PEYGAMBER M Ö REN YORUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEYGAMBER M Ö REN YORUM"

Transkript

1 PEYGAMBER M Ö REN YORUM

2

3

4 Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt r.) Resimleyen Osman Turhan Yay n Yönetmeni Mehmet Erdo an Görsel Yönetmen Nurullah Özbay Koordinasyon Dr. Ömer Menekfle Düzelti Kas m Gezen Mustafa Kaya Ramazan Özalpdemir Son Okuma Ali Öztürk Arka Kapak Arif Nihat Asya n n Dualar ve Aminler kitab n n Naat fliirinden Din flleri Yüksek Kurulu Karar / Y ISBN Bask, 2006 Bask Yenigün Matbaac l k Diyanet flleri Baflkanl Dini Yay nlar Dairesi Baflkanl letiflim Adresi Eskiflehir Yolu 9. km. Çankaya / Ankara Tel.: 0 (312) Faks: 0 (312) SUNUfi Çocuklar merhaba! Peygamberimizi tan mak ve onu sevmek mutluluklar n en güzelidir. Onun hayat, bizim için güzel örneklerle doludur. Bu kitapta, Peygamberimizin örnek yaflant s n ve slâm dinini anlatmak için verdi- i mücadeleyi okuyacaks n z. Peygamberimiz, her fleyden önce bir babayd. Çocuklar n çok sever ve onlarla ilgilenirdi. Efline karfl sayg l ve yard m severdi. Arkadafllar, her zaman ve her konuda ona sonsuz güven duyard. nsanlar iyili e, güzelli e, do rulu a, bilgili ve ahlâkl olmaya ve baflka insanlara yard m etmeye ça- r rd. Yalan söylemekten, h rs zl k yapmaktan, adam öldürmekten, içki içmekten, kumar oynamaktan, baflkalar na zarar vermekten ve çevreyi kirletmekten insanlar n uzak durmas n isterdi. Peygamberimiz, insanlar n mutlulu u için türlü türlü zorluklara katland. Aç kald, susuz kald, taflland, yurdundan sürgün edildi ve savafllarda yaraland, ama hiçbir zaman mücadelesinden vazgeçmedi. Çünkü o, Yüce Allah taraf ndan insanlara kurtulufl yolu olan slâm anlatmak için görevlendirilmiflti. Sevgili çocuklar! Bizim dinimiz slâm, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sas.) ve kutsal kitab m z Kur an d r. Bizler, Yüce Allah a inan p Peygamberimizi sever ve kutsal kitab m z n buyruklar n yerine getirirsek mutlu ve baflar l oluruz. Öyleyse Peygamberimizi iyi tan mal, çokça sevmeli ve onu kendimize örnek almal y z. Elinizdeki kitap, size bu konuda yard mc olmak için haz rland. Be enece inizi ve zevkle okuyaca n z umuyoruz. Siz bizim gelece imizsiniz ve sizi çok seviyoruz... D YANET filer BAfiKANLI I

5 PEYGAMBER M Ö REN YORUM A D YANET fi LER BAfi KANLI I YAYINLARI ANKARA 2006

6 çindekiler B R NC BÖLÜM YET M MUHAMMED HERKES ONU BEKL YORDU 09 KUTLU B R DO UM 11 ANNEDEN LK AYRILIfi ve GURBET 13 ANNEN N SON ÖPÜCÜ Ü 16 DEDES ABDULMUTTAL B 17 AMCASI EBU TAL B 18 K NC BÖLÜM GENÇ MUHAMMED HAKSIZLIKLARLA MÜCADELEDE DAYANIfiMA 21 EVL L E G DEN YOL 23 ÖRNEK B R Efi ve ÖRNEK B R BABA 25 HERKES ONA GÜVEN YORDU 28 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ELÇ MUHAMMED CEBRA L ile LK BULUfiMA 31 SIRDAfi HAT CE 33 ÇA RI YAYILIYOR 35 ERKAM'IN EV 36 YILDIRMA HAREKETLER BAfiLIYOR 39 Hüzün y l 41 YEN YURT ARAYIfiLARI 41 Habeflistan 41 Taif 44 Akabe: Medine ye giden yol 45 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MED NE'YE H CRET DÖNMEK Ç N G D YORUZ 49 HERKES ONU BEKL YORDU 51

7 BEfi NC BÖLÜM MED NE: B R MEDEN YET fiehr B R MEDEN YET KURULUYOR 55 Cami 55 Ezan 56 Yerleflim yeri 56 Kardefllik 57 Birlikte yaflama 57 Herkes okullu oldu 59 Ramazan 59 DÜfiMANLIK SÜRÜYOR 60 Dönüm noktas : Bedir 61 Ac tecrübe: Uhud 63 Her yol deneniyor: Suikastlar 65 Çetin s nav: Hendek 66 ALTINCI BÖLÜM EVE DÖNÜfi HUDEYB YE ANTLAfiMASI 69 HEDEF BÜTÜN DÜNYA 71 MEKKE'N N FETH ve EVE DÖNÜfi 72 YED NC BÖLÜM HERKES ONA A LIYORDU VEDA HACCI ve VEDA HUTBES 75 VEDA 76 AYRILIfi: HERKES ONA A LIYORDU 77 TAR H SIRASINA GÖRE HZ. MUHAMMED N (SAS.) HAYATI 79

8

9 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 9 B R NC BÖLÜM YET M MUHAMMED Herkes Onu Bekliyordu Müslümanl ktan önceki döneme cahiliye denir. Bu dönemde insanlar kötü bir hayat yafl yordu. Güçsüz ve yoksullar köle yap l yor, toplumdan d fllan yordu. Komflulu a önem verilmiyor, insanlar birbirine güvenmiyordu. Kad na de er verilmiyor, k z çocuklar diri diri topra a gömülüyordu. nsanlar putlara tap - yor ve sap k inan fllara yöneliyordu. O dönemin tan klar ndan ikisi yaflad klar n flu sözlerle anlatm fllard r: Biz, bilgisizlik ve barbarl k içinde yafl yorduk. Putlara tap yor, ahlâks zl k yap yor, akrabalar m zla kavga ediyorduk. Komfluluk haklar na hiç önem vermiyorduk. Güçlülerimiz zay flar m z eziyordu.

10 10 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED Biz cahiliye dönemini yaflam fl insanlar z. Putlara tapar, çocuklar m z öldürürdük. Benim de bir k z çocu um vard. Ça rd m zaman koflarak yan ma gelirdi. Bir gün yine onu ça rd m ve yan ma geldi. Onu al p evimizin yak n ndaki bir kuyuya götürdüm. Elinden tutarak bir hamlede kuyuya at verdim. K z m n son sözleri Babaaa! fleklindeki ç l yd. Bu ç l k hâlâ kulaklar mda ç nl yor. Yaflananlar sadece bunlar m yd? Elbette ki hay r. nsanlar, Allah yerine putlara tap yordu. Allah n evi olan Kâbe nin içini putlarla doldurmufllard. nsanlar, pazarlarda bir eflya gibi al n p sat l yordu. nsan n hiçbir de eri yoktu. Güçlü olan zay f olan ezerdi. Haks zl a u rayan n hakk n arayaca bir yer yoktu. Kötülük, yapan n yan na kâr kal rd. nsanlar su gibi içki içer, kötü kad nlarla birlikte olur, gece sabahlara kadar kumar oynard. Baz insanlar bu kötü gidiflten rahats z oluyordu. Ancak yapacaklar pek bir fley de yoktu. Çünkü say lar çok azd. Üzülüyorlard. nsanlar, kendilerine do ru yolu gösterecek birinin gelmesini bekliyor, içlerinde hep bu umudu tafl yorlard. Geçmiflte oldu u gibi Allah, onlara da bir peygamber gönderecek miydi? Herkes bu sorunun cevab n merak ediyordu. Geçmiflte de bu türden sorunlar yaflanm flt. Her defas nda Allah, insanlara do ru yolu göstermek için peygamberler göndermiflti. Gönderilen peygamberler, do ru yolu anlatm fllar, insanlardan baz lar onlara inanm fl, baz lar da inkâr etmiflti.

11 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1 1 Örne in Nuh, Salih, Hud, Yüce Allah taraf ndan gönderilen peygamberlerdendi. Toplumlar, Mekke halk gibi do ru yoldan uzaklaflt için Allah onlar uyarmak üzere peygamberler göndermiflti. Bu peygamberler, Allah n emirlerini anlatmak için mücadele ettiler. brahim de büyük mücadeleler vermifl bir peygamberdi. Peygamber oldu una inanmayanlar onu ateflte yakmak istemifl, ama Yüce Allah, onu ateflten kurtarm flt. Allah, baz peygamberlerine kitap göndermiflti. Peygamberler, bu kitaplarla toplumlar n ayd nlatm flt. Allah, Musa Peygambere Tevrat, Davud Peygambere Zebur u, sa Peygambere de ncil i göndermiflti. Bu peygamberlerin hepsi insanlar do rulu a, iyili- e, güzelli e ça rm flt r. sa Peygamberden sonra yaklafl k alt yüz y l geçmiflti. nsanlar yine birbirlerine kötülük yapmaya ve Allah n buyruklar na isyan etmeye bafllam flt. Bilginler, art k bir peygamberin gelme zaman n n yaklaflt - n düflünüyordu. Herkes bir peygamberin gelmesini bekliyordu. Kutlu Bir Do um Nisan ay n n son günleriydi. Abdulmuttalib bir torun bekliyordu. Gözü yollardayd. Her an bir müjde alabilirdi. K sa bir süre önce yaflad klar n hat rlayarak yüzünü Kâbe ye döndü. Gözlerinin önünden yafla- 571 y l n n Nisan ay yd. Ay n yirmisiydi. Peygamberimiz dünyaya geldi.

12 12 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED Kâbe yi y kmaya gelen fil ordusuna Rabbinin ne yapt n görmedin mi? Onlar bozguna u ratmad m? Onlar n üzerine k zg n tafllar atan kufl sürüsü gönderdi. Sonunda onlar darmada n edilmifl ekin tarlas na çevirdi. (Fil Suresi) O, seni yetim bulup bar nd rmad m? (Duha Suresi, 6. ayet) d klar geçti: Kâbe yi y kmaya gelen Yemen valisi Ebrehe ile karfl laflmas ve onun, develerini rehin al fl akl na geldi. Ebrehe, Kâbe yi y kmamas için Abdulmuttalib in yalvarmas n beklerken, Ben develerin sahibiyim, onlar korumakla yükümlüyüm. Kâbe nin sahibi Yüce Allah t r, onu Allah koruyacakt r! dedi- ini hat rlad. Allah, Kâbe sini korumufltu. Böylece onun büyüklü ünü bir kez daha hissetmiflti. O lum Abdullah, dedi kendi kendine, yutkundu. çini bir hüzün kaplam flt. Kolay de ildi, o lu Abdullah Âmine ile evlendirdikten k sa bir süre sonra kaybetmiflti. fiimdi heyecanla torununun do um haberini bekliyordu. Tam o s rada koflarak biri geldi ve Müjde Abdulmuttalib, bir torunun oldu. dedi. htiyar kalbinin h zla çarpt n hissetti. Gözlerinden sevinç gözyafllar süzülüverdi. H zl ad mlarla eve geldi. Eve girdi inde her taraftan

13 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1 3 minik torununun a lama sesleri duyuluyordu. Onu kuca na ald, hüzünle kar fl k bir sevinç kaplad yüre ini. Onu öpüp koklarken o lu Abdullah n kokusunu hissetti. A lamakl oldu. Gözyafl n kimse görsün istemedi, onu yüre ine ak tt. Âmine ye döndü, çocu un ad n ne koyal m, diye sordu. Âmine, Muhammed dedi. Abdulmuttalib bir an duraksad, bu isim ailesine yabanc yd. Âmine, rüyas nda kendisine Senin bir o lun olacak, ad n Muhammed koyacaks n! denildi ini anlatt. Bunun üzerine dede Abdulmuttalib yetim torununa Muhammed ad n koydu. Sonra dedesi, küçük torununu al p Kâbe ye götürdü. Kendisine bir torun verdi i için ellerini aç p Yüce Allah a flükretti. Niçin Muhammed ad n koydun? diye soranlara, nsanlar ve Allah onu övsün. diye karfl l k verdi. Abdulmuttalib, Kâbe den eve dönünce, yeni do an bebe i görmek için han m ve o lu Abbas n Âmine nin evine geldiklerini gördü. Abbas henüz üç yafl ndayd. Usulca bebe in yan na gitti. fiaflk n bak fllarla bebe i süzdü ve küçük eliyle onun minik yüzüne dokundu. Onu öpmek istedi. Befli ine e ildi ve onu öptü. Anneden lk Ayr l fl ve Gurbet Havas çok s cak olan Mekke, bebeklerin sa l kl büyümesine uygun de ildi. Bu yüzden Mekke deki birçok aile, yeni do an bebeklerini sa l kl büyümeleri

14 14 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED Y llar sonra Halime, bir gün Peygamberimizi görmek için, Mekke ye geldi. Peygamberimiz Halime yi görünce Sevgili anneci im! diyerek ona sar ld. Sütannesini evinde a rlayarak bir iste inin olup olmad n sordu. Halime de köylerindeki k tl k ve kurakl ktan dert yand. Peygamberimiz de ona k rk koyun ve bir deve hediye etti. için köylerdeki sütannelere verirdi. Köylerde ise çocuk bak c l bir gelir kayna yd. Muhammed do al bir hafta olmufltu. Âmine de bu gelene e uyarak çocu unu büyütecek bir sütanne aramaya koyuldu. Ancak hiçbir sütanne, dul bir kad - n n yetim çocu una bakmak istemiyordu. Çünkü bekledikleri ücreti alamayacaklar n düflünüyorlard. Bu s rada bir yandan da dedesi sütanne ar yordu. Abdulmuttalib, torununu kuca na alarak araflt rmaya bafllad. O da umdu unu bulamad, ama y lmad ve aramaya devam etti. Uzun aramalardan sonra ad Halime olan bir kad na rastlad ve ona, Yetim torunuma sütannelik yapar m s n? diye sordu. Halime biraz duraklad. Yetim bir çocu a bakmak konusunda pek istekli de ildi. Ne var ki sütannelik yapaca

15 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1 5 baflka bir çocuk da bulamam flt. Kocas na dan flarak Abdulmuttalib in teklifini kabul etti. Halime, Muhammed i al p dönüfl haz rl klar n tamamlad ktan sonra yola ç kt. Uzun bir yolculu un ard ndan köye vard lar. Muhammed, yeni ailesinin yan nda h zla büyüyordu. Sütkardeflleri fieyma ve Abdullah da ona al flm flt. Muhammed, köy ortam nda koflup oynuyor, koyun otlat yor, günlerini e lenerek nefle içinde geçiriyordu. Halime ve kocas ise Muhammed in farkl bir çocuk oldu unu daha ilk günden sezmifllerdi. Çünkü onun gelmesiyle evlerinin neflesi ve sofralar n n bereketi artm flt. Günler h zla ak p gitmifl ve Muhammed befl yafl na girmiflti. Art k annesi Âmine nin yan na geri dönme

16 16 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED zaman gelmiflti. Ancak Halime ve ailesi ona öylesine al flm flt ki ayr l k onlara zor geliyordu. Halime, Muhammed i annesine teslim etmek için Mekke ye götürdü. Onu, annesine teslim ederken gözyafllar n tutamad. Halime sanki kendi öz çocu undan ayr l yormufl gibi üzüldü. Mekke den yüre i burkularak ayr ld ve köyüne geri döndü. Muhammed, günlerini annesiyle birlikte geçiriyor ve Mekke ye, baba oca na al flmaya çal fl yordu. Muhammed in day lar Medine de oturuyordu. Âmine, biraz da day lar n n yan nda kalmas için onu al p Medine ye götürdü. Dad s Ümmü Eymen de onlarla birlikteydi. Medine de bir ay kald lar. Sonra Mekke ye dönmek üzere yola koyuldular. Ebva köyüne geldiklerinde Âmine hastaland. Sevgili Peygamberimiz, hicretten sonra annesi Âmine nin kabrini ziyaret etmifl ve kabrinin üzerini elleriyle düzeltmiflti. Bir taraftan da gözyafllar n tutamam flt. Kendisine niçin a lad sorulunca Anne özlemi beni a latt. diye cevap vermiflti. Annenin Son Öpücü ü Ümmü Eymen, Mekke ye geldi inde nefes nefese Abdulmuttalib i ar yordu. Befl günlük yorucu bir yolculuktan sonra Mekke ye ulaflabilmiflti. Âmine nin ölümünü Abdulmuttalib e nas l anlataca n düflünüyordu. Bir ara gözü Muhammed e tak ld. Yetim Muhammed, flimdi de öksüz kalm flt. Abdulmuttalib i buldu unda gözyafllar n art k saklayamad. Abdulmuttalib, gelini Âmine nin hasta oldu- unu biliyordu. Son durumunu ö renemedi i için merak içindeydi. Ümmü Eymen in yan nda Âmine yi göremeyince iyice tedirgin oldu. Onun yüz ifadesin-

17 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1 7 den kötü bir fley oldu unu hissetti. Ümmü Eymen, bafl n e erek usulca Âmine öldü. dedi. Abdulmuttalib, ac s n bast r rcas na Muhammed i ba r na bast. Daha sonra Ümmü Eymen, olanlar anlatmaya bafllad. Medine'den Mekke'ye dönmek için yola ç km fllar ve iki günlük bir yolculuktan sonra Ebva denilen yere gelmifllerdi. Âmine'nin hastal burada iyice artm fl ve ölece ini hissetmiflti. Bunun üzerine biricik o lu Muhammed'le konufltu ve onu son kez öptü. Ard ndan ruhunu Yüce Allah'a teslim etti. Babas n Medine ve annesini Ebva topraklar nda b - rakan Muhammed e, s naca yeni bir yuva laz md. Bundan sonra ona, dedesi Abdulmuttalib bakacakt. Dedesi Abdulmuttalib Dedesiyle, iki y l hiç ayr lmadan yaflam fllard. Her yerde birlikteydiler. Mekke de kurakl n oldu u sene dedesi onu ya mur duas na bile götürmüfltü. O olmadan yeme e oturmazd. Her gitti i yerde onu, baflköfleye oturturdu. Bunun sebebini soranlara ise torunu Muhammed e sevgi ile bakarak nflallah o, ileride çok büyük bir adam olacak. derdi. Abdulmuttalib öldü. diye bir ses duyuldu. Ev halk a l yordu. Muhammed i arayan gözler, onun bir köflede sessizce oturup a lad n gördü. Bu haber herkesten çok Muhammed i üzmüfltü. Çünkü o, dedesi-

18 18 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED Daha sonraki y llarda Peygamberimiz, yengesi olan Esed k z Fat ma vefat etti inde çok üzülmüfltü. Bu üzüntüsünü Bugün annem vefat etti. diyerek dile getirmiflti ve gömle ini ona kefen yapm flt. Yengesine olan sevgisini soranlara: Amcam Ebu Talib den sonra yengem kadar bana iyilik eden kimse olmad. O benim için annem gibiydi. Kendi çocuklar dururken önce benim karn m doyurur, saçlar m tarard, demiflti. ni babas gibi seviyordu. Dedesi Abdulmuttalib o kadar s cak davranm flt ki, anne ve babas n n yoklu unu ona hissettirmemiflti. Muhammed içli içli a l yordu. S rt na dokunan bir elle kendine geldi. Dönüp bakt nda amcas Ebu Talib i gördü. Amcas, elinden tutarak onu aya a kald rd. Bafl n okflad ve Deden seni bana emanet etti. dedi. Bunun üzerine Muhammed de amcas n n boynuna sar ld. Amcas Ebu Talib Muhammed, aile ortam ndaki konuflmalardan fiam a bir yolculuk yap laca n anlam flt. Bu yolculuk aylarca sürebilirdi. Amcas n n yoklu unda Mekke de yaln z kalmak istemiyordu. Ona, fiam a gitmek istedi ini söyledi. Amcas, yolculu un uzun ve yorucu olaca ndan hastalanabilece ini, bu sebeple onu götüremeyece ini anlatt. Muhammed a layarak, amcas Ebu Talib in devesinin yular ndan tuttu ve: Amca, sen gidersen ben kiminle kalaca m, dedi. Ye eninin bu sözlerinden oldukça etkilenen Ebu Talib: Peki, seni yan mda götürece im. Art k sen ve ben birbirimizden ayr lmayaca z, dedi. Bu olaydan sonra Ebu Talib, ye eni Muhammed i yan ndan hiç ay rmad ve nereye gittiyse onu da yan nda götürdü.

19 1. BÖLÜM: YET M MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 1 9 Ebu Talib in ailesi kalabal kt ve maddî durumu da çok iyi de ildi. Ebu Talib ve efli, bu s k nt lar n ye- enlerine hissettirmemeye çal fl yordu. Muhammed, amcas na ve yengesine ifllerinde yard mc oluyordu. Gün oluyor ev ifllerine bak yor, gün oluyor çobanl k yap yor ve hayvanlar otlat yordu. Yengesi de Muhammed in üzerine titriyor ve onu öz çocuklar ndan ay rm yordu. Böylece Muhammed, amcas n n yan nda büyüyüp genç bir delikanl olmufltu. Peygamberimize, gençli inde hiç puta tap p tapmad ve içki içip içmedi i soruldu unda, Hay r! diye cevap vermiflti. O, içinde yaflad toplumun kötülüklerine ve çirkinliklerine ömrü boyunca asla bulaflmam flt r.

20

21 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 2 1 K NC BÖLÜM GENÇ MUHAMMED Haks zl klarla Mücadelede Dayan flma Mekke toplumunda fakir ve güçsüzler, güçlü ve zenginler taraf ndan sürekli eziliyor, haklar çi neniyordu. Bunun düzeltilmesi ve bu kötü gidifle bir dur denilmesi gerekiyordu. flte Mekkeli gençler, bu amaç için bir araya toplanm fllard. Cüdan n o lu Abdullah n evinde toplananlar aras nda genç Muhammed de vard. Hepsi de toplumun içinde bulundu u ahlâkî bozuklu un fark ndayd. Erdemliler Toplulu u ad alt nda bir antlaflma yapt lar. Bu antlaflmaya göre, Mekke halk n n ve d flar dan gelen yabanc lar n haklar n koruyacaklar na dair kendi aralar nda sözlefltiler. fllerinin zor olaca n n fark ndayd lar ama y lmayacaklard. Haks zl klara karfl mücadele edeceklerdi.

22 2 2 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED Ebu Cehil As l ad Hiflam o lu Amr d r. Kureyfl kabilesinin önde gelenlerinden biridir. slâm a düflmanl ndan ötürü Peygamberimiz ona, Ebu Cehil ad n vermifltir. Ebu Cehil, bilgisizlerin önderi demektir. Bu s rada Zebid kabilesinden bir tüccar, Mekke ye üç deve yükü sat l k mal getirmiflti. O dönemin önde gelen kiflilerinden biri olan Ebu Cehil, bu mallar be endi ve tüccar n yabanc olmas ndan yararlanarak mal - n ucuza sat n almak istedi. Tüccara, zarar edece i bir fiyat önerdi. Tüccar bunu kabul etmeyince Ebu Cehil, Mekke deki a rl n kullan p al c kiflileri tehdit ederek mal n sat fl n engelledi. Çünkü Mekke deki herkes ondan korkar ve kimse onu karfl s na almak istemezdi. Bunu bilen Ebu Cehil kendinden emin bir flekilde evine gitti. Tüccar flafl rm flt. Çaresizlik içinde ne yapaca n düflünürken birisi, Muhammed e git, o senin hakk n al r. dedi. Tüccar, son çare olarak denileni yapt ve bafl na gelenleri Muhammed e anlatt. Bunun üzerine Muhammed, pazar yerine gelerek tüccar n mallar n n hepsini gerçek de erinden sat n ald. Sonra do ru Ebu Cehil in evine giderek ona seslendi. Karfl s na ç - kan Ebu Cehil i, bu davran fl yüzünden uyard. Muhammed in bu cesur hareketi karfl s nda ne yapaca - n bilemeyen Ebu Cehil, öylece tepkisiz kalakalm flt. Olay gören ve duyan Mekkeliler çok flafl rm flt! *** Güçlü olan n zay f ezdi i bu dönemde Yemenli bir adam, k z yla birlikte Kâbe yi ziyaret etmek için Mekke ye gelmiflti. Mekke ye girdiklerinde hiç tan mad klar biri yanlar na yaklaflt. Yabanc adam gözünü k z n üzerinden ay rm yordu. Kötü bir fleyler düflündü ü her hâlinden belliydi. K z n babas bu durumdan en-

23 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 23 diflelendi. Etraf na bak nd, gözleri yard m edecek birini arad. Kötü niyetli adam, kimseye ald rmadan, k - z zorla al p götürdü. K z n n götürülmesine engel olamayan adam: K z m kim kurtaracak? diye bir taraftan çaresizlik içinde feryat ediyor, di er taraftan da yard m edecek birilerini ar yordu. Bu feryad iflitenler Git derdini Erdemliler Toplulu una anlat. dediler. Baflka çaresi kalmam flt. Koflarak Kâbe ye gitti. Erdemliler Toplulu undan kimse yok mu? diye ba rd. Hemen yan na birkaç k l çl adam geldi. Korkmufltu. Yabanc, derdin nedir? diye sordular. Adam, çaresizlik içinde bafl ndan geçenleri anlatt. K l çl adamlar, k z zorla götüren kiflinin Nübeyh oldu unu anlam fllard. Do ruca Nübeyh in evine gittiler. Kap ya dikildiler ve sert bir flekilde Yaz klar olsun sana! Sen kendini ne zannediyorsun? Çabuk bu adam n k z n geri ver! dediler. Nübeyh, k z vermemek için direnince k l çl adamlar, daha sert bir ifadeyle "Biz, kendi aram zda haks zl a u rayanlara yard m edece iz diye söz verdik. Bu iflin peflindeyiz. K z hemen ver, yoksa sonucuna katlan rs n." dediler. Bu kararl tutum karfl s nda Nübeyh'in yapaca bir fley yoktu. Çaresiz k z, babas na geri verdi. Evlili e Giden Yol Ticaretle u raflan Hatice, Mekke nin ileri gelen zenginlerinden biriydi. Art k ifllerini tek bafl na yürütemeyece ini anlam flt. fllerini yürütecek, gözü arkada kalmayacak ve güvenebilece i birine ihtiyac vard. Kim-

24 24 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED senin kimseye güvenmedi i bir ortamda kad n olarak ticaret yapmas iyice zorlaflm flt. Önce akl na Muhammed geldi. Çevresinden, onun çok güvenilir ve dürüst bir kifli oldu unu duymufltu. Bu yüzden ticarî ifllerini onun yapmas n n uygun olaca n düflünmeye bafllad. Ona birini göndererek kendisiyle çal flmak isteyip istemedi ini sordu. Muhammed, gelen teklifi uzun uzun düflündükten sonra kabul etti. Hatice nin bütün ifllerinin sorumlulu- unu art k Muhammed üstlenmiflti. *** fiam a gidecek ticaret kervan n n haz rl klar bitmek üzereydi. Hatice, Muhammed e yard m etmesi ve onu daha iyi tan mas için yard mc s Meysere yi de kervanla birlikte gönderdi. Kervan, uzun bir yolculuktan sonra fiam a vard. Götürülen mallar büyük bir kârla sat ld. Muhammed, sat - lan mallardan büyük kazanç elde etti. Satmak üzere yeni mallar alarak Mekke ye geri döndü. Meysere, yolculuk s ras nda Muhammed i yak ndan tan m fl ve güzel ahlâk ndan çok etkilenmiflti. Meysere, yolculuk boyunca olan biteni bütün ayr nt s yla Hatice ye anlatt.

25 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 25 Örnek Bir Efl ve Örnek Bir Baba Hatice nin, Muhammed in dürüstlü ü hakk nda art k hiç flüphesi kalmam flt. Sorumlu oldu u ilk ticaret kervan n sa salim getirmifl ve büyük kâr elde etmiflti. Herkes onun güzel huyu ve ahlâk n takdirle an yordu. Dürüstlü üne kimsenin diyece i bir fley yoktu. Hatice, daha önce iki kez evlenmiflti. fiimdiye kadar dul bir kad n olarak birçok evlenme teklifi alm fl ama o, bunlar n hepsini reddetmiflti. Günlerini, evi ve ifliyle ilgilenerek geçiriyordu. Bu durum Muhammed i tan y ncaya kadar devam etti. Muhammed in ahlâk ve kiflili inden çok etkilenen Hatice, onunla evlenebilece ini düflündü ve bir süre sonra buna karar verdi. Arac göndererek Muhammed e evlenme teklif etti. Muhammed, yirmi befl yafl - na gelmiflti ve evlenme teklifini bir süre düflündükten sonra kabul etti ini bildirdi. Hatice ve Muhammed, sade bir törenle evlendiler. Muhammed, evlendikten sonra amcas Ebu Talib in yan ndan ayr larak efli Hatice nin evine yerleflti. Art k Muhammed ticaretle u rafl yordu ve maddî durumu düzelmiflti. Bu s rada Ebu Talib maddî s k nt içindeydi. Muhammed, ona destek olmak ve yetifltirmek amac yla amcas n n o lu Ali yi yan na alm flt. Muhammed ve Hatice birbirlerini çok seviyordu. Cahiliye döneminde k z çocuklar na çok de er verilmezken Peygamberimiz, k z Fat ma yan na geldi inde aya a kalkar, yanaklar ndan öper ve kendi yerine onu oturturdu. Ebu Leheb ve kar s, slâm düflmanlar n n bafl n çekiyordu. Tebbet Suresi, onlar n Müslümanlara yapt klar kötülükler yüzünden indi. Bu s rada Peygamberimizin k zlar Ümmü Gülsüm ve Rukiye, Ebu Leheb in iki o luyla niflanl yd. Ebu Leheb ve kar s, Tebbet Suresi inince o ullar n Peygamberimizin k zlar ndan zorla ay rd lar. Bu olay, Hazreti Hatice ve Peygamberimize, çok s k nt l günler yaflatt. K zlar na desteklerini esirgemeden bütün zorluklara gö üs germesini bildiler.

26 26 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED Sahabeden Rafi, çocuklu unda bafl ndan geçen bir hat ras n flöyle anlat r: Çocukken yaramazl k yapar, hurma a açlar n tafllard m. Bir gün bahçe sahibi beni yakalad ve ceza vermesi için Hazreti Peygambere götürdü. Peygamberimiz bana: Çocu um, hurma a açlar n niçin tafllad n, diye sordu. Ben de: Ac km flt m onun için tafllad m, dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz: Bir daha hurma a açlar na tafl atma. A açlar n dibine düflenlerden ye! Allah seni doyurur, dedikten sonra bafl m okflad ve: Allah m! Bu çocu un karn n doyur diyerek bana dua etti. Mutlu bir yuva kurarak herkese örnek olmufllard. lk çocuklar n n do mas, onlar n mutlulu una mutluluk katm flt. Art k Hatice anne, Muhammed baba olmufltu. Çocuklar n n ad n Kas m koydular. Ne var ki sevgiyle büyüttükleri biricik o ullar Kas m, daha sütten kesilmeden öldü. Efli Hatice den, Kas m dan sonra s - ras yla Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fat ma ve Abdullah adl çocuklar dünyaya geldi. Ancak Kas m ve Abdullah fazla yaflamad. *** Sevgili Peygamberimiz, ileriki y llarda efli Hatice nin ölümünden sonra Medine de evlenmifl oldu u Mariye den o lu brahim do du. brahim do du u zaman gelene e uyup onu sütanneye verdi. brahim in sütannesi uzak bir yerde olmas na ra men Peygamberimiz s k s k o lunu görmeye gidiyordu. Gitti inde onu öpüp kokluyor ve seviyordu. brahim, bir buçuk yafl ndayken hastaland na dair sütannesinden bir haber geldi. Peygamberimiz, birkaç arkadafl yla beraber h zl ad mlarla brahim in bulundu u köye gitti. brahim, a r hastayd. Peygamberimiz, onu incitmeden kuca na ald. brahim son anlar n yafl yordu. Bir evlâd n n daha ölümünü görmeye fazla dayanamad ve sessizce a lamaya bafllad. Hem gözlerinden yafl ak - yor hem de o lunu öpüyordu. Arkadafllar, bu durumdan etkilenmifl, ancak Peygamberimizin a lamas na da flafl rm fllard : Sen de mi a l yorsun? dediler. Peygamberimiz Göz a lar, gönül burkulur. Benim a la-

27 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 27 mam çocu uma duydu um sevgidendir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. dedi. Bir anne baba için çocu unun ölümü ac lar n en büyü- üdür. Çocuklar n çok seven Sevgili Peygamberimiz, onlar n ac lar n tatm fl bir babad r. Yetim ve öksüz büyüyen Peygamberimiz, Fat ma hariç çocuklar n n hepsini kendi elleriyle topra a vermifltir. *** Babas uzun y llar o lu Zeyd i arad. Köle yap ld n biliyordu, ancak izini kaybetmiflti. O lunun, Muhammed in yan nda oldu unu ö rendi- inde müthifl bir heyecana kap lm flt. Onu almak için Muhammed in yan na gitti, gözyafllar içinde durumu ona anlatt. Bir taraftan da Muhammed in Zeyd i vermek istememesinden korkuyordu. Yine de ne isterse ödemeye haz rd. Muhammed hiçbir fley söylemeyip Zeyd e dönerek: ster benimle kal, ister babanla git, dedi inde Zeyd in babas n n heyecan iyice artm flt. Nas l olsa o lu kendisini tercih edecekti. Zeyd, bir Muhammed e bir babas na bakt : Seninle gelmek istemiyorum, dedi babas na. Çünkü bu aile bana, sizi hiç aratmad. Sevgiyi ve huzuru burada gördüm. Bu aileden ayr lmak istemiyorum. Babas o lunun kararl l n görünce flafl rd. Bir çocuk nas l olur da gerçek babas n tercih etmezdi? Böyle bir fley olabilir miydi? Nas l bir insand bu, Torunlar, Peygamberimiz gibi bir dedeleri oldu u için çok flansl yd. Dedeleri onlarla oynar, flakalafl r ve bir baba s cakl yla ilgilenirdi. Peygamberimiz, torunu Ümame yi çok severdi. Namaz k larken Ümame gelip s rt na ç kard. Torununun yapt klar na k zmaz, namaz n k lmaya devam ederdi. Sevgili Peygamberimiz torunlar na karfl o kadar s cak davran rd ki, torunlar dedeleriyle birlikte olmaktan ve onunla oynamaktan çok keyif al rd. Öyle ki Peygamberimiz, torunlar Hasan ve Hüseyin i s rt na bindirip nefleyle Çocuklar, deveniz çok güzel, sizler de çok güzelsiniz! diyerek onlar gezdirirdi.

28 28 r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED evlatl bile kendisine ba lan yordu. Köyüne, eli bofl, ama gönlü huzurla döndü. Peygamberimize, torunlar ndan birinin hastal n n çok a rlaflt bildirilmiflti. Peygamberimiz de kalk p Zeynep in evine gitti. Dedesinin kuca ndaki çocuk son anlar n yafl yordu. K sa bir süre sonra torunu kuca nda can verince Sevgili Peygamberimizin gözünden yafllar süzülmeye bafllad. Kendisine Niçin a l yorsun? diye soruldu unda; Bu gözyafl, Allah n insanlar n gönüllerine koydu u merhamettir. Allah, merhametli insanlar sever. dedi. Herkes Ona Güveniyordu Muhammed, otuz befl yafl na girmiflti. Yine bir gün evinden ç km fl, düflünceli ad mlarla Kâbe ye do ru yürümeye bafllam flt. Mekke de h rs zl k, doland r c - l k, kardefl kavgas iyice artm fl ve kimsenin kimseye güveni kalmam flt. O, buna çok üzülüyor, bir fleyler yapmak istiyordu. Bu düflüncelerle Kâbe ye yöneldi. Kâbe nin tamiri uzun süredir devam ediyordu. Son durumu görmek istedi. Kâbe ye yaklaflt s rada orada bulunanlar hep bir a zdan flte Muhammed, do ru ve dürüst bir adam! diye seslendiler. fiafl rm flt. Önce ne oldu unu anlayamad. çlerinden biri: Biliyorsun uzun süredir Kâbe yi tamir ediyoruz. Dedelerimizin Hacerül Esved ad n verdikleri tafl yerinden ç kard k. fiimdi de onu yerine koymak istiyoruz. Ancak her kabile di erlerinden üstünüm diyerek tafl oraya kendisi koymak istiyor. Aram zda büyük bir kavga ç kmak üzereyken içimizden biri, Benî fieybe kap - s ndan ilk olarak kim girerse tafl yerine koymak için hakemlik yaps n dedi. Bu teklifi herkes kabul etti. Biraz bekledik. Seni kap da görünce çok sevindik. Mekke de buna en lây k kifli sensin. Çünkü kardeflimize bi-

29 2. BÖLÜM: GENÇ MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 29 le güvenemedi imiz bir ortamda mallar m z ancak sana emanet edebiliyoruz, dedi. Hacerül Esvedin önemini bilen Muhammed, tafl bir yayg n n üzerine koydu. Her kabilenin ileri gelenini yayg n n ucundan tutmaya ça rd. Herkes tutup kald r nca, o da tafl al p yerine yerlefltirdi. Muhammed in bu çözümünden bütün kabileler memnun oldu ve herkes onun zekâs n takdir etti. Peygamberimiz, bir gün torunu Hasan kuca na alm fl onu öpüyordu. Yan nda da Temim kabilesinin ileri gelenlerinden biri vard. Dede ile torun aras ndaki bu yak nl garipsemiflti. Benim on çocu um var ama hiçbirini öpmedim. dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, Merhamet etmeyene merhamet edilmez. nsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. dedi.

30

31 3. BÖLÜM: ELÇ MUHAMMED r PEYGAMBER M Ö REN YORUM r 3 1 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ELÇ MUHAMMED Cebrail ile lk Buluflma Hazreti Muhammed (sas.), düflünmek ve dua etmek için Mekke'ye befl kilometre uzakl kta Nur da ndaki Hira ma aras na giderdi. Buray kendine s nak edinmiflti. Nur da öyle yüksekti ki, da n zirvesinden Kâbe dâhil Mekke'nin her taraf görülürdü. Da- n sessizli ine s n r ve burada günlerce kald olurdu. Yine böyle bir gün, Hira ya gitmiflti. Bütün geceyi dua ederek geçirmifl, vücudu iyice yorgun düflmüfltü. Gün do mak üzereydi. Gecenin karanl da l rken o güne kadar hiç görmedi i bir varl k beliriverdi karfl s nda. Daha ne oldu unu anlamadan tan mad varl k kendisine Oku! diye seslendi. Hazreti Muhammed (sas.), çok korkmufltu. Heyecandan titriyordu. Endifleli bir sesle Ben okuma bilmem! dedi. Karfl s ndaki onu kuvvetli bir flekilde kavrad, iyice s kt ve bir süre sonra b rakt. Bir an bo ulur gibi oldu. Tan mad bu varl k ona ikinci kez Oku! dedi. Peygambere selâm Yüce Allah, bütün Müslümanlara Peygamberimizi övmeyi emretmektedir. Bu yüzden Peygamberimizin ad an l nca sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Bu, Peygamberimize bir sayg ve sevgi ifadesidir. Ona selâm olsun demektir. Yaz l rken genellikle (sas.) biçiminde k salt l r.

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK 1 Ç NDEK LER I El-Münk zü min-eddalâl ( mâm- Muhammed Gazâlî)...3

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

K i z l a r ç n TANRI YA MAN

K i z l a r ç n TANRI YA MAN K i z l a r ç n TANRI YA MAN Tek gerçek, Tanr olan seni ve gönderdi in sa Mesih i tan malar d r. Yuhanna 17:3 Benim ad m BEN TANRI NIN B R ÇOCU UYUM Cennetteki Baba n n beni sevdi ini biliyorum ve ben

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

ÇUKUROVA DA FRANSIZ-ERMEN fib RL (1918-1921)

ÇUKUROVA DA FRANSIZ-ERMEN fib RL (1918-1921) Girifl: ÇUKUROVA DA FRANSIZ-ERMEN fib RL (1918-1921) SÜLEYMAN HAT PO LU * Birinci Dünya Savafl sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ni takip eden günlerde Türk yurdu yer yer iflgallere u rarken Çukurova

Detaylı

Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15.

Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15. BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için gencilegitim@akparti.com.tr Ocak 2014 SAYI 15 Baflkan dan... Operasyonun Küresel Boyutu Küreselli in

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar T.C. ULUDA ÜN VERS TES LÂH YAT FAKÜLTES DERG Cilt: 18, Say : 2, 2009 s. 27-41 Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar Abdurrahman Kurt Prof. Dr., U.Ü. lahiyat Fakültesi k_abdurrahman@hotmail.com Özet

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

10 YOL, SU VE ELEKTR K

10 YOL, SU VE ELEKTR K 10 YOL, SU VE ELEKTR K YOLLARIN ÖYKÜSÜ Necdet Göztürk (Çamp nar, 1935): Benim gençli imde bugünkü Abana s n rlar içindeki köylerden Çamp nar, Elmaçukuru, Yemeni, Yeflilyuva ve Göynükler de manda vard.

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı