BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009"

Transkript

1 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 TÜİK

3 3426 MTB: Adet II ISBN

4 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal, demografik ve kültürel yap s ile ilgili say m ve araşt rmalardan elde ettiği bilgileri, başta kamu kurum ve kuruluşlar ve araşt rmac lar olmak üzere kamuoyunun kullan m na sunmaktad r. Yay nlar, tutarl l k, zamanl l k, şeffafl k ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde kaliteli veri üretimi ve hizmet sunumu ilkelerine göre haz rlanmaktad r. Dünyada ve ülkemizde istatistiki bilgiye duyulan ihtiyac n her geçen gün artmas na paralel olarak, üretilen istatistiklerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, bölgesel istatistiklerin toplanmas, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yap lmas, bölgesel politikalar n çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemi ne uygun karş laşt r labilir istatistiki veri taban oluşturulmas amac yla, ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri S n fland rmas (İBBS) tan mlanm ş, bu kapsamda Kurumumuzun Bölge Teşkilatlar n n güçlendirilmesi ve daha fonksiyonel hale getirilmesi için gereken altyap kurulmuştur. Yerel düzeyde kalk nma projeleri üretildikçe, veriye olan talep de artacakt r. Bu yay nda yer alan bölgesel veriler İBBS ye göre s n fland r lm şt r. Bölgesel düzeyde ayr nt l verilerin üretilmesi, kay tlara dayal verilerin geliştirilmesine bağl d r. Ulusal kay t sisteminin güncel olarak sürdürülmesi için TÜİK taraf ndan yürütülen faaliyetler devam etmektedir. Bölgesel düzeyde veri talebinin yüksekliği göz önünde bulundurularak haz rlanan bu yay n, değişik zamanlarda yay nlanan resmi istatistikler bir araya getirilerek, her aşamadaki karar al c ve kullan c lara kolayl k ve zaman tasarrufu sağlayacakt r. Bu yay n, ayn zamanda bölge yöneticilerinin verdikleri hizmetteki gelişmeleri ve eksiklikleri tesbit etmek amac yla, üretilen verileri göstergelere dönüştürerek karar almada kolayl k sağlayacak, İBBS ye göre Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan 2. düzeyde TR63 bölgesi bilgilerini içermektedir. Ayr ca yay nda, kullan c lar n karş laşt rma yapabilmelerini sağlamak üzere TR631 (Hatay), TR632 (Kahramanmaraş) ve TR633 (Osmaniye) 3. düzeyde bölge birimleri olan illerin göstergelerine de yer verilmektedir. Yay n n tüm kullan c lara kolayl k sağlamas n ve faydal olmas n dilerim. A. Ömer TOPRAK Başkan V. A. Ömer TOPRAK Ba kan V. III

5 İçindekiler Ç NDEK LER Sayfa Önsöz çindekiler Simge ve K saltmalar Aç klama Genel Bilgiler III V VI VII IX 1. Temel Göstergeler 1 2. Nüfus ve Sosyal Yap 29 Nüfus E ilimleri ve Demografi 37 Sa l k 55 E itim 57 Kültür 62 Adalet 66 Seçim 72 Çevre 74 gücü 78 Gelir Da l m 81 Tüketim Harcamalar Ekonomik Yap 83 Milli Gelir 89 D Ticaret 90 Fiyat ve Endeksler 92 statistikleri 93 Enerji 95 n aat 96 Ula t rma 98 Tar m 101 Turizm 111 Ek 1. Veri kaynaklar lgili Bilgilere Ula mak için 114 V

6 Simge ve Kısaltmalar Simge ve Kısaltmalar... Bilgi elde edilememi tir - Bilgi yoktur * 5429 say l Kanun gere i gizlilik ilkesine göre istatistiki birim say s üçten az oldu u için birimlere ili kin bilgiler verilememi tir. 0 Kullan lan birimin yar s ndan azd r TL Türk Liras $ ABD Dolar GSKD Gayri Safi Katma De er BBS statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas TÜFE Tüketici Fiyatlar Endeksi TÜ K Türkiye statistik Kurumu % 20 lik gelir grubu Toplam hane gelirleri küçükten büyü e do ru s ralanarak, hanehalk say lar 5 e it parçaya bölünmek suretiyle gelir gruplar olu turulmu tur. USSS, 3.Rev Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi S n flamas ISIC, Rev.3 VI

7 Açıklama AÇIKLAMA 1. Giri Bölgesel düzeyde kullan c talebi dikkate al narak seçilen belirli de i ken ve göstergelerden olu an bu yay n kullan c lar n bölgesel veriye daha kolay ula abilmesi amac yla haz rlanm t r. Ayr ca grafiklerle verinin daha kolay anla labilmesi amaçlanm t r. 2. Kapsam Yay n, 2000 y l ndan ba layarak mevcut en son y l verilerini içermekte, TR63 2. düzey bölgesi (Hatay, Kahramanmara, Osmaniye) ile TR631 (Hatay), TR632 (Kahramanmara ) ve TR633 (Osmaniye) 3. düzey illerinin yan nda, BBS 2. düzey (26 Bölge), BBS 3. düzey (81 il) göstergelerini kapsamaktad r. 3. Veri Kaynaklar Yay nda sunulan verilerin önemli bir k sm Türkiye statistik Kurumunun çal malar ya da ilgili kurumlarla yap lan i birli i ile elde edilmi tir. Bir bölümü ise ilgili kurumlar n yay nlar ndan oldu u gibi al nm t r. Yay n n ilk k sm nda bu verilerden yararlan larak göstergeler hesaplanm t r. Bu yay nda yer alan verilerin son güncelleme tarihi 16/03/2010 dur. 4. S n flamalar statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas Bölgesel istatistiklerin toplanmas, geli tirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yap lmas, bölgesel politikalar n çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birli i Bölgesel statistik Sistemine uygun, kar la t r labilir istatistiki veri taban olu turulmas amac yla ülke çap nda statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas tan mlanm t r. statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas nda iller 3. düzey olarak tan mlanm ; ekonomik, sosyal ve co rafi yönden benzerlik gösteren kom u iller ise bölgesel kalk nma planlar ve nüfus büyüklükleri de dikkate al narak 1. düzey ve 2. düzey olarak grupland r lmak suretiyle hiyerar ik statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas yap lm t r. Buna göre: 1. düzey: 2. Düzey Bölge Birimlerinin grupland r lmas sonucu tan mlanm olup, 12 adettir 2. düzey: 3. düzeydeki kom u illerin grupland r lmas sonucu tan mlanm olup, 26 adettir 3. düzey: l düzeyinde 81 adet statistiki Bölge Birimi yer almaktad r. Her il bir statistiki Bölge Birimini tan mlamaktad r. S n fland rmaya ili kin ayr nt l bilgi statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas tablosunda verilmektedir. VII

8 Açıklama statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey TR1 stanbul TR10 stanbul TR100 stanbul TR8 Bat TR81 (Zonguldak, TR811 Zonguldak TR2 Bat TR21 ( Tekirda, TR211 Tekirda Karadeniz Karabük, TR812 Karabük Marmara Edirne, TR212 Edirne Bart n) TR813 Bart n K rklareli ) TR213 K rklareli TR82 (Kastamonu, TR821 Kastamonu TR22 (Bal kesir, TR221 Bal kesir Çank r, TR822 Çank r Çanakkale ) TR222 Çanakkale Sinop) TR823 Sinop TR3 Ege TR31 ( zmir) TR310 zmir TR83 (Samsun, TR831 Samsun TR32 (Ayd n, TR321 Ayd n Tokat, TR832 Tokat Denizli, TR322 Denizli Çorum, TR833 Çorum Mu la) TR323 Mu la Amasya) TR834 Amasya TR33 (Manisa, TR331 Manisa TR9 Do u TR90 (Trabzon TR901 Trabzon Afyonkarahisar TR332 Afyonkarahisar Karadeniz Ordu, TR902 Ordu Kütahya, TR333 Kütahya Giresun, TR903 Giresun U ak) TR334 U ak Rize, TR904 Rize TR4 Do u TR41 (Bursa, TR411 Bursa Artvin, TR905 Artvin Marmara Eski ehir, TR412 Eski ehir Gümü hane) TR906 Gümü hane Bilecik) TR413 Bilecik TRA Kuzeydo u TRA1 (Erzurum, TRA11 Erzurum TR42 (Kocaeli, TR421 Kocaeli Anadolu Erzincan, TRA12 Erzincan Sakarya, TR422 Sakarya Bayburt ) TRA13 Bayburt Düzce TR423 Düzce TRA2 (A r, TRA21 A r Bolu, TR424 Bolu Kars, TRA22 Kars Yalova) TR425 Yalova I d r, TRA23 I d r TR5 Bat TR51 (Ankara) TR510 Ankara Ardahan ) TRA24 Ardahan Anadolu TR52 (Konya, TR521 Konya TRB Ortado u TRB1 (Malatya, TRB11 Malatya Karaman) TR522 Karaman Anadolu Elaz, TRB12 Elaz TR6 Akdeniz TR61 (Antalya, TR611 Antalya Bingöl, TRB13 Bingöl Isparta, TR612 Isparta Tunceli ) TRB14 Tunceli Burdur) TR613 Burdur TRB2 (Van, TRB21 Van TR62 (Adana, TR621 Adana Mu, TRB22 Mu Mersin) TR622 Mersin Bitlis, TRB23 Bitlis TR63 (Hatay, TR631 Hatay Hakkari ) TRB24 Hakkari KahramanmaraTR632 Kahramanmara TRC Güneydo u TRC1 (Gaziantep, TRC11 Gaziantep Osmaniye) TR633 Osmaniye Anadolu Ad yaman, TRC12 Ad yaman TR7 Orta TR71 (K r kkale, TR711 K r kkale Kilis ) TRC13 Kilis Anadolu Aksaray, TR712 Aksaray TRC2 ( anl urfa, TRC21 anl urfa Ni de, TR713 Ni de Diyarbak r ) TRC22 Diyarbak r Nev ehir, TR714 Nev ehir TRC3 (Mardin, TRC31 Mardin K r ehir) TR715 K r ehir Batman, TRC32 Batman TR72 (Kayseri, TR721 Kayseri rnak, TRC33 rnak Sivas, TR722 Sivas Siirt) TRC34 Siirt Yozgat) TR723 Yozgat Top VIII

9 Genel Bilgiler GENEL B LG LER Bölge Hatay, Kahramanmara ve Osmaniye olmak üzere üç ilden olu maktad r. Akdeniz Bölgesinde yer alan bölge, km² lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün % 2,9 una denk gelmektedir. Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (2009 Nüfus Say m ) verilerine göre bölgenin kilometrekareye 127 ki i olan nüfus yo unlu u, 94 olan ülke nüfus yo unlu unun üstündedir. Bölgenin Akdeniz yamaçlar nda Akdeniz klimi ve Maki Bitki Toplulu u görülür. Yazlar s cak ve kurak, k lar l k ve ya l d r. Da lar n kuzey yamaçlar nda ve göller yöresindeyse iklim karasalla r. Bitki örtüsü de bozk rd r. Bu alanlarda yazlar s cak ve kurak, k lar so uk ve kar ya l d r. HATAY Tarihçesi Yakla k olarak y ll k bir geçmi i olan Antakya'da ilk yerle imin tarihi M.Ö. 8000'e kadar uzan r. ehri skender'in ölümünden sonra imparatorlu unu payla an komutanlar ndan Seleukos kurmu tur. Daha sonra Part, Sasani, Bizans, Abbasi Toluno ullar, Aksitler, Hamdanogullar, Selçuklu, Haçl ve Memluk egemenliklerine girmi tir. ehir Yavuz Sultan Selim'in M s r Seferi s ras nda Osmanl egemenli ine geçmi tir. 1938'de ba ms z Hatay Devleti kurulmu, 1939'da Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne ba lanm t r. Co rafi Durumu Akdeniz in do u ucunda yer alan ve bir s n r ili olan Hatay, km²dir. l, do u ve güneyde Suriye, kuzeydo uda Gaziantep in slahiye ilçesi, kuzey ve kuzeybat da Adana ve Osmaniye illeri, bat da da skenderun Körfezi ile çevrilidir. Kuzeyden güneybat ya do ru uzanan Nur Da lar (Amanos) ve Kel Da ile Suriye platolar aras nda kalan ilin verimli topraklar na sahip olan Amik Ovas, bat da erit halinde uzanan bir k y ovas n olu turur. lin ba l ca akarsular Asi, Karasu ve Afrin nehirleridir. ki tane sulama amac yla kullan lan baraj bulunmaktad r. Birisi karasu üzerinde kurulmu olan Tahtaköprü Baraj, di eri ise Bohsin Çay üzerinde kurulmu olan Yarseli Baraj 'd r. Hatay ili yazlar s cak ve kurak, k lar l k ve ya l geçen Akdeniz iklim ku a nda bulunmaktad r. klimin iç kesimlere do ru gidildikçe sertle ti i görülmektedir. Ortalama y ll k ya miktar ise mm aras nda de i mektedir. Ya iç kesimlerden k y ya do ru gidildikçe azalmaktad r. Hatay ilinin tipik iklim özelliklerinden biri güney-bat yönünden esen hakim rüzgard r. Hatay n do al bitki örtüsünü makiler ve ormanlar olu turur. lde do al örtüyü olu turan ormanlar, Amanos Da lar ile Kelda da yo unla maktad r. Amanos Da lar n n denize bakan yamaçlar nda, makilik alanlardan sonra, 800 m den 1200 m ye kadar ard ç gibi ibreli a açlarla, me e, kay n, k z lc k, kavak, ç nar ve tespih gibi yaprakl a açlardan olu an ormanlar bulunur m nin üzerinde ibreli a açlardan k z lçam, karaçam, sedir ve yer yer ard çlardan olu an geni orman alanlar vard r. Kelda n Akdeniz e bakan kesimlerinde yakla k 900 m ye kadar, maki türü a açlardan mersin ve defneler çok yayg nd r. IX

10 Genel Bilgiler dari ve Sosyo - Ekonomik Durumu Hatay ilinin nüfusu, 2009 Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre ki idir. Bu nüfusun ü ehirlerde, i belde ve köylerde ya amaktad r. ehirde ya ayanlar n oran % 49, köyde ya ayanlar n oran % 51'dir. Yine ayn nüfus say m sonucuna göre, il merkezi nüfusu , ilin nüfus yo unlu u ise km² ba na 249 ki idir. Nüfus bak m ndan en büyük ilçeleri s ras yla Merkez, skenderun, Dörtyol ve Samanda d r. Yüzölçümü bak m ndan en büyük ilçesi Merkez, nüfus bak m ndan en küçük ilçesi Kumlu, yüzölçümü bak m ndan en küçük ilçesi Belen dir. Hatay daki ilçe say s 12, belediye say s 76 ve köy say s ise 362 dir. Mustafa Kemal Üniversitesi 1992 y l nda kurulmu tur. Hatay ili ehirle me oran,, ki i ba na gayri safi yurtiçi has la ve sanayi i kolunda çal anlar n toplam istihdama oran bak m ndan Türkiye ortalamalar n n alt ndad r. Y ll k nüfus art h z, tar m kolunda çal anlar n toplam istihdama oran ise Türkiye ortalamas n n üstündedir. Hatay ilinin ekonomik hayat na hakim sektörler; ticaret, tar m, sanayi, ula t rma (nakliyecilik) ve in aat sanayidir. Hatay ilinden demir-çelik mamulleri otomobil filtre imalat, tar m araç ve gereçleri imalat ve sat ile tar msal ürünlerden ba ta ya sebze ve meyve ile narenciye üretim ve ihracat yo un olarak yap lmaktad r. Hatay ta mac l k sektöründe stanbul dan sonra en fazla filoya sahip ikinci ildir. Sa l k turizmi aç s ndan Erzin içme ve kapl calar, Kumlu ilçesinde, K r khan Reyhanl karayolu üzerinde bulunan Hamamat kapl cas yerli ve yabanc çok say da turist çekmektedir. KAHRAMANMARA Tarihçesi Tekir Vadisi, Döngel Köyündeki ma aralarda yap lan ara t rmalarda ele geçen buluntular yörede insan yerle iminin Üst Paleolitik Ça da ba lad n ; Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Ça lar nda da sürdü ünü göstermektedir. ehri Hititler kurmu lard r. Daha sonra Asurlular, Persler, Romal lar, Bizansl lar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiro ullar ve Osmanl lar ehre hakim olmu lard r. Dünyan n say l madalyal ehirlerinden biri olan Mara 'a Kurtulu Sava s ras nda halk n gösterdi i direni ten dolay 7 ubat 1973' den itibaren TBMM taraf ndan Kahramanl k unvan verilerek ad Kahramanmara olarak de i tirilmi tir. Co rafi Durumu Kahramanmara ilinin yüzölçümü km² dir. lin kuzey kesimleri oldukça da l kt r. Yeryüzü ekilleri genellikle Güneydo u Toroslar n uzant lar olan da larla bunlar aras nda kalan çöküntü alanlar ndan olu maktad r. Arazi yüksekli i 350 metreden 3000 metreye kadar ç kan ilde geni ovalar vard r. Bunlar; Gavur, Mara, Göksun, A a Göksun, Af in, Elbistan, And r n, Mizmilli, X

11 Genel Bilgiler Narl ve nekli Ovalar d r. lin belli ba l da lar ise; Nurhak, Binbo a, Engizek, Uludaz ve Ah rda d r. Ceyhan nehri ile Aksu, Bertiz, Erkenez, Göksu, Göksun, Hurman, Körsulu, Sarsap ve Sö ütlü çaylar ba l ca akarsular d r. Kahramanmara, iklim yönünden Akdeniz iklimi ku a nda yer al r. Akdeniz klimi'nin tam tan m na uymaktad r, k lar l k ve ya l, yazlar s cak ve kurakt r metreyi a an yüksekliklere ç k ld nda, k lar so uk ve kar ya l, yazlar nispeten serin bir Akdeniz da ikliminin etkileri hissedilir. lin Do u Anadolu Bölgesine giren kesimlerine ula ld nda ise yaz ile k aras ndaki s cakl k fark n n fazla oldu u, ya lar n ilkbahara do ru kayd karasal iklim görülmektedir. Kahramanmara topraklar n örten bitki varl, bölgeden farkl özellikler gösteren bir yap ya sahiptir. Kahramanmara ' n kuzey ve kuzeydo u k s mlar ç Anadolu iklimi hüküm sürdü ü için buralarda daha çok ekerpancar, bu day ve bakliyat yeti ir. Halbuki güney ve güneybat k s mlar Do u Akdeniz Bölgesinde oldu u için bitki örtüsü maki toplulu u eklindedir. Kahramanmara ilinde topraklar n yakla k hektarl k k sm nda tar m ürünleri ekimi yap lmaktad r. Bir k s m fundal k ve maki d ndaki alanlardan ba ka hektarl k ormanl k saha vard r. Bu da, il alan n n % 33.7'sini olu turmaktad r. dari ve Sosyo - Ekonomik Durumu Kahramanmara ilinin nüfusu, 2009 Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre dir. Nüfusun i ehirlerde ya arken, belde ve köylerde ya amaktad r. ehirde ya ayanlar n oran % 58, köyde ya ayanlar n oran % 42'dir. Yine ayn nüfus say m sonucuna göre, il merkezi nüfusu , ilin nüfus yo unlu u ise km² ba na 72 ki idir. Nüfus bak m ndan en büyük ilçeleri s ras yla Merkez, Elbistan, Af in, Pazarc k ve Türko lu dur. Yüzölçümü bak m ndan en büyük ilçesi Merkez, nüfus bak m ndan en küçük ilçesi Nurhak, yüzölçümü bak m ndan ise Ça layancerit d r. Kahramanmara daki ilçe say s 10, belediye say s 64 ve köy say s ise 476 d r. Kahramanmara Sütçü mam Üniversitesi 1992 y l nda kurulmu tur. Kahramanmara ili ehirle me oran, y ll k nüfus art h z, ki i ba na gayri safi yurtiçi has la ve sanayi i kolunda çal anlar n toplam istihdama oran bak m ndan Türkiye ortalamalar n n alt ndad r. Y ll k nüfus art h z, tar m kolunda çal anlar n toplam istihdam oran ise Türkiye ortalamas n n üstündedir. Kahramanmara ' n ekonomik yap s, Cumhuriyet'ten 1980'li y llara kadar genellikle tar m, hayvanc l k ve küçük el sanatlar na dayal olarak geli mi tir. Kahramanmara 'ta sanayile me, genel itibariyle tekstil sektörü alan nda gerçekle mi tir. Bununla birlikte, geçmi ten gelen küçük el sanatlar ndan bak rc l k ve alüminyumculu un uzant s olarak çelik mutfak e yalar sektörü de ayn sanayile me e iliminden pay n oldukça önemli ölçüde alm t r. Sektör büyüklü ü aç s ndan, tekstil sanayinden sonra ikinci s rada Çelik E ya Sanayi yer almaktad r. Kentin en önemli sektörlerinden biri olan toz ve pul bibercilikte sanayile meye paralel olarak geli me e ilimindedir. Kahramanmara ' n ün kazanmas na yol açan dondurma sektörü en h zl geli en sektörler aras ndad r. XI

12 Genel Bilgiler OSMAN YE Tarihçesi Kalkolitik ve ilk tunç ça lar nda Lelegler adl kavmin hüküm sürdü ü topraklarda daha sonralar Büyük Hitit devleti, Asur, Roma, Bizans, Selçuklular ve nihayet Osmanl mparatorlu u egemenli i alt na girmi tir. Cumhuriyetin ilan ile vilayet olmu, 1933 y l nda tekrar ilçe olarak idari yap s n sürdürmü tür. 24 Ekim 1996 tarihinde eski hakk iade edilmi ve Osmaniye il statüsüne kavu mu tur. Co rafi Durumu Osmaniye ili Akdeniz Bölgesi nin do usunda yer almaktad r. Do usunda Gaziantep, güneyinde Hatay (Antakya), bat s nda Adana, kuzeyinde Kahramanmara illeri ile çevrilidir. lin yüzölçümü km 2 dir. Osmaniye do u ve güneydo usundaki Amanoslar ve bat dan kuzeye uzanan Toroslar ile çevrilidir. Osmaniye nin etraf n çeviren baz da ve tepeler Düldül, Koyunmeleden, Daz tepe, Kösür, Büyük Kösür, Tozakl k, Hac da, Honazin Gedi i, Haçbel ve Bo atepe dir. Kahramanmara topraklar nda do an Ceyhan Nehri, Osmaniye topraklar ndan geçerek Akdeniz e ula r. Ceyhan nehri ile birlikte Savrun, Sumbas, Hamus, Kesiksu, Karaçay ve Sabun çaylar ilin akarsu kaynaklar d r. Bu akarsular n üzerinde Aslanta, Berke, Kalecik ve Kesiksu barajlar bulunmaktad r. Bu nehirler üzerinde kurulmu bulunan barajlarla Osmaniye nin verimli topraklar sulanmaktad r. Da l k ve oval k alanlarda farkl l k göstermekle birlikte, Akdeniz iklimi karakteristi indedir. Yazlar s cak ve kurak, k lar l k ve ya l d r. Oval k alanlarda yazlar çok s cak geçer. Akdeniz ikliminin hüküm sürdü ü Osmaniye de, yine Akdeniz bitkilerinin tamam na yak n n görmek mümkündür. Osmaniye ilinin tabii bitki örtüsü, ova tabanlar nda kültür bitkileri, e ik sahalarda makiler, yüksek k s mlarda i ne yaprakl çam ormanlar ile kapl d r. dari ve Sosyo - Ekonomik Durumu Osmaniye ilinin nüfusu, 2009 Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre tür. Nüfusun u ehirlerde ya arken, i belde ve köylerde ya amaktad r. ehirde ya ayanlar n oran % 72, köyde ya ayanlar n oran % 28'dir. Yine ayn nüfus say m sonucuna göre, il merkezi nüfusu , ilin nüfus yo unlu u ise km² ba na 151 ki idir. Nüfus bak m ndan en büyük ilçeleri s ras yla Merkez, Kadirli ve Düziçi dir. Yüzölçümü bak m ndan en büyük ilçesi Kadirli, nüfus ve yüzölçümü bak m ndan en küçük ilçesi Hasanbeyli dir. Osmaniye deki ilçe say s 7, belediye say s 16 ve köy say s ise 160 d r y l nda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmu tur. Osmaniye ili ehirle me oran, ki i ba na gayri safi yurtiçi has la ve sanayi i kolunda çal anlar n toplam istihdama oran bak m ndan Türkiye ortalamalar n n alt ndad r. Y ll k nüfus art h z ve tar m kolunda çal anlar n toplam istihdama oran ise Türkiye ortalamas n n üstündedir. Halk n geçimini öncelikle hayvanc l k ve tar m sa lamaktad r. Tar m ürünlerinin ilk s ras nda yerf st, portakal ve pamuk gelmektedir. XII

13 Temel Göstergeler Sayfa Açıklama 2 Grafik 1.1 ehir-köy nüfusunun toplam nüfus içindeki oran, Nüfus yo unlu u, Toplam ya ba ml l k oran, Y ll k nüfus art h z, Ö retmen ba na dü en ö renci say s (ilkö retim), 2009/ Yüz bin ki i ba na dü en hastane yatak say s, Belediyelerde ki i ba temin edilen günlük içme ve kullanma suyu miktar, Ki i ba na toplam elektrik tüketimi, Ki i ba na Gayri Safi Katma De er, gücü göstergeleri, Çal an say lar n n Türkiye toplam içindeki pay, Maa ve ücretlerin Türkiye toplam içindeki pay, Ki i ba na bitkisel üretim de eri, Ki i ba na canl hayvanlar de erleri, Ki i ba na d ticaret, TÜFE-Bir önceki y l n ayn ay na göre de i im oran (%), Tablo 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve s ralamalar, BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve s ralamalar,

14 Temel Göstergeler 1. TEMEL GÖSTERGELER Bu bölümde bölgedeki geli melere ait temel göstergeler BBS 2. düzey (26 bölge) ve BBS 3. düzey (81 il) ayr m nda verilmi tir. Ki i ba na göstergeler hesaplan rken her bir düzey için ilgili y la ait Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) nüfus say m sonuçlar kullan lm t r. Tan m ve Kavramlar Nüfus art h z : Birbirini izleyen iki say m n kesin sonuçlar na dayan larak, do al art ba nt s n n yard m ile hesaplanmaktad r. Do al art ba nt s n n gösterimi öyledir: P n =P o.e rn Bu ba nt daki terimlerden: P n : iki ard l say mdan ikincisini, P o : iki ard l say mdan birincisini, e : (sabit say ), n : iki say m aras nda bulunan zaman birimi say s n, r : iki say m aras nda, zaman birimi içerisindeki nüfus art h z n göstermektedir. Nüfus yo unlu u: Bir kilometrekareye dü en nüfustur. Nüfus yo unlu u hesaplan rken göl hariç yüzölçümü verileri kullan lm t r. ehir nüfusu: l ve ilçe merkezleri belediye s n rlar içindeki nüfustur. Köy nüfusu: Belde ve köylerdeki nüfustur. Ya : Ki inin bitirmi (tamamlam ) oldu u ya t r. Cinsiyet oran : Her 100 kad n için erkek say s d r. Toplam ya ba ml l k oran : ya grubundaki her 100 ki i için 0-14 ve 65 ve daha yukar ya gruplar ndaki ki i say s d r. (0-14 ya taki nüfus)+(65 ve daha yukar ya grubundaki nüfus) Ba ml l k Oran = * 100 (15-64) ya taki nüfus oran d r. gücüne kat lma oran : gücünün kurumsal olmayan çal ma ça ndaki nüfus içindeki 2

15 Temel Göstergeler sizlik oran : gücündeki her 100 ki i içinde i siz olanlar n n say s d r. Bir ba ka deyi le, i siz hanehalk nüfusunun i gücüne oran d r. hracat: Bir ülkede yerle ik ki i ve kurumlar n di er ülkelere mal satmas d r. thalat: Bir ülkede yerle ik ki i ve kurumlar n di er ülkelerden mal sat n almas d r. Bölgesel Ki i Ba Gayri Safi Katma De er: Bölgesel gayrisafi katma de erin y l ortas bölge nüfusuna bölünmesi ile elde edilen de erdir. Yerel Birim: Co rafi olarak tan mlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere ili kin faaliyetleri ya da bunlar n bir k sm n yürüten bir giri im ya da giri imin bir parças d r. Yerel birim giri imin; merkez, büro, ma aza, büfe, fabrika, atölye, maden oca, antiye, otel, lokanta, kafe, okul, hastane, depo gibi adresi co rafi olarak tan mlanabilen bir yerdeki yerle ik olan bölümüdür. Bu yerde ya da bu yerde ekonomik faaliyet tek ve ayn giri im için bir ya da daha çok ki inin tam gün ya da k smi olarak çal mas yla yürütülür. Giri im merkezinin bulundu u yer de bir yerel birimdir. Çal anlar Say s : Ücretle çal anlar n y ll k ortalama say s na i sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çal an aile fertlerinin ve ç raklar n y ll k ortalama say s n n eklenmesi ile bulunur. Maa ve ücretler: Hesap dönemi boyunca yap lan i kar l nda, bordroda say lan (evde çal anlar dahil) bütün ki ilere ödenebilir ayni veya nakdi toplam kar l klar olarak tan mlan r. Trafik kazas : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla arac n kar t ölüm,yaralanma ve zararla sonuçlanm olan olayd r. Belediyelerde ki i ba temin edilen günlük su miktar : Belediyeler taraf ndan içme ve kullanma suyu ebekesi ile da t lmak üzere temin edilen günlük ortalama su miktar n n, içme ve kullanma suyu ebekesine ba l nüfusa oran d r. lkö retim: 1997/`98 ö retim y l ndan önce ilkokullarda 5 y ll k zorunlu e itim uygulanmakta, 6-10 ya grubundaki çocuklar kapsamakta idi tarihinde ç kan 4306 say l yasa ile 1997/`98 ö retim y l ndan itibaren 8 y ll k kesintisiz zorunlu ilkö retime geçilmi tir. Devlet okullar paras zd r. Bu okullar bitirenlere ilkö retim diplomas verilmektedir. lkö retim 6-13 ya grubundaki çocuklar n e itimini kapsamaktad r. Halk kütüphaneleri: Kad n, erkek, her ya ta, her düzeyde ve her meslekten okuyucunun çe itli konularda haz rlanm eserlerden ücretsiz ve serbestçe yararlanmas n sa layan, hizmet verdikleri bölgenin kültürel, sosyal ve teknik alanda kalk nmas na yard mc kaynak olu turan kurumlard r. 3

16 Temel Göstergeler

17 Temel Göstergeler

18 Temel Göstergeler 6

19 Temel Göstergeler

20 Temel Göstergeler

21 Temel Göstergeler 9

22 Temel Göstergeler 10

23 Temel Göstergeler 11

24 Temel Göstergeler 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve s ralamalar (%) S ra S ra S ra ( ) S ra (%) S ra 75, ,3-14,5-101,0 - TR10 stanbul 99, , , ,3 10 TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli 66, ,1 25 6, ,0 3 TR22 Bal kesir, Çanakkale 57, ,5 20 7, ,3 10 TR31 zmir 91, , , ,0 17 TR32 Ayd n, Denizli, Mu la 57, , , ,3 10 TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak 61, ,3 16 9, ,0 17 TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik 87, , , ,0 17 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 79, , , ,3 10 TR51 Ankara 97, , ,2 2 99,4 20 TR52 Konya, Karaman 72, ,4 9 11, ,9 26 TR61 Antalya, Isparta, Burdur 68, , , ,8 5 TR62 Adana, Mersin 83, , , , , ,7 7 17, ,4 6 TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir 61, ,4 12 8, ,9 21 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 73, , , ,2 14 TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n 49, ,0 21 5, ,0 24 TR82 Kastamonu, Çank r,sinop 54, ,4 8 11, ,0 24 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 62, ,2 14 7, ,7 23 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane 55, ,3 13 7, ,9 21 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 60, ,7 6 0, ,2 7 TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan 46, ,9 4-4, ,1 1 TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli 64, ,7 11 1, ,5 9 TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari 48, ,7 2 8, ,3 2 TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis 79, ,9 5 19, ,8 15 TRC2 anl urfa, Diyarbak r 63, ,9 3 19, ,7 8 TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt 62, ,8 1 2, ,0 4 Not. Nüfus yo unlu u için göl hariç alanlar kullan lm t r. ehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oran 2009 Nüfus yo unlu u 2009 Toplam ya ba ml l k oran 2009 Y ll k nüfus art h z 2009 Cinsiyet oran

25 Temel Göstergeler 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve s ralamalar (devam) Binde S ra S ra S ra S ra S ra TR10 stanbul 3, TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli 6, TR22 Bal kesir, Çanakkale 1, TR31 zmir 7, TR32 Ayd n, Denizli, Mu la 0, TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak -3, TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik 5, TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 7, TR51 Ankara 8, TR52 Konya, Karaman -2, TR61 Antalya, Isparta, Burdur 7, TR62 Adana, Mersin -0, , TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir -5, TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat -4, TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n -4, TR82 Kastamonu, Çank r,sinop 9, TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya -4, TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane 0, TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt -8, TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan -20, TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli -6, TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari -11, TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis -2, TRC2 anl urfa, Diyarbak r -6, TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt -14, Kaynak: (1) Milli E itim Bakanl (2) Sa l k Bakanl (3) Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü ü Net göç h z 2009 lkö retimde ö retmen ba na ö renci say s (1) Yüz bin ki i ba na hastane yatak say s (2) 2007 Bin ki i ba na halk kütüphanelerinden yararlanma say s (3) 2008 Onbin ki i ba na sinema koltuk say s

26 Temel Göstergeler 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve s ralamalar (devam) (litre/ ki i-gün) S ra (kwh) S ra S ra S ra TR10 stanbul TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli TR22 Bal kesir, Çanakkale TR31 zmir TR32 Ayd n, Denizli, Mu la TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova TR51 Ankara TR52 Konya, Karaman TR61 Antalya, Isparta, Burdur TR62 Adana, Mersin TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n TR82 Kastamonu, Çank r,sinop TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis TRC2 anl urfa, Diyarbak r TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt Kaynak: (4) Türkiye Elektrik Da t m Anonim irketi (5) Emniyet Genel Müdürlü ü (6) Emniyet Genel Müdürlü ü, Jandarma Genel Komutanl Belediyelerde ki i ba temin edilen günlük içme ve kullanma suyu miktar 2006 Ki i ba na toplam elektrik tüketimi (4) 2008 Bin ki i ba na özel otomobil say s (5) 2009 Bir milyon nüfusta trafik kaza say s (6)

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 Harran Evleri TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ŞANLIURFA

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 Ben u Sen Burcu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İSTANBUL İstatistiki

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE. Altan ÇET N Nasrullah UZMAN

SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE. Altan ÇET N Nasrullah UZMAN Çank r Karatekin Üniversitesi Uluslar aras Avrasya Strateji Dergisi 1(1): 3-18 SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE SUR YE-TÜRK YE L K LER NE B R BAKI Altan ÇET N Nasrullah UZMAN ÖZET Aral k 2010 da Tunus ta ba layan

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

YEN TEfiV K S STEM REHBER

YEN TEfiV K S STEM REHBER G R fi G R fi 13 14 G R fi G R fi Günümüzde kendini her alanda hissettiren küresel mali krizin etkisi, iflletmelerin sermaye yap s n da bozmufltur. Yaflan lan bu kriz ortam nda beklentilerin, ekonomik

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Temmuz 2011 ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI NIN ismi belirtilerek alıntı yapılabilir, ticari amaçla kullanılamaz. Alaattin ESKİOCAK 2 Hikmet ÇİNÇİN Başkan Remzi GÜZEL Başkan Yardımcısı Sami EKŞİ Sayman

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (0312) 212 06 96

www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (0312) 212 06 96 www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (312) 212 6 96 1 Kas m 27 PERfiEMBE Resmî Gazete Say : 26687 GENELGE Baflbakanl ktan: Konu: A açland rma Seferberli i GENELGE 27/28 Topraklar n n büyük bir k sm çölleflme

Detaylı