ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR"

Transkript

1 ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

2 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR ÖZET KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI 3 ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOLARI... 4 ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOLARI NOT 1 GRUP UN ORGANĠZASYON VE FAALĠYET KONUSU... 6 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR NOT 3 ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ NOT 4 FĠNANSAL BĠLGĠLERĠN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI NOT 5 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ NOT 6 FĠNANSAL YATIRIMLAR VE ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR NOT 7 FĠNANSAL BORÇLAR NOT 8 DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 9 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR NOT 10 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR NOT 11 STOKLAR NOT 12 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER NOT 13 MADDĠ DURAN VARLIKLAR NOT 14 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 15 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 16 TAAHHÜTLER NOT 17 DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 18 ÖZKAYNAKLAR NOT 19 HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ NOT 20 ESAS FAALĠYETLERĠNDEN DĠĞER GELĠRLER/(GĠDERLER) NOT 21 YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER/(GĠDERLER) NOT 22 FĠNANSMAN GELĠRLERĠ NOT 23 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ NOT 24 VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ NOT 25 HĠSSE BAġINA KAZANÇ/(ZARAR) NOT 26 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 27 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ NOT 28 BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR NOT 29 FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLĠ OLAN DĠĞER HUSUSLAR... 60

3 30 EYLÜL 2013, 31 ARALIK 2012 ve 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız denetimden geçmemiģ Yeniden düzenlenmiģ (Not 2.5) Bağımsız denetimden geçmiģ Yeniden düzenlenmiģ (Not 2.5) Bağımsız denetimden geçmiģ Notlar 31 Aralık 2011 Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar 9, İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili taraflardan diğer alacaklar 10, İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar PeĢin ödenmiģ giderler Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar Diğer dönen varlıklar SatıĢ amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar Duran varlıklar Finansal yatırımlar Ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Şerefiye Diğer maddi olmayan duran varlıklar PeĢin ödenmiģ giderler ErtelenmiĢ vergi varlığı Diğer duran varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Takip eden notlar ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 1

4 30 EYLÜL 2013, 31 ARALIK 2012 ve 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR Bağımsız denetimden geçmemiģ Yeniden düzenlenmiģ (Not 2.5) bağımsız denetimden geçmiģ Yeniden düzenlenmiģ (Not 2.5) bağımsız denetimden geçmiģ KAYNAKLAR Notlar 31 Aralık 2011 Kısa vadeli yükümlülükler Kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Diğer finansal yükümlülükler Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar 9, İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Diğer borçlar İlişkili taraflara diğer borçlar 10, İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar ErtelenmiĢ gelirler Dönem karı vergi yükümlülüğü Kısa vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar Diğer borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Uzun vadeli karģılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar ErtelenmiĢ gelirler ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü Diğer uzun vadeli yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR ( ) Ana ortaklığa ait özkaynaklar ( ) ÖdenmiĢ sermaye Sermaye düzeltme farkları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiģ diğer kapsamlı gelirler veya giderler Değer artış fonları Diğer kayıplar ( ) - - Aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu ( ) ( ) ( ) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiģ diğer kapsamlı gelirler veya giderler ( ) ( ) ( ) - Yabancı para çevirim farkları ( ) ( ) ( ) Ortak kontrole tabi teģebbüs veya iģletmeleri içeren birleģmelerin etkisi ( ) ( ) ( ) Kardan ayrılan kısıtlanmıģ yedekler GeçmiĢ yıllar karları Net dönem karı/(zararı) ( ) Kontrol gücü olmayan paylar TOPLAM KAYNAKLAR Takip eden notlar ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 2

5 30 EYLÜL 2013 VE 2012 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AĠT ÖZET KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI Notlar Bağımsız denetimden geçmemiģ 1 Ocak - 30 Eylül 2013 Bağımsız denetimden geçmemiģ 1 Temmuz - 30 Eylül 2013 Yeniden düzenlenmiģ (Not 2.5) bağımsız denetimden geçmemiģ 1 Ocak - 30 Eylül 2012 Yeniden düzenlenmiģ (Not 2.5) bağımsız denetimden geçmemiģ 1 Temmuz - 30 Eylül 2012 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat SatıĢların maliyeti (-) 19 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Genel yönetim giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) AraĢtırma ve geliģtirme giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 20 ( ) ( ) ( ) ( ) ESAS FAALĠYET (ZARARI) / KARI ( ) ( ) ( ) ( ) Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) 21 ( ) (20.745) ( ) ( ) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar FĠNANSMAN GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KARI / (ZARARI) ( ) ( ) ( ) Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) 23 ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI / (ZARARI) ( ) ( ) ( ) - Dönem vergi gideri 24 ( ) ( ) Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) ( ) ( ) ( ) DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) ( ) ( ) Dönem karının dağılımı Kontrol gücü olmayan paylar ( ) ( ) ( ) ( ) Ana ortaklık payları ( ) ( ) ( ) Pay baģına kazanç / (kayıp) Sürdürülen faaliyetler pay baģına kazanç / (kayıp) 11,10 (2,44) (1,78) (0,64) Durdurulan faaliyetlerden pay baģına kazanç / (kayıp) DĠĞER KAPSAMLI GĠDER Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar Aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu ( ) ( ) ( ) Diğer kazanç/(kayıp) ErtelenmiĢ vergi geliri (22.538) Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar Yabancı para çevrim farkları ( ) (78.022) DĠĞER KAPSAMLI GĠDER ( ) ( ) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR/(GĠDER) ( ) ( ) ( ) Toplam kapsamlı gelirin dağılımı Kontrol gücü olmayan paylar ( ) ( ) ( ) ( ) Ana ortaklık payları ( ) ( ) ( ) Takip eden notlar ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 3

6 30 EYLÜL 2013 VE 2012 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AĠT ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOLARI ÖdenmiĢ sermaye Sermaye düzeltme farkları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiģ diğer kapsamlı gelirler ve giderler Yabancı para çevrim farkları Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / kayıpları Maddi duran varlık değer artıģ fonları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiģ diğer kapsamlı gelirler ve giderler Aktüeryal (kayıp)/kazanç Diğer kazanç ve kayıplar Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kara sınıflandırılacak paylar Ortak kontrole tabi iģletmeleri içeren birleģmelerin etkisi Kardan ayrılan kısıtlanmıģ yedekler GeçmiĢ yıllar kar/zararları Net dönem karı/zararı Ana ortaklığa ait özkaynakları Kontrol gücü olmayan paylar Özkaynaklar 1 Ocak 2012 itibariyle bakiyeler TMS 19 ÇalıĢanlara sağlanan faydalar değiģikliğin etkisi (Not 2.5) ( ) KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe polilitikası değiģikiğinin etkisisi (Not 2.5) ( ) ( ) - ( ) AYGM BBA birleģme etkisi (Not 2.5) Düzeltmelerin etkisi (Not 2.5) - - ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) 1 Ocak 2012 itibariyle bakiyeler (yeniden düzenlenmiģ) ( ) ( ) - ( ) Transferler ( ) Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklığın etkisi Toplam kapsamlı zarar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 30 Eylül 2012 itibariyle bakiyeler ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) 1 Ocak 2013 itibariyle bakiyeler ( ) TMS 19 ÇalıĢanlara sağlanan faydalar değiģikliğin etkisi (Not 2.5) ( ) KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe polilitikası değiģikiğinin etkisisi (Not 2.5) ( ) ( ) - ( ) AYGM BBA birleģme etkisi (Not 2.5) ( ) Düzeltmelerin etkisi (Not 2.5) - - ( ) - - ( ) - - ( ) ( ) ( ) - ( ) 1 Ocak 2013 itibariyle yeniden düzenlenmiģ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Transferler ( ) Toplam kapsamlı gelir - - ( ) - ( ) ( ) Maddi duran varlık değer artıģ fonu transferi ( ) Bağlı ortaklık alımı sonucu kaydedilen kontrol gücü olmayan paylar Eylül 2013 itibariyle bakiyeler ( ) ( ) ( ) Takip eden notlar ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 4

7 30 EYLÜL 2013 VE 2012 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AĠT ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOLARI Notlar Bağımsız denetimden geçmemiģ 1 Ocak - 30 Eylül 2013 Yeniden düzenlenmiģ (Not 2.5) bağımsız denetimden geçmemiģ 1 Ocak - 30 Eylül 2012 A. ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı ( ) Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler ( ) Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 13, ġüpheli alacak karģılığı Kıdem tazminatı karģılığı Stok değer düģüklüğü karģılığı Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler Ġlk sahip olunan hisselerin gerçeğe uygun değer değiģimi 21 ( ) - ÇalıĢanlara sağlanan kısa vadeli karģılıklar Diğer kısa vadeli karģılıklar ayrılan Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler SatıĢ amaçlı duran varlıklar satıģ zararı GerçekleĢmemiĢ kur farkı zararı ĠĢletme sermayesinde gerçekleģen değiģimler ( ) Stoklardaki artıģ/azalıģla ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Ticari ve diğer alacaklardaki artıģ/azalıģla ilgili düzeltmeler ĠliĢkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki artıģ ve azalıģla ilgili düzeltmeler PeĢin ödenmiģ giderler ( ) ( ) Diğer dönen ve duran varlıklar ( ) ( ) ErtelenmiĢ gelir ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ( ) Ticari ve diğer borçlardaki artıģla ilgili düzeltmeler ( ) ĠliĢkili taraflara ticari ve diğer borçlardaki artıģ ve azalıģla ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Diğer yükümlülükler ( ) Diğer kısa vadeli karģılık ödemeleri ( ) - Kıdem tazminatı ödemeleri ( ) ( ) Faaliyetlerden elde edilen nakit akıģları ( ) ( ) Vergi ödemeleri/iadeleri ( ) ( ) ġüpheli alacak tahsilatları B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIġLARI ( ) ( ) BaĢka iģletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkıģları 3 ( ) - Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkıģları 13,14 ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satıģından kaynaklanan nakit giriģi SatıĢ amaçlı duran varlıklar edinilen nakit Yatırım amaçlı gayrimenkuller alımları 12 (66.425) ( ) Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklık Özkaynak yöntemine göre iģtirak geliri - ( ) C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI Faiz ödemeleri ( ) ( ) Alınan diğer faizler ve komisyonlar Banka kredileri temini YABANCI PARA ÇEVĠRĠM FARKLARININ ETKĠSĠNDEN ÖNCE NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET AZALIġ (A+B+C) D. YABANCI PARA ÇEVĠRĠM FARKLARININ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ ( ) NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET AZALIġ (A+B+C+D) BLOKE MEVDUATLARDAKĠ (AZALIġ)/ARTIġ ( ) E. DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ (A+B+C+D+E) Takip eden notlar ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluģtururlar. 5

8 NOT 1 - GRUP UN ORGANĠZASYON VE FAALĠYET KONUSU Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.ġ. ( ġirket veya Altınyıldız ) 26 Ocak 1952 tarihinde Boyner Holding A.ġ. ( Boyner Holding ) tarafından kurulmuģtur. 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ġirket ana ortağı Boyner Holding dir. Altınyıldız, Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) kayıtlı olup, hisselerinin %15 i Borsa Ġstanbul A.ġ ye ( BIST ) 1991 yılında kote edilmiģtir. ġirket in kayıtlı genel müdürlük adresi Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 22 Bahçelievler/Ġstanbul olup, üretim tesislerinin bulunduğu adresi: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Yıldırım Beyazıt Mahallesi Barbaros Caddesi No:71 Tekirdağ dır. ġirket in ana faaliyeti kombine yünlü mensucat üretimi, konfeksiyonu ve pazarlaması olup, bağlı ortaklıkları AY Marka Mağazacılık A.ġ. ( AY Marka ), Boyner Büyük Mağazacılık A.ġ. ( BBM ) ve Beymen Mağazacılık A.ġ. ( Beymen ) ile perakende mağazacılık sektöründe, BYN Gayrimenkul GeliĢtirme A.ġ. ( BYN ) ve Altınyıldız Gayrimenkul Yatırım ve GeliĢtirme A.ġ. ( AYGM ) ile gayrimenkul sektöründe, Vista Sağlık Hizmetleri Ticaret DanıĢmanlık A.ġ. ( Vista ) ile sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir. ġirket, bağlı ortaklıkları Almanya da yerleģik Alticom GmbH ve Amerika BirleĢik Devletleri nde yerleģik Altınyıldız Corporation ile teksil ürünlerinin satıģ ve pazarlaması faaliyetlerini yurtdıģında sürdürmektedir. Bundan sonra konsolide finansal tablolarda ġirket ve konsolide edilmiģ bağlı ortaklıkları Grup olarak adlandırılacaktır. Ana faaliyet konusu kombine yünlü mensucat üretimi, konfeksiyonu, pazarlaması, perakende mağazacılık ve gayrimenkul geliģtirme olan Grup, yurt çapında yaygın 373 mağazada (2012: 109 mağaza) faaliyet göstermektedir. 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle ve bu tarihte sona eren döneme ait ara dönem konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıģ ve 11 Kasım 2013 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiģtir. NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma iliģkin temel esaslar ĠliĢikteki ara dönem konsolide finansal tablolar SPK nın 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıģ olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuģ olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara iliģkin ek ve yorumları esas alınmıģtır. Grup, 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren ara döneme iliģkin konsolide finansal tablolarını SPK nın Seri: XII, 14.1No lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak hazırlamıģtır. Ara dönem konsolide finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuģtur. 6

9 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma iliģkin temel esaslar (Devamı) ĠĢletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih etmiģtir. ġirket, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar, kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıģtır. Ara dönem konsolide finansal tablolar, rayiç değerlerinden taģınan arsa ve binalar dıģında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıģtır. Ara dönem konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıģ kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir. Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi SPK nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiģtir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayımlanmıģ 29 No.lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ( UMS / TMS 29 ) uygulanmamıģtır. İşletmenin sürekliliği varsayımı Konsolide finansal tablolar, ġirket in ve konsolidasyona dâhil edilen bağlı ortaklıkların önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akıģı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında iģletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıģtır. 2.2 Faaliyetlerin dönemselliği Grup ara dönem özet konsolide finansal tabloları, faaliyetlerin dönemselliğinden kaynaklanan etkileri de içerebilir. Bu nedenle, 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık faaliyet sonuçları, tüm finansal yıl sonuçları için bir gösterge teģkil etmeyebilir. 2.3 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını, Ģarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiģ tecrübe, diğer faktörler ile o günün koģullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve iģlemlere iliģkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan farklılık gösterebilir. 7

10 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.4 Muhasebe politikalarında değiģiklikler 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide finansal tablolar, aģağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiģikliğe tabi tutulmuģ TFRS ler dıģında 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait ve 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren ara döneme ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyle tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıģtır. Dolayısıyla, bu ara dönem özet konsolide tablolar 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. Yeni ve revize edilmiģ uluslararası finansal raporlama standartları 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aģağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiģtirilmiģ standartlar ve TFRYK yorumları dıģında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıģtır. a) TMS paragraf gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli standartlar, değişiklikler ve yorumlar: - TMS 1 (değiģiklik), Finansal Tabloların Sunumu, 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TFRS 10, Konsolide Finansal Tablolar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TFRS 11, MüĢterek AnlaĢmalar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TFRS 12, Diğer ĠĢletmelerdeki Paylar ile Ġlgili Açıklamalar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TFRS 10, 11 ve 12 ye geçiģ rehberi (değiģiklik), 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TMS 27 (revize), Bireysel Finansal Tablolar, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TMS 28 (revize), ĠĢtirakler ve ĠĢ Ortaklıkları, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TFRYK 20, Madenlerle ilgili üretim sırasında oluģan sökme maliyetleri ile ilgili olup 1 Ocak 2013 tarihinden sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TFRS 1 (değiģiklik), TFRS nin Ġlk Defa Uygulanması kamu kredilerinin muhasebeleģtirilmesine iliģkin olan değiģiklik, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TFRS 7 (değiģiklik), Finansal Araçlar varlık ve yükümlülüklerin netleģtirilmesi, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TFRS lerin geliģtirilmesi projesi kapsamında, 2011 yılı içinde 5 tane standarda değiģiklik getirilmiģtir. TFRS 1, TMS 1, TMS 16, TMS 32 ve TMS 34. Bu değiģiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Ġlgili değiģiklik ve yorumların Grup un ara dönem konsolide finansal tablolarına önemli etkileri olmamıģtır. 8

11 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.4 Muhasebe politikalarında değiģiklikler (devamı) b) TMS paragraf gereği, raporlama tarihi itibariyle yayınlanmış, henüz Grup tarafından erken uygulanmamış standartlar, değişiklikler ve yorumlar: - TMS 32 (değiģiklik), Finansal Araçlar: Sunum, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TFRS 9 Finansal Araçlar, 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. - TMS 36 (değiģiklik), Varlıklarda değer düģüklüğü, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir - TFRS 10 (değiģiklik), Konsolide Finansal Tablolar, TFRS 12 ve TMS 27 ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Grup, ilgili değiģiklikleri ve yorumların finansal tablolar üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını öngörmektedir. 2.5 KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un cari dönem konsolide finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. Grup, SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek mali tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiģ dönemlere ait ara dönem konsolide finansal tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değiģikliklerine uygun olarak gerekli sınıflandırmaları yapmıģtır. 9

12 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.5 KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) Grup, önceki dönem konsolide mali tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenen TMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar ve 21 Temmuz 2013 tarihinde KGK tarafından yayınlanan Ortak Kontrole Tabi ĠĢletme BirleĢmelerinin MuhasebeleĢtirilmesi baģlıklı ilke kararının erken uygulaması ile ilgili yeniden düzenlemeler yapmıģtır. Ayrıca önceki dönem konsolide finansal tablolarında tespit ettiği hataların etkilerini TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklik ve Hatalar standardı uyarınca geriye dönük olarak düzeltmiģtir. TMS 1 Finansal Tabloların SunuĢu standardı, önceki dönem finansal tabloların yeniden düzenlenmeleri halinde bilançonun üç dönem karģılaģtırılmalı olarak sunulması gerektiğini belirtir. Bu nedenle, 30 Eylül 2013 tarihli konsolide bilanço, 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihli bilançoların yeniden düzenlenmiģ halleri ile karģılaģtırmalı olarak gösterilmiģtir. Önceden raporlanan 31 Aralık 2012 SPK finansal tablo format değiģikliğinin etkisi KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe politikası değiģikliği TMS 19 değiģikliğinin etkisi Önceki dönemlere iliģkin düzeltme ve sınıflandırmalar KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe politikası değiģikliği AYGM BBA birleģme etkisi Yeniden düzenlenmiģ 31 Aralık 2012 VARLIKLAR Dönen varlıklar ( ) Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar ( ) İlişkili taraflardan ticari alacaklar ( ) İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar ( ) Diğer alacaklar İlişkili taraflardan diğer alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacak Stoklar PeĢin ödenmiģ giderler ( ) Diğer dönen varlıklar ( ) - - ( ) ( ) SatıĢ amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar Duran varlıklar ( ) (45.195) Finansal yatırımlar (70.818) Ticari alacaklar Diğer alacaklar Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar ( ) - ( ) Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar (66.492) Maddi olmayan duran varlıklar Diğer maddi olmayan duran varlıklar PeĢin ödenmiģ giderler ErtelenmiĢ vergi varlığı Diğer duran varlıklar ( ) TOPLAM VARLIKLAR ( ) - ( )

13 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.5 KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) Önceden raporlanan 31 Aralık 2012 SPK finansal tablo format değiģikliğinin etkisi KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe politikası değiģikliği TMS 19 değiģikliğinin etkisi Önceki dönemlere iliģkin düzeltme ve sınıflandırmalar KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe politikası değiģikliği AYGM - BBA birleģme etkisi Yeniden düzenlenmiģ 31 Aralık 2012 YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa vadeli yükümlülükler ( ) Kısa vadeli borçlanmalar ( ) - - ( ) Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Diğer finansal yükümlülük Ticari borçlar ( ) İlişkili taraflara ticari borçlar ( ) ( ) İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Diğer borçlar ( ) İlişkili taraflara diğer borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar ( ) ErtelenmiĢ gelirler Kısa vadeli karģılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler ( ) Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar Diğer borçlar ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliģkin karģılıklar ( ) ErtelenmiĢ gelirler ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü Diğer uzun vadeli yükümlülükler (79.846) ÖZKAYNAKLAR ( ) - ( ) ( ) Ana ortaklığa ait özkaynaklar ( ) - ( ) ( ) ÖdenmiĢ sermaye Sermaye düzeltme farkları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiģ diğer kapsamlı gelirler veya giderler ( ) ( ) Değer artış fonları Diğer kayıplar ( ) - ( ) - Aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu ( ) - - ( ) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiģ diğer kapsamlı gelirler veya giderler ( ) - ( ) - Yabancı para çevirim farkları ( ) - ( ) Ortak kontrole tabi teģebbüs veya iģletmeleri içeren birleģmelerin etkisi - - ( ) ( ) Kardan ayrılan kısıtlanmıģ yedekler GeçmiĢ yıllar karları ( ) Net dönem zararı ( ) ( ) ( ) ( ) Kontrol gücü olmayan paylar TOPLAM KAYNAKLAR ( ) - ( )

14 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.5 KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) Önceden raporlanan 30 Eylül 2012 SPK finansal tablo format değiģikliğinin etkisi KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe politikası değiģikliği TMS 19 değiģikliğinin etkisi Önceki dönemlere iliģkin düzeltme ve sınıflandırmalar KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe politikası değiģikliği AYGM - BBA birleģme etkisi Yeniden düzenlenmiģ 30 Eylül 2012 Hasılat SatıĢların maliyeti ( ) ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar Pazarlama giderleri (-) ( ) ( ) Genel yönetim giderleri(-) ( ) ( ) ( ) AraĢtırma ve geliģtirme giderleri (-) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) ( ) ( ) ( ) Esas faaliyet zararı ( ) ( ) ( ) Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) - ( ) ( ) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/(zararlarındaki) paylar ( ) Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı ( ) ( ) ( ) ( ) Finansman gelirleri ( ) - - ( ) Finansman giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi gideri - Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) ( ) - - ( ) Dönem zararı ( ) ( ) ( ) ( ) Dönem karının dağılımı - Kontrol gücü olmayan paylar ( ) ( ) - Ana ortaklık payları ( ) ( ) ( ) ( ) 12

15 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.5 KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) Önceden raporlanan 31 Aralık 2011 SPK finansal tablo format değiģikliğinin etkisi KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe politikası değiģikliği TMS 19 değiģikliğinin etkisi Önceki dönemlere iliģkin düzeltme ve sınıflandırmalar KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe politikası değiģikliği AYGM - BBA birleģme etkisi Yeniden düzenlenmiģ 31 Aralık 2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar ( ) Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar ( ) İlişkili taraflardan ticari alacak İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar ( ) Diğer alacaklar İlişkili taraflardan diğer alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar PeĢin ödenmiģ giderler ( ) Diğer dönen varlıklar ( ) - - ( ) ( ) SatıĢ amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar , Duran varlıklar ( ) (16.211) Finansal yatırımlar (70.818) Ticari alacaklar Diğer alacaklar Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar ( ) Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar (66.492) Maddi olmayan duran varlıklar Diğer maddi olmayan duran varlıklar PeĢin ödenmiģ giderler ErtelenmiĢ vergi varlığı Diğer duran varlıklar ( ) TOPLAM VARLIKLAR ( )

16 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.5 KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) Önceden raporlanan 31 Aralık 2011 SPK finansal tablo format değiģikliğinin etkisi KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe politikası değiģikliği TMS 19 değiģikliğinin etkisi Önceki dönemlere iliģkin düzeltme ve sınıflandırmalar KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe politikası değiģikliği AYGM - BBA birleģme etkisi Yeniden düzenlenmiģ 31 Aralık 2011 YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa vadeli yükümlülükler ( ) Kısa vadeli borçlanmalar ( ) - - ( ) Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Diğer finansal yükümlülükler Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Diğer borçlar ( ) İlişkili taraflara diğer borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar ( ) ErtelenmiĢ gelirler Dönem karı vergi yükümlülüğü Kısa vadeli karģılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler ( ) Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar ĠliĢkili taraflara ticari borçlar ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliģkin karģılıklar ( ) ErtelenmiĢ gelirler ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü Diğer uzun vadeli yükümlülükler ( ) ÖZKAYNAKLAR ( ) - ( ) Ana ortaklığa ait özkaynaklar ( ) - ( ) ÖdenmiĢ sermaye Sermaye düzeltme farkları Değer artıģ fonları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiģ diğer kapsamlı gelirler veya giderler ( ) - - ( ) - Aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu ( ) - ( ) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiģ diğer kapsamlı gelirler veya giderler ( ) - ( ) - Yabancı para çevirim farkları ( ) - ( ) Ortak kontrole tabi teģebbüs veya iģletmeleri içeren birleģmelerin etkisi - - ( ) ( ) Kardan ayrılan kısıtlanmaıģ yedekler GeçmiĢ yıllar karları ( ) Net dönem karı ( ) Kontrol gücü olmayan paylar TOPLAM KAYNAKLAR ( )

17 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.5 KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) i) TMS-19 çalışanlara sağlanan faydalar standardının etkisi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standarda göre; çalıģanlara sağlanan faydalara iliģkin aktüeryal kayıp ve kazançların diğer kapsamlı gelirde muhasebeleģmesi gerekmektedir. Grup, 31 Aralık 2012 tarihine kadar çalıģanlara sağlanan faydalara iliģkin aktüeryal kayıp ve kazançları konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleģtirmiģtir. Ġlgili standardın yeniden düzenlenmesi nedeniyle söz konusu değiģikliği standardın belirlediği Ģekilde geçmiģe dönük olarak uygulamıģ ve bu doğrultuda önceki dönemlerde konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarında yer alan aktüeryal kayıp ve kazançları konsolide özkaynaklar altında aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu altında muhasebeleģtirmiģtir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ertelenmiģ vergi etkisi sonrası TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki aktüeryal kayıp geçmiģ yıllar karları hesabından, TL (31 Aralık 2011: TL) tutarında aktüeryal kayıp net dönem zararı hesabından özkaynaklar altında Aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu hesabında muhasebeleģtirilmiģtir. 30 Eylül 2012 tarihli konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alan ertelenmiģ vergi etkisi sonrası TL tutarındaki aktüeryal kayıp ilgili hesaplardan çıkarılıp konsolide özkaynaklar altında Aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu hesabında muhasebeleģtirilmiģtir. ii) Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ne ilişkin KGK ilke kararı ile ilgili muhasebe politikası değişikliği 31 Aralık 2012 tarihinden sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geriye dönük olarak uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu ilke kararına göre, ortak kontrole tabi iģletme birleģmelerinin hakların birleģmesi ( pooling of interest ) yöntemi ile muhasebeleģtirilmesi ve finansal tablolarda Ģerefiyeye yer verilmemesi gerekmektedir. Grup, bu ilke kararından önce gerçekleģmiģ ortak kontrole tabi iģletme birleģmelerini TFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri standardı uyarınca muhasebeleģtirmiģtir. Bu ilke kararı uyarınca muhasebe politikasındaki söz konusu değiģikliği ilke kararınn belirlediği Ģekilde geçmiģe dönük olarak uygulamıģ, daha önceki dönemlerde gerçekleģmiģ ortak kontrole tabi iģletme birleģmelerinden doğan TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki Ģerefiyeyi konsolide özkaynaklar altında yer alan Ortak kontrole tabi teģebbüs veya iģletmeleri içeren birleģmelerin etkisi hesabında muhasebeleģtirmiģtir. Boyner Holding in %99,98 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı BBA Beymen Boğaziçi Alboy Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( BBA ), tüm net varlıklarları ile Altınyıldız ın %99,92 payına sahip olduğu bağlı ortaklığı AYGM'ye birleģme yoluyla devrolmuģtur. Söz konusu birleģme iģlemi 29 Ağustos 2013 tarihinde ticaret sicil gazetesinde tescil ettirilmiģtir. Bu iģlem sonucunda Altınyıldız ın %99,92 olan hisselerinin %25 e denk gelen kısmı Boyner Holding A.ġ. ye devredilmiģtir. Bu iģlem de yukarıda bahsi geçen ilke kararı uyarınca geçmiģe dönük olarak uygulanmıģ ve AYGM ile BBA birleģmesinden doğan TL (31 Aralık 2011: TL) tutarında fon Ortak kontrole tabi teģebbüs veya iģletmeleri içeren birleģmelerin etkisi hesabında muhasebeleģtirilmiģtir. 15

18 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.5 KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) iii) SPK finansal tablo format değişikliğinin etkisi Grup, SPK nın finansal tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiģ dönemlere ait ara dönem konsolide finansal tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değiģikliklerine uygun olarak aģağıdaki sınıflandırmaları yapmıģtır: - Grup, TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki kısa vadeli peģin ödenmiģ giderlerini, diğer dönen varlıklar hesabından kısa vadeli peģin ödenmiģ giderler hesabına; TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki uzun vadeli peģin ödenmiģ giderlerini, diğer duran varlıklar hesabından uzun vadeli peģin ödenmiģ giderler hesabına sınıflandırmıģtır. - Grup, TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımlarını, kısa vadeli borçlanmalar hesabından, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları hesabına sınıflandırmıģtır. - Grup, TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki alınan avanslarını ve TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki gelecek aylara ait gelirlerini diğer kısa vadeli yükümlülükler hesabından kısa vadeli ertelenmiģ gelirler hesabına; TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki gelecek yıllara ait gelirlerini diğer uzun vadeli yükümlülükler hesabından uzun vadeli ertelenmiģ gelirler hesabına sınıflandırmıģtır. - Grup, TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki personele borçlarını ve TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki sosyal güvenlik kesintilerine iliģkin borçlarını iliģkili olmayan taraflardan diğer borçlar hesabından çalıģanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabına sınıflandırmıģtır. - Grup, TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki ödenecek vergi ve fonlarını, iliģkili olmayan taraflardan diğer borçlar hesabından diğer kısa vadeli yükümlülükler hesabına sınıflandırmıģtır. - Grup, TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki gider karģılıklarını diğer kısa vadeli yükümlülükler hesabından diğer kısa vadeli karģılıklar hesabına sınıflandırmıģtır. - Grup, TL (31 Aralık 2011: Yoktur) tutarındaki alınan depozito ve teminatlarını, diğer uzun vadeli yükümlülükler hesabından diğer borçlar hesabına sınıflandırmıģtır. - Grup, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle sona eren döneme ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarında TL tutarındaki esas faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirini ve TL tutarındaki vadeli satıģlardan kaynaklanan finansman gelirini finansman gelirleri hesabından esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabına, TL tutarındaki maddi duran varlık satıģ karlarını esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabından yatırım faaliyetlerinden gelirler hesabına, TL tutarındaki maddi duran varlık satıģ zararlarını esas faaliyetlerden diğer giderler hesabından yatırım faaliyetlerinden giderler hesabına TL tutarındaki esas faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı giderini ve TL tutarındaki vadeli satıģlardan kaynaklanan finansman giderini finansman giderleri hesabından esas faaliyetler diğer giderler hesabına sınıflandırmıģtır. 16

19 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.5 KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) iv) Önceki dönem konsolide finansal tablolarda tespit edilen düzeltme ve sınıflandırmalar - Grup, 31 Aralık 2012 tarihli konsolide bilançosunda iliģkili olmayan ticari alacaklar hesabı içerisinde sınıflandırdığı TL (31 Aralık 2011: TL) tutarında takas çeklerini nakit ve nakit benzerleri içerisine, diğer dönen varlıklar içerisinde sınıflandırdığı TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki yoldaki stoklarını stoklar hesabına, diğer dönen varlıklar içerisinde sınıflandırdığı TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki peģin ödenmiģ tahvil finansman giderlerini kısa vadeli borçlanmalar hesabına, iliģkili taraflara ticari borçlar içerisinde sınıflandırdığı TL tutarındaki ticari olmayan borçlarını iliģkili taraflara diğer borçlar hesabına, ertelenmiģ vergi varlıkları içerisinde sınıflandırdığı TL (31 Aralık 2011: TL) tutarında ertelenmiģ vergi yükümlülüğünü ertelenmiģ vergi yükümlülüğü hesabına sınıflandırmıģtır. - Grup, 31 Aralık 2012 tarihli konsolide bilançosunda maddi duran varlıklar olarak sınıflandırdığı, maliyet değeri TL (31 Aralık 2011: TL) tutarında olan yatırımları Antalya daki arsa ve Unkapanı ndaki dükkanı yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabına sınıflandırmıģtır. Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri bağımsız gayrimenkul değerleme Ģirketi tarafından hazırlanan değerleme raporları kullanılarak belirlenmiģ olup, hesaplanan TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki gerçeğe uygun değer farkı ve TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki gerçeğe uygun değer farkı ertelenmiģ vergi yükümlülüğü sonucu geçmiģ yıllar karları TL artmıģtır. - Grup un, 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihli konsolide bilançolarında bağlı ortaklıkları BYN ve AYGM nin gerçeğe uygun değerlerinden muhasebeleģtirdiği gayrimenkullerinin değer artıģları üzerinden %5 oranı ile hesapladığı ertelenmiģ vergi yükümlülüğü bulunmaktadır. Vergi mevzuatı hükümlerine göre, ana faaliyet konusu gayrimenkul geliģtirme ve iģletmeciliği olan Ģirketler, aktiflerinde yer alan varlıkların satıģından doğan kazançlardan %20 oranında kurumlar vergisi ödemek ile yükümlüdür. Grup, vergi istisnasını göz önünde bulundurarak geçmiģ dönemlerde %5 oranı ile hesapladığı ertelenmiģ vergi yükümlülüğünü %20 vergi oranını kullanarak yeniden hesaplamıģ, TL (31 Aralık 2011: TL) tutarında ertelenmiģ vergi yükümlülüğünü konsolide bilançosunda muhasebeleģtirmiģtir. Söz konusu düzeltme sonucunda 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle geçmiģ yıllar karı TL (31 Aralık 2011: TL) azalmıģ olup, net dönem zararı TL artmıģtır (31 Aralık 2011: TL). Bu düzeltme sonucunda, 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren ara döneme iliģkin konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda net dönem zararı TL azalmıģtır. - Grup, 31 Aralık 2012 tarihli konsolide bilançosunda konsolidasyon düzeltmeleri üzerinden hesaplamıģ olduğu toplam TL (31 Aralık 2011: TL) tutarında ertelenmiģ vergi varlığını iptal etmiģtir. Söz konusu düzeltme sonucunda geçmiģ yıllar karı TL (31 Aralık 2011: TL) azalmıģ, net dönem zararı TL artmıģtır (31 Aralık 2011: TL). - Grup, 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle hesapladığı kıdem tazminatı karģılıkları ve varsayılarnı yeniden gözden geçirmiģtir, önceki dönem kıdem tazminatı hesaplamalarını geriye dönük olarak düzeltmiģtir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yeniden hesaplanan kıdem tazminatı karģılığı konsolide bilançoda muhasebeleģtirilen karģılık tutarında TL (31 Aralık 2011: TL) daha düģük olup, ertelenmiģ vergi varlığı etkisi TL dir (31 Aralık 2011: TL). Söz konusu düzeltmeler sonucunda geçmiģ yıllar karı TL artmıģ (31 Aralık 2011: TL), net dönem zararı TL azalmıģtır (31 Aralık 2011: TL). Bu düzeltme sonucunda 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren ara döneme iliģkin konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda net dönem zararı TL azalmıģtır. 17

20 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.5 KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı) iv) Önceki dönem konsolide finansal tablolarda tespit edilen düzeltme ve sınıflandırmalar (Devamı) - Grup, önceki dönemlerde gelir tablosunda muhasebeleģtirdiği yabancı para çevrim farklarını konsolide gelir tablolarından çıkararak diğer kapsamlı gelir tablosunda yabancı para çevrim farkları hesabında muhasebeleģtirmiģtir. Söz konusu düzeltmeler sonucunda 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla iliģkin konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda net dönem zararı TL (31 Aralık 2011: net dönem karı TL artmıģtır) azalmıģ, 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren döneme iliģkin konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda net dönem zararı TL artmıģtır. - Grup, önceki dönemlerde özkaynak yöntemiyle ile konsolide ettiği iģtirakleri ile iģlemlerinden kar marjı eliminasyonlarını 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dönemde geriye dönük olarak düzeltmiģtir. Söz konusu düzeltme sonucunda 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren ara döneme iliģkin konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda net dönem zararı TL artmıģ, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla iliģkin konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda net dönem zararı TL artmıģtır (31 Aralık 2011: Yoktur). 2.6 Uygulanan konsolidasyon esasları Konsolide finansal tablolar, ana Ģirket olan Altınyıldız ile bağlı ortaklıkları AY Marka, BBM, Beymen, BYN ve AYGM nin 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolarını içermektedir. Bağlı ortaklıklar, kontrolün ġirket e transfer olduğu tarihten itibaren konsolide edilmektedir. Konsolidasyona İlişkin Esaslar Konsolide finansal tablolar aģağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan Grup hesaplarını içerir. Konsolidasyon kapsamına dâhil edilen Ģirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, SPK Finansal Raporlama Standartları na uygunluk ve Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıģtır. Bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçları satın alma veya elden çıkarma iģlemlerine uygun olarak söz konusu iģlemlerin geçerlilik tarihlerinde dâhil edilmiģ veya hariç bırakılmıģlardır. Kontrol, bir iģletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır. Bağlı Ortaklıklar, ġirket in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve ġirket in üzerinde oy haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde Ģirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu ya da (b) oy hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iģletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve iģletme politikalarını ġirket in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu Ģirketleri ifade eder. Grup un baģka bir Ģirketi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesinde dönüģtürülebilir veya kullanılabilir potansiyel oy haklarının varlığı da göz önünde bulundurulur. 18

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR 01.01.- ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 TARĠHLĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Altınyıldız

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET FĠNANSAL DURUM TABLOSU.. 1 ÖZET KAR

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-30.09.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-30.09.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.-30.09.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR Ġçindekiler KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOLARI KONSOLĠDE KAR

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-31.03.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-31.03.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 01.01.-31.03.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR Ġçindekiler KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOLARI KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI KONSOLĠDE

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

TRAKYA CAM SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR TRAKYA CAM SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK - 31 MART HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI...

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ

Detaylı

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 27 MAYIS 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET BĠLANÇO... 1-2 1 MART - 27

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

SAN-EL MÜHENDĠSLĠK ELEKTRĠK TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

SAN-EL MÜHENDĠSLĠK ELEKTRĠK TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. SAN-EL MÜHENDĠSLĠK ELEKTRĠK TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 MART 2016 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-5 GELĠR

Detaylı

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )

Detaylı

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 1 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR... 2 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ... 14 4. Ġġ ORTAKLIKLARI... 14 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR...

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Tat Konserve Sanayii A.ġ. Yönetim Kurulu na

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2

Detaylı

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZĠRAN ARA HESAP DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ĠNCELEME RAPORU

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

GOLDAġ KUYUMCULUK SANAYĠ ĠTHALAT ĠHRACAT A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR

GOLDAġ KUYUMCULUK SANAYĠ ĠTHALAT ĠHRACAT A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR GOLDAġ KUYUMCULUK SANAYĠ ĠTHALAT ĠHRACAT A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAFYA KONSOLĠDE BĠLANÇO 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOSU 3 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

ECZACIBAġI YAPI GEREÇLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YAPI GEREÇLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu na EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin ( ġirket

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR (eski ünvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

REYSAġ TAġIMACILIK VE LOJĠSTĠK TĠCARET A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR. VE DĠPNOTLARA ĠLĠġKĠN

REYSAġ TAġIMACILIK VE LOJĠSTĠK TĠCARET A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR. VE DĠPNOTLARA ĠLĠġKĠN 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARA ĠLĠġKĠN SINIRLI DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU. - FĠNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR VEYA ZARAR

Detaylı

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. 01 OCAK - 31 MART 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. 01 OCAK - 31 MART 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. 01 OCAK - 31 MART 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No KONSOLĠDE BĠLANÇOSU... 1-2 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 KONSOLĠDE

Detaylı

Çelebi Hava Servisi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar

Çelebi Hava Servisi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Çelebi Hava Servisi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar 31 MART 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOLARINA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2013 TARĠHLĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Tat Konserve Sanayii A.ġ. Yönetim Kurulu na Tat Konserve Sanayii A.ġ. nin ve bağlı ortaklığının ( hep birlikte

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 30 Eylül 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Geçmiş Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 539.816.777 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri 5 228.001.128

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1

Detaylı

PARK ELEKTRĠK ÜRETĠM MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR

PARK ELEKTRĠK ÜRETĠM MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR PARK ELEKTRĠK ÜRETĠM MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLAR Ġçindekiler Sayfa BĠLANÇO 1-2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU 4 NAKĠT AKIM TABLOSU

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZĠRAN 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZĠRAN 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE DĠPNOTLARI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZĠRAN TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLARI HAKKINDA ĠNCELEME RAPORU Tat Konserve Sanayii A.ġ. Yönetim Kurulu na GiriĢ Tat Konserve

Detaylı

Ġzocam Ticaret ve Sanayi Anonim ġirketi

Ġzocam Ticaret ve Sanayi Anonim ġirketi Ġzocam Ticaret ve Sanayi Anonim ġirketi 31 Aralık 2011 Tarihi Ġtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Euro Yatırım Menkul

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIĞIN ÖZSERMAYE YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLEMEYE TABİ TUTULDUĞU ÖZET FİNANSAL

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 30 EYLÜL 2006 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE MALĠ TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI... 4 MALĠ TABLOLARA

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim ġirketi. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Euler Hermes Sigorta Anonim ġirketi. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Bu rapor 59 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 31 Mart 2014 Tarihi Ġtibarıyla Konsolide Olmayan

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar Sınırlı Denetimden 30 Haziran 2015 Bağımsız Denetimden 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 463.884.115 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço)...

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İçindekiler Özet finansal durum tablosu (Bilanço) Özet kar veya zarar ve

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇO 1-2 ÖZET KONSOLĠDE KAR VEYA

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel Telekomünikasyon

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP

Detaylı

SAN-EL MÜHENDĠSLĠK ELEKTRĠK TAAHHÜT 30 EYLÜL 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

SAN-EL MÜHENDĠSLĠK ELEKTRĠK TAAHHÜT 30 EYLÜL 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR SAN-EL MÜHENDĠSLĠK ELEKTRĠK TAAHHÜT SANAYĠ ve TĠCARET A.ġ. 30 EYLÜL 2015 TARĠHĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No FĠNANSAL DURUM

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

MERĠNOS HALI SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MERĠNOS HALI SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MERĠNOS HALI SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MERĠNOS HALI SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01.-31.03.2010 HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. FĠNANSAL TABLOLAR (Seri: XI

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. 2 MALĠ TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ... 7

Detaylı

Dipnot Referansları 31.03.2011 31.12.2010

Dipnot Referansları 31.03.2011 31.12.2010 BĠLANÇO (TL) NTHOL Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.03.2011 31.12.2010 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.048.971 148.879.172 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 55.209.151 76.940.891 Finansal Yatırımlar

Detaylı

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR GÜBRE FABRĠKALARI T.A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE KAPSAMLI KAR VEYA ZARAR

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU 1 2 KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU 3 KONSOLĠDE DĠĞER

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)... 1-2 ARA

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEME AĠT

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Ġnceleme Raporu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR (ESKĠ ADIYLA ORĠON ĠNVESTMENT MENKUL DEĞERLER A.ġ.) 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ FĠNANSAL TABLOLAR VE 1 Osmanlı Menkul Değerler A.ġ. Yönetim Kurulu na Ġstanbul 1 OCAK 31 ARALIK

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı