ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0128-3] KOMPLECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0128-3] KOMPLECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3"

Transkript

1 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0128-3] KOMPLECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013

2 [13UY0128-3] Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) ÖNSÖZ Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıģtır. Yeterlilik taslağı, tarihinde imzalan iģbirliği protokolü ile görevlendirilen Ġstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon Ġhracatçıları Birliği tarafından hazırlanmıģtır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluģların görüģleri alınmıģ ve görüģler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıģtır. Nihai taslak MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüģü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun 30/01/2013 tarih ve 2013/07 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleģtirilmesine karar verilmiģtir. Yeterliliğin hazırlanması, görüģ bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kiģi, kurum ve kuruluģlara görüģ ve katkıları için teģekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 ULUSAL YETERLĠLĠK i

3 [13UY0128-3] Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) GĠRĠġ Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiģtir. Ulusal yeterlilikler aģağıdaki unsurları içermektedir; a)yeterliliğin adı ve seviyesi, b)yeterliliğin amacı, c)yeterliliğe kaynak teģkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri, ç)yeterlilik sınavına giriģ için aranan Ģartlar, d)yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve baģarım ölçütleri, e)yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici ölçütleri f)yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme Ģartları, belge sahibinin gözetimine iliģkin Ģartlar, g)yeterliliği geliģtiren kurum/kuruluģ ve doğrulayan Sektör Komitesi. Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas alınarak oluģturulur. Ulusal yeterlilikler; Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları, YetkilendirilmiĢ belgelendirme kuruluģları, Kuruma yetkilendirme ön baģvurusunda bulunmuģ kuruluģlar, Ulusal meslek standardı hazırlamıģ kuruluģlar, Meslek kuruluģları ile bunların müģterek çalıģmasıyla oluģturulur. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 ULUSAL YETERLĠLĠK ii

4 [13UY0128-3] Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) [13UY0128-3] KOMPLECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) (SEVĠYE 3) ULUSAL YETERLĠLĠĞĠ 1 YETERLĠLĠĞĠN ADI Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) 2 REFERANS KODU 13UY SEVĠYE 3 4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKĠ YERĠ 5 TÜR - 6 KREDĠ DEĞERĠ - ISCO 08: 8153 A)YAYIN TARĠHĠ B)REVĠZYON NO 00 C)REVĠZYON TARĠHĠ - Bu yeterlilik; Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) ün iģi eksiksiz, kaliteli, verimli ve geliģtirerek yerine getirmesi amacına yöneliktir. Örgün veya yaygın eğitim ile, öğretim sonrasında veya çalıģma hayatı içinde edinilen yeterliliklerde belgelendirilmiģ ulusal iģgücünü oluģturmak esastır. 8 AMAÇ Hazır giyim sektöründe teknolojik geliģmelere paralel olarak, iģin üretim aģamalarını ve kullanılan malzemelerin teknik özelliklerini bilen ve uygulayan elemanların üretimde verimlilik konusunda standart sağlayabilmeleri amacıyla Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği hazırlanmıģtır. Bu yeterlilik Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) ün geçerli, güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vererek, ayrıca eğitim sistemine sınav ve belgelendirme kuruluģlarına referans ve kaynak oluģturacaktır. 9 YETERLĠLĠĞE KAYNAK TEġKĠL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili ) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 309UMS YETERLĠLĠK SINAVINA GĠRĠġ ġart(lar)i 11 YETERLĠLĠĞĠN YAPISI 11-a) Zorunlu Birimler 13UY0128-3/A1 Kalite, Çevre, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 13UY0128-3/A2 Dikim Ġçin Ön Hazırlık Yapma 13UY0128-3/A3 Dokuma DikiĢ Makinelerinde Dikim Yapma Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 ULUSAL YETERLĠLĠK 1

5 [13UY0128-3] Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) b) Seçmeli Birimler 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve Ġlave Öğrenme Çıktıları 12 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Ölçme ve değerlendirme, yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm baģarım ölçütlerini karģılayacak Ģekilde iki aģamalı sınava tabi tutularak uygulanır: 1. AĢama: Teorik Sınav 2. AĢama: Performansa Dayalı Sınav Tüm birimler için birinci aģamdan baģarılı olamayan aday sınavın ikinci aģamasına katılamayacaktır. Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 1 yıldır. Aday herhangi bir birim veya aģamadan baģarı sağlayamazsa bu süre içerisinde baģarısız olduğu birim(ler)den veya aģama(lar)dan yeniden sınava girme hakkına sahiptir. Aday 1 yıl içerisinde tüm birimler için her iki aģamadan baģarı sağlayamazsa 2. yıldan itibaren tüm birimlerden sınava tabi tutulur. TEORĠK SINAV Adayın baģarısı ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre ayrı ayrı değerlendirilir. A1 ve A2 birimlerinin teorik sınavları bir arada gerçekleģtirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında, ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve baģarım ölçütlerini ölçebilecek Ģekilde tasarlanır. PERFORMANSA DAYALI SINAV Uygulama gerçek çalıģma ortamında veya gerçeğe en yakın Ģartları taģıyan kontrollü ortamda gerçekleģtirilir. Birimin gerektirdiği baģarım ölçütlerini karģılayacak parametreleri ve puanları tanımlanmıģ değerlendirme ölçekleri ile ölçülür. Değerlendirme ölçekleri, iģin küçük parçalara ayrılmıģ kritik eylem basamaklarından oluģur ve aday her basamaktan puan alır. Değerlendirme her birim için ayrı ayrı gerçekleģtirilir. 13 BELGE GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ 14 GÖZETĠM SIKLIĞI 15 BELGE YENĠLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-DEĞERLENDĠRME YÖNTEMĠ Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Aday Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez Sınav ve Belgelendirme KuruluĢu tarafından gözetime tabi tutulur. Belge geçerlilik süresi sonunda belge yenileme amaçlı gözetim yapılır. Adayların Kompleci Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 ULUSAL YETERLĠLĠK 2

6 [13UY0128-3] Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) YETERLĠLĠĞĠ GELĠġTĠREN KURULUġ(LAR) YETERLĠLĠĞĠ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMĠTESĠ MYK YÖNETĠM KURULU ONAY TARĠHĠ VE SAYISI (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) olarak en az 2 yıl çalıģtığını belgeleyebilmesi ve yeterlilikte değiģiklik veya revizyon yapılmamıģ olması halinde bu gözetimlerde performansları olumlu değerlendirilen kiģilerin belgeleri sınava gerek kalmaksızın beģer yıl daha uzatılır. Gözetimde baģarısız olan veya çalıģmasını belgeleyemeyen adaylar için performans sınavı tekrarlanır. Yeterlilikte değiģiklik olması halinde adaylar değiģikliğe konu birim(ler)in teorik ve performans sınavlarına katılır. Ġstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon Ġhracatçıları Birliği (ĠHKĠB) MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi /07 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 ULUSAL YETERLĠLĠK 3

7 [13UY0128-3/A1] Kalite, Çevre, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği [13UY0128-3/A1] KALĠTE, ÇEVRE, Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ 1 YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ ADI Kalite, Çevre, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 2 REFERANS KODU 13UY0128-3/A1 3 SEVĠYE 3 4 KREDĠ DEĞERĠ - 5 A)YAYIN TARĠHĠ B)REVĠZYON NO 00 C)REVĠZYON TARĠHĠ - 6 YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNE KAYNAK TEġKĠL EDEN MESLEK STANDARDI Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 309UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: ĠĢ yeri kalite ve çevre güvenliği kurallarını bilir ve uygular. BaĢarım Ölçütleri 1.1: ĠĢlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre belirlenen kalite gerekliliklerine uygun üretim yapar. 1.2: Mesleği ile ilgili çevre güvenlik önlemlerini alır. Öğrenme Çıktısı 2: ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurallarını bilir ve uygular. BaĢarım Ölçütleri 2.1: Acil durumlarda izlenecek adımları bilir ve gerekli hallerde uygular. 2.2: Mesleği ile ilgili iģ sağlığı ve iģ güvenliği kurallarını bilir. 2.3: Mesleğini icra edeceği araç, gereç, ekipman ve malzemeleri iģ sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kullanır. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 8 a) Teorik Sınav Çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. A1 birimi için en az 5 soru sorulur. Her soru eģit puanlı olup, cevap anahtarı üzerinden değerlendirilir. YanlıĢ cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Adayın baģarılı sayılabilmesi için en az 60/100 puan alması gerekir. Soru baģına sınav süresi 1-1,5 dakikadır. Kapalı kitap usulü gerçekleģtirilir. Teorik sorular belirlenen tüm baģarım ölçütlerini karģılar. 8 b) Performansa Dayalı Sınav Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) mesleğinde A1 birimine iliģkin baģarım ölçütlerinin değerlendirilmesi; oluģturulan gerçek çalıģma ortamında iģ davranıģları gözlemlenerek ve ilgili baģarım ölçütlerine göre oluģturulan senaryolara yapılan yorumlar ve/veya verilen cevaplar değerlendirilerek puanlanır. Adayın baģarılı sayılması için her bir değerlendirme adımında gereken asgari performansı göstermesi ve toplamda en az 70/100 puan alması gerekir. A1 birimi için ayrı bir performansa dayalı sınav yapılmaz. Bu birime iliģkin performans değerlendirmesi A2 ve A3 birimlerinin performansa dayalı sınavları esnasında gerçekleģtirilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

8 [13UY0128-3/A1] Kalite, Çevre, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği - 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye ĠliĢkin Diğer KoĢullar YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ GELĠġTĠREN KURUM/KURULUġ(LAR) YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMĠTESĠ MYK YÖNETĠM KURULU ONAY TARĠHĠ ve SAYISI Ġstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon Ġhracatçıları Birliği (ĠHKĠB) MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi /07 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

9 [13UY0128-3/A1] Kalite, Çevre, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği EKLER EK 1 Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime ĠliĢkin Bilgiler Eğitim Ġçeriği: 1. ĠĢ sağlığı ve güvenliği bilgisi 2. ĠĢ sağlığı ve güvenliği, kaza önlemleri, kiģisel koruyucu donanımlar/makine koruyucuları bilgisi 3. Meslekle ilgili terimler, simgeler, kısaltmalar ve temel kavramlar bilgisi 4. Meslekle ilgili araç, gereç, ekipman ve malzeme hakkında bilgi 5. Mesleğin uygulandığı çalıģma koģulları ile iģ ve sosyal güvenlik mevzuatı hakkında temel bilgi 6. Temel ilk yardım bilgisi 7. Temel çevre mevzuatı bilgisi Mesleki Yeterlilik Kurumu,

10 [13UY0128-3/A2] Dikim Ġçin Ön Hazırlık Yapma Yayın Tarihi:30/01/2012 Rev. No:00 [13UY0128-3/A2] DĠKĠM ĠÇĠN ÖN HAZIRLIK YAPMA YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ 1 YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ ADI Dikim Ġçin Ön Hazırlık Yapma 2 REFERANS KODU 13UY0128-3/A2 3 SEVĠYE 3 4 KREDĠ DEĞERĠ - 5 A)YAYIN TARĠHĠ B)REVĠZYON NO 00 C)REVĠZYON TARĠHĠ - 6 YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNE KAYNAK TEġKĠL EDEN MESLEK STANDARDI Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 309UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: ĠĢ hazırlığı yapar. BaĢarım Ölçütleri 1.1: Hazırlanacak ürüne uygun Ģekilde araç-gereç ve malzemeyi dikim için hazırlar. 1.2: Makinelerin kullanım talimatları doğrultusunda basit bakımlarını yapar. 1.3: Makine kullanım talimatları doğrultusunda çalıģacağı makinenin/makinelerin günlük temizliğini yapar. Bağlam: 1.1 : Dikilecek ürün parçaları, iplik,iğne vb. malzeme ve araçlar. 1.3: Makinenin yağ filtresini değiģtirmek, makineyi yağlamak, basit arızaları gidermek Öğrenme Çıktısı 2: Ürün kesimini inceler. BaĢarım Ölçütleri 2.1: KesilmiĢ ana parçaların kesimini basit Ģekilde inceler. 2.2: KesilmiĢ yardımcı parçaların kesimini basit Ģekilde inceler. 2.3: Varsa eksik/hatalı parçaları birim yöneticisine bildirir. Bağlam: 2.1: Çıtların birbiri ile uyumu, parçaların eģleģtirilmesi 2.2: Tela, iplik vb. Öğrenme Çıktısı 3: ÇalıĢacağı dokuma dikiģ makinesini/makinelerini dikime hazırlar. BaĢarım Ölçütleri 3.1: Birim yöneticisi tarafından belirlenen dikiģ makinesine makine iğnesini, kumaģ ve makine özelliğine göre doğru yönde takar. 3.2: Birim yöneticisi tarafından belirlenen dikiģ makinesinin iplik takım Ģemasına göre makineye ipliği takar. 3.3: Dikilecek ürüne göre makineye takılacak yardımcı aparatları dikiģ tekniğine uygun Ģekilde takar. 3.4: Belirlenen dikiģ tekniği doğrultusunda makine ayarlarını yapar. Bağlam: 3.4: Baskı ve dikiģ adım ayarı, iplik tansiyon ayarı vb. yapar. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

11 [13UY0128-3/A2] Dikim Ġçin Ön Hazırlık Yapma Yayın Tarihi:30/01/2012 Rev. No:00 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 8 a) Teorik Sınav Çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. A2 birimi için en az 5 soru sorulur. Her soru eģit puanlı olup, cevap anahtarı üzerinden değerlendirilir. YanlıĢ cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Adayın baģarılı sayılabilmesi için en az 60/100 puan alması gerekir. Soru baģına sınav süresi 1-1,5 dakikadır. Kapalı kitap usulü gerçekleģtirilir. Teorik bilgi soruları belirlenen tüm baģarım ölçütlerini karģılar. 8 b) Performansa Dayalı Sınav Teknik uygulama sınavı: Mesleki becerilerin ölçümü için değerlendirme kriterleri/ölçeği hazırlanmıģtır. Adayın baģarılı sayılması için her bir değerlendirme adımında gereken asgari performansı göstermesi ve toplamda en az 80/100 puan alması gerekir. Teknik uygulama sınavının belirtilen zaman diliminde tamamlanması beklenir. Belirlenen dokuma dikim makinesinde A2 yeterlilik biriminin ölçüleceği uygulamalı bir sınav sistemi kullanılır. - 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye ĠliĢkin Diğer KoĢullar YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ GELĠġTĠREN KURUM/KURULUġ(LAR) YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMĠTESĠ MYK YÖNETĠM KURULU ONAY TARĠHĠ ve SAYISI ĠSTANBUL HAZIR GĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi /07 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

12 [13UY0128-3/A2] Dikim Ġçin Ön Hazırlık Yapma Yayın Tarihi:30/01/2012 Rev. No:00 EKLER EK 1 Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime ĠliĢkin Bilgiler Adaylara meslekte baģarılı olmaları için: Hazır giyim sektöründe Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) mesleği hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmaları, Meslek ile ilgili örgün yada yaygın mesleki eğitim almıģ olmaları, Mesleği yerine getirecek fiziksel yeterliliğe sahip olmaları, önerilir. Eğitim Ġçeriği: 1. Araç-gereç ve malzeme bilgisi 2. Dokuma dikiģ makineleri bilgisi 3. Dokuma dikiģ teknikleri bilgisi 4. Dokuma dikiģ makine aparatları bilgisi 5. Dokuma kumaģ bilgisi 6. Dokuma dikiģ makinelerinin genel temizlik bilgisi 7. Dokuma dikiģ makinelerinde oluģabilecek basit arıza türleri bilgisi 8. Genel beden ölçüleri bilgisi 9. Mesleki terim bilgisi 10. Temel dikiģ makineleri kullanım prensipleri bilgisi Mesleki Yeterlilik Kurumu,

13 [13UY0128-3/A3] Dokuma DikiĢ Makinelerinde Dikim Yapma [13UY0128-3/A3] DOKUMA DĠKĠġ MAKĠNELERDE DĠKĠM YAPMA YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ 1 YETERLĠLĠK BĠRĠMĠ ADI Dokuma DikiĢ Makinelerde Dikim Yapma 2 REFERANS KODU 13UY0128-3/A2 3 SEVĠYE 3 4 KREDĠ DEĞERĠ - 5 A)YAYIN TARĠHĠ B)REVĠZYON NO 00 C)REVĠZYON TARĠHĠ - 6 YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNE KAYNAK TEġKĠL EDEN MESLEK STANDARDI Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 309UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Belirlenen dokuma dikiģ makinelerini kullanır. BaĢarım Ölçütleri 1.1: Örnek dokuma kumaģ parçası üzerinde deneme dikiģi yapar. 1.2: Birim yöneticisinden aldığı bilgiler doğrultusunda dokuma dikiģ makinelerinde dikim yapar. Bağlam: 1.2: Sanayi tipi düz dikiģ makinesi, overlok makinesi, çiftiğne makinesi ve diğer dokuma dikiģ makineleri Öğrenme Çıktısı 2: Belirlenen dikim tekniklerini kullanarak dikim yapar. - BaĢarım Ölçütleri 2.1: Birim yöneticisinden gelen bilgiler doğrultusunda ürüne gerekli dikim tekniklerini uygular. 2.2: Verilen iģlem adımlarını istenilen sürede tamamlar. 2.3: Gerekli durumlarda basit ara ütüleme yapar. Bağlam: 2.1: Çıma, gazi, süs dikiģleri vb. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 8 a) Teorik Sınav 8 b) Performansa Dayalı Sınav Teknik uygulama sınavı: Mesleki becerilerin ölçümü için değerlendirme kriterleri/ölçeği hazırlanmıģtır. Adayın baģarılı sayılması için her bir değerlendirme adımında gereken asgari performansı göstermesi ve toplamda en az 80/100 puan alması gerekir. Teknik uygulama sınavının belirtilen zaman diliminde tamamlanması beklenir. Belirlenen Dokuma hazır giyim ürün gruplarından biri seçilerek A3 yeterlilik birimi ile ilgili aģamaların ölçüleceği uygulamalı bir sınav sistemi kullanılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

14 [13UY0128-3/A3] Dokuma DikiĢ Makinelerinde Dikim Yapma - 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye ĠliĢkin Diğer KoĢullar YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ GELĠġTĠREN KURUM/KURULUġ(LAR) YETERLĠLĠK BĠRĠMĠNĠ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMĠTESĠ MYK YÖNETĠM KURULU ONAY TARĠHĠ ve SAYISI ĠSTANBUL HAZIR GĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi /07 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

15 [13UY0128-3/A3] Dokuma DikiĢ Makinelerinde Dikim Yapma EKLER EK 1 Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime ĠliĢkin Bilgiler Adaylara meslekte baģarılı olmaları için: Hazır giyim sektöründe Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) mesleği hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmaları, Meslek ile ilgili örgün yada yaygın mesleki eğitim almıģ olmaları, Mesleği yerine getirecek fiziksel yeterliliğe sahip olmaları, önerilir. Eğitim Ġçeriği: 1. Araç-gereç ve malzeme bilgisi 2. Dokuma dikim teknikleri bilgisi 3. Dokuma dikiģ makine kullanımı bilgisi 4. Dokuma kumaģ bilgisi 5. Dokuma kumaģ dikim bilgisi 6. Dokuma dikiģ makine aparatları bilgisi 7. Mesleki terim bilgisi 8. Renk bilgisi 9. Süsleme bilgisi 10. Temel makine kullanım prensipleri bilgisi 11. Temel ara ütü bilgisi Mesleki Yeterlilik Kurumu,

16 [13UY0128-3] Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) YETERLĠLĠK EKLERĠ EK 1: Yeterlilik Birimleri 13UY0128-3/A1 Kalite, Çevre, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 13UY0128-3/A2 Dikim Ġçin Ön Hazırlık Yapma 13UY0128-3/A3 Dokuma DikiĢ Makinelerinde Dikim Yapma EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar Ana Malzeme: Bir ürünün hazırlanmasında kullanılan temel malzeme, Büzgü: Giysiye form vermek ve/veya model uygulamak için kullanılan, bolluksuz kısma büzülerek eklenen bolluk, Çima: 0-2 mm geniģlikte dikilen üst dikiģ, Çiftiğne Makinesi: Belli aralıklı iki iğne ve bunlara ait dikiģ mekanizması ile donatılmıģ, aynı anda iki paralel düz dikiģ sırası oluģturan makineler, DikiĢ Adım Boyu: DikiĢ makinelerinde bir birim (adım) dikiģin cm ve/veya inch cinsinden ölçülmesi, DikiĢ Baskı Ayarı: DikiĢ makinelerinde dikim yaparken dikiģ kalitesini arttırmak amacıyla dikim ayağının baskı kuvvetini kumaģ inceliğine uygun olarak ayarlama, Dokuma DikiĢ Makineleri: Sanayi tipi düz dikiģ makinesi, overlok makinesi, çiftiğne makinesi ve diğer dokuma dikiģ makineleri, Dokuma KumaĢ: Çözgü ve atkı adı verilen iki iplik grubunun, birbirine dik bir Ģekilde kesiģmesiyle oluģan tekstil yüzeyleri, Gaze : 0,5 cm ve üstü geniģlikte dikilen üst dikiģ, Ġplik Tansiyon Ayarı: DikiĢ makinelerinde daha kaliteli dikim yapmak için, iplik kalınlığına uygun olarak iplik gerginliğinin ayarlanması, ISCO: Uluslararası standart meslek sınıflaması, Kapama payı: Pat kenarı ile giysi ortası arasındaki mesafe, Kup: Giysiye beden formu vermek ve model özelliği kazandırmak için kalıbın üzerinde yapılan boyuna kesiklerin oluģturduğu parça, Makine Parkı: Dikilecek modelin dikiģ sırasına göre düzenlenmiģ makineler, NACE: Avrupa Topluluğu nda ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflaması, Numune: Seri üretimi yapılmadan önce örnek olarak oluģturulan ürün, Overlok: DeğiĢik kumaģ çeģitlerine ve iģlemlere göre farklı tipleri bulunan, sürfile, temizleme, birleģtirme amacıyla kullanılan dikiģ makinesinde gerçekleģtirilen iģlem, Ölçü Tablosu: Üretimi yapılacak hazır giyim ürününün ölçü kontrolü yapılacak tüm bölümlerini kapsayan ölçü ve beden bilgilerini içeren tablo, Pat: Giysinin değiģik yerlerine verilen kapama paylı açıklık, Regula: ġablona göre kesilmiģ parçaların dikiģ paysız-paylı kalıplarla yeniden kesilip düzeltilmesi, Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da baģka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali, Süsleme: Giysilerde görselliği artırmak amacıyla yapılan iģlemlerin tümü, ġablon: DikiĢ payları verilmiģ, tüm yazı ve iģaretlerin üzerinde bulunduğu kesime hazır kalıp, Tehlike: ĠĢyerinde var olan ya da dıģarıdan gelebilecek, çalıģanı veya iģyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli, Teknik Föy: Hazır giyim ürünlerinin, teknik çizim, ölçü tablosu ürün ölçüm yerleri, bu bölümlerin ölçülerini, üründe kullanılacak ana ve yardımcı malzemeleri yazılı olarak ve görsellerle anlatan doküman, Tela: ĠĢlenen kumaģa hacim ve direnç kazandırıp, giysiye verilecek biçime katkıda bulunarak, kumaģa dikim yıkanma, ütülenme gibi karģılaģabileceği iģlerlerde destek rolü oynayan, giyside beklenen görünüm, kalite ve etkiyi elde etmek amacıyla farklı usullerle tutturulan ara katman, Yardımcı Aparat: Herhangi bir aracın çeģitli amaçlarla kullanılmasını sağlayan parçalar, Yardımcı Malzeme: Bir ürünün hazırlanmasında temel malzeme dıģında kullanılan malzeme Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 ULUSAL YETERLĠLĠK 13

17 [13UY0128-3] Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) EK 3: Meslekte Yatay ve Dikey Ġlerleme Yolları Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 ULUSAL YETERLĠLĠK 14

18 [13UY0128-3] Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) EK 4: Değerlendirici Ölçütleri Değerlendiricinin aģağıdaki niteliklerden birini sağlamıģ olması beklenir; - Yükseköğretim Kurumlarının ilgili alanlarından en az önlisans derecesinde mezun olup, MEB veya YÖK örgün ve yaygın öğretim kurumlarından en az 5 yıl çalıģmıģ olmak, - Yükseköğretim kurumlarının ilgili alanlarından en az ön lisans derecesine sahip olup, Hazır Giyim sektöründe en az 5 yıl çalıģmıģ olmak, - Kompleci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 3) mesleğini en az 7 yıl icra etmiģ olmak. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 ULUSAL YETERLĠLĠK 15

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0129-3] KOMPLECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0129-3] KOMPLECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0129-3] KOMPLECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 3 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0129-3] Kompleci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim) (Seviye 3) ÖNSÖZ Kompleci

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0130-4] MODEL MAKĠNECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0130-4] MODEL MAKĠNECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0130-4] MODEL MAKĠNECĠ (DOKUMA HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0130-4] Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 4) ÖNSÖZ Model

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY0043-4 MODELĠST SEVĠYE 4

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY0043-4 MODELĠST SEVĠYE 4 ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY0043-4 MODELĠST SEVĠYE 4 REVĠZYON NO: 01 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 12UY0043-4 Modelist (Seviye 4) ÖNSÖZ Modelist (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0127-5] ÇOCUK GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0127-5] ÇOCUK GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0127-5] ÇOCUK GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0127-5] Çocuk Giyim Modelisti (Seviye 5) ÖNSÖZ Çocuk Giyim Modelisti (Seviye 5)

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0140-3. ġablon OPERATÖRÜ SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0140-3. ġablon OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0140-3 ġablon OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0140-3 Şablon Operatörü (Seviye 3) ÖNSÖZ Şablon Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0131-4] MODEL MAKĠNECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0131-4] MODEL MAKĠNECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0131-4] MODEL MAKĠNECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0131-4] Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim) (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0125-5] KADIN GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0125-5] KADIN GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK [13UY0125-5] KADIN GĠYĠM MODELĠSTĠ SEVĠYE 5 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0125-5] Kadın Giyim Modelisti (Seviye 5) ÖNSÖZ Kadın Giyim Modelisti (Seviye 5)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE [5]

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE [5] ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] [KADIN GİYİM MODELİSTİ] SEVİYE [5] REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 [Referans Kodu] Kadın Giyim Modelisti (Seviye 5) ÖNSÖZ Kadın Giyim Modelisti (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 ÖNSÖZ Varyant Baskı Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0141-3 Varyant/Baskı Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3) ÖNSÖZ Varyant Baskı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-3 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0070-3 Refrakterci Yayın Tarihi:18/07/2012 Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0199-3 Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Metal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-4 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0161-5 RADYO TEKNĠK YÖNETMENĠ SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0161-5 RADYO TEKNĠK YÖNETMENĠ SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0161-5 RADYO TEKNĠK YÖNETMENĠ SEVĠYE 5 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0161-5 Radyo Teknik Yönetmeni (Seviye 5) ÖNSÖZ Radyo Teknik Yönetmeni (Seviye 5) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0055 3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 ÖNSÖZ Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 ÖNSÖZ Ön İplik Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY BOYAMA OPERATÖRÜ SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY BOYAMA OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0138-3 BOYAMA OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0138-3 Boyama Operatörü (Seviye 3) Yayın Tarihi:06/03/2013 Rev. No:00 ÖNSÖZ Boyama Operatörü

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı ÖNSÖZ Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:12.04.2011 Rev. :02 ÖNSÖZ Çelik Kaynakçısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ÖNSÖZ Plastik Enjeksiyon Üretim

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0036-2 İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2) Yayın Tarihi:14/12/2014 Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0257-3 El Nakışçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:25/05/2016 Rev. No:00 ÖNSÖZ El Nakışçısı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] [MODEL MAKİNECİ] (YUVARLAK ÖRME HAZIR GİYİM) SEVİYE [4]

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] [MODEL MAKİNECİ] (YUVARLAK ÖRME HAZIR GİYİM) SEVİYE [4] ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] [MODEL MAKİNECİ] (YUVARLAK ÖRME HAZIR GİYİM) SEVİYE [4] REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 [Referans Kodu] Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MODELİST SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MODELİST SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0043-4 MODELİST SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0043-4 Modelist (Seviye 4) Yayın Tarihi:21/05/2012 Rev. No:00 ÖNSÖZ Modelist (Seviye 4) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0136-5 BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 5 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0136-5 Baskı Operatörü (Seviye 5) ÖNSÖZ Baskı Operatörü (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK [12UY0112-4] MODEL MAKĠNECĠ (DERĠ/KÜRK HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4

ULUSAL YETERLĠLĠK [12UY0112-4] MODEL MAKĠNECĠ (DERĠ/KÜRK HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4 ULUSAL YETERLĠLĠK [12UY0112-4] MODEL MAKĠNECĠ (DERĠ/KÜRK HAZIR GĠYĠM) SEVĠYE 4 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2012 [12UY0112-4] Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) Yayın

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0159-6 TELEVĠZYON PROGRAM YAPIMCISI SEVĠYE 6

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0159-6 TELEVĠZYON PROGRAM YAPIMCISI SEVĠYE 6 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0159-6 TELEVĠZYON PROGRAM YAPIMCISI SEVĠYE 6 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0159-6 Televizyon Program Yapımcısı (Seviye 6) ÖNSÖZ Televizyon Program Yapımcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 11UY0010-3 ÇELĠK KAYNAKÇISI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 11UY0010-3 ÇELĠK KAYNAKÇISI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 11UY00103 ÇELĠK KAYNAKÇISI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:01 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2011 ÖNSÖZ Çelik Kaynakçısı Seviye3 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0133-4 TABAKA OFSET BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 4

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0133-4 TABAKA OFSET BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0133-4 TABAKA OFSET BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0133-4 Tabaka Ofset Baskı Operatörü (Seviye 4) Yayın Tarihi: 06/02/2013 Rev.No:

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ Turan SEVİYE 4 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:02 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 0 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0104-3 MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0104-3Makine Ressamı ÖNSÖZ Makine Ressamı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0210-3 Rüzgâr Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Yayın Tarihi:../../20.. Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0167-5. SĠSTEM ĠġLETMENĠ SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0167-5. SĠSTEM ĠġLETMENĠ SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0167-5 SĠSTEM ĠġLETMENĠ SEVĠYE 5 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0167-5 Sistem İşletmeni ÖNSÖZ Sistem İşletmeni (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0224-3 Presçi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. No:00 ÖNSÖZ Presçi (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Boya Dolum Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 YANGIN YALITIMCISI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 YANGIN YALITIMCISI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 YANGIN YALITIMCISI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Yangın Yalıtımcısı ÖNSÖZ Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 11UY0037-2 İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2) ÖNSÖZ İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0068-4 BOYA ÜRETİM SORUMLUSU SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0068-4 BOYA ÜRETİM SORUMLUSU SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0068-4 BOYA ÜRETİM SORUMLUSU SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0068-4 Boya Üretim Sorumlusu ÖNSÖZ Boya Üretim Sorumlusu (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0148-4 HADDECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0148-4 HADDECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0148-4 HADDECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ Haddeci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY JAKARLI DOKUMA KUMAġ DESEN HAZIRLAMA ELEMANI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY JAKARLI DOKUMA KUMAġ DESEN HAZIRLAMA ELEMANI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY0073-3 JAKARLI DOKUMA KUMAġ DESEN HAZIRLAMA ELEMANI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2012 12UY0073-3 Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-3 Makine Bakımcı (Seviye 3) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KESİMCİ DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KESİMCİ DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KESİMCİ DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 [Referans Kodu] Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) ÖNSÖZ Kesimci

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 14UY...-3 KARTONPĠYER UYGULAYICISI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 14UY...-3 KARTONPĠYER UYGULAYICISI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 14UY...-3 KARTONPĠYER UYGULAYICISI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2014 Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 00 ÖNSÖZ Kartonpiyer Uygulayıcısı Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 BOYA RENK AYAR ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 BOYA RENK AYAR ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 BOYA RENK AYAR ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Boya Renk Ayar Elemanı ÖNSÖZ Boya Renk Ayar Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0168-4 VERİ GİRİŞ ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0168-4 VERİ GİRİŞ ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0168-4 VERİ GİRİŞ ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0168-4 Veri Giriş Elemanı ÖNSÖZ Veri Giriş Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0077-5 OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0077-5 OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0077-5 OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0077-5 Otomasyon Sistemleri Programcısı ÖNSÖZ Otomasyon Sistemleri Programcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 12UY00..-3 Refrakterci Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-4 Makine Bakımcı (Seviye 4) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0224-4 Presçi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. :00 ÖNSÖZ Presçi (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0069-4 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ÖNSÖZ Plastik Enjeksiyon Üretim

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Boya Dolum Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0133-3 TABAKA OFSET BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0133-3 TABAKA OFSET BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0133-3 TABAKA OFSET BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0133-3 Tabaka Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3) Yayın Tarihi: 06/02/2013 Rev.No:

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY BASKI OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY BASKI OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0136-4 BASKI OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 13UY0136-4 Baskı Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Baskı Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 13UY00xx-5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK. 13UY00xx-5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00xx5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ Kalibrasyoncu Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 SU YALITIMCISI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 SU YALITIMCISI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY00..-3 SU YALITIMCISI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Su Yalıtımcısı ÖNSÖZ Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAġ DESĠNATÖRÜ SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAġ DESĠNATÖRÜ SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY0072-5 ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAġ DESĠNATÖRÜ SEVĠYE 5 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2012 12UY0072-5 Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü (Seviye 5) Yayın Tarihi:18/07/2012

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı ÖNSÖZ Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0134-5 OFSET BASKI ÖNCESĠ BĠRĠM SORUMLUSU SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0134-5 OFSET BASKI ÖNCESĠ BĠRĠM SORUMLUSU SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0134-5 OFSET BASKI ÖNCESĠ BĠRĠM SORUMLUSU SEVĠYE 5 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0134-5] Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu (Seviye 5) ÖNSÖZ Ofset Baskı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-4 İZABECİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ İzabeci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Refrakterci ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY BĠTĠM ĠġLEMLERĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY BĠTĠM ĠġLEMLERĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0137-3 BĠTĠM ĠġLEMLERĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0137-3 Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye 3) ÖNSÖZ Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY00227-3 Tornacı (Seviye 3) ÖNSÖZ Tornacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0139-3 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0139-3 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0139-3 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 13UY0139-3 Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3) ÖNSÖZ Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 ÖNSÖZ Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY WEB OFSET BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY WEB OFSET BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0132-3 WEB OFSET BASKI OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0132-3 Web Ofset Baskı Operatörü (Seviye 3) Yayın Tarihi: 06/02/2013 Rev.No: 00

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0104-5 MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0104-5 Makine Ressamı ÖNSÖZ Makine Ressamı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY...-3. DOĞAL VE YAPAY TAġ KAPLAMACISI SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY...-3. DOĞAL VE YAPAY TAġ KAPLAMACISI SEVĠYE 3 ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY...-3 DOĞAL VE YAPAY TAġ KAPLAMACISI SEVĠYE 3 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2015 15UY...-3Doğal Ve Yapay Taş Kaplamacısı Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 00 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0038-4 İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 11UY0038-4 İplik Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ İplik Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY0-6. KOBĠ DANIġMANI SEVĠYE 6

ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY0-6. KOBĠ DANIġMANI SEVĠYE 6 ULUSAL YETERLĠLĠK 15UY0-6 KOBĠ DANIġMANI SEVĠYE 6 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2015 ÖNSÖZ KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KOMPLECĠ. (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM ve EV TEKSTĠLĠ) SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0040-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI KOMPLECĠ. (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM ve EV TEKSTĠLĠ) SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0040-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI KOMPLECĠ (YUVARLAK ÖRME HAZIR GĠYĠM ve EV TEKSTĠLĠ) SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0040-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 8.01.2010-27456 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek:

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:02

ULUSAL YETERLİLİK 11UY OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:02 z [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI Turan SEVİYE 3 YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:02 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY BOYAMA OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY BOYAMA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0138-3 BOYAMA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 13UY0138-3 Boyama Operatörü (Seviye 3) Yayın Tarihi:06/03/2013 Rev. No:01 ÖNSÖZ Boyama Operatörü

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge baģlığını yazın] Mesleki Yeterlilik Kurumu. [Belge alt baģlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI. [Belge baģlığını yazın] Mesleki Yeterlilik Kurumu. [Belge alt baģlığını yazın] z [Belge baģlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt baģlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI Turan SEVİYE 3 Mesleki Yeterlilik Kurumu YAYIN TARİHİ:22.03.2011 REVİZYON NO:00 Mesleki

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye 5) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0187-4 KONDÜKTÖR SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0187-4 KONDÜKTÖR SEVİYE 4 ULUSAL YEERLİLİK 13UY0187-4 KONDÜKÖR SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YEERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0187-4 Kondüktör Yayın arihi:25/12/2013 Rev. No:00 ÖNSÖZ Kondüktör (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY OFSET BASKI ÖNCESĠ BĠRĠM SORUMLUSU SEVĠYE 5

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY OFSET BASKI ÖNCESĠ BĠRĠM SORUMLUSU SEVĠYE 5 ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY0134-5 OFSET BASKI ÖNCESĠ BĠRĠM SORUMLUSU SEVĠYE 5 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 [13UY0134-5] Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu (Seviye 5) ÖNSÖZ Ofset Baskı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 13UY0149-5 İZABECİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0149-5 İzabeci Seviye 5 ÖNSÖZ İzabeci (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY000..-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY000..-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 12UY000..-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Otomotive Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye-3 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0138-4 BOYAMA OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0138-4 BOYAMA OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0138-4 BOYAMA OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 13UY0138-4 Boyama Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Boyama Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0203-4 ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0203-4 ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0203-4 ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0203-4 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Seviye 4) ÖNSÖZ Çağrı Merkezi Müşteri

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0154-4 SEYAHAT ACENTASI SATIŞ GÖREVLİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0154-4 SEYAHAT ACENTASI SATIŞ GÖREVLİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0154-4 SEYAHAT ACENTASI SATIŞ GÖREVLİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 i 13UY0154-4 Seyahat Acentası Satış Görevlisi ÖNSÖZ Seyahat Acentesi Satış Görevlisi

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAŞ DESEN HAZIRLAMA ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAŞ DESEN HAZIRLAMA ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0071-3 ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAŞ DESEN HAZIRLAMA ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0071-3 Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0212-3 Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0076-4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı ÖNSÖZ Otomasyon Sistemleri Montajcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ANKARA, 2012 ÖNSÖZ Metal Sac İşlemeci Seviye 3 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY DERĠ ĠġLENTĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 4

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY DERĠ ĠġLENTĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY0116-4 DERĠ ĠġLENTĠ OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REVĠZYON NO: 00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0151-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI ELEKTRİK/ELEKTRONİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0151-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI ELEKTRİK/ELEKTRONİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0151-5 NC/CNC TAKIM TEZGÂHLARI ELEKTRİK/ELEKTRONİK SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0151-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Yayın Tarihi:12.07..2011 Rev. :01 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-4 TORNACI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-4 TORNACI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-4 TORNACI SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0227-4 Tornacı (Seviye 4) ÖNSÖZ Tornacı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0083-3 METAL KESİMCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0083-3 METAL KESİMCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0083-3 METAL KESİMCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Metal Kesimci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY ÖN TERBĠYE OPERATÖRÜ SEVĠYE 3

ULUSAL YETERLĠLĠK 13UY ÖN TERBĠYE OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 ULUSAL YEERLĠLĠK 13UY0139-3 ÖN ERBĠYE OPERAÖRÜ SEVĠYE 3 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YEERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2013 13UY0139-3 Ön erbiye Operatörü (Seviye 3) ÖNSÖZ Ön erbiye Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] [MODEL MAKİNECİ] (DOKUMA HAZIR GİYİM) SEVİYE [4]

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] [MODEL MAKİNECİ] (DOKUMA HAZIR GİYİM) SEVİYE [4] ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] [MODEL MAKİNECİ] (DOKUMA HAZIR GİYİM) SEVİYE [4] REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 [Referans Kodu] Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim) (Seviye 4) ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY REFRAKTERCİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY REFRAKTERCİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00704 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00704 Refrakterci ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY JAKARLI DOKUMA KUMAġ DESĠNATÖRÜ SEVĠYE 4

ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY JAKARLI DOKUMA KUMAġ DESĠNATÖRÜ SEVĠYE 4 ULUSAL YETERLĠLĠK 12UY0074-4 JAKARLI DOKUMA KUMAġ DESĠNATÖRÜ SEVĠYE 4 REVĠZYON NO:00 MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU Ankara, 2012 12UY0074-4 Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Jakarlı Dokuma Kumaş

Detaylı