PEYGAMBER M Ö REN YORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEYGAMBER M Ö REN YORUM"

Transkript

1 PEYGAMBER M Ö REN YORUM

2

3

4 Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt r.) Resimleyen Osman Turhan Yay n Yönetmeni Mehmet Erdo an Görsel Yönetmen Nurullah Özbay Koordinasyon Dr. Ömer Menekfle Düzelti Kas m Gezen Mustafa Kaya Ramazan Özalpdemir Son Okuma Ali Öztürk Arka Kapak Arif Nihat Asya n n Dualar ve Aminler kitab n n Naat fliirinden Din flleri Yüksek Kurulu Karar / Y ISBN Bask, 2006 Bask Yenigün Matbaac l k Diyanet flleri Baflkanl Dini Yay nlar Dairesi Baflkanl letiflim Adresi Eskiflehir Yolu 9. km. Çankaya / Ankara Tel.: 0 (312) Faks: 0 (312) SUNUfi Çocuklar merhaba! Peygamberimizi tan mak ve onu sevmek mutluluklar n en güzelidir. Onun hayat, bizim için güzel örneklerle doludur. Bu kitapta, Peygamberimizin örnek yaflant s n ve slâm dinini anlatmak için verdi- i mücadeleyi okuyacaks n z. Peygamberimiz, her fleyden önce bir babayd. Çocuklar n çok sever ve onlarla ilgilenirdi. Efline karfl sayg l ve yard m severdi. Arkadafllar, her zaman ve her konuda ona sonsuz güven duyard. nsanlar iyili e, güzelli e, do rulu a, bilgili ve ahlâkl olmaya ve baflka insanlara yard m etmeye ça- r rd. Yalan söylemekten, h rs zl k yapmaktan, adam öldürmekten, içki içmekten, kumar oynamaktan, baflkalar na zarar vermekten ve çevreyi kirletmekten insanlar n uzak durmas n isterdi. Peygamberimiz, insanlar n mutlulu u için türlü türlü zorluklara katland. Aç kald, susuz kald, taflland, yurdundan sürgün edildi ve savafllarda yaraland, ama hiçbir zaman mücadelesinden vazgeçmedi. Çünkü o, Yüce Allah taraf ndan insanlara kurtulufl yolu olan slâm anlatmak için görevlendirilmiflti. Sevgili çocuklar! Bizim dinimiz slâm, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sas.) ve kutsal kitab m z Kur an d r. Bizler, Yüce Allah a inan p Peygamberimizi sever ve kutsal kitab m z n buyruklar n yerine getirirsek mutlu ve baflar l oluruz. Öyleyse Peygamberimizi iyi tan mal, çokça sevmeli ve onu kendimize örnek almal y z. Elinizdeki kitap, size bu konuda yard mc olmak için haz rland. Be enece inizi ve zevkle okuyaca n z umuyoruz. Siz bizim gelece imizsiniz ve sizi çok seviyoruz... D YANET filer BAfiKANLI I

5 PEYGAMBER M Ö REN YORUM A D YANET fi LER BAfi KANLI I YAYINLARI ANKARA 2006

6 çindekiler B R NC BÖLÜM YET M MUHAMMED HERKES ONU BEKL YORDU 09 KUTLU B R DO UM 11 ANNEDEN LK AYRILIfi ve GURBET 13 ANNEN N SON ÖPÜCÜ Ü 16 DEDES ABDULMUTTAL B 17 AMCASI EBU TAL B 18 K NC BÖLÜM GENÇ MUHAMMED HAKSIZLIKLARLA MÜCADELEDE DAYANIfiMA 21 EVL L E G DEN YOL 23 ÖRNEK B R Efi ve ÖRNEK B R BABA 25 HERKES ONA GÜVEN YORDU 28 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ELÇ MUHAMMED CEBRA L ile LK BULUfiMA 31 SIRDAfi HAT CE 33 ÇA RI YAYILIYOR 35 ERKAM'IN EV 36 YILDIRMA HAREKETLER BAfiLIYOR 39 Hüzün y l 41 YEN YURT ARAYIfiLARI 41 Habeflistan 41 Taif 44 Akabe: Medine ye giden yol 45 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MED NE'YE H CRET DÖNMEK Ç N G D YORUZ 49 HERKES ONU BEKL YORDU 51

7 BEfi NC BÖLÜM MED NE: B R MEDEN YET fiehr B R MEDEN YET KURULUYOR 55 Cami 55 Ezan 56 Yerleflim yeri 56 Kardefllik 57 Birlikte yaflama 57 Herkes okullu oldu 59 Ramazan 59 DÜfiMANLIK SÜRÜYOR 60 Dönüm noktas : Bedir 61 Ac tecrübe: Uhud 63 Her yol deneniyor: Suikastlar 65 Çetin s nav: Hendek 66 ALTINCI BÖLÜM EVE DÖNÜfi HUDEYB YE ANTLAfiMASI 69 HEDEF BÜTÜN DÜNYA 71 MEKKE'N N FETH ve EVE DÖNÜfi 72 YED NC BÖLÜM HERKES ONA A LIYORDU VEDA HACCI ve VEDA HUTBES 75 VEDA 76 AYRILIfi: HERKES ONA A LIYORDU 77 TAR H SIRASINA GÖRE HZ. MUHAMMED N (SAS.) HAYATI 79

8

9 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 9 B R NC BÖLÜM YET M MUHAMMED Herkes Onu Bekliyordu Müslümanl ktan önceki döneme cahiliye denir. Bu dönemde insanlar kötü bir hayat yafl yordu. Güçsüz ve yoksullar köle yap l yor, toplumdan d fllan yordu. Komflulu a önem verilmiyor, insanlar birbirine güvenmiyordu. Kad na de er verilmiyor, k z çocuklar diri diri topra a gömülüyordu. nsanlar putlara tap - yor ve sap k inan fllara yöneliyordu. O dönemin tan klar ndan ikisi yaflad klar n flu sözlerle anlatm fllard r: Biz, bilgisizlik ve barbarl k içinde yafl yorduk. Putlara tap yor, ahlâks zl k yap yor, akrabalar m zla kavga ediyorduk. Komfluluk haklar na hiç önem vermiyorduk. Güçlülerimiz zay flar m z eziyordu.

10 10 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED Biz cahiliye dönemini yaflam fl insanlar z. Putlara tapar, çocuklar m z öldürürdük. Benim de bir k z çocu um vard. Ça rd m zaman koflarak yan ma gelirdi. Bir gün yine onu ça rd m ve yan ma geldi. Onu al p evimizin yak n ndaki bir kuyuya götürdüm. Elinden tutarak bir hamlede kuyuya at verdim. K z m n son sözleri Babaaa! fleklindeki ç l yd. Bu ç l k hâlâ kulaklar mda ç nl yor. Yaflananlar sadece bunlar m yd? Elbette ki hay r. nsanlar, Allah yerine putlara tap yordu. Allah n evi olan Kâbe nin içini putlarla doldurmufllard. nsanlar, pazarlarda bir eflya gibi al n p sat l yordu. nsan n hiçbir de eri yoktu. Güçlü olan zay f olan ezerdi. Haks zl a u rayan n hakk n arayaca bir yer yoktu. Kötülük, yapan n yan na kâr kal rd. nsanlar su gibi içki içer, kötü kad nlarla birlikte olur, gece sabahlara kadar kumar oynard. Baz insanlar bu kötü gidiflten rahats z oluyordu. Ancak yapacaklar pek bir fley de yoktu. Çünkü say lar çok azd. Üzülüyorlard. nsanlar, kendilerine do ru yolu gösterecek birinin gelmesini bekliyor, içlerinde hep bu umudu tafl yorlard. Geçmiflte oldu u gibi Allah, onlara da bir peygamber gönderecek miydi? Herkes bu sorunun cevab n merak ediyordu. Geçmiflte de bu türden sorunlar yaflanm flt. Her defas nda Allah, insanlara do ru yolu göstermek için peygamberler göndermiflti. Gönderilen peygamberler, do ru yolu anlatm fllar, insanlardan baz lar onlara inanm fl, baz lar da inkâr etmiflti.

11 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1 1 Örne in Nuh, Salih, Hud, Yüce Allah taraf ndan gönderilen peygamberlerdendi. Toplumlar, Mekke halk gibi do ru yoldan uzaklaflt için Allah onlar uyarmak üzere peygamberler göndermiflti. Bu peygamberler, Allah n emirlerini anlatmak için mücadele ettiler. brahim de büyük mücadeleler vermifl bir peygamberdi. Peygamber oldu una inanmayanlar onu ateflte yakmak istemifl, ama Yüce Allah, onu ateflten kurtarm flt. Allah, baz peygamberlerine kitap göndermiflti. Peygamberler, bu kitaplarla toplumlar n ayd nlatm flt. Allah, Musa Peygambere Tevrat, Davud Peygambere Zebur u, sa Peygambere de ncil i göndermiflti. Bu peygamberlerin hepsi insanlar do rulu a, iyili- e, güzelli e ça rm flt r. sa Peygamberden sonra yaklafl k alt yüz y l geçmiflti. nsanlar yine birbirlerine kötülük yapmaya ve Allah n buyruklar na isyan etmeye bafllam flt. Bilginler, art k bir peygamberin gelme zaman n n yaklaflt - n düflünüyordu. Herkes bir peygamberin gelmesini bekliyordu. Kutlu Bir Do um Nisan ay n n son günleriydi. Abdulmuttalib bir torun bekliyordu. Gözü yollardayd. Her an bir müjde alabilirdi. K sa bir süre önce yaflad klar n hat rlayarak yüzünü Kâbe ye döndü. Gözlerinin önünden yafla- 571 y l n n Nisan ay yd. Ay n yirmisiydi. Peygamberimiz dünyaya geldi.

12 12 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED Kâbe yi y kmaya gelen fil ordusuna Rabbinin ne yapt n görmedin mi? Onlar bozguna u ratmad m? Onlar n üzerine k zg n tafllar atan kufl sürüsü gönderdi. Sonunda onlar darmada n edilmifl ekin tarlas na çevirdi. (Fil Suresi) O, seni yetim bulup bar nd rmad m? (Duha Suresi, 6. ayet) d klar geçti: Kâbe yi y kmaya gelen Yemen valisi Ebrehe ile karfl laflmas ve onun, develerini rehin al fl akl na geldi. Ebrehe, Kâbe yi y kmamas için Abdulmuttalib in yalvarmas n beklerken, Ben develerin sahibiyim, onlar korumakla yükümlüyüm. Kâbe nin sahibi Yüce Allah t r, onu Allah koruyacakt r! dedi- ini hat rlad. Allah, Kâbe sini korumufltu. Böylece onun büyüklü ünü bir kez daha hissetmiflti. O lum Abdullah, dedi kendi kendine, yutkundu. çini bir hüzün kaplam flt. Kolay de ildi, o lu Abdullah Âmine ile evlendirdikten k sa bir süre sonra kaybetmiflti. fiimdi heyecanla torununun do um haberini bekliyordu. Tam o s rada koflarak biri geldi ve Müjde Abdulmuttalib, bir torunun oldu. dedi. htiyar kalbinin h zla çarpt n hissetti. Gözlerinden sevinç gözyafllar süzülüverdi. H zl ad mlarla eve geldi. Eve girdi inde her taraftan

13 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1 3 minik torununun a lama sesleri duyuluyordu. Onu kuca na ald, hüzünle kar fl k bir sevinç kaplad yüre ini. Onu öpüp koklarken o lu Abdullah n kokusunu hissetti. A lamakl oldu. Gözyafl n kimse görsün istemedi, onu yüre ine ak tt. Âmine ye döndü, çocu un ad n ne koyal m, diye sordu. Âmine, Muhammed dedi. Abdulmuttalib bir an duraksad, bu isim ailesine yabanc yd. Âmine, rüyas nda kendisine Senin bir o lun olacak, ad n Muhammed koyacaks n! denildi ini anlatt. Bunun üzerine dede Abdulmuttalib yetim torununa Muhammed ad n koydu. Sonra dedesi, küçük torununu al p Kâbe ye götürdü. Kendisine bir torun verdi i için ellerini aç p Yüce Allah a flükretti. Niçin Muhammed ad n koydun? diye soranlara, nsanlar ve Allah onu övsün. diye karfl l k verdi. Abdulmuttalib, Kâbe den eve dönünce, yeni do an bebe i görmek için han m ve o lu Abbas n Âmine nin evine geldiklerini gördü. Abbas henüz üç yafl ndayd. Usulca bebe in yan na gitti. fiaflk n bak fllarla bebe i süzdü ve küçük eliyle onun minik yüzüne dokundu. Onu öpmek istedi. Befli ine e ildi ve onu öptü. Anneden lk Ayr l fl ve Gurbet Havas çok s cak olan Mekke, bebeklerin sa l kl büyümesine uygun de ildi. Bu yüzden Mekke deki birçok aile, yeni do an bebeklerini sa l kl büyümeleri

14 14 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED Y llar sonra Halime, bir gün Peygamberimizi görmek için, Mekke ye geldi. Peygamberimiz Halime yi görünce Sevgili anneci im! diyerek ona sar ld. Sütannesini evinde a rlayarak bir iste inin olup olmad n sordu. Halime de köylerindeki k tl k ve kurakl ktan dert yand. Peygamberimiz de ona k rk koyun ve bir deve hediye etti. için köylerdeki sütannelere verirdi. Köylerde ise çocuk bak c l bir gelir kayna yd. Muhammed do al bir hafta olmufltu. Âmine de bu gelene e uyarak çocu unu büyütecek bir sütanne aramaya koyuldu. Ancak hiçbir sütanne, dul bir kad - n n yetim çocu una bakmak istemiyordu. Çünkü bekledikleri ücreti alamayacaklar n düflünüyorlard. Bu s rada bir yandan da dedesi sütanne ar yordu. Abdulmuttalib, torununu kuca na alarak araflt rmaya bafllad. O da umdu unu bulamad, ama y lmad ve aramaya devam etti. Uzun aramalardan sonra ad Halime olan bir kad na rastlad ve ona, Yetim torunuma sütannelik yapar m s n? diye sordu. Halime biraz duraklad. Yetim bir çocu a bakmak konusunda pek istekli de ildi. Ne var ki sütannelik yapaca

15 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1 5 baflka bir çocuk da bulamam flt. Kocas na dan flarak Abdulmuttalib in teklifini kabul etti. Halime, Muhammed i al p dönüfl haz rl klar n tamamlad ktan sonra yola ç kt. Uzun bir yolculu un ard ndan köye vard lar. Muhammed, yeni ailesinin yan nda h zla büyüyordu. Sütkardeflleri fieyma ve Abdullah da ona al flm flt. Muhammed, köy ortam nda koflup oynuyor, koyun otlat yor, günlerini e lenerek nefle içinde geçiriyordu. Halime ve kocas ise Muhammed in farkl bir çocuk oldu unu daha ilk günden sezmifllerdi. Çünkü onun gelmesiyle evlerinin neflesi ve sofralar n n bereketi artm flt. Günler h zla ak p gitmifl ve Muhammed befl yafl na girmiflti. Art k annesi Âmine nin yan na geri dönme

16 16 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED zaman gelmiflti. Ancak Halime ve ailesi ona öylesine al flm flt ki ayr l k onlara zor geliyordu. Halime, Muhammed i annesine teslim etmek için Mekke ye götürdü. Onu, annesine teslim ederken gözyafllar n tutamad. Halime sanki kendi öz çocu undan ayr l yormufl gibi üzüldü. Mekke den yüre i burkularak ayr ld ve köyüne geri döndü. Muhammed, günlerini annesiyle birlikte geçiriyor ve Mekke ye, baba oca na al flmaya çal fl yordu. Muhammed in day lar Medine de oturuyordu. Âmine, biraz da day lar n n yan nda kalmas için onu al p Medine ye götürdü. Dad s Ümmü Eymen de onlarla birlikteydi. Medine de bir ay kald lar. Sonra Mekke ye dönmek üzere yola koyuldular. Ebva köyüne geldiklerinde Âmine hastaland. Sevgili Peygamberimiz, hicretten sonra annesi Âmine nin kabrini ziyaret etmifl ve kabrinin üzerini elleriyle düzeltmiflti. Bir taraftan da gözyafllar n tutamam flt. Kendisine niçin a lad sorulunca Anne özlemi beni a latt. diye cevap vermiflti. Annenin Son Öpücü ü Ümmü Eymen, Mekke ye geldi inde nefes nefese Abdulmuttalib i ar yordu. Befl günlük yorucu bir yolculuktan sonra Mekke ye ulaflabilmiflti. Âmine nin ölümünü Abdulmuttalib e nas l anlataca n düflünüyordu. Bir ara gözü Muhammed e tak ld. Yetim Muhammed, flimdi de öksüz kalm flt. Abdulmuttalib i buldu unda gözyafllar n art k saklayamad. Abdulmuttalib, gelini Âmine nin hasta oldu- unu biliyordu. Son durumunu ö renemedi i için merak içindeydi. Ümmü Eymen in yan nda Âmine yi göremeyince iyice tedirgin oldu. Onun yüz ifadesin-

17 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1 7 den kötü bir fley oldu unu hissetti. Ümmü Eymen, bafl n e erek usulca Âmine öldü. dedi. Abdulmuttalib, ac s n bast r rcas na Muhammed i ba r na bast. Daha sonra Ümmü Eymen, olanlar anlatmaya bafllad. Medine'den Mekke'ye dönmek için yola ç km fllar ve iki günlük bir yolculuktan sonra Ebva denilen yere gelmifllerdi. Âmine'nin hastal burada iyice artm fl ve ölece ini hissetmiflti. Bunun üzerine biricik o lu Muhammed'le konufltu ve onu son kez öptü. Ard ndan ruhunu Yüce Allah'a teslim etti. Babas n Medine ve annesini Ebva topraklar nda b - rakan Muhammed e, s naca yeni bir yuva laz md. Bundan sonra ona, dedesi Abdulmuttalib bakacakt. Dedesi Abdulmuttalib Dedesiyle, iki y l hiç ayr lmadan yaflam fllard. Her yerde birlikteydiler. Mekke de kurakl n oldu u sene dedesi onu ya mur duas na bile götürmüfltü. O olmadan yeme e oturmazd. Her gitti i yerde onu, baflköfleye oturturdu. Bunun sebebini soranlara ise torunu Muhammed e sevgi ile bakarak nflallah o, ileride çok büyük bir adam olacak. derdi. Abdulmuttalib öldü. diye bir ses duyuldu. Ev halk a l yordu. Muhammed i arayan gözler, onun bir köflede sessizce oturup a lad n gördü. Bu haber herkesten çok Muhammed i üzmüfltü. Çünkü o, dedesi-

18 18 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED Daha sonraki y llarda Peygamberimiz, yengesi olan Esed k z Fat ma vefat etti inde çok üzülmüfltü. Bu üzüntüsünü Bugün annem vefat etti. diyerek dile getirmiflti ve gömle ini ona kefen yapm flt. Yengesine olan sevgisini soranlara: Amcam Ebu Talib den sonra yengem kadar bana iyilik eden kimse olmad. O benim için annem gibiydi. Kendi çocuklar dururken önce benim karn m doyurur, saçlar m tarard, demiflti. ni babas gibi seviyordu. Dedesi Abdulmuttalib o kadar s cak davranm flt ki, anne ve babas n n yoklu unu ona hissettirmemiflti. Muhammed içli içli a l yordu. S rt na dokunan bir elle kendine geldi. Dönüp bakt nda amcas Ebu Talib i gördü. Amcas, elinden tutarak onu aya a kald rd. Bafl n okflad ve Deden seni bana emanet etti. dedi. Bunun üzerine Muhammed de amcas n n boynuna sar ld. Amcas Ebu Talib Muhammed, aile ortam ndaki konuflmalardan fiam a bir yolculuk yap laca n anlam flt. Bu yolculuk aylarca sürebilirdi. Amcas n n yoklu unda Mekke de yaln z kalmak istemiyordu. Ona, fiam a gitmek istedi ini söyledi. Amcas, yolculu un uzun ve yorucu olaca ndan hastalanabilece ini, bu sebeple onu götüremeyece ini anlatt. Muhammed a layarak, amcas Ebu Talib in devesinin yular ndan tuttu ve: Amca, sen gidersen ben kiminle kalaca m, dedi. Ye eninin bu sözlerinden oldukça etkilenen Ebu Talib: Peki, seni yan mda götürece im. Art k sen ve ben birbirimizden ayr lmayaca z, dedi. Bu olaydan sonra Ebu Talib, ye eni Muhammed i yan ndan hiç ay rmad ve nereye gittiyse onu da yan nda götürdü.

19 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1 9 Ebu Talib in ailesi kalabal kt ve maddî durumu da çok iyi de ildi. Ebu Talib ve efli, bu s k nt lar n ye- enlerine hissettirmemeye çal fl yordu. Muhammed, amcas na ve yengesine ifllerinde yard mc oluyordu. Gün oluyor ev ifllerine bak yor, gün oluyor çobanl k yap yor ve hayvanlar otlat yordu. Yengesi de Muhammed in üzerine titriyor ve onu öz çocuklar ndan ay rm yordu. Böylece Muhammed, amcas n n yan nda büyüyüp genç bir delikanl olmufltu. Peygamberimize, gençli inde hiç puta tap p tapmad ve içki içip içmedi i soruldu unda, Hay r! diye cevap vermiflti. O, içinde yaflad toplumun kötülüklerine ve çirkinliklerine ömrü boyunca asla bulaflmam flt r.

20

21 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 2 1 K NC BÖLÜM GENÇ MUHAMMED Haks zl klarla Mücadelede Dayan flma Mekke toplumunda fakir ve güçsüzler, güçlü ve zenginler taraf ndan sürekli eziliyor, haklar çi neniyordu. Bunun düzeltilmesi ve bu kötü gidifle bir dur denilmesi gerekiyordu. flte Mekkeli gençler, bu amaç için bir araya toplanm fllard. Cüdan n o lu Abdullah n evinde toplananlar aras nda genç Muhammed de vard. Hepsi de toplumun içinde bulundu u ahlâkî bozuklu un fark ndayd. Erdemliler Toplulu u ad alt nda bir antlaflma yapt lar. Bu antlaflmaya göre, Mekke halk n n ve d flar dan gelen yabanc lar n haklar n koruyacaklar na dair kendi aralar nda sözlefltiler. fllerinin zor olaca n n fark ndayd lar ama y lmayacaklard. Haks zl klara karfl mücadele edeceklerdi.

22 2 2 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED Ebu Cehil As l ad Hiflam o lu Amr d r. Kureyfl kabilesinin önde gelenlerinden biridir. slâm a düflmanl ndan ötürü Peygamberimiz ona, Ebu Cehil ad n vermifltir. Ebu Cehil, bilgisizlerin önderi demektir. Bu s rada Zebid kabilesinden bir tüccar, Mekke ye üç deve yükü sat l k mal getirmiflti. O dönemin önde gelen kiflilerinden biri olan Ebu Cehil, bu mallar be endi ve tüccar n yabanc olmas ndan yararlanarak mal - n ucuza sat n almak istedi. Tüccara, zarar edece i bir fiyat önerdi. Tüccar bunu kabul etmeyince Ebu Cehil, Mekke deki a rl n kullan p al c kiflileri tehdit ederek mal n sat fl n engelledi. Çünkü Mekke deki herkes ondan korkar ve kimse onu karfl s na almak istemezdi. Bunu bilen Ebu Cehil kendinden emin bir flekilde evine gitti. Tüccar flafl rm flt. Çaresizlik içinde ne yapaca n düflünürken birisi, Muhammed e git, o senin hakk n al r. dedi. Tüccar, son çare olarak denileni yapt ve bafl na gelenleri Muhammed e anlatt. Bunun üzerine Muhammed, pazar yerine gelerek tüccar n mallar n n hepsini gerçek de erinden sat n ald. Sonra do ru Ebu Cehil in evine giderek ona seslendi. Karfl s na ç - kan Ebu Cehil i, bu davran fl yüzünden uyard. Muhammed in bu cesur hareketi karfl s nda ne yapaca - n bilemeyen Ebu Cehil, öylece tepkisiz kalakalm flt. Olay gören ve duyan Mekkeliler çok flafl rm flt! *** Güçlü olan n zay f ezdi i bu dönemde Yemenli bir adam, k z yla birlikte Kâbe yi ziyaret etmek için Mekke ye gelmiflti. Mekke ye girdiklerinde hiç tan mad klar biri yanlar na yaklaflt. Yabanc adam gözünü k z n üzerinden ay rm yordu. Kötü bir fleyler düflündü ü her hâlinden belliydi. K z n babas bu durumdan en-

23 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 23 diflelendi. Etraf na bak nd, gözleri yard m edecek birini arad. Kötü niyetli adam, kimseye ald rmadan, k - z zorla al p götürdü. K z n n götürülmesine engel olamayan adam: K z m kim kurtaracak? diye bir taraftan çaresizlik içinde feryat ediyor, di er taraftan da yard m edecek birilerini ar yordu. Bu feryad iflitenler Git derdini Erdemliler Toplulu una anlat. dediler. Baflka çaresi kalmam flt. Koflarak Kâbe ye gitti. Erdemliler Toplulu undan kimse yok mu? diye ba rd. Hemen yan na birkaç k l çl adam geldi. Korkmufltu. Yabanc, derdin nedir? diye sordular. Adam, çaresizlik içinde bafl ndan geçenleri anlatt. K l çl adamlar, k z zorla götüren kiflinin Nübeyh oldu unu anlam fllard. Do ruca Nübeyh in evine gittiler. Kap ya dikildiler ve sert bir flekilde Yaz klar olsun sana! Sen kendini ne zannediyorsun? Çabuk bu adam n k z n geri ver! dediler. Nübeyh, k z vermemek için direnince k l çl adamlar, daha sert bir ifadeyle "Biz, kendi aram zda haks zl a u rayanlara yard m edece iz diye söz verdik. Bu iflin peflindeyiz. K z hemen ver, yoksa sonucuna katlan rs n." dediler. Bu kararl tutum karfl s nda Nübeyh'in yapaca bir fley yoktu. Çaresiz k z, babas na geri verdi. Evlili e Giden Yol Ticaretle u raflan Hatice, Mekke nin ileri gelen zenginlerinden biriydi. Art k ifllerini tek bafl na yürütemeyece ini anlam flt. fllerini yürütecek, gözü arkada kalmayacak ve güvenebilece i birine ihtiyac vard. Kim-

24 24 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED senin kimseye güvenmedi i bir ortamda kad n olarak ticaret yapmas iyice zorlaflm flt. Önce akl na Muhammed geldi. Çevresinden, onun çok güvenilir ve dürüst bir kifli oldu unu duymufltu. Bu yüzden ticarî ifllerini onun yapmas n n uygun olaca n düflünmeye bafllad. Ona birini göndererek kendisiyle çal flmak isteyip istemedi ini sordu. Muhammed, gelen teklifi uzun uzun düflündükten sonra kabul etti. Hatice nin bütün ifllerinin sorumlulu- unu art k Muhammed üstlenmiflti. *** fiam a gidecek ticaret kervan n n haz rl klar bitmek üzereydi. Hatice, Muhammed e yard m etmesi ve onu daha iyi tan mas için yard mc s Meysere yi de kervanla birlikte gönderdi. Kervan, uzun bir yolculuktan sonra fiam a vard. Götürülen mallar büyük bir kârla sat ld. Muhammed, sat - lan mallardan büyük kazanç elde etti. Satmak üzere yeni mallar alarak Mekke ye geri döndü. Meysere, yolculuk s ras nda Muhammed i yak ndan tan m fl ve güzel ahlâk ndan çok etkilenmiflti. Meysere, yolculuk boyunca olan biteni bütün ayr nt s yla Hatice ye anlatt.

25 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 25 Örnek Bir Efl ve Örnek Bir Baba Hatice nin, Muhammed in dürüstlü ü hakk nda art k hiç flüphesi kalmam flt. Sorumlu oldu u ilk ticaret kervan n sa salim getirmifl ve büyük kâr elde etmiflti. Herkes onun güzel huyu ve ahlâk n takdirle an yordu. Dürüstlü üne kimsenin diyece i bir fley yoktu. Hatice, daha önce iki kez evlenmiflti. fiimdiye kadar dul bir kad n olarak birçok evlenme teklifi alm fl ama o, bunlar n hepsini reddetmiflti. Günlerini, evi ve ifliyle ilgilenerek geçiriyordu. Bu durum Muhammed i tan y ncaya kadar devam etti. Muhammed in ahlâk ve kiflili inden çok etkilenen Hatice, onunla evlenebilece ini düflündü ve bir süre sonra buna karar verdi. Arac göndererek Muhammed e evlenme teklif etti. Muhammed, yirmi befl yafl - na gelmiflti ve evlenme teklifini bir süre düflündükten sonra kabul etti ini bildirdi. Hatice ve Muhammed, sade bir törenle evlendiler. Muhammed, evlendikten sonra amcas Ebu Talib in yan ndan ayr larak efli Hatice nin evine yerleflti. Art k Muhammed ticaretle u rafl yordu ve maddî durumu düzelmiflti. Bu s rada Ebu Talib maddî s k nt içindeydi. Muhammed, ona destek olmak ve yetifltirmek amac yla amcas n n o lu Ali yi yan na alm flt. Muhammed ve Hatice birbirlerini çok seviyordu. Cahiliye döneminde k z çocuklar na çok de er verilmezken Peygamberimiz, k z Fat ma yan na geldi inde aya a kalkar, yanaklar ndan öper ve kendi yerine onu oturturdu. Ebu Leheb ve kar s, slâm düflmanlar n n bafl n çekiyordu. Tebbet Suresi, onlar n Müslümanlara yapt klar kötülükler yüzünden indi. Bu s rada Peygamberimizin k zlar Ümmü Gülsüm ve Rukiye, Ebu Leheb in iki o luyla niflanl yd. Ebu Leheb ve kar s, Tebbet Suresi inince o ullar n Peygamberimizin k zlar ndan zorla ay rd lar. Bu olay, Hazreti Hatice ve Peygamberimize, çok s k nt l günler yaflatt. K zlar na desteklerini esirgemeden bütün zorluklara gö üs germesini bildiler.

26 26 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED Sahabeden Rafi, çocuklu unda bafl ndan geçen bir hat ras n flöyle anlat r: Çocukken yaramazl k yapar, hurma a açlar n tafllard m. Bir gün bahçe sahibi beni yakalad ve ceza vermesi için Hazreti Peygambere götürdü. Peygamberimiz bana: Çocu um, hurma a açlar n niçin tafllad n, diye sordu. Ben de: Ac km flt m onun için tafllad m, dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz: Bir daha hurma a açlar na tafl atma. A açlar n dibine düflenlerden ye! Allah seni doyurur, dedikten sonra bafl m okflad ve: Allah m! Bu çocu un karn n doyur diyerek bana dua etti. Mutlu bir yuva kurarak herkese örnek olmufllard. lk çocuklar n n do mas, onlar n mutlulu una mutluluk katm flt. Art k Hatice anne, Muhammed baba olmufltu. Çocuklar n n ad n Kas m koydular. Ne var ki sevgiyle büyüttükleri biricik o ullar Kas m, daha sütten kesilmeden öldü. Efli Hatice den, Kas m dan sonra s - ras yla Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fat ma ve Abdullah adl çocuklar dünyaya geldi. Ancak Kas m ve Abdullah fazla yaflamad. *** Sevgili Peygamberimiz, ileriki y llarda efli Hatice nin ölümünden sonra Medine de evlenmifl oldu u Mariye den o lu brahim do du. brahim do du u zaman gelene e uyup onu sütanneye verdi. brahim in sütannesi uzak bir yerde olmas na ra men Peygamberimiz s k s k o lunu görmeye gidiyordu. Gitti inde onu öpüp kokluyor ve seviyordu. brahim, bir buçuk yafl ndayken hastaland na dair sütannesinden bir haber geldi. Peygamberimiz, birkaç arkadafl yla beraber h zl ad mlarla brahim in bulundu u köye gitti. brahim, a r hastayd. Peygamberimiz, onu incitmeden kuca na ald. brahim son anlar n yafl yordu. Bir evlâd n n daha ölümünü görmeye fazla dayanamad ve sessizce a lamaya bafllad. Hem gözlerinden yafl ak - yor hem de o lunu öpüyordu. Arkadafllar, bu durumdan etkilenmifl, ancak Peygamberimizin a lamas na da flafl rm fllard : Sen de mi a l yorsun? dediler. Peygamberimiz Göz a lar, gönül burkulur. Benim a la-

27 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 27 mam çocu uma duydu um sevgidendir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. dedi. Bir anne baba için çocu unun ölümü ac lar n en büyü- üdür. Çocuklar n çok seven Sevgili Peygamberimiz, onlar n ac lar n tatm fl bir babad r. Yetim ve öksüz büyüyen Peygamberimiz, Fat ma hariç çocuklar n n hepsini kendi elleriyle topra a vermifltir. *** Babas uzun y llar o lu Zeyd i arad. Köle yap ld n biliyordu, ancak izini kaybetmiflti. O lunun, Muhammed in yan nda oldu unu ö rendi- inde müthifl bir heyecana kap lm flt. Onu almak için Muhammed in yan na gitti, gözyafllar içinde durumu ona anlatt. Bir taraftan da Muhammed in Zeyd i vermek istememesinden korkuyordu. Yine de ne isterse ödemeye haz rd. Muhammed hiçbir fley söylemeyip Zeyd e dönerek: ster benimle kal, ister babanla git, dedi inde Zeyd in babas n n heyecan iyice artm flt. Nas l olsa o lu kendisini tercih edecekti. Zeyd, bir Muhammed e bir babas na bakt : Seninle gelmek istemiyorum, dedi babas na. Çünkü bu aile bana, sizi hiç aratmad. Sevgiyi ve huzuru burada gördüm. Bu aileden ayr lmak istemiyorum. Babas o lunun kararl l n görünce flafl rd. Bir çocuk nas l olur da gerçek babas n tercih etmezdi? Böyle bir fley olabilir miydi? Nas l bir insand bu, Torunlar, Peygamberimiz gibi bir dedeleri oldu u için çok flansl yd. Dedeleri onlarla oynar, flakalafl r ve bir baba s cakl yla ilgilenirdi. Peygamberimiz, torunu Ümame yi çok severdi. Namaz k larken Ümame gelip s rt na ç kard. Torununun yapt klar na k zmaz, namaz n k lmaya devam ederdi. Sevgili Peygamberimiz torunlar na karfl o kadar s cak davran rd ki, torunlar dedeleriyle birlikte olmaktan ve onunla oynamaktan çok keyif al rd. Öyle ki Peygamberimiz, torunlar Hasan ve Hüseyin i s rt na bindirip nefleyle Çocuklar, deveniz çok güzel, sizler de çok güzelsiniz! diyerek onlar gezdirirdi.

28 28 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED evlatl bile kendisine ba lan yordu. Köyüne, eli bofl, ama gönlü huzurla döndü. Peygamberimize, torunlar ndan birinin hastal n n çok a rlaflt bildirilmiflti. Peygamberimiz de kalk p Zeynep in evine gitti. Dedesinin kuca ndaki çocuk son anlar n yafl yordu. K sa bir süre sonra torunu kuca nda can verince Sevgili Peygamberimizin gözünden yafllar süzülmeye bafllad. Kendisine Niçin a l yorsun? diye soruldu unda; Bu gözyafl, Allah n insanlar n gönüllerine koydu u merhamettir. Allah, merhametli insanlar sever. dedi. Herkes Ona Güveniyordu Muhammed, otuz befl yafl na girmiflti. Yine bir gün evinden ç km fl, düflünceli ad mlarla Kâbe ye do ru yürümeye bafllam flt. Mekke de h rs zl k, doland r c - l k, kardefl kavgas iyice artm fl ve kimsenin kimseye güveni kalmam flt. O, buna çok üzülüyor, bir fleyler yapmak istiyordu. Bu düflüncelerle Kâbe ye yöneldi. Kâbe nin tamiri uzun süredir devam ediyordu. Son durumu görmek istedi. Kâbe ye yaklaflt s rada orada bulunanlar hep bir a zdan flte Muhammed, do ru ve dürüst bir adam! diye seslendiler. fiafl rm flt. Önce ne oldu unu anlayamad. çlerinden biri: Biliyorsun uzun süredir Kâbe yi tamir ediyoruz. Dedelerimizin Hacerül Esved ad n verdikleri tafl yerinden ç kard k. fiimdi de onu yerine koymak istiyoruz. Ancak her kabile di erlerinden üstünüm diyerek tafl oraya kendisi koymak istiyor. Aram zda büyük bir kavga ç kmak üzereyken içimizden biri, Benî fieybe kap - s ndan ilk olarak kim girerse tafl yerine koymak için hakemlik yaps n dedi. Bu teklifi herkes kabul etti. Biraz bekledik. Seni kap da görünce çok sevindik. Mekke de buna en lây k kifli sensin. Çünkü kardeflimize bi-

29 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 29 le güvenemedi imiz bir ortamda mallar m z ancak sana emanet edebiliyoruz, dedi. Hacerül Esvedin önemini bilen Muhammed, tafl bir yayg n n üzerine koydu. Her kabilenin ileri gelenini yayg n n ucundan tutmaya ça rd. Herkes tutup kald r nca, o da tafl al p yerine yerlefltirdi. Muhammed in bu çözümünden bütün kabileler memnun oldu ve herkes onun zekâs n takdir etti. Peygamberimiz, bir gün torunu Hasan kuca na alm fl onu öpüyordu. Yan nda da Temim kabilesinin ileri gelenlerinden biri vard. Dede ile torun aras ndaki bu yak nl garipsemiflti. Benim on çocu um var ama hiçbirini öpmedim. dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, Merhamet etmeyene merhamet edilmez. nsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. dedi.

30

31 3. BÖLÜM: ELÇ MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 3 1 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ELÇ MUHAMMED Cebrail ile lk Buluflma Hazreti Muhammed (sas.), düflünmek ve dua etmek için Mekke'ye befl kilometre uzakl kta Nur da ndaki Hira ma aras na giderdi. Buray kendine s nak edinmiflti. Nur da öyle yüksekti ki, da n zirvesinden Kâbe dâhil Mekke'nin her taraf görülürdü. Da- n sessizli ine s n r ve burada günlerce kald olurdu. Yine böyle bir gün, Hira ya gitmiflti. Bütün geceyi dua ederek geçirmifl, vücudu iyice yorgun düflmüfltü. Gün do mak üzereydi. Gecenin karanl da l rken o güne kadar hiç görmedi i bir varl k beliriverdi karfl s nda. Daha ne oldu unu anlamadan tan mad varl k kendisine Oku! diye seslendi. Hazreti Muhammed (sas.), çok korkmufltu. Heyecandan titriyordu. Endifleli bir sesle Ben okuma bilmem! dedi. Karfl s ndaki onu kuvvetli bir flekilde kavrad, iyice s kt ve bir süre sonra b rakt. Bir an bo ulur gibi oldu. Tan mad bu varl k ona ikinci kez Oku! dedi. Peygambere selâm Yüce Allah, bütün Müslümanlara Peygamberimizi övmeyi emretmektedir. Bu yüzden Peygamberimizin ad an l nca sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Bu, Peygamberimize bir sayg ve sevgi ifadesidir. Ona selâm olsun demektir. Yaz l rken genellikle (sas.) biçiminde k salt l r.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu Triello Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu 1 herkes bilmeyebilir... Triello üç kifli aras nda yap - l r, ya da oynan r..., B ve, triello yapacak üç kifli olsun. Önce,

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Savafl. Kad nlar. En Çok. Vuruyor. Ülkelerindeki iç savafltan kaçan Suriyeli kad nlar Türkiye de yaflama tutunmaya çal fl yor.

Savafl. Kad nlar. En Çok. Vuruyor. Ülkelerindeki iç savafltan kaçan Suriyeli kad nlar Türkiye de yaflama tutunmaya çal fl yor. Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Savafl En Çok Kad nlar Vuruyor Ülkelerindeki iç savafltan kaçan Suriyeli kad nlar Türkiye de yaflama tutunmaya çal fl yor. B az kad nlar için durum de iflmez iken, ilk kez

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

DERS. BÜYÜKLER ve KÜÇÜKLER

DERS. BÜYÜKLER ve KÜÇÜKLER DERS 1 BÜYÜKLER ve KÜÇÜKLER Rabbin unlar emretti: Allah tan ba kas na kulluk etmeyin. Anne ve baban za iyi davran n. Onlardan biri veya her ikisi senin yan nda ya lan rsa onlara sak n öf bile deme ve onlar

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

"Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu."

Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu. "Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu." "Her yıl yapılan 'en iyi buğday' yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu.

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz.

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. 1- Ahmet, bana Mehmet sana yard m etsin. dedi. 2- Ben, banka memuruna Paralar bozuk olsun. dedim. 3- E im Yemek fazla ya l olmas n. dedi. 4- Ö retmen,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Yahudiler ile Müslümanlar Aras nda Do ru Bilinen Yanl fllar

Yahudiler ile Müslümanlar Aras nda Do ru Bilinen Yanl fllar Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Yahudiler ile Müslümanlar Aras nda Do ru Bilinen Yanl fllar Ülkemizde birçok alanda oldu u gibi, dinleraras iliflkiler konusunda da do ru bilinen yanl fllar sürekli anlat

Detaylı

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so-

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so- Matematikçi Hilesi M atematik bölümünün tam karfl s na yeni bir lokanta aç lm fl. Bana kal rsa kötü bir yer seçilmifl. Kaç kifli gider ki o lokantaya? Bizim bölümden baflka bir tek bina yok çevrede. Yak

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

Yusuf Yıldırım. Kategori: Türk Romanı Çarşamba, 28 Nisan 2010 11:19 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4066

Yusuf Yıldırım. Kategori: Türk Romanı Çarşamba, 28 Nisan 2010 11:19 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4066 TANITIM: 1931 de cezaevinde tanıdığı genç mahkumun macerasını dinleyerek roman yazar. Topluma ve insanlara gerçekçi bakış açısıyla bakan Sabahattin Ali hem Yusuf-Muazzez aşkını hem de kasaba hayatının

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı