankentegöçeti(terketiğikırsalarazininbüyükbölümünü, ihracata yönelik üretim yapabilmekiçinçokuluslubirtarımsalgıdaģirketisatınaldı).serbestticaret bölgesindeyerseçmiģbirfirmaolanveçokzorkoģulardahaftada70saatçalıģtığı maquiladora dakazandığıbirkaçonavroyla,bulabildiğieniyibarınmateneke mahalede (gecekondu)birev.bu yaģında 3 çoçuğu varve dördüncüyü doğururkenveyaaileiçiģiddetinsonucuolarakölmezse,50yaģınageldiğinde yaģlanmıģ olacak.emeklilik yaģına ulaģmasıpek mümkün görünmüyorki zatenemeklilikmaaģıkapsamındadeğil. Kimlerinçıkarlarınıkorumahakkıvar? Gerçek sendikal özgürlük Grev,üçüncühaftasında.Avrupa dabiryerdebirsanayialanınıngiriģinde,kırmızı yeģilbayraklarıniçindesendikatemsilcileriyorgungörünüyor.çalıģtıklarıģirket, oldukçayüksekkareldeetmelerinerağmen,50kiģiyiiģtençıkaracağınıduyurmuģ. 20

21 DEĞERLENDĠRMEYAPMAK A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E AnidenbirĢeyoluyor:sendikatemsilcileripatronveÇalıĢmaBakanlığıarabulucusuylayaptıklarıtoplantıdan,taslakbiranlaĢmasağlayarakayrılıyor:sadece20kiĢi iģtençıkarılacakvebunlarınçoğuerkenemekliliğeayrılacak.çokbüyükbirzafer değilancakkimsesokaklaraatılmayacak.sendika,endüstriyeleyleminbaģarıya ulaģacağınıgösteriyor. Grev,üçüncühaftasında:GüneydoğuAsya daturistikkumsalayakınbiralıģveriģ merkezinin(yadaabd debirwal-mart ta?)giriģindeyorgunsendikatemsilcileri bekliyor. ġirket, hiçbir tazminat ödemeden iģgücünün yarısının iģine son verileceğiniduyurmuģ. Aniden birģeyoluyor:patron tarafından tutulan grevkırıcılar,birdüzine özel güvenlik görevlisinin koruması altında grev hatına yükleniyor ve böylece grevcilerin iģine son verilmiģ oluyor.orada bekleyen polis,direniģ gösteren herkesiderhaluzaklaģtırıyor.artıkgrevyok,sendikayok,düzensağlandı KimlerinçalıĢmaveiĢĢizlikyardımıalma hakkıvar? Roger,kuzeydeküçükbirĢirketegörecezorbiriĢesahip.Bununlabirlikte, uygun biriģ.maaģı,sabitödemeçizelgelerinegörebelirleniyorveniteliklerinidikkate alıyor.tatilvemeslekieğitimdenyararlanmahaklarıvar.patronusosyalgüvenlik paylarınıödemekzorunda.ayrıca,iģyerindeiyiarkadaģlaredinmiģdurumda Raoul debirģirketegörecezoriģesahipti.yenimakineleriçalıģtırıcakçalıģan sayısıihtiyacıazolduğuiçinbirseneönceovebazıarkadaģlarıiģtençıkarıldı. AldığıiĢsizlikparasıylaancakgeçiminisağlayabiliyorfakatbuuzundönemlibir çözüm değil.neyseki,iģsizbirisiolarak,yeniniteliklerkazanabileceğivediğer insanlarıgörebileceği iģyerinde arkadaģlarıyla görüģmesinin kesilmesinden bu yanakaçırdığıbirfırsat-,eğitim veentegrasyonprogramlarınakatılmahakkıvar. HerĢeyyerinegetirildiğinde,iĢinikaybetmiĢolmasınarağmen,istihdamabağlıbazı haklarınıhalakoruyorolacak. RedouanesezonboyuncahaftadaaltıyadayedigünçalıĢıyor.AncakresmibiriĢi yokveistihdamabağlıhaklarasahipdeğil:belirlenmiģçalıģmasaatleriyok,ücret çizelgesiyok,temsilhakkıyok.aynızamanda,onugünlükolarakkiralayanatölye kapanacakolursa,hiçbiriģsizlikyardımıhakkıyok.bunabağlıolarakredouane Ģöye düģünüyor:eğerresmiolaraktanınan biriģiniz yoksa,iģiniztarafından tuzağadüģürülmüģsünüzdemektir. Kimlerinsağlıkbakımıhakkıvar? 10.yaĢgünündeLola,oynarkenkolunukırdı.Neyseki15dakikaiçindetam dona- nımlıbirhastaneyekaldırıldı.annevebabası,kızlarınınkolununiyileģipiyileģmeye- 21

22 DEĞERLENDĠRME YAPMAK A V R U P A V E K Ü R E S E L L E ġ M E ceğinden çektiğiacıdan dolayıüzüntülüydü.daha sonra hastane ve tıbbi masraflar konu-sunda endiģeleneceklerdiancak Ģunu biliyorlardıki,bu masraflarınbüyükkısmıkamusağlıksistemiyadasosyalgüvenlikbölümü tarafındanödenecekti. 10.yaĢgünündeLili,oynarkenkolunukırdı. Enyakınhastane2saatuzaklıkta, ancakhastanederöntgençekimiyok.annevebabasıhastanemasraflarınınasıl karģılayacaklarıkonusundaendiģeliler.bulunduklarıülkedezenginler,kentlerdeki özelkliniklerdetedaviimkanısağlayanözelsağlıksigortasınasahip.lilihastane koridorunda anne ve babasının birçözüm bulmasınıbekliyor bu arada, kolu gerçekten defenahaldeacıveriyor Kimlerinseyahathakkıvar? Frank,çalıĢtığıĢirketinultramodernbirrafineriinĢaetiğibuBatıAfrikaĢehrine geçenaygeldi.yakınzamandaailesinidealmakiçinabd yegeridöndü. Oturduklarıevgüvenlibirmahalede(gecegündüzgözetim altında)veyerel personelgerçektendedostcanlısı.elbetekiçoksıcakancakbunadeğer.ġki yılıksözleģmesisona erdiğinde büyükbirçiftlikevisatın almayayetecek parayıkazanmıģ olacak. Çocuklarıdünya hakkında birģeyler öğrenmiģ oluyorlarveyıldaikidefaevinegitmehakkıvar.gerçektendehiçfenadeğil. Faustin bu AvrupaĢehrine geçen aybatıafrika dangeldi.geçenseneevini terkeden ve bir daha kendisinden haber alınamayan amcasınıbulacağını ummuģtu.faustin bu seyahatiçin kendisinive ailesiniborca batırdı,insan kaçakçılarınaparaverdi.bunedenle,borcunukapatacak,evineyenidenbiraz arazive birkaç hayvan satın alacak parayı kazanmadan geridönemez. ÇocuklarınıçoközlüyorfakatonlarıtekrargörebilmekiçinbirkaçyılçalıĢmak zorunda.onlarıburayagetirmekisepekmümküngörünmüyor Maalesef,birkaçayönce,metrodurağındançıktığıbiresnadaikametiznine sa-hipolmadığıanlaģıldı.ondanbuyanabirgözaltımerkezindebekletiliyor (gece gündüz gözetleniyor)veülkedensınırdıģıedilmeyibekliyor. Benzersorularısormayadevam edebiliriz.kimlerinbilgiyeeriģim hakkıvar?kimlerin kültüreletkinliklere,boģzamanetkinliklerinekatılım hakkıvar?kimlerinbarıģhakkı var? BuküreseleĢmerehberi,küreseleĢmehakkındakonuĢmayıtercihetmiyor,daha çok dünya boyunca eģithaklara sahip olduklarıve özgürolarak doğdukları varsayılankadınlarveerkeklerhakkındakonuģmayıtercihediyor. 22

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor?

EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor? EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor? Ev Eksenli ÇalıĢmanın Sorunları ve Olası Çözüm Yolları Gül ERDOST-Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar ÇalıĢma Grubu BĠZ KĠMĠZ? Ev-eksenli çalıģanlardan

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Bu konunun sonunda Özel Hastaneler Yönetmeliği nde ve Ayakta

Detaylı

KIRSAL ALANDA. KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN ARKA YÜZÜ

KIRSAL ALANDA. KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN ARKA YÜZÜ KIRSAL ALANDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN ARKA YÜZÜ Prof.Dr. Bülent GÜLÇUBUK (Ankara Üniversitesi AKÇAM) Atılım Üniversitesi, 3.Kasım.2010 NEDEN KIRSAL ALAN? NEDEN KIRSALDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ? Kırsalda kadın;

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak.

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. MĠSYON Jean e meydan okumaktalar.günlük giyimin en Ģık ve rahat tasarımlarını 365 gün en uygun fiyatlarla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri TÜRKĠYE DE ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONLARININ KURULMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKININ DEVRĠ ĠÇĠN ĠHALEYE DAVET 1. GENEL Türkiye deki Karayolları Genel Müdürlüğü Araç Muayene Ġstasyonlarının kurulması ve iģletilmesi

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA Astım tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük yakınmaları ile kendini gösteren kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Astım belirtilerinin

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r :

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r : ICEM TÜRKT RKİYE ULUSAL KONFERANSI ÖRG RGÜTLENME VE SOSYAL DİYALOG Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları ve Örgütlenme Olanakları 15 Haziran 2009 Ankara, Türkiye Kemal Özkan, ICEM Kimya

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU :

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : II. ANNENİN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : UYRUĞU : MEDENĠ

Detaylı

Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi,

Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi, Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi, teknik olanakları ve profesyonel kadrosuyla da önce İzmir,

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ YÜZME HAVUZLARI VE ĠġLETMECĠLERĠ Ülkemizde hizmet veren havuzların %90 ı kamu %10 u özel sektör tarafından iģletilmektedir.

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

KÜRESEL-SOSYAL SORUNLAR ARTARKEN... KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ

KÜRESEL-SOSYAL SORUNLAR ARTARKEN... KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KRĠZ KÜRESEL-SOSYAL SORUNLAR ARTARKEN... Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? artan çelişkiler-artan karmaşa milliyetçilik-köktencilik-terörizm-savaş artan zenginlik-artan

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ÖdemiĢ

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

MEHMET KAYA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI LİMİTED ŞİRKET Mİ, ANONİM ŞİRKET Mİ?

MEHMET KAYA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI LİMİTED ŞİRKET Mİ, ANONİM ŞİRKET Mİ? MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI LİMİTED ŞİRKET Mİ, ANONİM ŞİRKET Mİ? MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI Elli yıl önce Türkiye de Ģirket dediğinizde, akla hemen Kollektif ġirket gelirdi. ġirket adının devamında A.ġ. (Anonim

Detaylı

ı ı ı ıı ıı ıı ı ı ı ğ ş ı

ı ı ı ıı ıı ıı ı ı ı ğ ş ı Ü Ğ Ş ö İ Ş ç ç Ğ ç ö Ü Ü Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö İ Ş ğ ğ ç ö Ü ğ Ç Ö İ ğ ğ ğ Ş ö ç ç ö ö ç ö Ü İ İ ö ö ç «ğ Ü Ş ğ ö ğ ç ğ ç ö ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ö ç ö İ ö Ü ö ğ Ü Ş Ü Ş ö ç ç İŞ ğ ğ ğ ö İŞ ö İ Ü İ İ İ İ

Detaylı

ö ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ö ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ö ö ö ğ ğ ğ ö ö

ö ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ö ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ö ö ö ğ ğ ğ ö ö İ ğ ö ö İ ğ ğ ğ ö İ ö İ İ ö İ İ ğ İ İ ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ö ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ö ö ö ğ ğ ğ ö ö İ ö ğ İ ö ö ğ ö ğ ğ ğ İ İğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ Ş ö ö Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO NUN 1989 TARİHLİ POPÜLER VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN KORUNMASI TAVSİYE KARARI NIN HALKBİLİMİ ÇALI MALARINA ETKİSİ Hazırlayan

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

İş ve İnsan Hakları politikası. 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim

İş ve İnsan Hakları politikası. 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim İş ve İnsan Hakları politikası 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim BP 2013 İş ve İ nsan Hakları Politikası 1. Giriş Dünyaya enerji sağlayan bir kurumuz; temel enerji kaynaklarını bulur, geliştirir

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi

ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi Çocuğunuzun Nasıl Birey Olmasını İstersiniz? ANNE-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ Anne-baba-çocuk iliģkisi, temelde anne ve babanın tutumlarına bağlıdır.

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ Prof. Dr. AyĢen Wolff Erasmus Kurum Koordinatörü ArĢ. Gör. ÇağdaĢ Dedeoğlu ArĢ. Gör. Ülkü Bildirici ArĢ. Gör. Serdar Yılmaz Uzman Özde Nalan Köseoğlu ERASMUS+ Programı? Avrupa

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Asistanlar. www.istabip.org.tr

Asistanlar. www.istabip.org.tr Asistanlar www.istabip.org.tr Haklarımız Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 26. madde Asistan ın çağdaş standartlarda eğitim alma hakkı vardır. Bunu sağlamak kurum amirinin görevidir. Bu standartlara eğitsel

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TANIMLAR Sağlık KuruluĢu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluģlar, üniversite

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ĠĢ Güvenliği ve Mühendislik Etiği -1-

ĠĢ Güvenliği ve Mühendislik Etiği -1- ĠĢ Güvenliği ve Mühendislik Fatih ALĠBEYOĞLU Rahim Aytuğ ÖZER -1- İş Sağlığı ve Mühendislik 2 Ders Ġçeriği ĠĢ sağlığı ve Güvenliği tanımları ĠSG nin Dünya daki Tarihsel GeliĢimi Türkiye de ĠSGnin tarihsel

Detaylı

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum evlilik ayrılma arabuluculuk yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması hamilelik doğum boşanma Aile Biz birlikte yaşıyoruz ama evlenmek istemiyoruz. Bu mümkün müdür? Evet. Belçika da, birçok çift

Detaylı

CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND

CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND 03-14 Mart 2013 Murat TOPLU Grup Sorumlusu Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İÇERİK - CITES NEDĠR? - CITES IN TÜRKĠYE DEKĠ KURUMSAL YAPISI - 16. TARAFLAR

Detaylı

İŞÇİ/MEMUR İŞVEREN İLİŞKİLERİ

İŞÇİ/MEMUR İŞVEREN İLİŞKİLERİ İŞÇİ/MEMUR İŞVEREN İLİŞKİLERİ Yeni Başlayanlar İçin Temel Bilgiler Yıldırım Koç (1951 ); 1973 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü nü bitirdi. 1983 yılında AÜ- SBF de sosyal

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı