BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009"

Transkript

1 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 TÜİK

3 3426 MTB: Adet II ISBN

4 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal, demografik ve kültürel yap s ile ilgili say m ve araşt rmalardan elde ettiği bilgileri, başta kamu kurum ve kuruluşlar ve araşt rmac lar olmak üzere kamuoyunun kullan m na sunmaktad r. Yay nlar, tutarl l k, zamanl l k, şeffafl k ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde kaliteli veri üretimi ve hizmet sunumu ilkelerine göre haz rlanmaktad r. Dünyada ve ülkemizde istatistiki bilgiye duyulan ihtiyac n her geçen gün artmas na paralel olarak, üretilen istatistiklerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, bölgesel istatistiklerin toplanmas, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yap lmas, bölgesel politikalar n çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemi ne uygun karş laşt r labilir istatistiki veri taban oluşturulmas amac yla, ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri S n fland rmas (İBBS) tan mlanm ş, bu kapsamda Kurumumuzun Bölge Teşkilatlar n n güçlendirilmesi ve daha fonksiyonel hale getirilmesi için gereken altyap kurulmuştur. Yerel düzeyde kalk nma projeleri üretildikçe, veriye olan talep de artacakt r. Bu yay nda yer alan bölgesel veriler İBBS ye göre s n fland r lm şt r. Bölgesel düzeyde ayr nt l verilerin üretilmesi, kay tlara dayal verilerin geliştirilmesine bağl d r. Ulusal kay t sisteminin güncel olarak sürdürülmesi için TÜİK taraf ndan yürütülen faaliyetler devam etmektedir. Bölgesel düzeyde veri talebinin yüksekliği göz önünde bulundurularak haz rlanan bu yay n, değişik zamanlarda yay nlanan resmi istatistikler bir araya getirilerek, her aşamadaki karar al c ve kullan c lara kolayl k ve zaman tasarrufu sağlayacakt r. Bu yay n, ayn zamanda bölge yöneticilerinin verdikleri hizmetteki gelişmeleri ve eksiklikleri tesbit etmek amac yla, üretilen verileri göstergelere dönüştürerek karar almada kolayl k sağlayacak, İBBS ye göre Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan 2. düzeyde TR63 bölgesi bilgilerini içermektedir. Ayr ca yay nda, kullan c lar n karş laşt rma yapabilmelerini sağlamak üzere TR631 (Hatay), TR632 (Kahramanmaraş) ve TR633 (Osmaniye) 3. düzeyde bölge birimleri olan illerin göstergelerine de yer verilmektedir. Yay n n tüm kullan c lara kolayl k sağlamas n ve faydal olmas n dilerim. A. Ömer TOPRAK Başkan V. A. Ömer TOPRAK Ba kan V. III

5 İçindekiler Ç NDEK LER Sayfa Önsöz çindekiler Simge ve K saltmalar Aç klama Genel Bilgiler III V VI VII IX 1. Temel Göstergeler 1 2. Nüfus ve Sosyal Yap 29 Nüfus E ilimleri ve Demografi 37 Sa l k 55 E itim 57 Kültür 62 Adalet 66 Seçim 72 Çevre 74 gücü 78 Gelir Da l m 81 Tüketim Harcamalar Ekonomik Yap 83 Milli Gelir 89 D Ticaret 90 Fiyat ve Endeksler 92 statistikleri 93 Enerji 95 n aat 96 Ula t rma 98 Tar m 101 Turizm 111 Ek 1. Veri kaynaklar lgili Bilgilere Ula mak için 114 V

6 Simge ve Kısaltmalar Simge ve Kısaltmalar... Bilgi elde edilememi tir - Bilgi yoktur * 5429 say l Kanun gere i gizlilik ilkesine göre istatistiki birim say s üçten az oldu u için birimlere ili kin bilgiler verilememi tir. 0 Kullan lan birimin yar s ndan azd r TL Türk Liras $ ABD Dolar GSKD Gayri Safi Katma De er BBS statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas TÜFE Tüketici Fiyatlar Endeksi TÜ K Türkiye statistik Kurumu % 20 lik gelir grubu Toplam hane gelirleri küçükten büyü e do ru s ralanarak, hanehalk say lar 5 e it parçaya bölünmek suretiyle gelir gruplar olu turulmu tur. USSS, 3.Rev Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi S n flamas ISIC, Rev.3 VI

7 Açıklama AÇIKLAMA 1. Giri Bölgesel düzeyde kullan c talebi dikkate al narak seçilen belirli de i ken ve göstergelerden olu an bu yay n kullan c lar n bölgesel veriye daha kolay ula abilmesi amac yla haz rlanm t r. Ayr ca grafiklerle verinin daha kolay anla labilmesi amaçlanm t r. 2. Kapsam Yay n, 2000 y l ndan ba layarak mevcut en son y l verilerini içermekte, TR63 2. düzey bölgesi (Hatay, Kahramanmara, Osmaniye) ile TR631 (Hatay), TR632 (Kahramanmara ) ve TR633 (Osmaniye) 3. düzey illerinin yan nda, BBS 2. düzey (26 Bölge), BBS 3. düzey (81 il) göstergelerini kapsamaktad r. 3. Veri Kaynaklar Yay nda sunulan verilerin önemli bir k sm Türkiye statistik Kurumunun çal malar ya da ilgili kurumlarla yap lan i birli i ile elde edilmi tir. Bir bölümü ise ilgili kurumlar n yay nlar ndan oldu u gibi al nm t r. Yay n n ilk k sm nda bu verilerden yararlan larak göstergeler hesaplanm t r. Bu yay nda yer alan verilerin son güncelleme tarihi 16/03/2010 dur. 4. S n flamalar statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas Bölgesel istatistiklerin toplanmas, geli tirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yap lmas, bölgesel politikalar n çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birli i Bölgesel statistik Sistemine uygun, kar la t r labilir istatistiki veri taban olu turulmas amac yla ülke çap nda statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas tan mlanm t r. statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas nda iller 3. düzey olarak tan mlanm ; ekonomik, sosyal ve co rafi yönden benzerlik gösteren kom u iller ise bölgesel kalk nma planlar ve nüfus büyüklükleri de dikkate al narak 1. düzey ve 2. düzey olarak grupland r lmak suretiyle hiyerar ik statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas yap lm t r. Buna göre: 1. düzey: 2. Düzey Bölge Birimlerinin grupland r lmas sonucu tan mlanm olup, 12 adettir 2. düzey: 3. düzeydeki kom u illerin grupland r lmas sonucu tan mlanm olup, 26 adettir 3. düzey: l düzeyinde 81 adet statistiki Bölge Birimi yer almaktad r. Her il bir statistiki Bölge Birimini tan mlamaktad r. S n fland rmaya ili kin ayr nt l bilgi statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas tablosunda verilmektedir. VII

8 Açıklama statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey TR1 stanbul TR10 stanbul TR100 stanbul TR8 Bat TR81 (Zonguldak, TR811 Zonguldak TR2 Bat TR21 ( Tekirda, TR211 Tekirda Karadeniz Karabük, TR812 Karabük Marmara Edirne, TR212 Edirne Bart n) TR813 Bart n K rklareli ) TR213 K rklareli TR82 (Kastamonu, TR821 Kastamonu TR22 (Bal kesir, TR221 Bal kesir Çank r, TR822 Çank r Çanakkale ) TR222 Çanakkale Sinop) TR823 Sinop TR3 Ege TR31 ( zmir) TR310 zmir TR83 (Samsun, TR831 Samsun TR32 (Ayd n, TR321 Ayd n Tokat, TR832 Tokat Denizli, TR322 Denizli Çorum, TR833 Çorum Mu la) TR323 Mu la Amasya) TR834 Amasya TR33 (Manisa, TR331 Manisa TR9 Do u TR90 (Trabzon TR901 Trabzon Afyonkarahisar TR332 Afyonkarahisar Karadeniz Ordu, TR902 Ordu Kütahya, TR333 Kütahya Giresun, TR903 Giresun U ak) TR334 U ak Rize, TR904 Rize TR4 Do u TR41 (Bursa, TR411 Bursa Artvin, TR905 Artvin Marmara Eski ehir, TR412 Eski ehir Gümü hane) TR906 Gümü hane Bilecik) TR413 Bilecik TRA Kuzeydo u TRA1 (Erzurum, TRA11 Erzurum TR42 (Kocaeli, TR421 Kocaeli Anadolu Erzincan, TRA12 Erzincan Sakarya, TR422 Sakarya Bayburt ) TRA13 Bayburt Düzce TR423 Düzce TRA2 (A r, TRA21 A r Bolu, TR424 Bolu Kars, TRA22 Kars Yalova) TR425 Yalova I d r, TRA23 I d r TR5 Bat TR51 (Ankara) TR510 Ankara Ardahan ) TRA24 Ardahan Anadolu TR52 (Konya, TR521 Konya TRB Ortado u TRB1 (Malatya, TRB11 Malatya Karaman) TR522 Karaman Anadolu Elaz, TRB12 Elaz TR6 Akdeniz TR61 (Antalya, TR611 Antalya Bingöl, TRB13 Bingöl Isparta, TR612 Isparta Tunceli ) TRB14 Tunceli Burdur) TR613 Burdur TRB2 (Van, TRB21 Van TR62 (Adana, TR621 Adana Mu, TRB22 Mu Mersin) TR622 Mersin Bitlis, TRB23 Bitlis TR63 (Hatay, TR631 Hatay Hakkari ) TRB24 Hakkari KahramanmaraTR632 Kahramanmara TRC Güneydo u TRC1 (Gaziantep, TRC11 Gaziantep Osmaniye) TR633 Osmaniye Anadolu Ad yaman, TRC12 Ad yaman TR7 Orta TR71 (K r kkale, TR711 K r kkale Kilis ) TRC13 Kilis Anadolu Aksaray, TR712 Aksaray TRC2 ( anl urfa, TRC21 anl urfa Ni de, TR713 Ni de Diyarbak r ) TRC22 Diyarbak r Nev ehir, TR714 Nev ehir TRC3 (Mardin, TRC31 Mardin K r ehir) TR715 K r ehir Batman, TRC32 Batman TR72 (Kayseri, TR721 Kayseri rnak, TRC33 rnak Sivas, TR722 Sivas Siirt) TRC34 Siirt Yozgat) TR723 Yozgat Top VIII

9 Genel Bilgiler GENEL B LG LER Bölge Hatay, Kahramanmara ve Osmaniye olmak üzere üç ilden olu maktad r. Akdeniz Bölgesinde yer alan bölge, km² lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün % 2,9 una denk gelmektedir. Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (2009 Nüfus Say m ) verilerine göre bölgenin kilometrekareye 127 ki i olan nüfus yo unlu u, 94 olan ülke nüfus yo unlu unun üstündedir. Bölgenin Akdeniz yamaçlar nda Akdeniz klimi ve Maki Bitki Toplulu u görülür. Yazlar s cak ve kurak, k lar l k ve ya l d r. Da lar n kuzey yamaçlar nda ve göller yöresindeyse iklim karasalla r. Bitki örtüsü de bozk rd r. Bu alanlarda yazlar s cak ve kurak, k lar so uk ve kar ya l d r. HATAY Tarihçesi Yakla k olarak y ll k bir geçmi i olan Antakya'da ilk yerle imin tarihi M.Ö. 8000'e kadar uzan r. ehri skender'in ölümünden sonra imparatorlu unu payla an komutanlar ndan Seleukos kurmu tur. Daha sonra Part, Sasani, Bizans, Abbasi Toluno ullar, Aksitler, Hamdanogullar, Selçuklu, Haçl ve Memluk egemenliklerine girmi tir. ehir Yavuz Sultan Selim'in M s r Seferi s ras nda Osmanl egemenli ine geçmi tir. 1938'de ba ms z Hatay Devleti kurulmu, 1939'da Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne ba lanm t r. Co rafi Durumu Akdeniz in do u ucunda yer alan ve bir s n r ili olan Hatay, km²dir. l, do u ve güneyde Suriye, kuzeydo uda Gaziantep in slahiye ilçesi, kuzey ve kuzeybat da Adana ve Osmaniye illeri, bat da da skenderun Körfezi ile çevrilidir. Kuzeyden güneybat ya do ru uzanan Nur Da lar (Amanos) ve Kel Da ile Suriye platolar aras nda kalan ilin verimli topraklar na sahip olan Amik Ovas, bat da erit halinde uzanan bir k y ovas n olu turur. lin ba l ca akarsular Asi, Karasu ve Afrin nehirleridir. ki tane sulama amac yla kullan lan baraj bulunmaktad r. Birisi karasu üzerinde kurulmu olan Tahtaköprü Baraj, di eri ise Bohsin Çay üzerinde kurulmu olan Yarseli Baraj 'd r. Hatay ili yazlar s cak ve kurak, k lar l k ve ya l geçen Akdeniz iklim ku a nda bulunmaktad r. klimin iç kesimlere do ru gidildikçe sertle ti i görülmektedir. Ortalama y ll k ya miktar ise mm aras nda de i mektedir. Ya iç kesimlerden k y ya do ru gidildikçe azalmaktad r. Hatay ilinin tipik iklim özelliklerinden biri güney-bat yönünden esen hakim rüzgard r. Hatay n do al bitki örtüsünü makiler ve ormanlar olu turur. lde do al örtüyü olu turan ormanlar, Amanos Da lar ile Kelda da yo unla maktad r. Amanos Da lar n n denize bakan yamaçlar nda, makilik alanlardan sonra, 800 m den 1200 m ye kadar ard ç gibi ibreli a açlarla, me e, kay n, k z lc k, kavak, ç nar ve tespih gibi yaprakl a açlardan olu an ormanlar bulunur m nin üzerinde ibreli a açlardan k z lçam, karaçam, sedir ve yer yer ard çlardan olu an geni orman alanlar vard r. Kelda n Akdeniz e bakan kesimlerinde yakla k 900 m ye kadar, maki türü a açlardan mersin ve defneler çok yayg nd r. IX

10 Genel Bilgiler dari ve Sosyo - Ekonomik Durumu Hatay ilinin nüfusu, 2009 Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre ki idir. Bu nüfusun ü ehirlerde, i belde ve köylerde ya amaktad r. ehirde ya ayanlar n oran % 49, köyde ya ayanlar n oran % 51'dir. Yine ayn nüfus say m sonucuna göre, il merkezi nüfusu , ilin nüfus yo unlu u ise km² ba na 249 ki idir. Nüfus bak m ndan en büyük ilçeleri s ras yla Merkez, skenderun, Dörtyol ve Samanda d r. Yüzölçümü bak m ndan en büyük ilçesi Merkez, nüfus bak m ndan en küçük ilçesi Kumlu, yüzölçümü bak m ndan en küçük ilçesi Belen dir. Hatay daki ilçe say s 12, belediye say s 76 ve köy say s ise 362 dir. Mustafa Kemal Üniversitesi 1992 y l nda kurulmu tur. Hatay ili ehirle me oran,, ki i ba na gayri safi yurtiçi has la ve sanayi i kolunda çal anlar n toplam istihdama oran bak m ndan Türkiye ortalamalar n n alt ndad r. Y ll k nüfus art h z, tar m kolunda çal anlar n toplam istihdama oran ise Türkiye ortalamas n n üstündedir. Hatay ilinin ekonomik hayat na hakim sektörler; ticaret, tar m, sanayi, ula t rma (nakliyecilik) ve in aat sanayidir. Hatay ilinden demir-çelik mamulleri otomobil filtre imalat, tar m araç ve gereçleri imalat ve sat ile tar msal ürünlerden ba ta ya sebze ve meyve ile narenciye üretim ve ihracat yo un olarak yap lmaktad r. Hatay ta mac l k sektöründe stanbul dan sonra en fazla filoya sahip ikinci ildir. Sa l k turizmi aç s ndan Erzin içme ve kapl calar, Kumlu ilçesinde, K r khan Reyhanl karayolu üzerinde bulunan Hamamat kapl cas yerli ve yabanc çok say da turist çekmektedir. KAHRAMANMARA Tarihçesi Tekir Vadisi, Döngel Köyündeki ma aralarda yap lan ara t rmalarda ele geçen buluntular yörede insan yerle iminin Üst Paleolitik Ça da ba lad n ; Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Ça lar nda da sürdü ünü göstermektedir. ehri Hititler kurmu lard r. Daha sonra Asurlular, Persler, Romal lar, Bizansl lar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiro ullar ve Osmanl lar ehre hakim olmu lard r. Dünyan n say l madalyal ehirlerinden biri olan Mara 'a Kurtulu Sava s ras nda halk n gösterdi i direni ten dolay 7 ubat 1973' den itibaren TBMM taraf ndan Kahramanl k unvan verilerek ad Kahramanmara olarak de i tirilmi tir. Co rafi Durumu Kahramanmara ilinin yüzölçümü km² dir. lin kuzey kesimleri oldukça da l kt r. Yeryüzü ekilleri genellikle Güneydo u Toroslar n uzant lar olan da larla bunlar aras nda kalan çöküntü alanlar ndan olu maktad r. Arazi yüksekli i 350 metreden 3000 metreye kadar ç kan ilde geni ovalar vard r. Bunlar; Gavur, Mara, Göksun, A a Göksun, Af in, Elbistan, And r n, Mizmilli, X

11 Genel Bilgiler Narl ve nekli Ovalar d r. lin belli ba l da lar ise; Nurhak, Binbo a, Engizek, Uludaz ve Ah rda d r. Ceyhan nehri ile Aksu, Bertiz, Erkenez, Göksu, Göksun, Hurman, Körsulu, Sarsap ve Sö ütlü çaylar ba l ca akarsular d r. Kahramanmara, iklim yönünden Akdeniz iklimi ku a nda yer al r. Akdeniz klimi'nin tam tan m na uymaktad r, k lar l k ve ya l, yazlar s cak ve kurakt r metreyi a an yüksekliklere ç k ld nda, k lar so uk ve kar ya l, yazlar nispeten serin bir Akdeniz da ikliminin etkileri hissedilir. lin Do u Anadolu Bölgesine giren kesimlerine ula ld nda ise yaz ile k aras ndaki s cakl k fark n n fazla oldu u, ya lar n ilkbahara do ru kayd karasal iklim görülmektedir. Kahramanmara topraklar n örten bitki varl, bölgeden farkl özellikler gösteren bir yap ya sahiptir. Kahramanmara ' n kuzey ve kuzeydo u k s mlar ç Anadolu iklimi hüküm sürdü ü için buralarda daha çok ekerpancar, bu day ve bakliyat yeti ir. Halbuki güney ve güneybat k s mlar Do u Akdeniz Bölgesinde oldu u için bitki örtüsü maki toplulu u eklindedir. Kahramanmara ilinde topraklar n yakla k hektarl k k sm nda tar m ürünleri ekimi yap lmaktad r. Bir k s m fundal k ve maki d ndaki alanlardan ba ka hektarl k ormanl k saha vard r. Bu da, il alan n n % 33.7'sini olu turmaktad r. dari ve Sosyo - Ekonomik Durumu Kahramanmara ilinin nüfusu, 2009 Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre dir. Nüfusun i ehirlerde ya arken, belde ve köylerde ya amaktad r. ehirde ya ayanlar n oran % 58, köyde ya ayanlar n oran % 42'dir. Yine ayn nüfus say m sonucuna göre, il merkezi nüfusu , ilin nüfus yo unlu u ise km² ba na 72 ki idir. Nüfus bak m ndan en büyük ilçeleri s ras yla Merkez, Elbistan, Af in, Pazarc k ve Türko lu dur. Yüzölçümü bak m ndan en büyük ilçesi Merkez, nüfus bak m ndan en küçük ilçesi Nurhak, yüzölçümü bak m ndan ise Ça layancerit d r. Kahramanmara daki ilçe say s 10, belediye say s 64 ve köy say s ise 476 d r. Kahramanmara Sütçü mam Üniversitesi 1992 y l nda kurulmu tur. Kahramanmara ili ehirle me oran, y ll k nüfus art h z, ki i ba na gayri safi yurtiçi has la ve sanayi i kolunda çal anlar n toplam istihdama oran bak m ndan Türkiye ortalamalar n n alt ndad r. Y ll k nüfus art h z, tar m kolunda çal anlar n toplam istihdam oran ise Türkiye ortalamas n n üstündedir. Kahramanmara ' n ekonomik yap s, Cumhuriyet'ten 1980'li y llara kadar genellikle tar m, hayvanc l k ve küçük el sanatlar na dayal olarak geli mi tir. Kahramanmara 'ta sanayile me, genel itibariyle tekstil sektörü alan nda gerçekle mi tir. Bununla birlikte, geçmi ten gelen küçük el sanatlar ndan bak rc l k ve alüminyumculu un uzant s olarak çelik mutfak e yalar sektörü de ayn sanayile me e iliminden pay n oldukça önemli ölçüde alm t r. Sektör büyüklü ü aç s ndan, tekstil sanayinden sonra ikinci s rada Çelik E ya Sanayi yer almaktad r. Kentin en önemli sektörlerinden biri olan toz ve pul bibercilikte sanayile meye paralel olarak geli me e ilimindedir. Kahramanmara ' n ün kazanmas na yol açan dondurma sektörü en h zl geli en sektörler aras ndad r. XI

12 Genel Bilgiler OSMAN YE Tarihçesi Kalkolitik ve ilk tunç ça lar nda Lelegler adl kavmin hüküm sürdü ü topraklarda daha sonralar Büyük Hitit devleti, Asur, Roma, Bizans, Selçuklular ve nihayet Osmanl mparatorlu u egemenli i alt na girmi tir. Cumhuriyetin ilan ile vilayet olmu, 1933 y l nda tekrar ilçe olarak idari yap s n sürdürmü tür. 24 Ekim 1996 tarihinde eski hakk iade edilmi ve Osmaniye il statüsüne kavu mu tur. Co rafi Durumu Osmaniye ili Akdeniz Bölgesi nin do usunda yer almaktad r. Do usunda Gaziantep, güneyinde Hatay (Antakya), bat s nda Adana, kuzeyinde Kahramanmara illeri ile çevrilidir. lin yüzölçümü km 2 dir. Osmaniye do u ve güneydo usundaki Amanoslar ve bat dan kuzeye uzanan Toroslar ile çevrilidir. Osmaniye nin etraf n çeviren baz da ve tepeler Düldül, Koyunmeleden, Daz tepe, Kösür, Büyük Kösür, Tozakl k, Hac da, Honazin Gedi i, Haçbel ve Bo atepe dir. Kahramanmara topraklar nda do an Ceyhan Nehri, Osmaniye topraklar ndan geçerek Akdeniz e ula r. Ceyhan nehri ile birlikte Savrun, Sumbas, Hamus, Kesiksu, Karaçay ve Sabun çaylar ilin akarsu kaynaklar d r. Bu akarsular n üzerinde Aslanta, Berke, Kalecik ve Kesiksu barajlar bulunmaktad r. Bu nehirler üzerinde kurulmu bulunan barajlarla Osmaniye nin verimli topraklar sulanmaktad r. Da l k ve oval k alanlarda farkl l k göstermekle birlikte, Akdeniz iklimi karakteristi indedir. Yazlar s cak ve kurak, k lar l k ve ya l d r. Oval k alanlarda yazlar çok s cak geçer. Akdeniz ikliminin hüküm sürdü ü Osmaniye de, yine Akdeniz bitkilerinin tamam na yak n n görmek mümkündür. Osmaniye ilinin tabii bitki örtüsü, ova tabanlar nda kültür bitkileri, e ik sahalarda makiler, yüksek k s mlarda i ne yaprakl çam ormanlar ile kapl d r. dari ve Sosyo - Ekonomik Durumu Osmaniye ilinin nüfusu, 2009 Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre tür. Nüfusun u ehirlerde ya arken, i belde ve köylerde ya amaktad r. ehirde ya ayanlar n oran % 72, köyde ya ayanlar n oran % 28'dir. Yine ayn nüfus say m sonucuna göre, il merkezi nüfusu , ilin nüfus yo unlu u ise km² ba na 151 ki idir. Nüfus bak m ndan en büyük ilçeleri s ras yla Merkez, Kadirli ve Düziçi dir. Yüzölçümü bak m ndan en büyük ilçesi Kadirli, nüfus ve yüzölçümü bak m ndan en küçük ilçesi Hasanbeyli dir. Osmaniye deki ilçe say s 7, belediye say s 16 ve köy say s ise 160 d r y l nda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmu tur. Osmaniye ili ehirle me oran, ki i ba na gayri safi yurtiçi has la ve sanayi i kolunda çal anlar n toplam istihdama oran bak m ndan Türkiye ortalamalar n n alt ndad r. Y ll k nüfus art h z ve tar m kolunda çal anlar n toplam istihdama oran ise Türkiye ortalamas n n üstündedir. Halk n geçimini öncelikle hayvanc l k ve tar m sa lamaktad r. Tar m ürünlerinin ilk s ras nda yerf st, portakal ve pamuk gelmektedir. XII

13 Temel Göstergeler Sayfa Açıklama 2 Grafik 1.1 ehir-köy nüfusunun toplam nüfus içindeki oran, Nüfus yo unlu u, Toplam ya ba ml l k oran, Y ll k nüfus art h z, Ö retmen ba na dü en ö renci say s (ilkö retim), 2009/ Yüz bin ki i ba na dü en hastane yatak say s, Belediyelerde ki i ba temin edilen günlük içme ve kullanma suyu miktar, Ki i ba na toplam elektrik tüketimi, Ki i ba na Gayri Safi Katma De er, gücü göstergeleri, Çal an say lar n n Türkiye toplam içindeki pay, Maa ve ücretlerin Türkiye toplam içindeki pay, Ki i ba na bitkisel üretim de eri, Ki i ba na canl hayvanlar de erleri, Ki i ba na d ticaret, TÜFE-Bir önceki y l n ayn ay na göre de i im oran (%), Tablo 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve s ralamalar, BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve s ralamalar,

14 Temel Göstergeler 1. TEMEL GÖSTERGELER Bu bölümde bölgedeki geli melere ait temel göstergeler BBS 2. düzey (26 bölge) ve BBS 3. düzey (81 il) ayr m nda verilmi tir. Ki i ba na göstergeler hesaplan rken her bir düzey için ilgili y la ait Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) nüfus say m sonuçlar kullan lm t r. Tan m ve Kavramlar Nüfus art h z : Birbirini izleyen iki say m n kesin sonuçlar na dayan larak, do al art ba nt s n n yard m ile hesaplanmaktad r. Do al art ba nt s n n gösterimi öyledir: P n =P o.e rn Bu ba nt daki terimlerden: P n : iki ard l say mdan ikincisini, P o : iki ard l say mdan birincisini, e : (sabit say ), n : iki say m aras nda bulunan zaman birimi say s n, r : iki say m aras nda, zaman birimi içerisindeki nüfus art h z n göstermektedir. Nüfus yo unlu u: Bir kilometrekareye dü en nüfustur. Nüfus yo unlu u hesaplan rken göl hariç yüzölçümü verileri kullan lm t r. ehir nüfusu: l ve ilçe merkezleri belediye s n rlar içindeki nüfustur. Köy nüfusu: Belde ve köylerdeki nüfustur. Ya : Ki inin bitirmi (tamamlam ) oldu u ya t r. Cinsiyet oran : Her 100 kad n için erkek say s d r. Toplam ya ba ml l k oran : ya grubundaki her 100 ki i için 0-14 ve 65 ve daha yukar ya gruplar ndaki ki i say s d r. (0-14 ya taki nüfus)+(65 ve daha yukar ya grubundaki nüfus) Ba ml l k Oran = * 100 (15-64) ya taki nüfus oran d r. gücüne kat lma oran : gücünün kurumsal olmayan çal ma ça ndaki nüfus içindeki 2

15 Temel Göstergeler sizlik oran : gücündeki her 100 ki i içinde i siz olanlar n n say s d r. Bir ba ka deyi le, i siz hanehalk nüfusunun i gücüne oran d r. hracat: Bir ülkede yerle ik ki i ve kurumlar n di er ülkelere mal satmas d r. thalat: Bir ülkede yerle ik ki i ve kurumlar n di er ülkelerden mal sat n almas d r. Bölgesel Ki i Ba Gayri Safi Katma De er: Bölgesel gayrisafi katma de erin y l ortas bölge nüfusuna bölünmesi ile elde edilen de erdir. Yerel Birim: Co rafi olarak tan mlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere ili kin faaliyetleri ya da bunlar n bir k sm n yürüten bir giri im ya da giri imin bir parças d r. Yerel birim giri imin; merkez, büro, ma aza, büfe, fabrika, atölye, maden oca, antiye, otel, lokanta, kafe, okul, hastane, depo gibi adresi co rafi olarak tan mlanabilen bir yerdeki yerle ik olan bölümüdür. Bu yerde ya da bu yerde ekonomik faaliyet tek ve ayn giri im için bir ya da daha çok ki inin tam gün ya da k smi olarak çal mas yla yürütülür. Giri im merkezinin bulundu u yer de bir yerel birimdir. Çal anlar Say s : Ücretle çal anlar n y ll k ortalama say s na i sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çal an aile fertlerinin ve ç raklar n y ll k ortalama say s n n eklenmesi ile bulunur. Maa ve ücretler: Hesap dönemi boyunca yap lan i kar l nda, bordroda say lan (evde çal anlar dahil) bütün ki ilere ödenebilir ayni veya nakdi toplam kar l klar olarak tan mlan r. Trafik kazas : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla arac n kar t ölüm,yaralanma ve zararla sonuçlanm olan olayd r. Belediyelerde ki i ba temin edilen günlük su miktar : Belediyeler taraf ndan içme ve kullanma suyu ebekesi ile da t lmak üzere temin edilen günlük ortalama su miktar n n, içme ve kullanma suyu ebekesine ba l nüfusa oran d r. lkö retim: 1997/`98 ö retim y l ndan önce ilkokullarda 5 y ll k zorunlu e itim uygulanmakta, 6-10 ya grubundaki çocuklar kapsamakta idi tarihinde ç kan 4306 say l yasa ile 1997/`98 ö retim y l ndan itibaren 8 y ll k kesintisiz zorunlu ilkö retime geçilmi tir. Devlet okullar paras zd r. Bu okullar bitirenlere ilkö retim diplomas verilmektedir. lkö retim 6-13 ya grubundaki çocuklar n e itimini kapsamaktad r. Halk kütüphaneleri: Kad n, erkek, her ya ta, her düzeyde ve her meslekten okuyucunun çe itli konularda haz rlanm eserlerden ücretsiz ve serbestçe yararlanmas n sa layan, hizmet verdikleri bölgenin kültürel, sosyal ve teknik alanda kalk nmas na yard mc kaynak olu turan kurumlard r. 3

16 Temel Göstergeler

17 Temel Göstergeler

18 Temel Göstergeler 6

19 Temel Göstergeler

20 Temel Göstergeler

21 Temel Göstergeler 9

22 Temel Göstergeler 10

23 Temel Göstergeler 11

24 Temel Göstergeler 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve s ralamalar (%) S ra S ra S ra ( ) S ra (%) S ra 75, ,3-14,5-101,0 - TR10 stanbul 99, , , ,3 10 TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli 66, ,1 25 6, ,0 3 TR22 Bal kesir, Çanakkale 57, ,5 20 7, ,3 10 TR31 zmir 91, , , ,0 17 TR32 Ayd n, Denizli, Mu la 57, , , ,3 10 TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak 61, ,3 16 9, ,0 17 TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik 87, , , ,0 17 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 79, , , ,3 10 TR51 Ankara 97, , ,2 2 99,4 20 TR52 Konya, Karaman 72, ,4 9 11, ,9 26 TR61 Antalya, Isparta, Burdur 68, , , ,8 5 TR62 Adana, Mersin 83, , , , , ,7 7 17, ,4 6 TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir 61, ,4 12 8, ,9 21 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 73, , , ,2 14 TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n 49, ,0 21 5, ,0 24 TR82 Kastamonu, Çank r,sinop 54, ,4 8 11, ,0 24 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 62, ,2 14 7, ,7 23 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane 55, ,3 13 7, ,9 21 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 60, ,7 6 0, ,2 7 TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan 46, ,9 4-4, ,1 1 TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli 64, ,7 11 1, ,5 9 TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari 48, ,7 2 8, ,3 2 TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis 79, ,9 5 19, ,8 15 TRC2 anl urfa, Diyarbak r 63, ,9 3 19, ,7 8 TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt 62, ,8 1 2, ,0 4 Not. Nüfus yo unlu u için göl hariç alanlar kullan lm t r. ehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oran 2009 Nüfus yo unlu u 2009 Toplam ya ba ml l k oran 2009 Y ll k nüfus art h z 2009 Cinsiyet oran

25 Temel Göstergeler 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve s ralamalar (devam) Binde S ra S ra S ra S ra S ra TR10 stanbul 3, TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli 6, TR22 Bal kesir, Çanakkale 1, TR31 zmir 7, TR32 Ayd n, Denizli, Mu la 0, TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak -3, TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik 5, TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 7, TR51 Ankara 8, TR52 Konya, Karaman -2, TR61 Antalya, Isparta, Burdur 7, TR62 Adana, Mersin -0, , TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir -5, TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat -4, TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n -4, TR82 Kastamonu, Çank r,sinop 9, TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya -4, TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane 0, TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt -8, TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan -20, TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli -6, TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari -11, TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis -2, TRC2 anl urfa, Diyarbak r -6, TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt -14, Kaynak: (1) Milli E itim Bakanl (2) Sa l k Bakanl (3) Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü ü Net göç h z 2009 lkö retimde ö retmen ba na ö renci say s (1) Yüz bin ki i ba na hastane yatak say s (2) 2007 Bin ki i ba na halk kütüphanelerinden yararlanma say s (3) 2008 Onbin ki i ba na sinema koltuk say s

26 Temel Göstergeler 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve s ralamalar (devam) (litre/ ki i-gün) S ra (kwh) S ra S ra S ra TR10 stanbul TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli TR22 Bal kesir, Çanakkale TR31 zmir TR32 Ayd n, Denizli, Mu la TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova TR51 Ankara TR52 Konya, Karaman TR61 Antalya, Isparta, Burdur TR62 Adana, Mersin TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n TR82 Kastamonu, Çank r,sinop TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis TRC2 anl urfa, Diyarbak r TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt Kaynak: (4) Türkiye Elektrik Da t m Anonim irketi (5) Emniyet Genel Müdürlü ü (6) Emniyet Genel Müdürlü ü, Jandarma Genel Komutanl Belediyelerde ki i ba temin edilen günlük içme ve kullanma suyu miktar 2006 Ki i ba na toplam elektrik tüketimi (4) 2008 Bin ki i ba na özel otomobil say s (5) 2009 Bir milyon nüfusta trafik kaza say s (6)

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR22 Balıkesir, Çanakkale 2010

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR22 Balıkesir, Çanakkale 2010 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR22 Balıkesir, Çanakkale 2010 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3533 MTB: 2011-423-170 Adet II ISBN 978-975-19-5087-1 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 Yozgat-SarıkayaKaplıcaları-Tarihi Roma Hamamı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010

BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 VAN İstatistiki veri ve bilgi

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ 12/07/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANKARA İstatistiki veri ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU ARAŞTIRMA SERİSİ - 18 Gaziantep 2015 TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İpekyolu Kalkınma Ajansı Araştırma Serisi - 18 Gaziantep 2015 TRC1

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARAMAN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARAMAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARAMAN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARAMAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARAMAN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARAMAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARAMAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 Saat Kulesi TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İZMİR İstatistiki

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma Yaşam Endeksi İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı